Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 DVD система за домашно кино Кратко ръководство за работа и настройка

4-295-624-11(1) (BG)
Списък с части





(1)
1
Ръководство за монтиране
на високоговорителите


DAV-TZ715
© 2011 Sony Corporation
2

Отвори за винтовете
Български

Застелете пода с плат, за да избегнете нараняването му, когато сглобявате високоговорителите.

1 Прегънете кабела на високоговорителя () и го усучете. След това го прокарайте през
долния отвор в основата ().
Използвайте кабелите на високоговорителите по следния начин:
‒ Преден ляв високоговорител (L): Бял
‒ Преден десен високоговорител (R): Червен
‒ Ляв съраунд високоговорител (L): Син
‒ Десен съраунд високоговорител (R): Сив
3

2 Прокарайте кабела на високоговорителя () през долната част на клемата () и през
3
4
5
6
горната част; после го прекарайте през отвора в долната част на високоговорителя ()
и през отвора в задната част на високоговорителя.
Вкарайте клемата () в отвора в долната част на високоговорителя (), така че винтът
в горната страна на клемата да е обърнат към предната страна на високоговорителя.
Регулирайте височината на високоговорителя () чрез отворите , ,  или , след
това закрепете клемата () посредством винтовете ().
Свържете кабела на високоговорителя (). След това закрепете кабела на
високоговорителя, като го прекарате през вдлъбнатината.
Вкарайте клемата (), така че слотът в долната клема да се подравни с издатината на
основата (), след това закрепете клемата с винтовете ().
Винт

4







5

Тръба
Вдлъбнатина
6
Слот

Издатина


Download PDF

advertising