Sony | DAV-F300 | Sony DAV-F300 2.1ch DVD Home Cinema System Инструкции за експлоатация

DVD система за
домашно кино
Ръководство за експлоатация
DAV-F300/F310
©2010SonyCorporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети, пълни с
течност, като например вази.
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на системата с вестници, покривки,
пердета и т.н.
Не поставяйте източници на огъ като например запалени свещи върху системата.
Тъй като захранващия шекер се използва за изключване
на устройството от контакта, свържете устройството към лесно достъпен източник на електрическо
захранване. Ако забележите нередности при възпроизвеждането на устройството, веднага изключете от
захранването.
Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове.
Не излагайте каквито и да е батерии, включително
и батериите, инсталирани в устройството, на
прекалени горещини, като например на пряка слънчева
светлина, огън или подобни.
Устройството е свързано с електрическата мрежа, докато щепселът му е в контакта, дори да сте изключили
от бутоните на самото устройство.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични устройства като
това може да причини увреждане на зрението.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за страни
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделително събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен
случай могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
2BG
Изхвърляне на използвани
батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира като домашен
отпадък.
Изхвърлянето на батериите на правилното място
ще предотврати потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. В
случай, че поради мерки за безопасност или интегритет
на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено
в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията
ще бъде правилно изхвърлена, предайте устройството,
когато животът му изтече, в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране на
батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Това устройство се
класифицира като
продукт CLASS 1
LASER. Това обозначение се намира на гърба
на устройството.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата
или с гаранцията на продукта, моля, обръщайте
се към адресите, указани в отделните ръководства или в гаранционните документи.
Съдържание
Относно инструкциите в това
ръководство.....................................................3
Дискове, които системата може да
възпроизвежда...................................................4
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Инсталиране на системата9
Стъпка 2: Свързване на системата ..10
Диск
Възпроизвеждане на дискове .........................13
Използване на режим на възпроизвеждане .17
Търсене/Избор на диск......................................18
Възпроизвеждане на МР3/JPEG/DivX
файлове ..............................................................19
Звуков ефект
Избор на звуков ефект .....................................21
Тунер
Настройка на радиостанции ........................22
Избор на предварително настроени
радиостанции .................................................22
Използване на Radio Data System (RDS) ......23
Control for HDMI/Външно аудио
устройство
Използване на контрол за HDMI функции за
“BRAVIA” Sync................................................24
Възпроизвеждане от USB устройство .....26
Други операции
Използване на дисплей за настройка ...........27
Използване на таймер за автоматично
изключване .......................................................30
Преглед на информация за диска....................31
Допълнителна информация
Предпазни мерки.................................................32
Забележки за дисковете....................................33
Отстраняване на проблемите ....................34
Спецификации......................................................40
Речник .....................................................................41
Индекс за частите.............................................42
Относно инструкциите в
това ръководство
• Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за дистанционно управление. Също така, можете да
използвате и контролните бутони на самата
система, ако те имат същите или аналогични
наименования като бутоните на устройството за дистанционно управление.
• Опциите в контролното меню се различават в
зависимост от областта, в която сте закупили и използвате продукта.
• “DVD” се използва като общ термин за DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R и DVD-RW/DVD-R.
• Настройката по подразбиране е подчертана.
Устройството преминава в режим
на готовност автоматично
Когато устройството е в режим на пауза, стоп, отваряне, режим без диск или DVD/CD източник, системата ще премине в режим на готовност автоматично
след 30 минути.
Описанитео в тези инструкции може да се различава от OSD (On Screen Display – извеждане на
екрана), поради ограниченията на дисплея.
3BG
Дискове, които системата може да възпроизвежда
Вид
Лого на диска
DVD VIDEO
Характеристики
Икона
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW в DVD VIDEO
формат или видео формат
• DVD+R/DVD+RW в DVD
VIDEO формат
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 и 2.0 дискове)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM във видео CD
формат или Super Audio VCD формат
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW в аудио CD
формат
DATA CD
DATA DVD
–
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM в DATA
CD формат, съдържащ МР3
файлове1), JPEG файлове с изображения2)
и DivX видео файлове3), и съответстващ с ISO 96604) Level 1/Level 2, или
Joliet (разширен формат)
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW в DATA DVD,
съдържащ MP3 файлове 1), JPEG файлове с изображения 2) и DivX видео
файлове 3) и съответстващ на UDF
(Универсален формат за дискове).
1)
МР3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/MPEG. MP3
файловете трябва да бъдат в MPEG1 Audio Layer 3 формат.
JPEG файловете с изображения трябва да съответстват на DCF формата за файлове. (DCF “Design rule for Camera
File System”: Стандарт за изображения от цифрови фотоапарати, наложен от Японската асоциация по електроника
и информационни технологии (JEITA).)
3)
DivX е технология за компресия на видео файлове, разработена от DivX, Inc. Този продукт е официално сертифициран от DivX.
4)
Формат от файлове и папки на CD-ROM, определен от ISO (Международна организация по стандартизация).
2)
“DVD-RW”, “DVD+RW”, “DVD+R”, “DVD VIDEO” и “CD” логата за търговски марки.
4BG
Примери за дискове, които системата не може да възпроизвежда
Системата не може да възпроизвежда следните дискове:
• Всички CD-ROM/CD-R/CD-RW, които са различни от записаните във форматите, описани на стр. 6
• CD-ROM, записан във формат PHOTO CD
• Частите с данни на CD-Extra
• CD Graphics дискове
• DVD аудио дискове
• DVD-RAM
• Super Audio CD
Освен това, системата не може да възпроизвежда и следните дискове:
• DVD VIDEO с различен регионален код (стр. 6)
• Диск с нестандартна форма (например карта, сърце)
• Диск с хартия или стикери по него
• Диск с останало тиксо или друг стикер по него
• DVD-RW/DVD+RW/DVD+R/DVD-R в режим VR (видеозапис).
Забележки за CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Някои CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW не могат да бъдат възпроизвеждани с тази
система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.
Освен това, дискът няма да се възпроизвежда и ако не е правилно финализиран. За повече информация
вижте ръководството за експлоатация, приложено към записващото устройство.
Обърнете внимание, че е възможно някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+RW/
DVD+R, дори ако дисковете са правилно финализирани. В този случай прегледайте диска в режим на нормално възпроизвеждане. Също така, DATA CD/DATA DVD, записани във формат Packet Write, не могат да
бъдат възпроизвеждани.
Музикални дискове кодирани със защита на авторски права
Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове, които отговарят на CD (компакт диск) стандартите.
DualDisc диск и някои аудио дискове със защита от копиране не съответстват на Compact Disc (CD)
стандарта, следователно възпроизвеждането им не е гарантирано.
Забележки за DualDisc дискове
DualDisc диск е двустранен диск, който съвместява DVD материал записан от едната страна на диска
с цифров аудио материал от другата страна. Въпреки това, ако аудио страната не съответства на
Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането на диска не е гарантирано.
5BG
Мулти-сесийни дискове
• Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия на диска съдържа
MP3 файл. Всички останали MP3 файлове, записани в следващите сесии, също могат да бъдат възпроизвеждани.
• Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия съдържа JPEG файл с
изображение. Всички останали JPEG файлове с изображения, записани в следващите сесии, също могат
да бъдат възпроизвеждани.
• Ако в първата сесия са записани МР3 файлове и JPEG файлове с изображения във формат на музикално
CD или видео CD, то ще можете да възпроизвеждате само първата сесия.
Регионален код
Вашата система има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи само с DVD дискове, които имат идентични регионални кодове.
DVD VIDEO дискове, обозначени със символа
, също могат да се възпроизвеждат с тази система.
Ако се опитате да използвате друг DVD VIDEO диск, на телевизионния екран се извежда съобщението
[Playback prohibited by area limitations.] (Възпроизвеждането е забранено от областните закони.). В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е регионалният код да не бъде указан, въпреки че използването на
DVD VIDEO е забранено от областните закони.
Забележка относно възпроизвеждането на DVD или VIDEO CD
Някои операции по възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно фиксирани от
производителите на софтуер. Тъй като тази система работи с DVD или VIDEO CD, възможно е някои
функции на възпроизвеждане да бъдат невалидни в зависимост от съдържанието на диска, програмирано
от софтуерните производители. Уверете се, че сте се запознали с инструкциите, приложени към DVD
и VIDEO CD.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена с US патенти и други права на интелектуална собственост. Използването на тази технология за защита на авторското право
трябва да бъде разрешена от Macrovision и е предназначена само за домашно видео или друго ограничено
ползване, освен ако изрично не е разрешено друго от Macrovision. Повторното сглобяване или разглобяване са забранени.
Тази система включва в себе си Dolby* Digital озвучаване и дигитална съраунд система DTS**.
* Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведена по лиценз и патент на територията на САЩ#:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и други патенти в САЩ и по света издадени и
чакащи одобрение. “DTS” и “DTS Digital Surround” са регистрирани търговски марки, а логата на DTS
и Symbol са търговски марки на DTS, Inc. Всички права запазени.
ОТНОСНО DIVX VIDEO:
DivX® е цифров видео формат разработен от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано от DivX
устройство, което възпроизвежда DivX видео файлове. Посетете www.divx.com за повече информация и
за софтуер продукти, за да конвертирате файлове в DivX видео формат.
ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON-DEMAND
DivX Certified® устройството трябва да е регистрирано, за да възпроизвежда DivX Video-on-Demand
(VOD) съдържание. За да придобиете код за регистрация, локализирайте DivX VOD секцията в менюто
за настройка на устройството. Отидете на страница www.divx.com/vod с код, за да завършите процеса
по регистрация и да научите повече за DivX VOD.
6BG
DivX® е регистрирана търговска марка на DivX Inc., и се използва с лиценз.
Тази система включва High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) технологията.
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски
марки на HDMI Licensing, LLC.
“BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
МPEG Layer-3 аудио кодираща технология и патентите лицензирани от Fraunhofer IIS and Thomson.
Windows Media е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation за САЩ и други страни.
ОТНОСНО MPEG-4 VISUAL: ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА
КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“), КОЕТО Е
БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ: http://mpegla.com
7BG
Проверка на приложените части
• Контролно устройство (1)
• Предни високоговорители (2)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• FM жична антена (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Видео кабел (1)
• Крачета (1 комплект за
събуфера)
[/1
t
Подготовка за експлоатация
Подготовка за експлоатация
• Събуфер (1)
• Упътване за инсталация
(това упътване)
Устройство за дистанционно управление
Зареждане на батерии в устройството за дистанционно управление
Заредете две батерии R6 (размер АА) (приложени в комплекта), като съобразите знаците 3 и # на
батериите със съответните знаци в отделението.
Забележки
• Не оставяйте устройството за дистанционно управление на изключително горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно една стара и една нова батерия.
• Не допускайте попадането на каквито и да е чужди тела в кутията на устройството за дистанционно управление;
особено внимавайте, когато сменяте батериите.
• Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите,
за да предотвратите възможна повреда вследствие на протичане или корозия на батерията.
8BG
За да прикачите крачетата към събуфера
Забележка
• Внимавайте, когато поставяте високоговорителите и/или стойките на високоговорителите върху повърхности,
третирани със специални препарати (вакса, полир и др.), защото подовата повърхност може да се обезцвети и да се
получи петно.
Стъпка 1: Разполагане на системата
Инсталирайте системата като следвате долната илюстрация.
За най-добър възможен съраунд звук, всички високоговорители освен събуфера трябва да бъдат поставени
на еднакво отстояние от позиция на слушане (A).
B
A Преден високоговорител (L (ляв))
A
B Преден високоговорител (R (десен))
C Събуфер
D Основен корпус
D
C
A
A
9BG
Подготовка за експлоатация
Отстранете защитната
лента от крачетата.
Подготовка за експлоатация
Стъпка 2: Свързване на системата
Забележки
• Уверете се, че сте извършили свързването правилно, за да избегнете шум и свистене.
• Когато сте свързали друг компонент с възможност за контрол нивото на звука, увеличете нивотона звука на другия
компонент до ниво, в което звукът не се изкривява.
Свързване на високоговорител
2 Събуфер
Тръбичка с червен цвят Тръбичка с бял цвят
1 Преден
високоговорител (десен)
1 Преден
високоговорител (ляв)
Конекторен панел на
контролното устройство
Свързване на телевизор
Уверете се, че сте изключили захранващите кабели на всички компоненти от контактите преди да
направите свързване.
Когато телевизорът има цифров оптичен жак за извеждане можете да увеличите качеството на звука
като свържете посредством цифров кабел (A).
За изход на видео сигнал към вашия телевизор, проверете видео входните жакове на телевизора и
изберете начина на връзка A, B или C. Качеството на картината се подобрява в поредност от A
(стандартно) към C (HDMI).
Когато телевизорът има цифров оптичен или коаксиален изходен жак, можете да подобрите качеството на звука, като свържете посредством цифров кабел (A).
10BG
Цифров оптичен кабел (не е
приложен)
Компонентен видео кабел
(не е приложен)*
DEO
NT VI
PONE
COM
OUT
R
PR/C
B
PB/C
Y
TV/
E
CABL
Червен
Син
Зелен
Към COMPONENT VIDEO IN
жаковете на телевизора
Към цифровия оптичен жак
за извеждане.
Конекторен панел
на контролното
устройство
Аудио кабел
(не е приложен)
Видео кабел
(приложен)
Бял
Червен
Жълт
HDMI** кабел
(не е приложен)
OUT
VEDIO
L
R
AUDIO
IN
HDMI OUT
Към AUDIO OUT жаковете
на телевизора
Към HDMI IN жака на
телевизора
Към VIDEO IN жака на
телевизора
* Ако телевизорът ви приема сигнали в прогресивен формат, изпозлвайте тази връзка и настройте сигналите за
извеждане на системата в прогресивен формат.
** HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Ако вашият телевизор има HDMI жак, използвайте тази връзка и изберете вида на изходния сигнал.
Забележки
• Когато свързвате към жак, поставете щекера в гнездото докрай.
• Когато свързвате цифровия оптичен кабел, поставете щекера в гнездото докато чуете изщракване.
• Системата може да приема както цифрови, така и аналогови сигнали. Цифровите сигнали са с приоритет над
аналоговите сигнали. (COAXIAL е с приоритет над OPTICAL.) Ако цифровият сигнал спре, аналоговият сигнал ще
тръгне след 2 секунди.
11BG
Подготовка за експлоатация
IN
DIGITAL
OPTICAL
Подготовка за експлоатация
Смяна на цветовата система (PAL или NTSC)
1
2
3
Включете телевизора си и изберете видео вход.
Натиснете ?/1, за да включите системата.
Натиснете FUNCTION неколкократноили DVD/CD, за да превключите в позиция DVD/CD.
Възпроизвеждането стартира автоматично ако бъде зареден диск с функция за автоматично
възпроизвеждане. Натиснете x двукратно, за да спрете възпроизвеждането.
4
Натиснете SETUP в режим стоп.
Появява се меню с настройки.
5
6
7
Натиснете C/c неколкократно, за да изберете “Preference page”, после натиснете
8
Натиснете X/x неколкократно, за да изберете “TV Type”, после натиснете
.
.
Натиснете X/x неколкократно, за да изберете PAL/Multi/NTSC от списъка на дисплея,
после натиснете .
Натиснете SETUP, за да изключите менюто с настройки.
Забележки
• На телевизионния екран може да има смущение за около минута след смяна на цветовата система, както е описано
по-горе.
• HDMI не може да бъде избран като цветова настройка за системата.
• Ако намерите изображението за изкривено цветово, можете да работите с настройките по подразбиране на
цветовата система.
– Натиснете Z за да извадите диска (в режим без диск);
– Натиснете DISPLAY;
– Натиснете .
Свързване на FM жична антена
FM жична антена
(приложена)
FM
75
COAXIAL
Ω
NA
ANTEN
Конекторен
панел на
контролното
устройство
Съвет
• Ако FM приемът не е добър, използвайте коаксиален кабел 75 ома (не е приложен в комплекта), за да свържете системата към външна FM антена, както е показано по-долу.
Външна FM антена
FM
COAXIAL 75
ANTENNA
12BG
Конекторен панел на контролното
устройство
Натиснете ?/1.
Системата се включва.
Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете “DVD”, освен ако системата не е зададена
в режим “DVD”.
На предния дисплей на панела се появява надпис “NО DISC” и устройството е готово за
зареждане на диск.
4
Заредете диска.
Възпроизвеждане на дискове
В зависимост от това дали дискът е DVD
VIDEO или VIDEO CD, възможно е някои операции да бъдат различни или ограничени. Обърнете
се към инструкциите за употреба.
Отделение за
[/1 диска
Диск
3
Диск
С обложката нагоре.
[/1
[/1
t
Z
t
N x FUNCTION VOL +/-
Дискът се въвежда автоматично в гнездото
и възпроизвеждането стартира.
[/1
FUNCTION
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
MUTING
VOLUME
+/–
.>
X
N
mM
SHIFT
1
2
x
5
Натиснете VOLUME +/-, за да регулирате силата на звука.
Нивото на силата на звука се извежда на
телевизионния екран и на дисплея на предния
панел.
Забележки
• Когато системата е изключена, не въвеждайте диск в
онтролното устройство.
• В зависимост от статуса на системата, новото на
звука може да не се появи на телевизионния екран.
За да изключите системата
Натиснете ?/1 докато системата е включена.
Системата влиза в режим на готовност.
Включете телевизора.
Превключете селектора на входен сигнал за телевизора към този на устройството.
13BG
Забележка
Други операции
За да
Натиснете
Спрете
x
Зададете пауза
X
Да се върнете към нормално възпроизвеждане
или да възстановите
възпроизвеждането след
пауза
N/ X
Преминете към следващата глава, трак или
сцена 1)
>
• Може да не можете да изпозлвате моментално възпроизвеждане или връщане назад за някои сцени.
Извеждане на ракурси и субтитри
Смяна на ракурсите
Ако на DVD VIDEO диска са записани различни
ракурси (multi-angles) за една сцена, можете да
сменяте показвания в момента ракурс.
Натиснете ANGLE по време на възпроизвеждане, за да изберете желания ракурс.
Преминете към предход- .
на глава, трак или сцена 1)
Преминете към предходна глава, трак, DivX файл
или сцена
. двукратно. Когато
натиснете . веднъж,
можете да преминете към
началото на настоящата
глава, трак или сцена.
Изключите звука временно.
MUTING.
За да отмените,
натиснете отново или
VOLUME+, за да регулирате нивото на звука.
Спрете възпроизвеждането и отстраните
съответния диск
Z
Откриете точка бързо
като възпроизвеждате
диска в бърз режим или
при превъртане назад.
или
докато възпроизвеждате
даден диск.Всеки път, когато натиснете
или
по време на
сканиране, скоростта
на възпроизвеждане се
променя. За да се върнете
към нормална скорост, натиснете N. Истинската скорост се различава за
някои дискове.
3)
Гледане кадър по кадър
1)
4)
или
докато устройството
е в режим пауза. Всеки
път, когато натиснете
4)
или
по време на Бавно възпроизвеждане, скоростта
на възпроизвеждане се
променя. Налични са две
скорости. За да се върнете към нормална скорост,
натиснете N.
освен за JPEG файлове с изображения.
скоростите на сканиране може да се различават за
някои дискове.
3)
само за DVD VIDEO, DivX, VIDEO CD.
4)
само за DVD VIDEO: работа с функция Slow Reverse.
2)
14BG
Забележка
• В зависимост от DVD VIDEO диска, може да не
успеете да промените ракурса дори и когато няколко
ъгъла са записани на DVD VIDEO диска.
Извеждане на субтитри
Ако на диска са записани субтитри, можете да ги
включвате или изключвате по време на възпроизвеждане. Ако на диска са записани субтитри на
различни езици, по време на възпроизвеждане можете да сменяте езика на субтитрите или да ги
включвате и изключвате винаги, когато искате.
Натиснете SUBTITLE по време на възпроизвеждане, за да изберете желания език на
субтитрите.
Забележка
• В зависимост от DVD VIDEO диска, може да не
успеете да промените субтитрите дори и когато
са заредени субтитри с различни езици. Може и да не
успеете да ги изключите.
• Можете да променяте субтитрите, ако DivX видео
файлът е с разширение “.AVI” или “.DIVX” и информацията за субтитрите се съдържа в самия файл.
Промяна на звука
x DVD VIDEO
В зависимост от DVD VIDEO диска възможно е
изборът на език да се различава.
x VIDEO CD/CD
• [STEREO]: Стандартен стерео звук
• [Mono Left]: Звукът от левия канал (моно)
• [Mono Right]: Звукът от десния канал (моно)
x SVCD (само аудио запис 1)
• [STEREO]: Стерео звук от аудио запис.
• [Mono Left]: Звукът от левия канал на аудио
запис 1 (моно).
• [Mono Right]: Звукът от десния канал на аудио
запис 1 (моно).
x SVCD (аудио запис 1-2)
• [Audio 1]: Звукът от аудио запис 1.
• [Audio 2]: Звукът от аудио запис 2.
x DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX
видео)/USB/MPEG4
Изборът на DATA CD/DATA DVD/USB/MPEG4
формат на аудио сигнала се различава в зависимост от DivX видео файла, който се съдържа на
диска. Форматът се извежда на дисплея.
Когато натиснете неколкократно AUDIO по
време на възпроизвеждане форматът на аудио
сигнала се извежда на телевизионния екран.
Например, във формат Dolby Digital, неколкократни сигнали в обхвата от моно до 5.1-канално
звучене могат да бъдат записани на DVD. В
зависимост от DVD диска, броят на записаните
канали може да се различава.
Диск
При възпроизвеждане на DVD VIDEO диск или
DATA CD/DATA DVD (DivX видео файлове*),
записан в различни аудио формати (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio или DTS), вие можете да
промените аудио формата. Ако DVD VIDEO
дискът е записан на различни езици, можете да
смените и езика.
При VIDEO CD, CD или DATA CD, или DATA
DVD, вие можете да изберете звука от десния
или левия канал и да го слушате и през двата
десен и ляв високоговорители.
Неколкократно натиснете AUDIO по време
на възпроизвеждане, за да изберете желания
аудио сигнал.
Извеждане на аудио информация за
диска
Аудио формат
Audio
1/3: Dolby Digital English
Забележка
• Докато системата възпроизвежда Super VCD, върху
което няма запис 2, когато изберете [Stereo], [Mono
Left] или [Mono Right] няма да бъде възпроизведен звук.
15BG
Възпроизвеждане на VIDEO CD с
функция РВС (Версия 2.0)
Възстановяване на възпроизвеждането от точката, в която сте
спрели диска
(РВС Playback)
(Resume Play)
Използвайки функциите РВС (Контрол на
възпроизвеждането), вие можете да извършвате
прости интерактивни операции, като например
да търсите функции и други подобни операции.
РВС възпроизвеждането ви позволява да възпроизвеждате интерактивно VIDEO CD, като
следвате менюто на телевизионния екран.
1
Започнете възпроизвеждането на
VIDEO CD с функцията РВС.
Извежда се менюто за избор.
2
Натиснете SHIFT и номера на желания
елемент, като натискате бутоните с
цифри.
3
4
Натиснете
.
Следвайте инструкциите от менюто
за интерактивни операции.
Възможно е процедурата на работа да се
различава в зависимост от VIDEO CD. За
подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към диска.
За да се върнете към менюто
Натиснете DVD MENU.
За да възпроизвеждате без РВС
функция
Натиснете SHIFT и бутоните с цифри, за да
изберете трак в режим стоп.
Когато спрете диска, системата запаметява
точката, в която сте натиснали x.
1
Докато възпроизвеждате диск, натиснете x, за да спрете възпроизвеждането.
На екрана на телевизора се извежда индикация
“Press Play Key to Continue” (Натиснете
бутон за възпроизвеждане, за да продължите).
2
Натиснете N.
Системата възобновява възпроизвеждането
от точката, в която сте спрели диска на
Стъпка 1.
Забележка
• В зависимост от точката, в която сте спрели диска,
възможно е системата да не възстанови възпроизвеждането от същата точка.
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се
изчиства, когато:
– извадите диска.
– системата влезе в режим на готовност (само за
DATA CD/DATA DVD).
– промените или нулирате настройките в Setup
Display (дисплей за настройки).
– промените настройката в родителския контрол.
– промените функцията, като натиснете
FUNCTION.
– изключите кабела на захранването.
• За VIDEO CD, CD, DATA CD или DATA DVD,
системата помни позицията на възстановяване на
възпроизвеждането за диска.
• Възможно е тази функция да не работи за някои
видове дискове.
• МР3 и WMA файловете не могат да бъдат продължени. Освен за DivX файлове.
Съвет
• За да започнете възпроизвеждането от началото на
диска, натиснете два пъти x; след това натиснете
N.
16BG
Използване на режима за
възпроизвеждане
Създаване на ваша собствена програма
Можете да възпроизвеждате съдържанието на
диска в реда, в който желаете, като подредите
записите на диска, създавайки ваша собствена
програма. Можете да програмирате до 20 записа.
1
Натиснете и задръжте бутони SHIFT +
REPEAT/PGM за около 3 секунди.
На телевизионния екран се извежда Програмното меню.
x CD програма:запис
Program:Track (01-13)
1
02
6
2
01
7
3
11
8
4
04
9
5
09
10
Exit
03
__
__
__
__
Start
NEXT M[
2
Натиснете бутон SHIFT + бутоните с
номера, за да изберете желания запис.
Например, изберете запис [2].
Натиснете SHIFT + 0 + 2.
3
Натиснете X/x/C/c, за да изберете
[Start] и да възпроизведете програмата.
За да изключите дисплея на Контролното меню
Натиснете бутони SHIFT + REPEAT/PGM,
докато дисплеят за програмна настройка не е
изведен на екрана на телевизора или изберете
[Exit] в стъпка 3.
Забележка
Когато програмното възпроизвеждане е спряло или
сте избрали опция за повторение, програмирането се
отменя.
(Repeat/Shuffle Play)
Съдъържанието на диск или USB може да бъде
възпроизвеждано многократно.
Можете да изберете повторение/разбъркано
възпроизвеждане по време на възпроизвеждане.
1
Натиснете бутони SHIFT + REPEAT/PGM
неколкократно, за да изберете режим
на възпроизвеждане.
Диск
(Program Play)
Повторно възпроизвеждане
x DVD VIDEO
• [ Глава]: Повтаря настоящата глава.
• [ Заглавие]: Повтаря настоящето
заглавие.
• [ Всички]: Повтаря всички заглавия на
диска.
• [Случаен ред]: Възпроизвежда заглавията на
диска в случаен ред.
• [ Случаен ред]: Повтаря режим възпроизвеждане в случаен ред.
• [ Изключен]: Повторението е изключено.
x VIDEO CD/SVCD/CD
• [ Заглавие]: Повтаря настоящето
заглавие.
• [ Всички]: Повтаря всички заглавия на
диска.
• [Случаен ред]: Възпроизвежда заглавията на
диска в случаен ред.
• [ Случаен ред]: Повтаря режим възпроизвеждане в случаен ред.
• [ Изключен]: Повторението е изключено.
x DATA CD/DATA DVD
• [ Случаен ред]: Възпроизвежда заглавията
на диска в случаен ред.
• [ Разбъркани]: Възпроизвежда файловете
разбъркано.
• [ Единичен]: Възпроизвежда настоящия
файл.
• [ Един]: Повтаря настоящия файл.
• [ Папка]: Можете да повторите настояща папка.
Забележки
• Опциите за повторение се различават в зависимост
от вида на диска.
• Когато възпроизвеждате VIDEO CD/SVCD с PBC
възпроизвеждане:
– Натиснете x двукратно.
– Натиснете SHIFT + бутоните, които желаете.
– Натиснете .
17BG
Търсене/Избор на диск
Number
buttons
DVD
MENU
DVD TOP
MENU
C/X/x/c,
Търсене на заглавие/глава/песен/
сцена и др.
Можете да търсите DVD VIDEO по заглавие или
глава, и VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD по
песен, индекс или сцена. За DATA CD/DATA DVD,
вие можете да търсите по папка или файл. Тъй
като заглавията и песните са обозначени с уникални номера на дисковете, можете да изберете
желаното заглавие или запис, като въведете неговия номер. Или, можете да търсите определена
сцена, като използвате времевия код.
1
DISPLAY
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
x Когато възпроизвеждате DVD.
SHIFT
Menu
Използване на менюто на DVD
DVD дискът е разделен на множество части,
които съставят изображение или музикален
запис. Тези части се наричат “заглавия”. Когато
възпроизвеждате DVD, което съдържа няколко
заглавия, можете да изберете желаното от вас
заглавие с помощта на DVD TOP MENU.
Когато възпроизвеждате DVD дискове, които
ви позволяват да избирате функции като език на
субтитрите и звука, изберете тези функции с
помощта на DVD MENU.
B
Title
Chapter
Audio
Subtitle
Title Elapsed 0:08:54
01/01
03/13
2CH English
English
x Когато възпроизвеждате VСD.
Menu
B
Track
Repeat
Time Disp.
06/14
Off
Total Elapsed
Total Elapsed 0:21:24
Използване на менюто на VCD
18BG
1
Натиснете DVD MENU.
Менюто на диска се появява на телевизионния екран.
2
Натиснете SHIFT + бутоните с цифри
за избор на опцията, която желаете да
възпроизвеждате или промените.
3
Натиснете
.
2
Натиснете X/x, за да изберете метода
на търсене и натиснете .
3
Натиснете SHIFT + номера за съответната опция.
x Когато възпроизвеждате СD.
1
2
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На дисплея на телевизора се появява надпис
“Select TRACK: - -/- -“
x Когато възпроизвеждате MP3/JOEG/
DivX файлове
1
2
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
Натиснете SHIFT + бутони с номера за
съответната опция.
Възпроизвеждането започва от избрания
запис.
Преди да възпроизвеждате MP3/JPEG/DivX
файлове, включете тлевизора си и изберете видео
вход.
1
Натиснете FUNCTION, докато на предния дисплей на панела се появи DVD/CD,
за да превключите в опция DVD/CD.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
Появява се списък с файлове.
Диск
Натиснете SHIFT + бутони с номера за
съответната опция.
Възпроизвеждането започва от избрания
запис.
Възпроизвеждане на MP3/
JPEG/DivX файлове
Забележки
• За някои дискове отнема по-дълго време, за да започнат възпроизвеждане.
– Диск, записан с усложнена структура.
– Диск, записан мултисесийно.
– Не-финализиран диск (диск, в който могат да се
добавят данни).
• Някои CD-R или CD-RW не могат да се възпроизвеждат посредством това устройство независимо от
формата на файла.
3
Натиснете X/x/C/c неколкократно, за
да изберете файла, който желаете да
възпроизвеждате.
Натиснете X/x неколкократно, за да се
придвижите нагоре/надолу през съдържанието на папката.
Изберете папка и натиснете или c, за да
преминете във вътрешността на папката.
Изберете
и натиснете или C, за да
се върнете към предишна папка.
x
001/015
Folder
\mp3\
..
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
4
Abcdefghijklmn 01
Abcdefghijklmn 02
Abcdefghijklmn 03
Abcdefghijklmn 04
Abcdefghijklmn 05
Натиснете N/ .
Възпроизвеждането започва от избраната
папка.
Ако сте избрали JPEG файл, започва последователно изреждане на изображения (слайдшоу).
19BG
Други операции
За да
Направете следното
Спрете възпроизвеждането
Натиснете x докато
възпроизвеждате MP3 или
DivX файл. Натиснте DVD
MENU, когато възпроизвеждате JPEG файл.
Направите пауза Натиснете X.
Натиснете N/X, за да
възстановите възпроизвеждането.
Обработите
Натиснете x, докато възпроизвеждате JPEG файл.
Забележки за файловете
• Системата включва албуми, които не съдържат
аудио файлове и JPEG файлове с изображения. Когато
имате повече от 648 файла (включително папки) +
2 папки по подразбиране („...” и „...”), максимум 300
папки (включително „...” и „...”) са в USB устройство,
папките, разпознаваеми от системата се различават в
зависимост от конфигурацията на папките.
• Системата може да възпроизвежда следните файлове.
Файл
Разширение на файла
MP3 файл
“.mp3”
WMA файл
“.wma”
JPEG файл с изображение
“.jpg” или “.jpeg”
MPEG4 видео файл
“.mp4” или “m4v”
DivX видео файл
“.avi” или “.divx”
Системата ще възпроизведе всякакви данни с горните
разширения, дори ако данните не са MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/MPEG4 формат. Възможно е възпроизвеждането на тези данни да е съпроводено с извеждане
на силен шум, който да повреди системата от
високоговорители. Системата може да възпроизвежда
в дълбочина до 25 папки.
Забележки за МР3/JPEG файлове
• Устройството поддържа МР3 файлове записани с
битрейт от 32 до 320 kbps и семплираща честота
от 32/44.1/48 kHz за MPEG-1 Audio Layer-3.
• Ако въведете разширение „.mp3” за данни, които не са
в МР3 формат, системата няма да разпознае правилно
тези даннии ще генеритра силен шум , който може да
увреди високоговорителите ви.
Забележки за DivX файлове
• Възможно е системата да не възпроизведе DivX видео
файлът, когато той е съставен от два или повече
DivX видео файла.
• Системата не може да възпроизвежда DivX видео файл
с размер, който е по-голям от 640 (широчина) х 480
(височина).
• В зависимост от DivX видео файла, възможно е
изображението да е неясно или звукът да прескача, или
да не съвпада с картината на екрана.
20BG
• Системата не може да възпроизвежда някои DivX
файлове, които са по-дълги от 3 часа.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно е
изображението да бъде неясно или възпроизвеждането
да спре. В този случай, препоръчваме ви да създадете
файл с по-малка честота. Ако звукът все още съдържа
шум, препоръчителният аудио формат е МР3. Обърнете внимание, обаче, че тази система не е съвместим
с WMA (Windows Media Audio) формата.
• Заради технологията по компресията, която
използват DivX видео файловете, възпроизвеждането
на картината след като натиснете N отнема
известно време.
• В зависимост от DivX файла, звукът може да не
съвпада с изображенията на екрана.
• Редът на възпроизвеждане може да се различава в
зависимост от използвания софтуер за създаване на
DivX файл.
Съвет
Регулиране на звука
Избор на звуков режим
• Dolby Virtual Speaker технология е практически нова
алтернатива на система с мулти високоговорители.
Използването на нова техника за генериране на звук,
тя осигурява виртуален мултиканален съраунд звук
посредством само два стерео високоговорителя.
Прекъсване на звука
Можете да натиснете MUTING отново или чрез
бутон VOLUME + да възстановите звука.
EQ
VOLUME
+/–
Натиснете неколкократно EQ по време на
възпроизвеж дане докато на предния дисплей
се появи желания режим.
Регулиране на звука
SURROUND
• [FLAT]: Плосък и обикновен звуков режим.
• [CLASSIC]: Идеален за слушане на класическа
музика и преглед на DVD дискове с концерти
наживо.
• [JAZZ]: Изчистени средни и високи обхвати.
Пресъздава атмосферата на клуб с изпълнителя,
свирещ точно пред вас. За слушане на джаз и
преглед на драматични филми.
• [ROCK]: Засилени ниски и високи обхвати за
страхотни звукови ефекти и атмосфера. За
екшън филми и рок/поп музика.
Съвет
• Системата запомня последният избран режим за всяка
функция.
Натиснете неколкократно SURROUND по време на възпроизвеждане, за да изберете режим
на извеждане на съраунд аудио звука.
• [Dolby VS Wide]: Осигурява по-голям обем на
звуково излъчване, когато двата високоговорителя са близо един до друг, доближаващо се
до усещането за 5-канално стерео в Reference
режим.
• [Dolby VS Reference]: Създава убедителен
съраунд звук от конфигурация с пет високоговорителя само чрез два високоговорителя с
широчина на звука дефинирана от разстоянието между двата високоговорителя.
• [Dolby VS Off]: Изключва съраунд звука.
21BG
Тунер
Настройка на радио станции
Можете да запаметявате 20 FM радио станции.
След това можете да ги донастроите като изберете съответния предварително подбран номер.
1
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION или FM, за да изберете FM.
2
Натиснете и задръжте TUNING +/- 2
секунди, докато автоматичното сканиране започне.
На предния дисплей на панела се появява
индикация “SEARCH + or –“, докато системата не открие радиостанция с достатъчно
силно излъчване.
3
Натиснете и задръжте бутони SHIFT +
REPEAT/PGM за около 3 секунди.
„Р 01” примигва на предния дисплей на панела.
4
Натиснете SHIFT +бутоните с цифри,
за да изберете предварително подбран
номер.
5
Натиснете
, за да съхраните.
Съвет
• Можете да натиснете TUNING +/- в стъпка 2, за да
търсите ръчно радиочестота. Настоящата честота
ще се появи в предния дисплей (Manual Tuning).
22BG
Избор на предварително
подбрани радиостанции
1
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION или FM, за да изберете FM.
2
Натиснете и задръжте PRESET +/- или
SHIFT + бутони с цифри, за да изберете
предварително зададен номер.
Ако FM програмата е шумна
Ако FM програмата е шумна, можете да изберете
моно прием. Няма да има стерео ефект, но приемът ще се подобри.
Натиснете AUDIO
[STEREO]: Стерео прием.
[MONO]: Моно прием.
Използване на Системата
за радио данни (RDS)
Възстановяване на възпроизвеждането от точката, в която сте
спрели диска
(само за европейски модели)
Какво представлява Системата за
радио данни?
Натиснете
DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY,
предния панел се променя както е показано:
1 Име на станцията.
2 Настроена честота*.
* Връща се към оригинален дисплей, когато са изминали
няколко секунди.
Тунер
Системата за радио данни (RDS) е ефирна
услуга, която позволява на радио станциите да
изпращат допълнителна информация заедно с
обикновения програмен сигнал. Този тунер ви
предлага удобни RDS функции, като показване на
името на станцията. RDS е достъпна само за FM
станции.*
Преглед на име на станция или честота на предния дисплей на панела
* Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат услуги от един и същи вид.
Ако не сте запознати със системата RDS, обърнете се към Вашите местни радио станции
за подробности относно предлаганите RDS
услуги във Вашия район.
Забележка
• Възможно е RDS да не функционира надеждно, ако
станцията, която сте настроили, не излъчва правилно RDS сигнала или ако той е слаб.
Прием на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM обхвата.
Когато настроите станция, предлагаща RDS услуги, името на станцията* се извежда на дисплея
на предния панел.
* Ако не успеете да уловите RDS излъчването, възможно
е името на станцията да не се изведе на дисплея на
предния панел.
23BG
Забележки
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
Използване на контрол за
HDMI функции за “BRAVIA”
Sync
Тази функция работи единствено за телевизори с
функцията “BRAVIA” Sync.
Когато свързвате Sony компоненти, съвместими
с функцията за контрол на HDMI, посредством
HDMI кабел (не е приложен в комплекта), операцията е опростена както е описано по-долу:
– Възпроизвеждане с едно докосване (стр. 25)
– Изключване на захранването на системата
(стр. 25)
– Контрол на звука на системата (стр. 25)
Функцията HDMI контрол позволява на оборудванията да се контролират чрез CEC (Consumer
Electronic Control) определен от HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Функцията за HDMI контрол няма да работи в
следните случаи:
– Когато свързвате тази система към компонент, който не е съвместим с функцията за
контрол на HDMI.
– Когато компонентът не притежава HDMI
жак.
На устройството за дистанционно управление
за работа с телевизора има удобни бутони, като
например TV INPUT, ONE-TOUCH PLAY, TV
?/1. За подробности вижте “Управление на телевизора с приложеното устройство за дистанционно управление”, а също и ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
TV ONE-TOUCH
INPUT PLAY TV [/1
BRAVIA Sync
TV ONE-TOUCH
INPUT PLAY TV [/1
BRAVIA Sync
24BG
• В зависимост от свързания компонент, възможно е
функцията за HDMI контрол да не работи. Обърнете
се към ръководството за експлоатация, приложено
към компонента.
• Възможно е функцията за HDMI контрол да не
работи, ако свържете компонент, различен от Sony,
дори компонентът да е съвместим с функцията за
HDMI контрол.
Подготовка за функцията HDMI
контрол
(HDMI контрол)
Системата е съвместима с функцията HDMI
контрол. Ако телевизорът е съвместим с HDMI
контрол, можете автоматично да зададете
функция за системата [CONTROL FOR HDMI],
като настроите телевизора. За подробности
вижте ръководството за експлоатация на
телевизора.
Ако телевизорът не е съвместим с HDMI
контрол, задайте ръчно функцията за HDMI
контрол на системата и телевизора.
Забележка
• Изведените опции се различават в зависимост от
модела и страната.
1
Уверете се, че системата и телевизорът са свързани с HDMI кабел.
2
Включете телевизора и натиснете ?/1,
за да включите системата.
3
Превключете входния селектор на
вашия телевизор, така че сигналът
от системата през входа HDMI да се
изведе на телевизионния екран.
4
Задайте функцията за HDMI контрол на
системата и телевизора.
За подробности относно настройката
на системата вижте следните стъпки.
За подробности относно настройката
на телевизора вижте ръководството за
експлоатация, приложно към телевизора (в
зависимост от телевизора, настройката по
подразбиране на HDMI контрол е зададена в
положение винаги включена.)
Гледане на DVD чрез едно натискане на
бутон
(One-Touch Play - Възпроизвеждане с едно
натискане)
Когато натиснете ONE TOUCH PLAY, телевизорът се включва, задава се входен режим за DVD
и системата автоматично започва възпроизвеждане на диска.
Системата за аудио контрол работи с тази
функция.
Забележки
Изключване на системата в синхронизация с телевизора
(System Power Off - Изключване на
захранването)
Когато изключите телевизора, като използвате
бутона POWER на устройството за дистанционно управление на телевизора, или бутона TV
?/1 на устройството за дистанционно управление на системата, системата автоматично се
изключва.
Забележка
• Преди да използвате функцията за изключване на
захранването на системата, задайте функцията за
захранване на телевизора. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на телевизора.
Възпроизвеждане на телевизионен звук
от високоговорителите на системата
(System Audio Control - Аудио контрол на
системата)
Също така, вие можете да работите с функцията за аудио контрол на системата и от
телевизионното меню. За подробности вижте
ръководството за експлоатация, приложено към
на телевизора.
Забележки
• Ако телевизорът бъде включен преди системата,
звукът от телевизора няма да се извежда за момент.
• Докато телевизорът е в режим PAP (картина в картината), функцията за аудио контрол на системата
няма да работи. Когато телевизорът излезе от
режим PAP, начинът на извеждане на сигнала се връща в
положението преди да активирате PAP режима.
• Ако изберете телевизионна програма по време на
възпроизвеждане на DVD диск от системата, функция
“TV/CABLE” автоматично се настройва и се извежда
телевизионен звук.
• Когато сте активирали възпроизвеждане с едно докосванепо време на преглед на телевизионни програми,
функцията за системен аудио контролсе активира,
когато звукът от телевизора бъде заглушен.
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
• Функцията за възпроизвеждане с едно докосване не
работи, когато натиснете N.
• Уверете се, че HDMI връзката е правилна и настройте [Control for HDMI] в положение [On].
• В зависимост от телевизора, началото на съдържанието може да не бъде възпроизведено.
• В зависимост от диска може да отнеме време преди
възпроизвеждането да започне.
Можете да използвате функцията за аудио контрол на системата както следва:
• Докато гледате телевизия и превключите функцията на системата в положение “TV/CABLE”,
звукът от телевизора автоматично се извежда
от високоговорителите на системата.
• Можете да контролирате силата на звука на
системата, като използвате устройството за
дистанционно управление на телевизора.
• Ако изключите системата или зададете функцията на системата в положение, различно от
“TV/CABLE”, звукът от телевизора се извежда
от високоговорителите на телевизора.
Може да изведете звука на телевизиора през
системата като извършите една изключително
лесна операция.
За да използвате тази функцията, свържете системата и телевизора посредством аудио кабел
(не е приложен в комплекта) и HDMI кабел (стр.
10) (не е приложен в комплекта).
В зависимост от телевизора, когато зададете
системата към функция “TV”, функцията за аудио
контрол на системата се включва. Телевизионният звук се извежда от високоговорителите на
системата и силата на звука от телевизионните
високоговорители автоматично се минимизира.
25BG
Възпроизвеждане на файлове на USB устройство
Можете да възпроизвеждате аудио файлове
(MP3/WMA файлове)/JPEG файлове с изображения, запазени на USB устройство като цифров
музикален плейър или USB носител на данни (не
е приложен в комплекта), като свържете USB
устройството към системата.
Аудио форматът, който може да бъде възпроизвеждан от системата, е само MP3/WMA файлове
*.
* Файлове, защитени с авторски права, не могат да
бъдат възпроизвеждани от системата.
Относно съвместими USB
устройства
Когато форматирате USB устройството
уверете се, че използвате подходящ софтуер.
В противен случай може устройството да не
функционира правилно.
Свързване на USB устройство
Дясна страна на контролното устройство
1
USB устройство
1
Свържете USB устройството към
порта (USB).
2
Натиснете FUNCTION неколкократно
или USB, за да превключите функцията
в USB.
3
Натиснете X/x неколкократно, за да
изберете папка и натиснете N.
За повече информация относно възпроизвеждането вижте “Възпроизвеждане на МР3/
JPEG/DivX файлове” за повече подробности.
Забележки
• Когато свързвате USB устройство, уверете се, че
посоката на жака е правилна.
• Не зареждайте насила USB устройството, защото
това може да причини
• повреда в системата.
• Не свързвайте други устройства освен USB устройството.
26BG
• Следните USB устройства/ситуации могат да увеличат времето за стартиране на възпроизвеждането:
– USB устройства със сложна дървовидна структура.
– Когато аудио файловете или JPEG файловете с
изображения в друга папка бъдат възпроизведени.
– Когато на USB устройството има много папки или
файлове.
– Работата с файла се отнася като “Възпроизвеждане
на MP3/JPEG/DivX® файлове” (стр. 19).
• Разширенията на файловете се отнасят към стр. 20
(Забележки за файловете).
• Някои USB устройства не могат да бъдат възпроизвеждани на тази система в зависимост от формата
на файловете.
• Възможно е системата да не успее да възпроизведе
аудио файл в зависимост от вида му.
• Не свързвайте системата и USB устройството
посредством USB хъб.
• При някои свързани USB устройства след като
извършите операция, възможно е стартирането на
операцията от системата да започне с известно
забавяне.
• Тази система не винаги поддържа всички функции на
свързаното USB устройство.
• Не запазвайте други видове файлове или ненужни
папки на USB устройството, на което има аудио
файлове или JPEG файлове с изображения.
• Съвместимостта с всички MP3/WMA кодиращи/
записващи софтуери, записващи устройства и
записващи носители не може да бъде гарантирана.
Възможно е несъвместимите USB устройства да
произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не
се възпроизведат.
• Преди да използвате USB устройство, уверете се, че
на него няма вируси.
Избрана опция
Други операци
Използване на дисплей за
настройки
Чрез екрана с настройки можете да извършвате
различни настройки, например, да регулирате
картината и звука.
Изведените опции се различават в зависимост
от държавата и модела.
Настройката по подразбиране е подчертана.
Опции за настройка
-- General Setup Page -TV Display
OSD Lang
Control for HDMI
Screen Saver
Last Memory
Auto Standby
16:9 16:9
ENG 4:3 Letter Box
On 4:3 Pan Scan
On
On
On
16:9
Избрана настройка
Опции
TV [/1
FUNCTION
-- Audio Setup Page --
C/X/x/c,
Go To Audio Setup Page
SETUP
DISPLAY
-- Video Setup Page -SHIFT
1
Натиснете SETUP в режим стоп.
Появява се меню с настройки.
2
Натиснете C/c, за да изберете една от
опциите в менютос настройки, след
това натиснете .
3
Натиснете X/x, за да изберете опцията за настройка, след това натиснете
c или .
4
Изберете настройката, която желаете
да промените и натиснете , за да
потвърдите и преминете към предишно избрана опция.
Инструкциите и обясненията на опциите са
осигурени на следните страници.
Ако опциите в менюто са оцветени в сиво,
това означава, че настройката не е налична
или не може да бъде променена понастоящем.
5
Други операци
All
HDMI Audio
Progressive
HDMI Resolution
DivX VOD
Go To Video Setup Page
-- Preference Page -TV Type
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
PAL
ENG
ENG
ENG
Go To Preference Page
-- Password Setup Page -Password
Change
Натиснете SETUP, за да изключите
менюто.
Забележка
• Ако не можете да получите достъп до [Preference
Page], натиснете [SETUP], за да излезете от менюто.
Натиснете x двукратно преди да натиснете SETUP
отново.
Change Password
27BG
Страница за основни настройки
x [TV Display]
Можете да изберете съотношението при излъчване на свързания телевизор.
[16:9]: Изберете тази позиция, когато свързвате
широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк екран.
x [SCREEN SAVER]
Намалява риска от евентуална повреда на дисплея (замъгляване).
[ON]: Включва скрийн сейвъра, за да се появи образът му, когато оставите системата в режим на
пауза или в режим стоп за 15 минути.
[OFF]: Изключва скрийн сейвъра.
x [LAST MEMORY]
Тази система може да извади точката, в ковто
сте спрели диска последният път, когато е бил
възпроизвеждан и продължава възпроизвеждането
от точката следващия път, когато поставите
същия диск.
[4:3 LETTER BOX]: Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3 телевизор. Извежда широка
картина с черни ленти в горната и долната част
на екрана.
[ON]: Системата съхранява определена точка в
паметта си.
[OFF]: Системата не съхранява определена точка
в паметта си. Възпроизвеждането започва от
избрана точка само за настоящия диск в устройството.
Забележка
• Когато паметта за продължаване на възпроизвеждането е пълна, точката за продължаване на най-стария
диск се изтрива.
x [AUTO STANDBY]
[4:3 PAN SCAN]: Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор. Автоматично извежда
широка картина на целия екран, като частта,
която не пасва, се отрязва автоматично.
x [OSD] (On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията на телевизионния екран.
x [CONTROL FOR HDMI]
Тази функция работи, когато свържете системата и телевизор съвместим с фунцкия Control for
HDMI посредством HDMI кабел.
[ON]: Включва функцията. Можете да работите
с различните компоненти, които са свързвани с
HDMI кабела.
[OFF]:Изключва функцията.
28BG
Можете да настроите режим на готовност.
[ON]: Изчакването ще спре автоматично,
когато сте в режим стоп, пауза, без диск или
отстраняване за повече от 30 минути.
[OFF]: Няма автоматичен режим на изчакване.
Страница за аудио настройка
Изберете настройки според телевизора, който
използвате.
x [HDMI Audio]
Избира вида на аудио сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
[OFF]: Звукът не се извежда от жака HDMI OUT.
Все още можете да се насладите на звук през
високоговорителите на системата.
[ALL]: HDMI аудио извеждането ще бъде същото
като при възпроизвеждане на аудио поток. В
случай, в който аудио форматът не се поддържа,
той ще бъде автоматично променен в PCM.
[PCM]: Снижаване на аудио сигнала до линеарен
РСМ (2-канален).
x [Progressive]
[c]: Извежда DivX код за регистрация.
Съвет
• Въведете DivX кода за регистрация, когато наемате
или закупувате видео от www.divx.com/vod. Видео файловете или филмите закупени посредством DivX VOD
(Video On Demand) услуга, могат да се възпроизвеждат
само посредством регистрирано устройство.
Страница за преференции
x [TV Type]
Избира цветовата система, която да съвпадне
със свързания телевизор. Позволява възпроизвеждане на различни видове дискове (PAL или NTSC
дискове) на това устройство.
[PAL]: За телевизори със система PAL.
[Multi]: За телевизори, съвместими и с PAL, и с
NTSC.
[NTSC]: За телевизори със система NTSC.
x [AUDIO]
Moжете да настроите прогресивния сигнал така
че да се извежда от VIDEO OUT.
Превключва езика за звука за DVD дискове с много
записи.
[On]: Включва прогресивен режим на сканиране.
Прочетете инструкциите за употреба на телевизора и потвърдете избора си като натиснете
ОК.
[Off]: Изключва режим на прогресивно сканиране.
x [SUBTITLE]
x [HDMI RESOLUTION]
Можете да изберете вида на видео сигнала, който да се извежда през жака HDMI OUT.
[AUTO]: Системата извежда оптимален видео
сигнал за свързания телевизор.
[480p]: Системата извежда 720 х 480p* видео
сигнали.
[576p]: Системата извежда 720 х 576p* видео
сигнали.
[720p]: Системата извежда 1280 х 720p* видео
сигнали.
[1080i] Системата извежда 1920 х 1080i* видео
сигнали.
[1080р] Системата извежда 1920 х 1080p* видео
сигнали.
Превключва езика за субтитрите, записани на
DVD VIDEO.
Други операци
Страница за видео настройка
x [DivX VOD]
x [DISC MENU]
Можете да сменяте езика за менюто на диска.
Забележка
• Ако избрани език за меню на диска/аудио или субтитри не е наличен за съответното DVD, езика по
подразбиране за диска ще бъде изпозлван вместо това.
x [Parental]
Тази функция] позволява да ограничите възпроизвеждането на DVD дискове с категоризиране.
Някои сцени могат да бъдат блокирани или
подменени с други сцени.
1
Натиснете X/x, за да изберете ниво от
1 до 8 и натиснете .
2
Въведете 6-цифрената си парола.
* i: интерфейс, p: прогресивен
29BG
x [Default]
Тази опция ви позволява да нулирате всички настройки на менюто и ващите лични настройки
обратно в настройки по подразбиране, освен
паролата в във функция [Parental].
Натиснете , за да потвърдите нулирането
към фабрични настройки.
Използване на таймер за
автоматично изключване
Можете да настроите системата да се изключва
в предварително зададено време, за да можете да
заспите, докато слушате музика.
Натиснете SHIFT + SLEEP.
Настройка на парола
x [Password]
Фабричната парола е: „000000”. Сменете паролата по следния начин:
1
2
30BG
Натиснете “SHIFT + 000000” или последната си настроена 6-цифрена паролав
секция „Стара парола”.
Натиснете SHIFT + новата 6-цифрена
парола в секция „Нова парола”.
3
Натиснете SHIFT + новата 6-цифрена
парола отново, за да потвърдите.
4
Натиснете ОК, за да излезете от
менюто.
Всеки път, когато натиснете SLEEP, минутите на дисплея (изведеното време) се променят
както следва:
SLEEP 10 t SLEEP 20 t SLEEP 30
R
r
OFF T SLEEP 90 ......... SLEEP 40
На предния дисплей на панела се извежда обратно
броене до 20.
За да проверите оставащото време
Като натиснете и задържите SHIFT + SLEEP 3
секундиможете да видите оставащото време на
предния панел.
За да отмените функцията за таймер за автоматично изключване
Неколкократно натиснете SHIFT + SLEEP
докато на дисплея на предния панел се изведе
индикация “OFF”.
Преглед на информацията
за диска
x DVD
1 [Title Elapsed]: Време за възпроизвеждане на
настояще заглавие.
2 [Title Remain]: Оставащо време от настояще
заглавие.
3 [Chapter Elapsed]: Време за възпроизвеждане на
настояща глава.
4 [Chapter Remain]: Оставащо време от насто-
яща глава.
Възстановяване на възпроизвеждането от точката, в която сте
спрели диска
Извеждане на времетраенето и оставащото
време на дисплея на предния панел
Можете да проверите оставащото времеот
настоящето заглавие, глава или запис.
Всеки път, когато натиснете SHIFT + TIME
докато възпроизвеждате диска, дисплеят се
променя:
1 t 2 t ... 1 t ...
x CD диск
1 [Single Remain]: Оставащо време от текущо-
то заглавие.
Забележка
• Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе
името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.
* Когато Repeat Mode е в положение Shuffle, Total display
не е завършен. Освен това, Тime Display се връща в
положение Single Elapsed, когато променяте Shuffle в
Total.
Други операци
Неколкократно натиснете SHIFT + TIME.
5 [Display Off]: Без дисплей.
2 Total Elapsed]: Времетраене на диска.
3 [Total Remain]: Оставащо време на диска.
4 [Single Elapsed]: Времетраене на текущо
заглавие.
x VIDEO CD (с PBC On)
1 [Single Elapsed]: Времетраене на текущо
заглавие.
2 [Single Remain]: Оставащо време от текущо-
то заглавие.
3 [Display Off]: Без дисплей.
x VIDEO CD (с PBC Off)
1 [Single Elapsed]: Времетраене на текущо
заглавие.
2 [Single Remain]: Оставащо време от текущо-
то заглавие.
3 [Total Elapsed]: Времетраене на диска.*
4 [Total Remain]: Оставащо време на диска.*
5 [Display Off]: Без дисплей.
31BG
Сила на звука
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Не увеличавайте силата на звука, ако слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или участък без аудио сигнал. В противен случай
високоговорителите може да се повредят, ако
внезапно се получи пик на сигнала.
Енергийни източници
Почистване
• Изключете устройството от мрежата от
220 V, ако няма да го използвате за продължителен период от време. За да изключите кабела,
хващайте го за щекера, никога не дърпайте
самия кабел.
• Почиствайте кутията, панела и контролните
бутони с парче мек плат, леко навлажнено с
мек почистващ разтвор. Не използвайте груби
гъбички, грапави прахове или разтвори като
алкохол или бензин.
Ако имате проблеми или въпроси, отнасящи се
към вашата система, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
Местоположение
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Когато системата работи дълго време и с висока сила на звука, кутията се нагорещява. Това
не е неизправност. Въпреки това, избягвайте да
докосвате кутията. Не поставяйте системата в затворени пространства, където вентилацията е слаба и може да се получи прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори на
системата. Системата е оборудвана с усилвател с висока мощност. Ако вентилационните
отвори са запушени, това може да причини
прегряване и повреда.
• Не поставяйте системата върху мека повърхност (например килим), която може да запуши
вентилационните отвори.
• Не поставяйте системата близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или механични вибрации.
• Не инсталирайте устройството в наклонена
позиция. То е проектирано да работи само в
хоризонтална позиция.
• Пазете устройството и дисковете далеч от
оборудване със силни магнитни полета, като
микровълнови печки или големи тонколони.
• Не поставяйте тежки предмети върху устройството.
Почистване на дисковете, препарати за почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващ диск от търговската мрежа или почистващ препарат
за дискове/лещи (спрей от мокър тип). Това
може да причини неизправност.
Система за цветна телевизия
• Ако високоговорителите причиняват появата
на неестествени цветове на телевизионния
екран, изключете телевизора и отново го включете след 15 до 30 минути. Ако проблемът
продължи, поставете високоговорителите
по-далеч от телевизора.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Внимание: Тази система е в състояние да
поддържа неподвижен видео образ или снимка
на екрана на вашия телевизор безкрайно дълго
време. Ако оставите неподвижен видео образ
на телевизионния екран за продължителен
период от време, рискувате да повредите
телевизионния екран. Особено чувствителни
са телевизорите с плазмени екрани и прожекционните телевизори.
Функциониране
• Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажна стая, възможно е върху лещите във вътрешността на устройството да кондензира влага.
Ако това се случи, възможно е системата да не
функционира правилно. В този случай извадете
диска и оставете системата включена за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Когато премествате системата, отстранете
дисковете от вътрешността й. Ако не го
направите, дискът може да бъде повреден.
• Ако някакъв предмет или течност попадне в
кутията, изключете устройството от мрежовото захранване и го проверете при квалифициран персонал, преди да го включите отново.
32BG
Преместване на системата
• Преди да местите системата, уверете се, че
в нея няма заредени дискове и изключете променливотоковия адаптер (захранващ кабел) от
мрежата от 220 V.
Забележки за дисковете
Работа с дисковете
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - хващайте го само по
ръбовете.
• Не залепяйте хартия или тиксо на диска.
• Не използвайте разтвори като бензин, разредител, почистващи вещества от търговската
мрежа или антистатичен спрей, предназначен
за винилови грамофонни плочи.
Допълнителна информация
• Не излагайте диска на пряка слънчева светлина
или на въздействието на топлинни източници
като климатици; не оставяйте дискове в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина,
тъй като е възможно температурата във
вътрешността на автомобила да се повиши
значително.
• След употреба прибирайте диска в кутията
му.
Почистване
• Преди употреба, почиствайте диска с парче
плат.
Почиствайте диска от центъра към периферията.
Тази системата може да възпроизвежда само
стандартни дискове с кръгла форма. Използването на друг вид дискове (с форма на карта, сърце
или звезда) може да причини неизправност.
Не използвайте дискове, които се продават с
прикрепен към тях пръстен или етикет.
33BG
Отстраняване на проблеми
Ако по време на използването на системата се сблъскате с някой от изброените по-долу проблеми,
използвайте тези указания за отстраняването им, преди да занесете системата на ремонт. Ако проблемът продължава, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Обърнете внимание, че ако персоналът на сервиза подмени някои части по време на поправката, възможно е старите части да бъдат задържани.
Захранване
Симптом
Захранването не се
включва.
Не засичате USB
устройство.
Начин на отстраняване
• Проверете дали захранващият кабел е здраво свързан.
• Отстранете USB устройството от --USB гнездото. Уверете се, че няма
проблем с USB устройството.
Картина
Симптом
Начин на отстраняване
• Видео свързващите кабели не са добре свързани.
• Видео свързващите кабели са повредени.
• Системата не е свързана с правилния входен жак на телевизора (стр. 10).
• Входящият селектор на телевизора не е зададен така, че картина от системата
да се появи на телевизионния екран.
• Проверете начина на извеждане на сигнала на вашата система (стр. 10).
• Настроили сте прогресивен формат, но телевизорът ви не приема сигнала като
прогресивен формат. В този случай се върнете към настройки по подразбиране
(фабрични настройки).
• Дори и телевизорът ви да е съвместим с прогресивен формат (525р/625р)
сигнали, изображението може да бъде засегнато, когато настроите прогресивен
формат. В този случай се върнете към настройки по подразбиране (фабрични
настройки).
• Свържете отново свързващия кабел.
• Системата е свързана към устройство за входен сигнал, което не е HDCP съвместимо (индикацията “HDMI” не светва на предния панел). Вижте стр. 10.
• Ако жакът HDMI OUT се използва за видео изход, проблемът може да се реши
като смените настройката на HDMI жака във видео формат. Свържете
телевизора и системата като използвате видео жак, различен от HDMI OUT, и
превключете входния сигнал на телевизора към свързаното видео оборудване по
такъв начин, че да виждате дисплея на екрана. Променете настройката за HDMI
OUT жака и превключете входния сигнал на телевизора обратно в положение
HDMI. Ако картината все още не се появява на екрана, повторете стъпките и
опитайте други опции.
• Ако сте настроили [Progressive] във [Video Setup Page] в положенеи [On] (стр. 29),
дори и телевизорът ви да не може да приеме прогресивен сигнал. В този случай
поставете в положение [Off].
Появяват се смущения • Дискът е замърсен или повреден.
• Ако сигналът за извеждане на картинатаот системата минава през видеорекорв картината.
дер, за да стигне до телевизора ви, сигналът за защита от копиране, който се
прилага за DVD дискове и програми може да окаже влияние върху качеството на
картината. Ако все още имате проблеми, въпреки че сте свързали към телевизора си директно, опитайте се да свържете към видео входа на телевизора ви (стр.
10).
• Съотношението на картината на диска е фиксирано.
Въпреки че задавате
Няма картина.
съотношението на екрана чрез [TV Display]
или [General Setup Page],
картината не изпълва
екрана.
34BG
Симптом
Начин на отстраняване
Получават се смущения в • Субуферът и предните високоговорители на системата са магнитно защитени, за да предотвратят магнитно изтичане. Въпреки това, може да се
цветовете на телевизионполучи слабо изтичане, защото системата използва силен магнит. Ако това
ния екран.
се случи, проверете следните опции:
• Ако високоговорителите се използват с телевизор на базата на CTR или
прожекционен апарат, инсталирайте високоговорителите на разстояние
най-малко на 0.3 m от телевизора.
• Ако проблемът продължава, изключете телевизора веднъж, след това отново включете телевизора след 15 до 30 минути.
• Ако се появи виене, поставете високоговорителите далеч от телевизора.
• Уверете се, че близо до високоговорителите не е поставено магнитно
устройство (магнит на стойката за телевизора, лекарски прибор, играчка и
др.)
TV Type (PAL/Multi/NTSC) TV Type може да бъде нулиранспоред следните процедури:
настройките са погрешни. 1 Натиснете Z, за да отстраните диска (в режим без диск).
2 Натиснете DISPLAY.
3 Натиснете .
TV Type ще бъде нулиран/отменен.
Звук
Начин на отстраняване
• Кабелите на високоговорителите не са свързани здраво.
• Натиснете MUTING на устройството за дистанционно управление, ако на
дисплея на предния панел се изведе индикация “MUTING”.
• Системата е в режим на пауза или в режим на бавно възпроизвеждане. Натиснете N, за да се върнете в нормален режим на възпроизвеждане.
• Системата е в режим на бързо превъртане напред или назад. Натиснете N, за
да се върнете в нормален режим на възпроизвеждане.
• Оборудването свързано към жака HDMI OUT не съответства с формата
на аудио сигнала. В този случай, задайте [AUDIO(HDMI)] в [HDMI SETUP] в
положение различно от [Off] (стр. 29).
• Задайте [AUDIO (HDMI)] в [HDMI SETUP] в положение различно от [Off] (стр.
Не се извежда звук от
29).
жака HDMI OUT
• HDMI OUT жакът е свързан към DVI оборудване (DVI жаковете не приемат
аудио сигнали).
• Опитайте следното: Изключете системата и отново я включете. Изключете и отново включете свързаното оборудване. Изключете и отново
включете HDMI кабела.
Звукът отляво и отдяс- • Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани правилно и
надеждно.
но не са балансирани или
Няма звук
са разменени.
Чува се силно бучене или
шум.
Звукът губи стерео
ефекта си, когато възпроизвеждате VIDEO
CD или CD диск.
Съраунд ефектът не
се усеща добре, когато
възпроизвеждате аудио
пътечка във формат
Dolby Digital, DTS или
MPEG audio.
Допълнителна информация
Симптом
• Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани здраво.
• Уверете се, че свързващите кабели не се намират в близост до трансформатор
или мотор и че са поне на 3 метра разстояние от Вашия телевизор или флуоресцентни лампи.
• Отдалечете телевизора от аудио компонентите.
• Щекерите и жаковете са замърсени. Изтрийте ги с парче плат, леко навлажнено
с алкохол.
• Почистете диска.
• Задайте звук, като натиснете AUDIO (стр. 15).
• Уверете се, че системата е свързана правилно.
• В зависимост от DVD диска, възможно е изходният сигнал да не обхваща изцяло каналите 5.1. Може да е моно или стерео, дори когато звукът е записан във
формат Dolby Digital или MPEG audio.
35BG
Функциониране
Симптом
Радио станциите не могат да бъдат
настроени.
Устройството за дистанционно
управление не работи.
Не можете да въведете номер
Дискът не се възпроизвежда.
Не може да се възпроизвежда МР3
аудио запис.
JPEG файлът с изображение не може да
бъде възпроизведен.
Видео файлът не може да бъде възпроизведен
36BG
Начин на отстраняване
• Проверете дали антените са свързани здраво. Нагласете антената (антените) или ако е необходимо, свържете външна антена.
• Сигналът на станциите е твърде слаб (когато настройвате
автоматично). Използвайте директно настройване.
• Не са запаметени никакви станции или запаметените станции
са били изтрити (когато настройвате чрез сканиране на запаметените станции). Запаметете станциите (стр. 22).
• Има препятствия между устройството за дистанционно
управление и системата.
• Разстоянието между устройството за дистанционно управление и системата е твърде голямо.
• Устройството за дистанционно управление не е насочено към
сензора за дистанционно управление на системата.
• Батериите на устройството за дистанционно управление са
отслабнали.
• Натиснете бутон SHIFT + бутон с две цифри.
Например, за да възпроизвеждате глава/запис номер 5, натиснете SHIFT + 0 + 5.
• Оставете място за поставяне/отстраняване на диска (прибл.
15 см) отдясно на гнездото за диска, когато искате да поставите предмет, например единия от високоговорителите наблизо.
• Няма поставен диск.
• Дискът е обърнат обратно.
• Заредете диска правилно със страната, която ще се възпроизвежда, надолу.
• Дискът е изкривен.
• Системата не може да възпроизвежда CD-ROM или други
дискове (стр. 5).
• Регионалният код на DVD диска не отговаря на системата.
• Във вътрешността на системата има конденз на влага. Извадете диска и оставете системата включена в продължение на
половин час.
• DATA CD не е записан в МР3 формат, който отговаря на ISO
9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet.
• DATA DVD не е записан в МР3 формат, който отговаря на UDF
(универсален дисков формат).
• МР3 файлът няма разширение “.mp3”.
• Данните не са форматирани в MP3, дори дискът да има разширение “.mp3”.
• Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
• Системата не може да възпроизвежда аудио записи във формат
MP3PRO.
• DATA CD не е записан в JPEG формат, който отговаря на ISO
9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet.
• DATA DVD не е записан в JPEG формат, който отговаря на
UDF (универсален дисков формат).
• JPEG файлът с изображение няма разширение “.JPG” или “.JPEG”.
• Размерът е по-голям от 2,408 (широчина) х 1,536 (дължина) в
нормален режим или повече от 15,000,000 пиксела в Прогресивен
JPEG, който се използва главно за интернет страници.
• Изображението не се побира на екрана (тези изображения се
намаляват).
• DATA CD/DATA DVD дискът съдържа DivX видео файл.
• Файлът не е създаден в DivX формат.
• Файлът има разширение различно от “.avi” или “.divx”.
• DATA CD/DATA DVD не е записан в DivX формат, който отговаря на ISO9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet/UDF.
• DivX видео файлът има широчина, която е по-голяма от 720 и
височина 576.
Начин на отстраняване
Заглавието на папката/песента/файла
не е изведено правилно.
• Системата може да възпроизвежда само цифри и букви. Други
знаци се извеждат като [---].
Дискът не се възпроизвежда отначало.
• Избрани са Програмирано възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане или Повторно възпроизвеждане.
• Избран е режим Resume Play (Възстановено възпроизвеждане).
В режим стоп натиснете x на системата или на устройството за дистанционно управление и тогава започнете
възпроизвеждане на диска (стр. 16).
Системата започва възпроизвеждането
на диска автоматично.
• DVD дискът има функция автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането спира автоматично.
• Дискът може да съдържа сигнал за автоматична пауза. По
време на възпроизвеждане на такъв диск системата спира при
постъпване на сигнала.
Не можете да изпълнявате някои
функции като спиране, търсене, забавено възпроизвеждане или повторно
възпроизвеждане.
• В зависимост от диска изпълнението на някои от гореизброените функции може да се окаже невъзможно. Вижте
инструкциите за експлоатация на самия диск.
Съобщенията, които се извеждат на
екрана, не са на желания от вас език.
• В менюто с настройките изберете желания език за екранния
дисплей от [OSD Lang] в меню [General Setup Page] (стр. 28).
Езикът на звука не може да бъде сменен.
• На диска няма записан звук на различни езици.
• Смяната на езика за звука е забранена на DVD диска.
Езикът на субтитрите не може да бъде
сменен.
• На диска няма записани субтитри на различни езици.
• Смяната на езика за субтитрите е забранена на DVD диска.
Субтитрите не могат да бъдат
изключени.
• Изключването на субтитрите е забранено на DVD диска.
Ракурсите не могат да бъдат сменени.
• На диска няма записани различни ракурси (стр. 314).
• Смяната на ракурсите е забранена на DVD диска.
Дискът не излиза от системата и на
дисплея на предния панел се извежда
индикация “LOCKED”.
• Свържете се с вашия доставчик или с местния оторизиран
сервиз на Sony.
Системата не работи нормално.
Изключете кабела на захранването от стенния контакт
(мрежата) и го включете отново след няколко минути.
Функцията HDMI CONTROL не
работи.
• Задайте [CONTROL FOR HDMI] настройката в [General Setup
Page] в положение [ON] (стр. 28).
• Уверете се, че свързаните компоненти са съвместими с функцията [CONTROL FOR HDMI].
• Уверете се, че кабелът на захранването на свързания компонент е здраво свързан.
• Проверете настройката за HDMI CONTROL функцията на
свързания компонент.
За информация се обърнете към ръководството за експлоатация, приложно към компонента.
• Ако промените HDMI връзката, свържете и изключете
променливотоковия адаптер или ако се получи токов удар,
задайте [CONTROL FOR HDMI] настройката в [General Setup
Page] в положение [OFF], след това задайте [CONTROL FOR
HDMI] настройката в [General Setup Page] в положение [ON]
(стр. 28).
• За подробности вижте “Използване на функцията HDMI
CONTROL за “BRAVIA” Sync” (стр. 24).
Допълнителна информация
Симптом
37BG
Симптом
От системата и телевизора не се
чува звук докато използвате функцията System Audio Control.
Начин на отстраняване
• Задайте [AUDIO (HDMI)] в [Audio Setup Page] в положение [ALL]
или [PCM] (стр. 29).
• Уверете се, че свързаният телевизор е съвместим с функцията
System Audio Control.
• За подробности относно функцията вижте “Използване на
функцията HDMI CONTROL за “BRAVIA” Sync” (стр. 24).
USB устройство
Симптом
Използвате ли USB устройство,
което се поддържа?
Няма звук.
Звукът съдържа смущения.
Съществуват смущения и звукът
прескача.
Начин на отстраняване
• Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, може да
се получи следния проблем
– USB устройството не се разпознава.
– Имената на папките или файловете не се извеждат от тази
система.
– Възпроизвеждането не е възможно.
– Звукът прескача.
– Няма звук.
– Извежда се звук със смущения.
• USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, след това включете USB устройството отново.
• Честота, която използвате за кодиране на дискове, е ниска.
Изпращайте аудио файлове с по-висока честота към USB
устройството.
• Изключете системата, след това включете отново USB
устройството.
• Възможно е смущенията да са се получили по време на запис
или копиране. Изтрийте файла и опитайте да записвате или
копирате отново.
• Копирайте файлове на вашия компютър, форматирайте USB устройството във формат FAT12, FAT16 или FAT32 и копирайте
файловете на USB устройството отново.*
*Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои
USB устройства да не поддържат всички системи. За подробности
вижте ръководството за експлоатация на всяко USB устройство
и се свържете с производителя.
USB устройството не може да бъде
свързано към (USB) порт.
USB устройството, което използвате с друго устройство, не работи.
• USB устройството е свързано наобратно. Свържете устройството правилно.
Възможно е да сте записвали в неподдържан формат. Ако
е така, първо вземете предпазни мерки за подсигуряване на
важните файлове на USB устройството, като ги копирате
на твърдия диск на вашия компютър. След това форматирайте USB устройството в система FAT12, FAT16 и FAT32
и отново прехвърлете подсигурените аудио файлове на USB
устройството отново.*
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои
USB устройства да не поддържат всички системи. За подробности
вижте ръководствата за експлоатация, приложени към всяко USB
устройство, и се свържете с производителя.
Индикацията “LOADING” се извежда
за дълго време.
.
38BG
• Процесът по прочитане на данните може да отнеме известно
време в следните случаи.
– Ако на USB устройството има много папки или файлове.
– Ако файловата структура е много сложна.
– Ако капацитетът на паметта е надвишен.
– Ако вградената памет е фрагментирана.
• Sony препоръчва да следвате следните принципи.
– Общият брой папки на USB устройството да бъде 300 или
по-малко (включително „—„ и „—„).
– Общият брой файлове в папка да бъде 648 (включително
папки) + 2 папки по подразбиране („—„ и „—„)
Начин на отстраняване
Неверен дисплей
• Изпратете музикалните данни отново на USB устройството, тъй
като прехвърлените данни могат да са повредени.
• Кодът на символите, които се извеждат от системата са само числа
и букви. Другите символи не се извеждат правилно.
Възпроизвеждането не започва.
Изключете системата, след това отново включете USB устройството.
Натиснете N, за да започнете възпроизвеждане.
USB устройството (аудио
файл/JPEG файл с изображение)
не може да се възпроизведе.
• USB устройства, форматирани с файлова система, различна от FAT12,
FAT16 или FAT32 не се поддържат.*
• Файлове, които са кодирани или защитени от пароли и др., не могат
да се възпроизвеждат.
• MP3 файлът не притежава разширението “.MP3”.
• WMA файлът не притежава разширението “.wma”.
• AAC файлът не притежава разширението “.m4a”.
• DivX файлът няма разширение “.avi” или “.divx”.
• MPEG4 файлът няма разширение “.mp4” или “.m4v”.
• Данните не са запазени в желания формат.
• Възпроизвеждат се MP3 файлове в формат, различен от MPEG1 Аudio
layer 3.
• Системата включва албуми, които не съдържат аудио файлове и JPEG
файлове с изображения. Общият брой файлове в папка да бъде 648
(включително папки) + 2 папки по подразбиране („—„ и „—„). Общият
брой папки на USB устройството да бъде 300 или по-малко (включително „—„ и „—„).
• JPEG файлът с изображение не е с разширение “.JPG” или “.JPEG”.
• JPEG файлът с изображение е по-голям от 2,408 (широчина) х 1,536
(височина) в нормален режим или повече от 15,000,000 пиксела в прогресивен JPEG режим, който се използва най-вече в Интернет.
• Не можете да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения с голямо
съотношение между широчината и височината.
• WMA файл, който е в WMA DRM, WMA lossless или WMA PRO формат, не може да бъде възпроизведен.
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB
устройства да не поддържат всички системи. За подробности вижте
ръководствата за експлоатация, приложени към всяко USB устройство, и
се свържете с производителя.
Аудио файлове или JPEG файлове • След като системата прочете всички файлове на USB устройството
възпроизвеждането може да отнеме повече време от обикновено, ако:
с изображения се възпроизвеж– броят на папките или файловете е много голям.
дат по-бавно от другите.
Допълнителна информация
Симптом
– структурата на папките или файловете е много сложна.
– капацитетът на паметта е много голям.
– размерът на файла е много голям.
– структурата на паметта е фрагментирана.
• Sony препоръчва да следвате следните принципи.
– Общият брой файлове в папка да бъде 648 (включително папки) + 2
папки по подразбиране („—„ и „—„).
– Общият брой папки на USB устройството да бъде 300 или по-малко
(включително „—„ и „—„).
39BG
Спецификации
Общи характеристики
Изисквания към захранването
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 53 W
Готовност: <0.3 W
Усилвател
Стерео режим (измерен)
35 W + 35 W (3 ома за 1
kHz, 1 % THD)
RMS изход за захранване (примерен)
Front L/Front R: 70 W (на
канал при 3 ома за 1 kHz)
Събуфер: 140 W (6 ома за
100 kHz)
Входове (Аналогови)
TV (AUDIO IN)
Чувствителност: 1,5 V
DVD Система
Лазер
Свойства на диодния
лазер
• Продължителност на
емисията:
• Постоянна
Извеждане на лазера*:
по-малко от 1,000μW
* Това извеждане е измерено при разстояние
от 200 мм от повърхността на лещата на
Optical Pick-up Block
при 7 мм диафрагма.
Полупроводников лазер
(DVD: l=650 nm,, CD
l=790 nm))
Система на формат на сигнала
NTSC/PAL
USB
Поддържан битрейт
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps
WMA:
48 kbps - 192 kbps
Семплиращи честоти
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
44.1 kHz
(USB) порт:
Максимално напрежение:
500 mА
40BG
Тунер
Система
FM тунер
Обхват на настройка
Антена
Антенни терминали
Междинна честота
PLL кварцово-заключена
цифрова синтезаторна
система
87.5 – 108.0 MHz (на
стъпки от 50 kHz)
FM кабелна антена
75 ома, небалансирани
10.7 MHz
Видео
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
R/G/B: 0.7 Vp-p, 75 ома
HDMI OUT: Тип А (19
пина)
Високоговорители
Основно устройство (HBD-F300/HBD-F310)
Размери (приблизително)
Тегло (приблизително)
450 х 198 х 103 mm
(ш/в/д)
3.1 kg
Високоговорители
Предни (SS-TSF300/SS-TSF310)
Високоговорителна система:
Бас рефлекс
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 85 х 260 х 90 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително) 0.5 kg
Събуфер (SS-WSF300)
Високоговорителна система
Бас рефлекс, магнитно
защитен
Високоговорител
160 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
6.0 ома
Размери (приблизително) 169 х 300 х 320 (ш/в/д)
Тегло (приблизително) 5.3 kg
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предупреждение.
Речник
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI е интерфейс, който поддържа както
видео, така и аудио на една цифрова връзка, което
ви позволява да се наслаждавате на качество
и звук с високо качество. DMI спецификациите поддържат HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), технология за защита на
копирането, която включва кодираща технология за цифрови видео сигнали.
Свързващ формат
Метод за сканиране, стандартният NTSC
метод за извеждане на телевизионни изображения при извеждане на 30 кадъра в секунда. Всерки
кадър се сканира два пъти – алтернатично между
четните и нечетни линии със скорост 60 кадъра
в секунда.
Родителски контрол
Прогресивен формат
За разлика от Свързващия формат, Прогресивният формат може да възпроизвежда 50-60 кадъра
в секунда като възпроизвежда всички линии (525
линии за NTSC система). Общото качество
на изображението се увеличава и неподвижни
изображения, текст и хоризонтални линии се
виждт по-отчетливо. Този формат е съвместим
с 525 или 625 прогресия.
Допълнителна информация
Функция на DVD диска за ограничаване на възпроизвеждането въз основа на възрастта на зрителите в съответствие с възрастовите ограничения
за всяка страна. Ограничението е различно за
различните дискове; когато ограничението се активира, възпроизвеждането се забранява изцяло,
сцените на насилие се прескачат или се заменят с
други и т.н.
41BG
Индекс на частите и контролните бутони
За повече информация се обърнете към страниците, указани в скоби.
Контролно устройство
Гледка отгоре
Фронтална гледка
Поглед отдясно
1
42BG
1 Сензор за дистанционно управление
6 Преден панел на дисплея
2 Бутон N (възпроизвеждане)
7 Бутон ?/1 (включване/готовност)
3 Бутон x (стоп)
8 Бутон Z (отстраняване)
4 Бутон FUNCTION
9
5 Бутони VOL +/-
0 Отделение за диска
USB гнездо
Устройство за дистанционно управление
АЗБУЧЕН РЕД
M–Z
ANGLE (14)
AUDIO RI (15)
AUDIO IN XT (11, 12)
DVD/CD RM (12, 13, 19)
DVD MENU XG (16, 18, 20)
DVD TOP MENU RH (18)
EQ (21)
FM F (8, 12, 22, 23)
FUNCTION (12, 13, 19, 22,
26)
MUTING (13, 14, 21)
ONE-TOUCH PLAY FB (24, 25)
PRESET +/– RE (22)
REPEAT/PGM XL (22)
SETUP XL (12, 27)
SHIFT RB (13, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 27, 30, 31)
SLEEP (30)
SUBTITLE XM (13, 14)
SURROUND XE (21)
TIME XH (31)
TUNING +/– RT (22)
TV/CABLE RL (11, 25)
TV INPUT X (24)
USB (26)
VOLUME +/– (13, 14, 21)
ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ
aÒÑÍÌÇÐÕÇÓÏÇ
RMFRLXTRKXEXM
(13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 30,
31)
</ (¹ÁÂÕι·Ä¼ºÅÉŹÄÅÈÉ) (13)
TV </ (¹ÁÂÕι·Ä¼ºÅÉŹÄÅÈÉ) XB
$/9/Y/D/
RG (12, 17, 18, 19,
22, 26, 27, 29)
/ RE (14)
N/. RT (14)
/
RT (14)
/¹Ñ¾ÆÇÅ¿¾¹¼½»·Ä¼ÙXI (14, 20)
Y (ÈÉÅÆ) R (14, 20)
9 (Ʒʾ·) XK (14, 20)
DISPLAY XH (12, 18, 19, 23,
27)
* Бутони N, AUDIO,
AUDIO IN и VOLUME
+/- имат чувствителна при допир точка.
Използвайте я като
референция, когато управлявате устройството.
* Натиснете SHIFT +
номерата на бутоните,
SLOW или y SLOW,
когато използвате
функциите.
* Бутоните TV INPUT,
ONE-TOUCH PLAY, TV
?/1 работят само с
телевизори с марка Sony.
Допълнителна информация
A–L
43BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising