Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Система за домашно кино с Blu-ray и Bluetooth® Кратко ръководство за работа и настройка

Blu-ray Disc™/DVD система за домашно кино
BG
Започнете оттук
Ръководство за бързо стартиране
BDV-N7200W
BDV-N9200W
BDV-N9200W
BDV-N7200W
1
Съдържание на комплекта/Настройване на високоговорителите
BDV-N9200W
 
 

2

Свързване на телевизора


BDV-N7200W

 

3

Свързване на други устройства
4
Екранна лесна настройка
5
Възпроизвеждане и използване на други функции

Главно устройство

Предни високоговорители

Съраунд високоговорители

Централен високоговорител

Събуфер

Съраунд усилвател

Съдържание на комплекта
Кабели на високоговорител (5)
R03 (размер AAA) батерии (2)
Винтове (големи)
(за BDV-N9200W само (4))
Винтове (малки)
(BDV-N9200W (12))
Проводникова FM антена
(ефирна)
Калибриращ микрофон
Дистанционно управление
(BDV-N7200W (8))
или
03
1
Като начало разположете
високоговорителите
в съответствие с обозначенията
на задния панел .
Можете също така да настроите
високоговорителите в позиция
[All Front] (Всички отпред) . За
повече подробности посетете:
http://support.sony-europe.com/


Главно устройство
Съраунд усилвател
Главно устройство
Съраунд усилвател
04
След това свържете
високоговорителите към
главното устройство и съраунд
усилвателя.
За сглобяването на
високоговорителите направете
справка в предоставеното
„Ръководство за монтаж
на високоговорителите“.
05
2
За да се насладите
на висококачествено
видеосъдържание и звук,
свържете чрез високоскоростен
HDMI кабел  (не е включен
в комплекта) и цифров оптичен
кабел  (не е включен
в комплекта).
Ако обаче телевизорът ви има
HDMI ARC (Audio Return Channel)
жак, нямате нужда от цифров
оптичен кабел  (не е включен
в комплекта).
Свързване на телевизор без HDMI ARC жак

06

Свързване на телевизор с HDMI ARC жак

3
За да свържете сет топ бокс,
игрова конзола или цифров
сателитен приемник,
използвайте HDMI кабел 
(не е включен в комплекта).
За FM радио свържете
включената в комплекта
FM проводникова антена 
и я удължете за приемане
на най-добър сигнал.


или
07
3
Можете да се свържете
с интернет и с домашна мрежа
чрез кабел за LAN мрежа или
безжична LAN мрежа 
(не е включен в комплекта).
Настройките на мрежата ще
намерите в началното меню
(стр. 13).
За повече подробности
посетете:
http://support.sony-europe.com/
Включете кабелите
за електрозахранване 
на главното устройство
и на съраунд усилвателя
в електрическия контакт.


Към рутер за широколентова връзка

08
4
Свържете калибриращия
микрофон и го поставете там,
където обикновено сядате.
Той ще се използва
за оптимизиране
на високоговорителите
в следващия раздел, за да ви
осигури възможно най-добро
усещане за съраунд звук.
Микрофонът може да бъде
отстранен изцяло, след като
приключи тази процедура.
09
4
Натиснете /, за да включите
системата. На дисплея
на горния панел се показва
„SETUP“.
За да подготвите системата за
употреба, извършете екранните
лесни първоначални настройки
чрез предоставеното
дистанционно управление.
Това би трябвало да отнеме
само няколко минути.
Ако не се покаже екранът
за настройки, изберете
правилния аудио-видео
вход на телевизора си.
/
///,
10
След като на екрана се
покаже [Easy Initial Settings
are complete.] (Лесните
първоначални настройки са
завършени.), изберете [Finish]
(Готово) и системата е готова
за употреба.
5
За да възпроизвеждате диск,
натиснете , за да отворите
капачето за диска, поставете
диска (с ориентиран нагоре
етикет) върху шпиндела, след
което натиснете , за да
затворите капачето на диска.
Ако възпроизвеждането
не започне автоматично,
изберете в категорията
[Video] (Видео), [Music]
(Музика) или
[Photo]
(Снимки), след което
натиснете .


11
5
 натиснете бутона BLUETOOTH
или
 задържите устройството
си близо до маркировката N
на главното устройство
(само за устройства,
съвместими с NFC).
Можете да слушате музика на
смартфона си или на друго
устройство чрез BLUETOOTH
комуникация със системата.
Можете да сдвоите/свържете
Bluetooth устройството, като:


BLUETOOTH
12
И в двата случая е необходимо
да осъществите управление
от вашето устройство.
За повече подробности
посетете:
http://support.sony-europe.com/
За достъп до повече функции натиснете HOME.
Примери:
 Слушане на радио през високоговорителите
на системата
 Предварително задаване на радиостанции
 Достъп до интернет съдържание
 Възпроизвеждане на файлове от свързаното
USB устройство









Можете да зададете
настройки за мрежата
чрез това меню, когато
главното устройство
е свързано към рутер за
широколентова връзка.
HOME
13
Предварително задаване
на радиостанции
1
Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато
на дисплея на горния
панел се покаже „FM“.
2
Натиснете и задръжте
TUNING +/–, докато започне
автоматичното сканиране.
3
4
Натиснете OPTIONS.
5
6
Натиснете /, за да
изберете [Preset Memory]
(Памет за предварително
задаване), след което
натиснете .
OPTIONS
Натиснете /, за да
изберете желания номер
на предварително зададена
станция, и след това
натиснете .
HOME
Повторете стъпки от 2 до 5, за
да запаметите други станции.
PRESET +/–
Избиране на предварително
зададена станция
1
Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато
на дисплея на горния
панел се покаже „FM“.
2
Натиснете PRESET +/–
неколкократно, за да
изберете предварително
зададената станция.
14
/,
TUNING +/–

Отстраняване на неизправности
Ако срещнете някое от следните затруднения, докато
използвате системата, използвайте тези указания за
отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт.
Прегледайте и инструкциите за експлоатация на следния
уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
Захранването не се включва.
 Проверете дали кабелът за електрозахранване е свързан
стабилно към електрическия контакт (електрическата
мрежа).

Системата не функционира нормално.
 Изключете кабела за електрозахранване от
електрическия контакт, след което го включете
отново след няколко минути.
Системата не извежда звука на телевизионна програма,
когато е свързана към сет топ бокс.
 Проверете връзките.
 Изберете правилния вход на системата, към който
е свързан сет топ боксът.
Няма звук или не се активира безжично предаване.
 Проверете състоянието на индикатора LINK/STANDBY
на съраунд усилвателя.
 Изключва се.
 Проверете дали кабелът за електрозахранване
на съраунд усилвателя е свързан стабилно.
 Включете съраунд усилвателя, като натиснете /
на съраунд усилвателя.

Мига в червено.
 Натиснете /, за да изключите съраунд усилвателя,
и проверете следните неща.
 Има ли късо съединение между означените
с + и – кабели на високоговорителите?
 Нещо блокира ли вентилационните отвори на
съраунд усилвателя?
След като проверите описаното по-горе и отстраните
проблемите, включете съраунд усилвателя. В случай
че проблемът не може да се установи дори след
проверка на всичко горепосочено, се консултирайте
с най-близкия търговец на Sony.
Мига бавно в зелено или оранжево или свети
в червено.
 Сигналът на звука е слаб. Преместете съраунд
усилвателя, така че индикаторът LINK/STANDBY да
светне в зелено или оранжево.
 Преместете системата далече от други безжични
устройства.
 Избягвайте използването на други безжични
устройства.
Свети в зелено или оранжево.
 Проверете връзките на високоговорителите.
Намаляване на консумацията на енергия
до по-малко от 0,3 W в режим на готовност
Натиснете HOME, след което натиснете ///, за да
изберете [Setup] (Настройка). Проверете дали са направени
следните настройки:
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата) >
[HDMI Settings] (Настройки на HDMI) > [Control for HDMI]
(Управление за HDMI), след което задайте за [Control for
HDMI] (Управление за HDMI) настройка [Off] (Изкл.).
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата) >
[Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране), след което
задайте за [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране)
настройка [Off] (Изкл.).
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата) >
[NFC], след което задайте за [NFC] настройка [Off] (Изкл.).
 Изберете [Network Settings] (Настройки на мрежата) >
[Remote Start] (Отдалечено стартиране), след което
задайте за [Remote Start] (Отдалечено стартиране)
настройка [Off] (Изкл.).
От съраунд високоговорителите
не се възпроизвежда звук.
 Натиснете OPTIONS и проверете дали за [Sound Field]
(Звуково поле) е зададена настройка [ClearAudio+].
Дискът не се възпроизвежда.
 Кодът на регион на диска не съвпада със системата.
 В главното устройство се е кондензирала влага върху
лещите. Извадете диска и оставете главното устройство
включено за около половин час.
 Дискът не е финализиран правилно.
15
16
Google Play и App Store предлагат приложение, специално предназначено за този модел.
Потърсете „SongPal“ и изтеглете безплатното приложение, за да научите повече за
удобните функции.
„SongPal“ е приложение за лесно управление, което поддържа безжичната работа. То ви дава възможност да:
 избирате музикално/аудио съдържание от вградените функции на различни устройства и смартфони;
 управлявате интуитивно различни настройки;
 усилвате визуалното въздействие на музиката чрез дисплея на смартфона.
За да използвате тази функция, не забравяйте да актуализирате софтуера.
Това ръководство за бързо стартиране
спестява хартия
За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия,
като вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции
за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:
http://support.sony-europe.com/
4-485-821-12(1) (BG)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising