Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Система за домашно кино Информация за продукта

4-418-189-11(1) (BG)
Blu-ray Disc™/DVD
система за
домашно кино
©2012 Sony Corporation
(1)
Справочно ръководство BG
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не монтирайте устройството
в затворено пространство, като
например библиотека или
вграден шкаф.
За да намалите опасността от
пожар, не покривайте
вентилационния отвор на
устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не
поставяйте върху устройството
източници на открит пламък,
като например запалени свещи.
За да намалите опасността от
пожар или токов удар, не
допускайте върху устройството
да попадат капки или пръски и не
поставяйте върху него съдове,
пълни с течности, например вази.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени
батерии на прекалено висока
температура, като например
слънце, огън или подобни
За да се предотврати нараняване,
устройството трябва да бъде
здраво закрепено за пода/стената
в съответствие с инструкциите за
монтаж.
Да се използва само на закрито.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч,
използван в тази Blu-ray Disc/
DVD система за домашно кино,
е вреден за очите, не се опитвайте
да разглобите корпуса.
За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Това устройство е
класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 3R. При
отварянето на предпазния капак
2BG
на лазера се излъчва видимо
и невидимо лазерно излъчване,
затова избягвайте директно
излагане на очите.
Тази маркировка се намира на
предпазния капак на лазера
вътре в корпуса.
Това устройство
е класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1. Тази
маркировка се намира върху
задната външна страна.
За потребители в Европа
Изхвърляне на
старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз и други
държави в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се третира като битови
отпадъци. Вместо това трябва да
бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Като
осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте го
закупили.
Изхвърляне на
използвани
батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други
страни
в Европа със системи за
разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията
или опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира
като битови отпадъци.
При определени батерии той
може да се използва заедно
с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или олово
(Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005%
живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или
цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена
батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, в края на
живота на продукта го предайте
в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии
прегледайте раздела за
безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани
батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия се обърнете
към местната администрация,
към службата за събиране на
битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележка за клиентите:
следващата информация
е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Производител на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Упълномощен представител за
ЕМС и безопасност на продуктите е
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Германия. За въпроси
относно сервизното обслужване
или гаранцията вижте адресите,
посочени в отделните документи
за това.
За основното
устройство
Табелката се намира на долната
външна страна.
Предпазни мерки
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при
използване на свързващ кабел,
не по-дълъг от 3 метра.
За източниците на захранване
• Устройството не е изключено
от захранването, докато
е включено в контакта на
електрическата мрежа, дори
ако самото то е изключено.
• Тъй уредът се изключва от
електрическата мрежа със
щепсела, включете го
в леснодостъпен контакт. Ако
забележете нещо необичайно
във функционирането на
устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
За гледането на 3D
видеоизображения
Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора или
гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony
препоръчва всички зрители да
правят редовни почивки, докато
гледат 3D видеоизображения.
Дължината и честотата на
необходимите почивки са
различни при отделните хора.
Трябва да определите
оптималния си режим.
Ако изпитвате какъвто и да
е дискомфорт, трябва да спрете да
гледате 3D видеоизображения,
докато дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно.
Трябва също да прегледате
(i) ръководството и/или
съобщенията за внимание на
всички други устройства, които
използвате с продукта, или
съдържанието на Blu-ray Disc,
който се възпроизвежда с този
продукт, както и (ii) уебсайта ни
(http://esupport.sony.com/) за найактуалната информация.
Зрението на малките деца
(особено тези под шест години)
е в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар (като
например педиатър или
офталмолог), преди да позволите
на малки деца да гледат 3D
видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят, че
спазват препоръките, изброени
по-горе.
За безжичното
приемо-предавателно
устройство (EZW-RT50)
и Blu-ray Disc/DVD
приемника (HBDN990W/HBD-N890W/
HBD-N790W)
(Само за BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W)
Вижте „Информация за
съвместимост с безжични
продукти“ (включенa
в комплекта).
За Blu-ray Disc/DVD
приемника (HBD-NF720/
HBD-N590)
(Само за BDV-NF720/
BDV-N590)
Вижте „Информация за
съвместимост с безжични
продукти“ (включенa
в комплекта).
Защита срещу копиране
• Консултирайте се относно
системите за разширена защита
на съдържание, използвани
както с Blu-ray Disc, така и с
DVD носители. Тези системи,
наричани AACS (Разширена
система за достъп до
съдържание) и CSS (Система за
скремблиране на
съдържанието), може да
съдържат ограничения за
възпроизвеждането,
аналоговия изходен сигнал
и други подобни функции.
Функционирането на този
продукт и поставените
ограничения може да варират
в зависимост от датата на
покупка, тъй като
управителният съвет на AACS
може да приеме или промени
своите правила за ограничаване
след момента на покупката.
• Забележка за Cinavia
Този продукт използва
технология от Cinavia, за да
ограничи използването на
неупълномощени копия на
някои достъпни в търговската
мрежа филми и видеоклипове
и техните аудиозаписи. Когато
бъде засечено забранено
използване на
неупълномощено копие, се
показва съобщение
и възпроизвеждането или
копирането се прекратяват.
Повече информация за
технологията на Cinavia има
в онлайн информационния
център за клиенти на Cinavia на
адрес http://www.cinavia.com.
За да поискате допълнително
информация за Cinavia по
пощата, изпратете пощенска
карта с адреса си до: Cinavia
Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, САЩ.
Авторски права
и търговски марки
(Само за BDV-N990W/BDVN890W/BDV-N790W/BDV-N590)
• Тази система използва Dolby*
Digital и Dolby Pro Logic
декодер с адаптивна матрица за
съраунд, както и DTS** система
за дигитален съраунд.
3BG
* Произведена по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic
и символът „двойно D“ са
търговски марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз
според номера на патенти
в САЩ: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други
издадени и предстоящи
патенти в САЩ и по
света. DTS-HD, символът,
както и DTS-HD
и символът заедно са
регистрирани търговски
марки на DTS, Inc.
Продуктът включва
софтуер.
© DTS, Inc. Всички права
запазени.
(Само за BDV-NF720/
BDV-NF620)
• Тази система използва Dolby*
Digital и системата за дигитален
съраунд DTS**.
* Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby и символът
„двойно D“ са търговски
марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз
според номера на патенти
в САЩ: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други издадени
и предстоящи патенти в
САЩ и по света. DTS-HD,
символът, както и DTSHD и символът заедно са
регистрирани търговски
марки на DTS, Inc..
Продуктът включва
софтуер.
© DTS, Inc. Всички права
запазени.
• Тази система включва
технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логотипът на HDMI
и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в САЩ и други държави.
4BG
• Java е търговска марка на Oracle
и/или нейните свързани
фирми.
• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“
са търговски марки на
асоциацията Blu-ray Disc.
• „Blu-ray Disc“ е търговка марка.
• Логотипите на „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ и „Компактдиск“ са
търговски марки.
• „Blu-ray 3D“ и логотипът на
„Blu-ray 3D“ са търговски
марки на асоциацията
Blu-ray Disc.
• „BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
• „AVCHD“ и логотипът на
„AVCHD“ са търговски марки
на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“
са търговски марки на
Sony Corporation и Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ е регистрирана
търговска марка на Sony
Computer Entertainment Inc.
• Технологията за разпознаване
на музика, видео и свързани
данни се предоставя от
Gracenote®. Gracenote е
индустриалният стандарт
в технологията за разпознаване
на музика и доставянето на
сродно съдържание. За повече
информация посетете
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc
и свързани с музика
и видеосъдържание данни от
Gracenote, Inc., авторско право
© от 2000 г. до днес Gracenote.
Gracenote Software, авторско
право © от 2000 г. до днес
Gracenote. За този продукт или
услуга важат един или повече
патенти, собственост на
Gracenote. Вижте уебсайта на
Gracenote за неизчерпателен
списък на приложимите
патенти на Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, логотипът на
Gracenote, както и логотипът на
„Powered by Gracenote“ са или
регистрирани търговски марки,
или търговски марки на
Gracenote в САЩ и/или други
държави.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
и Wi-Fi Alliance® са
регистрирани марки на Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ и Wi-Fi Protected
Setup™ са марки на Wi-Fi
Alliance (само за BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W/
BDV-N590/BDV-NF720).
• WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ са марки
на Wi-Fi Alliance (само за
BDV-NF620).
• Логотипът на Wi-Fi
CERTIFIED™ е знак за
съответствие на Wi-Fi Alliance
(само за BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W/
BDV-N590/BDV-NF720 only).
• Марката Wi-Fi Protected Setup
е марка на Wi-Fi Alliance (само
за BDV-N990W/BDV-N890W/
BDV-N790W/BDV-N590/
BDV-NF720).
• „PhotoTV HD“ и логотипът на
„PhotoTV HD“ са търговски
марки на Sony Corporation.
• Технологията за аудио
кодиране и патентите за MPEG
Layer-3 са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Този продукт включва
собствена технология под
лиценз от Verance Corporation
и е защитен с патент на САЩ
7,369,677 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ
и по света, както и с авторско
право и защита на търговска
тайна за определени аспекти на
тази технология. Cinavia е
търговска марка на Verance
Corporation. Авторско право
2004-2010 Verance Corporation.
Всички права запазени от
Verance. Забранено
е подлагането на обратно
конструиране
и разглобяването.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano и iPod touch са търговски
марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други
държави.
• „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че
електронният аксесоар е
предназначен за свързване
конкретно към iPod или
съответно iPhone и че е одобрен
от разработчика като отговарящ
на стандартите за
производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за
функционирането на това
устройство или за
съответствието му със
стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че
използването на този аксесоар
с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт съдържа
технология, която е обект на
определени права на
интелектуална собственост на
Microsoft. Употребата или
разпространението на тази
технология извън този продукт
са забранени без съответния
лиценз или лицензи от Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на
Microsoft® за достъп до
съдържание PlayReady™ за
защита на интелектуалната им
собственост, включително
защитено с авторски права
съдържание. Това устройство
използва технологията PlayReady
за достъп до съдържание,
защитено с PlayReady и/или
с WMDRM. Ако устройството не
успее да приложи правилно
ограниченията върху
използването на съдържанието,
собствениците му могат да
изискат от Microsoft да отмени
възможността на устройството
да използва защитено
с PlayReady съдържание.
Отмяната не трябва да оказва
влияние върху незащитено
съдържание или върху такова,
защитено от други технологии за
достъп до съдържание.
Собствениците на съдържание
могат да изискат от вас да
надстроите PlayReady, за да
имате достъп до тяхното
съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма
да имате достъп до съдържание,
което я изисква.
• DLNA®, логотипът на DLNA
и DLNA CERTIFIED™ са
търговски марки, търговски
марки за услуги или знаци за
съответствие на Digital Living
Network Alliance.
• Браузър Opera® от Opera
Software ASA. Авторско право
1995-2010 Opera Software ASA.
Всички права запазени.
• Всички други търговски марки
са търговски марки на
съответните им притежатели.
• Други наименования на
системи и продукти са основно
търговски марки или
регистрирани търговски марки
на производителите.
Символите ™ и ® не са
включени в този документ.
Информация за лиценза
за крайния потребител
Gracenote® Лицензно
споразумение с крайния
потребител
Това приложение или
устройство съдържа софтуер от
Gracenote, Inc. of Emeryville,
California („Gracenote“).
Софтуерът от Gracenote
(„Софтуер от Gracenote“)
позволява на това приложение
да извършва идентификация на
диск и/или файл и да получава
информация, свързана с музика,
включително име, изпълнител,
запис и заглавие („Данни от
Gracenote“) от онлайн сървъри
или вградени бази от данни
(наричани общо „сървъри на
Gracenote“), и да извършва други
функции. Можете да използвате
данните от Gracenote само чрез
предвидените за крайния
потребител функции на това
приложение или устройство.
Съгласявате се, че ще използвате
данните от Gracenote, софтуера
на Gracenote и сървърите на
Gracenote само за своя собствена
потреба и с нетърговска цел.
Съгласявате се да не назначавате,
копирате, прехвърляте или
предавате софтуера на Gracenote
или данните от Gracenote на
трети лица. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ
ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ
ДАННИТЕ ОТ GRACENOTE,
СОФТУЕРА НА GRACENOTE
ИЛИ СЪРВЪРИТЕ НА
GRACENOTE С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО
В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
Съгласявате се, че
неизключителният ви лиценз да
използвате данните от Gracenote,
софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote ще
бъде прекратен, ако нарушите
тези ограничения. Ако лицензът
ви бъде прекратен, се
съгласявате да преустановите
всяко използване на данните от
Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote.
Gracenote запазва всички права
над данните от Gracenote,
софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote,
включително всички права за
собственост. При никакви
обстоятелства Gracenote няма да
носи отговорност за плащания
до вас за информация, която сте
предоставили. Съгласявате се, че
Gracenote, Inc. може да наложи
правата си по силата на
настоящото споразумение
спрямо вас директно от свое име.
Услугата на Gracenote използва
уникален идентификатор за
проследяване на заявки за
статистически цели. Целта на
зададения на произволен
принцип цифров
идентификатор е да позволи на
услугата на Gracenote да брои
заявките, без да добива
информация за вас. За повече
информация вижте уеб
страницата с декларацията за
поверителност на Gracenote за
услугата на Gracenote.
Получавате лиценз за софтуера
на Gracenote и всеки елемент от
данните от Gracenote „ВЪВ
ВИДА, В КОЙТО СА“. Gracenote
не дава гаранции и не изказва
5BG
твърдения, преки или косвени,
относно точността на данните от
Gracenote от сървърите на
Gracenote. Gracenote си запазва
правото да изтрие данни от
сървърите на Gracenote или да
променя категории данни
поради всяка причина, която
Gracenote сметне за
задоволителна. Не се дава
гаранция, че софтуерът или
сървърите на Gracenote са без
грешки или че функционирането
на софтуера или сървърите на
Gracenote ще бъде без
прекъсвания. Gracenote няма
задължението да ви предоставя
нови, подобрени или
допълнителни типове данни или
категории, които Gracenote може
да предоставя в бъдеще, и има
правото да прекрати услугите си
по всяко време.
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА
ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ,
ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ,
ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА
СОБСТВЕНОСТ
И НЕНАРУШЕНИЕ.
GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА
РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ
ПОСТИГНАТ ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
СОФТУЕРА НА GRACENOTE
ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ
СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE
ОТ ВАША СТРАНА.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ
GRACENOTE НЯМА ДА НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ
ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ
НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.
© Gracenote, Inc. 2009
6BG
Предпазни мерки
За безопасност
• За да предотвратите риска от пожар или
електрически удар, не поставяйте предмети,
пълни с течности, като например вази, върху
системата и не я поставяйте близо до вода, като
например вана или душ-кабина. В случай че
в корпуса попадне предмет или течност,
изключете системата от контакта и я предайте за
проверка на квалифицирани специалисти, преди
да я използвате отново.
• Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце. Ако го
направите, може да получите електрически удар.
За източниците на захранване
• Изключете устройството от електрическия
контакт, ако не възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време. За да изключите
кабела, издърпайте го за щепсела, никога не
дърпайте самия кабел.
За разполагането
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите прегряването й.
• При висока сила на звука за продължителен
период от време корпусът се нагорещява на
допир. Това не е неизправност. Въпреки това
избягвайте да докосвате корпуса. Не поставяйте
системата в затворено пространство, където
вентилацията е слаба, тъй като това може да
предизвика прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори чрез
поставяне на каквото и да е върху системата.
Тя е оборудвана с усилвател с висока мощност.
Ако вентилационните отвори бъдат блокирани,
системата може да прегрее и да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности
(килими, одеяла и др.) или близо до материали
(пердета, драперии), които може да блокират
вентилационните отвори.
• Не инсталирайте системата в затворено
пространство, като например полица за книги
или подобна мебел.
• Не поставяйте системата близо до източници на
топлина, като например радиатори
и въздуховоди, или изложена на директна
слънчева светлина, висока запрашеност,
механични вибрации или удари.
• Не поставяйте системата върху наклонена
повърхност. Тя е проектирана да работи само
в хоризонтално положение.
• Дръжте системата и дисковете далече от
компоненти със силни магнити, като например
микровълнови фурни или големи и мощни
високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
Само за BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/
BDV-N590/BDV-NF720
• Не поставяйте метални предмети пред предния
панел. Те може да ограничат приемането на
радиовълни.
• Не поставяйте системата на място, където се
използва медицинско оборудване. Тя може да
причини неизправност в него.
• Ако използвате пейсмейкър или друго
медицинско устройство, се консултирайте
с лекаря си или с производителя на това
устройство, преди да използвате функцията
за безжична LAN връзка.
За функционирането
• Ако системата е внесена директно от студено на
топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на устройството да се кондензира
влага. Ако това се случи, системата може да не
функционира правилно. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Когато премествате системата, изваждайте диска,
ако има такъв. Ако не го направите, дискът може
да бъде повреден.
• Ако в корпуса попадне нещо, изключете уреда от
контакта и го предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да го
използвате отново.
За регулирането на силата на звука
• Не увеличавайте силата на звука, докато слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или без аудиосигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да се повредят, ако
внезапно се възпроизведе участък с високо ниво
на звука.
За почистването
• Почиствайте корпуса, панела и елементите за
управление с мек парцал, леко навлажнен със слаб
препарат за почистване. Не използвайте никакви
абразивни тъкани или гъби, почистващи прахове
или разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани със
системата ви, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
7BG
• За да отстраните отпечатъците от пръсти по
предния панел на основното устройство,
забърсвайте го с леко навлажнена, добре изцедена
мека кърпа (само при BDV-NF720).
За почистващи дискове, препарати за
почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове). Те може да
причинят повреда на апарата.
Забележки относно
дисковете
За поддръжката на дисковете
• За да поддържате диска чист, хващайте го
за ръба. Не докосвайте повърхността.
• Не залепвайте хартия или тиксо върху диска.
За смяната на части
• В случай че системата бъде ремонтирана,
подменените части може да бъдат задържани
с цел повторна употреба или рециклиране.
За цвета на телевизора
• Ако високоговорителите причинят
неравномерност на цветовете на телевизионния
екран, изключете телевизора, след което го
включете обратно след 15 до 30 минути. Ако
неравномерността продължи, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Тази система може да показва
неподвижно видеоизображение или
изображение на екранния дисплей върху
телевизионния екран неограничено време. Ако
оставите това да продължи за дълъг период от
време, рискувате да повредите трайно
телевизионния екран. Прожекционните
телевизори са изключително податливи на това.
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
например въздуховоди с горещ въздух, и не
го оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина, тъй като
температурата в него може да се повиши
значително.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутията му.
За почистването
• Преди възпроизвеждане почиствайте
диска с кърпа за почистване.
Избърсвайте диска от центъра навън.
За преместването на системата
• Преди да преместите системата, се уверете,
че няма поставен диск в нея, и изключете
захранващия кабел от електрическия контакт.
• Не използвайте разтворители, като
например бензин, разредители, достъпни
в търговската мрежа почистващи
препарати или антистатични спрейове,
предназначени за винилови
грамофонни плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартни кръгли дискове. Използване на
нестандартни дискове или такива, който не
са с кръгла форма, (например с форма на
правоъгълник, сърце или звезда) може да
причини повреда.
Не използвайте диск, на който има закрепен
достъпен в търговската мрежа аксесоар, като
например етикет или пръстен.
8BG
Спецификации
Секция на усилвателя
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
78 W + 78 W (при 3 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
125 W (на канал при
3 ома, 1 kHz)
Централен:
250 W (при 6 ома, 1 kHz)
Субуфер:
250 W (при 6 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност: 3,0 V/
1,0 V
Входове (цифрови)
TV (Обратен звуков канал/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
48 kHz), Dolby Digital,
DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддържани формати:
LPCM 5.1 канала (до
48 kHz), LPCM, 2 канала
(до 96 kHz), Dolby Digital,
DTS
BDV-N590
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
78 W + 78 W (при 3 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д/Съраунд Л/Съраунд Д:
125 W (за канал при
3 ома, 1 kHz)
Централен:
250 W (при 6 ома, 1 kHz)
Субуфер:
250 W (при 6 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност: 3,0 V/
1,0 V
Входове (цифрови)
TV (Обратен звуков канал/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
48 kHz), Dolby Digital,
DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддържани формати:
LPCM 5.1 канала (до
48 kHz), LPCM, 2 канала
(до 96 kHz), Dolby Digital,
DTS
BDV-NF720/BDV-NF620
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
78 W + 78 W (при 3 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
100 W (на канал при
3 ома, 1 kHz)
Субуфер:
200 W (при 6 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност: 3,0 V/
1,0 V
Входове (цифрови)
TV (Обратен звуков канал/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
48 kHz), Dolby Digital,
DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддържани формати:
LPCM 5.1 канала (до
48 kHz), LPCM, 2 канала
(до 96 kHz), Dolby Digital,
DTS
Секция на видеото
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
HDMI секция
Конектор
Тип A (19 извода)
Система за BD/DVD/Super Audio CD/CD
Система на формата на сигнала
PAL
USB секция
USB 1/2 порт:
Тип A (за свързване
на USB памет, четец на
карти с памет, цифров
фотоапарат и цифрова
видеокамера)
LAN секция
LAN (100) порт
100BASE-TX порт
Секция за безжична LAN мрежа (само за
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/
BDV-N590/BDV-NF720)
Съответствие със стандарти
IEEE 802.11 b/g/n
Честота и канал
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[CH1 -13]
Секция на FM тунера
Система
Обхват на настройката
Цифров синтезатор
с кварцово стабилизиран
PLL
87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
9BG
Антена
Извод за антената
Проводникова FM
антена
75 ома, несиметричен
Тегло (приблизително)
Високоговорители
Предни (SS-TSB113) за BDV-N990W/
BDV-N890W
Размери (приблизително)
106 мм × 649 мм × 86 мм
(ш×в×д)
(частта за поставяне
на стена)
256 мм × 1200 мм ×
256 мм (ш×в×д) (целият
високоговорител)
Тегло (приблизително) 1,3 кг (частта за
поставяне на стена)
2,9 кг (целият
високоговорител)
Предни (SS-TSB112) за BDV-N790W
Размери (приблизително)
98 мм × 318 мм × 103 мм
(ш×в×д)
Тегло (приблизително) 0,7 кг
Предни (SS-TSB111) за BDV-N590
Размери (приблизително)
98 мм × 255 мм × 91 мм
(ш×в×д)
Тегло (приблизително) 0,6 кг
Предни (SS-TSB116) за BDV-NF720
Размери (приблизително)
100 мм × 430 мм × 35 мм
(ш×в×д)
(частта за поставяне
на стена)
111 мм × 442 мм × 112 мм
(ш×в×д) (целият
високоговорител)
Тегло (приблизително) 1,0 кг (частта за
поставяне на стена)
1,1 кг (целият
високоговорител)
Предни (SS-TSB115) за BDV-NF620
Размери (приблизително)
100 мм × 360 мм × 36 мм
(ш×в×д)
(частта за поставяне
на стена)
102 мм × 372 мм × 98 мм
(ш×в×д) (целият
високоговорител)
10BG
0,8 кг (частта за
поставяне на стена)
0,9 кг (целият
високоговорител)
Съраунд (SS-TSB114) за BDV-N990W
Размери (приблизително)
106 мм × 649 мм × 86 мм
(ш×в×д)
(частта за поставяне
на стена)
256 мм × 1200 мм ×
256 мм (ш×в×д) (целият
високоговорител)
Тегло (приблизително) 1,2 кг (частта за
поставяне на стена)
2,8 кг (целият
високоговорител)
Съраунд (SS-TSB111) за BDV-N890W/
BDV-N790W/BDV-N590
Размери (приблизително)
98 мм × 255 мм × 91 мм
(ш×в×д)
Тегло (приблизително) 0,6 кг
Централен (SS-CTB111) за BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590
Размери (приблизително)
331 мм × 59 мм × 57 мм
(ш×в×д)
Тегло (приблизително) 0,5 кг
Субуфер (SS-WSB112) за BDV-N990W
Размери (приблизително)
211 мм × 337 мм × 411 мм
(ш×в×д)
Тегло (приблизително) 7,2 кг
Субуфер (SS-WSB111) за BDV-N890W/BDVN790W/BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
Размери (приблизително)
191 мм × 326 мм × 376 мм
(ш×в×д)
Тегло (приблизително) 5,6 кг
Общи
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив
ток, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
Включено
положение: 115 W
В режим на
готовност: 0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
BDV-N590
BDV-NF720
BDV-NF620
Включено
положение: 135 W
В режим на
готовност: 0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
Включено
положение: 82 W
В режим на
готовност: 0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
Включено
положение: 80 W
В режим на
готовност: 0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
Размери (приблиз.)
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
460 мм × 74 мм × 226 мм
(ш×в×д) включително
издадените части
460 мм × 74 мм × 239 мм
(ш×в×д) (с включен
безжичен приемопредавател)
BDV-N590
460 мм × 74 мм × 226 мм
(ш×в×д) включително
издадените части
BDV-NF720/BDV-NF620
460 мм × 74 мм × 226 мм
(ш×в×д) (без издадените
части)
460 мм × 148 мм × 226 мм
(ш×в×д) (с конзола
и поставен капак за
кабели)
Тегло (приблиз.)
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
3,6 кг
BDV-N590
3,5 кг
BDV-NF720
3,8 кг
BDV-NF620
3,5 кг
Консумация на електроенергия
Включено положение:
50 W
Консумацията в режим на готовност
0,5 W (режим на
готовност)
0,2 W (изключено
положение)
Размери (прибл.)
206 мм × 60 мм × 236 мм
(ш×в×д) с включен
безжичен приемопредавател
Тегло (приблизително) 1,3 кг
Безжичен приемо-предавател (EZW-RT50)
за BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
Система за комуникации
Wireless sound
Specification версия 1.0
Честотна лента
5,725 GHz – 5,875 GHz
Метод на модулация
DSSS
Изисквания за захранването
Постоянен ток 3,3 V,
300 mA
Размери (приблизително)
30 мм × 9 мм × 60 мм
(ш×в×д)
Тегло (прибл.)
10 гр.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
• Консумация на електроенергия в режим
на готовност: 0,3 W (основно устройство),
0,2 W (съраунд усилвател).
• Коефициентът на полезно действие над 85%
на блока на усилвателя се постига с изцяло
цифровия усилвател S-Master.
BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
• Консумацията в режим на готовност е 0,3 W.
• Коефициентът на полезно действие над 85%
на блока на усилвателя се постига с изцяло
цифровия усилвател S-Master.
Съраунд усилвател (TA-SA300WR) за
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
Секция на усилвателя
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Съраунд Л/Съраунд Д 125 W (на канал при
3 ома, 1 kHz)
Номинален импеданс: 3 – 16 Ω
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив
ток, 50/60 Hz
11BG
4-418-189-11(1) (BG)
Blu-ray Disc™/DVD
система за
домашно кино
©2012 Sony Corporation
(1)
Справочно ръководство BG
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
Download PDF

advertising