Sony | DAV-DZ560 | Sony DAV-DZ560 Инструкции за експлоатация

3-283-040- 11(1)
DVD система за
домашно кино
Ръководство за експлоатация
DAV-DZ560
©2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на
дъжд или влага.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например лавици или вградени шкафове.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на системата с вестници, покривки, пердета и т.н.
Не поставяйте запалени свещи върху системата.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети,
пълни с течност, като например вази.
Не излагайте каквито и да е батерии, включително и батериите, инсталирани в устройството,
на прекалени горещини, като например на пряка
слънчева светлина, огън или подобни.
Използвайте устройството само на закрито – в
домашни условия.
Това устройство се
класифицира като
продукт CLASS 1
LASER. Това обозначение се намира на гърба
на устройството.
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страни от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделително събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За поподробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
2BG
Изхвърляне на използвани
батерии (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще
предотврати потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. В случай, че поради мерки
за безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде свързан с
батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите,
че батерията ще бъде правилно изхвърлена,
предайте устройството, когато животът
му изтече, в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата
или с гаранцията на продукта, моля, обръщайте
се към адресите, указани в отделните ръководства или в гаранционните документи.
Предпазни мерки
Източници на захранване
• Подменяйте захранващия кабел единствено в
квалифициран сервиз.
• Устройството не е изключено от източника
на променлив ток (мрежата), докато е свързано
с контакта на стената, дори ако самото
устройство е изключено.
• Инсталирайте системата така, че в случай на
проблем да имате лесен достъп до захранващия
кабел и контакта.
Относно инструкциите в
това ръководство
• Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за дистанционно управление. Също така, можете да
използвате и контролните бутони на самата
система, ако те имат същите или аналогични
наименования като бутоните на устройството за дистанционно управление.
• Опциите в контролното меню се различават в
зависимост от областта, в която сте закупили и използвате продукта.
• “DVD” се използва като общ термин за DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R и DVD-RW/DVD-R.
• Мерките са посочени във футове (ft.) за моделите за Северна Америка.
• Настройката по подразбиране е подчертана.
Относно функция S-AIR
Системата е съвместима с функция S-AIR, която
позволява трансмисия на звук между S-AIR компоненти по безжичен път.
Следните S-AIR компоненти могат да бъдат
използвани с тази система:
• Съраунд усилвател: Можете да да се наслаждавате на съраунд звук безжично.
• S-AIR рисивър: Можете да се наслаждавате на
звука на системата от друга стая.
S-AIR компонентите могат да се поръчват като
опция (Моделите S-AIR компоненти се различават в зависимост от зоната).
Инструкциите за употреба на S-AIR съраунд
усилвател в тези инструкции са валидни само
при използване на съраунд узилвател или на S-AIR
рисивър.
За подробности относно функция S-AIR, вижте
“Използване на S-AIR продукти” (стр. 75).
3BG
Съдържание
Относно инструкциите в това ръководство .....................................................................3
Относно функция S-AIR....................................3
Дискове, които системата може да възпроизвежда… .............................................................5
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Разполагане на високоговорителите........................10
Стъпка 2: Разполагане на системата ......................................15
Стъпка 3: Свързване на системата ..........................................18
Стъпка 4: Бърза настройка......25
Стъпка 5: Звук от всички високоговорители ............................28
Нстройка на звука
Възпроизвеждане на съраунд звук, като
използвате декодиращ режим...................30
Избор на режим за звука …… ...........................32
Възпроизвеждане на многоканален звук…….32
Диск
Възпроизвеждане на дискове .........................33
Използване на режима за възпроизвеждане 38
Търсене/Избор на диск .....................................41
Възпроизвеждане на МР3 файлове/JPEG
файлове с изображения … ............................43
DivX-- видео филми ............................................46
Настройка на разминаването между картина и звук.............................................................48
Забрана за възпроизвеждане на диск.............48
Използване на дисплея с настройки.............50
Тунер
Настройка на радиостанции ........................58
Слушане на радио ...............................................59
Използване на системата за радио данни
(RDS) ......................................................................61
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
Използване на контрол за HDMI функции за
“BRAVIA” Sync................................................62
Възпроизвеждане на аудио файлове/JPEG файлове с изображения на USB устройство65
Запазване на музика на USB
устройство ....................................................71
Използване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптер .............................................................74
Използване на S-AIR продукти......................75
4BG
Други операции
Оптимален съраунд звук за стаята ............81
Автоматична настройка на подходящите
настройки ......................................................82
Управление на телевизора с приложеното
устройство за дистанционно
управление ........................................................83
Използване на звуков ефект............................84
Използване на таймер за автоматично
изключване ......................................................84
Промяна на осветеността на дисплея на
предния панел..................................................85
Преглед на информацията за диска ..............85
Връщане към фабричните настройки… ....88
Допълнителна информация
Предпазни мерки.................................................89
Забележки за дисковете....................................90
Отстраняване на проблемите ....................91
Функция за автодиагностика .................... 100
Спецификации ................................................. .101
Речник ................................................................ .102
Списък на езиковите кодове … .................. 105
Индекс на частите и контролните
бутони ........................................................... 106
Упътване за екрана на Контролното
меню ............................................................... 110
Азбучен указател.............................................. 114
Дискове, които системата може да възпроизвежда
Вид
Лого на диска
Характеристики
Икона
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW в
DVD VIDEO формат
или видео формат
• DVD+R/DVD+RW в
DVD VIDEO формат
режим
(видео запис)
• DVD-R/DVD-RW във
VR режим (видео запис)
(освен DVD-R DL)
• Super Audio CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 и 2.0 дискове)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM във видео
CD формат или Super VCD формат
• Audio CD
• CD-R/CD-RW в аудио CD
формат
• CD-R/CD-RW/CD-ROM в DATA
CD формат, съдържащ МР3 файлове
1)
, JPEG файлове с изображения 2) и
DivX видео файлове 3) 4) 5), и съответстващ с ISO 9660 6) Level 1/Level 2,
или Joliet (разширен формат)
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW в DATA DVD,
съдържащ MP3 файлове 1), JPEG
файлове с изображения 2) и DivX
видео файлове 3) 4) 5) във формат,
който съответства на UDF
(Универсален формат за дискове)
1)
МР3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/MPEG. MP3
файловете трябва да бъдат в MPEG1 Audio Layer 3 формат.
5BG
2) JPEG файловете с изображения трябва да съответстват на DCF формата за файлове. (DCF “Design rule for Camera
File System”: Стандарт за изображения от цифрови фотоапарати, наложен от Японската асоциация по електроника и
информационни технологии (JEITA).)
3) DivX-- е технология за видео компресия, разработена от DivX, Inc.
4) DivX, DivX Certified и съответните лога са търговски марки на DivX, Inc. и се използват само под лиценз.
5) Формат от файлове и папки на CD-ROM, определен от ISO (Международна организация по стандартизация).
Логото “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD VIDEO” и “CD” са търговски марки.
Примери за дискове, които системата не може да възпроизвежда
Системата не може да възпроизвежда следните дискове:
• Всички CD-ROM/CD-R/CD-RW, които са различни от записаните във форматите, описани на стр. 5
• CD-ROM, записан във формат PHOTO CD
• Частите с данни на CD-Extra
• CD Graphics дискове
• DVD аудио дискове
• DATA DVD, които не съдържат MP3 аудио записи, JPEG файлове с изображения или DivX видео файлове
• DVD-RAM
•
Освен това, системата не може да възпроизвежда и следните дискове:
• DVD VIDEO с различен регионален код (стр. 7)
• Диск с нестандартна форма (например карта, сърце)
• Диск с хартия или стикери по него
• Диск с останало тиксо или друг стикер по него
Забележки за CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Някои CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW не могат да бъдат възпроизвеждани с тази
система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.
Освен това, дискът няма да се възпроизвежда и ако не е правилно финализиран. За повече информация
вижте ръководството за експлоатация, приложено към записващото устройство.
Обърнете внимание, че е възможно някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+RW/
DVD+R, дори ако дисковете са правилно финализирани. В този случай прегледайте диска в режим на нормално възпроизвеждане. Също така, DATA CD/DATA DVD, записани във формат Packet Write, не могат да
бъдат възпроизвеждани.
Музикални дискове, кодирани с технология за защита на авторските права
Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове, които отговарят на CD (компакт диск) стандартите. В последно време обаче много от звукозаписните компании пускат на пазара музикални дискове,
кодирани с технологии за защита на авторските права. Моля, вземете под внимание факта, че измежду
тези дискове има такива, които не отговарят на CD стандарта и не могат да се възпроизвеждат на
този продукт.
Забележки за DualDisc
DualDisc диск с две страни, който поддържа записани DVD материали от едната страна и цифрови
аудио материали от другата. Въпреки това, тъй като аудио материалът не съответства на Compact
Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.
6BG
Мулти-сесийни дискове
• Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия на диска съдържа
MP3 файл. Всички останали MP3 файлове, записани в следващите сесии, също могат да бъдат възпроизвеждани.
• Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия съдържа JPEG файл с
изображение. Всички останали JPEG файлове с изображения, записани в следващите сесии, също могат
да бъдат възпроизвеждани.
• Ако в първата сесия са записани МР3 файлове и JPEG файлове с изображения във формат на музикално
CD или видео CD, то ще можете да възпроизвеждате само първата сесия.
Регионален код
Вашата система има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи само с DVD дискове, които имат идентични регионални кодове.
DVD VIDEO дискове, обозначени със символа
, също могат да се възпроизвеждат с тази система.
Ако се опитате да използвате друг DVD VIDEO диск, на телевизионния екран се извежда съобщението
[Playback prohibited by area limitations.] (Възпроизвеждането е забранено от областните закони.). В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е регионалният код да не бъде указан, въпреки че използването на
DVD VIDEO е забранено от областните закони.
Забележка относно възпроизвеждането на DVD или VIDEO CD
Някои операции по възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно фиксирани от
производителите на софтуер. Тъй като тази система работи с DVD или VIDEO CD, възможно е някои
функции на възпроизвеждане да бъдат невалидни в зависимост от съдържанието на диска, програмирано
от софтуерните производители. Уверете се, че сте се запознали с инструкциите, приложени към DVD
и VIDEO CD.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена с US патенти и други права на интелектуална собственост. Използването на тази технология за защита на авторското право
трябва да бъде разрешена от Macrovision и е предназначена само за домашно видео или друго ограничено
ползване, освен ако изрично не е разрешено друго от Macrovision. Повторното сглобяване или разглобяване са забранени.
Тази система включва в себе си Dolby* Digital и Dolby Pro Logic (II) декодер с адаптивна матрица за съраунд-озвучаване и дигитална съраунд система DTS**.
* Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведена по лиценз на DTS, Inc.
“DTS” и “DTS Digital Surround” са търговски марки на DTS, Inc.
Тази система включва High-Definition Multimedia Interface (HDMI ™) технологията.
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски
марки на HDMI Licensing, LLC.
“BRAVIA” и
са търговски марки на Sony Corporation.
“S-AIR” и логото му са търговски марки на Sony Corporation.
7BG
Подготовка за експлоатация
Подготовка за експлоатация
Разопаковане
• Предни високоговорители (2)
• FM жична антена (1)
• Основи (2)
или
• Кабели за високоговорителите
(6, червен/бял/зелен/сив/син/лилав)
• Централен високоговорител (1)
• Пластини (2)
• Капачета на постамента (2)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Винтчета (големи, с държач) (4)
• Съраунд високоговорители (2)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Винтчета (малки) (6)
• Събуфер (1)
• Микрофон за настройка (1)
• Ръководство за експлоатация
• Връзки на високоговорителите и телевизора (картонче)
• Крачета (1 комплект)
• Антена
• Постаменти (2)
8BG
Зареждане на батерии в устройството за дистанционно управление
Забележкa
• Не оставяйте устройството за дистанционно управление на изключително горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно една стара и една нова батерия.
• Не допускайте попадането на каквито и да е чужди тела в кутията на устройството за дистанционно управление;
особено внимавайте, когато сменяте батериите.
• Не излагайте дистанционния сензор на директна слънчева светлина или на светлина от осветителни тела. Ако го
направите, това може да причини неизправност.
• Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите,
за да предотвратите възможна повреда вследствие на протичане или корозия на батерията.
Прикрепяне на крачетата на субуфера
Прикрепете крачетата (приложени в комплекта) към дъното на субуфера, за да го стабилизирате и да
предотвратите случайното му падане.
Махнете крачетата
от стойката им.
9BG
Подготовка за експлоатация
Заредете две батерии R6 (размер АА) (приложени в комплекта), като съобразите знаците и на
батериите със съответните знаци в отделението. За да използвате устройството за дистанционно
управление, насочете го към дистанционния сензор на системата.
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Разполагане на високоговорителите
Преди да свържете високоговорителите, прикрепете стойките към тях.
(За предните високоговорители).
• Предни високоговорители (2)
• Кабели за високоговорителите (2, бял/червен)
• Постаменти (2)
• Основи (2)
• Пластини (2)
• Капачета на постамента (2)
• Винтчета (големи, с държач) (4)
• Винтчета (малки) (6)
Забележкa
Постелете парче плат на пода, за да избегнете повреда на подовата повърхност.
Съвет
• Можете да използвате високоговорителите без стойки, като ги закрепите за стената (стр. 15).
1
Прекарайте кабела на високоговорителя през дупката на основата, след което изправете стойката.
Конекторът и цветната обвивка на кабелите на високоговорителите са в същия цвят като стикерът на жаковете, към които трябва да бъдат свързани.
Използвайте кабелите на високоговорителите, както следва:
•Ляв преден високоговорител (L): Бял
•Десен преден високоговорител (R): Червен
Внимавайте с поставянето на основата. Прекарайте кабела на високоговорителя (и кабела на
системата) през края на основата, където има 2 дупки.
Постамент
(стойка )
Дъно на основата
2 дупки
Кабел на
високоговорителя
Горна част на основата
10BG
2
Прикрепете скобата към другия край на стойката.
Ориентирайте отвора към вас, прикрепете капачето на стойката, така че отворът на стойката
да се свързва с края на капачето на стойката, след това закрепете с помощта на винтче.
Кабел на
високоговорителите
Отвор
Капаче на
стойката
Горна част на
стойката
3
Подготовка за експлоатация
Прекарайте кабела на високоговорителите през отвора на
капачето на стойката.
Винтче (малко)
Поставете стойката в отвора на високоговорителя, приплъзнете стойката към края
на отвора, след това подсигурете стойката с помощта на пластина и винтове.
Изберете високоговорителя, чиито цвят на жака на задната страна на високоговорителя отговаря на накрайника на кабела на високоговорителя.
Капаче на стойката
Внимавайте с
ориентирането
на капачето на
стойката, когато поставяте
стойката.
Подсигурете с два винта
(големи, с държачи)
Задна част на
високоговорителя
Пластина
11BG
Свързване на кабелите на високоговорителите към високоговорителите.
Уверете се, че кабелите на високоговорителите съвпадат с правилния терминал на компонентите:
кабел с цветна опаковка със и кабел без цветна опаковка с .
Подготовка за експлоатация
4
Цвят на накрайника
Ляв преден високоговорител (L): Бял
Десен преден високоговорител (R):
Червен
Задна част на високоговорителя.
5
Прикрепете стойката към основата.
Прикрепете стойката към основата, така че отворът в долната част на стойката да с изравни с
проекцията на основата, след това закрепете стойката с помощта на 2 винта.
Стойка
Отвор
Проекция
Основа
Винтчета (малки)
Забележкa
Уверете се, че отвора на стойката се изравнява с проекцията а основата като завъртите стойката леко.
12BG
6
Забележкa
Когато регулирате височината на високоговорителите, придържайте високоговорителя, за да не падне.
Линии
Стойка
Отвинтете двата
винта
7
Завинтете двата
винта
Прихванете луфта на кабела.
Прихванете хлабавия кабел като издърпвате от дъното към основата.
Осигурете кабелът на
високоговорителя като го
прекарате през отвора.
Регулирайте дължината на кабела.
13BG
Подготовка за експлоатация
Регулирайте височината на високоговорителите.
Отвинтете (но не отстранявайте) винтчетата, регулирайте височината на високоговорителя,
след това завинтете винтовете.
Регулирайте високоговорителя от едната страната, след това регулирайте другата страна, като
вземете за ориентир линиите.
Подготовка за експлоатация
Илюстрация на пълната окомплектовка
Ляв преден високоговорител (L):
Бял етикет
Десен преден високоговорител (R):
Червен етикет
Бял
14BG
Червен
Стъпка 2: Разполагане на системата
Разположете си.стемата както е показано по-долу.
"
#
$
%
&
'
(
#
"
$
(
" "
'
&
Преглед от горе
"
"
%
Преден високоговорител (L (ляв))
Преден високоговорител (R (десен))
Централен високоговорител
Съраунд високоговорител (L (ляв))
Съраунд високоговорител (R (десен))
Субуфер
Устройство
$
"
"
"
#
#
"
$
* Не е приложен
$
%
&
Забележкa
• Не поставяйте високоговорителите в наклонена позиция.
• Не поставяйте високоговорителите на места, които са:
–
–
–
–
–
Изключително горещи или студени
Прашни или замърсени
Много влажни
Изложени на вибрации
Изложени на директна слънчева светлина
• Внимавайте, когато поставяте високоговорителите и/или стойките на високоговорителите върху
повърхности, третирани със специални препарати (вакса, полир и др.), защото подовата повърхност
може да се обезцвети и да се получи петно.
• Не използвайте неразреден почистващ препарат или разтворители като алкохол или бензин.
• Не се облягайте на високоговорителите, защото могат да паднат.
Съвет
• Когато промените позицията на високоговорителите, препоръчваме ви да промените настройките.
За подробности вижте “Оптимален съраунд звук за стаята” (стр. 81) и “Автоматична настройка на
подходящите настройки” (стр. 82).
15BG
Подготовка за експлоатация
За да постигнете възможно най-качествен съраунд-звук, всички високоговорители, с изключение на субуфера, трябва да са разположени на еднакво разстояние от мястото, от което ще слушате (A).
Въпреки това, тази система ви позволява да поставите централния високоговорител на 1.6 метра поблизо (B), а съраунд високоговорителите – на 5.0 метра по-близо (C) в сравнение с предните високоговорители.
Предните високоговорители могат да бъдат поставени на разстояние от 1.0 до 7.0 метра (A) от
мястото за слушане.
Подготовка за експлоатация
Инсталиране на високоговорителите на стената
Преди да инсталирате високоговорителите на стената, свържете кабелите на високоговорителите
към високоговорителите.
Уверете се, че кабелите на високоговорителите съвпадат с терминалите на високоговорителите: края
на кабела с цветната тръбичка към , а края без цветна тръбичка - към .
Цветна тръбичка
Преден високоговорител (L): Бял
Преден високоговорител (R): Червен
Централен високоговорител: Зелен
Съраунд високоговорител (L): Син
Съраунд високоговорител (R): Сив
1
Пригответе винтове (не са приложени в комплекта), които са подходящи за дупките,
от задната страна на всеки високоговорител. Вижте илюстрацията по-долу.
Дупка от задната
страна на високоговорителя
2
Затегнете винтовете в стената.
За централния високоговорител
За предните високоговорители
За surround високоговорители
16BG
3
Окачете високоговорителите на винтовете
Дупка от задната
страна на високоговорителя
Подготовка за експлоатация
5 mm
10 mm
Забележкa
• Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стените с пластмасово покритие са чупливи, завийте винтовете към носеща греда. Поставете високоговорителите на вертикална и
плоска стена.
• Попитайте в магазин за винтове, кои винтове са подходящи за вашата стена.
• Sony не носи отговорност за повреди, причинени от неправилна инсталация, недостатъчно силна основа, неправилно поставяне на винтовете, бедствия и др.
17BG
Подготовка за експлоатация
Стъпка 3: Свързване на системата
Обърнете се към диаграмата с връзките по-долу и прочетете допълнителната информация от 1 до 5
на следващите страници.
Забележкa
• Уверете се, че сте направили връзките здраво, за да предотвратите смущения.
• Когато свържете друг компонент с опция за контрол на силата на звука, увеличете звука на другия компонент до
ниво, в което звукът се извежда без смущения.
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
Телевизор
Преносим аудио източник
АМ кръгова антена
FM жична антена
Променливотоков адап-
тер (захранващ кабел)
Централен
високоговорител
Субуфер
Преден
високоговорител
(L)
Съраунд високоговорител (L)
18BG
: Посока на сигнала
Преден
високоговорител
(R)
Съраунд високоговорител (R)
1 Свързване на високоговорителите
Задна част на високоговорителя
Цветна тръбичка
Конектор
Когато свързвате към устройство, заредете конектора докато щракне.
Заден панел
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
R
KE
FE
EA
OO
SP
BW
SU
CE
AM
EURO AV
DIGITAL IN
NT
ER
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Към съраунд високоговорител (L)
(син)
Към съраунд високоговорител (R)
(сив)
R
KE
EA
RR
SP
SU
ON
FR
Към централния
високоговорител
(зелен)
Към субуфер (лилав)
ON
FR
R
SU
L
TL
TR
Към преден
високоговорител (R)
(червен)
Към преден високоговорител
(L) (бял)
19BG
Подготовка за експлоатация
Конекторът и края на кабела на високоговорителите с цветната тръбичка са с еднакъв цвят като
етикета на жаковете, които ще свързвате. Уверете се, че сте свързали края на кабела на високоговорителите с цветната тръбичка към съответния терминал на всеки компонент: краищата на кабелите с
цветовете към , а краищата без цветовете към . Не прищипвайте изолацията на кабела на високоговорителя в терминала за високоговорителя.
Подготовка за експлоатация
2 Свързване на телевизора
За изход на видео сигнал към вашия телевизор, проверете видео входните жакове на телевизора и изберете начина на връзка A или B. Качеството на картината се подобрява в поредност от A (стандартно) към B (HDMI).
Когато телевизорът има цифров оптичен или коаксиален изходен жак, можете да подобрите качеството на звука, като свържете посредством цифров кабел (A).
Цифров оптичен кабел
(не е приложен в комплекта)
Цифров коаксиален кабел
(не е приложен в комплекта)
L IN
DIGITA
COAXIAL
OPTICAL
TV
или
Към цифровия коаксиален изходен
жак на телевизора
Към цифровия оптичен изходен жак
на телевизора
SPEAKER
CENTER
FRONT L
SUR R
Заден панел
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
HDMI* кабел (не е приложен в комплекта)
SCART (EURO AV) кабел
(не е приложен в комплекта)
AV
EURO
HDMI
OUT
OU TP
Към HDMI IN жака на
телевизора
UT (TO
TV )
Към SCART (EURO AV) жака на
телевизора
* HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Ако вашият телевизор има HDMI жак, използвайте тази връзка и изберете вида на изходния сигнал (стр. 27).
Забележкa
• По време на функция “DMPORT”, видео сигналът не се извежда от жака HDMI OUT.
• Системата може да приема както цифрови, така и аналогови сигнали. Цифровите сигнали са с приоритет над
аналоговите сигнали. (COAXIAL е с приоритет над OPTICAL.) Ако цифровият сигнал спре, аналоговият сигнал ще
тръгне след 2 секунди.
20BG
2 Свързване на други компоненти
Кабел със стерео мини щекери
(не е приложен в комплекта)
Към преносим аудио
източник
Преден панел
(USB) порт (Вижте стр. 65.)
EZW-T100 вход (Вижте „Опция за безжична система” (стр. 22).)
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
Заден панел
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Винтчета*
DC5VMAX
0.7A
DMPO
RT
DIGITAL MEDIA PORT адаптер
(не е приложен в комплекта)
*
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Моля не отстранявайте винтовете преди да сте инсталирали EZW-T100 (стр. 75).
Свързване на DIGITAL MEDIA PORT адаптер
Свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптер (не е приложен в комплекта) към DMPORT жака. За подробности относно DIGITAL MEDIA PORT адаптера вижте “Използване на DIGITAL MEDIA PORT адаптер”
(стр. 74).
21BG
Подготовка за експлоатация
Можете да се наслаждавате на звук от свързания компонент, като използвате шестте високоговорителя на тази система.
• Преносим аудио източник: A
• DIGITAL MEDIA PORT адаптер: B
Подготовка за експлоатация
Забележкa
• Свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптера така, че обозначенията V да съвпадат. Когато го изключвайте, дръпнете го дoкато натискате A.
A
Опция за безжична система
Като използвате S-AIR продукти (не са приложени) можете да се насладите на безжично излъчване на
сигнал от системата. За повече подробности вижте “Използване на S-AIR продукти” (стр. 75) или се
обърнете към инструкциите за експлоатация на S-AIR продукта.
Ако вашият телевизор притежава няколко аудио/видео входа
Mожете да се наслаждавате на звук от свързания телевизор през високоговорителите на система. Свържете компонентите както следва.
Телевизор
Видеорекордер, цифров сателитен
приемник или PlayStation и др.
Видеорекордер, цифров сателитен
приемник или PlayStation и др.
Система
: Посока на сигнала на телевизора.
Ако телевизорът не притежава няколко аудио/видео входа, имате нужда от превключвател, за да приемате звук от повече от два компонента.
22BG
2 Свързване на антените
Подготовка за експлоатация
АМ кръгова антена (приложена в
комплекта)
A
B
Забележкa
Кабел (А) или кабел (В) могат да бъдат свързани към
който и да е от терминалите.
FRONT L
SUR R
Заден панел
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
ANTE
IAL 75
COAX
FM
NNA
FM жична антена (приложена
в комплекта)
или
Забележкa
• За да предотвратите появата на шум в сигнала, поставете кръговата AM антена на известно разстояние от
системата и останалите AV компоненти.
• Уверете се, че сте разпънали напълно жичната FM антена.
• След като свържете жичната FM антена, позиционирайте антената в колкото се може по-хоризонтална позиция.
Съвет
• Регулирайте посоката на АМ кръговата антената за най-добър АМ звук.
• Ако FM приемът не е добър, използвайте коаксиален кабел 75 ома (не е приложен в комплекта), за да свържете системата към външна FM антена, както е показано по-долу.
Външна FM антена
Система
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
AM
23BG
Подготовка за експлоатация
5 Свързване на променливотоковия адаптер (захранващ кабел)
Преди да свържете захранващия кабел на тази система към стенен контакт, свържете всички високоговорителите към системата.
Заден панел
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
Към мрежата от 220 V
Относно режима на демонстрация
След като включите захранващия кабел, на дисплея на предния панел се активира демонстрационнен
режим.
Включване/изключване на режима на демонстрация
1
Натиснете '/1 на устройството
Системата се включва.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
3
Неколкократно натиснете X/x докато на дисплея на предния панел се изведе индикация
“DEMO” и след това натиснете или c.
4
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• DEMO ON: Включва режима на демонстрация.
• DEMO OFF: Изключва режима на демонстрация.
5
Натиснете .
Настройката се задава.
6
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Съвет
• Ако системата е нова или ако устройството е в настройките си по подразбиране (например, след като сте извършили “COLD RESET” (стр. 88)), вие можете да изключите режима на демонстрация просто като натиснете '/1
на устройството за дистанционно управление.
24BG
Стъпка 4: Бърза настройка
Следвайте стъпките по-долу, за да извършите
минимума от основни настройки, с които можете да използвате системата.
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Забележкa
• Когато свържете системата и телевизора с HDMI
кабел (не е приложен в комплекта), вие трябва да
зададете вида на видео изходния сигнал за телевизора.
За подробности вижте “Настройка на вида на видео
изходния сигнал за вашия телевизор” (стр. 27).
5
Натиснете X/x, за да изберете езика.
Системата извежда менюто и субтитрите
в избрания език.
6
Натиснете .
Извежда се екранът за настройка на съотношението на телевизионния екран.
/
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
$/9/Y/D,
DISPLAY
1
Включете телевизора.
2
Натиснете '/1.
Забележкa
• Уверете се, че функцията е зададена в положение
“DVD” (стр. 28).
3
4
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, за да изведете
сигнала от системата на телевизионния екран.
В долната част на екрана се извежда съобщението [Press [ENTER] to run QUICK SETUP.]
(Натиснете [ENTER], за да стартирате
[QUICK SETUP].). Ако това съобщение не се
изведе, изберете Quick Setup (Бърза настройка) и извършете процедурата отново (стр.
27).
7
Натиснете X/x, за да изберете настройка, която отговаря на вида на
телевизора.
x Ако имате широкоекранен телевизор
или стандартен 4:3 телевизор с широкоекранен режим [16:9] (стр. 52)
x Ако имате 4:3 стандартен телевизор
[4:3 LETTER BOX] или [4:3 PAN SCAN] (стр.
52)
8
Натиснете
.
Извежда се дисплей за настройки за избор на начин
на извеждане на видео сигнала от жака EURO AV
T OUTPUT (TO TV) на задния панел.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Натиснете без зареден диск.
Извежда се екран на настройка за избор на
език за индикациите.
25BG
Getting
Started
Подготовка
за експлоатация
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Подготовка за експлоатация
9
Натиснете X/x, за да изберете изходния метод за видео сигналите.
• [VIDEO]: извежда видео сигнали.
• [RGB]: извежда RGB сигнали.
IC
Забележкa
AL M
• Ако вашият телевизор не приема RGB сигнали,
на телевизионния екран няма да се изведе картина, дори ако изберете [RGB]. Вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашия
телевизор.
10
Натиснете .
Извежда се екран за настройка за избор на
разположение на високоговорителите.
11
Натиснете C/c, за да изберете изображение за разположение на високоговорителите според начина, по който сте
ги позиционирали в помещението.
За подробности вижте “Оптимален съраунд
звук за стая” (стр. 81).
O
I
AUD
A.C
IN /
Микрофон за настройка
SPEAKER FORMATION
STANDARD
12
Натиснете
13
Свържете микрофона за настройка към
жака A.CAL MIC на предния панел.
Поставете микрофона за настройка на
нивото на ухото, като използвате статив
и др. (не е приложен в комплекта). Предната
част на всеки високоговорител трябва да е
насочен към микрофона и препятствията
между тях да бъдат премахнати.
.
14
Натиснете C/c, за да изберете [YES].
Забележкa
• Уверете се, че слушалките не са свързани към
устройството, когато извършвате Бърза
настройка. Не можете извършвате следните
стъпки, ако слушалките са свързани.
15
Натиснете .
Операцията [AUTO CALIBRATION] (Автоматична настройка) започва.
Пазете тишина по време на измерването.
Забележкa
• Когато [AUTO CALIBRATION] започне, се извежда силен тестови звук. Не можете да намалите
силата на звука. Помислете за съседите и децата
ви.
• Преди [AUTO CALIBRATION], инсталирайте
съраундусилвателя на правилното място. Ако
инсталирате съраунд високоговорителя на
неправилно място като например в друга стая,
няма да получите точно замерване.
• Не заставайте в областта на измерване и не
шумете, докато операцията се извършва (около
3 минути), защото това може да попречи на
правилното измерване.
26BG
16
Изключете микрофона за настройка и
натиснете C/c, за да изберете [YES].
17
Натиснете .
Бързата настройка е приключена. Всички
връзки и операции по настройката са
завършени.
За да излезете от Бърза настройка
Натиснете
DISPLAY по всяко време.
Съвет
• Когато промените позицията на високоговорителите, препоръчваме ви да промените и настройките.
За подробности вижте “Оптимален съраунд звук
за стаята” (стр. 81) и “Автоматична настройка на
подходящите настройки” (стр. 82).
• Ако желаете да промените някоя настройка, вижте
“Използване на екрана с настройки” (стр. 50).
Извикване на дисплея за Бърза настройка
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе индикация “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
Контролното меню се извежда на телевизионния екран.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе индикация “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
Контролното меню се извежда на телевизионния екран.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете .
Извежда се дисплеят за извършване на
настройки.
5
Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [HDMI SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
RESOLUTION], след това натиснете .
7
Натиснете X/x, за да изберете желаната настройка, след това натиснете .
DVD VIDEO
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
4
В зависимост от връзката на телевизора (стр.
20), изберете вида на видео изходния сигнал на
системата.
Избор на вида на видео сигнала, който се извежда
от HDMI OUT жака
Когато свързвате устройството и телевизора
с HDMI кабел, изберете вида на видео изходния
сигнал през жака HDMI OUT.
За подробности се обърнете също така и към
ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора/прожекционния апарат и др.
Натиснете X/x, за да изберете
[QUICK], след това натиснете .
Извежда се дисплеят за Бърза настройка.
• [AUTO (1920x1080p)]: Системата извежда оптимален видео сигнал към свързания телевизор.
• [1920x1080i]: Системата извежда 1920 х 1080i*
видео сигнали.
• [1280x720p]: Системата извежда 1280 х 720p*
видео сигнал.
• [720x480p]: Системата извежда 720 х 480p* видео
сигнал.
* i: свързващ формат, p: прогресивен формат
** В зависимост от модела, може да се изведе индикация
[720 x 576p].
27BG
Подготовка за експлоатация
Забележкa
• Околната среда в стаята, в която се намира
системата, може да повлияе на измерването.
• Ако измерването се провали, следвайте съобщенията и след това отново извършете [AUTO
CALIBRATION].
Настройка на вида на видео изходния
сигнал за вашия телевизор
Подготовка за експлоатация
Забележкa
• Когато на дисплея на предния панел светне индикция
“HDMI”, изображенията, които са различни от [720 x
480р] или [720 x 576p], се разтеглят вертикално.
Стъпка 5: Звук от всички
високоговорители
Можете да се наслаждавате на DVD, TV или VCR
звук, извеждан от всички високоговорители на
системата.
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе желаната функция.
Всеки път, когато натискате бутона
FUNCTION, режимът на системата се
променя в следния ред:
Функция
Източник
Диск, който се възпроизвежда
от системата
FM/AM радио (стр. 58)
USB устройство (стр. 65)
Телевизор (или компонент
свързан към телевизионните
жакове на задния панел)
DIGITAL MEDIA PORT адаптер (стр. 74)
Преносим аудио източник
(който е свързан към жака
AUDIO IN на предния панел)
28BG
Забележкa
Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “TV” или “AUDIO”.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
3
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “DEC MODE”, след това натиснете или c.
3
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “ATTENUATE”, след това натиснете
или c.
4
Неколкократно натиснете X/x докато
режимът на декодиране, който желаете, се изведе на дисплея на предния
панел.
Когато желаете да изведете телевизионен
звук или стерео звук от двуканален източник
през 6 високоговорителя, изберете звуково
поле “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” или “PLII
MUSIC”.
За подробности вижте стр. 30.
4
Натиснете X/x, за да изберете настройка.
5
Натиснете .
Настройката е извършена.
6
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
• “ATT ON”: Уеличава входното ниво. Изходното ниво се променя.
• “ATT OFF”: Нормално входно ниво.
5
Натиснете .
Настройката се въвежда.
6
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Забележкa
• В зависимост от вашия телевизор, възможно е да
пожелаете да изключите високоговорителите на
вашия телевизор, за да се насладите на съраунд звук от
системата.
Съвет
• Когато слушате аудио файлове, като използвате портативен аудио източник, вие можете да увеличите
звука.
Натиснете FUNCTION +/-, за да изберете “AUDIO”.
Свържете портативния аудио източник. Изберете
“A.F. D. STD” за “DEC. MODE”.
За да отмените, изберете индикация, различна от
“A.F.D. STD.”
Промяна на входното ниво на звука
от свързаните компоненти
Когато слушате звук, изведен от компонент,
свързан към жака EURO AV
OUTPUT (TO TV)
на задния панел на устройството или към жака
AUDIO IN на предния панел, възможно е звукът
да съдържа смущения.
Смущенията в звука не са индикация за неизправност и зависят от свързания компонент.
За да предотвратите смущенията в звука,
променете входното ниво на звука, излизащ от
устройството.
29BG
Подготовка за експлоатация
1
• Когато използвате жаковете на телевизора
(COAXIAL или OPTICAL DIGITAL IN) (цифрова връзка), цифровата връзка е с приоритет.
Подготовка за експлоатация
Настройка на звука
Възпроизвеждане на съраунд звук, като използвате декодиращ режим
Можете да се възползвате от съраунд звука просто като изберете един от фабрично програмираните
режими за декодиране на системата. Те ще доведат вълнуващия и мощен звук на кинотеатрите във
вашия дом.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
30BG
1
Натиснете SYSTEM MENU.
2
Неколкократно натиснете X/x докато на дисплея на предния панел се изведе индикация
“DEC MODE”, след това натиснете
или c.
3
Неколкократно натиснете X/x докато на дисплея на предния панел се изведе желаният
от вас режим за декодиране.
Дисплей
Режим на декодиране
Ефект
“A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD
Представя звука така, както е записан/кодиран.
В зависимост от източника, високоговорителите, които
извеждат звука, ще се различават.
“A.F.D.
MULTI”
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
Двуканален източник: Звук, записан в 2 канала (преден ляв
и десен), се пренася и към съраунд левия и десен високоговорители.
Този режим извежда звук от предния ляв и десен високоговорители, съраунд левия и десния високоговорители и
субуфера. Централният високоговорител не извежда звук.
Многоканален източник: В зависимост от източника,
високоговорителите, които извеждат звука, ще се различават.
“PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
Извършва Pro Logic декодиране на входните сигнали и
симулира съраунд звук от двуканални източници.
Този режим извежда звука през всички високоговорители и
субуфера. В зависимост от източника възможно е звукът
да не се изведе от всички високоговорители.
Режим на декодиране
Ефект
“PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Извършва Pro Logic II филмово декодиране на входния
сигнал и извежда пет пълночестотни изходни канала от
двуканални източници. Тази настройка е идеална за гледане
на дублирани или стари филми. При този режим звукът се
извежда от всички високоговорители и субуфера. В зависимост от източника възможно е звукът да не се изведе от
всички високоговорители.
“PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Извършва Pro Logic II музикално декодиране на входния
сигнал и извежда пет пълночестотни изходни канала от
двуканални източници. Тази настройка е идеална за нормални стерео източници, като например CD.
При този режим звукът се извежда от всички високоговорители и субуфера. В зависимост от източника възможно
е звукът да не се изведе от всички високоговорители.
“2CH
STEREO”
2 CHANNEL STEREO
Този режим извежда звука от предните ляв и десен високоговорители и от субуфера. Многоканалните съраунд
формати се смесват само в два канала.
“HP 2CH”
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
Този режим извежда звука от жака за слушалки L/R. Многоканалните съраунд формати се свеждат до два канала.
“HP VIRTUAL” HEADPHONE
VIRTUAL
4
Натиснете .
Настройката е извършена.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Настройка на звука
Дисплей
Този режим извежда звука като съраунд от жака за слушалки L/R. Този режим е ефективен само когато възпроизвеждате многоканален източник.
За да изключите съраунд ефекта
Изберете “A.F.D. STD” или “2CH STEREO” за “DEC. MODE”.
Забележкa
• Когато входният сигнал е многоканален източник, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC” се отменят и
многоканалният източник се извежда директно.
• Когато се извежда двуезичен звук, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC” не са ефективни.
• Не можете да изберете режим на декодиране, когато устройството чете файлове в USB устройството или записва/копира песни.
• В зависимост от входния поток, възможно е режимът на декодиране да се окаже неефективен.
• Когато изберете “A.F.D. MULTI”, възможно е съраунд или стерео ефектът да се окаже неефективен. В този случай
изберете “A.F.D. STD”, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC”.
• Когато сменяте режима на декодиране докато използвате S-AIR рисивър, звукът от S-AIR ресивъра може да прескача.
31BG
Избор на режим за звука
Можете да изберете подходящ звуков режим за
филми или музика.
Възпроизвеждане на многоканален звук
(DUAL MONO)
Можете да се наслаждавате на многоканален звук,
когато системата приема или възпроизвежда
Dolby Digital многоканален сигнал.
Забележкa
• За да приемете сигнал Dolby Digital, трябва да свържете телевизор или друг компонент към системата,
като използвате оптичен или коаксиален цифров кабел (стр. 20), и да зададете цифровия изходен режим на
телевизора или компонента в положение Dolby Digital.
SOUND
MODE
AUDIO
Неколкократно натиснете SOUND
MODE по време на възпроизвеждане,
докато желаният режим се изведе на
дисплея на предния панел.
• AUTO: В зависимост от диска системата
автоматично избира “MOVIE” или “MUSIC”, за
да възпроизведе звуковия ефект.
• “MOVIE”: Системата възпроизвежда звук за
филм.
• “MUSIC”: Системата възпроизвежда звук за
музика.
Забележкa
• Не можете да работите с тези опции с настройки,
когато свързвате слушалки към устройството.
• Когато сменяте режима на декодиране докато
използвате S-AIR рисивър, звукът от S-AIR ресивъра
може да прескача.
32BG
Неколкократно натиснете AUDIO докато
сигналът, който желаете, се изведе на дисплея на
предния панел.
• MAIN (основен): Основният звук се извежда.
• SUB (допълнителен): Допълнителният звук се
извежда.
• MAIN+SUB: Извежда се смесен звук от основния и допълнителния звук.
5
Диск
Заредете диск.
Пъхнете диска в отвора за диска и след това
натиснете A.
Възпроизвеждане на дискове
Отвор за диска
Свържете слушалки
/
FUNCTION
+/–
Диск
В зависимост от това дали дискът е DVD
VIDEO или VIDEO CD, възможно е някои операции да бъдат различни или ограничени. Обърнете
се към инструкциите, приложени към съответния диск.
Регулирайте нивото на
силата на звука
/
" ) FUNCTION
Забележкa
• Когато възпроизвеждате 8 cm диск, поставете го във
вътрешния кръг на шейната. Уверете се, че дискът е
поставен правилно в шейната.
• Не прилагайте сила при затварянето на отделението
за диска, защото това може да причини неизправност.
• Не поставяйте повече от един диск в шейната.
6
Натиснете H.
Системата започва да възпроизвежда (непрекъснато възпроизвеждане).
7
Регулирайте нивото на силата на звука,
като използвате VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление
или VOLUME на системата.
Нивото на силата на звука се извежда на
телевизионния екран и на дисплея на предния
панел.
Забележкa
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
N
.
• В зависимост от състоянието на системата, възможно е нивото на силата на звука да не се изведе на
телевизионния екран.
• Когато зададете функцията HDMI CONTROL,
телевизорът, включен към системата чрез HDMI
кабел (не е приложен в комплекта), може да работи
синхронизирано със системата. За подробности
вижте “Използване на контрол за HDMI функции за
“BRAVIA” Sync” (стр. 62).
)
За да изключите системата
Y
Натиснете '/1 докато системата е включена.
Системата влиза в режим на готовност.
9
1
Включете телевизора.
За да пестите електроенергия в
режим на готовност
2
Превключете селектора на входен сигнал за телевизора, за да може сигналът
от системата да се изведе на телевизионния екран.
3
Натиснете '/1.
Системата се включва.
Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете “DVD”, освен ако системата не е зададена
в режим “DVD”.
Натиснете'/1 докато системата се включи.
За да влезете в режим на пестене на електроенергия, уверете се, че системата е в следното
състояние.
– “DEMO” е зададен в положение “OFF” (стр. 24).
– [CONTROL FOR HDMI] е зададен в положение
[OFF] (стр. 62).
– “S-AIR STBY” е в позиция “OFF” (стр. 78).
4
Натиснете A.
33BG
За да използвате слушалките
Свържете слушалките към жака PHONES на
устройството. Звукът от системата се
заглушава. Можете също така да слушалките към
жака PHONES на съраунд усилвателя (Системата
остава без звук.
Допълнителни операции
За да
Натиснете
Спрете
x
Зададете пауза
X
Възпроизведете
отново предходната сцена
(10 секунди
по-рано) 7)
(моментално възпроизвеждане) по време на
възпроизвеждане.
Превъртате
бързо напред
текущата сцена
(30 секунди след
това) 8)
(моментално търсене)
по време на възпроизвеждане.
1)
Освен за JPEG файлове с изображения.
Скоростите на сканиране може да се различават за някои дискове.
3)
Само за DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO
CD.
4)
Освен за VIDEO CD.
5)
Не можете да търсите неподвижни изображения на DVD-VR.
6)
За DATA CD/DATA DVD, тази функция работи
само за DivX видео файлове (освен за моделите
за Великобритания и Северна Америка).
7)
Само за DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Бутонът може да бъде използван освен за DivX
видео файлове (освен за моделите за Великобритания и Северна Америка).
8)
Само за DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R.
Бутонът може да бъде използван освен за DivX
видео файлове (освен за моделите за Великобритания и Северна Америка).
2)
Възстановите
възпроизвеждането след пауза
X или H
Преминете към
следващата глава,
трак или сцена 1)
>
Преминете към
предходна глава,
трак или сцена 1)
. два пъти в секунда. Когато натиснете . веднъж ще
Заглушите звука
временно
MUTING.
За да отмените, натиснете
бутона отново или натиснете
VOLUME +, за да регулирате
нивото на силата на звука.
Спрете възпроизвеждане и
извадите диска
A на системата.
Бързо откриване
на точка чрез превъртане на диска
назад или напред
(Сканиране) 1) 2)
или /m4) докато
възпроизвеждате даден диск.
Всеки път, когато натиснете
M/ или
/m4) по време на сканиране, скоростта на възпроизвеждане се променя. За да се
върнете към нормална скорост,
натиснете H. Скоростта
може да се различава при различните дискове.
Гледане кадър по
кадър (Бавно възпроизвеждане) 3)
Възпроизвеждане
на един кадър (Неподвижен кадър)
3)5)6)
34BG
се върнете към началото на настоящата глава, запис или сцена.
M/
M/ или /m4) докато
системата е в режим на пауза.
Всеки път, когато натиснете
M/ или /m4) по време на Бавно възпроизвеждане,
скоростта на възпроизвеждане
се променя. Съществуват две
скорости. За да се върнете към
нормална скорост, натиснете
H.
, когато системата е
STEP
в режим на пауза, за да отидете
на следващия кадър. Натиснете
STEP
, за да отидете на
предходния кадър (само за DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW),
докато системата е в режим
на пауза. За да се върнете към
нормално възпроизвеждане,
натиснете H.
Забележкa
• При някои сцени използването на функциите Моментално възпроизвеждане или Моментално превъртане
напред може да се окаже невъзможно.
Извеждане на ракурси и субтитри
Смяна на ракурсите
Ако на DVD VIDEO диска са записани различни
ракурси (multi-angles) за една сцена, можете да
сменяте показвания в момента ракурс.
Натиснете ANGLE по време на възпроизвеждане,
за да изберете желания ракурс.
Забележкa
• В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е да
не успеете да смените ракурсите, дори върху диска да
има записани такива.
Извеждане на субтитри
Натиснете SUBTITLE по време на възпроизвеждане, за да изберете желания език на
субтитрите.
Забележкa
• В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е
да не успеете да смените субтитрите, дори ако на
диска има субтитри на различни езици. Също така,
възможно е и да не успеете да ги изключите.
• Можете да променяте субтитрите, ако DivX видео
файлът е с разширение “.AVI” или “.DIVX” и информацията за субтитрите се съдържа в самия файл (освен
за моделите за Великобритания и Северна Америка).
Промяна на звука
При възпроизвеждане на DVD VIDEO диск или
DATA CD/DATA DVD (DivX видео файлове*),
записан в различни аудио формати (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio или DTS), вие можете да
промените аудио формата. Ако DVD VIDEO
дискът е записан на различни езици, можете да
смените и езика.
При VIDEO CD, CD или DATA CD, или DATA
DVD, вие можете да изберете звука от десния
или левия канал и да го слушате и през двата
десен и ляв високоговорители.
Не можете да промените звука за Super Audio CD.
Извеждат се видовете записани аудио тракове.
Пример:
• [1: MAIN] (основен звук)
• [1: SUB] (поддържащ звук)
• [1: MAIN+SUB] (основен и поддържащ звук)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Забележкa
• [2:MAIN], [2:SUB] и [2:MAIN+SUB] не се извеждат,
когато на диска е записан един аудио поток.
Диск
Ако на диска са записани субтитри, можете да ги
включвате или изключвате по време на възпроизвеждане. Ако на диска са записани субтитри на
различни езици, по време на възпроизвеждане можете да сменяте езика на субтитрите или да ги
включвате и изключвате винаги, когато искате.
x DVD-VR
x VIDEO CD/CD/DATA CD (МР3 файл)/DATA DVD
(MP3 файл)
• [STEREO]: Стандартен стерео звук
• [1/L]: Звукът от левия канал (моно)
• [2/R]: Звукът от десния канал (моно)
x DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX
видео) (освен за моделите за Великобритания и Северна Америка)
Изборът на DATA CD или DATA DVD формат
на аудио сигнала се различава в зависимост от
DivX видео файла, който се съдържа на диска.
Форматът се извежда на дисплея.
x Super VCD
• [1:STEREO]: Стерео звук от аудио запис 1.
• [1:1/L]: Звукът от левия канал на аудио запис
1 (моно).
• [1:2/R]: Звукът от десния канал на аудио запис
1 (моно).
• [2:STEREO]: Стерео звук от аудио запис 2.
• [2:1/L]: Звукът от левия канал на аудио запис
2 (моно).
• [2:2/R]: Звукът от десния канал на аудио запис
2 (моно).
Забележкa
• При възпроизвеждане на Super VCD, на който не е
направен аудио запис 2, когато изберете [2:STEREO],
[2:1L] или [2:2R], няма да има звук.
Неколкократно натиснете AUDIO по време
на възпроизвеждане, за да изберете желания
аудио сигнал.
x DVD VIDEO
В зависимост от DVD VIDEO диска възможно е
изборът на език да се различава.
Когато са изведени 4 цифри, те представляват кода на езика. Обърнете се към “Списък на
езиковите кодове” (стр. 105), за да разберете кода
на отделния език. Когато един и същи език се
извежда 2 или повече пъти, DVD VIDEO дискът е
записан в различни аудио формати.
35BG
Проверка на формата на аудио
сигналите
Ако по време на възпроизвеждане неколкократно
натиснете AUDIO, форматът на настоящия
аудио сигнал (PCM, Dolby Digital, DTS и др.) се
извежда както е показано по-долу.
x DVD
Пример
Dolby Digital 5.1 ch
LFE (Сигнал на
нискочестотни
ефекти)
Съраунд (L/R)
1: ENGLISH
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Преден (L/R) +
Център
C
Избор на област за възпроизвеждане
на Super Audio CD
Можете да възпроизведете Super Audio CD (стр.
92), като изберете област на възпроизвеждане.
Избор на област за възпроизвеждане на 2 канала +
многоканално Super Audio CD
Някои Super Audio CD се състоят от двуканални
области на възпроизвеждане. Можете да изберете областта на възпроизвеждане, която желаете
да слушате
1
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[MULTI/2CH], след което натиснете
Извеждат се опциите за [MULTI/2CH].
R
LFE
LS
.
RS
3
Формат на програмата,
която се възпроизвежда
Пример:
Dolby Digital 3 ch
Натиснете X/x, за да изберете желаната настройка, и натиснете .
• [MULT]I: Възпроизвежда частта за многоканално възпроизвеждане.
• [2 CH]: Възпроизвежда частта за двуканално възпроизвеждане.
Забележкa
Съраунд (моно)
Преден (L/R)
1:SPANISH
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Формат на програмата,
която се възпроизвежда
x DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX видео)
Пример:
• Не можете да промените областта за възпроизвеждане по време на възпроизвеждане.
Избор на слой за възпроизвеждане, когато възпроизвеждате хибриден Super
Audio CD
Някои Super Audio CD са съставени от HD слой
и CD слой. Можете да изберете слоя, който
желаете да възпроизвеждате/слушате.
Забележкa
• Ако Super Audio диска не притежава HD слой, вие не
можете да извършите избор на слой за възпризвеждане/слушане.
1
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER], след което
натиснете .
МР3 аудио
1:MP3
128k
Честота
36BG
x Когато избрания слой е на CD слоя:
За да се върнете към менюто
Появява се [SUPER AUDIO CD].
Натиснете O RETURN.
x Когато избрания слой е на НD слоя:
Появава се [CD].
3
Натиснете
, за да смените слоя.
Забележкa
• Всяка функция за режим на възпроизвеждане работи
само за избрания слой от областта за възпроизвеждане.
• Когато изберете CD слой, вие не можете да промените областта за възпроизвеждане.
• Аудио сигналите от Super Audio CD не се извеждат
през HDMI OUT жака.
Съвет
• За да възпроизвеждате без РВС функция, докато
системата е в режим стоп натиснете ./>
или бутоните с цифри, за да изберете трак; след
това натиснете H или . Системата стартира
непрекъснато възпроизвеждане. Не можете да възпроизвеждате неподвижни изображения като меню. За да
се върнете към РВС възпроизвеждане, натиснете два
пъти x, след това натиснете H.
Диск
• [SUPER AUDIO CD]: Можете да възпроизведете HD слоя.Когато системата възпроизведе HD слой, в дисплея на предния панел
светва “SA-CD”.
• [CD]: Можете да възпроизвеждате CD слоя.
Когато системата възпроизвежда CD слоя,
“CD” светва в дисплея на предния панел.
•
Забележкa
• В зависимост от възпроизвеждания VIDEO CD, [Press
ENTER] на Стъпка 3 може да се изведе като [Press
SELECT] в инструкциите на диска. В този случай
натиснете H.
Възстановяване на възпроизвеждането от точката, в която сте спрели
диска
(Resume Play)
Възпроизвеждане на VIDEO CD с функция РВС (Версия 2.0)
(РВС Playback)
Използвайки функциите РВС (Контрол на
възпроизвеждането), вие можете да извършвате
прости интерактивни операции, като например
да търсите функции и други подобни операции.
РВС възпроизвеждането ви позволява да възпроизвеждате интерактивно VIDEO CD, като
следвате менюто на телевизионния екран.
1
Започнете възпроизвеждането на
VIDEO CD с функцията РВС.
Извежда се менюто за избор.
2
Изберете номера на желания елемент,
като натискате бутоните с цифри.
3
Натиснете
4
Следвайте инструкциите от менюто
за интерактивни операции.
Възможно е процедурата на работа да се
различава в зависимост от VIDEO CD. За
подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към диска.
.
Когато спрете диска, системата запаметява
точката, в която сте натиснали x, и на
дисплея на предния панел се извежда индикация
“RESUME”. Ако да не изваждате диска от
устройството, Resume Play ще действа дори
ако системата влезе в режим на готовност след
като натиснете '/1.
1
Докато възпроизвеждате диск, натиснете x, за да спрете възпроизвеждането.
На дисплея на предния панел се извежда индикация “RESUME”.
2
Натиснете H.
Системата възобновява възпроизвеждането
от точката, в която сте спрели диска на
Стъпка 1.
Забележкa
• В зависимост от точката, в която сте спрели диска,
възможно е системата да не възстанови възпроизвеждането от същата точка.
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се
изчиства, когато:
– извадите диска.
– системата влезе в режим на готовност (само за
DATA CD/DATA DVD).
– промените или нулирате настройките в Setup
Display (дисплей за настройки).
– промените настройката в родителския
контрол.
– промените функцията, като натиснете
FUNCTION +/-.
– изключите кабела на захранването.
37BG
• За DVD-VR, VIDEO CD, Super Audio CD, CD, DATA
CD или DATA DVD, системата помни позицията на
възстановяване на възпроизвеждането за диска.
• Не можете да използвате Resume Play по време на
Разбъркано възпроизвеждане или Програмирано
възпроизвеждане.
• Възможно е тази функция да не работи за някои
видове дискове.
Използване на режима за
възпроизвеждане
Създаване на ваша собствена програма
Съвет
• За да започнете възпроизвеждането от началото на
диска, натиснете два пъти x; след това натиснете
H.
За да се наслаждавате на диск, който
сте възпроизвеждали, чрез функцията
възстановяване на възпроизвеждането
(Program Play)
Можете да възпроизвеждате съдържанието на
диска в реда, в който желаете, като подредите
записите на диска, създавайки ваша собствена
програма. Можете да програмирате до 99 записа.
1
Натиснете DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[PROGRAM], след това натиснете
Извеждат се опциите за [PROGRAM].
(Multi-disc Resume)
Системата запазва точка, в която сте спрели
диска, и възстановява възпроизвеждането от
същата точка следващия път, когато заредите
същия диск. Когато паметта за запазване на
точки се напълни, точката за първия диск се
изчиства.
За да активирате тази функция, задайте [MULTIDISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] в положение
[ON]. За подробности вижте “[MULTI-DISC
RESUME] (само за DVD VIDEO/VIDEO CD)”
(стр. 55).
3
Общо времетраене на
програмираните записи
PROGRAM
Забележкa
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
• Системата може да запамети и възстанови възпроизвеждането до 10 точки на спиране на диска.
• Ако [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] е
зададен в положение [OFF] (стр. 55), точката, от която искате да възстановите възпроизвеждането, се
изчиства, когато промените функцията посредством
натискането на FUNCTION +/-.
Съвет
• За да започнете възпроизвеждането от началото на
диска, натиснете два пъти x и след това натиснете
H.
Натиснете X/x, за да изберете [SET
t], след това натиснете .
4
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
Натиснете c.
Курсорът се премества към редицата със
записи [T] (в този случай [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
38BG
––
01
02
03
04
05
06
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Изберете записа, който желаете да
програмирате.
Например, изберете запис [02].
Натиснете X/x, за да изберете [02] в [T],
след това натиснете .
.
Избран запис
PROGRAM
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Общо времетраене на програмираните
записи
6
7
1
Следвайте Стъпки от 1 до 3 в “Създаване на ваша собствена програма”.
2
Натиснете X и изберете [ALL CLEAR].
3
Натиснете
Възпроизвеждане в случаен ред
(Shuffle Play)
За да програмирате други записи, повторете Стъпки 4 и 5.
Програмираните записи се извеждат в
избрания ред.
Натиснете H, за да стартирате Програмираното възпроизвеждане.
Програмираното възпроизвеждане започва.
Когато програмата приключи, можете отново да стартирате същата програма, като
натиснете H.
Можете да възпроизведете съдържанието на
диска в случаен ред. Всяко следващо “разбъркване”
подрежда записите в различен ред.
Забележкa
• Една и съща песен може да бъде възпроизведена повторно по време на MP3 възпроизвеждане.
1
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[SHUFFLE], след това натиснете .
Извежда се опцията за [SHUFFLE].
3
Натиснете X/x, за да изберете опция,
която ще бъде разбърквана.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR докато дисплеят за настройка на програмата не е изведен на телевизионния
екран или на Стъпка 3 изберете [OFF]. За да
възпроизведете същата програма отново, на
Стъпка 3 изберете [ON] и натиснете .
За да изключите Контролното меню
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
Контролното меню се изключи.
За да промените или отмените програма
1
2
3
.
Диск
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 03:51
T
За да отмените всички записи в
програмата
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Изключено.
• [TRACK]: Разбърква записите на диска.
Следвайте Стъпки от 1 до 3 в “Създаване на ваша собствена програма”.
x Когато Програмираното възпроизвеждане е включено
• [OFF]: Изключено.
• [ON]: Разбърква записи, избрани в програмата.
Натиснете X/x, за да изберете номер
на програмата за записа, който желаете да промените или отмените.
Ако желаете да изтриете запис от програма,
натиснете CLEAR.
x DATA CD (освен за DivX видео файлове*)/
DATA DVD (освен за DivX видео файлове*)
• [OFF]: Изключено.
• [ON (MUSIC)]: Разбърква МР3 файлове в
папката на настоящия диск. Когато не сте
избрали папка, първата папка ще се възпроизведе в произволен ред.
За ново програмиране следвайте
Стъпка 5.
За да отмените програма, изберете [- -] в [T],
след това натиснете .
* Освен за моделите за Великобритания и Северна
Америка.
4
Натиснете .
Разбърканото възпроизвеждане започва.
39BG
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или на Стъпка 3 изберете
[OFF].
За да изключите дисплея на Контролното меню
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
Контролното меню се изключи.
Забележкa
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD
или Super VCD с PBC възпроизвеждане.
(Repeat Play)
Можете повторно да възпроизведете съдържанието на диска. Можете да използвате комбинация
от режимите за Разбъркано и Програмирано
възпроизвеждане.
1
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[REPEAT], след това натиснете
Извежда се опцията за [REPEAT].
.
Натиснете X/x, за да изберете опция,
която ще бъде повторена.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
• [TITLE]: Повтаря настоящото заглавие
на диска.
• [CHAPTER]: Повтаря настоящата глава.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички записи на диска.
• [TRACK]: Повтаря настоящия запис.
DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички папки на диска.
• [FOLDER]: Повтаря настоящата папка.
• [TRACK] (само за МР3 файлове): Повтаря
настоящия файл.
• [FILE] (само за DivX видео файлове): Можете да повтаряте настоящия файл. (Освен
за моделите за Великобритания и Северна
Америка.)
40BG
Натиснете .
Опцията е избрана.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или на Стъпка 3 изберете
[OFF].
За да изключите дисплея на Контролното меню
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
Контролното меню се изключи.
Забележкa
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD
и Super VCD с PBC възпроизвеждане.
• Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD, който съдържа МР3 файлове и JPEG файлове с изображения, и когато тяхното време за възпроизвеждане не е
едно и също, звукът и картината ще се разминават.
• Когато сте задали [MODE (MUSIC, IMAGE)] в
положение [IMAGE] (стр. 40), не можете да изберете
[TRACK].
Повторно възпроизвеждане
3
4
Търсене/Избор на диск
Възпроизвеждане на VIDEO CD с функция РВС (Версия 2.0)
Използване на менюто на DVD
1
2
3
1
Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете DVD TOP MENU или DVD
MENU.
На телевизионния екран се извежда менюто
на диска. В зависимост от диска съдържанието на менюто е различно.
Натиснете X/x, за да изберете
[ORIGINAL/PLAY LIST], след това натиснете .
Извежда се опциите за [ORIGINAL/PLAY
LIST].
3
Натиснете C/X/x/c или бутоните
с цифри, за да изберете функцията,
която искате да задействате или да
промените.
4
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [PLAY LIST]: Възпроизвежда заглавията,
създадени за редактиране от [ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Възпроизвежда оригиналните
записани заглавия.
Натиснете .
Натиснете
Диск
DVD дискът е разделен на множество части,
които съставят изображение или музикален
запис. Тези части се наричат “заглавия”. Когато
възпроизвеждате DVD, което съдържа няколко
заглавия, можете да изберете желаното от вас
заглавие с помощта на DVD TOP MENU.
Когато възпроизвеждате DVD дискове, които
ви позволяват да избирате функции като език на
субтитрите и звука, изберете тези функции с
помощта на DVD MENU.
Избор на [ORIGINAL] или [PLAY LIST] на DVD-VR
Тази функция работи само за DVD-VR със създаден
плейлист.
Търсене на заглавие/глава/песен/
сцена и др.
.
За да изведете DVD менюто на дисплея на Контролното меню
1
2
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[DISC MENU], след това натиснете
Извежда се опцията за [DISC MENU].
.
3
Натиснете X/x, за да изберете [MENU]
или [TOP MENU]
4
Натиснете
Можете да търсите DVD VIDEO/DVD-VR
по заглавие или глава, и VIDEO CD/Super Audio
CD/CD/DATA CD/DATA DVD по песен, индекс
или сцена. За DATA CD/DATA DVD, вие можете
да търсите по папка или файл. Тъй като заглавията и песните са обозначени с уникални номера
на дисковете, можете да изберете желаното
заглавие или запис, като въведете неговия номер.
Или, можете да търсите определена сцена, като
използвате времевия код.
1
1 Натиснете DISPLAY. (Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD с JPEG
файлове с изображение, натиснете
DISPLAY два пъти.)
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете метода
на търсене.
[CHAPTER]
Пример:
Избрано е [**(**)] (** се отнася за номер).
.
За да изключите дисплея на Контролното меню
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
Контролното меню се изключи.
41BG
Номерът в скоби обозначава общия брой
на заглавията, главите, песните, индексите,
сцените, папките или файловете.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
3
Въведете времевия код, като използвате бутоните с цифри.
Например, ако искате да откриете сцена, която е на 2 часа, 10 минути и 20 секунди след
началото. Натиснете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Натиснете
DVD VIDEO
.
Забележкa
• Не можете да търсите сцена на DVD+RW, като
използвате времевия код.
Избран ред
3
Натиснете .
[**(**)] се променя на [- - (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
4
Натиснете X/x- или бутоните с номера, за да изберете номера на заглавието, главата, песента, индекса или
сцената, която търсите.
Ако допуснете грешка, откажете номера,
като натиснете CLEAR.
5
Натиснете .
Системата започва възпроизвеждане от
избрания номер.
Съвет
• Когато дисплеят с контролното меню се изключи,
можете да търсите глава (DVD VIDEO/DVD-R/DVDRW), запис (VIDEO CD/Super Audio CD/CD) или файл
(DATA CD/DATA DVD (DivX видео файл))*, като
натиснете бутоните с цифри и .
* Освен за моделите за Великобритания и Северна
Америка.
Търсене на сцена, като използвате
времевия код
42BG
1
На Стъпка 2 изберете
[TIME].
Избира се [Т **:**:**] (възпроизведено време
от текущото заглавие).
2
Натиснете .
[Т **:**:**] се променя на [Т --:--:--].
Възпроизвеждане на МР3
файлове/JPEG файлове с
изображения
2
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
* “Design rule for Camera File system”: Стандарт за
изображения при цифрови фотоапарати, одобрен от
Асоциацията за развитие на японската електронна
индустрия (JEITA).
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Забележкa
• Системата възпроизвежда данни с разширение “.МР3”,
“.JPG” или “.JPEG” дори ако не са в МР3 или JPEG
формат. Възпроизвеждането на тези данни може да генерира силен шум, който може да повреди системата
от високоговорители.
• Системата не може да възпроизвежда аудио записи в
MP3PRO формат.
• Системата може да разпознае до 200 папки. Тя няма
да възпроизведе папките след първите 200. (В зависимост от конфигурацията на папките, възможно е
броят на папките, които могат да се разпознаят от
системата, да намалее.)
• Системата може да разпознае до 150 МР3 файла/JPEG
файлове с изображения в папка.
• Времето за започване на възпроизвеждането на
следващ папка може да се окаже по-дълго, когато прескачате от една папка в друга.
• Някои видове JPEG файлове не могат да бъдат възпроизвеждани от системата. (JPEG файл с изображение
с големина, която е по-малка от 8 (широчина) х 8
(височина).
Избор на MP3 файл или папка
1
Заредете DATA CD или DATA DVD.
Извежда се списък с папки, записани на DATA
CD или DATA DVD. Когато възпроизвеждате папка, заглавието се затъмнява.
Диск
Можете да възпроизвеждате МР3 файлове или
JPEG файлове с изображения:
• които имат разширение “.МР3” (за МР3 файл)
или “.JPG”/“.JPEG” (за JPEG файлове с изображения)
• които отговарят на стандарта за формат на
файловете с изображения DCF*.
Натиснете X/x, за да изберете папка.
x Когато възпроизведете МР3 файлове
в папки
Натиснете H, за да започнете възпроизвеждането на избраната папка.
x Когато изберете МР3 файл
Натиснете .
Извежда се списък с файловете в папката.
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете .
Системата възпроизвежда избраният файл.
Можете да изключите списъка с файлове,
като натиснете DVD MENU. Когато пак
натиснете DVD MENU, отново се извежда
списъкът с папки.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да възпроизведете следващ или
предходен МР3 файл
Натиснете >/.. Обърнете внимание, че
можете да изберете следваща папка, като след
последния файл в настоящата папка натиснете
>, но не можете да се върнете към предната
папка, като натиснете .. За да се върнете
към предходната папка, изберете папката от
списъка с папки.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
За да изключите дисплея
Натиснете DVD MENU.
Избор на JPEG файл с изображение или
папка
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
1
Заредете DATA CD или DATA DVD.
Извеждат се албумите, записани на DATA
CD или DATA DVD. Когато възпроизведете
албум, заглавието му се затъмнява.
43BG
Въртене на JPEG файл с изображение
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Натиснете X/x, за да изберете папката.
x Когато възпроизведете JPEG файлове с изображения в папки
Натиснете H, за да започнете възпроизвеждане на избраната папка.
x Когато изберете JPEG файл с изображение чрез извеждане на подекрани.
Натиснете PICTURE NAVI.
Извежда се списък с изображения на файловете, които се съдържат в папката на 16
под-екрана.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Когато на телевизионния екран е изведен JPEG
файл с изображение, вие можете да въртите
изображението на 90 градуса.
Натиснете X/x докато преглеждате JPEG изображението. Натиснете CLEAR, за да се върнете
към нормален изглед.
Забележкa
• Не можете да въртите JPEG файл с изображение, когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP]
в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i)
HD] (стр. 53).
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
Извеждане на списък с МР3 файлове/
JPEG файлове с изображения
1
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[BROWSING], след това натиснете
Извеждат се опциите за [BROWSING].
3
Натиснете C/X/x/c, за да изберете изображението, което желаете да прегледате, и
след това натиснете .
За да се върнете към нормален екран, натиснете O RETURN.
.
Натиснете X/x, за да изберете желания списък, след това натиснете .
• [FOLDER LIST]: Извежда се списъкът с
папки. Следвайте Стъпка 2 от “Избор на
МР3 файл или папка”
• [PICTURE LIST]: Изображения на JPEG
файловете с изображения в папката се
появяват в 16 под-екрана.
Следвайте стъпка 2 от “Избор на JPEG
файл с изображение или папка”.
Забележкa
• PICTURE NAVI не работи, когато зададете [MODE
(MUSIC, IMAGE)] в положение [MUSIC].
Възпроизвеждане на МР3 и JPEG
файлове в последователност със звук
Съвет
• Отдясно на телевизионния екран се появява скрол
лента. За да възпроизведете допълнителни JPEG
изображения, изберете най-долните изображения и
натиснете x. За да се върнете към предходните JPEG
изображения, изберете най-горните JPEG изображения
и натиснете X.
За да възпроизведете следващ или
предходен JPEG файл с изображение
Натиснете c/C, когато дисплеят на Контролното меню не е изведен. Обърнете внимание, че
можете да изберете следващ албум като натискате c след последното изображение в първата
папка, но не можете да се върнете към предната
папка, като натиснете C. За да се върнете към
предходната папка, изберете папката от списъка
с папки.
44BG
Можете да възпроизвеждате изображения в последователност със звук, като първо поставите
MP3 и JPEG файловете в една папка на DATA CD
или DATA DVD.
1
Заредете DATA CD или DATA DVD.
2
Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
4
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [AUTO]: Възпроизвежда един след друг JPEG
файлове с изображения и МР3 файлове от
една папка.
• [MUSIC]: Възпроизвежда непрекъснато
само МР3 файлове.
• [IMAGE]: Възпроизвежда едно след друго
само JPEG файлове с изображения.
Натиснете .
6
Натиснете DVD MENU.
Извежда се списък с албумите, записани на
DATA CD или DATA DVD.
7
Натиснете X/x, за да изберете папката, която желаете да възпроизведете,
и натиснете H.
Системата започва да възпроизвежда избраната папка.
Можете да включите/изключите списъка с
папки, като неколкократно натиснете DVD
MENU.
4
Задаване на продължителност на изреждането на кадри за JPEG файлове
с изображения
1
Натиснете DISPLAY два пъти.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[INTERVAL], след това натиснете
Извеждат се опциите за [INTERVAL].
3
.
Забележкa
• Някои JPEG файлове, особено тези в прогресивен формат или тези с 3,000,000 или повече пиксела, изискват
по-дълго време от останалите, за да се изведат, което
може да удължи продължителността за извеждане на
желаната опция.
• Продължителността на интервала зависи от
настройката [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP]
(стр. 52).
За да изберете ефект за JPEG файлове с изображения в изреждането на
кадри
1
Натиснете два пъти DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[EFFECT], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [EFFECT].
3
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [MODE1]: Изображението се извежда от
върха към долната част.
• [MODE2]: Изображението се извежда от
ляво на дясно.
• [MODE3]: Изображението се извежда от
центъра на екрана.
• [MODE4]: Изображението избира произволен ефект.
• [MODE5]: Следващото изображение се
извежда върху предходното.
• [OFF]: Изключва функцията.
4
Натиснете
Забележкa
• Когато сте избрали [MUSIC], PICTURE NAVI не
работи.
• Ако по едно и също време възпроизвеждате голямо
количество данни с МР3 и JPEG файлове с изображения, възможно е звукът да прескача. Препоръчително е
да зададете МР3 честотата в положение 128 kbps или
по-малко, когато създавате файл. Ако звукът все още
прескача, намалете размера на JPEG файла.
Натиснете
Диск
5
Натиснете X/x, за да изберете
[MODE (MUSIC, IMAGE)], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [MODE (MUSIC,
IMAGE)].
.
Забележкa
• Не можете да въртите JPEG файл с изображение, когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP]
в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i)
HD] (стр. 53).
.
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [NORMAL]: Задава стандартно време.
• [FAST]: Задава време, което е по малко от
[SLOW1]: Задава време, което е по-голямо
от [NORMAL].
• [SLOW2]: Задава време, което е по-голямо
от [SLOW1].
45BG
DivX® видео филми
Относно DivX® видео файлове
DivX® e цифрова видео технология, създадена от
DivX, Inc. Това устройство е официално сертифициран DivX® продукт.
Можете да възпроизвеждате DATA CD и DATA
DVD, които съдържат DivX® видео файлове.
DATA CD и DATA DVD, които системата може да възпроизвежда
Възпроизвеждането на DATA CD (CD-ROM/CDR/CD-RW) и DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) на тази система е
обект на няколко условия:
– Когато на DATA CD/DATA DVD има DivX видео файлове заедно с МР3 аудио записи или JPEG
файлове с изображения, системата възпроизвежда само DivX видео файловете.
Въпреки това, тази система възпроизвежда само
DATA CD, чиито логически формат е ISO 9660
Ниво1/Ниво2 или Joliet, и DATA DVD в универсален дисков формат (UDF).
За подробности относно форматите на запис се
обърнете към ръководствата за експлоатация,
приложени към дисковете и записващия софтуер
(не са приложени в комплекта).
Относно реда на възпроизвеждане на
данни от DATA CD или DATA DVD
Обърнете внимание, че е възможно редът на
възпроизвеждане да не е същият в зависимост
от софтуера, който е използван за създаването
на DivX видео файла или ако има повече от 200
албума и 150 DivX видео файла във всеки албум.
Съвет
• За подробности относно МР3 аудио записи или JPEG
файлове с изображения на DATA CD или DATA DVD
вижте “Дискове, които системата може да възпроизвежда” (стр. 5).
Забележкa
• Възможно е системата да не възпроизведе DivX видео
файлът, когато той е съставен от два или повече
DivX видео файла.
• Системата не може да възпроизвежда DivX видео файл
с размер, който е по-голям от 720 (широчина) х 576
(височина) или 2 GB.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно е
изображението да е неясно или звукът да прескача, или
да не съвпада с картината на екрана.
• Системата не може да възпроизвежда някои DivX
файлове, които са по-дълги от 3 часа.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно е
изображението да бъде неясно или възпроизвеждането
да спре. В този случай, препоръчваме ви да създадете
файл с по-малка честота. Ако звукът все още съдържа
шум, препоръчителният аудио формат е МР3. Обърнете внимание, обаче, че тази система не е съвместим
с WMA (Windows Media Audio) формата.
• Заради технологията по компресията, която
използват DivX видео файловете, възпроизвеждането
на картината след като натиснете H отнема
известно време.
Избор на папка
1
Натиснете DVD MENU.
Извежда се списък с папки на диска. Извеждат
се единствено албумите, съдържащи DivX
видео файлове.
Забележкa
FOLDER LIST
• Възможно е системата да не успее да възпроизведе
някои DATA CD/DATA DVD, създадени в Packet Write
формат.
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
DivX видео файлове, които системата може да възпроизвежда
Системата може да възпроизвежда данни, записани в DivX формат и които имат разширение
“.AVI” или “.DIVX”. Системата няма да възпроизведе файлове с разширение “.AVI” или “.DIVX”, ако
те не са DivX.
46BG
2
Натиснете X/x, за да изберете албума,
който желаете да възпроизвеждате.
3
Натиснете H.
Възпроизвеждането започва от избраната
папка.
За да изберете DivX видео файловете, вижте
“Избор на DivX видео файл” (стр. 47).
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
За да изключите дисплея
Неколкократно натиснете DVD MENU.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
1
– когато системата бъде изключена.
– когато възпроизвеждате друг файл.
– когато отворите шейната на диска.
Диск
Избор на DivX видео файл
Съвет
• Ако предварително сте задали колко пъти да се
възпроизведе файлът, вие можете да възпроизвеждате
DivX видео файла толкова пъти, колкото пъти сте
задали. Имайте предвид следното:
След Стъпка 2 в “Избор на албум”,
натиснете .
Извежда се списък с файловете в албума.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете .
Избраният файл се възпроизвежда.
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да възпроизвеждате следващ
или предходен DivX видео файл без
да включвате списъка с файлове
по-горе
Можете да изберете следващ или предходен
DivX видео файл в същия албум, като натиснете
>/.. Можете да изберете и първия DivX
видео файл от следващ албум, като по време на
възпроизвеждане на последния запис от текущия
албум продължите да натискате >. Обърнете внимание, че не можете да се върнете към
предходния албум, като натискате .. За да се
върнете към предходния албум, изберете албума
от списъка.
47BG
Настройка на разминаването между картина и звук
Забрана на възпроизвеждане за диск
[A/V SYNC]
[RARENTAL CONTROL]
Когато звукът и картината се разминават, можете да регулирате закъснението между картината
и звука.
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено съобразно предварително зададено ниво, като например, възрастта
на потребителите. Някои сцени могат да бъдат
блокирани или сменени с други.
Можете да зададете ограничение за възпроизвеждането, като регистрирате парола. Когато
включите функцията [PARENTAL CONTROL],
вие трябва да въведете паролата, за да възпроизведете дискове с ограничения.
1
Натиснете DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[A/V SYNC], след това натиснете
Извеждат се опциите за [A/V SYNC].
3
4
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на предния панел се изведе
“DVD”.
2
Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извежда се опцията [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
.
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [OFF]: Не се настройва.
• [ON]: Регулира разминаването между
картина и звук.
Натиснете
1
.
Забележкa
• В зависимост от входния поток, възможно е тази
функция да се окаже неефективна.
5
Натиснете X/x, за да изберете
[SYSTEM SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете
[PARENTAL CONTROL t], след което
натиснете .
x Ако не сте въвели парола
Извежда се екранът за регистриране на нова
парола.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
48BG
.
За да изключите функцията
[RARENTAL CONTROL] (Родителски
контрол)
Въведете вашата 4-цифрена парола,
като натискате бутоните с цифри;
след това натиснете .
Извежда се дисплеят за настройка на нивото
на ограничение за възпроизвеждане.
1
Заредете диска и натиснете H.
Извежда се екранът за въвеждане на парола.
2
Въведете 4-цифрената парола, като
използвате бутоните с цифри, след
което натиснете .
Системата е готова за възпроизвеждане.
Задайте [LEVEL] в положение [OFF] на Стъпка 11.
За да възпроизведете диск, за който
е зададена функцията [RARENTAL
CONTROL] (Родителски контрол).
Диск
7
Въведете нова 4-цифрена парола, като
използвате бутоните с цифри; след това
натиснете .
Извежда се екранът за потвърждение на
паролата.
x Когато вече сте регистрирали
парола
Извежда се екранът за въвеждане на паролата.
Забележкa
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
8
9
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат функция [RARENTAL CONTROL] (Родителски контрол),
възпроизвеждането със системата не може да бъде
ограничено.
• В зависимост от възпроизвеждания диск, възможно е
да бъдете помолени да смените нивото на родителски контрол по време на възпроизвеждане. В този
случай въведете паролата, след това сменете нивото.
Ако функцията Resume Play бъде отказана, предходното ниво се връща.
OFF
USA
Натиснете X/x, за да изберете
[STANDARD], след това натиснете
Извеждат се опциите за избор за
[STANDARD].
.
Натиснете X/x, за да изберете географска област като ниво на ограничение на възпроизвеждането, след това
натиснете .
Избира се областта.
Когато изберете [OTHERS t], изберете и
въведете стандартния код в таблицата в
“Списък с областните кодове за родителски
контрол” (стр. 93), като използвате бутоните с цифри.
10
Натиснете X/x, за да изберете [LEVEL],
след това натиснете .
Извеждат се опциите за избор за [LEVEL].
11
Натиснете X/x, за да изберете желаното ниво, след това натиснете .
Настройката [PARENTAL CONTROL]
приключва.
Колкото по-ниска е стойността, толкова
по-голямо е ограничението.
Съвет
• Ако сте забравили вашата парола, извадете диска и
повторете Стъпки от 1 до 7 в “Забрана за възпроизвеждане на диск” (стр. 48). Когато екранът ви попита
за парола, въведете 6-цифреното число “199703”, като
използвате бутоните с цифри, после натиснете .
Екранът ще поиска да въведете нова 4-цифрена парола.
След като въведете новата парола, сменете диска в
устройството и натиснете H. Когато се изведе
дисплей за въвеждане на вашата парола, въведете
новата парола.
Смяна на паролата
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
.
49BG
5
Натиснете X/x, за да изберете
[SYSTEM SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
Използване на дисплея с
настройки
6
Натиснете X/x, за да изберете
[PARENTAL CONTROL t], след което
натиснете .
Извежда се екранът за въвеждане на паролата.
Чрез екрана с настройки можете да извършвате
различни настройки, например, да регулирате
картината и звука.
Изведените опции се различават в зависимост
от държавата и модела.
7
Въведете вашата 4-цифрената парола,
като използвате бутоните с цифри,
след това натиснете .
1
Натиснете X/x, за да изберете
[CHANGE PASSWORD t], след това
натиснете .
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
8
9
Въведете вашата 4-цифрената парола,
като използвате бутоните с цифри,
след това натиснете .
10
Въведете нова 4-цифрена парола, като
използвате бутоните с цифри, след
това натиснете .
11
За да потвърдите паролата, въведете
я отново, като използвате бутоните с
цифри; след това натиснете .
Ако сте направили грешка при въвеждането на паролата
Натиснете C преди да натиснете
въведете правилната цифра.
Забележкa
5
и след това
.
Натиснете X/x, за да изберете опция,
след това натиснете .
• [LANGUAGE SETUP] (стр. 51)
• [VIDEO SETUP] (стр. 51)
• [HDMI SETUP] (стр. 52)
• [AUDIO SETUP] (стр. 54)
• [SYSTEM SETUP] (стр. 54)
• [SPEAKER SETUP] (стр. 55)
Пример: [VIDEO SETUP]
Избрана опция
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Опция за настройка
6
50BG
Изберете опция, като натиснете X/x,
след което натиснете .
Възможните опции за настройки се извеждат.
Пример: [TV TYPE]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
7
Изберете настройка като натиснете
X/x, след което натиснете .
Настройката е избрана и извършена.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Избрана настройка
Превключва езика за индикацията на телевизионния екран.
x [MENU] (само за DVD VIDEO)
Избира желания език за менюто на диска.
x [AUDIO] (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука.
Когато изберете [ORIGINAL], езикът на диска е с
приоритет и дискът се избира.
x [SUBTITLE] (само за DVD VIDEO)
Диск
Options
x [OSD] (On-Screen Display)
Превключва езика за субтитрите, записани на
DVD VIDEO.
Когато изберете [AUDIO FOLLOW], езикът за
субтитрите се променя в зависимост от езика,
който сте избрали за звуковата пътечка.
Забележкa
• Когато изберете език в [MENU], [AUDIO] или
[SUBTITLE], който не е записан на DVD VIDEO диска,
един от записаните езици ще бъде автоматично
избран (в зависимост от диска, езикът може да не се
избере автоматично).
Съвет
• Ако изберете [OTHERS t] в [MENU], [AUDIO] и
[SUBTITLE], изберете и въведете кода на езика от
“Списък на езиковите кодове” (стр. 105), като използвате бутоните с цифри.
Забележкa
• Когато включите системата след като сте нулирали
системата и не сте заредили диск, на телевизионния
екран се извежда съобщение с инструкции. За да извършите Бърза настройка (стр. 25), натиснете . За да
се върнете към нормален екран, натиснете CLEAR.
За да нулирате всички настройки в
[SETUP]
За да нулирате всички настройки в [SETUP],
вижте “Връщане на [SETUP] настройките в
настройки по подразбиране” (стр. 88).
Настройка на езика на екрана или на
звука
Настройки на дисплея
[VIDEO SETUP]
Изберете настройки в зависимост от телевизора, който ще свържете.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
[LANGUAGE SETUP]
Позволява ви да задавате различни езици за индикацията на екрана или за звука.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
51BG
x [TV TYPE]
Избира съотношението на екрана на свързания
телевизор.
[16:9]: Изберете тази позиция, когато свързвате
широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк екран.
[4:3 LETTER BOX]: Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3 телевизор. Извежда широка
картина с черни ленти в горната и долната част
на екрана.
[4:3 PAN SCAN]: Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор. Автоматично извежда
широка картина на целия екран, като частта,
която не пасва, се отрязва автоматично.
x [PAUSE MODE] (само за DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
Избира се изображението в режим на пауза.
[AUTO]: Изображение, включващо динамично
движещи се обекти, се извежда на екран без трептене. Обикновено се избира това положение.
[FRAME]: Изображение, включващо неподвижни
обекти, се извежда на екран с висока резолюция.
Настройка за HDMI
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
x [HDMI RESOLUTION]
Забележкa
• В зависимост от DVD диска, опцията [4:3 LETTER
BOX] може автоматично да бъде избрана вместо [4:3
PAN SCAN], или обратното.
x [LINE]
Можете да изберете начин на извеждане на видео
сигнал от EURO AV T OUTPUT (TO TV) жака
на задния панел на устройството.
[VIDEO]: Системата извежда видео сигнали.
[RGB]: Системата извежда RGB сигнали.
Забележкa
• Ако вашият телевизор не приема RGB сигнали, на
телевизионния екран не се извежда картина, дори
когато изберете [RGB]. Вижте ръководството за
експлоатация, приложено към вашия телевизор.
• Не можете да изберете [RGB], докато HDMI индикаторът свети. [RGB] автоматично се превключва
в положение [VIDEO], когато включите свързаното
HDMI оборудване.
52BG
Можете да изберете вида на видео сигнала,
който да се извежда през жака HDMI OUT. За
подробности вижте “Избор на вида на видео
сигнала, който се извежда от HDMI OUT жака”
(стр. 27).
[AUTO (1920 x1080p)] Системата извежда оптимален видео сигнал за свързания телевизор.
[1920 х 1080i]: Системата извежда 1920 х 1080i*
видео сигнали.
[1280 х 720р]: Системата извежда 1280 х 720p*
видео сигнали.
[720 х 480р]: Системата извежда 720 х 480p*
видео сигнали.
* i: интерфейс, p: прогресивен
** В зависимост от модела може да се появи [720
x 576p].
x [CONTROL FOR HDMI]
Включва/изключва функцията [CONTROL FOR
HDMI]. Тази функция работи, когато свържете системата и телевизора с HDMI кабел. За
подробности относно тази функция вижте
“Използване на контрол за функцията HDMI за
“BRAVIA” Sync” (стр. 62).
[OFF]: Изключва функцията.
[ON]: Включва функцията. Можете да работите
с различните компоненти, които са свързвани с
HDMI кабела.
Забележкa
x [VOLUME LIMIT]
x [JPEG RESOLUTION]
Ако промените начина на извеждане на сигнала
от телевизионните високоговорители към
високоговорителите на системата в телевизионното меню или чрез натискане на бутона
THEATRE, аудио контролът на системата
(стр. 59) се включва и се извежда силен звук, в
зависимост от нивото на силата на звука на
системата. Можете да предотвратите това,
като ограничите максималната сила на звука.
Можете да изберете резолюция за JPEG файл с
изображение, изведен от жака HDMI OUT.
[SD ]: Системата извежда стандартна резолюция с черен кадър.
[HD ]: Системата извежда HD резолюция с
черен кадър.
[HD]: Системата извежда HD резолюция без
черен кадър.
[(1920 x 1080i) HD ]: Системата извежда HD
резолюция в пълен размер с черен кадър.
[(1920 x 1080i) HD]: Системата извежда HD
резолюция в пълен размер без черен кадър.
Забележкa
[LEVEL3]: Максималната сила на звука е 10.
[LEVEL2]: Максималната сила на звука е 15.
[LEVEL1]: Максималната сила на звука е 20.
[OFF]: Изключена функция.
Забележкa
• Тази функция работи само когато [CONTROL HDMI]
е зададен в положение [ON].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Избира вида на HDMI сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
[YCBCR]: Извежда YCBCR сигнали.
[RGB]: Извежда RGB сигнали.
Забележкa
• Ако във възпроизвежданата картина се получат
смущения, задайте [YCBCR] в положение [RGB].
• Ако HDMI OUT жакът е свързан към оборудване с
DVI жак, [RGB] сигналите ще бъдат автоматично
извеждани, дори когато сте избрали [YCBCR].
Диск
• Когато зададете в положение [ON] без HDMI връзка
към телевизора, се извежда съобщение [Please verify
the HDMI connection] и вие не можете да зададете в
положение [ON].
• Когато свържете системата и телевизора с HDMI
кабел и сте избрали [ON], [AUDIO DRC], [A/V
SYNC], DYNAMIC BASS, “DEC. MODE” и звуковия
режим не се прилагат към звука, който се извежда от
телевизора.
• Когато зададете функцията в положение, различно
от “DVD”, системата не извежда звук от HDMI
OUT жака, дори когато зададете [AUDIO (HDMI)] в
положение [ON].
Забележкa
• Функцията [JPEG RESOLUTION] е ефективна, само
когато зададете [TV TYPE] във [VIDEO SETUP] в
положение [16:9] и зададете [HDMI RESOLUTION] в
[HDMI SETUP] в положение, различно от [720 x 480p]
или [720 x 576p].
• Можете да изберете [(1920 x 1080i) HD ] или
[(1920 x 1080i) HD], само когато зададете [HDMI
RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [1920 x
1080i].
• Ако изберете [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i)
HD], следващото изображение се появява след черния
кадър.
• HDMI сигналът спира временно, когато:
– Системата зарежда или спира зареждането на
DATA CD или DATA DVD.
– Свържете или изключите USB устройство.
x [AUDIO (HDMI)]
Избира вида на аудио сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
[OFF]: Звукът не се извежда от жака HDMI OUT.
[ON]: Извежда аудио сигнали, като преобразува
Dolby Digital, DTS или 96 kHz/24 bit PCM сигнали
в 48 kHz/16 bit PCM.
53BG
Настройки на звука
Забележкa
• [AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
S-AIR SETUP:
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
x [TRACK SELECTION] (само за DVD VIDEO)
OFF
OFF
Дава предимство на звуковия формат с наймного записани канали, когато се възпроизвежда
DVD VIDEO диск със записани няколко аудио
формата (PCM, DTS, MPEG audio или Dolby
Digital формат).
[OFF]: Не се дава приоритет.
[AUTO]: Системата автоматично избира звуковия формат спрямо приоритета.
Забележкa
x [S-AIR SETUP]
Можете да изберете настройки S-AIR. За повече
подробности вижте „Използване на S-AIR компоннети” (стр. 75).
[ID]
Можете да настроите разпознаване на системата.
• Когато зададете опция [AUTO], езикът може да
се промени. Настройката [TRACK SELECTION]
има по-висок приоритет от [AUDIO] опциите в
[LANGUAGE SETUP] (стр. 47). (В зависимост от
диска, възможно е функцията да не работи.)
• Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и Dolby
Digital имат един и същи брой канали, системата
избира формата в следния ред - PCM, DTS, Dolby
Digital, MPEG audio.
[PAIRING]
Можете да свържете системата и S-AIR компонент като съраунд усилвател или S-AIR рисивър.
Забележкa
• Тази функция е възможна само когато в устройството има поставен S-AIR трансмитер (нее приложен в
комплекта).
Други настройки
[SYSTEM SETUP]
x [SPEAKER FORMATION]
Можете да изберете позицията на високоговорителите за по-добър съраунд звук. За подробности
вижте “Оптимален съраунд звук за стая” (стр.
81).
x [AUTO CALIBRATION]
Можете да зададете подходящите настройки
автоматично. За подробности вижте “Автоматична настройка на подходящите настройки”
(стр. 82).
x [AUDIO DRC] (Контрол на динамичния обхват) (само за DVD VIDEO)
Стеснява динамичния обхват на звука. Опцията
[AUDIO DRC] е полезна при гледане на филми с
намален звук късно нощем.
[OFF]: Динамичният обхват не се компресира
[STANDARD]: Възпроизвежда звука с динамичния
обхват, зададен от тон-инженера.
[MAX]: Компресира максимално динамичния
обхват.
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
x [SCREEN SAVER]
Намалява риска от евентуална повреда на
дисплея (замъгляване). Натиснете който е да
е бутон (например бутона --), за да отмените
функцията.
[ON]: Включва скрийн сейвъра, за да се появи образът му, когато оставите системата в режим на
пауза или в режим стоп за 15 минути, или когато
възпроизвеждате Super Audio CD, CD, DATA CD
(MP3 файл) или DATA DVD (MP3 файл) за повече
от 15 минути.
[OFF]: Изключва скрийн сейвъра.
x [BACKGROUND]
Избира цвета на фона или изображението на
телевизионния екран.
54BG
[JACKET PICTURE]: Изображението-обложка (неподвижна картина) се извежда, но само ако вече е
записано на диска (CD-EXTRA и др.). Ако дискът
не съдържа такова изображение, се извежда изображението [GRAPHICS].
[GRAPHICS]: Извежда се предварително зададено
изображение, съхранено в паметта на системата.
[BLUE]: Цветът на фона е син.
[BLACK]: Цветът на фона е черен.
Забележкa
• Когато свържете слушалки към системата, не можете
да работите с тези настройки.
x [PARENTAL CONTROL]
Можете да зададете забрана за възпроизвеждане.
За подробности вижте “Забрана за възпроизвеждане на диск” (стр. 48).
x [DivX]
(Освен за моделите за Великобритания и Северна
Америка)
Извежда регистрационния код на системата.
За повече информация вижте
http://www.divx.com
x [MULTI-DISC RESUME] (само за DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Включва или изключва настройката [MULTIDISC RESUME].
[ON]: Запаметява възстановеното възпроизвеждане за 10 диска.
[OFF]: Не запаметява настройките. Възпроизвеждането започва отново в точката на възстановяване само за заредения в системата диск.
x [RESET]
Можете да зададете настройките [SETUP],
различни от [PARENTAL CONTROL] в настройки по подразбиране. За подробности вижте
“Връщане на [SETUP] настройките в настройки
по подразбиране” (стр. 88).
Настройки на високоговорителите
[SPEAKER SETUP]
За да постигнете най-добрия възможен съраунд
звук, задайте свързването на високоговорителите и разстоянието им от мястото, от което
ще слушате. След това използвайте тестов тон,
за да настроите нивото и баланса на високоговорителите на същото ниво.
YES
YES
YES
YES
Диск
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
x [CONNECTION]
Ако не свързвате централен и съраунд високоговорители, задайте параметрите за [CENTER] и
[SURROUND]. Тъй като настройките за предните високоговорители и субуфера са фиксирани, не
можете да ги променяте.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Обикновено избирайте тази позиция.
[NONE]: Изберете, ако не използвате централен
високоговорител.
[SURROUND]
[YES]: Обикновено избирайте тази позиция.
[NONE]: Изберете, ако не използвате съраунд
високоговорители.
[SUBWOOFER]
[YES]
Забележкa
• Когато промените настройката [CONNECTION],
настройките на [SPEAKER FORMATION] се връщат в
положение [STANDARD], а настройката [STANDARD]
остава същата.
x [DISTANCE (FRONT)]
Когато местите предните високоговорители
и централния високоговорител, уверете се, че
сте задали параметрите за разстояние (A) от
позицията на слушане до високоговорителите.
Можете да зададете параметрите от 1.0 до 7.0
метър 1) за предните високоговорители, 0.0 до
7.0 метра 2) за централния високоговорител.
55BG
[L/R] 3,0 m 2) 3): Задайте разстоянието на съраунд
високоговорителите (до 5,0 m по-близо до предните високоговорители).
1)
0.0 до 6.9 m за модела за Северна Америка.
2)
Когато извършвате Бърза настройка (стр. 20),
стойностите по подразбиране се променят.
3)
Появява се, когато зададете [SURROUND] в положение [YES] в настройката [CONNECTION].
A
Забележкa
• Ако всички предни и съраунд високоговорители не са
поставени на еднакво разстояние от мястото, от
което ще слушате, задайте разстоянието според найблизкия високоговорител.
• Не поставяйте съраунд високоговорителите по-далеч
от вашата позиция за слушане, отколкото са предните високоговорители.
• В зависимост от входната аудио пътечка, възможно е
опцията [DISTANCE] да не работи.
[L/R] 3,0 m 3): Задайте разстоянието на предния
високоговорител.
[CENTER] 3,0 m 3) 4): Задайте разстоянието на
централния високоговорител (до 1,6 m по-близо
до предните високоговорители).
1)
0.9 до 6.9 m за модела за Северна Америка.
2)
0.0 до 6.9 m за модела за Северна Америка.
3)
Когато извършвате Бърза настройка (стр. 25),
стойностите по подразбиране се променят.
4)
Появява се, когато зададете [CENTER] в положение [YES] в настройката [CONNECTION].
x [DISTANCE (SURROUND)]
Когато местите съраунд високоговорителите,
уверете се, че сте задали параметрите за разстояние (B) от позицията на слушане до високоговорителите.
Можете да зададете параметрите от 0.0 до 7.0
метра 1).
x [LEVEL (FRONT)]
Можете да променяте нивото на всеки високоговорител, както следва. Не забравяйте за по-лесна
настройка да зададете [TEST TONE] в положение
[ON].
[L/R] 0.0 dB: Настройва нивото на предния
високоговорител.
[CENTER] 0.0 dB*: Настройва нивото на централния високоговорител.
[SUBWOOFER] +2.0dB: Настройва нивото на
субуфера.
* Опцията се извежда, когато зададете [CENTER] в
положение [YES] в настройката [CONNECTION].
x [LEVEL (SURROUND)]
Можете да променяте нивото на съраунд
високоговорителите, както следва. Уверете се,
че сте задали [TEST TONE] в положение [ON] за
по-лесна настройка.
[L/R] 0.0 dB*: Настройва нивото на съраунд
високоговорителя.
* Тази настройка се извежда, когато зададете
[SURROUND] в положение [YES] в настройките
[CONNECTION].
x [TEST TONE]
Високоговорителите извеждат тестов тон,
за да настроите [LEVEL (FRONT)] и [LEVEL
(SURROUND)].
B
56BG
[OFF]: Тестовият тон не се извежда от високоговорителите.
[ON]: Тестовият тон се извежда последователно от всички високоговорители, докато
настройвате нивото. Когато изберете една от
настройките в [SPEAKER SETUP], тестовият
тон се извежда последователно от всеки високоговорител.
Настройте нивото на звука както следва:
1
Задайте [TEST TONE] в положение [ON].
2
Неколкократно натиснете C/X/x/c, за
да изберете желаното ниво на високоговорителя.
3
Натиснете
4
Повторете Стъпки от 1 до 3.
5
Неколкократно натиснете C/X/x/c,
за да зададете [TEST TONE] в положение
[OFF], след като регулирате нивото на
високоговорителите.
.
Диск
Забележкa
• Тестовият сигнал не се извежда от HDMI OUT жака.
Съвет
• За да настроите едновременно силата на звука на
всички високоговорители, използвайте VOLUME на
системата или натиснете VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление.
• За да се върнете към настройките по подразбиране,
когато променяте настройка, изберете опция, след
това натиснете CLEAR. Обърнете внимание, че
единствено настройката [CONNECTION] не се
връща в положението си по подразбиране.
57BG
Съвет
Тунер
• Можете директно да изберете номер, като натиснете номерата с цифри.
Настройка на радио
станции
Можете да запаметявате 20 FM и 10 AM радио
станции. Преди да започнете настройката,
намалете звука до минимум.
Съвет
• Можете да работите с функцията на тунера като
наблюдавате следния дисплей на телевизионния екран.
Настояща станция
Настояща честота и номер
на станцията
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
1
58BG
Име на станцията
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION+/-, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER
FM” или “TUNER AM”.
2
Натиснете и задръжте TUNING +/-,
докато автоматичното сканиране
започне.
Когато системата открие радио станция,
сканирането спира. На дисплея на предния
панел се извежда индикация “TUNED” и “ST”
(за стерео програми).
3
4
Натиснете SYSTEM MENU.
5
Натиснете
или c.
На дисплея на предния панел се извежда номер
за запаметяване на станцията.
6
Натиснете X/x, за да изберете желания от вас номер.
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “MEMORY”.
7
Натиснете .
Индикацията “COMPLETE” се извежда на
дисплея на предния панел и станцията е
запаметена.
8
Повторете Стъпки от 2 до 7, за да
запаметите и други станции.
9
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да промените запаметения номер
Започнете отново от Стъпка 2.
Слушане на радио
Най-напред запаметете радио станции в паметта на системата (вижте “Настройка на радио
станции” (стр. 58)).
1
Неколкократно натиснете PRESET +
или -, за да изберете желаната запаметена станция.
Всеки път, когато натискате бутона, системата настройва една запаметена станция.
Съвет
• Можете да изберете номера на станцията, като
натиснете номерата с цифра.
3
Нагласете силата на звука, като натискате VOLUME +/-.
За да изключите радиото
Натиснете '/1.
За да слушате незапаметени радио
станции
На Стъпка 2 използвайте ръчна или автоматична настройка.
За ръчна настройка, неколкократно натиснете
TUNING + или x.
За автоматична настройка, натиснете и
задръжте TUNING + или –. Настройката спира
автоматично, когато системата приеме радио
станция. Натиснете TUNUNG + или -, за да
прекратите автоматичната настройка.
За да слушате радио станции, когато знаете честотите им
1
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION+/- докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER
FM” или “TUNER AM”.
2
Натиснете D.TUNING.
3
Натиснете бутоните с номера, за да
изберете честотата, която желаете
да слушате.
4
Натиснете
Ако FM програмата е шумна, можете да изберете
моно приемане. Стерео ефектът ще изчезне, но
приемането ще се подобри.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
2
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на прения панел се изведе
“FM MODE”.
3
4
Натиснете
5
Натиснете .
Настройката е извършена.
6
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
или c.
Натиснете X/x, за да изберете
“MONO”.
• STEREO: Стерео приемане.
• MONO: Моно приемане.
Тунер
2
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION+/- докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER
FM” или “TUNER AM”.
Настройва се последната намерена станция.
Ако FM програмата е шумна
Други настройки
Задаване на име на запаметени радио станции
Можете да зададете име за запаметена радио
станция. Тези имена (например “XYZ”) се извеждат на дисплея на предния панел, когато изберете
станцията.
Обърнете внимание, че за всяка запаметена станция може да се задава само по едно име.
Забележкa
• Не можете да въведете име за предварително настроена станция от системата за радио данни (RDS)
(стр. 61).
1
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION+/- докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER
FM” или “TUNER AM”.
Настройва се последната намерена станция.
2
Неколкократно натиснете PRESET +/-,
за да изберете запаметената станция,
на която искате да зададете индекс
име.
3
4
Натиснете SYSTEM MENU.
5
Натиснете
.
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “NAME IN”.
Съвет
• За да подобрите приема, насочете приложените
антени в друга посока.
или c.
59BG
6
Създайте име, като използвате C/X/
x/c.
Натиснете X/x, за да изберете символ,
след това натиснете c, за да придвижите
курсора на следващата позиция.
За имена на станциите можете да въвеждате
букви, цифри и други символи.
Ако допуснете грешка
Неколкократно натиснете C/c докато
символът, който трябва да бъде променен,
започне да мига, след което натиснете X/x,
за да изберете желания символ.
За да изтриете символ, неколкократно
натиснете C/c докато символът, който
ще триете, започне да мига, след това натиснете CLEAR.
7
Натиснете .
На дисплея на предния панел се извежда индикация “COMPLETE” и името на станцията
е запаметено.
8
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Преглед на името на станцията или
честотата на дисплея на предния
панел
Когато системата е зададена в положение
“TUNER AM” или “TUNER FM”, вие можете да
проверите честотата, като използвате дисплея
на предния панел.
Натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, дисплеят
се променя както е показано.
1 t 2 t .... t 1 t....
x “TUNER FM”
Когато името на станцията бъде
зададено
1 Име на станцията
Пример: “SONY RADIO”
2 Честота
Пример: “FM1 87.50”
3 Настройка на “FM MODE”
Пример: “STEREO”
60BG
Когато не сте задали име за станция:
1 Честота
Пример: “FM1 87.50”
2 Настройка на “FM MODE”
Пример: “STEREO”
x “TUNER AM”
Когато името на станцията бъде
зададено
1 Име на станцията
Пример: “SONY RADIO”
2 Честота
Пример: “АM1 576”
Когато не сте задали име за станция:
1 Честота
2 Пример: “АM1 576”
Забележкa
• Системата се връща към оригиналния дисплей след
няколко секунди.
Използване на Системата
за радио данни (RDS)
Какво представлява Системата за
радио данни?
Тунер
Системата за радио данни (RDS) е ефирна
услуга, която позволява на радио станциите да
изпращат допълнителна информация заедно с
обикновения програмен сигнал. Този тунер ви
предлага удобни RDS функции, като показване на
името на станцията. RDS е достъпна само за FM
станции.*
Забележкa
• Възможно е RDS да не функционира надеждно, ако
станцията, която сте настроили, не излъчва правилно RDS сигнала или ако той е слаб.
* Не всички FM станции предлагат услугата RDS, нито
пък предлагат услуги от един и същи вид. Ако не сте
запознати със системата RDS, обърнете се към Вашите местни радио станции за подробности относно
предлаганите RDS услуги във Вашия район.
Прием на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM обхвата.
Когато настроите станция, предлагаща RDS услуги, името на станцията* се извежда на дисплея
на предния панел.
* Ако не успеете да уловите RDS излъчването, възможно
е името на станцията да не се изведе на дисплея на
предния панел.
61BG
Забележкa
Контрол на HDMI/външно аудио
устройство
Използване на контрол за
HDMI функции за “BRAVIA”
Sync
Тази функция работи единствено за телевизори с
функцията “BRAVIA” Sync.
Когато свързвате Sony компоненти, съвместими
с функцията за контрол на HDMI, посредством
HDMI кабел (не е приложен в комплекта), операцията е опростена както е описано по-долу:
– Режим Theatre (стр. 63)
– Възпроизвеждане с едно докосване (стр. 63)
– Изключване на захранването на системата
(стр. 63)
– Контрол на звука на системата (стр. 64)
– Ограничаване на звука (стр. 64)
Функцията HDMI контрол позволява на оборудванията да се контролират чрез CEC (Consumer
Electronic Control) определен от HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Функцията за HDMI контрол няма да работи в
следните случаи:
– Когато свързвате тази система към компонент, който не е съвместим с функцията за
контрол на HDMI.
– Когато компонентът не притежава HDMI
жак.
На устройството за дистанционно управление
за работа с телевизора има удобни бутони,
като например THEATRE, ONE-TOUCH PLAY,
TV '/1. За подробности вижте “Управление
на телевизора с приложеното устройство за
дистанционно управление” (стр. 83), а също и
ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
62BG
TV
• В зависимост от свързания компонент, възможно е
функцията за HDMI контрол да не работи. Обърнете
се към ръководството за експлоатация, приложено
към компонента.
• Възможно е функцията за HDMI контрол да не
работи, ако свържете компонент, различен от Sony,
дори компонентът да е съвместим с функцията за
HDMI контрол.
Подготовка за функцията HDMI
контрол
(HDMI контрол – Лесна настройка)
Системата е съвместима с функцията HDMI
контрол – функция за Лесна настройка. Ако телевизорът е съвместим с HDMI контрол – функция
за Лесна настройка, можете автоматично да
зададете функция за системата [CONTROL FOR
HDMI], като настроите телевизора. За подробности вижте ръководството за експлоатация
на телевизора.
Ако телевизорът не е съвместим с HDMI
контрол – функция за Лесна настройка, задайте
ръчно функцията за HDMI контрол на системата и телевизора.
Забележкa
• Изведените опции се различават в зависимост от
модела.
1
Уверете се, че системата и телевизорът са свързани с HDMI кабел.
2
Включете телевизора и натиснете
'/1, за да включите системата.
3
Превключете входния селектор на
вашия телевизор, така че сигналът
от системата през входа HDMI да се
изведе на телевизионния екран.
4
Задайте функцията за HDMI контрол на
системата и телевизора.
За подробности относно настройката
на системата вижте следните стъпки.
За подробности относно настройката
на телевизора вижте ръководството за
експлоатация, приложно към телевизора (в
зависимост от телевизора, настройката по
подразбиране на HDMI контрол е зададена в
положение “OFF”.)
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
За да включите/изключите функцията
[CONTROL FOR HDMI]
1 Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния еран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
5
6
7
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройките.
Забележкa
• Функцията за възпроизвеждане с едно докосване не
работи, когато натиснете H.
Системата и телевизорът работят както
следва:
.
Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [HDMI SETUP].
Натиснете X/x, за да изберете
[CONTROL FOR HDMI], след това натиснете .
Натиснете X/x, за да изберете настройката, след това натиснете .
• [OFF]: Изключена функция.
• [ON]: Включена функция.
Забележкa
• Когато се изведе съобщението [Please verify the HDMI
connection.], уверете се, че HDMI връзката е правилна.
Използване на режима Theatre
(Режим Theatre)
Ако вашият телевизор е съвместим с режим
Theatre, вие можете да се наслаждавате на
оптимално изображение, подходящо за филми
като при натискане на THEATRE звукът автоматично се извежда от високоговорителите на
системата.
Гледане на DVD чрез едно натискане
на бутон
(One-Touch Play - Възпроизвеждане с едно
натискане)
Когато натиснете ONE TOUCH PLAY, телевизорът се включва, задава се входен режим за DVD
и системата автоматично започва възпроизвеждане на диска.
Тази система
Телевизор
Включва се. (Ако не е
включена.)
Включва се. (Ако не е
включен.)
r
r
Преминава към “DVD
Функция”
Превключва към HDMI
вход.
r
r
Започва възпроизвеждане
на диска и извежда звука.
Минимизира нивото
на звука. (System Audio
Control - Аудио контрол
на системата)
Забележкa
• Уверете се, че HDMI връзката е правилна и задайте
[CONTROL FOR HDMI] в положение [ON].
• В зависимост от телевизора, възможно е началото на
съдържанието да не се възпроизведе.
• В зависимост от диска, възможно е началото на
възпроизвеждането да отнеме известно време.
Изключване на системата в синхронизация с телевизора
(System Power Off - Изключване на захранването)
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
4
Функцията за възпроизвеждане с едно докосване
работи също, когато:
– Натиснете A докато отделението за диска
е отворено и H се извежда на дсиплея на
предния панел.
– Затворите отделението за диска, като го
натиснете.
– Натиснете DVD TOP MENU/DVD MENU и
H се изведе на дисплея на предния панел.
– Изберете функцията “DVD”, като настиснете
FUNCTION +/-, H се извежда на дисплея на
предния панел.
Когато изключите телевизора, като използвате
бутона POWER на устройството за дистанционно управление на телевизора, или бутона TV
'/1 на устройството за дистанционно управление на системата, системата автоматично се
изключва.
Забележкa
• Преди да използвате функцията за изключване на
захранването на системата, задайте функцията за
захранване на телевизора. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на телевизора.
• В зависимост от състоянието на системата (например, когато възпроизвеждате CD или е зададена функция различна от DVD или TV), възможно е системата
да не се изключи автоматично.
63BG
Възпроизвеждане на телевизионен
звук от високоговорителите на
системата
(System Audio Control - Аудио контрол на
системата)
Може да изведете звука на телевизиора през
системата като извършите една изключително
лесна операция.
За да използвате тази функцията, свържете системата и телевизора посредством аудио кабел
(не е приложен в комплекта) и HDMI кабел (не е
приложен в комплекта) (стр. 20).
В зависимост от телевизора, когато зададете
системата към функция “TV”, функцията за аудио
контрол на системата се включва. Телевизионният звук се извежда от високоговорителите на
системата и силата на звука от телевизионните
високоговорители автоматично се минимизира.
Можете да използвате функцията за аудио контрол на системата както следва:
• Докато гледате телевизия и превключите
функцията на системата в положение “TV”,
звукът от телевизора автоматично се извежда
от високоговорителите на системата.
• Можете да контролирате силата на звука на
системата, като използвате устройството за
дистанционно управление на телевизора.
• Ако изключите системата или зададете
функцията на системата в положение, различно
от “TV”, звукът от телевизора се извежда от
високоговорителите на телевизора.
Също така, вие можете да работите с функцията за аудио контрол на системата и от
телевизионното меню. За подробности вижте
ръководството за експлоатация, приложено към
на телевизора.
Забележкa
• Ако телевизорът бъде включен преди системата,
звукът няма да се възпроизвежда за известно време.
• Докато телевизорът е в режим PAP (картина в картината), функцията за аудио контрол на системата
няма да работи.
Когато телевизорът излезе от режим PAP, начинът на
извеждане на сигнала се връща в положението преди да
активирате PAP режима.
• Ако изберете телевизионна програма по време на
DVD възпроизвеждане със системата, функцията
“TV” автоматично задава извеждане на звука от
телевизора.
• Когато включите функцията Възпроизвеждане с
едно докосване докато гледате телевизия, функцията
Аудио контрол на системата се включва и звукът от
системата се заглушава.
• Докато записвате песни на аудио CD в USB устройството, функцията за аудио контрол на системата
няма да работи.
64BG
Съвет
• Можете да свържете системата и телевизора по
цифров път. За подробности вижте (стр. 21).
Задаване на максимално ниво на
силата на звука за системата
(Volume Limit - Ограничение на силата на
звука)
Ако подмените начина на извеждане на сигнала на
телевизора към системните високоговорители
на телевизионното меню, като натиснете
THEATRE, в зависимост от нивото на силата
на звука на системата е възможно да се изведе
силен звук. Можете да предотвратите това
като ограничите максималната сила на звука. За
подробности вижте “[VOLUME LIMIT]” (стр.
53).
Възпроизвеждане на аудио
файлове/JPEG файлове с
изображения на USB устройство
* Файлове, защитени с авторски права, не могат
да бъдат възпроизвеждани от системата.
Забележкa
• Системата не може да възпроизвежда WMA/AAC на
DATA CD/DATA DVD.
Относно възможните за възпроизвеждане USB устройства
Не използвайте USB устройства различни от
тези изброени в списък “Възможни за възпроизвеждане USB устройства” (притурка). Работата
на неописани модели не е гарантирана.
Работата не е гарантирана, дори и когато използвате тези USB устройства.
Някои от описаните USB устройства не се
продават в определени региони.
Свързване на USB устройство
Преден панел
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе индикация “USB”.
2
2 Свържете USB устройството (цифров музикален плейър или USB носител
(USB).
на данни) към порта
Когато свържете USB устройство, на дисплея на предния панел се извежда индикация
“READING” докато системата чете всички
данни на USB устройството.
Забележкa
• Когато свържете USB устройството, уверете се, че
посоката на жака е правилна.
• Не зареждайте насила USB устройството, защото
това може да причини повреда в системата.
• Не свързвайте други устройства освен USB устройството.
• В зависимост от вида на USB устройството,
възможно е да отнеме 10 секунди преди индикацията
“READING” да се изведе на дисплея на предния панел.
За да изключите USB устройството:
1
Натиснете x, за да спрете възпроизвеждането.
2
Натиснете '/1, за да изключите системата.
3
Изключете USB устройството.
Забележки за USB устройство
• Системата може да възпроизвежда до 200 папки, включително албуми, които не съдържат
аудио файлове, и JPEG файлове с изображения.
Когато на USB устройството има повече от
200 папки, папки, които се разпознават от
системата, се различават в зависимост от
конфигурацията на самата папка.
• Системата може да възпроизвежда следните
файлове.
Файл
USB устройство
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
Можете да възпроизвеждате аудио файлове
(MP3/WMA/AAC файлове)/JPEG файлове с
изображения, запазени на USB устройство като
цифров музикален плейър или USB носител на данни (не е приложен в комплекта), като свържете
USB устройството към системата.
За списък с USB устройствата, които могат
да бъдат включени, вижте “USB устройства,
които могат да бъдат включени” (притурка).
Аудио форматът, който може да бъде възпроизвеждан от системата, е само MP3/WMA/AAC
файлове *.
Забележкa
• Когато използвате AUDIO IN/A.CAL.MIC жака
докато USB устройството е свързано, бъдете внимателни, пространството е ограничено.
Разширение на файла
MP3 file
“.mp3”
WMA file
“.wma”
AAC file
“.m4a”
JPEG image file
“.jpg” or “.jpeg”
Системата ще възпроизведе всякакви данни с
горните разширения, дори ако данните не са
MP3/WMA/AAC/JPEG формат. Възможно е
възпроизвеждането на тези данни да е съпроводено с извеждане на силен шум, който да повреди
системата от високоговорители.
65BG
• Следните USB устройства/ситуации могат да
увеличат времето за стартиране на възпроизвеждането:
• USB устройства със сложна дървовидна
структура.
• Когато аудио файловете или JPEG файловете
с изображения в друга папка бъдат възпроизведени.
• Някои USB устройства не могат да бъдат
възпроизвеждани на тази система в зависимост
от формата на файловете.
• Системата може да възпроизвежда папки до 8
ниво.
• Възможно е системата да не успее да възпроизведе аудио файл в зависимост от вида му.
• Когато USB устройството бъде заредено,
системата чете всички файлове на него. Ако
на USB устройството има много папки или
файлове, прочитането на данните на носителя
може да отнеме много време.
• Не свързвайте системата и USB устройството посредством USB хъб.
• При някои свързани USB устройства след като
извършите операция, възможно е стартирането на операцията от системата да започне с
известно забавяне.
• Тази система не винаги поддържа всички функции на свързаното USB устройство.
• Възможно е файловете, записани от устройство, като например компютър, да не бъдат
възпроизведени в поредността, в която са
били записани.
• Редът на възпроизвеждане за системата може да
се различава от реда на възпроизвеждане за USB
устройството.
• Винаги изключвайте системата преди да
изключите USB устройството. Изключването
на USB устройството докато системата е
включена, може да повреди данните на USB
устройството.
• Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на USB устройството, на което има
аудио файлове или JPEG файлове с изображения.
• Папките, в които няма аудио файлове или JPEG
файлове с изображения, се пропускат.
• Съвместимостта с всички MP3/WMA/AAC
кодиращи/записващи софтуери, записващи
устройства и записващи носители не може да
бъде гарантирана. Възможно е несъвместимите
USB устройства да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.
• Преди да използвате USB устройство, уверете
се, че на него няма вируси.
Избор на MP3 аудио файл или папка
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[MODE (MUSIC, IMAGE)], след това натиснете .
Извежда се опцията за [MODE (MUSIC,
IMAGE)]
4
Натиснете X/x, за да изберете
[MUSIC].
5
6
Натиснете
.
Натиснете DVD MENU.
Извеждат се папките в USB устройството.
Когато възпроизвеждате папка, заглавието
на папката се затъмнява.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Натиснете X/x, за да изберете папка.
Когато възпроизвеждате аудио файлове в папка
Натиснете H, за да започнете възпроизвеждането на избраната папка.
x Когато избирате аудио файл
Натиснете .
Извежда се списъкът с файлове в папката.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
66BG
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете . Системата възпроизвежда
избрания файл. Можете да изключите списъка с файлове, като натиснете DVD MENU.
Натискайки DVD MENU отново, списъкът
с файлове в папката се извежда.
Извеждат се папките, записани на USB
устройството. Когато възпроизвеждате
папки, заглавието им се затъмнява.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Съвет
• Системата може да разпознае до 150 аудио файла в
една папка.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
За да възпроизведете следващ или
предходен аудио файл
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
За да изключите дисплея
Натиснете DVD MENU.
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 34).
Избор на JPEG файл с изображение или
папка
1
2
3
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[MODE (MUSIC, IMAGE)], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [MODE (MUSIC,
IMAGE)]
4
Натиснете X/x, за да изберете
[IMAGE].
5
Натиснете
6
Натиснете DVD MENU.
.
7
Натиснете X/x, за да изберете папка.
x Когато възпроизвеждате JPEG
файлове с изображения в папка като
изреждане на кадри
Натиснете H, за да започнете възпроизвеждане на избраната папка.
JPEG изображенията се възпроизвеждат едно
след друго. Можете да промените интервала
за изреждане на кадри (стр. 68) и да прибавяте ефекти към слайд шоуто (стр. 68).
x Когато избирате JPEG файл с изображение, като изведете подекран.
Натиснете PICTURE NAVI.
Извежда се списък с изображения на JPEG
файловете, които се съдържат в папката на
16 под-екрана.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Натиснете C/X/x/c, за да изберете JPEG
изображението, което желаете да прегледате, и натиснете . За да се върнете към
нормален екран, натиснете O RETURN.
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
Натиснете >/.. Обърнете внимание,
че можете да изберете следваща папка, като
натиснете> след последния файл в първата
папка, но не можете да се върнете към предната
папка, като натиснете .. За да се върнете
към предходната папка, изберете папката от
списъка с папки.
Съвет
• Вдясно на телевизионния екран се извежда скрол лента. За да възпроизведете допълнителни изображения,
изберете най-долните изображения и натиснете X. За
да се върнете към предходните изображения, изберете
най-горните изображения, и натиснете x.
• Системата може да разпознае до 150 JPEG файла с
изображения в една папка.
67BG
За да възпроизведете следващ или
предходен JPEG файл с изображение
Натиснете c/C, когато Контролното меню
не е изведено. Обърнете внимание, че можете да
изберете следваща папка, като натиснете c след
последното изображение в първата папка, но не
можете да се върнете към предната папка, като
натиснете C. За да се върнете към предходната
папка, изберете папката от списъка с папки.
Въртене на JPEG изображение
Когато на екрана е изведен JPEG файл с изображение, вие можете да въртите файла на 90 градуса.
Натиснете X/x докато преглеждате изображението.
Натиснете CLEAR, за да се върнете към нормален изглед.
Забележкa
• Някои JPEG файлове, особено тези в прогресивен
формат или тези с 3,000,000 или повече пиксела, се
извеждат за повече време от останалите, което
може да удължи продължителността, за която ще
бъдат изведени.
Избор на ефект за файлове с изображения при извеждане на кадри
1
Натиснете два пъти DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[EFFECT], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [EFFECT].
3
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
Забележкa
• Не можете да въртите JPEG файл с изображение,
когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI
SETUP] в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920
x 1080i) HD].
• [MODE1]: Изображението се извежда от
върха към долната част.
• [MODE2]: Изображението се извежда от
ляво на дясно.
• [MODE3]: Изображението се извежда от
центъра на екрана
• [MODE4]: Изображението избира произволен ефект.
• [MODE5]: Следващото изображение се
извежда върху предходното.
• [OFF]: Изключва функцията.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 34).
Избор на файлове с изображения при
извеждане на кадри
1
2
3
4
Натиснете два пъти DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[INTERVAL], след това натиснете .
Опциите за [INTERVAL] се извеждат.
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [NORMAL]: Задава време между 6 и 9
секунди.
• [FAST]: Задава време, което е по-малко от
[NORMAL].
• [SLOW1]: Задава време, което е по-голямо
от [NORMAL].
• [SLOW2]: Задава време, което е по-голямо
от [SLOW1].
Натиснете
4
.
Забележкa
• Настройката за [EFFECT] не е ефективна, когато
зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в
положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i)
HD] (стр. 53).
Възпроизвеждане на списък с аудио
файлове/JPEG файлове с изображения
1
Натиснете два пъти DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[BROWSING], след това натиснете
Извеждат се опциите за [BROWSING].
.
3
68BG
Натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете желания списък, след това натиснете .
• [FOLDER LIST]: Списъкът с папки се
появява. Следвайте Стъпка 2 от “Избор
на аудио файл или папка”
• [PICTURE LIST]: Изображенията на JPEG
файловете с изображения в папката се извеждат в 16 под-екрана. Следвайте Стъпка
2 от “Избор на JPEG файл с изображение или
папка”.
Повторно възпроизвеждане
(Repeat Play)
Можете неколкократно да възпроизвеждате
аудио файлове/JPEG файлове с изображения на
USB устройството.
1
Натиснете X/x, за да изберете
[REPEAT], след това натиснете
Извеждат се опциите за [REPEAT].
Можете да търсите USB устройство по аудио
файл, JPEG файл с изображение или папка. Тъй
като аудио файловете и JPEG файловете с изображения имат уникални номера на USB устройството, вие можете да изберете желания аудио
файл или JPEG файл с изображение, като въведете
номера му.
1
Натиснете DISPLAY. (Когато възпроизвеждате JPEG файлове с изображения, натиснете -- DISPLAY два пъти.)
2
Натиснете X/x, за да изберете метода
на търсене.
• [TRACK]: аудио файлове.
• [FILE]: JPEG файлове с изображения.
• [FOLDER]: папки.
.
3
Натиснете X/x, за да изберете опция
за повтаряне.
• [OFF]: Изключена функция.
• [MEMORY]: Можете да повторите всички
папки в USB устройството.
• [FOLDER]: Можете да повторите настоящата папка.
• [TRACK] (само за аудио файлове): Можете
да повторите настоящия файл.
4
Натиснете .
Опцията е избрана.
Избрано е [** (**)] (** се отнася за номер).
Номерът в скоби обозначава общия брой на
аудио файловете, JPEG файловете с изображения или папки.
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB MUSIC
За да се върнете към нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете [OFF] на
Стъпка 3.
За да изключите дисплея с Контролното меню
Избран ред
3
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
дисплеят с Контролното меню се изключи.
Натиснете .
[** (**)] се променя на [- - (**)].
Забележкa
• Когато [MODE (MUSIC, IMAGE) бъде зададено в положение [IMAGE] (стр. 67), вие не можете да изберете
[TRACK].
T
4
1(
1)
1( 144)
1: 31
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
2
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
Търсене на аудио файл/JPEG файл с
изображение/папка и др.
USB MUSIC
Натиснете X/x или бутоните с номера, за да изберете желания номер.
Ако допуснете грешка, откажете номера,
като натиснете CLEAR
69BG
5
Натиснете .
Системата започва възпроизвеждане от
избрания номер.
Честота
T
0: 13
192k MP3
Преглед на информацията за аудио
файл на дисплея на предния панел
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY докато
възпроизвеждате диск, дисплеят се променя:
1 Време за възпроизвеждане и настоящ номер
на записа
2 Име на записа (файла)*
* Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе
името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се
използват за единични МР3 файлове.
Забележкa
• Ако името на аудио файла не може да бъде изведено, на
дисплея на предния панел ще се изведе “*”.
• В зависимост от текста, възможно е името на файла
да не се изведе.
• Възможно е времето за възпроизвеждане на МР3
файловете да не се изведе правилно.
Преглед на информацията за аудио
файл на телевизионния екран.
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Име на папката*
Име на файла*
* Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе
името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се
използват за единични МР3 файлове.
Забележкa
• Възможно е символи/обозначения да не бъдат изведени
на някои езици.
• В зависимост от вида на файла, който се възпроизвежда, системата може само да изведе ограничен
брой символи. Също така в зависимост от файла, не
всички символи в текста ще бъдат изведени.
Проверка на информацията за
датата за JPEG
Можете да изведете на телевизионния екран информацията за аудио файл, като например името
на папката/аудио файла и аудио честотата (количеството данни в секунда на настоящия звук).
Можете да проверите информацията на датата
по време на възпроизвеждане, когато в данните за
JPEG изображението е записан етикетът Exif*.
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане.
Натиснете DISPLAY два пъти по време на
възпроизвеждане.
Информацията за аудио файла се извежда на телевизионния екран.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB IMAGE
Информация за датата
* “Exchangeable Image File Format” е формат за изображения, заснети с цифров фотоапарат, определен от
Японската асоциация по електроника и информационни технологии (JEITA).
70BG
Съвет
• Информацията за дата е [DD/MM/YYYY].
DD: Ден
MM: Месец
YYYY: Година
Запазване на музика на USB
устройство
Можете да записвате песни на аудио CD в USB
устройство, като декодирате в MP3 формат.
Също така, можете да копирате MP3 файлове на
DATA CD/DATA DVD върху USB устройството.
Относно връзките на USB устройството вижте “Свързване на USB устройство” (стр. 65).
Записаната музика е ограничена единствено за
използване за лична употреба. Използването на
музиката за други цели изисква разрешението на
притежателя на авторските права.
Забележки за USB запис/копиране
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
• Не свързвайте системата и USB устройството чрез USB хъб.
• Уверете се, че на USB устройството има достатъчно място за запис или копиране.
• Не вадете USB устройството по време на
запис/копиране.
• Когато записвате песни от CD, песните се
записват като 128Kbps MP3 файлове.
• Когато копирате MP3 файлове от DATA
CD/DATA DVD, MP3 файловете се записват
със същата честота като оригиналните MP3
файлове.
• CD текстовата информация не се записва в
създадените MP3 файлове.
• Ако спрете записа по средата, MP3 файлът,
който е спрян, ще се изтрие.
• Записът спира автоматично, ако:
– Свободното място на USB устройството
свърши по време на запис/копиране.
– Броят на MP3 файловете на USB устройството достигне ограничението за брой,
който системата може да разпознае.
• Можете да запазите до 150 файла в една папка.
• Можете да запазите до199 папки в едно USB
устройство.
• Ако папката, която ще изтривате, съдържа
файлове, които не са в аудио формат или не са
под-папки, тези данни не се изтриват.
• Ако папката или файла, които се опитвате да запишете, вече съществуват на USB
устройството под същото име, след името се
прибавя пореден номер без да се записва върху
оригиналната папка или файл.
71BG
• Някои USB устройства не могат да бъдат
възпроизвеждани на тази система в зависимост
от формата на файла.
Запис на песни от аудио CD на USB
устройство
1
Заредете аудио CD.
2
Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионният екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[USB RECORDING], след това натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[TRACK], след това натиснете .
На дисплея на предния панел се извежда индикация “READING” докато на телевизионния
екран се извеждат песните на аудио диска.
Забележкa
x За да отмените всички песни
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[s ALL],след това натиснете .
6
Копиране на MP3 файлове от DATA
CD/DATA DVD на USB устройство
1
Заредете DATA CD/DATA DVD.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[USB RECORDING], след това натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете [TRACK]
или [FOLDER], след това натиснете .
• В зависимост от броя на песните, извеждането
им на екрана може да отнеме известно време.
5
• [TRACK]: Извеждат се папките, записани
на DATA CD/DATA DVD. Можете да копирате желания MP3 файл.
• [FOLDER]: Извеждат се папките, записани
на DATA CD/DATA DVD. Можете да
копирате всички MP3 файлове в папката.
Преминете към Стъпка 6.
На дисплея на предния панел се извежда индикация “READING” докато песните/папките
се появяват на телевизионния екран.
Изберете песен, която желаете да
запишете.
Място за запис на
USB устройството
USB RECORDING
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Free:
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
Забележкa
ALL
72BG
• В зависимост от броя на песните/папките,
извеждането им на екрана може да отнеме
известно време.
5
Натиснете X/x , за да изберете желаната папка, след това натиснете .
MP3 файловете в избраната папка се извеждат.
6
Изберете MP3 файл/папка, които желаете да копирате.
Песни, които ще записвате.
x За да изберете желана песен
Натиснете X/x, за да изберете песен, след
това натиснете . Песните се маркират в
реда, в който сте ги избрали.
x За да изберете всички песни на аудио
диска
Натиснете C/X/x/c, за да изберете [x
ALL], след това натиснете .
x За да отмените песента
Натиснете X/x, за да изберете песента, след
това натиснете .
Маркираните песни се изтриват.
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[START], след това натиснете .
Системата започва записа и състоянието на
записа се извежда на дисплея.
За да отмените записа, натиснете x.т
2
Натиснете X/x, за да изберете папка
x За да изтриете всички аудио файлове
в папката
Натиснете CLEAR.
x За да изтриете аудио файл
Натиснете .
Извежда се списъкът с файлове, който се
съдържа в папката.
Натиснете X/x, за да изберете желания
аудио файл, след това натиснете CLEAR.
3
Натиснете X/x, за да изберете [YES],
след това натиснете .
За да отмените, изберете [NO], след това
натиснете .
Място за запис на USB устройството
USB RECORDING
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Free:
START
ALL
ALL
МР3 файлове/папки, които ще копирате
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
Забележкa
• Аудио файлът на DATA CD/DATA DVD, който можете да копирате, е само MP3 файл.
Забележкa
• Не вадете USB устройството докато изтривате.
• Ако папката, която ще изтривате, съдържат
файлове, които не са в аудио формат или под-папки,
данните не се изтриват.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
x За да изберете желания МР3 файл/
папка
Натиснете X/x, за да изберете МР3 файл/
папка, след това натиснете .
МР3 файловете/папки се маркират.
x За да изберете МР3 файлове/папки
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[ ALL], след това натиснете .
x За да отмените МР3 файлове/папки
Натиснете X/x, за да изберете МР3 файл/
папка, след това натиснете . Маркировката на МР3 файла/папката се премахва.
x За да отмените всички МР3 файлове/папки
Натиснете C/X/x/c, за да изберете [s
ALL], след това натиснете .
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[START], след това натиснете .
Системата стартира копирането и състоянието на копирането се появява.
За да отмените копирането, натиснете x.
Изтриване на аудио файлове от USB
устройства
Можете да изтривате аудио файлове от USB
устройства.
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “USB”.
73BG
Използване на DIGITAL
MEDIA PORT адаптер
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) адаптерът (не
е приложен в комплекта) ви помага да се наслаждавате на звук от преносим аудио източник или
компютър. Когато свържете DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, вие можете да се наслаждавате
на звук, който се извежда от свързания към
системата компонент.
IGITAL MEDIA PORT адаптерите се различават
в зависимост от областта.
За подробности относно свързването на
DIGITAL MEDIA PORT адаптера вижте “Свързване на DIGITAL MEDIA PORT адаптер” (стр.
21).
За подробности относно работата се обърнете към ръководството за експлоатация на
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Съвет
• Когато слушате MP3 или друг вид компресирана музика, като използвате преносим аудио източник, вие
можете да подобрите звука. Изберете “A.F.D. STD”
за “DEC. MODE” (стр. 30). За да отмените, изберете
друг, различен от “A.F.D. STD”.
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, вие можете да успеете да работите със
свързан компонент, като използва бутоните на
устройството за дистанционно управление или бутоните на системата. Следната илюстрация показва
местоположението на бутоните, които можете да
използвате в този случай.
Забележкa
• Не свързвайте адаптер, различен от DIGITAL MEDIA
PORT адаптера
• Не свързвайте и не изключвайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера към/от устройството докато
системата е включена.
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера изображенията се извеждат. В този случай
системата извежда EURO AV OUTPUT сигнал независимо от вида на видео сигнала.
• Когато използвате устройството Bluetooth Wireless
Audio Adapter (например TDM-BT1, не е приложен в
комплекта) едновременно, разстоянието на предаване
на сигнала между Bluetooth трансмитера и Bluetooth
Wireless Audio адаптера може да ес намали. В такъв
случай поставете Bluetooth трансмитера колкото
е възможно по-далече от устройството или преместете Bluetooth Wireless Audio адаптера по-близо до
Bluetooth трансмитера.
• Когато използвате устройството и Bluetooth Wireless
Audio адаптера (например TDM-BT1, не е приложен в
комплекта) едновременно, поставете Wireless Network
Audio адаптера колкото е възможно по-далече от
устройството.
Изтриване на аудио файлове от USB
устройства
Възпроизвеждане на свързания компонент на
системата
74BG
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DMPORT”.
2
Започнете възпроизвеждането на свързания компонент.
Звукът и изображението от свързания
компонент се възпроизвеждат на системата
или на свързания телевизор.
./>
H
x
X
Използване на S-AIR
компонент
Това устройство е съвместимо с функция S-AIR
(стр. 103), която позволявя предаване на звук
между S-AIR компоненти.
Когто закупувате S-AIR компонент, трябва да
извършите следните настройки, за да установите предаване на звук.
Относно S-AIR компоненти
За да поставите безжичния предавател в устройството
1
Отстранете болтовете и махнете
капачето на отвора.
Задна част на устройството
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Капаче на отвора
0
-T10
EZW
S-AIR допълнитени
устройства
(S-AIR рисивър)
S-AIR основно устройство
Забележкa
• Отстранете болтовете и махнете капачето на
отвора, на което има --предупредителен знак. Не
отстранявайте други болтове.
• Капачето на отвора не е нужно повече. Все пак го
запазете след като сте го отстранили.
2
Поставете бесзжичния предавател
Задна част на устройството
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
-T10
EZW
S-AIR допълнитени устройства
(Съраунд усилвател)
DMPORT
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
Има два вида S-AIR компоненти:
• S-AIR основно устройство (това устройство):
За предаване на звук. Можете да използвате до
3 основни S-AIR устройства. (Броят на възможни за употреба S-AIR основни устройства
зависят от заобикалаящата среда).
• S-AIR допълнитени устройства: За прием на
звук.
– Съраунд усилвател: Моежете да се наслаждавате безжично на съраунд усилвателя.
– S-AIR рисивър: Можете да се насладите на
звука от системата от съседна стая.
Забележкa
• Когато поставите безжичния предавател/приемник
и се уверете, че захранващият кабел не е свързан към
контакта.
• Не докосвайте терминалите на безжичния предавател/приемник.
OUTPUT(TO TV)
0
Поставяне на безжичен предавател/
приемник
За да използвате функция S-AIR, трябва да
поствите безжичен предавател (не е приложен
в комплекта) в устройството, а безжичния
приемник (не е приложен в комплекта) в S-AIR
допълнителния компонент.
Забележкa
• Поставете безжичния предавател с S-AIR логото
нагоре.
75BG
• Поставете безжичния предавател така че маркировките V да съвпадат.
• Не поставяйте друго освен безжичен предавател
в гнездо EZW-T100.
3
Уверете се, че използвате еднакви
болтове, за да застопорите безжичния
предавател.
2
Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, докато на предния дисплей на панела
се появява “DVD”.
3
Натиснете DISPLAY докато устройството е в режим стоп.
Дисплея на контролното меню се появява на
екрана на телевизора.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Появяват се опции за настройка [SETUP].
5
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Появява се дисплея за настройките.
Задна част на устройството
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
EZ
OUTPUT(TO TV)
100
W-T
Забележкa
• Не използвайте различни болтове, за да прикрепите безжичния предавател.
За да поставите безжичния приемник в S-АIR допълнителен компонент
За подробности относно инсталирането на
безжичния приемник в S-АIR допълнителния
компонент, като например съраунд усилвателя
или S-AIR рисивъра, вижте инструкциите за експлоатация на S-АIR допълнителния компонент.
Установяване на предаване на звук
между устройството и S-АIR допълнителния компонент (ID настройка)
За съраунд усилвателя
За S-AIR рисивъра
Само чрез съвпадане на ID (идентификацията)
на устройството и на S-АIR допълнителния
компонент, можете да извършите предаване
на звук. Можете да използвате няколко S-AIR
основни устройства като настроите различни
идентификации за всеки компонент.
.
6
Натиснете X/x, за да изберете [AUDIO
SETUP], след това натиснете .
Появяват се опциите за [AUDIO SETUP].
7
Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
SETUP t], след това натиснете .
Забележкa
• Когато безжичният предавател не е поставен в устройството, не можете да изберете [S-AIR SETUP].
8
Натиснете X/x, за да изберете [ID],
след това натиснете .
9
Натиснете X/x, за да изберете желаното ID, след това натиснете .
Можете да изберете всяко ID (A, B или С).
Появява се дисплей за потвърждение.
10
Натиснете .
Настройте S-AIR допълнителния компонент към същото ID. Предаването на звук се
определя както следва (пример):
Това устройство
Друг S-AIR допълнителен компонент.
ID B
ID A
За да настроите идентификация на
устройството
1
76BG
Натиснете – на устройството.
Устройството се включва.
ID A
ID A
ID B
S-AIR допълните- S-AIR допълните- S-AIR допълнителен компонент лен компонент лен компонент
• Когато свържете устройството към друг
S-AIR допълнителен компонент като съраунд усилвател, трябва да направите операция по свързване между устройството
и S-AIR рисивъра. За подробности, вижте
„Идентифициране на устройството със
специфичен S-AIR допълнителен компонент
(Операция по свързване)” (стр. 78).
Съвет
• За да потвърдите настоящето ID, извършете
стъпки от 1 до 7. Когато съвместявате устройство
с S-AIR допълнителен компонент (стр. 78), до ID
означението се появява надпис [PAIRING].
За да настроите ID на съраунд
усилвателя
Обърнете се към инструкциите за експлоатация
на съраунд усилвателя.
Натиснете S-AIR MODE на устройството за дистанционно управление
Режим S-AIR се появява на дисплея на предния
панел. Всеки път, когато натиснете S-AIR
MODE, режимът на S-AIR се променя.
3
Изберете желаната функция на S-AIR
рисивъра
За да настроите ID на S-AIR
рисивъра
Обърнете се към инструкциите за експлоатация
на S-AIR рисивъра.
Забележкa
• Лесно е да настроите еднакъв ID за устройството и
S-AIR допълнителния компонент, за да осъществите
предаване на звук. Въпреки това съседите Ви може
също да получат звука от вашата система ако ID
означенията са еднакви, а също така вие можете да
получите звук от съседите. За да предотвратите
това, можетеда идентифицирате устройството
със специфичен S-AIR допълнителен компонент като
извършите операция по разпознаване (стр. 78).
• “PARTY”: S-AIR рисивърът извежда звук
според функцията упомената на устройството.
• “SEPARATE”: Можете да настроите
желаната функция за S-AIR рисивър като
функциите на системата остават без
промяна.
Насладете се на звука на системата
от съседна стая
x Когато настроите “PARTY”
Функцията се променя в същия ред, както
натискате FUNCTION +/- (стр. 28).
x Когато настроите “SEPARATE”
Функцията се променя както следва.
За S-AIR рисивър
Можете да се насладите на звука от системата
като използвате S-AIR рисивър. S-AIR рисивърът
може да бъде инсталиран където и да е, независимо от местоположението на устройството,
за да се насладите на звука от системата от
съседна стая.
За подробности относно S-AIR рисивъра, обърнете се към инструкциите за експлоатация на
S-AIR рисивъра.
1
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“TUNER AM” t “DMPORT” t
“AUDIO” t …
За да се насладите на същите функции като
тези на устройството, изберете “MAIN
UNIT”.
Когато изберете на устройството “TUNER
FM” или “TUNER AM”, можете да изберете
същатата честота за тунера на S-AIR рисивъра. В този случай, когато изберете опция
различна от “TUNER FM” или “TUNER AM”
на устройството, можете да изберете
каквато желаете честота за тунера на S-AIR
рисивъра.
Настройте ID-то на рисивъра спрямо
това на устройството
• За да настроите ID на устройството,
вижте “Настройка на ID на устройството” (стр. 76).
• За да настроите ID на S-AIR рисивъра,
обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR рисивъра.
4
Забележкa
• Когато използвате друг S-AIR допълнителен компонент като съраунд усилвател,
не променяйте ID-то на устройството.
Настройте ID на S-AIR рисивъра спрямо
това на устройството.
• Когато звукът е различен от 2-канален стерео звук,
мултиканалният звук се намалява до 2 канала.
• Звукът от S-AIR рисивъраможе да се прекъсне от
работата на устройството.
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
2
Регулирайте нивото на звука на S-AIR
рисивъра
Забележкa
77BG
За да контролирате системата от
S-AIR рисивъра
Можете да контролирате системата от S-AIR
рисивъра като използвате следните бутони.
Натиснете
За да извършите
Работите с една и съща опция и
на устройството, и на дистанционното управление.
Промените функцията на
системата.
За повече подробности, обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR рисивъра.
Насладете се на S-AIR рисивъра докато устройството е в режим готовност
За S-AIR рисивъра
Можете да се насладите на S-AIR рисивъра,
докато устройството е в режим на готовност
като настроите “S-AIR STBY” в позиция “ON”.
1
Натиснете SYSTEM MENU
2
Натиснете X/x неколкократно, докато
се появи “S-AIR STBY” на дисплея на
предния панел, след това натиснете
или c.
3
Натиснете X/x, за да изберете желаните настройки.
• “ON”: Можете да се насладите на S-AIR
рисивъра докато устройството е в режим
на готовност или е включено.
• “OFF”: Не можете да се насладите на S-AIR
рисивъра, докато устройството е в
режим на готовност.
Настройките по подразбиране се различават
в зависимост от модела.
4
Натиснете .
Настройките са извършени.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
• Когато изключите устройството докато “S-AIR
STBY” е в позиция “ON”, “S-AIR” примигва (когато
предаването на звук между устройството и S-AIR рисивъра не е установено), или светва (когато предаването на звук между устройството и S-AIR рисивъра е
установено) на дисплея на предния панел.
• Ако изключите устройството, докато шейната на
диска е отворена и “S-AIR STBY” е в позиция “ON”,
шейната на диска може да не се затвори автоматично.
• Когато безжичният предавател не е поставен в устройството не можете да настроите “S-AIR STBY”.
• “S-AIR STBY” автоматично преминава в режим
“OFF”, когато отстраните безжичния предавател
от устройството.
Идентифициране на устройството с определен S-AIR допълнителен
компонент
За съраунд усилвател
За S-AIR рисивър
Лесно ще настроите еднакво ID за устройството и S-AIR допълнителен компонент
като съраунд усилвател или S-AIR рисивър, за да
установите предаване на звука. Въпреки това
съседите Ви може също да получат звука от
вашата система ако ID означенията са еднакви,
а също така вие можете да получите звук от
съседите. За да предотвратите това, можетеда
идентифицирате устройството със специфичен
S-AIR допълнителен компонент като извършите
операция по свързване.
Когато извършвате операция по
свързване
Преди свързването, предаването на звука се
извършва чрез ID (пример).
Вашата стая
Съседи
Устройство
Забележкa
• Когато настроите “S-AIR STBY” в позиция “ON”,
консумацията на електроенергия в режим на готовност се увеличава.
S-AIR допълнителен
компонент
S-AIR допълнителен
компонент
След като извършите свързването, предаването
на звук се установява само между свързаното
устройство и S-AIR допълнителното устройство.
78BG
Вашата стая
Устройство
ID A
ID A
S-AIR допълнителен компонент
8
Съседи
Забележкa
Няма предаване
на звук
• Когато безжичният предавател не е поставен в
устройството, не можете да изберете [S-AR SETUP].
ID A
Натиснете X/x, за да изберете
[PAIRING], след това изберете .
Появява се дисплей за потвърждение.
10
Натиснете X/x, за да изберете [YES],
след това изберете .
Устройството започва свързване.
За да извършите свързване изберете [NO].
11
Започнете свързване с S-AIR допълнителното устройство.
x За съраунд усилвател
Обърнете се към инструкциите за експлоатация на съраунд усилвателя. Когато предаването на звука е установено, се появява
дисплей за потвърждение.
x За S-AIR рисивър
Обърнете се към инструкциите за екслоатация на S-AIR рисивъра. Когато предаването
на звука е установено, се появява дисплей за
потвърждение.
Поставете S-AIR допълнителното устройство, което искате да свържете
до системата.
Забележкa
• Отстранете слушалките от съраунд усилвателя
(ако са свързани).
2
Обърнете внимание идентификационните означения на устройството и
S-AIR допълнителният компонент
• За да настроите идентификационно означение на устройството, вижте “Настройване на идектификационно означение на
устройството” (стр. 76).
• За да настроите идентификационно означение на S-AIR допълнителния компонент,
обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR допълнителния компонент.
3
Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, докато на дисплея на предния панел
се появи “DVD”.
4
DISPLAY, докато систеНатиснете
мата е в режим стоп.
Дисплеят на контролното меню се появява
на телевизионния екран.
5
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Появяват се опциите за [SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Появява се дисплеят с настройките.
7
Забележкa
• Извършете свързването наколко минути след
стъпка 10. Ако не установите свързване, свързването се отменя автоматично и се появява екран
за потвърждение. За да извършите свързване,
изберете [YES]. За дасе върнете към предишен
дисплей изберете [NO].
12
Натиснете X/x, за да изберете следваща операция.
x За да приключите свързване
Изберете [NO], лсед това натиснете .
x За да извършите свързване с друг
S-AIR сопълнителен компонент
Изберете [YES], след което натиснете .
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
9
S-AIR допълнителен компонент
Свързване
1
Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
SETUP t], след това натиснете .
Забележкa
• Ако извършите операция по свързване между устройството и допълнителен S-AIR компонент (стр. 78),
предаването на звук установено чрез ID се отменя.
• Когато извършите свързване, на екара за избор на ID
се появява надпис [PAIRING].
За да отмените свързването
.
Извършете настройка на ID на устройството според процедурата “Настройка на ID на
устройството”. Ако изберете ново ID (можете
да изберете същото ID като преди), свързването
се отменя.
Натиснете X/x, за да изберете [AUDIO
SETUP], след това натиснете .
Появяват се опциите за [AUDIO SETUP].
79BG
Ако предаването на звук е нестабилно
За съраунд усилвател
За S-AIR рисивър
Ако използвате няколко безжични системи със
споделяне на честота 2.4 GHz, като например
безжична LAN връзка или Bluetooth, предаването
на звук от S-AIR компоненти или други безжични
системи може да е нестабилно. В такъв случай
предаването може да се подобри като подобрите следните настройки: “RF CHANGE”.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
2
Натиснете X/x неколократно, докато
се появи “RF CHANGE” на предния дисплей на панела, след това натиснете
или c.
3
Натиснете X/x, за да изберете желаните настройки
• “AUTO”: Обикновено изберете тази опция.
Системата променя “RF CHANGE” в положение “ON” или “OFF” автоматично.
• “ON”: Системата излъчва звук като търси
по-добър канал за предаване.
• “OFF”: Системата излъчва звук през фиксиран канал за излъчване.
4
Натиснете .
Настройките са извършени.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системеното меню се изключва.
6
Когато настроите “RF CHANGE” в
позиция “OFF”, изберете ID така че
излъчването на звука да се стабилизира
(стр. 76).
Забележкa
• Когато безжичният предавател не е поставен
в устройството, не можете да настроите “RF
CHANGE”.
• В повечето случаи няма да се налага да променяте
тези настройки.
• Ако “RF CHANGE” е в позиция “OFF”, излъчването
между устройството и S-AIR допълнителните
компоненти може да бъде извършено като изоплзвате
един от следните канали.
– S-AIR ID A: еквивалент на за безжичен канал 1
– S-AIR ID B: еквивалент на за безжичен канал 6
– S-AIR ID C: еквивалент на за безжичен канал 11
• Излъчването може да се подобри като промените
каналът на излъчването (честотата) на другите
безжични системи. За повече подробности вижте
инструкциите за експлоатация на другите безжични
системи.
80BG
Други операции
Оптимален съраунд звук за
стаята
(SPEAKER FORMATION)
В зависимост от формата на стаята, възможно
е да има високоговорители, които да не можете
да инсталирате. За по-добър съраунд звук е
препоръчително първо да избере позицията на
високоговорителите.
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе индикация “DVD”.
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
8
Натиснете .
Избраната настройка се въвежда и се извежда
дисплей за потвърждение.
9
Натиснете C/c, за да изберете [YES]
или [NO], след това натиснете .
• [YES]: Продължете с [AUTO
CALIBRATION]. Вижте Стъпка 7 на
“Автоматична настройка на подходящите
настройки” (стр. 82).
• [NO]: Излиза от [SPEAKER FORMATION].
Забележкa
.
5
Натиснете X/x, за да изберете [AUDIO
SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [AUDIO SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете
[SPEAKER FORMATION], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SPEAKER
FORMATION].
• За да се наслаждавате на съраунд звук, след като промените позицията на високоговорителите, препоръчваме ви да зададете [SPEAKER FORMATION], след което
задайте [AUTO CALIBRATION] (стр. 82).
• Когато промените настройката [CONNECTION]
в [SPEAKER SETUP] (стр. 55), настройката за
[SPEAKER FORMATION] се връща в положение
[STANDARD].
Други операции
2
• [STANDARD]: Когато инсталирате всички
високоговорители нормално.
• [NO CENTER]: Когато инсталирате предните
и съраунд високоговорители.
• [NO SURROUND]: Когато инсталирате централния и предните високоговорители.
• [FRONT ONLY]: Когато инсталирате предните високоговорители.
• [ALL FRONT]: Когато инсталирате всички
високоговорители пред позицията на слушане.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: Когато инсталирате предните и съраунд високоговорители
пред позицията на слушане.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
7
Натиснете C/c, за да изберете настройката.
81BG
Автоматична настройка
на подходящите настройки
(AUTO CALIBRATION)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration) може
автоматично да зададе подходящия съраунд звук.
Забележкa
• Извежда се силен тест звук, когато започне операцията [AUTO CALIBRATION]. Не можете да намалите
силата на звука. Съобразете се със съседите си и малки
деца.
• Уверете се, че слушалките не са свързани с устройството. Не можете да извършвате следните стъпки,
когато слушалките са включени.
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе индикация “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
5
6
7
Микрофон за настройка
.
Натиснете X/x, за да изберете [AUDIO
SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [AUDIO SETUP].
Натиснете X/x, за да изберете [AUTO
CALIBRATION], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [AUTO
CALIBRATION].
Свържете микрофона за настройка
(приложен в комплекта) към жака A.CAL
MIC на предния панел.
Настройте микрофона на нивото на ухото
с помощта на статив и др. (не е приложен в
комплекта).
Предната част на всеки високоговорител
трябва да бъде насочена към микрофона и
между тях не бива да има препятствия.
8
Натиснете C/c, за да изберете [YES].
9
Натиснете .
Операцията [AUTO CALIBRATION] започва.
По време на измерването пазете тишина.
Забележкa
• Преди [AUTO CALIBRATION] уверете се, че съраунд
усилвателя се включва и инсталирате съраунд усилвателя на подходящото място. Ако инсталирате съраунд усилвателя на неподходящо място като например
друга стая, няма да получите точни измервания.
• Избягвайте да стоите в областта на измерване и да
шумите по време на измерването (около 3 минути), за
да предотвратите провал в измерването. По време
на измерването от високоговорителите се извеждат
тестови сигнали.
• Отражението от стените или пода може да се
отрази на измерването.
• Ако се изведе съобщение за грешка, следвайте стъпките, които се извеждат и след това изберете [YES].
Съобщения за грешка се извеждат, когато:
– слушалките са свързани към устройството.
– микрофонът за настройка не е свързан.
– предните високогворители не са свързани
правилно.
82BG
– съраунд високоговорителите не са свързани
правилно.
– предните и съраунд високоговорители не са
свързани правилно.
10
Натиснете C/c, за да изберете [YES]
или [NO], след това натиснете .
x Измерването приключва.
Изключете микрофона за настройка, след
това изберете [YES]. Настройката приключва.
x Измерването не е приключило.
Следвайте съобщението; след това изберете
[YES], за да опитате отново.
Управление на телевизора
с приложеното устройство
за дистанционно
управление
Можете да управлявате телевизора (само SONY),
като използвате следните бутони. Използвайте
тези бутони (различни от TV '/1, TV INPUT
и TV VOL +/-), докато натискате бутоните на
телевизора.
Забележкa
Забележкa
• Докато функцията за автоматична настройка
работи:
не изключвайте захранването.
не натискайте бутоните.
не променяйте силата на звука.
не сменяйте функцията.
не сменяйте диска.
не зареждайте и не изваждайте диск.
не свързвайте слушалките.
не изключвайте микрофона за настройка.
• Измерването за [SUBWOOFER] винаги е в положение
[YES], тъй като системата не извършва настройка
на субуфера.
Съвет
• Можете да проверите разстоянието между позицията на слушане и всеки от високоговорителите.
Вижте стр. 55.
Като
натиснете
Вие можете да
TV --/--
Включите или изключите
телевизора.
TV INPUT
Превключите входния
източник на телевизора
между TV и друг източник
на входен сигнал.
TV VOL +/-
Регулирате силата на звука
за телевизора.
PROG +/-*
Избирате телевизионен
канал.
Бутони с номера*, -/- -* ENTER*
Избирате телевизионен
канал.
TOOLS*
Извежда менюто с операции за настоящия дисплей.
RETURN*
Преминете назад към
предходен канал или слой в
менюто на телевизора.
MENU*
Изведете менюто на
телевизора.
MUTING*
Временно да изключете
телевизионния звук.
C/X/x/c*,
*
Други операции
–
–
–
–
–
–
–
–
• В зависимост от телевизора, възможно е да не
успеете да управлявате телевизора или да използвате
някои от бутоните.
Избирате опция в менюто.
* Използвайте тези бутони, докато натискате
телевизионните бутони.
83BG
Използване на звуков
ефект
Увеличаване на басите
Можете да увеличите ниските честоти.
Използване на таймер за
автоматично изключване
Можете да настроите системата да се изключва
в предварително зададено време, за да можете да
заспите, докато слушате музика. Можете да задавате времето на 1 или 10-минутни интервали.
Натиснете SLEEP.
На дисплея на предния панел се извежда “D.
BASS ON” и ниските честоти ефективно се
увеличават.
Всеки път, когато натиснете SLEEP, минутите
на дисплея (изведеното време) се променят на
интервали от по 10 минути. Когато зададете
таймера за автоматично изключване, на дисплея
на предния панел мига индикация “SLEEP”.
За да изключите звуковия ефект
За да проверите оставащото време
Натиснете отново DYNAMIC BASS.
Натиснете SLEEP веднъж.
Натиснете DYNAMIC BASS.
За да промените оставащото време
Звук с ниска сила
Можете да се наслаждавате на звукови ефекти
или диалог, както бихте го направили в киносалон, дори ако силата на звука е намалена. Тази
опция е полезна за гледане на филми през нощта.
Натиснете NIGHT.
На дисплея на предния панел се извежда индикация
“NIGHT ON” и звуковият ефект се включва.
Забележкa
• Този ефект не работи за Super Audio CD. Когато
по време на “NIGHT ON” заредите Super Audio CD,
звуковият ефект автоматично се изключва.
• Когато звукът се извежда от централния високоговорител, този ефект е по-осезаем, като например
при говор (диалог и др.) звукът се чува по-отчетливо.
Когато звукът не се извежда от централния високоговорител или когато използвате слушалки, системата
настройва силата на звука в оптимално ниво.
За да изключите звуковия ефект
Неколкократно натиснете SLEEP, за да изберете
желаното време.
За да отмените функцията за таймер за автоматично изключване
Неколкократно натиснете SLEEP докато на
дисплея на предния панел се изведе индикация
“SLEEP OFF”.
За да зададете таймера за автоматично изключване, като използвате
системното меню
1
Натиснете SYSTEM MENU.
2
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “SLEEP”, след това натиснете
или c.
3
Натиснете X/x, за да изберете настройка.
Дисплеят с минутите (оставащото време)
се променя на 10-минутни интервали.
Натиснете NIGHT отново.
Съвет
• Можете да изберете оставащото време, като
натиснете бутоните с цифри. В този случай
вие можете да задавате време на стъпки от по
1 минута.
84BG
4
Натиснете .
Настройката се извършва и на дисплея на
предния панел светва индикацията “SLEEP”.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Промяна на яркостта на
дисплея на предния панел
Преглед на информацията
за диска
Можете да променяте яркостта на дисплея на
предния панел на две стъпки.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
2
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “DIMMER”, след това натиснете
или c.
3
Натиснете X/x, за да изберете яркостта на дисплея на предния панел.
• DIMMER OFF: Изсветлява екрана.
• DIMMER ON: Потъмнява екрана.
5
Натиснете .
Настройката е извършена
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY докато
възпроизвеждате диска, дисплеят се променя:
1 t 2 t ... t 1 t...
Някои изведени опции изчезват след няколко
секунди.
x DVD VIDEO/ DVD-VR
1 Времетраене и текущото заглавие
2 Оставащо време от текущото заглавие
3 Времетраене на текущата глава
4 Оставащо време на текущата глава
5 Име на диска
6 Заглавие и глава
x VIDEO CD (без функция PBC)/Super Audio
CD/CD
1 Времетраене на текущия трак
2 Оставащо време на текущия трак
3 Времетраене на диска
4 Оставащо време на диска
5 Име на диска
6 Трак и индекс*
Други операции
4
Извеждане на времетраенето и
оставащото време на дисплея на
предния панел
* Само за VIDEO CD/Super Audio CD.
x Super VCD
1 Времетраене на текущия трак
2Текст на трака
3Трак и индекс номер
x DATA CD (MP3 файл)/DATA DVD (MP3 файл)
1 Времетраене и номер на текущия трак
2 Име на трака (файла)*
* Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе
името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се
използват за единични МР3 файлове.
85BG
x DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX видео)
1 Времетраене на текущ файл
2 Име на текущ файл
3 Номер на текущ албум и файл
Забележкa
• Системата може да показва единствено първото
ниво от DVD/CD текста, като името на диска или
заглавието.
• Ако името на МР3 файла не може да бъде изведено,
вместо него на дисплея ще се изведе “*”.
• Възможно е името на диска или записа да не се изведе в
зависимост от текста.
• Възможно е възпроизвеждането на МР3 аудио записи
и DivX видео файлове* да не бъде изведено правилно
на екрана.
Съвет
• Когато се възпроизвеждат VIDEO CD с функция PBC,
на екрана се извежда времетраенето.
x VIDEO CD (без PBC функции)/Super Audio
CD/CD
• Т **:**
Времетраене на текущия трак
• Т-**:**
Оставащо време на текущия трак
• D **:**
Времетраене на текущия диск
• D-**:**
Оставащо време на текущия диск
x DATA CD (MP3 аудио)/DATA DVD (MP3
файл)
• Т **:**
Времетраене на текущия трак
x DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX
видео)
• **:**:**
Времетраене на текущия файл
Забележкa
Проверка на времетраенето и оставащото време на телевизионния
екран
1
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане
Извежда се следният дисплей.
T
1: 01: 40
Информация за време
2
Неколкократно натиснете DISPLAY,
за да промените информацията за
времето.
Дисплеят и видовете време, които можете
да проверите, се различават в зависимост
от диска, който възпроизвеждате.
• Възможно е определени символи/обозначения да не се
изведат на някои езици.
• В зависимост от вида на възпроизвеждания диск,
системата може да възпроизвежда ограничен брой
символи. Освен това, в зависимост от диска, не
всички текстови символи ще бъдат изведени.
Проверка на информацията за
възпроизвеждане на диска
За да проверявате DVD/Super Audio
CD/CD текст
Неколкократно натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане, за да изведете на екрана текста,
записан на DVD/Super Audio CD/CD диск.
DVD/Super Audio CD/CD текстът се извежда
само когато на диска е записан такъв текст. Не
можете да променяте текста. Ако дискът не
съдържа текст, извежда се индикацията “NO
TEXT”.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Времетраене на текущото заглавие
• T-**:**:**
Оставащо време от текущото заглавие
• C **:**:**
Времетраене на текущата глава
• C-**:**:**
Оставащо време от текущата глава
x VIDEO CD (с PBC функции)
• **:**
Времетраене на текущата сцена
86BG
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
За да проверявате DATA CD/DATA DVD
(MP3 аудио/DivX видео3)) текст
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
Натискайки DISPLAY докато възпроизвеждате
MP3 аудио файлове или DivX видео файлове 3) на
DATA CD/DATA DVD, вие можете да изведете
името на папката/МР3 файла/DivX видео файла
3) и аудио честотата (количеството данни в секунда на настоящия звук) на телевизионния екран.
Честота 1)
T
0: 13
192k MP3
DATA CD JPEG
Информация за
датата
* “Exchangeable Image File Format” е формат за
изображения, заснети с цифрова видеокамера,
определен от Японската асоциация по електроника и информационни технологии (JEITA).
Съвет
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Име на папката 2)
1)
2)
Име на МР3 файла 2)/DivX видео
файла 3)
Появява се когато:
– възпроизвеждате МР3 файл на DATA CD/DATA
DVD.
– възпроизвеждате DivX видео файл, който съдържа МР3 аудио сигнали на DATA CD/DATA DVD
(освен за моделите за Великобритания и Северна
Америка).
Други операции
• Информацията за дата е [DD/MM/YYYY].
DD: Ден
MM: Месец
YYYY: Година
Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе
името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се
използват за единични МР3 файлове.
Проверка на информацията за
датата за JPEG файл с изображение
Можете да проверите информацията на датата
по време на възпроизвеждане, когато в данните за
JPEG изображението е записан етикетът Exif*.
Натиснете DISPLAY два пъти по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
87BG
Връщане към фабричните
настройки
Можете да върнете параметрите на
системата, като запаметени станции, към фабричните им настройки
"/1
A
x
5
Натиснете X/x, за да изберете
[SYSTEM SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
6
Изберете X/x за [RESET] и натиснете
.
7
Изберете [YES], като използвате C/c.
Можете да излезете от менюто и да се
върнете към Контролното меню като
изберете [NO] тук.
8
Натиснете .
Не натискайте '/1 докато нулирате системата, защото настройката приключва за
няколко секунди.
Забележкa
1
Натиснете '/1, за да включите системата.
2
Натиснете едновременно x, A и '/1 на
системата.
На дисплея на предния панел се извежда
индикация “COLD RESET” и фабричните
настройки се връщат.
За да нулирате всички настройки в
[SETUP]
Можете да върнете всички настройки в [SETUP]
(стр. 46), освен [PARENTAL CONTROL], в
настройките им по подразбиране.
88BG
1
Неколкократно натиснете FUNCTION +/на дисплея на предния панел се изведе
“DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
.
• Настройките [MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL],
[EFFECT] и [MULTI/2CH] също се връщат в настройките по подразбиране.
Сила на звука
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Енергийни източници
• Изключете устройството от мрежата от
220 V, ако няма да го използвате за продължителен период от време. За да изключите кабела,
хващайте го за щекера, никога не дърпайте
самия кабел.
Местоположение
Почистване
• Почиствайте кутията, панела и контролните
бутони с парче мек плат, леко навлажнено с
мек почистващ разтвор. Не използвайте груби
гъбички, грапави прахове или разтвори като
алкохол или бензин.
Ако имате проблеми или въпроси, отнасящи се
към вашата система, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
Почистване на дисковете, препарати за почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващ диск от търговската мрежа или почистващ препарат за
дискове/лещи (спрей от мокър тип). Това може
да причини неизправност.
Система за цветна телевизия
• Ако високоговорителите причиняват появата
на неестествени цветове на телевизионния
екран, изключете телевизора и отново го
включете след 15 до 30 минути. Ако проблемът
продължи, поставете високоговорителите
по-далеч от телевизора.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Внимание: Тази система е в състояние да
поддържа неподвижен видео образ или снимка на екрана на вашия телевизор безкрайно
дълго време. Ако оставите неподвижен
видео образ на телевизионния екран за продължителен период от време, рискувате да
повредите телевизионния екран. Особено
чувствителни са телевизорите с плазмени
екрани и прожекционните телевизори.
Допълнителна информация
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
Когато системата работи дълго време и с висока сила на звука, кутията се нагорещява. Това
не е неизправност. Въпреки това, избягвайте да
докосвате кутията. Не поставяйте системата в затворени пространства, където вентилацията е слаба и може да се получи прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори на
системата. Системата е оборудвана с усилвател с висока мощност. Ако вентилационните
отвори са запушени, това може да причини
прегряване и повреда.
• Не поставяйте системата върху мека повърхност (например килим), която може да запуши
вентилационните отвори.
• Не поставяйте системата близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или механични вибрации.
• Не инсталирайте устройството в наклонена
позиция. То е проектирано да работи само в
хоризонтална позиция.
• Пазете устройството и дисковете далеч от
оборудване със силни магнитни полета, като
микровълнови печки или големи тонколони.
• Не поставяйте тежки предмети върху устройството.
• Не увеличавайте силата на звука, ако слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или участък без аудио сигнал. В противен случай
високоговорителите може да се повредят, ако
внезапно се получи пик на сигнала.
Функциониране
• Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажна стая, възможно е върху лещите във вътрешността на устройството да кондензира влага.
Ако това се случи, възможно е системата да не
функционира правилно. В този случай извадете
диска и оставете системата включена за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Изваждайте диска, когато пренасяте системата. Ако не го направите, дискът може да се
повреди.
• Ако някакъв предмет или течност попадне в
кутията, изключете устройството от мрежовото захранване и го проверете при квалифициран персонал, преди да го включите отново.
Преместване на системата
Преди да местите системата, уверете се, че в
нея няма заредени дискове и изключете променливотоковия адаптер (захранващ кабел) от
мрежата от 220 V.
89BG
Забележки за дисковете
Работа с дисковете
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - хващайте го само по
ръбовете.
• Не залепяйте хартия или тиксо на диска.
• Не излагайте диска на пряка слънчева светлина
или на въздействието на топлинни източници
като климатици; не оставяйте дискове в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина,
тъй като е възможно температурата във
вътрешността на автомобила да се повиши
значително.
• След употреба прибирайте диска в кутията
му.
Почистване
• Преди употреба, почиствайте диска с парче
плат.
Почиствайте диска от центъра към периферията.
• Не използвайте разтвори като бензин, разредител, почистващи вещества от търговската
мрежа или антистатичен спрей, предназначен
за винилови грамофонни плочи.
Тази системата може да възпроизвежда само
стандартни дискове с кръгла форма. Използването на друг вид дискове (с форма на карта, сърце
или звезда) може да причини неизправност.
Не използвайте дискове, които се продават с
прикрепен към тях пръстен или етикет.
90BG
Отстраняване на проблеми
Ако по време на използването на системата се сблъскате с някой от изброените по-долу проблеми,
използвайте тези указания за отстраняването им, преди да занесете системата на ремонт. Ако проблемът продължава, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Обърнете внимание, че ако персоналът на сервиза подмени някои части по време на поправката, възможно е старите части да бъдат задържани.
Когато инсталирате S-AIR допълнително устройство (не е приложено), в случай на проблем с функцията S-AIR, обърнете се към оторизиран Sony сервиз, за да проверят цялата система (основно тяло и
допълнителен S-AIR компонент).
Захранване
Начин на отстраняване
Захранването не се включва.
• Проверете дали захранващият кабел е здраво свързан.
• Натиснете '/1, след като индикаторът “STANDBY” изчезне от дисплея на
предния панел.
Ако индикаторите
“PROTECTOR” и “PUSH POWER”
се появят един след друг на
дисплея на предния панел.
• Натиснете /1, за да изключите системата, и след като индикаторът
“STANDBY” изчезне, проверете следното:
• Дали кабелите + и – на високоговорителя не са направили късо съединение.
• Дали използвате само указаните високоговорители.
• Дали нещо не запушва вентилационните отвори на системата.
• След като проверите всичко това и отстраните проблемите, включете
отново захранващия кабел в контакта и след това включете системата.
Ако причината за проблема не може да бъде открита дори след като сте
проверили изброените по-горе опции, обърнете се към най-близкия доставчик
на Sony.
Картина
Симптом
Начин на отстраняване
Няма картина.
• SCART (EURO AV) кабелът не e добре свързан.
• SCART (EURO AV) кабелът e повреден.
• Системата не е свързана с правилния EURO AV t INPUT жак (стр. 20).
• Входящият селектор на телевизора не е зададен така, че картина от системата да се появи на телевизионния екран.
• Проверете начина на извеждане на сигнала на вашата система (стр. 20).
• Свържете отново свързващия кабел.
• Системата е свързана към устройство за входен сигнал, което не е HDCP
съвместимо (индикацията “HDMI” не светва на предния панел). Вижте стр.
20.
• Ако жакът HDMI OUT се използва за видео изход, проблемът може да се
реши като смените настройката на HDMI жака във видео формат (стр. 27).
Свържете телевизора и системата като използвате видео жак, различен от
HDMI OUT, и превключете входния сигнал на телевизора към свързаното видео оборудване по такъв начин, че да виждате дисплея на екрана. Променете
настройката за HDMI OUT жака и превключете входния сигнал на телевизора обратно в положение HDMI. Ако картината все още не се появява на
екрана, повторете стъпките и опитайте други опции.
Появяват се смущения в картината.
• Дискът е замърсен или повреден.
• Ако сигналът от EURO AV T OUTPUT (TO TV) жака съдържа смущения,
променете настройката видео сигнала за жака HDMI OUT като зададете
[HDMI RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [720 x 480p]* (стр. 27).
* В зависимост от модела може да се появи индикацията [720 x 576p].
Допълнителна информация
Симптом
91BG
Симптом
Начин на отстраняване
Въпреки че задавате съотношени- • Съотношението на картината на диска е фиксирано.
ето на екрана чрез [TV TYPE] на
[SCREEN SETUP], картината не
изпълва екрана.
Получават се смущения в цвето- Субуферът и предните високоговорители на системата са магнитно защитени, за да предотвратят магнитно изтичане. Въпреки това, може да се получи
вете на телевизионния екран.
слабо изтичане, защото системата използва силен магнит. Ако това се случи,
проверете следните опции:
• Ако високоговорителите се използват с телевизор на базата на CTR или
прожекционен апарат, инсталирайте високоговорителите на разстояние
най-малко на 0.3 m от телевизора.
• Ако проблемът продължава, изключете телевизора веднъж, след това отново включете телевизора след 15 до 30 минути.
• Ако се появи виене, поставете високоговорителите далеч от телевизора.
• Уверете се, че близо до високоговорителите не е поставено магнитно
устройство (магнит на стойката за телевизора, лекарски прибор, играчка
и др.)
Звук
Симптом
Начин на отстраняване
Няма звук
• Кабелите на високоговорителите не са свързани здраво.
• Натиснете MUTING на устройството за дистанционно управление, ако на
дисплея на предния панел се изведе индикация “MUTING ON”.
• Системата е в режим на пауза или в режим на бавно възпроизвеждане. Натиснете H, за да се върнете в нормален режим на възпроизвеждане.
• Системата е в режим на бързо превъртане напред или назад. Натиснете
H, за да се върнете в нормален режим на възпроизвеждане.
• Проверете настройките на високоговорителите (стр. 55).
• Аудио сигналите от Super Audio CD не се извеждат от HDMI OUT жака.
• Оборудването свързано към жака HDMI OUT не съответства с формата
на аудио сигнала. В този случай, задайте [AUDIO(HDMI)] в [HDMI SETUP] в
положение [ON] (стр. 53).
Не се извежда звук от жака
HDMI OUT
• Задайте [AUDIO (HDMI)] в [HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 53).
• HDMI OUT жакът е свързан към DVI оборудване (DVI жаковете не приемат
аудио сигнали).
• Жакът HDMI OUT не извежда Super Audio CD звук.
• Опитайте следното: 1 Изключете системата и отново я включете. 2
Изключете и отново включете свързаното оборудване. 3 Изключете и
отново включете HDMI кабела.
Звукът отляво и отдясно не са
балансирани или са разменени.
• Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани правилно
и надеждно.
От субуфера не се извежда звук.
• Проверете свързването на високоговорителя и настройките (стр. 19, 55).
• Изберете “A.F.D. STD” за “DEC. MODE” (стр. 30).
Чува се силно бучене или шум.
• Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани здраво.
• Уверете се, че свързващите кабели не се намират в близост до трансформатор или мотор и че са поне на 3 метра разстояние от Вашия телевизор или
флуоресцентни лампи.
• Отдалечете телевизора от аудио компонентите.
• Щекерите и жаковете са замърсени. Изтрийте ги с парче плат, леко навлажнено с алкохол.
• Почистете диска.
• Задайте [AUDIO] в положение [STEREO], като натиснете AUDIO (стр. 35).
Звукът губи стерео ефекта си,
когато възпроизвеждате VIDEO • Уверете се, че системата е свързана правилно.
CD, CD или MP3 диск.
92BG
Симптом
Начин на отстраняване
• Уверете се, че функцията “DEC. MODE” е включена (стр. 30).
Съраунд ефектът не се усеща
добре, когато възпроизвеждате • Проверете свързването и настройките на високоговорителите (стр. 19,
аудио пътечка във формат Dolby 55).
• В зависимост от DVD диска, възможно е изходният сигнал да не обхваща изDigital, DTS или MPEG audio.
цяло каналите 5.1. Може да е моно или стерео, дори когато звукът е записан
във формат Dolby Digital или MPEG audio.
Звукът се чува само от централ- • В зависимост от диска, възможно е звукът да се чува само от централния
високоговорител.
ния високоговорител.
• Проверете свързването и настройките на високоговорителя (стр. 19, 55).
• Уверете се, че функцията “DEC. MODE” е включена (стр. 30).
• В зависимост от източника, възможно е ефектът от централния високоговорител да се усеща по-слабо.
• Възпроизвеждате двуканален източник.
От съраунд високоговорителите не се чува звук или звукът е
много слаб.
• Проверете свързването и настройките на високоговорителите (стр. 19,
55).
• Уверете се, че функцията “DEC. MODE” е включена (стр. 30).
• В зависимост от източника, възможно е ефектът от съраунд високоговорителите да се усеща по-слабо.
• Възпроизвеждате двуканален източник.
Не се чува звук от DIGITAL IN
COAXIAL/OPTICAL жака.
• Честотата на входния сигнал е повече от 48 kHz.
Функциониране
Симптом
Начин на отстраняване
Радио станциите не могат да
бъдат настроени.
• Проверете дали антените са свързани здраво. Нагласете антената (антените) или ако е необходимо, свържете външна антена.
• Сигналът на станциите е твърде слаб (когато настройвате автоматично).
Използвайте директно настройване.
• Не са запаметени никакви станции или запаметените станции са били
изтрити (когато настройвате чрез сканиране на запаметените станции).
Запаметете станциите (стр. 58).
• Натиснете DISPLAY, за да може честотата да се изведе на дисплея на
предния панел.
От АМ радиото се чува шум
• Проверете разположението на AM кръглата антена и кабел (стр. 23).
Допълнителна информация
Не се чува звук от централния
високоговорител.
Устройството за дистанционно • Има препятствия между устройството за дистанционно управление и
системата.
управление не работи.
• Разстоянието между устройството за дистанционно управление и системата е твърде голямо.
• Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора за
дистанционно управление на системата.
• Батериите на устройството за дистанционно управление са отслабнали.
Дискът не се възпроизвежда.
• Няма поставен диск.
• Дискът е обърнат обратно.
Заредете диска правилно със страната, която ще се възпроизвежда, надолу.
• Дискът е изкривен.
• Системата не може да възпроизвежда CD-ROM или други дискове (стр. 5).
• Регионалният код на DVD диска не отговаря на системата.
• Във вътрешността на системата има конденз на влага. Извадете диска и
оставете системата включена в продължение на половин час.
93BG
Симптом
Начин на отстраняване
Не може да се възпроизвежда МР3 • DATA CD не е записан в МР3 формат, който отговаря на ISO 9660 Ниво
1/Ниво 2 или Joliet.
аудио запис.
• DATA DVD не е записан в МР3 формат, който отговаря на UDF (универсален дисков формат).
• МР3 файлът няма разширение “.МР3”.
• Данните не са форматирани в MP3, дори дискът да има разширение “.МР3”.
• Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
• Системата не може да възпроизвежда аудио записи във формат MP3PRO.
• Настройката [MODE (MUSIC, IMAGE)] е зададена в положение [IMAGE]
(стр. 44).
• Ако не можете да промените настройката [MODE (MUSIC, IMAGE)],
заредете диска отново или изключете системата, след което я включете
отново.
• DATA CD/DATA DVD съдържа DivX видео файл.
JPEG файлът с изображение не
може да бъде възпроизведен.
• DATA CD не е записан в JPEG формат, който отговаря на ISO 9660 Ниво
1/Ниво 2 или Joliet.
• DATA DVD не е записан в JPEG формат, който отговаря на UDF (универсален дисков формат).
• JPEG файлът с изображение няма разширение “.JPG” или “.JPEG”.
• Размерът е по-голям от 3,072 (широчина) х 2,048 (дължина) в нормален режим
или повече от 2,000,000 точки в Прогресивен JPEG, който се използва главно
за интернет страници.
• Изображението не се побира на екрана (тези изображения се намаляват).
• Настройката [MODE (MUSIC, IMAGE)] е зададена в положение [MUSIC]
(стр. 44).
• Ако не можете да промените настройката [MODE (MUSIC, IMAGE)],
заредете диска отново или изключете системата, след което я включете
отново.
• DATA CD/DATA DVD съдържа DivX видео файл .
МР3 аудио записът и JPEG файлът с изображение стартират
едновременно.
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] е зададен в положение [AUTO] (стр. 44).
DivX видео файлът не може да
бъде възпроизведен.
• Файлът не е създаден в DivX формат.
• Файлът има разширение различно от “.AVI” и “.DivX”.
• DATA CD/DATA DVD не е записан в DivX формат, който отговаря на
ISO9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet/UDF.
• DivX видео файлът има широчина, която е по-голяма от 720 и височина 576.
Заглавието на папката/песента/ • Системата може да възпроизвежда само цифри и букви. Други знаци се
извеждат като [*].
файла не е изведено правилно.
Дискът не се възпроизвежда
отначало.
• Избрани са Програмирано възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане или
Повторно възпроизвеждане.
• Натиснете CLEAR, за да отмените тези функции преди да възпроизведете
диска.
• Избран е режим Resume Play (Възстановено възпроизвеждане).
В режим стоп натиснете x на системата или на устройството за дистанционно управление и тогава започнете възпроизвеждане на диска (стр. 37).
• Заглавието, DVD или PBC менюто се извеждат автоматично на телевизионния екран.
Системата започва възпроизвеж- • DVD дискът има функция автоматично възпроизвеждане.
дането на диска автоматично.
Възпроизвеждането спира автоматично.
• Дискът може да съдържа сигнал за автоматична пауза. По време на възпроизвеждане на такъв диск системата спира при постъпване на сигнала.
Не можете да изпълнявате някои • В зависимост от диска изпълнението на някои от гореизброените функции
може да се окаже невъзможно. Вижте инструкциите за експлоатация на
функции като спиране, търсене,
самия диск.
забавено възпроизвеждане или
повторно възпроизвеждане.
94BG
Симптом
Начин на отстраняване
Съобщенията, които се извеждат на екрана, не са на желания
от вас език.
• В менюто с настройките изберете желания език за екранния дисплей от
[OSD] в меню [LANGUAGE SETUP] (стр. 51).
Езикът на звука не може да бъде
сменен.
• На диска няма записан звук на различни езици.
• Смяната на езика за звука е забранена на DVD диска.
Езикът на субтитрите не може
да бъде сменен.
• На диска няма записан звук на различни езици.
• Смяната на езика за звука е забранена на DVD диска.
Езикът на субтитрите не може
да бъде сменен.
• На диска няма записани субтитри на различни езици.
• Смяната на езика за субтитрите е забранена на DVD диска.
Субтитрите не могат да бъдат • Изключването на субтитрите е забранено на DVD диска.
изключени.
• На диска няма записани различни ракурси (стр. 34).
• Смяната на ракурсите е забранена на DVD диска.
Дискът не излиза от системата
и на дисплея на предния панел се
извежда индикация “LOCKED”.
• Свържете се с вашия доставчик или с местния оторизиран сервиз на Sony.
По време на възпроизвеждане на DATA CD или DATA DVD на телевизионния
екран се извежда индикацията [Data error].
• МР3 записът/JPEG файлът с изображение/DivX видео файлът, който искате
да възпроизведете, е развален. (Освен за моделите за Великобритания и
Северна Америка.)
• Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
• JPEG файлът с изображение не съответства с DCF.
• JPEG файлът с изображение притежава разширението “.JPG” или “.JPEG”, но
не е в JPEG формат.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.AVI” или
“.DIVX”, но не е в DivX формат или е в DivX формат, който не се поддържа
от системата.
Системата не работи нормално. • Изключете кабела на захранването от стенния контакт (мрежата) и го
включете отново след няколко минути.
Функцията HDMI CONTROL не • Когато “HDMI” не свети в дисплея на предния панел, проверете HDMI
връзката (стр. 20).
работи.
• Задайте [CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение
[ON] (стр. 52).
• Уверете се, че свързаните компоненти са съвместими с функцията
[CONTROL FOR HDMI].
• Уверете се, че кабелът на захранването на свързания компонент е здраво
свързан.
• Проверете настройката за HDMI CONTROL функцията на свързания
компонент.
За информация се обърнете към ръководството за експлоатация, приложно
към компонента.
• Ако промените HDMI връзката, свържете и изключете променливотоковия адаптер или ако се получи токов удар, задайте [CONTROL FOR
HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение [OFF], след това задайте
[CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение [ON]
(стр. 52).
• За подробности вижте “Използване на функцията HDMI CONTROL за
“BRAVIA” Sync” (стр. 62).
От системата и телевизора не
се чува звук докато използвате
функцията System Audio Control.
Допълнителна информация
Ракурсите не могат да бъдат
сменени.
• Задайте [AUDIO (HDMI)] в [CUSTOM SETUP] в положение [ON] (стр. 53).
• Уверете се, че свързаният телевизор е съвместим с функцията System Audio
Control.
• За подробности относно функцията вижте “Използване на функцията
HDMI CONTROL за “BRAVIA” Sync” (стр. 62).
95BG
USB устройство
Симптом
Начин на отстраняване
На дисплея на предния панел се из- • Получил се е проблем с нивото на електрическото напрежение от (USB)
порта. Изключете системата и USB устройството от
(USB) порта.
вежда индикация “OVERLOAD”.
Уверете се, че в USB устройството няма проблем. Ако индикацията на
екрана не се промени, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Използвате ли USB устройство, • Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, може да се получи
следния проблем. Вижте “USB устройства, които можете да възпроизвеждакоето се поддържа?
те” (притурка) относно поддържаните видове устройства.
–
–
–
–
–
–
–
USB устройството не се разпознава.
Имената на файловете или папките не се извеждат на системата.
Възпроизвеждането не е възможно.
Звукът прескача.
Съществуват смущения.
Извежда се звук със смущения.
Записът спира преди да е приключил.
Няма звук.
• USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, след
това включете USB устройството отново.
Звукът съдържа смущения.
• Честота, която използвате за кодиране на дискове, е ниска. Изпращайте
аудио файлове с по-висока честота към USB устройството.
Съществуват смущения и звукът прескача.
• Изключете системата, след това включете отново USB устройството.
• Възможно е смущенията да са се получили по време на запис или копиране.
Изтрийте файла и опитайте да записвате или копирате отново.
• Копирайте файлове на вашия компютър, форматирайте USB устройството във формат FAT12, FAT16 или FAT32 и копирайте файловете на USB
устройството отново.*
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB
устройства да не поддържат всички системи. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на всяко USB устройство и се свържете
с производителя.
USB устройството не може
да бъде свързано към
(USB)
порт.
• USB устройството е свързано наобратно. Свържете устройството
правилно.
USB устройството, което
използвате с друго устройство,
не работи.
• Възможно е да сте записвали в неподдържан формат. Ако е така, първо
вземете предпазни мерки за подсигуряване на важните файлове на USB устройството, като ги копирате на твърдия диск на вашия компютър. След
това форматирайте USB устройството в система FAT12, FAT16 и FAT32
и отново прехвърлете подсигурените аудио файлове на USB устройството
отново.*
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB
устройства да не поддържат всички системи. За подробности вижте
ръководствата за експлоатация, приложени към всяко USB устройство, и
се свържете с производителя.
Индикацията “READING” се
извежда за дълго време.
• Процесът по прочитане на данните може да отнеме известно време в
следните случаи.
–
–
–
–
Ако на USB устройството има много папки или файлове.
Ако файловата структура е много сложна.
Ако капацитетът на паметта е надвишен.
Ако вградената памет е фрагментирана.
• Sony препоръчва да следвате следните принципи.
– Общият брой папки на USB устройството да бъде 200 или по-малко.
– Общият брой файлове в папка да бъде 150 или по-малко.
Грешен дисплей.
96BG
• Изпраща музикалните данни отново към USB устройството, защото
данните, запазени на USB устройството, могат да бъдат повредени.
• Символите, които системата може да възпроизведе, включват само номера
и букви от азбуката. Други символи не се извеждат правилно.
Симптом
Начин на отстраняване
На дисплея на предния панел се извежда индикация “DATA ERROR”,
когато възпроизвеждате USB
устройство.
• Аудио файлът/JPEG файлът с изображение, който желаете да възпроизведете, е повреден.
• Данните не са MPEG1 audio layer3 данни.
• Форматът на JPEG файла с изображение не съответства с DCF.
• Разширението на JPEG файла с изображение е “.jpg” или “.jpeg”, но файлът не
е в JPEG формат.
Възпроизвеждането не започва.
• Изключете системата, след това отново включете USB устройството.
• Свържете USB устройство, което системата може да възпроизведе. Вижте
“Възможни за възпроизвеждане USB устройства” (притурка).
• Натиснете H, за да започнете възпроизвеждане.
Възпроизвеждането не започва
от първата песен.
• Отменете повторното възпроизвеждане (стр. 69).
• USB устройства, форматирани с файлова система, различна от FAT12, FAT16
USB устройството (аудио
файл/JPEG файл с изображение) не или FAT32 не се поддържат.*
• Файлове, които са кодирани или защитени от пароли и др., не могат да се
може да се възпроизведе.
Допълнителна информация
възпроизвеждат.
• MP3 файлът не притежава разширението “.MP3”.
• WMA файлът не притежава разширението “.wma”.
• AAC файлът не притежава разширението “.m4a”.
• Данните не са запазени в желания формат.
• Възпроизвеждат се MP3 файлове в формат, различен от MPEG1 audio layer3.
• Ако използвате разделено на части USB устройство, вие можете да възпроизведете само аудио файловете в първата част.
• Системата може да възпроизведе папки до 8 ниво.
• За аудио файлове/JPEG файлове с изображения, проверете настройките за
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр.66, 67).
• Броят на папките надвишава 200.
• Броят на файловете надвишава 150.
• За аудио файлове/JPEG файлове с изображения, папката съдържа повече от
150 файла.
• JPEG файлът с изображение не е с разширение “.JPG” или “.JPEG”.
• JPEG файлът с изображение е по-голям от 3,072 (широчина) х 2,048 (височина) в нормален режим или повече от 2,000,000 пиксела в прогресивен JPEG
режим, който се използва най-вече в Интернет.
• Не можете да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения с голямо съотношение между широчината и височината.
• WMA файл, който е в WMA DRM, WMA lossless или WMA PRO формат, не
може да бъде възпроизведен.
• ААС файл, който е в ААС DRM или AAC lossless формат, не може да бъде
възпроизведен.
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB
устройства да не поддържат всички системи. За подробности вижте
ръководствата за експлоатация, приложени към всяко USB устройство, и
се свържете с производителя.
Аудио файлове или JPEG файлове • След като системата прочете всички файлове на USB устройството
с изображения се възпроизвеждат възпроизвеждането може да отнеме повече време от обикновено, ако:
броят на папките или файловете е много голям.
по-бавно от другите.
–
–
–
–
структурата на папките или файловете е много сложна.
капацитетът на паметта е много голям.
размерът на файла е много голям.
структурата на паметта е фрагментирана.
• Sony препоръчва да следвате следните принципи.
• Общият брой папки на USB устройството да бъде 200 или по-малко.
• Общият брой файлове в папка да бъде 150 или по-малко.
97BG
USB устройство
Симптом
Начин на отстраняване
• Получили са се следните проблеми.
Не можете да започнете запис/
копиране на USB устройството. – USB устройството е пълно.
– Броят на MP3 файловете и папките на USB устройството е достигнал лимита си.
– USB устройството е защитено от запис.
Записът/копирането е спряно
преди да е приключило.
• Скоростта на връзка с USB устройството е много ниска. Свържете USB
устройство, което може да се възпроизвежда от тази система.
• Ако операциите по запис, копиране или изтриване бъдат повторени няколко
пъти, структурата на файловете в USB устройството става сложна.
Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да го форматирате. Ако проблемът продължи, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
Записът на USB устройството
води до грешка.
• Използвате USB устройство, което не се поддържа. Вижте “USB устройства, които могат да се възпроизвеждат” (притурка).
• USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на
запис/копиране. Изтрийте наполовина записания файл и отново опитайте
запис/копиране. Ако това не оправи проблема, вероятно USB устройството е повредено. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация
на USB устройството, за да форматирате носителя. Ако проблемът
продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.
Аудио файловете или папките на • Проверете дали USB устройството не е защитено от запис.
USB устройството не могат да • USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на
изтриване. Изтрийте наполовина изтрития файл. Ако това не оправи пробъдат изтрити.
блема, USB устройството може би е повредено. Следвайте процедурата в
ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате
носителя. Ако проблема продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.
Функция S-AIR
98BG
Симптом
Начин на отстраняване
Не е установена S-AIR връзка
(няма предаване на звук), наприер
индикаторъ за S-AIR трансмисия
прави едно от следните:
• Изключва се
• Примигва
• Свети в червено
• Ако използвате друго S-AIR основно устройство, поставете го на повече от
8 м разстояние от устройството.
• Потвърдете ID на устройството и S-AIR допълнителния компонент (стр.
76).
• Извършете свързване на устройството и допълнителен S-AIR компонент.
Извършете свързване с допълнителния S-AIR компонент (стр. 78).
• Устройството се свързва към друг допълнителен S-AIR компонент. Отменете свързването.
• Инсталирайте основното S-AIR устройство и S-AIR допълнителния компонент далеч от други безжични устройства.
• Спрете използването на други безжични продукти.
• Допълнителният S-AIR компонент е изключен. Уверете се кабелът за захранването е свързан и включете допълнителния S-AIR компонент.
Начин на отстраняване
От S-AIR компонента няма звук
• Ако използвате друг S-AIR основен компонент, поставете го на повече от 8
м разстояние от компонента.
• Потвърдете ID означението на устройството и S-AIR допълнителния
компонент (стр. 76).
• Потвърдете настройките по свързването (стр. 78).
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент по-близо един до друг.
• Избягвайте употребата на оборудване, което генерира електромагнетична
енергия като например микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент на разстояние от други безжични устройства.
• Спрете използването на други безжични продукти.
• Сменете настройките “RF CHANGE” (стр. 80).
• Сменете настройките по ID обозначение на S-AIR основното устройство и
S-AIR допълнителния компонент.
• Изключете основното устройство и S-AIR допълнителния компонент, след
това ги включете отново.
Има шум или звукът прескача
• Ако използвате друг S-AIR основен компонент, поставете го на повече от 8
м разстояние от компонента.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент по-близо един до друг.
• Избягвайте употребата на оборудване, което генерира електромагнетична
енергия като например микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент на разстояние от други безжични устройства.
• Спрете използването на други безжични продукти.
• Сменете настройките “RF CHANGE” (стр. 80).
• Сменете настройките по ID обозначение на S-AIR основното устройство и
S-AIR допълнителния компонент.
Допълнителна информация
Симптом
99BG
Функция за автодиагностика
Когато на екрана се изведе
номер
(Когато на дисплея се появяват букви/цифри)
Когато функцията за автодиагностика се
включва, за да предотврати неизправно функциониране на системата, на екрана и на дисплея на
предния панел мига сервизен номер от 5 символа
(например С 13 50). В този случай проверете в
следващата таблица.
Когато включите системата, номерът на модела
[VER.X.XX] (X е номер) може да се изведе на екрана.
Въпреки че това не е неизправност и системата
може да се използва единствено в сервиз на Sony,
нормалната операция не е възможна. Изключете
системата и след това отново включете системата, за да работите.
VER.X.XX
C:13:50
Първите три
символа на
сервизния
номер
С 13
Повреда и/или начин на
отстраняване
Дискът е замърсен.
, Почистете диска с парче
мек плат (стр. 90).
100BG
С 31
Дискът не е зареден правилно.
, Рестартирайте системата и заредете диска
правилно.
Е ХХ (хх е
произволно
число)
За да предотврати неизправно функциониране, системата
е извършила функция за автодиагностика.
, Свържете се с най-близкия
доставчик на Sony и съобщете 5-символния номер.
Например: Е 61 10
Спецификации
Усилвател
Стерео режим (измерен)
Super Audio CD/DVD Система
Лазер
Система на формат на
сигнала
Полупроводников лазер
(Super Audio CD/
DVD: -- = 650 nm)
(CD: -- = 790 nm)
Времетраене на излъчването: постоянно
NTSC/PAL
USB
Поддържана честота
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
Честоти
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
44.1 kHz
AAC:
44.1 kHz
(USB) порт:
Максимално напрежение: 500 mА
Тунер
Система
PLL кварцово-заключена цифрова синтезаторна система
FM тунер
Обхват на настройка
Северо американски модел: 87.5 – 108.0 MHz (на
стъпки от 100 kHz)
Други модели
87.5 – 108.0 MHz (на
стъпки от 50 kHz)
Видео
Изходи
R/G/B: 0.7 Vp-p, 75 ома
HDMI OUT: Тип А
(19 пина)
Високоговорители
Предни (SS-TS82)
Високоговорителна
система:
Бас рефлекс, Магнитно
защитена
65 mm в диаметър,
Високоговорител
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 108 х 540 х 78 mm
(ш/в/д)
290 х 1045 – 1230 х
290 mm (ш/в/д) със
стойка
Тегло (приблизително)
1.2 кг
2.9 кг със стойка
Допълнителна информация
108 W + 108 W (3 ома
за 1 kHz, 1 % THD)
Съраунд режим (примерен) RMS изход за захранване, 10 %THD
FL/FR/C/SL/SR*:
142 W (на канал при
3 ома за 1 kHz, 10 %
THD)
Субуфер*:
140 W (3 ома за 80
kHz, 10 % THD)
* Възможно е да не се изведе звук в зависимост от
настройките на Звуковото поле и източника.
Входове (Аналогови)
TV (AUDIO IN)
Чувствителност:
450/250 mV
AUDIO IN
Чувствителност:
250/125 mV
Входове (Цифрови)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Импеданс: 75 ома
Изходи (Аналогови)
Слушалки
Приема слушалки с нисък и висок импеданс
Антена
FM кабелна антена
Антенни терминали
75 ома, небалансирани
Междинна честота
10.7 MHz
AM тунер
Обхват на настройка
Североамерикански, мексикански и латиноамерикански модели:
530 – 1,710 kHz (на
стъпки от 10 kHz)
531 – 1,710 kHz (на
стъпки от 9 kHz)
Европейски, руски и средноизточни модели
531 – 1,602 kHz (на
стъпки от 9 kHz)
Австралийски и новозеландски модели:
531 – 1,710 kHz (на
стъпки от 9 kHz)
530 – 1,710 kHz (на
стъпки от 10 kHz)
Други модели:
531 – 1,602 kHz (на
стъпки от 9 kHz)
530 – 1,602 kHz (на
стъпки от 10 kHz)
Антена
AM кръгова антена
Междинна честота
450 kHz
Централен (SS-CT80)
Високоговорителна
система
Бас рефлекс, Магнитно
защитен
65 mm в диаметър,
Високоговорител
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 265 х 93 х 71 mm
(ш/в/д)
Тегло (приблизително)
0.7 kg
Съраунд (SS-TS80)
Високоговорителна
система:
Бас рефлекс, Магнитно
защитена
101BG
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 103 х 164 х 82 mm
(ш/в/д)
Тегло (приблизително)
0.6 кг
Субуфер (SS-WS80)
Високоговорителна
система
Бас рефлекс, магнитно
защитен
160 mm в диаметър,
Високоговорител
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 205 х 325 х 325 (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
5.2 kg
Общи характеристики
Изисквания към
захранването
220 - 240 V AC,
50/60 Hz
Консумация на
електроенергия
Включено: 160 W
Готовност: 0.3 W (в
режим на пестене на
захраневането)
Изходен волтаж(DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Изходно напрежение(DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Размери (приблизително) 430 х 66 х 385 mm
(ш/в/д) включително
издадените части
Тегло (приблизително)
4.2 kg
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предупреждение.
• Консумация на енергия в режим
на готовност: 0.3 W.
• За корпусите не са използвани
халогенирани пожарообезопасителни елементи.
• Над 85 % от ефективността
на захранването на усилвателя
се постига с помощта на пълния цифров усилвател, S-master.
102BG
Речник
Цифрова автоматична кино настройка
Digital Cinema Auto Calibration е разработена от
Sony за автоматично измерване и настройка на
високоговорителите за кратък период от време,
спрямо обстановката, в която слушате.
Dolby Digital
Този формат за озвучаване на кинозали е понапреднал от Dolby Surround Pro Logic. В този
формат съраунд високоговорителите извеждат
стерео звук с разширен честотен обхват, а
независимо от тях е включен и субуфер канал
за по-обемен бас. Този формат се нарича и “5.1”,
като субуфер каналът се определя като канал 0.1
(защото функционира само когато е необходим
обемен басов ефект). Данните за всички 6 канала
в този формат са записани отделно за по-качествено разделяне на каналите. Освен това, тъй
като всички сигнали са обработени по цифров
път, има по-малко влошаване на сигнала.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II създава пет пълно-честотни
изходни канали от двуканални източници. Това се
постига чрез използването на модерен матричен съраунд декодер с висока чистота, който
извлича пространствените характеристики на
оригиналния запис, без да добавя нови звуци или
тонални оттенъци.
x Кино-режим
Кино-режимът се използва за стерео телевизионни програми и за всички програми, кодирани
със звук Dolby Surround. Резултатът е подсилено
насочване на звуковото поле, което се доближава
до качеството на отделен 5.1-канален звук.
x Музикален режим
Музикалният режим се използва за всички стерео
музикални записи и предлага широко и дълбоко
звуково пространство.
Dolby Surround Pro Logic
Като един от методите за декодиране на
формата Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic
извежда четири канала от двуканален звук. Сравнен с предишната система Dolby Surround, Dolby
Surround Pro Logic репродуцира преминаването на
звука отляво надясно по-естествено и локализира звуците по-прецизно. За да се възползвате
максимално от Dolby Surround Pro Logic, трябва
да имате два съраунд високоговорителя и един
централен високоговорител. Съраунд високоговорителите извеждат моно звук.
DTS
Super Audio CD
Технология за цифрова аудио компресия, разработена от DTS, Inc. Тази технология отговаря на
5.1-канален съраунд. Задният канал е стерео и има
отделен нискочестотен канал в този формат.
DTS извежда същите 5.1 отделни канали с висококачествен цифров звук. Доброто разделяне на
каналите се осъществява благодарение на факта,
че данните за всеки канал са записани отделно и
се обработват по цифров път.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Super Audio CD е нов, висококачествен стандарт
за дискове, в който музиката е записана спрямо
DSD (Direct Stream Digital) формата (обикновените дискове се записват в PCM формат). DSD
форматът използва честота на записа, която е
около 64 пъти по-голяма от тази на обикновените дискове с квантизация от 1 бит. Така се
постига както широк честотен обхват, така и
широк динамичен обхват, като по този начин
музиката се доближава много повече до оригиналния звук.
HDMI е интерфейс, който поддържа както
видео, така и аудио на една цифрова връзка, което
ви позволява да се наслаждавате на качество
и звук с високо качество. DMI спецификациите поддържат HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), технология за защита на
копирането, която включва кодираща технология за цифрови видео сигнали.
В зависимост от Super Audio CD слоя и комбинацията на CD слоевете съществуват два вида
дискове.
• Super Audio CD слой: сигнален слой с висока
плътност за Super Audio CD.
• CD слой1): Слой, който се чете от обикновени CD плейъри.
x Видове Super Audio CD
Родителски контрол
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio frequency)
В наше време се наблюдава широко и бързо разпространение на DVD медиа, Digital Broadcasting
(излъчване на цифрова телевизия) и други медии с
високо качество.
За да се осигури излъчването без разваляне на
сигнала и най-скритите нюанси на тези висококачествени медии, Sony разработи технологията
наречена “S-AIR” за радио излъчване на цифрови
аудио сигнали без компресиране и инкорпорира
тази технология в EZW-T10/EZW-T100.
Тази технология трансферира цифрови аудио
сигнали без компресия като използва честоти
2.4GHz от ISM обхвата (индустриални, научни
и медицински честоти) като например безжична
LAN връзка и Bluetooth.
Диск с единичен слой
(диск с един Super Audio CD слой)
Super Audio CD
слой
Хибриден диск 2)
(диск със Super Audio CD слой и CD слой)
Допълнителна информация
Функция на DVD диска за ограничаване на възпроизвеждането въз основа на възрастта на зрителите в съответствие с възрастовите ограничения
за всяка страна. Ограничението е различно за
различните дискове; когато ограничението се активира, възпроизвеждането се забранява изцяло,
сцените на насилие се прескачат или се заменят с
други и т.н.
CD слой 3)
Super Audio
CDслой 3)
Един слой на Super Audio CD се състои от двуканална област или многоканална област
• Двуканална област: Област, в която се записва
двуканален стерео звук.
• Многоканална област: Област, в която се
записва многоканален (до 5.1 канала) звук.
103BG
Двуканална
област 4)
Многоканална
област 4)
1)
Super Audio
CD слой
Можете да възпроизвеждате CD слоя на обикновен
CD плейър.
Тъй като и двата слоя са от една страна, не е необходимо да обръщате диска.
3)
За да изберете слой, вижте “Избор на слой на възпроизвеждане за хибриден Super Audio CD” (стр. 36).
4)
За да изберете област, вижте “Избор на област за
възпроизвеждане на 2 канален + многоканален Super
Audio CD” (стр. 36).
2)
104BG
Списък на езиковите кодове
Езиците са съвместими с ISO 639: 1988 (E/F) стандарта
Код Език
Код Език
Код Език
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Допълнителна информация
Код Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1703 Не е определен
Код на страната за родителски контрол
Код Държава
Код Език
Код Език
Код Език
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Дания
Финландия
Франция
Германия
Индия
Индонезия
Италия
Япония
Корея
Малайзия
Мексико
Холандия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Португалия
Русия
Сингапур
Испания
Швеция
Швейцария
Тайланд
Великобритания
105BG
Индекс на частите и контролните бутони
За повече информация се обърнете към страниците, указани в скоби.
Преден панел
1 '/1 (захранване/готовност)(25, 88)
2 A (отваряне/затваряне) (33)
3 Дисплей на предния панел (108)
4 Бутони за възпроизвеждане (33)
5 (сензор за устройство за дистанцион-
но управление) (9)
6 FUNCTION (28)
106BG
7 VOLUME (33)
8 Жак PHONES (33)
9 Жак AUDIO IN/A.CAL MIC (21, 25, 82)
0
(USB) порт (65)
qa Отвор за диск (33)
Заден панел
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
6 Жак DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (21,
74)
7 Жак HDMI OUT (20)
8 Жакове TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)
(20)
ВНИМАНИЕ
Моля не отстранявайте болтовете преди да
монтирате EZW-T100.
Допълнителна информация
1 SPEAKER жакове (19)
2 Вход за EZW-T100 (21)
3 Жак COAXIAL FM 75 (23)
4 AM терминал (23)
5 Жак EURO AV
OUTPUT (TO TV) (20)
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
107BG
Дисплей на предния панел
Индикации на дисплея на предния дисплей
1 Състояние на възпроизвеждане
2 Мига, когато зададете таймер за самос-
тоятелно изключване. (84)
3 Извежда състоянието на системата,
като глава, заглавие, или номер на
записа, информация за време, честота
на радиото, състояние на възпроизвеждането, режим на декодиране и др.
4 Светва, когато приемете станция
(само за радио). (58)
5 Стерео/моно ефект (само за радио). (59)
6 Светва, когато S-AIR предавателя (не
е включен в комплекта) е поставен в
устройството и системата излъчва
звук (75)
108BG
7 Светва, когато HDMI OUT жакът е пра-
вилно свързан към HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-съвместимо
устройство с HDMI или DVI (Digital Visual
Interface) вход. (20)
8 Текущ съраунд формат (освен за JPEG).
9 Светва, когато сте заредили NTSC диск.
0 Светва по време на USB запис/копиране.
(71)
qa Светва, когато заредите Super Audio
CD/CD. (36)
Устройство за дистанционно управление
АЗБУЧЕН РЕД
Този бутон не присъства в
този модел.
Бутонът ENTER има същата
функция като бутона . Когато работите с телевизора,
бутонът ENTER се използва за
избор на канал, a бутонът
се използва за избор на опция в
менюто (стр. 83).
3)
Бутонът присъства само за
“DVD”, “USB” или “DMPORT”
функция. В зависимост от
DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, този бутон може да
не работи.
2)
Допълнителна информация
1)
109BG
Упътване за екрана на Контролното меню
Използвайте контролното меню, за да изберете желаната от вас функция и да видите информацията за
нея.
DISPLAY
Неколкократно натиснете бутона
Всеки път когато натиснете
1 t 2 t ... t 1 t...
DISPLAY.
DISPLAY, Контролното меню се променя както следва:
1 Екран на Контролното меню 1
2 Екран на Контролното меню 2 (извежда се само за определени видове дискове)
3 Екран на Контролното меню изключен
Забележкa
• Екранът на Контролното меню се извежда само по време на функции “DVD”, “USB” или “DMPORT”. В зависимост
от DIGITAL MEDIA PORT адаптера, дисплеят на контролното меню може да не се появи.
Екран на Контролното меню
В зависимост от вида на диска екранът на Контролното меню 1 или 2 ще показва различни индикации.
За подробности относно всяка индикация вижте страниците в скоби.
110BG
Пример: Екран 1 на Контролното меню при възпроизвеждане на DVD VIDEO.
Номер на текущо възпроизвежданото заглавие
Номер на текущо възпроизвежданата глава
Общ брой на заглавията
Опции в
Контролното меню
Общ брой на главите
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Избрана опция
DVD VIDEO
Вид на възпроизвеждания диск
Възпроизведено време
Текуща настройка
Опции
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Работно съобщение
За да изключите дисплея
Натиснете
DISPLAY.
Списък на индикациите в Контролното меню (освен за USB устройство)
Индикация Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид диск
[TITLE] (стр. 41)/[SCENE] (стр. 41)/[TRACK] (стр. 41)
Избира заглавието, сцената или трака, който ще се възпроизвежда.
[CHAPTER] (стр. 41)/[INDEX] (стр. 41)
Избира главата или индекса, който ще се възпроизвежда.
Допълнителна информация
Име на функцията от
избраната индикация в
Контролното меню
Състояние на възпроизвеждане (N Възпроизвеждане,
X Пауза, x Стоп и т.н.)
[INDEX] (стр. 41)
Извежда или избира индекса, който ще се възпроизвежда
[TRACK] (стр. 41)
Избира песента, която ще се възпроизвежда.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 41)
Избира вида на заглавията за възпроизвеждане (DVD-RW/DVD-R),
оригиналните [ORIGINAL] или редактираните [PLAY LIST].
[TIME] (стр. 42)
Проверява изминалото и оставащото възпроизведено време.
Въвеждане на времеви код за търсене на картина и музика.
Извежда DVD/Super Audio CD/CD текст или името на MP3 файла.
[MULTI/2CH] (стр. 36)
Можете да изберете област за възпроизвеждане на Super Audio CD, когато е възможно.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (стр. 36)
Можете да изберете област за възпроизвеждане на Super Audio CD, когато е възможно.
111BG
[PROGRAM] (стр. 38)
Избира възпроизвеждане на песните в реда, който желаете.
[SHUFFLE] (стр. 39)
Възпроизвежда песните в произволен ред.
[REPEAT] (стр. 40)
Възпроизвежда целия диск (всички заглавия/песни/албуми) повторно
или едно заглавие/глава/песен/албум повторно.
[A/V SYNC] (стр. 48)
Регулира разминаването между звук и картина.
[DISC MENU] (стр. 41)
Можете да изведете DVD менюто.
[BROWSING] (стр. 44)
Можете да изведете списъка с папки/JPEG файлове с изображения.
[SETUP] (стр. 50)
[QUICK] (Бърза настройка) (стр. 25)
Можете да направите основни настройки. Използвайте бързата настройка, за да изберете
езика на екрана, съотношението на телевизионния екран и изберете дали да стартирате
автоматичната настройка.
[CUSTOM] (Индивидуална настройка)
Като допълнение към бързата настройка, с тази функция можете да регулирате и други
различни настройки.
[FOLDER] (стр. 41)
Избира папката за възпроизвеждане.
[FILE] (стр. 41)
Избира JPEG файла или DivX видео файл, който ще се възпроизвежда.
[DATE] (стр. 87)
Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.
[INTERVAL] (стр. 45)
Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на
телевизионния екран.
[EFFECT] (стр. 45)
Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение
при изреждане на кадри.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 44)
Избира вида на данните; MP3 файл, JPEG файл с изображение или и двете,
когато е зареден DATA CD/DATA DVD.
* Тези опции не се извеждат, когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD с DivX видео файлове. (Освен за моделите
за Великобритания и Северна Америка.)
Списък на индикациите в Контролното меню за USB устройство
Индикация Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид диск
[REPEAT] (стр. 68)
Възпроизвежда цялото съдържание на USB устройството (всички папки/всички
файлове) повторно или една папка/файл повторно.
[BROWSING] (стр. 68)
Можете да изведете списъка с папки/JPEG файлове с изображения.
[DATE] (стр. 70)
Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.
112BG
[INTERVAL] (стр. 68)
Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на телевизора
[EFFECT] (стр. 68)
Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение при
изреждане на кадри.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 66, 67)
Избира вида на данните; аудио файл, JPEG файл с изображение, когато възпроизвеждате USB устройство.
[USB RECORDING] (стр. 71)
Можете да записвате песни на аудио CD или да копирате МР3 файлове на DATA CD
на USB устройство.
Съвет
• Иконата на контролното меню свети в жълто
, когато изберете опция, различна от [OFF].
(Само за [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] и [A/V SYNC].) Индикаторът [ORIGINAL/PLAYLIST] свети в жълти,
когато е избрана настройка [PLAY LIST] (настройка по подразбиране).
Допълнителна информация
113BG
Азбучен указател
Цифри
5.1 канален съраунд 36
А–D
A/V SYNC 48
AAC файл 65
ANGLE 34
ATTENUATE 29
AUDIO 51
AUDIO (HDMI) 53
AUDIO DRC 54
AUDIO SETUP 54
AUTO CALIBRATION 54, 82, 102
BACKGROUND 54
COLD RESET 88
CONTROL FOR HDMI 52
CUSTOM 50, 88
D. C. A. C. 82, 102
DATA CD 46
DATA DVD 46
DEC. MODE 30
DEMO 24
DIGITAL MEDIA PORT 74
DIMMER 85
DISPLAY 60
DivX-- 46, 55
Dolby Digital 35, 102
Dolby Pro Logic II 102
Dolby Surround Pro Ligic 102
DTS 35, 103
DUAL MONO 32
DVD меню 41
DYNAMIC BASS 84
E-M
EFFECT 45, 68
FM MODE 59
HDMI
Y--/RGB (HDMI) 53
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 103
HDMI RESOLUTION 52
HDMI SETUP 52
INTERVAL 45, 68
JPEG файл с изображение 43, 65
JPEG RESOLUTION 53
LANGUAGE SETUP 51
LINE 52
MENU 51
MODE (MUSIC, IMAGE) 45, 66, 67
MP3 файл 43, 65
MULTI DISC RESUME 55
N–Z
NIGHT 84
ORIGINAL 41
OSD 51
PARENTAL CONTROL 48, 55, 103
PAUSE MODE 52
PBC възпроизвеждане 37
114BG
PICTURE NAVI 44, 67
PLAYLIST 41
RDS 61
RESET 55, 88
RF CHANGE 80
S-AIR 103
S-AIR SETUP 54
S-AIR STBY 78
SCREEN SAVER 54
SETUP 50, 88
SLEEP 84
SPEAKER FORMATION 54, 81
SPEAKER SETUP 55
CONNECTION 55
DISTANCE 55, 56
LEVEL 56
SUBTITLE 35, 51
Super Audio CD 31, 92
SYSTEM MENU 24, 29, 30, 59, 78, 80, 84, 85
SYSTEM SETUP 54
TEST TONE 56
TIME 42
TRACK SELECTION 54
TV TYPE 52
USB устройство 65
VIDEO SETUP 51
VOLUME LIMIT 53
WMA файл 65
А–Я
Бърза настройка 25
Възстановяване на възпроизвеждането 37
Дискове, които могат да се възпроизвеждат 5
Дисплей на предния панел 85, 108
Екран с контролно меню 110
Заден панел 107
Звуков режим 32
Изреждане на кадри 44
Контрол за HDMI 62
Многоканален звук 32
Моментно повтаряне 34
Моментно превъртане напред 34
Мулти сесийни дискове 7
Наименуване на радио станции 59
Повторно възпроизвеждане 40
Преден панел 106
Програмно възпроизвеждане 38
Разбъркано възпроизвеждане 39
Регионален код 7
Списък с езиковите кодове 105
Устройство за дистанционно управление 9
115BG
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http//www.sony.net
http//www.sony.bg
Download PDF

advertising