Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Инструкции за експлоатация

4-279-067-11(2) (BG)
Blu-ray/DVD
система за
домашно кино
Инструкции за експлоатация
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не монтирайте устройството
в затворено пространство, като
например библиотека или
вграден шкаф.
За да намалите опасността от
пожар, не покривайте
вентилационния отвор на
устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не поставяйте върху
устройството източници на
открит пламък, като например
запалени свещи.
За да намалите опасността от
пожар или токов удар, не
допускайте върху устройството
да попадат капки или пръски и не
поставяйте върху него съдове,
пълни с течности, например вази.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени
батерии на прекалено висока
температура, като например
слънце, огън или подобни
За да се предотврати нараняване,
устройството трябва да бъде
здраво закрепено за пода/стената
в съответствие с инструкциите
за монтаж.
Да се използва само на закрито.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч,
използван в тази Blu-ray / DVD
система за домашно кино,
е вреден за очите, не се опитвайте
да разглобите корпуса.
За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте само
към квалифициран персонал.
Това устройство
е класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 3R.
При отварянето на предпазния
капак на лазера се излъчва
видимо и невидимо лазерно
излъчване, затова избягвайте
директно излагане на очите.
Тази маркировка се намира на
предпазния капак на лазера
вътре в корпуса.
Това устройство е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС
1. Тази маркировка се намира
върху задната външна страна.
За клиентите в Европа
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите от
Европейския съюз и други
страни в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се третира като битови
отпадъци. Вместо това трябва да
бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
2BG
Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте го
закупили.
Изхвърляне на
използвани
батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други
страни в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията
или опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира
като битови отпадъци.
При определени батерии той
може да се използва заедно
с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или олово
(Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005%
живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или
цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена
батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, в края на
живота на продукта го предайте
в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
За всички други батерии
прегледайте раздела за
безопасното изваждане на
батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на
използвани батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия се обърнете
към местната администрация,
към службата за събиране на
битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележка за клиентите:
следващата информация е
приложима само за оборудване,
продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Производител на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Япония. Упълномощен
представител за ЕМС и
безопасност на продуктите е
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Германия. За въпроси
относно сервизното обслужване
или гаранцията вижте адресите,
посочени в отделните документи
за това.
За клиентите
в Австралия
Това оборудване трябва да се
монтира и използва на поне
20 см или повече от радиатор
или от човешкото тяло
(с изключение на крайниците:
ръце, китки, крака и глезени).
За основното
устройство
Табелката се намира на задната
външна страна.
Предпазни мерки
За източниците на захранване
• Устройството не е изключено
от захранването, докато е
включено в контакта на
електрическата мрежа, дори
ако самото то е изключено.
• Тъй уредът се изключва от
електрическата мрежа със
щепсела, включете го
в леснодостъпен контакт.
Ако забележете нещо
необичайно във
функционирането на
устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
За гледането на 3D
видеоизображения
Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора или
гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony
препоръчва всички зрители да
правят редовни почивки, докато
гледат 3D видеоизображения.
Дължината и честотата на
необходимите почивки са
различни при отделните хора.
Трябва да определите
оптималния си режим.
Ако изпитвате какъвто и да е
дискомфорт, трябва да спрете да
гледате 3D видеоизображения,
докато дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно.
Трябва също да прегледате (i)
ръководството и/или
съобщенията за внимание на
всички други устройства, които
използвате с продукта, или
съдържанието на Blu-ray диск,
който се възпроизвежда с този
продукт, както и (ii) уебсайта ни
(http://esupport.sony.com/) за
най-актуалната информация.
Зрението на малките деца
(особено тези под шест години) е
в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар (като
например педиатър или
офталмолог), преди да позволите
на малки деца да гледат 3D
видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят, че
спазват препоръките, изброени
по-горе.
За безжичния
приемопредавател
(EZW-RT50) и Blu-ray/
DVD приемника
(HBD-L800)
(За клиентите в Австралия)
Това оборудване трябва да се
монтира и използва на поне
20 см или повече от радиатор
или от човешкото тяло
(с изключение на крайниците:
ръце, китки, крака и глезени).
За безжичния
приемопредавател
(EZW-RT50) и Blu-ray/
DVD системата за
домашно кино
(BDV-L600/BDV-L800/
BDV-L800M)
(За клиентите в Европа)
Вижте „Информация за
съвместимост с безжични
продукти“ (включена
в комплекта).
3BG
Защита срещу копиране
Консултирайте се относно
системите за разширена защита
на съдържание, използвани
както с Blu-rayTM, така и с DVD
носители. Тези системи,
наричани AACS (Разширена
система за достъп до
съдържание) и CSS (Система за
скремблиране на
съдържанието), може да
съдържат ограничения за
възпроизвеждането, аналоговия
изходен сигнал и други подобни
функции. Функционирането на
този продукт и поставените
ограничения може да варират
в зависимост от датата на
покупка, тъй като
управителният съвет на AACS
може да приеме или промени
своите правила за ограничаване
след момента на покупката.
Авторски права и
търговски марки
• Тази система използва
Dolby* Digital и системата за
дигитален съраунд DTS**.
* Произведена по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby и символът
„двойно D“ са търговски
марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз
според патенти на САЩ
с номера: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380;
5 978 762; 6 226 616;
6 487 535; 7 212 872;
7 333 929; 7 392 195;
7 272 567 и други
издадени и чакащи
издаване патенти в САЩ
и по света. DTS, DTS-HD
и символът са
регистрирани търговски
марки, като DTS-HD
Master Audio и
логотипите на DTS са
търговски марки на DTS,
Inc.. Продуктът включва
софтуер. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
4BG
• Тази система включва
технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, логотипът на HDMI и
High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в САЩ и други държави.
• Java е търговска марка на Oracle
и/или нейните свързани
фирми.
• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“ са
търговски марки на
асоциацията Blu-ray диск.
• „Blu-ray диск“ е търговка марка.
• Логотипите на „Blu-ray диск“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ и „Компактдиск“ са
търговски марки.
• „Blu-ray 3D“ и логотипът на
„Blu-ray 3D“ са търговски
марки на асоциацията Blu-ray
диск.
• „BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
• „AVCHD“ и логотипът на
„AVCHD“ са търговски марки
на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“
са търговски марки на Sony
Corporation и Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION“ е търговска
марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Технологията за разпознаване
на музика, видео и свързани
данни се предоставя от
Gracenote®. Gracenote е
индустриалният стандарт
в технологията за разпознаване
на музика и доставянето на
свързано съдържание.
За повече информация
посетете www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray диск и
свързани с музика и
видеосъдържание данни от
Gracenote, Inc., авторско право
© от 2000 г. до днес Gracenote.
Gracenote Software, авторско
право © от 2000 г. до днес
Gracenote. За този продукт или
услуга важат един или повече
патенти, собственост на
Gracenote. Вижте уебсайта на
Gracenote за неизчерпателен
списък на приложимите
патенти на Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, логотипът на
Gracenote, както и логотипът на
„Powered by Gracenote“ са или
регистрирани търговски марки,
или търговски марки на
Gracenote в САЩ и/или други
държави.
• Логотипът на Wi-Fi
CERTIFIED™ е знак за
съответствие на Wi-Fi Alliance.
• Марката Wi-Fi Protected
Setup™ е марка на Wi-Fi
Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“ и „Wi-Fi
Protected Setup™“ са търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD“ и логотипът на
„PhotoTV HD“ са търговски
марки на Sony Corporation.
• Технологията за аудио
кодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани
от Fraunhofer IIS и Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano и iPod touch са търговски
марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други
държави.
• „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че
електронният аксесоар е
предназначен за свързване
конкретно към iPod или
съответно iPhone и че е одобрен
от разработчика като отговарящ
на стандартите за
производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за
функционирането на това
устройство или за
съответствието му със
стандартите за безопасност и
нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че
използването на този аксесоар
с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт съдържа
технология, която е обект на
определени права на
интелектуална собственост на
Microsoft. Употребата или
разпространението на тази
технология извън този продукт
са забранени без съответния
лиценз или лицензи от
Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на
Microsoft за достъп до
съдържание PlayReady™ за
защита на интелектуалната им
собственост, включително
защитено с авторски права
съдържание. Това устройство
използва технологията
PlayReady за достъп до
съдържание, защитено
с PlayReady и/или с WMDRM.
Ако устройството не успее да
приложи правилно
ограниченията върху
използването на
съдържанието, собствениците
му могат да изискат от Microsoft
да отмени възможността на
устройството да използва
защитено с PlayReady
съдържание. Отмяната не
трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или
върху такова, защитено от
други технологии за достъп до
съдържание. Собствениците на
съдържание могат да изискат
от вас да надстроите PlayReady,
за да имате достъп до тяхното
съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма
да имате достъп до
съдържание, което я изисква.
• DLNA®, логотипът на DLNA и
DLNA CERTIFIED™ са
търговски марки, търговски
марки за услуги или знаци за
съответствие на Digital Living
Network Alliance.
• Всички други търговски марки
са търговски марки на
съответните им притежатели.
• Другите имена на системи и
продукти са основно търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
производителите. Знаците ™
и ® не са включени в този
документ.
5BG
Относно
настоящите
„Инструкции за
експлоатация“
• Указанията в настоящите
„Инструкции за
експлоатация“ описват
бутоните на
дистанционното
управление. Можете също
да използвате елементите
за управление на основното
устройство, ако са със
същите или подобни имена
като тези на
дистанционното
управление.
• В настоящото ръководство
„диск“ се използва като
общо понятие за BD, DVD,
Super Audio CD дискове
или компактдискове, освен
ако не е указано друго
в текста или илюстрациите.
• Използваните
в настоящото ръководство
инструкции са за
BDV-L800, BDV-L800M и
BDV-L600. BDV-L600 е
моделът, използван за
илюстрационни цели.
Всяка разлика при работата
е посочена ясно в текста,
например „Само за
BDV-L600“.
• Някои илюстрации са
представени като
концептуални скици и
може да се различават от
действителните продукти.
6BG
• Извежданото на
телевизионния екран може
да се различава
в зависимост от региона.
• Настройката по
подразбиране е
подчертана.
Съдържание
Относно настоящите „Инструкции
за експлоатация“ ....................................6
Разопаковане ..................................................8
Указател за частите и елементите
за управление ....................................... 11
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране
на системата.................................. 17
Стъпка 2: Свързване
на системата.................................. 19
Стъпка 3: Извършване на „Easy
Setup (Лесна настройка)“ ............ 33
Стъпка 4: Избиране
на източника ................................. 34
Стъпка 5: Слушане
на съраунд звук ............................ 35
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск ........................ 37
Възпроизвеждане от USB устройство ... 38
Наслаждаване на iPod/iPhone ................. 39
Възпроизвеждане през мрежа................. 41
Налични опции........................................... 44
Корекция на звука
Избиране на ефект, подходящ
за източника ......................................... 47
Избиране на аудиоформат,
многоезични записи или канал ....... 47
Наслаждаване на многоканален звук.... 48
Тунер
Слушане на радио ...................................... 49
Използване на системата за
предаване на данни (RDS) ................ 50
Други операции
Използване на функцията Control for
HDMI (Управление на HDMI)
за „BRAVIA“ Sync................................ 51
Настройване на високоговорителите ... 52
Използване на таймера за заспиване..... 54
Деактивиране на бутоните на
основното устройство........................ 54
Управление на телевизор и други
компоненти с предоставеното
дистанционно управление................ 54
Икономисване на енергия в режим
на готовност ......................................... 56
Сърфиране в уебсайтове .......................... 56
Допълнителни настройки за
безжичната система............................ 58
Настройване на мрежата.......................... 60
Настройки и корекции
Използване на дисплея за настройка.....64
[Remote Controller Setting Guide]
(Ръководство за настройка на
дистанционното управление)...........65
[Network Update] (Актуализация
през мрежата) .......................................65
[Screen Settings]
(Настройки на екрана) .......................65
[Audio Settings]
(Настройки на звука)..........................67
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане
на BD/DVD) ..........................................68
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол).................................................69
[Music Settings]
(Настройки за музика) .......................69
[System Settings]
(Настройки на системата) .................70
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)....................71
[Easy Setup] (Лесна настройка) ................72
[Resetting] (Нулиране) ...............................72
Допълнителна информация
Предпазни мерки ........................................73
Забележки относно дисковете .................74
Отстраняване на неизправности.............75
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат ...................................81
Типове файлове, които могат да се
възпроизвеждат ...................................82
Поддържани аудиоформати ....................83
Спецификации ............................................84
Списък с кодове на езици .........................86
Индекс ...........................................................87
7BG
Разопаковане
BDV-L800/BDV-L800M
• Основно устройство (1)
• Поставка за скачване
с iPod/iPhone (TDM-iP30)
(1)
• Конзоли за
високоговорители (2)
• Винтове (сребристи) (2)
• Предни високоговорители (2)
• Видеокабел за поставката
за скачване с iPod/iPhone
(1)
• Скоба за монтиране
на стена A (1)
• USB кабел (1)
• Субуфер (1)
• Капак на конзолата (1)
• Проводникова
FM антена (1)
• Безжични
приемопредаватели
(EZW-RT50) (2)
или
• Дистанционно управление
(дистанционно) (1)
• Батерии R6 (размер AA) (2)
8BG
• Променливотоков
адаптер (1)
• Захранващ кабел (1)
• Скоба за монтиране
на стена B (1)
• Инструкции за експлоатация
(само за моделите за
Австралия)
• Ръководство за бърза
настройка
• Ръководство за монтиране
на високоговорителите
• Ръководство за монтиране
на основното устройство
• Информация за лиценза
на софтуера
• Информация за
съвместимост с безжични
продукти
• Гаранция
• Справочно ръководство
(само за модели за Европа)
BDV-L600
• Основно устройство (1)
• Дистанционно управление
(дистанционно) (1)
• Безжични
приемопредаватели
(EZW-RT50) (2)
• Батерии R6 (размер AA) (2)
• Променливотоков
адаптер (1)
• Предни високоговорители
(2)
• Поставка за скачване
с iPod/iPhone (TDM-iP30)
(1)
• Захранващ кабел (1)
• Субуфер (1)
• Видеокабел за поставката
за скачване с iPod/iPhone
(1)
• USB кабел (1)
• Проводникова
FM антена (1)
или
• Капак на конзолата (1)
• Инструкции за експлоатация
(само за моделите за
Австралия)
• Ръководство за бърза
настройка
• Ръководство за монтиране
на високоговорителите
• Ръководство за монтиране
на основното устройство
• Информация за лиценза
на софтуера
• Информация за
съвместимост с безжични
продукти
• Гаранция
• Справочно ръководство
(само за модели за Европа)
9BG
Подготвяне на дистанционното управление
Поставете две батерии R6 (размер AA) (включени в комплекта) така, че полюсите им 3 и # да
отговарят на маркировките в отделението.
10BG
Указател за частите и елементите за управление
За повече информация вижте страниците, посочени в скоби.
Основно устройство
VOLUME
A Вентилационни отвори
B Процеп за дискове (стр. 37)
C Сензорни бутони/индикатори
N (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно стартиране на
възпроизвеждането (възобновяване на
възпроизвеждането).
Възпроизвеждане на слайдшоу, когато е
поставен диск, съдържащ графични
JPEG файлове.
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането и
запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване).
Точката за възобновяване за заглавие/
запис е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната снимка от
папка със снимки.
VOLUME +/–
Регулиране на силата на звука на
системата.
FUNCTION
FUNCTION
Z (изваждане)
Изваждане на диск.
D Сензор за дистанционното управление
E Дисплей на предния панел
F Светодиод за осветяване (стр. 70)
Относно сензорните бутони/
индикаторите
Тези бутони функционират, когато
индикаторите на сензорните бутони светят.
Можете да включите/изключите
индикаторите, като настроите [Illumination/
Display] (Осветяване/дисплей) (стр. 70). Когато
зададете [Illumination/Display] (Осветяване/
дисплей) на [Simple/Off] (Обикновено/изкл.),
индикаторите се изключват. В такъв случай
докоснете произволен сензорен бутон.
Когато индикаторите светнат, докоснете
желания бутон.
Забележка
• Тези бутони работят, когато ги докоснете леко.
Не ги натискайте с голяма сила.
Избиране на източника на
възпроизвеждане.
11BG
Страничен изглед
(без капака на
панела)
A
(USB) порт (ляв) (стр. 38)
Използва се за свързване с USB
устройство.
B "/1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на основното
устройство в режим на готовност.
C Конектор VIDEO OUT (стр. 20)
D Конектор HDMI OUT (стр. 20)
E Конектор HDMI IN 1 (стр. 22)
F Конектор HDMI IN 2 (стр. 22)
G Порт LAN(100) (стр. 24)
12BG
Заден панел
H
(USB) порт (заден) (стр. 38)
Използва се за свързване с USB
устройство.
I Конектор TV DIGITAL IN (OPTICAL)
(стр. 20)
J Конектор ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL
(стр. 23)
K Слот за безжичен приемопредавател
(EZW-RT50/EZW-RT20) (стр. 26)
Приемопредавателят EZW-RT50 е
предоставен със системата.
Дисплей на предния панел
Относно индикаторите на дисплея на предния панел
A Показва състоянието на
възпроизвеждане на системата.
F Свети, когато е включен режимът
„Без звук“.
B Свети, когато е активирано повторно
възпроизвеждане.
G Показва състоянието на системата,
като например честота на радиото и др.
C Свети, когато се получава стерео звук
(само за радио).
H Свети, когато се извежда видеосигнали
720p/1080i/1080p от конектора
HDMI OUT.
D Свети, когато системата
възпроизвежда чрез функцията
PARTY STREAMING.
E Свети, когато конекторът HDMI OUT е
правилно свързан към съвместимо
с HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) устройство с HDMI или DVI
(Digital Visual Interface) вход.
13BG
Субуфер
Преден панел
Заден панел
A Индикатор LINK/STANDBY
14BG
B Конектори SPEAKERS
Можете да проверите състоянието на
безжичното предаване между основното
устройство и субуфера.
C Вентилационни отвори
Индикатор
Състояние
E Бутон SECURE LINK (стр. 58)
Свети
в зелено.
Системата е включена,
безжичното предаване е
активирано и се получават
звукови сигнали.
F Слот за безжичен приемопредавател
(EZW-RT50/EZW-RT20) (стр. 26)
Свети
в оранжево.
Системата е включена,
безжичното предаване е
активирана с функцията
Secure Link и се получават
звукови сигнали.
Мига бързо
в зелено.
Безжичният
приемопредавател не е
вкаран правилно в слота.
Мига бавно
в зелено или
оранжево.
Безжичното предаване е
деактивирано.
Свети
в червено.
Субуферът е в режим на
готовност, докато системата
е в този режим или докато е
деактивирано безжичното
предаване.
Изключен.
Субуферът е изключен.
Мига
в червено.
Защитата на субуфера е
активна.
D Бутон "/1 (захранване)
Включва или изключва субуфера.
Стартира функцията Secure Link.
Приемопредавателят EZW-RT50 е
предоставен със системата.
A Z (изваждане)
Дистанционно управление
Изваждане на диск.
По-долу са описани само бутоните за
управление на системата. Вижте
„Управление на телевизор и други
компоненти с предоставеното дистанционно
управление“ (стр. 54) за бутоните за
управление на свързаните компоненти.
SPEAKERS TVyAUDIO
Избира дали звукът от телевизора да се
извежда от високоговорителите на
системата или от тези на телевизора.
Тази функция е активна само когато
зададете [Control for HDMI] (Управление
на HDMI) на [On] (Вкл.) (стр. 70).
AV "/1 (включено/в готовност) (стр. 54)
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
9
"/1 (включено/в готовност)
(страници 33, 49)
2
ENTER
3
Въвеждане на номерата на заглавието/
главата, предварително зададените
номера на станции и т.н.
4
ENTER
POP UP/ MENU
Въвеждане на избрания елемент.
TOOLS
OPTIONS
RETURN
Включване или поставяне на системата
в режим на готовност.
B Бутони с цифри (страници 50, 54)
0
TOP MENU
Включване или поставяне в режим
на готовност на телевизора или друг
компонент.
C Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
FUNCTION
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
Бързи клавиши за избиране на елементи
в някои менюта на BD дискове (може
също да се използват за интерактивни
операции на Java върху BD дискове).
D TOP MENU
8
PROG
DISPLAY
7
SLEEP
Отваряне или затваряне на главното
меню на BD или DVD дискове.
POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на изскачащото
меню на BD-ROM или DVD диск.
• Бутонът с цифрата 5, както и бутоните
, PROG + и N имат осезаеми точки.
Използвайте ги за отправна точка при
работа с дистанционното управление.
• Имената на бутоните, които работят след
натискане на един от бутоните за режим на
работа – TV или STB, са показани с жълт
или зелен етикет.
OPTIONS (страници 35, 44, 57)
Извеждане на менюто с опции на
телевизионния екран или на дисплея на
предния панел. (Местоположението е
различно в зависимост от избраната
функция.)
RETURN
Връщане към предишния екран.
C/X/x/c
Преместване на маркировката към
показан елемент.
(въвеждане)
Въвеждане на избрания елемент.
15BG
E FUNCTION (страници 34, 49)
Избиране на източника на
възпроизвеждане.
HOME (страници 33, 49, 52, 56, 58, 60, 64)
Отваряне или изход от началното меню
на системата.
Бутони за управление на радиото
Вижте „Тунер“ (стр. 49).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(заглушаване)
Временно изключване на звука.
SOUND MODE (стр. 47)
(аудио) (страници 47, 48)
Избиране на режима на звука.
Избиране на аудиоформата/записа.
F Бутони за операции за
възпроизвеждане
2 (сила на звука) +/– (стр. 49)
Регулиране на силата на звука.
Вижте „Възпроизвеждане“ (стр. 37).
DISPLAY (страници 38, 41, 56)
./> (предишен/следващ)
Извеждане на информация за
възпроизвеждането и сърфирането
в интернет на телевизионния екран.
Извеждане на предварително зададената
радиостанция, честотата и др.
на дисплея на предния панел.
Извежда информацията за потока на
дисплея на предния панел, когато
режимът на работа е различен от
„BD/DVD“. Когато системата е зададена
на някоя от следните функции: „HDMI1“,
„HDMI2“ или „TV“, информацията за
потока се показва само ако входният
сигнал е цифров.
Информацията за потока може да не се
покаже в зависимост от потока или
елемента, който се декодира.
Преминаване към предишната/
следващата глава, запис или файл.
(повтаряне/напред)
Кратко повтаряне на текущите сцени за
10 секунди./Кратко превъртане напред
на текущите сцени за 15 секунди.
m/M (бързо/бавно/стопкадър)
Бързо превъртане назад/бързо
превъртане напред на диска по време на
възпроизвеждане. При всяко натискане
на бутона скоростта на търсене се
променя.
Активиране на възпроизвеждане на
забавен каданс, когато се натисне за
повече от една секунда в режим на пауза.
Възпроизвежда по един кадър, когато се
натисне в режим на пауза.
Забавеният каданс и възпроизвеждането
на единичен кадър не са налице за
Blu-ray 3D дискове.
N (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно стартиране на
възпроизвеждането (възобновяване на
възпроизвеждането).
Активиране на функцията за
възпроизвеждане с едно докосване
(стр. 51), когато системата е включена и
настроена на функцията „BD/DVD“.
X (пауза)
Поставяне на пауза или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането и
запомняне на точката на спиране (точка
за възобновяване). Точката за
възобновяване за заглавие/запис е
последната точка, която сте
възпроизвели, или последната снимка от
папка със снимки.
16BG
SLEEP (стр. 54)
Настройване на таймера за заспиване.
H
(субтитри) (стр. 68)
Избиране на езика на субтитрите, когато
са записани на няколко езика на
BD-ROM/DVD VIDEO диска.
I Бутони за режим на работа (стр. 54)
Смяна на компонента, който ще се
управлява от дистанционното
управление.
BD: Можете да управлявате тази Blu-ray
диск/DVD система за домашно кино.
TV: Можете да управлявате телевизор.
STB: Можете да управлявате приемник
за кабелна телевизия, цифров сателитен
приемник, цифров видеоприемник и др.
(предпочитани)
Показва интернет съдържанието,
добавено в списъка с предпочитани.
Можете да запазите 18 елемента
с интернет съдържание в списъка
с предпочитани.
Стъпка 1: Инсталиране на системата
Можете да изберете едно от три положения за монтиране на основното устройство: вертикално,
хоризонтално и на стена. За подробности вижте „Избиране на положение за монтиране
на основното устройство“ (стр. 28).
Можете също така да монтирате предните високоговорителите на стена. За подробности вижте
предоставеното „Ръководство за монтиране на високоговорителите“.
Разполагане на системата
Инсталирайте системата съгласно илюстрацията по-долу.
A Преден високоговорител (L (ляв))
B Преден високоговорител (R (десен))
C Субуфер
D Основно устройство
Забележка
• Внимавайте, когато поставяте високоговорителите и/или стойките им, прикрепени към тях, на под, който
е специално обработен (с вакса, масло, полиран и др.), тъй като може да се получат петна или обезцветяване.
• Оставете място за поставяне/изваждане на диска (приблизително 15 см) от дясната страна (процепа
за дискове) на основното устройство, когато поставяте предмет в близост.
Приблизително 15 см
• Не се подпирайте и не закачайте нищо на високоговорителя, тъй като той може да падне.
• Възможно е да възникне изкривяване на изображението на телевизионния екран в зависимост от
местоположението на субуфера. В такъв случай поставете субуфера далече от телевизора.
• Не блокирайте вентилационните отвори на основното устройство (стр. 11).
• Поставете двата предни високоговорителя на едно и също разстояние от от позицията на слушане (A).
• Предните високоговорители трябва да се поставят най-малко на 0,6 м разстояние един от друг.
17BG
Първи стъпки
Първи стъпки
Първи стъпки
• Поставете предните високоговорители, сочещи напред спрямо телевизора. Уверете се, че няма препятствия
пред тях.
• И двата предни високоговорителя трябва да сочат право напред. Не ги поставяйте под ъгъл.
Забележка за работата със субуфера
Не хващайте субуфера за средния отвор, когато го повдигате. Високоговорителят може да се
повреди. При повдгигане на субуфера дръжте го за дъното.
Отвор
Съвет
• Препоръчително е да поставите субуфера на твърд под.
• Можете да го поставите вляво или вдясно от основното устройство, насочен към позицията на слушане.
18BG
Стъпка 2: Свързване на системата
Забележка
• Когато свързвате друг компонент с управление на силата на звука, намалете я до ниво, при което звукът
няма да е изкривен.
Свързване на високоговорителите към субуфера
Свържете кабелите на високоговорителите така, че да съвпадат с цветовете на конекторите
SPEAKERS на субуфера.
При свързването към субуфера вкарайте конектора, докато щракне.
Задна страна на предния
високоговорител
Заден панел на субуфера
Червен
(Преден десен
високоговорител (R))
Задна страна на предния
високоговорител
Бял
(Преден ляв
високоговорител (L))
Сваляне на капака на панела на основното устройство
Преди да свържете кабелите, свалете капака на панела от основното устройство.
Натиснете капака на панела в позицията, отбелязана
с (A), внимателно, след което го плъзнете настрани.
19BG
Първи стъпки
За свързване на системата прочетете информацията на следващите страници.
Не включвайте захранващите кабели на основното устройство и на субуфера в електрическия
контакт, докато не са направени всички останали връзки.
Първи стъпки
Свързване на телевизора
Свържете системата с телевизора си, за да показвате на него изображението от нея и да слушате
звука от телевизора през нейните високоговорители.
В зависимост от конекторите и функциите на телевизора изберете метода на свързване.
• Когато телевизорът разполага с конектор HDMI, който е обозначен с „ARC“*: Връзка A
• Когато телевизорът разполага с конектор HDMI: Връзки A и C
• Когато телевизорът не разполага с конектори HDMI: Връзки B и C
Аудиовръзка
Видеовръзки
A
B
C
Високоскоростен
HDMI кабел
(не е включен
в комплекта)
Видеокабел
(не е включен
в комплекта)
Цифров оптичен
кабел
(не е включен
в комплекта)
Качество на изображението
Заден панел на основното устройство
Жълт
Жълт
**
Към входния
конектор за
видеосигнал
на
телевизора.
Към
конектора
HDMI IN на
телевизора.
Посока на сигнала
: Видеосигнал
: Аудиосигнал
* Обратен звуков канал. За подробности вижте „Относно „Audio Return Channel““ (стр. 21).
** Налице е само когато телевизорът е съвместим с функцията Audio Return Channel.
20BG
Към
конектора
DIGITAL OUT
(OPTICAL) на
телевизора.
A Връзка с HDMI кабел
Относно „Audio Return Channel“
Ако телевизорът е съвместим с функцията „Audio Return Channel“, връзката с високоскоростен
HDMI кабел също изпраща цифров аудиосигнал от телевизора. Не е необходимо да правите
отделна аудиовръзка за слушане на звука от телевизора. За настройване на функцията
„Audio Return Channel“ вижте [Audio Return Channel] (стр. 70).
B Свързване с видеокабел
Ако телевизорът не разполага с конектор HDMI, направете тази връзка.
C Свързване с цифров оптичен кабел
Тази връзка изпраща аудиосигнал към системата от телевизора. За да слушате звук от
телевизора през системата, направете тази връзка. С нея системата получава многоканален
Dolby Digital сигнал и можете да се наслаждавате на многоканален звук.
Забележка
• Можете са се насладите на звука от телевизора, като изберете функцията „TV“ (стр. 34).
21BG
Първи стъпки
Ако телевизорът разполага с конектор HDMI, свържете телевизора с високоскоростен HDMI
кабел. Това ще осигури по-добро качество на изображението в сравнение с други типове връзки.
При свързване с високоскоростен HDMI кабел трябва да изберете типа на изходния сигнал,
когато извършвате „Easy Setup (Лесна настройка)“ (стр. 33).
За допълнителни настройки на HDMI вижте „[HDMI Settings] (Настройки на HDMI)“ (стр. 70).
Първи стъпки
Свързване на другите компоненти с конектор HDMI (OUT)
Можете да свържете компонент, който разполага с конектор HDMI (OUT), като например
PLAYSTATION®3, цифров приемник/цифров сателитен приемник и др., с високоскоростен
HDMI кабел. При връзка с високоскоростен HDMI кабел може да се изпращат и видео-, и
аудиосигнали. Като свържете системата и компонента с високоскоростен HDMI кабел, можете
да се насладите на висококачествена цифрова картина и звук през конектора HDMI IN 1 или
HDMI IN 2.
Заден панел на основното устройство
Високоскоростен HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Към конектора HDMI OUT
на цифровия приемник/
цифровия сателитен
приемник или
PLAYSTATION®3 и т.н.
Забележка
• Видеосигнали от конекторите HDMI IN 1/2 се изпращат към конектора HDMI OUT само когато е избрана
функцията „HDMI1“ или „HDMI2“.
• За да изпратите аудиосигнал от конекторите HDMI IN 1/2 към конектора HDMI OUT, може да се наложи
да промените настройката за извеждане на звука. За подробности вижте [Audio Output] (Извеждане на
звука) в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 67).
• Можете да промените входа за звук от компонент, свързан с конектора HDMI IN 1, към конектора
TV DIGITAL IN (OPTICAL). За подробности вижте [HDMI1 Audio Input mode] (Режим на вход на звука
през HDMI1) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) (стр. 70). (Само за модели за Европа.)
22BG
Свързване на антената
Първи стъпки
Заден панел на основното устройство
Проводникова FM антена
(включена в комплекта)
или
Забележка
• Удължете докрай проводниковата FM антена.
• След като я свържете, дръжте я възможно най-хоризонтално.
Съвет
• Ако FM сигналите са слаби, използвайте 75-омов коаксиален кабел (не е включен в комплекта), за да
свържете основното устройство към външна FM антена.
23BG
Първи стъпки
Свързване към мрежата
Забележка
• За да свържете системата към мрежата си, трябва да извършите мрежови настройки, подходящи за средата
и компонентите, които използвате. За подробности вижте „Настройване на мрежата“ (стр. 60)
и „[Network Settings] (Настройки на мрежата)“ (стр. 71).
За BDV-L800/BDV-L800M
Изберете метода според своята LAN (локална мрежа).
• Ако използвате безжична LAN мрежа
Системата разполага с вградена Wi-Fi връзка и можете да я свържете към мрежата, като
извършите съответните настройки.
• Ако използвате връзка, различна от безжична LAN
Свръжете към мрежата като осъществите връзка с LAN кабел, както следва.
Заден панел на основното устройство
Интернет
ADSL модем/
кабелен модем
Маршрутизатор за
широколентова връзка
LAN кабел
(не е включен в комплекта)
Забележка
• Допустимото разстояние между основното устройство и маршрутизатора за безжична LAN мрежа е
различно в зависимост от средата, която използвате. Ако системата не може да се свърже с мрежата или
мрежовата връзка е нестабилна, преместете основното устройство и маршрутизатора на безжичната LAN
мрежа по-близо един до друг. Ако не можете да го направите, използвайте опционалния USB адаптер
за безжична LAN мрежа (само за Sony UWA-BR100*).
• За да свържете към безжична LAN мрежа, използваща честотна лента от 5 GHz, ще имате нужда от
опционалния USB адаптер за безжична LAN мрежа (само за Sony UWA-BR100*).
* От март 2011 г. USB адаптерът за безжична мрежа може да не е налице в някои региони/държави.
• Можете също да получите информация за мрежовите настройки от следната страница за поддръжка
на Sony:
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
24BG
За BDV-L600
Изберете метода според своята LAN (локална мрежа).
Интернет
ADSL модем/
кабелен модем
Маршрутиза
тор за
LAN кабел
(не е включен в комплекта)
USB адаптер за безжична
LAN мрежа
(не е включен в комплекта)
1 Настройка на кабелна връзка
Свържете порта LAN(100) на основното устройство с LAN кабел.
2 USB настройка на безжична връзка
Използвайте безжична LAN връзка през USB адаптер за безжична мрежа
(само за Sony UWA-BR100*).
USB адаптерът за безжична мрежа може да не е налице в някои региони/държави.
* От март 2011 г.
Изключете основното устройство, преди да свържете удължителния кабел или преди да
поставите USB адаптера за безжична LAN мрежа. След поставянето на USB адаптера за
безжична LAN мрежа към основата и свързването на удължителния кабел към
(USB) порта
(заден или ляв) (стр. 12), включете отново осовното устройство.
Забележка
• Допустимото разстояние между USB адаптера за безжична LAN мрежа и маршрутизатора за безжична LAN
мрежа е различно в зависимост от средата, която използвате. Ако системата не може да се свърже с мрежата
или мрежовата връзка е нестабилна, преместете USB адаптера за безжична мрежа или поставете USB
адаптера за безжична мрежа и маршрутизатора на безжичната LAN мрежа по-близо един до друг.
• Можете също да получите информация за мрежовите настройки от следната страница за поддръжка
на Sony:
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
25BG
Първи стъпки
Заден панел на основното устройство
Първи стъпки
Поставяне на безжичните приемопредаватели
Основното устройство предава звук към субуфера, който е свързан към предните
високоговорители. За да активирате безжичното предаване, изпълнете следните стъпки.
1
Поставете безжичен приемопредавател в основното устройство, като маркировките
на задния панел трябва да отговарят.
Заден панел на основното устройство
Безжичен
приемопредавател
2
Включете безжичен приемопредавател в субуфера.
Заден панел на субуфера
Безжичен приемопредавател
Забележка
• Безжичното предаване ще се активира, след като включите основното устройство и субуфера (стр. 32).
26BG
Свързване на захранващия кабел към основното устройство
1
Свържете захранващия кабел към променливотоковия адаптер.
Променливотоков адаптер (включен в комплекта)
Захранващ кабел (включен в комплекта)
2
Включете конектора на променливокотовия адаптер в конектора DC IN 14V на гърба
на основното устройство.
За изключване на захранващия кабел
Повдигнете (A) на изходния конектор на променливотоковия адаптер внимателно, за да го
извадите от процепа на основното устройство (1), завъртете конектора на 90 градуса обратно
на часовниковата стрелка (2), след което го издърпайте от основното устройство (3).
Забележка
• Когато изключвате кабела на променливотоковия адаптер не дърпайте самия кабел.
27BG
Първи стъпки
Не включвайте захранващия кабел на основото устройство в електрическия контакт, докато не
сте направили всички останали връзки.
Първи стъпки
Избиране на положение за монтиране на основното устройство
Можете да изберете едно от три положения за монтиране на основното устройство: вертикално,
хоризонтално и на стена.
За монтиране на основното устройство във вертикално положение
Вижте „Прикрепване на капаците“ (стр. 29).
За монтиране на основното устройство в хоризонтално положение
Вижте приложеното „Ръководство за монтиране на основното устройство“.
За монтиране на основното устройство на стена
Вижте приложеното „Ръководство за монтиране на основното устройство“.
За да монтирате основното устройство на стена, се свържете с монтажник.
Забележка
• За да монтирате основното устройство на стена, ще ви трябват скобите за монтиране на стена A и B.
Те не са предоставени заедно с BDV-L600, затова ако е необходимо, ги купете (WS-L100).
28BG
Прикрепване на капаците
1
Поставете основното устройство с лицевата страна надолу.
Забележка
• Поставете го на мека дебела кърпа, за да предотвратите увреждането му.
2
Съберете кабелите (освен проводниковата FM антена), прокарайте ги през процепа
в дясната част на основното устройство зад скобата (A) и през този в долната част.
Прокарайте проводниковата FM антена през малката вдлъбнатина в задната част на
основното устройство.
Проводникова FM антена
3
Прокарайте захранващия кабел през процепа на основното устройство, като го
закрепите зад фиксаторите, след това – през процепа в лявата част на основния уред зад
скобата (B) и през процепа в долната част.
Фиксатори
29BG
Първи стъпки
След като направите всички връзки, подредете кабелите и прикрепете капаците на панела и на
конзолата, като изпълните стъпките по-долу.
4
Прикрепете капака на панела към задната част на основното устройство.
Първи стъпки
Поставете левия ръб на долната част на капака на панела върху (C), подравнете долната
издатина на капака на панела с (D), след което го плъзнете навътре, докато щракне на място.
Проводникова FM антена
Забележка
• Удължете докрай проводниковата FM антена.
• След като прикрепите капака на панела, я дръжте възможно най-хоризонтално.
• При поставяне на USB устройство (например USB памет) с дълъг и тесен корпус към страничния панел
използвайте
(USB) порта от лявата страна на основното устройство.
5
Прикрепете капака на конзолата към задната част на основното устройство.
Подравнете двата ръба на долната част на капака на конзолата с водачите върху нея (E),
след което плъзнете капака внимателно надолу.
За сваляне на капака на конзолата
Поставете основното устройство с лицевата страна надолу.
Натиснете езиците на конзолата надолу и плъзнете капака на конзолата по посока на стрелката,
както е показано в илюстрацията по-долу.
30BG
За отваряне на шлюза на капака на панела
Шлюз
За да отворите шлюза, свалете капака на панела, хванете шлюза и след това го дръпнете нагоре
и навън.
За да го затворите отново, подравнете издатината му с отвора на капака на панела и внимателно
го натиснете навътре и надолу, докато щракне.
За отваряне на шлюза
За затваряне на шлюза
31BG
Първи стъпки
За да подредите кабелите от лявата страна на основното устройство, отворете шлюза на капака
на панела, преди да закрепите капака. Внимавайте да не загубите шлюза.
Първи стъпки
Включване на системата
След като направите всички връзки в „Стъпка 2: Свързване на системата“ (стр. 19),
включете системата.
1
Натиснете "/1, за да включите основното устройство.
"/1
2
Включете захранващия кабел на субуфера в електрическия контакт.
След като субуферът се включи, индикаторът LINK/STANDBY светва в зелено и
безжичното предаване се активира.
Индикатор LINK/STANDBY
Забележка
• Ако индикаторът LINK/STANDBY не светне, вижте „Субуфер“ (стр. 14) и „Звук“ (стр. 77).
За режима на готовност
Субуферът влиза в режим на готовност автоматично (индикаторът LINK/STANDBY светва
в червено), когато основното устройство е в този режим или когато се деактивира безжичното
предаване.
Субуферът се включва автоматично (индикаторът LINK/STANDBY светва в зелено), когато се
включи основното устройство и се активира безжичното предаване.
За определяне на безжичната връзка
Ако използвате няколко безжични продукта или ако съседите ви използват такива, може да
възникне интерференция. За да я предотвратите, можете да определите безжичната връзка
между основното устройство и субуфера (функция Secure Link). За подробности вижте
„Допълнителни настройки за безжичната система“ (стр. 58).
32BG
4
В зависимост от метода на свързване
(стр. 20) извършете следната настройка.
• Връзка с HDMI кабел: Следвайте
инструкциите на телевизионния екран.
• Свързване с видеокабел: Изберете
[16:9] или [4:3], така че картината да се
показва правилно.
Следвайте стъпките по-долу, за да
извършите основните настройки за
използване на системата.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от модела за държавата.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
За повторно извикване на екрана на
„Easy Setup (Лесна настройка“
1
На телевизионния екран се показва
началното меню.
0
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
Натиснете HOME.
Включете телевизора.
Натиснете [/1.
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, така че сигналът
от системата да се покаже на
телевизионния екран.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Easy Setup] (Лесна настройка),
след което натиснете
.
4
Натиснете C/c, за да изберете [Start]
(Старт), след което натиснете
.
Показва се екранът на „Easy Setup
(Лесна настройка“.
Показва се екранът на „Easy Setup
(Лесна настройка“ за избор на език за
екранния дисплей.
33BG
Първи стъпки
Стъпка 3: Извършване на
„Easy Setup (Лесна
настройка)“
Извършете [Easy Setup] (Лесна
настройка). Следвайте екранните
инструкции, за да направите основните
настройки чрез C/X/x/c и
.
Първи стъпки
Стъпка 4: Избиране на
източника
Можете да изберете източника за
възпроизвеждане.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел се
покаже желаната функция.
При всяко натискане на FUNCTION
функцията се променя, както следва.
„BD/DVD“ t „FM“ t „HDMI1“ t
„HDMI2“ t „TV“ t
„BD/DVD“ t …
Функция
Източник
„BD/DVD“
Диск, USB устройство,
iPod/iPhone или мрежово
устройство, което ще се
възпроизвежда от системата
„FM“
FM радио (стр. 49)
„HDMI1“/
„HDMI2“
Компонент, който е свързан
към жаковете HDMI IN 1 или
HDMI IN 2 на задния панел
(стр. 22)
„TV“
Компонент (телевизор и др.),
който е свързан към конектора
TV DIGITAL IN (OPTICAL)
на задния панел, или телевизор,
съвместим с функцията „Audio
Return Channel“, който е
свързан към конектора HDMI
OUT на задния панел (стр. 20)
34BG
Стъпка 5: Слушане на съраунд звук
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Избиране на настройки за съраунд според предпочитанията ви за слушане
Методът на настройка се различава в зависимост от функцията.
При възпроизвеждане чрез функцията „BD/DVD“* или „FM“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на телевизионния екран.
2
Натиснете X/x, за да изберете [Surround Setting] (Настройки за съраунд), след което
натиснете
.
3
Натиснете X/x неколкократно, докато желаните настройки за съраунд се покажат
на телевизионния екран.
Вижте таблицата по-долу за описание на настройките за съраунд звук.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
* Настройките за съраунд звук не се прилагат за интернет съдържание.
При възпроизвеждане чрез функцията „HDMI1“, „HDMI2“ или „TV“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на дисплея на предния панел.
2
Натиснете X/x неколкократно, докато на дисплея се покаже „SUR. SET“, след което
натиснете
или c.
3
Натиснете X/x неколкократно, докато желаните настройки за съраунд се покажат
на дисплея.
Вижте таблицата по-долу за описание на настройките за съраунд звук.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
5
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се изключва от дисплея на предния панел.
35BG
Първи стъпки
След като изпълните предишните стъпки и стартирате възпроизвеждането, можете лесно да
слушате съраунд звук. Можете да изберете и предварително програмирани настройки за
съраунд, които са пригодени за различни видове източници на звук. Те произвеждат вълнуващ
и мощен звук като в киносалон в дома ви.
За изхода на високоговорителите
Първи стъпки
Настройката по подразбиране е [Auto] (Автоматично) („AUTO“).
Настройки за
съраунд
Ефект
[Auto]
(Автоматично)
„AUTO“
Системата автоматично извежда звука с подходящ ефект в зависимост от източника.
• Двуканален източник: извежда двуканалния звук във вида, в който е.
• Многоканален източник: симулира 7.1- или 5.1-канален съраунд звук с два предни
високоговорителя и субуфер.
[2ch Stereo]
Системата извежда двуканален звук независимо от формата на звука или броя
(Двуканално стерео) на каналите.
„2CH ST.“
Многоканалните съраунд формати се смесват до 2 канала.
Забележка
• В зависимост от входния поток настройките за съраунд може да не бъдат ефективни.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, настройките за съраунд не са активирани.
Съвет
• Можете също да изберете настройките за съраунд в [Surround Setting] (Настройки за съраунд)
в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 68).
36BG
1
Възпроизвеждане
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Дискове, които
могат да се възпроизвеждат“ (стр. 81).
2
Заден панел
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че сигналът
от системата да се покаже на
телевизионния екран.
Възпроизвеждане
За използване само на BONUSVIEW
преминете към стъпка 3.
За локално хранилище използвайте USB
памет от 1 GB или по-голяма.
Възпроизвеждане на диск
1
Свържете USB устройството към
(USB) порта на гърба на основното
устройство.
USB памет
Поставете диск.
Надписаната страна трябва да сочи напред
2
В началното меню се показва
и
възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне
автоматично, изберете
в категорията
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки), след което
натиснете
.
Забележка
• Не поставяйте диск, докато основното устройство
е в режим на готовност.
• Не поставяйте диск, докато светодиодът за
осветяване мига непосредствено след
включването на основното устройство.
• Поставете диска изправен в процепа.
Наслаждаване на BONUSVIEW/
BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логотип
„BD-LIVE*“ имат допълнително съдържание
и други данни, които могат да бъдат
изтеглени за забавление.
*
Подготовка за BD-LIVE (само BD-LIVE).
• Свържете системата към мрежа (стр. 24).
• Задайте [BD Internet Connection]
(Връзка на BD с интернет) на [Allow]
(Разрешаване) (стр. 68).
3
Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация на диска.
Съвет
• За да изтриете данните в USB паметта, изберете
[Erase BD Data] (Изтриване на данни от BD) във
[Video] (Видео), след което натиснете .
Всички данни в папката BUDA ще бъдат изтрити.
Наслаждаване на Blu-ray 3D
Можете да се насладите на Blu-ray 3D
дискове с логотипа за 3D*.
*
1
Подготовка за възпроизвеждане на
Blu-ray 3D дискове.
• Свържете системата със съвместим
с 3D телевизор чрез високоскоростен
HDMI кабел (не е включен
в комплекта).
37BG
2
• Настройте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D) и
[TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
в [Screen Settings] (Настройки на
екрана) (стр. 65).
E Информация за възпроизвеждането
Извежда режима на възпроизвеждане,
лентата за състояние на
възпроизвеждането, типа на диска,
видеокодека, скоростта на предаване на
данните, типа на повторението,
изминалото време, общото време на
възпроизвеждане.
Поставете Blu-ray 3D диск.
F Номер на главата
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с диска.
G Текущо избраният ъгъл
Възпроизвеждане от USB
устройство
Съвет
• Вижте и инструкциите за експлоатация
на съвместимия с 3D телевизор.
Извеждане на информацията за
възпроизвеждане
Можете да проверите информацията за
възпроизвеждане и др., като натиснете
DISPLAY.
Показаната информация се различава
в зависимост от типа диск и състоянието
на системата.
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки от свързаното USB
устройство.
За типовете файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Типове файлове,
които могат да се възпроизвеждат“ (стр. 82).
1
Свържете USB устройството към
(USB) порта на основното устройство.
Вижте инструкциите за експлоатация на
USB устройството, преди да направите
връзката.
Пример: при възпроизвеждане на
BD-ROM диск
Заден панел/лява страна на основното устройство
USB
устройство
2
A Изходна разделителна способност/
видеочестота
На телевизионния екран се показва
началното меню.
B Номер на заглавие или име
C Текущо избраната настройка за звука
D Налични функции (
субтитри)
38BG
ъгъл,
Натиснете HOME.
звук,
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
4
Натиснете X/x, за да изберете
[USB
device (rear)] (USB устройство (отзад))
или
[USB device (left)] (USB
устройство (отляво)), след което
натиснете
.
Забележка
• Не изваждайте USB устройството, докато
работи. За да предотвратите увреждане на
данните или повреда на USB устройството,
изключете системата, когато свързвате или
изваждате USB устройството.
Наслаждаване на iPod/
iPhone
Можете да се наслаждавате на музика/видео/
снимки и да зареждате батерията на iPod/
iPhone през системата.
Заден панел
Лява страна
Телевизор
или
VIDEO IN
Поставка за
скачване
с iPod/iPhone
USB кабел (включен
в комплекта)
Съвместими модели iPod/iPhone
Съвместимите модели iPod/iPhone са
следните. Актуализирайте своя iPod/iPhone
с най-новия софтуер, преди да използвате
със системата.
Предвидено за iPod touch 4-то поколение,
iPod touch 3-то поколение, iPod touch 2-ро
поколение, iPod touch 1-во поколение, iPod
nano 6-о поколение, iPod nano 5-о поколение
(видеокамера), iPod nano 4-то поколение
(видео), iPod nano 3-то поколение (видео),
iPod nano 2-ро поколение (алуминий), iPod
nano 1-во поколение, iPod 5-о поколение
(видео), iPod classic, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone.
За да се наслаждавате на iPod/iPhone
през системата
1
Свържете поставката за скачване
с iPod/iPhone (включена в комплекта)
към задния или левия
(USB) порт на
основното устройство, след което
поставете iPod/iPhone в поставката за
скачване с iPod/iPhone.
Възпроизвеждане
Когато възпроизвеждате видеофайл/
снимки, свържете изходния конектор за
видеосигнал на поставката за скачване
с iPod/iPhone към входния конектор за
видеосигнал на телевизора с видеокабел
(включен в комплекта), преди да
поставите iPod/iPhone върху поставката
за скачване с iPod/iPhone.
V I D E O O UT
USB
Видеокабел (включен в комплекта)
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
4
Натиснете X/x, за да изберете [iPod
(rear)] (iPod (отзад)) или [iPod (left)]
(iPod (отляво)), след което натиснете
.
x Ако в стъпка 3 сте избрали [Video]
(Видео) или [Music] (Музика)
Видеофайловете/музикалните файлове
се извеждат като списък на
телевизионния екран. Продължете към
следващата стъпка.
39BG
x Ако сте избрали [Photo] (Снимки)
в стъпка 3
На телевизионния екран се показва
[Please change the TV input to the video
input...] (Сменете телевизионния входен
сигнал на видео...). Превключете
селектора за входен сигнал на
телевизора така, че сигналът от
iPod/iPhone да се покаже на
телевизионния екран. След това
стартирайте слайдшоуто, като
управлявате iPod/iPhone директно.
5
[Video] (Видео)/
[Music] (Музика)
Натиснете
Действие
N
Стартиране на възпроизвеждане.
X
Поставяне на възпроизвеждането
на пауза.
x
Спиране на възпроизвеждането.
m или M
Бързо превъртане назад или
напред.
. или > Преминаване към предишен/
следващ файл или глава (ако има
такива).
Натиснете C/X/x/c и
, за да изберете
файла, който искате да
възпроизведете.
За
Натиснете
Действие
Звукът от iPod/iPhone се възпроизвежда
от системата.
Когато възпроизвеждате видеофайл,
превключете селектора за входен сигнал
на телевизора така, че сигналът от iPod/
iPhone да се покаже на телевизионния
екран.
Можете да управлявате iPod/iPhone чрез
бутоните на дистанционното
управление.
За подробности за работа с iPod/iPhone
вижте и инструкциите за експлоатация
на iPod/iPhone.
N, X
Стартиране/поставяне на пауза на
възпроизвеждането.
Когато натиснете и задържите
някой от тези бутони за няколко
секунди, свързаният iPod/iPhone
преминава в режим на заспиване.
x
Поставяне на възпроизвеждането
на пауза.
m или M
Бързо превъртане назад или
напред.
Забележка
• За да промените настройка на системата, като
например настройките за съраунд, докато
разглеждате изображения от своя iPod/iPhone на
телевизора, изберете входния сигнал на телевизор
да е от системата.
За управляване на iPod/iPhone чрез
дистанционното управление
Можете да управлявате iPod/iPhone чрез
бутоните на дистанционното управление.
Следващата таблица съдържа бутони, които
биха могли да се използват. (В зависимост от
модела на iPod/iPhone управлението може да
се различава.)
40BG
За
[Photo] (Снимки)
. или > Преминаване към предишен/
следващ файл.
Когато натиснете и задържите
някой от тези бутони за няколко
секунди, свързаният iPod/iPhone
бързо превърта назад или напред.
DISPLAY
Включване на подсветката (или
удължаване с 30 секунди).
OPTIONS, C
Връщане към предишен дисплей/
папка в йерархията.
X/x
Избиране на предишния/
следващия елемент.
,c
Въвеждане на избрания елемент.
Забележка
Възпроизвеждане през
мрежа
Поточно предаване на BRAVIA
Internet Video
1
Подготовка за BRAVIA Internet Video.
Свържете системата към мрежа
(стр. 24).
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
3
Натиснете X/x, за да изберете икона на
доставчик на интернет съдържание,
след което натиснете
.
Ако списъкът с интернет съдържание не
може да се извлече, той ще се представи
като неполучена икона или нова икона.
Възпроизвеждане
• iPod/iPhone се зарежда, когато е свързан към
системата, докато тя е включена.
• Когато [Auto Standby] (Автоматичен режим на
готовност) е зададен на [On] (Вкл.), системата
може да се изключи автоматично, докато
използвате iPod/iPhone.
• Не можете да прехвърляте песни върху
iPod/iPhone от тази система.
• Sony не може да поеме отговорност, в случай че
данни, записани на iPod/iPhone, бъдат загубени
или повредени при използване на iPod/iPhone,
свързан към това основно устройство.
• Този продукт е проектиран специално за работа
с iPod/iPhone и е одобрен като отговарящ на
стандартите за производителност на Apple.
• Не изваждайте iPod/iPhone, докато работи. За да
предотвратите увреждане на данните или повреда
на iPod/iPhone, изключете системата при
свързване или изваждане на iPod/iPhone.
• Системата разпознава само устройства iPod/
iPhone, които вече са били свързани към нея.
• Функцията за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, не работи, докато възпроизвеждате
видеофайлове/снимки от iPod/iPhone.
• Когато свържете iPod, който не е съвместим
с функцията за видеоизход, и изберете [iPod
(rear)] (iPod (отзад)) или [iPod (left)] (iPod
(отляво)) във [Video] (Видео) или [Photo]
(Снимки), на телевизионния екран се показва
предупредително съобщение.
• Системата може да разпознае до 3000 файла
(включително папки).
За използване на контролния панел
Контролният панел се показва, когато
видеофайлът започне да се възпроизвежда.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от доставчиците на интернет
съдържание.
За повторно показване натиснете DISPLAY.
A Дисплей за управление
Натиснете C/X/x/c или
възпроизвеждането.
за операции по
B Лента за състояние на възпроизвеждането
Лента за състояние, посочващ текущото
местоположение курсор, време на
възпроизвеждане, продължителност
на видеофайла.
C Индикатор за състояние на мрежата
Посочва силата на сигнала за безжична
връзка.
Посочва кабелна връзка.
D Скорост на предаване на данни по мрежата.
BRAVIA Internet Video осигурява директно
до основното устройство избрано интернет
съдържание и разнообразни развлечения
по заявка.
E Името на следващия видеофайл.
F Името на текущо избрания видеофайл.
Съвет
• Част от интернет съдържанието изисква
регистрация през компютър, преди да може да
бъде възпроизвеждано.
41BG
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа (DLNA)
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки на други одобрени от DLNA
компоненти, като ги свържете към
домашната си мрежа.
За възпроизвеждане на файлове,
съхранени на DLNA сървъра, през
системата (DLNA плейър)
Изберете иконата на DLNA сървъра от
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки) в началното меню, след
което изберете файла, който искате да
възпроизведете.
Сървър
Това основно устройство може да се
използва като плейър или модул за
рендиране.
• Сървър: съхранява и изпраща файлове.
• Плейър: получава и възпроизвежда
файлове от сървъра.
• Модул за рендиране: получава и
възпроизвежда файлове от сървъра и може
да се управлява от друг компонент
(контролер).
• Контролер: управлява модула за
рендиране.
Сървър
Плейър
(Тази система)
За възпроизвеждане на отдалечени
файлове чрез управление на
системата (модул за рендиране)
през DLNA контролер
Можете да управлявате системата със
сертифициран от DLNA контролер, като
например iPhone, при възпроизвеждане
на файлове, съхранени на DLNA сървър.
Сървър
Плейър
(Тази система)
Плейър
Подготовка за използване на функцията
DLNA.
• Свържете системата към мрежа (стр. 24).
• Подгответе други сертифицирани от DLNA
компоненти. За подробности вижте
инструкциите им за експлоатация.
42BG
Контролер
Модул за рендиране
(Тази система)
Контролирайте тази система чрез DLNA
контролер.
За подробности за работата вижте
инструкциите за експлоатация на DLNA
контролера.
Подготовка за PARTY STREAMING.
• Свържете системата към мрежа (стр. 24).
• Свържете компонентите, които са
съвместими с функцията PARTY
STREAMING.
Съвет
За използване на системата като
PARTY хост
• Системата е съвместима с функцията „Play To“
на приложението Windows Media® Player 12,
което стандартно е включено в Windows 7.
Възпроизвеждане на една и
съща музика в различни стаи
(PARTY STREAMING)
Можете да възпроизвеждате една и съща
музика по едно и също време през всички
компоненти на Sony, които са съвместими
с функцията PARTY STREAMING и са
свързани с домашната ви мрежа.
Има два вида съвместими с PARTY
STREAMING компоненти:
• PARTY хост: изпраща и възпроизвежда
файлове;
• PARTY гост: получава и възпроизвежда
файлове.
Изберете запис в
[Music] (Музика), след
което изберете [Start Party] (Старт на
партито) от менюто с опции, за да стартирате
PARTY.
За да затворите PARTY, натиснете HOME.
Възпроизвеждане
Забележка
• Не управлявайте системата с предоставеното
дистанционно управление и DLNA контролер
едновременно.
• За подробности за DLNA контролера вижте
инструкциите му за експлоатация.
За използване на системата като
PARTY гост
Изберете
[Party] (Парти) в
[Music]
(Музика), след което изберете иконата на
устройството на PARTY хост.
За да напуснете PARTY, натиснете OPTIONS,
след което изберете [Leave Party] (Напускане
на партито).
За да затворите PARTY, натиснете OPTIONS,
след което изберете [Close Party] (Затваряне
на партито).
Забележка
• Продажбата и продуктовите серии на продукти,
съвместими с функцията PARTY STREAMING, се
различават в зависимост от областта.
Това основно устройство може да се
използва като PARTY хост или PARTY гост.
Търсене на информация за
видеосъдържание/музика
PARTY хост
(Тази система)
Можете да получавате информация за
съдържание с помощта на технологията на
Gracenote и да търсите свързана
информация.
1
PARTY гост
PARTY гост
2
Свържете системата към мрежа
(стр. 24).
Поставете диск или свържете USB
устройство със съдържание, за което
искате да търсите информация.
Можете да извършите търсене за
видеосъдържание от BD-ROM или
DVD-ROM диск, както и търсене за
музика от CD-DA (музикален
компактдиск) или USB устройство.
43BG
3
4
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео) или
[Music]
(Музика).
Натиснете X/x, за да изберете
[Video Search] (Търсене за видео) или
[Music Search] (Търсене за музика).
Показва се информацията за
съдържанието.
A Подробности за съдържанието
Показва списък със свързана информация,
като например заглавие, актьори, запис
или изпълнител.
B [Playback History] (Хронология на
възпроизвеждане)
Показва списък с вече възпроизвеждани
заглавия на BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(музикален компактдиск). Изберете
заглавие, за да получите информация за
съдържанието.
C [Search History] (Хронология на търсене)
Показва списък на предишни търсения,
извършени чрез функцията [Video Search]
(Търсене за видео) или [Music Search]
(Търсене за музика).
За търсене на допълнителна
свързана информация
Изберете елемент в списъците, след което
изберете услугата, която да се търси.
44BG
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции за
възпроизвеждане. Наличните елементи се
различават в зависимост от ситуацията.
Общи опции
Елементи
Подробности
[Surround Setting]
(Настройки за
съраунд)
Промяна на настройките за
съраунд (стр. 35).
[Repeat Setting]
(Настройка за
повторение)
Задаване на повторно
възпроизвеждане.
[3D Menu]
(3D меню)
[3D Depth Adjustment]
(Регулиране на 3D
дълбочината): Регулиране
на дълбочината на 3D
изображения.
[Favourites List]
(Списък
с предпочитани)
Показване на списъка
с предпочитани.
[Play/Stop]
(Възпроизвеждане/
стоп)
Стартиране или спиране на
възпроизвеждането.
[Play from start]
(Възпроизвеждане
от началото)
Възпроизвеждане на
елемента от началото.
[Add to Favourites]
(Добавяне към
предпочитани)
Добавяне на елемента
с интернет съдържание
в списъка с предпочитани.
[Remove from
Favourites]
(Премахване от
предпочитани)
Изтриване на елемент
с интернет съдържание от
списъка с предпочитани.
[Start Party]
(Старт на партито)
Стартиране на парти
с избрания източник.
Този елемент може да не се
покаже в зависимост от
източника.
[Leave Party]
(Напускане на
партито)
Напускане на партито,
в което участва системата.
Функцията PARTY
STREAMING продължава
сред другите участващи
устройства.
Подробности
Елементи
Подробности
[Close Party]
(Затваряне на
партито)
Затваряне на партито,
в който участва системата.
Функцията PARTY
STREAMING приключва за
всички други участващи
устройства.
[Chapter Search]
(Търсене на глава)
Търсене на глава и
стартиране на
възпроизвеждането от
началото.
Превключване към други
зрителни ъгли, когато са
записани няколко такива
на BD-ROM/DVD VIDEO
дискове.
Коригиране на качеството
на видеосигнала за
интернет съдържание.
Само
Елементи
[Angle] (Ъгъл)
[Video] (Видео)
Подробности
[A/V SYNC] (Аудио- Коригиране на
видео
несъответствието между
синхронизиране)
картина и звук.
За подробности вижте
„Регулиране на забавянето
между картината и звука“
(стр. 46).
[3D Output Setting] Настройка дали да се
(Настройка за
извежда автоматично 3D
видеосигнал, или не.
извеждане на 3D)
Забележка
• 3D видеосигналът от
конектора HDMI IN 1 или
HDMI IN 2 се извежда
независимо от тази
настройка.
[Video Settings]
• [Picture Quality Mode]
(Настройки за
(Режим на качество на
видео)
картината): Избиране на
настройките на картината
при различна осветеност.
• [FNR]: Намалява
случайния шум, който се
показва в картината.
• [BNR]: Намалява
подобния на мозайка шум
в картината.
• [MNR]: Намалява лекия
шум около контурите
в картината.
[Pause] (Пауза)
Поставяне на
възпроизвеждането на пауза.
[Top Menu] (Главно Показване на главното
меню)
меню на BD или DVD диск.
[Menu/Popup Menu] Показване на изскачащото
(Меню/изскачащо
меню на BD-ROM диск или
меню)
менюто на DVD диск.
[Title Search]
Търсене на заглавие на BD(Търсене на
ROM/DVD VIDEO дискове
заглавие)
и стартиране на
възпроизвеждането от
началото.
[IP Content Noise
Reduction]
(Намаляване на
шума на съдържание
по IP)
[Video Search]
Показване на информация
(Търсене за видео) за BD-ROM/DVD-ROM
дискове въз основа на
технологията на Gracenote.
Само
Възпроизвеждане
Елементи
[Music] (Музика)
Елементи
Подробности
[Add Slideshow
BGM] (Добавяне на
фонова музика към
слайдшоу)
Регистриране на файлове
с музика в USB паметта
като фонова музика за
слайдшоу (BGM).
[Music Search]
Показване на
(Търсене за музика) информацията за аудио CD
(CD-DA) дискове въз
основа на технологията на
Gracenote.
[Shuffle Setting]
(Настройка за
разбъркване) (само
при iPod/iPhone)
Само
Задаване на разбъркано
възпроизвеждане.
[Photo] (Снимки)
Елементи
Подробности
[Slideshow]
(Слайдшоу)
Стартиране на слайдшоу.
[Slideshow Speed]
(Скорост на
слайдшоуто)
Промяна на скоростта на
слайдшоуто.
[Slideshow Effect]
(Ефект при
слайдшоуто)
Задаване на ефекта при
възпроизвеждане на
слайдшоу.
45BG
Елементи
Подробности
[Slideshow BGM]
• [Off] (Изкл.): Изключване
(Фонова музика при на функцията.
слайдшоу)
• [My Music from USB]
(Моята музика от USB):
Задаване на файловете
с музика, регистрирани
в [Add Slideshow BGM]
(Добавяне на фонова
музика към слайдшоу).
• [Play from Music CD]
(Възпроизвеждане от
музикален компактдиск):
Задаване на записите от
CD-DA (музикални
компактдискове).
3
Натиснете C/c, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
При възпроизвеждане чрез
функцията „HDMI1“, „HDMI2“
или „TV“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на дисплея на предния панел.
Завъртане на снимката на
90 градуса обратно на
часовниковата стрелка.
2
Натиснете X/x неколкократно, докато
на дисплея се покаже „A/V SYNC“, след
което натиснете
или c.
[Rotate Right]
Завъртане на снимката на
(Завъртане надясно) 90 градуса по посока на
часовниковата стрелка.
3
Натиснете X/x, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
[Rotate Left]
(Завъртане наляво)
[View Image]
(Преглеждане на
изображение)
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
Показване на избраното
изображение.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
Регулиране на забавянето
между картината и звука
(A/V SYNC)
Когато звукът и картината на телевизионния
екран се разминават, можете да регулирате
забавянето между тях.
Методът на настройка се различава
в зависимост от функцията.
Забележка
• В зависимост от входния поток функцията
A/V SYNC може да не е ефективна.
При възпроизвеждане чрез
функцията „BD/DVD“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на
телевизионния екран.
2
46BG
Натиснете X/x, за да изберете
[A/V SYNC] (Аудио-видео
синхронизиране), след което
натиснете
.
5
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се изключва от
дисплея на предния панел.
Корекция на звука
Избиране на ефект,
подходящ за източника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Когато системата възпроизвежда BD/DVD
VIDEO диск, записан с няколко
аудиоформата (PCM, Dolby Digital, MPEG
аудио или DTS) или с многоезични записи,
можете да промените аудиоформата или
езика.
При компактдиск можете да изберете звука
от десния или левия канал и да слушате звука
на избрания канал и през десния, и през
левия високоговорител.
Корекция на звука
Можете да изберете подходящ звуков режим
за филми или музика.
Избиране на
аудиоформат,
многоезични записи или
канал
Натиснете SOUND MODE неколкократно по
време на възпроизвеждане, докато на
дисплея на предния панел се покаже
желаният режим.
• „AUTO“: Системата избира „MOVIE“ или
„MUSIC“ автоматично, за да произведе
звуковия ефект в зависимост от диска или
звуковия поток.
• „MOVIE“: Системата осигурява звука
за филми.
• „MUSIC“: Системата осигурява звука
за музика.
• „SPORTS“: Системата добавя реверберация
за спортни програми.
• „GAME ROCK“: Системата осигурява звука
за музикални/ритъм игри.
Забележка
• В зависимост от диска или източника, когато
изберете „AUTO“, началото на звука може да бъде
отрязано, докато системата избира оптималния
режим автоматично. За да избегнете отрязване на
звука, изберете опция, различна от „AUTO“.
• В зависимост от входния поток режимът на звука
може да не бъде ефективен.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, тази
функция не работи.
Натиснете
неколкократно по време на
възпроизвеждане, за да изберете желания
аудиосигнал.
Аудиоинформацията се показва на
телевизионния екран.
x BD/DVD VIDEO диск
В зависимост от BD/DVD VIDEO диска
начинът на избиране на език се различава.
Когато са показани 4 цифри, те указват код
на езика. Вижте „Списък с кодове на езици“
(стр. 86), за да проверите за кой език се
отнася кодът. Когато един и същи език се
показва два или повече пъти, BD/DVD
VIDEO дискът е записан в няколко
аудиоформата.
47BG
x DVD-VR диск
Показват се типовете аудиозаписи, записани
върху диск.
Пример:
• [ Stereo] (Стерео)
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1))
• [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2))
• [ Main] (Основен)
• [ Sub] (Допълнителен)
• [ Main/Sub] (Основен/допълнителен)
Забележка
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1) и [ Stereo
(Audio2)] (Стерео (Аудио2)) не се показват,
когато на диска е записа само един аудиопоток.
x Компактдиск
• [ Stereo] (Стерео): Стандартният стерео
звук.
• [ 1/L] (1/Л): Звукът от левия канал (моно).
• [ 2/R] (2/Д): Звукът от десния канал
(моно).
• [ L+R] (Л+Д): Звукът от десния и левия
канали, извеждан съответния
високоговорител поотделно.
Наслаждаване на
многоканален звук
(DUAL MONO)
Можете да слушате многоканален звук,
когато системата получава или
възпроизвежда Dolby Digital многоканален
сигнал.
Забележка
• За да получите Dolby Digital сигнал, трябва да
свържете телевизор или друг компонент към
основното устройство с цифров оптичен кабел
(стр. 20). Ако телевизорът е съвместим
с функцията „Audio Return Channel“ (страници
21, 70), можете да получите Dolby Digital сигнал
през високоскоростен HDMI кабел.
48BG
Натиснете
неколкократно, докато се
покаже желаният сигнал на дисплея на
предния панел.
• „MAIN“: Ще се изведе звук на основния
език.
• „SUB“: Ще се изведе звук на допълнителния
език.
• „MAIN/SUB“: Ще се изведе смесен звук
както на основния, така и на
допълнителния език.
За да спрете автоматичната настройка,
натиснете TUNING +/– или x.
Тунер
Ръчна настройка
Слушане на радио
Натиснете TUNING +/– неколкократно.
Можете да слушате звук от радиото от
високоговорителите на системата.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бутони
с цифри
0
При наличие на шум при FM програма
Ако има шум при FM програма, можете да
изберете монофонично приемане на сигнала.
Няма да има стерео ефект, но приемането на
сигнала ще се подобри.
1
OPTIONS
PRESET +/–
2
Натиснете X/x, за да изберете
[FM Mode] (FM режим), след което
натиснете
.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Monaural] (Моно).
TUNING +/–
x
2 +/–
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на телевизионния екран.
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
Коригирайте силата на звука, като
натискате 2 +/–.
Тунер
1
3
• [Stereo] (Стерео): Стерео приемане
на сигнала.
• [Monaural] (Моно): Монофонично
приемане на сигнала.
Текуща станция
Текущ честотен диапазон и
предварително зададен номер
FM 7
4
88.00 MHz
Натиснете
.
Настройката е извършена.
SONY FM
За изключване на радиото
Натиснете "/1.
Име на станцията (само за модели за Европа)
1
2
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел се
покаже „FM“.
Изберете радиостанцията.
Автоматична настройка
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
На телевизионния екран се показва
[Auto Tuning] (Автоматична настройка).
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
Предварително задаване на
радиостанции
Можете да настроите предварително до
20 радиостанции. Преди настройка се
уверете, че сте намалили силата на звука
на минимум.
1
2
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел се
покаже „FM“.
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
49BG
3
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на
телевизионния екран.
4
Натиснете X/x, за да изберете [Preset
Memory] (Памет за предварително
задаване), след което натиснете
.
5
Натиснете X/x, за да изберете желания
номер на предварително зададената
станция, след което натиснете
.
6
Повторете стъпки от 2 до 5, за да
запаметите други станции.
За промяна на номера на
предварително зададена станция
Изберете желания номер на предварително
зададена станция, като натиснете PRESET +/–
, след което изпълнете процедурата
от стъпка 3.
Избиране на предварително
зададената станция
1
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел се
покаже „FM“.
Настройва се последната станция, от
която е получен сигнал.
2
Натиснете PRESET +/– неколкократно,
за да изберете предварително
зададената станция.
Номерът и честотата на предварително
зададената станция се показват на
телевизионния екран и на дисплея на
предния панел.
При всяко натискане на бутона
системата се настройва на една
предварително зададена станция.
Съвет
• Можете да изберете номер на предварително
зададената станция директно, като натиснете
бутоните с цифри.
50BG
Използване на системата
за предаване на данни
(RDS)
(Само за модели за Европа)
Какво представлява системата
за предаване на данни?
Системата за предаване на данни (RDS) е
услуга на излъчване, която позволява на
радиостанциите да изпращат допълнителна
информация заедно с обичайния сигнал на
програмата. Този тунер предлага удобни RDS
функции, като показване на името
на станцията.
Името на станцията се показва и на
телевизионния екран.
Приемане на RDS излъчвания
Трябва само да изберете станция от
честотния диапазон FM.
Когато настроите станция, предлагаща RDS
услуги, името й* се показва на дисплея на
предния панел.
* Ако не бъде прието RDS излъчване, името на
станцията не се показва на дисплея.
Забележка
• RDS може да не работи нормално, ако станцията,
на която сте настроили, не предава RDS сигнала
правилно или ако сигналът е слаб.
• Не всички FM станции предоставят RDS услуга,
нито предоставят един и същи тип услуги. Ако не
сте запознати със системата RDS, консултирайте
се с местните радиостанции за подробности за
RDS услугите във вашия регион.
Съвет
• Докато приемате RDS излъчване, при всяко
натискане на DISPLAY дисплеят на предния
панел се променя, както следва:
Име на станцията t Честота t Номер на
предварително зададената станция t
Информация за потока t
Име на станцията t …
Други операции
Използване на функцията
Control for HDMI
(Управление на HDMI) за
„BRAVIA“ Sync
Забележка
• Някои функции може да се използват само ако
свързаният телевизор е съвместим и изискват
предварителна настройка през него.
Вижте инструкциите му за експлоатация.
• За да използвате функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата, трябва да
осъществите аудиовръзка между системата и
телевизора (стр. 20).
• За да използвате функцията за контрол на
позицията, телевизорът трябва да разполага със
сензор, който може да открие позицията на
слушане. В такъв случай нивото на звука и/или
качеството на картината на всички компоненти,
свързани към телевизора, също се регулират
в съответствие със сигнала от телевизора.
Използване на „BRAVIA“ Sync
Управление на HDMI – лесна
настройка
Можете да настроите функцията [Control for
HDMI] (Управление на HDMI) на системата
автоматично, като активирате съответната
настройка на телевизора.
За подробности за функцията вижте „[HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)“ (стр. 70)
Можете да изключите системата
синхронизирано с телевизора.
Забележка
• Системата не се изключва автоматично, докато
възпроизвежда музика или когато е зададена
на функцията „FM“.
Възпроизвеждане с едно докосване
Когато натиснете N на дистанционното
управление, системата и телевизорът се
включват, а за вход на телевизора се избира
HDMI входът, към който е свързана
системата.
Контрол на звука, възпроизвеждан
от системата
Можете да улесните управлението, за да
слушате звук от телевизора или други
компоненти.
Други операции
Тази функция е налице при телевизори
с функцията „BRAVIA“ Sync.
Като свързвате компоненти на Sony, които са
съвместими с функцията Control for HDMI
(Управление на HDMI) през високоскоростен
HDMI кабел, управлението се улеснява.
Изключване на захранването
на системата
Можете да използвате функцията за контрол
на звука, възпроизвеждан от системата,
както следва:
• Когато системата е включена, звукът на
телевизора или други компоненти може да
се извежда от нейните високоговорители.
• Когато звукът от телевизора или други
компоненти се извежда през
високоговорителите на системата, можете
да промените кои да са те, като натиснете
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Когато звукът от телевизора и другите
компоненти се извежда през
високоговорителите на системата, можете
да регулирате силата и да изключите звука
на системата чрез управлението на
телевизора.
Забележка
• Докато телевизорът е в режим PAP (picture
and picture) или системата възпроизвежда
видеофайлове/снимки от iPod/iPhone, функцията
за контрол на звука, възпроизвеждан от
системата, няма да работи.
• В зависимост от телевизора, когато регулирате
силата на звука на основното устройство, тя се
появява на телевизионния екран. В този случай
нивата на звука, които се показват на
телевизионния екран и на дисплея на предния
панел на основното устройство, може да се
различават.
51BG
Audio Return Channel
Можете да слушате звук от телевизора през
системата с помощта на само един
високоскоростен HDMI кабел.
За подробности за настройката вижте
„Свързване на телевизора“ (стр. 20).
Настройване на
високоговорителите
Лесно дистанционно управление
Можете да управлявате основните функции
на системата чрез дистанционното
управление на телевизора, когато
видеосигналът от системата е изведен на
телевизионния екран.
За да получите възможно най-добрия
съраунд звук, настройте връзката на
високоговорителите и разстоянието им от
позицията на слушане. След това
използвайте тестовия тон, за да уеднаквите
нивото и баланса на високоговорителите.
Следване на езика
1
Когато промените езика за екранния дисплей
на телевизора, езикът на екранния дисплей
на системата също се променя след нейното
рестартиране.
Управление на маршрутизирането
Когато извършвате възпроизвеждане с едно
докосване от свързания компонент,
системата се включва и задава функцията си
на „HDMI1“ или „HDMI2“ (в зависимост от
използвания входен HDMI конектор), а за
вход на телевизора автоматично се избира
HDMI входът, към който е свързана
системата.
Забележка
• Уверете се, че компонентът е свързан към
системата чрез високоскоростен HDMI кабел и че
функцията Control for HDMI (Управление на
HDMI) в компонента е включена.
Контрол на позицията
Тази система регулира нивото на звука на
десния и левия предни високоговорители
автоматично, ако телевизорът е съвместим
с функцията за управление на външни
устройства за контрол на позицията. В такъв
случай останалите свързани към телевизора
компоненти също се настройват.
За подробности направете справка
в инструкциите за експлоатация
на телевизора.
52BG
[Speaker Settings] (Настройки на
високоговорителите)
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Audio Settings] (Настройки на звука),
след което натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Speaker Settings] (Настройки на
високоговорителите), след което
натиснете
.
Показва се екранът [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите).
5
Натиснете X/x, за да изберете
елемента, след което натиснете
Проверете следните настройки.
.
x [Distance] (Разстояние)
x [Test Tone] (Тестов тон)
Когато местите високоговорителите, не
забравяйте да зададете параметрите за
разстоянието (A) от позицията на слушане
до тях.
Можете да го зададете от 0,0 до 7,0 метра.
Високоговорителите ще издадат тестов тон,
за да регулирате нивото.
Високоговорителите на илюстрацията
отговарят на следните:
1Преден ляв високоговорител (L)
2Преден десен високоговорител (R)
3Субуфер
3
2
A
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен) 3,0 м:
задаване на разстоянието до предните
високоговорители.
[Subwoofer] (Субуфер) 3,0 м: задаване на
разстоянието до субуфера.
Забележка
• В зависимост от входния поток функцията
[Distance] (Разстояние) може да не е ефективна.
x [Level] (Ниво)
1
Задайте [Test Tone] (Тестов тон) на [On]
(Вкл.).
2
Натиснете X/x, за да изберете [Level]
(Ниво), след което натиснете
.
3
Натиснете X/x, за да изберете желания
тип високоговорител, след което
натиснете
.
4
Натиснете C/c, за да изберете десния
или левия високоговорител, след което
натиснете X/x, за да регулирате
нивото.
5
6
7
Натиснете
Други операции
1
[Off] (Изкл.): Високоговорителите не издават
тестов тон.
[On] (Вкл.): Тестовият тон се издава
последователно от всеки високоговорител,
докато нивото се регулира. Когато изберете
един от елементите на [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите),
тестовият тон се издава последователно от
всеки високоговорител.
Регулирайте нивото на звука, както следва.
.
Повторете от стъпки от 3 до 5.
Натиснете RETURN.
Системата се връща към предишния
екран.
Можете да регулирате нивото на звука на
високоговорителите. Можете да зададете
параметри от –6,0 dB до +6,0 dB.
Не забравяйте да зададете [Test Tone]
(Тестов тон) на [On] (Вкл.) за лесно
регулиране.
8
Натиснете X/x, за да изберете
[Test Tone] (Тестов тон), след което
натиснете
.
9
Натиснете X/x, за да изберете [Off]
(Изкл.), след което натиснете
.
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен) 0,0 dB:
задаване на нивото на предните
високоговорители.
[Subwoofer] (Субуфер) 0,0 dB:
задаване на нивото на субуфера.
• Сигналите на тестовия тон не се извеждат през
конектора HDMI OUT.
Забележка
Съвет
• За да регулирате силата на звука на всички
високоговорители едновременно,
натиснете 2 +/–.
53BG
Използване на таймера
за заспиване
Можете да настроите системата да се
изключи след предварително зададено време,
така че да можете да заспите, докато слушате
музика. Времето може да се настрои на
интервали от 10 минути.
Натиснете SLEEP.
При всяко натискане на SLEEP индикацията
на минутите (оставащото време) на дисплея
на предния панел се променя с 10 минути.
Когато настроите таймера за заспиване,
оставащото време се показва на всеки
5 минути.
Когато оставащото време е по-малко от
2 минути, на дисплея започва да мига
„SLEEP“.
За проверка на оставащото време
Натиснете SLEEP веднъж.
За промяна на оставащото време
Натиснете SLEEP неколкократно, за да
изберете желаното време.
Деактивиране на
бутоните на основното
устройство
(Заключване за деца)
Можете да деактивирате бутоните на
основното устройство (с изключение на "/1),
за да предотвратите неправилни действия,
като например детска пакост (функция за
заключване за деца).
Натиснете x на основното устройство за
повече от 5 секунди.
На дисплея на предния панел се показва
„LOCKED“.
54BG
Функцията за заключване за деца се активира
и бутоните на основното устройство се
заключват. (Можете да управлявате
системата чрез дистанционното управление.)
За да отмените функцията, натиснете x за
повече от 5 секунди, така че на дисплея да се
покаже „UNLOCK“.
Забележка
• Когато натискате бутоните на основното
устройство, докато е включена функцията за
заключване за деца, на дисплея на предния панел
мига „LOCKED“.
Управление на телевизор
и други компоненти
с предоставеното
дистанционно управление
Можете да управлявате телевизора си и
други компоненти, като например приемник
за кабелна телевизия или цифров сателитен
приемник, с предоставеното дистанционно
управление. Дистанционното управление
първоначално е настроено за управление на
компоненти на Sony.
Можете да управлявате компоненти, които
не са на Sony, като промените предварително
зададения код на дистанционното
управление. За указания вижте „Промяна на
предварително зададения код на
дистанционното управление (режим
с предварително задаване)“ (стр. 55).
Забележка
• Когато смените батериите на дистанционното
управление, е възможно настройката му да се
възстанови до стойността по подразбиране
(SONY).
Управление на компонентите
с предоставеното дистанционно
управление
1
2
Натиснете един от двата бутона за
режим на работа: TV или STB, който
отговаря не компонента, който искате
да управлявате.
Натиснете съответните бутони,
изброени в следната таблица.
Бутон
Режим на дистанционното
управление
TV
STB
AV "/1
z
z
Бутони с цифри
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
z
a
z
z
z
z
Цветни бутони
(червен/зелен/
жълт/син)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
z
z
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
./>
z
a
z
a
m/M
z
a
N
z
a
X
z
a
SLEEP (t/
)
Режим на дистанционното
управление
TV
STB
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
x
Забележка
• В режим TV или STB, ако натиснете който и да е
от горепосочените бутони, бутонът за режим на
работа TV или STB светва. (В зависимост от
настройката на кода обаче някои бутони може да
не функционират, като бутонът за режим на
работа TV или STB може да не свети.)
• Ако натиснете бутон, различен от
горепосочените, когато дистанционното
управление е в режим TV или STB, бутонът за
режим на работа TV или STB не светва.
• В зависимост от телевизора или компонента може
да не е възможно да използвате някои от
бутоните.
Други операции
• z: Бутонът може да се използва
с настройката по подразбиране на
дистанционното управление.
• a: Бутонът може да се използва, когато
промените предварително зададения
код на дистанционното управление.
Бутон
Промяна на предварително
зададения код на
дистанционното управление
(режим с предварително
задаване)
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Remote Controller Setting Guide]
(Ръководство за настройка на
дистанционното управление), след
което натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Preset Mode] (Режим с предварително
задаване), след което натиснете
.
55BG
5
6
7
Натиснете X/x, за да изберете тип
компонент, който искате да
управлявате с предоставеното
дистанционно управление, след което
натиснете
.
Натиснете POP UP/MENU, докато
държите натиснат бутона за режим
на работа TV (за телевизор) или STB
(за приемник на кабелна телевизия,
цифров сателитен приемник, цифров
видеорекордер и др.).
Когато бутонът за режим на работа TV
или STB започне да мига, въведете кода
на телевизионния екран чрез бутоните
с цифри, след което натиснете ENTER.
Ако зададете успешно кода, бутонът за
режим на работа TV или STB ще
премигне бавно два пъти. Ако
настройката не е успешна, бутонът за
режим на работа TV или STB ще
премигне бързо пет пъти.
Забележка
• Можете да излезете от режима с предварително
задаване, като натиснете бутона за режим на
работа TV или STB (според това, кой бутон мига).
• Ако не използвате дистанционното управление
в продължение на повече от 10 секунди по време
на режима с предварително задаване, то ще излезе
от него.
Изчистване на предварително
зададения код от паметта на
дистанционното управление
1
Първо натиснете и задръжте AV ?/1,
после натиснете 2 –, след което – CH –.
Бутоните BD, TV и STB светват.
56BG
Пуснете всички бутони.
Бутоните за режим на работа BD, TV
и STB се изключват и предварително
зададеният код се изчиства.
Дистанционното управление се връща
към настройките си по подразбиране.
Натиснете X/x, за да изберете
производителя на устройството,
след което натиснете
.
Дистанционното управление влиза
в режима с предварително задаване.
Бутонът за режим на работа TV или STB
(според това, кой бутон сте натиснали)
започва да свети.
8
2
Икономисване на енергия
в режим на готовност
Проверете дали са извършени следните две
настройки:
– [Control for HDMI] (Управление на HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) е
зададено на [Off] (Изкл.) (стр. 70).
– [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране) е зададено на [Off] (Изкл.)
(стр. 71).
Сърфиране в уебсайтове
Със системата можете да се свържете
с интернет и да разглеждате уебсайтове, като
например началната страница на Sony.
1
Подгответе системата за сърфиране
в интернет.
Свържете системата към мрежа
(стр. 24).
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Network] (Мрежа).
4
Натиснете X/x, за да изберете [Internet
Browser] (Интернет браузър), след
което натиснете
.
Появява се екранът [Internet Browser]
(Интернет браузър).
Забележка
• Някои уебсайтове може да не се визуализират
правилно или да не работят.
За въвеждане на URL адрес
C Адрес на страницата
Изберете [URL entry] (Въвеждане на URL
адрес) от менюто с опции.
Въведете URL адреса с помощта на
софтуерната клавиатура, след което изберете
[Enter] (Въвеждане).
D Икона за SSL
Показва се, когато свързаният URL адрес
е сигурен.
За задаване на началната страница
по подразбиране
Докато страницата, която искате да зададете, е
показана, изберете [Set as start page] (Задаване
като начална страница) от менюто с опции.
Изберете [Previous page] (Предишна страница)
от менюто с опции. Ако предишната страница
не се покаже дори ако изберете [Previous page]
(Предишна страница), отидете на [Window
List] (Списък с прозорците) от менюто
с опциите и от списъка изберете страницата,
на която искате да се върнете.
За изход от интернет браузъра
Натиснете HOME.
Екран на интернет браузъра
Можете да проверите информацията за
уебсайт, като натиснете DISPLAY.
Информацията на екрана се различава
в зависимост от състоянието на уебсайта
и страницата.
A Заглавие на страницата
B Курсор
Премествайте чрез натискане на C/X/x/c.
Поставете курсора върху връзката, която
искате да прегледате, след което натиснете
. Свързаният уебсайт се визуализира.
F Лента за напредъка/икона за зареждане
Показва се, когато страницата се чете, или
по време на изтегляне/прехвърляне на
файл.
G Поле за въвеждане на текст
Натиснете , след което изберете [Input]
(Въвеждане) от менюто с опции, за да
отворите софтуерната клавиатура.
H Плъзгач
Натиснете C/X/x/c, за да преместите
визуализацията на страницата наляво,
нагоре, надясно или надолу.
Други операции
За връщане към предишната
страница
E Индикатор за силата на сигнала
Показва се, когато системата е свързана
към безжична мрежа.
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
Елементи
Подробности
[Browser Setup]
(Настройка на
браузъра)
Показване на настройките
на интернет браузъра.
• [Zoom] (Мащабиране):
увеличаване или
намаляване на размера на
визуализираното
съдържание.
• [JavaScript Setup]
(Настройка на JavaScript):
задаване дали да се
активира, или деактивира
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Настройка
на „бисквитките“):
задаване дали браузърът
да приема „бисквитки“,
или не.
• [SSL Alarm Display]
(Предупредителна
индикация за SSL):
задаване дали да се
активира, или деактивира
SSL.
57BG
Елементи
Подробности
[Input] (Въвеждане) Показва софтуерната
клавиатура за въвеждане на
знаци по време на
преглеждане на уебсайт.
[Break] (Нов ред)
Преместване на курсора на
следващия ред в полето за
въвеждане на текст.
[Delete] (Изтриване) Изтриване на един знак
отляво на курсора по време
на въвеждане на текст.
[Window List]
Показва списък с всички
(Списък
отворени в момента
с прозорците)
уебсайтове.
Позволява ви да се върнете
към вече визуализирани
уебсайтове чрез избиране
на прозореца.
[Bookmark List]
Показва списъка
(Списък с отметки) с отметките.
[Character encoding] Задаване на кода за
знаците.
(Кодиране на
знаците)
[Previous page]
Преминаване към
(Предишна
предишната показана
страница)
страница.
[Next page]
Преминаване към
(Следваща
следващата вече показана
страница)
страница.
[Cancel loading]
Спиране на зареждането на
(Отказ на
страница.
зареждането)
[Reload]
Презареждане на същата
(Презареждане)
страница.
[URL entry]
Позволява ви да въведете
(Въвеждане на URL URL адрес, когато е
адрес)
показана софтуерната
клавиатура.
[Add to Bookmark]
Добавяне на показания
(Добавяне към
в момента уебсайт към
отметките)
списъка с отметки.
[Set as start page]
Задаване на показания
(Задаване като
в момента уебсайт като
начална страница)
начална страница по
подразбиране.
[Open in new
Отваряне на връзка в нов
window] (Отваряне прозорец.
в нов прозорец)
[Display certificate]
Показване на
(Показване на
сертификатите на сървъра,
сертификата)
изпратени от страници,
поддържащи SSL.
58BG
Допълнителни настройки
за безжичната система
Активиране на безжичното
предаване между конкретни
устройства
[Secure Link] (Защитена връзка)
Можете да определите безжичната връзка
между основното устройство и субуфера
с помощта на функцията Secure Link.
Тя може да помогне за предотвратяването на
интерференция, ако използвате няколко
безжични продукта или ако съседите ви
използват такива.
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете
[System Settings] (Настройки на
системата), след което натиснете
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Wireless Sound Connection]
(Безжична аудиовръзка), след което
натиснете
.
Показва се дисплеят [Wireless Sound
Connection] (Безжична аудиовръзка).
5
Натиснете X/x, за да изберете
[Secure Link] (Защитена връзка),
след което натиснете
.
.
6
Натиснете X/x, за да изберете [On]
(Вкл.), след което натиснете
.
За да отмените функцията Secure Link,
изберете [Off] (Изкл.).
7
Натиснете SECURE LINK на задната
страна на субуфера.
Преминете към следващата стъпка след
няколко минути.
8
Натиснете C/c, за да изберете [Start]
(Старт), след което натиснете
.
За връщане към предишния дисплей
изберете [Cancel] (Отказ).
След като се покаже съобщението
[Secure Link setting is complete.]
(Настройката на защитената връзка
завърши.), натиснете
.
Субуферът е свързан към основното
устройство и индикаторът LINK/
STANDBY светва в оранжево.
Ако се покаже съобщението [Cannot set
Secure Link.] (Не може да се настрои
защитена връзка.), следвайте
съобщенията на екрана.
[RF Channel] (Радиочестотен канал)
Ако използвате няколко безжични системи,
като например безжична LAN връзка
(локална мрежа) или Bluetooth, безжичните
сигнали може да са нестабилни. В такъв
случай предаването може да се подобри, като
смените следната настройка за [RF Channel]
(Радиочестотен канал).
1
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете
[System Settings] (Настройки на
системата), след което натиснете
4
.
Натиснете X/x, за да изберете
[Wireless Sound Connection]
(Безжична аудиовръзка), след което
натиснете
.
Показва се дисплеят [Wireless Sound
Connection] (Безжична аудиовръзка).
За основното устройство
Изберете [Off] (Изкл.) в стъпка 6 по-горе.
Натиснете и задръжте SECURE LINK на
задната страна на субуфера, докато
индикаторът LINK/STANDBY светне или
започне да мига в зелено.
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
За отмяна на функцията Secure Link
За субуфера
Други операции
9
Ако безжичното предаване е
нестабилно
5
Натиснете X/x, за да изберете
[RF Channel] (Радиочестотен канал),
след което натиснете
.
6
Натиснете X/x, за да изберете желаната
настройка, след което натиснете
.
• [Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Системата
избира автоматично по-добрия канал
за предаване.
• [1], [2], [3]: Системата предава звука,
като фиксира канала за комуникация.
Изберете канала с по-доброто
предаване.
Забележка
• Предаването може да се подобри, като смените
канала за комуникация (честотата) на другата
безжична система или съответно системи.
За подробности вижте и инструкциите за
експлоатация на другата безжична система или
съответно системи.
59BG
4
Настройване на мрежата
[Internet Settings] (Настройки
за интернет)
Преди да настроите, свържете системата към
мрежата. За подробности вижте „Свързване
към мрежата“ (стр. 24).
Натиснете X/x, за да изберете [Internet
Settings] (Настройки за интернет), след
което
.
Появява се екранът [Internet Settings]
(Настройки за интернет).
За BDV-L800/BDV-L800M
За отваряне на екрана с настройки
1
Натиснете HOME.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
За BDV-L600
0
HOME
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете [Network
Settings] (Настройки на мрежата), след
което натиснете
.
Забележка
• Елементите в [Internet Settings] (Настройки за
интернет) са необходими за свързване с интернет.
Въведете съответните стойности (с букви и
цифри) за маршрутизатора ви за широколентова
или безжична LAN връзка. Елементите, които
трябва да се настроят, може да се различават
в зависимост от доставчика на интернет услуги
или маршрутизатора. За подробности вижте
ръководствата, предоставени от доставчика на
интернет услуги или придружаващи
маршрутизатора.
• За повече информация посетете следния URL адрес.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
60BG
Следвайте стъпките по-долу за свързване
към LAN (локална мрежа).
Автоматична настройка
1
Натиснете X/x, за да изберете [Wired
Setup] (Настройка на кабелна връзка)
в екрана [Internet Settings] (Настройки
за интернет), след което натиснете
.
2
Натиснете X/x, за да изберете[Auto]
(Автоматично), след което
натиснете
.
Системата извършва настройката на
мрежата автоматично и интернет
настройките се показват на
телевизионния екран.
3
4
Натиснете c.
Натиснете X/x, за да изберете [Save &
Connect] (Запазване и свързване), след
което натиснете
.
Системата стартира проверка на
връзката с мрежата.
5
Изчакайте да се покаже съобщението
[Internet Settings is now complete.]
(Настройките за интернет завършиха.),
след което натиснете
.
4
Ръчна настройка
2
3
Натиснете X/x, за да изберете [Wired
Setup] (Настройка на кабелна връзка)
в екрана [Internet Settings] (Настройки
за интернет), след което натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете [Custom]
(По избор), след което натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете типа
настройка на мрежата, след което
натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете
настройката за прокси сървър, след
което натиснете
.
• [No] (Не): не се използва прокси
сървър.
• [Yes] (Да): въведете настройката за
прокси сървър.
Натиснете C/X/x/c и бутоните
с цифри, след което натиснете
.
Стойността на настройките за интернет
се показва на телевизионния екран.
Настройката е завършена. Ако
съобщението не се покаже, следвайте
съобщенията на екрана.
1
Други операции
Когато изберете [Auto] (Автоматично)
и натиснете
, системата задава
настройката за DNS автоматично.
Когато изберете [Specify IP address]
(Посочване на IP адрес) и натиснете
,
въведете настройките за DNS ръчно.
Натиснете C/X/x/c и бутоните
с цифри, за да настроите следните
елементи, след което натиснете
.
– [Primary DNS] (Основен DNS адрес)
– [Secondary DNS] (Вторичен DNS
адрес)
• [Specify IP address] (Посочване на
IP адрес): въведете настройките на
мрежата ръчно според мрежата ви.
Натиснете C/X/x/c и бутоните
с цифри, за да настроите следните
елементи, след което натиснете
.
– [IP Address] (IP адрес)
– [Subnet Mask] (Маска на подмрежа)
– [Default Gateway] (Шлюз по
подразбиране)
– [Primary DNS] (Основен DNS адрес)
– [Secondary DNS] (Вторичен DNS
адрес)
При свързване към LAN с LAN
кабел
5
6
Натиснете c.
Натиснете X/x, за да изберете
[Save & Connect] (Запазване и
свързване), след което натиснете
.
Системата стартира проверка на
връзката с мрежата.
• [Auto] (Автоматично): Системата
задава IP адреса автоматично и се
показва екранът [DNS Settings]
(Настройки за DNS).
61BG
7
Изчакайте да се покаже съобщението
[Internet Settings is now complete.]
(Настройките за интернет завършиха.),
след което натиснете
.
4
Настройката е завършена. Ако
съобщението не се покаже, следвайте
съобщенията на екрана.
При свързване към безжична
LAN мрежа с вградения
в системата Wi-Fi адаптер или
USB адаптер за безжична LAN
мрежа
Настройката на безжичната LAN връзка
и IP адреса е завършена.
След това въведете настройката за
прокси сървър. Следвайте стъпките от 4
до 7 на „Ръчна настройка“ в „При
свързване към LAN с LAN кабел“
по-горе.
Когато безжичният ви
маршрутизатор не е съвместим
с функцията WPS
1
Следвайте стъпките по-долу за свързване
към безжична LAN мрежа (локална мрежа).
Когато безжичният ви
маршрутизатор е съвместим
с функцията WPS
1
Натиснете X/x, за да изберете [Wireless
Setup(built-in)] (Настройка на безжична
връзка (вградена))* или [USB Wireless
Setup] (USB настройка на безжична
връзка) в екрана [Internet Settings]
(Настройки за интернет), след което
натиснете
.
* Само за BDV-L800/BDV-L800M.
2
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)], след което
натиснете
.
Активирайте функцията WPS на
безжичния си маршрутизатор,
натиснете X/x, за да изберете [Start]
(Старт), след което натиснете
.
За подробности относно активирането
на функцията WPS вижте инструкциите
за експлоатация на маршрутизатора.
Изчакайте да се покаже съобщението
[Wi-Fi Protected Setup was successful.]
(Wi-Fi Protected Setup беше успешно.),
след което натиснете c.
Натиснете X/x, за да изберете [Wireless
Setup(built-in)] (Настройка на безжична
връзка (вградена))* или [USB Wireless
Setup] (USB настройка на безжична
връзка) в екрана [Internet Settings]
(Настройки за интернет), след което
натиснете
.
* Само за BDV-L800/BDV-L800M.
2
Натиснете X/x, за да изберете [Scan]
(Сканиране), след което натиснете
.
Системата търси налични безжични
LAN мрежи, след което се показва
списък с безжичните LAN мрежи.
3
Натиснете X/x, за да изберете името на
безжичната LAN мрежа, след което
натиснете
.
x Когато избраната безжична LAN
мрежа е незащитена
Настройката на безжичната LAN връзка
е завършена. След това въведете
настройките на IP адреса, като следвате
стъпките в „Автоматична настройка“
или „Ръчна настройка“ в „При свързване
към LAN с LAN кабел“ по-горе.
x Когато избраната безжична LAN
мрежа е защитена
Показва се екранът за въвеждане на
WEP или WPA ключ. Продължете към
стъпка 5.
62BG
x За посочване на името на
безжичната LAN мрежа
Изберете [Manual Entry] (Ръчно
въвеждане).
Появява се екранът за въвеждане.
Въведете името на безжичната LAN
мрежа, като следвате съобщенията на
екрана, след което натиснете c.
4
Натиснете X/x, за да изберете режима
на защита, след което натиснете
.
5
Въведете WEP/WPA ключа, като
следвате съобщенията на екрана,
след което натиснете c.
Настройката на безжичната LAN връзка
е завършена. След това въведете
настройките на IP адреса, като следвате
стъпките в „Автоматична настройка“
или „Ръчна настройка“ в „При свързване
към LAN с LAN кабел“ по-горе.
Тъй като комуникацията чрез функцията
на безжичната LAN мрежа се извършва
с радиовълни, безжичният сигнал
евентуално може да се прехване. За да се
предпази безжичната комуникация, тази
система поддържа различни функции за
защита. Не забравяйте да конфигурирате
правилно настройките за защита
в съответствие с мрежата си.
Без защита
Въпреки че можете лесно да извършите
настройките, всеки може да прехване
безжичната комуникация или да влезе
непозволено в безжичната ви мрежа, дори и
без сложни инструменти. Имайте предвид, че
има риск от неупълномощен достъп или
прехващане на данни.
Други операции
• [None] (Няма): Изберете тази опция,
ако безжичната LAN мрежа е
незащитена. Настройката на
безжичната LAN връзка е завършена.
След това въведете настройките на
IP адреса, като следвате стъпките
в „Автоматична настройка“ или
„Ръчна настройка“ в „При свързване
към LAN с LAN кабел“ по-горе.
• [WEP]: безжичната LAN мрежа е
защитена чрез WEP ключ.
• [WPA/WPA2-PSK]: безжичната LAN
мрежа е защитена чрез WPA-PSK или
WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: безжичната LAN мрежа е
защитена чрез WPA2-PSK.
Относно защитата на
безжичните LAN мрежи
WEP
WEP защитава комуникациите, за да не
допусне външни лица да ги прехващат или да
влизат непозволено в безжичната ви мрежа.
WEP е остаряла технология за защита, която
позволява да се свързват по-стари
устройства, които не поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за защита, разработена
в отговор на недостатъците на WEP. TKIP
гарантира по-високо ниво на защита от WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която използва
усъвършенстван метод за защита, различен
от WEP и TKIP.
AES гарантира по-високо ниво на защита от
WEP или TKIP.
63BG
Можете да настроите следните опции.
Настройки и корекции
Използване на дисплея за
настройка
Можете да правите различни корекции на
елементи, като например картина и звук.
Изберете позицията за настройка
(Setup)
(Настройка) в началното меню, когато
трябва да промените настройките на
системата.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Забележка
• Настройките за възпроизвеждане от диска са
с предимство спрямо тези от дисплея за
настройка и е възможно не всички описани
функции да работят.
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
Икона
Обяснение
[Remote Controller Setting
Guide] (Ръководство за
настройка на дистанционното
управление) (стр. 65)
Извършване на настройките
на дистанционното за
управление на телевизора и
други компоненти.
[Network Update]
(Актуализация през мрежата)
(стр. 65)
Актуализиране на софтуера на
системата.
[Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 65)
Извършване на настройките
на екрана според типа на
свързаните конектори.
[Audio Settings] (Настройки на
звука) (стр. 67)
Извършване на настройките
на звука според типа на
свързаните конектори.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане на BD/
DVD) (стр. 68)
Извършване на подробни
настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD
дискове.
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол) (стр. 69)
Извършване на подробни
настройки за функцията
„Родителски контрол“.
3
Натиснете X/x, за да изберете иконата
на категорията на настройката, която
искате да промените, след което
натиснете
.
Пример: [Screen Settings] (Настройки
на екрана)
[Music Settings] (Настройки за
музика) (стр. 69)
Извършване на подробни
настройки за
възпроизвеждане на Super
Audio CD.
[System Settings] (Настройки
на системата) (стр. 70)
Извършване на свързаните
със системата настройки.
[Network Settings] (Настройки
на мрежата) (стр. 71)
Извършване на подробни
настройки за интернет и
мрежа.
64BG
Икона
Обяснение
[Easy Setup] (Лесна настройка)
(стр. 72)
Повторно изпълнение на
„Лесна настройка“ за
извършване на основните
настройки.
[Resetting] (Нулиране)
(стр. 72)
Възстановяване на
фабричните настройки на
системата.
x [Preset Mode] (Режим с предварително
задаване)
Можете да промените предварително
зададения код на дистанционното за
управление на компоненти на производители,
различни от Sony. За подробности вижте
„Промяна на предварително зададения код на
дистанционното управление (режим
с предварително задаване)“ (стр. 55).
[Network Update]
(Актуализация през
мрежата)
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
По време на актуализация на софтуера на
дисплея на предния панел се показва
„UPDATING“. След като актуализацията
завърши, основното устройство се изключва
автоматично. Изчакайте завършването на
актуализацията. Не включвайте и не
изключвайте основното устройство.
Не работете с основното устройство или
телевизора.
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
Настройки и корекции
[Remote Controller
Setting Guide]
(Ръководство за настройка
на дистанционното
управление)
Можете да актуализирате и подобрите
функциите на системата.
За информация относно функциите за
актуализация вижте следния уебсайт:
x [3D Output Setting] (Настройка за
извеждане на 3D)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция, за да
визуализирате цялото съдържание в 2D
формат.
Забележка
• 3D видеосигналът от конектора HDMI IN 1 или
HDMI IN 2 се извежда независимо от тази
настройка.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Настройка
на размера на телевизионния екран за 3D)
Настройване на размера на екрана на
телевизора ви, съвместим с 3D.
Забележка
• Тази настройка не се прилага за 3D видеосигнали
през конектора HDMI IN 1 или HDMI IN 2.
65BG
x [TV Type] (Тип телевизор)
[16:9]: изберете тази опция, когато свързвате
с широкоекранен телевизор или такъв
с функция за широкоекранен режим.
[4:3]: изберете тази опция, когато свързвате
с телевизор с екран 4:3 без функция за
широкоекранен режим.
x [Screen Format] (Формат на екрана)
[Original] (Оригинален): изберете тази опция,
когато свързвате с телевизор с функция за
широкоекранен режим. Показва картина за
екран със съотношение 4:3 при съотношение
16:9 дори и на широкоекранен телевизор.
[Fixed Aspect Ratio] (Фиксирано съотношение
на кадъра): променя размера на картината
така, че да се събере в размера на екрана при
оригиналното си съотношение.
x [DVD Aspect Ratio] (Съотношение на
кадъра за DVD)
[Letter Box] (Пощенска кутия): показва
широка картина с черни ленти отгоре и
отдолу.
[Pan & Scan] (Панорамно изрязване): показва
картината с пълна височина върху целия
екран, отрязана отстрани.
x [Cinema Conversion Mode] (Режим за
конвертиране на кино)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Основното
устройство автоматично открива дали
материалът е въз основа на видео, или на
филм и превключва към съответния режим
на конвертиране.
[Video] (Видео): независимо от материала
винаги ще се избира методът за
конвертиране, подходящ за материал въз
основа на видео.
66BG
x [Output Video Format] (Формат на
изходния видеосигнал)
[HDMI]: обикновено избирайте [Auto]
(Автоматично). Изберете [Original
Resolution] (Оригинална разделителна
способност), за да изведете разделителната
способност, записана на диска. (Когато
разделителната способност е по-ниска от
стандартната, тя се увеличава до
стандартната.)
[Video] (Видео): автоматично се задава найниската разделителна способност.
Забележка
• При едновременно свързване на конектора
HDMI OUT и този за изходния видеосигнал
изберете [Video] (Видео).
• Ако не се покаже картина, когато изберете
разделителна способност [HDMI], изберете
[Video] (Видео).
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(BD/DVD-ROM 1080/24p извеждане)
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само при
свързване на съвместим с 1080p/24
телевизор чрез конектора HDMI OUT.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
телевизорът не е съвместим с видеосигнали
1080p/24.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Автоматично): автоматично открива
типа на външното устройство и превключва
на съответната настройка за цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: изберете тази опция, когато свързвате
към устройство със съвместим с DVI
конектор, съвместим с HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output] (Извеждане на
HDMI Deep Colour)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[16bit] (16 бита), [12bit] (12 бита), [10bit]
(10 бита): извежда 16-битов/12-битов/
10-битов видеосигнал, когато свързаният
телевизор е съвместим с Deep Colour.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
картината е нестабилна или цветовете
изглеждат неестествени.
x [Pause Mode] (Режим на пауза) (само за
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW дискове)
[Audio Settings]
(Настройки на звука)
x [BD Audio MIX Setting] (Настройка на BD
Audio MIX)
[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала,
получен чрез смесване на интерактивния
и вторичния звук в основния звук.
[Off] (Изкл.): извежда единствено
основния звук.
x [DTS Neo:6]
Симулира многоканален съраунд звук от
двуканални източници в съответствие
с възможностите на свързаното устройство
и извежда звук чрез конектора HDMI OUT.
[Cinema] (Кино): извежда симулиран
многоканален звук от двуканални източници
чрез режима „DTS Neo:6 Cinema“.
[Music] (Музика): извежда симулиран
многоканален звук от двуканални източници
чрез режима „DTS Neo:6 Music“.
[Off] (Изкл.): извежда звука с оригиналния
му брой канали.
Можете да компресирате динамичния
диапазон на аудиозаписа.
[Auto] (Автоматично): възпроизвежда
в динамичния диапазон, указан от диска
(само за BD-ROM диск).
[On] (Вкл.): системата възпроизвежда
аудиозаписа с динамичния диапазон, зададен
от тон-режисьора.
[Off] (Изкл.): без компресия на динамичния
диапазон.
x [Audio Output] (Извеждане на звука)
Можете да изберете къде се извежда
аудиосигналът.
[Speaker] (Високоговорител): извежда звук
само през високоговорителите на системата.
[Speaker + HDMI] (Високоговорител +
HDMI): извежда звук през
високоговорителите на системата, както
и двуканален сигнал с линейна PCM през
конектора HDMI OUT.
[HDMI]: извежда звук само през конектора
HDMI OUT. Форматът на звука зависи от
свързания компонент.
Настройки и корекции
[Auto] (Автоматично): картината,
включително обекти, които се движат
динамично, се извежда без трептене.
Обикновено избирайте тази позиция.
[Frame] (Кадър): картината, включително
обекти, които не се движат динамично, се
извежда с висока разделителна способност.
x [Audio DRC] (Компресия на динамичния
диапазон на звука)
Забележка
• Когато [Control for HDMI] (Управление на
HDMI) е зададено на [On] (Вкл.) (стр. 70),
[Audio Output] (Извеждане на звука) се задава
автоматично на [Speaker + HDMI]
(Високоговорител + HDMI) и тази настройка не
може да се променя.
• Аудиосигналите не се извеждат през конектора
HDMI OUT, когато [Audio Output] (Извеждане на
звука) е зададено на [Speaker + HDMI]
(Високоговорител + HDMI) и [HDMI1 Audio
Input Mode] (Режим на вход на звука през
HDMI1) (стр. 70) е зададено на [TV] (Телевизор).
(Само за модели за Европа.)
• Когато [Audio Output] (Извеждане на звука)
е зададено на [HDMI], форматът на изходния
сигнал за функцията на „TV“ е двуканална
линейна PCM. (Само за модели за Европа.)
67BG
x [Sound Effect] (Звуков ефект)
x [Audio] (Звук)
Можете да включвате/изключвате звуковите
ефекти на системата (SOUND MODE и
[Surround Setting] (Настройки за съраунд).
Можете да изберете езика на записа по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Original] (Оригинален), се
избира приоритетният език от диска.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 86).
[On] (Вкл.): активира всички звукови ефекти
на системата. За горна граница на честотата
на дискретизация се задава 48 kHz.
[Off] (Изкл.): звуковите ефекти са
деактивирани. Изберете тази опция, когато
не искате да задавате горна граница на
честотата на дискретизация.
x [Subtitle] (Субтитри)
x [Surround Setting] (Настройки за съраунд)
Можете да изберете настройките за съраунд.
За подробности вижте „Стъпка 5: Слушане
на съраунд звук“ (стр. 35)
x [Speaker Settings] (Настройки на
високоговорителите)
За да постигнете най-добрия възможен
съраунд звук, настройте високоговорителите.
За подробности вижте „Настройване на
високоговорителите“ (стр. 52).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD)
Можете да извършите подробни настройки
за възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
x [BD/DVD Menu] (Меню на BD/DVD диск)
Можете да изберете езика на менюто по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 86).
68BG
Можете да изберете езика на субтитрите по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 86).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане при хибриден BD диск)
[BD]: възпроизвеждане на слоя за BD.
[DVD/CD]: възпроизвеждане на слоя за DVD
или CD.
x [BD Internet Connection] (Връзка на BD
с интернет)
[Allow] (Разрешаване): обикновено
избирайте тази опция.
[Do not allow] (Забраняване): забранява
връзката с интернет.
[Parental Control
Settings] (Настройки за
родителски контрол)
x [Password] (Парола)
Възпроизвеждането на някои видеоклипове
от интернет може да се ограничи според
възрастта на потребителите. Сцени могат
да се блокират или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана и
въведете четирицифрената си парола.
x [Internet Video Unrated] (Интернет видео
без оценка)
[Allow] (Разрешаване): разрешава се
възпроизвеждането на видеоклипове от
интернет без оценка.
[Block] (Блокиране): блокира се
възпроизвеждането на видеоклипове от
интернет без оценка.
x [Parental Control Area Code] (Код на
регион за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM или
DVD VIDEO дискове може да се ограничи
според географския регион. Сцени могат да
се блокират или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана и
въведете четирицифрената си парола.
x [BD Parental Control] (Родителски контрол
за BD)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM
дискове може да се ограничи според
възрастта на потребителите. Сцени могат да
се блокират или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана и
въведете четирицифрената си парола.
x [DVD Parental Control] (Родителски
контрол за DVD)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да се ограничи до
предварително определено ниво, като
например възрастта на потребителите.
Сцени могат да се блокират или заместват
с други сцени. Следвайте инструкциите на
екрана и въведете четирицифрената
си парола.
[Music Settings]
(Настройки за музика)
Можете да извършите подробни настройки
за възпроизвеждане на Super Audio CD.
Настройки и корекции
Задава или променя паролата за функцията
„Родителски контрол“. Паролата ви
позволява да задавате ограничения за
възпроизвеждане на видео от BD-ROM,
DVD VIDEO дискове или от интернет.
Ако е необходимо, можете да разграничите
нивата на ограничение за BD-ROM и
DVD VIDEO дискове.
x [Internet Video Parental Control]
(Родителски контрол за интернет видео)
x [Super Audio CD Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане при Super Audio CD)
[Super Audio CD]: възпроизвеждане на слоя
за Super Audio CD.
[CD] (Компактдиск): възпроизвеждане на
слоя за CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Канали за възпроизвеждане на Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 канала): възпроизвеждане
на двуканалната област.
[DSD Multi] (DSD многоканална):
възпроизвеждане на многоканалната област.
69BG
[System Settings]
(Настройки на системата)
Можете да извършите свързаните със
системата настройки.
x [OSD] (Екранен дисплей)
Можете да изберете езика за екранните
дисплеи на системата.
x [Wireless Sound Connection] (Безжична
аудиовръзка)
Можете да извършите допълнителни
настройки за безжичната система.
За подробности вижте „Допълнителни
настройки за безжичната система“ (стр. 58).
Можете също да проверите състоянието на
безжичното предаване. Когато е активирано
безжичното предаване, вдясно от [Status]
(Състояние) се показва [OK].
x [Illumination/Display] (Осветяване/
дисплей)
Можете да изберете състоянието на
сензорните бутони (стр. 11), на дисплея на
предния панел (стр. 13) и на светодиода за
осветяване (стр. 11).
За BDV-L800/BDV-L800M
[All Sync/On] (Синхронизиране на всички/
вкл.): светодиодът за осветяване се
премества, за да обхване всички елементи за
управление на звука. Сензорните бутони и
дисплеят на предния панел остават осветени.
[Music Sync/On] (Синхронизиране на
музика/вкл.): светодиодът за осветяване се
премества, за да обхване само елементите за
управление на музиката или на радиото.
Сензорните бутони и дисплеят на предния
панел остават осветени.
[Music Sync/Off] (Синхронизиране на
музика/изкл.): светодиодът за осветяване се
премества, за да обхване само елементите за
управление на музиката или на радиото.
Сензорните бутони и дисплеят на предния
панел се изключват, когато системата не се
използва.
70BG
[Simple/Off] (Обикновено/изкл.):
Сензорните бутони и дисплеят на предния
панел се изключват, когато системата не се
използва.
За BDV-L600
[Standard/On] (Стандартно/вкл.): сензорните
бутони и дисплеят на предния панел остават
осветени.
[Simple/Off] (Обикновено/изкл.): сензорните
бутони и дисплеят на предния панел се
изключват, когато системата не се използва.
x [Remote Sensor] (Сензор за
дистанционното управление)
Можете да изберете сензора за
дистанционното управление, който да се
използва, в съответствие с положението на
монтиране на основното устройство.
Във вертикално
положение
В хоризонтално
положение
[Vertical/Horizontal] (Вертикално/
хоризонтално): активни са и двата сензора за
дистанционното управление. Този за
вертикално положение е с предимство.
[Vertical] (Вертикално): активен е само
сензорът за дистанционното управление за
вертикално положение.
[Horizontal] (Хоризонтално): активен е само
сензорът за дистанционното управление за
хоризонтално положение.
x [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
[Control for HDMI] (Управление на HDMI)
[On] (Вкл.): включено. Можете да
управлявате компоненти, които са свързани
с високоскоростен HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): изключено.
[Audio Return Channel] (Обратен звуков канал)
Тази функция е налице, когато свържете
системата с телевизор, съвместим
с функцията „Audio Return Channel“.
[Auto] (Автоматично): системата може да
получава цифровия аудиосигнал на
телевизора автоматично през
високоскоростен HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): Изключено.
Забележка
• Тази функция е налице само когато [Control for
HDMI] (Управление на HDMI) е зададено на [On]
(Вкл.).
x [Screen Saver] (Скрийнсейвър)
[On] (Вкл.): включване на функцията за
скрийнсейвър.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
x [Software Update Notification] (Известие
за актуализация на софтуера)
[On] (Вкл.): настройване на системата да ви
информира за по-нова версия на софтуера
(стр. 65).
[Off] (Изкл.): изключено.
[HDMI1 Audio Input Mode] (Режим на вход
на звука през HDMI1) (само за модели
за Европа)
Можете да изберете звуковия вход за
компонента, който е свързан към конектора
HDMI IN 1.
[HDMI1]: звукът от компонента, свързан
към конектора HDMI IN 1, се въвежда през
HDMI IN 1.
[TV] (Телевизор): звукът от компонента,
свързан към конектора HDMI IN 1, се
въвежда през конектора TV DIGITAL IN
(OPTICAL).
[Auto] (Автоматично): автоматично
изтегляне на информация за диска, когато
спрете възпроизвеждането му. За да теглите,
системата трябва да е свързана към мрежата.
[Manual] (Ръчно): изтегляне на информация
за диска, когато се избере функцията [Video
Search] (Търсене за видео) или [Music Search]
(Търсене за музика).
x [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране)
x [System Information] (Информация за
системата)
[On] (Вкл.): намаляване на времето за
стартиране от режим на готовност.
Можете да работите със системата скоро
след включването й.
[Off] (Изкл.): настройката по подразбиране.
Можете да визуализирате информацията
за версията на софтуера и MAC адреса
на системата.
[On] (Вкл.): включване на функцията
[Auto Standby] (Автоматичен режим на
готовност). Когато не използвате системата
за около 30 минути, тя автоматично влиза
в режим на готовност.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
x [Auto Display] (Автоматичен дисплей)
[On] (Вкл.): автоматично показване на
информация на екрана, когато се променят
разглежданите заглавия, режимите на
картината, аудиосигналите и т.н.
[Off] (Изкл.): показване на информация само
когато натиснете DISPLAY.
Настройки и корекции
x [Auto Standby] (Автоматичен режим
на готовност)
x [Gracenote Settings] (Настройки на
Gracenote)
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
Можете да извършите подробни настройки
за интернет и мрежа.
x [Internet Settings] (Настройки за
интернет)
Предварително свържете системата към
мрежата. За подробности вижте „Свързване
към мрежата“ (стр. 24).
x [Network Connection Diagnostics]
(Диагностика на мрежовата връзка)
Можете да изпълните диагностика на
мрежата, за да проверите дали мрежовата
връзка е направена правилно.
71BG
x [Connection Server Settings] (Настройки
на сървъра на връзката)
Задаване дали да се покаже свързаният
DLNA сървър.
x [Renderer Set-up] (Настройка на модула за
рендиране)
[Automatic Access Permission] (Разрешение за
автоматичен достъп): задаване дали да се
позволи автоматичен достъп от страна на
новооткрит DLNA контролер.
[Smart Select] (Интелигентен избор):
разрешаване на Sony DLNA контролер да
намери системата като целеви компонент,
който да се управлява чрез инфрачервени
лъчи. Можете да включите или изключите
тази функция.
[Renderer Name] (Име на модула за
рендиране): показване на името на системата
така, както се вижда в други DLNA
устройства в мрежата.
Повторно изпълнение на „Лесна настройка“
за извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите на екрана.
[Resetting] (Нулиране)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Нулиране до фабричните настройки по
подразбиране)
Можете да нулирате настройките на
системата до фабричните стойности по
подразбиране, като изберете групата
настройки. Всички настройки в рамките на
групата ще се нулират.
x [Renderer Access Control] (Контрол на
достъпа за модула за рендиране)
x [Initialize Personal Information]
(Изтриване на лични данни)
Задаване дали да се приемат команди от
DLNA контролери.
Можете да изтриете личните си данни,
съхранени в системата.
x [Party Auto Start] (Автоматично
стартиране на парти)
[On] (Вкл.): Стартиране на PARTY или
присъединяване към съществуващо PARTY
при заявка от свързано с мрежата
устройство, съвместимо с функцията
PARTY STREAMING.
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Media Remote Device Registration]
(Регистрация на устройство Media Remote)
Регистриране на вашето „Media remote“
устройство.
x [Registered Media Remote Devices]
(Регистрирани устройства Media Remote)
Показване на списък с вашите регистрирани
устройства „Media Remote“.
72BG
[Easy Setup] (Лесна
настройка)
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
• За да предотвратите риска от пожар или
електрически удар, не поставяйте предмети,
пълни с течности, като например вази, върху
системата и не я поставяйте близо до вода, като
например вана или душ-кабина. В случай че
в корпуса попадне предмет или течност,
изключете системата от контакта и я предайте за
проверка на квалифицирани специалисти, преди
да я използвате отново.
• Не пипайте захранващите кабели с мокри ръце.
Ако го направите, може да получите
електрически удар.
• Изключете основното устройство от
електрическия контакт, ако не възнамерявате да
го използвате за продължителен период от време.
За да изключите кабела, издърпайте го за щепсела,
никога не дърпайте самия кабел.
За разполагането
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите прегряването й.
• При висока сила на звука за продължителен
период от време корпусът се нагорещява на
допир. Това не е неизправност. Въпреки това
избягвайте да докосвате корпуса. Не поставяйте
системата в затворено пространство, където
вентилацията е слаба, тъй като това може да
предизвика прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори чрез
поставяне на каквото и да е върху системата.
Тя е оборудвана с усилвател с висока мощност.
Ако вентилационните отвори бъдат блокирани,
системата може да прегрее и да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности
(килими, одеяла и др.) или близо до материали
(пердета, драперии), които може да блокират
вентилационните отвори.
• Не инсталирайте системата в затворено
пространство, като например полица за книги
или подобна мебел.
• Не поставяйте системата близо до източници
на топлина, като например радиатори и
въздуховоди, или изложена на директна слънчева
светлина, висока запрашеност, механични
вибрации или удари.
За функционирането
• Ако системата е внесена директно от студено на
топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на основното устройство да се
кондензира влага. Ако това се случи, системата
може да не функционира правилно. В такъв
случай извадете диска и оставете системата
включена за около половин час, докато влагата
се изпари.
• Когато премествате системата, изваждайте диска,
ако има такъв. Ако не го направите, дискът може
да бъде повреден.
• Ако в корпуса попадне нещо, изключете
основното устройство от контакта и го предайте
за проверка на квалифицирани специалисти,
преди да го използвате отново.
Допълнителна информация
За източниците на захранване
• Не поставяйте системата върху наклонена
повърхност. Тя е проектирана да работи само
в хоризонтално положение.
• Дръжте системата и дисковете далече от
компоненти със силни магнити, като например
микровълнови печки или големи и мощни
високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
• Не поставяйте метални предмети пред предния
панел. Те може да ограничат приемането на
радиовълни.
• Не поставяйте системата на място, където се
използва медицинско оборудване. Това може да
причини неизправност в него.
• Ако използвате пейсмейкър или друго
медицинско устройство, се консултирайте
с лекаря си или с производителя на това
устройство, преди да използвате функцията за
безжична LAN връзка.
За регулирането на силата на звука
• Не увеличавайте силата на звука, докато слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или без аудиосигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да се повредят, ако
внезапно се възпроизведе участък с високо ниво
на звука.
За почистването
• Почиствайте корпуса, панела и елементите за
управление с мек парцал, леко навлажнен със слаб
препарат за почистване. Не използвайте никакви
абразивни тъкани или гъби, почистващи прахове
или разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани със
системата ви, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
73BG
• За да отстраните отпечатъците от пръсти по
предния панел на основното устройство, ги
избърсвайте с леко навлажнена, добре изцедена
мека кърпа (само при BDV-L800).
За почистващи дискове, препарати за
почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове). Те може да
причинят повреда на апарата.
Забележки относно
дисковете
За поддръжката на дисковете
• За да поддържате диска чист, хващайте го
за ръба. Не докосвайте повърхността.
• Не залепвайте хартия или тиксо върху диска.
За смяната на части
• В случай че системата бъде ремонтирана,
подменените части може да бъдат задържани
с цел повторна употреба или рециклиране.
За променливотоковия адаптер
• Използвайте включения в комплекта
променливотоков адаптер (AC-BD100) за този
плейър, тъй като други адаптери може да
причинят неизправност.
• Не разглобявайте и не подлагайте на обратно
конструиране.
• Не поставяйте променливотоковия адаптер
в затворено пространство, като например полица
за книги или шкаф за аудио-видео оборудване.
• Не свързвайте променливотоковия адаптер към
пътнически електрически преобразувател, който
може да загрее и да причини неизправност.
• Не изпускайте и не подлагайте на удари.
• Не допускайте върху оборудването да попадат
капки или пръски.
• Разклонителят/щекерът на устройството трябва
да е лесно достъпен и използваем.
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
например въздуховоди с горещ въздух, и не
го оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина, тъй като
температурата в него може да се повиши
значително.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутията му.
За почистването
• Преди възпроизвеждане почиствайте
диска с кърпа за почистване.
Избърсвайте диска от центъра навън.
За цвета на телевизора
• Ако високоговорителите причинят
неравномерност на цветовете на телевизионния
екран, изключете телевизора, след което го
включете обратно след 15 до 30 минути.
Ако неравномерността продължи, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Тази система може да показва
неподвижно видеоизображение или изображение
на екранния дисплей върху телевизионния екран
неограничено време. Ако оставите това да
продължи за дълъг период от време, рискувате да
повредите трайно телевизионния екран.
Прожекционните телевизори са изключително
податливи на това.
• Не използвайте разтворители, като
например бензин, разредители, достъпни
в търговската мрежа почистващи препарати
или антистатични спрейове, предназначени
за винилови грамофонни плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартни кръгли дискове. Използване на
нестандартни дискове или такива, който не
са с кръгла форма, (например с форма на
правоъгълник, сърце или звезда) може да
причини повреда.
За преместването на системата
• Преди да преместите системата, се уверете, че
няма поставен диск в нея, и изключете
захранващите кабели от електрическия контакт.
74BG
Не използвайте диск, на който има закрепен
достъпен в търговската мрежа аксесоар, като
например етикет или пръстен.
Отстраняване на неизправности
Ако срещнете някое от следните затруднения при работата със системата, използвайте
ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт. Ако проблемът
продължи, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизът подмени някои части по време на ремонта, може да
задържи старите.
В случай на проблем с безжичната аудиофунцкия, цялата система (основният уред и субуферът)
трябва да се прегледа от търговец на Sony.
Общи
Проблеми и решения
Захранването не е включено.
• Проверете дали захранващите кабели на основното устройство и на
субуфера са включени добре.
• Проверете дали захранващият кабел на основното устройство е свързан
здраво към променливотоковия адаптер.
• Проверете дали конекторът на променливотоковия адаптер е свързан
добре към конектора DC IN 14V на гърба на основното устройство.
Дистанционното управление
не работи.
• Разстоянието между дистанционното управление и основното устройство
е твърде голямо.
• Батериите в дистанционното управление са слаби.
Дискът не се изважда и не
можете да го извадите дори
след като натиснете Z.
• Опитайте следното: 1 Натиснете и задръжте N и Z на основното
устройство за повече от 5 секунди, за да извадите диска. 2 Извадете
диска. 3 Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след
което го включете отново след няколко минути.
Системата не функционира
нормално.
• Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го
включете отново след няколко минути.
Съобщения
Симптом
Допълнителна информация
Симптом
Проблеми и решения
На телевизионния екран се
• Вижте [Network Update] (Актуализация през мрежата) (стр. 65), за да
показва [A new software version актуализирате софтуера на системата с по-нова версия.
is available. Please go to the
„Setup“ section of the menu and
select „Network Update“ to
perform the update.] (Налице е
нова версия на софтуера.
Отидете в раздела „Setup“
(Настройка) на менюто и
изберете „Network Update“
(Актуализация през мрежата),
за да извършите
актуализацията).
На дисплея на предния панел
последователно се показват
„PROTECTOR“ и „PUSH
PWR“.
Натиснете "/1, за да изключите системата, и проверете следното, след като
„STANDBY“ изчезне.
• Нещо блокира ли вентилационните отвори на системата?
• След като проверите горните неща и отстраните проблемите, включете
системата. В случай че проблемът не може да се установи дори след
проверка на всичко горепосочено, се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
75BG
Симптом
Проблеми и решения
На дисплея на предния панел
се показва „LOCKED“.
• Изключете функцията за заключване за деца (стр. 54).
На дисплея на предния панел
се показва „DEMO LOCK“.
• Свържете се с най-близкия търговец на Sony или с местен упълномощен
сервиз на Sony.
На дисплея на предния панел
се показва „Exxxx“.
• Свържете се с най-близкия търговец на Sony или с местен упълномощен
сервиз на Sony и съобщете кода на грешката.
На целия телевизионен екран • Свържете се с най-близкия търговец на Sony или с местен упълномощен
се показва
без каквито и да сервиз на Sony.
е съобщения.
Картина
Симптом
Проблеми и решения
Няма картина.
Няма картина при свързване
чрез HDMI кабел.
• Проверете метода на извеждане на сигнала от системата (стр. 20).
• Основното устройство е свързано към входно устройство, което не е
съвместимо с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
(„HDMI“ на предния панел не светва) (стр. 20).
• Проверете дали конекторът HDMI OUT на основното устройство и
HDMI IN на телевизора са свързани чрез високоскоростен HDMI кабел.
• В зависимост от телевизора или видеокомпонента може да не се покажат
3D изображения.
• Може да отнеме известно време, докато телевизорът открие 3D сигнали.
3D изображенията от
конектора HDMI IN 1 или
HDMI IN 2 не се показват на
телевизионния екран.
Не се показва картина, когато • Натиснете и задръжте N и VOL – на основното устройство за повече от
разделителната способност на 5 секунди, за да нулирате разделителната способност на изходния
изходния видеосигнал,
видеосигнал до най-ниската.
избрана в [Output Video
Format] (Формат на изходния
видеосигнал), е неправилна.
Тъмните области на картината • Задайте [Picture Quality Mode] (Режим на качество на картината) на
[Standard] (Стандартно) (по подразбиране) (стр. 45).
са твърде тъмни, светлите –
прекалено светли или
неестествени.
Картината не се извежда
• Проверете настройките на [Output Video Format] (Формат на изходния
правилно.
видеосигнал) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 66).
• Ако едновременно се извеждат аналогови и цифрови сигнали, задайте
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p извеждане)
в [Screen Settings] (Настройки на екрана) на [Off] (Изкл.) (стр. 66).
• За BD-ROM дискове проверете настройките на [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p извеждане) в [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 66).
Появява се шум в картината. • Почистете диска.
• Ако видеосигналът от системата преминава през видеокасетофон, преди
да стигне до телевизора, защитеният срещу копиране сигнал на някои
BD/DVD програми може да окаже влияние върху качеството на
картината. Ако все още изпитвате проблеми дори когато свържете
основното устройство директно към телевизора, опитайте да свържете
устройството към другите входни конектори.
Изображението не се показва • Проверете настройките на [TV Type] (Тип телевизор) в [Screen Settings]
на целия телевизионен екран.
(Настройки на екрана)(стр. 65).
• Съотношението на кадъра в диска е фиксирано.
76BG
Симптом
Проблеми и решения
Има неравномерност на
цветовете на телевизионния
екран.
• Ако високоговорителите се използват с телевизор с кинескоп или
проектор с електроннолъчеви тръби, поставете високоговорителите
най-малко на 0,3 метра от телевизора.
• Ако неравномерността на цветовете продължи, изключете телевизора,
след което го включете след 15 до 30 минути.
• Уверете се, че близо до високоговорителите няма магнитни предмети
(магнитна ключалка на телевизионната поставка, медицински уред,
играчка и др.).
• Изберете входа на телевизора за тази система.
Няма картина след
възпроизвеждане на
видеофайл или снимка от
iPod/iPhone.
Звук
Проблеми и решения
Няма звук или безжичното
предаване не се активира.
• Кабелът на високоговорителя не е свързан добре.
• Проверете дали захранващият кабел на субуфера е включен добре.
• Уверете се, че силата на звука на основното устройство е различна от „0“.
• Проверете състоянието на индикатора LINK/STANDBY на субуфера.
– Изключен.
– Проверете дали захранващият кабел на субуфера е включен добре.
– Включете субуфера, като натиснете "/1 на субуфера
– Мига бързо в зелено.
– 1 Натиснете "/1 на субуфера. 2 Включете правилно безжичния
приемопредавател в субуфера. 3 Натиснете "/1 на субуфера.
– Мига в червено.
– Натиснете "/1, за да изключите субуфера, и проверете следните неща.
1Има ли късо съединение между означените с + и – кабели на
високоговорителите?
2Нещо блокира ли вентилационните отвори на субуфера?
След като проверите горните неща и отстраните проблемите,
включете субуфера. В случай че проблемът не може да се установи
дори след проверка на всичко горепосочено, се консултирайте
с най-близкия търговец на Sony.
– Мига бавно в зелено или оранжево или свети в червено.
– Уверете се, че безжичният приемопредавател е включен правилно
в основното устройство.
– Извършете отново настройката на [Secure Link] (Защитена връзка)
(стр. 58).
– Звуковият сигнал е слаб. Преместете субуфера, така че индикаторът
LINK/STANDBY да светне в зелено или оранжево.
– Преместете системата далече от други безжични устройства.
– Избягвайте използването на други безжични устройства.
– Свети в зелено или оранжево.
– Проверете връзките на високоговорителите.
• HDMI IN 1 и HDMI IN 2 не приемат аудиоформат, който съдържа защита
срещу копиране.
Звукът от Super Audio CD от
компонент, който е свързан
към конектора HDMI IN 1 или
HDMI IN 2, не се извежда.
Допълнителна информация
Симптом
77BG
Симптом
Проблеми и решения
Няма звук от телевизора през • Задайте [Control for HDMI] (Управление на HDMI) в [HDMI Settings]
конектора HDMI OUT, когато (Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата) на
използвате функцията
[On] (Вкл.) (стр. 70). Също така задайте [Audio Return Channel] (Обратен
„Обратен звуков канал“.
звуков канал) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) в [System Settings]
(Настройки на системата) на [Auto] (Автоматично) (стр. 70).
• Уверете се, че телевизорът ви е съвместим с функцията
„Обратен звуков канал“.
• Уверете се, че телевизорът, който е съвместим с функцията „Обратен
звуков канал“, е свързан с високоскоростен HDMI кабел към съответния
конектор.
Системата не извежда звука
• Задайте [Audio Return Channel] (Обратен звуков канал) в [HDMI Settings]
правилно, когато е свързана
(Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата) на
към цифров приемник.
[Off] (Изкл.) (стр. 70).
Чува се силно бучене или шум. • Отдалечете телевизора от аудиокомпонентите.
• Почистете диска.
(стр. 47).
Звукът престава да бъде стерео • Изберете стерео звук, като натиснете
при възпроизвеждане на
компактдиск.
Левият и десният канали са
• Проверете дали високоговорителите и компонентите са правилно
небалансирани или обърнати. и здраво свързани.
Звукът е нестабилен.
• Активирана е функцията за контрол на позицията. За подробности за
деактивирането на функцията вижте инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Чува се шум от предните
• Безжичното предаване е нестабилно. Променете настройката на
високоговорители или звукът [RF Channel] (Радиочестотен канал) в [Wireless Sound Connection]
от тях прескача.
(Безжична аудиовръзка) (стр. 59).
• Поставете основното устройство и субуфера по-близо един до друг.
• Не поставяйте основното устройство и субуфера в затворена или метална
лавица или под маса.
Тунер
Симптом
Проблеми и решения
Не могат да се настроят
радиостанции.
• Проверете дали антената е включена добре. Регулирайте антената или
свържете външна, ако е необходимо.
• Силата на сигнала на станциите е твърде слаба (при автоматична
настройка). Използвайте директна настройка.
Възпроизвеждане
78BG
Симптом
Проблеми и решения
Дискът не се възпроизвежда.
• Кодът на регион на BD/DVD диска не съвпада със системата.
• В основното устройство се е кондензирала влага и може да повреди
лещите. Извадете диска и оставете основното устройство включено за
около половин час.
• Системата не може да възпроизведе записан диск, който не е
финализиран правилно (стр. 81).
Имената на файловете не се
визуализират правилно.
• Системата може да визуализира само знаци по стандарта ISO 8859-1.
Знаци в други формати може да се визуализират по различен начин.
• В зависимост от използвания записващ софтуер въвежданите символи
може да се визуализират по различен начин.
Симптом
Проблеми и решения
Дискът не започва да се
възпроизвежда от началото.
• Избрано е възобновяване на възпроизвеждането. Натиснете OPTIONS
и изберете [Play from start] (Възпроизвеждане от началото), след което
натиснете .
Възпроизвеждането не
започва от точката за
възобновяване, където сте
спрели възпроизвеждането
последния път.
• Точката за възобновяване може да се изчисти от паметта в зависимост от
диска, когато
– извадите диска;
– изключите USB устройството;
– възпроизведете друго съдържание;
– изключите основното устройство.
Езикът за аудиозаписа/
субтитрите или ъглите не
могат да се променят.
• Опитайте да използвате менюто на BD или DVD диска.
• На възпроизвеждания BD или DVD диск не са записани многоезични
записи/субтитри или няколко ъгъла.
Бонусното съдържание или
другите данни в BD-ROM
диска не могат да бъдат
възпроизведени.
• Опитайте следното: 1 Извадете диска. 2 Изключете системата. 3
Изключете и свържете отново USB устройството (стр. 38). 4 Включете
системата. 5 Поставете BD-ROM диска с BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB устройство
Проблеми и решения
USB устройството не се
разпознава
• Опитайте следното: 1 Изключете системата. 2 Изключете и свържете
отново USB устройството. 3 Включете системата.
• Уверете се, че USB устройството е включено добре в
(USB) порта.
• Проверете дали USB устройството или някой кабел не са повредени.
• Проверете дали USB устройството е включено.
• Ако USB устройството е свързано чрез USB концентратор, изключете го и
свържете USB устройството директно към основното устройство.
BRAVIA Internet Video
Симптом
Допълнителна информация
Симптом
Проблеми и решения
Качеството на картината или • Качеството на картината/звука може да е ниско в зависимост от
звука е ниско или някои
доставчиците на интернет съдържание.
програми се визуализират със • Качеството на картината/звука може да се подобри чрез промяна на
загуба на детайли, особено при скоростта на връзката. Sony препоръчва връзка от поне 2,5 Мб/с за видео
бързо движение или тъмни
със стандартна разделителна способност и 10 Мб/с за видео с висока
сцени.
разделителна способност.
• Не всички видеоклипове съдържат звук.
Картината е малка.
• Натиснете X, за да увеличите мащаба.
79BG
„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI] (Управление на HDMI))
Симптом
Проблеми и решения
Функцията [Control for HDMI] • Проверете дали [Control for HDMI] (Управление на HDMI) е зададено на
(Управление на HDMI) не
[On] (Вкл.) (стр. 70).
работи („BRAVIA“ Sync).
• Ако промените HDMI връзката, рестартирайте системата.
• Ако е спирало електричеството, задайте [Control for HDMI] (Управление
на HDMI) на [Off] (Изкл.), след което – на [On] (Вкл.) (стр. 70).
• Проверете следното и вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с компонента:
– дали свързаният компонент е съвместим с функцията [Control for
HDMI] (Управление на HDMI);
– дали свързаният компонент е настроен правилно за функцията
[Control for HDMI] (Управление на HDMI).
Мрежова връзка
Симптом
Проблеми и решения
Системата не може да се
свърже към мрежата.
• Проверете мрежовата връзка (стр. 24) и настройките на мрежата (стр. 71).
Вградена/USB безжична LAN връзка
80BG
Симптом
Проблеми и решения
Не можете да свържете
компютъра си към интернет,
след като е извършена
настройката [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)].
• Настройките за безжична връзка на маршрутизатора може да се променят
автоматично, ако използвате функцията „Wi-Fi Protected Setup“, преди да
коригирате настройките на маршрутизатора. В такъв случай променете по
съответния начин настройките на безжичната връзка на компютъра.
Не можете да свържете
системата към
маршрутизатора си за
безжична LAN връзка.
• Проверете дали маршрутизаторът за безжична LAN връзка е включен.
• В зависимост от средата, в която се използва, включително материала на
стената, условията на приемане на радио вълни или преградите между
системата и маршрутизатора за безжична LAN връзка, възможното
разстояние за комуникация може да се съкрати. Преместете системата и
маршрутизатора за безжична LAN връзка по-близо един до друг.
• Устройства, които използват честотна лента от 2,4 GHz, например
микровълнови печки, Bluetooth или цифрови безжични устройства, може
да нарушат комуникацията. Отдалечете основното устройство от такива
устройства или ги изключете.
Желаният безжичен
маршрутизатор не се засича
дори ако се извърши [Scan]
(Сканиране).
• Натиснете RETURN, за да се върнете към предишния екран, и опитайте
функцията [Scan] (Сканиране) отново. Ако желаният безжичен
маршрутизатор все още не е засечен, натиснете RETURN, за да изберете
[Manual registration] (Ръчно регистриране).
Системата не може да се
свърже към мрежата или
мрежовата връзка е
нестабилна.
• Разстоянието между основното устройство и маршрутизатора за
безжична LAN връзка е твърде голямо (стр. 24).
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат
Blu-ray диск
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (музикален
компактдиск)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Дискове, които не могат да се
възпроизвеждат
Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които съответстват
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални дискове
с технология за защита срещу копиране не
съответстват на този стандарт. Поради това е
възможно тези дискове да не са съвместими
с този продукт.
Забележка за операциите при
възпроизвеждане на BD/DVD
дискове
Някои операции при възпроизвеждането на
BD/DVD дискове може преднамерено да са
настроени от производителите на софтуер.
Тъй като тази система възпроизвежда
BD/DVD дискове според съдържанието на
диска, проектирано от тези производители,
някои функции на възпроизвеждането може
да не са налице.
Забележка за двуслойните BD/DVD
дискове
Възпроизвежданите картина и звук може да
бъдат прекъснати за момент при
превключването между слоевете.
Код на регион (само за BD-ROM/DVD
VIDEO дискове)
Допълнителна информация
Тъй като спецификациите на Blu-ray диск са нови
и развиващи се, възможно е някои дискове да не
могат да се възпроизведат в зависимост от типа и
версията им. Също така извеждането на звука се
различава в зависимост от източника, свързания
изходен конектор и избраните настройки на звука.
2)BD-RE: Версия 2.1
BD-R: Версии 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R
с органичен пигмент (тип LTH)
BD-R, записан на компютър, не може да се
възпроизвежда, ако постскриптове са
записваеми.
3)
Компактдиск или DVD диск няма да се
възпроизведе, ако не е финализиран правилно.
За повече информация вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени със записващото
устройство.
Забележки относно дисковете
Кодът на региона за системата ви е отпечатан
на гърба на основното устройство и тя ще
възпроизвежда само BD-ROM/DVD VIDEO
дискове (само възпроизвеждане), обозначени
със същия код на регион или с ALL .
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудиодискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
81BG
Типове файлове, които
могат да се
възпроизвеждат
Video1)
Файлов формат
Разширения
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
„.mpg,“ „.mpeg,“ „.m2ts,“
„.mts“
Xvid
„.avi“
MPEG4/AVC2)5)
„.mkv,“ „.mp4,“ „.m4v,“
„.m2ts,“ „.mts“
WMV92)5)
„.wmv,“ „.asf“
AVCHD
3)5)
Музика
Файлов формат
Разширения
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC2)4)5)
„.m4a“
WMA9 Стандартен2)4)
„.wma“
LPCM
„.wav“
Снимки1)
Файлов формат
Разширения
JPEG
„.jpg,“ „.jpeg“
GIF
„.gif“
PNG
„.png“
1)Системата
не възпроизвежда тези файлове през
функцията на модула за рендиране.
2)
Системата не възпроизвежда файлове, кодирани
с DRM.
3)
Системата възпроизвежда файлове във формат
AVCHD, които са записани с цифрова
видеокамера и др. За да гледате файлове с формат
AVCHD, дискът с файлове във формат AVCHD
трябва да е финализиран.
4)Системата не възпроизвежда файлове, кодирани
беззагубно.
5)
Системата не възпроизвежда тези файлове през
функцията DLNA.
6)
Системата възпроизвежда само стандартна
разделителна способност чрез функцията DLNA.
82BG
Забележка
• Някои файлове може да не се възпроизвеждат
в зависимост от файловия формат, кодирането,
състоянието на записа или състоянието на DLNA
сървъра.
• Някои файлове, редактирани на компютър, може
да не се възпроизвеждат.
• Системата може да разпознае следните файлове
или папки в BD, DVD дискове, компактдискове и
USB устройства:
– до папки на трето ниво;
– до 500 файла на едно ниво.
• Системата може да разпознае следните файлове
или папки, съхранени в DLNA сървъра:
– до папки на 18-о ниво;
– до 999 файла на едно ниво.
• Някои USB устройства може да не функционират
със системата.
• Системата може да разпознава Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет
или твърд диск), устройства за улавяне на
неподвижно изображение (SICD) и клавиатура
със 101 клавиша (само на предния
(USB)
порт).
• За да избегнете увреждане на данните или
повреда на USB паметта или другите устройства,
изключете системата преди свързване или
изваждане на USB памет или други устройства.
• Системата може да не възпроизвежда гладко
видеофайлове с висока скорост на предаване на
данните от компактдиск с данни. препоръчително
е да възпроизвеждате такива видеофайлове от
DVD диск с данни.
Поддържани аудиоформати
Системата поддържа следните аудиоформати.
Формат
LPCM 2ch
Функция
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
„BD/DVD“
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI1“
„HDMI2“
a
–
a
–
a
–
–
–
„TV“
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Поддържан формат.
–: Неподдържан формат.
Допълнителна информация
Забележка
• През конекторите HDMI IN 1 и HDMI IN 2 не се въвежда звук при аудиоформати, които имат защита срещу
копиране, като например Super Audio CD или DVD-Audio.
• За формата „LPCM 2ch“ поддържаната честота на дискретизация на цифровия сигнал е до 96 kHz при
използване на функцията „HDMI1“ или „HDMI2“ и 48 kHz при използване на функцията „TV“.
83BG
Секция на FM тунера
Спецификации
Секция на усилвателя
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Субуфер:
120 W (при 4 ома, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
85 W + 85 W (при 4 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
130 W (на канал при
4 ома, 1 kHz)
BDV-L600:
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
80 W + 80 W (при 4 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
115 W (на канал при
4 ома, 1 kHz)
Входове (цифрови)
TV (Обратен звуков канал/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
48 kHz), Dolby Digital,
DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
96 kHz), Dolby Digital,
DTS
Секция на видеото
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
HDMI секция
Конектор
Тип A (19 извода)
Система за BD/DVD/Super Audio CD/CD
Система на формат на сигнала
NTSC/PAL
USB секция
(USB) порт:
Тип A (за свързване на
USB памет, четец на
карти с памет, цифров
фотоапарат и цифрова
видеокамера)
LAN секция
LAN(100) порт
100BASE-TX порт
Секция на безжичната LAN връзка
BDV-L800/BDV-L800M
Съответствие със стандарти
IEEE 802.11 b/g/n
Честота и канал
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[CH1 -13]
84BG
Система
Обхват на настройката
Антена
Извод за антената
Междинна честота
Цифров синтезатор
с кварцово стабилизиран
PLL
87,5 MHz-108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Проводникова FM антена
75 ома, несиметричен
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Общи (основно устройство,
променливотоков адаптер (AC-BD100))
Изисквания за захранването (променливотоков
адаптер)
Входна мощност: 110 V –
240 V променлив ток,
50/60 Hz
Изходна мощност: 14 V
прав ток, 3,3 A
Работна температура:
40 °C (макс.)
Консумация на електроенергия
Във включено
състояние: 30 W
В режим на готовност:
0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
Размери (приблиз.)
Променливотоков адаптер
122 мм × 37 мм × 64 мм
(ш/в/д)
Основно устройство
480 мм × 46 мм × 232 мм
(ш/в/д)
480 мм × 259 мм × 103 мм
(ш/в/д) (с конзола)
480 мм × 105 мм × 231 мм
(ш/в/д) (в хоризонтално
положение)
Тегло (приблиз.)
Променливотоков адаптер
0,3 кг
Основно устройство
L800: 3,2 кг
4,2 кг (с конзола)
L800M: 3,3 кг
4,3 кг (с конзола)
L600: 3,0 кг
4,0 кг (с конзола)
Високоговорители
Преден високоговорител (SS-TSL800)
за BDV-L800/BDV-L800M
Система на визокоговорителите
двупосочна двуканална
система на
високоговорителите
Високоговорител
За високи честоти: 25 мм
купулообразен
За целия обхват: 65 мм
конусообразен
Номинален импенданс 4 ома
Размери (приблизително) 123 мм × 475 мм × 137 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 1,3 кг
Преден високоговорител (SS-TSL600)
за BDV-L600
Активен субуфер (SA-WSL600)
Система на високоговорителите
Субуфер
Високоговорител
160 мм конусообразен
Номинален импенданс 4 ома
Размери (приблизително) 275 мм × 395 мм × 290 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 9 кг
Система за комуникации Wireless sound
Specification версия 1.0
Изходна мощност
23 mW (EIRP)
Честотна лента
5,725 GHz – 5,875 GHz
Метод на модулация
DSSS
Изисквания за захранването
Прав ток 3,3 V, 300 mA
Размери (приблизително) 30 мм × 9 мм × 60 мм
(ш/в/д)
Тегло (прибл.)
10 гр.
Дизайнът и спецификациите могат да бъдат
променяни без предупреждение.
• Консумация на електроенергия в режим на
готовност 0,3 W (основно устройство),
0,3 W (субуфер).
• Коефициентът на полезно действие над 85% на
блока на усилвателя се постига с изцяло
цифровия усилвател S-Master.
Допълнителна информация
Система на визокоговорителите
двупосочна двуканална
система на
високоговорителите
с бас рефлектор
Високоговорител
За високи честоти: 25 мм
купулообразен
За целия обхват: 50 мм
конусообразен
Номинален импенданс 4 ома
Размери (приблизително) 112 мм × 320 мм × 112 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 0,9 кг
Безжичен приемопредавател (EZW-RT50)
Общи (субуфер)
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив
ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия
Във включено
състояние: 70 W
В режим на готовност:
Прибл. 0,6 W
В изключено състояние:
0,3 W
85BG
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
не е посочен
Списък с кодове за родителски контрол/регион
Код
Регион
Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Чили
Китай
Колумбия
Дания
Финландия
Франция
86BG
Код
Регион
Германия
Гърция
Хонконг
Индия
Индонезия
Ирландия
Италия
Япония
Корея
Люксембург
Малайзия
Код
Регион
Мексико
Нидерландия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Полша
Португалия
Русия
Сингапур
Испания
Код
Регион
Швеция
Швейцария
Тайван
Тайланд
Великобритания
Индекс
Цифри
Е
3D 37
Екранен дисплей 70
A–Z
З
A/V SYNC 46
BD/DVD-ROM 1080/24p
извеждане 66
BD-LIVE 37
BONUSVIEW 37
BRAVIA Internet Video 41
BRAVIA Sync 51
DLNA 42, 72
Dolby Digital 47
DTS 47
DTS Neo:6 67
DVD 81
FM MODE 49
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 66
RDS 50
SLEEP 54
USB 38
WEP 63
WPA2-PSK (AES) 63
WPA2-PSK (TKIP) 63
WPA-PSK (AES) 63
WPA-PSK (TKIP) 63
Заключване за деца 54
Звук 68
Звуков ефект 68
А
Автоматичен дисплей 71
Автоматичен режим на
готовност 71
Автоматично стартиране на
парти 72
Актуализация 65
Актуализация през
мрежата 65
И
Извеждане на HDMI Deep
Colour 66
Извеждане на звука 67
Изтриване на лични данни 72
Интернет видео без оценка 69
Интернет съдържание 41
Информация за
възпроизвеждане 38
Информация за системата 71
К
Канали за възпроизвеждане
на Super Audio CD 69
Код на регион 81
Код на регион за родителски
контрол 69
Компактдиск 81
Компресия на динамичния
диапазон на звука 67
Контрол на достъпа за
модула за рендиране 72
Л
Лесна настройка 33, 72
М
Меню на BD/DVD диск 68
Многоканален звук 48
Б
Н
Безжична аудиовръзка 70
Настройка за извеждане
на 3D 65
Настройка на BD Audio
MIX 67
Настройка на модула за
рендиране 72
Настройка на размера на
телевизионния екран
за 3D 65
Настройки за гледане
на BD/DVD дискове 68
Настройки за интернет 60, 71
Настройки за музика 69
В
Връзка на BD с интернет 68
Д
Диагностика на мрежовата
връзка 71
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат 81
Дисплей на предния панел 13
Дистанционно управление 15
Настройки за родителски
контрол 69
Настройки за съраунд 68
Настройки на Gracenote 71
Настройки на
високоговорителите 52, 68
Ниво 53
Разстояние 53
Настройки на екрана 65
Настройки на звука 67
Настройки на мрежата 71
Настройки на сървъра на
връзката 72
Нулиране 72
Нулиране до фабричните
настройки по
подразбиране 72
О
Обратен звуков канал 70
Осветяване/дисплей 70
Основно устройство 11
П
Парола 69
Р
Регистрация на устройство
Media Remote 72
Регистрирани устройства
„Media Remote“ 72
Режим за конвертиране на
кино 66
Режим на бързо
стартиране 71
Режим на пауза 67
Режим с предварително
задаване 65
Родителски контрол за BD 69
Родителски контрол за
интернет видео 69
Родителски контрол
за DVD 69
Ръководство за настройка на
дистанционното
управление 65
С
Сензор за дистанционното
управление 70
Скрийнсейвър 71
Слайдшоу 45
87BG
Слой за възпроизвеждане
при Super Audio CD 69
Слой за възпроизвеждане
при хибриден BD диск 68
Списък с кодове на езици 86
Субтитри 68
Субуфер 14
Съотношение на кадъра
за DVD 66
Т
Тестов тон 53
Тип телевизор 66
У
Управление на HDMI 51, 70
Ф
Формат на екрана 66
Формат на изходния
видеосигнал 66
88BG
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще. За да разберете
подробности за наличните актуализации, посетете следния URL адрес.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
(Само за модели за Европа)
©2011 Sony Corporation
(2)
Download PDF