Sony | DAV-DZ880W | Sony DAV-DZ880W Инструкции за експлоатация

4-122-233-11(1)
DVD система
за домашно кино
BG
Ръководство за експлоатация
DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W
(само
за модела
DAV-DZ880W)
(DAV-DZ880W
only)
©2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимание – използването на оптически
инструменти с това устройство увеличава
риска от нараняване на очите.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например лавици или вградени
шкафове.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на системата с вестници,
покривки, пердета и т.н. Не поставяйте запалени
свещи върху системата.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не мокрете устройството; не поставяйте върху
устройството предмети, пълни с течност, като
например вази.
Не излагайте каквито и да е батерии, включително
и батериите, инсталирани в устройството, на
прекалени горещини, като например на пряка
слънчева светлина, на въздействието на огън или
подобни.
За да избегнете наранявания, устройството трябва
да бъде здраво поставено на пода или закрепено
за стената в съответствие с инструкциите за
инсталация.
Прекалено силният звука от слушалките може да
причини увреждания в слуха.
Използвайте устройството само на закрито.
Това устройство се
класифицира като
продукт CLASS 1
LASER. Това
обозначение се
намира на гърба на
устройството.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за
страни от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството
или на неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното използване
на продукта, могат да се получат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация
2BG
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинския офис във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите
на правилното място ще предотврати потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. В случай,
че поради мерки за безопасност или интегритет
на данните продуктът трябва постоянно да
бъде свързан с батерията, то отстраняването
на батерията от устройството трябва да се
извършва единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, когато животът на батериите изтече,
ги предайте в правилния събирателен пункт
за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Относно всички други видове
батерии, моля, прегледайте частта, касаеща
безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте продукта в правилния събирателен
пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с общинския офис във
вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за потребители: следващата
информация се отнася само за оборудване,
закупено в държавите от европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За всички въпроси, свързани с работата
или с гаранцията на продукта, моля, обръщайте
се към адресите, указани в отделните ръководства
или в гаранционните документи.
Относно безжичния предавател
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Вижте “Информация за безопасност при работа с
безжични продукти” (приложена в комплекта).
Относно съраунд усилвателя
• Означението за името на модела се намира
отстрани на устройството.
Предпазни мерки
Източници на захранване
• Устройството не е изключено от източника на
променлив ток (мрежата), докато е свързано с
контакта на стената, дори ако самото устройство
е изключено.
• Тъй като захранващият кабел се използва за
изключване на устройството от електрическата
мрежа, инсталирайте системата така, че в
случай на проблем да имате лесен достъп до
захранващия кабел и контакта. В случай на
проблем в устройството незабавно изключете
захранващия кабел от мрежата от 220 V.
Относно инструкциите в това
ръководство
• Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за
дистанционно управление. Също така, можете
да използвате и контролните бутони на самата
система, ако те имат същите или аналогични
наименования като бутоните на устройството за
дистанционно управление.
• Възможно е опциите в контролното меню да се
различават в зависимост от областта.
• “DVD” се използва като общ термин за DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R и DVD-RW/DVD-R.
• Мерките са посочени във футове (ft.) за
моделите за Северна Америка.
• Настройката по подразбиране е подчертана.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита на
авторското право, защитена с US патенти и други
права на интелектуална собственост. Използването
на тази технология за защита на авторското право
трябва да бъде разрешена от Macrovision и е
предназначена единствено за домашно видео или
друго ограничено ползване, освен ако изрично
не е разрешено друго от Macrovision. Повторното
сглобяване или разглобяване са забранени.
Тази система включва в себе си Dolby* Digital и
Dolby Pro Logic (II) адаптивен матричен съраунд
декодер, и DTS** цифрова съраунд система.
* Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведен по лиценз на US патент # 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и
други издадени световни патенти. DTS и DTS
Digital Surround са търговски марки; логото
DTS и Simbol са търговски марки на DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Всички права запазени.
Тази система включва технологията High-Definition Multimedia Interface (HDMI ™).
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing, LLC.
3BG
Логото “DVD-RW”, “DVD-R”, “DVD+RW”,
“DVD+R”, “DVD VIDEO” и “CD” са търговски
марки.
“BRAVIA” e търговскa маркa на Sony Corporation.
“PLAYSTATION” е търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.
“WALKMAN” и логото “WALKMAN” са
регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
DivX® е технология за видео компресия,
разработена от DivX, Inc.
DivX, DivX Certified и съответните лога са
търговски марки на DivX, Inc. и се използват само
под лиценз.
“S-AIR” и нейните лога са търговски марки на
Sony Corporation.
MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и
патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS and
Thomson.
Относно MPEG-4 Visual
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО
ВИЗУАЛНИЯ MPEG-4 ПОРТФОЛИО
ПАТЕНТ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА
УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И СЛУЖИ ЗА
ДЕКОДИРАНЕ НА MPEG-4 VISUAL (“MPEG4 VIDEO”) ВИДЕО СИГНАЛ, КОЙТО Е БИЛ
КОДИРАН ОТ КЛИЕНТИТЕ ЗА ТЯХНА ЛИЧНА
И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА И/ИЛИ Е
БИЛ ПРИДОБИТ ОТ ВИДЕО ДОСТАВЧИК,
ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ДА ДОСТАВЯ
MPEG-4 ВИДЕО.
НЕ СЕ ИЗДАВА И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА
ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛА ДРУГА
УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И
ТАКАВА, КАСАЕЩА ПРОМОЦИОНАЛНА,
ВЪТРЕШНА И КОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА И
ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА
ОТ MPEG LA, LLC. ВИЖТЕ САЙТА
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
4BG
Относно функцията S-AIR
Системата е съвместима с функцията S-AIR, което
позволява безжичното предаване на звука между
S-AIR продукти.
Можете да използвате следните S-AIR продукти
със системата:
• Съраунд усилвател (приложен в комплекта):
Можете да се наслаждавате на безжичен звук от
съраунд високоговорителите.
• S-AIR приемник (не е приложен в комплекта):
Можете лесно да се наслаждавате на звук от
системата, докато се намирате в друга стая.
S-AIR приемникът може да бъде закупен
допълнително (S-AIR продуктите се различават в
зависимост от областта).
Забележките или инструкциите за съраунд
усилвателя или S-AIR приемника в ръководството
за експлоатация се отнасят само за случаите, в
които използвате съраунд усилвател или S-AIR
приемник.
За подробности относно S-AIR функцията, вижте
“Използване на S-AIR продукт” (стр. 89).
Съдържание
Относно инструкциите в това ръководство ...3
Относно функцията S-AIR...............................4
Дискове, които системата може да
възпроизвежда ...........................................6
Използване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптер .....................................................88
Използване на S-AIR продукт .......................89
Други операции
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Инсталиране на системата ....13
Стъпка 2: Свързване на системата .........23
Стъпка 3: Настройка на безжичната
система .................................................35
Стъпка 4: Бърза настройка .....................36
Стъпка 5: Избор на източник ..................39
Стъпка 6: Съраунд звук ............................41
Диск
Възпроизвеждане на дискове ........................44
Използване на режима за
възпроизвеждане ....................................49
Търсене/Избор на диск ..................................52
Възпроизвеждане на МР3 файлове/JPEG
файлове с изображения ..........................54
Видео файлове ...............................................58
Настройка на разминаването между
картина и звук ..........................................60
Забрана за възпроизвеждане на диск ............60
Промяна на настройките на системата, като
използвате дисплея с настройки ............62
Тунер
Настройка на радио станции .........................70
Слушане на радио ...........................................71
Използване на системата за радио
данни (RDS) ............................................72
Контрол на HDMI/Външно
аудио устройство
Оптимален съраунд звук за стаята ................94
Автоматична настройка на подходящите
настройки ................................................95
Управление на телевизора с приложеното
устройство за дистанционно
управление ..............................................96
Използване на звуков ефект ...........................97
Избор на ефект спрямо източника ...............98
Възпроизвеждане на многоканален звук .....98
Промяна на входното ниво на звука
от свързаните компоненти .....................99
Използване на таймер за автоматично
изключване ..............................................99
Промяна на осветеността на дисплея
на предния панел ...................................100
Преглед на информацията за диска.............100
Връщане към настройките
по подразбиране ...................................103
Допълнителна информация
Предпазни мерки ..........................................104
Забележки за дисковете ................................105
Отстраняване на проблеми ..........................106
Функция за авто-диагностика......................116
Технически характеристики .......................117
Речник ...........................................................119
Приоритет на възпроизвеждане
на видовете файлове ............................122
Списък на езиковите кодове .......................123
Индекс на частите и контролните бутони .124
Упътване за екрана на Контролното меню 129
Азбучен указател .........................................133
Използване на функцията Control for HDMI за
“BRAVIA” Sync .......................................73
Възпроизвеждане на файлове на USB
устройство................................................76
Прехвърляне на музика на USB
устройство ...............................................84
Използване на Sony Ericsson
мобилен телефон ....................................87
5BG
Дискове, които системата може да възпроизвежда
Вид
Лого на диска
Характеристики
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW в DVD VIDEO формат
или видео формат
• DVD+R/DVD+RW в DVD VIDEO формат
VR режим
(Видео запис)
• DVD-R/DVD-RW във VR режим (Видео
запис) (освен DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 и 2.0 дискове)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM във видео CD
формат или Super VCD формат
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW в аудио CD формат
DATA CD
—
• CD-R/CD-RW/CD-ROM в DATA CD
формат, съдържащ МР3 файлове1), JPEG
файлове с изображения2) и DivX видео
файлове и MPEG4 видео файлове, и
съответстващ с ISO 96603) Level 1/Level
2, или Joliet (разширен формат)
DATA DVD
—
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW в DATA DVD формат,
съдържащ MP3 файлове1), JPEG файлове
с изображения2), DivX видео файлове и
MPEG4 видео файлове във формат, който
съответства на UDF (Универсален формат
за дискове)
Икона
МР3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/
MPEG. MP3 файловете трябва да бъдат в MPEG1 Audio Layer 3 формат.
2)
JPEG файловете с изображения трябва да съответстват на DCF формата за файлове. (DCF “Design rule for
Camera File system”: Стандарт за изображения от цифрови фотоапарати, наложен от Японската асоциация
по електроника и информационни технологии (JEITA).)
1)
6BG
3)
Логически формат от файлове и папки на CD-ROM, определен от ISO (Международна организация по
стандартизация).
Забележки за дисковете
Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват на Compact Disc (CD) стандарта.
DualDisc и някои музикални дискове, кодирани с технологията за защита на авторските права, не
съответстват на Compact Disc (CD) стандарта и затова не могат да се възпроизвеждат на този продукт.
Примери за дискове, които системата не може да възпроизвежда
Системата не може да възпроизвежда следните дискове:
• Всички CD-ROM/CD-R/CD-RW, които са различни от записаните във форматите, описани на стр. 6
• CD-ROM, записан във формат PHOTO CD
• Частите с данни на CD-Extra
• CD Graphics дискове
• DVD аудио дискове
• DATA CD/DATA DVD, които не съдържат MP3 аудио записи, JPEG файлове с изображения, DivX видео
файлове или MPEG4 видео файлове
• DVD-RAM
• Blu-ray дискове
Освен това, системата не може да възпроизвежда и следните дискове:
• DVD VIDEO с различен регионален код (стр. 8)
• Диск с нестандартна форма (например карта, сърце)
• Диск с хартия или стикери по него
• Диск с останало тиксо или друг стикер по него
Забележки за CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Някои CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW не могат да бъдат възпроизвеждани с тази
система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на
записващото устройство и авторския софтуер.
Освен това, дискът няма да се възпроизвежда и ако не е правилно финализиран. За повече информация се
обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към записващото устройство.
Обърнете внимание, че е възможно някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+RW/
DVD+R, дори ако дисковете са правилно финализирани. В този случай прегледайте диска, докато
устройството е в режим на нормално възпроизвеждане. Също така, DATA CD/DATA DVD, записани във
формат Packet Write, не могат да бъдат възпроизвеждани.
Мулти-сесийни дискове
• Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия на диска съдържа
MP3 файл. Всички останали MP3 файлове, записани в следващите сесии, също могат да бъдат
възпроизвеждани.
• Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия съдържа JPEG файл с
изображение. Всички останали JPEG файлове с изображения, записани в следващите сесии, също могат
да бъдат възпроизвеждани.
• Ако в първата сесия са записани МР3 файлове и JPEG файлове с изображения във формат на музикално
CD или видео CD, то ще можете да възпроизвеждате само първата сесия.
7BG
Регионален код
Вашата система има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи само с DVD дискове,
които имат идентични регионални кодове.
ALL
, също могат да се възпроизвеждат с тази система.
DVD VIDEO дискове, обозначени със символа
Ако се опитате да използвате друг DVD VIDEO диск, на телевизионния екран се извежда съобщението
[Playback prohibited by area limitations.] (Възпроизвеждането е забранено от областните закони.).
В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е регионалният код да не бъде указан, въпреки че
използването на DVD VIDEO е забранено от областните закони.
Забележка относно възпроизвеждането на DVD или VIDEO CD
Някои операции по възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно фиксирани от
производителите на софтуер. Тъй като тази система работи с DVD или VIDEO CD, възможно е някои
функции на възпроизвеждане да бъдат невалидни в зависимост от съдържанието на диска, програмирано
от софтуерните производители. Уверете се, че сте се запознали с инструкциите, приложени към DVD и
VIDEO CD.
8BG
Подготовка за експлоатация
Подготовка за експлоатация
Разопаковане
DAV-DZ380W
• Предни високоговорители (2)
• Кабели за високоговорителите (6,
червен/бял/зелен/сив/син/лилав)
• Устройство за дистанционно
• Централен високоговорител (1) управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Капаче за кабелите на
високоговорителите (1)
• Държач за кабелите на
високоговорителите (1)
• Безжични предаватели (2)
• Съраунд високоговорители (2)
• Микрофон за настройка (1)
• Ръководство за експлоатация
• Ръководство за бързо включване
• Информация за безопасност при
работа с безжични устройства
• Субуфер (1)
• Крачета (1 комплект)
• Съраунд усилвател (1)
• FM жична антена (1)
или
9BG
DAV-DZ680W
Подготовка за експлоатация
• Предни високоговорители (2)
• Кабели за високоговорителите
(4, зелен/сив/син/лилав)
• Капаче за кабелите на
високоговорителите (1)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Държач за кабелите на
високоговорителите (1)
• Безжични предаватели (2)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Микрофон за настройка (1)
• Централен високоговорител (1)
• Крачета (1 комплект)
• Съраунд високоговорители (2)
• Субуфер (1)
• Основи (2)
• Винтове (с шайби) (6)
• Съраунд усилвател (1)
• FM жична антена (1)
или
10BG
• Ръководство за експлоатация
• Ръководство за бързо
включване
• Информация за безопасност
при работа с безжични
устройства
DAV-DZ880W
• Предни високоговорители (2)
• FM жична антена (1)
Подготовка за експлоатация
• Капаче за кабелите на
високоговорителите (1)
или
or
• Кабели за високоговорителите
(2, зелен/лилав)
• Държач за кабелите на
високоговорителите (1)
• Безжични предаватели (2)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Централен високоговорител (1)
• Ръководство за експлоатация
• Ръководство за бързо включване
• Информация за безопасност при
работа с безжични устройства
• Микрофон за настройка (1)
• Съраунд високоговорители (2)
• Крачета (1 комплект)
• Основи (4)
• Винтове (с шайби) (12)
• Съраунд усилвател (1)
• Субуфер (1)
11BG
Подготовка за експлоатация
Зареждане на батерии в устройството за дистанционно управление
Заредете две батерии R6 (размер АА) (приложени в комплекта), като съобразите знаците 3 и # на
батериите със съответните знаци в отделението. За да използвате устройството за дистанционно
управление, насочете го към дистанционния сензор на системата.
Забележки
• Не оставяйте устройството за дистанционно управление на изключително горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно една стара и една нова батерия.
• Не допускайте попадането на каквито и да е чужди тела в кутията на устройството за дистанционно
управление; особено внимавайте, когато сменяте батериите.
• Не излагайте дистанционния сензор на директна слънчева светлина или на светлина от осветителни тела.
Ако го направите, това може да причини неизправност.
• Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете
батериите, за да предотвратите възможна повреда вследствие на протичане или корозия на батерията.
12BG
Стъпка 1: Инсталиране на системата
Подготовка за експлоатация
Разполагане на системата
За да постигнете възможно най-качествен съраунд-звук, всички високоговорители, с изключение на
субуфера, трябва да са разположени на еднакво разстояние от мястото, от което ще слушате (A).
Разстоянието може да бъде между 1.0 и 7.0 метра.
Ако не успеете да разположите централния и съраунд високоговорителите на еднакво разстояние както
при (A), тази система ви позволява да поставите централния високоговорител на 1.6 метра по-близо
до позицията на слушане (B), а съраунд високоговорителите – на 5.0 метра по-близо до позицията на
слушане (C) в сравнение с предните високоговорители.
Субуферът може да бъде поставен навсякъде в стаята.
Преден ляв
високоговорител (L)
Централен
високоговорител
Субуфер
Преден десен
високоговорител (R)
B
A
A
A
A
C
Съраунд ляв
високоговорител (L)
A
C
Съраунд десен
високоговорител (R)
Забележки
• Внимавайте, когато поставяте високоговорителите и/или стойките на високоговорителите върху
повърхности, третирани със специални препарати (вакса, полир и др.), защото подовата повърхност може
да се обезцвети и да се получи петно.
• Не се облягайте на високоговорителите, защото могат да паднат.
13BG
Прикрепяне на крачетата на субуфера
Подготовка за експлоатация
Прикрепете крачетата (приложени в комплекта) към дъното на субуфера, за да го стабилизирате и да
предотвратите случайното му падане.
,
Махнете крачетата от защитната
им лента.
14BG
Сглобяване на високоговорителите
Преди да свържете високоговорителите, прикрепете стойката към тях.
(За предните високоговорители на модела DAV-DZ680W и предните и съраунд високоговорители на DAVDZ880W)
Използвайте частите както следва:
DAV-DZ680W
• Предни високоговорители (2)
• Основи (2)
• Винтове (с шайби) (6)
DAV-DZ880W
• Предни високоговорители (4)
• Основи (4)
• Винтове (с шайби) (12)
Вижте стр. 23, за да се запознаете с подробности относно начина на свързване на кабелите на
високоговорителите към SPEAKER жаковете.
Забележка
• Постелете парче плат на пода, за да избегнете нараняване на подовата настилка, когато сглобявате
високоговорителите.
Съвет
• Можете да използвате високоговорителите без стойки, като ги инсталирате на стена (стр. 18).
1 Прекарайте кабела на високоговорителя през дупката на основата.
Кабел на високоговорителя
Високоговорител
,
Горна част на основата
15BG
Подготовка за експлоатация
(само за DAV-DZ680W/DAV-DZ880W)
Завъртете високоговорителя на обратно.
Подготовка за експлоатация
2
Кабел на високоговорителя
Високоговорител
3
Поставете основата към долната част на високоговорителя, след това я затегнете с три винта
(с шайби).
Винтове (с шайби)
Долна част на
основата
Високоговорител
16BG
Илюстрация на сглобени високоговорители
Преден ляв
високоговорител (L):
Бял етикет
Бял
Подготовка за експлоатация
DAV-DZ680W
Преден десен
високоговорител (R):
Червен етикет
Червен
DAV-DZ880W
Преден ляв
високоговорител (L):
Бял етикет
Бял
Преден десен
високоговорител (R):
Червен етикет
Съраунд десен
високоговорител (R)
Сив етикет
Съраунд ляв
високоговорител (L):
Син етикет
Червен
Син
Сив
17BG
Подготовка за експлоатация
Инсталиране на високоговорителите на стената
Внимание
• Попитайте в магазин за винтове кои винтове са подходящи за вашата стена.
• Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стените с
пластмасово покритие са чупливи, завийте винтовете към носеща греда. Поставете високоговорителите
на вертикална и плоска стена.
• Sony не носи отговорност за повреди или проблеми, причинени от неправилна инсталация, недостатъчно
силна основа, неправилно поставяне на винтовете, бедствия и др.
Преди да инсталирате на стената предните високоговорители на модела DAV-DZ680W или предните и
съраунд високоговорители на модела DAV-DZ880W, трябва да разглобите високоговорителите. Можете да
инсталирате горната част на високоговорителите на стената.
За да разглобите високоговорителя
(Само за предните високоговорители на модела DAV-DZ680W и предните и съраунд
високоговорители на модела DAV-DZ880W)
1
Изтеглете кабела на високоговорителите от гнездото от задната страна на високоговорителя.
Кабел на
високоговорителя
,
Задна част на
високоговорителя
2
Изключете кабелите на високоговорителите от високоговорителите.
Задна част на
високоговорителя
18BG
3
Развийте винта (предварително завинтен) от задната част на високоговорителите.
Винт
4
Подготовка за експлоатация
Този винт се използва при повторното сглобяване на високоговорителите. Внимавайте да не го
загубите.
Задна част на високоговорителя
Разглобете високоговорителите, като повдигнете горната част на високоговорителя.
Горна част
Долна част
Задна част на високоговорителя
19BG
Подготовка за експлоатация
5
Изтеглете кабела на високоговорителя от долната част на високоговорителя
Изваденият кабел се използва, когато инсталирате високоговорителя на стена.
Долна част на високоговорителя
,
Кабел на
високоговорителя
Илюстрация на разглобен високоговорител
Горна част на
високоговорителя
Долна част на
високоговорителя
Кабел на
високоговорителя
Винт
За да инсталирате високоговорителите на стена
Преди да инсталирате високоговорителите на стената, свържете кабелите на високоговорителите към
високоговорителите.
Уверете се, че кабелите на високоговорителите съвпадат с терминалите на високоговорителите: краят на
кабела с цветната тръбичка към страната 3, а краят без цветна тръбичка - към страната #.
Цветна тръбичка
Преден високоговорител (L): Бял
Преден високоговорител (R): Червен
Централен високоговорител: Зелен
Съраунд високоговорител (L): Син
Съраунд високоговорител (R): Сив
20BG
1
4 mm
30 mm
2
5 mm
(7/32 inch)
Дупка от задната страна
на високоговорителя
10 mm
(13/32 inch)
Затегнете винтовете в стената.
DAV-DZ380W
За централния високоговорител
За другите високоговорители
145 mm
8 до 10 mm
8 до 10 mm
DAV-DZ680W
За централния високоговорител
За предните високоговорители
145 mm
210 mm
8 до 10 mm
8 до 10 mm
За съраунд високоговорителите
8 до 10 mm
21BG
Подготовка за експлоатация
Пригответе винтове (не са приложени в комплекта), които са подходящи за дупките, от
задната страна на всеки високоговорител.
Вижте илюстрацията по-долу.
DAV-DZ880W
Подготовка за експлоатация
За централния високоговорител
За другите високоговорители
145 mm
210 mm
8 до 10 mm
8 до 10 mm
3
Окачете високоговорителите на винтовете.
5 mm
10 mm
Задна част на високоговорителя
22BG
Дупка от задната страна
на високоговорителя
Стъпка 2: Свързване на системата
Забележка
• Когато свържете друг компонент, който притежава опция за контрол на силата на звука, увеличете звука
на другия компонент до ниво, в което звукът се извежда без смущения.
Свързване на високоговорителите
Конекторът и краят на кабела на високоговорителите с цветната тръбичка са с различни цвят в зависимост
от вида на високоговорителя.
Свържете кабелите на високоговорителите, така че да съвпаднат с цветовете на жаковете SPEAKER на
устройството.
Уверете се, че сте свързали края на кабела на високоговорителите с цветната тръбичка към съответния
терминал на всеки компонент: краищата на кабелите с цветовете към страната 3, а краищата без цветовете
към страната #. Не прищипвайте изолацията на кабела на високоговорителя (гуменото покритие) в
терминала за високоговорителя.
За да свържете кабелите на високоговорителите към устройството
Когато свързвате устройството, заредете конектора, докато щракне.
23BG
Подготовка за експлоатация
Прочетете информацията на следните страници, за да се запознаете с информация относно връзките на
системата.
Не свързвайте захранващия кабел на устройството към стенен контакт, докато другите връзки се извършват.
Подготовка за експлоатация
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Заден панел на устройството
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
EURO
Лилав
(Субуфер)
RT10
EZWOU TP
UT (TO
AV
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
R
FRONT
HDMI
TV
DIGITA
SPEA
R
CENTE
KER
OPTIC
AL
L IN
COAX
OUT
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
Бял
(Преден ляв високоговорител (L))
IAL
Червен
(Преден десен високоговорител (R))
OFER
SUBWO
Зелен
(Централен
високоговорител)
Заден панел на съраунд усилвателя
T10
EZW-R
KER
SPEA
S-AIR
ID
PAIRIN
A
B
C
L
G
OUND
SURR
TOR
SELEC ND
R
SURROUND
SURROU
BACK
Сив
(Съраунд десен високоговорител (R))
24BG
Син
(Съраунд ляв високоговорител (L))
DAV-DZ880W
Подготовка за експлоатация
Заден панел на устройството
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
EURO
Лилав
(Субуфер)
AV
RT10
EZW-
OU TP
KER
SPEA
L
FRONT
DIO IN
R AU E
R
FRONT
HDMI
TV
DIGITA
KER
OPTIC
SPEA
CENTE
R
AL
L IN
COAX
IAL
UT (TO
TV )
L
LIN
OUT
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
Бял
(Преден ляв
високоговорител (L))
Червен
(Преден десен
високоговорител (R))
OFER
SUBWO
Зелен
(Централен
високоговорител)
Заден панел на съраунд усилвателя
T10
EZW-R
KER
SPEA
S-AIR
ID
PAIRIN
A
B
C
Син
(Съраунд ляв високоговорител (L))
L
G
OUND
SURR
TOR
SELEC ND
R
SURROUND
SURROU
BACK
Сив
(Съраунд десен високоговорител (R))
За да свържете кабелите на високоговорителите към високоговорителя
Конектор
(–)
Задна част на
високоговорителя
(+)
Цветна тръбичка
25BG
Подготовка за експлоатация
Свързване на телевизора
Изберете начина на свързване в зависимост от жаковете на вашия телевизор.
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
B HDMI кабел (не е
приложен в комплекта)
NNA
ANTE
D Цифров коаксиален кабел
(не е приложен в комплекта)
IAL
COAXFM
75
EURO
RT10
EZWOU TP
UT (TO
AV
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
R
FRONT
HDMI
OUT
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
TV
IN
ITAL
DIG
KER
OPTIC
SPEA
CENTE
COAX
AL
A SCART (EURO AV) кабел (не е
приложен в комплекта)
IAL
OFER
SUBWO
R
C Цифров оптичен кабел (не е
приложен в комплекта)
Към цифровия оптичен
изходен жак на
Към цифровия коаксиален
телевизора.
изходен жак на
телевизора.
Към SCART (EURO AV) жака на
телевизора
Към HDMI IN жака на
телевизора
DAV-DZ880W
B HDMI кабел (не е
приложен в комплекта)
NNA
ANTE
D Цифров коаксиален кабел
(не е приложен в комплекта)
IAL 75
COAXFM
EURO
AV
RT10
EZW-
OU TP
KE
SPEA
FRONT
R
HDMI
TV
DIGITA
KER
OPTIC
SPEA
AL
R
FRONT
L
CE
DIO IN
R AU E
L
LIN
OUT
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
L IN
COAX
IAL
OFER
NTER
TV )
UT (TO
A SCART (EURO AV) кабел (не е
приложен в комплекта)
SUBWO
C Цифров оптичен кабел (не е
приложен в комплекта)
Към цифровия оптичен
изходен жак на
Към цифровия коаксиален
телевизора.
изходен жак на
телевизора.
26BG
Към SCART (EURO AV) жака на
телевизора
Към HDMI IN жака на
телевизора
Начин 1: SCART (EURO AV) кабел (A) връзка
Тази връзка изпраща както видео, така и аудио сигнали.
Ако телевизорът притежава HDMI жак, свържете към телевизора с HDMI и SCART (EURO AV) кабел.
Качеството на картината се подобрява в сравнение с използването на SCART (EURO AV) връзката.
Когато свързвате с HDMI кабел, трябва да изберете вида на изходния сигнал (стр. 38).
За да преглеждате изображения от DIGITAL MEDIA PORT адаптера, трябва да свържете телевизора със
SCART (EURO AV) кабел. Видео сигналите от DIGITAL MEDIA PORT адаптера не се извеждат от HDMI
OUT жака.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Връзка с цифров оптичен кабел (C) или цифров коаксиален кабел (D)
Когато телевизорът има цифров оптичен или коаксиален изходен жак, можете да подобрите качеството на
звука, като свържете посредством цифров оптичен или коаксиален кабел в допълнение км SCART (EURO
AV) връзката.
Забележка
• Системата може да приема както цифрови, така и аналогови сигнали. Цифровите сигнали са с приоритет
над аналоговите сигнали. (COAXIAL е с приоритет над OPTICAL.) Ако цифровият сигнал спре,
аналоговият сигнал ще тръгне след 2 секунди.
Съвет
• Когато свързвате системата и телевизора с “BRAVIA” Sync функция, посредством HDMI кабел, “BRAVIA” Sync функцията се включва. В този случай задайте [CONTROL FOR HDMI] в [HDMI SETUP] в
положение [ON] (стр. 64).
27BG
Подготовка за експлоатация
Начин 2: HDMI* кабел (B) и SCART (EURO AV) кабел (A) връзка
Getting
Started
Подготовка
за експлоатация
Свързване на други компоненти
Можете да се наслаждавате на звук от свързания компонент, като използвате високоговорителите на тази
система.
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Преносим аудио източник (не е приложен в комплекта): E
USB устройство (не е приложено в комплекта): F
DIGITAL MEDIA PORT адаптер: G (TDM-iР20 приложен към моделите за Великобритания. Можете да
използвате и други DIGITAL MEDIA PORT адаптери)
F Свържете USB
устройство (стр. 76).
E Кабел със стерео мини щекери
(не е приложен в комплекта)
NNA
ANTE
Към преносим аудио източник
IAL 75
COAXFM
EURO
AV
RT10
EZW-
OU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
HDMI
TV
DIGITA
KER
OPTIC
SPEA
AL
OUT
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
G DIGITAL MEDIA PORT адаптер (стр. 88)
L IN
CO
AXIAL
Забележка
R
CENTE
28BG
R
OFE
SUBWO
• Свържете DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, така че обозначенията V да
съвпадат. Когато го изключвате, дръпнете
го, докато натискате .
DAV-DZ880W
F Свържете USB
устройство (стр. 76).
E Кабел със стерео мини щекери
(не е приложен в комплекта)
NNA
Към преносим аудио източник
ANTE
IAL
COAXFM
75
AV
EURO
RT
EZW-
10
OU TP
KER
SPEA
L
FRONT
DIO IN
R AU E
R
FRONT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OFER
SUBWO
AL
OPTIC
LIN
OUT
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
L
UT (TO
TV )
H Аудио кабел (не е
приложен в комплекта)
L IN
COAX
IAL
G DIGITAL MEDIA
PORT адаптер (стр. 88)
Забележка
• Свържете адаптера DIGITAL MEDIA PORT, така че
обозначенията V да съвпадат.
Когато изключвайте, дръпнете,
като натискате .
Към аудио изходните жакове на видеорекордера,
цифровия сателитен приемник или PlayStation и др.
29BG
Подготовка за експлоатация
Преносим аудио източник (не е приложен в комплекта): E
USB устройство (не е приложено в комплекта): F
DIGITAL MEDIA PORT адаптер: G (TDM-iР20 приложен към моделите за Великобритания. Можете да
използвате и други DIGITAL MEDIA PORT адаптери.)
Видеорекордер, цифров сателитен приемник или PlayStation и др. (не са приложени в комплекта): H
Ако вашият телевизор притежава няколко аудио/видео входа
Подготовка за експлоатация
Mожете да се наслаждавате на звук от свързания телевизор през високоговорителите на система. Свържете
компонентите както следва.
Телевизор
TV
Видеорекордер, цифров сателитен
приемник или PlayStation и др.
Видеорекордер, цифров сателитен
приемник или PlayStation и др.
Система
: Посока на сигнала
Изберете компонент на телевизора. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на
телевизора.
Ако телевизорът не притежава няколко аудио/видео входа, имате нужда от превключвател, за да приемате
звук от повече от два компонента.
30BG
Свързване на антената
Подготовка за експлоатация
NNA
ANTE
5
IAL 7
COAXFM
или
or
FM жична антена (приложена в
комплекта)
Забележки
• Уверете се, че сте изтеглили FM антената докрай.
• След като свържете FM жичната антена, поддържайте я във възможно най-хоризонтална позиция.
Съвет
• Ако FM приемът не е добър, използвайте коаксиален кабел 75 ома (не е приложен в комплекта), за да
свържете системата към външна FM антена, както е показано по-долу.
Външна FM антена
Устройство
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
31BG
Подготовка за експлоатация
Зареждане на безжично приемо-предавателно устройство
Можете да предавате звук към S-AIR продукт, като например съраунд усилвател или S-AIR приемник.
За да прехвърляте звук от устройството, трябва да заредите безжичния предавател в устройството, съраунд
усилвателя и S-AIR приемника.
За подробности относно S-AIR продуктите вижте “Използване на S-AIR продукт” (стр. 89).
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Заден панел на съраунд усилвателя
Заден панел на устройството
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
EURO
RT
EZW-
AV
T10
EZW-R
KER
SPEA
10
OU TP
UT (TO
TV )
ID
S-AIR
A
B
C
KER
SPEA
R
FRONT
L
FRONT
OUND
SURR
T
OU
HDMI
L
G
PAIRIN
RT
DMPO
TOR
SELEC ND
R
SURROUND
SURROU
BACK
DC5V X
0.7A MA
Безжичнo приемопредавателно
устройство
Безжичнo приемопредавателно
устройство
DAV-DZ880W
Заден панел на съраунд усилвателя
Заден панел на устройството
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
EURO
RT
EZW-
OU TP
FRONT
R
L
FRONT
T10
EZW-R
KER
SPEA
10
KER
SPEA
AV
DIO IN
R AU E
UT (TO
TV )
L
ID
S-AIR
A
B
C
LIN
R
OUND
SURR
T
OU
HDMI
RT
DMPO
L
G
PAIRIN
R
TO
SELEC
ND
SURROUND
SURROU
BACK
DC5VMAX
0.7A
Безжичнo приемопредавателно
устройство
Безжичнo приемопредавателно
устройство
Забележки
• Когато заредите безжично приемо-предавателно устройство, уверете се, че захранващият кабел не е
свързан към мрежата от 220 V.
• Не докосвайте терминалите на безжичното приемо-предавателно устройство.
• Заредете безжичното приемо-предавателно устройство така, че маркировките V да съвпадат.
• Не зареждайте други устройства, освен безжичното приемо-предавателно устройство в EZW-T100
отделението.
32BG
Свързване на променливотоковия адаптер (захранващ кабел)
Заден панел на
устройството
Заден панел на съраунд
усилвателя
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
PAIRIN
A
B
C
L
G
R
LECTO
ND
ND SE
OU
SURR
Контакт от мрежата от 220 V:
Формата на контактите е
различна в зависимост от
областта.
R
SURROUND
SURROU
BACK
Относно режима на демонстрация
След като включите захранващия кабел, на дисплея на предния панел се активира демонстрационнен
режим.
Включване/изключване на режима на демонстрация
1
Натиснете @/1 на устройството.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
3
Неколкократно натиснете X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация
Системата се включва.
“DEMO” и след това натиснете
или c.
4
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
5
Натиснете
• DEMO ON: Включва режима на демонстрация.
• DEMO OFF: Изключва режима на демонстрация.
.
Настройката е зададена.
33BG
Подготовка за експлоатация
Преди да свържете захранващия кабел на тази система и съраунд усилвателя към стенния контакт, свържете
предните и централния високоговорители, и субуфера към съраунд усилвателя.
Подготовка за експлоатация
6
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Съвет
• Ако системата е нова или ако устройството е в настройките си по подразбиране (например, след като
сте извършили “COLD RESET” (стр. 103)), можете да изключите режима на демонстрация, просто като
натиснете @/1 на устройството за дистанционно управление.
34BG
За проверите състоянието на
прехвърляне
Можете да проверите състоянието на прехвърляне
на звук между устройството и съраунд усилвателя,
като проверите индикатора POWER/ON LINE на
съраунд усилвателя.
За да използвате безжичната система, трябва да
зададете настройките на съраунд усилвателя.
Преди настройката се уврете, че безжичното
приемо-предавателно устройство е заредено
правилно в субуфера и съраунд усилвателя
(стр. 32).
Безжичната система се нарича “S-AIR”. За
подробности относно S-AIR функцията, вижте
“Използване на S-AIR продукт” (стр. 89).
"/1
POWER/ON LINE Състояние
индикатор
Светва в зелено.
Осъществява се предаване на
звука.
Мига в зелено.
Предаването на звука не се
осъществява.
Светва в червено. Съраунд усилвателят не
извежда звук.
Изключва се.
Съраунд усилвателят се
изключва и защитата му се
включва.
За подробности вижте “Операции със съраунд
усилвателя” (стр. 114).
POWER / ON
LINE индикатор
S-AIR ID ключ
POWER
EZW-RT10
За да се наслаждавате на звук, като
използвате слушалки
Можете да се наслаждавате на звук от системата,
като свържете слушалки към жака PHONES на
съраунд усилвателя.
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
PHONES жак
R
Ключ SURROUND
SELECTOR
Устройството предава сигнали към съраунд
усилвателя, който е свързан към съраунд
високоговорителите. За да осъществите предаване
на звук, извършете следните стъпки.
1
2
3
4
Натиснете @/1 на устройството.
Системата се включва.
Уверете се, че ключът SURROUND
SELECTOR на съраунд усилвателя е
зададен в положение SURROUND.
Забележка
• Силата на звука на системата може да се намали,
ако изключите съраунд усилвателя, докато
слушалките са свързани към съраунд усилвателя,
или когато радио приемането е лошо. В този
случай на дисплея на предния панел една след
друга се извеждат индикациите “HP NO LINK” и
“VOLUME MIN”. Проверете радио приемането
и отново задайте нивото на силата на звука.
Когато използвате няколко S-AIR
продукта
За подробности вижте “Осъществяване на
предаване на звука между основното S-AIR
устройство и допълнителното S-AIR устройство
(ID настройка)” (стр. 89).
Задайте ключа S-AIR ID на съраунд
усилвателя в положение A.
Натиснете POWER на съраунд
усилвателя.
Индикаторът POWER/ON LINE светва в
зелено. Ако това не се случи, проверете
състоянието на прехвърляне, както следва.
35BG
Подготовка за експлоатация
Стъпка 3: Настройка на
безжичната система
Подготовка за експлоатация
За да прикрепите капачето на съраунд
усилвателя
След като извършите връзка и настройка, можете
да прикрепите капачето за събиране и съхранение
на излишни кабели на съраунд усилвателя.
1
Прикрепете капачето за кабелите на
високоговорителите, като го плъзнете
надолу по нарезите и по ръбовете на
съраунд усилвателя.
Стъпка 4: Бърза настройка
Следвайте стъпките, описани по-долу, за да
извършите минимума от основни настройки, с
които можете да използвате системата.
Изведените опции се различават в зависимост от
областта.
Капаче за кабели на
високоговорителите
"/1
Съраунд усилвател
C/X/x/c,
Нарези
Натиснете капачето за кабелите надолу, докато
чуете щракване. Обърнете съраунд усилвателя
надолу, след това съберете кабелите в отделението
за кабели на високоговорителя.
2
Заредете издатините на държача за
кабелите на високоговорителите в
прореза на капачето за кабелите, и го
затворете.
Държач за кабелите на
високоговорителите
DISPLAY
1
2
Включете телевизора.
Натиснете @/1 на устройството и POWER
на съраунд усилвателя.
Забележка
• Уверете се, че функцията е зададена в
положение “DVD” (стр. 39).
3
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, за да изведете
сигнала от системата на телевизионния
екран.
В долната част на екрана се извежда
съобщението [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.] (Натиснете [ENTER], за
да стартирате [QUICK SETUP].). Ако това
съобщение не се изведе, изберете дисплея
Quick Setup (Бърза настройка) и отново
извършете процедурата (стр. 38).
Съраунд усилвател
m
4
Натиснете
без зареден диск.
Извежда се екранът на настройка за избор на
език за индикациите.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
36BG
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
5
Извежда се екран за настройка на функцията
Control for HDMI (Контрол на HDMI).
Натиснете X/x, за да изберете езика, след
.
това натиснете
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
8
6
Натиснете X/x, за да изберете
настройката, която отговаря на вида на
.
телевизора, след това натиснете
Натиснете X/x, за да изберете
настройката, след това натиснете
.
• [ON]: Функцията Control for HDMI
(стр. 73) е включена.
Извежда се дисплеят с настройки за избор на
разположение на високоговорителите.
• [4:3 LETTER BOX] или [4:3 PAN SCAN]:
За стандартни 4:3 телевизори (стр. 64)
Извежда се дисплей за настройки за избор на
начин за извеждане на видео сигнала от жака
EURO AV T OUTPUT (TO TV) на задния
панел.
7
AUTO(1920x1080p)
OFF
OFF
ON
OFF
SD
• [OFF]: Функцията Control for HDMI е
изключена.
• [16:9]: За широкоекранен телевизор или
стандартен 4:3 телевизор с широкоекранен
режим (стр. 64)
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Подготовка за експлоатация
Извежда се екранът за настройка на
съотношението на телевизионния екран.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Натиснете X/x, за да изберете изходния
метод за видео сигналите, след това
.
натиснете
• [VIDEO]: извежда видео сигнали.
• [RGB]: извежда RGB сигнали.
Забележка
• Ако вашият телевизор не приема RGB
сигнали, на телевизионния екран няма
да се изведе картина, дори ако изберете
[RGB]. Обърнете се към ръководството
за експлоатация, приложено към вашия
телевизор.
9
Натиснете C/c, за да изберете
изображение за разполагане на
високоговорителите според начина,
по който сте ги позиционирали в
.
помещението, след това натиснете
За подробности вижте “Оптимален съраунд
звук за стая” (стр. 94).
10
Свържете микрофона за настройка
(приложен в комплекта) към жака A.CAL
MIC на предния панел.
Поставете микрофона за настройка на нивото
на ухото, като използвате статив и др. (не е
приложен в комплекта).
Предната част на всеки високоговорител
трябва да е насочена към микрофона
и препятствията между тях да бъдат
премахнати.
37BG
Извикване на дисплея Бърза настройка
Подготовка за експлоатация
1
2
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SETUP].
Calibration
Микрофон mic
за настройка
94( 99)
1( 1)
0: 01: 08
DVD VIDEO
T
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
4
11
Забележки
• Когато стартира операцията [AUTO
CALIBRATION], се извежда силен тестов
звук. Не можете да намалите силата на
звука. Помислете за съседите и децата ви.
• Уверете се, че сте инсталирали съраунд
усилвателя на подходящо място преди да
стартирате операцията [AUTO
CALIBRATION]. Ако сте инсталирали
съраунд усилвателя на неподходящо място,
като например в друга стая, правилното
измерване няма да бъде извършено.
• Околната среда в стаята, в която се
намира системата, може да повлияе на
измерването. Ако измерването се провали,
извършете настройките ръчно, като
следвате стъпките, описани в “Настройки
на високоговорителите” (стр. 67).
12
Изключете микрофона за настройка и
натиснете C/c, за да изберете [YES], след
.
това натиснете
Бързата настройка е приключена. Всички
връзки и операции по настройката са
завършени.
За да излезете от Бърза настройка
На която и да е стъпка натиснете
38BG
Извежда се дисплеят за Бърза настройка.
Натиснете C/c, за да изберете [YES], след
.
това натиснете
Операцията [AUTO CALIBRATION]
(Автоматична настройка) започва.
Пазете тишина по време на измерването.
DISPLAY.
Натиснете X/x, за да изберете [QUICK],
.
след това натиснете
Настройка на вида на видео
изходния сигнал за вашия
телевизор
В зависимост от връзката на телевизора
(стр. 26) изберете вида на видео изходния сигнал
на системата.
Избор на вида на видео сигнала, който
се извежда от жака HDMI OUT
Когато свързвате устройството и телевизора с
HDMI кабел, изберете вида на видео изходния
сигнал през жака HDMI OUT.
За подробности се обърнете и към ръководството
за експлоатация, приложено към телевизора/
прожекционния апарат и др.
1
2
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “DVD”.
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
Контролното меню се извежда на
телевизионния екран.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете [CUSTOM],
.
след това натиснете
Извежда се дисплеят за извършване на
настройки.
5
Можете да изберете източник на възпроизвеждане.
Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
.
SETUP], след това натиснете
FUNCTION
+/–
Извеждат се опциите за [HDMI SETUP].
6
7
Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
RESOLUTION], след това натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете желаната
.
настройка, след това натиснете
• [AUTO (1920 x 1080p)]: Системата
извежда оптимален видео сигнал към
свързания телевизор.
• [1920 x 1080i]: Системата извежда 1920 х
1080i* видео сигнали.
• [1280 x 720p]: Системата извежда 1280 х
720p* видео сигнали.
• [720 x 480p]: Системата извежда 720 х
480p* видео сигнали.
* i: свързващ формат, p: прогресивен
формат
** В зависимост от модела, може да се
изведе индикация [720 x 480/576p].
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе желаната функция.
Всеки път, когато натискате бутона FUNCTION,
режимът на системата се променя в следния ред:
x DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
“DVD” y “TUNER FM” y “USB” y
“TV” y “DMPORT” y “AUDIO” y …
Функция
Източник
“DVD”
Диск, който се
възпроизвежда от
системата
FM радио (стр. 70)
USB устройство (стр. 76)
Телевизор
DIGITAL MEDIA PORT
адаптер (стр. 88)
Преносим аудио
източник, който е
свързан към жака AUDIO
IN на предния панел
“TUNER FM”
“USB”
“TV”
“DMPORT”
“AUDIO”
39BG
Подготовка за експлоатация
Стъпка 5: Избор на
източник
.
Подготовка за експлоатация
x DAV-DZ880W
“DVD” y “TUNER FM” y “USB” y
“TV” y “LINE” y “DMPORT” y
“AUDIO” y …
Функция
Източник
“DVD”
Диск, който се
възпроизвежда от системата
FM радио (стр. 70)
USB устройство (стр. 76)
Телевизор
Компонент, свързан към
LINE жаковете на задния
панел.
DIGITAL MEDIA PORT
адаптер (стр. 88)
Преносим аудио източник
(който е свързан към жака
AUDIO IN на предния
панел)
“TUNER FM”
“USB”
“TV”
“LINE”
“DMPORT”
“AUDIO”
40BG
Стъпка 6: Съраунд звук
SYSTEM MENU
X/x/c,
Звук от телевизора с 5.1-канален съраунд звуков ефект
1
2
3
4
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация
или c.
“DEC. MODE”, след това натиснете
Неколкократно натиснете X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе “PRO LOGIC”.
Натиснете
.
Настройката е извършена.
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Забележка
• Когато звукът от телевизионните програми е моно, той ще се извежда от централния високоговорител.
Избор на съраунд звукови ефекти, базирани на вашите предпочитания
1
2
3
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация
или c.
“DEC. MODE”, след това натиснете
Неколкократно натиснете X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе съраунд
звуковия ефект, който желаете.
Вижте таблицата по-долу за описание на съраунд звуковите ефекти.
41BG
Подготовка за експлоатация
Можете да се наслаждавате на съраунд звук просто като изберете един от предварително програмираните
режими за декодиране. Те ще доведат вълнуващия и мощен звук на кинотеатрите във вашия дом.
Подготовка за експлоатация
4
Натиснете
5
Натиснете SYSTEM MENU.
.
Настройката е извършена.
Системното меню се изключва.
Относно изходите на високоговорителите
Таблицата по-долу описва опциите, когато свържете всички високоговорители към устройството и зададете
[SPEAKER FORMATION] в положение [STANDARD] (стр. 94).
Настройката по подразбиране в “A.F.D.STD” (когато свържете слушалките към устройството или съраунд
усилвателя, настройката по подразбиране е “HP 2CH”).
Звук от
Съраунд ефект
В зависимост от източника.
Представя звука така, както е записан/кодиран.
“A.F.D. STD”
(AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD)
Ефект
“A.F.D. MULTI”
• Двуканален източник: Системата извежда звук,
(AUTO FORMAT DIRECT записан в 2 канала, от предните и съраунд
MULTI)
високоговорителите, като задава двуканалния
звук към съраунд левия и десния канали.
• Многоканален източник: Системата извежда
звук от високоговорителите в зависимост от
броя на каналите на източника.
42BG
“PRO LIGIC”
“PLII MOVIE”
“PLII MUSIC”
• Двуканален източник: Системата симулира
съраунд звук от двуканални източници и
извежда звука от всички високоговорители.
- “PRO LOGIC” извършва Dolby Pro Logic
декодиране.
- “PLII MOVIE” извършва Dolby Pro Logic II
декодиране във филмов режим.
- “PLIIMUSIC” извършва Dolby Pro Logic II
музикално декодиране.
• Многоканален източник: Системата извежда
звук от високоговорителите в зависимост от
броя на каналите на източника.
“2CH STEREO”
Системата извежда звук от предните
високоговорители на субуфера независимо от
звуковия формат или броя на каналите.
Многоканалните съраунд формати се смесват
само в два канала.
“HP 2CH”
(HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO)
Системата извежда звук от слушалките
независимо от звуковия формат или броя на
каналите. Многоканалните съраунд формати се
свеждат до два канала.
Звук от
Ефект
Системата извежда звук от слушалките, като се
прибавя съраунд ефект независимо от звуковия
формат или броя на каналите.
За да изключите съраунд ефекта
Изберете “A.F.D. STD” или “2CH STEREO” или “HP 2CH” за “DEC. MODE”.
Забележки
• Когато се извежда двуезичен звук, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC” не са ефективни.
• Не можете да изберете режим на декодиране, когато устройството зарежда диск.
• Не можете да изберете режим на декодиране, когато устройството чете файлове в USB устройството или
записва/копира песни.
• В зависимост от входния поток, възможно е режимът на декодиране да се окаже неефективен.
• Когато изберете “A.F.D. MULTI”, възможно е съраунд или стерео ефектът да се окаже неефективен. В
този случай изберете “A.F.D. STD”, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC”.
• Когато променяте режима на декодиране, докато използвате S-AIR приемник, звукът от S-AIR приемника
може да прескача.
43BG
Подготовка за експлоатация
Съраунд ефект
“HP VIRTUAL”
(HEADPHONE
VIRTUAL)
4
Подготовка за експлоатация
Пъхнете един диск в отвора за диска и след
това натиснете Z.
Възпроизвеждане на дискове
В зависимост от това дали дискът е DVD VIDEO
или VIDEO CD, възможно е някои операции да
бъдат различни или ограничени. Обърнете се към
инструкциите, приложени към съответния диск.
Със страната с етикета нагоре
Забележки
Настройка на силата на звука
"/1
Z
N
• Когато възпроизвеждате 8 cm диск,
поставете го във вътрешния кръг на
шейната. Уверете се, че дискът е поставен
правилно в шейната.
• Не поставяйте повече от един диск в
шейната.
FUNCTION
OPERATION DIAL
ОтворDisc
за диска
tray
5
PHONES
jack
Жак
PHONES
"/1
FUNCTION
+/–
Натиснете Z на устройството, за да
отворите отделението за диска, и
поставете диск.
6
Натиснете H.
Системата започва да възпроизвежда
(непрекъснато възпроизвеждане).
Регулирайте нивото на силата на
звука, като използвате VOLUME
+/- на устройството за дистанционно
управление или VOLUME на системата.
Нивото на силата на звука се извежда
на телевизионния екран и на дисплея на
предния панел.
Забележка
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
./>
H
/m/
M/
x
X
1
2
3
44BG
Включете телевизора.
Превключете селектора на входен
сигнал на телевизора към тази система.
Натиснете @/1.
Системата се включва.
Натиснете бутона FUNCTION +/-, за да
изберете “DVD”, освен ако системата не е
зададена в режим “DVD”.
• Когато зададете функцията Control for HDMI,
телевизорът, включен към системата чрез
HDMI кабел (не е приложен в комплекта), може
да работи синхронизирано със системата. За
подробности вижте “Използване на функцията
Control for HDMI за “BRAVIA” Sync” (стр. 73).
За да изключите системата
Натиснете @/1, докато системата е включена.
Системата влиза в режим на готовност.
За да пестите електроенергия в режим
на готовност
Натиснете @/1, докато системата се включи.
За да влезете в режим на пестене на
електроенергия, уверете се, че системата е в
следното състояние.
- “DEMO” е зададен в положение “OFF” (стр. 33).
- [CONTROL FOR HDMI] е зададен в положение
[OFF] (стр. 73).
- “S-AIR STBY” е зададен в положение “STBY
OFF” (стр. 91).
За да използвате слушалките
Свържете слушалките към жака PHONES на
устройството. Звукът от системата се заглушава.
Също така, можете да свържете слушалките към
жака PHONES на съраунд усилвателя. (Звукът от
системата се заглушава.)
Вижте “За да се наслаждавате на звук, като
използвате слушалките” (стр. 35).
Други операции
Натиснете
Спрете
x
Зададете пауза
X
Възстановите
възпроизвеждането след
пауза
X или H
Преминете към
следващата глава, трак
или сцена1)
>
Възпроизвеждане един
кадър (Неподвижен
кадър)2)4)5)
STEP
, когато
системата е в режим
на пауза, за да отидете
на следващия кадър.
Натиснете STEP
, за
да отидете на предходния
кадър (само за DVD
VIDEO/DVD-R/DVDRW), докато системата е в
режим на пауза.
За да се върнете към
режим на нормално
възпроизвеждане,
натиснете H.
Възпроизведете отново
предходната сцена (10
секунди по-рано)6)
(моментално
възпроизвеждане) по
време на възпроизвеждане.
Преминете към предходна . два пъти в рамките на
глава, трак или сцена1)
секунда. Когато натиснете
. веднъж, можете да
преминете към началото
на настоящата глава, запис
или сцена.
Откриете желана глава,
трак или сцена, като
използвате OPERATION
DIAL на устройството 1)
Завъртането на
OPERATION DIAL по
посока на часовниковата
стрелка задава същата
операция като натискането
на >.
Завъртането на
OPERATION DIAL
по посока обратна на
часовниковата стрелка
задава същата операция
като натискането на ..
Заглушите звука временно MUTING.
За да отмените, отново
натиснете бутона или
натиснете VOLUME +, за
да регулирате нивото на
силата на звука.
Спрете възпроизвеждане Z системата.
и извадите диска
Откриете бързо точка чрез M/
или
/m,
превъртане на диска назад докато възпроизвеждате
или напред (Сканиране) 1) даден диск. Всеки път,
когато натиснете M/
или
/m по време
на сканиране, скоростта
на възпроизвеждане се
променя.
За да се върнете към
нормална скорост,
натиснете H. Скоростта
може да се различава при
различните дискове.
Натиснете
Гледате кадър по кадър
M/
или
/m3),
(Бавно възпроизвеждане)2) докато системата е в
режим на пауза. Всеки път,
когато натиснете M/
или
/m3) по време на
Бавно възпроизвеждане,
скоростта на
възпроизвеждане се
променя. Съществуват две
скорости. За да се върнете
към възпроизвеждане
в нормална скорост,
натиснете H.
Превъртате бързо напред
(моментално
текущата сцена (30
търсене) по време на
7)
секунди след това)
възпроизвеждане.
Освен за JPEG файлове с изображения.
Само за DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO
CD.
3)
Освен за VIDEO CD.
4)
Не можете да търсите неподвижни изображения
на DVD-VR.
5)
За DATA CD/DATA DVD, тази функция работи
само за DivX/MPEG4 видео файлове.
6)
Само за DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Бутонът
може да бъде използван освен за DivX/MPEG4
видео файлове.
7)
Само за DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R. Бутонът може да бъде
използван освен за DivX/MPEG4 видео файлове.
1)
2)
Извеждане на ракурси и субтитри
Смяна на ракурсите
Ако на DVD VIDEO диска са записани различни
ракурси за една сцена, можете да сменяте
показвания в момента ракурс.
45BG
Диск
За да
За да
Натиснете ANGLE по време на
възпроизвеждане, за да изберете желания
ракурс.
Извеждане на субтитри
x DVD-VR
Извеждат се видовете записани аудио тракове.
Пример:
• [1: MAIN] (основен звук)
• [1: SUB] (поддържащ звук)
Ако на диска са записани субтитри, можете
да ги включвате или изключвате по време на
възпроизвеждане. Ако на диска са записани
субтитри на различни езици, по време на
възпроизвеждане можете да сменяте езика на
субтитрите или да ги включвате и изключвате
винаги, когато искате.
Натиснете SUBTITLE по време на
възпроизвеждане, за да изберете желания
език на субтитрите.
• [1: MAIN+SUB] (основен и поддържащ звук)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
x VIDEO CD/CD/DATA CD (МР3 файл)/DATA
DVD (MP3 файл)
• [STEREO]: Стандартен стерео звук
• [1/L]: Звукът от левия канал (моно)
• [2/R]: Звукът от десния канал (моно)
Забележка
• Можете да променяте субтитрите, ако DivX
видео файлът е с разширение “.avi” или “.divx”
и ако информацията за субтитрите се съдържа в
самия файл.
Промяна на звука
x DATA CD (DivX видео файл)/DATA DVD (DivX
видео файл)
Изборът на DATA CD или DATA DVD формат
на аудио сигнала се различава в зависимост от
DivX видео файла, който се съдържа на диска.
Форматът се извежда на телевизионния екран.
x Super VCD
• [1:STEREO]: Стерео звук от аудио запис 1.
• [1:1/L]: Звукът от левия канал на аудио запис 1
(моно).
При възпроизвеждане на DVD VIDEO диск или
DATA CD/DATA DVD (DivX видео файлове),
записан в различни аудио формати (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio или DTS), можете
да променяте аудио формата. Ако DVD VIDEO
дискът е записан на различни езици, можете да
смените и езика.
При VIDEO CD, CD, DATA CD, или DATA DVD,
можете да изберете звука от десния или левия
канал и да го слушате и през двата десен и ляв
високоговорители.
Не можете да промените звука за Super Audio CD.
Неколкократно натиснете AUDIO по време на
възпроизвеждане, за да изберете желания
аудио сигнал.
x DVD VIDEO
В зависимост от DVD VIDEO диска възможно е
изборът на език да се различава.
Когато са изведени 4 цифри, те представляват кода
на езика. Обърнете се към “Списък на езиковите
кодове” (стр. 123), за да се запознаете с кода
на отделния език. Когато един и същи език се
извежда 2 или повече пъти, DVD VIDEO дискът е
записан в различни аудио формати.
46BG
• [1:2/R]: Звукът от десния канал на аудио запис
1 (моно).
• [2:STEREO]: Стерео звук от аудио запис 2.
• [2:1/L]: Звукът от левия канал на аудио запис 2
(моно).
• [2:2/R]: Звукът от десния канал на аудио запис
2 (моно).
Проверка на формата на аудио
сигналите
Ако по време на възпроизвеждане неколкократно
натиснете AUDIO, форматът на настоящия аудио
сигнал (PCM, Dolby Digital, DTS и др.) се извежда
както е показано по-долу.
1
x DVD
Пример:
Dolby Digital 5.1 канала
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
LFE (Сигнал на
нискочестотни ефекти)
Съраунд (L/R)
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[MULTI/2CH], след което натиснете
.
Извеждат се опциите за [MULTI/2CH].
3
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Преден
(L/R) +
Front (L/R)
+
Централен
Center
C
R
• [MULTI]: Възпроизвежда частта за
многоканално възпроизвеждане.
• [2 CH]: Възпроизвежда частта за
двуканално възпроизвеждане.
LFE
LS
RS
Формат на програмата, която се
възпроизвежда
Натиснете X/x, за да изберете желаната
.
настройка, и натиснете
Забележка
• Не можете да промените областта за
възпроизвеждане, когато Super Audio CD
не притежава многоканална област за
възпроизвеждане .
Пример:
Dolby Digital 3 канала
Съраунд (Моно)
Преден (L/R)
1:SPANISH
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
Промяна на слоя за
възпроизвеждане за хибриден
Super Audio CD
R
S
Формат на програмата,
която се възпроизвежда
x DATA CD (видео файл)/DATA DVD (видео
файл)
Пример:
МР3 аудио
Някои Super Audio CD са съставени от Super Audio
CD слой и CD слой. Можете да изберете слоя,
който желаете да слушате.
1
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
1:MP3
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
128k
Натиснете X/x, за да изберете
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER], след което
.
натиснете
x Когато слоят е CD слой
Извежда се [SUPER AUDIO CD].
Честота
Bit rate
x Когато слоят е Super Audio CD слой
Извежда се [CD].
Избор на област за
възпроизвеждане за Super Audio CD
3
Натиснете
, за да промените слоя.
• [SUPER AUDIO CD]: Можете да
възпроизведете Super Audio CD слоя.
Когато системата възпроизвежда Super
Audio CD слой, в дисплея на предния панел
светва “SA-CD”.
Някои Super Audio CD се състоят от двуканални
области на възпроизвеждане. Можете да изберете
областта на възпроизвеждане, която желаете да
слушате
47BG
Диск
1: ENGLISH
• [CD]: Можете да възпроизвеждате CD слоя.
Когато системата възпроизвежда CD слоя,
“CD” светва в дисплея на предния панел.
Забележки
• Всяка функция за режим на възпроизвеждане
работи само за избрания слой от областта за
възпроизвеждане.
• Когато изберете CD слой, не можете да
променяте областта за възпроизвеждане.
• Аудио сигналите от Super Audio CD не се
извеждат през HDMI OUT жака.
Не можете да възпроизвеждате неподвижни
изображения като меню. За да се върнете към
РВС възпроизвеждане, натиснете два пъти x,
след това натиснете H.
Възстановяване на
възпроизвеждането от точката,
в която сте спрели диска
(Възстановяване на възпроизвеждането)
Възпроизвеждане на VIDEO CD с
функция РВС (Версия 2.0)
(РВС Възпроизвеждане)
Използвайки функциите РВС (Контрол на
възпроизвеждането), вие можете да извършвате
прости интерактивни операции, като например да
търсите функции, и други подобни операции.
РВС възпроизвеждането ви позволява да
възпроизвеждате интерактивно VIDEO CD, като
следвате менюто на телевизионния екран.
1
Изберете номера на желания елемент,
като натискате бутоните с цифри.
Ако допуснете грешка, натиснете CLEAR, за
да отмените номера.
3
4
Натиснете
.
Следвайте инструкциите от менюто за
интерактивни операции.
Възможно е процедурата на работа да се
различава в зависимост от VIDEO CD. За
подробности се обърнете към инструкциите
за експлоатация, приложени към диска.
За да се върнете към менюто
Натиснете O RETURN.
Забележка
• В зависимост от възпроизвеждания VIDEO CD,
[Press ENTER] на стъпка 3 може да се изведе
като [Press SELECT] в инструкциите на диска. В
този случай натиснете H.
Съвет
• За да възпроизвеждате без РВС функция, докато
системата е в режим стоп, натиснете ./>
или бутоните с цифри, за да изберете запис;
след това натиснете H или
. Системата
стартира функцията по възпроизвеждане.
48BG
1
Докато възпроизвеждате диск, натиснете
x, за да спрете възпроизвеждането.
На дисплея на предния панел се извежда
съобщението “RESUME”.
Започнете възпроизвеждането на VIDEO
CD с функцията РВС.
Извежда се менюто за избор.
2
Когато спрете диска, системата запаметява
точката, в която сте натиснали x, и на дисплея на
предния панел се извежда съобщение
“RESUME”. Ако не изваждате диска от
устройството, функцията Възстановяване
на възпроизвеждането ще действа, дори ако
системата влезе в режим на готовност след като
натиснете @/1.
2
Натиснете H.
Системата възобновява възпроизвеждането
от точката, в която сте спрели диска на
стъпка 1.
Забележки
• В зависимост от точката, в която сте спрели
диска, възможно е системата да не възстанови
възпроизвеждането от същата точка.
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането,
се изчиства, когато:
- извадите диска.
- системата влезе в режим на готовност (само за
DATA CD/DATA DVD).
- промените или нулирате настройките в
дисплея с настройки.
- промените настройката във функцията
родителския контрол.
- промените функцията, като натиснете
FUNCTION +/-.
- изключите кабела на захранването.
• За DVD-VR, VIDEO CD, Super Audio CD,
CD, DATA CD или DATA DVD, системата
помни позицията на възстановяване на
възпроизвеждането за диска.
• Не можете да използвате функцията
Възстановяване на възпроизвеждането по
време на Разбъркано възпроизвеждане или
Програмирано възпроизвеждане.
• Възможно е тази функция да не работи за някои
видове дискове.
Съвет
• За да започнете възпроизвеждането от началото
на диска, натиснете два пъти x; след това
натиснете H.
Системата запазва точка, в която сте спрели диска,
и възстановява възпроизвеждането от същата
точка следващия път, когато заредите същия диск.
Когато паметта за запазване на точки се напълни,
точката за първия диск се изчиства.
За да активирате тази функция, задайте
[MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] в
положение [ON]. За подробности вижте
“[MULTI-DISC RESUME] (само за DVD VIDEO/
VIDEO CD)” (стр. 67).
Създаване на ваша собствена
програма
(Програмирано възпроизвеждане)
Можете да възпроизвеждате съдържанието на
диска в реда, в който желаете, като подредите
записите на диска, създавайки ваша собствена
програма. Можете да програмирате до 99 записа.
1
2
Забележка
• Системата може да запамети и възстанови
възпроизвеждането до 10 точки на спиране на
диска.
Диск
За да се наслаждавате на диск, който
сте възпроизвеждали, чрез функцията
Възстановяване на възпроизвеждането
(Мулти-възстановяване на
възпроизвеждането за диск)
Използване на режима за
възпроизвеждане
Натиснете
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[PROGRAM], след това натиснете
Извеждат се опциите за [PROGRAM].
3
.
Натиснете X/x, за да изберете [SET t],
.
след това натиснете
Общо времетраене на
програмираните записи
Съвет
• За да започнете възпроизвеждането от началото
на диска, натиснете два пъти x и след това
натиснете H.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Записи на диска
4
Натиснете c.
Курсорът се премества към редицата със
записи [T] (в този случай [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
49BG
5
Изберете записа, който желаете да
програмирате.
Например, изберете запис [02].
Натиснете X/x, за да изберете [02] в [T], след
това натиснете
.
Избран запис
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Общо времетраене на програмираните записи
За да отмените всички записи в
програмата
1
2
3
Следвайте стъпки от 1 до 3 в “Създаване
на ваша собствена програма”.
Натиснете X и изберете [ALL CLEAR].
Натиснете
.
Забележка
• Когато натиснете CLEAR, за да се върнете към
режим на нормално възпроизвеждане, режимите
на разбъркано и повторно възпроизвеждане
също се отменят.
Възпроизвеждане в случаен ред
(Разбъркано възпроизвеждане)
6
7
За да програмирате други записи,
повторете стъпки 4 и 5.
Програмираните записи се извеждат в
избрания ред.
Можете да възпроизведете съдържанието на
диска в случаен ред. Всяко следващо разбъркване
“подрежда” записите в различен ред.
Натиснете H, за да стартирате
функцията Програмирано
възпроизвеждане.
• Една и съща песен може да бъде възпроизведена
повторно по време на MP3 възпроизвеждане.
Функцията Програмирано възпроизвеждане
се активира.
Когато програмата приключи, можете
отново да стартирате същата програма, като
натиснете H.
За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR, докато дисплеят за настройка
на програмата не е изведен на телевизионния
екран или на стъпка 3 изберете [OFF]. За да
възпроизведете отново същата програма, на
стъпка 3 изберете [ON] и натиснете
.
За да изключите Контролното меню
Неколкократно натиснете
DISPLAY, докато
Контролното меню се изключи.
За да промените или отмените
програма
1
2
3
Следвайте стъпки от 1 до 3 в “Създаване
на ваша собствена програма”.
Натиснете X/x, за да изберете номер на
програмата за записа, който желаете да
промените или отмените.
Ако желаете да изтриете запис от програма,
натиснете CLEAR.
За ново програмиране следвайте
стъпка 5.
За да отмените програма, изберете [--] в [T],
след това натиснете
.
50BG
Забележка
1
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[SHUFFLE], след това натиснете
.
Извежда се опцията за [SHUFFLE].
3
Натиснете X/x, за да изберете опция,
която ще бъде разбърквана.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Изключено.
• [TRACK]: Разбърква записите на диска.
x Когато Програмираното
възпроизвеждане е включено
• [OFF]: Изключено.
• [ON]: Разбърква записи, избрани в
програмата.
x DATA CD (освен за видео файлове)/
DATA DVD (освен за видео файлове)
• [OFF]: Изключено.
• [ON (MUSIC)]: Разбърква МР3 файлове
в папката на настоящия диск. Когато не
сте избрали папка, първата папка ще се
възпроизведе в произволен ред.
4
Натиснете
x DATA CD/DATA DVD
.
•
•
•
•
[OFF]: Изключено.
[DISC]: Повтаря всички папки на диска.
[FOLDER]: Повтаря настоящата папка.
[TRACK] (само за МР3 файлове): Повтаря
настоящия файл.
• [FILE] (само за видео файлове): Можете да
повтаряте настоящия файл.
Разбърканото възпроизвеждане започва.
За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или на стъпка 3 изберете
[OFF].
4
Неколкократно натиснете
DISPLAY, докато
Контролното меню се изключи.
Забележки
• Не можете да използвате опцията за
възпроизвеждане в случаен ред с VIDEO CD или
Super VCD с PBC възпроизвеждане.
• Когато натиснете CLEAR, за да се върнете
към режим на нормално възпроизвеждане,
разбърканото и повторното възпроизвеждане
също се отменят.
Повторно възпроизвеждане
(Повторно възпроизвеждане)
Можете повторно да възпроизведете
съдържанието на диска. Можете да използвате
комбинация от режимите за Разбъркано и
Програмирано възпроизвеждане.
1
Натиснете
.
Диск
За да изключите дисплея на
Контролното меню
Опцията е избрана.
За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или на стъпка 3 изберете [OFF].
За да изключите дисплея на
Контролното меню
Неколкократно натиснете
DISPLAY, докато
Контролното меню се изключи.
Забележки
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO
CD и Super VCD с PBC възпроизвеждане.
• Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD,
който съдържа МР3 файлове и JPEG файлове
с изображения, и когато тяхното време за
възпроизвеждане не е едно и също, звукът и
картината ще се разминават.
• Когато натиснете CLEAR, за да се върнете
към режим на нормално възпроизвеждане,
разбърканото и повторното възпроизвеждане
също се отменят.
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[REPEAT], след това натиснете
.
Извежда се опцията за [REPEAT].
3
Натиснете X/x, за да изберете опция,
която ще бъде повторена.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
• [TITLE]: Повтаря настоящото заглавие на
диска.
• [CHAPTER]: Повтаря настоящата глава.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички записи на диска.
• [TRACK]: Повтаря настоящия запис.
51BG
Избор на оригинално или
редактирано заглавие на DVD-VR
Търсене/Избор на диск
Тази функция работи само за DVD-VR със
създаден плейлист.
Използване на менюто на DVD
1
DVD дискът е разделен на множество части,
които съставят изображение или музикален
запис. Тези части се наричат “заглавия”. Когато
възпроизвеждате DVD, което съдържа няколко
заглавия, можете да изберете желаното от вас
заглавие с помощта на DVD TOP MENU.
Когато възпроизвеждате DVD дискове, които
ви позволяват да избирате функции като език
на субтитрите и звука, изберете тези функции с
помощта на DVD MENU.
1
2
3
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
3
Натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете
настройката.
• [PLAY LIST]: Възпроизвежда заглавията,
според създадения плейлист.
• [ORIGINAL]: Възпроизвежда
оригиналните записани заглавия.
4
Натиснете C/X/x/c или бутоните с цифри,
за да изберете функцията, която искате
да задействате или да промените.
Натиснете X/x, за да изберете
[ORIGINAL/PLAY LIST], след това
натиснете
.
Извежда се опциите за [ORIGINAL/PLAY
LIST].
Натиснете DVD TOP MENU или DVD MENU.
На телевизионния екран се извежда
менюто на диска. В зависимост от диска
съдържанието на менюто е различно.
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
Натиснете
.
Търсене на заглавие/глава/песен/
сцена и др.
За да изведете DVD менюто на дисплея
на Контролното меню
1
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
Натиснете X/x, за да изберете [MENU] или
[TOP MENU]
Можете да търсите DVD VIDEO/DVD-VR по
заглавие или глава, и VIDEO CD/Super Audio
CD/CD/DATA CD/DATA DVD по песен, индекс
или сцена. За DATA CD/DATA DVD, можете да
търсите по папка или файл. Тъй като заглавията
и записите са обозначени с уникални номера
на дисковете, можете да изберете желаното
заглавие или запис, като въведете неговия номер.
Или, можете да търсите определена сцена, като
използвате времевия код.
Натиснете
1
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[DISC MENU], след това натиснете
.
Извежда се опцията за [DISC MENU].
3
4
.
За да изключите дисплея на
Контролното меню
Неколкократно натиснете
DISPLAY, докато
Контролното меню се изключи.
52BG
Натиснете
DISPLAY. (Ако зададете
[MEDIA] в положение [MUSIC/PHOTO],
натиснете
DISPLAY два пъти.)
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете метода на
търсене.
Пример:
[CHAPTER]
Избрано е [**(**)] (** се отнася за номер).
Номерът в скоби обозначава общия брой
на заглавията, главите, песните, индексите,
сцените, папките или файловете.
DVD VIDEO
3
Натиснете
.
[Т **:**:**] се променя на [Т --:--:--].
Въведете времевия код, като използвате
бутоните с цифри.
Например, ако искате да откриете сцена,
която е на 2 часа, 10 минути и 20 секунди
след началото. Натиснете 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
4
Натиснете
Диск
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
2
.
Забележка
• Не можете да търсите сцена на DVD+RW, като
използвате времевия код.
Избранrow
ред
Selected
3
Натиснете
.
[**(**)] се променя на [– – (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
4
DVD VIDEO
Натиснете X/x или бутоните с цифри,
за да изберете номера на заглавието,
главата, записа, индекса или сцената,
която търсите.
Ако допуснете грешка, откажете номера,
като натиснете CLEAR.
5
Натиснете
.
Системата започва възпроизвеждане от
избрания номер.
Съвет
• Когато дисплеят с Контролното меню се
изключи, можете да търсите глава (DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW), запис (VIDEO CD/Super
Audio CD/CD) или файл (DATA CD/DATA DVD
(видео файл)), като натиснете бутоните с
цифри и
.
Търсене на сцена, като използвате
времевия код
1
На Стъпка 2 изберете
[TIME].
Избира се [Т **:**:**] (възпроизведено
време от текущото заглавие).
53BG
Възпроизвеждане на МР3
файлове/JPEG файлове с
изображения
4
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [MEDIA].
5
Когато изберете [MUSIC], натиснете DVD
MENU. Когато изберете опция, различна
от [MUSIC], натиснете X/x, за да изберете
[MUSIC], след това натиснете
.
Извежда се списък с папки, който съдържа
MP3 файлове.
Избраните папки са оцветени в жълто.
Можете да възпроизвеждате МР3 файлове или
JPEG файлове с изображения:
– които имат разширение “.mp3” (за МР3
файл) или “.jpg”/“.jpeg” (за JPEG файлове с
изображения).
– които отговарят на стандарта за формат на
файловете с изображения DCF*.
* “Design rule for Camera File system”: Стандарт
за изображения при цифрови фотоапарати,
одобрен от Асоциацията за развитие на
японската електронна индустрия (JEITA).
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Забележки
• Системата възпроизвежда данни с разширение
“.mp3”, “.jpg” или “.jpeg”, дори ако не са в МР3
или JPEG формат. Възпроизвеждането на тези
данни може да генерира силен шум, който може
да повреди системата от високоговорители.
• Системата не може да възпроизвежда аудио
записи в MP3PRO формат.
• Системата може да разпознае до 200 папки. Тя
няма да възпроизведе папките след първите 200.
(В зависимост от конфигурацията на папките,
възможно е броят на папките, които могат да се
разпознаят от системата, да намалее.)
• Системата може да разпознае до 150 МР3 файла/
JPEG файлове с изображения в папка.
• Времето за започване на възпроизвеждането
на следващ папка може да се окаже по-дълго,
когато прескачате от една папка в друга.
• Някои видове JPEG файлове не могат да бъдат
възпроизвеждани от системата. (Например,
JPEG файл с изображение с големина, която е
по-малка от 8 (широчина) х 8 (височина).
Избор на MP3 файл или папка
1
2
3
54BG
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
Заредете DATA CD или DATA DVD.
След зареждането на диск, на телевизионния
екран се извежда списък с папки.
Натиснете
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
6
Натиснете X/x, за да изберете папка.
x За да възпроизвеждате МР3 файлове
в папки
Натиснете H, за да започнете
възпроизвеждането на избраната папка.
x За да изберете МР3 файл
Натиснете
.
Извежда се списък с файловете в папката.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете
.
Системата започва възпроизвеждането
на избрания файл. Можете да изключите
списъка с файлове, като натиснете DVD
MENU. Когато пак натиснете DVD MENU,
отново се извежда списъкът с папки.
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
Извежда се списък с папки, който съдържа
JPEG файлове.
Избраните папки са оцветени в жълто.
За да възпроизведете следващ или
предходен МР3 файл
Натиснете >, за да възпроизведете следващия
MP3 файл. Натиснете ., за да възпроизведете
предходния МР3 файл.
Когато натиснете . веднъж, можете да
преминете към началото на настоящия МР3 файл.
Обърнете внимание, че можете да изберете
следваща папка, като след последния файл в
настоящата папка натиснете >, но не можете
да се върнете към предната папка, като натиснете
.. За да се върнете към предходната папка,
изберете папката от списъка с папки.
Натиснете O RETURN.
За да включите/изключите дисплея
Натиснете DVD MENU.
За да изберете папка чрез устройството
за дистанционно управление
В режим на възпроизвеждане или пауза можете
бързо да изберете желана папка, като натиснете
+/-.
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 45).
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Диск
За да се върнете към предходния
дисплей
FOLDER LIST
Натиснете X/x, за да изберете папката.
x За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
x За да възпроизвеждате JPEG файлове
с изображения в папки
Натиснете H, за да започнете
възпроизвеждане на избраната папка.
JPEG изображенията се възпроизвеждат
като изреждане на изображения. Можете
да промените интервала на изреждане на
изображения (стр. 56) и да прибавите ефекти
към изреждането на изображения (стр. 57).
x Когато изберете JPEG файл с
изображение чрез извеждане на подекрани.
Избор на JPEG файл с изображение
или папка
1
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
3
Натиснете
4
След зареждането на диск, на телевизионния
екран се извежда списък с папки.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [MEDIA].
5
Натиснете PICTURE NAVI.
Извежда се списък с изображения на
файловете, които се съдържат в папката на 16
под-екрана.
Когато изберете [PHOTO], натиснете DVD
MENU. Когато изберете опция, различна
от [PHOTO], натиснете X/x, за да изберете
[PHOTO], след това натиснете
.
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
изображението, което желаете да прегледате,
и след това натиснете
.
За да се върнете към нормален екран,
натиснете O RETURN.
За да възпроизведете следващ или
предходен JPEG файл с изображение
Натиснете c/C, когато дисплеят на Контролното
меню не е изведен. Обърнете внимание, че можете
да изберете следващ албум, като натискате c след
последното изображение в първата папка, но не
можете да се върнете към предната папка, като
натиснете C.
55BG
За да се върнете към предходната папка, изберете
папката от списъка с папки.
5
Въртене на JPEG файл с изображение
Когато на телевизионния екран е изведен JPEG
файл с изображение, можете да завъртите
изображението на 90 градуса.
Натиснете X/x, докато преглеждате JPEG
изображението. Натиснете CLEAR, за да се
върнете към нормален изглед.
Извежда се списък с папки, който съдържа
JPEG файлове.
6
Забележка
Натиснете x.
За да включите/изключите дисплея
Натиснете DVD MENU
За да изберете папка чрез устройството
за дистанционно управление
В режим на пауза при възпроизвеждане можете
бързо да изберете желаната папка, като натиснете
+/-.
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 45).
Възпроизвеждане на файлове в
последователност със звук
Можете да възпроизвеждате файлове в
последователност и със звук като първо поставите
MP3 и JPEG файловете в една папка на DATA CD
или DATA DVD.
1
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато се на дисплея на предния панел
се изведе индикация “DVD”.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
3
Натиснете
4
Задаване на продължителност на
изреждането на изображения за
JPEG файлове с изображения
1
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете
.
Натиснете
DISPLAY. (Ако сте задали
[MEDIA] в положение [MUSIC/PHOTO],
DISPLAY два пъти.)
натиснете
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[INTERVAL], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [INTERVAL].
3
Натиснете X/x, за да изберете
настройката.
• [NORMAL]: Задава стандартно време.
• [FAST]: Задава време, което е по-малко от
[NORMAL].
• [SLOW 1]: Задава време, което е по-голямо
от [NORMAL].
• [SLOW 2]: Задава време, което е по-голямо
от [SLOW1].
DISPLAY.
Извеждат се опциите за [MEDIA].
56BG
Забележка
• Ако по едно и също време възпроизвеждате
голямо количество данни с МР3 и JPEG файлове
с изображения, възможно е звукът да прескача.
Sony ви препоръчва да зададете МР3 честотата
в положение 128 kbps или по-малко, когато
създавате файл. Ако звукът все още прескача,
намалете размера на JPEG файла.
След зареждането на диск, на телевизионния
екран се извежда списък с папки.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете папката,
която желаете да възпроизведете, и
натиснете H.
Системата започва да възпроизвежда
избраната папка.
Можете да включите/изключите списъка с
папки, като неколкократно натиснете DVD
MENU.
• Не можете да завъртите JPEG файл с
изображение, когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [(1920 x
1080i) HD ] или [(1920 x 1080i) HD] (стр. 65).
За да спрете възпроизвеждането
Когато изберете [MUSIC/PHOTO],
натиснете DVD MENU. Когато изберете
опция, различна от [MUSIC/PHOTO],
натиснете X/x, за да изберете [MUSIC/
PHOTO], след това натиснете
.
4
Натиснете
.
Забележка
• Някои JPEG файлове, особено тези в
прогресивен формат или тези с 3,000,000 или
повече пиксела, изискват по-дълго време от
останалите, за да се изведат, което може да
удължи продължителността за извеждане на
желаната опция.
4
За да изберете ефект за JPEG
файлове с изображения в
изреждането на изображения
1
5
Натиснете
DISPLAY. (Ако сте задали
[MEDIA] в положение [MUSIC/PHOTO],
DISPLAY два пъти.)
натиснете
• [MUSIC/PHOTO]: Можете да
възпроизвеждате в последователност както
JPEG файлове с изображения, така и МР3
файлове в една и съща папка.
• [MUSIC]: Приоритет на възпроизвеждане
на МР3 файлове.
• [VIDEO]: Приоритет на възпроизвеждане
на видео файлове.
• [PHOTO]: Приоритет на възпроизвеждане
на JPEG файлове с изображения. Можете
да възпроизвеждате в последователност
JPEG файлове с изображения.
.
Извеждат се опциите за [EFFECT].
3
Натиснете X/x, за да изберете
настройката.
• [MODE 1]: Изображението се извежда от
върха към долната част.
• [MODE 2]: Изображението се извежда от
ляво на дясно.
• [MODE 3]: Изображението се извежда от
центъра на екрана.
• [MODE 4]: Изображението избира
произволен ефект.
• [MODE 5]: Следващото изображение се
извежда върху предходното.
• [OFF]: Изключва функцията.
4
Натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете
настройката.
6
Натиснете
.
За подробности относно приоритета на
възпроизвеждане на видовете файлове при
настройка [MEDIA] вижте “Приоритет на
възпроизвеждане на видовете файлове”
(стр. 122).
Извеждане на списък с MP3
файлове/JPEG файлове с
изображения
Забележка
• Настройката [EFFECT] не е ефективна, когато
зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI
SETUP] в положение [(1920 x 1080i) HD ] или
[(1920 x 1080i) HD] (стр. 65).
Избор на приоритет на
възпроизвеждане за видове
файлове
Можете да изберете приоритет на
възпроизвеждане, когато сте смесили различни
видове файлове (MP3 файлове, JPEG файлове с
изображения или видео файлове) на диска.
1
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
3
Натиснете
След зареждането на диск, на телевизионния
екран се извежда списък с папки.
1
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[BROWSING], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [BROWSING].
3
Натиснете X/x, за да изберете желания
списък, след това натиснете
.
• [FOLDER LIST]: Извежда се списъка с
папки. Следвайте стъпка 6 от “Избор на
МР3 файл или папка” (стр. 54) или “Избор
на JPEG файл с изображение или папка”
(стр. 55).
• [PICTURE LIST] (само за JPEG файл с
изображение): Прегледът на JPEG файлове
с изображения в папката се извежда на 16
под-екрана. Следвайте стъпка 6 от “Избор
на JPEG файл с изображение или папка”
(стр. 55).
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
57BG
Диск
Натиснете X/x, за да изберете
[EFFECT], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [MEDIA].
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете
Видео файлове
Относно видео файлове
Mожете да възпроизвеждате DivX видео файлове
или MPEG4 файлове.
DivX® e цифрова видео технология, създадена
от DivX, Inc. Това устройство е официално
сертифициран DivX® продукт.
Можете да възпроизвеждате DATA CD и DATA
DVD, които съдържат DivX® видео файлове.
DATA CD и DATA DVD, които системата
може да възпроизвежда
Тази система възпроизвежда само DATA CD,
чиито логически формат е ISO 9660 Ниво1/Ниво2
или Joliet, и DATA DVD в универсален дисков
формат (UDF).
За подробности относно форматите на запис се
обърнете към ръководствата за експлоатация,
приложени към дисковете и записващия софтуер
(не са приложени в комплекта).
Относно реда на възпроизвеждане на
данни от DATA CD или DATA DVD
Обърнете внимание, че е възможно редът на
възпроизвеждане да не е същият в зависимост
от софтуера, който е използван за създаването
на DivX видео файла или ако има повече от 200
папки и 150 видео файла във всяка папка.
прескача, или да не съвпада с картината на
екрана.
• Системата не може да възпроизвежда някои
DivX файлове, които са по-дълги от 3 часа.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно
е изображението да бъде неясно или
възпроизвеждането да спре. В този случай
ви препоръчваме да създадете файл с помалка честота. Ако звукът все още съдържа
шум, препоръчителният аудио формат е МР3.
Обърнете внимание обаче, че тази система не
е съвместим с WMA (Windows Media Audio)
формата.
• Заради технологията по компресията,
която използват DivX видео файловете,
възпроизвеждането на картината след като
натиснете H отнема известно време.
MPEG4 видео файлове, които системата
може да възпроизвежда
Системата може да възпроизвежда данни,
записани в MP4 формат, и с разширение “.mp4”
или “.m4v”. Системата няма да възпроизвежда
файлове с разширение “.mp4” или “.m4v”, ако не
съдържат MPEG4 видео.
Забележка
• Съвместимостта с всички MPEG4 видео
кодиращи/записващи софтуери, записващи
устройства и носители не е гарантирана.
Избор на папка
1
Забележка
• Възможно е системата да не успее да
възпроизведе някои DATA CD/DATA DVD,
създадени в Packet Write формат.
DivX видео файлове, които системата
може да възпроизвежда
Системата може да възпроизвежда данни,
записани в DivX формат, които имат разширение
“.avi” или “.divx”. Системата няма да възпроизведе
файлове с разширение “.avi” или “.divx”, ако те не
са DivX видео файлове.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
3
Натиснете
4
58BG
След зареждането на дискa, на
телевизионния екран се извежда списък с
папки.
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [MEDIA].
Забележки
• Възможно е системата да не възпроизведе DivX
видео файл, ако той е съставен от два или повече
DivX видео файла.
• Системата не може да възпроизвежда DivX
видео файл с размер, който е по-голям от 720
(широчина) х 576 (височина) или 2 GB.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно
е изображението да е неясно или звукът да
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
5
Когато изберете [VIDEO], натиснете
DVD MENU. Когато изберете настройка,
различна от [VIDEO], натиснете X/x, за да
изберете [VIDEO], след това натиснете
.
Извежда се списък с папки, които съдържат
видео файлове.
Избраните папки се осветяват в жълто.
2
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Натиснете X/x, за да изберете файла, и
натиснете
.
Избраният файл се възпроизвежда.
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
Диск
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
6
7
Натиснете X/x, за да изберете папката,
която желаете да възпроизвеждате.
Натиснете H.
Системата започва възпроизвеждане от
избраната папка.
За да изберете видео файловете, вижте
“Избор на видео файл” (стр. 59).
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да включите/изключите дисплея
Натиснете DVD MENU.
За да изберете папка с устройството за
дистанционно управление
По време на пауза при възпроизвеждане можете
да изберете желаната папка бързо, като натиснете
+/-.
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 45).
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да възпроизвеждате следващ или
предходен видео файл без да включвате
списъка с файлове по-горе
Можете да изберете следващ или предходен видео
файл в същата папка, като натиснете >/..
Също така, можете да изберете и първия видео
файл от следваща папка, като по време на
възпроизвеждане на последния запис от текущата
папка продължите да натискате >. Обърнете
внимание, че не можете да се върнете към
предходна папка, като натискате .. За да се
върнете към предходната папка, изберете я от
списъка с папки.
Съвет
• Ако предварително сте задали колко пъти
да се възпроизведе файлът, можете да
възпроизвеждате DivX видео файла толкова
пъти, колкото пъти сте задали. Следните
действия оказват влияние на настройката:
- когато изключите системата.
- когато възпроизвеждате друг файл.
- когато отворите шейната на диска.
Избор на видео файл
Извеждане на списък с видео
файлове
1
1
След стъпка 6 в “Избор на папка”,
натиснете
.
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Извежда се списъкът с файловете в папката.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[BROWSING], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [BROWSING].
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
3
Натиснете X/x, за да изберете [FOLDER
LIST], след това натиснете
.
Извежда се списъкът с папки. Следвайте
стъпка 6 от “Избор на папка” (стр. 58).
59BG
Настройка на разминаването
между картина и звук
Забрана на възпроизвеждане
за диск
[A/V SYNC]
[RARENTAL CONTROL]
Когато звукът и картината се разминават, можете
да регулирате закъснението между картината и
звука.
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да бъде ограничено от функцията
[PARENTAL CONTROL]. Възможно е някои сцени
да бъдат блокирани или сменени с други.
1
Можете да зададете ограничение за
възпроизвеждането, като регистрирате парола.
Когато включите функцията [PARENTAL
CONTROL], трябва да въведете паролата, за да
започнете възпроизвеждането на дискове със
зададено ограничение.
Натиснете
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
SYNC], след това натиснете
.
[A/V
Извеждат се опциите за [A/V SYNC].
3
Натиснете X/x, за да изберете
настройката.
• [OFF]: Не се настройва.
1
2
• [ON]: Регулира разминаването между
картина и звук.
4
Натиснете
.
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
.
Извежда се опцията [SETUP].
Забележка
• В зависимост от входния поток, възможно е тази
функция да се окаже неефективна.
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/-, докато на предния панел се изведе
“DVD”.
4
Натиснете X/x, за да изберете [CUSTOM],
след това натиснете
.
Извежда се дисплеят с настройки.
5
Натиснете X/x, за да изберете [SYSTEM
SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете [PARENTAL
CONTROL t], след което натиснете
.
x Ако не сте въвели парола
Извежда се екранът за регистриране на нова
парола.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
60BG
Въведете 4-цифрената парола, като
използвате бутоните с цифри; след това
натиснете
.
За да изключите функцията [RARENTAL
CONTROL] (Родителски контрол)
Задайте [LEVEL] в положение [OFF] на Стъпка 11.
Извежда се екранът за потвърждение на
паролата.
x Когато вече сте регистрирали парола
Извежда се екранът за въвеждане на
паролата.
1
Въведете или отново въведете вашата
4-цифрена парола, като натискате
бутоните с цифри; след това
натиснете
.
Заредете диска и натиснете H.
Извежда се екранът за въвеждане на парола.
2
Извежда се дисплеят за настройка на нивото
на ограничение за възпроизвеждане.
Въведете вашата 4-цифрена парола, като
използвате бутоните с цифри, след което
натиснете
.
Системата е готова за възпроизвеждане.
Съвет
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
8
OFF
USA
Натиснете X/x, за да изберете
[STANDARD], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за избор за
[STANDARD].
9
1
Избира се областта.
2
Натиснете X/x, за да изберете [LEVEL],
след това натиснете
.
Извеждат се опциите за избор за [LEVEL].
11
Смяна на паролата
Натиснете X/x, за да изберете
географска област като ниво на
ограничение на възпроизвеждането,
след това натиснете
.
Когато изберете [OTHERS t], изберете и
въведете стандартния код от таблицата “Код
на страната за родителски контрол”
(стр. 123), като използвате бутоните с цифри.
10
• Ако сте забравили вашата парола, извадете
диска и повторете стъпки от 1 до 6 в “Забрана за
възпроизвеждане на диск” (стр. 60).
Когато екранът ви попита за парола, въведете
6-цифреното число “199703”, като използвате
бутоните с цифри, после натиснете
. Екранът
ще поиска да въведете нова 4-цифрена парола.
След като въведете новата парола, сменете
диска в устройството и натиснете H. Когато се
изведе дисплея за въвеждане на вашата парола,
въведете новата парола.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “DVD”.
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете [CUSTOM],
след това натиснете
.
Извежда се дисплеят с настройки.
Натиснете X/x, за да изберете желаното
ниво, след това натиснете
.
5
Настройката [PARENTAL CONTROL]
приключва.
Колкото по-ниска е стойността, толкова поголямо е ограничението.
Натиснете X/x, за да изберете [SYSTEM
SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете [PARENTAL
CONTROL t], след което натиснете
.
Извежда се екранът за въвеждане на
паролата.
61BG
Диск
7
За да възпроизведете диск, за който
е зададена функцията [RARENTAL
CONTROL] (Родителски контрол)
7
8
9
10
Въведете вашата 4-цифрената парола,
като използвате бутоните с цифри, след
това натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете [CHANGE
PASSWORD t], след това натиснете
.
Въведете нова 4-цифрена парола, като
използвате бутоните с цифри, след това
натиснете
.
За да потвърдите паролата, въведете
я отново, като използвате бутоните с
цифри; след това натиснете
.
Промяна на настройките на
системата, като използвате
дисплея с настройки
Чрез екрана с настройки можете да извършвате
различни настройки - например да регулирате
картината и звука.
Изведените опции се различават в зависимост от
държавата и модела.
Забележка
Ако сте допуснали грешка при
въвеждането на паролата
• Настройките за възпроизвеждане, запазени на
диска, са с приоритет на дисплея с настройки и
е възможно част от функциите, описани по-долу,
да не работят.
Натиснете C преди да натиснете
въведете правилната цифра.
1
и след това
2
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “DVD”.
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете [CUSTOM],
след това натиснете
.
Извежда се дисплеят с настройки.
5
Натиснете X/x, за да изберете опция,
след това натиснете
.
• [LANGUAGE SETUP] (стр. 63)
• [VIDEO SETUP] (стр. 63)
• [HDMI SETUP] (стр. 64)
• [AUDIO SETUP] (стр. 66)
• [SYSTEM SETUP] (стр. 66)
• [SPEAKER SETUP] (стр. 67)
Пример: [VIDEO SETUP]
Избрана опция
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Опция за настройка
62BG
16:9
VIDEO
AUTO
6
Изберете опция, като натиснете X/x, след
което натиснете
.
Извеждат се възможните опции за
настройки.
Пример: [TV TYPE]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
7
Изберете настройка, като натиснете X/x,
след което натиснете
.
Настройката е избрана и извършена.
Пример: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Selected
setting
Избрана
настройка
Превключва езика за индикацията на
телевизионния екран.
x [MENU] (само за DVD VIDEO)
Избира желания език за менюто на диска.
x [AUDIO] (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука.
Когато изберете [ORIGINAL], езикът на диска е с
приоритет и дискът се избира.
x [SUBTITLE] (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за субтитрите, записани на
DVD VIDEO.
Когато изберете [AUDIO FOLLOW], езикът за
субтитрите се променя в зависимост от езика,
който сте избрали за звуковата пътечка.
Забележка
• Когато изберете език в [MENU], [AUDIO] или
[SUBTITLE], който не е записан на DVD VIDEO
диска, един от записаните езици автоматично ще
бъде избран (в зависимост от диска, възможно е
езикът да не се избере автоматично).
Съвет
За да нулирате всички настройки в
[SETUP]
За да нулирате всички настройки в [SETUP],
вижте “Връщане на [SETUP] настройките в
стойностите им по подразбиране” (стр. 103).
Настройка на езика на екрана или
на звука
• Ако изберете [OTHERS t] в [MENU], [AUDIO]
и [SUBTITLE], изберете и въведете кода на езика
от “Списък на езиковите кодове” (стр. 123), като
използвате бутоните с цифри.
Настройки на дисплея
[VIDEO SETUP]
Изберете настройки в зависимост от телевизора,
който ще свържете.
[LANGUAGE SETUP]
Позволява ви да задавате различни езици за
индикацията на екрана или за звука.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
63BG
Диск
Опции
Options
x [OSD] (Екранен дисплей)
x [TV TYPE]
Избира съотношението на екрана на свързания
телевизор.
[16:9]: Изберете тази позиция, когато свързвате
широкоекранен телевизор или телевизор с
функция широк екран.
x [PAUSE MODE] (само за DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
Избира се изображението в режим на пауза.
[AUTO]: Изображение, включващо динамично
движещи се обекти, се извежда на екран без
трептене. Обикновено избирайте това положение.
[FRAME]: Изображение, включващо неподвижни
обекти, се извежда на екран с висока резолюция.
[4:3 LETTER BOX]: Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор. Извежда широка картина
с черни ленти в горната и долната част на екрана.
[4:3 PAN SCAN]: Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор. Автоматично извежда
широка картина на целия екран, като частта, която
не пасва, се отрязва автоматично.
Настройка за HDMI
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
x [HDMI RESOLUTION]
Забележка
• В зависимост от DVD диска, опцията [4:3
LETTER BOX] може автоматично да бъде
избрана вместо [4:3 PAN SCAN], или обратното.
x [LINE]
Можете да изберете начин на извеждане на видео
сигнал от EURO AV T OUTPUT (TO TV) жака на
задния панел на устройството.
[VIDEO]: Системата извежда видео сигнали.
[RGB]: Системата извежда RGB сигнали.
Можете да изберете вида на видео сигнала,
който да се извежда през жака HDMI OUT. За
подробности вижте “Избор на вида на видео
сигнала, който се извежда от жака HDMI OUT”
(стр. 38).
[AUTO (1920 x1080p)] Системата извежда
оптимален видео сигнал за свързания телевизор.
[1920 х 1080i] Системата извежда 1920 х 1080i*
видео сигнали.
[1280 х 720р] Системата извежда 1280 х 720p*
видео сигнали.
[720 х 480р]**: Системата извежда 720 х 480p*
видео сигнали.
* i: интерфейс, p: прогресивен
** В зависимост от модела може да се появи
[720 x 480/576p].
Забележки
• Ако вашият телевизор не приема RGB сигнали,
на телевизионния екран не се извежда картина,
дори когато изберете [RGB]. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено към
вашия телевизор.
• Не можете да изберете [RGB], докато HDMI
индикаторът свети. [RGB] автоматично се
превключва в положение [VIDEO], когато
включите свързаното HDMI оборудване.
64BG
x [CONTROL FOR HDMI]
Включва/изключва функцията [CONTROL FOR
HDMI]. Тази функция работи, когато свържете
системата и телевизора с HDMI кабел.
За подробности относно тази функция вижте
“Използване на функцията Control for HDMI за
“BRAVIA” Sync” (стр. 73).
[OFF]: Изключва функцията.
[ON]: Включва функцията. Можете да работите
с различните компоненти, които са свързвани с
HDMI кабела.
Ако промените начина на извеждане на
сигнала от телевизионните високоговорители
към високоговорителите на системата в
телевизионното меню (или чрез натискане на
бутона THEATRE), контролирането на звука на
системата (стр. 74) се включва и в зависимост от
нивото на силата на звука на системата се извежда
силен звук. Можете да предотвратите това, като
ограничите максималната сила на звука.
[LEVEL3]: Максималната сила на звука е 10.
[LEVEL2]: Максималната сила на звука е 15.
[LEVEL1]: Максималната сила на звука е 20.
[OFF]: Изключена функция.
Забележка
• Тази функция работи само когато [CONTROL
HDMI] е зададен в положение [ON].
• Когато зададете функцията в положение,
различно от “DVD” или “USB”, системата не
извежда звук от жака HDMI OUT, дори когато
зададете [AUDIO (HDMI)] в положение [ON].
x [JPEG RESOLUTION]
Можете да изберете резолюция за JPEG файл с
изображение, изведен от жака HDMI OUT.
[SD ]: Системата извежда стандартна
резолюция с черен кадър.
[HD ]: Системата извежда HD резолюция с
черен кадър.
[HD]: Системата извежда HD резолюция без черен
кадър.
[(1920 x 1080i) HD ]: Системата извежда HD
резолюция в пълен размер с черен кадър.
[(1920 x 1080i) HD]: Системата извежда HD
резолюция в пълен размер без черен кадър.
Забележки
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Избира вида на HDMI сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
[YCBCR]: Извежда YCBCR сигнали.
[RGB]: Извежда RGB сигнали.
Забележки
• Ако във възпроизвежданата картина се получат
смущения, задайте [YCBCR] в положение
[RGB].
• Ако HDMI OUT жакът е свързан към оборудване
с DVI жак, [RGB] сигналите автоматично ще се
извеждат, дори когато сте избрали [YСBCR].
• Функцията [JPEG RESOLUTION] е ефективна,
само когато зададете [TV TYPE] във [VIDEO
SETUP] в положение [16:9], и когато зададете
[HDMI RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в
положение, различно от [720 x 480p] или [720
x 576p].
• Можете да изберете [(1920 x 1080i) HD ] или
[(1920 x 1080i) HD], само когато зададете [HDMI
RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение
[1920 x 1080i].
• HDMI сигналът временно спира, когато:
- Системата зарежда или спира зареждането на
DATA CD или DATA DVD.
- Свържете или изключите USB устройство.
x [AUDIO (HDMI)]
Избира вида на аудио сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
[OFF]: Звукът не се извежда от жака HDMI OUT.
[ON]: Извежда аудио сигнали, като преобразува
Dolby Digital, DTS, или 96 kHz/24 bit PCM
сигнали в 48 kHz/16 bit PCM.
65BG
Диск
x [VOLUME LIMIT]
Забележки
• Когато свържете системата и телевизора с HDMI
кабел и сте избрали [ON], [AUDIO DRC], [A/V
SYNC], DYNAMIC BASS, “DEC. MODE” и
звуковият режим не се прилагат към звука, който
се извежда от телевизора.
Настройки за звука
Забележки
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
OFF
OFF
• Когато зададете опция [AUTO], езикът може да
се промени. Настройката [TRACK
SELECTION] има по-висок приоритет от
[AUDIO] опциите в [LANGUAGE SETUP]
(стр. 63). (В зависимост от диска, възможно е
функцията да не работи.)
• Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и Dolby
Digital имат един и същи брой канали, системата
избира формата в следния ред - PCM, DTS,
Dolby Digital, MPEG audio.
Други настройки
x [SPEAKER FORMATION]
Можете да изберете позицията на
високоговорителите за по-добър съраунд звук. За
подробности вижте “Оптимален съраунд звук за
стая” (стр. 94).
x [AUTO CALIBRATION]
[SYSTEM SETUP]
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
Можете автоматично да зададете подходящите
настройки. За подробности вижте “Автоматична
настройка на подходящите настройки” (стр. 95).
x [AUDIO DRC] (само за DVD VIDEO)
x [SCREEN SAVER]
Стеснява динамичния обхват на звука. Опцията
[AUDIO DRC] е полезна при гледане на филми с
намален звук късно нощем.
Намалява риска от евентуална повреда на дисплея
(замъгляване). Натиснете който е да е бутон
(например бутона H), за да отмените функцията.
[OFF]: Динамичният обхват не се компресира
[ON]: Включва скрийн сейвъра, когато не работите
със системата за 15 минути
[STANDARD]: Възпроизвежда звук като
динамичният обхват е зададен от тон-инженера.
[MAX]: Компресира максимално динамичния
обхват.
Забележка
• [AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION] (само за DVD VIDEO)
Дава предимство на звуковия формат с най-много
записани канали, когато се възпроизвежда DVD
VIDEO диск със записани няколко аудио формата
(PCM, DTS, MPEG audio или Dolby Digital
формат).
[OFF]: Не се дава приоритет.
[AUTO]: Системата автоматично избира звуковия
формат спрямо приоритета.
66BG
[OFF]: Изключва скрийн сейвъра.
x [BACKGROUND]
Избира цвета на фона или изображението на
телевизионния екран
[JACKET PICTURE]: Изображението-обложка
(неподвижна картина) се извежда, но само ако
вече е записано на диска (CD-EXTRA и др.).
Ако дискът не съдържа такова изображение, се
извежда изображението [GRAPHICS].
[GRAPHICS]: Извежда се предварително зададено
изображение, съхранено в паметта на системата.
[BLUE]: Цветът на фона е син.
[BLACK]: Цветът на фона е черен.
x [PARENTAL CONTROL]
x [CONNECTION]
Можете да зададете забрана за възпроизвеждане.
За подробности вижте “Забрана за
възпроизвеждане на диск” (стр. 60).
Ако не свързвате централен и съраунд
високоговорители, задайте параметрите за
[CENTER] и [SURROUND]. Тъй като настройките
за предните високоговорители и субуфера са
фиксирани, не можете да ги променяте.
x [DivX]
[FRONT]
Извежда регистрационния код на системата.
За повече информация вижте
http://www.divx.com в Интернет.
Диск
[YES]
[CENTER]
x [MULTI-DISC RESUME] (само за DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Включва или изключва настройката [MULTI-DISC
RESUME].
[YES]: Обикновено избирайте тази позиция.
[NONE]: Изберете, ако не използвате централен
високоговорител.
[SURROUND]
[YES]: Обикновено избирайте тази позиция.
[ON]: Запаметява възстановеното
възпроизвеждане за 10 диска.
[OFF]: Не запаметява точки за възстановяване на
възпроизвеждането в паметта. Възпроизвеждането
започва отново в точката на възстановяване само
за заредения в системата диск.
[NONE]: Изберете, ако не използвате съраунд
високоговорители.
[SUBWOOFER]
[YES]
Забележка
x [RESET]
Можете да зададете настройките [SETUP],
различни от [PARENTAL CONTROL] в
стойностите им по подразбиране. За подробности
вижте “Нулиране на всички настройки в [SETUP]”
(стр. 103).
• Когато промените настройката [CONNECTION],
настройките [STANDART] на [SPEAKER FORMATION] остава същата, но другите настройки
на [SPEAKER FORMATION] преминават в
положение [STANDARD].
x [DISTANCE (FRONT)]
Настройки на високоговорителите
[SPEAKER SETUP]
За да постигнете най-добрия възможен съраунд
звук, задайте свързването на високоговорителите и
разстоянието им от мястото, от което ще слушате.
След това използвайте тестов тон, за да настроите
нивото и баланса на високоговорителите на
същото ниво.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
Когато местите предните високоговорители и
централния високоговорител, уверете се, че
сте задали параметрите за разстояние (A) от
позицията на слушане до високоговорителите.
Можете да зададете параметрите от 1.0 до 7.0
метър1) за предните високоговорители, 0.0 до 7.0
метра2) за централния високоговорител.
A
YES
YES
YES
YES
67BG
[L/R] 3,0 m3): Задава разстоянието на предния
високоговорител.
[CENTER] 3,0 m3)4): Задава разстоянието на
централния високоговорител (до 1.6 m по-близо
до предните високоговорители).
0.9 до 6.9 m за моделите за Северна Америка.
0.0 до 6.9 m за моделите за Северна Америка.
3)
Когато извършвате Бърза настройка (стр. 36),
стойностите по подразбиране се променят.
4)
Тази опция се появява, когато зададете
[CENTER] в положение [YES] в настройката
[CONNECTION].
1)
2)
x [DISTANCE (SURROUND)]
Когато местите съраунд високоговорителите,
уверете се, че сте задали параметрите за
разстоянието (B) от позицията на слушане до
високоговорителите.
Можете да зададете параметрите от 0.0 до 7.0
метра1).
B
x [LEVEL (FRONT)]
Можете да променяте нивото на предните,
централния високоговорители и субуфера. Можете
да зададете параметри от -6.0 dB до 0 dB за [L/R]
и от -6.0 dB до +6.0 dB за [CENTER] и [SUBWOOFER]. Не забравяйте за по-лесна настройка
да зададете [TEST TONE] в положение [ON].
[L/R] 0.0 dB: Настройва нивото на предния
високоговорител.
[CENTER] 0.0 dB*: Настройва нивото на
централния високоговорител.
[SUBWOOFER] +2.0dB: Настройва нивото на
субуфера.
* Опцията се извежда, когато зададете [CENTER]
в положение [YES] в настройката [CONNECTION].
x [LEVEL (SURROUND)]
Можете да променяте нивото на съраунд
високоговорителите. Можете да зададете
параметри от -6.0 dB до +6.0 dB. Уверете се, че
сте задали [TEST TONE] в положение [ON], за да
постигнете по-лесна настройка.
[L/R] 0.0 dB*: Настройва нивото на съраунд
високоговорителя.
* Тази настройка се извежда, когато зададете
[SURROUND] в положение [YES] в настройките
[CONNECTION].
x [TEST TONE]
Високоговорителите извеждат тестов тон, за да
настроите [LEVEL (FRONT)] и [LEVEL
(SURROUND)].
[L/R] 3,0 m : Задава разстоянието на съраунд
високоговорителите (до 5.0 m по-близо до
предните високоговорители).
1)
0.0 до 6.9 m за модела за Северна Америка.
2)
Когато извършвате Бърза настройка (стр. 36),
стойностите по подразбиране се променят.
3)
Тази опция се извежда, когато зададете [SURROUND] в положение [YES] в настройката
[CONNECTION].
2)3)
Забележки
• Ако всички предни и съраунд високоговорители
не са поставени на еднакво разстояние
от мястото, от което ще слушате, задайте
разстоянието според най-близкия
високоговорител.
• Не поставяйте съраунд високоговорителите подалеч от вашата позиция за слушане, отколкото
са предните високоговорители.
• В зависимост от входната аудио пътечка,
възможно е опцията [DISTANCE] да не работи.
68BG
[OFF]: Тестовият тон не се извежда от
високоговорителите.
[ON]: Тестовият тон се извежда последователно
от всички високоговорители, докато настройвате
нивото. Когато изберете една от настройките в
[SPEAKER SETUP], тестовият тон се извежда
последователно от всеки високоговорител.
Настройте нивото на звука както следва:
1
2
3
4
5
Задайте [TEST TONE] в положение [ON].
Неколкократно натиснете C/X/x/c,
за да изберете желаното ниво на
високоговорителя.
Натиснете
.
Повторете стъпки от 1 до 3.
Неколкократно натиснете C/X/x/c, за
да зададете [TEST TONE] в положение
[OFF], след като регулирате нивото на
високоговорителите.
Съвет
Диск
• За да настроите силата на звука едновременно за
всички високоговорители, използвайте
VOLUME на системата или натиснете
VOLUME +/- на устройството за дистанционно
управление.
• За да върнете настройките към стойностите им
по подразбиране, когато променяте настройка,
изберете опция, след това натиснете CLEAR.
Обърнете внимание, че единствено настройката
[CONNECTION] не се връща в положението си
по подразбиране.
69BG
7
Тунер
Настройка на радио станции
Можете да запаметите 20 FM радио станции.
Преди да започнете настройката, намалете звука
до минимум.
Настояща станция
Настояща честота и
номер на станцията
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Име на станцията
1
2
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION +/-, докато на дисплея на
предния панел се изведе индикация
“TUNER FM”.
Натиснете и задръжте TUNING +/-, докато
автоматичното сканиране започне.
Когато системата открие радио станция,
сканирането спира. На дисплея на предния
панел се извежда индикация “TUNED” и
“ST” (за стерео програми).
3
4
5
6
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “MEMORY”.
или c.
На дисплея на предния панел се извежда
номер за запаметяване на станцията.
Натиснете
Натиснете X/x, за да изберете желания
от вас номер.
Съвет
• Можете директно да изберете номер, като
натиснете бутоните с цифри.
70BG
8
9
Натиснете
.
Индикацията “COMPLETE” се извежда на
дисплея на предния панел и станцията е
запаметена.
Повторете стъпки от 2 до 7, за да
запаметите и други станции.
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да промените запаметения номер
Изберете желания номер, като натиснете PRESET
+/- (стр. 71), след това извършете процедурата от
стъпка 3.
Слушане на радио
Най-напред запаметете радио станции в паметта
на системата (вижте “Настройка на радио
станции” (стр. 70)).
1
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION +/-, докато на дисплея на
предния панел се изведе индикация
“TUNER FM”.
Настройва се последната намерена станция.
Неколкократно натиснете PRESET +/-,
за да изберете желаната запаметена
станция.
Всеки път, когато натискате бутона,
системата настройва една запаметена
станция.
Съвет
• Можете директно да изберете номера
на станцията, като натиснете бутоните с
цифри.
3
Нагласете силата на звука, като
натискате VOLUME +/-.
3
4
Неколкократно натиснете X/x, докато на
дисплея на прения панел се изведе “FM
MODE”.
или c.
Натиснете
Натиснете X/x, за да изберете “MONO”.
• “STEREO”: Стерео приемане.
• “MONO”: Моно приемане.
5
Натиснете
6
Натиснете SYSTEM MENU.
.
Тунер
2
2
Настройката е извършена.
Системното меню се изключва.
Задаване на име на запаметени
радио станции
Можете да зададете име за запаметена радио
станция. Тези имена (например “ABC”) се
извеждат на дисплея на предния панел, когато
изберете станцията.
Обърнете внимание, че за всяка запаметена
станция може да се задава само по едно име.
За да изключите радиото
Натиснете @/1.
Забележка
За да слушате незапаметени радио
станции
• Не можете да въведете име за предварително
настроена станция от системата за радио данни
(RDS) (стр. 72).
На стъпка 2 използвайте ръчна или автоматична
настройка.
За ръчна настройка, неколкократно натиснете
TUNING +/–.
За автоматична настройка, натиснете и задръжте
TUNING +/–. Настройката автоматично спира,
когато системата приеме радио станция.
Натиснете TUNUNG +/– или x, за да прекратите
автоматичната настройка.
За да слушате радио станции, когато
знаете честотите им
Натиснете D.TUNING на стъпка 2, натиснете
бутоните с цифри, за да изберете честотата, след
това натиснете
.
1
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION +/-, докато на дисплея на
предния панел се изведе индикация
“TUNER FM”.
Настройва се последната намерена станция.
2
3
4
Неколкократно натиснете PRESET +/-, за
да изберете запаметената станция, на
която желаете да зададете индекс име.
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “NAME IN”.
Съвет
• За да подобрите приема, насочете приложените
антени в друга посока.
Ако FM програмата е шумна
Ако FM програмата е шумна, можете да изберете
моно приемане. Стерео ефектът ще изчезне, но
приемането ще се подобри.
1
5
6
Натиснете
или c.
Създайте име, като използвате C/X/x/c.
Натиснете X/x, за да изберете символ, след
това натиснете c, за да придвижите курсора
на следващата позиция.
Натиснете SYSTEM MENU.
71BG
За имена на станциите можете да въвеждате
букви, цифри и други символи.
Ако допуснете грешка
Неколкократно натиснете C/c, докато
символът, който трябва да бъде променен,
започне да мига, след което натиснете X/x,
за да изберете желания символ.
За да изтриете символ, неколкократно
натиснете C/c, докато символът, който ще
триете, започне да мига, след това натиснете
CLEAR.
7
Натиснете
8
Натиснете SYSTEM MENU.
.
На дисплея на предния панел се извежда
индикация “COMPLETE” и името на
станцията се запаметява.
Системното меню се изключва.
Преглед на името на станцията
или честотата на дисплея на
предния панел
Когато системата е зададена в положение “TUNER
FM”, можете да проверите честотата, като
използвате дисплея на предния панел.
Натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, дисплеят се
променя както е показано.
1 t 2 t .... t 1 t ....
Когато името на станцията е зададено
1 Име на станцията
Пример: “SONY RADIO”
2 Честота
Пример: “FM1 87.50”
3 Настройка на “FM MODE”
Пример: “STEREO”
Когато не сте задали име за станция:
1 Честота
Пример: “FM1 87.50”
2 Настройка на “FM MODE”
Пример: “STEREO”
72BG
Използване на системата за
радио данни (RDS)
Какво представлява Системата за
радио данни?
Системата за радио данни (RDS) е ефирна услуга,
която позволява на радио станциите да изпращат
допълнителна информация заедно с обикновения
програмен сигнал. Този тунер ви предлага
удобни RDS функции, като показване на името на
станцията. RDS е достъпна само за FM станции.*
Забележка
• Възможно е RDS да не функционира надеждно,
ако станцията, която сте настроили, не излъчва
правилно RDS сигнала или ако той е слаб.
* Не всички FM станции предлагат услугата
RDS, нито пък предлагат услуги от един и
същи вид. Ако не сте запознати със системата
RDS, обърнете се към Вашите местни радио
станции за подробности относно предлаганите
RDS услуги във Вашия район.
Прием на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM обхвата.
Когато настроите станция, предлагаща RDS
услуги, на дисплея на предния панел се извежда
името на станцията*.
* Ако не успеете да уловите RDS излъчването,
възможно е името на станцията да не се изведе
на дисплея на предния панел.
Забележки
Control for HDMI/Външно аудио
устройство
Използване на функцията
Control for HDMI
за “BRAVIA” Sync
- Режим Theatre (стр. 74)
- Възпроизвеждане с едно докосване (стр. 74)
- Изключване на захранването на системата
(стр. 74)
- Контрол на звука на системата (стр. 74)
- Ограничаване на звука (стр. 75)
- Следване на езика (стр. 75)
Функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI)
позволява на оборудванията да се контролират
чрез CEC (Consumer Electronic Control), определен
от HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Подготовка за функцията Control
for HDMI (Контрол на HDMI)
(Control for HDMI (Контрол на HDMI) –
Лесна настройка)
Системата е съвместима с функцията Control for
HDMI (Контрол на HDMI) – функция за Лесна
настройка. Ако телевизорът е съвместим с Control
for HDMI (Контрол на HDMI) – функция за Лесна
настройка, можете автоматично да зададете
функция на системата [CONTROL FOR HDMI],
като настроите телевизора. За подробности се
обърнете към ръководството за експлоатация на
телевизора.
Ако телевизорът не е съвместим с Control for
HDMI (Контрол на HDMI) – функция за Лесна
настройка, задайте ръчно функцията за HDMI
контрол на системата и телевизора.
1
Функцията Control for HDMI (Контрол за HDMI)
няма да работи в следните случаи:
2
- Когато свързвате тази система към компонент,
който не е съвместим с функцията Control for
HDMI (Контрол за HDMI).
3
- Когато компонентът не притежава жак HDMI.
На устройството за дистанционно управление
за работа с телевизора има удобни бутони, като
например THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, TV @/1.
За подробности вижте “Управление на телевизора
с приложеното устройство за дистанционно
управление” (стр. 96), а също и ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
4
Уверете се, че системата и телевизорът
са свързани с HDMI кабел.
Включете телевизора и натиснете @/1, за
да включите системата.
Превключете входния селектор на
вашия телевизор, така че сигналът от
системата през входа HDMI да се изведе
на телевизионния екран.
Задайте функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI) на системата и
телевизора.
За подробности относно настройката
на системата вижте следните стъпки. За
подробности относно настройката на
телевизора се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложно към телевизора
(в зависимост от телевизора, настройката по
подразбиране на Control for HDMI (Контрол
на HDMI) е зададена в положение “OFF”.)
TV
За да включите/изключите функцията
[CONTROL FOR HDMI]
1
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “DVD”.
73BG
Control for HDMI/Външно аудио устройство
Тази функция работи единствено за телевизори с
функцията “BRAVIA” Sync.
Когато свързвате Sony компоненти, съвместими с
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI),
посредством HDMI кабел, операцията е опростена
както е описано по-долу:
• В зависимост от свързания компонент, възможно
е функцията Control for HDMI (Контрол
на HDMI) да не работи. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено към
компонента.
• Възможно е функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI) да не работи, ако свържете
компонент, различен от Sony, дори компонентът
да е съвместим с функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI).
2
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
На телевизионния еран се извежда
Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете [CUSTOM],
след това натиснете
.
Тази система
Телевизор
Включва се. (Ако не е
включена.)
Включва се. (Ако не е
включен.)
r
Преминава към “DVD
Функция”.
r
Превключва към HDMI
вход.
r
Започва
възпроизвеждане на
диска и извежда звука.
r
Минимизира нивото на
звука. (Аудио контрол на
системата)
Извежда се дисплеят с настройките.
5
Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [HDMI SETUP].
6
7
Изключване на системата в
синхронизация с телевизора
(Изключване на захранването)
Натиснете X/x, за да изберете [CONTROL
FOR HDMI], след това натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете
настройката, след това натиснете
.
• [OFF]: Изключена функция.
• [ON]: Включена функция.
Когато изключите телевизора, като използвате
бутона POWER на устройството за дистанционно
управление на телевизора или бутона TV @/1 на
устройството за дистанционно управление на
системата, системата автоматично се изключва.
Забележки
Използване на режима Theatre
(Режим Theatre)
Ако вашият телевизор е съвместим с режим
Theatre, можете да се наслаждавате на оптимално
изображение, подходящо за филми; при натискане
на THEATRE звукът автоматично се извежда от
високоговорителите на системата.
Гледане на DVD чрез едно
натискане на бутон
(Възпроизвеждане с едно натискане)
Когато натиснете ONE TOUCH PLAY, телевизорът
се включва, задава се входен режим за DVD и
системата автоматично започва възпроизвеждане
на диска.
Забележка
• Функцията Възпроизвеждане с едно докосване
не работи, когато натиснете H.
Системата и телевизорът работят както следва:
• Преди да използвате функцията за изключване
на захранването на системата, задайте
функцията за захранване на телевизора. За
подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация на телевизора.
• В зависимост от състоянието на системата
(например, когато възпроизвеждате CD или е
зададена функция, различна от “DVD”, “TV”
или “USB”), възможно е системата да не се
изключи автоматично.
Възпроизвеждане на телевизионен
звук от високоговорителите на
системата
(Аудио контрол на системата)
Може да изведете звука на телевизиора през
системата, като извършите една изключително
лесна операция. За да използвате тази функцията,
свържете системата и телевизора посредством
SCART (EURO AV) кабел и HDMI кабел (стр. 26).
В зависимост от телевизора, когато зададете
системата към функция “TV”, функцията за аудио
контрол на системата се включва. Телевизионният
звук се извежда от високоговорителите на
системата и силата на звука от телевизионните
високоговорители автоматично се минимизира.
Можете да използвате функцията за аудио контрол
на системата както следва:
• Докато гледате телевизия и превключите
функцията на системата в положение “TV”,
звукът от телевизора автоматично се извежда от
високоговорителите на системата.
74BG
• Докато гледате телевизия и функцията на
системата се превключи от “DVD” или
“USB”, от високоговорителите на системата се
извежда звук от избраната системна функция.
Звукът от телевизора не се извежда през
високоговорителите на телевизора.
• Можете да контролирате силата на звука на
системата, като използвате устройството за
дистанционно управление на телевизора.
• Ако изключите системата или зададете
функцията на системата в положение, различно
от “TV”, “DVD” или “USB”, звукът от
телевизора се извежда от високоговорителите на
телевизора.
Промяна на езика за дисплея на
екрана за телевизора
(Езикова настройка)
Когато промените езика за дисплея на екрана на
телевизора, езикът за дисплея на екрана също се
променя. Въпреки това, когато е изведен дисплеят
на екрана на системата, тази функция не работи.
Control for HDMI/Външно аудио устройство
Също така, можете да работите с функцията за
аудио контрол на системата и от телевизионното
меню. За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
Забележки
• Докато телевизорът е в режим PAP (Картина
в картината), функцията за аудио контрол на
системата няма да работи.
Когато телевизорът излезе от режим PAP,
начинът на извеждане на сигнала се връща в
положението преди да активирате PAP режима.
• Докато записвате песни на аудио CD в USB
устройството, функцията за аудио контрол на
системата няма да работи.
Съвет
• Можете да свържете системата и телевизора по
цифров път. За подробности вижте стр. 26.
Задаване на максимално ниво на
силата на звука за системата
(Ограничение на силата на звука)
Ако подмените начина на извеждане на сигнала
на телевизора към системните високоговорители
посредством телевизионното меню (или като
натиснете THEATRE), в зависимост от нивото на
силата на звука на системата е възможно да се
изведе силен звук. Можете да предотвратите това,
като ограничите максималната сила на звука. За
подробности вижте “[VOLUME LIMIT]” (стр. 65).
75BG
Възпроизвеждане на
файлове на USB устройство
Можете да възпроизвеждате аудио файлове
(MP3/WMA/AAC файлове)/JPEG файлове с
изображения/видео файлове (DivX/MPEG4 видео
файлове), запазени на USB устройство като
цифров музикален плейър или USB носител на
данни (не е приложен в комплекта), като свържете
USB устройството към системата.
За списък с USB устройствата, които могат да
бъдат включени, вижте “USB устройства, които
могат да бъдат възпроизвеждани”.
Аудио форматът, който може да бъде
възпроизвеждан от системата, е само MP3/WMA/
AAC файлове*.
Note
* Файлове, защитени с авторски права, не могат
да бъдат възпроизвеждани от системата.
Забележка
Свързване на USB устройство
USB устройство
1
2
• Системата не може да възпроизвежда WMA/
AAC на DATA CD/DATA DVD.
76BG
Свържете USB устройството (цифров
музикален плейър или USB носител на
(USB).
данни) към порта
Когато свържете USB устройство, докато
системата чете всички данни на USB
устройството, на дисплея на предния панел
се извежда индикация “READING”.
USB устройства, които могат да бъдат
възпроизвеждани
• Не използвайте USB устройства, различни от
указаните носители. Операциите с моделите,
които не са описани тук, не са гарантирани.
• Операциите не винаги са гарантирани, дори и да
използвате указаните USB устройства.
• Възможно е някои от тези USB устройства да не
се продават в определени области и държави.
• По време на възпроизвеждане или прехвърляне
на файлове съществува малка вероятност
тези операции да спрат заради натрупване на
статично електричество в системата или USB
устройството. В този случай изключете и отново
включете USB устройството, след това опитайте
отново операцията отначало.
• Когато форматирате USB устройството, уверете
се, че сте го направили, като използвате
самото устройство или подходящ софтуер за
форматиране на устройството. В противен
случай е възможно да не успеете да прехвърляте
правилно от USB устройството към системата.
• Някои файлове, които се поддържат от
Walkman®, не се поддържат от системата.
• Когато свързвате Walkman® към системата,
уверете се, че сте свързали след като дисплеят
“Creating Library” или “Creating Database”
изчезне.
• Когато прехвърляте музика към Walkman®, като
използвате “Media Manager for WALKMAN”,
уверете се, че прехвърляте в МР3 формат. За
подробности се обърнете към приложеното
ръководство за експлоатация на Walkman®.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “USB”.
Забележки
• Не зареждайте насила USB устройството,
защото това може да причини повреда в
системата.
• Не свързвайте други устройства освен USB
устройството.
• В зависимост от вида на USB устройството,
възможно е да отнеме 10 секунди преди
индикацията “READING” да се изведе на
дисплея на предния панел.
За да изключите USB устройството:
1
2
3
Натиснете x, за да спрете
възпроизвеждането.
Натиснете @/1, за да изключите
системата.
Изключете USB устройството.
Забележки за USB устройство
• Системата може да възпроизвежда до 200 папки,
включително албуми, които не съдържат аудио
файлове, и JPEG файлове с изображения. Когато
на USB устройството има повече от 200 папки,
папките, които се разпознават от системата, се
различават в зависимост от конфигурацията на
самата папка.
• Системата може да възпроизвежда следните
файлове.
Файл
Разширение на файла
MP3 файл
WMA файл
AAC файл
JPEG файл с
изображение
DivX видео файл
MPEG4 видео файл
“.mp3”
“.wma”
“.m4a”
“.jpg” или “.jpeg”
“.avi” или “.divx”
“.mp4” или “.m4v”
• Следните USB устройства/ситуации могат
да увеличат времето за стартиране на
възпроизвеждането:
- при възпроизвеждане на USB устройства със
сложна дървовидна структура.
- когато по-рано сте възпроизвеждали аудио
файлове, JPEG файлове с изображения или
видео файловете от друга папка.
• Не запазвайте други видове файлове или
ненужни папки на USB устройството, на
което има аудио файлове или JPEG файлове с
изображения.
• Папките, в които няма аудио файлове или JPEG
файлове с изображения, се пропускат.
• Съвместимостта с всички MP3/WMA/AAC
кодиращи/записващи софтуери, записващи
устройства и записващи носители не
може да бъде гарантирана. Възможно е
несъвместимите USB устройства да произведат
шум, да прекъснат звука или изобщо да не се
възпроизведат.
• Съвместимостта с всички MPEG4 видео
кодиращи/записващи софтуери, записващи
устройства и носители за запис не са
гарантирани.
• Преди да използвате USB устройство, уверете
се, че на него няма вируси.
Избор на аудио файл или папка
• Някои USB устройства не могат да бъдат
възпроизвеждани на тази система в зависимост
от формата на файловете.
1
• Системата може да възпроизвежда папки до 8
нива.
2
• Възможно е системата да не успее да
възпроизведе аудио файл в зависимост от вида
му.
• Когато заредите USB устройство, системата
чете всички файлове от външното устройство.
Ако на USB устройството има много папки или
файлове, прочитането на данните от носителя
може да отнеме много време.
• Не свързвайте системата и USB устройството
посредством USB хъб.
• При някои свързани USB устройства след като
извършите операция е възможно стартирането
на операцията от системата да започне с
известно забавяне.
• Тази система не винаги поддържа всички
функции на свързаното USB устройство.
• Възможно е файловете, записани от устройство,
като например компютър, да не бъдат
възпроизведени в поредността, в която са били
записани.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “DVD”.
Свържете USB устройство към
порт.
(USB)
След като всички данни на USB
устройството бъдат прочетени, списъкът с
папки се извежда на екрана.
3
4
Натиснете
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [MEDIA].
5
Когато изберете [MUSIC], натиснете DVD
MENU. Когато изберете опция, различна
от [MUSIC], натиснете X/x, за да изберете
[MUSIC], след това натиснете
.
Извежда се списък с папките, които
съдържат аудио файлове.
Избраната папка се оцветява в жълто.
• Редът на възпроизвеждане за системата може да
се различава от реда на възпроизвеждане за USB
устройството.
77BG
Control for HDMI/Външно аудио устройство
Системата ще възпроизведе всякакви данни с
горните разширения, дори ако данните не са
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG4 формат.
Възможно е възпроизвеждането на тези данни да
е съпроводено с извеждане на силен шум, който
да повреди системата от високоговорители.
• Винаги изключвайте системата преди да
изключите USB устройството. Изключването на
USB устройството, докато системата е включена,
може да повреди данните на USB устройството.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Обърнете внимание, че можете да изберете
следваща папка, като натиснете . след
последния файл в първата папка, но не можете
да се върнете към предната папка, като натиснете
>. За да се върнете към предходната папка,
изберете папката от списъка с папки.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
6
Натиснете X/x, за да изберете папка.
За да включите/изключите дисплея
Натиснете DVD MENU.
x Когато възпроизвеждате аудио
файлове в папка
Натиснете H, за да започнете
възпроизвеждането на избраната папка.
x Когато избирате аудио файл
Натиснете
.
Извежда се списъкът с файлове в папката.
За да изберете папка посредством
устройството за дистанционно
управление
По време на възпроизвеждане или пауза можете
бързо да изберете желана папка, като натиснете
+/-.
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 45).
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете
.
Системата възпроизвежда избрания файл.
Можете да изключите списъка с файлове,
като натиснете DVD MENU. Натискайки
DVD MENU отново, списъкът с файлове в
папката се извежда.
Избор на JPEG файл с изображение
или папка
1
2
3
4
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
Свържете USB устройство към
порт.
(USB)
След като всички данни на USB
устройството бъдат прочетени, на екрана се
извежда списъкът с папки.
Съвет
• Системата може да разпознае до 150 аудио
файла в една папка.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “USB”.
Натиснете
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [MEDIA].
5
Натиснете x.
Когато изберете [PHOTO], натиснете DVD
MENU. Когато изберете опция, различна
от [PHOTO], натиснете X/x, за да изберете
[PHOTO], след това натиснете
.
За да възпроизведете следващ или
предходен аудио файл
Извежда се списък с папките, които
съдържат JPEG файлове.
Избраната папка се оцветява в жълто.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете >, за да възпроизведете следващ
аудио файл. Натиснете ., за да възпроизведете
предходен аудио файл. Когато натиснете .
веднъж, можете да отидете в началото на
настоящия аудио файл.
78BG
натиснете C. За да се върнете към предходната
папка, изберете папката от списъка с папки.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Завъртане на JPEG изображение
Когато на екрана е изведен JPEG файл с
изображение, вие можете да завъртите файла на
90 градуса.
Натиснете X/x, докато преглеждате JPEG файла с
изображението.
Натиснете CLEAR, за да се върнете към нормален
изглед.
Натиснете X/x, за да изберете папка.
x За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
с изображения в папка като изреждане
на изображения
Натиснете H, за да започнете
възпроизвеждане на избраната папка.
JPEG изображенията се възпроизвеждат едно
след друго. Можете да промените интервала
за изреждане на изображения (стр. 79) и
да прибавяте ефекти към операцията по
изреждане на изображения (стр. 80).
x Когато избирате JPEG файл с
изображение, като изведете подекран.
Натиснете PICTURE NAVI.
Извежда се списък с изображения на JPEG
файловете, които се съдържат в папката на
16 под-екрана.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да включите/изключите дисплея
Натиснете DVD MENU.
За да изберете папка посредством
устройството за дистанционно
управление
По време на възпроизвеждане или пауза можете
бързо да изберете желана папка, като натиснете
+/-.
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 45).
1
2
3
4
За да изберете продължителност на
изреждането на изображения за JPEG
файлове с изображения.
5
6
7
8
1
9
10
11
12
13
14
15
16
Натиснете C/X/x/c, за да изберете JPEG
изображението, което желаете да прегледате,
и натиснете
. За да се върнете към
нормален екран, натиснете O RETURN.
2
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[INTERVAL], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [INTERVAL].
3
Натиснете X/x, за да изберете
настройката.
• [NORMAL]: Можете да зададете
стандартна продължителност.
• [FAST]: Задава време, което е по-малко от
[NORMAL].
• [SLOW 1]: Задава време, което е по-голямо
от [NORMAL].
• [SLOW 2]: Задава време, което е по-голямо
от [SLOW 1].
Съвет
• Системата може да разпознае до 150 JPEG
файла с изображения в една папка.
За да възпроизведете следващ или
предходен JPEG файл с изображение
Натиснете c/C, когато Контролното меню не
е изведено. Обърнете внимание, че можете да
изберете следваща папка, като натиснете c след
последното изображение в първата папка, но не
можете да се върнете към предната папка, като
Натиснете
4
Натиснете
.
79BG
Control for HDMI/Външно аудио устройство
x За да възпроизвеждате JPEG файлове
Забележка
• Не можете да въртите JPEG файл с изображение,
когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI
SETUP] в положение [(1920 x 1080i) HD ] или
[(1920 x 1080i) HD].
Забележка
• Някои JPEG файлове, особено тези в
прогресивен формат или тези с 3,000,000
или повече пиксела, се извеждат за повече
време от останалите, което може да удължи
продължителността, за която ще бъдат изведени.
4
2
Натиснете
5
Когато изберете [VIDEO], натиснете DVD
MENU. Когато изберете опция, различна
от [VIDEO], натиснете X/x, за да изберете
[VIDEO], след това натиснете
.
Извежда се списък с папки, които съдържат
видео файлове.
Избраната папка се оцветява в жълто.
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
FOLDER LIST
Натиснете X/x, за да изберете
[EFFECT], след това натиснете
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
.
Извеждат се опциите за [EFFECT].
3
.
Извеждат се опциите за [MEDIA].
Избор на ефект за JPEG файлове с
изображения при извеждането на
изображения
1
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете
Натиснете X/x, за да изберете
настройката.
• [MODE 1]: JPEG файлът с изображение се
извежда от върха към долната част.
• [MODE 2]: JPEG файлът с изображение се
извежда от ляво на дясно.
• [MODE 3]: JPEG файлът с изображение се
извежда от центъра на екрана
• [MODE 4]: JPEG файлът с изображение
избира произволен ефект.
• [MODE 5]: Следващото изображение се
извежда върху предходното.
• [OFF]: Изключва функцията.
4
Натиснете
6
Натиснете X/x, за да изберете папка.
x Когато възпроизвеждате видео
файлове в папка
Натиснете H, за да започнете
възпроизвеждане на избраната папка.
x За да изберете видео файл
Натиснете
.
Извежда се списъкът с файлове, който се
съдържа в папката.
.
Забележка
• Настройката за [EFFECT] не е ефективна, когато
зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP]
в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x
1080i) HD] (стр. 65).
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
Избор на видео файл или папка
1
2
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “USB”.
Свържете USB устройство към порта
(USB).
След като всички данни на USB
устройството бъдат прочетени, на екрана се
извежда списъкът с папки.
3
Натиснете
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете файл и
натиснете
.
Системата започва възпроизвеждане на
избрания файл.
Можете да изключите списъка с файлове,
като натиснете DVD MENU. Ако отново
натиснете DVD MENU, ще изведе списъка
с папки.
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
80BG
/
За да възпроизведете следващ или
предходен видео файл
Натиснете >, за да възпроизведете следващ
видео файл. Натиснете ., за да възпроизведете
предходен видео файл.
Когато натиснете . веднъж, можете да се
върнете в началото на настоящия видео файл.
Обърнете внимание, че можете да изберете
следваща папка, като натиснете > след
последния файл в първата папка, но не можете
да се върнете към предната папка, като натиснете
.. За да се върнете към предходната папка,
изберете папката от списъка с папки.
4
5
• [VIDEO]: Дава приоритет на
възпроизвеждане на видео файлове.
• [PHOTO]: Дава приоритет на
възпроизвеждане на JPEG файлове с
изображения. Можете в последователност
да възпроизвеждате JPEG файлове с
изображения.
За да изберете папка посредством
устройството за дистанционно
управление
Вижте “Други операции” (стр. 45).
Натиснете
.
За подробности относно приоритета на
възпроизвеждане на видовете файлове при
настройка [MEDIA], вижте “Приоритет на
възпроизвеждане на видовете файлове”
(стр. 122).
Възпроизвеждане на списък с
аудио файлове/JPEG файлове с
изображения/видео файлове
Забележка
• За подробности относно видео файловете вижте
“Видео файлове” (стр. 58).
Избор на приоритет на
възпроизвеждане за видове
файлове
Можете да зададете приоритет за
възпроизвеждане, когато сте смесили различни
видове файлове (MP3 файлове, JPEG файлове
с изображения или видео файлове) на USB
устройството.
1
2
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “USB”.
Свържете USB устройство към порта
(USB).
След като всички данни на USB
устройството бъдат прочетени, на екрана се
извежда списъкът с папки.
3
Натиснете
1
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[BROWSING], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [BROWSING].
3
Натиснете X/x, за да изберете желания
списък, след това натиснете
.
• [FOLDER LIST]: извежда се списъкът с
папки. Следвайте стъпка 6 от “Избор на
аудио файл или папка” (стр. 77), “Изборна
JPEG файл с изображение или папка”
(стр. 78) или “Избор на видео файл или
папка” (стр. 80)
• [PICTURE LIST]: Изображенията на
JPEG файловете с изображения в папката
се извеждат в 16 под-екрана. Следвайте
стъпка 2 от “Избор на JPEG файл с
изображение или папка” (стр. 78).
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
81BG
Control for HDMI/Външно аудио устройство
6
Натиснете DVD MENU.
Други операции
Натиснете X/x, за да изберете
настройката.
• [MUSIC]: Дава приоритет на
възпроизвеждане на аудио файлове.
Натиснете O RETURN.
По време на възпроизвеждане или пауза, можете
бързо да изберете желана папка, като натиснете
+/-.
.
Извеждат се опциите за [MEDIA].
За да се върнете към предходен
дисплей
За да включите/изключите дисплея
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете
2
Повторно възпроизвеждане
• [FOLDER]: Търсене по папки.
• [TRACK]: Търсене по аудио файлове.
• [FILE]: Търсене по JPEG файлове с
изображения/видео файлове.
(Повторно възпроизвеждане)
Можете неколкократно да възпроизвеждате
аудио файлове/JPEG файлове/видове файлове с
изображения на USB устройството.
1
Избрано е [** (**)] (** се отнася за номер).
Номерът в скоби обозначава общия брой
на аудио файловете, JPEG файловете с
изображения или папки.
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[REPEAT], след това натиснете
Натиснете X/x, за да изберете метода на
търсене.
.
T
Извеждат се опциите за [REPEAT].
3
1(
1)
1( 144)
0: 23
Натиснете X/x, за да изберете опция за
повтаряне.
• [OFF]: Изключена функция.
• [MEMORY]: Можете да повторите всички
папки в USB устройството.
• [FOLDER]: Можете да повторите
настоящата папка.
Избран ред
3
Натиснете
• [FILE] (само видео файлове): Можете да
повторите настоящия файл.
Натиснете
.
[** (**)] се променя на [– – (**)].
• [TRACK] (само за аудио файлове): Можете
да повторите настоящия файл.
4
USB
T
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB
.
Опцията е избрана.
За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете [OFF] на
стъпка 3.
4
Ако допуснете грешка, откажете номера, като
натиснете CLEAR
За да изключите дисплея с Контролното
меню
Неколкократно натиснете
DISPLAY, докато
дисплеят с Контролното меню се изключи.
Търсене на файл или папка
Можете да търсите USB устройство по аудио
файл, JPEG файл с изображение, видео файл
или папка. Тъй като аудио файловете, JPEG
файловете с изображения и видео файловете имат
уникални номера на USB устройството, можете
да изберете желания аудио файл или JPEG файл с
изображение, като въведете номера му.
1
82BG
Натиснете
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Натиснете X/x или бутоните с цифри, за
да изберете желания номер.
5
Натиснете
.
Системата започва възпроизвеждане от
избрания номер.
Преглед на информацията
за аудио файл на дисплея на
предния панел
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, докато
възпроизвеждате диск, дисплеят се променя:
1y2
1 Време за възпроизвеждане и настоящ номер на
записа
2 Име на записа (файла)*
* Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще
изведе името на папката/записа (файла) от ID3
tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver
1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с
приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3
tag се използват за единични МР3 файлове.
Забележки
• Възможно е символи/обозначения да не бъдат
изведени на някои езици.
• В зависимост от вида на файла, който се
възпроизвежда, системата може само да
изведе ограничен брой символи. Също така,
в зависимост от файла, не всички символи в
текста ще бъдат изведени.
Забележки
Преглед на информацията
за аудио файл/видео файл на
телевизионния екран
Можете да изведете на телевизионния екран
информацията за аудио файл, като например
името на папката/аудио файла/видео файла и
аудио честотата (количеството данни в секунда на
настоящия звук).
Проверка на информацията за
датата за JPEG
Когато в данните за JPEG изображението е
записан етикетът Exif*, можете да проверите
информацията на датата дкато възпроизвеждате.
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното
меню.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB
Информация за датата
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
Информацията за аудио файла се извежда на
телевизионния екран.
Пример за възпроизвеждане на аудио файл
Честота*
T
0: 13
* “Exchangeable Image File Format” е формат за
изображения, заснети с цифров фотоапарат,
определен от Японската асоциация по
електроника и информационни технологии
(JEITA).
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Име на папката** Име на аудио/видео файла**
* Извежда се, когато възпроизвеждате аудио файл.
** Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще
изведе името на папката/записа (файла) от ID3
tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver
1.0/1.1/2.2/2.3. ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят
с информация е с приоритет, когато ID3
ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се използват за
единични МР3 файлове.
83BG
Control for HDMI/Външно аудио устройство
• Ако името на аудио файла не може да бъде
изведено, на дисплея на предния панел ще се
изведе “*”.
• В зависимост от текста, възможно е името на
файла да не се изведе.
• Възможно е времето за възпроизвеждане на МР3
файловете да не се изведе правилно.
Прехвърляне на музика на
USB устройство
Можете да записвате песни на аудио CD в USB
устройство, като декодирате в MP3 формат. Също
така, можете да копирате MP3 файлове на DATA
CD/DATA DVD върху USB устройството.
Относно връзките на USB устройството вижте
“Свързване на USB устройство” (стр. 76).
Записаната музика е ограничена единствено за
използване за лична употреба. Използването на
музиката за други цели изисква разрешението на
притежателя на авторските права.
Запис на песни от аудио CD на USB
устройство
1
2
3
4
• Не свързвайте системата и USB устройството
чрез USB хъб.
• Когато копирате MP3 файлове от DATA CD/
DATA DVD, MP3 файловете се записват със
същата честота като оригиналните MP3 файлове.
• CD текстовата информация не се записва в
създадените MP3 файлове.
Натиснете X/x, за да изберете
[USB RECORDING], след това
натиснете
.
Натиснете
Забележка
5
Изберете песен, която желаете да
запишете.
Място за запис на USB устройството
USB TRANSFER
1
2
3
• Ако спрете записа по средата, създаденият MP3
файл ще се изтрие.
• Трансферът автоматично спира, ако:
- Свободното място на USB устройството
свърши по време на операцията.
- Броят на MP3 файловете на USB устройството
достигне ограничението за брой, което
системата може да разпознае.
• Можете да запазите до 150 файла в една папка.
• Можете да запазите до 199 папки в едно USB
устройство.
• Ако папката или файла, които се опитвате
да запишете, вече съществуват на USB
устройството под същото име, след името се
прибавя пореден номер без да се записва върху
оригиналната папка или файл.
.
На дисплея на предния панел се извежда
индикация “READING”, докато на
телевизионния екран се извеждат песните на
аудио диска.
• В зависимост от броя на песните,
извеждането на записите на екрана може да
отнеме известно време.
• Уверете се, че на USB устройството има
достатъчно място за запис или копиране.
• Когато записвате песни от CD, песните се
записват като 128Kbps MP3 файлове.
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
Забележки за USB трансфер
• Не вадете USB устройството по време на
трансфер.
Заредете аудио CD.
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Песни, които ще записвате.
x За да изберете желан запис
Натиснете X/x, за да изберете запис, след
това натиснете
.
Записите се маркират в реда, в който сте ги
избрали.
x За да изберете всички записи на аудио
диска
Натиснете C/X/x/c, за да изберете [x ALL],
след това натиснете
.
x За да отмените записа
Натиснете X/x, за да изберете записа, след
това натиснете
.
Маркираните записи се изтриват.
x За да отмените всички записи
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[s ALL],след това натиснете
.
84BG
6
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[START], след това натиснете
.
6
Системата започва трансфера и състоянието
на операцията се извежда на дисплея.
За да отмените трансфера, натиснете x.
Място за запис на USB устройството
USB TRANSFER
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Копиране на MP3 файлове
от DATA CD/DATA DVD на USB
устройство
1
2
ALL
МР3 файлове/папки, които ще копирате
Натиснете
DISPLAY, докато системата
е в режим стоп.
x За да изберете желания МР3 файл/
Натиснете X/x, за да изберете
[USB TRANSFER], след това натиснете
папка
Натиснете X/x, за да изберете МР3 файл/
папка, след това натиснете
.
МР3 файловете/папки се маркират.
.
x За да изберете МР3 файлове/папки
Натиснете C/X/x/c, за да изберете [ ALL],
след това натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете [TRACK]
или [FOLDER], след това натиснете
.
• [TRACK]: Извеждат се папките, записани
на DATA CD/DATA DVD. Можете да
копирате желания MP3 файл.
x За да отмените МР3 файловете/папките
Натиснете X/x, за да изберете МР3 файл/
папка, след това натиснете
.
Маркировката на МР3 файла/папката се
премахва.
• [FOLDER]: Извеждат се папките, записани
на DATA CD/DATA DVD. Можете да
копирате всички MP3 файлове в папката.
Преминете към Стъпка 6.
x За да отмените всички МР3 файлове/
На дисплея на предния панел се извежда
индикация “READING”, докато записите/
папките се изведат на телевизионния екран.
Забележка
• В зависимост от броя на записите/папките,
извеждането им на екрана може да отнеме
известно време.
5
ALL
папки
Натиснете C/X/x/c, за да изберете [
след това натиснете
.
7
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[START], след това натиснете
.
Системата стартира копирането и се извежда
състоянието на копирането.
За да отмените копирането, натиснете x.
Натиснете X/x, за да изберете желаната
папка, след това натиснете
.
MP3 файловете в избраната папка се
извеждат.
ALL],
Прехвърляне с натискане на един
бутон
Можете лесно да прехвърляте записи/МР3
файлове на USB устройство, като използвате REC
TO USB.
За да прехвърляте всички записи на
аудио CD или МР3 файлове на USB
устройство
Записите на аудио CD се прехвърлят на USB
устройство като се кодират в МР3 формат.
1
Заредете аудио CD/DATA CD/DATA DVD.
85BG
Control for HDMI/Външно аудио устройство
4
START
Заредете DATA CD/DATA DVD.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
3
Изберете MP3 файл/папка, които желаете
да копирате.
2
3
4
Натиснете x.
Натиснете REC TO USB на устройството.
REC TO USB светва и на дисплея на предния
панел се извежда “READING”. След това
натиснете “PUSH PLAY” и оставащото
място на USB устройството ще се изведе на
дисплея на предния панел.
Натиснете H.
Прехвърлянето започва.
Когато прехвърлянето приключи, на дисплея
на предния дисплей се извежда индикация
“COMPLETE” и диска и USB устройството
автоматично спират.
За да отмените прехвърлянето, натиснете x.
За да прехвърляте един запис на
аудио CD или един МР3 файл на USB
устройство
Можете да прехвърляте запис/МР3 файл, който се
възпроизвежда в момента. На USB устройството
се прехвърля запис от аудио CD, като се
преобразува в МР3 формат.
1
2
Правила за създаване на папки и
файлове
Когато прехвърляте на USB устройство, под
папката “ROOT” директно се създава папка
“MUSIC”. В зависимост от начина на запис,
папките и файловете се създават в папка
“MUSIC”, както следва.
• Когато прехвърляте всички записи на аудио CD
или всички МР3 файлове на DATA CD/DATA
DVD
Източник на
запис
Име на папка
Име на файла
МР3
Аудио CD
Същите като източника1)
“FLDR001”2)
TRACK0013)
• Когато прехвърляте един запис на аудио CD или
всички МР3 файлове на DATA CD/DATA DVD
Източник на
запис
Име на папка
Име на файла
Заредете аудио CD/DATA CD/DATA DVD.
МР3
“REC1-MP3”4)
Изберете желания запис/МР3 файл, след
това натиснете H.
Аудио CD
“REC1-CD”4)
Същите като
източника1)
TRACK0013)
Възпроизвеждането на избрания запис/МР3
файл започва.
Името може да съдържа до 64 символа,
включително разширението.
Номерата на папките се задават последователно.
3)
Номерата на файловете се задават
последователно.
4)
Всеки път, когато извършвате “REC1-MP3” или
“REC1-CD” прехвърляне, в папката “REC1” се
записва нов файл.
1)
2)
3
Натиснете REC TO USB на устройството.
4
Натиснете H.
REC TO USB светва и на дисплея на предния
панел се извежда “READING”. След това
натиснете “PUSH PLAY” и на дисплея на
предния панел ще се изведе оставащото
място на USB устройството.
Прехвърлянето на избрания запис/МР3 файл
започва.
Когато прехвърлянето приключи, на дисплея
на предния дисплей се извежда
“COMPLETE”, и дискът и USB устройството
автоматично спират.
За да отмените прехвърлянето, натиснете x.
Изтриване на аудио файлове от USB
устройства
Можете да изтривате аудио файлове (“.mp3”,
“.wma” или “.m4a”) от USB устройствoто.
1
2
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “USB”.
Натиснете X/x, за да изберете папка
x За да изтриете всички аудио файлове
в папката
Натиснете CLEAR.
x За да изтриете аудио файл
Натиснете
.
86BG
Извежда се списъкът с файлове, който се
съдържа в папката.
Натиснете X/x, за да изберете желания аудио
файл, след това натиснете CLEAR.
3
Натиснете C/c , за да изберете [YES],
след това натиснете
.
За да отмените, изберете [NO], след това
натиснете
.
Забележки
• Не вадете USB устройството докато изтривате.
• Ако папката, която ще изтривате, съдържат
файлове, които не са в аудио формат или подпапки, данните не се изтриват.
Използване на Sony Ericsson
мобилен телефон
Можете да свържете Sony Ericsson мобилен
телефон към системата и да се наслаждавате на
музика през системата, или можете да прехвърляте
музика от системата към мобилния телефон.
1
2
Свържете мобилния телефон към порта
(USB).
За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено
към мобилния телефон.
3
Извършете възпроизвеждане през
системата.
• Възпроизвеждане: Вижте
“Възпроизвеждане на файлове на USB
устройство” (стр. 76).
• Прехвърляне: Вижте “Прехвърляне на
музика на USB устройство” (стр. 84).
Забележки
• Свържете към тази система, когато мобилният
телефон е включен.
• Използвайте USB кабел, приложен към
мобилния телефон, когато свържете към
системата.
• Докато мобилният телефон е свързан към тази
система, не зареждайте и не изваждайте картата
с памет.
• Възможно е някои файлове, които се поддържат
от мобилния телефон, да не се поддържат от
тази система.
• Когато дадена песен е регистрирана в музикален
плейлист на вашия мобилен телефон и изтриете
песента чрез тази система, плейлистът не се
модифицира.
87BG
Control for HDMI/Външно аудио устройство
Задайте режим на прехвърляне на данни
на вашия мобилен телефон към File
Transfer (Mass Storage).
Използване на DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) адаптерът ви
помага да се наслаждавате на звук от преносим
аудио източник или компютър. Когато свържете
DIGITAL MEDIA PORT адаптера, можете да
се наслаждавате на звук, който се извежда от
свързания към системата компонент.
DIGITAL MEDIA PORT адаптерите се различават
в зависимост от областта.
За подробности относно свързването на DIGITAL
MEDIA PORT адаптера вижте стр. 28.
този случай системата извежда EURO AV T
OUTPUT (TO TV) сигнал независимо от вида на
видео сигнала.
Съвет
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, можете да работите със
свързания компонент, като използва бутоните на
устройството за дистанционно управление или
бутоните на системата. Следната илюстрация
показва местоположението на бутоните, които
можете да използвате в този случай.
Забележки
• Не свързвайте адаптер, различен от DIGITAL
MEDIA PORT адаптера
• Не свързвайте и не изключвайте DIGITAL
MEDIA PORT адаптера към/от устройството,
докато системата е включена.
• Когато използвате едновременно системата
и Bluetooth безжичен аудио адаптер (като
например TDM-BT1, не е приложен в
комплекта), разстоянието между Bluetooth
предавателя и Bluetooth безжичния аудио
адаптер може да се намали. В този случай
поставете Bluetooth предавателя възможно найдалеч от системата или преместете Bluetooth
безжичния аудио адаптер по-близо до Bluetooth
предавателя.
• Когато използвате едновременно системата и
безжичен мрежови аудио адаптер (като например
TDM-NC1, не е приложен в комплекта),
поставете безжичния мрежови аудио адаптер
възможно най-далеч от системата.
Възпроизвеждане на свързания
компонент на системата
1
2
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “DMPORT”.
Започнете възпроизвеждането на
свързания компонент.
Звукът и изображението от свързания
компонент се възпроизвеждат на системата
или на свързания телевизор.
За подробности относно работата се
обърнете към ръководството за експлоатация
на DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Забележка
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, изображенията също се извеждат. В
88BG
./>
H
x
X
Използване на S-AIR продукт
Системата е съвместима с S-AIR функцията
(стр. 120), която ви позволява предаване на звук
между S-AIR продукти.
Относно S-AIR продукти
Стая А
S-AIR основноS-AIR
устройство
main unit
За съраунд усилвателя
За S-AIR приемника
Можете да осъществите предаване на звук просто
като зададете един и същи ID за основното
S-AIR устройство и за допълнителното S-AIR
устройство.
За да зададете ID на устройството
1
2
3
4
Натиснете ^/1 на устройството.
Системата се включва.
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкокатно натиснете X/x, докато на
дисплея на предния панел се изведе
“S-AIR ID”, след това натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете
желания ID.
Можете да изберете всеки ID (A, B или C)
S-AIR допълнително
устройство
S-AIR sub unit
(съраунд
усилвател)
(surround
amplifier)
5
Натиснете
6
Натиснете SYSTEM MENU.
7
.
Настройката е зададена.
Системното меню се изключва.
Задайте същия ID номер за S-AIR
допълнителното устройство.
Предаването на звука се осъществява както
следва (пример):
Стая В
S-AIR sub
unit
S-AIR допълнително
устройство
(S-AIR receiver)
(S-AIR приемник)
S-AIR
mainустройство
unit
S-AIR
основно
(This unit)
(Това устройство)
ID A
Забележка
• Не можете да работите с тази функция, ако не
заредите правилно безжичния предавател в
устройството (стр. 32).
ID A
S-AIR допълнително
S-AIR sub unit
устройство
ID A
S-AIR допълнително
S-AIR sub unit
устройство
Съвет
• За да потвърдите настоящия ID, извършете
стъпки от 1 до 3 по-горе. Когато сдвоите S-AIR
89BG
Control for HDMI/Външно аудио устройство
Съществуват два вида S-AIR продукти.
• Основно S-AIR устройство (това устройство):
То се използва за предаване на звук. Можете
да използвате до 3 S-AIR основни устройства.
(Броят на S-AIR основни устройства, които
можете да използвате, зависи от средата, в които
ги използвате.)
• Допълнително S-AIR устройство: То се използва
за приемане на звук.
- Съраунд усилвател: Можете да
се наслаждавате на звук от съраунд
високоговорителя по безжичен път.
- S-AIR приемник: Можете да се наслаждавате
на звук от системата в друга стая.
Осъществяване на предаване
на звука между основното S-AIR
устройство и допълнителното
S-AIR устройство
(ID настройка)
основното устройство с допълнително S-AIR
устройство (стр. 91), до ID номера в дисплея за
избор на ID се извежда “(PAIRING)”.
Слушане на звук от системата в
друга стая
За S-AIR приемник
За да зададете ID на съраунд
усилвателя
1
Уверете се, че SURROUND SELECTOR
ключът на съраунд усилвателя е зададен
в положение SURROUND.
2
Задайте S-AIR ID ключа на съраунд
усилвателя така, че да съвпада с ID (A, B
или C) на S-AIR основното устройство.
3
Натиснете POWER на съраунд
усилвателя.
Когато се осъществи предаване на звука,
индикаторът POWER/ON LINE на съраунд
усилвателя става зелен.
За подробности относно индикатора
POWER/ON LINE вижте “Проверка на
състоянието на предаването” (стр. 35).
Можете да слушате звук от системата, като
използвате S-AIR приемника. S-AIR приемникът
може да бъде инсталиран навсякъде независимо
от местоположението на S-AIR основното меню,
за да се наслаждавате на звук от системата в друга
стая.
За подробности относно S-AIR приемника се
обърнете към ръководството за експлоатация на
S-AIR приемника.
1
2
3
S-AIR основно устройство
(Това устройство)
Друго S-AIR
основно устройство
ID A
ID B
Натиснете X/x, за да изберете желана
настройка.
• “SEPARATE”: Можете да настроите
желаната функция за S-AIR приемника
като функциите на системата остават без
промяна.
Обърнете се към ръководството за експлоатация
на S-AIR приемника.
Можете да използвате няколко S-AIR основни
устройства, като зададете различен ID номер за
всеки компонент.
Неколкократно натиснете X/x, докато на
дисплея на предния панел се изведе
“S-AIR MODE”, след това натиснете
или c.
• “PARTY”: S-AIR приемникът извежда
звук според функцията, зададена на
устройството.
За да зададете ID номер на S-AIR
приемника
За да използвате няколко S-AIR основни
устройства
Натиснете SYSTEM MENU.
4
Натиснете
5
Натиснете SYSTEM MENU.
6
.
Настройката е извършена.
Системното меню се изключва.
Изберете желаната функция на S-AIR
приемника.
x Когато настроите “PARTY”
Функцията се променя в същия ред, както в
случая, когато натискате FUNCTION +/- на
основното устройство (стр. 39) или S-AIR
CH на S-AIR приемника.
x Когато настроите “SEPARATE”
Функцията се променя, като натиснете S-AIR
CH на S-AIR приемника, както следва.
ID A
S-AIR
допълнително
устройство
90BG
ID A
S-AIR
допълнително
устройство
ID B
S-AIR
допълнително
устройство
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“DMPORT” t “AUDIO” t …
За да се насладите на същите функции като
тези на устройството, изберете “MAIN
UNIT”.
7
готовност се увеличава.
• “STBY OFF”: Не можете да се
наслаждавате на S-AIR приемник, докато
основното устройство е в режим на
готовност.
Настройката по подразбиране се различава в
зависимост от областта.
Регулирайте силата на звука на S-AIR
приемника.
Забележка
• Когато звукът е различен от двуканален стерео
звук, мулти-каналният звук се намалява до 2
канала.
За да зададете “S-AIR MODE” чрез
устройството за дистанционно
управление
Натиснете S-AIR MODE
S-AIR режимът се извежда на дисплея на предния
панел. Всеки път, когато натиснете S-AIR MODE,
S-AIR режимът се променя.
Можете да контролирате системата от S-AIR
приемник, като използвате следните бутони.
Натиснете
Операция
H, X, x,
./>
Операциите на устройството
за дистанционно управление и
контролното устройство са еднакви.
Променя функцията на системата.
S-AIR CH
За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация на S-AIR приемника.
Работа с S-AIR приемника, докато
устройството е в режим на
готовност
За S-AIR приемник
Можете да се наслаждавате на S-AIR приемника,
докато основното S-AIR устройство е в режим
на готовност, като зададете “S-AIR STBY” в
положение “STBY ON”.
1
2
3
Натиснете
5
Натиснете SYSTEM MENU.
.
Настройката е извършена.
Системното меню се изключва.
Забележка
• Когато изключите системата и зададете “S-AIR
STBY” в положение “STBY ON”, “S-AIR” мига
(когато предаването на звук между основното
S-AIR устройство и S-AIR приемника не е
осъществено) или свети (когато предаването
на звук между основното S-AIR устройство и
S-AIR приемника е осъществено) на дисплея на
предния панел.
Идентифициране на основно
S-AIR устройство с определено
допълнително S-AIR устройство
(Операция по сдвояване)
За съраунд усилвател
За S-AIR приемник
Лесно е да зададете един и същи ID номер за
S-AIR основно устройство и допълнително S-AIR
устройство, като например съраунд усилвател или
S-AIR приемник, за да осъществите предаване
на звука. Въпреки това съседите ви също могат
да приемат звук от вашата система, ако ID
номерата на двете системи са еднакви, или вие
можете да приемате звук от вашите съседи. За да
предотвратите това идентифицирайте основното
S-AIR устройство с конкретно S-AIR устройство,
като извършите операцията сдвояване.
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете X/x, докато на
дисплея на предния панел се изведе
“S-AIR STBY”, след това натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете желаната
настройка.
• “STBY ON”: Можете да се наслаждавате
на S-AIR приемника, докато устройството
е в режим на готовност или е включено.
Консумацията на енергия в режим на
91BG
Control for HDMI/Външно аудио устройство
За да контролирате системата от S-AIR
приемника
4
• За да зададете ID номер на съраунд
усилвателя, вижте “За да зададете ID на
съраунд усилвателя” (стр. 90).
• За да зададете ID номер за S-AIR
приемника, обърнете се към ръководството
за експлоатация на S-AIR приемника.
x Преди сдвояване
Предаването на звука се осъществява посредством
ID (пример).
Вашата стая
Съседи
Това устройство
3
4
ID A
5
ID A
ID A
x След сдвояването
Предаването на звука се извършва само между
сдвоените основно и допълнително S-AIR
устройство(a).
Вашата стая
6
След като на дисплея на предния панел
се изведе “START”, натиснете
.
Стартирайте сдвояването на
допълнителното S-AIR устройство.
x За съраунд усилвателя
Натиснете POWER на съраунд усилвателя, за
да включите съраунд усилвателя, и натиснете
PAIRING на задния панел на съраунд
усилвателя.
Индикаторът PAIRING на съраунд
усилвателя мига в червено, когато стартира
операцията по сдвояването.
Когато предаването на звука се осъществи,
индикаторът PAIRING на съраунд усилвателя
светва в червено и в дисплея на предния
панел последователно се извеждат
“PAIRING” и “COMPLETE”.
Съседи
Това устройство
ID A
Неколкократно натиснете X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе
“PAIRING”, след това натиснете
или c.
Устройството започва операцията по
сдвояването и в дисплея на предния
панел мига “SEARCH”. За да отмените
сдвояването, натиснете SYSTEM MENU.
Допълнително S-AIR
устройство
Допълнително S-AIR
устройство
Натиснете SYSTEM MENU.
Не се осъществява
предаване
Съвет
ID A
Допълнително
S-AIR устройство
• За да натиснете PAIRING на задния
панел на съраунд усилвателя, можете да
използвате тънък предмет, като например
кламер.
ID A
Допълнително
S-AIR устройство
Сдвояване
x За S-AIR приемника
Обърнете се към ръководството за
експлоатация на S-AIR приемника.
Когато бъде осъществено предаване на звук,
на дисплея на предния панел последователно
се извеждат “PAIRING” и “COMPLETE”.
За да извършите сдвояване
1
2
Поставете допълнителното S-AIR
устройство, което желаете да сдвоите,
близо до основното S-AIR устройство.
Забележка
Забележка
• Свалете слушалките от съраунд усилвателя
(ако има свързан такъв).
• Извършете сдвояването за няколко минути
след стъпка 5. Ако не го направите, на
дисплея на предния панел последователно
се извеждат “PAIRING” и “COMPLETE”.
За да продължите с операцията по
сдвояването, натиснете
и отново
стартирайте от стъпка 5. За да отмените
сдвояването, натиснете SYSTEM MENU.
Задайте еднакви ID номера за основното
и допълнителното S-AIR устройство.
• За да зададете ID номер на устройството,
вижте “За да зададете ID на устройството”
(стр. 89).
7
92BG
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да отмените сдвояването
Извършете ID настройката на устройството в
зависимост от процедурата, описана в “За да
зададете ID номер на устройството”. Ако изберете
нов ID номер, сдвояването се отменя.
Ако предаването на звука е
нестабилно
За съраунд усилвател
За S-AIR приемник
- S-AIR ID A: еквивалентен канал за IEEE 802.11
b/g канали 1
- S-AIR ID B: еквивалентен канал за IEEE 802.11
b/g канали 6
- S-AIR ID C: еквивалентен канал за IEEE 802.11
b/g канали 11
• Предаването може да бъде подобрено, като
промените канала за предаване (честотата) на
другата безжична система. За подробности се
обърнете към ръководството за експлоатация на
другата безжична система(и).
1
2
3
Control for HDMI/Външно аудио устройство
Ако използвате няколко безжични системи,
които споделят 2.4 GHz честота, като например
безжичен LAN или Bluetooth, предаването на
S-AIR продукти или други безжични системи
може да се окаже нестабилно. В този случай
предаването може да бъде подобрено чрез смяната
на следната “RF CHANGE” настройка.
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете X/x, докато на
дисплея на предния панел се изведе “RF
CHANGE”, след това натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете желаната
настройка.
• “AUTO”: Обикновено избирайте тази
настройка. Системата автоматично
променя “RF CHANGE” в положение “ON”
или “OFF”.
• “ON”: Системата предава звук, като търси
по-добър канал за предаване на звука.
• “OFF”: Системата предава звук като
фиксирате канал за предаване.
4
Натиснете
5
Натиснете SYSTEM MENU.
6
.
Настройката е извършена.
Системното меню се изключва.
Когато зададете “RF CHANGE” в
положение “OFF”, изберете ID номер,
така че предаването на звук да е почти
стабилизирано (стр. 89).
Забележки
• В повечето случаи промяна на тази настройка
няма да бъде нужна.
- Ако “RF CHANGE” е зададен в положение
“OFF”, предаването между устройството и
допълнителното S-AIR устройство може да
бъде извършено, като използвате един от
следните канали.
93BG
7
Други операции
• [STANDARD]: Изберете, когато
инсталирате всички високоговорители
нормално.
Оптимален съраунд звук за
стаята
• [NO CENTER]: Изберете, когато
инсталирате предните и съраунд
високоговорители.
• [NO SURROUND]: Изберете, когато
инсталирате централния и предните
високоговорители.
[SPEAKER FORMATION]
В зависимост от формата на стаята, възможно
е да има високоговорители, които да не можете
да инсталирате. За по-добър съраунд звук е
препоръчително първо да избере позицията на
високоговорителите.
1
2
• [FRONT ONLY]: Изберете, когато
инсталирате предните високоговорители.
• [ALL FRONT]: Изберете, когато
инсталирате всички високоговорители пред
позицията на слушане.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “DVD”.
Натиснете
DISPLAY, докато системата е
в режим стоп.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: Когато
инсталирате предните и съраунд
високоговорители пред позицията на
слушане.
8
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
9
.
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете [CUSTOM],
след това натиснете
.
Извежда се дисплеят с настройки.
5
Натиснете X/x, за да изберете [AUDIO
SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [AUDIO SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете [SPEAKER
FORMATION], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SPEAKER
FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD
94BG
Натиснете C/c, за да изберете
настройката.
Натиснете
.
Избраната настройка се въвежда и се
извежда дисплей за потвърждение.
Натиснете C/c, за да изберете [YES] или
[NO], след това натиснете
.
• [YES]: Продължете с [AUTO
CALIBRATION]. Вижте стъпка 7 на
“Автоматична настройка на подходящите
настройки” (стр. 95).
• [NO]: Излиза от [SPEAKER FORMATION].
Автоматична настройка на
подходящите настройки
[AUTO CALIBRATION]
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration) може
автоматично да зададе подходящия съраунд звук.
Забележка
• Системата извежда силен тест звук, когато
започне операцията [AUTO CALIBRATION]. Не
можете да намалите силата на звука. Съобразете
се със съседите си и малки деца.
1
Други операции
2
Микрофон за
настройка
Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се
изведе “DVD”.
Натиснете
DISPLAY, докато системата
е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете [CUSTOM],
след това натиснете
.
8
9
Извежда се дисплеят с настройки.
5
Натиснете X/x, за да изберете [AUDIO
SETUP], след това натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете [AUTO
CALIBRATION], след това натиснете
.
Свържете микрофона за настройка
(приложен в комплекта) към жака A.CAL
MIC на предния панел.
Настройте микрофона на нивото на ухото,
като използвате статив и др. (не е приложен
в комплекта).
Предната част на всеки високоговорител
трябва да бъде насочена към микрофона и
между тях не бива да има препятствия.
.
Операцията [AUTO CALIBRATION] започва.
По време на измерването пазете тишина.
Забележки
Извеждат се опциите за [AUTO
CALIBRATION].
7
Натиснете
• Преди [AUTO CALIBRATION] се уверете,
че съраунд усилвателят се включва и че
се инсталирали съраунд усилвателя на
подходящото място. Ако инсталирате
съраунд усилвателя на неподходящо
място като например в друга стая, няма да
получите точни измервания.
• Средата в стаята, където инсталирате
системата, може да повлияе на
измерването. Когато измерването се
различава значително от състоянието
на инсталираните високоговорители,
извършете ръчните настройки на
високоговорителите, като следвате
“Настройки на високоговорителите”
(стр. 67).
Извеждат се опциите за [AUDIO SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете [YES].
10
Натиснете X/x, за да изберете [YES] или
[NO], след това натиснете
.
x Измерването приключва.
Изключете микрофона за настройка,
след това изберете [YES]. Настройката
приключва.
Когато желаете да отмените измерването
и опитате отново [AUTO CALIBRATION],
изберете [NО].
95BG
x Измерването не е добро.
Следвайте съобщението; след това изберете
[YES], за да опитате отново.
Забележки
• Докато функцията за автоматична настройка
работи, не работете със системата.
• Измерването за [SUBWOOFER] винаги е
в положение [YES], тъй като системата не
извършва настройка на субуфера, но нивото на
настройката [SUBWOOFER] в [SPEAKER
SETUP] се връща в стойностите си по
подразбиране, когато извършите [AUTO
CALIBRATION].
Управление на телевизора с
приложеното устройство за
дистанционно управление
Можете да управлявате телевизора (само SONY),
като използвате следните бутони. Използвайте
тези бутони (различни от TV ^/1, THEATRE и TV
INPUT), докато натискате бутоните на телевизора.
Забележка
• В зависимост от телевизора, възможно е да
не успеете да управлявате телевизора или да
използвате някои от бутоните.
Като натиснете Можете да
TV ^/1
THEATRE
TV INPUT
VOLUME +/-*
PROG +/-*
Бутони с
цифри*, -/--*
ENTER*
TOOLS*
RETURN*
MENU*
MUTING*
C/X/x/c*,
включите или изключите
телевизора.
се наслаждавате на оптимално
качество на изображението,
подходящо за движещи се
изображения.
превключите входния източник
на телевизора между TV и друг
източник на входен сигнал.
регулирате силата на звука за
телевизора.
избирате телевизионен канал.
избирате телевизионен канал.
извеждате менюто с операции за
настоящия дисплей.
преминете назад към предходен
канал или слой в менюто на
телевизора.
изведете менюто на телевизора.
изключете временно
телевизионния звук.
* избирате опция в менюто.
* Използвайте тези бутони, докато натискате
телевизионните бутони.
96BG
Използване на звуков ефект
- Когато “DEC. MODE” е зададен в положение
“A.F.D. STD” или “A.F.D. MULTI”.
- Ако не са свързани слушалки.
За да изключите звуковия ефект
Увеличаване на басите
Изберете опция, различна от “A.F.D. STD” или
“A.F.D. MULTI” за “DEC. MODE” (стр. 41).
Можете да увеличите ниските честоти.
Натиснете DYNAMIC BASS.
На дисплея на предния панел се извежда “D.
BASS ON” и ниските честоти ефективно се
увеличават.
За да изключите звуковия ефект
Натиснете отново DYNAMIC BASS.
Други операции
Звук с ниска сила
Можете да се наслаждавате на звукови ефекти или
диалог, както бихте го направили в киносалон,
дори ако силата на звука е намалена. Тази опция е
полезна за гледане на филми през нощта.
Натиснете NIGHT.
На дисплея на предния панел се извежда “NIGHT
ON” и звуковият ефект се включва.
Забележки
• Този ефект не работи за Super Audio CD.
Когато по време на “NIGHT ON” заредите Super
Audio CD, звуковият ефект автоматично се
изключва.
• Когато звукът се извежда от централния
високоговорител, този ефект е по-осезаем, като
например при говор (диалог и др.) звукът се
чува по-отчетливо. Когато звукът не се извежда
от централния високоговорител или когато
използвате слушалки, системата настройва
нивото на силата на звука в оптимално ниво.
За да изключите звуковия ефект
Натиснете NIGHT отново.
Подобряване на компресирания
звук
Можете да подобрите компресирания звук като
например МР3 аудио файл
Този ефект автоматично се включва, когато са
изпълнени следните условия:
- Когато функцията е зададена в положение
“DMPORT”, “AUDIO” или “USB”.
97BG
Избор на ефект спрямо
източника
Възпроизвеждане на
многоканален звук
Можете да изберете подходящ звуков режим за
филми или музика.
(DUAL MONO)
Неколкократно натиснете SOUND MODE
по време на възпроизвеждане, докато
на дисплея на предния панел се изведе
желаният режим.
• “AUTO”: В зависимост от източника системата
автоматично избира “MOVIE” (индикаторът
MOVIE светва) или “MUSIC” (индикаторът MUSIC светва), за да възпроизведе звуковия ефект.
• “MOVIE”: Системата възпроизвежда звук за
филм. Индикаторът MOVIE светва
Можете да се наслаждавате на многоканален звук,
когато системата приема или възпроизвежда Dolby
Digital многоканален сигнал.
Забележка
• За да приемете Dolby Digital сигнал, трябва
да свържете към системата телевизор или
друг компонент, като използвате оптичен или
коаксиален цифров кабел (стр. 26), и да зададете
цифровия изходен режим на телевизора или
компонента в положение Dolby Digital.
• “MUSIC”: Системата възпроизвежда звук за
музика. Индикаторът MUSIC светва
Неколкократно натиснете AUDIO, докато
сигналът, който желаете, се изведе на
дисплея на предния панел.
Забележки
• “MAIN” (основен): Извежда се звук на основния
език.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, тази
функция не работи.
• Не можете да работите с тези опции с
настройки, когато свържете слушалки към
устройството или съраунд усилвателя.
• Когато променяте режима на звука, докато
използвате S-AIR приемник, звукът от S-AIR
приемника може да прескача.
98BG
• “SUB” (допълнителен): Извежда се звук на
допълнителния език.
• “MAIN+SUB”: Извежда се смесен звук от
основния и допълнителния езици.
Промяна на входното ниво
на звука от свързаните
компоненти
Когато слушате звук, изведен от компонент,
свързан към жака EURO AV T OUTPUT (TO
TV) или LINE* на задния панел или към жака
AUDIO IN на предния панел, възможно е звукът
да съдържа смущения. Смущенията в звука не са
индикация за неизправност и зависят от свързания
компонент.
За да предотвратите смущенията в звука,
променете входното ниво на звука, излизащ от
устройството.
2
3
4
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “TV”, “LINE”* или “AUDIO”.
Можете да настроите системата да се изключва
в предварително зададено време, за да можете
да заспите, докато слушате музика. Можете да
задавате времето на 1 или 10-минутни интервали.
Натиснете SLEEP.
Всеки път, когато натиснете SLEEP, минутите
на дисплея (изведеното време) се променят на
интервали от по 10 минути.
Когато зададете таймера за автоматично
изключване, на дисплея на предния панел мига
“SLEEP”.
За да проверите оставащото време
Натиснете SLEEP веднъж.
За да промените оставащото време
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете SLEEP, за да изберете
желаното време.
Неколкократно натиснете X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе
“ATTENUATE”, след това натиснете
или c.
За да отмените функцията за таймер за
автоматично изключване
Неколкократно натиснете SLEEP, докато на
дисплея на предния панел се изведе “SLEEP OFF”.
Натиснете X/x, за да изберете настройка.
• “ATT ON”: Увеличава входното ниво.
Изходното ниво се променя.
• “ATT OFF”: Нормално входно ниво.
5
Натиснете
6
Натиснете SYSTEM MENU.
.
Настройката се въвежда.
За да зададете таймера за автоматично
изключване, като използвате
системното меню
1
2
Системното меню се изключва.
* Само за DAV-DZ880W.
3
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе
“SLEEP”, след това натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете настройка.
Дисплеят с минутите (оставащото време) се
променя на 10-минутни интервали.
Съвет
• Можете да изберете оставащото време, като
натиснете бутоните с цифри. В този случай
можете да задавате време на стъпки от по 1
минута.
4
Натиснете
5
Натиснете SYSTEM MENU.
.
Настройката се извършва и на дисплея на
предния панел светва “SLEEP”.
Системното меню се изключва.
99BG
Други операции
1
Използване на таймер за
автоматично изключване
Промяна на яркостта на
дисплея на предния панел
Преглед на информацията за
диска
Можете да променяте яркостта на дисплея на
предния панел на едно от двете нива.
Натиснете DIMMER
Всеки път, когато натиснете DIMMER,
осветеността на дисплея на предния панел се
променя.
За да зададете осветеността на
дисплея на предния панел, като
използвате системното меню
1
2
3
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе
“DIMMER”, след това натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете яркостта
на дисплея на предния панел.
• “DIMMER OFF”: Изсветлява екрана.
• “DIMMER ON”: Затъмнява екрана.
4
Натиснете
.
Настройката е зададена.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Извеждане на времетраенето и
оставащото време на дисплея на
предния панел
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, докато
възпроизвеждате диска, дисплеят се променя:
1 t 2 t ... 1 t ...
Някои изведени опции изчезват след няколко
секунди.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Времетраене и текущото заглавие
2 Оставащо време от текущото заглавие
3 Времетраене на текущата глава
4 Оставащо време на текущата глава
5 Име на диска
6 Заглавие и глава
x VIDEO CD (без функция PBC)/Super Audio
CD/CD
1 Времетраене на текущия запис
2 Оставащо време на текущия запис
3 Времетраене на диска
4 Оставащо време на диска
5 Име на диска
6 Запис и индекс*
* Само за VIDEO CD/Super Audio CD.
x Super VCD
1 Времетраене на текущия запис
2 Текст на записа
3 Номер на индекса и записа
x DATA CD (MP3 файл)/DATA DVD (MP3 файл)
1 Времетраене и номер на текущия запис
2 Име на записа (файла)*
* Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще
изведе името на папката/записа (файла) от ID3
tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver
1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с
приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag
се използват за единични МР3 файлове.
100BG
x DATA CD (видео файл)/DATA DVD (видео
файл)
1 Времетраене на текущия файл
2 Име на текущия файл
3 Номер на текущия албум и файл
Забележки
• Системата може да показва единствено първото
ниво от DVD/CD текста, като името на диска
или заглавието.
• Ако името на МР3 файла не може да бъде
изведено, вместо него на дисплея ще се изведе
“*”.
• Възможно е името на диска или записа да не се
изведе в зависимост от текста.
• Възможно е възпроизвеждането на МР3 аудио
записи и видео файлове да не бъде изведено
правилно на екрана.
Съвет
Проверка на времетраенето
и оставащото време на
телевизионния екран
1
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане
x DATA CD (MP3 файл)/DATA DVD (MP3
файл)
• Т **:**
Времетраене на текущия запис
x DATA CD (видео файл)/DATA DVD
(видео файл)
• **:**:**
Времетраене на текущия файл
Забележки
• Възможно е определени символи/обозначения да
не се изведат на някои езици.
• В зависимост от вида на възпроизвеждания диск,
системата може да възпроизвежда ограничен
брой символи. Освен това, в зависимост от
диска, не всички текстови символи ще бъдат
изведени.
На телевизионния екран се извежда се
следният дисплей.
T
1: 01: 40
Проверка на информацията за
възпроизвеждане на диска
Информация за време
За да проверявате DVD/Super Audio
CD/CD текст
2
Неколкократно натиснете DISPLAY, за да
промените информацията за времето.
Дисплеят и видовете време, които можете
да проверите, се различават в зависимост от
диска, който възпроизвеждате.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Времетраене на текущото заглавие
• T-**:**:**
Оставащо време от текущото заглавие
• C **:**:**
Времетраене на текущата глава
• C-**:**:**
Оставащо време от текущата глава
Неколкократно натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане, за да изведете на екрана текста,
записан на DVD/Super Audio CD/CD диск.
DVD/Super Audio CD/CD текстът се извежда само
когато на диска е записан такъв текст. Не можете
да променяте текста. Ако дискът не съдържа текст,
извежда се индикацията “NO TEXT”.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
x VIDEO CD (с PBC функции)
• **:**
Времетраене на текущата сцена
101BG
Други операции
• Когато системата възпроизвежда VIDEO
CD с функция PBC, на екрана се извежда
времетраенето.
x VIDEO CD (без PBC функции)/Super
Audio CD/CD
• Т **:**
Времетраене на текущия запис
• Т-**:**
Оставащо време на текущия запис
• D **:**
Времетраене на текущия диск
• D-**:**
Оставащо време на текущия диск
За да проверите DATA CD/DATA DVD
(MP3 файл/видео файл) текст
Натискайки DISPLAY, докато възпроизвеждате
MP3 аудио файлове или видео файлове на
DATA CD/DATA DVD, можете да изведете
на телевизионния екран името на папката/
МР3 файла/видео файла и аудио честотата
(количеството данни в секунда на настоящия
звук).
Пример за възпроизвеждане на аудио файл
Честота *
T
0: 13
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Име на папката **
Име на МР3 файла*/
видео файла
* Извежда се, когато възпроизвеждате МР3 файл
на DATA CD/DATA DVD.
** Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще
изведе името на албума или заглавието от ID3
tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver
1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с
приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3
tag се използват за единични МР3 файлове.
Проверка на информацията за
датата за JPEG файл с изображение
Можете да проверите информацията на датата по
време на възпроизвеждане, когато в данните за
JPEG изображението е записан етикетът Exif*.
Натиснете
DISPLAY два пъти по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното
меню.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
Информация за датата
102BG
* “Exchangeable Image File Format” е формат за
изображения, заснети с цифрова видеокамера,
определен от Японската асоциация по
електроника и информационни технологии
(JEITA).
Връщане към настройките
по подразбиране
Връщане на параметрите на
системата, като запаметени
станции, към фабричните им
настройки
"/1
N
x
5
Натиснете X/x, за да изберете [SYSTEM
SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
6
Изберете X/x, за да изберете [RESET] и
натиснете c.
7
Изберете [YES], като използвате C/c.
8
Натиснете
Можете да излезете от менюто и да се
върнете към Контролното меню, като на тази
стъпка изберете [NO].
.
Не натискайте \/1, докато нулирате
системата, защото настройката приключва за
няколко секунди.
Забележка
1
2
Натиснете \/1, за да включите системата.
Натиснете едновременно x, N и \/1 на
системата.
На дисплея на предния панел се извежда
“COLD RESET” и настройките на системата
се връщат към фабричните си стойности.
Нулиране на всички настройки в
[SETUP]
Можете да върнете всички настройки в [SETUP]
(стр. 62), освен [PARENTAL CONTROL], в
стойностите им по подразбиране.
1
2
Неколкократно натиснете FUNCTION +/-,
докато на дисплея на предния панел се
изведе “DVD”.
Натиснете
DISPLAY, докато системата
е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете [CUSTOM],
след това натиснете
.
Извежда се дисплеят с настройки.
103BG
Други операции
• Настройките [MEDIA], [INTERVAL], [EFFECT]
и [MULTI/2CH] също се връщат в настройките
по подразбиране.
Сила на звука
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Не увеличавайте силата на звука, ако слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или участък без аудио сигнал. В противен
случай високоговорителите може да се повредят,
ако внезапно се получи пик на сигнала.
Почистване
Енергийни източници
• Изключете устройството от мрежата от
220 V, ако не планирате да го използвате
за продължителен период от време. За да
изключите кабела, хващайте го за щекера;
никога не дърпайте самия кабел.
Местоположение
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Когато системата работи дълго време и с висока
сила на звука, кутията се нагорещява. Това не
е неизправност. Въпреки това, избягвайте да
докосвате кутията. Не поставяйте системата в
затворени пространства, където вентилацията е
слаба и може да се получи прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори на
системата. Системата е оборудвана с усилвател
с висока мощност. Ако вентилационните отвори
са запушени, това може да причини прегряване
и повреда.
• Не поставяйте системата върху мека повърхност
(например килим), която може да запуши
вентилационните отвори.
• Не поставяйте системата близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или механични
вибрации.
• Не инсталирайте устройството в наклонена
позиция. То е проектирано да работи само в
хоризонтална позиция.
• Пазете устройството и дисковете далеч от
оборудване със силни магнитни полета, като
микровълнови печки или големи тонколони.
• Не поставяйте тежки предмети върху
устройството.
• Почиствайте кутията, панела и контролните
бутони с парче мек плат, леко навлажнено с
мек почистващ разтвор. Не използвайте груби
гъбички, грапави прахове или разтвори като
алкохол или бензин.
Ако имате проблеми или въпроси, отнасящи се
към вашата система, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
Почистване на дисковете, препарати за
почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващ диск от
търговската мрежа или почистващ препарат
за дискове/лещи (спрей от мокър тип). Това
може да причини неизправност.
Система за цветна телевизия
• Ако високоговорителите причиняват появата на
неестествени цветове на телевизионния екран,
изключете телевизора и отново го включете
след 15 до 30 минути. Ако проблемът продължи,
поставете високоговорителите по-далеч от
телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Тази система е в състояние да
поддържа неподвижен видео образ или снимка
на екрана на вашия телевизор безкрайно дълго
време. Ако оставите неподвижен видео образ
на телевизионния екран за продължителен
период от време, рискувате да повредите
телевизионния екран. Особено чувствителни
са телевизорите с плазмени екрани и
прожекционните телевизори.
Преместване на системата
Преди да местите системата, уверете се, че
в нея няма заредени дискове и изключете
променливотоковия адаптер (захранващ кабел) от
мрежата от 220 V.
Функциониране
• Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много
влажна стая, възможно е върху лещите във
вътрешността на устройството да кондензира
влага. Ако това се случи, възможно е системата
да не функционира правилно. В този случай
извадете диска и оставете системата включена за
около половин час, докато влагата се изпари.
• Изваждайте диска, когато пренасяте системата.
Ако не го направите, дискът може да се повреди.
• Ако някакъв предмет или течност попадне в
кутията, изключете устройството от мрежовото
захранване и го проверете при квалифициран
персонал, преди да го включите отново.
104BG
Относно S-AIR функцията
• Тъй като S-AIR функцията предава звук чрез
радиовълни, възможно е звукът да прескача,
ако радиовълните срещнат пречка. Тази
характеристика на радиовълните не е индикация
за неизправност.
• Тъй като S-AIR функцията предава звук чрез
радиовълни, възможно е оборудване, което
генерира електромагнитна енергия, като
например микровълнова печка може да се
намеси в предаването на звук.
• Тъй като S-AIR функцията използва радиовълни
с еднаква честота като други безжични системи,
като например безжични LAN или Bluetooth
•
•
•
•
Забележки за дисковете
Работа с дисковете
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - хващайте го само по
ръбовете.
• Не залепяйте хартия или тиксо на диска.
• Не излагайте диска на пряка слънчева светлина
или на въздействието на топлинни източници
като климатици; не оставяйте дискове в
автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина, тъй като е възможно температурата
във вътрешността на автомобила да се повиши
значително.
• След употреба прибирайте диска в кутията му.
Почистване
• Преди употреба почиствайте диска с парче плат.
Почиствайте диска от центъра към периферията.
• Не използвайте разтвори като бензин,
разредител, почистващи вещества от търговската
мрежа или антистатичен спрей, предназначен за
винилови грамофонни плочи.
Тази системата може да възпроизвежда само
стандартни дискове с кръгла форма. Използването
на друг вид дискове (с форма на карта, сърце или
звезда) може да причини неизправност.
Не използвайте дискове, които се продават с
прикрепен към тях пръстен или етикет.
105BG
Допълнителна информация
устройства, възможно е да се получат смущения
в предаването.
В този случай следвайте следните правила, за да
подсилите прехвърлянето на сигнала:
- Не инсталирайте системата близо до безжични
системи.
- Не използвайте едновременно S-AIR
системата и други безжични системи.
- Предаването може да се подобри чрез промяна
на канала, който се предава (честота) на
другата безжична система. За подробности се
обърнете към ръководството за експлоатация
на другата безжична система.
Разстоянието на предаване се различава в
зависимост от средата, в която използвате
системата. Открийте място, където предаването
между основното S-AIR устройство и
допълнителното S-AIR устройство е найефективно и инсталирайте основното и
допълнителното S-AIR устройство там.
Поставете S-AIR продукта на стабилна
повърхност.
Възможно е предаването да е слабо и
разстоянието да се окаже твърде малко, ако
съществуват следните условия:
- Стената/подът между S-AIR продуктите са от
подсилен бетон или камък.
- Между S-AIR продуктите има желязна
преграда/врата или мебел/ електрически
продукт изработен от огнеупорно стъкло,
метал и др.
Отстраняване на проблеми
Ако по време на използването на системата се сблъскате с някой от изброените по-долу проблеми,
използвайте тези указания за отстраняването им, преди да занесете системата на ремонт. Ако проблемът
продължава, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Обърнете внимание, че ако по време на поправката персоналът на сервиза подмени някои части, възможно
е старите части да бъдат задържани.
Ако се получи проблем с S-AIR функцията, проверете цялата система при доставчик на Sony (основно
устройство и S-AIR допълнително устройство).
Захранване
Симптом
Начин на отстраняване
Захранването не се включва. • Проверете дали захранващият кабел е здраво свързан.
• Натиснете \/1, след като индикаторът “STANDBY” изчезне от дисплея на
предния панел.
Ако индикаторите
Натиснете \/1, за да изключите системата, и след като индикаторът
“PROTECTOR” и “PUSH
“STANDBY” изчезне, проверете следното:
POWER” последователно
• Дали кабелите + и – на високоговорителя не са направили късо съединение.
се извеждат на дисплея на
• Дали използвате само указаните високоговорители.
предния панел.
• Дали нещо не запушва вентилационните отвори на системата.
• След като проверите всичко това и отстраните проблемите, включете
отново захранващия кабел в контакта и след това включете системата.
Ако причината за проблема не може да бъде открита дори след като
сте проверили изброените по-горе опции, обърнете се към най-близкия
доставчик на Sony.
Картина
Симптом
Начин на отстраняване
Няма картина.
• SCART (EURO AV) кабелът не e добре свързан.
• SCART (EURO AV) кабелът e повреден.
• Системата не е свързана с правилния EURO AV T OUTPUT (TO TV) жак
(стр. 26).
• Входящият селектор на телевизора не е зададен така, че картина от
системата да се появи на телевизионния екран.
• Проверете начина на извеждане на сигнала на вашата система (стр. 26).
• Свържете отново свързващия кабел.
• Системата е свързана към устройство за входен сигнал, което не е HDCP
съвместимо (индикацията “HDMI” не светва на предния панел) (стр. 26).
• Ако жакът HDMI OUT се използва за видео изход, проблемът може да се
реши, като смените настройката на HDMI жака във видео формат (стр. 38).
Свържете телевизора и системата, като използвате видео жак, различен от
HDMI OUT, и превключете входния сигнал на телевизора към свързаното
видео оборудване по такъв начин, че да виждате дисплея на екрана.
Променете настройката за HDMI OUT жака и превключете входния сигнал
на телевизора обратно в положение HDMI. Ако картината все още не се
извежда на екрана, повторете стъпките и опитайте други опции.
• Ако използвате функцията “DMPORT”, видео сигналът се извежда само от
жака EURO AV T OUTPUT (TO TV).
• Дискът е замърсен или повреден.
• Ако сигналът от EURO AV T OUTPUT (TO TV) жака съдържа смущения,
променете вида на изходния видео сигнал от жака HDMI OUT, като
зададете [HDMI RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [720 x
480p]* (стр. 38).
* В зависимост от модела може да се изведе [720 x 480/576p].
В картината се появяват
смущения.
106BG
Симптом
Начин на отстраняване
Въпреки че задавате
съотношението на екрана чрез
[TV TYPE] на [VIDEO SETUP],
картината не изпълва екрана.
Получават се смущения
в цветовете на телевизионния
екран.
• Съотношението на картината на диска е фиксирано.
Високоговорителите на системата са магнитно защитени, за да
предотвратят магнитно изтичане. Ако това се случи, проверете
следните опции:
• Ако високоговорителите се използват с телевизор на базата на CTR
или прожекционен апарат, инсталирайте високоговорителите на
разстояние най-малко на 0.3 m от телевизора.
• Ако проблемът продължава, изключете телевизора веднъж и след
това включете телевизора след 15 до 30 минути.
• Ако се появи виене, поставете високоговорителите далеч от
телевизора.
• Уверете се, че близо до високоговорителите не е поставено магнитно
устройство (магнит на стойката за телевизора, лекарски прибор,
играчка и др.)
Звук
Симптом
Начин на отстраняване
107BG
Допълнителна информация
• Кабелите на високоговорителите не са свързани здраво.
• Натиснете MUTING на устройството за дистанционно управление, ако
на дисплея на предния панел се изведе индикация “MUTING ON”.
• Системата е в режим на пауза или в режим на бавно
възпроизвеждане. Натиснете H, за да се върнете в нормален режим
на възпроизвеждане.
• Системата е в режим на бързо превъртане напред или
назад. Натиснете H, за да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане.
• Проверете настройките на високоговорителите (стр. 67).
• Оборудването свързано към жака HDMI OUT не съответства с
формата на аудио сигнала. В този случай задайте [AUDIO(HDMI)] в
[HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 65).
Не се извежда звук от жака HDMI • Задайте [AUDIO (HDMI)] в [HDMI SETUP] в положение [ON]
OUT.
(стр. 65).
• Жакът HDMI OUT е свързан към DVI оборудване (DVI жаковете не
приемат аудио сигнали).
• Жакът HDMI OUT не извежда Super Audio CD звук.
• Опитайте следното: 1 Изключете системата и отново я включете.
2 Изключете и отново включете свързаното оборудване. 3 Изключете
и отново включете HDMI кабела.
• Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани
Звукът от ляво и от дясно не е
балансиран или звукът се извежда правилно и надеждно.
разменен.
От субуфера не се извежда звук.
• Проверете свързването на високоговорителя и настройките
(стр. 23, 67).
• Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани
Чува се силно бучене или шум.
здраво.
• Уверете се, че свързващите кабели не се намират в близост до
трансформатор или мотор и че са поне на 3 метра разстояние от
вашия телевизор или флуоресцентно осветление.
• Отдалечете телевизора от аудио компонентите.
• Щекерите и жаковете са замърсени. Изтрийте ги с парче плат, леко
навлажнено с алкохол.
• Почистете диска.
Звукът губи стерео ефекта си,
• Изберете стерео звук, като натиснете [AUDIO] (стр. 46).
когато възпроизвеждате VIDEO
• Уверете се, че системата е свързана правилно.
CD, CD или MP3 диск.
Няма звук
Симптом
Начин на отстраняване
Съраунд ефектът не се усеща •
добре, когато възпроизвеждате •
аудио пътечка във формат Dolby •
Digital, DTS или MPEG audio.
Звукът се чува само от
•
централния високоговорител.
Не се чува звук от централния •
•
високоговорител.
•
•
От съраунд високоговорителите •
•
не се чува звук или звукът е
•
много слаб.
•
•
Не се чува звук от DIGITAL IN •
COAXIAL/OPTICAL жака.
Проверете функцията “DEC. MODE” (стр. 41).
Проверете свързването и настройките на високоговорителите (стр. 23, 67).
В зависимост от DVD диска, възможно е изходният сигнал да не обхваща
изцяло каналите 5.1. Възможно е звукът да е моно или стерео, дори ако е
записан във формат Dolby Digital или MPEG audio.
В зависимост от диска, възможно е звукът да се чува само от централния
високоговорител.
Проверете свързването и настройките на високоговорителя (стр. 23, 67).
Проверете функцията “DEC. MODE” (стр. 41).
В зависимост от източника, възможно е ефектът от централния
високоговорител да се усеща по-слабо.
Възпроизвеждате двуканален източник.
Проверете свързването и настройките на високоговорителите (стр. 23, 67).
Проврете функцията “DEC. MODE” (стр. 41).
В зависимост от източника, възможно е ефектът от съраунд
високоговорителите да се усеща по-слабо.
Проверете безжичната настройка (стр. 35)
Възпроизвеждате двуканален източник.
Честотата на входния сигнал е повече от 48 kHz.
Функциониране
Симптом
Начин на отстраняване
• Проверете дали антените са свързани здраво. Нагласете антената
(антените) или ако е необходимо, свържете външна антена.
• Сигналът на станциите е твърде слаб (когато настройвате автоматично).
Използвайте директно настройване.
• Не са запаметени никакви станции или запаметените станции са били
изтрити (когато настройвате чрез сканиране на запаметените станции).
Запаметете станциите (стр. 70).
Устройството за дистанционно • Има препятствия между устройството за дистанционно управление и
управление не работи.
системата.
• Разстоянието между устройството за дистанционно управление и
системата е твърде голямо.
• Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора за
дистанционно управление на системата.
• Батериите на устройството за дистанционно управление са отслабнали.
• Няма поставен диск.
Дискът не се възпроизвежда.
• Дискът е обърнат обратно.
Заредете диска правилно със страната, която ще се възпроизвежда,
надолу.
• Дискът е изкривен.
• Системата не може да възпроизвежда CD-ROM или други дискове (стр. 6).
• Регионалният код на DVD диска не отговаря на системата.
• Във вътрешността на системата има конденз на влага. Извадете диска и
оставете системата включена в продължение на половин час.
Не може да се възпроизвежда • DATA CD не е записан в МР3 формат, който отговаря на ISO 9660 Ниво
МР3 аудио запис.
1/Ниво 2 или Joliet.
• DATA DVD не е записан в МР3 формат, който отговаря на UDF
(универсален дисков формат).
• МР3 файлът няма разширение “.mp3”.
• Данните не са форматирани в MP3, дори дискът да има разширение
“.mp3”.
• Данните не са MPE 1 Audio Layer 3.
• Проверете настройките за [MEDIA] (стр. 57).
• Системата не може да възпроизвежда аудио записи във формат MP3PRO.
Радио станциите не могат да
бъдат настроени.
108BG
Начин на отстраняване
JPEG файлът с изображение не
може да бъде възпроизведен.
• DATA CD не е записан в JPEG формат, който отговаря на ISO 9660
Ниво 1/Ниво 2 или Joliet.
• DATA DVD не е записан във формат, който отговаря на UDF
(Универсален дисков формат).
• JPEG файлът с изображение няма разширение “.jpeg” или “.jpg”.
• Размерът е по-голям от 3,072 (широчина) х 2,048 (дължина) в
нормален режим или повече от 2,000,000 точки в Прогресивен JPEG,
който се използва главно за интернет страници.
• Изображението не се побира на екрана (тези изображения се
намаляват).
• Проверете настройките за [MEDIA] (стр. 57).
• Файлът не е създаден в DivX или MP4 формат.
• Файлът има разширение различно от “.avi”, “.divx”, “.mp4” или
“.m4v”.
• DATA CD не е записан в ISO9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet.
• DATA DVD не е записан в UDF (Универсален дисков формат).
• Видео файлът има широчина, която е по-голяма от 720 и височина
576.
• Проверете настройките за [MEDIA] (стр. 57).
• Системата може да възпроизвежда само цифри и букви. Други знаци
се извеждат като [*].
• Избрани са Програмирано възпроизвеждане, Разбъркано
възпроизвеждане или Повторно възпроизвеждане.
Натиснете CLEAR, за да отмените тези функции преди да
възпроизведете диска.
• Избран е режим Възстановяване на възпроизвеждането.
В режим стоп натиснете x на системата или на устройството за
дистанционно управление и тогава започнете възпроизвеждане на
диска (стр. 48).
• Заглавието, DVD или PBC менюто се извеждат автоматично на
телевизионния екран.
• DVD дискът има функция за автоматично възпроизвеждане.
Видео файлът не може да бъде
възпроизведен
Заглавието на папката/песента/
файла не се извежда правилно.
Дискът не се възпроизвежда
отначало.
Системата автоматично започва
възпроизвеждането на диска.
Възпроизвеждането автоматично
спира.
• Дискът може да съдържа сигнал за автоматична пауза. По време на
възпроизвеждане на такъв диск системата спира при постъпване на
сигнала.
• В зависимост от диска изпълнението на някои от гореизброените
функции може да се окаже невъзможно. Обърнете се към
инструкциите за експлоатация на самия диск.
Не можете да изпълнявате някои
функции като спиране, търсене,
забавено възпроизвеждане или
повторно възпроизвеждане.
Съобщенията, които се извеждат на •
екрана, не са на желания от вас език.
Езикът на звука не може да бъде
•
сменен.
•
Езикът на субтитрите не може да
•
бъде сменен.
•
Субтитрите не могат да бъдат
•
изключени.
Ракурсите не могат да бъдат
•
сменени.
•
•
Дискът не излиза от системата и
на дисплея на предния панел се
извежда индикация “LOCKED”.
В менюто с настройките изберете желания език за екранния дисплей
от [OSD] в меню [LANGUAGE SETUP] (стр. 63).
На DVD диска няма записан звук на различни езици.
Смяната на езика за звука е забранена на DVD диска.
На DVD диска няма записани субтитри на различни езици.
Смяната на езика за субтитрите е забранена на DVD диска.
Изключването на субтитрите е забранено на DVD диска.
На DVD диска няма записани различни ракурси (стр. 45).
Смяната на ракурсите е забранена на DVD диска.
Свържете се с вашия доставчик или с местния оторизиран сервиз на
Sony.
109BG
Допълнителна информация
Симптом
Симптом
Начин на отстраняване
По време на
възпроизвеждане на DATA
CD или DATA DVD на
телевизионния екран се
извежда съобщението [Data
error].
• МР3 записът/JPEG файлът с изображение/видео файлът, който искате да
възпроизведете, е развален.
• Данните не са MPEG1 Audio Layer 3.
• JPEG файлът с изображение не съответства с DCF.
• JPEG файлът с изображение притежава разширение “.jpg” или “.jpeg”, но не
е в JPEG формат.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.avi” или
“.divx”, но не е в DivX формат или е в DivX формат, който не се поддържа
от системата.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.mp4”
или “.m4v”, но не е в MPEG4 формат или е в MPEG4 формат, който не се
поддържа от системата.
• Изключете кабела на захранването от стенния контакт (мрежата) и го
включете отново след няколко минути.
Системата не работи
нормално.
Функцията Conrol for HDMI • Когато “HDMI” не свети в дисплея на предния панел, проверете HDMI
връзката (стр. 26).
(Контрол на HDMI) не
• Задайте [CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение
работи.
[ON] (стр. 64).
• Уверете се, че свързаните компоненти са съвместими с функцията
[CONTROL FOR HDMI].
• Уверете се, че кабелът на захранването на свързания компонент е здраво
свързан.
• Проверете настройката за функцията Conrol for HDMI (Контрол на HDMI)
на свързания компонент. За информация се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложно към компонента.
• Ако промените HDMI връзката, свържете и изключете променливотоковия
адаптер или ако се получи токов удар, задайте [CONTROL FOR HDMI]
настройката в [HDMI SETUP] в положение [OFF], след това задайте
[CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение [ON]
(стр. 64).
• За подробности вижте “Използване на функцията Conrol for HDMI за
“BRAVIA” Sync” (стр. 73).
От системата и телевизора • Задайте [AUDIO (HDMI)] в [HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 65).
• Уверете се, че свързаният телевизор е съвместим с функцията System Audio
не се чува звук, докато
Control (Аудио контрол на системата).
използвате функцията
System Audio Control (Аудио • За подробности относно функцията вижте “Използване на функцията Conrol
for HDMI за “BRAVIA” Sync” (стр. 73).
контрол на системата).
• Задайте [CONTROL FOR HDMI] в [HDMI SETUP] в положение [OFF]
Изборът на входен сигнал
(стр. 64)
на телевизора не се
променя автоматично,
когато свържете системата
и телевизора посредством
SCART (EURO AV) кабел.
USB устройство
Симптом
Начин на отстраняване
На дисплея на предния
панел се извеждат
съобщения “OVERLOAD”,
“REMOVE”, “USB”, след
това “PUSH POWER”.
Използвате ли USB
устройство, което се
поддържа?
• Получил се е проблем с нивото на електрическото напрежение от порта
(USB). Изключете системата и USB устройството от порта
(USB).
Уверете се, че в USB устройството няма проблем. Ако индикацията на
екрана не се промени, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
110BG
• Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, може да се
получи следния проблем. Вижте “USB устройства, които можете да
възпроизвеждате” (приложение) относно поддържаните видове устройства.
- USB устройството не се разпознава.
- Имената на файловете или папките не се извеждат на системата.
- Възпроизвеждането не е възможно.
- Звукът прескача.
- Съществуват смущения.
- Извежда се звук със смущения.
- Прехвърлянето спира преди да е приключило.
Симптом
Начин на отстраняване
Няма звук.
• USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, след това
отново включете USB устройството.
• Честота, която използвате за кодиране на дискове, е ниска. Изпращайте аудио
файлове с по-висока честота към USB устройството.
111BG
Допълнителна информация
Звукът съдържа
смущения.
Съществуват смущения и • Изключете системата, след това включете отново USB устройството.
• Възможно е смущенията да са се получили по време на запис или копиране.
звукът прескача.
Изтрийте файла и опитайте да записвате или копирате отново.
• Копирайте файлове на вашия компютър, форматирайте USB устройството във
формат FAT12, FAT16 или FAT32 и копирайте файловете на USB устройството
отново.*
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB
устройства да не поддържат всички системи. За подробности се обърнете
към ръководството за експлоатация на всяко USB устройство и се свържете с
производителя.
• USB устройството е свързано наобратно. Свържете устройството правилно.
USB устройството не
може да бъде свързано
към порт
(USB).
USB устройството,
• Възможно е да сте записвали в неподдържан формат. Ако е така, първо вземете
което използвате с друго предпазни мерки за подсигуряване на важните файлове на USB устройството,
като ги копирате на твърдия диск на вашия компютър. След това форматирайте
устройство, не работи.
USB устройството в система FAT12, FAT16 или FAT32, и отново прехвърлете
подсигурените аудио файлове на USB устройството отново.*
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB
устройства да не поддържат всички системи. За подробности се обърнете към
ръководствата за експлоатация, приложени към всяко USB устройство, или се
свържете с производителя.
• Процесът по прочитане на данните може да отнеме известно време в следните
Индикацията
случаи.
“READING” се извежда
- Ако на USB устройството има много папки или файлове.
за дълго време.
- Ако файловата структура е много сложна.
- Ако капацитетът на паметта е надвишен.
- Ако вградената памет е фрагментирана.
• Sony препоръчва да следвате следните принципи.
- Общият брой папки на USB устройството да бъде 200 или по-малко.
- Общият брой файлове в папка да бъде 150 или по-малко.
Имената на файловете не • Изпраща музикалните данни отново към USB устройството, защото данните,
запазени на USB устройството, може да са повредени.
се извеждат правилно.
• Символите, които системата може да възпроизведе, включват само цифри и
букви от азбуката. Други символи не се извеждат правилно.
На дисплея на предния • Аудио файлът/JPEG файлът с изображение, който желаете да възпроизведете, е
повреден.
панел се извежда
• Данните не са MPEG1 Audio Layer 3 данни.
индикация “DATA
• Форматът на JPEG файла с изображение не съответства с DCF.
ERROR”, когато
• Разширението на JPEG файла с изображение е “.jpg” или “.jpeg”, но файлът не
възпроизвеждате USB
е в JPEG формат.
устройство.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.avi” или
“.divx”, но не е в DivX формат или е в DivX формат, който не се поддържа от
системата.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.mp4” или
“.m4v”, но не е в MPEG4 формат или е в MPEG4 формат, който не се поддържа
от системата.
Възпроизвеждането не • Изключете системата, след това отново включете USB устройството.
• Свържете USB устройство, което системата може да възпроизведе. Вижте “USB
започва.
устройства, които системата може да възпроизвежда” (приложение)
• Натиснете H, за да започнете възпроизвеждане.
Възпроизвеждането не • Избрани са режими Програмно, Разбъркано или Повторното възпроизвеждане.
започва от първата песен. Натиснете CLEAR, за да отмените тези функции преди да възпроизвеждате
USB устройство.
• Избрали сте режим Възстановяване на възпроизвеждането.
В режим стоп, натиснете x на устройството или устройството за дистанционно
управление и след това стартирайте възпроизвеждането.
Симптом
Начин на отстраняване
•
Стартирането на
възпроизвеждането отнема
време.
•
USB устройството (аудио
файл/JPEG файл с изображение/
•
видео файл) не може да се
възпроизведе.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Аудио файлове или JPEG
файлове с изображения се
възпроизвеждат по-бавно от
другите.
•
•
Не можете да започнете
прехвърляне на USB
устройството.
112BG
•
Системата възпроизвежда аудио файл в AAC формат.
USB устройства, форматирани с файлова система, различна от FAT12,
FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
Файлове, които са кодирани или защитени от пароли и др., не могат да се
възпроизвеждат.
MP3 файлът не притежава разширението “.mp3”.
WMA файлът не притежава разширението “.wma”.
AAC файлът не притежава разширението “.m4a”.
DivX видео файлът няма разширение “.avi” или “.divx”
MPEG4 видео файлът няма разширение “.mp4” или “m4v”
Данните не са запазени в желания формат.
Възпроизвеждат се MP3 файлове в формат, различен от MPEG1 Audio
Layer3.
Ако използвате разделено на части USB устройство, можете да
възпроизведете само аудио файловете в първата част.
Системата може да възпроизведе папки до 8 ниво.
Проверете настройките за [MEDIA] (стр. 81).
Броят на папките е надхвърлил 200.
За аудио файлове/JPEG файлове с изображения, папката съдържа повече
от 150 файла.
JPEG файлът с изображение не е с разширение “.jpg” или “.jpeg”.
JPEG файлът с изображение е по-голям от 3,072 (широчина) х 2,048
(височина) в нормален режим или повече от 2,000,000 пиксела в
прогресивен JPEG режим, който се използва най-вече в Интернет.
Не можете да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения с голямо
съотношение между широчината и височината.
Системата не може да възпроизвежда аудио файлове в MP3PRO формат.
WMA файл, който е в WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO формат,
не може да бъде възпроизведен.
ААС файл, който е в ААС DRM или AAC Lossless формат, не може да
бъде възпроизведен.
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои
USB устройства да не поддържат всички системи. За подробности се
обърнете към ръководствата за експлоатация, приложени към всяко
USB устройство, и се свържете с производителя.
След като системата прочете всички файлове на USB устройството
възпроизвеждането може да отнеме повече време от обикновено, ако:
- броят на папките или файловете е много голям.
- структурата на папките или файловете е много сложна.
- капацитетът на паметта е много голям.
- размерът на файла е много голям.
- структурата на паметта е фрагментирана.
Sony препоръчва да следвате следните принципи.
- Общият брой папки на USB устройството да бъде 200 или по-малко.
- Общият брой файлове в папка да бъде 150 или по-малко.
Получили са се следните проблеми.
- USB устройството е пълно.
- Броят на MP3 файловете и папките на USB устройството е достигнал
лимита си.
- USB устройството е защитено от запис.
Симптом
Начин на отстраняване
Записът/копирането е спряно • Скоростта на връзка с USB устройството е много ниска. Свържете USB
преди да е приключило.
устройство, което може да се възпроизвежда от тази система.
• Ако операциите по запис, копиране или изтриване бъдат повторени
няколко пъти, структурата на файловете в USB устройството става
сложна. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB
устройството, за да форматирате носителя. Ако проблемът продължи,
свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
• Използвате USB устройство, което не се поддържа. Вижте “USB устройства,
Записът на USB
които могат да се възпроизвеждат” (приложение).
устройството води до
• USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на
грешка.
операцията по прехвърляне. Възможно е USB устройството да е повредено.
Следвайте процедурите, описани в ръководството за експлоатация на USB
устройството, за да форматирате носителя. Ако проблемът продължи,
свържете с най-близкия сервиз на Sony.
• Проверете дали USB устройството не е защитено от запис.
Аудио файловете
• USB устройството е изключено или захранването се е изключило, докато
или папките на USB
устройството не могат да
изтривате. Изтрийте наполовина изтрития файл. Ако това не оправи
бъдат изтрити.
проблема, USB устройството може би е повредено. Следвайте процедурата
в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате
носителя. Ако проблемът продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.
Симптом
Решение
• Ако използвате друго S-AIR основно устройство, поставете го на повече от
8 m от това S-AIR основно устройство.
• Потвърдете ID номера на основното и допълнителното S-AIR устройство
(стр. 89).
• Извършили сте сдвояване на основното S-AIR устройство и друго
S-AIR допълнително устройство. Извършете сдвояването на желаното
допълнително S-AIR устройство (стр. 91).
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителното
устройство далеч от други безжични продукти.
• Спрете да използвате други безжични продукти.
• Допълнителното S-AIR устройство е изключено. Уверете се, че
захранващият кабел е свързан и включете допълнителното S-AIR
устройство.
От допълнителното S-AIR • Ако използвате друго S-AIR основно устройство, поставете го на повече от
устройство не се чува звук.
8 m от това S-AIR основно устройство.
• Потвърдете ID номера на основното и допълнителното S-AIR устройство
(стр. 89).
• Потвърдете настройката за сдвояване (стр. 91).
• Инсталирайте основното S-AIR устройство и допълнителното S-AIR
устройство по-близо едно до друго.
• Избягвайте използването на оборудване, което генерира електромагнитна
енергия, като например микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителното
устройство далеч от други безжични продукти.
• Спрете да използвате други безжични продукти.
• Променете настройката “RF CHANGE” (стр. 93)
• Променете ID настройката на основното S-AIR устройство и
допълнителното S-AIR устройство.
• Изключете системата и допълнителното S-AIR устройство, след това ги
включете.
S-AIR връзката не се
осъществява (предаването
на звука не се осъществява):
например. индикаторът
на S-AIR допълнителното
устройство:
• се изключва.
• мига.
• става червен.
113BG
Допълнителна информация
S-AIR функция
Симптом
Начин на отстраняване
Има смущения и звукът
прескача.
• Ако използвате друго S-AIR основно устройство, поставете го на повече от
8 m от това S-AIR основно устройство.
• Инсталирайте основното S-AIR устройство и допълнителното S-AIR
устройство по-близо едно до друго.
• Избягвайте използването на оборудване, което генерира електромагнитна
енергия, като например микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителното
устройство далеч от други безжични продукти.
• Спрете да използвате други безжични продукти.
• Променете настройката “RF CHANGE” (стр. 93).
• Променете ID настройката на основното S-AIR устройство и
допълнителното S-AIR устройство.
Операции със съраунд усилвателя
Ако от съраунд високоговорителите не се извежда звук, проверете състоянието на индикатора POWER/ON
LINE на съраунд усилвателя. За подробности относно POWER/ ON LINE индикатора вижте “Стъпка 3:
Настройка на безжичната система” (стр. 35).
Симптом
Решение
Захранването не е включено. • Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан.
Индикаторът POWER/ON
Изключете съраунд усилвателя и изключете захранващия кабел на съраунд
LINE не се включва.
усилвателя, след това проверете следните опции.
• Дали + и – кабелите не са дали на късо?
• Дали нещо не блокира вентилационните отвори на съраунд усилвателя?
• След като проверите горните опции и оправите проблемите, свържете
захранващия кабел на съраунд усилвателя и включете съраунд усилвателя.
Ако причината за проблема не може да бъде открита, дори след като
проверите всички описани по-горе решения, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony.
114BG
Симптом
Начин на отстраняване
Не се чува звук.
115BG
Допълнителна информация
Проверете състоянието на индикатора POWER/ON LINE на съраунд
усилвателя.
• светва в зелено
- Кабелите на високоговорителите не са свързани правилно.
- Проверете връзките на високоговорителите и настройките.
- Силата на звука на S-AIR основното устройство е зададена на минимум.
- Основното S-AIR устройство е със заглушен звук.
- В зависимост от източника или настройката на устройството, ефектът от
високоговорителите може да се забележи по-слабо.
- Свързани са слушалки.
• мига в зелено
- Основното S-AIR устройство е включено.
- Извършили сте сдвояване на основното S-AIR устройство с друго
допълнително S-AIR устройство.
- Съраунд усилвателят е сдвоен с друго S-AIR основно устройство.
- Потвърдете ID номера на основното S-AIR устройство и съраунд
усилвателя (стр. 89).
- Операцията по сдвояването не е приключила.
- Предаването на звук е лошо.
Преместете съраунд усилвателя, така че индикаторът POWER/ ON LINE да
стане зелен.
- Инсталирайте субуфера и съраунд усилвателя далеч от други безжични
устройства.
- Спрете да използвате други безжични продукти.
- Безжичният приемник не е зареден правилно.
• светва в червено
- Променете позицията на ключа SURROUND SELECTOR в положение
SURROUND.
• Силата на звука става минимална, когато изключите съраунд усилвателя със
На дисплея на предния
свързани слушалки преди да изключите системата, или ако радио приемането
панел последователно се
извеждат “HP NO LINK” и е лошо. В тези случаи проверете радио приемането и отново задайте нивото
“VOLUME MIN” и силата
на силата на звука.
на звука на устройството е
минимална.
Когато на екрана се изведе номер
Функция за автодиагностика
(Когато на дисплея се появяват букви/
цифри)
Когато функцията за автодиагностика се включва,
за да предотврати неизправно функциониране
на системата, на екрана и на дисплея на предния
панел мига сервизен номер от 5 символа
(например С 13 50). В този случай проверете в
следващата таблица.
C:13:50
Първите три
символа на
сервизния
номер
С 13
Повреда и/или начин на
отстраняване
Дискът е замърсен.
, Почистете диска с парче мек
плат (стр. 105).
С 31
Дискът не е зареден правилно.
, Рестартирайте системата и
заредете диска правилно.
За да предотврати неизправно
Е ХХ
(хх е произволно функциониране, системата
е извършила функция за
число)
автодиагностика.
, Свържете се с най-близкия
доставчик на Sony и
съобщете 5-символния номер
Например: Е 61 10
116BG
Когато включите системата, номерът на модела
[VER.X.XX] (X е номер) може да се изведе
на екрана. Въпреки че това не е неизправност
и системата може да се използва единствено
в сервиз на Sony, нормалната операция не е
възможна. Изключете системата и след това
отново включете системата, за да работите.
VER.X.XX
Технически характеристики
Усилвател
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Стерео режим (измерен) 108 W + 108 W (3 ома за
1 kHz, 1 % THD)
Съраунд режим (примерен) RMS изход за захранване
FL/FR/C*: 142 W (на канал
при 3 ома за 1 kHz, 10 %
THD)
Субуфер*: 140 W (3 ома за
80 kHz, 10 % THD)
* Възможно е да не се изведе звук в зависимост
от настройките на режима за декодиране и
източника.
Входове (Аналогови)
TV (AUDIO IN)
Чувствителност: 450/250 mV
LINE (AUDIO IN) (само за DAV-DZ880W)
Чувствителност: 450/250 mV
AUDIO IN
Чувствителност: 250/125 mV
Входове (Цифрови)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Импеданс: 75 ома/Входен поток: Dolby Digital
5.1 канала/DTS 5.1 канала/
линеен PCM два канала
(Семплираща честота: помалко от 48 kHz)
Изходи (Аналогови)
Слушалки
Приема слушалки с нисък
и висок импеданс.
Super Audio CD/DVD Система
Лазер
Времетраене на
излъчването:
Постоянно
Изход за лазера: По-малко от 4.6μ W
* Този изход е стойността, измерена при
разстояние от 200 mm от повърхността на
обектива на оптичния блок със 7 mm диафрагма
Система на формат на сигнала
USB
Порт
(USB):
Максимално напрежение: 500 mА
NTSC/PAL
PLL кварцово-заключена
цифрова синтезаторна
система
FM тунер
Обхват на настройка
Северо-американски модел: 87.5 – 108.0 MHz
(на стъпки от 100 kHz)
Други модели:
87.5 – 108.0 MHz
(на стъпки от 50 kHz)
Антена
FM кабелна антена
Антенни терминали
75 ома, небалансирани
Междинна честота
10.7 MHz
Видео
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
R/G/B: 0.7 Vp-p, 75 ома
HDMI OUT: Тип А (19
пина)
Високоговорители
Предни
DAV-DZ380W (SS-TS92)
Високоговорителна система Бас рефлекс, Магнитно
защитена
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
3 ома
Измерен импеданс
Размери (приблизително) 103 х 164 х 94 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
0.5 kg
DAV-DZ680W/DAV-DZ880W (SS-TS98)
Високоговорителна система Бас рефлекс, пълен обхват
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (приблизително) 295 mm х 1,185 mm х 295
mm (113 mm x 640 mm x 87
mm за високоговорителите
само за справка) (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
3.3 kg
Централен (SS-CT91)
Високоговорителна система Бас рефлекс, Магнитно
защитен, пълен обхват
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (приблизително) 265 х 94 х 77 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
0.7 kg
Съраунд
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-TS92)
Високоговорителна система Бас рефлекс, пълен обхват
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (приблизително) 103 х 164 х 94 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
0.5 kg
117BG
Допълнителна информация
DAV-DZ880W
Стерео режим (измерен) 108 W + 108 W (3 ома за
1 kHz, 1 % THD)
Съраунд режим (примерен) RMS изход за захранване
FL/FR/C*: 144 W (на канал
при 3 ома за 1 kHz, 10 %
THD)
Субуфер*: 280 W (3 ома за
80 kHz, 10 % THD)
Тунер
Система
DAV-DZ880W (SS-TS98)
Високоговорителна система Бас рефлекс, Магнитно
защитен
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (приблизително) 295 х 1,185 х 295 mm (113
mm x 640 mm x 87 mm за
високоговорителите само
за справка) (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
3.3 kg
Субуфер
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-WS91)
Високоговорителна система Субуфер бас рефлекс
Високоговорител
160 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 168 х 300 х 325 (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
5.3 kg
DAV-DZ880W (SS-WS97)
Високоговорителна система Субуфер бас рефлекс
Високоговорител
160 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
1.5 ома
Размери (приблизително) 168 х 300 х 325 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
5.3 kg
Общи характеристики
Изисквания към захранването 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия Включено: 110 W
Готовност: 0.3 W (в режим
Пестене на захранването)
Изходен волтаж (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Изходно напрежение (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Размери (приблизително) 430 х 66 х 395 mm (ш/в/д)
включително издадените
части
430 х 66 х 425 mm (ш/в/д)
със зареден безжичен
предавател
Тегло (приблизително)
4.3 kg
Съраунд усилвател (TA-SA100WR)
Усилвател (приложен в моделите DAV-DZ380W/
DAV-DZ680)
Стерео режим (измерен) 80 W + 80 W (3 ома за 1
kHz, 1 % THD)
Съраунд режим (примерен) RMS изход за захранване
142 W (на канал при 3 ома,
за 1 kH, 10 %THD)*
Усилвател (приложен в модела DAV-DZ880W)
Стерео режим (измерен) 80 W + 80 W (3 ома за 1
kHz, 1 % THD)
118BG
Съраунд режим (примерен) RMS изход за захранване
144 W (на канал при 3 ома,
за 1 kH, 10 %THD)*
* В зависимост от източника, възможно е да не
се извежда звук.
Измерен импеданс:
Общи
Изисквания към
захранването
Консумация на
електроенергия
Размери (приблизително)
Тегло (приблизително)
3 – 16 Ω
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Включено: 50 W
85 х 100 х 330 mm (ш/в/д)
(включително безжичен
предавател)
85 х 100 х 345 mm (ш/в/д)
(включително кабели за
високоговорителите и
държач за кабелите)
1.7 kg, включително
капаче за кабелите на
високоговорителите, и
държач за кабелите
Безжичен предавател (EZW-RT10/EZW-RT10A)
Система на връзка
S-AIR спецификации,
версия 1.0
Честота
2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Начин на модулация
DSSS
Изисквания към
захранването
DC 3.3 V, 350 mA
Размери (приблизително) 50 х 13 х 60 mm (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
24 g
Файлови формати, които се поддържат
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
Разширение на файла:
mp3
Битрейт:
32 kbps – 320 kbps
Честота:
32/44.1/48 kHz
WMA (само за USB устройство)
Разширение на файла:
wma
Битрейт:
48 kbps – 192 kbps
Честота:
44.1 kHz
AAC (само за USB устройство)
Разширение на файла:
m4a
Битрейт:
48 kbps – 320 kbps
Честоти:
44.1 kHz
DivX
Разширение на файла:
Видео кодек:
Битрейт:
Фреймрейт:
Резолюция:
Аудио кодек:
avi/divx
DivX видео
8 Mbps (МАХ)
30 fps
720 x 576
MP3
MPEG4
Формат на файла:
Разширение на файла:
Видео кодек:
Битрейт:
Фреймрейт:
Резолюция:
Аудио кодек:
DRM:
MP4 формат на файла
mp4/m4v
MPEG4 прост профил
(AVC нe e съвместим.)
4 mbps
30 fps
720 x 576
ACC-LC (HE-AAC не е
съвместима.)
Не е съвместим
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
Речник
Цифрова автоматична кино настройка
Digital Cinema Auto Calibration е разработена от
Sony за автоматично измерване и настройка на
високоговорителите за кратък период от време,
спрямо обстановката, в която слушате.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
(само за DAV-DZ880W)
Dolby Digital
Този формат за озвучаване на кинозали е понапреднал от Dolby Surround Pro Logic. В този
формат съраунд високоговорителите извеждат
стерео звук с разширен честотен обхват, а
независимо от тях е включен и субуфер канал за
по-обемен бас. Този формат се нарича и “5.1”,
като субуфер каналът се определя като канал 0.1
(защото функционира само когато е необходим
обемен басов ефект). Данните за всички 6 канала в
този формат са записани отделно за по-качествено
разделяне на каналите. Освен това, тъй като
всички сигнали са обработени по цифров път, има
по-малко влошаване на сигнала.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II създава пет пълно-честотни
изходни канали от двуканални източници. Това се
постига чрез използването на модерен матричен
съраунд декодер с висока чистота, който извлича
пространствените характеристики на оригиналния
запис, без да добавя нови звуци или тонални
оттенъци.
x Кино-режим
Кино-режимът се използва за стерео телевизионни
програми и за всички програми, кодирани със
звук Dolby Surround. Резултатът е подсилено
насочване на звуковото поле, което се доближава
до качеството на отделен 5.1-канален звук.
119BG
Допълнителна информация
Като използват собствената си технология
S-Master на Sony, Digital Direct Twin Drive
Subwoofer включва две функции на цифров Smaster усилвател, които предлагат нужната сила
за невероятен звук от стратегически поставен
субуфер. Digital Direct Twin Drive Subwoofer е
лесен за настройка и предлага стабилен звук в
много по-голяма област без да се налага настройка
на честотните нива.
x Музикален режим
Музикалният режим се използва за всички стерео
музикални записи и предлага широко и дълбоко
звуково пространство.
Dolby Surround Pro Logic
Като един от методите за декодиране на формата
Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic извежда
четири канала от двуканален звук. Сравнен с
предишната система Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic репродуцира преминаването на
звука отляво надясно по-естествено и локализира
звуците по-прецизно. За да се възползвате
максимално от Dolby Surround Pro Logic,
трябва да имате два съраунд високоговорителя
и един централен високоговорител. Съраунд
високоговорителите извеждат моно звук.
DTS
Технология за цифрова аудио компресия,
разработена от DTS, Inc. Тази технология отговаря
на 5.1-канален съраунд. Задният канал е стерео и
има отделен нискочестотен канал в този формат.
DTS извежда същите 5.1 отделни канали с
висококачествен цифров звук. Доброто разделяне
на каналите се осъществява благодарение на
факта, че данните за всеки канал са записани
отделно и се обработват по цифров път.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI е интерфейс, който поддържа както видео,
така и аудио на една цифрова връзка, което ви
позволява да се наслаждавате на качество и звук с
високо качество. DMI спецификациите поддържат
HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), технология за защита на копирането, която
включва кодираща технология за цифрови видео
сигнали.
Родителски контрол
Функция на DVD диска за ограничаване на
възпроизвеждането въз основа на възрастта
на зрителите в съответствие с възрастовите
ограничения за всяка страна. Ограничението
е различно за различните дискове; когато
ограничението се активира, възпроизвеждането
се забранява изцяло, сцените на насилие се
прескачат или се заменят с други и т.н.
S-AIR
(Аудио интерактивна радио честота
на Sony)
Напоследък се наблюдава бързо и широко
разпространение на DVD носителите, цифровото
предаване и други носители с висока разделителна
способност.
120BG
За да ви предложи предаване на тези сложни,
висококачествени сигнали без отклонения, Sony
разработи технология, наречена “S-AIR”, за
радио предаване на цифрови аудио сигнали без
компресия, и включи тази технология в
EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100.
Тази технология прехвърля цифрови аудио
сигнали без компресия, като използва 2.4 GHz
честотен обхват от ISM скалата (Industrial, Scientific и Medical), като например безжични LAN
устройства и Bluetooth приложения.
Super Audio CD
Super Audio CD е нов, висококачествен стандарт за
дискове, в който музиката е записана спрямо DSD
(Direct Stream Digital) формата (обикновените
дискове се записват в PCM формат). DSD
форматът използва честота на записа, която е
около 64 пъти по-голяма от тази на обикновените
дискове с квантизация от 1 бит. Така се постига
както широк честотен обхват, така и широк
динамичен обхват, като по този начин музиката се
доближава много повече до оригиналния звук.
x Видове Super Audio CD
В зависимост от Super Audio CD слоя и
комбинацията на CD слоевете, съществуват два
вида дискове.
• Super Audio CD слой: сигнален слой с висока
плътност за Super Audio CD.
• CD слой1): Слой, който се чете от обикновени
CD плейъри.
Диск с единичен слой
(диск с един Super Audio CD слой)
Super Audio CD
слой
Хибриден диск2)
(диск със Super Audio CD слой и CD слой)
CD слой3)
Super Audio CD
слой3)
Допълнителна информация
Един слой на Super Audio CD се състои от
двуканална област или многоканална област.
• Двуканална област: Област, в която се записва
двуканален стерео звук.
• Многоканална област: Област, в която се
записва многоканален (до 5.1 канала) звук.
Двуканална
област4)
Многоканална
област4)
Super Audio
CD слой
Можете да възпроизвеждате CD слоя на
обикновен CD плейър.
2)
Тъй като и двата слоя са от една страна, не е
необходимо да обръщате диска.
3)
За да изберете слой, вижте “Промяна на слоя на
възпроизвеждане за хибриден Super Audio CD”
(стр. 47).
4)
За да изберете област, вижте “Избор на област за
възпроизвеждане за Super Audio CD” (стр. 47).
1)
121BG
Приоритет на възпроизвеждане на видовете файлове
Таблицата по-долу описва приоритета на възпроизвеждане на видовете файлове с настройката [MEDIA]
Видове файлове
на диска или USB
устройството
[MEDIA] настройка
[VIDEO]
Диск
USB устройство
Видео файлове
[MUSIC/PHOTO]
[PHOTO]
[MUSIC]
Диск
Диск/USB
устройство
Диск/USB
устройство
Видео файлове
Видео файлове
Само видео файлове
Видео файлове
Само JPEG файлове с
изображения
JPEG файлове с JPEG файлове с JPEG файлове с JPEG файлове с JPEG файлове с
изображения
изображения
изображения
изображения
изображения
Видео файлове
Само аудио файлове
МР3 файлове
Аудио файлове
МР3 файлове
Видео файлове и JPEG Видео файлове
файлове с изображения
Видео файлове
JPEG файлове с JPEG файлове с Видео файлове
изображения
изображения
Видео файлове и аудио
файлове
Видео файлове
Видео файлове
МР3 файлове
Аудио файлове* Аудио файлове*
Аудио файлове и JPEG МР3 файлове и
файлове с изображения JPEG файлове
с изображения
с изреждане на
изображения
Аудио файлове
МР3 файлове и
JPEG файлове
с изображения
с изреждане на
изображения
JPEG файлове с Аудио файлове*
изображения
Видео файлове
Видео файлове, аудио
файлове и JPEG файлове
с изображения
Видео файлове
МР3 файлове и
JPEG файлове
с изображения
с изреждане на
изображения
JPEG файлове с Аудио файлове*
изображения
* Когато използвате диск, можете да възпроизвеждате само МР3 файлове.
122BG
Аудио файлове* Аудио файлове*
Списък на езиковите кодове
Езиците са съвместими с ISO 639: 1988 (E/F) стандарта
Код Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Код Език
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
Код Език
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Код Език
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Допълнителна информация
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
определен
1703 Не
Notе specified
Код на страната за родителски контрол
Код Език
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Дания
Код Език
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Финландия
Франция
Германия
Индия
Индонезия
Италия
Япония
Корея
Малайзия
Код Език
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Мексико
Холандия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Португалия
Русия
Сингапур
Код Език
2149
2499
2086
2528
2184
Испания
Швеция
Швейцария
Тайланд
Великобритания
123BG
Индекс на частите и контролните бутони
За повече информация се обърнете към страниците, указани в скоби.
Преден панел
 \/1 (захранване/готовност) (36, 103)
 Порт
 Z (отваряне/затваряне) (44)
 OPERATION DIAL (44)
 Дисплей на предния панел (126)
 Жак PHONES (44)
 FUNCTION (39)
 Жак AUDIO IN/A.CAL MIC (28, 36, 95)

 Бутони за възпроизвеждане (44)
(сензор за устройство за дистанционно
управление) (12)
 Индикатор MOVIE/MUSIC (98)
 VOLUME (44)
 REC TO USB (85)
124BG
(USB) (76)
 Отвор за диск (44)
Заден панел
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
 Жакове SPEAKER (23)
DC5V
0.7A MAX
OUTPUT(TO TV)
Допълнителна информация
 Жак DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(28, 88)
 Гнездо EZW-RT10 (32)
 Жак HDMI OUT (26)
 Жак COAXIAL 75Ω FM (31)
 Жакове TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (26)
 Жак EURO AV T OUTPUT (TO TV) (26)
DAV-DZ880W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
 Жакове SPEAKER (23)
 Гнездо EZW-RT10 (32)
 Жак COAXIAL 75Ω FM (31)
 Жак EURO AV T OUTPUT (TO TV) (26)
 Жакове LINE (AUDIO IN R/L) (29)
DC5V
0.7A MAX
R AUDIO IN
LINE
L
OUTPUT(TO TV)
 Жак DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(28, 88)
 Жак HDMI OUT (26)
 Жакове TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (26)
125BG
Дисплей на предния панел
Индикации на дисплея на предния дисплей
 Състояние на възпроизвеждане
 Мига, когато зададете таймера за
самостоятелно изключване. (99)
 Извежда състоянието на системата като
глава, заглавие, или номер на записа,
информация за време, честота на радиото,
състояние на възпроизвеждането, режим
на декодиране и др.
 Светва, когато приемете станция (само за
радио). (70)
 Стерео/моно ефект (само за радио). (71)
 Светва, когато S-AIR предавателят бъде
зареден в устройството и системата
предава звук. (89)
126BG
 Светва, когато жакът HDMI OUT е
правилно свързан към HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)съвместимо устройство с HDMI или DVI
(Digital Visual Interface) вход. (26)
 Текущ съраунд формат (освен за JPEG).
 Светва, когато сте заредили NTSC диск.
 Светва, когато заредите Super Audio CD/
CD. (47)
Съраунд усилвател
Преден панел
Заден панел
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
 POWER (ON/OFF) (35, 89)
 Индикатор POWER / ON LINE (35, 89)
 Индикатор PAIRING (91)
 PAIRING (91)
 Гнездо за безжичен приемник (EZW-RT10)
(32)
 Ключ S-AIR ID (35, 89)
 Жак SPEAKER L (23)
 Жак SPEAKER R (23)
 Ключ SURROUND SELECTOR (35, 89)
127BG
Допълнителна информация
 Жак PHONES (35)
R
Устройство за дистанционно управление
A–O
АЗБУЧЕН РЕД
P–Z
ANGLE ws (45)
AUDIO qg (46)
CLEAR es (49, 71)
D.TUNING qh (71)
DIMMER ed (100)
DISPLAY wa (72, 82, 100)
DVD MENU wg (52)
DVD TOP MENU qd (52)
DYNAMIC BASS 4 (97)
ENTER wf (96)
FUNCTION +/– 2 (39, 44)
MEMORY SELECT1) ws
MENU wg (96)
MUTING 7 (44)
NIGHT wd (97)
ONE-TOUCH PLAY eh (74)
PICTURE NAVI ef (55, 78)
PRESET +/– wj (71)
PROG +/– wj (96)
S-AIR MODE eg
SLEEP qj (99)
SOUND MODE 3 (98)
SUBTITLE qh (46)
SYSTEM MENU 5 (33, 41, 70,
99)
THEATRE qk (73)
TOOLS wh (96)
TUNING +/– 0 (70)
TV wl (96)
TV INPUT w; (96)
VOLUME +/– 8 (44)
ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ
Бутони
цифри qf (48, 70, 96)
Numberсbuttons
1 (33,
[/1 (вкл./готовност)
(on/standby) 1 (33,
36, 36,
44)44)
TV (телевизор)
[/1 (on/standby)
ql (96)
TV
\/1 (включен/
C/X/x/c/ qs
(33, 36, 47, 49,
готовност)
(96)
70, 94)
$/9/Y/D/
RT (33, 36, 47, 49,
70,+/–
94)6 (54, 76)
+/– (54,
76)
REPLAY/ADVANCE
9 (44) REPLAY/ADVANCE
(44) wj (44)
./>
/0XK
(44)
m/M
(44)
N/.
(44)
STEP
/
9 (44)
STEP
(44)
(44)
SLOW / /
0
SLOW
/
(44)
H (play) e; (44)
(възпроизвеждане) F (44)
)(възпроизвеждане)
x (stop)
(44)
(стоп)wk XL
Y (стоп)
(44)
X (pause)
qa (44)
9 (пауза) RB
(44)
2)
DISPLAY
wh (36,
DISPLAY2) XI
(36, 47,
47, 49,
49, 62,
62,
94, 129)
94,
129)
O RETURN FB
ea (48, 96)
0
-/--/-- FT
es (96)
(96)
1)
2)
128BG
Вижте включеното към
комплекта приложение.
Бутонът е достъпен
единствено за “DVD”,
“USB” или “DMPORT”
функция.
В зависимост от DIGITAL
MEDIA PORT адаптера,
възможно е тези бутони
да не работят.
Упътване за екрана на Контролното меню
Използвайте Контролното меню, за да изберете желаната от вас функция и да се запознаете с
информацията за нея.
DISPLAY
Всеки път когато натиснете
1 t 2 t ... t 1 t
Допълнителна информация
Неколкократно натиснете бутона
DISPLAY.
DISPLAY, Контролното меню се променя както следва:
1 Екран на Контролното меню 1
2 Екран на Контролното меню 2 (извежда се само ако е достъпен)
3 Екран на Контролното меню изключен
Забележка
• Екранът на Контролното меню се извежда само по време на функции “DVD” или “USB”.
Екран на Контролното меню
В зависимост от вида на диска екранът на Контролното меню 1 или 2 ще показва различни индикации. За
подробности относно всяка индикация вижте страниците в скоби.
129BG
Пример: Екран 1 на Контролното меню при възпроизвеждане на DVD VIDEO.
Номер на текущо възпроизвежданото заглавие
Номер на текущо възпроизвежданата глава
Общ брой на заглавията
Общ брой на главите
Опции в Контролното меню
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Избрана опция
Име на функцията от
избраната индикация
в Контролното меню
Състояние на възпроизвеждане
(N Възпроизвеждане,
X Пауза, x Стоп и т.н.)
DVD VIDEO
Вид на възпроизвеждания
диск
Възпроизведено време
Текуща настройка
Опции
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Работно съобщение
За да изключите дисплея
Натиснете
DISPLAY.
Списък на опциите в Контролното меню
Индикация Име на опцията, Функция, Съответстващ вид диск
[TITLE] (стр. 52)/[SCENE] (стр. 52)/[TRACK] (стр. 52)
Избира заглавието, сцената или записа, който ще се възпроизвежда.
[CHAPTER] (стр. 52)/[INDEX] (стр. 52)
Избира главата или индекса, който ще се възпроизвежда.
[INDEX] (стр. 52)
Извежда или избира индекса, който ще се възпроизвежда
[TRACK] (стр. 52)
Избира песента, която ще се възпроизвежда.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 52)
Избира вида на заглавията за възпроизвеждане (DVD-RW/DVD-R),
оригиналните [ORIGINAL] или редактираните [PLAY LIST].
[TIME] (стр. 53)
Проверява изминалото и оставащото възпроизведено време.
Въвежда времеви код за търсене на желана точка (само за DVD VIDEO/ DVD-VR).
[MULTI/2CH] (стр. 47)
Избира област за възпроизвеждане на Super Audio CD, когато това е възможно.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (стр. 47)
Избира област за възпроизвеждане на Super Audio CD, когато това е възможно.
[PROGRAM] (стр. 49)
Избира възпроизвеждане на песните в реда, който желаете.
130BG
[SHUFFLE] (стр. 50)
Възпроизвежда песните в произволен ред.
[REPEAT] (стр. 51)
Възпроизвежда целия диск (всички заглавия/песни/албуми/файлове) повторно или едно
заглавие/глава/песен/албум/файл повторно.
[A/V SYNC] (стр. 60)
Регулира разминаването между звук и картина.
[DISC MENU] (стр. 52)
Извежда DVD менюто.
[BROWSING] (стр. 57)
Извежда списъка с папки/JPEG файлове с изображения.
Допълнителна информация
[SETUP] (стр. 62)
[CUSTOM] (Индивидуална настройка)
Като допълнение към бързата настройка, с тази функция можете да регулирате и други
различни настройки.
[QUICK] (Бърза настройка) (стр. 36)
Извършват се основни настройки. Използвайте Бърза настройка, за да изберете езика
на екрана, съотношението на телевизионния екран и изберете дали да стартирате
автоматичната настройка.
[FOLDER] (стр. 52)
Избира папката за възпроизвеждане.
[FILE] (стр. 52)
Избира JPEG файла с изображение или видео файл, който ще се възпроизвежда.
*
[DATE] (стр. 102)
Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.
*
[INTERVAL] (стр. 56)
Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на телевизионния
екран.
*
[EFFECT] (стр. 57)
Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение при
операцията по изреждане на изображения.
[MEDIA] (стр. 57)
Избира вида на данните (MP3 файл, JPEG файл с изображение, видео файл или и двете
МР3 файл и JPEG файл), когато е зареден DATA CD/DATA DVD.
* Тези опции не се извеждат, когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD с видео файлове.
Списък на индикациите в Контролното меню за USB устройство
Индикация Име на опцията, Функция, Съответстващ вид диск
[REPEAT] (стр. 82)
Възпроизвежда повторно цялото съдържание на USB устройството (всички папки/
всички файлове) или възпроизвежда повторно една папка/файл.
[BROWSING] (стр. 81)
Можете да изведете списъка с папки/JPEG файлове с изображения.
[DATE] (стр. 83)
Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.
[INTERVAL] (стр. 79)
Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на телевизионния екран.
131BG
[EFFECT] (стр. 80)
Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение при изреждане на кадри.
[MEDIA] (стр. 81)
Избира вида на данните (MP3/AAC/WMA файл, JPEG файл с изображение или видео
файл), когато възпроизвеждате USB устройство.
[USB TRANSFER] (стр. 84)
Можете да записвате песни на аудио CD или да копирате МР3 файлове на CD/DATA
CD/DATA DVD на USB устройство.
[SHUFFLE]
Възпроизвежда файлове в случаен ред.
[TRACK]
Избира запис, който да възпроизвеждате.
[FOLDER]
Избира папка, която да възпроизвеждате.
[FILE]
Избира JPEG файл с изображение, който да възпроизвеждате.
[TIME]
Проверява изминалото време и оставащото време за възпроизвеждане.
[A/V SYNC]
Регулира разминаването между картината и звука.
Съвет
• Иконата на Контролното меню свети в жълто
t
, когато изберете опция, различна от
[OFF] (само за [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] и [A/V SYNC]). Индикаторът [ORIGINAL/PLAYLIST] свети в жълти, когато е избрана настройка [PLAY LIST] (настройка по подразбиране). Индикаторът
[MULTI/2CH] светва в жълто, когато изберете многоканална област на възпроизвеждане на Super Audio
CD.
132BG
Азбучен указател
Цифри
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 120
SYSTEM SETUP 66
5.1 канален съраунд 46
HDMI RESOLUTION 64
TIME 53
HDMI SETUP 64
TRACK SELECTION 66
А–Z
INTERVAL 56, 79
TV TYPE 64
A/V SYNC 60
JPEG файл с изображение 54,
76
USB устройство 76
AAC файл 76
JPEG RESOLUTION 65
ANGLE 46
LANGUAGE SETUP 63
ATTENUATE 99
LINE 64
AUDIO
AUDIO (HDMI) 65
MEDIA 54, 55, 56, 57, 58, 77,
78, 80, 81
AUDIO DRC 66
MENU 63
А–Я
MP3 файл 54, 76
Аудио файл 76
MPEG4 58, 76
Бърза настройка 36
MULTI DISC RESUME 67
Възстановяване на
възпроизвеждането 48
63
AUDIO SETUP 66
AUTO CALIBRATION
119
66, 95,
BACKGROUND 66
NIGHT 97
COLD RESET 103
OSD 63
CONTROL FOR HDMI 64
PAIRING 92
Control for HDMI 73
CUSTOM 62, 103
PARENTAL CONTROL 60,
67, 120
D. C. A. C. 95, 119
PAUSE MODE 64
DATA CD 58
PBC възпроизвеждане 48
DATA DVD 58
PICTURE NAVI 55, 79
DEMO 33
RDS 72
Digital Direct Twin Drive
Subwoofer 119
RESET 67, 103
RF CHANGE
TEST TONE 68
VIDEO SETUP 63
VOLUME LIMIT 65
WMA файл 76
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат 6
Дисплей на предния панел 100,
126
Екран на Контролно меню 129
Заден панел 125
Изреждане на изображения
56
Контрол за HDMI 73
Многоканален звук 98
93
Моментно повтаряне 45
Моментно превъртане
напред 45
DIGITAL MEDIA PORT 88
S-AIR 120
DIMMER 100
S-AIR ID 89
DISPLAY 72
S-AIR MODE 90
DivX 76
S-AIR приемник 89
Наименуване на радио
станции 71
Мулти-сесийни дискове 7
DivX 58, 67
S-AIR STBY 91
Повторно възпроизвеждане
Dolby Digital 46, 119
SCREEN SAVER 66
Преден панел 124
Dolby Pro Logic II 119
SETUP 62, 103
Програмно възпроизвеждане 49
Dolby Surround Pro Ligic 120
SLEEP 99
Разбъркано възпроизвеждане 50
DTS 46, 120
SPEAKER FORMATION 66, 94
Регионален код 8
DUAL MONO 98
SPEAKER SETUP 67
Списък с езиковите кодове 123
®
DVD меню 52
CONNECTION 67
Съраунд усилвател 89, 127
DYNAMIC BASS 97
DISTANCE 67, 68
EFFECT 57, 80
LEVEL 68
Устройство за дистанционно
управление 12
FM MODE 71
SUBTITLE 46, 63
HDMI
Super Audio CD 47, 102
YB/RGB (HDMI) 65
51
SYSTEM MENU 33, 41, 71, 89,
90, 91, 92, 93, 99, 100
133BG
BG
Изхвърляне на
и електронни
уреди
(Приложимо
за за
Изхвърляне
настари
стариелектрически
електрически
и електронни
уреди
(Приложимо
страните от
и други
европейски
страни,
използващи
страните
от Европейския
Европейскиясъюз
съюз
и други
европейски
страни,
използващи
система за
нана
отпадъци)
система
заразделно
разделносъбиране
събиране
отпадъци)
Този символ
опаковка
показва,
че че
този
продукт
Този
символ на
наустройството
устройствотоили
илинананеговата
неговата
опаковка
показва,
този
продукт
не трябва
отпадък.
Вместо
това,
тойтой
трябва
да да
бъде
не
трябва да
да се
сетретира
третиракато
катодомашен
домашен
отпадък.
Вместо
това,
трябва
бъде
предаден вв съответните
нана
електрически
и електронни
предаден
съответнитепунктове
пунктовеза
зарециклиране
рециклиране
електрически
и електронни
уреди.
Изхвърляйки
този
продукт
на
правилното
място,
вие
предотвратявате
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
по- тенциалнинегативни
негативни последици
последици за
здраве,
които
потенциални
заоколната
околнатасреда
средаи ичовешкото
човешкото
здраве,
които
противен случай
да се случат при
неправилното
изхвърляне
на продукта.
вв противен
случай,могат
при неправилното
изхвърляне
на продукта,
могат
да се
Рециклирането
на
материалите
ще
помогне
за
запазването
на
естествените
случат.
ресурси. За поподробна
информация
нана
този
продукт, моля,
Рециклирането
на материалите
ще относно
помогнерециклирането
за запазването
естествените
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
магазина, от който сте закупили продукта.
моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising