Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Blu-ray™ система за домашно кино Кратко ръководство за работа и настройка

Blu-ray Disc™/DVD система за домашно кино
BG
Започнете оттук
Ръководство за бързо стартиране
BDV-EF1100
BDV-EF1100
1
Съдържание на комплекта/Настройване на високоговорителите
2
Свързване на телевизора
3
Свързване на други устройства
4
Екранна лесна настройка
5
Възпроизвеждане и използване на други функции
BDV-EF1100

 


Главно устройство

Предни високоговорители

Събуфер
Съдържание на кутията
Дистанционно управление
Батерии R6 (размер AA) (2)
Проводникова FM антена (ефирна)
03
1
Като начало разположете
високоговорителите
в съответствие с обозначенията
на задния панел.
SUBWOOFER
04
FRONT L
FRONT R
Главно устройство
След това свържете
високоговорителите към
главното устройство.
05
2
За да се насладите на висококачествено видеосъдържание
и звук, свържете чрез
високоскоростен HDMI
кабел  (не е включен
в комплекта).
Ако телевизорът ви не е снабден
с конектор HDMI ARC, ще ви
трябва и цифров оптичен
кабел  (не е включен в
комплекта), за да слушате звук
от телевизора през високоговорителите на системата.


06
3
За да свържете сет топ бокс,
игрова конзола или цифров
сателитен приемник, направете
аудиовръзката към главното
устройство чрез цифров
оптичен кабел  (не е включен
в комплекта). Отделно
изпълнете видеовръзка към
телевизора.
За FM радио свържете
включената в комплекта
проводникова антена
и я удължете за приемане
на най-добър сигнал. 


07
3
Можете да се свържете към
интернет и към домашна
мрежа чрез безжична LAN
или кабел за LAN мрежа 
(не е включен в комплекта).
Настройките на мрежата
ще намерите в началното
меню (стр. 12).
За повече подробности
посетете:
http://support.sony-europe.com/
Свържете захранващия
кабел  към електрически
контакт (електрическа мрежа).


08
Към рутер за широколентова връзка
4
Натиснете /, за да включите
системата. На дисплея на
предния панел се показва
„SETUP“.
За да подготвите системата
за употреба, извършете
екранните лесни първоначални
настройки чрез предоставеното
дистанционно управление.
Това би трябвало да отнеме
само няколко минути.
След като на екрана
се покаже [Easy Initial Settings
are complete.] (Лесните
първоначални настройки
са завършени). Изберете
[Finish] (Готово) и системата
е готова за употреба.
Ако не се покаже екранът
за настройки, изберете
правилния аудио-видео вход
на телевизора си.
/
///,
09
5
За да възпроизвеждате диск,
натиснете , след което
поставете диска в тавата за
диск. Натиснете  отново,
за да затворите тавата за диск.
Ако възпроизвеждането не
започне автоматично, изберете
в категорията [Video]
(Видео), [Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки), след което
натиснете .

10

Mожете да слушате музика
на смартфона си или на друго
устройство чрез Bluetooth
комуникация със системата.
Можете да сдвоите/свържете
Bluetooth устройството, като:
 натиснете бутона BLUETOOTH
или
 използвате функцията
NFC (само за устройства,
съвместими с NFC). Изтеглете
приложението и задръжте
устройството си близо до
маркировката N на главното
устройство.
За повече подробности
посетете:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
За достъп до повече функции натиснете
HOME.
Примери:
 Слушане на радио през
високоговорителите на системата
 Предварително задаване на радиостанции
 Достъп до интернет съдържание
 Възпроизвеждане на файлове от
свързаното USB устройство





Можете да извършите
настройките на мрежата
чрез това меню, когато
главното устройство
е свързано към рутер за
широколентова връзка.
12




HOME
Предварително задаване
на радиостанции
1 Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато на
дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
2 Натиснете и задръжте
TUNING +/–, докато започне
автоматичното сканиране.
3 Натиснете OPTIONS.
4 Натиснете /, за да
изберете [Preset Memory]
(Памет за предварително
задаване), след което
натиснете .
5 Натиснете /, за да
изберете желания номер на
предварително зададената
станция, след което
натиснете .
6 Повторете стъпки от 2 до
5, за да запаметите други
станции.
Избиране на предварително
зададена станция
FUNCTION
///,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
1 Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато на
дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
2 Натиснете PRESET +/–
неколкократно, за да
изберете предварително
зададената станция.
13
Отстраняване на неизправности
Ако срещнете някое от следните затруднения, докато
използвате системата, използвайте ръководството за
отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт.
Прегледайте и инструкциите за експлоатация на следния
уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
Захранването не се включва.
 Проверете дали захранващият кабел е свързан
стабилно към електрическия контакт (електрическата
мрежа).
Системата не функционира нормално.
 Изключете захранващия кабел от електрическия
контакт, след което го включете отново след няколко
минути.
Системата не извежда звука на телевизионна
програма, когато е свързана към сет топ бокс.
 Проверете връзките.
 Изберете правилния вход на системата, към който
е свързан сет топ боксът.
Дискът не се възпроизвежда.
 Кодът на регион на диска не съвпада със системата.
 В главното устройство се е кондензирала влага върху
лещите. Извадете диска и оставете главното устройство
включено за около половин час.
 Дискът не е финализиран правилно.
14
Намаляване на консумацията
на енергия до по-малко от 0,3 W в режим
на готовност
Натиснете HOME, след което натиснете ///,
за да изберете [Setup] (Настройка). Проверете дали са
направени следните настройки:
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата) >
[HDMI Settings] (Настройки на HDMI) > [Control for HDMI]
(Управление за HDMI), след което задайте за [Control for
HDMI] (Управление за HDMI) настройка [Off ] (Изкл.).
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата)
> [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране), след
което задайте за [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране) настройка [Off ] (Изкл.).
 Изберете [Network Settings] (Настройки на мрежата)
> [Remote Start] (Отдалечено стартиране), след което
задайте за [Remote Start] (Отдалечено стартиране)
настройка [Off ] (Изкл.).
15
Това ръководство за бързо стартиране
спестява хартия
За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като
вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции за експлоатация
и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-61(1) (BG)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising