Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Информация за продукта

4-283-481-11(1) (BG)
Blu-ray/DVD
система за
домашно кино
©2011 Sony Corporation
(1)
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
Справочно ръководство BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не монтирайте устройството
в затворено пространство, като
например библиотека или
вграден шкаф.
За да намалите опасността от
пожар, не покривайте
вентилационния отвор на
устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не поставяйте върху
устройството източници на
открит пламък, като например
запалени свещи.
За да намалите опасността от
пожар или токов удар, не
допускайте върху устройството
да попадат капки или пръски и не
поставяйте върху него съдове,
пълни с течности, например вази.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени
батерии на прекалено висока
температура, като например
слънце, огън или подобни
За да се предотврати нараняване,
устройството трябва да бъде
здраво закрепено за пода/стената
в съответствие с инструкциите
за монтаж.
Да се използва само на закрито.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч,
използван в тази Blu-ray / DVD
система за домашно кино,
е вреден за очите, не се опитвайте
да разглобите корпуса.
За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте само
към квалифициран персонал.
Това устройство е
класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 3R. При
отварянето на предпазния капак
на лазера се излъчва видимо и
невидимо лазерно излъчване,
затова избягвайте директно
излагане на очите.
Тази маркировка се намира на
предпазния капак на лазера
вътре в корпуса.
Това устройство е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС
1. Тази маркировка се намира
върху задната външна страна.
За клиентите в Европа
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите от
Европейския съюз и други
страни в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се третира като битови
отпадъци. Вместо това трябва да
бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
2BG
Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте го
закупили.
Изхвърляне на
използвани
батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други
страни в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията
или опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира
като битови отпадъци.
При определени батерии той
може да се използва заедно
с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или олово
(Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005%
живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или
цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена
батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, в края на
живота на продукта го предайте
в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
За всички други батерии
прегледайте раздела за
безопасното изваждане на
батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на
използвани батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия се обърнете
към местната администрация,
към службата за събиране на
битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележка за клиентите:
следващата информация е
приложима само за оборудване,
продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Производител на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Япония. Упълномощен
представител за ЕМС и
безопасност на продуктите е
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Германия. За въпроси
относно сервизното обслужване
или гаранцията вижте адресите,
посочени в отделните документи
за това.
За основното
устройство
Табелката се намира на задната
външна страна.
Предпазни мерки
За източниците на захранване
• Устройството не е изключено
от захранването, докато е
включено в контакта на
електрическата мрежа, дори
ако самото то е изключено.
• Тъй уредът се изключва от
електрическата мрежа със
щепсела, включете го
в леснодостъпен контакт. Ако
забележете нещо необичайно
във функционирането на
устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
За гледането на 3D
видеоизображения
Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора или
гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony
препоръчва всички зрители да
правят редовни почивки, докато
гледат 3D видеоизображения.
Дължината и честотата на
необходимите почивки са
различни при отделните хора.
Трябва да определите
оптималния си режим.
Ако изпитвате какъвто и да е
дискомфорт, трябва да спрете да
гледате 3D видеоизображения,
докато дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно. Трябва
също да прегледате (i)
ръководството и/или
съобщенията за внимание на
всички други устройства, които
използвате с продукта, или
съдържанието на Blu-ray диск,
който се възпроизвежда с този
продукт, както и (ii) уебсайта ни
(http://esupport.sony.com/) за
най-актуалната информация.
Зрението на малките деца
(особено тези под шест години)
е в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар
(като например педиатър или
офталмолог), преди да позволите
на малки деца да гледат 3D
видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят, че
спазват препоръките, изброени
по-горе.
За безжичния
приемопредавател
(EZW-RT50) и Blu-ray/
DVD системата за
домашно кино
(BDV-L600/BDV-L800/
BDV-L800M)
Вижте „Информация за
съвместимост с безжични
продукти“ (включена
в комплекта).
Защита срещу копиране
Консултирайте се относно
системите за разширена защита
на съдържание, използвани
както с Blu-rayTM, така и с DVD
носители. Тези системи,
наричани AACS (Разширена
система за достъп до
съдържание) и CSS (Система за
скремблиране на
съдържанието), може да
съдържат ограничения за
възпроизвеждането, аналоговия
изходен сигнал и други подобни
функции. Функционирането на
този продукт и поставените
ограничения може да варират
в зависимост от датата на
покупка, тъй като
управителният съвет на AACS
може да приеме или промени
своите правила за ограничаване
след момента на покупката.
Авторски права и
търговски марки
• Тази система използва Dolby*
Digital и системата за дигитален
съраунд DTS**.
* Произведена по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby и символът
„двойно D“ са търговски
марки на Dolby
Laboratories.
3BG
** Произведено по лиценз
според патенти на САЩ
с номера: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380;
5 978 762; 6 226 616;
6 487 535; 7 212 872;
7 333 929; 7 392 195;
7 272 567 и други
издадени и чакащи
издаване патенти в САЩ
и по света. DTS, DTS-HD
и символът са
регистрирани търговски
марки, като DTS-HD
Master Audio и
логотипите на DTS са
търговски марки на DTS,
Inc.. Продуктът включва
софтуер. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
• Тази система включва
технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, логотипът на HDMI и
High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в САЩ и други държави.
• Java е търговска марка на Oracle
и/или нейните свързани
фирми.
• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“
са търговски марки на
асоциацията Blu-ray диск.
• „Blu-ray диск“ е търговка марка.
• Логотипите на „Blu-ray диск“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ и „Компактдиск“ са
търговски марки.
• „Blu-ray 3D“ и логотипът на
„Blu-ray 3D“ са търговски
марки на асоциацията Blu-ray
диск.
• „BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
• „AVCHD“ и логотипът на
„AVCHD“ са търговски марки
на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“
са търговски марки на Sony
Corporation и Sony Computer
Entertainment Inc.
4BG
• „PLAYSTATION“ е търговска
марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Технологията за разпознаване
на музика, видео и свързани
данни се предоставя от
Gracenote®. Gracenote е
индустриалният стандарт
в технологията за разпознаване
на музика и доставянето на
свързано съдържание. За повече
информация посетете
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray диск и
свързани с музика и
видеосъдържание данни от
Gracenote, Inc., авторско право
© от 2000 г. до днес Gracenote.
Gracenote Software, авторско
право © от 2000 г. до днес
Gracenote. За този продукт или
услуга важат един или повече
патенти, собственост на
Gracenote. Вижте уебсайта на
Gracenote за неизчерпателен
списък на приложимите
патенти на Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
логотипът на Gracenote, както и
логотипът на „Powered by
Gracenote“ са или регистрирани
търговски марки, или търговски
марки на Gracenote в САЩ
и/или други държави.
• Логотипът на Wi-Fi
CERTIFIEDTM е знак за
съответствие на
Wi-Fi Alliance.
• Марката Wi-Fi Protected
SetupTM е марка на Wi-Fi
Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIEDTM“ и „Wi-Fi
Protected SetupTM“ са търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD“ и логотипът на
„PhotoTV HD“ са търговски
марки на Sony Corporation.
• Технологията за аудио
кодиране и патентите за MPEG
Layer-3 са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano и iPod touch са търговски
марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други
държави.
• „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че
електронният аксесоар е
предназначен за свързване
конкретно към iPod или
съответно iPhone и че е одобрен
от разработчика като
отговарящ на стандартите за
производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за
функционирането на това
устройство или за
съответствието му със
стандартите за безопасност и
нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че
използването на този аксесоар
с iPod или iPhone може да
окаже влияние върху
ефективността на безжичната
връзка.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт съдържа
технология, която е обект на
определени права на
интелектуална собственост на
Microsoft. Употребата или
разпространението на тази
технология извън този продукт
са забранени без съответния
лиценз или лицензи от
Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на
Microsoft за достъп до
съдържание PlayReady™ за
защита на интелектуалната им
собственост, включително
защитено с авторски права
съдържание. Това устройство
използва технологията
PlayReady за достъп до
съдържание, защитено
с PlayReady и/или с WMDRM.
Ако устройството не успее да
приложи правилно
ограниченията върху
използването на
съдържанието, собствениците
му могат да изискат от Microsoft
да отмени възможността на
устройството да използва
защитено с PlayReady
съдържание. Отмяната не
трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или
върху такова, защитено от
други технологии за достъп до
съдържание. Собствениците на
съдържание могат да изискат
от вас да надстроите PlayReady,
за да имате достъп до тяхното
съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма
да имате достъп до
съдържание, което я изисква.
• DLNA®, логотипът на DLNA и
DLNA CERTIFIEDTM са
търговски марки, търговски
марки за услуги или знаци за
съответствие на Digital Living
Network Alliance.
• Всички други търговски марки
са търговски марки на
съответните им притежатели.
• Другите имена на системи и
продукти са основно търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
производителите. ЗнацитеTM
и ® не са включени в този
документ.
5BG
• За да предотвратите риска от пожар или
електрически удар, не поставяйте предмети,
пълни с течности, като например вази, върху
системата и не я поставяйте близо до вода, като
например вана или душ-кабина. В случай че
в корпуса попадне предмет или течност,
изключете системата от контакта и я предайте за
проверка на квалифицирани специалисти, преди
да я използвате отново.
• Не пипайте захранващите кабели с мокри ръце.
Ако го направите, може да получите токов удар.
• Дръжте системата и дисковете далече от
компоненти със силни магнити, като например
микровълнови печки или големи и мощни
високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
• Не поставяйте метални предмети пред предния
панел. Те може да ограничат приемането на
радиовълни.
• Не поставяйте системата на място, където се
използва медицинско оборудване. Това може да
причини неизправност в него.
• Ако използвате пейсмейкър или друго
медицинско устройство, се консултирайте
с лекаря си или с производителя на това
устройство, преди да използвате функцията
за безжична LAN връзка.
За източниците на захранване
За функционирането
• Изключете основното устройство от
електрическия контакт, ако не възнамерявате да
го използвате за продължителен период от време.
За да изключите кабела, издърпайте го за щепсела,
никога не дърпайте самия кабел.
• Ако системата е внесена директно от студено на
топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на основното устройство да се
кондензира влага. Ако това се случи, системата
може да не функционира правилно. В такъв
случай извадете диска и оставете системата
включена за около половин час, докато влагата
се изпари.
• Когато премествате системата, изваждайте диска,
ако има такъв. Ако не го направите, дискът може
да бъде повреден.
• Ако в корпуса попадне нещо, изключете
основното устройство от контакта и го предайте
за проверка на квалифицирани специалисти,
преди да го използвате отново.
Предпазни мерки
За безопасност
За разполагането
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите прегряването й.
• При висока сила на звука за продължителен
период от време корпусът се нагорещява на
допир. Това не е неизправност. Въпреки това
избягвайте да докосвате корпуса. Не поставяйте
системата в затворено пространство, където
вентилацията е слаба, тъй като това може да
предизвика прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори чрез
поставяне на каквото и да е върху системата.
Тя е оборудвана с усилвател с висока мощност.
Ако вентилационните отвори бъдат блокирани,
системата може да прегрее и да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности
(килими, одеяла и др.) или близо до материали
(пердета, драперии), които може да блокират
вентилационните отвори.
• Не инсталирайте системата в затворено
пространство, като например полица за книги
или подобна мебел.
• Не поставяйте системата близо до източници на
топлина, като например радиатори и
въздуховоди, или изложена на директна слънчева
светлина, висока запрашеност, механични
вибрации или удари.
• Не поставяйте системата върху наклонена
повърхност. Тя е проектирана да работи само
в хоризонтално положение.
6BG
За регулирането на силата на звука
• Не увеличавайте силата на звука, докато слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или без аудиосигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да се повредят, ако
внезапно се възпроизведе участък с високо ниво
на звука.
За почистването
• Почиствайте корпуса, панела и елементите за
управление с мек парцал, леко навлажнен със слаб
препарат за почистване. Не използвайте никакви
абразивни тъкани или гъби, почистващи прахове
или разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани със
системата ви, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
• За да отстраните отпечатъците от пръсти по
предния панел на основното устройство, ги
избърсвайте с леко навлажнена, добре изцедена
мека кърпа (само при BDV-L800).
За почистващи дискове, препарати за
почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове). Те може
да причинят повреда на апарата.
За смяната на части
• В случай че системата бъде ремонтирана,
подменените части може да бъдат задържани
с цел повторна употреба или рециклиране.
Забележки относно
дисковете
За поддръжката на дисковете
• За да поддържате диска чист, хващайте го
за ръба. Не докосвайте повърхността.
• Не залепвайте хартия или тиксо върху диска.
За променливотоковия адаптер
• Използвайте включения в комплекта
променливотоков адаптер (AC-BD100) за този
плейър, тъй като други адаптери може да
причинят неизправност.
• Не разглобявайте и не подлагайте на обратно
конструиране.
• Не поставяйте променливотоковия адаптер
в затворено пространство, като например полица
за книги или шкаф за аудио-видео оборудване.
• Не свързвайте променливотоковия адаптер към
пътнически електрически преобразувател, който
може да загрее и да причини неизправност.
• Не изпускайте и не подлагайте на удари.
• Не допускайте върху оборудването да попадат
капки или пръски.
• Разклонителят/щекерът на устройството трябва
да е лесно достъпен и използваем.
За цвета на телевизора
• Ако високоговорителите причинят
неравномерност на цветовете на телевизионния
екран, изключете телевизора, след което го
включете обратно след 15 до 30 минути.
Ако неравномерността продължи, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Тази система може да показва
неподвижно видеоизображение или
изображение на екранния дисплей върху
телевизионния екран неограничено време.
Ако оставите това да продължи за дълъг период
от време, рискувате да повредите трайно
телевизионния екран. Прожекционните
телевизори са изключително податливи на това.
За преместването на системата
• Преди да преместите системата, се уверете,
че няма поставен диск в нея, и изключете
захранващите кабели от електрическия контакт.
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
например въздуховоди с горещ въздух, и не
го оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина, тъй като
температурата в него може да се повиши
значително.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутията му.
За почистването
• Преди възпроизвеждане почиствайте
диска с кърпа за почистване.
Избърсвайте диска от центъра навън.
• Не използвайте разтворители, като
например бензин, разредители, достъпни
в търговската мрежа почистващи препарати
или антистатични спрейове, предназначени
за винилови грамофонни плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартни кръгли дискове. Използване на
нестандартни дискове или такива, който не
са с кръгла форма, (например с форма на
правоъгълник, сърце или звезда) може да
причини повреда.
Не използвайте диск, на който има закрепен
достъпен в търговската мрежа аксесоар, като
например етикет или пръстен.
7BG
Спецификации
Секция на усилвателя
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Субуфер:
120 W (при 4 ома, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
85 W + 85 W (при 4 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
130 W (на канал при
4 ома, 1 kHz)
BDV-L600:
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
80 W + 80 W (при 4 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
115 W (на канал при
4 ома, 1 kHz)
Входове (цифрови)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
48 kHz), Dolby Digital,
DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
96 kHz), Dolby Digital,
DTS
Секция на видеото
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
HDMI секция
Конектор
Тип A (19 извода)
Система за BD/DVD/Super Audio CD/CD
Система на формат на сигналаNTSC/PAL
USB секция
(USB) порт:
Тип A (за свързване на
USB памет, четец на
карти с памет, цифров
фотоапарат и цифрова
видеокамера)
LAN секция
LAN(100) порт
100BASE-TX порт
Секция на безжичната LAN връзка
BDV-L800/BDV-L800M
Съответствие
със стандарти
Честота и канал
8BG
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[CH1 -13]
Секция на FM тунера
Система
Обхват на настройката
Антена
Извод за антената
Междинна честота
Цифров синтезатор
с кварцово стабилизиран
PLL
87,5 MHz-108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Проводникова FM
антена
75 ома, несиметричен
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Общи (основно устройство,
променливотоков адаптер (AC-BD100))
Изисквания за захранването (променливотоков
адаптер)
Входна мощност:
110 V – 240 V променлив
ток, 50/60 Hz
Изходна мощност:
14 V прав ток, 3,3 A
Работна температура:
40 °C (макс.)
Консумация на
електроенергия
Във включено
състояние: 30 W
В режим на готовност:
0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
Размери (приблиз.)
Променливотоков
адаптер
122 мм × 37 мм × 64 мм
(ш/в/д)
Основно устройство
480 мм × 46 мм ×
232 мм (ш/в/д)
480 мм × 259 мм ×
103 мм (ш/в/д)
(с конзола)
480 мм × 105 мм ×
231 мм (ш/в/д)
(в хоризонтално
положение)
Тегло (приблиз.)
Променливотоков
адаптер
0,3 кг
Основно устройство
L800: 3,2 кг
4,2 кг (с конзола)
L800M: 3,3 кг
4,3 кг (с конзола)
L600: 3,0 кг
4,0 кг (с конзола)
Високоговорители
Безжичен приемопредавател (EZW-RT50)
Преден високоговорител (SS-TSL800)
за BDV-L800/BDV-L800M
Система на
високоговорителите
двупосочна двуканална
система на
високоговорителите
Високоговорител
За високи честоти:
25 мм купулообразен
За целия обхват:
65 мм конусообразен
Номинален импенданс 4 ома
Размери (приблизително) 123 мм × 475 мм × 137 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 1,3 кг
Преден високоговорител (SS-TSL600)
за BDV-L600
Система на високоговорителите
двупосочна двуканална
система на
високоговорителите
с бас рефлектор
Високоговорител
За високи честоти:
25 мм купулообразен
За целия обхват:
50 мм конусообразен
Номинален импенданс 4 ома
Размери (приблизително) 112 мм × 320 мм × 112 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 0,9 кг
Система за комуникации Wireless sound
Specification версия 1.0
Изходна мощност
23 mW (EIRP)
Честотна лента
5,725 GHz – 5,875 GHz
Метод на модулация
DSSS
Изисквания
за захранването
Прав ток 3,3 V, 300 mA
Размери (приблизително) 30 мм × 9 мм × 60 мм
(ш/в/д)
Тегло (прибл.)
10 гр.
Дизайнът и спецификациите могат да бъдат
променяни без предупреждение.
• Консумация на електроенергия в режим
на готовност 0,3 W (основно устройство),
0,3 W (субуфер).
• Коефициентът на полезно действие над 85%
на блока на усилвателя се постига с изцяло
цифровия усилвател S-Master.
Активен субуфер (SA-WSL600)
Система на
високоговорителите
Субуфер
Високоговорител
160 мм конусообразен
Номинален импенданс 4 ома
Размери (приблизително) 275 мм × 395 мм × 290 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 9 кг
Общи (субуфер)
Изисквания
за захранването
Консумация на
електроенергия
220 V – 240 V
променлив ток, 50/60 Hz
Във включено състояние:
70 W
В режим на готовност:
Прибл. 0,6 W
В изключено състояние:
0,3 W
9BG
Download PDF

advertising