Sony | DAV-DZ680 | Sony DAV-DZ680 Инструкции за експлоатация

4-122-229- 11(1)
DVD система за
домашно кино
Ръководство за експлоатация
DAV-DZ680 / DZ780
©2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на
дъжд или влага.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например лавици или вградени шкафове.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на системата с вестници, покривки, пердета и т.н.
Не поставяйте запалени свещи върху системата.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети,
пълни с течност, като например вази.
Не излагайте каквито и да е батерии, включително и батериите, инсталирани в устройството,
на прекалени горещини, като например на пряка
слънчева светлина, огън или подобни.
Използвайте устройството само на закрито – в
домашни условия.
Това устройство се
класифицира като
продукт CLASS 1
LASER. Това обозначение се намира на гърба
на устройството.
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страни от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделително събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За поподробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
2BG
Изхвърляне на използвани
батерии (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще
предотврати потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. В случай, че поради мерки
за безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде свързан с
батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите,
че батерията ще бъде правилно изхвърлена,
предайте устройството, когато животът
му изтече, в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата
или с гаранцията на продукта, моля, обръщайте
се към адресите, указани в отделните ръководства или в гаранционните документи.
Предпазни мерки
Източници на захранване
• Подменяйте захранващия кабел единствено в
квалифициран сервиз.
• Устройството не е изключено от източника
на променлив ток (мрежата), докато е свързано
с контакта на стената, дори ако самото
устройство е изключено. Инсталирайте системата така, че в случай на проблем да имате
лесен достъп до захранващия кабел и контакта.
Относно инструкциите в
това ръководство
• Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за дистанционно управление. Също така, можете да
използвате и контролните бутони на самата
система, ако те имат същите или аналогични
наименования като бутоните на устройството за дистанционно управление.
• Опциите в контролното меню се различават в
зависимост от областта, в която сте закупили и използвате продукта.
• “DVD” се използва като общ термин за DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R и DVD-RW/DVD-R.
• Мерките са посочени във футове (ft.) за моделите за Северна Америка.
• Настройката по подразбиране е подчертана.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита
на авторското право, защитена с US патенти
и други права на интелектуална собственост.
Използването на тази технология за защита на
авторското право трябва да бъде разрешена от
Macrovision и е предназначена само за домашно
видео или друго ограничено ползване, освен ако
изрично не е разрешено друго от Macrovision.
Повторното сглобяване или разглобяване са
забранени.
Тази система включва в себе си Dolby* Digital и
Dolby Pro Logic (II) декодер с адаптивна матрица
за съраунд-озвучаване и дигитална съраунд система DTS**.
* Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведена по лиценз и патент на територията
на САЩ#:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и
други патенти в САЩ и по света издадени и чакащи
одобрение. “DTS” и “DTS Digital Surround” са регистрирани търговски марки, а логата на DTS и Symbol
са търговски марки на DTS, Inc. 1996-2008 DTS, Inc.
Всички права запазени.
Тази система включва High-Definition Multimedia
Interface (HDMI ™) технологията.
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI ensing, LLC.
3BG
“DVD-RW”, “DVD-R”, “DVD+RW”, “DVD+R”,
“DVD VIDEO” и “CD” са лога и търговски марки.
“BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
DivX® е технология за компресия на видео файлове разработена от DivX, Inc.
Системата е съвместима с функция S-AIR, която
позволява трансмисия на звук между S-AIR компоненти по безжичен път.
Следните S-AIR компоненти могат да бъдат
използвани с тази система:
• Съраунд усилвател: Можете да да се наслаждавате на съраунд звук безжично.
• S-AIR рисивър: Можете да се наслаждавате на
звука на системата от друга стая.
DivX, DivX Certified и асоциирани с тях лога са
търговски марки на DivX, Inc и се използват с
лиценз.
S-AIR компонентите могат да се поръчват като
опция (Моделите S-AIR компоненти се различават в зависимост от зоната).
“S-AIR” и логото й са търговски марки на Sony
Corporation.
Инструкциите за употреба на S-AIR съраунд
усилвател в тези инструкции са валидни само
при използване на съраунд узилвател или на S-AIR
рисивър.
За подробности относно функция S-AIR, вижте
“Използване на S-AIR продукти” (стр. 80).
“PLAYSTATION” е търговска марка на Sony
Computer Entertainment Inc.
“WALKMAN” и логото на “WALKMAN” са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
Технологията на аудио кодиране MPEG Layer-3 и
патентите й са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
Относно MPEG-4 Visual
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА
УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА КОДИРАНЕ
НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН
СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“), КОЕТО Е БИЛО
КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА
„MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА
БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ
ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA,
L.L.C.
ВИЖТЕ: HTTP://MPEGLA.COM
4BG
Относно функция S-AIR
Съдържание
Относно инструкциите в това
ръководство.....................................................3
Относно функция S-AIR....................................4
Дискове, които системата може да възпроизвежда ................................................................6
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Разполагане на
системата ............................12
Стъпка 2: Свързване на
системата.............................22
Стъпка 3: Бърза настройка .....28
Стъпка 4: Избор на източник ..31
Стъпка 5: Съраунд звук ...........32
Диск
Възпроизвеждане на дискове...........................35
Използване на режима за възпроизвеждане 40
Търсене/ Избор на диск ...................................43
Възпроизвеждане на МР3 файлове/JPEG
файлове с изображения ...............................45
Видео файлове ......................................................49
Настройка на разминаването между картина и звук.............................................................51
Забрана за възпроизвеждане на диск.............51
Промяна на настройките на системата
чрез дисплей за настройки ........................53
Тунер
Настройка на радиостанции ........................61
Слушане на радио ...............................................62
Използване на системата за радио данни
(RDS) ......................................................................63
Контрол на HDMI/ външно аудио
устройство
Използване на контрол за HDMI функции за
“BRAVIA” Sync................................................64
Възпроизвеждане на файлове от USB
устройство ....................................................67
Прехвърляне на музика на USB
устройство ....................................................75
Използване на Sony Ericsson мобилен
телефон.............................................................78
Използване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптер .............................................................79
Използване на S-AIR продукти......................80
Други операции
Оптимален съраунд звук за стаята ............86
Настройка на подходящите настройки
автоматично .................................................87
Управление на телевизора с приложеното
устройство за дистанционно
управление .......................................................88
Използване на звуков ефект............................89
Използване на ефект, който да съвпадне
с източника .....................................................90
Насладете се на многоканален звук ..............90
Промяна на входното ниво на звука от
свързани компоненти ..................................91
Използване на таймер за автоматично
изключване ......................................................91
Промяна на осветеността на дисплея на
предния панел..................................................92
Преглед на информацията за диска ..............92
Връщане към фабричните настройки........95
Допълнителна информация
Предпазни мерки.................................................96
Забележки за дисковете....................................97
Отстраняване на проблемите ....................98
Функция за автодиагностика .................... 107
Спецификации .................................................. 108
Речник ................................................................. 109
Приоритет на възпроизвеждане на видовете файлове .................................................... 112
Списък на езиковите кодове ..................... 113
Индекс на частите и контролните
бутони .......................................................... 114
Упътване за екрана на Контролното
меню ............................................................... 118
Азбучен указател.............................................. 122
5BG
Дискове, които системата може да възпроизвежда
Вид
Лого на диска
Характеристики
Икона
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW в
DVD VIDEO формат
или видео формат
• DVD+R/DVD+RW в
DVD VIDEO формат
DVD VIDEO
VR режим
(видео запис)
• DVD-R/DVD-RW във
VR режим (видео запис)
(освен DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (Ver. 1.1 и 2.0 дискове)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM във видео
CD формат или Super VCD формат
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW в аудио CD
формат
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM в DATA
CD формат, съдържащ МР3 файлове
1), JPEG файлове с изображения 2) и
DivX видео файлове 3) 4) 5), и съответстващ с ISO 9660 6) Level 1/Level
2, или Joliet (разширен формат)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW в DATA DVD,
съдържащ MP3 файлове 1), JPEG
файлове с изображения 2) и DivX
видео файлове 3) 4) 5) във формат,
който съответства на UDF
(Универсален формат за дискове)
1)
МР3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/
MPEG. MP3 файловете трябва да бъдат в MPEG1 Audio Layer 3 формат.
JPEG файловете с изображения трябва да съответстват на DCF формата за файлове. (DCF “Design rule for Camera File
System”: Стандарт за изображения от цифрови фотоапарати, наложен от Японската асоциация по електроника и
информационни технологии (JEITA).)
6BG
3)
Формат от файлове и папки на CD-ROM, определен от ISO (Международна организация по стандартизация).
Забележки за дисковете
Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове, които отговарят на CD (компакт диск) стандартите.
DualDisc диск и някои аудио дискове със защита от копиране не съответстват на Compact Disc (CD)
стандарта, следователно възпроизвеждането им не е гарантирано.
Примери за дискове, които системата не може да възпроизвежда
Системата не може да възпроизвежда следните дискове:
• Всички CD-ROM/CD-R/CD-RW, които са различни от записаните във форматите, описани на стр. 6
• CD-ROM, записан във формат PHOTO CD
• Частите с данни на CD-Extra
• CD Graphics дискове
• DVD аудио дискове
• DATA DVD, които не съдържат MP3 аудио записи, JPEG файлове с изображения, DivX видео файлове или
MPEG4 видео файлове
• DVD-RAM
• Блу-рей дискове
Освен това, системата не може да възпроизвежда и следните дискове:
• DVD VIDEO с различен регионален код (стр. 8)
• Диск с нестандартна форма (например карта, сърце)
• Диск с хартия или стикери по него
• Диск с останало тиксо или друг стикер по него
Забележки за CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Някои CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW не могат да бъдат възпроизвеждани с тази
система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.
Освен това, дискът няма да се възпроизвежда и ако не е правилно финализиран. За повече информация
вижте ръководството за експлоатация, приложено към записващото устройство.
Обърнете внимание, че е възможно някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+RW/
DVD+R, дори ако дисковете са правилно финализирани. В този случай прегледайте диска в режим на нормално възпроизвеждане. Също така, DATA CD/DATA DVD, записани във формат Packet Write, не могат да
бъдат възпроизвеждани.
Мулти-сесийни дискове
• Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия на диска съдържа
MP3 файл. Всички останали MP3 файлове, записани в следващите сесии, също могат да бъдат възпроизвеждани.
• Тази система може да възпроизвежда мулти-сесийни дискове, когато първата сесия съдържа JPEG файл с
изображение. Всички останали JPEG файлове с изображения, записани в следващите сесии, също могат
да бъдат възпроизвеждани.
• Ако в първата сесия са записани МР3 файлове и JPEG файлове с изображения във формат на музикално
CD или видео CD, то ще можете да възпроизвеждате само първата сесия.
7BG
Регионален код
Вашата система има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи само с DVD дискове, които имат идентични регионални кодове.
, също могат да се възпроизвеждат с тази система.
DVD VIDEO дискове, обозначени със символа
Ако се опитате да използвате друг DVD VIDEO диск, на телевизионния екран се извежда съобщението
[Playback prohibited by area limitations.] (Възпроизвеждането е забранено от областните закони.). В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е регионалният код да не бъде указан, въпреки че използването на
DVD VIDEO е забранено от областните закони.
Забележка относно възпроизвеждането на DVD или VIDEO CD
Някои операции по възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно фиксирани от
производителите на софтуер. Тъй като тази система работи с DVD или VIDEO CD, възможно е някои
функции на възпроизвеждане да бъдат невалидни в зависимост от съдържанието на диска, програмирано
от софтуерните производители. Уверете се, че сте се запознали с инструкциите, приложени към DVD
и VIDEO CD.
8BG
Подготовка за експлоатация
DAV-DZ680
• Предни високоговорители (2)
• FM жична антена (1)
• Винтове (6)
или
• Ръководство за експлоатация
• Кабели за високоговорителите • Ръководство за бърза
(4, зелен/сив/син/лилав)
настройка
За моделите от Острова:
• DIGITAL MEDIA PORT адаптер (TDM-iP20) (1)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Инструкции за експлоатация
DIGITAL MEDIA PORT адаптера (TDM-iP20).
• Централен високоговорител (1)
• Микрофон за настройка (1)
• Съраунд високоговорители (2)
• Крачета (1 комплект)
• Субуфер (1)
• Основи (2)
9BG
Подготовка за експлоатация
Разопаковане
DAV-DZ780
Подготовка за експлоатация
• Предни високоговорители (2)
• Субуфер (1)
• Основи (4)
• Винтове (12)
• FM жична антена (1)
или
• Ръководство за експлоатация
• Ръководство за бърза настройка
За моделите от Острова:
• Кабели за високоговорителите DIGITAL MEDIA PORT адаптер
(TDM-iP20) (1)
(2, зелен/лилав)
• Централен високоговорител (1)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Съраунд високоговорители (2)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Микрофон за настройка (1)
• Крачета (1 комплект)
10BG
• Инструкции за експлоатация
DIGITAL MEDIA PORT адаптера (TDM-iP20).
Зареждане на батерии в устройството за дистанционно управление
Забележкa
• Не оставяйте устройството за дистанционно управление на изключително горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно една стара и една нова батерия.
• Не допускайте попадането на каквито и да е чужди тела в кутията на устройството за дистанционно управление;
особено внимавайте, когато сменяте батериите.
• Не излагайте дистанционния сензор на директна слънчева светлина или на светлина от осветителни тела. Ако го
направите, това може да причини неизправност.
• Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите,
за да предотвратите възможна повреда вследствие на протичане или корозия на батерията.
11BG
Подготовка за експлоатация
Заредете две батерии R6 (размер АА) (приложени в комплекта), като съобразите знаците и на
батериите със съответните знаци в отделението. За да използвате устройството за дистанционно
управление, насочете го към дистанционния сензор на системата.
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Инсталиране на системата
Разполагане на системата
За да постигнете възможно най-качествен съраунд-звук, всички високоговорители трябва да са разположени на еднакво разстояние от мястото, от което ще слушате (A). Разстоянието мое да е между 1.0 и
7.0 метра.
Ако не можете а поставите централния и съраунд високоговорителите на еднакво разстояние от
(A), можете да преместите централния високоговорител на 1.6 метра по-близо до позицията, от
която слушате (B), а съраунд високоговорителите – на 5.0 метра по-близо (C) в сравнение с предните
високоговорители.
Събуферът може да бъде където и да е в същото помещение.
Събуфер
Централен високоговорител
Преден високоговорител
(L (ляв))
Преден високоговорител
(R (десен))
B
A
A
A
A
A
C
Съраунд високоговорител (R (десен))
Съраунд високоговорител (L (ляв))
Забележкa
• Внимавайте, когато поставяте високоговорителите и/или стойките на високоговорителите върху повърхности,
третирани със специални препарати (вакса, полир и др.), защото подовата повърхност може да се обезцвети и да се
получи петно.
• Не се облягайте на високоговорителите, защото могат да паднат.
12BG
Прикрепяне на крачетата на субуфера
Махнете крачетата от
стойката им.
13BG
Подготовка за експлоатация
Прикрепете крачетата (приложени в комплекта) към дъното на субуфера, за да го стабилизирате и да
предотвратите случайното му падане.
Подготовка за експлоатация
Разполагане на високоговорителите
Преди да свържете високоговорителите, прикрепете стойките към тях.
(За предните високоговорители на DAV-DZ680 и предните и съраунд високоговорителите на модел
DAV-DZ780).
Използвайте частите както следва:
DAV-DZ680
• Предни високоговорители (2)
• Основи (2)
• Винтчета (с държач) (6)
DAV-DZ780
• Предни и съраунд високоговорители (4)
• Основи (4)
• Винтчета (с държач) (12)
Относно това как да свържете кабелите на високоговорителите към жакове SPEAKER, вижте стр. 22.
Забележкa
• Постелете парче плат на пода, за да избегнете повреда на подовата повърхност.
Съвет
• Можете да използвате високоговорителите без стойки, като ги закрепите за стената (стр. 17).
1
Прекарайте кабела на високоговорителя през дупката на основата, след което изправете стойката.
Високоговорител
Кабел на
високоговорителя
Горна част на основата
14BG
2
Обърнете високоговорителя наопаки.
Вискоговорител
3
поставете основата от долната страна на високоговорителя, след това затегнете с
три винтчета (с държач).
Винтчета (с държач)
Дъно на основата
Високоговорител
15BG
Подготовка за експлоатация
Кабел на високоговорителя
Илюстрация на пълната окомплектовка
Подготовка за експлоатация
DAV-DZ680
Ляв преден
високоговорител (L):
Бял етикет
Бял
Десен преден
високоговорител (R):
Червен етикет
Червен
DAV-DZ780
Ляв преден
високоговорител (L):
Бял етикет
Бял
16BG
Десен преден
високоговорител (R):
Червен етикет
Червен
Ляв съраунд
високоговорител (L):
Син
Син
Десен съраунд
високоговорител (R):
Сив
Сив
Инсталиране на високоговорителите на стената
Преди да инсталирате предните високоговорители на DAV-DZ680 или предните и съраунд високоговорителите на DAV-DZ780 на стената, трябва да ги разглобите. Инсталирайте горната частна високоговорителя на стената.
Разглобяване на високоговорителя
(само за предните високоговорители на DAV-DZ680 или предните и съраунд високоговорителите на DAV-DZ780)
1
Дръпнете кабела на високоговорителя от улея в адната страна на високоговорителя.
Кабел на
високоговорителя.
Задна част на високоговорителя
2
Изключете кабелите на високоговорителя от самия високоговорител.
Задна част на високоговорителя
17BG
Подготовка за експлоатация
Предупреждение
• Попитайте в магазин за винтове, кои винтове са подходящи за вашата стена.
• Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стените
с пластмасово покритие са чупливи, завийте винтовете към носеща греда. Поставете високоговорителите на вертикална и плоска стена.
• Sony не носи отговорност за повреди, причинени от неправилна инсталация, недостатъчно силна
основа, неправилно поставяне на винтовете, бедствия и др.
Отстранете винта (предварително поставен) от задната страна на
високоговорителя.
Този винт се използва за разглобяване на високоговорителя. Бъдете предпазливи и не го губете.
Подготовка за експлоатация
3
Винт
Задна страна на високоговорителя
4
Разглобете високоговорителя като повдигнете горната му част.
Горна част
Долна част
Задна страна на високоговорителя
18BG
5
Издърпайте кабела от долната страна на високоговорителя.
Отстраненият кабел се използва за инсталиране на високоговорителя на стената.
Подготовка за експлоатация
Долна част на високоговорителя
Кабел на
високоговорителя.
Илюстрация на пълната окомплектовка
Горна част на
високоговорителя
Долна част на
високоговорителя
Кабел на
високоговорителя.
Винт
Инсталиране на високоговорителите на стена
Преди да инсталирате високоговорителите на стената, свържете кабелите към високоговорителите.
Уверете се, че кабелите на високоговорителите съвпадат с терминалите на високоговорителите: края
на кабела с цветната тръбичка към 3, а края без цветна тръбичка - към #.
Цветна тръбичка
Преден високоговорител (L): Бял
Преден високоговорител (R): Червен
Централен високоговорител: Зелен
Съраунд високоговорител (L): Син
Съраунд високоговорител (R): Сив
19BG
Подготовка за експлоатация
1
Пригответе винтове (не са приложени в комплекта), които са подходящи за дупките,
от задната страна на всеки високоговорител. Вижте илюстрацията по-долу.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Дупка от задната
страна на
високоговорителя
10 mm
Затегнете винтовете в стената.
DAV-DZ680
За централния високоговорител
За предните високоговорители
145 mm
210 mm
8 ÃP 10 mm
8 ÃP 10 mm
За съраунд високоговорителите
8 ÃP 10 mm
DAV-DZ780
За централния високоговорител
За другите високоговорители
145 mm
210 mm
8 ÃP 10 mm
20BG
8 ÃP 10 mm
3
Окачете високоговорителите на винтовете.
Дупка от задната страна на
високоговорителя
Подготовка за експлоатация
5 mm
10 mm
Задна част на високоговорителя
21BG
Подготовка за експлоатация
Стъпка 2: Свързване на системата
За свързване на системата прочетете информацията на следните страници.
Не свързвайте променливотоквия кабел на устройството към стенния контакт, преди да са извършени
останалите свързвания.
Забележкa
• Когато свържете друг компонент с опция за контрол на силата на звука, увеличете звука на другия компонент до
ниво, в което звукът се извежда без смущения.
Свързване на високоговорителите
Конекторът и края на кабела на високоговорителите с цветната тръбичка са с еднакъв цвят като
етикета на жаковете, които ще свързвате. Свържете съвпадащите си по цвят конектори и SPEAKERжаковете на устройството.
Уверете се, че сте свързали края на кабела на високоговорителите с цветната тръбичка към съответния терминал на всеки компонент: краищата на кабелите с цветовете към 3, а краищата без цветовете към #. Не прищипвайте изолацията на кабела на високоговорителя в терминала за
високоговорителя.
За да свържете кабелите към устройството
Когато свързвате към устройство, заредете конектора докато щракне.
Към преден
високоговорител
(R) (червен)
Към преден
високоговорител
(L) (бял)
ANTE
IAL 75
COAXFM
NNA
EURO
T100
EZW-
Към субуфер (лилав)
OU TP
KER
SPEA
R
FRONT
FRONT
L
HDMI
SUR R
OUT
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
Към съраунд
високоговорител (L) (син)
TV
SPEA
CENTE
R
AL
OPTIC
TV )
SUR L
L IN
DIGITA
KER
UT (TO
AV
IAL
COAX
Към съраунд
високоговорител (R) (сив)
OFER
SUBWO
Към централния
високоговорител
(зелен)
За да свържете кабелите към високоговорителите
Задна част на високоговорителя
Конектор
(–)
(+)
Цветна тръбичка
22BG
Свързване на телевизора
B HDMI кабел (не е
приложен)
D Цифров коаксиален
кабел (не е приложен)
EZW-
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
EURO
FRONT
L
HDMI
SUR R
AV
T100
OU TP
KER
SPEA
R
FRONT
Подготовка за експлоатация
В зависимост от жаковете на телевизора изберете метод на свързване.
UT (TO
TV )
SUR L
OUT
RT
DC5V X
0.7A MA
DMPO
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
AL
L IN
COAX
IAL
R
WOOFE
A SCART (EURO AV)
кабел (не е приложен)
SUB
C Цифров оптичен кабел (не е
приложен)
Към цифровия
оптичен изходен жак
Към цифровия
на телевизора.
коаксиален изходен Към HDMI жака на
жак на телевизора. телевизора
Към SCART (EURO AV)
жака на телевизора
Метод 1: Свързване посредством SCART (EURO AV) кабел (A)
Тази връзка изпраща и аудио, и видео сигнали.
Метод 2: Свързване посредством SCART (EURO AV) кабел (A) и HDMI * кабел (B)
Ако телевизорът ви има HDMI жак, свържете телевизора със SCART (EURO AV) кабел и с HDMI кабел.
Качеството на картината ще бъде по-добро, отколкото ако използвате само SCART (EURO AV) свързване.
Когато свързвате посредством HDMI кабел, трябва да изберете вида на извеждащия сигнал (стр. 30).
За да прегледате изображения посредством DIGITAL MEDIA PORT адаптера, трябва да свържете телевизора посредством SCART (EURO AV) кабел. Видео сигналите от DIGITAL MEDIA PORT адаптера не се
извеждат през HDMI OUT жака.
*HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Свързване посредством цифровия оптичен кабел (C) или цифровия
коаксиален кабел (D)
Когато телевизорът Ви има цифров оптичен или цифров коаксиален жак за извеждане, можете да
увеличите качеството на звука като извършите свързване посредством цифроя оптичен или цифровия
коаксиален кабели в допълнение към връзката към SCART (EURO A/V).
Забележкa
• Тази система приема и цифрови, и аналогови сигнали. Цифровите сигнали имат приоритет над аналоговите.
(COAXIAL има приоритет над OPTICAL). Ако цифровото излъчване прекъсне, аналоговите сигнаи ще бъдат обработени до 2 секунди.
Съвет
• Когато свързвате системата и телевизор притежаващ функция ‘BRAVIA’ Sync посредством HDMI кабел, функция
‘BRAVIA’ Sync се активира. В този случай настройте [CONTROL FOR HDMI] в настройки [HDMI SETUP] в позиция [ON] (стр. 55).
23BG
Подготовка за експлоатация
Свързване на други компоненти
Можете да се наслаждавате на звук от свързания компонент, като използвате високоговорителите на
тази система.
Преносим аудио източник (не е приложен): E
USB устройство (не е приложено): F
DIGITAL MEDIA PORT адаптер: G(за моделите от Острова е приложен модел TDM-iP20. Можете да
използвате и други DIGITAL MEDIA PORTадаптери).
F Свържете към USB
устройство (стр. 67)
E Кабел със стерео
мини щекери (не е
приложен в комплекта)
Към преносим аудио източник
NNA
EZW-T100 вход (вижте “Опции
за безжично излъчване”)
ANTE
IAL 75
COAXFM
EURO
EZW-
OU TP
KER
SPEA
R
FRONT
FRONT
SUR R
L
HDMI
OUT
KER
SPEA
OP
TICAL
L IN
COAX
IAL
UT (TO
TV )
SUR L
RT
DMPO
TV
DIGITA
AV
T100
DC5V X
0.7A MA
F DIGITAL MEDIA PORT
адаптер (стр. 79)
OFER
CENTE
R
SUBWO
Забележкa
• Свържете DIGITAL MEDIA PORT
адаптера така, че обозначенията V
да съвпадат. Когато го изключвайте,
дръпнете го дoкато натискате .
Опции за безжично излъчване
Като използвате S-AIR продукт (не е приложен)можете да се насладите на безжично излъчване от
системата. За повече подробности вижте “Използване на S-AIR продукт” (стр. 80) или се обърнете към
инструкциите за експлоатация на S-AIR продукта.
24BG
Ако вашият телевизор притежава няколко аудио/видео входа
Mожете да се наслаждавате на звук от свързания телевизор през високоговорителите на система. Свържете компонентите както следва.
Видеорекордер, цифров сателитен
приемник или PlayStation и др.
Видеорекордер, цифров сателитен
приемник или PlayStation и др.
Система
:Посока на сигнала на телевизора.
Ако телевизорът не притежава няколко аудио/видео входа, имате нужда от превключвател, за да приемате звук от повече от два компонента.
25BG
Подготовка за експлоатация
Телевизор
Подготовка за експлоатация
Свързване на антените
NNA
ANTE
5
IAL 7
COAXFM
или
FM жична антена
(приложена в комплекта)
Забележкa
• Уверете се, че сте разпънали напълно жичната FM антена.
• След като свържете жичната FM антена, позиционирайте антената в колкото се може по-хоризонтална позиция.
Съвет
• Ако FM приемът не е добър, използвайте коаксиален кабел 75 ома (не е приложен в комплекта), за да свържете системата към външна FM антена, както е показано по-долу.
Външна FM антена
Система
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
26BG
Свързване на променливотоковия адаптер (захранващ кабел)
Контакт: Формата на изхода за електрическо захранване (контакта) се различава
в зависимост от частта на света, в
която се намирате.
Относно режима на демонстрация
След като включите захранващия кабел, на дисплея на предния панел се активира демонстрационнен
режим.
Включване/изключване на режима на демонстрация
1
Натиснете '/1 на устройството
Системата се включва.
2
3
Натиснете SYSTEM MENU.
4
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• DEMO ON: Включва режима на демонстрация.
• DEMO OFF: Изключва режима на демонстрация.
5
Натиснете .
Настройката се задава.
6
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Неколкократно натиснете X/x докато на дисплея на предния панел се изведе индикация
“DEMO” и след това натиснете или c.
Съвет
• Ако системата е нова или ако устройството е в настройките си по подразбиране (например, след като сте извършили “COLD RESET” (стр. 95), вие можете да изключите режима на демонстрация просто като натиснете '/1 на
устройството за дистанционно управление.
27BG
Подготовка за експлоатация
Преди да свържете захранващия кабел на тази система към стенен контакт, свържете всички високоговорителите към системата.
Подготовка за експлоатация
Стъпка 3: Бърза настройка
5
Следвайте стъпките по-долу, за да извършите
минимума от основни настройки, с които можете да използвате системата.
Изведените опции се различават в зависимост
от областта.
Натиснете X/x, за да изберете езика,
след това натиснете .
Извежда се екранът за настройка на съотношението на телевизионния екран.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
"/1
6
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Извежда се дисплей за настройки за избор
на начин на извеждане на видео сигнала от
жака EURO AV T OUTPUT (TO TV) на
задния панел.
Включете телевизора.
Натиснете '/1.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Забележкa
• Уверете се, че функцията е зададена в положение
“DVD” (стр. 31).
3
4
Натиснете X/x, за да изберете настройка, която отговаря на вида на
телевизора, след това натиснете .
• [16:9]: Ако имате широкоекранен телевизор
или стандартен 4:3 телевизор с широкоекранен режим [16:9] (стр. 55)
• [4:3 LETTER BOX] или [4:3 PAN SCAN]: Ако
имате 4:3 стандартен телевизор (стр. 47)
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, за да изведете
сигнала от системата на телевизионния екран.
В долната част на екрана се извежда съобщението [Press [ENTER] to run QUICK SETUP.]
(Натиснете [ENTER], за да стартирате
[QUICK SETUP].). Ако това съобщение не се
изведе, изберете Quick Setup (Бърза настройка) и извършете процедурата отново (стр.
30).
7
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Натиснете X/x, за да изберете изходния метод за видео сигналите, след
това натиснете .
• [VIDEO]: извежда видео сигнали.
• [RGB]: извежда RGB сигнали.
Забележкa
Натиснете без зареден диск.
Извежда се екран на настройка за избор на
език за индикациите.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
28BG
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
• Ако вашият телевизор не приема RGB сигнали,
на телевизионния екран няма да се изведе
картина, дори ако изберете [RGB]. Вижте
ръководството за експлоатация, приложено
към вашия телевизор.
Появява се дисплей с настройки за контрол
на функция HDMI.
8
AUTO(1920x1080p)
OFF
OFF
ON
OFF
SD
Натиснете X/x, за да изберете настройки и след това натиснете .
• [OFF]: Функцията за контрол на HDMI е
изключена.
• [ON]: Функцията за контрол на HDMI
(стр. 64) е включена.
Микрофон за настройка
Извежда се екран за настройка на разположението на високоговорителите.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
9
10
11
Натиснете C/c, за да изберете изображение за разположение на високоговорителите според начина, по който сте
ги позиционирали в помещението, след
това натиснете .
За подробности вижте “Оптимален съраунд
звук за стая” (стр. 86).
Натиснете C/c, за да изберете [YES] и
след това натиснете .
Операцията [AUTO CALIBRATION] (Автоматична настройка) започва.
Пазете тишина по време на измерването.
Забележкa
• Когато [AUTO CALIBRATION] започне, се
извежда силен тестови звук. Не можете да
намалите силата на звука. Помислете за съседите
и децата ви.
• Преди [AUTO CALIBRATION], инсталирайте
съраундусилвателя на правилното място. Ако
инсталирате съраунд високоговорителя на
неправилно място като например в друга стая,
няма да получите точно замерване.
• Околната среда в стаята, в която се намира
системата, може да повлияе на измерването.
Когато замерванията се различават доста от
статуса им при инстаация на високоговорителите, извършете настройките на високоговорителите ръчно като следвате “Настройки на
високоговорителите” (стр. 58).
Свържете микрофона за настройка към
жака A.CAL MIC на предния панел.
Поставете микрофона за настройка на
нивото на ухото, като използвате статив
и др. (не е приложен в комплекта). Предната
част на всеки високоговорител трябва да е
насочен към микрофона и препятствията
между тях да бъдат премахнати.
12
Изключете микрофона за настройка и
натиснете C/c, за да изберете [YES] и
след това натиснете .
Бързата настройка е приключена. Всички
връзки и операции по настройката са
завършени.
За да излезете от Бърза настройка
Натиснете
DISPLAY по всяко време.
29BG
Подготовка за експлоатация
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
Подготовка за експлоатация
Извикване на дисплея за Бърза
настройка
1
2
3
Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
Контролното меню се извежда на телевизионния екран.
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
DVD VIDEO
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
4
Натиснете X/x, за да изберете
[QUICK], след това натиснете .
Извежда се дисплеят за Бърза настройка.
Настройка на вида на видео изходния
сигнал за вашия телевизор
В зависимост от връзката на телевизора (стр.
23), изберете вида на видео изходния сигнал на
системата.
Избор на вида на видео сигнала, който се извежда от HDMI OUT жака
Когато свързвате устройството и телевизора
с HDMI кабел, изберете вида на видео изходния
сигнал през жака HDMI OUT.
За подробности се обърнете също така и към
ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора/прожекционния апарат и др.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
Контролното меню се извежда на телевизионния екран.
30BG
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете .
Извежда се дисплеят за извършване на
настройки.
5
Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [HDMI SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
RESOLUTION], след това натиснете .
7
Натиснете X/x, за да изберете желаната настройка, след това натиснете .
• [AUTO (1920x1080p)]: Системата извежда оптимален видео сигнал към свързания телевизор.
• [1920x1080i]: Системата извежда 1920 х 1080i*
видео сигнали.
• [1280x720p]: Системата извежда 1280 х 720p*
видео сигнал.
• [720x480p]: Системата извежда 720 х 480p* видео
сигнал.
* i: свързващ формат, p: прогресивен формат
** В зависимост от модела, може да се изведе индикация [720 x 480/576p]
Подготовка за експлоатация
Стъпка 4: : Избор на
източник
Можете да изберете източник на възпроизвеждане.
FUNCTION
+/–
Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се изведе
желаната функция.
Всеки път, когато натискате бутона
FUNCTION +/-, режимът на системата се променя в следния ред:
“DVD” Z “TUNER FM” Z “USB” Z
“TV” Z “DMPORT” Z“AUDIO” Z …
Функция
Източник
“DVD”
Диск, който се възпроизвежда от системата
“TUNER FM”
FM радио (стр. 61)
“USB”
USB устройство (стр. 67)
“TV”
Телевизор
“DMPORT”
DIGITAL MEDIA PORT
адаптер (стр. 79)
“AUDIO”
Преносим аудио източник
(който е свързан към жака
AUDIO IN на предния панел)
31BG
Подготовка за експлоатация
Стъпка 5: Възпроизвеждане на съраунд звук
Можете да се възползвате от съраунд звука просто като изберете един от фабрично програмираните
режими за декодиране на системата. Те ще доведат вълнуващия и мощен звук на кинотеатрите във
вашия дом.
SYSTEM MENU
X/x/c,
Насладете се на звук от телевизора с 5.1-канален съраунд ефект
1
2
Натиснете SYSTEM MENU.
3
Неколкократно натиснете X/x докато на дисплея на предния панел се изведе “PRO
LOGIC”.
4
Натиснете .
Настройката е завършена.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Неколкократно натиснете X/x докато на дисплея на предния панел се изведе индикация
“DEC MODE”, след това натиснете или c.
Забележкa
• Когато звукът в телевизионната програма е моно, той се извежда само от ценралния високоговорител.
Избор на звуков съраунд ефекти според вашите предпочитания
1
2
Натиснете SYSTEM MENU.
3
Неколкократно натиснете X/x докато на дисплея на предния панел се изведе желания
съраунд звуков ефект.
Вижте долната таблица за описания на съраунд звуковите ефекти.
Неколкократно натиснете X/x докато на дисплея на предния панел се изведе индикация
“DEC MODE”, след това натиснете или c.
32BG
Натиснете .
Настройката е завършена.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Относно извеждане от високоговорителите
Следната таблица описва опциите , когато свържете всички високоговорители към устройството и
настройте [SPEAKER FORMATION] в позиция [STANDARD] (стр. 86).
Настройките по подразбиране са “A.F.D. STD” (когато свързвате слушалки към устройството настройките по подразбиране са “HP 2CH”).
Звук от
Съраунд ефект
Ефект
Зависи от източника
“A.F.D. STD”
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
Представя звука така, както е записан/
кодиран.
“A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
Двуканален източник: Звук, записан в 2
канала (преден ляв и десен), се пренася и
към съраунд левия и десен високоговорители.
Многоканален източник: В зависимост
от източника, високоговорителите,
които извеждат звука, ще се различават.
“PRO LOGIC”
“PLII MOVIE”
“PLII MUSIC”
Двуканален източник: Системата
симулира съраунд звук от двуканални
източници и извежда звука от всички
високоговорители.
“PRO LOGIC” извършва Dolby Pro Logic
декодиране.
“PLII MOVIE” извършва Pro Logic II
филмово декодиране на входния сигнал;
“PLII MUSIC” извършва Pro Logic II
музикално декодиране на входния сигнал
Мултиканален източник: Системата
извежда звук от високоговорителите
в зависимост от броя на каналите на
източника.
“2CH STEREO”
Този режим извежда звука от предните
ляв и десен високоговорители и от
субуфера. Многоканалните съраунд формати се смесват само в два канала.
“HP 2CH”
(HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO)
Този режим извежда звука от жака за
слушалки L/R. Многоканалните съраунд
формати се свеждат до два канала.
33BG
Подготовка за експлоатация
4
Подготовка за експлоатация
Звук от
Съраунд ефект
Ефект
“HP VIRTUAL”
(HEADPHONE VIRTUAL)
Този режим извежда звука като
съраунд от жака за слушалки L/R.
Този режим е ефективен само когато
възпроизвеждате многоканален
източник.
За да изключите съраунд ефекта
Изберете “A.F.D. STD”, “2CH STEREO” или “HP 2CH” за “DEC. MODE”.
Забележкa
• Когато се извежда двуезичен звук, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC” не са ефективни.
• Не можете да изберете режим а декодиране, докато системата зарежда диск.
• Не можете да изберете режим на декодиране, когато устройството чете файлове в USB устройството или
записва/копира песни.
• В зависимост от входния поток, възможно е режимът на декодиране да се окаже неефективен.
• Когато изберете “A.F.D. MULTI”, възможно е съраунд или стерео ефектът да се окаже неефективен. В този случай
изберете “A.F.D. STD”, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC”.
• Когато променяте режима на декодиране докато използвате S-AIR рисивър , звукът от S-AIR рисивърът може да
прескочи.
34BG
4
Диск
Възпроизвеждане на дискове
Диск
В зависимост от това дали дискът е DVD
VIDEO или VIDEO CD, възможно е някои операции да бъдат различни или ограничени. Обърнете
се към инструкциите, приложени към съответния диск.
Настройка на
силата на звука
/
; / FUNCTION
С обложката нагоре.
Забележкa
• Когато възпроизвеждате 8 cm диск, поставете
го във вътрешния кръг на шейната. Уверете се,
че дискът е поставен правилно в шейната.
• Не поставяйте повече от един диск в шейната.
5
Натиснете H.
Системата започва да възпроизвежда (непрекъснато възпроизвеждане).
6
Регулирайте нивото на силата на звука,
като използвате VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление
или VOLUME на системата.
Нивото на силата на звука се извежда на
телевизионния екран и на дисплея на предния
панел.
OPERATION DIAL
Отвор за диска
Свържете
слушалки
/
FUNCTION
+/–
Натиснете Z на устройството, з ада
отворите шейната на диска и поставете диска в шейната.
Поставете диска и след това натиснете Z
Забележкa
MUTING
STEP
/
/
,
N
.
• Когато зададете функцията HDMI CONTROL,
телевизорът, включен към системата чрез HDMI
кабел (не е приложен в комплекта), може да работи
синхронизирано със системата. За подробности
вижте “Използване на контрол за HDMI функции за
“BRAVIA” Sync” (стр. 64).
VOLUME +/–
За да изключите системата
Натиснете '/1 докато системата е включена.
Системата влиза в режим на готовност.
)
Y
9
1
2
Включете телевизора.
3
Натиснете '/1.
Системата се включва.
Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете “DVD”, освен ако системата не е зададена
в режим “DVD”.
Превключете селектора на входен сигнал за телевизора, за да може сигналът
от системата да се изведе на телевизионния екран.
За да пестите електроенергия в
режим на готовност
Натиснете '/1 докато системата се включи.
За да влезете в режим на пестене на електроенергия, уверете се, че системата е в следното
състояние.
– “DEMO” е зададен в положение “OFF” (стр. 27).
– [CONTROL FOR HDMI] е зададен в положение
[OFF] (стр. 564).
– “S-AIR STBY” е в позиция “OFF” (стр. 83).
35BG
За да използвате слушалките
Свържете слушалките към жака PHONES на
устройството. Звукът от системата се
заглушава.
Можете да свържете слушалките и към PHONES
жака на съраунд усилвателя. (Звукът от системата се заглушава.)
Гледане кадър по
кадър (Бавно възпроизвеждане) 2)
M/ или /m4) докато
системата е в режим на пауза.
Всеки път, когато натиснете
M/ или /m4) по време на Бавно възпроизвеждане,
скоростта на възпроизвеждане
се променя. Съществуват две
скорости. За да се върнете към
нормална скорост, натиснете
H.
Възпроизвеждане
на един кадър
(Неподвижен
кадър) 2)4)6)
STEP
, когато системата е
в режим на пауза, за да отидете
на следващия кадър. Натиснете
STEP
, за да отидете на
предходния кадър (само за DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW), докато
системата е в режим на пауза.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете
H.
Възпроизведете
отново предходната сцена
(10 секунди
по-рано) 6)
(моментално възпроизвеждане) по време на
възпроизвеждане.
Превъртате
бързо напред
текущата сцена
(30 секунди след
това) 7)
(моментално търсене)
по време на възпроизвеждане.
Допълнителни операции
За да
Натиснете
Спрете
x
Зададете пауза
X
Възстановите
възпроизвеждането след пауза
X или H
Преминете към
следващата глава,
трак или сцена 1)
>
Преминете към
предходна глава,
трак или сцена 1)
. два пъти в секунда. Когато натиснете . веднъж ще
Намерите желаната глава, запис
или сцена чрез
OPERATION DIAL
на устройството 1)
Завъртането на OPERATION
DIAL по посока на часовниковата стрелка има същия резултат
като натискането на >.
Завъртането на OPERATION
DIAL по посока обратна на часовниковата стрелка има същия
резултат като натискането
на ..
се върнете към началото на настоящата глава, запис или сцена.
Заглушите звука
временно
MUTING.
За да отмените, натиснете
бутона отново или натиснете
VOLUME +, за да регулирате
нивото на силата на звука.
Спрете възпроизвеждане и
извадите диска
Z на системата.
Бързо откриване
на точка чрез превъртане на диска
назад или напред
(Сканиране) 1)
M/ или /m докато
възпроизвеждате даден диск.
Всеки път, когато натиснете
M/ или /m по време
на сканиране, скоростта на
възпроизвеждане се променя.
За да се върнете към нормална
скорост, натиснете H. Скоростта може да се различава
при различните дискове.
1)
Освен за JPEG файлове с изображения.
Само за DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO
CD.
3)
Освен за VIDEO CD.
4)
Не можете да търсите неподвижни изображения на DVD-VR.
5)
За DATA CD/ DATA DVD, тази функция работи
само за видео файлове.
6)
Само за DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Бутонът може да бъде използван за всички
освен за DivX/MPEG4 видео файлове.
7)
Само за DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R. Бутонът може да бъде
използван за всички освен за DivX/MPEG4 видео
файлове.
2)
Извеждане на ракурси и субтитри
Смяна на ракурсите
Ако на DVD VIDEO диска са записани различни
ракурси (multi-angles) за една сцена, можете да
сменяте показвания в момента ракурс.
36BG
Натиснете ANGLE по време на възпроизвеждане, за да изберете желания ракурс.
Извеждане на субтитри
Натиснете SUBTITLE по време на възпроизвеждане, за да изберете желания език на
субтитрите.
Забележкa
• Можете да променяте субтитрите, ако DivX видео
файлът е с разширение “.AVI” или “.DIVX” и информацията за субтитрите се съдържа в самия файл (освен
за моделите за Великобритания и Северна Америка).
Промяна на звука
При възпроизвеждане на DVD VIDEO диск или
DATA CD/DATA DVD (DivX видео файлове*),
записан в различни аудио формати (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio или DTS), вие можете да
промените аудио формата. Ако DVD VIDEO
дискът е записан на различни езици, можете да
смените и езика.
При VIDEO CD, CD или DATA CD, или DATA
DVD, вие можете да изберете звука от десния
или левия канал и да го слушате и през двата
десен и ляв високоговорители.
Не можете да промените звука за Super Audio CD.
Неколкократно натиснете AUDIO по време
на възпроизвеждане, за да изберете желания
аудио сигнал.
x DVD VIDEO
В зависимост от DVD VIDEO диска възможно е
изборът на език да се различава.
Когато са изведени 4 цифри, те представляват кода на езика. Обърнете се към “Списък на
езиковите кодове” (стр. 113), за да разберете кода
на отделния език. Когато един и същи език се
извежда 2 или повече пъти, DVD VIDEO дискът е
записан в различни аудио формати.
Извеждат се видовете записани аудио тракове.
Пример:
• [1: MAIN] (основен звук)
• [1: SUB] (поддържащ звук)
• [1: MAIN+SUB] (основен и поддържащ звук)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
x VIDEO CD/CD/DATA CD (МР3 файл)/DATA DVD
(MP3 файл)
• [STEREO]: Стандартен стерео звук
• [1/L]: Звукът от левия канал (моно)
• [2/R]: Звукът от десния канал (моно)
Диск
Ако на диска са записани субтитри, можете да ги
включвате или изключвате по време на възпроизвеждане. Ако на диска са записани субтитри на
различни езици, по време на възпроизвеждане можете да сменяте езика на субтитрите или да ги
включвате и изключвате винаги, когато искате.
x DVD-VR
x DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX видео)
(освен за моделите за Великобритания и
Северна Америка)
Изборът на DATA CD или DATA DVD формат на
аудио сигнала се различава в зависимост от DivX
видео файла, който се съдържа на диска. Форматът се извежда на дисплея.
x Super VCD
• [1:STEREO]: Стерео звук от аудио запис 1.
• [1:1/L]: Звукът от левия канал на аудио запис 1
(моно).
• [1:2/R]: Звукът от десния канал на аудио запис
1 (моно).
• [2:STEREO]: Стерео звук от аудио запис 2.
• [2:1/L]: Звукът от левия канал на аудио запис 2
(моно).
• [2:2/R]: Звукът от десния канал на аудио запис
2 (моно).
Проверка на формата на аудио
сигналите
Ако по време на възпроизвеждане неколкократно
натиснете AUDIO, форматът на настоящия
аудио сигнал (PCM, Dolby Digital, DTS и др.) се
извежда както е показано по-долу.
37BG
x DVD
1
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[MULTI/2CH], след което натиснете
Извеждат се опциите за [MULTI/2CH].
Пример
Dolby Digital 5.1 ch
LFE (Сигнал на
нискочестотни
ефекти)
Съраунд (L/R)
1: ENGLISH
3
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Преден (L/R) +
Център
C
R
RS
Формат на програмата,
която се възпроизвежда
Натиснете X/x, за да изберете желаната настройка, и натиснете .
• [MULT]I: Възпроизвежда частта за многоканално възпроизвеждане.
• [2 CH]: Възпроизвежда частта за двуканално възпроизвеждане.
LFE
LS
.
Забележкa
• Когато Super Audio CD няма мултиканална област
на възпроизвеждане, не можете да изберете област на
възпроизвеждане.
Пример:
Dolby Digital 3 ch
Съраунд (моно)
Преден (L/R)
1:SPANISH
Избор на слой за възпроизвеждане,
когато възпроизвеждате хибриден
Super Audio CD
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Формат на програмата,
която се възпроизвежда
Някои Super Audio CD са съставени от Super
Audio CD слой и CD слой. Можете да изберете
слоя, който желаете да възпроизвеждате/слушате.
1
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER], след което
натиснете .
x DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX видео)
Пример:
МР3 аудио
x Когато избрания слой е на CD слоя:
1:MP3
Появява се [SUPER AUDIO CD].
128k
x Когато настоящият слой е Super Audio
CD слой
Честота
Появава се [CD].
3
Избор на област за възпроизвеждане
на Super Audio CD
Някои Super Audio CD се състоят от двуканални
области на възпроизвеждане. Можете да изберете областта на възпроизвеждане, която желаете
да слушате
38BG
Натиснете
, за да смените слоя.
• [SUPER AUDIO CD]: Можете да възпроизведете Super Audio CD слоя.
Когато системата възпроизведе Super Audio
CD слой, в дисплея на предния панел светва
“SA-CD”.
• [CD]: Можете да възпроизвеждате CD слоя.
Когато системата възпроизвежда CD слоя,
“CD” светва в дисплея на предния панел.
Забележкa
• Всяка функция за режим на възпроизвеждане работи
само за избрания слой от областта за възпроизвеждане.
• Когато изберете CD слой, вие не можете да промените областта за възпроизвеждане.
• Аудио сигналите от Super Audio CD не се извеждат
през HDMI OUT жака.
Възстановяване на възпроизвеждането от точката, в която сте спрели
диска
(Resume Play)
(РВС Playback)
Използвайки функциите РВС (Контрол на
възпроизвеждането), вие можете да извършвате
прости интерактивни операции, като например
да търсите функции и други подобни операции.
РВС възпроизвеждането ви позволява да възпроизвеждате интерактивно VIDEO CD, като
следвате менюто на телевизионния екран.
1 Започнете възпроизвеждането на
VIDEO CD с функцията РВС.
Извежда се менюто за избор.
2
Изберете номера на желания елемент,
като натискате бутоните с цифри.
3
4
Натиснете
.
Следвайте инструкциите от менюто
за интерактивни операции.
Възможно е процедурата на работа да се
различава в зависимост от VIDEO CD. За
подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към диска.
За да се върнете към менюто
Натиснете O RETURN.
Забележкa
• В зависимост от възпроизвеждания VIDEO CD, [Press
ENTER] на Стъпка 3 може да се изведе като [Press
SELECT] в инструкциите на диска. В този случай
натиснете H.
Съвет
• За да възпроизвеждате без РВС функция, докато
системата е в режим стоп натиснете ./>
или бутоните с цифри, за да изберете трак; след
това натиснете H или . Системата стартира
непрекъснато възпроизвеждане. Не можете да възпроизвеждате неподвижни изображения като меню. За да
се върнете към РВС възпроизвеждане, натиснете два
пъти x, след това натиснете H.
Когато спрете диска, системата запаметява
точката, в която сте натиснали x, и на
дисплея на предния панел се извежда индикация “RESUME”. Ако не изваждате диска от
устройството, Resume Play ще действа дори
ако системата влезе в режим на готовност след
като натиснете '/1.
1 Докато възпроизвеждате диск, натиснете x, за да спрете възпроизвеждането.
На дисплея на предния панел се извежда индикация “RESUME”.
2
Диск
Възпроизвеждане на VIDEO CD с
функция РВС (Версия 2.0)
Натиснете H.
Системата възобновява възпроизвеждането
от точката, в която сте спрели диска на
Стъпка 1.
Забележкa
• В зависимост от точката, в която сте спрели диска,
възможно е системата да не възстанови възпроизвеждането от същата точка.
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се
изчиства, когато:
– извадите диска.
– системата влезе в режим на готовност (само за
DATA CD/DATA DVD).
– промените или нулирате настройките в Setup
Display (дисплей за настройки).
– промените настройката в родителския
контрол.
– промените функцията, като натиснете
FUNCTION +/-.
– изключите кабела на захранването.
• За DVD-VR, VIDEO CD, Super Audio CD, CD, DATA
CD или DATA DVD, системата помни позицията на
възстановяване на възпроизвеждането за диска.
• Не можете да използвате Resume Play по време на
Разбъркано възпроизвеждане или Програмирано
възпроизвеждане.
• Възможно е тази функция да не работи за някои
видове дискове.
39BG
Съвет
• За да започнете възпроизвеждането от началото на
диска, натиснете два пъти x; след това натиснете
H.
За да се наслаждавате на диск, който
сте възпроизвеждали, чрез функцията
възстановяване на възпроизвеждането
Използване на режима за
възпроизвеждане
Създаване на ваша собствена програма
(Program Play)
(Multi-disc Resume)
Системата запазва точка, в която сте спрели
диска, и възстановява възпроизвеждането от
същата точка следващия път, когато заредите
същия диск. Когато паметта за запазване на
точки се напълни, точката за първия диск се
изчиства.
За да активирате тази функция, задайте [MULTIDISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] в положение
[ON]. За подробности вижте “[MULTI-DISC
RESUME] (само за DVD VIDEO/VIDEO CD)”
(стр. 58).
Можете да възпроизвеждате съдържанието на
диска в реда, в който желаете, като подредите
записите на диска, създавайки ваша собствена
програма. Можете да програмирате до 99 записа.
1 Натиснете DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
3
Забележкa
Натиснете X/x, за да изберете
[PROGRAM], след това натиснете
Извеждат се опциите за [PROGRAM].
Натиснете X/x, за да изберете [SET
t], след това натиснете .
• Системата може да запамети и възстанови възпроизвеждането до 10 точки на спиране на диска.
Общо времетраене на
програмираните записи
Съвет
• За да започнете възпроизвеждането от началото на
диска, натиснете два пъти x и след това натиснете
H.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Записи на диска
4
Натиснете c.
Курсорът се премества към редицата със
записи [T] (в този случай [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
40BG
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
.
5
Изберете записа, който желаете да
програмирате.
Например, изберете запис [02].
Натиснете X/x, за да изберете [02] в [T],
след това натиснете .
Избран запис
PROGRAM
02
––
Избран
––
––
––
––
––
––
01
запис 02
03
04
05
06
Общо времетраене на
програмираните записи
6
7
За да програмирате други записи, повторете Стъпки 4 и 5.
Програмираните записи се извеждат в
избрания ред.
Натиснете H, за да стартирате Програмираното възпроизвеждане.
Програмираното възпроизвеждане започва.
Когато програмата приключи, можете отново да стартирате същата програма, като
натиснете H.
1
Следвайте Стъпки от 1 до 3 в “Създаване на ваша собствена програма”.
2
3
Натиснете X и изберете [ALL CLEAR].
За да изключите Контролното меню
.
Забележкa
• Когато натиснете CLEAR, за да се върнете към
нормално възпроизвеждане, Shuffle Play и Repeat Play
също се отменят.
Възпроизвеждане в случаен ред
(Shuffle Play)
Можете да възпроизведете съдържанието на
диска в случаен ред. Всяко следващо “разбъркване”
подрежда записите в различен ред.
Забележкa
• Една и съща песен може да бъде възпроизведена повторно по време на MP3 възпроизвеждане.
1
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[SHUFFLE], след това натиснете
Извежда се опцията за [SHUFFLE].
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR докато дисплеят за настройка на програмата не е изведен на телевизионния
екран или на Стъпка 3 изберете [OFF]. За да
възпроизведете същата програма отново, на
Стъпка 3 изберете [ON] и натиснете .
Натиснете
3
.
Натиснете X/x, за да изберете опция,
която ще бъде разбърквана.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Изключено.
• [TRACK]: Разбърква записите на диска.
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
Контролното меню се изключи.
x Когато Програмираното възпроизвеждане е включено
За да промените или отмените
програма
• [OFF]: Изключено.
• [ON]: Разбърква записи, избрани в програмата.
1
Следвайте Стъпки от 1 до 3 в “Създаване на ваша собствена програма”.
2
Натиснете X/x, за да изберете номер
на програмата за записа, който желаете да промените или отмените.
Ако желаете да изтриете запис от програма,
натиснете CLEAR.
3
За ново програмиране следвайте
Стъпка 5.
За да отмените програма, изберете
[- -] в [T], след това натиснете .
Диск
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 03:51
T
За да отмените всички записи в
програмата
x DATA CD (освен за DivX видео файлове*)/
DATA DVD (освен за DivX видео файлове*)
• [OFF]: Изключено.
• [ON (MUSIC)]: Разбърква МР3 файлове в
папката на настоящия диск. Когато не сте
избрали папка, първата папка ще се възпроизведе в произволен ред.
41BG
4
Натиснете .
Разбърканото възпроизвеждане започва.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или на Стъпка 3 изберете
[OFF].
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
Контролното меню се изключи.
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD
или Super VCD с PBC възпроизвеждане.
• Когато натиснете CLEAR, за да се върнете към
нормално възпроизвеждане, Shuffle Play и Repeat Play
също се отменят.
Повторно възпроизвеждане
(Repeat Play)
Можете повторно да възпроизведете съдържанието на диска. Можете да използвате комбинация
от режимите за Разбъркано и Програмирано
възпроизвеждане.
1 Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
.
Натиснете X/x, за да изберете опция,
която ще бъде повторена.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
• [TITLE]: Повтаря настоящото заглавие
на диска.
• [CHAPTER]: Повтаря настоящата глава.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички записи на диска.
• [TRACK]: Повтаря настоящия запис.
DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички папки на диска.
• [FOLDER]: Повтаря настоящата папка.
• [TRACK] (само за МР3 файлове): Повтаря
настоящия файл.
42BG
Натиснете .
Опцията е избрана.
Натиснете CLEAR или на Стъпка 3 изберете
[OFF].
За да изключите дисплея на
Контролното меню
Забележкa
Натиснете X/x, за да изберете
[REPEAT], след това натиснете
Извежда се опцията за [REPEAT].
4
За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
За да изключите дисплея на
Контролното меню
2
• [FILE] (само за DivX видео файлове): Можете да
повтаряте настоящия файл. (Освен за моделите за Великобритания и Северна Америка.)
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
Контролното меню се изключи.
Забележкa
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD
и Super VCD с PBC възпроизвеждане.
• Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD, който съдържа МР3 файлове и JPEG файлове с изображения, и когато тяхното време за възпроизвеждане не е
едно и също, звукът и картината ще се разминават.
• Когато натиснете CLEAR, за да се върнете към
нормално възпроизвеждане, Shuffle Play и Repeat Play
също се отменят.
Търсене/Избор на диск
Избор на оригинално заглавие или
редактирано заглавие на DVD-VR
Използване на менюто на DVD
2
Натиснете C/X/x/c или бутоните
с цифри, за да изберете функцията,
която искате да задействате или да
промените.
3
Натиснете
.
За да изведете DVD менюто на дисплея на Контролното меню
1
2
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[DISC MENU], след това натиснете
Извежда се опцията за [DISC MENU].
.
3
Натиснете X/x, за да изберете [MENU]
или [TOP MENU]
4
Натиснете
.
За да изключите дисплея на Контролното меню
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
Контролното меню се изключи.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[ORIGINAL/PLAY LIST], след това натиснете .
Извежда се опциите за [ORIGINAL/PLAY
LIST].
3
Натиснете X/x, за да изберете
настройката.
4
Натиснете
Диск
DVD дискът е разделен на множество части,
които съставят изображение или музикален
запис. Тези части се наричат “заглавия”. Когато
възпроизвеждате DVD, което съдържа няколко
заглавия, можете да изберете желаното от вас
заглавие с помощта на DVD TOP MENU.
Когато възпроизвеждате DVD дискове, които
ви позволяват да избирате функции като език на
субтитрите и звука, изберете тези функции с
помощта на DVD MENU.
1 Натиснете DVD TOP MENU или DVD
MENU.
На телевизионния екран се извежда менюто
на диска. В зависимост от диска съдържанието на менюто е различно.
Тази функция работи само за DVD-VR със създаден
плейлист.
1 Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
.
• [PLAY LIST]: Възпроизвежда заглавията,
създадени за редактиране от [ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: Възпроизвежда оригиналните
записани заглавия.
Търсене на заглавие/глава/песен/
сцена и др.
Можете да търсите DVD VIDEO/DVD-VR по
заглавие или глава, и VIDEO CD/Super Audio CD/
CD/DATA CD/DATA DVD по песен, индекс или
сцена. За DATA CD/DATA DVD, вие можете да
търсите по папка или файл. Тъй като заглавията и песните са обозначени с уникални номера
на дисковете, можете да изберете желаното
заглавие или запис, като въведете неговия номер.
Или, можете да търсите определена сцена, като
използвате времевия код.
1 Натиснете DISPLAY. (Ако [MEDIA] е в
настройка [MUSIC/PHOTO], натиснете
DISPLAY два пъти.)
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
43BG
2
Натиснете X/x, за да изберете метода
на търсене.
Пример:
[CHAPTER]
Избрано е [**(**)] (** се отнася за номер).
Номерът в скоби обозначава общия брой
на заглавията, главите, песните, индексите,
сцените, папките или файловете.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
DVD VIDEO
4
Натиснете X/x или бутоните с номера, за да изберете номера на заглавието, главата, песента, индекса или
сцената, която търсите.
Ако допуснете грешка, откажете номера,
като натиснете CLEAR.
5
Натиснете .
Системата започва възпроизвеждане от
избрания номер.
Съвет
• Когато дисплеят с контролното меню се изключи,
можете да търсите глава (DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW), запис (VIDEO CD/Super Audio CD/CD) или
файл (DATA CD/DATA DVD (DivX видео файл))*, като
натиснете бутоните с цифри и .
Търсене на сцена, като използвате
времевия код
1
44BG
3
Въведете времевия код, като използвате бутоните с цифри.
Например, ако искате да откриете сцена, която е на 2 часа, 10 минути и 20 секунди след
началото. Натиснете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Натиснете
.
• Не можете да търсите сцена на DVD+RW, като
използвате времевия код.
Натиснете .
[**(**)] се променя на [ - - (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Натиснете .
[Т **:**:**] се променя на [Т --:--:--].
Забележкa
Избран ред
3
2
На Стъпка 2 изберете
[TIME].
Избира се [Т **:**:**] (възпроизведено време
от текущото заглавие).
Възпроизвеждане на МР3
файлове/JPEG файлове с
изображения
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете .
Появяват се опции за [MEDIA].
5
Когато изберете [MUSIC], натиснете
DVD MENU. Когато сте избрали опция
различна от [MUSIC], натиснете X/x,
за да изберете [MUSIC], след това
натиснете .
Появява се списък с папки, които съдържат
MP3 файлове.
Избраната папка е оцветена в жълто.
Можете да възпроизвеждате МР3 файлове или
JPEG файлове с изображения:
– които имат разширение “.МР3” (за МР3 файл)
или “.JPG”/“.JPEG” (за JPEG файлове с изображения)
– които отговарят на стандарта за формат на
файловете с изображения DCF*.
*“Design rule for Camera File system”: Стандарт за
изображения при цифрови фотоапарати, одобрен
от Асоциацията за развитие на японската електронна индустрия (JEITA).
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Забележкa
• Системата възпроизвежда данни с разширение “.МР3”,
“.JPG” или “.JPEG” дори ако не са в МР3 или JPEG
формат. Възпроизвеждането на тези данни може да генерира силен шум, който може да повреди системата
от високоговорители.
• Системата не може да възпроизвежда аудио записи в
MP3PRO формат.
• Системата може да разпознае до 200 папки. Тя няма
да възпроизведе папките след първите 200. (В зависимост от конфигурацията на папките, възможно е
броят на папките, които могат да се разпознаят от
системата, да намалее.)
• Системата може да разпознае до 150 МР3 файла/JPEG
файлове с изображения в папка.
• Времето за започване на възпроизвеждането на
следващ папка може да се окаже по-дълго, когато прескачате от една папка в друга.
• Някои видове JPEG файлове не могат да бъдат възпроизвеждани от системата. (JPEG файл с изображение
с големина, която е по-малка от 8 (широчина) х 8
(височина).
Избор на MP3 файл или папка
1
Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, докато на предния дисплей на панела
се появи “DVD”.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
Когато възпроизвеждате диск, на телевизионния екран се появява списък с папки.
3
Натиснете
DISPLAY.
Дисплеят на контролното меню се извежда
на телевизионния екран.
Диск
4
6
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Натиснете X/x, за да изберете папка.
x Когато възпроизведете МР3 файлове
в папки
Натиснете H, за да започнете възпроизвеждането на избраната папка.
x Когато изберете МР3 файл
Натиснете .
Извежда се списък с файловете в папката.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете .
Системата възпроизвежда избраният файл.
Можете да изключите списъка с файлове,
като натиснете DVD MENU. Когато пак
натиснете DVD MENU, отново се извежда
списъкът с папки.
За да отидете в предишна или следваща страница
Натиснете
.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
45BG
Появява се списък с папки, които съдържат JPEG файлове.
Избраната папка е оцветена в жълто.
За да възпроизведете следващ или
предходен МР3 файл
Натиснете >, за да възпроизведете следващия
MP3 файл. Натиснете . два пъти, за да възпроизведете предишен МР3 файл. Когато натиснете . еднократно можете да се върнете в
началото на МР3 записа, който възпроизвеждате
в момента.
Обърнете внимание, че можете да изберете следваща папка, като след последния файл в настоящата папка натиснете >, но не можете да
се върнете към предната папка, като натиснете
.. За да се върнете към предходната папка,
изберете папката от списъка с папки.
За да се върнете към предходния
дисплей
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Натиснете O RETURN.
Натиснете X/x, за да изберете
папката.
За да изключите дисплея
x За да отидете в предишна или
следваща страница
Натиснете DVD MENU.
Натиснете
За да изберете папка посредством
устройството за дистанционно
управление
x Когато възпроизведете JPEG файлове с изображения в папки
Други операции
Вижте “Other operations” (стр. 36).
x Когато изберете JPEG файл с
изображение чрез извеждане на
подекрани.
Избор на JPEG файл с изображение или
папка
1
Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, докато на предния дисплей на панела
се появи “DVD”.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
Когато възпроизвеждате диск, на телевизионния екран се появява списък с папки.
3
Натиснете DISPLAY.
Дисплеят на контролното меню се извежда
на телевизионния екран.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете .
Появяват се опции за [MEDIA].
5
Когато изберете [PHOTO], натиснете
DVD MENU. Когато сте избрали опция
различна от [PHOTO], натиснете X/x,
за да изберете [PHOTO], след това
натиснете .
.
Натиснете H, за да започнете възпроизвеждане на избраната папка.
JPEG изображенията се възпроизвеждат
като слайд шоу. Можете да промените
интервала на извеждане (стр. 47) и да
добавите ефекти (стр. 48).
По време на възпроизвеждане или пауза можете да
изберете желаната папка бързо като натиснете
.
46BG
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Натиснете PICTURE NAVI.
Извежда се списък с изображения на файловете, които се съдържат в папката на
16 под-екрана.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
13
Натиснете
, за да изберете
изображението, което желаете да прегледате, и след това натиснете .
За да се върнете към нормален екран,
натиснете O RETURN.
За да възпроизведете следващ
или предходен JPEG файл с изображение
Натиснете
, когато дисплеят на
Контролното меню не е изведен. Обърнете
внимание, че можете да изберете следващ
албум като натискате c след последното
изображение в първата папка, но не можете
да се върнете към предната папка, като
натиснете C.
За да се върнете към предходната папка,
изберете папката от списъка с папки.
Въртене на JPEG файл с изображение
Когато на телевизионния екран е изведен JPEG
файл с изображение, вие можете да въртите
изображението на 90 градуса.
Натиснете X/x докато преглеждате JPEG изображението. Натиснете CLEAR, за да се върнете
към нормален изглед.
Когато изберете [MUSIC/PHOTO], натиснете DVD MENU. Когато сте избрали
опция различна от [MUSIC/PHOTO], натиснете X/x, за да изберете [MUSIC/
PHOTO], след това натиснете .
Появява се списък с папки.
6
Натиснете X/x, за да изберете папката, която желаете да възпроизведете,
и натиснете H.
Системата започва да възпроизвежда избраната папка.
Можете да включите/изключите списъка с
папки, като неколкократно натиснете DVD
MENU.
Забележкa
• Не можете да въртите JPEG файл с изображение, когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP]
в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i)
HD] (стр. 56).
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да изключите дисплея
Натиснете DVD MENU.
За да изберете папка поср едством
устройството за дистанционно
управление
По време на възпроизвеждане или пауза можете да
изберете желаната папка бързо като натиснете
.
Други операции
Вижте “Other operations” (стр. 36).
Възпроизвеждане на МР3 и JPEG
файлове в последователност със звук
Можете да възпроизвеждате изображения в последователност със звук, като първо поставите
MP3 и JPEG файловете в една папка на DATA CD
или DATA DVD.
1
Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, докато на предния дисплей на панела
се появи “DVD”.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
Когато възпроизвеждате диск, на телевизионния екран се появява списък с папки.
3
Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете .
Появяват се опции за [MEDIA].
Диск
5
Забележкa
• Ако по едно и също време възпроизвеждате голямо
количество данни с МР3 и JPEG файлове с изображения, възможно е звукът да прескача. Препоръчително е
да зададете МР3 честотата в положение 128 kbps или
по-малко, когато създавате файл. Ако звукът все още
прескача, намалете размера на JPEG файла.
Задаване на продължителност на изреждането на кадри за JPEG файлове
с изображения
1
Натиснете DISPLAY. (Ако [MEDIA] е в
настройка [MUSIC/PHOTO], натиснете
DISPLAY два пъти).
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[INTERVAL], след това натиснете
Извеждат се опциите за [INTERVAL].
.
3
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [NORMAL]: Задава стандартно време.
• [FAST]: Задава време, което е по малко от
[SLOW1]: Задава време, което е по-голямо
от [NORMAL].
• [SLOW2]: Задава време, което е по-голямо
от [SLOW1].
4
Натиснете
.
Забележкa
• Някои JPEG файлове, особено тези в прогресивен формат или тези с 3,000,000 или повече пиксела, изискват
по-дълго време от останалите, за да се изведат, което
може да удължи продължителността за извеждане на
желаната опция.
47BG
За да изберете ефект за JPEG файлове с изображения в изреждането на
кадри
1
Натиснете DISPLAY. (Ако [MEDIA] е в
настройка [MUSIC/PHOTO], натиснете
DISPLAY два пъти).
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[EFFECT], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [EFFECT].
3
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [MODE1]: Изображението се извежда от
върха към долната част.
• [MODE2]: Изображението се извежда от
ляво на дясно.
• [MODE3]: Изображението се извежда от
центъра на екрана.
• [MODE4]: Изображението избира произволен ефект.
• [MODE5]: Следващото изображение се
извежда върху предходното.
• [OFF]: Изключва функцията.
4
Натиснете
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете .
Появяват се опции за [MEDIA].
5
Натиснете, за да изберете настройка.
• [MUSIC/PHOTO]: Можете да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения и МР3
файлове от една и съща папка като слайд
шоу.
• [MUSIC]: Възпроизвеждането на МР3
файлове има приоритет.
• [VIDEO]: Възпроизвеждането на видео
файлове има приоритет.
• [PHOTO]: Възпроизвеждането на JPEG файлове има приоритет. Можете да възпроизвеждате JPEG файлове като слайд шоу.
6
Натиснете .
За подробности относно приоритета
на възпроизвеждане на файловете в режим
[MEDIA] вижте „Приоритет на възпроизвеждане на различните видове файлове” (стр.
112).
Извеждане на списък с МР3 файлове/
JPEG файлове с изображения
1
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[BROWSING], след това натиснете
Извеждат се опциите за [BROWSING].
.
Забележкa
• Не можете да въртите JPEG файл с изображение, когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP]
в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i)
HD] (стр. 56).
Избор на приоритет за вида на файла
Можете да изберете приоритет на възпроизвеждане, когато имате смесени източници (МР3
файлове, JPEG файлове с изображения или видео
файлове) на диска.
48BG
4
1
Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, докато на предния дисплей на панела
се появи “DVD”.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
Когато възпроизвеждате диск, на телевизионния екран се появява списък с папки.
3
Натиснете DISPLAY.
Дисплеят на контролното меню се извежда
на телевизионния екран.
3
.
Натиснете X/x, за да изберете желания списък, след това натиснете .
• [FOLDER LIST]: Появява се списък с папки.
Следвайте стъпка 6 от “Избор на МР3 или
папка” (стр. 45) или “Избор на JPEG файл с
изображение или папка” (стр. 46).
• [PICTURE LIST] (само за JPEG файлове с
изображения): Предварителен преглед на
JPEG файлове с изображения се появява в 16
под-файла. Следвайте стъпка 6 от “Избор
на JРEG файл с изображения или папка”
(стр. 46).
Видео файлове
Относно видео файловете
DATA CD и DATA DVD, които системата може да възпроизвежда
Тази система възпроизвежда само DATA CD, чиито логически формат е ISO 9660 Ниво1/Ниво2
или Joliet, и DATA DVD в универсален дисков
формат (UDF).
За подробности относно форматите на запис се
обърнете към ръководствата за експлоатация,
приложени към дисковете и записващия софтуер
(не са приложени в комплекта).
Относно реда на възпроизвеждане на
данни от DATA CD или DATA DVD
Обърнете внимание, че е възможно редът на
възпроизвеждане да не е същият в зависимост
от софтуера, който е използван за създаването
на DivX видео файла или ако има повече от 200
албума и 150 DivX видео файла във всеки албум.
MPEG-4 видео файлове, които системата може да възпроизвежда
Системата може да възпроизвежда данни, записани в МР4 формат и които имат разширение
“.mp4” или “.m4v”. Системата няма да възпроизведе файлове с разширение “.mp4” или “.m4v”, ако
те не съдържат MPEG-4 видео.
Забележки
• Съвместимостта с всякакъв MPEG4 видео кодиращ/
записващ софтуер, устройства за запис и медия за
запис не може да бъде гарантиран.
Избор на папка
1
Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, докато на предния дисплей на панела
се появи “DVD”.
2
Заредете DATA CD или DATA DVD.
Когато възпроизвеждате диск, на телевизионния екран се появява списък с папки.
3
Натиснете DISPLAY.
Дисплеят на контролното меню се извежда
на телевизионния екран.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете .
Появяват се опции за [MEDIA].
5
Когато сте избрали [VIDEO], натиснете
DVD MENU. Когато сте избрали опция
различна от [VIDEO], натиснете X/x,
за да изберете [VIDEO] и след това
натиснете .
Появява се списък от папки,
които съдържат видео файлове.
Избраната папка е оцветена в жълто.
Забележкa
• Възможно е системата да не успее да възпроизведе
някои DATA CD/DATA DVD, създадени в Packet Write
формат.
DivX видео файлове, които системата може да възпроизвежда
Системата може да възпроизвежда данни, записани в DivX формат и които имат разширение
“.AVI” или “.DIVX”. Системата няма да възпроизведе файлове с разширение “.AVI” или “.DIVX”, ако
те не са DivX.
Забележки
• Възможно е системата да не възпроизведе DivX видео
файлът, когато той е съставен от два или повече
DivX видео файла.
• Системата не може да възпроизвежда DivX видео файл
с размер, който е по-голям от 720 (широчина) х 576
(височина) или 2 GB.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно е
изображението да е неясно или звукът да прескача, или
да не съвпада с картината на екрана.
• Системата не може да възпроизвежда някои DivX
файлове, които са по-дълги от 3 часа.
Диск
Можете да възпроизвеждате DivX видео файлове
и MPEG-4 видео файлове.
DivX® e цифрова видео технология, създадена от
DivX, Inc. Това устройство е официално сертифициран DivX® продукт.
Можете да възпроизвеждате DATA CD и DATA
DVD, които съдържат DivX® видео файлове.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно е
изображението да бъде неясно или възпроизвеждането
да спре. В този случай, препоръчваме ви да създадете
файл с по-малка честота. Ако звукът все още съдържа
шум, препоръчителният аудио формат е МР3. Обърнете внимание, обаче, че тази система не е съвместим
с WMA (Windows Media Audio) формата.
• Заради технологията по компресията, която
използват DivX видео файловете, възпроизвеждането
на картината след като натиснете H отнема
известно време.
49BG
2
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете .
Избраният файл се възпроизвежда.
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
За да се върнете към предходния
дисплей
НатиснетеO RETURN.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
6
Натиснете X/x, за да изберете албума,
който желаете да възпроизвеждате.
7
Натиснете H.
Възпроизвеждането започва от избраната
папка.
За да изберете DivX видео файловете, вижте
“Избор на DivX видео файл” (стр. 50).
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете
/
.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да изключите дисплея
Неколкократно натиснете DVD MENU.
За да изберете папка посредством
устройството за дистанционно
управление
За да възпроизвеждате следващ
или предходен DivX видео файл без
да включвате списъка с файлове
по-горе
Можете да изберете следващ или предходен
DivX видео файл в същия албум, като натиснете
>/.. Можете да изберете и първия DivX
видео файл от следващ албум, като по време на
възпроизвеждане на последния запис от текущия
албум продължите да натискате >. Обърнете внимание, че не можете да се върнете към
предходния албум, като натискате .. За да се
върнете към предходния албум, изберете албума
от списъка.
Съвет
• Ако предварително сте задали колко пъти да се
възпроизведе файлът, вие можете да възпроизвеждате
DivX видео файла толкова пъти, колкото пъти сте
задали. Имайте предвид следното:
– когато системата бъде изключена.
– когато възпроизвеждате друг файл.
– когато отворите шейната на диска.
По време на възпроизвеждане или пауза можете да
изберете желаната папка бързо като натиснете
.
Други операции
Извеждане на списък с видео файлове
Вижте “Other operations” (стр. 36).
1
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[BROWSING], след това натиснете
Извеждат се опциите за [BROWSING].
Избор на видео файл
1
След Стъпка 6 в “Избор на албум”,
натиснете .
Извежда се списък с файловете в албума.
3
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
50BG
.
Натиснете X/x, за да изберете
[FOLDER LIST], след това натиснете .
Появява се списък с папки. Следвайте стъпка
6 от “Избор на папка” (стр. 49).
Забрана на възпроизвеждане за диск
[A/V SYNC]
[RARENTAL CONTROL]
Когато звукът и картината се разминават, можете да регулирате закъснението между картината
и звука.
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено съобразно предварително зададено ниво, като например, възрастта
на потребителите. Някои сцени могат да бъдат
блокирани или сменени с други.
Можете да зададете ограничение за възпроизвеждането, като регистрирате парола. Когато
включите функцията [PARENTAL CONTROL],
вие трябва да въведете паролата, за да възпроизведете дискове с ограничения.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на предния панел се изведе
“DVD”.
1
Натиснете DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[A/V SYNC], след това натиснете
Извеждат се опциите за [A/V SYNC].
3
4
.
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [OFF]: Не се настройва.
• [ON]: Регулира разминаването между
картина и звук.
Натиснете .
Забележкa
2
Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извежда се опцията [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
• В зависимост от входния поток, възможно е тази
функция да се окаже неефективна.
Диск
Настройка на разминаването между картина и звук
.
5
Натиснете X/x, за да изберете
[SYSTEM SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете
[PARENTAL CONTROL t], след което
натиснете .
x Ако не сте въвели парола
Извежда се екранът за регистриране на нова
парола.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
51BG
7
Въведете нова 4-цифрена парола, като
използвате бутоните с цифри; след това
натиснете .
Извежда се екранът за потвърждение на
паролата.
x Когато вече сте регистрирали
парола
Извежда се екранът за въвеждане на паролата.
Въведете вашата 4-цифрена парола,
като натискате бутоните с цифри;
след това натиснете .
Извежда се дисплеят за настройка на нивото
на ограничение за възпроизвеждане.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
8
9
10
11
52BG
За да изключите функцията
[RARENTAL CONTROL] (Родителски
контрол)
Задайте [LEVEL] в положение [OFF] на Стъпка 11.
За да възпроизведете диск, за който
е зададена функцията [RARENTAL
CONTROL] (Родителски контрол).
1
Заредете диска и натиснете H.
Извежда се екранът за въвеждане на парола.
2
Въведете 4-цифрената парола, като
използвате бутоните с цифри, след
което натиснете .
Системата е готова за възпроизвеждане.
Забележкa
• Ако сте забравили вашата парола, извадете диска и
повторете Стъпки от 1 до 6 в “Забрана за възпроизвеждане на диск” (стр. 51). Когато екранът ви попита
за парола, въведете 6-цифреното число “199703”, като
използвате бутоните с цифри, после натиснете --.
Екранът ще поиска да въведете нова 4-цифрена парола.
След като въведете новата парола, сменете диска в
устройството и натиснете . Когато се изведе
дисплей за въвеждане на вашата парола, въведете
новата парола.
OFF
USA
Натиснете X/x, за да изберете
[STANDARD], след това натиснете
Извеждат се опциите за избор за
[STANDARD].
.
Натиснете X/x, за да изберете географска област като ниво на ограничение на възпроизвеждането, след това
натиснете .
Избира се областта.
Когато изберете [OTHERS t], изберете и
въведете стандартния код в таблицата в
“Списък с областните кодове за родителски
контрол” (стр. 113), като използвате бутоните с цифри.
Натиснете X/x, за да изберете [LEVEL],
след това натиснете .
Извеждат се опциите за избор за [LEVEL].
Натиснете X/x, за да изберете желаното ниво, след това натиснете .
Настройката [PARENTAL CONTROL]
приключва.
Колкото по-ниска е стойността, толкова
по-голямо е ограничението.
Смяна на паролата
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
.
5
Натиснете X/x, за да изберете
[SYSTEM SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете
[PARENTAL CONTROL t], след което
натиснете .
Извежда се екранът за въвеждане на паролата.
Въведете вашата 4-цифрената парола,
като използвате бутоните с цифри,
след това натиснете .
8
Натиснете X/x, за да изберете
[CHANGE PASSWORD t], след това
натиснете .
9
Въведете вашата 4-цифрената парола,
като използвате бутоните с цифри,
след това натиснете .
10
За да потвърдите паролата, въведете
я отново, като използвате бутоните с
цифри; след това натиснете .
Ако сте направили грешка при въвеждането на паролата
Натиснете C преди да натиснете
въведете правилната цифра.
Промяна на настройките
на системата и използване
на дисплея с настройки
Чрез екрана с настройки можете да извършвате
различни настройки, например, да регулирате
картината и звука.
Изведените опции се различават в зависимост
от държавата и модела.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
и след това
5
Диск
7
.
Натиснете X/x, за да изберете опция,
след това натиснете .
• [LANGUAGE SETUP] (стр. 54)
• [VIDEO SETUP] (стр. 54)
• [HDMI SETUP] (стр. 55)
• [AUDIO SETUP] (стр. 57)
• [SYSTEM SETUP] (стр. 57)
• [SPEAKER SETUP] (стр. 58)
Пример: [VIDEO SETUP]
Избрана опция
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Опция за настройка
53BG
6
Изберете опция, като натиснете X/x,
след което натиснете .
Възможните опции за настройки се извеждат.
Пример: [TV TYPE]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
x [OSD] (On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията на телевизионния екран.
x [MENU] (само за DVD VIDEO)
Избира желания език за менюто на диска.
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
Опции
x [AUDIO] (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука.
Когато изберете [ORIGINAL], езикът на диска е с
приоритет и дискът се избира.
x [SUBTITLE] (само за DVD VIDEO)
7
Изберете настройка като натиснете
X/x, след което натиснете .
Настройката е избрана и извършена.
Пример: [4:3 LETTER BOX]
Превключва езика за субтитрите, записани на
DVD VIDEO.
Когато изберете [AUDIO FOLLOW], езикът за
субтитрите се променя в зависимост от езика,
който сте избрали за звуковата пътечка.
Забележкa
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Избрана настройка
• Когато изберете език в [MENU], [AUDIO] или
[SUBTITLE], който не е записан на DVD VIDEO диска,
един от записаните езици ще бъде автоматично
избран (в зависимост от диска, езикът може да не се
избере автоматично)..
Съвет
• Ако изберете [OTHERS t] в [MENU], [AUDIO] и
[SUBTITLE], изберете и въведете кода на езика от
“Списък на езиковите кодове” (стр. 113), като използвате бутоните с цифри.
Настройки на дисплея
За да нулирате всички настройки в
[SETUP]
За да нулирате всички настройки в [SETUP],
вижте “Връщане на [SETUP] настройките в
настройки по подразбиране” (стр. 95).
Настройка на езика на екрана или на
звука
[LANGUAGE SETUP]
Позволява ви да задавате различни езици за индикацията на екрана или за звука.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
54BG
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
[VIDEO SETUP]
Изберете настройки в зависимост от телевизора, който ще свържете.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
x [TV TYPE]
Избира съотношението на екрана на свързания
телевизор.
[16:9]: Изберете тази позиция, когато свързвате
широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк екран.
x [PAUSE MODE] (само за DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
Избира се изображението в режим на пауза.
[AUTO]: Изображение, включващо динамично
движещи се обекти, се извежда на екран без трептене. Обикновено се избира това положение.
[FRAME]: Изображение, включващо неподвижни
обекти, се извежда на екран с висока резолюция.
Диск
[4:3 LETTER BOX]: Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3 телевизор. Извежда широка
картина с черни ленти в горната и долната част
на екрана.
[4:3 PAN SCAN]: Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор. Автоматично извежда
широка картина на целия екран, като частта,
която не пасва, се отрязва автоматично.
Настройка за HDMI
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
x [HDMI RESOLUTION]
Забележкa
• В зависимост от DVD диска, опцията [4:3 LETTER
BOX] може автоматично да бъде избрана вместо [4:3
PAN SCAN], или обратното.
x [LINE]
Можете да изберете начин на извеждане на видео
сигнал от EURO AV T OUTPUT (TO TV) жака
на задния панел на устройството.
[VIDEO]: Системата извежда видео сигнали.
[RGB]: Системата извежда RGB сигнали.
Забележкa
• Ако вашият телевизор не приема RGB сигнали, на
телевизионния екран не се извежда картина, дори
когато изберете [RGB]. Вижте ръководството за
експлоатация, приложено към вашия телевизор.
• Не можете да изберете [RGB], докато HDMI индикаторът свети. [RGB] автоматично се превключва
в положение [VIDEO], когато включите свързаното
HDMI оборудване.
Можете да изберете вида на видео сигнала,
който да се извежда през жака HDMI OUT. За
подробности вижте “Избор на вида на видео
сигнала, който се извежда от HDMI OUT жака”
(стр. 30).
[AUTO (1920 x1080p)] Системата извежда оптимален видео сигнал за свързания телевизор.
[1920 х 1080i]: Системата извежда 1920 х 1080i*
видео сигнали.
[1280 х 720р]: Системата извежда 1280 х 720p*
видео сигнали.
[720 х 480р]: Системата извежда 720 х 480p*
видео сигнали.
* i: интерфейс, p: прогресивен
** В зависимост от модела може да се появи [720
x 576p].
x [CONTROL FOR HDMI]
Включва/изключва функцията [CONTROL FOR
HDMI]. Тази функция работи, когато свържете системата и телевизора с HDMI кабел. За
подробности относно тази функция вижте
“Използване на контрол за функцията HDMI за
“BRAVIA” Sync” (стр. 64).
55BG
[OFF]: Изключва функцията.
[ON]: Включва функцията. Можете да работите
с различните компоненти, които са свързвани с
HDMI кабела.
• Когато зададете в положение [ON] без HDMI връзка
към телевизора, се извежда съобщение [Please verify
the HDMI connection] и вие не можете да зададете в
положение [ON].
x [VOLUME LIMIT]
x [JPEG RESOLUTION]
Ако промените начина на извеждане на сигнала
от телевизионните високоговорители към
високоговорителите на системата в телевизионното меню или чрез натискане на бутона
THEATRE, аудио контролът на системата (стр.
65) се включва и се извежда силен звук, в зависимост от нивото на силата на звука на системата. Можете да предотвратите това, като
ограничите максималната сила на звука.
Можете да изберете резолюция за JPEG файл с
изображение, изведен от жака HDMI OUT.
[SD ]: Системата извежда стандартна резолюция с черен кадър.
[HD ]: Системата извежда HD резолюция с
черен кадър.
[HD]: Системата извежда HD резолюция без
черен кадър.
[(1920 x 1080i) HD ]: Системата извежда HD
резолюция в пълен размер с черен кадър.
[(1920 x 1080i) HD]: Системата извежда HD
резолюция в пълен размер без черен кадър.
Забележкa
[LEVEL3]: Максималната сила на звука е 10.
[LEVEL2]: Максималната сила на звука е 15.
[LEVEL1]: Максималната сила на звука е 20.
[OFF]: Изключена функция.
Забележкa
• Тази функция работи само когато [CONTROL HDMI]
е зададен в положение [ON].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Избира вида на HDMI сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
[YCBCR]: Извежда YCBCR сигнали.
[RGB]: Извежда RGB сигнали.
Забележкa
• Ако във възпроизвежданата картина се получат
смущения, задайте [YCBCR] в положение [RGB].
• Ако HDMI OUT жакът е свързан към оборудване с
DVI жак, [RGB] сигналите ще бъдат автоматично
извеждани, дори когато сте избрали [YCBCR].
x [AUDIO (HDMI)]
Избира вида на аудио сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
[OFF]: Звукът не се извежда от жака HDMI OUT.
[ON]: Извежда аудио сигнали, като преобразува
Dolby Digital, DTS или 96 kHz/24 bit PCM сигнали
в 48 kHz/16 bit PCM.
56BG
Забележкa
• Когато свържете системата и телевизора с HDMI
кабел и сте избрали [ON], [AUDIO DRC], [A/V
SYNC], DYNAMIC BASS, “DEC. MODE” и звуковия
режим не се прилагат към звука, който се извежда от
телевизора.
• Когато зададете функцията в положение, различно
от “DVD”, системата не извежда звук от HDMI
OUT жака, дори когато зададете [AUDIO (HDMI)] в
положение [ON].
Забележкa
• Функцията [JPEG RESOLUTION] е ефективна, само
когато зададете [TV TYPE] във [VIDEO SETUP] в
положение [16:9] и зададете [HDMI RESOLUTION] в
[HDMI SETUP] в положение, различно от [720 x 480p]
или [720 x 576p].
• Можете да изберете [(1920 x 1080i) HD ] или
[(1920 x 1080i) HD], само когато зададете [HDMI
RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [1920 x
1080i].
• Ако изберете [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i)
HD], следващото изображение се появява след черния
кадър.
• HDMI сигналът спира временно, когато:
– Системата зарежда или спира зареждането на
DATA CD или DATA DVD.
– Свържете или изключите USB устройство.
Настройки на звука
Забележкa
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
OFF
OFF
• Когато зададете опция [AUTO], езикът може да
се промени. Настройката [TRACK SELECTION]
има по-висок приоритет от [AUDIO] опциите в
[LANGUAGE SETUP] (стр. 54). (В зависимост от
диска, възможно е функцията да не работи.)
• Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и Dolby
Digital имат един и същи брой канали, системата
избира формата в следния ред - PCM, DTS, Dolby
Digital, MPEG audio.
Диск
Други настройки
[SYSTEM SETUP]
x [SPEAKER FORMATION]
Можете да изберете позицията на високоговорителите за по-добър съраунд звук. За подробности
вижте “Оптимален съраунд звук за стая” (стр.
86).
x [AUTO CALIBRATION]
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
Можете да калибрирате подходящите настройки автоматично. За повече подробности вижте
“Автоматична настройка на подходящите
опции” (стр. 87).
x [SCREEN SAVER]
x [AUDIO DRC] (Контрол на динамичния обхват) (само за DVD VIDEO)
Стеснява динамичния обхват на звука. Опцията
[AUDIO DRC] е полезна при гледане на филми с
намален звук късно нощем.
[OFF]: Динамичният обхват не се компресира
[STANDARD]: Възпроизвежда звука с динамичния
обхват, зададен от тон-инженера.
[MAX]: Компресира максимално динамичния
обхват.
Забележкa
• [AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION] (само за DVD VIDEO)
Дава предимство на звуковия формат с наймного записани канали, когато се възпроизвежда
DVD VIDEO диск със записани няколко аудио
формата (PCM, DTS, MPEG audio или Dolby
Digital формат).
Намалява риска от евентуална повреда на
дисплея (замъгляване). Натиснете който е да е
бутон (например бутона H), за да отмените
функцията.
[ON]: Включва скрийн сейвъра, за да се появи образът му, когато оставите системата в режим на
пауза или в режим стоп за 15 минути.
[OFF]: Изключва скрийн сейвъра.
x [BACKGROUND]
Избира цвета на фона или изображението на
телевизионния екран.
[JACKET PICTURE]: Изображението-обложка (неподвижна картина) се извежда, но само ако вече е
записано на диска (CD-EXTRA и др.). Ако дискът
не съдържа такова изображение, се извежда изображението [GRAPHICS].
[GRAPHICS]: Извежда се предварително зададено
изображение, съхранено в паметта на системата.
[BLUE]: Цветът на фона е син.
[BLACK]: Цветът на фона е черен.
[OFF]: Не се дава приоритет.
[AUTO]: Системата автоматично избира звуковия формат спрямо приоритета.
57BG
x [PARENTAL CONTROL]
x [CONNECTION]
Можете да зададете забрана за възпроизвеждане.
За подробности вижте “Забрана за възпроизвеждане на диск” (стр. 51).
Ако не свързвате централен и съраунд високоговорители, задайте параметрите за [CENTER] и
[SURROUND]. Тъй като настройките за предните високоговорители и субуфера са фиксирани, не
можете да ги променяте.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Обикновено избирайте тази позиция.
[NONE]: Изберете, ако не използвате централен
високоговорител.
[SURROUND]
[YES]: Обикновено избирайте тази позиция.
[NONE]: Изберете, ако не използвате съраунд
високоговорители.
[SUBWOOFER]
[YES]
x [DivX]
(Освен за моделите за Великобритания и Северна
Америка)
Извежда регистрационния код на системата.
За повече информация вижте
http://www.divx.com
x [MULTI-DISC RESUME] (само за DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Включва или изключва настройката [MULTIDISC RESUME].
[ON]: Запаметява възстановеното възпроизвеждане за 10 диска.
[OFF]: Не запаметява настройките. Възпроизвеждането започва отново в точката на възстановяване само за заредения в системата диск.
Забележкa
x [RESET]
Можете да зададете настройките [SETUP],
различни от [PARENTAL CONTROL] в настройки по подразбиране. За подробности вижте
“Връщане на [SETUP] настройките в настройки
по подразбиране” (стр. 95).
Настройки на високоговорителите
[SPEAKER SETUP]
• Когато промените настройката [CONNECTION],
настройките на [SPEAKER FORMATION] се връщат в
положение [STANDARD], а настройката [STANDARD]
остава същата.
x [DISTANCE (FRONT)]
Когато местите предните високоговорители
и централния високоговорител, уверете се, че
сте задали параметрите за разстояние (A) от
позицията на слушане до високоговорителите.
Можете да зададете параметрите от 1.0 до 7.0
метър 1) за предните високоговорители, 0.0 до
7.0 метра 2) за централния високоговорител.
За да постигнете най-добрия възможен съраунд
звук, задайте свързването на високоговорителите и разстоянието им от мястото, от което
ще слушате. След това използвайте тестов тон,
за да настроите нивото и баланса на високоговорителите на същото ниво.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
58BG
A
YES
YES
YES
YES
x [DISTANCE (SURROUND)]
Когато местите съраунд високоговорителите,
уверете се, че сте задали параметрите за разстояние (B) от позицията на слушане до високоговорителите.
Можете да зададете параметрите от 0.0 до 7.0
метра 1).
x [LEVEL (FRONT)]
Можете да променяте нивото на предните,
централния и задните високоговорители и
събуфера. Можете да настроите параметрите
от -6.0 dB до 0 dB за [L/R] и от -6.0 dB до +6.0 dB
за [CENTER] и [SUBWOOFER].
Не забравяйте за по-лесна настройка да зададете
[TEST TONE] в положение [ON].
[L/R] 0.0 dB: Настройва нивото на предния
високоговорител.
[CENTER] 0.0 dB*: Настройва нивото на централния високоговорител.
[SUBWOOFER] +2.0dB: Настройва нивото на
субуфера.
Диск
[L/R] 3,0 m 3): Задайте разстоянието на предния
високоговорител.
[CENTER] 3,0 m 3) 4): Задайте разстоянието на
централния високоговорител (до 1,6 m по-близо
до предните високоговорители).
1)
0.9 до 6.9 m за модела за Северна Америка.
2)
0.0 до 6.9 m за модела за Северна Америка.
3)
Когато извършвате Бърза настройка (стр. 28),
стойностите по подразбиране се променят.
4)
Появява се, когато зададете [CENTER] в положение [YES] в настройката [CONNECTION].
* Опцията се извежда, когато зададете [CENTER] в
положение [YES] в настройката [CONNECTION].
x [LEVEL (SURROUND)]
Можете да променяте нивото на съраунд
високоговорителите. Можете да настроите параметрите от -6.0 dB до +6.0 dB. Не забравяйте
за по-лесна настройка да зададете [TEST TONE] в
положение [ON].
[L/R] 0.0 dB*: Настройва нивото на съраунд
високоговорителя.
* Тази настройка се извежда, когато зададете
[SURROUND] в положение [YES] в настройките
[CONNECTION].
x [TEST TONE]
B
[L/R] 3,0 m 2) 3): Задайте разстоянието на съраунд
високоговорителите (до 5,0 m по-близо до предните високоговорители).
1)
0.0 до 6.9 m за модела за Северна Америка.
2)
Когато извършвате Бърза настройка (стр. 28),
стойностите по подразбиране се променят.
3)
Появява се, когато зададете [SURROUND] в положение [YES] в настройката [CONNECTION].
Забележкa
• Ако всички предни и съраунд високоговорители не са
поставени на еднакво разстояние от мястото, от
което ще слушате, задайте разстоянието според найблизкия високоговорител.
• Не поставяйте съраунд високоговорителите по-далеч
от вашата позиция за слушане, отколкото са предните високоговорители.
• В зависимост от входната аудио пътечка, възможно е
опцията [DISTANCE] да не работи.
Високоговорителите извеждат тестов тон,
за да настроите [LEVEL (FRONT)] и [LEVEL
(SURROUND)].
[OFF]: Тестовият тон не се извежда от високоговорителите.
[ON]: Тестовият тон се извежда последователно от всички високоговорители, докато
настройвате нивото. Когато изберете една от
настройките в [SPEAKER SETUP], тестовият
тон се извежда последователно от всеки високоговорител.
Настройте нивото на звука както следва:
1 Задайте [TEST TONE] в положение [ON].
2
Неколкократно натиснете C/X/x/c, за
да изберете желаното ниво на високоговорителя.
3
4
5
Натиснете
.
Повторете Стъпки от 1 до 3.
Неколкократно натиснете C/X/x/c,
за да зададете [TEST TONE] в положение
[OFF], след като регулирате нивото на
високоговорителите.
59BG
Съвет
• За да настроите едновременно силата на звука на
всички високоговорители, използвайте VOLUME на
системата или натиснете VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление.
• За да се върнете към настройките по подразбиране,
когато променяте настройка, изберете опция, след
това натиснете CLEAR. Обърнете внимание, че
единствено настройката [CONNECTION] не се
връща в положението си по подразбиране.
60BG
7
Настройка на радио
станции
Натиснете .
Индикацията “COMPLETE” се извежда на
дисплея на предния панел и станцията е
запаметена.
8
Повторете Стъпки от 2 до 7, за да
запаметите и други станции.
Можете да запаметявате 20 FM и 10 AM радио
станции. Преди да започнете настройката,
намалете звука до минимум.
9
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Тунер
За да промените запаметения номер
Изберете желания предварителен номер като
натиснете PRESET +/- (стр. 62) и извършете
процедурата от Стъпка 3.
Тунер
Настояща станция
Настояща честота и номер
на станцията
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
1
Име на станцията
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION+/-, докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER
FM” или “TUNER AM”.
2
Натиснете и задръжте TUNING +/-,
докато автоматичното сканиране
започне.
Когато системата открие радио станция,
сканирането спира. На дисплея на предния
панел се извежда индикация “TUNED” и “ST”
(за стерео програми).
3
4
Натиснете SYSTEM MENU.
5
Натиснете
или c.
На дисплея на предния панел се извежда номер
за запаметяване на станцията.
6
Натиснете X/x, за да изберете желания от вас номер.
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “MEMORY”.
Съвет
• Можете директно да изберете номер, като натиснете номерата с цифри.
61BG
Слушане на радио
Най-напред запаметете радио станции в паметта на системата (вижте “Настройка на радио
станции” (стр. 61)).
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION+/- докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER
FM” или “TUNER AM”.
Настройва се последната намерена станция.
2
Неколкократно натиснете PRESET +
или -, за да изберете желаната запаметена станция.
Всеки път, когато натискате бутона, системата настройва една запаметена станция.
Съвет
• Можете да изберете номера на станцията, като
натиснете номерата с цифра.
3
Нагласете силата на звука, като натискате VOLUME +/-.
За да изключите радиото
Натиснете '/1.
За да слушате незапаметени радио
станции
На Стъпка 2 използвайте ръчна или автоматична настройка.
За ръчна настройка, неколкократно натиснете
TUNING + или x.
За автоматична настройка, натиснете и
задръжте TUNING + или –. Настройката спира
автоматично, когато системата приеме радио
станция. Натиснете TUNUNG + или -, за да
прекратите автоматичната настройка.
За да слушате радио станции, когато знаете честотите им
Натиснете D.TUNING в стъпка 2, натиснете
бутоните с номера, за да изберете честотата,
която желаете да слушате и след това натиснете .
Съвет
• За да подобрите приема, насочете приложените
антени в друга посока.
2
3
4
5
6
1
62BG
Натиснете SYSTEM MENU.
Натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете
“MONO”.
• STEREO: Стерео приемане.
• MONO: Моно приемане.
Натиснете .
Настройката е извършена.
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Задаване на име на запаметени
радио станции
Задаване на име на запаметени радио станции
Можете да зададете име за запаметена радио
станция. Тези имена (например “ABC”) се извеждат на дисплея на предния панел, когато изберете
станцията.
Обърнете внимание, че за всяка запаметена станция може да се задава само по едно име.
Забележкa
• Не можете да въведете име за предварително настроена станция от системата за радио данни (RDS)
(стр. 63).
1
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION+/- докато на дисплея на предния панел се изведе индикация “TUNER
FM” или “TUNER AM”.
Настройва се последната намерена станция.
2
Неколкократно натиснете PRESET +/-,
за да изберете запаметената станция,
на която искате да зададете индекс
име.
3
4
Натиснете SYSTEM MENU.
5
6
Натиснете
Ако FM програмата е шумна
Ако FM програмата е шумна, можете да изберете
моно приемане. Стерео ефектът ще изчезне, но
приемането ще се подобри.
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на прения панел се изведе
“FM MODE”.
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “NAME IN”.
или c.
Създайте име, като използвате
C/X/x/c.
Натиснете X/x, за да изберете символ,
след това натиснете c, за да придвижите
курсора на следващата позиция.
За имена на станциите можете да въвеждате
букви, цифри и други символи.
Ако допуснете грешка
Неколкократно натиснете C/c докато
символът, който трябва да бъде променен,
започне да мига, след което натиснете X/x,
за да изберете желания символ.
За да изтриете символ, неколкократно
натиснете C/c докато символът, който
ще триете, започне да мига, след това натиснете CLEAR.
Натиснете .
На дисплея на предния панел се извежда индикация “COMPLETE” и името на станцията
е запаметено.
8
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Преглед на името на станцията или
честотата на дисплея на предния
панел
Когато системата е зададена в положение
“TUNER AM” или “TUNER FM”, вие можете да
проверите честотата, като използвате дисплея
на предния панел.
Натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, дисплеят
се променя както е показано.
1 t 2 t .... t 1 t....
Когато името на станцията бъде
зададено
1 Име на станцията
Пример: “SONY RADIO”
2 Честота
Пример: “FM1 87.50”
3 Настройка на “FM MODE”
Пример: “STEREO”
Когато не сте задали име за станция:
1 Честота
Пример: “FM1 87.50”
2 Настройка на “FM MODE”
Пример: “STEREO”
Какво представлява Системата за
радио данни?
Системата за радио данни (RDS) е ефирна
услуга, която позволява на радио станциите да
изпращат допълнителна информация заедно с
обикновения програмен сигнал. Този тунер ви
предлага удобни RDS функции, като показване на
името на станцията. RDS е достъпна само за FM
станции.*
Тунер
7
Използване на Системата
за радио данни (RDS)
Забележкa
• Възможно е RDS да не функционира надеждно, ако
станцията, която сте настроили, не излъчва правилно RDS сигнала или ако той е слаб.
* Не всички FM станции предлагат услугата RDS, нито
пък предлагат услуги от един и същи вид. Ако не сте
запознати със системата RDS, обърнете се към Вашите местни радио станции за подробности относно
предлаганите RDS услуги във Вашия район.
Прием на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM обхвата.
Когато настроите станция, предлагаща RDS услуги, името на станцията* се извежда на дисплея
на предния панел.
* Ако не успеете да уловите RDS излъчването, възможно
е името на станцията да не се изведе на дисплея на
предния панел.
63BG
Забележкa
Контрол на HDMI/външно аудио
устройство
Използване на контрол за
HDMI функции за “BRAVIA”
Sync
Тази функция работи единствено за телевизори с
функцията “BRAVIA” Sync.
Когато свързвате Sony компоненти, съвместими
с функцията за контрол на HDMI, посредством
HDMI кабел (не е приложен в комплекта), операцията е опростена както е описано по-долу:
– Режим Theatre (стр. 65)
– Възпроизвеждане с едно докосване (стр. 65)
– Изключване на захранването на системата
(стр. 65)
– Контрол на звука на системата (стр. 65)
– Ограничаване на звука (стр. 66)
– Следване на езика (стр. 66)
Функцията HDMI контрол позволява на оборудванията да се контролират чрез CEC (Consumer
Electronic Control) определен от HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Функцията за HDMI контрол няма да работи в
следните случаи:
– Когато свързвате тази система към компонент, който не е съвместим с функцията за
контрол на HDMI.
– Когато компонентът не притежава HDMI
жак.
На устройството за дистанционно управление
за работа с телевизора има удобни бутони,
като например THEATRE, ONE-TOUCH PLAY,
TV '/1. За подробности вижте “Управление
на телевизора с приложеното устройство за
дистанционно управление” (стр. 88), а също и
ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
• В зависимост от свързания компонент, възможно е
функцията за HDMI контрол да не работи. Обърнете
се към ръководството за експлоатация, приложено
към компонента.
• Възможно е функцията за HDMI контрол да не
работи, ако свържете компонент, различен от Sony,
дори компонентът да е съвместим с функцията за
HDMI контрол.
Подготовка за функцията HDMI
контрол
(HDMI контрол – Лесна настройка)
Системата е съвместима с функцията HDMI
контрол – функция за Лесна настройка. Ако телевизорът е съвместим с HDMI контрол – функция
за Лесна настройка, можете автоматично да
зададете функция за системата [CONTROL FOR
HDMI], като настроите телевизора. За подробности вижте ръководството за експлоатация
на телевизора.
Ако телевизорът не е съвместим с HDMI
контрол – функция за Лесна настройка, задайте
ръчно функцията за HDMI контрол на системата и телевизора.
1 Уверете се, че системата и телевизорът са свързани с HDMI кабел.
2
Включете телевизора и натиснете
'/1, за да включите системата.
3
Превключете входния селектор на
вашия телевизор, така че сигналът
от системата през входа HDMI да се
изведе на телевизионния екран.
4
Задайте функцията за HDMI контрол на
системата и телевизора.
За подробности относно настройката
на системата вижте следните стъпки.
За подробности относно настройката
на телевизора вижте ръководството за
експлоатация, приложно към телевизора (в
зависимост от телевизора, настройката по
подразбиране на HDMI контрол е зададена в
положение “OFF”.)
TV
За да включите/изключите функцията [CONTROL FOR HDMI]
1
64BG
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
3
4
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния еран се извежда Контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройките.
.
Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [HDMI SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете
[CONTROL FOR HDMI], след това натиснете .
7
Натиснете X/x, за да изберете настройката, след това натиснете .
• [OFF]: Изключена функция.
• [ON]: Включена функция.
Използване на режима Theatre
(Режим Theatre)
Ако вашият телевизор е съвместим с режим
Theatre, вие можете да се наслаждавате на
оптимално изображение, подходящо за филми
като при натискане на THEATRE звукът автоматично се извежда от високоговорителите на
системата.
Гледане на DVD чрез едно натискане
на бутон
(One-Touch Play - Възпроизвеждане с едно
натискане)
Когато натиснете ONE TOUCH PLAY, телевизорът се включва, задава се входен режим за DVD
и системата автоматично започва възпроизвеждане на диска.
Забележкa
• Функцията за възпроизвеждане с едно докосване не
работи, когато натиснете H.
Системата и телевизорът работят както
следва:
Телевизор
Включва се. (Ако не е
включена.)
Включва се. (Ако не е
включен.)
r
r
Преминава към “DVD
Функция”
Превключва към HDMI
вход.
r
r
Започва възпроизвеждане
на диска и извежда звука.
Минимизира нивото
на звука. (System Audio
Control - Аудио контрол
на системата)
Изключване на системата в
синхронизация с телевизора
(System Power Off - Изключване на захранването)
Когато изключите телевизора, като използвате
бутона POWER на устройството за дистанционно управление на телевизора, или бутона TV
'/1 на устройството за дистанционно управление на системата, системата автоматично се
изключва.
Забележкa
• Преди да използвате функцията за изключване на
захранването на системата, задайте функцията за
захранване на телевизора. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на телевизора.
• В зависимост от състоянието на системата (например, когато възпроизвеждате CD или е зададена функция различна от DVD или TV), възможно е системата
да не се изключи автоматично.
Възпроизвеждане на телевизионен
звук от високоговорителите на
системата
(System Audio Control - Аудио контрол на
системата)
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
5
Тази система
Може да изведете звука на телевизиора през
системата като извършите една изключително
лесна операция.
За да използвате тази функцията, свържете
системата и телевизора посредством SCART
(EURO AV) кабел и HDMI кабел (стр. 23).
В зависимост от телевизора, когато зададете
системата към функция “TV”, функцията за аудио
контрол на системата се включва. Телевизионният звук се извежда от високоговорителите на
системата и силата на звука от телевизионните
високоговорители автоматично се минимизира.
Можете да използвате функцията за аудио контрол на системата както следва:
• Докато гледате телевизия и превключите
функцията на системата в положение “TV”,
65BG
звукът от телевизора автоматично се извежда
от високоговорителите на системата.
• Можете да контролирате силата на звука на
системата, като използвате устройството за
дистанционно управление на телевизора.
• Ако изключите системата или зададете функцията на системата в положение, различно от
“TV”, “DVD” или “USB”, звукът от телевизора се извежда от високоговорителите на
телевизора.
Също така, вие можете да работите с функцията за аудио контрол на системата и от
телевизионното меню. За подробности вижте
ръководството за експлоатация, приложено към
на телевизора.
Забележкa
• Докато телевизорът е в режим PAP (картина в картината), функцията за аудио контрол на системата
няма да работи. Когато телевизорът излезе от
режим PAP, начинът на извеждане на сигнала се връща в
положението преди да активирате PAP режима.
• Докато записвате песни на аудио CD в USB устройството, функцията за аудио контрол на системата
няма да работи.
Съвет
• Можете да свържете системата и телевизора цифрово. За повече подробности вижте стр. 23.
Задаване на максимално ниво на
силата на звука за системата
(Volume Limit - Ограничение на силата на
звука)
Ако подмените начина на извеждане на сигнала на
телевизора към системните високоговорители
на телевизионното меню, като натиснете
THEATRE, в зависимост от нивото на силата
на звука на системата е възможно да се изведе
силен звук. Можете да предотвратите това
като ограничите максималната сила на звука. За
подробности вижте “[VOLUME LIMIT]” (стр.
56).
66BG
Промяна на езика за дисплея на
телевизора
(Language Follow)
Когато променяте езика на дисплея на телевизора, езикът на системата също се променя.
Въпреки това, когато изведете на дисплей тези
функции на устройството, функцията няма да
работи.
Възпроизвеждане на аудио
файлове/JPEG файлове с
изображения на USB устройство
* Файлове, защитени с авторски права, не могат
да бъдат възпроизвеждани от системата.
USB
устройство
1
Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “USB”.
2
2 Свържете USB устройството (цифров музикален плейър или USB носител
(USB).
на данни) към порта
Когато свържете USB устройство, на дисплея на предния панел се извежда индикация
“READING” докато системата чете всички
данни на USB устройството.
Забележкa
• Системата не може да възпроизвежда WMA/AAC на
DATA CD/DATA DVD.
Относно възможните за възпроизвеждане USB устройства
• Не използвайте USB устройства различни от
тези USB устройства. Работата с описаните
тук модели не винаги е гарантирана.
• Функционирането на устройствата не винаги
е гарантирано, когато използвате тези USB
устройства.
• Някои от тези USB устройства може да не са
налични в търговската мрежа в някои области.
• По време на възпроизвеждане или трансфер
на файлове, има малка вероятност, има малка
вероятност тези операции да бъдат спрени
поради превишен трафик в системата или в
USB устройството. В такъв случай отстранете USB устройството и го свържете отново;
след това опитайте операцията отначало.
• Когато форматирате USB устройството
уверете се, че използвате подходящ софтуер.
В противен случай може устройството да не
функционира правилно.
• Някои файлове съвместими с Walkman® , не се
поддържат от това устройство.
• Когато свързвате Walkman® към системата,
уверете се, че го правите след като надписът
“Creating Library” или “Creating Database” на
Walkman-ът е изчезнал.
• След като сте прехвърлили музика на Walkman-а
чрез “Media Manager for WALKMAN”, уверете се,
че музиката е в МР3 формат. За подробности
обърнете се към инструкциите за експлоатация
приложени към Walkman-a.
Забележкa
• Не зареждайте насила USB устройството, защото
това може да причини повреда в системата.
• Не свързвайте други устройства освен USB устройството.
• В зависимост от вида на USB устройството,
възможно е да отнеме 10 секунди преди индикацията
“READING” да се изведе на дисплея на предния панел.
За да изключите USB устройството:
1 Натиснете x, за да спрете възпроизвеждането.
2
Натиснете '/1, за да изключите системата.
3
Изключете USB устройството.
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
Можете да възпроизвеждате аудио файлове
(MP3/WMA/AAC файлове)/JPEG файлове с
изображения, запазени на USB устройство като
цифров музикален плейър или USB носител на данни (не е приложен в комплекта), като свържете
USB устройството към системата.
За списък с USB устройствата, които могат
да бъдат включени, вижте “USB устройства,
които могат да бъдат включени” (притурка).
Аудио форматът, който може да бъде възпроизвеждан от системата, е само MP3/WMA/AAC
файлове *.
Свързване на USB устройство
Забележки за USB устройство
• Системата може да възпроизвежда до 200 папки, включително албуми, които не съдържат
аудио файлове, и JPEG файлове с изображения.
Когато на USB устройството има повече от
200 папки, папки, които се разпознават от
системата, се различават в зависимост от
конфигурацията на самата папка.
67BG
• Системата може да възпроизвежда следните
файлове.
Файл
Разширение на
файла
MP3 файл
“.mp3”
WMA файл
“.wma”
AAC файл
“.m4a”
JPEG файл с изображение
“.jpg” или “.jpeg”
DivX видео файл
“.avi” или “.divx”
MPEG4 видео файл
“.mp4” или “m4v”
Системата ще възпроизведе всякакви данни с
горните разширения, дори ако данните не са
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG4 формат.
Възможно е възпроизвеждането на тези данни
да е съпроводено с извеждане на силен шум,
който да повреди системата от високоговорители.
• Следните USB устройства/ситуации могат да
увеличат времето за стартиране на възпроизвеждането:
– USB устройства със сложна дървовидна
структура.
– Когато аудио файловете или JPEG файловете
с изображения в друга папка бъдат възпроизве-
• Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на USB устройството, на което има
аудио файлове или JPEG файлове с изображения.
• Папките, в които няма аудио файлове или JPEG
файлове с изображения, се пропускат.
• Съвместимостта с всички MP3/WMA/AAC
кодиращи/записващи софтуери, записващи
устройства и записващи носители не може да
бъде гарантирана. Възможно е несъвместимите
USB устройства да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.
• Съвместимостта с всякакъв MPEG4 видео кодиращ/записващ софтуер, устройства за запис
и записващи устройства не могат да бъдат
гарантирани.
• Преди да използвате USB устройство, уверете
се, че на него няма вируси.
Избор на MP3 аудио файл или папка
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Свържете USB устройство към
(USB) порта.
След като сте разчели всички данни от USB
устройството, на екрана на телевизора се
появява списъка с папки.
3
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете .
Извежда се опцията за [MEDIA].
5
Когато сте избрали [MUSIC], натиснете DVD MENU. Когато сте избрали
опция различна от [MUSIC], натиснете
X/x, за да изберете [MUSIC] и след
това натиснете .
Появява се списък с папки, които съдържат
аудио файлове.
Избраната папка е оцветена в жълто.
дени.
• Някои USB устройства не могат да бъдат
възпроизвеждани на тази система в зависимост
от формата на файловете.
• Системата може да възпроизвежда папки до 8
ниво.
• Възможно е системата да не успее да възпроизведе аудио файл в зависимост от вида му.
• Когато USB устройството бъде заредено,
системата чете всички файлове на него. Ако на
USB устройството има много папки или файлове, прочитането на данните на носителя може
да отнеме много време.
• Не свързвайте системата и USB устройството посредством USB хъб.
• При някои свързани USB устройства след като
извършите операция, възможно е стартирането на операцията от системата да започне с
известно забавяне.
• Тази система не винаги поддържа всички функции на свързаното USB устройство.
• Възможно е файловете, записани от устройство, като например компютър, да не бъдат
възпроизведени в поредността, в която са
били записани.
• Редът на възпроизвеждане за системата може да
се различава от реда на възпроизвеждане за USB
устройството.
• Винаги изключвайте системата преди да
изключите USB устройството. Изключването
на USB устройството докато системата е
включена, може да повреди данните на USB
устройството.
68BG
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Обърнете внимание, че можете да изберете следваща папка, като натиснете> след последния
файл в първата папка, но не можете да се върнете
към предната папка, като натиснете .. За
да се върнете към предходната папка, изберете
папката от списъка с папки.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
6
Натиснете X/x, за да изберете папка.
x Когато възпроизвеждате аудио файлове в папка
Натиснете DVD MENU.
За да изберете папка посредством
устройството за дистанционно
управление
По време на възпроизвеждане или пауза можете да
изберете желаната папка бързо като натиснете
.
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 36).
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете . Системата възпроизвежда
избрания файл. Можете да изключите списъка с файлове, като натиснете DVD MENU.
Натискайки DVD MENU отново, списъкът
с файлове в папката се извежда.
Избор на JPEG файл с изображение или
папка
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Свържете USB устройство към
(USB) порта.
След като сте разчели всички данни от USB
устройството, на екрана на телевизора се
появява списъка с папки.
3
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете .
Извежда се опцията за [MEDIA].
5
Когато сте избрали [PHOTO], натиснете DVD MENU. Когато сте избрали
опция различна от [PHOTO], натиснете
X/x, за да изберете [PHOTO] и след
това натиснете .
Появява се списък с папки, които съдържат
JPEG файлове.
Избраната папка е оцветена в жълто.
Съвет
• Системата може да разпознае до 150 аудио файла в
една папка.
За да отидете към предишна или
следваща страница
Натиснете
/
.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да възпроизведете следващ или
предходен аудио файл
Натиснете >, за да възпроизведете следващ
аудио файл. Натиснете . двукратно, за да
възпроизведете следващ аудио файл. Когато натиснете . еднократно, можете да отидете
в началото на настоящия аудио файл.
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
Натиснете H, за да започнете възпроизвеждането на избраната папка.
x Когато избирате аудио файл
Натиснете .
Извежда се списъкът с файлове в папката.
За да изключите дисплея
69BG
Въртене на JPEG изображение
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Когато на екрана е изведен JPEG файл с изображение, вие можете да въртите файла на 90 градуса.
Натиснете X/x докато преглеждате изображението.
Натиснете CLEAR, за да се върнете към нормален изглед.
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Забележкa
Натиснете X/x, за да изберете папка.
x За да отидете към предишна или следваща страница
Натиснете
/ .
x Когато възпроизвеждате JPEG
файлове с изображения в папка като
изреждане на кадри
Натиснете H, за да започнете възпроизвеждане на избраната папка.
JPEG изображенията се възпроизвеждат едно
след друго. Можете да промените интервала
за изреждане на кадри (стр. 70) и да прибавяте ефекти към слайд шоуто (стр. 71).
x Когато избирате JPEG файл с изображение, като изведете подекран.
Натиснете PICTURE NAVI.
Извежда се списък с изображения на JPEG
файловете, които се съдържат в папката на
16 под-екрана.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
• Не можете да въртите JPEG файл с изображение,
когато зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI
SETUP] в положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920
x 1080i) HD].
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да изключите дисплея
Натиснете DVD MENU.
За да изберете папка посредством
устройството за дистанционно
управление
По време на възпроизвеждане или пауза можете да
изберете желаната папка бързо като натиснете
.
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 36).
Избор на файлове с изображения при
извеждане на кадри
1
Натиснете DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[INTERVAL], след това натиснете
Опциите за [INTERVAL] се извеждат.
3
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• [NORMAL]: Задава време между 6 и 9
секунди.
• [FAST]: Задава време, което е по-малко от
[NORMAL].
• [SLOW1]: Задава време, което е по-голямо
от [NORMAL].
• [SLOW2]: Задава време, което е по-голямо
от [SLOW1].
4
Натиснете
Натиснете C/X/x/c, за да изберете JPEG
изображението, което желаете да прегледате, и натиснете . За да се върнете към
нормален екран, натиснете O RETURN.
Съвет
• Системата може да разпознае до 150 JPEG файла с
изображения в една папка.
За да възпроизведете следващ или
предходен JPEG файл с изображение
Натиснете c/C, когато Контролното меню
не е изведено. Обърнете внимание, че можете да
изберете следваща папка, като натиснете c след
последното изображение в първата папка, но не
можете да се върнете към предната папка, като
натиснете C. За да се върнете към предходната
папка, изберете папката от списъка с папки.
70BG
.
.
Забележкa
• Някои JPEG файлове, особено тези в прогресивен
формат или тези с 3,000,000 или повече пиксела, се
извеждат за повече време от останалите, което
може да удължи продължителността, за която ще
бъдат изведени.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете .
Извежда се опцията за [MEDIA].
5
Когато сте избрали [VIDEO], натиснете
DVD MENU. Когато сте избрали опция
различна от [VIDEO], натиснете X/x,
за да изберете [VIDEO] и след това
натиснете .
Появява се списък с папки, които съдържат
аудио файлове.
Избраната папка е оцветена в жълто.
Избор на ефект за файлове с изображения при извеждане на кадри
1
Натиснете
DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[EFFECT], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [EFFECT].
• [MODE1]: Изображението се извежда от
върха към долната част.
• [MODE2]: Изображението се извежда от
ляво на дясно.
• [MODE3]: Изображението се извежда от
центъра на екрана
• [MODE4]: Изображението избира произволен ефект.
• [MODE5]: Следващото изображение се
извежда върху предходното.
• [OFF]: Изключва функцията.
4
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Натиснете X/x, за да изберете настройката.
Натиснете
.
6
Натиснете X/x, за да изберете папка.
x Когато възпроизвеждате видео файлове в папка
Натиснете H, за да започнете възпроизвеждането на избраната папка.
x Когато избирате видео файл
Натиснете .
Извежда се списъкът с файлове в папката.
Забележкa
• Настройката за [EFFECT] не е ефективна, когато
зададете [JPEG RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в
положение [(1920 x 1080i) HD ] или [(1920 x 1080i)
HD] (стр. 56).
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
Избор на видео файл или папка
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Свържете USB устройство към
(USB) порта.
След като сте разчели всички данни от USB
устройството, на екрана на телевизора се
появява списъка с папки.
3
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
3
FOLDER LIST
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете . Системата възпроизвежда
избрания файл. Можете да изключите списъка
с файлове, като натиснете DVD MENU.
Натискайки DVD MENU отново, списъкът
с файлове в папката се извежда.
За да отидете към предишна или
следваща страница
Натиснете
/
.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
71BG
За да възпроизведете следващ или
предходен аудио файл
Натиснете >, за да възпроизведете следващ
аудио файл. Натиснете . двукратно, за да
възпроизведете следващ аудио файл. Когато натиснете . еднократно, можете да отидете
в началото на настоящия аудио файл.
Обърнете внимание, че можете да изберете следваща папка, като натиснете> след последния
файл в първата папка, но не можете да се върнете към предната папка, като натиснете .. За
да се върнете към предходната папка, изберете
папката от списъка с папки.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[MEDIA], след това натиснете .
Извежда се опцията за [MEDIA].
5
Натиснете X/x, за да изберете настройки.
• [MUSIC]: Възпроизвеждането на аудио файл
има приоритет.
• [VIDEO]: Възпроизвеждането на видео файл
има приоритет.
• [PHOTO]: Възпроизвеждането на JPEG
файлове има приоритет. Можете да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения
като слайд шоу.
6
Натиснете .
За подробности относно приоритета на
възпроизвеждане на файлове в настройки
[MEDIA] вижте “Приоритет на възпроизвеждане на видове файлове” (стр. 112).
За да изключите дисплея
Натиснете DVD MENU.
За да изберете папка посредством
устройството за дистанционно
управление
По време на възпроизвеждане или пауза можете да
изберете желаната папка бързо като натиснете
.
Извеждане на списък от аудио файлове/JPEG файлове с изображения/видео
файлове
Други операции
Вижте “Други операции” (стр. 36).
1
Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[BROWSING], след това натиснете
Извеждат се опциите за [BROWSING].
Забележкa
• За подробности относно видео файловете, вижте
“Enjoying Video Files” (стр. 49).
Възпроизвеждане на списък с аудио
файлове/JPEG файлове с изображения
3
Избор на приоритет на възпроизвеждане на вида
файлове
Можете да изберете приоритет на възпроизвеждане когато смесвате източниците (аудио
файлове, JPEG файлове с изображения или видео
файлове) на USB устройството.
72BG
1
Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “DVD”.
2
Свържете USB устройство към
(USB) порта.
След като сте разчели всички данни от USB
устройството, на екрана на телевизора се
появява списъка с папки.
3
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
.
Натиснете X/x, за да изберете желания списък, след това натиснете .
• [FOLDER LIST]: Списъкът с папки се
появява. Следвайте Стъпка 6 от “Избор
на аудио файл или папка” (стр. 68), “Избор
на JPEG файл с изображение или папка” (стр.
69) или “Избор на видео файл или папка”
(стр. 71).
• [PICTURE LIST] (JPEG файлове с изображения): Изображенията на JPEG файловете
с изображения в папката се извеждат в 16
под-екрана. Следвайте Стъпка 2 от “Избор
на JPEG файл с изображение или папка” (стр.
69).
2
Повторно възпроизвеждане
• [TRACK]: аудио файлове.
• [FILE]: JPEG файлове с изображения.
• [FOLDER]: папки.
(Repeat Play)
Можете неколкократно да възпроизвеждате
аудио файлове/JPEG файлове с изображения на
USB устройството.
1 Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2
4
Избрано е [** (**)] (** се отнася за номер).
Номерът в скоби обозначава общия брой на
аудио файловете, JPEG файловете с изображения или папки.
.
Натиснете X/x, за да изберете опция
за повтаряне.
• [OFF]: Изключена функция.
• [MEMORY]: Можете да повторите всички
папки в USB устройството.
• [FOLDER]: Можете да повторите настоящата папка.
• [TRACK] (само за аудио файлове): Можете
да повторите настоящия файл.
• [FILE] (само за видео файлове): Можете да
повторите настоящия файл.
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB
Избран ред
3
Натиснете .
[** (**)] се променя на [- - (**)].
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
USB
Натиснете .
Опцията е избрана.
За да се върнете към нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете [OFF] на
Стъпка 3.
За да изключите дисплея с Контролното меню
4
Натиснете X/x или бутоните с номера, за да изберете желания номер.
Ако допуснете грешка, откажете номера,
като натиснете CLEAR
5
Натиснете .
Системата започва възпроизвеждане от
избрания номер.
Неколкократно натиснете DISPLAY докато
дисплеят с Контролното меню се изключи.
Търсене на файл или папка
Можете да търсите USB устройство по аудио
файл, JPEG файл с изображение или папка. Тъй
като аудио файловете и JPEG файловете с изображения имат уникални номера на USB устройството, вие можете да изберете желания аудио
файл или JPEG файл с изображение, като въведете
номера му.
1
Натиснете DISPLAY. (Когато възпроизвеждате JPEG файлове с изображения, натиснете DISPLAY два пъти.)
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
3
Натиснете X/x, за да изберете
[REPEAT], след това натиснете
Извеждат се опциите за [REPEAT].
Натиснете X/x, за да изберете метода
на търсене.
Преглед на информацията за аудио
файл на дисплея на предния панел
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY докато
възпроизвеждате диск, дисплеят се променя:
1 Време за възпроизвеждане и настоящ номер
на записа
2 Име на записа (файла)*
73BG
* Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе
името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се
използват за единични МР3 файлове.
Забележкa
• Ако името на аудио файла не може да бъде изведено, на
дисплея на предния панел ще се изведе “*”.
• В зависимост от текста, възможно е името на файла
да не се изведе.
• Възможно е времето за възпроизвеждане на МР3
файловете да не се изведе правилно.
Преглед на информацията за аудио
файл на телевизионния екран.
Можете да изведете на телевизионния екран информацията за аудио файл, като например името
на папката/аудио файла и аудио честотата (количеството данни в секунда на настоящия звук).
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане.
Информацията за аудио файла се извежда на телевизионния екран.
Честота
T
0: 13
Забележкa
• Възможно е символи/обозначения да не бъдат изведени
на някои езици.
• В зависимост от вида на файла, който се възпроизвежда, системата може само да изведе ограничен
брой символи. Също така в зависимост от файла, не
всички символи в текста ще бъдат изведени.
Проверка на информацията за
датата за JPEG
Можете да проверите информацията на датата
по време на възпроизвеждане, когато в данните за
JPEG изображението е записан етикетът Exif*.
Натиснете DISPLAY два пъти по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB
Информация за датата
192k MP3
* “Exchangeable Image File Format” е формат за изображения, заснети с цифров фотоапарат, определен от
Японската асоциация по електроника и информационни технологии (JEITA).
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Име на папката*
Име на аудио файл**/
видео файл
* Появява се, когато възпроизвеждате аудио файл.
** Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе
името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с
приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се
използват за единични МР3 файлове.
74BG
Прехвърляне на музика на
USB устройство
Можете да записвате песни на аудио CD в USB
устройство, като декодирате в MP3 формат.
Също така, можете да копирате MP3 файлове на
DATA CD/DATA DVD върху USB устройството.
Относно връзките на USB устройството вижте “Свързване на USB устройство” (стр. 67).
Записаната музика е ограничена единствено за
използване за лична употреба. Използването на
музиката за други цели изисква разрешението на
притежателя на авторските права.
Забележки за USB запис/копиране
1
2
Заредете аудио CD.
Натиснете DISPLAY, докато системата е в режим стоп.
На телевизионният екран се извежда
Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[USB TRANSFER], след това натиснете
.
4
Натиснете .
На дисплея на предния панел се извежда индикация “READING” докато на телевизионния
екран се извеждат песните на аудио диска.
Забележкa
• В зависимост от броя на песните, извеждането
им на екрана може да отнеме известно време.
5
Изберете песен, която желаете да
запишете.
Място за запис на
USB устройството
USB TRANSFER
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALL
ALL
Песни, които ще записвате.
x За да изберете желана песен
Натиснете X/x, за да изберете песен, след
това натиснете . Песните се маркират в
реда, в който сте ги избрали.
x За да изберете всички песни на аудио
диска
Натиснете C/X/x/c, за да изберете [x
ALL], след това натиснете .
x За да отмените песента
Натиснете X/x, за да изберете песента, след
това натиснете .
Маркираните песни се изтриват.
x За да отмените всички песни
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[s ALL],след това натиснете .
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
• Не свързвайте системата и USB устройството чрез USB хъб.
• Уверете се, че на USB устройството има достатъчно място за запис или копиране.
• Не вадете USB устройството по време на
запис/копиране.
• Когато записвате песни от CD, песните се
записват като 128Kbps MP3 файлове.
• Когато копирате MP3 файлове от DATA CD/
DATA DVD, MP3 файловете се записват със
същата честота като оригиналните MP3
файлове.
• CD текстовата информация не се записва в
създадените MP3 файлове.
• Ако спрете записа по средата, MP3 файлът,
който е спрян, ще се изтрие.
• Прехвърлянето спира автоматично, ако:
– Свободното място на USB устройството
свърши по време на запис/копиране.
– Броят на MP3 файловете на USB устройството достигне ограничението за брой,
който системата може да разпознае.
• Можете да запазите до 150 файла в една папка.
• Можете да запазите до199 папки в едно USB
устройство.
• Ако папката или файла, които се опитвате да запишете, вече съществуват на USB
устройството под същото име, след името се
прибавя пореден номер без да се записва върху
оригиналната папка или файл.
Прехвърляне на песни от аудио CD на
USB устройство
75BG
6
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[START], след това натиснете .
Системата започва записа и състоянието на
записа се извежда на дисплея.
За да отмените записа, натиснете x.
6
Място за запис на USB устройството
USB TRANSFER
2002_Remixes
Прехвърляне на MP3 файлове от DATA
CD/DATA DVD на USB устройство
1
2
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Заредете DATA CD/DATA DVD.
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[USB TRANSFER], след това натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете [TRACK]
или [FOLDER], след това натиснете .
• [TRACK]: Извеждат се папките, записани
на DATA CD/DATA DVD. Можете да копирате желания MP3 файл.
• [FOLDER]: Извеждат се папките, записани
на DATA CD/DATA DVD. Можете да
копирате всички MP3 файлове в папката.
Преминете към Стъпка 6.
На дисплея на предния панел се извежда индикация “READING” докато песните/папките
се появяват на телевизионния екран.
ALL
ALL
x За да изберете желания МР3 файл/
7
• В зависимост от броя на песните/папките,
извеждането им на екрана може да отнеме
известно време.
Натиснете X/x , за да изберете желаната папка, след това натиснете .
MP3 файловете в избраната папка се извеждат.
START
МР3 файлове/папки, които ще копирате
Забележкa
5
Изберете MP3 файл/папка, които желаете да прехвърлите.
папка
Натиснете X/x, за да изберете МР3 файл/
папка, след това натиснете .
МР3 файловете/папки се маркират.
x За да изберете МР3 файлове/папки
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[ ALL], след това натиснете .
x За да отмените МР3 файлове/папки
Натиснете X/x, за да изберете МР3 файл/
папка, след това натиснете . Маркировката на МР3 файла/папката се премахва.
x За да отмените всички МР3 файлове/
папки
Натиснете C/X/x/c, за да изберете [s
ALL], след това натиснете .
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[START], след това натиснете .\
Системата стартира копирането и състоянието на копирането се появява.
За да отмените копирането, натиснете x.
Прехвърляне чрез натискане на един
бутон
Можете да трансферирате записи/МР3 файлове
на USB устройство чрез REC TO USB.
За да прехвърлите всички записи на аудио CD или
всички МР3 файлове на USB устройство
Записите на аудио CD се прехвърлят на USB
устройството чрез кодиране в МР3 формат.
1
76BG
Заредете аудио CD/DATA CD/DATA DVD.
2
3
4
Натиснете x.
Натиснете REC TO USB на устройството.
REC TO USB светва и на предния дисплей
на панела се появява индикация “READING”.
След това натиснете “PUSH PLAY” и оставащото разстояние на USB устройството
се появява на предния панел на дисплея.
Правила за папки и файлове
Когато прехвърляте на USB устройство,
“ROOT” автоматично се създава папка”MUSIC”.
Папките и файловете се генерират в папка
“MUSIC” както следва според метода на трансфера и източника.
• Когато трансферирате всички записи на аудио CD
или всички МР3 файлове на DATA CD/DATA DVD
3
Натиснете REC TO USB на устройството.
REC TO USB светва и на предния дисплей
на панела се появява индикация “READING”.
След това натиснете “PUSH PLAY” и оставащото разстояние на USB устройството
се появява на предния панел на дисплея.
4
Изберете желания запис/МР3 файл, след
това натиснете H.
Възпроизвеждането започва от избрания
запис/МР3 файл.
Натиснете H на устройството.
Трансферът започва.
Когато трансферът е приключил, на предния
панел на дисплея се появява индикация
“COMPLETE”, а дискът и USB устройството спират автоматично.
За да спрете трансфера, натиснете x.
Същите като източника на
трансфер 1)
Аудио CD
“FLDR001” 2)
Източник
Можете да трансферирате запис/МР3 файл,
които в момента се възпроизвеждат. Запис на
аудио CD се прехвърлят на USB устройството
чрез кодиране в МР3 формат.
Заредете аудио CD/DATA CD/DATA DVD.
Име на папка
MР3
Име на файл
“TRACK001”3)
• Когато трансферирате единичен запис на аудио
CD или единичен МР3 файл на DATA CD/DATA
DVD
За да прехвърлите единичен запис на
аудио CD или един МР3 файл на USB
устройство
1
2
Източник
Име на папка
4)
Име на файл
МР3
“REC1-MP3”
Същия като
източника на
трансфер1)
Аудио CD
“REC1-CD”4)
“TRACK001”3)
1)
В името може да има до 64 символа (включително
продължението).
Папките се организират по ред на номерата.
3)
Файловете се организират по ред на номерата.
4)
В папки “REC1-MP3” или “REC1-CD”, всеки
път,когато се извършва трансфер на REC1.
2)
Изтриване на аудио файлове от USB
устройства
Можете да изтривате аудио файлове (“.mp3”,
“.wma” или “.m4a”) от USB устройствo.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION
+/- докато на дисплея на предния панел
се изведе “USB”.
2
Натиснете X/x, за да изберете папка
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
Натиснете H на устройството.
Трансферът започва.
Когато трансферът е приключил, на предния
панел на дисплея се появява индикация
“COMPLETE”, а дискът и USB устройството спират автоматично.
За да спрете трансфера, натиснете x.
x За да изтриете всички аудио файлове
в папката
Натиснете CLEAR.
x За да изтриете аудио файл
Натиснете .
77BG
3
Извежда се списъкът с файлове, който се
съдържа в папката.
Натиснете X/x, за да изберете желания
аудио файл, след това натиснете CLEAR.
Използване Sony Ericsson
мобилен телефон
Натиснете C/c, за да изберете [YES],
след това натиснете .
За да отмените, изберете [NO], след това
натиснете .
Можете да свържете Sony Ericsson мобилен телефон към системата и да се насладите на музика
посредством тази система или да прехвърлите
музика от системата на мобилния си телефон.
Забележкa
• Не вадете USB устройството докато изтривате.
• Ако папката, която ще изтривате, съдържат
файлове, които не са в аудио формат или под-папки,
данните се изтриват oт списъка на телевизионния
екран, но не се изтриват от USB устройството.
1
Свържете мобилния телефон към
(USB) порта.
2
Настройте режим за трансфер на
данни в мобилния си телефон във File
Transfer (Mass Storage).
За подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към
мобилния Ви телефон.
3
Извършете възпроизвеждане или
трансфер посредством системата.
• Възпроизвеждане: Вижте “Възпроизвеждане
на файлове на USB устройство” (стр. 67).
• Трансфер: Вижте “Трансфер на песни на USB
устройство” (стр. 75).
Забележкa
• Свържете системата с включен мобилен телефон.
• Използвайте приложения към телефона USB кабел.
• Докато мобилният телефон е свързан към системата, не поставяйте и не отстранявайте карта с
памет.
• Някои файлове поддържани с мобилен телефон може
да не се поддържат от системата.
• Когато песента е регистрирана в музикалната
плейлиста на мобилния ви телефон и изтриете
песента посредством тази система, въвеждането на
плейлистата не се променя.
78BG
Използване на DIGITAL
MEDIA PORT адаптер
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) адаптерът (не
е приложен в комплекта) ви помага да се наслаждавате на звук от преносим аудио източник или
компютър. Когато свържете DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, вие можете да се наслаждавате
на звук, който се извежда от свързания към
системата компонент.
IGITAL MEDIA PORT адаптерите се различават
в зависимост от областта.
За подробности относно свързването на
DIGITAL MEDIA PORT адаптера вижте “Свързване на DIGITAL MEDIA PORT адаптер” (стр. 24)
Забележкa
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера изображенията се извеждат. В този случай
системата извежда EURO AV T OUTPUT сигнал
независимо от вида на видео сигнала.
Съвет
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, вие можете да успеете да работите със
свързан компонент, като използва бутоните на
устройството за дистанционно управление или бутоните на системата. Следната илюстрация показва
местоположението на бутоните, които можете да
използвате в този случай.
Възпроизвеждане на свързания
компонент на системата
1
Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се
изведе “DMPORT”.
2
Започнете възпроизвеждането на свързания компонент.
Звукът и изображението от свързания
компонент се възпроизвеждат на системата
или на свързания телевизор.
За подробности относно работата се обърнете към ръководството за експлоатация на
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
./>
H
x
X
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
Забележкa
• Не свързвайте адаптер, различен от DIGITAL MEDIA
PORT адаптера
• Не свързвайте и не изключвайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера към/от устройството докато
системата е включена.
• Когато изпозлвате системата и Bluetooth безжичен
аудио адаптер (като например TDM-BT1, не е приложен) едновременно , разстоянието за излъчване между
Bluetooth трансмитера и Bluetooth безжичния аудио
адаптер може да намалее. В този случай поставете
Bluetooth трансмитера на възможно най-голямо
разстояние от системата или преместете Bluetooth
безжичния аудио адаптер по-близо до Bluetooth
трансмитера.
• Когато използвате системата и Bluetooth безжичен
нетуърк аудио адаптер (като например TDM-NC1, не
е приложен) едновременно, поставете Bluetooth безжичния нетуърк аудио адаптер колкото е възможно
по-далече от системата.
79BG
Използване на S-AIR
компонент
Това устройство е съвместимо с функция S-AIR
(стр. 110), която позволява предаване на звук
между S-AIR компоненти.
Когато закупувате S-AIR компонент, трябва да
извършите следните настройки, за да установите предаване на звук.
Относно S-AIR компоненти
Има два вида S-AIR компоненти:
• S-AIR основно устройство (това устройство):
За предаване на звук. Можете да използвате до
3 основни S-AIR устройства. (Броят на възможни за употреба S-AIR основни устройства
зависят от заобикалаящата среда).
• S-AIR допълнитени устройства: За прием на
звук.
– Съраунд усилвател: Моежете да се наслаждавате безжично на съраунд усилвателя.
– S-AIR рисивър: Можете да се насладите на
звука от системата от съседна стая.
Поставяне на безжичен трансмитер/
трансрисивър
За да функционира S-AIR опцията, трябва да въведете в устройството безжичен трансмитер и
безжичен трансрисивър в S-AIR устройството.
Забележкa
• Когато поставяте безжичен трансмитер/трансрисивър уверете се, че захранващия кабел не е свързан към
контакта.
• Не докосвайте терминалите на безжичния трансмитер/трансрисивър.
За да поставите безжичен трансмитер в устройството
1
Отстранете винтовете и отместете
капачето.
Задна част на устройството
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
EZW-T100
TV
SPEAKER
DMPORT
CENTER
Стая А
SUBWOOFER
OPTICAL
COAXIAL
S-AIR основно устройство
EURO AV
HDMI OUT
DIGITAL IN
DC5V
0.7A MAX
OUTPUT(TO TV)
Капаче
10
W-T
0
EZ
Забележкa
S-AIR допълнитени устройства
(Съраунд усилвател)
• Отстранете винтовете от капачето, което
има предупредителен знак за повишено внимание.
Не отстранявайте други винтове.
• Капачето повече не ви е нужно; въпреки това,
съветваме ви да го запазите.
Стая B
2
S-AIR допълнитени устройства
(S-AIR рисивър)
Поставете безжичния трансмитер.
Задна част на устройството
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
EZW-T100
TV
SPEAKER
DMPORT
SUBWOOFER
OPTICAL
COAXIAL
EZ
80BG
EURO AV
HDMI OUT
DIGITAL IN
CENTER
1
W-T
00
DC5V
0.7A MAX
OUTPUT(TO TV)
Забележкa
• Поставете безжичния трансмитер с S-AIR
логото нагоре.
• Поставете безжичния трансмитер така че
маркировките V да са подравнени.
• Не поставяйте нищо друго освен безжичниятрансмитер в гнездото за EZW-T100 гнездото.
3
Уверете се, че използвате същите
винтове, за да захванете безжичния
трансмитер.
Задна част на устройството.
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
EZW-T100
TV
SPEAKER
DIGITAL IN
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
COAXIAL
EURO AV
HDMI OUT
DC5V
0.7A MAX
Установяване на предаване на звук
между устройството и S-АIR допълнителния компонент (ID настройка)
За съраунд усилвателя
За S-AIR рисивъра
Само чрез съвпадане на ID (идентификацията) на
устройството и на S-АIR допълнителния компонент, можете да извършите предаване на звук.
За да настроите идентификация на устройството
За да настроите идентификация на
устройството
OUTPUT(TO TV)
Натиснете '/1 на устройството.
Устройството се включва.
2
3
Натиснете SYSTEM MENU.
Натиснете +/- неколкократно, докато
на предния дисплей на панела се появи
“S-AIR ID”, след това натиснете или
c.
Забележкa
• Когато в устройството няма поставен безжичен трансмитер, опцията “S-AIR ID” не може да
бъде избрана.
Забележкa
• Не използвайте различни винтове, за да захванете безжичния трансмитер.
4
Натиснете , за да изберете желаното
ID.
Можете да изберете което и да е ID (A, B
или C).
5
Натиснете .
Настройката е извършена.
6
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
7
Настройте S-AIR допълнителния компонент към същото ID.
Предаването на звук се определя както
следва (пример):
За да поставите безжичен трансрисивър в S-AIR устройството
За повече подробности относно инсталирането
на безжичен трансрисивър в S-AIR устройството като например съраунд усилвател или S-AIR
рисивър, вижте упътванията за употреба на
S-AIR устройството.
Съвет
• Когато променяте S-AIR конфигурацията, Sony ви
препоръчва да извършите [AUTO CALIBRATION]. За
повече подробности вижте “Aвтоматично извършване на подходящите настройки” (стр. 87).
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
1
S-AIR основно устройство
(Това устройство)
ID A
S-AIR допълнителен
компонент
ID B
S-AIR допълнителен
компонент
81BG
Съвет
• За да потвърдите настоящето ID, извършете
стъпки от 1 до 3. Когато съвместявате устройство
с S-AIR допълнителен компонент (стр. 83), до ID
означението се появява надпис [PAIRING].
За да настроите ID на съраунд
усилвателя
За подробности относно S-AIR рисивъра, обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR
рисивъра.
1 Натиснете SYSTEM MENU.
2
Обърнете се към инструкциите за експлоатация
на съраунд усилвателя.
За да настроите ID на S-AIR
рисивъра
Обърнете се към инструкциите за експлоатация
на S-AIR рисивъра.
За да използвате няколко S-AIR основни устройства
• Когато в устройството не е поставен безжичен
трансмитер, не можете да изберете “S-AIR
MODE”.
3
Натиснете X/x, за да изберете желаната функция.
• “PARTY”: S-AIR рисивърът извежда звук
според функцията упомената на устройството.
• “SEPARATE”: Можете да настроите
желаната функция за S-AIR рисивър като
функциите на системата остават без
промяна.
4
Натиснете .
Настройката е завършена.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
6
Изберете желаната функция на S-AIR
рисивъра
x Когато настроите “PARTY”
Функцията на S-AIR рисивъра се променя
в същия ред, както натискате FUNCTION
+/- на основното устройство (стр. 31) или
S-AIR CH на S-AIR рисивъра.
x Когато настроите “SEPARATE”
Функцията на S-AIR рисивъра се променя при
натискане на S-AIR CH на S-AIR рисивъра,
както следва.
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“TUNER AM” t “DMPORT” t
“AUDIO” t …
За да се насладите на същите функции като
тези на устройството, изберете “MAIN
UNIT”.
7
Регулирайте нивото на звука на S-AIR
рисивъра
Можете да използвате няколко S-AIR основни
устройства като създадете различни идентификации (ID) за всяко от тях.
S-AIR основно
устройство
(Това устройство)
ID A
ID A
S-AIR
S-AIR
допълнителен допълнителен
компонент
компонент
Друго S-AIR
основно
устройство
ID B
S-AIR
допълнителен
компонент
Насладете се на звука на системата
от съседна стая
За S-AIR рисивър
Можете да се насладите на звука от системата
като използвате S-AIR рисивър. S-AIR рисивърът
може да бъде инсталиран където и да е, независимо от местоположението на устройството,
за да се насладите на звука от системата от
съседна стая.
Натиснете неколкократно, докато
на предния дисплей на панела се появи
индикация “S-AIR MODE”, след това
натиснете или c.
Забележкa
Забележкa
• Когато звукът е различен от 2-канален стерео звук,
мултиканалният звук се намалява до 2 канала.
За да настроите “S-AIR MODE” посредством устройство за дистанционно управление
Натиснете S-AIR MODE.
На предния панел на дисплея се появява S-AIR
режим. Всеки път, когато натиснете S-AIR
MODE, S-AIR режимът се променя.
82BG
За да контролирате системата от
S-AIR рисивъра
Можете да контролирате системата от S-AIR
рисивъра като използвате следните бутони.
Натиснете
За да извършите
), 9, Y,
/
Работите с една и съща опция и
на устройството, и на дистанционното управление.
S-AIR CH
Промените функцията на
системата.
1
2
Натиснете SYSTEM MENU
Натиснете X/x неколкократно, докато
се появи “S-AIR STBY” на дисплея на
предния панел, след това натиснете
или c.
Забележкa
• Когато безжичният трансмитер не е поставен
в устройството , не можете да изберете “S-AIR
STBY”.
3
Натиснете X/x, за да изберете желаните настройки.
• “STBY ON”: Можете да се насладите на
S-AIR рисивъра докато устройството
е в режим на готовност или е включено.
Консумацията на електричество по време
на режим готовност е по-висока.
• “STBY OFF”: Не можете да се насладите на
S-AIR рисивъра, докато устройството е в
режим на готовност.
Настройките по подразбиране се различават
в зависимост от модела.
4
Натиснете .
Настройките са извършени.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Идентифициране на устройството с определен S-AIR допълнителен
компонент
За съраунд усилвател
За S-AIR рисивър
Лесно ще настроите еднакво ID за устройството и S-AIR допълнителен компонент
като съраунд усилвател или S-AIR рисивър, за да
установите предаване на звука. Въпреки това
съседите Ви може също да получат звука от
вашата система ако ID означенията са еднакви,
а също така вие можете да получите звук от
съседите. За да предотвратите това, можетеда
идентифицирате устройството със специфичен
S-AIR допълнителен компонент като извършите
операция по свързване.
x Преди да извършите операция по свързване
Преди свързването, предаването на звука се
извършва чрез ID (пример).
Вашата стая
Съседи
Устройство
ID A
ID A
S-AIR допълнителен
компонент
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
За повече подробности, обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR рисивъра.
Насладете се на S-AIR рисивъра докато устройството е в режим готовност
За S-AIR рисивъра
Можете да се насладите на S-AIR рисивъра,
докато устройството е в режим на готовност
като настроите “S-AIR STBY” в позиция “STBY
ON”.
Забележкa
• Когато изключите устройството докато “S-AIR
STBY” е в позиция “ON”, “S-AIR” примигва (когато
предаването на звук между устройството и S-AIR рисивъра не е установено), или светва (когато предаването на звук между устройството и S-AIR рисивъра е
установено) на дисплея на предния панел.
ID A
S-AIR допълнителен
компонент
83BG
x След като извършите операция по свързване
6
След като извършите свързването, предаването
на звук се установява само между свързаното
устройст
Вашата стая
Съседи
Устройство
Започнете свързване с S-AIR допълнителното устройство.
xЗа съраунд усилвател
Обърнете се към инструкциите за експлоатация на съраунд усилвателя. Когато
предаването на звука е установено, на
предния панел на дисплея последователно се
се появяват “PAIRING” и “COMPLETE”.
Няма предаване
на звук
xЗа S-AIR рисивър
Обърнете се към инструкциите за екслоатация на S-AIR рисивъра. Когато предаването
на звука е установено, , на предния панел
на дисплея последователно се се появяват
“PAIRING” и “COMPLETE”.
Забележкa
ID A
S-AIR допълнителен
компонент
• Извършете свързването наколко минути
след стъпка 5. Ако не установите свързване,
последователно се появяват “PAIRING” и
“INCOMPLETE”. За да продължите свързването,
натиснете и започнете отново от стъпка
5. За да отмените свързването натиснете
SYSTEM MENU.
ID A
S-AIR допълнителен
компонент
Свързване
1
Поставете S-AIR допълнителното устройство, което искате да свържете
до системата.
Забележкa
• Отстранете слушалките от съраунд усилвателя
(ако са свързани).
2
3
4
Обърнете внимание идентификационните означения на устройството и
S-AIR допълнителният компонент
• За да настроите идентификационно означение на устройството, вижте “Настройване на идектификационно означение на
устройството” (стр. 81).
• За да настроите идентификационно означение на S-AIR допълнителния компонент,
обърнете се към инструкциите за експлоатация на S-AIR допълнителния компонент.
Натиснете SYSTEM MENU.
Натиснете неколкократно, докато на
предния дисплей на панела се появи индикация “PAIRING”, след това натиснете
или c.
Забележкa
• Когато безжичният трансмитер не е поставен
в устройството, не можете да изберете
“PAIRING”.
5
84BG
След като на предния дисплей на панела
се появи “START”, натиснете .
Устройството започва свързване и на предния диспей на панела примигва “SEARCH”.
За да отмените свързването натиснете
SYSTEM MENU.
7
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да отмените свързването
Извършете настройка на ID на устройството според процедурата “Настройка на ID на
устройството”. Ако изберете ново ID (можете
да изберете същото ID като преди), свързването
се отменя.
Ако предаването на звук е
нестабилно
За съраунд усилвател
За S-AIR рисивър
Ако използвате няколко безжични системи със
споделяне на честота 2.4 GHz, като например
безжична LAN връзка или Bluetooth, предаването
на звук от S-AIR компоненти или други безжични
системи може да е нестабилно. В такъв случай
предаването може да се подобри като подобрите следните настройки: “RF CHANGE”.
1
2
Натиснете SYSTEM MENU.
Натиснете X/x неколократно, докато
се появи “RF CHANGE” на предния дисплей на панела, след това натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете желаните настройки
“AUTO”: Обикновено изберете тази опция.
Системата променя “RF CHANGE” в положение “ON” или “OFF” автоматично.
“ON”: Системата излъчва звук като търси
по-добър канал за предаване.
“OFF”: Системата излъчва звук през фиксиран канал за излъчване.
4
Натиснете .
Настройките са извършени.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системеното меню се изключва.
6
Когато настроите “RF CHANGE” в
позиция “OFF”, изберете ID така че
излъчването на звука да се стабилизира
(стр. 81).
Забележкa
• Когато безжичният предавател не е поставен
в устройството, не можете да настроите “RF
CHANGE”.
• В повечето случаи няма да се налага да променяте тези настройки.
– Ако “RF CHANGE” е в позиция “OFF”, излъчването между устройството и S-AIR допълнителните компоненти може да бъде извършено като
изоплзвате един от следните канали.
– S-AIR ID A: еквивалент на за безжичен канал 1
– S-AIR ID B: еквивалент на за безжичен канал 6
– S-AIR ID C: еквивалент на за безжичен канал 11
• Излъчването може да се подобри като промените
каналът на излъчването (честотата) на другите
безжични системи. За повече подробности вижте
инструкциите за експлоатация на другите безжични
системи.
Контрол на HDMI/външно аудио устройство
3
85BG
7
Други операции
• [STANDARD]: Когато инсталирате всички
високоговорители нормално.
• [NO CENTER]: Когато инсталирате предните и съраунд високоговорители.
• [NO SURROUND]: Когато инсталирате
централния и предните високоговорители.
• [FRONT ONLY]: Когато инсталирате
предните високоговорители.
• [ALL FRONT]: Когато инсталирате всички
високоговорители пред позицията на
слушане.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: Когато инсталирате предните и съраунд високоговорители пред позицията на слушане.
Оптимален съраунд звук за
стаята
(SPEAKER FORMATION)
В зависимост от формата на стаята, възможно
е да има високоговорители, които да не можете
да инсталирате. За по-добър съраунд звук е
препоръчително първо да избере позицията на
високоговорителите.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
5
Натиснете X/x, за да изберете [AUDIO
SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [AUDIO SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете
[SPEAKER FORMATION], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SPEAKER
FORMATION].
SPEAKER FORMATION
STANDARD
86BG
.
Натиснете C/c, за да изберете настройката.
8
Натиснете .
Избраната настройка се въвежда и се извежда
дисплей за потвърждение.
9
Натиснете C/c, за да изберете [YES]
или [NO], след това натиснете .
• [YES]: Продължете с [AUTO
CALIBRATION]. Вижте Стъпка 7 на
“Автоматична настройка на подходящите
настройки” (стр. 87).
• [NO]: Излиза от [SPEAKER FORMATION].
Автоматична настройка
на подходящите настройки
(AUTO CALIBRATION)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration) може
автоматично да зададе подходящия съраунд звук.
Забележкa
• Извежда се силен тест звук, когато започне операцията [AUTO CALIBRATION]. Не можете да намалите
силата на звука. Съобразете се със съседите си и малки
деца.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
.
5
Натиснете X/x, за да изберете [AUDIO
SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [AUDIO SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете [AUTO
CALIBRATION], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [AUTO
CALIBRATION].
7
Микрофон за настройка
Други операции
1
Свържете микрофона за настройка
(приложен в комплекта) към жака A.CAL
MIC на предния панел.
Настройте микрофона на нивото на ухото
с помощта на статив и др. (не е приложен в
комплекта).
Предната част на всеки високоговорител
трябва да бъде насочена към микрофона и
между тях не бива да има препятствия.
8
9
Натиснете C/c, за да изберете [YES].
Натиснете .
Операцията [AUTO CALIBRATION] започва.
По време на измерването пазете тишина.
Забележкa
• Преди [AUTO CALIBRATION] уверете се, че съраунд
усилвателя се включва и инсталирате съраунд усилвателя на подходящото място. Ако инсталирате съраунд усилвателя на неподходящо място като например
друга стая, няма да получите точни измервания.
• Отражението от стените или пода може да се
отрази на измерването.
Когато замерванията се отклоняват доста от тези
при инсталиране на високоговорителите , извършете
настройката ръчно като следвате “Настройки за
високоговорители” (стр. 58).
Натиснете C/c, за да изберете [YES]
или [NO], след това натиснете .
x Измерването приключва.
Изключете микрофона за настройка, след
това изберете [YES]. Настройката приключва.
Когато искате да отмените измерването и да извършите ново чрез [AUTO
CALIBRATION], изберете [NO].
87BG
x Измерването не е приключило.
Следвайте съобщението; след това изберете
[YES], за да опитате отново.
Забележкa
• Докато се извършва функцията за автоматична
настройка, не работете със системата.
• Измерването за [SUBWOOFER] винаги е [YES], тъй
като системата не извършва замерване за събуфера,но
нивото на [SUBWOOFER] в [SPEAKER SETUP] се
нулира към фабрични настройки, когато извършвате
[AUTO CALIBRATION].
Управление на телевизора с
приложеното устройство за
дистанционно управление
Можете да управлявате телевизора (само модеи
на Sony), като използвате следните бутони.
Използвайте тези бутони (различни от ТV
'/1, THEATRE и ТV INPUT и TV VOL +/-), като
натиснете бутон TV.
Забележкa
• В зависимост от телевизора, възможно е да не
успеете да управлявате телевизора или да използвате
някои от бутоните
Като
натиснете
Вие можете да
TV
Включите или изключите
телевизора.
THEATRE
Да се насладите на оптимален
образ подходящ за филми.
TV INPUT
Смените входящия източникна
телевизора.
TV VOL +/-
Регулирате силата на звука за
телевизора.
PROG +/-*
Избирате телевизионен канал.
Бутони с
номера*, -/--*
ENTER*
Избирате телевизионен канал.
TOOLS*
Извежда менюто с операции за
настоящия дисплей.
RETURN*
Преминете назад към предходен
канал или слой в менюто на
телевизора.
MENU*
* Изведете менюто на телевизора.
MUTING*
Временно да изключете телевизионния звук.
* Избирате опция в менюто.
* Използвайте тези бутони, когато натискате бутон
TV.
88BG
Използване на звуков
ефект
За да изключите звуковия ефект
Изберете опция различна от “A.F.D. STD” или
“A.F.D. MULTI” за “DEC.MODE” (стр. 32).
Увеличаване на басите
Можете да увеличите ниските честоти.
Натиснете DYNAMIC BASS.
На дисплея на предния панел се извежда “D.
BASS ON” и ниските честоти ефективно се
увеличават.
За да изключите звуковия ефект
Натиснете отново DYNAMIC BASS.
Можете да се наслаждавате на звукови ефекти
или диалог, както бихте го направили в киносалон, дори ако силата на звука е намалена. Тази
опция е полезна за гледане на филми през нощта.
Натиснете NIGHT.
На дисплея на предния панел се извежда индикация
“NIGHT ON” и звуковият ефект се включва.
Други операции
Звук с ниска сила
Забележкa
• Този ефект не работи за Super Audio CD. Когато
по време на “NIGHT ON” заредите Super Audio CD,
звуковият ефект автоматично се изключва.
• Когато звукът се извежда от централния високоговорител, този ефект е по-осезаем, като например
при говор (диалог и др.) звукът се чува по-отчетливо.
Когато звукът не се извежда от централния високоговорител или когато използвате слушалки, системата
настройва силата на звука в оптимално ниво.
За да изключите звуковия ефект
Натиснете NIGHT отново.
Подсилване на компресирания звук
Можете да подсилите компресирания звук на
файлове като МР3 аудио файлове.
Този ефект се активира автоматично, когато са
изпълнение следните условия:
– Функцията е настроена в позиция
“DMPORT”, “AUDIO” или “USB”.
– “DEC. MODE” е в позиция “A.F.D. STD” или
“A.F.D. MULTI”.
– Слушалките не са включени.
89BG
Избор на ефект, който да
съвпадне с източника
Възпроизвеждане на
многоканален звук
Можете да изберете подходящ звуков режим за
филми или музика.
(DUAL MONO)
Натиснете SOUND MODEнеколкократно по
време на възпроизвеждане, докато желания
режим се появи на предния дисплей на панела.
• “AUTO”: Системата автоматично избира
“MOVIE” (индикаторът “MOVIE” светва) или
“MUSIC” (“MUSIC” индикаторът светва), за
да възпроизведе звуков ефект в зависимост от
източника.
• “MOVIE”: Системата осигурява звук за филмите. Индикаторът MOVIE светва.
• “MUSIC”: Системата осигурява звук за музика.
Индикаторът MUSIC светва.
Забележкa
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD тази функция не работи.
• Не можете да работите с тези настройки когато
към устройството има свързани слушалки.
• Когато сменяте режима на звука и използвате S-AIR
рисивър, звукът от S-AIR рисивъра може да прескача.
90BG
Можете да се наслаждавате на многоканален звук,
когато системата приема или възпроизвежда
Dolby Digital многоканален сигнал.
Забележкa
• За да приемете сигнал Dolby Digital, трябва да свържете телевизор или друг компонент към системата,
като използвате оптичен или коаксиален цифров кабел (стр. 23), и да зададете цифровия изходен режим на
телевизора или компонента в положение Dolby Digital.
Неколкократно натиснете AUDIO докато сигналът, който желаете, се изведе на дисплея на
предния панел.
• MAIN (основен): Основният звук се извежда.
• SUB (допълнителен): Допълнителният звук се
извежда.
• MAIN+SUB: Извежда се смесен звук от основния и допълнителния звук.
Промяна на входното ниво
на звука от свързаните
компоненти
Когато слушате компонент свързан посредством EURO AVTOUTPUT (TO TV) жак на задния панел или AUDIO IN жака на предния панел,
може да се получи изкривяване на звука.
Изкривяването не е неизправност и ще зависи
от свързани компонент.
За да предотвратите изкривяването, намалете
входното ниво на устройството.
1
4
Можете да настроите системата да се изключва
в предварително зададено време, за да можете да
заспите, докато слушате музика. Можете да задавате времето на 1 или 10-минутни интервали.
Натиснете SLEEP.
Всеки път, когато натиснете SLEEP, минутите
на дисплея (изведеното време) се променят на
интервали от по 10 минути. Когато зададете
таймера за автоматично изключване, на дисплея
на предния панел мига индикация “SLEEP”.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/докато на дисплея на предния панел се
изведе индикация “DVD”.
За да проверите оставащото време
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете SLEEP, за да изберете
желаното време.
Натиснете X/x неколкократно докато
на предния дисплей на панела се появи
индикация “ATTENUATE”, след товa натиснете или c.
За да отмените функцията за таймер за автоматично изключване
Натиснете X/x, за да изберете настройки.
• “ATT ON”: Можете да настроите входното ниво. Изходното ниво се променя.
• “ATT OFF”: Нормално входно ниво.
За да зададете таймера за автоматично изключване, като използвате
системното меню
5
Натиснете .
Настройките са завършени.
6
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Натиснете SLEEP веднъж.
За да промените оставащото време
Неколкократно натиснете SLEEP докато на
дисплея на предния панел се изведе индикация
“SLEEP OFF”.
1
2
Натиснете SYSTEM MENU.
3
Натиснете X/x, за да изберете настройка.
Дисплеят с минутите (оставащото време)
се променя на 10-минутни интервали.
Други операции
2
3
Използване на таймер за
автоматично изключване
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “SLEEP”, след това натиснете или c.
Съвет
• Можете да изберете оставащото време, като
натиснете бутоните с цифри. В този случай
вие можете да задавате време на стъпки от по
1 минута.
4
Натиснете .
Настройката се извършва и на дисплея на
предния панел светва индикацията “SLEEP”.
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
91BG
Промяна на яркостта на
дисплея на предния панел
Преглед на информацията
за диска
Можете да променяте яркостта на дисплея на
предния панел на две стъпки.
Натиснете DIMMER.
Всеки път когато натиснете DIMMER, яркостта на предния дисплей на панела се променя.
За да настроите яркостта на предния дисплей на панела чрез използване на системното меню.
Извеждане на времетраенето и
оставащото време на дисплея на
предния панел
1
2
Натиснете SYSTEM MENU.
Неколкократно натиснете X/x докато
на дисплея на предния панел се изведе
индикация “DIMMER”, след това натиснете
или c.
3
Всеки път, когато натиснете DISPLAY докато
възпроизвеждате диска, дисплеят се променя:
1 t 2 t ... t 1 t...
Някои изведени опции изчезват след няколко
секунди.
Натиснете X/x, за да изберете яркостта на дисплея на предния панел.
• DIMMER OFF: Изсветлява екрана.
• DIMMER ON: Потъмнява екрана.
Натиснете .
Настройката е извършена
x DVD VIDEO/ DVD-VR
1 Времетраене и текущото заглавие
2 Оставащо време от текущото заглавие
3 Времетраене на текущата глава
4 Оставащо време на текущата глава
5 Име на диска
6 Заглавие и глава
x VIDEO CD (без функция PBC)/Super Audio CD/
CD
1 Времетраене на текущия трак
2 Оставащо време на текущия трак
3 Времетраене на диска
4 Оставащо време на диска
5 Име на диска
6 Трак и индекс*
4
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Неколкократно натиснете DISPLAY.
* Само за VIDEO CD/Super Audio CD.
x Super VCD
1 Времетраене на текущия трак
2 Текст на трака
3 Трак и индекс номер
x DATA CD (MP3 файл)/DATA DVD (MP3 файл)
1 Времетраене и номер на текущия трак
2 Име на трака (файла)*
* Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе
името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се
използват за единични МР3 файлове.
92BG
x DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX видео)
1 Времетраене на текущ файл
2 Име на текущ файл
3 Номер на текущ албум и файл
Забележкa
• Системата може да показва единствено първото
ниво от DVD/CD текста, като името на диска или
заглавието.
• Ако името на МР3 файла не може да бъде изведено,
вместо него на дисплея ще се изведе “*”.
• Възможно е името на диска или записа да не се изведе в
зависимост от текста.
• Възможно е възпроизвеждането на МР3 аудио записи
и DivX видео файлове* да не бъде изведено правилно
на екрана.
Съвет
• Когато се възпроизвеждат VIDEO CD с функция PBC,
на екрана се извежда времетраенето.
x VIDEO CD (без PBC функции)/Super Audio
CD/CD
• Т **:**
Времетраене на текущия трак
• Т-**:**
Оставащо време на текущия трак
• D **:**
Времетраене на текущия диск
• D-**:**
Оставащо време на текущия диск
x DATA CD (MP3 аудио)/DATA DVD (MP3
файл)
• Т **:**
Времетраене на текущия трак
x DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX
видео)
• **:**:**
Времетраене на текущия файл
1
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане
Извежда се следният дисплей.
T
1: 01: 40
Информация за време
2
Неколкократно натиснете DISPLAY,
за да промените информацията за
времето.
Дисплеят и видовете време, които можете
да проверите, се различават в зависимост
от диска, който възпроизвеждате.
• Възможно е определени символи/обозначения да не се
изведат на някои езици.
• В зависимост от вида на възпроизвеждания диск,
системата може да възпроизвежда ограничен брой
символи. Освен това, в зависимост от диска, не
всички текстови символи ще бъдат изведени.
Проверка на информацията за
възпроизвеждане на диска
Други операции
Забележкa
Проверка на времетраенето и оставащото време на телевизионния
екран
За да проверявате DVD/Super Audio
CD/CD текст
Неколкократно натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане, за да изведете на екрана текста,
записан на DVD/Super Audio CD/CD диск.
DVD/Super Audio CD/CD текстът се извежда
само когато на диска е записан такъв текст. Не
можете да променяте текста. Ако дискът не
съдържа текст, извежда се индикацията “NO
TEXT”.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Времетраене на текущото заглавие
• T-**:**:**
Оставащо време от текущото заглавие
• C **:**:**
Времетраене на текущата глава
• C-**:**:**
Оставащо време от текущата глава
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
x VIDEO CD (с PBC функции)
• **:**
Времетраене на текущата сцена
93BG
За да проверявате DATA CD/DATA DVD
(MP3 аудио/DivX видео3)) текст
Натискайки DISPLAY докато възпроизвеждате
MP3 аудио файлове или DivX видео файлове на
DATA CD/DATA DVD, вие можете да изведете
името на папката/МР3 файла/DivX видео файла и
аудио честотата (количеството данни в секунда
на настоящия звук) на телевизионния екран.
Пример за възпроизвеждане на аудио
файл
Честота *
T
0: 13
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Име на папката **
Име на МР3
файла **/ Име на
видео файла
*
Появява се когато: възпроизвеждате МР3 файл на
DATA CD/DATA DVD.
**
Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе
името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се
използват за единични МР3 файлове.
Проверка на информацията за
датата за JPEG файл с изображение
Можете да проверите информацията на датата
по време на възпроизвеждане, когато в данните за
JPEG изображението е записан етикетът Exif*.
Натиснете DISPLAY два пъти по време на
възпроизвеждане.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD
Информация за
датата
94BG
* “Exchangeable Image File Format” е формат за
изображения, заснети с цифрова видеокамера,
определен от Японската асоциация по електроника и информационни технологии (JEITA).
Връщане към фабричните
настройки
Можете да върнете параметрите на
системата, като запаметени станции, към фабричните им настройки
"/1
N
x
5
Натиснете X/x, за да изберете
[SYSTEM SETUP], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].
6
Натиснете X/x, за да изберете
[RESET] и натиснете c.
7
Изберете [YES], като използвате C/c.
Можете да излезете от менюто и да се
върнете към Контролното меню като
изберете [NO] тук.
8
Натиснете .
Не натискайте '/1 докато нулирате системата, защото настройката приключва за
няколко секунди.
Забележкa
1
Натиснете '/1, за да включите системата.
2
Натиснете едновременно x, N и '/1
на системата.
На дисплея на предния панел се извежда
индикация “COLD RESET” и фабричните
настройки се връщат.
Други операции
• Настройките [MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL],
[EFFECT] и [MULTI/2CH] също се връщат в настройките по подразбиране.
За да нулирате всички настройки в
[SETUP]
Можете да върнете всички настройки в [SETUP]
(стр. 53), освен [PARENTAL CONTROL], в
настройките им по подразбиране.
1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/на дисплея на предния панел се изведе
“DVD”.
2
Натиснете DISPLAY докато системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[SETUP], след това натиснете .
Извеждат се опциите за [SETUP].
4
Натиснете X/x, за да изберете
[CUSTOM], след това натиснете
Извежда се дисплеят с настройки.
.
95BG
Сила на звука
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Енергийни източници
• Изключете устройството от мрежата от
220 V, ако няма да го използвате за продължителен период от време. За да изключите кабела,
хващайте го за щекера, никога не дърпайте
самия кабел.
Местоположение
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Когато системата работи дълго време и с висока сила на звука, кутията се нагорещява. Това
не е неизправност. Въпреки това, избягвайте да
докосвате кутията. Не поставяйте системата в затворени пространства, където вентилацията е слаба и може да се получи прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори на
системата. Системата е оборудвана с усилвател с висока мощност. Ако вентилационните
отвори са запушени, това може да причини
прегряване и повреда.
• Не поставяйте системата върху мека повърхност (например килим), която може да запуши
вентилационните отвори.
• Не поставяйте системата близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или механични вибрации.
• Не инсталирайте устройството в наклонена
позиция. То е проектирано да работи само в
хоризонтална позиция.
• Пазете устройството и дисковете далеч от
оборудване със силни магнитни полета, като
микровълнови печки или големи тонколони.
• Не поставяйте тежки предмети върху устройството.
• Не увеличавайте силата на звука, ако слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или участък без аудио сигнал. В противен случай
високоговорителите може да се повредят, ако
внезапно се получи пик на сигнала.
Почистване
• Почиствайте кутията, панела и контролните
бутони с парче мек плат, леко навлажнено с
мек почистващ разтвор. Не използвайте груби
гъбички, грапави прахове или разтвори като
алкохол или бензин.
Ако имате проблеми или въпроси, отнасящи се
към вашата система, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
Почистване на дисковете, препарати за почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващ диск от търговската мрежа или почистващ препарат
за дискове/лещи (спрей от мокър тип). Това
може да причини неизправност.
Система за цветна телевизия
• Ако високоговорителите причиняват появата
на неестествени цветове на телевизионния
екран, изключете телевизора и отново го
включете след 15 до 30 минути. Ако проблемът
продължи, поставете високоговорителите
по-далеч от телевизора.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Внимание: Тази система е в състояние да
поддържа неподвижен видео образ или снимка на екрана на вашия телевизор безкрайно
дълго време. Ако оставите неподвижен
видео образ на телевизионния екран за продължителен период от време, рискувате да
повредите телевизионния екран. Особено
чувствителни са телевизорите с плазмени
екрани и прожекционните телевизори.
Функциониране
• Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажна стая, възможно е върху лещите във вътрешността на устройството да кондензира влага.
Ако това се случи, възможно е системата да не
функционира правилно. В този случай извадете
диска и оставете системата включена за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Изваждайте диска, когато пренасяте системата. Ако не го направите, дискът може да се
повреди.
• Ако някакъв предмет или течност попадне в
кутията, изключете устройството от мрежовото захранване и го проверете при квалифициран персонал, преди да го включите отново.
96BG
Преместване на системата
Преди да местите системата, уверете се, че в
нея няма заредени дискове и изключете променливотоковия адаптер (захранващ кабел) от
мрежата от 220 V.
Забележки за дисковете
Работа с дисковете
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - хващайте го само по
ръбовете.
• Не залепяйте хартия или тиксо на диска.
Почистване
• Преди употреба, почиствайте диска с парче
плат.
Почиствайте диска от центъра към периферията.
• Не използвайте разтвори като бензин, разредител, почистващи вещества от търговската
мрежа или антистатичен спрей, предназначен
за винилови грамофонни плочи.
Допълнителна информация
• Не излагайте диска на пряка слънчева светлина
или на въздействието на топлинни източници
като климатици; не оставяйте дискове в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина,
тъй като е възможно температурата във
вътрешността на автомобила да се повиши
значително.
• След употреба прибирайте диска в кутията
му.
Тази системата може да възпроизвежда само
стандартни дискове с кръгла форма. Използването на друг вид дискове (с форма на карта, сърце
или звезда) може да причини неизправност.
Не използвайте дискове, които се продават с
прикрепен към тях пръстен или етикет.
97BG
Отстраняване на проблеми
Ако по време на използването на системата се сблъскате с някой от изброените по-долу проблеми,
използвайте тези указания за отстраняването им, преди да занесете системата на ремонт. Ако проблемът продължава, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Обърнете внимание, че ако персоналът на сервиза подмени някои части по време на поправката, възможно е старите части да бъдат задържани.
Когато инсталирате S-AIR допълнително устройство (не е приложено), в случай на проблем с функцията S-AIR, обърнете се към оторизиран Sony сервиз, за да проверят цялата система (основно тяло и
допълнителен S-AIR компонент).
Захранване
Симптом
Начин на отстраняване
Захранването не се включва.
• Проверете дали захранващият кабел е здраво свързан.
• Натиснете '/1, след като индикаторът “STANDBY” изчезне от дисплея на
предния панел.
Ако индикаторите
“PROTECTOR” и “PUSH POWER”
се появят един след друг на
дисплея на предния панел.
• Натиснете /1, за да изключите системата, и след като индикаторът
“STANDBY” изчезне, проверете следното:
• Дали кабелите + и – на високоговорителя не са направили късо съединение.
• Дали използвате само указаните високоговорители.
• Дали нещо не запушва вентилационните отвори на системата.
• След като проверите всичко това и отстраните проблемите, включете
отново захранващия кабел в контакта и след това включете системата.
Ако причината за проблема не може да бъде открита дори след като сте
проверили изброените по-горе опции, обърнете се към най-близкия доставчик
на Sony.
Картина
98BG
Симптом
Начин на отстраняване
Няма картина.
• SCART (EURO AV) кабелът не e добре свързан.
• SCART (EURO AV) кабелът e повреден.
• Системата не е свързана с правилния EURO AV t INPUT жак (стр. 23).
• Входящият селектор на телевизора не е зададен така, че картина от системата да се появи на телевизионния екран.
• Проверете начина на извеждане на сигнала на вашата система (стр. 23).
• Свържете отново свързващия кабел.
• Системата е свързана към устройство за входен сигнал, което не е HDCP
съвместимо (индикацията “HDMI” не светва на предния панел). Вижте
стр. 23.
• Ако жакът HDMI OUT се използва за видео изход, проблемът може да се
реши като смените настройката на HDMI жака във видео формат (стр. 23).
Свържете телевизора и системата като използвате видео жак, различен от
HDMI OUT, и превключете входния сигнал на телевизора към свързаното видео оборудване по такъв начин, че да виждате дисплея на екрана. Променете
настройката за HDMI OUT жака и превключете входния сигнал на телевизора обратно в положение HDMI. Ако картината все още не се появява на
екрана, повторете стъпките и опитайте други опции.
Появяват се смущения в картината.
• Дискът е замърсен или повреден.
• Ако сигналът от EURO AV T OUTPUT (TO TV) жака съдържа смущения,
променете настройката видео сигнала за жака HDMI OUT като зададете
[HDMI RESOLUTION] в [HDMI SETUP] в положение [720 x 480p]* (стр. 23).
* В зависимост от модела може да се появи индикацията [720 x 576p].
Симптом
Начин на отстраняване
Въпреки че задавате съотношени- • Съотношението на картината на диска е фиксирано.
ето на екрана чрез [TV TYPE] на
[SCREEN SETUP], картината не
изпълва екрана.
Получават се смущения в цвето- Субуферът и предните високоговорители на системата са магнитно защитени, за да предотвратят магнитно изтичане. Въпреки това, може да се получи
вете на телевизионния екран.
слабо изтичане, защото системата използва силен магнит. Ако това се случи,
проверете следните опции:
• Ако високоговорителите се използват с телевизор на базата на CTR или
прожекционен апарат, инсталирайте високоговорителите на разстояние
най-малко на 0.3 m от телевизора.
• Ако проблемът продължава, изключете телевизора веднъж, след това отново включете телевизора след 15 до 30 минути.
• Ако се появи виене, поставете високоговорителите далеч от телевизора.
• Уверете се, че близо до високоговорителите не е поставено магнитно
устройство (магнит на стойката за телевизора, лекарски прибор, играчка
и др.)
Звук
Начин на отстраняване
Няма звук
• Кабелите на високоговорителите не са свързани здраво.
• Натиснете MUTING на устройството за дистанционно управление, ако на
дисплея на предния панел се изведе индикация “MUTING ON”.
• Системата е в режим на пауза или в режим на бавно възпроизвеждане. Натиснете H, за да се върнете в нормален режим на възпроизвеждане.
• Системата е в режим на бързо превъртане напред или назад. Натиснете
H, за да се върнете в нормален режим на възпроизвеждане.
• Проверете настройките на високоговорителите (стр. 58).
• Аудио сигналите от Super Audio CD не се извеждат от HDMI OUT жака.
• Оборудването свързано към жака HDMI OUT не съответства с формата
на аудио сигнала. В този случай, задайте [AUDIO(HDMI)] в [HDMI SETUP] в
положение [ON] (стр. 56).
Не се извежда звук от жака
HDMI OUT
• Задайте [AUDIO (HDMI)] в [HDMI SETUP] в положение [ON] (стр. 56).
• HDMI OUT жакът е свързан към DVI оборудване (DVI жаковете не приемат
аудио сигнали).
• Жакът HDMI OUT не извежда Super Audio CD звук.
• Опитайте следното: 1 Изключете системата и отново я включете. 2
Изключете и отново включете свързаното оборудване. 3 Изключете и
отново включете HDMI кабела.
Звукът отляво и отдясно не са
балансирани или са разменени.
• Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани правилно
и надеждно.
От субуфера не се извежда звук.
• Проверете свързването на високоговорителя и настройките (стр. 22, 58).
Чува се силно бучене или шум.
• Уверете се, че високоговорителите и компонентите са свързани здраво.
• Уверете се, че свързващите кабели не се намират в близост до трансформатор или мотор и че са поне на 3 метра разстояние от Вашия телевизор или
флуоресцентни лампи.
• Отдалечете телевизора от аудио компонентите.
• Щекерите и жаковете са замърсени. Изтрийте ги с парче плат, леко навлажнено с алкохол.
• Почистете диска.
Допълнителна информация
Симптом
• Задайте [AUDIO] в положение [STEREO], като натиснете AUDIO (стр. 37).
Звукът губи стерео ефекта си,
когато възпроизвеждате VIDEO • Уверете се, че системата е свързана правилно.
CD, CD или MP3 диск.
99BG
Симптом
Начин на отстраняване
• Уверете се, че функцията “DEC. MODE” е включена (стр. 32).
Съраунд ефектът не се усеща
добре, когато възпроизвеждате • Проверете свързването и настройките на високоговорителите (стр. 22,
аудио пътечка във формат Dolby 58).
• В зависимост от DVD диска, възможно е изходният сигнал да не обхваща изDigital, DTS или MPEG audio.
цяло каналите 5.1. Може да е моно или стерео, дори когато звукът е записан
във формат Dolby Digital или MPEG audio.
Звукът се чува само от централ- • В зависимост от диска, възможно е звукът да се чува само от централния
високоговорител.
ния високоговорител.
Не се чува звук от централния
високоговорител.
• Проверете свързването и настройките на високоговорителя (стр. 22, 58).
• Уверете се, че функцията “DEC. MODE” е включена (стр. 32).
• В зависимост от източника, възможно е ефектът от централния високоговорител да се усеща по-слабо.
• Възпроизвеждате двуканален източник.
От съраунд високоговорителите не се чува звук или звукът е
много слаб.
• Проверете свързването и настройките на високоговорителите (стр. 22,
58).
• Уверете се, че функцията “DEC. MODE” е включена (стр. 32).
• В зависимост от източника, възможно е ефектът от съраунд високоговорителите да се усеща по-слабо.
• Възпроизвеждате двуканален източник.
Не се чува звук от DIGITAL IN
COAXIAL/OPTICAL жака.
• Честотата на входния сигнал е повече от 48 kHz.
Функциониране
Симптом
Начин на отстраняване
Радио станциите не могат да
бъдат настроени.
• Проверете дали антените са свързани здраво. Нагласете антената (антените) или ако е необходимо, свържете външна антена.
• Сигналът на станциите е твърде слаб (когато настройвате автоматично).
Използвайте директно настройване.
• Не са запаметени никакви станции или запаметените станции са били
изтрити (когато настройвате чрез сканиране на запаметените станции).
Запаметете станциите (стр. 61).
Устройството за дистанционно • Има препятствия между устройството за дистанционно управление и
системата.
управление не работи.
• Разстоянието между устройството за дистанционно управление и системата е твърде голямо.
• Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора за
дистанционно управление на системата.
• Батериите на устройството за дистанционно управление са отслабнали.
Дискът не се възпроизвежда.
• Няма поставен диск.
• Дискът е обърнат обратно.
Заредете диска правилно със страната, която ще се възпроизвежда, надолу.
• Дискът е изкривен.
• Системата не може да възпроизвежда CD-ROM или други дискове (стр. 6).
• Регионалният код на DVD диска не отговаря на системата.
• Във вътрешността на системата има конденз на влага. Извадете диска и
оставете системата включена в продължение на половин час.
Не може да се възпроизвежда МР3 • DATA CD не е записан в МР3 формат, който отговаря на ISO 9660 Ниво 1/
Ниво 2 или Joliet.
аудио запис.
• DATA DVD не е записан в МР3 формат, който отговаря на UDF (универсален дисков формат).
• МР3 файлът няма разширение “.mp3”.
• Данните не са форматирани в MP3, дори дискът да има разширение “.mp3”.
• Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
• Системата не може да възпроизвежда аудио записи във формат MP3PRO.
• Проверете настройката [MEDIA] (стр. 48).
100BG
Симптом
Начин на отстраняване
JPEG файлът с изображение не
може да бъде възпроизведен.
• DATA CD не е записан в JPEG формат, който отговаря на ISO 9660 Ниво 1/
Ниво 2 или Joliet.
• DATA DVD не е записан в JPEG формат, който отговаря на UDF (универсален дисков формат).
• JPEG файлът с изображение няма разширение “.JPG” или “.JPEG”.
• Размерът е по-голям от 3,072 (широчина) х 2,048 (дължина) в нормален режим
или повече от 2,000,000 точки в Прогресивен JPEG, който се използва главно
за интернет страници.
• Изображението не се побира на екрана (тези изображения се намаляват).
• Проверете настройката [MEDIA] (стр. 48).
Видео файлът не може да бъде
възпроизведен.
• Файлът не е създаден в DivX или MP4 формат.
• Файлът има разширение различно от “.avi”, “.divx”, “.mp4” или “.m4v”.
• DATA CD/DATA DVD не е записан в DivX формат, който отговаря на
ISO9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet/UDF.
• DivX видео файлът има широчина, която е по-голяма от 720 и височина 576.
• Проверете настройката [MEDIA] (стр. 48).
Заглавието на папката/песента/ • Системата може да възпроизвежда само цифри и букви. Други знаци се
извеждат като [*].
файла не е изведено правилно.
• Избрани са Програмирано възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане или
Повторно възпроизвеждане.
• Натиснете CLEAR, за да отмените тези функции преди да възпроизведете
диска.
• Избран е режим Resume Play (Възстановено възпроизвеждане).
В режим стоп натиснете x на системата или на устройството за дистанционно управление и тогава започнете възпроизвеждане на диска (стр. 39).
• Заглавието, DVD или PBC менюто се извеждат автоматично на телевизионния екран.
Системата започва възпроизвеж- • DVD дискът има функция автоматично възпроизвеждане.
дането на диска автоматично.
Възпроизвеждането спира
автоматично.
• Дискът може да съдържа сигнал за автоматична пауза. По време на възпроизвеждане на такъв диск системата спира при постъпване на сигнала.
Не можете да изпълнявате някои • В зависимост от диска изпълнението на някои от гореизброените функции
може да се окаже невъзможно. Вижте инструкциите за експлоатация на
функции като спиране, търсене,
самия диск.
забавено възпроизвеждане или
повторно възпроизвеждане.
Съобщенията, които се извеждат на екрана, не са на желания
от вас език.
• В менюто с настройките изберете желания език за екранния дисплей от
[OSD] в меню [LANGUAGE SETUP] (стр. 54).
Езикът на звука не може да бъде
сменен.
• На диска няма записан звук на различни езици.
• Смяната на езика за звука е забранена на DVD диска.
Езикът на субтитрите не може
да бъде сменен.
• На диска няма записан звук на различни езици.
• Смяната на езика за звука е забранена на DVD диска.
Допълнителна информация
Дискът не се възпроизвежда
отначало.
Субтитрите не могат да бъдат • Изключването на субтитрите е забранено на DVD диска.
изключени.
Ракурсите не могат да бъдат
сменени.
• На диска няма записани различни ракурси (стр. 36).
• Смяната на ракурсите е забранена на DVD диска.
Дискът не излиза от системата
и на дисплея на предния панел се
извежда индикация “LOCKED”.
• Свържете се с вашия доставчик или с местния оторизиран сервиз на Sony.
101BG
Симптом
Начин на отстраняване
По време на възпроизвеждане
на DATA CD или DATA DVD на
телевизионния екран се извежда
индикацията [Data error].
• МР3 записът/JPEG файлът с изображение/видео файлът, който искате да
възпроизведете, е развален.
• Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
• JPEG файлът с изображение не съответства с DCF.
• JPEG файлът с изображение притежава разширението “.jpg” или “.jpeg”, но не
е в JPEG формат.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.avi” или
“.divx”, но не е в DivX формат или е в DivX формат, който не се поддържа
от DivX Certified профили.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.mp4” или
“.m4v”, но не е в MP4 формат или е в MP4 формат, който не се поддържа от
MPEG4 Simple Profiles система.
Системата не работи нормално. • Изключете кабела на захранването от стенния контакт (мрежата) и го
включете отново след няколко минути.
Функцията HDMI CONTROL не • Когато “HDMI” не свети в дисплея на предния панел, проверете HDMI
връзката (стр. 23).
работи.
• Задайте [CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение
[ON] (стр. 55).
• Уверете се, че свързаните компоненти са съвместими с функцията
[CONTROL FOR HDMI].
• Уверете се, че кабелът на захранването на свързания компонент е здраво
свързан.
• Проверете настройката за HDMI CONTROL функцията на свързания
компонент.
За информация се обърнете към ръководството за експлоатация, приложно
към компонента.
• Ако промените HDMI връзката, свържете и изключете променливотоковия адаптер или ако се получи токов удар, задайте [CONTROL FOR
HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение [OFF], след това задайте
[CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение [ON]
(стр. 55).
• За подробности вижте “Използване на функцията HDMI CONTROL за
“BRAVIA” Sync” (стр. 64).
От системата и телевизора не
се чува звук докато използвате
функцията System Audio Control.
• Задайте [AUDIO (HDMI)] в [CUSTOM SETUP] в положение [ON] (стр. 56).
• Уверете се, че свързаният телевизор е съвместим с функцията System Audio
Control.
• За подробности относно функцията вижте “Използване на функцията
HDMI CONTROL за “BRAVIA” Sync” (стр. 64).
Входният сигнал на телевизора
не се променя автоматично,
когато свържете системата и
телевизора посредством SCART
(EURO AV) кабел
• Задайте [CONTROL FOR HDMI] настройката в [HDMI SETUP] в положение
[OFF]
USB устройство
Симптом
Начин на отстраняване
На дисплея на предния панел се из- • Получил се е проблем с нивото на електрическото напрежение от (USB)
порта. Изключете системата и USB устройството от
(USB) порта.
вежда индикация “OVERLOAD”.
Уверете се, че в USB устройството няма проблем. Ако индикацията на
екрана не се промени, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Използвате ли USB устройство, • Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, може да се получи
следния проблем. Вижте “USB устройства, които можете да възпроизвеждакоето се поддържа?
те” (притурка) относно поддържаните видове устройства.
–
–
–
–
–
–
–
102BG
USB устройството не се разпознава.
Имената на файловете или папките не се извеждат на системата.
Възпроизвеждането не е възможно.
Звукът прескача.
Съществуват смущения.
Извежда се звук със смущения.
Трансферът спира преди да е приключил.
• USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, след
това включете USB устройството отново.
Звукът съдържа смущения.
• Честота, която използвате за кодиране на дискове, е ниска. Изпращайте
аудио файлове с по-висока честота към USB устройството.
Съществуват смущения и звукът прескача.
• Изключете системата, след това включете отново USB устройството.
• Възможно е смущенията да са се получили по време на запис или копиране.
Изтрийте файла и опитайте да записвате или копирате отново.
• Копирайте файлове на вашия компютър, форматирайте USB устройството във формат FAT12, FAT16 или FAT32 и копирайте файловете на USB
устройството отново.*
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB
устройства да не поддържат всички системи. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на всяко USB устройство и се свържете
с производителя.
USB устройството не може
да бъде свързано към
(USB)
порт.
• USB устройството е свързано наобратно. Свържете устройството
правилно.
USB устройството, което
използвате с друго устройство,
не работи.
• Възможно е да сте записвали в неподдържан формат. Ако е така, първо
вземете предпазни мерки за подсигуряване на важните файлове на USB устройството, като ги копирате на твърдия диск на вашия компютър. След
това форматирайте USB устройството в система FAT12, FAT16 и FAT32
и отново прехвърлете подсигурените аудио файлове на USB устройството
отново.*
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB
устройства да не поддържат всички системи. За подробности вижте
ръководствата за експлоатация, приложени към всяко USB устройство, и
се свържете с производителя.
Индикацията “READING” се
извежда за дълго време.
• Процесът по прочитане на данните може да отнеме известно време в
следните случаи.
–
–
–
–
Ако на USB устройството има много папки или файлове.
Ако файловата структура е много сложна.
Ако капацитетът на паметта е надвишен.
Ако вградената памет е фрагментирана.
• Sony препоръчва да следвате следните принципи.
– Общият брой папки на USB устройството да бъде 200 или по-малко.
– Общият брой файлове в папка да бъде 150 или по-малко.
Имената на файловете не се
извеждат правилно.
• Трансферирайте музикални данни а USB устройството отново, тъй като
вече прехвърлените може да са повредени.
• Кодовете за символи, които могат да се извеждат от системата са само
номера и букви. Другите символи не се извеждат правилно.
На дисплея на предния панел се извежда индикация “DATA ERROR”,
когато възпроизвеждате USB
устройство.
• Аудио файлът/JPEG файлът с изображение, който желаете да възпроизведете, е повреден.
• Данните не са MPEG1 Audio Layer 3 данни.
• Форматът на JPEG файла с изображение не съответства с DCF.
• Разширението на JPEG файла с изображение е “.jpg” или “.jpeg”, но файлът не
е в JPEG формат.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.avi” или
“.divx”, но не е в DivX формат или е в DivX формат, който не се поддържа
от DivX Certified профили.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.mp4” или
“.m4v”, но не е в MP4 формат или е в MP4 формат, който не се поддържа от
MPEG4 Simple Profiles система.
Възпроизвеждането не започва.
• Изключете системата, след това отново включете USB устройството.
• Свържете USB устройство, което системата може да възпроизведе
(притурка).
• Натиснете H, за да започнете възпроизвеждане.
Възпроизвеждането не започва
от първата песен.
• Program Play, Shuffle Play или Repeat Play са избрани. Натиснете CLEAR, за да
отмените тези функции преди да възпроизвеждате от USB устройство.
Избрали сте Resume Play
• При спиране, натиснете x на устройството или на дистанционното
управление и след това започнете възпроизвеждане.
Допълнителна информация
Няма звук.
103BG
Симптом
Начин на отстраняване
Отнема време, за да започне
възпроизвеждането
• Системата възпроизвежда аудио файл в ААС формат.
USB устройството (аудио файл/ • USB устройства, форматирани с файлова система, различна от FAT12, FAT16
JPEG файл с изображение) не може или FAT32 не се поддържат.*
• Файлове, които са кодирани или защитени от пароли и др., не могат да се
да се възпроизведе.
възпроизвеждат.
• MP3 файлът не притежава разширението “.MP3”.
• WMA файлът не притежава разширението “.wma”.
• AAC файлът не притежава разширението “.m4a”.
• DivX файлът няма разширение “.avi” или “.divx”.
• MPEG4 файлът няма разширение “.mp4” или “.m4v”.
• Данните не са запазени в желания формат.
• Възпроизвеждат се MP3 файлове в формат, различен от MPEG1 audio layer3.
• Ако използвате разделено на части USB устройство, вие можете да възпроизведете само аудио файловете в първата част.
• Системата може да възпроизведе папки до 8 ниво.
• За аудио файлове/JPEG файлове с изображения, проверете настройките за
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 72).
• Броят на папките надвишава 200.
• Броят на файловете надвишава 150.
• За аудио файлове/JPEG файлове с изображения, папката съдържа повече от
150 файла.
• JPEG файлът с изображение не е с разширение “.JPG” или “.JPEG”.
• JPEG файлът с изображение е по-голям от 3,072 (широчина) х 2,048 (височина)
в нормален режим или повече от 2,000,000 пиксела в прогресивен JPEG режим,
който се използва най-вече в Интернет.
• Не можете да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения с голямо съотношение между широчината и височината.
• WMA файл, който е в WMA DRM, WMA lossless или WMA PRO формат, не
може да бъде възпроизведен.
• ААС файл, който е в ААС DRM или AAC lossless формат, не може да бъде
възпроизведен.
* Системата поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB
устройства да не поддържат всички системи. За подробности вижте
ръководствата за експлоатация, приложени към всяко USB устройство, и
се свържете с производителя.
Аудио файлове или JPEG файлове • След като системата прочете всички файлове на USB устройството
с изображения се възпроизвеждат възпроизвеждането може да отнеме повече време от обикновено, ако:
– броят на папките или файловете е много голям.
по-бавно от другите.
– структурата на папките или файловете е много сложна.
– капацитетът на паметта е много голям.
– размерът на файла е много голям.
– структурата на паметта е фрагментирана.
• Sony препоръчва да следвате следните принципи.
– Общият брой папки на USB устройството да бъде 200 или по-малко.
– Общият брой файлове в папка да бъде 150 или по-малко.
• Получили са се следните проблеми.
Не можете да започнете запис/
копиране на USB устройството. – USB устройството е пълно.
– Броят на MP3 файловете и папките на USB устройството е достигнал
лимита си.
– USB устройството е защитено от запис.
104BG
Симптом
Начин на отстраняване
Прехвърлянето е спряно преди да • Скоростта на връзка с USB устройството е много ниска. Свържете USB
устройство, което може да се възпроизвежда от тази система.
е приключило.
• Ако операциите по запис, копиране или изтриване бъдат повторени няколко
пъти, структурата на файловете в USB устройството става сложна.
Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да го форматирате. Ако проблемът продължи, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
Записът на USB устройството
води до грешка.
• Използвате USB устройство, което не се поддържа. Вижте “USB устройства, които могат да се възпроизвеждат” (притурка).
• USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на
запис/копиране. Изтрийте наполовина записания файл и отново опитайте
запис/копиране. Ако това не оправи проблема, вероятно USB устройството е повредено. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация
на USB устройството, за да форматирате носителя. Ако проблемът
продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.
Аудио файловете или папките на • Проверете дали USB устройството не е защитено от запис.
USB устройството не могат да • USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на
изтриване. Изтрийте наполовина изтрития файл. Ако това не оправи пробъдат изтрити.
блема, USB устройството може би е повредено. Следвайте процедурата в
ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате
носителя. Ако проблема продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.
Симптом
Начин на отстраняване
Не е установена S-AIR връзка
(няма предаване на звук), наприер
индикаторъ за S-AIR трансмисия
прави едно от следните:
• Изключва се
• Примигва
• Свети в червено
• Ако използвате друго S-AIR основно устройство, поставете го на повече от
8 м разстояние от устройството.
• Потвърдете ID на устройството и S-AIR допълнителния компонент (стр.
81).
• Към устройството е свързан друг допълнителен S-AIR компонент. Извършете свързване с желания S-AIR компонент (стр. 83).
• Инсталирайте основното S-AIR устройство и S-AIR допълнителния компонент далеч от други безжични устройства.
• Спрете използването на други безжични продукти.
• Допълнителният S-AIR компонент е изключен. Уверете се кабелът за захранването е свързан и включете допълнителния S-AIR компонент.
От S-AIR компонента няма звук
• Ако използвате друг S-AIR основен компонент, поставете го на повече от 8
м разстояние от компонента.
• Потвърдете ID означението на устройството и S-AIR допълнителния
компонент (стр. 81).
• Потвърдете настройките по свързването (стр. 83).
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент по-близо един до друг.
• Избягвайте употребата на оборудване, което генерира електромагнетична
енергия като например микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент на разстояние от други безжични устройства.
• Спрете използването на други безжични продукти.
• Сменете настройките “RF CHANGE” (стр. 84).
• Сменете настройките по ID обозначение на S-AIR основното устройство и
S-AIR допълнителния компонент.
• Изключете основното устройство и S-AIR допълнителния компонент, след
това ги включете отново.
Допълнителна информация
Функция S-AIR
105BG
Симптом
Начин на отстраняване
Има шум или звукът прескача
• Ако използвате друг S-AIR основен компонент, поставете го на повече от 8
м разстояние от компонента.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент по-близо един до друг.
• Избягвайте употребата на оборудване, което генерира електромагнетична
енергия като например микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR допълнителния компонент на разстояние от други безжични устройства.
• Спрете използването на други безжични продукти.
• Сменете настройките “RF CHANGE” (стр. 84).
• Сменете настройките по ID обозначение на S-AIR основното устройство и
S-AIR допълнителния компонент.
106BG
Функция за автодиагностика
Когато на екрана се изведе
номер
(Когато на дисплея се появяват букви/цифри)
Когато функцията за автодиагностика се
включва, за да предотврати неизправно функциониране на системата, на екрана и на дисплея на
предния панел мига сервизен номер от 5 символа
(например С 13 50). В този случай проверете в
следващата таблица.
Когато включите системата, номерът на модела
[VER.X.XX] (X е номер) може да се изведе на екрана.
Въпреки че това не е неизправност и системата
може да се използва единствено в сервиз на Sony,
нормалната операция не е възможна. Изключете
системата и след това отново включете системата, за да работите.
VER.X.XX
C:13:50
Повреда и/или начин на
отстраняване
С 13
Дискът е замърсен.
, Почистете диска с парче
мек плат (стр. 97).
С 31
Дискът не е зареден правилно.
, Рестартирайте системата и заредете диска
правилно.
Е ХХ (хх е
произволно
число)
За да предотврати неизправно функциониране, системата
е извършила функция за автодиагностика.
, Свържете се с най-близкия
доставчик на Sony и съобщете 5-символния номер.
Например: Е 61 10
Допълнителна информация
Първите три
символа на
сервизния
номер
107BG
Видео
Спецификации
Изходи
Усилвател
Стерео режим (измерен)
108 W + 108 W (3 ома
за 1 kHz, 1 % THD)
Съраунд режим (примерен) RMS изход за захранване, 10 %THD
FL/FR/C/SL/SR*: 142
W (на канал при 3 ома
за 1 kHz, 10 % THD)
Субуфер*: 140 W (3
ома за 80 kHz, 10 %
THD)
* Възможно е да не се изведе звук в зависимост от настройките на Звуковото поле и
източника.
Входове (Аналогови)
TV (AUDIO IN)
Чувствителност:
450/250 mV
AUDIO IN
Чувствителност:
250/125 mV
Входове (Цифрови)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Импеданс: 75 ома
Входен поток: Dolby
Digital 5.1ch/DTS 5.1
ch/Linear PCM 2 ch
(Примерна честота:
по-малка от 48 kHz)
Изходи (Аналогови)
Слушалки
Приема слушалки с нисък и висок импеданс
Super Audio CD/DVD Система
Свойства на диодния лазер Продължителност на
емисията:
Постоянна
Извеждане на лазера:
по-малко от 44.6-* Това извеждане е измерено при разстояние от 200 мм
от повърхността на лещата на Optical Pick-up Block
при 7 мм диафрагма.
Система на формат на
сигнала
(USB) порт:
Максимално напрежение:
Тунер
Система
Високоговорителна система:
Бас рефлекс
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 295 х 1,185 х 295 mm
(само високоговорителя 113 mm x 640
mm x 87 mm) (ш/в/д)
Тегло (приблизително)
3.3 kg
Централен (SS-CT91)
Високоговорителна система
Бас рефлекс, Магнитно защитен
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 265 х 94 х 77 mm
(ш/в/д)
Тегло (приблизително)
0.7 kg
Съраунд
DAV-DZ680 (SS-TS92)
Високоговорителна система:
Бас рефлекс
Високоговорител
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 103 х 164 х 94 mm
(ш/в/д)
Тегло (приблизително)
0.5 kg
DAV-DZ780 (SS-TS98)
NTSC/PAL
500 mА
Измерен импеданс
Размери (приблизително)
PLL кварцово-заключена цифрова синтезаторна система
Тегло (приблизително)
FM тунер
Обхват на настройка
Северо американски модел: 87.5 – 108.0 MHz (на
стъпки от 100 kHz)
Други модели
87.5 – 108.0 MHz (на
стъпки от 50 kHz)
Антена
FM кабелна антена
Антенни терминали
75 ома, небалансирани
Междинна честота
10.7 MHz
108BG
Високоговорители
Предни (SS-TS98)
Високоговорителна
система:
Високоговорител
USB
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
R/G/B: 0.7 Vp-p, 75
ома
HDMI OUT: Тип А
(19 игли)
Бас рефлекс
65 mm в диаметър,
конусовиден тип
3.0 ома
295 х 1,185 х 295 mm
(само високоговорителя 113 mm x 640
mm x 87 mm) (ш/в/д)
3.3 kg
Субуфер (SS-WS91)
Високоговорителна система
Бас рефлекс, магнитно
защитен
Високоговорител
160 mm в диаметър,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3.0 ома
Размери (приблизително) 168 х 300 х 325
(ш/в/д)
Тегло (приблизително)
5.3 kg
Общи характеристики
Изисквания към захранването
220 - 240 V AC, 50/60
Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 150 W
Готовност: 0.3 W (в
режим на пестене на
захраневането)
Изходен волтаж(DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Изходно напрежение(DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Размери (приблизително) 430 х 66 х 390 mm
(ш/в/д) включително
издадените части
Тегло (приблизително)
4.3 kg
Поддържани формати на файлове
MP3 (MPEG1 Audio Layer -3)
Продължение на файла:
Битрейт:
Примерни честоти:
mp3
32 kbps – 320 kbps
32/44.1/48 kHz
Продължение на файла:
Битрейт:
Примерни честоти:
wma
48 kbps – 192 kbps
44.1 kHz
ААС (само за USB устройства)
Продължение на файла:
Битрейт:
Примерни честоти:
m4a
48 kbps - 320 kbps
44.1 kHz
DivX
Продължение на файла:
Видео кодек:
Битрейт:
Рамкова честота:
Резолюция:
Аудио кодек:
avi/divx
DivX video
8 Mbps (MAX)
30 fps
720 х 576
МР3
MPEG4
Формат на файла:
Продължение на файла:
Видео кодек:
(AVC не е съвместим)
Битрейт:
Рамкова честота:
Резолюция:
Аудио кодек:
съвместим)
DRM
МР4 File Format
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
Цифрова автоматична кино настройка
Digital Cinema Auto Calibration е разработена от
Sony за автоматично измерване и настройка на
високоговорителите за кратък период от време,
спрямо обстановката, в която слушате.
Dolby Digital
Този формат за озвучаване на кинозали е понапреднал от Dolby Surround Pro Logic. В този
формат съраунд високоговорителите извеждат
стерео звук с разширен честотен обхват, а
независимо от тях е включен и субуфер канал
за по-обемен бас. Този формат се нарича и “5.1”,
като субуфер каналът се определя като канал 0.1
(защото функционира само когато е необходим
обемен басов ефект). Данните за всички 6 канала
в този формат са записани отделно за по-качествено разделяне на каналите. Освен това, тъй
като всички сигнали са обработени по цифров
път, има по-малко влошаване на сигнала.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II създава пет пълно-честотни
изходни канали от двуканални източници. Това се
постига чрез използването на модерен матричен съраунд декодер с висока чистота, който
извлича пространствените характеристики на
оригиналния запис, без да добавя нови звуци или
тонални оттенъци.
x Кино-режим
Кино-режимът се използва за стерео телевизионни програми и за всички програми, кодирани
със звук Dolby Surround. Резултатът е подсилено
насочване на звуковото поле, което се доближава
до качеството на отделен 5.1-канален звук.
x Музикален режим
Музикалният режим се използва за всички стерео
музикални записи и предлага широко и дълбоко
звуково пространство.
Допълнителна информация
WMA (само за USB устройства)
Речник
Dolby Surround Pro Logic
4 Mbps
30 fps
720 х 576
ААС-LC (HE-AAC не е
Не е съвместим
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предупреждение.
Като един от методите за декодиране на
формата Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic
извежда четири канала от двуканален звук. Сравнен с предишната система Dolby Surround, Dolby
Surround Pro Logic репродуцира преминаването на
звука отляво надясно по-естествено и локализира звуците по-прецизно. За да се възползвате
максимално от Dolby Surround Pro Logic, трябва
да имате два съраунд високоговорителя и един
централен високоговорител. Съраунд високоговорителите извеждат моно звук.
109BG
DTS
Super Audio CD
Технология за цифрова аудио компресия, разработена от DTS, Inc. Тази технология отговаря на
5.1-канален съраунд. Задният канал е стерео и има
отделен нискочестотен канал в този формат.
DTS извежда същите 5.1 отделни канали с висококачествен цифров звук. Доброто разделяне на
каналите се осъществява благодарение на факта,
че данните за всеки канал са записани отделно и
се обработват по цифров път.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Super Audio CD е нов, висококачествен стандарт
за дискове, в който музиката е записана спрямо
DSD (Direct Stream Digital) формата (обикновените дискове се записват в PCM формат). DSD
форматът използва честота на записа, която е
около 64 пъти по-голяма от тази на обикновените дискове с квантизация от 1 бит. Така се
постига както широк честотен обхват, така и
широк динамичен обхват, като по този начин
музиката се доближава много повече до оригиналния звук.
HDMI е интерфейс, който поддържа както
видео, така и аудио на една цифрова връзка, което
ви позволява да се наслаждавате на качество
и звук с високо качество. DMI спецификациите поддържат HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), технология за защита на
копирането, която включва кодираща технология за цифрови видео сигнали.
В зависимост от Super Audio CD слоя и комбинацията на CD слоевете съществуват два вида
дискове.
• Super Audio CD слой: сигнален слой с висока
плътност за Super Audio CD.
• CD слой1): Слой, който се чете от обикновени CD плейъри.
Родителски контрол
Функция на DVD диска за ограничаване на възпроизвеждането въз основа на възрастта на зрителите в съответствие с възрастовите ограничения
за всяка страна. Ограничението е различно за
различните дискове; когато ограничението се активира, възпроизвеждането се забранява изцяло,
сцените на насилие се прескачат или се заменят с
други и т.н.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio frequency)
В наше време се наблюдава широко и бързо разпространение на DVD медиа, Digital Broadcasting
(излъчване на цифрова телевизия) и други медии с
високо качество.
За да се осигури излъчването без разваляне на
сигнала и най-скритите нюанси на тези висококачествени медии, Sony разработи технологията
наречена “S-AIR” за радио излъчване на цифрови
аудио сигнали без компресиране и инкорпорира
тази технология в EZW-T10/EZW-T100.
Тази технология трансферира цифрови аудио
сигнали без компресия като използва честоти
2.4GHz от ISM обхвата (индустриални, научни
и медицински честоти) като например безжична
LAN връзка и Bluetooth.
110BG
x Видове Super Audio CD
Диск с единичен слой
(диск с един Super Audio CD слой)
Super Audio CD
слой
Хибриден диск 2)
(диск със Super Audio CD слой и CD слой)
CD слой 3)
Super Audio
CDслой 3)
Един слой на Super Audio CD се състои от двуканална област или многоканална област
• Двуканална област: Област, в която се записва двуканален стерео звук.
• Многоканална област: Област, в която се
записва многоканален (до 5.1 канала) звук.
Двуканална
област 4)
Многоканална
област 4)
Super Audio
CD слой
1)
Можете да възпроизвеждате CD слоя на обикновен
CD плейър.
Тъй като и двата слоя са от една страна, не е необходимо да обръщате диска.
3)
За да изберете слой, вижте “Избор на слой на възпроизвеждане за хибриден Super Audio CD” (стр. 38).
4)
За да изберете област, вижте “Избор на област за
възпроизвеждане на 2 канален + многоканален Super
Audio CD” (стр. 38).
2)
Допълнителна информация
111BG
Приоритет на възпроизвеждане за различни видове файлове
Следната таблица описва приоритета за възпроизвеждане на различните видове файлове при настройки
[MEDIA].
настройки [MEDIA]
Вид на файла на диска
или на USB устройство
Само за видео файлове
[VIDEO]
[MUSIC/
PHOTO]
[PHOTO]
[MUSIC]
Диск
USB устройство
Диск
Диск/USB
устройство
Диск/USB
устройство
Видео
файлове
JPEG файлове
с изображения
Аудио
файлове
JPEG файлове
с изображения
Аудио
файлове
JPEG файлове
с изображения
Видео
файлове
JPEG файлове
с изображения
Аудио
файлове
Видео
файлове
Аудио
файлове
Аудио
файлове
Видео
файлове
Само за JPEG файлове с JPEG файлове
изображения
с изображения
Само за аудио файлове Аудио
файлове
Видео файлове и JPEG Видео
файлове с изображения файлове
Видео файлове и аудио Видео
файлове
файлове
Аудио файлове и JPEG Аудио файфайлове с изображения лове и JPEG
файлове с
изреждане на
изображения
Видео файлове, аудио
Видео файлове
файлове и JPEG файлове с изображения
Видео
файлове
JPEG файлове
с изображения
Аудио
файлове
Видео
файлове
Видео
файлове
Аудио
файлове
Видео
файлове
JPEG файлове
с изображения
Аудио
файлове
JPEG файлове
с изображения
Аудио
файлове
Аудио файлове и JPEG
файлове с
изреждане на
изображения
Видео файлове Аудио файлове и JPEG
файлове с
изреждане на
изображения
*Когато използвате диск, можете да възпроизвеждате само МР3 записи.
112BG
JPEG файлове Аудио
с изображения файлове
Списък на езиковите кодове
Езиците са съвместими с ISO 639: 1988 (E/F) стандарта
Код Език
Код Език
Код Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Допълнителна информация
Код Език
1703 Не е определен
Код на страната за родителски контрол
Код Държава
Код Език
Код Език
Код Език
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Дания
Финландия
Франция
Германия
Индия
Индонезия
Италия
Япония
Корея
Малайзия
Мексико
Холандия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Португалия
Русия
Сингапур
Испания
Швеция
Швейцария
Тайланд
Великобритания
113BG
Индекс на частите и контролните бутони
За повече информация се обърнете към страниците, указани в скоби.
Преден панел
A '/1(захранване/готовност)(28, 95)
I
B Zотваряне/затваряне) (35)
J OPERATION DIAL (35)
C Дисплей на предния панел (116)
K Жак PHONES (35)
D FUNCTION (31)
L Жак AUDIO IN/ Жак А.CAL MIС (24, 28, 87)
E
M Бутони за възпроизвеждане (35)
(сензор за устройство за дистанционно управление) (11)
F Индикатор MOVIE/MUSIC (90)
G VOLUME (35)
H REC TO USB (76)
114BG
(USB) порт (67)
N Отвор за диск (35)
Заден панел
Screws*
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
EZW-T100
TV
SPEAKER
DIGITAL IN
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
HDMI OUT
DC5V
0.7A MAX
COAXIAL
OUTPUT(TO TV)
F Жак HDMI OUT (23)
B ЕZW-T100 вход (80)
C Жак COAXIAL FM 75 -- (26)
G TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL) жакове
(23)
D Жак EURO AV T OUTPUT (TO TV) (23)
*
E Жак DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (24,
79)
Внимание
Не отстранявайте винтовете освен ако
няма да инсталирате EZW-T100.
Допълнителна информация
Допълнителна информация
A SPEAKER жакове (22)
115BG
Дисплей на предния панел
Индикации на дисплея на предния дисплей
A Състояние на възпроизвеждане
B Мига, когато зададете таймер за самостоятелно изключване. (91)
C Извежда състоянието на системата,
като глава, заглавие, или номер на
записа, информация за време, честота
на радиото, състояние на възпроизвеждането, режим на декодиране и др.
D Светва, когато приемете станция
(само за радио). (61)
E Стерео/моно ефект (само за радио).
(62)
F Светва, когато S-AIR предавателя (не
е включен в комплекта) е поставен в
устройството и системата излъчва
звук (80)
116BG
G Светва, когато HDMI OUT жакът е правилно свързан към HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-съвместимо
устройство с HDMI или DVI (Digital
Visual Interface) вход. (23)
H Текущ съраунд формат (освен за JPEG).
I Светва, когато сте заредили NTSC
диск.
J Светва, когато заредите Super Audio
CD/CD. (38)
Устройство за дистанционно управление
АЗБУЧЕН РЕД
ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ
P–Z
PICTURE NAVI FG (46, 69)
PRESET +/– XK (62)
PROG +/– XK (88)
S-AIR MODE FH
SLEEP RK (91)
SOUND MODE (90)
SUBTITLE RI (37)
SYSTEM MENU (27, 32, 61,
91)
THEATRE RL (64)
TOOLS XI (88)
TUNING +/– (61)
TV XM (88)
TV INPUT X (88)
VOLUME +/– (35)
TV </ (¹ÁÂÕι·Ä¼
ºÅÉŹÄÅÈÉ) RM (88)
$/9/Y/D/
RT (27, 28, 38, 40,
61, 86)
+/– (45, 67)
REPLAY/ADVANCE
(35)
/ XK (35)
N/. (35)
STEP
/
(35)
SLOW
/
(35)
)(¹Ñ¾ÆÇÅ¿¾¹¼½»·Ä¼) F (35)
Y (ÈÉÅÆ) XL (35)
9 (Ʒʾ·) RB (35)
DISPLAY2) XI (28, 38, 40, 53,
86, 118)
0RETURN FB (39, 88)
-/-- FT (88)
1) Вижте приложената
притурка.
2) Бутонът присъства
само за “DVD”, “USB” или
“DMPORT” функция. В
зависимост от DIGITAL
MEDIA PORT адаптера,
този бутон може да не
работи.
Допълнителна информация
A–O
ANGLE XT (36)
AUDIO RH (37)
CLEAR FT (40, 62)
D.TUNING RI (62)
DIMMER FE (92)
DISPLAY XB (63, 73, 92)
DVD MENU XH (43)
DVD TOP MENU RE (43)
DYNAMIC BASS (89)
ENTER XG (88)
FUNCTION +/– (31, 35)
MEMORY SELECT1) XT
MENU XH (88)
MUTING (35)
NIGHT XE (89)
ONE-TOUCH PLAY FI (65)
_ÊÉÅÄ¿ÙÈÙÍ¿ËÇ¿ RG (39, 61, 88)
</ (¹ÁÂÕι·Ä¼
ºÅÉŹÄÅÈÉ) (27, 28, 35)
117BG
Упътване за екрана на Контролното меню
Използвайте контролното меню, за да изберете желаната от вас функция и да видите информацията за
нея.
DISPLAY
Неколкократно натиснете бутона
Всеки път когато натиснете
1 t 2 t ... t 1 t...
DISPLAY.
DISPLAY, Контролното меню се променя както следва:
1 Екран на Контролното меню 1
2 Екран на Контролното меню 2 (извежда се само за определени видове дискове)
3 Екран на Контролното меню изключен
Забележкa
• Екранът на Контролното меню се извежда само по време на функции “DVD”, “USB”.
Екран на Контролното меню
В зависимост от вида на диска екранът на Контролното меню 1 или 2 ще показва различни индикации.
За подробности относно всяка индикация вижте страниците в скоби.
118BG
Пример: Екран 1 на Контролното меню при възпроизвеждане на DVD VIDEO.
Номер на текущо възпроизвежданото заглавие
Номер на текущо възпроизвежданата глава
Общ брой на заглавията
Опции в
Контролното меню
Общ брой на главите
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Избрана опция
DVD VIDEO
Вид на възпроизвеждания диск
Възпроизведено време
Текуща настройка
Опции
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Работно съобщение
За да изключите дисплея
Натиснете
DISPLAY.
Списък на индикациите в Контролното меню (освен за USB устройство)
Индикация Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид диск
[TITLE] (стр. 43)/[SCENE] (стр. 43)/[TRACK] (стр. 43)
Избира заглавието, сцената или трака, който ще се възпроизвежда.
[CHAPTER] (стр. 43)/[INDEX] (стр. 43)
Избира главата или индекса, който ще се възпроизвежда.
Допълнителна информация
Име на функцията от
избраната индикация в
Контролното меню
Състояние на възпроизвеждане (N Възпроизвеждане,
X Пауза, x Стоп и т.н.)
[INDEX] (стр. 43)
Извежда или избира индекса, който ще се възпроизвежда
[TRACK] (стр. 43)
Избира песента, която ще се възпроизвежда.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 43)
Избира вида на заглавията за възпроизвеждане (DVD-RW/DVD-R),
оригиналните [ORIGINAL] или редактираните [PLAY LIST].
[TIME] (стр. 44)
Проверява изминалото и оставащото възпроизведено време.
Въвеждане на времеви код за търсене на картина и музика.
Извежда DVD/Super Audio CD/CD текст или името на MP3 файла.
[MULTI/2CH] (стр. 38)
Можете да изберете област за възпроизвеждане на Super Audio CD, когато е възможно.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (стр. 38)
Можете да изберете област за възпроизвеждане на Super Audio CD, когато е възможно.
[PROGRAM] (стр. 40)
Избира възпроизвеждане на песните в реда, който желаете.
119BG
[SHUFFLE] (стр. 41)
Възпроизвежда песните в произволен ред.
[REPEAT] (стр. 42)
Възпроизвежда целия диск (всички заглавия/песни/албуми) повторно
или едно заглавие/глава/песен/албум повторно.
[A/V SYNC] (стр. 51)
Регулира разминаването между звук и картина.
[DISC MENU] (стр. 43)
Можете да изведете DVD менюто.
[BROWSING] (стр. 48)
Можете да изведете списъка с папки/JPEG файлове с изображения.
[SETUP] (стр. 53)
[QUICK] (Бърза настройка) (стр. 28)
Можете да направите основни настройки. Използвайте бързата настройка, за да изберете
езика на екрана, съотношението на телевизионния екран и изберете дали да стартирате
автоматичната настройка.
[CUSTOM] (Индивидуална настройка)
Като допълнение към бързата настройка, с тази функция можете да регулирате и други
различни настройки.
[FOLDER] (стр. 43)
Избира папката за възпроизвеждане.
[FILE] (стр. 43)
Избира JPEG файла или DivX видео файл, който ще се възпроизвежда.
[DATE] (стр. 94 )
Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.
[INTERVAL] (стр. 47)
Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на
телевизионния екран.
[EFFECT] (стр. 48)
Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение
при изреждане на кадри.
[MEDIA] (стр. 48)
Избира вида на данните (MP3 файл, JPEG файл с изображение, видео файл или и
МР3 файл и JPEG файл с изображение), когато е зареден DATA CD/DATA DVD.
* Тези опции не се извеждат, когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD с DivX видео файлове.
Списък на индикациите в Контролното меню за USB устройство
Индикация Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид диск
[REPEAT] (стр. 73)
Възпроизвежда цялото съдържание на USB устройството (всички папки/всички
файлове) повторно или една папка/файл повторно.
[BROWSING] (стр. 72)
Можете да изведете списъка с папки/JPEG файлове с изображения.
[DATE] (стр. 74)
Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.
[INTERVAL] (стр. 70)
Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на телевизора
120BG
[EFFECT] (стр. 71)
Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение при
изреждане на кадри.
[MEDIA] (стр. 72)
Избира вида на данните; аудио файл, JPEG файл с изображение, когато възпроизвеждате USB устройство.
[USB TRANSFER] (стр. 75)
Можете да записвате песни на аудио CD или да копирате МР3 файлове на CD/DATA
CD/DATA DVD на USB устройство.
[SHUFFLE]
Можете да записвате без ред.
[TRACK]
Можете да изберете записът, който да запишете.
[FOLDER]
Можете да изберете папката, която да се възпроизвежда.
[FILE]
Можете да изберете JPEG файлът с изображения, която да се възпроизвежда.
Съвет
• Иконата на контролното меню свети в жълто
, когато изберете опция, различна от
[OFF]. (Само за [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] и [A/V SYNC].) Индикаторът [ORIGINAL/PLAYLIST] свети в жълти, когато е избрана настройка [PLAY LIST] (настройка по подразбиране). Индикаторът [MULTI/2
CH] светва в жълто, когато изберете мултиканална зона за възпроизвеждане на Super Audio CD.
Допълнителна информация
[TIME]
Можете да проверите изминалото време и оставащото време за възпроизвеждане.
[A/V SYNC]
Можете да регулирате времето между образ и звук.
121BG
Азбучен указател
Цифри
5.1 канален съраунд 37
А–D
A/V SYNC 51
AAC файл 67
ANGLE 37
ATTENUATE 91
AUDIO 54
AUDIO (HDMI) 56
AUDIO DRC 57
AUDIO SETUP 57
AUTO CALIBRATION 57, 87, 109
BACKGROUND 57
COLD RESET 95
CONTROL FOR HDMI 55
CUSTOM 53, 95
DATA CD 49
DATA DVD 49
DEMO 27
DIGITAL MEDIA PORT 79
DIMMER 92
DISPLAY 63
DivX 67
DivX-- 49, 58
Dolby Digital 37, 109
Dolby Pro Logic II 109
Dolby Surround Pro Ligic 109
DTS 37, 110
DUAL MONO 90
DVD меню 43
DYNAMIC BASS 89
E-M
EFFECT 48, 71
FM MODE 62
HDMI
Y--/RGB (HDMI) 56
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 110
HDMI RESOLUTION 55
HDMI SETUP 55
INTERVAL 47, 70
JPEG файл с изображение 45, 67
JPEG RESOLUTION 56
LANGUAGE SETUP 54
LINE 55
MEDIA 45, 46, 47, 48, 49, 68, 69, 71, 72
MENU 54
MP3 файл 45, 67
MPEG4 49, 67
MULTI DISC RESUME 58
Multiplex broadcast sound 90
N–Z
NIGHT 89
OSD 54
PARENTAL CONTROL 51, 58 110
PAUSE MODE 55
PBC възпроизвеждане 39
PICTURE NAVI 46, 70
122BG
RDS 63
RESET 58, 95
RF CHANGE 85
S-AIR 110
S-AIR ID 81
S-AIR MODE 82
S-AIR рисивър 80
S-AIR STBY 83
SCREEN SAVER 57
SETUP 53, 95
SLEEP 91
SPEAKER FORMATION 57, 86
SPEAKER SETUP 58
CONNECTION 58
DISTANCE 58, 59
LEVEL 59
SUBTITLE 37, 54
Super Audio CD 38, 110
SYSTEM MENU 27, 32, 62, 81, 82, 83, 84, 91, 92
SYSTEM SETUP 57
TEST TONE 59
TIME 44
TRACK SELECTION 57
TV TYPE 55
USB устройство 67
VIDEO SETUP 54
VOLUME LIMIT 56
WMA файл 67
А–Я
Аудио файл 67
Бърза настройка 28
Възстановяване на възпроизвеждането 39
Дискове, които могат да се възпроизвеждат 6
Дисплей на предния панел 92, 116
Екран с контролно меню 118
Заден панел 115
Изреждане на кадри 47
Контрол за HDMI 64
Моментно повтаряне 36
Моментно превъртане напред 36
Мулти сесийни дискове 7
Наименуване на радио станции 62
Повторно възпроизвеждане 42
Преден панел 114
Програмно възпроизвеждане 40
Разбъркано възпроизвеждане 41
Регионален код 8
Списък с езиковите кодове 113
Съраунд усилвател 80
Устройство за дистанционно управление 11
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да
намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising