Sony | BDV-N7100W | Sony BDV-N7100W Кратко ръководство за работа и настройка

Blu-ray Disc™/DVD система за домашно кино
BG
Започнете оттук
Ръководство за бързо стартиране
BDV-N8100W
BDV-N7100W
BDV-N9100W
BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W
1
Съдържание на комплекта/Настройване на високоговорителите
BDV-N9100W
 
 

2
Свързване на телевизора



BDV-N8100W

3
Свързване на други устройства







BDV-N7100W
 
4
Екранна лесна настройка
5
Възпроизвеждане и използване на други функции






Главно устройство

Предни високоговорители

Съраунд високоговорители

Централен високоговорител

Събуфер

Съраунд усилвател
R03 (размер AAA) батерии (2)
Съдържание на комплекта
Кабели на високоговорител (5)
Долни капаци
на високоговорители
(BDV-N9100W (4) /
BDV-N8100W (2))
Винтове
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))
Дистанционно управление
Проводникова FM антена
Калибриращ микрофон
Безжични
приемо-предаватели (2)
Капачки за винтовете
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))
или
03
1
Като начало разположете
високоговорителите
в съответствие
с обозначенията на задния
панел. 
Можете също така да
настроите високоговорителите
в положение ALL FRONT .
За повече подробности посетете:
http://support.sony-europe.com/


Главно устройство
Главно устройство
Съраунд усилвател
Съраунд усилвател
04
След това свържете
високоговорителите към
главното устройство и съраунд
усилвателя.
За сглобяването на
високоговорителите направете
справка в предоставеното
„Ръководство за инсталиране
на високоговорителите“.
05
1
06
Поставете безжичните
приемо-предаватели
в главното устройство
и съраунд усилвателя
за връзка без кабели.
2
За да се насладите
на висококачествено
видеосъдържание
и звук, свържете чрез
високоскоростен HDMI
кабел  (не е включен
в комплекта).
Ако телевизорът ви не
е снабден с конектор HDMI
ARC, ще ви трябва и цифров
оптичен кабел  (не е включен
в комплекта), за да слушате
звук от телевизора през
високоговорителите на
системата.


07
3
За да свържете сет топ
бокс, игрова конзола или
цифров сателитен приемник,
използвайте HDMI кабел 
(не е включен в комплекта).
За FM радио свържете
включената в комплекта
проводникова антена (ефирна)
и я удължете за приемане
на най-добър сигнал. 


или
08
Можете да се свържете
с интернет и с домашна мрежа
чрез безжична LAN мрежа
или кабел на LAN мрежа 
(не е включен в комплекта).
Настройките на мрежата ще
намерите в началното меню
(стр. 14).
За повече подробности
посетете:
http://support.sony-europe.com/
Включете кабелите за
електрозахранване 
на главното устройство
и на съраунд усилвателя
в електрическия контакт.


Към рутер за широколентова връзка

09
4
Свържете калибриращия
микрофон и го поставете там,
където обикновено сядате.
Той ще се използва
за оптимизиране на
високоговорителите
в следващия раздел, за да ви
осигури възможно най-добро
усещане за обемен звук.
Микрофонът може да бъде
отстранен изцяло, след като
приключи процесът.
10
Натиснете /, за да включите
системата. На дисплея на
предния панел се показва
„SETUP“.
чрез предоставеното
дистанционно управление.
Това би трябвало да отнеме
само няколко минути.
За да подготвите системата
за употреба, извършете
екранните лесни
първоначални настройки
Ако не се покаже екранът
за настройки, изберете
правилния аудио-видео
вход на телевизора си.
След като на екрана
се покаже [Easy Initial
Settings are complete.]
(Лесните първоначални
настройки са завършени.),
изберете [Finish] (Готово)
и системата е готова
за употреба.
/
///,
11
5
За да възпроизвеждате диск,
натиснете  за да отворите
тавата на диска, поставете
диска (с ориентиран нагоре
етикет) върху шпиндела,
след което натиснете ,
за да затворите тавата
на диска. Индикаторът
LINK/STANDBY на съраунд
усилвателя светва в зелено.
Ако възпроизвеждането
не започне автоматично,
изберете в категорията
[Video] (Видео), [Music]
(Музика) или [Photo]
(Снимки) и натиснете .


12
 натиснете бутона BLUETOOTH
или
 задържите устройството
си близо до маркировката
N на главното устройство
(само за устройства,
съвместими с NFC).
И в двата случая е необходимо
да осъществите управление
от вашето устройство.
За повече подробности
посетете:
http://support.sony-europe.com/
Можете да слушате музика
на смартфона си или на друго
устройство чрез Bluetooth
комуникация със системата.
Можете да сдвоите/свържете
Bluetooth устройството, като:


BLUETOOTH
13
За достъп до повече функции
натиснете HOME.
Примери:
 Слушане на радио през
високоговорителите на системата
 Предварително задаване на радиостанции
 Достъп до интернет съдържание
 Възпроизвеждане на файлове
от свързаното USB устройство









Можете да извършите
настройките на мрежата
чрез това меню, когато
главното устройство
е свързано към рутер за
широколентова връзка.
14
HOME
Предварително задаване на
радиостанции
1 Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато на
дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
2 Натиснете и задръжте
TUNING +/–, докато започне
автоматичното сканиране.
3 Натиснете OPTIONS.
4 Натиснете /, за да
изберете [Preset Memory]
(Памет за предварително
задаване), след което
натиснете .
5 Натиснете /, за да
изберете желания номер
на предварително
зададената станция, след
което натиснете .
///,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
TUNING +/–
PRESET +/–
6 Повторете стъпки
от 2 до 5, за да запаметите
други станции.
Избиране на предварително
зададена станция
1 Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато
на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
2 Натиснете PRESET +/–
неколкократно, за да
изберете предварително
зададената станция.
15

Отстраняване на неизправности
Ако срещнете някое от следните затруднения, докато
използвате системата, използвайте ръководството за
отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт.
Прегледайте и инструкциите за експлоатация на следния
уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
Захранването не се включва.
 Проверете дали кабелът за електрозахранване е свързан
стабилно към електрическия контакт.

Системата не функционира нормално.
 Изключете кабела за електрозахранване от електрическия
контакт, след което го включете отново след няколко
минути.
Системата не извежда звука правилно на телевизионна
програма, когато е свързана към сет топ бокс.
 Проверете връзките.
 Изберете правилния вход на системата, към който
е свързан сет топ боксът.
Няма звук или не се активира безжично предаване.
 Проверете състоянието на индикатора LINK/STANDBY
на съраунд усилвателя.
 Изключен.
 Проверете дали захранващият кабел на съраунд
усилвателя е свързан стабилно.
 Включете съраунд усилвателя, като натиснете /
на съраунд усилвателя.
 Мига бързо в зелено.
  Натиснете / на съраунд усилвателя.  Поставете
правилно безжичния приемо-предавател в съраунд
усилвателя.  Натиснете / на съраунд усилвателя.
16

Мига в червено.
 Натиснете /, за да изключите съраунд усилвателя,
и проверете следните неща.
 Има ли късо съединение между означените
с + и – кабели на високоговорителите?
 Нещо блокира ли вентилационните отвори на
съраунд усилвателя?
След като проверите горните неща и отстраните
проблемите, включете съраунд усилвателя. В случай
че проблемът не може да се установи дори след
проверка на всичко горепосочено, се консултирайте
с най-близкия търговец на Sony.
Мига бавно в зелено или оранжево или свети в червено.
 Уверете се, че безжичният приемо-предавател
е включен правилно в главното устройство.
 Звуковият сигнал е слаб. Преместете съраунд
усилвателя, така че индикаторът LINK/STANDBY да
светне в зелено или оранжево.
 Преместете системата далече от други безжични
устройства.
 Избягвайте използването на други безжични
устройства.
Свети в зелено или оранжево.
 Проверете връзките на високоговорителите.
От съраунд високоговорителите
не се възпроизвежда звук.
 Натиснете OPTION и проверете дали за [Sound
Mode] (Режим на звука) е зададена настройка [Auto]
(Автоматично).
Дискът не се възпроизвежда.
 Кодът на регион на диска не съвпада със системата.
 В главното устройство се е кондензирала влага върху
лещите. Извадете диска и оставете главното устройство
включено за около половин час.
 Дискът не е финализиран правилно.
Намаляване на консумацията на енергия
до по-малко от 0,3 W в режим на готовност
Натиснете HOME, след което натиснете ///, за да
изберете [Setup] (Настройка). Проверете дали са направени
следните настройки:
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата) >
[HDMI Settings] (Настройки на HDMI) > [Control for HDMI]
(Управление за HDMI), след което задайте за [Control for
HDMI] (Управление за HDMI) настройка [Off ] (Изкл.).
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата) >
[Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране), след което
задайте за [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране)
настройка [Off ] (Изкл.).
 Изберете [Network Settings] (Настройки на мрежата) >
[Remote Start] (Отдалечено стартиране), след което
задайте за [Remote Start] (Отдалечено стартиране)
настройка [Off ] (Изкл.).
Това ръководство за бързо стартиране
спестява хартия
За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като
вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции за експлоатация
и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:
http://support.sony-europe.com/
4-456-340-11(1) (BG)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising