Sony | BDV-E380 | Sony BDV-E380 E380 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Инструкции за експлоатация

4-261-387-11(1) (BG)
Blu-ray/DVD
система за
домашно кино
Инструкции за експлоатация
BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не монтирайте устройството
в затворено пространство,
като например библиотека или
вграден шкаф.
За да намалите опасността
от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на
устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не
поставяйте върху устройството
източници на открит пламък,
като например запалени свещи.
За да намалите опасността от
пожар или токов удар, не
допускайте върху устройството
да попадат капки или пръски и
не поставяйте върху него съдове,
пълни с течности, например
вази.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени
батерии на прекалено висока
температура, като например
слънце, огън или подобни
За да се предотврати нараняване,
устройството трябва да бъде
здраво закрепено за пода/стената
в съответствие с инструкциите за
монтаж.
Да се използва само на закрито.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч,
използван в тази Blu-ray диск /
DVD система за домашно кино, е
вреден за очите, не се опитвайте
да разглобите корпуса.
За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте само
към квалифициран персонал.
2BG
Това устройство е
класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 3R. При
отварянето на предпазния капак
на лазера се излъчва видимо и
невидимо лазерно излъчване,
затова избягвайте директно
излагане на очите.
Тази маркировка се намира на
предпазния капак на лазера
вътре в корпуса.
Това устройство е
класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1. Тази
маркировка се намира върху
задната външна страна.
За клиентите в Европа
Изхвърляне на
старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз и други
страни в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се третира като битови
отпадъци. Вместо това трябва да
бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящо му третиране като
отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте го
закупили.
Изхвърляне на
използвани
батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други
страни в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията
или опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира
като битови отпадъци.
При определени батерии той
може да се използва заедно с
химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или олово
(Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005%
живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящо им третиране като
отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или
цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена
батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, в края на
живота на продукта го предайте
в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии
прегледайте раздела за
безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани
батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия се обърнете
към местната администрация,
към службата за събиране на
битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележка за клиентите:
следващата информация е
приложима само за оборудване,
продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Производител на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Япония. Упълномощен
представител за ЕМС и
безопасност на продуктите
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Германия. За въпроси
относно сервизното обслужване
или гаранцията вижте адресите,
посочени в отделните документи
за това.
Табелката се намира на долната
външна страна.
Предпазни мерки
За източниците на захранване
• Устройството не е изключено
от захранването, докато е
включено в контакта на
електрическата мрежа, дори
ако самото то е изключено.
• Тъй уредът се изключва от
електрическата мрежа със
щепсела, включете го в
леснодостъпен контакт. Ако
забележете нещо необичайно
във функционирането на
устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
За гледането на 3D
видеоизображения
Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора или
гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony
препоръчва всички зрители да
правят редовни почивки, докато
гледат 3D видеоизображения.
Дължината и честотата на
необходимите почивки са
различни при отделните хора.
Трябва да определите
оптималния си режим. Ако
изпитвате какъвто и да е
дискомфорт, трябва да спрете да
гледате 3D видеоизображения,
докато дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно. Трябва
също да прегледате (i)
ръководството с инструкции и/
или съобщенията за внимание на
всички други устройства, които
използвате с продукта, или
съдържанието на Blu-ray диск,
който се възпроизвежда с този
продукт, както и (ii) уебсайта ни
(http://esupport.sony.com/) за
най-актуалната информация.
Зрението на малките деца
(особено тези под шест години)
е в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар (като
например педиатър или
офталмолог), преди да позволите
на малки деца да гледат 3D
видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят, че
спазват препоръките, изброени
по-горе.
Защита срещу копиране
Консултирайте се относно
системите за разширена защита
на съдържание, използвани
както с Blu-ray™ дискове, така и
с DVD носители. Тези системи,
наричани AACS (Разширена
система за достъп до
съдържание) и CSS (Система за
скремблиране на
съдържанието), може да
съдържат ограничения за
възпроизвеждането, аналоговия
изходен сигнал и други подобни
функции. Функционирането на
този продукт и поставените
ограничения може да варират в
зависимост от датата на покупка,
тъй като управителният съвет на
AACS може да приеме или
промени своите правила за
ограничаване след момента
на покупката.
Авторски права и
търговски марки
• Тази система включва Dolby*
Digital и Dolby Pro Logic (II)
декодер с адаптивна матрица за
съраунд и DTS** система за
цифров съраунд.
* Произведена по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и
символът „двойно D“ са
търговски марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз
според патенти на САЩ
с номера: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други
издадени и чакащи
издаване патенти в САЩ
и по света. DTS, DTS-HD
и символът са
регистрирани търговски
марки, като DTS-HD
Master Audio и
логотипите на DTS са
търговски марки на DTS,
Inc.. Продуктът включва
софтуер. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
• Тази система включва
технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логотипът на HDMI
и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в САЩ и други държави.
• Java е търговска марка на Oracle
и/или нейните свързани
фирми.
• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“
са търговски марки на
асоциацията Blu-ray диск.
• „Blu-ray диск“ е търговска
марка.
• Логотипите на „Blu-ray диск“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
3BG
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ и „Компактдиск“
са търговски марки.
• „Blu-ray 3D“ и логотипът на
„Blu-ray 3D“ са търговски
марки на асоциацията Blu-ray
диск.
• „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
• „AVCHD“ и логотипът на
„AVCHD“ са търговски марки
на Panasonic Corporation и Sony
Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“
са търговски марки на Sony
Corporation и Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION“ е търговска
марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Технологията за разпознаване
на музика, видео и свързани
данни се предоставя от
Gracenote®. Gracenote е
индустриалният стандарт в
технологията за разпознаване
на музика и доставянето на
свързано съдържание. За
повече информация посетете
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray диск и
свързани с музика и
видеосъдържание данни от
Gracenote, Inc., авторско право
© от 2000 г. до днес Gracenote.
Gracenote Software, авторско
право © от 2000 г. до днес
Gracenote. За този продукт или
услуга важат един или повече
патенти, собственост на
Gracenote. Вижте уебсайта на
Gracenote за неизчерпателен
списък на приложимите
патенти на Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, логотипът на
Gracenote, както и логотипът на
„Powered by Gracenote“ са или
регистрирани търговски марки,
или търговски марки на
Gracenote в САЩ и/или други
държави.
4BG
• Логотипът на Wi-Fi
CERTIFIED™ е знак за
съответствие на
Wi-Fi Alliance.
• Марката Wi-Fi Protected
Setup™ е марка на Wi-Fi
Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“ и „Wi-Fi
Protected Setup™“ са търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD“ и логотипът на
„PhotoTV HD“ са търговски
марки на Sony Corporation.
• Технологията за аудио
кодиране и патентите за MPEG
Layer-3 са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano и iPod touch са търговски
марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други
държави.
• „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че
електронният аксесоар е
предназначен за свързване
конкретно към iPod или
съответно iPhone и че е одобрен
от разработчика като
отговарящ на стандартите за
производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за
функционирането на това
устройство или за
съответствието му със
стандартите за безопасност и
нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че
използването на този аксесоар с
iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт съдържа
технология, която е обект на
определени права на
интелектуална собственост на
Microsoft. Употребата или
разпространението на тази
технология извън този продукт
са забранени без съответния
лиценз или лицензи от
Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на
Microsoft за достъп до
съдържание PlayReady™ за
защита на интелектуалната им
собственост, включително
защитено с авторски права
съдържание. Това устройство
използва технологията
PlayReady за достъп до
съдържание, защитено с
PlayReady и/или с WMDRM.
Ако устройството не успее да
приложи правилно
ограниченията върху
използването на
съдържанието, собствениците
му могат да изискат от Microsoft
да отмени възможността на
устройството да използва
защитено с PlayReady
съдържание. Отмяната не
трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или
върху такова, защитено от
други технологии за достъп до
съдържание. Собствениците на
съдържание могат да изискат
от вас да надстроите PlayReady,
за да имате достъп до тяхното
съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма
да имате достъп до
съдържание, което я изисква.
• DLNA®, логотипът на DLNA
и DLNA CERTIFIED™ са
търговски марки, търговски
марки за услуги или знаци за
съответствие на Digital Living
Network Alliance.
• Всички други търговски марки
са търговски марки на
съответните им притежатели.
• Другите имена на системи и
продукти са основно търговски
марки или регистрирани
търговски марки на
производителите. Знаците ™
и ® не са включени в този
документ.
Относно
настоящите
„Инструкции за
експлоатация“
• Указанията в настоящите
„Инструкции за
експлоатация“ описват
бутоните на
дистанционното
управление. Можете също
да използвате елементите
за управление на
устройството, ако са със
същите или подобни имена
като тези на
дистанционното
управление.
• В настоящото ръководство
„диск“ се използва като
общо понятие за BD, DVD,
Super Audio CD дискове
или компактдискове, освен
ако не е указано друго в
текста или илюстрациите.
• Използваните в
настоящото ръководство
инструкции са за
BDV-E980, BDV-E880
и BDV-E380. BDV-E980
е моделът, използван за
илюстрационни цели.
Всяка разлика при работата
е посочена ясно в текста,
например „Само за
BDV-E980“.
• Някои илюстрации са
представени като
концептуални скици и
може да се различават от
действителните продукти.
• Извежданото на
телевизионния екран може
да се различава в
зависимост от региона.
• Настройката по
подразбиране е подчертана.
5BG
Съдържание
Относно настоящите „Инструкции
за експлоатация“ ................................5
Разопаковане..............................................7
Указател за частите и елементите
за управление ....................................11
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране на
системата ................................... 16
Стъпка 2: Свързване на
системата ................................... 20
Стъпка 3: Свързване към
мрежата...................................... 27
Стъпка 4: Извършване на
„Лесна настройка“ .................... 29
Стъпка 5: Избиране на
източника .................................. 30
Стъпка 6: Слушане на
съраунд звук ............................. 31
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск.....................34
Възпроизвеждане от
USB устройство ................................35
Наслаждаване на iPod/iPhone..............36
Възпроизвеждане през мрежа .............38
Налични опции .......................................40
Корекция на звука
Избиране на ефект, подходящ
за източника ......................................43
Избиране на аудиоформат,
многоезични записи или канал ....43
Наслаждаване на многоканален
звук ......................................................44
Тунер
Слушане на радио ...................................45
Използване на системата за предаване
на данни (RDS)..................................46
Други операции
Използване на функцията Control for
HDMI (Управление на HDMI)
за „BRAVIA“ Sync.............................47
Автоматично калибриране на
подходящите настройки ................48
Настройване на
високоговорителите ........................49
Използване на таймера
за заспиване.......................................50
6BG
Деактивиране на бутоните на уреда...50
Управление на телевизора с
предоставеното дистанционно
управление.........................................51
Промяна на яркостта на дисплея
на предния панел .............................51
Икономисване на енергия
в режим на готовност .....................51
Сърфиране в уебсайтове.......................52
Настройване на мрежата ......................53
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка ......................................57
[Network Update] (Актуализация
през мрежата) ...................................57
[Screen Settings] (Настройки
на екрана)...........................................58
[Audio Settings] (Настройки
на звука) .............................................59
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане
на BD/DVD) ......................................60
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол) .............................................61
[Music Settings] (Настройки
за музика)...........................................61
[System Settings] (Настройки
на системата).....................................61
[Network Settings] (Настройки
на мрежата) .......................................62
[Easy Setup] (Лесна настройка)............63
[Resetting] (Нулиране) ...........................63
Допълнителна информация
Предпазни мерки....................................64
Забележки относно дисковете.............65
Отстраняване на неизправности ........66
Дискове, които могат да
се възпроизвеждат...........................71
Типове файлове, които могат да
се възпроизвеждат...........................72
Поддържани аудиоформати ................73
Спецификации ........................................74
Списък с кодове на езици.....................76
Индекс .......................................................77
Разопаковане
BDV-E980
• Предни високоговорители
(2)
• Кабели на
високоговорител (5 броя –
червен/бял/зелен/сив/син)
• Проводникова FM антена
(1)
или
• Долни капаци на
високоговорителите (4)
• Съраунд високоговорители
(2)
• Основи (4)
• Видеокабел (1) (само при
модела за Русия)
• Дистанционно
управление
(дистанционно) (1)
• Батерии R6 (размер AA)
(2)
• Долни части на предните
съраунд високоговорители
(4)
• Централен
високоговорител (1)
• Винтове (сребристи) (4)
• Субуфер (1)
• Калибриращ микрофон
(1)
• Високоскоростен HDMI
кабел (1)
(само при модели за
Индия и Китай)
• Винтове (черни) (12)
• Инструкции за експлоатация
• Ръководство за бърза
настройка
• Ръководство за монтиране
на високоговорителите
• Информация за лиценза
на софтуера
7BG
BDV-E880
• Предни високоговорители
(2)
• Долни капаци на
високоговорители (2)
• Батерии R6 (размер AA)
(2)
• Основи (2)
• Калибриращ микрофон
(1)
• Долни части на предните
високоговорители (2)
• Високоскоростен HDMI
кабел (1)
(само при модели за
Индия, Саудитска Арабия,
Сингапур, Китай
и Тайван)
• Съраунд високоговорители
(2)
• Винтове (сребристи) (2)
• Централен
високоговорител (1)
• Субуфер (1)
• Винтове (черни) (6)
• Проводникова FM антена
(1)
• Поставка за скачване с
iPod/iPhone (TDM-iP30)
(1) (само при модели
за Сингапур)
или
• Видеокабел (1) (само при
модели за Русия,
Саудитска Арабия,
Сингапур и Тайван)
• Кабели на
високоговорител (5 броя –
червен/бял/зелен/сив/син)
• Дистанционно
управление
(дистанционно) (1)
8BG
• USB кабел (1) (само при
модели за Сингапур)
• Инструкции за експлоатация
• Ръководство за бърза
настройка
• Ръководство за монтиране
на високоговорителите
• Информация за лиценза
на софтуера
BDV-E380
• Предни високоговорители
(2)
• Проводникова FM антена
(1)
или
• Поставка за скачване с
iPod/iPhone (TDM-iP30)
(1) (само при модели за
Европа, Сингапур
и Тайван)
• Видеокабел (1)
• Съраунд високоговорители
(2)
• Дистанционно
управление
(дистанционно) (1)
• Централен
високоговорител (1)
• Субуфер (1)
• Кабели на
високоговорител (5 броя –
червен/бял/зелен/сив/син)
• Батерии R6 (размер AA)
(2)
• Калибриращ микрофон
(1)
• USB кабел (1) (само при
модели за Европа,
Сингапур и Тайван)
• Инструкции за експлоатация
• Ръководство за бърза
настройка
• Ръководство за монтиране
на високоговорителите
• Информация за лиценза
на софтуера
• Високоскоростен HDMI
кабел (1)
(само при модели за
Сингапур, Тайланд
и Тайван)
9BG
Подготвяне на дистанционното управление
Поставете две батерии R6 (размер AA) (включени в комплекта) така, че полюсите им 3 и # да
отговарят на маркировките в отделението.
10BG
Указател за частите и елементите за управление
За повече информация вижте страниците, посочени в скоби.
Преден панел
VOL
A Дисплей на предния панел
B Сензорни бутони/индикатори
Z (отваряне/затваряне) (стр. 34)
C
VOL
FUNCTION
(USB) порт (стр. 35)
Използва се за свързване на USB
устройство.
Отваряне или затваряне на тавата
на диска.
D Индикатор за захранване
N (възпроизвеждане)
E Тава на диска (стр. 34)
Стартиране или повторно стартиране на
възпроизвеждането (възобновяване
на възпроизвеждането).
Възпроизвеждане на слайдшоу, когато
е поставен диск, съдържащ графични
JPEG файлове.
F "/1 (включено/в готовност)/сензор на
дистанционното управление
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането и
запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване).
Точката за възобновяване за заглавие/
запис е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната снимка от
папка със снимки.
VOL +/–
Регулиране на силата на звука на
системата.
FUNCTION
Избиране на източника на
възпроизвеждане.
Свети, докато системата е включена.
Включване или поставяне на
устройството в режим на готовност.
Относно сензорните бутони/
индикаторите
Тези бутони функционират, когато
индикаторите на сензорните бутони светят.
Можете да включите/изключите
индикаторите, като настроите [Illumination/
Display] (Осветяване/дисплей) (стр. 61).
Когато зададете [Illumination/Display]
(Осветяване/дисплей) на [Simple/Off]
(Обикновено/изкл.), индикаторите се
изключват. В такъв случай докоснете
произволен сензорен бутон. Когато
индикаторите светнат, докоснете
желания бутон.
Забележка
• Тези бутони работят, когато ги докоснете леко.
Не ги натискайте с голяма сила.
11BG
Дисплей на предния панел
Относно индикаторите на дисплея на предния панел
A Показва състоянието на
възпроизвеждане на системата.
F Свети, когато е включен режимът
„Без звук“.
B Свети, когато е активирано повторно
възпроизвеждане.
G Показва състоянието на системата,
като например честота на радиото и др.
C Свети, когато се получава стерео звук
(само за радио).
H Свети при извеждане на видеосигнали
с формат 720p/1080i/1080p от
конектора HDMI (OUT) или
видеосигнали с формат 720p/1080i от
конекторите COMPONENT VIDEO OUT*.
D Свети, когато системата
възпроизвежда чрез функцията PARTY
STREAMING.
E Свети, когато конекторът HDMI (OUT)
е правилно свързан към съвместимо
с HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) устройство с HDMI или DVI
(Digital Visual Interface) вход.
12BG
* С конектори COMPONENT VIDEO OUT са
снабдени модели, които не са за Европа или
Саудитска Арабия.
Заден панел
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
COMPONENT VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
Y
PB
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
AUDIO IN
SUR L
OUT
ARC
IN 1
ECM-AC2
IN 2
FM
COAXIAL
75
R
VIDEO OUT
A Конектори SPEAKERS (стр. 20)
B Конектори COMPONENT VIDEO OUT
(стр. 22) (за модели, които не са за
Европа или Саудитска Арабия)
C
(USB) порт (стр. 35)
D Конектор SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) (стр. 24)
E Конектор ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(стр. 26)
LAN (100)
TV
AUDIO
A.CAL MIC
ANTENNA
H Конектор Телевизор (DIGITAL IN
OPTICAL) (стр. 22)
I Порт LAN (100) (стр. 27)
J Конектор HDMI (IN 2) (стр. 24)
K Конектор HDMI (IN 1) (стр. 24)
L Конектор HDMI (OUT) (стр. 22)
M Конектор VIDEO OUT (стр. 22)
F Конектор A.CAL MIC (страници 29, 48)
G Конектори AUDIO (AUDIO IN L/R)
(стр. 24)
13BG
TV "/1 (включено/в готовност) (стр. 51)
Дистанционно управление
Включване или поставяне на телевизора
в режим на готовност.
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
Включване или поставяне на системата
в режим на готовност.
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
2
0
3
POP UP/ MENU
TOP MENU
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
TV
TV
7
Бутонът с цифрата 5, както и бутоните
,
2 + и N имат осезаеми точки. Използвайте
ги за отправна точка при работа с
дистанционното управление.
•
B Бутони с цифри (страници 46, 51)
Въвеждане на номерата на заглавието/
главата, предварително зададените
номера на станции и т.н.
(аудио) (страници 43, 44)
Избиране на аудиоформата/записа.
4
SOUND MODE
"/1 (включено/в готовност)
(страници 29, 45)
: За операции с телевизора
(За подробности вижте „Управление на
телевизора с предоставеното дистанционно
управление“ (стр. 51).)
(субтитри) (стр. 60)
Избиране на езика на субтитрите, когато
са записани на няколко езика на
BD-ROM/DVD VIDEO диска.
C Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
Бързи клавиши за избиране на елементи
в някои менюта на BD дискове (може
също да се използват за интерактивни
операции на Java върху BD дискове).
D TOP MENU
Отваряне или затваряне на главното
меню на BD или DVD дискове.
POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на изскачащото
меню на BD-ROM или DVD диск.
OPTIONS (страници 31, 40, 52)
Извеждане на менюто с опции на
телевизионния екран или на дисплея
на предния панел. (Местоположението
е различно в зависимост от
избраната функция.)
RETURN
A Z (отваряне/затваряне)
Отваряне или затваряне на тавата
на диска.
SPEAKERS TVyAUDIO
Избира дали звукът от телевизора да се
извежда от високоговорителите на
системата или от тези на телевизора.
Тази функция е активна само когато
зададете [Control for HDMI]
(Управление на HDMI) на [On] (Вкл.)
(стр. 62).
14BG
Връщане към предишния екран.
C/X/x/c
Преместване на маркировката към
показан елемент.
(въвеждане)
Въвеждане на избрания елемент.
E SOUND MODE +/– (стр. 43)
Избиране на режима на звука.
HOME (страници 29, 45, 48, 49, 52, 53, 57)
Отваряне или изход от началното меню
на системата.
F Бутони за операции за
възпроизвеждане
G
(заглушаване)
Временно изключване на звука.
Вижте „Възпроизвеждане“ (стр. 34).
2 (сила на звука) +/– (стр. 45)
./> (предишен/следващ)
Регулиране на силата на звука.
Преминаване към предишната/
следващата глава, запис или файл.
Телевизор 2 (сила на звука) +/–
(повтаряне/напред)
Кратко повтаряне на текущите сцени за
10 секунди./Кратко превъртане напред
на текущите сцени за 15 секунди.
m/M (бързо/бавно/стопкадър)
Бързо превъртане назад/бързо
превъртане напред на диска по време на
възпроизвеждане. При всяко натискане
на бутона скоростта на търсене
се променя.
Активиране на възпроизвеждане на
забавен каданс, когато се натисне за
повече от една секунда в режим на пауза.
Възпроизвежда по един кадър, когато се
натисне в режим на пауза.
Забавеният каданс и възпроизвеждането
на единичен кадър не са налице за
Blu-ray 3D дискове.
N (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно стартиране на
възпроизвеждането (възобновяване на
възпроизвеждането).
Активиране на функцията за
възпроизвеждане с едно докосване
(стр. 47), когато системата е включена
и настроена на функцията „BD/DVD“.
X (пауза)
Поставяне на пауза или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането
и запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване). Точката за
възобновяване за заглавие/запис
е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната снимка от
папка със снимки.
Бутони за управление на радиото
Вижте „Тунер“ (стр. 45).
PRESET +/–
TUNING +/–
Регулиране на силата на звука на
телевизора.
Телевизор t (телевизионен входен
сигнал)
Превключване на източника на входен
сигнал за телевизора между телевизора
и други източници на входен сигнал.
H DISPLAY (страници 34, 38, 52)
Извеждане на информация за
възпроизвеждането и сърфирането
в интернет на телевизионния екран.
Извеждане на предварително зададената
радиостанция, честотата и др.
на дисплея на предния панел.
Извежда информацията за потока/
състоянието на декодиране на дисплея
на предния панел, когато режимът на
работа е различен от „BD/DVD“.
Когато системата е зададена на някоя от
следните функции: „HDMI1“, „HDMI2“,
„Телевизор“ или „SAT/CABLE“,
информацията за потока/състоянието
на декодиране се показва само ако
входният сигнал е цифров.
Информацията за потока/състоянието
на декодиране може да не се покаже
в зависимост от потока или елемента,
който се декодира.
I DIMMER (стр. 51)
Промяна на яркостта на дисплея на
предния панел.
SLEEP (стр. 50)
Настройване на таймера за заспиване.
FUNCTION (страници 30, 45)
Избиране на източника на
възпроизвеждане.
(предпочитани)
Показва интернет съдържанието,
добавено в списъка с предпочитани.
Можете да запазите 18 елемента
с интернет съдържание в списъка
с предпочитани.
15BG
Първи стъпки
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране на системата
Разполагане на системата
Инсталирайте системата съгласно илюстрацията по-долу.
A
B
F
C
G
D
A Преден високоговорител (L (ляв))
B Преден високоговорител (R (десен))
C Централен високоговорител
D Съраунд високоговорител (L (ляв))
E Съраунд високоговорител (R (десен))
F Субуфер
G Устройство
E
Забележка
• Внимавайте, когато поставяте високоговорителите и/или стойките им, прикрепени към тях, на под, който
е специално обработен (с вакса, масло, полиран и др.), тъй като може да се получат петна или обезцветяване.
• Не се подпирайте и не закачайте нищо на високоговорителя, тъй като той може да падне.
Съвет
• За да сглобите високоговорителите, вижте предоставеното „Ръководство за монтиране на
високоговорителите“ (само за BDV-E980/BDV-E880).
• Можете да монтирате високоговорителите на стена. За подробности вижте предоставеното
„Ръководство за монтиране на високоговорителите“.
16BG
Относно кабела на високоговорителя за субуфера
Първи стъпки
(само за BDV-E980)
Можете да подредите кабела на високоговорителя за субуфера, като промените посоката,
в която да се показва от долната страна на субуфера.
Долна част на субуфера
Когато се отвори опаковката:
кабелът на високоговорителя е свързан.
Забележка
• За да избегнете късо съединение на високоговорителите, се уверете, че свързването на кабелите
на високоговорителя не е като следните примери. Ако има проблем, отстранете го.
Примери за неправилно свързване на кабела на високоговорителя
Оголен кабел на високоговорител се допира
до друга клема на високоговорителя.
Оголени кабели се допират един до друг поради
прекалено много свалена изолация.
17BG
Първи стъпки
При монтиране на субуфера с широката страна напред
Към позицията на слушане
1
Закрепете кабела на високоговорителя в държача вдясно от клемата
на високоговорителя.
Държач на кабела на
високоговорителя вдясно от клемата
Кабел на високоговорителя
2
Прокарайте кабела на високоговорителя през процепа отстрани на субуфера.
Процеп
18BG
При монтиране на субуфера с тясната страна напред
Първи стъпки
Към позицията на слушане
1
Закрепете кабела на високоговорителя в държача вляво от клемата
на високоговорителя.
Държач на кабела на високоговорителя
вляво от клемата
Кабел на
високоговорителя
2
Прокарайте кабела на високоговорителя през процепа отстрани на субуфера.
Процеп
19BG
Първи стъпки
Стъпка 2: Свързване на системата
За свързване на системата прочетете информацията на следващите страници.
Не включвайте захранващия кабел на устройството в електрическия контакт, докато не
са направени всички останали връзки.
За да сглобите високоговорителите, вижте предоставеното „Ръководство за монтиране
на високоговорителите“ (само за BDV-E980/BDV-E880).
Забележка
• Когато свързвате друг компонент с управление на силата на звука, намалете я до ниво, при което звукът
няма да е изкривен.
Свързване на високоговорителите
За свързване на кабелите на високоговорителя към високоговорителя
Трябва да свържете кабел към всеки от предните, централните и съраунд високоговорители.
Конекторите на кабелите на високоговорителите и цветната изолация са с цветна маркировка
в зависимост от типа на високоговорителя.
Уверете се, че кабелите съвпадат със съответните клеми на високоговорителите: кабелът с
цветната изолация отговаря на 3, а кабелът без такава – на #. Не захващайте изолацията
на кабела (гуменото покритие) в клемите на високоговорителя.
Цветна изолация
Конектор
20BG
Гръб или дъно на високоговорителя
(+)
(–)
За свързване на кабелите на високоговорителите към устройството
Бял
(Преден ляв
високоговорител
(L))
Лилав
(Субуфер)
Червен
(Преден десен
високоговорител
(R))
Зелен
(Централен високоговорител)
Заден панел на
устройството
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
Сив
(Десен съраунд
високоговорител
(R))
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
Син
(Ляв съраунд
високоговорител
(L))
21BG
Първи стъпки
Свържете кабелите на високоговорителите така, че да съвпадат с цветовете на конекторите
SPEAKERS на устройството.
При свързването към устройството вкарайте конектора, докато щракне.
Първи стъпки
Свързване на телевизора
Свържете системата с телевизора си, за да показвате на него изображението от нея и да слушате
звука от телевизора през нейните високоговорители.
В зависимост от конекторите и функциите на телевизора изберете метода на свързване.
• Когато телевизорът разполага с конектор HDMI, който е обозначен с „ARC1)“: Връзка A
• Когато телевизорът разполага с конектор HDMI: Връзки A и D
• Когато телевизорът разполага с конектори за компонентен видеовход (за модели, които не
са за Европа или Саудитска Арабия): Връзки B и D
• Когато телевизорът не разполага с горепосочените конектори: Връзки C и D
Аудиовръзка
Видеовръзки
A
B
C
D
HDMI кабел2)
Компонентен
видеокабел (не е
включен в комплекта)
Видеокабел3)
Цифров оптичен
кабел (не е включен
в комплекта)
Качество на изображението
Телевизор
HDMI IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB
PR
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Зелен
Червен
Жълт
Син
Посока на сигнала
: Видеосигнал
: Аудиосигнал
A
или
B
или
C
D
4)
Син
Заден панел на устройството
Зелен
Червен
Жълт
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
OUT
VIDEO OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
ARC
IN 1
IN 2
TV
1)
Обратен звуков канал. За подробности вижте „Относно „Обратен звуков канал““ (стр. 23).
2)
Високоскоростният HDMI кабел е включен само при моделите за Индия, Саудитска Арабия, Сингапур,
Тайланд, Китай и Тайван.
22BG
3)
Видеокабелът е включен само при моделите за Русия, Саудитска Арабия и Тайван.
4) Налице
е само когато телевизорът е съвместим с функцията Audio Return Channel.
Ако телевизорът разполага с конектор HDMI, свържете телевизора с HDMI кабел.
Това ще осигури по-добро качество на изображението в сравнение с други типове връзки.
При свързване с HDMI кабел трябва да изберете типа на изходния сигнал, когато извършвате
„Лесна настройка“ (стр. 29).
За допълнителни настройки на HDMI вижте „[HDMI Settings] (Настройки на HDMI)“ (стр. 62).
Относно „Обратен звуков канал“
Ако телевизорът е съвместим с функцията „Обратен звуков канал“, връзката с HDMI кабел
също изпраща цифров аудиосигнал от телевизора. Не е необходимо да правите отделна
аудиовръзка за слушане на звука от телевизора. За настройване на функцията „Обратен звуков
канал“ вижте [Audio Return Channel] (стр. 62).
B Свързване с компонентен видеокабел (за модели, които не са за Европа или
Саудитска Арабия)
Ако телевизорът не разполага с конектор HDMI, но има входни конектори за компонентен
видеосигнал, свържете го с компонентен видеокабел. Качеството на изображението ще бъде
по-добро от това при връзка с видеокабел.
При свързване с компонентен видеокабел трябва да изберете типа на изходния сигнал
в „Лесна настройка“ (стр. 29).
C Свързване с видеокабел
Ако телевизорът не разполага с конектор HDMI или входен конектор за компонентен
видеосигнал, направете тази връзка.
D Свързване с цифров оптичен кабел
Тази връзка изпраща аудиосигнал към системата от телевизора. За да слушате звук от
телевизора през системата, направете тази връзка. С нея системата получава многоканален
Dolby Digital сигнал и можете да се наслаждавате на многоканален звук.
Забележка
• Можете да се наслаждавате на звука от телевизора, като изберете функцията „TV“ (стр. 30).
• Ако телевизорът няма цифров оптичен изход, но искате да слушате звук от телевизора през системата,
можете го да свържете с устройството с аудиокабел. За подробности за свързването вижте „Свързване на
другите компоненти“ (стр. 24).
23BG
Първи стъпки
A връзка с HDMI кабел
Първи стъпки
Свързване на другите компоненти
Когато компонент, който желаете да свържете към системата, разполага
с конектор HDMI (OUT)
Можете да свържете компонент, който разполага с конектор HDMI (OUT), като например
PLAYSTATION®3, цифров приемник/цифров сателитен приемник и др., с HDMI кабел.
При връзка с HDMI кабел може да се изпращат и видео-, и аудиосигнали. Като свържете
системата и компонента с HDMI кабел, можете да се наслаждавате на висококачествена
цифрова картина и звук през конектора HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
Заден панел на устройството
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Използвайте HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
Към конектора HDMI OUT на цифровия
приемник/цифровия сателитен
приемник или PLAYSTATION®3 и т.н.
HDMI OUT
Забележка
• Видеосигнали от конекторите HDMI (IN 1/2) се изпращат към конектора HDMI (OUT) само когато
е избрана функцията „HDMI1“ или „HDMI2“.
• За да изпратите аудиосигнал от конекторите HDMI (IN 1/2) към конектора HDMI (OUT), може да се
наложи да промените настройката за извеждане на звука. За подробности вижте [Audio Output] (Извеждане
на звука) в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 59).
• Можете да промените входа за звук от компонент, свързан с конектора HDMI (IN 1), към конектора TV
(DIGITAL IN OPTICAL). За подробности вижте [HDMI1 Audio Input mode] (Режим на вход на звука през
HDMI1) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) (стр. 62). (Само за модели за Европа.)
24BG
Когато компонентът не разполага с конектор HDMI OUT
Телевизор
Изходен видеосигнал
Компонент
Изходен аудиосигнал
Посока на сигнала
Система
: Видеосигнал
: Аудиосигнал
Ако компонентът възпроизвежда само звук, свържете звуковия му изход към системата.
В зависимост от конекторите на компонента изберете метода на свързване.
• Компонент, който разполага с конектор за цифров коаксиален изход: A
• Компонент, който не разполага с конектор за цифров коаксиален изход: B
Заден панел на устройството
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
AUDIO IN
R
AUDIO
: Посока на сигнала
Бял
Червен
A Цифров коаксиален кабел
(не е включен в комплекта)
B Аудиокабел
(не е включен
в комплекта)
Червен
Бял
Към цифровия коаксиален изходен
конектор на видеокасетофона,
цифровия сателитен приемник и др.
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUDIO OUT
Към изходните конектори за аудиосигнал
на видеокасетофона, цифровия
сателитен приемник, PlayStation,
преносим аудиоизточник и др.
Забележка
• Ако направите горепосочената връзка, задайте [Control for HDMI] (Управление на HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата) на [Off] (Изкл.) (стр. 62).
• Можете да слушате звука от компонента, като изберете функцията „SAT/CABLE“ за връзка A или
функцията „AUDIO“ за връзка B (стр. 30).
25BG
Първи стъпки
Свържете системата така, че видеосигналите от нея и от другия компонент да се изпращат към
телевизора, а аудиосигналите от компонента да се изпращат към системата, както следва.
Първи стъпки
Свързване на антената
Заден панел на устройството
FM
COAXIAL
75
ANTENNA
или
Проводникова FM антена
(включена в комплекта)
Забележка
• Удължете докрай проводниковата FM антена.
• След като я свържете, дръжте я възможно най-хоризонтално.
Съвет
• Ако FM сигналите са слаби, използвайте 75-омов коаксиален кабел (не е включен в комплекта),
за да свържете устройството към външна FM антена.
26BG
Стъпка 3: Свързване към мрежата
Изберете метода според своята LAN (локална мрежа).
Заден панел на устройството
Интернет
2
1
ADSL модем/
кабелен модем
ETHER
LAN (100)
Маршрутизатор за
широколентова връзка
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN кабел
(не е включен в комплекта)
USB адаптер за
безжична мрежа
(не е включен
в комплекта)
1 Настройка на кабелна връзка
Свържете порта LAN (100) на устройството с LAN кабел.
2 Настройка на USB безжична връзка
Използвайте безжична LAN връзка през USB адаптер за безжична мрежа
(само за Sony UWA-BR100*).
USB адаптерът за безжична мрежа може да не е налице в някои региони/държави.
* От ноември 2010 г.
Изключете уреда, преди да свържете удължителния кабел или преди да поставите USB адаптера
за безжична мрежа. След поставянето на USB адаптера за безжична мрежа към основата
и свързването на удължителния кабел към
(USB) порта (преден или заден) включете
отново устройството.
27BG
Първи стъпки
Забележка
• За да свържете системата към мрежата си, трябва да направите мрежови настройки, подходящи за
средата и компонентите, които използвате. За подробности вижте „Настройване на мрежата“ (стр. 53)
и „[Network Settings] (Настройки на мрежата)“ (стр. 62).
Първи стъпки
Забележка
• Допустимото разстояние между USB адаптера за безжична мрежа и маршрутизатора за безжична LAN
мрежа е различно в зависимост от средата, която използвате. Ако системата не може да се свърже с мрежата
или мрежовата връзка е нестабилна, преместете USB адаптера за безжична мрежа или поставете USB
адаптера за безжична мрежа и маршрутизатора на безжичната LAN мрежа по-близо един до друг.
• Можете също да получите информация за мрежовите настройки от следната страница за поддръжка
на Sony:
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в Тайван:
http://www.sony-asia.com/support/tw
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
28BG
5
В зависимост от метода на свързване
(стр. 22) направете следната настройка.
• Връзка с HDMI кабел: Следвайте
инструкциите на телевизионния екран.
• Свързване с компонентен видеокабел
(за модели, които не са за Европа или
Саудитска Арабия): Изберете
качеството на картината. Наличните
настройки са следните, от най-ниско
към най-високо качество на картината:
480i/576i, 480p/576p, 720p и 1080i.
Преди да изпълните стъпка 4
Уверете се, че всички връзки са сигурни,
и едва след това включете захранващия кабел.
Следвайте стъпките по-долу, за да направите
основните настройки за използване
на системата.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от модела за държавата.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Забележка
• Възпроизвеждане на защитено съдържание
от BD-ROM диск през компонентен
видеоизход се поддържа само при изходна
разделителна способност от 480i/576i.
За подробности вижте „Защита срещу
копиране“ (стр. 3).
0
C/X/x/c,
• Свързване с видеокабел: Изберете
[16:9] или [4:3], така че картината
да се показва правилно.
HOME
1
2
Свържете калибриращия микрофон към
конектора A.CAL MIC на задния панел.
Поставете калибриращия микрофон на
нивото на ушите с помощта на статив и
др. (не е включен в комплекта). Лицевата
част на всеки високоговорител трябва да
е насочена към микрофона и не бива да
има прегради между високоговорителите
и микрофона.
3
4
За подробности относно настройките
на [Auto Calibration] (Автоматично
калибриране) в [Easy Setup] (Лесна
настройка) вижте „Автоматично
калибриране на подходящите
настройки“ (стр. 48).
Включете телевизора.
За повторно извикване на екрана
на „Лесна настройка“
1
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Натиснете [/1.
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, така че сигналът
от системата да се покаже на
телевизионния екран.
Показва се екранът на „Лесна настройка“
за избор на език за екранния дисплей.
Натиснете HOME.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Easy Setup] (Лесна настройка),
след което натиснете
.
4
Натиснете C/c, за да изберете [Start]
(Старт), след което натиснете
.
Показва се екранът на „Лесна настройка“.
29BG
Първи стъпки
Стъпка 4: Извършване на
„Лесна настройка“
Извършете [Easy Setup] (Лесна
настройка). Следвайте екранните
инструкции, за да извършите основните
.
настройки чрез C/X/x/c и
Първи стъпки
Стъпка 5: Избиране на
източника
Можете да изберете източника за
възпроизвеждане.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже желаната функция.
При всяко натискане на FUNCTION
функцията се променя, както следва.
„BD/DVD“ t „FM“ t „HDMI1“ t
„HDMI2“ t „TV“ t „SAT/CABLE“ t
„AUDIO“ t „BD/DVD“ t …
Функция
Източник
„BD/DVD“
Диск, USB устройство, iPod/
iPhone* или мрежово
устройство, което ще се
възпроизвежда от системата
„FM“
FM радио (стр. 45)
„HDMI1“/
„HDMI2“
Компонент, който е свързан
към конекторите HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) на задния
панел (стр. 24)
„TV“
Компонент (телевизор и др.),
който е свързан към конектора
TV (DIGITAL IN OPTICAL) на
задния панел, или телевизор,
съвместим с функцията
„Обратен звуков канал“, който е
свързан към конектора HDMI
(OUT) на задния панел (стр. 22)
„SAT/CABLE“
Компонент, който е свързан
към конектора SAT/CABLE
(DIGITAL IN COAXIAL)
на задния панел (стр. 24)
„AUDIO“
Компонент, който е свързан
към конекторите AUDIO
(AUDIO IN L/R) на задния
панел (стр. 24)
* С изключение на моделите за Русия и Индия.
30BG
Стъпка 6: Слушане на съраунд звук
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Избиране на настройки за съраунд според предпочитанията ви за слушане
Методът на настройка се различава в зависимост от функцията.
При възпроизвеждане чрез функцията „BD/DVD“* или „FM“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на телевизионния екран.
2
Натиснете X/x, за да изберете [Surround Setting] (Настройки за съраунд), след което
натиснете
.
3
Натиснете X/x неколкократно, докато желаните настройки за съраунд се покажат на
телевизионния екран.
Вижте таблицата по-долу за описание на настройките за съраунд звук.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
* Настройките за съраунд звук не се прилагат за интернет съдържание.
При възпроизвеждане чрез функцията „HDMI1“, „HDMI2“ „TV“, „SAT/CABLE“
или „AUDIO“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на дисплея на предния панел.
2
3
Натиснете X/x неколкократно, докато на дисплея се покаже „SUR. SET“, след което
натиснете
или c.
Натиснете X/x неколкократно, докато желаните настройки за съраунд се покажат
на дисплея.
Вижте таблицата по-долу за описание на настройките за съраунд звук.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
31BG
Първи стъпки
След като изпълните предишните стъпки и стартирате възпроизвеждането, можете лесно да
слушате съраунд звук. Можете да изберете и предварително програмирани настройки за
съраунд, които са пригодени за различни видове източници на звук. Те произвеждат вълнуващ
и мощен звук като в киносалон в дома ви.
5
Натиснете OPTIONS.
Първи стъпки
Менюто на опцията се изключва от дисплея на предния панел.
Забележка
• Когато началното меню се изведе на телевизионния екран, тази настройка може да се промени, като
изберете настройки за съраунд чрез [Surround Setting] (Настройки за съраунд) в [Audio Settings]
(Настройки на звука) в [Setup] (Настройка) (стр. 60).
Относно излъчването на високоговорителите при всяка настройка за съраунд
Таблицата по-долу описва опциите, когато свържете всички високоговорители към уреда.
Настройката по подразбиране е [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI“).
Звук от
Настройки за
съраунд
Ефект
В зависимост от
източника.
[A.F.D. Standard]
„A.F.D. STD“
Системата различава формата на звука от източника
и представя звука така, както е бил записан/кодиран.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
„A.F.D. MULTI“
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• Двуканален източник: Системата симулира съраунд
звук от двуканални източници и извежда звук от 5.1каналните високоговорители, като дублира звука на
двуканалния източник през всеки високоговорител.
• Многоканален източник: Системата извежда звук от
високоговорителите в зависимост от броя на каналите
на източника.
• [Dolby Pro Logic]
• Двуканален източник: Системата стимулира съраунд
„PRO LOGIC“
звук от двуканални източници и извежда звук от 5.1• [Dolby PL II Movie] каналните високоговорители.
„PLII MOVIE“
– [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC“) извършва Dolby
Pro Logic декодиране.
– [Dolby PL II Movie] („PLII MOVIE“) извършва
декодиране в режим Dolby Pro Logic II movie.
• Многоканален източник: Системата извежда звук от
високоговорителите в зависимост от броя на каналите
на източника.
• [DTS Neo:6 Cinema] • Двуканален източник: Системата стимулира съраунд
„NEO6 CIN“
звук от двуканални източници и възпроизвежда 6.1канален звук.
• [DTS Neo:6 Music]
– [DTS Neo:6 Cinema] („NEO6 CIN“) извършва
„NEO6 MUS“
декодиране в режим DTS Neo:6 Cinema.
– [DTS Neo:6 Music] („NEO6 MUS“) извършва
декодиране в режим DTS Neo:6 Music.
• Многоканален източник: Системата извежда звук от
високоговорителите в зависимост от броя на каналите
на източника.
[2ch Stereo]
„2CH ST.“
32BG
Системата извежда звука от предните високоговорители
и субуфера независимо от формата на звука или броя на
каналите. Многоканалните съраунд формати се смесват
до 2 канала.
Забележка
Съвет
• Можете също да изберете настройките за съраунд в [Surround Setting] (Настройки за съраунд)
в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 60).
• За функции, различни от „BD/DVD“, можете да проверите дали режимът [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC“),
[Dolby PL II Movie] („PLII MOVIE“) или DTS Neo:6 е активиран, като натиснете неколкократно DISPLAY,
така че информацията за потока/състоянието на декодиране да се покаже на дисплея на предния панел.
33BG
Първи стъпки
• Когато изберете [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI“), в зависимост от диска или източника началото на звука
може да бъде отрязано, докато оптималният режим се избира автоматично. За да избегнете отрязване
на звука, изберете [A.F.D. Standard] („A.F.D. STD“).
• Когато входният сигнал е двуезичен звук за излъчване, [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC“)
и [Dolby PL II Movie] („PLII MOVIE“) не са ефективни.
• В зависимост от входния поток настройките за съраунд може да не бъдат ефективни.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, настройките за съраунд не са активирани.
2
• Свържете системата към мрежа
(стр. 27).
• Задайте [BD Internet Connection]
(Връзка на BD с интернет) на [Allow]
(Разрешаване) (стр. 60).
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Дискове, които
могат да се възпроизвеждат“ (стр. 71).
1
2
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че сигналът
от системата да се покаже на
телевизионния екран.
Натиснете Z и поставете диск в тавата
на диска.
Подготовка за BD-LIVE (само BD-LIVE).
3
Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация на диска.
Съвет
• За да изтриете данните в USB паметта, изберете
[Erase BD Data] (Изтриване на данни от BD) във
[Video] (Видео), след което натиснете .
Всички данни в папката BUDA ще бъдат изтрити.
Наслаждаване на Blu-ray 3D
Можете да се наслаждавате на Blu-ray 3D
дискове с логотипа за 3D*.
*
3
Натиснете Z, за да я затворите.
1
В началното меню се показва
и възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне
автоматично, изберете
в категорията
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки), след което
натиснете
.
• Свържете системата със съвместим с
3D телевизор чрез високоскоростен
HDMI кабел (включен само при
моделите за Индия, Саудитска Арабия,
Сингапур, Тайланд, Китай и Тайван).
• Настройте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D) и [TV
Screen Size Setting for 3D] (Настройка
на размера на телевизионния екран за
3D) в [Screen Settings] (Настройки на
екрана) (стр. 58).
Наслаждаване на BONUSVIEW/BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логотип „BDLIVE*“ имат допълнително съдържание и
други данни, които могат да бъдат изтеглени
за забавление.
*
1
Свържете USB устройството към
(USB) порта на гърба на уреда.
За локално хранилище използвайте USB
памет от 1 GB или по-голяма.
Заден панел
USB памет
34BG
Подготовка за възпроизвеждане на
Blu-ray 3D дискове.
2
Поставете Blu-ray 3D диск.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с диска.
Съвет
• Вижте и инструкциите за експлоатация
на съвместимия с 3D телевизор.
Извеждане на информацията за
възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки от свързаното USB
устройство.
За типовете файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Типове файлове,
които могат да се възпроизвеждат“ (стр. 72).
1
Пример: при възпроизвеждане на
BD-ROM диск
Свържете USB устройството към
(USB) порта на уреда.
Възпроизвеждане
Можете да проверите информацията за
възпроизвеждане и др., като натиснете
DISPLAY.
Показаната информация се различава в
зависимост от типа диск и състоянието
на системата.
Възпроизвеждане от USB
устройство
Вижте инструкциите за експлоатация на
USB устройството, преди да направите
връзката.
Заден панел
USB устройство
Преден панел
A Изходна разделителна способност/
видеочестота
B Номер на заглавие или име
C Текущо избраната настройка за звука
D Налични функции (
субтитри)
ъгъл,
звук,
E Информация за възпроизвеждането
Извежда режима на възпроизвеждане,
лентата за състояние на
възпроизвеждането, типа на диска,
видеокодека, скоростта на предаване
на данните, типа на повторението,
изминалото време, общото време
на възпроизвеждане.
F Номер на главата
G Текущо избраният ъгъл
USB устройство
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
4
Натиснете X/x to select
[USB device
(front)] (USB устройство (отпред)) или
[USB device (rear)] (USB устройство
(отзад)), след което натиснете
.
Забележка
• Не изваждайте USB устройството, докато
работи. За да предотвратите увреждане на
данните или повреда на USB устройството,
изключете системата, когато свързвате или
изваждате USB устройството.
35BG
Наслаждаване на iPod/
iPhone
Преден панел
Телевизор
или
Заден панел
(С изключение на моделите за Русия
и Индия)
Можете да се наслаждавате на музика/
видео*/снимки* и да зареждате батерията
на iPod/iPhone през системата.
VIDEO IN
Поставка за скачване с
iPod/iPhone
* Само при модели за Европа, Австралия,
Сингапур и Тайланд.
USB кабел
(включен в комплекта)
Съвместими модели iPod/iPhone
Съвместимите модели iPod/iPhone са
следните. Актуализирайте своя iPod/iPhone
с най-новия софтуер, преди да използвате
със системата.
V I D E O O UT
Предвидено за iPod classic, iPod 5-о
поколение (видео), iPod nano 6-о поколение,
iPod nano 5-о поколение (видеокамера), iPod
nano 4-то поколение (видео), iPod nano 3-то
поколение (видео), iPod nano 2-ро поколение
(алуминий), iPod nano 1-во поколение, iPod
touch 4-то поколение, iPod touch 3-то
поколение, iPod touch 2-ро поколение, iPod
touch 1-во поколение, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone.
USB
Видеокабел (включен в комплекта)
(За други модели)
Свържете iPod/iPhone към
(USB)
порта на гърба на уреда чрез USB
кабела на iPod/iPhone.
Заден панел
За да се наслаждавате на iPod/iPhone
през системата
1
(За модели за Европа, Австралия,
Сингапур и Тайланд)
Свържете поставката за скачване
с iPod/iPhone (включена в комплекта)
към предния или задния
(USB) порт
на уреда, след което поставете iPod/
iPhone в поставката за скачване с iPod/
iPhone.
Когато възпроизвеждате видеофайл/
снимки, свържете изходния конектор за
видеосигнал на поставката за скачване
с iPod/iPhone към входния конектор за
видеосигнал на телевизора с видеокабел
(включен в комплекта), преди да
поставите iPod/iPhone в поставката за
скачване с iPod/iPhone.
36BG
USB кабел, свързан към
iPod/iPhone
Преден панел
USB кабел, свързан към
iPod/iPhone
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
За
Натиснете
Действие
* Само при модели за Европа, Австралия,
Сингапур и Тайланд.
N
Стартиране на възпроизвеждане.
X
Поставяне на възпроизвеждането
на пауза.
x
Спиране на възпроизвеждането.
m или M
Бързо превъртане назад или напред.
Натиснете X/x, за да изберете
[iPod (front)] (iPod (отпред)) или
[iPod (rear)] (iPod (отзад)), след което
натиснете
.
x Ако в стъпка 3 сте избрали [Video]
(Видео)* или [Music] (Музика)
Видеофайловете/музикалните файлове се
извеждат като списък на телевизионния
екран. Продължете към следващата стъпка.
x Ако сте избрали [Photo] (Снимки)
в стъпка 3*
На телевизионния екран се показва [Please
change the TV input to the video input...]
(Сменете телевизионния входен сигнал на
видео...). Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че сигналът от
iPod/iPhone да се покаже на телевизионния
екран. След това стартирайте слайдшоуто,
като управлявате iPod/iPhone директно.
. или > Преминаване към предишен/следващ
файл или глава (ако има такива).
[Photo] (Снимки)*
За
Натиснете
Действие
N, X
Стартиране/поставяне на пауза
на възпроизвеждането.
Когато натиснете и задържите
някой от тези бутони за няколко
секунди, свързаният iPod/iPhone
преминава в режим на заспиване.
x
Поставяне на възпроизвеждането
на пауза.
m или M
Бързо превъртане назад или напред.
. или > Преминаване към предишен/
следващ файл.
Когато натиснете и задържите
някой от тези бутони за няколко
секунди, свързаният iPod/iPhone
бързо превърта назад или напред.
* Само при модели за Европа, Австралия,
Сингапур и Тайланд.
5
Натиснете C/X/x/c и
, за да изберете
файла, който искате да
възпроизведете.
Звукът от iPod/iPhone се възпроизвежда от
системата.
Когато възпроизвеждате видеофайл,
превключете селектора за входен сигнал на
телевизора така, че сигналът от iPod/iPhone
да се покаже на телевизионния екран.
(Само при модели за Европа, Австралия,
Сингапур и Тайланд)
Можете да управлявате iPod/iPhone чрез
бутоните на дистанционното управление.
За подробности за работа вижте и
инструкциите за експлоатация на iPod/
iPhone.
Забележка
• За да промените настройка на системата, като
например настройките за съраунд, докато
разглеждате изображения от своя iPod/iPhone на
телевизора, изберете входния сигнал на телевизор
да е от системата. (Само при модели за Европа,
Австралия, Сингапур и Тайланд.)
За управляване на iPod/iPhone чрез
дистанционното управление
Можете да управлявате iPod/iPhone чрез
бутоните на дистанционното управление.
Следващата таблица съдържа бутони, които
биха могли да се използват. (В зависимост от
модела на iPod/iPhone управлението може да
се различава.)
[Music] (Музика)
Възпроизвеждане
4
[Video] (Видео)*/
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео)*,
[Music]
(Музика) или
[Photo] (Снимки)*.
DISPLAY
Включване на подсветката
(или удължаване с 30 секунди).
OPTIONS, C
Връщане към предишен дисплей/
папка в йерархията.
X/x
Избиране на предишния/следващия
елемент.
,c
Въвеждане на избрания елемент.
* Само при модели за Европа, Австралия,
Сингапур и Тайланд.
Забележка
• iPod/iPhone се зарежда, когато е свързан към
системата, докато тя е включена.
• Когато [Auto Standby] (Автоматичен режим на
готовност) е зададен на [On] (Вкл.), системата
може да се изключи автоматично, докато
използвате iPod/iPhone.
• Не можете да прехвърляте песни върху iPod/
iPhone от тази система.
• Sony не може да поеме отговорност, в случай че
данни, записани на iPod/iPhone, бъдат загубени
или повредени при използване на iPod/iPhone,
свързан към този уред.
• Този продукт е проектиран специално за работа
с iPod/iPhone и е одобрен като отговарящ на
стандартите за производителност на Apple.
• Не изваждайте iPod/iPhone, докато работи. За да
предотвратите увреждане на данните или повреда
на iPod/iPhone, изключете системата при
свързване или изваждане на iPod/iPhone.
37BG
• Системата разпознава само устройства iPod/
iPhone, които вече са били свързани към нея.
• Функцията за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, не работи, докато възпроизвеждате
видеофайлове/снимки от iPod/iPhone (само при
модели за Европа, Австралия, Сингапур
и Тайланд).
• Когато свържете iPod, който не е съвместим с
функцията за видеоизход, и изберете [iPod
(front)] (iPod (отпред)) или [iPod (rear)] (iPod
(отзад)) във [Video] (Видео) или [Photo]
(Снимки), на телевизионния екран се показва
предупредително съобщение (само при модели за
Европа, Австралия, Сингапур и Тайланд).
• Системата може да разпознае до 3000 файла
(включително папки).
Възпроизвеждане
през мрежа
Поточно предаване на BRAVIA
Internet Video
BRAVIA Internet Video осигурява директно до
устройството избрано интернет съдържание
и разнообразни развлечения по заявка.
Съвет
• Част от интернет съдържанието изисква
регистрация през компютър, преди да може
да бъде възпроизвеждано.
1
2
3
Подготовка за BRAVIA Internet Video.
Свържете системата към мрежа (стр. 27).
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
Натиснете X/x, за да изберете икона на
доставчик на интернет съдържание,
след което натиснете
.
Ако списъкът с интернет съдържание не
може да се извлече, той ще се представи
като неполучена икона или нова икона.
A Дисплей за управление
Натиснете C/X/x/c или
за операции по
възпроизвеждането.
B Лента за състояние на възпроизвеждането
Лента за състояние, посочващ текущото
местоположение курсор, време на
възпроизвеждане, продължителност
на видеофайла.
C Индикатор за състояние на мрежата
Посочва силата на сигнала за безжична
връзка.
Посочва кабелна връзка.
D Скорост на предаване на данни по мрежата.
E Името на следващия видеофайл.
F Името на текущо избрания видеофайл.
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа (DLNA)
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки на други одобрени от DLNA
компоненти, като ги свържете към домашната
си мрежа.
Този уред може да се използва като плейър или
модул за рендиране.
• Сървър: съхранява и изпраща файлове.
• Плейър: получава и възпроизвежда файлове
от сървъра.
• Модул за рендиране: получава и
възпроизвежда файлове от сървъра и може да
се управлява от друг компонент (контролер).
• Контролер: управлява модула за рендиране.
Сървър
За използване на контролния панел
Контролният панел се показва, когато
видеофайлът започне да се възпроизвежда.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от доставчиците на интернет
съдържание.
За повторно показване натиснете DISPLAY.
Плейър
(Тази система)
Плейър
Подготовка за използване на функцията
DLNA.
• Свържете системата към мрежа (стр. 27).
• Подгответе други сертифицирани от DLNA
компоненти. За подробности вижте
инструкциите им за експлоатация.
38BG
За възпроизвеждане на файлове,
съхранени на DLNA сървъра, през
системата (DLNA плейър)
Сървър
Можете да възпроизвеждате една и съща
музика по едно и също време през всички
компоненти на Sony, които са съвместими с
функцията PARTY STREAMING и са свързани
с домашната ви мрежа.
Има два вида съвместими с PARTY
STREAMING компоненти:
• PARTY хост: изпраща и възпроизвежда
файлове;
• PARTY гост: получава и възпроизвежда
файлове.
Плейър
(Тази система)
За възпроизвеждане на отдалечени
файлове чрез управление на
системата (модул за рендиране) през
DLNA контролер
Възпроизвеждане
Изберете иконата на DLNA сървъра от
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки) в началното меню,
след което изберете файла, който искате
да възпроизведете.
Възпроизвеждане на една и
съща музика в различни стаи
(PARTY STREAMING)
Този уред може да се използва като PARTY хост
или PARTY гост.
PARTY хост
(Тази система)
Можете да управлявате системата със
сертифициран от DLNA контролер, като
например iPhone, при възпроизвеждане на
файлове, съхранени на DLNA сървър.
PARTY гост
Сървър
PARTY гост
Подготовка за PARTY STREAMING.
• Свържете системата към мрежа (стр. 27).
• Свържете компонентите, които са
съвместими с функцията PARTY
STREAMING.
Контролер
Модул за рендиране
(Тази система)
Контролирайте тази система чрез DLNA
контролер.
За подробности за работата вижте
инструкциите за експлоатация на DLNA
контролера.
Забележка
• Не управлявайте системата с предоставеното
дистанционно управление и DLNA контролер
едновременно.
• За подробности за DLNA контролера вижте
инструкциите му за експлоатация.
Съвет
• Системата е съвместима с функцията „Play To“
на приложението Windows Media® Player 12,
което стандартно е включено в Windows 7.
За използване на системата като
PARTY хост
Изберете запис в
[Music] (Музика), след
което изберете [Start Party] (Старт на партито)
от менюто с опции, за да стартирате PARTY.
За да затворите PARTY, натиснете HOME.
За използване на системата като
PARTY гост
Изберете
[Party] (Парти) в
[Music]
(Музика), след което изберете иконата на
устройството на PARTY хост.
За да напуснете PARTY, натиснете OPTIONS,
след което изберете [Leave Party] (Напускане
на партито).
За да затворите PARTY, натиснете OPTIONS,
след което изберете [Close Party] (Затваряне
на партито).
39BG
Забележка
• Продажбата и продуктовите серии на продукти,
съвместими с функцията PARTY STREAMING,
се различават в зависимост от областта.
Търсене на информация за
видеосъдържание/музика
Можете да получавате информация за
съдържание с помощта на технологията на
Gracenote и да търсите свързана информация.
1
2
3
4
Свържете системата към мрежа
(стр. 27).
Поставете диск или свържете USB
устройство със съдържание, за което
искате да търсите информация.
Можете да извършите търсене за
видеосъдържание от BD-ROM или
DVD-ROM диск, както и търсене за музика
от CD-DA (музикален компактдиск) или
USB устройство.
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео) или
[Music]
(Музика).
Натиснете X/x, за да изберете
[Video Search] (Търсене за видео) или
[Music Search] (Търсене за музика).
Показва се информацията за
съдържанието.
За търсене на допълнителна
свързана информация
Изберете елемент в списъците, след което
изберете [Information Search] (Търсене на
информация) или [Internet Video Search]
(Търсене за интернет видео).
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции за
възпроизвеждане. Наличните елементи се
различават в зависимост от ситуацията.
Общи опции
Елементи
Подробности
[Surround Setting]
(Настройки за
съраунд)
Промяна на настройките
за съраунд (стр. 31).
[Repeat Setting]
(Настройка за
повторение)
Задаване на повторно
възпроизвеждане.
[3D Menu] (3D меню) [3D Depth Adjustment]
(Регулиране на 3D
дълбочината): Регулиране на
дълбочината на 3D
изображения.
[Favourites List]
(Списък с
предпочитани)
Показване на списъка
с предпочитани.
[Play/Stop]
(Възпроизвеждане/
стоп)
Стартиране или спиране на
възпроизвеждането.
[Play from start]
Възпроизвеждане на
(Възпроизвеждане от елемента от началото.
началото)
A Подробности за съдържанието
Показва списък със свързана информация,
като например заглавие, актьори, запис
или изпълнител.
B [Playback History] (Хронология на
възпроизвеждане)
Показва списък с вече възпроизвеждани
заглавия на BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(музикален компактдиск). Изберете
заглавие, за да получите информация за
съдържанието.
C [Search History] (Хронология на търсене)
Показва списък на предишни търсения,
извършени чрез функцията [Video Search]
(Търсене за видео) или [Music Search]
(Търсене за музика).
40BG
[Add to Favourites]
(Добавяне към
предпочитани)
Добавяне на елемента с
интернет съдържание в
списъка с предпочитани.
[Remove from
Favourites]
(Премахване от
предпочитани)
Изтриване на елемент с
интернет съдържание от
списъка с предпочитани.
[Start Party]
(Старт на партито)
Стартиране на парти
с избрания източник.
Този елемент може да не се
покаже в зависимост от
източника.
[Leave Party]
(Напускане на
партито)
Напускане на партито,
в което участва системата.
Функцията PARTY
STREAMING продължава
сред другите участващи
устройства.
[Close Party]
(Затваряне на
партито)
Затваряне на партито, в който
участва системата.
Функцията PARTY
STREAMING приключва за
всички други участващи
устройства.
Само
[Video] (Видео)
Само
[Music] (Музика)
Подробности
Елементи
[A/V SYNC]
(Аудио-видео
синхронизиране)
Коригиране на
несъответствието между
картина и звук. За
подробности вижте
„Регулиране на забавянето
между картината и звука“
(стр. 42).
[Add Slideshow BGM] Регистриране на файлове
(Добавяне на фонова с музика в USB паметта като
музика към слайдшоу) фонова музика за слайдшоу
(BGM).
[3D Output Setting]
(Настройка за
извеждане на 3D)
Настройка дали да се извежда
автоматично 3D видеосигнал,
или не.
Забележка
• 3D видеосигналът от
конектора HDMI (IN 1) или
HDMI (IN 2) се извежда
независимо от тази
настройка.
[Video Settings]
• [Picture Quality Mode]
(Настройки за видео)
(Режим на качество на
картината): Избиране на
настройките на картината
при различна осветеност.
• [FNR]: Намалява случайния
шум, който се показва
в картината.
• [BNR]: Намалява подобния
на мозайка шум в картината.
• [MNR]: Намалява лекия
шум около контурите
в картината.
[Pause] (Пауза)
Поставяне на
възпроизвеждането на пауза.
[Top Menu]
(Главно меню)
Показване на главното меню
на BD или DVD диск.
[Menu/Popup Menu]
(Меню/изскачащо
меню)
Показване на изскачащото
меню на BD-ROM диск или
менюто на DVD диск.
[Title Search] (Търсене Търсене на заглавие на
на заглавие)
BD-ROM/DVD VIDEO
дискове и стартиране на
възпроизвеждането
от началото.
[Chapter Search]
(Търсене на глава)
[Angle] (Ъгъл)
Търсене на глава и
стартиране на
възпроизвеждането
от началото.
Превключване към други
зрителни ъгли, когато са
записани няколко такива на
BD-ROM/DVD VIDEO
дискове.
Подробности
[Music Search]
(Търсене за музика)
Показване на информацията
за аудио CD (CD-DA) дискове
въз основа на технологията
на Gracenote.
[Shuffle Setting]
(Настройка за
разбъркване) (само
при iPod/iPhone)
Задаване на разбъркано
възпроизвеждане.
Само
Възпроизвеждане
Елементи
[Photo] (Снимки)
Елементи
Подробности
[Slideshow]
(Слайдшоу)
Стартиране на слайдшоу.
[Slideshow Speed]
(Скорост на
слайдшоуто)
Промяна на скоростта на
слайдшоуто.
[Slideshow Effect]
(Ефект при
слайдшоуто)
Задаване на ефекта при
възпроизвеждане на
слайдшоу.
[Slideshow BGM]
(Фонова музика при
слайдшоу)
• [Off] (Изкл.): Изключване
на функцията.
• [My Music from USB]
(Моята музика от USB):
Задаване на файловете
с музика, регистрирани
в [Add Slideshow BGM]
(Добавяне на фонова музика
към слайдшоу).
• [Play from Music CD]
(Възпроизвеждане от
музикален компактдиск):
Задаване на записите от
CD-DA (музикални
компактдискове).
[Rotate Left]
(Завъртане наляво)
Завъртане на снимката на
90 градуса обратно на
часовниковата стрелка.
[Rotate Right]
(Завъртане надясно)
Завъртане на снимката на
90 градуса по посока на
часовниковата стрелка.
[View Image]
(Преглеждане на
изображение)
Показване на избраното
изображение.
[IP Content Noise
Коригиране на качеството на
Reduction]
видеосигнала за интернет
(Намаляване на шума съдържание.
на съдържание по IP)
[Video Search]
(Търсене за видео)
Показване на информация за
BD-ROM/DVD-ROM дискове
въз основа на технологията
на Gracenote.
41BG
Регулиране на забавянето
между картината и звука
(A/V SYNC)
Когато звукът и картината на телевизионния
екран се разминават, можете да регулирате
забавянето между тях.
Методът на настройка се различава
в зависимост от функцията.
Забележка
• В зависимост от входния поток функцията
A/V SYNC може да не е ефективна.
При възпроизвеждане на
видеосъдържание чрез функцията
„BD/DVD“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на телевизионния екран.
2
Натиснете X/x, за да изберете [A/V
SYNC] (Аудио-видео синхронизиране),
след което натиснете
.
3
Натиснете C/c, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
При възпроизвеждане чрез
функцията „HDMI1“, „HDMI2“, „TV“,
„SAT/CABLE“ или „AUDIO“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на
дисплея на предния панел.
2
Натиснете X/x неколкократно, докато
на дисплея се покаже „A/V SYNC“, след
което натиснете
или c.
3
Натиснете X/x, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
42BG
5
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се изключва от
дисплея на предния панел.
Забележка
Корекция на звука
Избиране на ефект,
подходящ за източника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE +/–
Натиснете SOUND MODE +/– неколкократно
по време на възпроизвеждане, докато на
дисплея на предния панел се покаже
желаният режим.
• „AUTO“: Системата избира „MOVIE“ или
„MUSIC“ автоматично, за да произведе
звуковия ефект в зависимост от диска или
звуковия поток.
• „MOVIE“: Системата осигурява звука
за филми.
• „MUSIC“: Системата осигурява звука
за музика.
• „SPORTS“: Системата добавя реверберация
за спортни програми.
• „GAME ROCK“: Системата осигурява звука
за музикални/ритъм игри.
• „OMNI-DIR“: Навсякъде в стаята се чува
един и същи звук.
• „3D SUR.“: „3D SUR.“ е уникален алгоритъм
на Sony, използван за възпроизвеждане на
3D (триизмерно) съдържание, който
осигурява 3D звук с дълбочина и
присъствие, създавайки виртуално звуково
поле близо до ушите ви.
• „HALL“: Системата възпроизвежда звука
на концертна зала.
• „NIGHT“: Можете да се наслаждавате на
звукови ефекти или диалог, подобни на
тези в киносалон, дори при по-ниска сила
на звука. Полезно е за гледане на филми
през нощта.
Корекция на звука
Можете да изберете подходящ звуков режим
за филми или музика.
• В зависимост от диска или източника, когато
изберете „AUTO“, началото на звука може да бъде
отрязано, докато системата избира оптималния
режим автоматично. За да избегнете отрязване
на звука, изберете опция, различна от „AUTO“.
• В зависимост от входния поток режимът на звука
може да не бъде ефективен.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, тази
функция не работи.
• Когато е избрано „NIGHT“ и звукът се извежда от
централния високоговорител, този ефект е поизразен, тъй като речта (диалог във филм и т.н.)
се чува лесно. Когато звукът не се извежда от
централния високоговорител, системата
коригира силата на звука оптимално.
Избиране на аудиоформат,
многоезични записи
или канал
Когато системата възпроизвежда BD/DVD
VIDEO диск, записан с няколко
аудиоформата (PCM, Dolby Digital, MPEG
аудио или DTS) или с многоезични записи,
можете да промените аудиоформата
или езика.
При компактдиск можете да изберете звука
от десния или левия канал и да слушате звука
на избрания канал и през десния, и през
левия високоговорител.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Натиснете
неколкократно по време на
възпроизвеждане, за да изберете желания
аудиосигнал.
Аудиоинформацията се показва на
телевизионния екран.
43BG
x BD/DVD VIDEO диск
В зависимост от BD/DVD VIDEO диска
начинът на избиране на език се различава.
Когато са показани 4 цифри, те указват код
на езика. Вижте „Списък с кодове на езици“
(стр. 76), за да проверите за кой език се
отнася кодът. Когато един и същи език се
показва два или повече пъти, BD/DVD
VIDEO дискът е записан в няколко
аудиоформата.
x DVD-VR диск
Показват се типовете аудиозаписи, записани
върху диск.
Пример:
• [ Stereo] (Стерео)
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1))
• [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2))
• [ Main] (Основен)
• [ Sub] (Допълнителен)
• [ Main/Sub] (Основен/допълнителен)
Забележка
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1) и [ Stereo
(Audio2)] (Стерео (Аудио2)) не се показват,
когато на диска е записа само един аудиопоток.
Наслаждаване на
многоканален звук
(DUAL MONO)
Можете да слушате многоканален звук,
когато системата получава или
възпроизвежда Dolby Digital
многоканален сигнал.
Забележка
• За да получите Dolby Digital сигнал, трябва да
свържете телевизор или друг компонент към
уреда с цифров коаксиален или оптичен кабел
(страници 22, 24). Ако телевизорът е съвместим
с функцията „Обратен звуков канал“
(страници 22, 62), можете да получите
Dolby Digital сигнал през HDMI кабел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
x Компактдиск
• [ Stereo] (Стерео): Стандартният
стерео звук.
• [ 1/L] (1/Л): Звукът от левия канал (моно).
• [ 2/R] (2/Д): Звукът от десния канал
(моно).
• [ L+R] (Л+Д): Звукът от десния и левия
канали, извеждан съответния
високоговорител поотделно.
44BG
Натиснете
неколкократно, докато се
покаже желаният сигнал на дисплея на
предния панел.
• „MAIN“: Ще се изведе звук на
основния език.
• „SUB“: Ще се изведе звук на
допълнителния език.
• „MAIN/SUB“: Ще се изведе смесен звук
както на основния, така и на
допълнителния език.
При наличие на шум при FM програма
Ако има шум при FM програма, можете да
изберете монофонично приемане на сигнала.
Няма да има стерео ефект, но приемането
на сигнала ще се подобри.
Тунер
Слушане на радио
Можете да слушате звук от радиото от
високоговорителите на системата.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бутони
с цифри
2
3
0
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
x
2 +/–
Текуща станция
Текущ честотен диапазон
и предварително зададен номер
4
За изключване на радиото
Натиснете "/1.
Предварително задаване на
радиостанции
Можете да настроите предварително до
20 радиостанции. Преди настройка се уверете,
че сте намалили силата на звука на минимум.
FM 07
88.00 MHz
1
SONY FM
2
Име на станцията (само за модели
за Европа и Русия)
1
2
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
Изберете радиостанцията.
3
4
Автоматична настройка
3
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на
телевизионния екран.
Натиснете X/x, за да изберете
[FM Mode] (FM режим), след което
натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете
[Monaural] (Моно).
• [Stereo] (Стерео): Стерео приемане
на сигнала.
• [Monaural] (Моно): Монофонично
приемане на сигнала.
Натиснете
.
Настройката е извършена.
Тунер
FUNCTION
1
1
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел се
покаже „FM“.
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на
телевизионния екран.
Натиснете X/x, за да изберете [Preset
Memory] (Памет за предварително
задаване), след което натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете желания
номер на предварително зададената
станция, след което натиснете
.
Повторете стъпки от 2 до 5, за да
запаметите други станции.
Натиснете и задръжте TUNING +/–, докато
започне автоматичното сканиране.
На телевизионния екран се показва [Auto
Tuning] (Автоматична настройка).
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
За да спрете автоматичната настройка,
натиснете TUNING +/– или x.
5
Ръчна настройка
Изберете желания номер на предварително
зададена станция, като натиснете PRESET +/–,
след което изпълнете процедурата от стъпка 3.
Натиснете TUNING +/– неколкократно.
Коригирайте силата на звука,
като натискате 2 +/–.
6
За промяна на номера на
предварително зададена станция
45BG
Избиране на предварително
зададената станция
1
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
Настройва се последната станция,
от която е получен сигнал.
2
Натиснете PRESET +/– неколкократно,
за да изберете предварително
зададената станция.
Номерът и честотата на предварително
зададената станция се показват на
телевизионния екран и на дисплея на
предния панел.
При всяко натискане на бутона
системата се настройва на една
предварително зададена станция.
Съвет
• Можете да изберете номер на предварително
зададената станция директно, като натиснете
бутоните с цифри.
Използване на системата
за предаване на данни
(RDS)
(Само за модели за Европа и Русия)
Какво представлява системата
за предаване на данни?
Системата за предаване на данни (RDS)
е услуга на излъчване, която позволява на
радиостанциите да изпращат допълнителна
информация заедно с обичайния сигнал на
програмата. Този тунер предлага удобни RDS
функции, като показване на името
на станцията.
Името на станцията се показва и на
телевизионния екран.
46BG
Приемане на RDS излъчвания
Трябва само да изберете станция от
честотния диапазон FM.
Когато настроите станция, предлагаща RDS
услуги, името й* се показва на дисплея на
предния панел.
* Ако не бъде прието RDS излъчване, името на
станцията не се показва на дисплея.
Забележка
• RDS може да не работи нормално, ако станцията,
на която сте настроили, не предава RDS сигнала
правилно или ако сигналът е слаб.
• Не всички FM станции предоставят RDS услуга,
нито предоставят един и същи тип услуги. Ако не
сте запознати със системата RDS, консултирайте
се с местните радиостанции за подробности за
RDS услугите във вашия регион.
Съвет
• Докато приемате RDS излъчване, при всяко
натискане на DISPLAY дисплеят на предния
панел се променя, както следва:
Име на станцията t Честота t Номер на
предварително зададената станция t
Информация за потока/състояние на
декодиране* t Име на станцията t …
* Не се показва в зависимост от настройката на
[Surround Setting] (Настройка за съраунд).
Други операции
Използване на функцията
Control for HDMI
(Управление на HDMI)
за „BRAVIA“ Sync
Забележка
• Някои функции може да се използват само ако
свързаният телевизор е съвместим и изискват
предварителна настройка през него. Вижте
инструкциите му за експлоатация.
• За да използвате функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата, трябва да
направите аудиовръзка между системата
и телевизора (стр. 22).
Използване на „BRAVIA“ Sync
Control for HDMI - Easy Setting
(Управление на HDMI – лесна
настройка)
Можете да настроите функцията [Control for
HDMI] (Управление на HDMI) на системата
автоматично, като активирате съответната
настройка на телевизора.
За подробности за функцията вижте „[HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)“ (стр. 62).
Изключване на захранването
на системата
Можете да изключите системата
синхронизирано с телевизора.
Можете да улесните управлението, за да
слушате звук от телевизора или други
компоненти.
Можете да използвате функцията за контрол
на звука, възпроизвеждан от системата,
както следва:
• Когато системата е включена, звукът на
телевизора или други компоненти може да
се извежда от нейните високоговорители.
• Когато звукът от телевизора или други
компоненти се извежда през
високоговорителите на системата, можете
да промените кои да са те, като натиснете
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Когато звукът от телевизора и другите
компоненти се извежда през
високоговорителите на системата, можете да
регулирате силата и да изключите звука на
системата чрез управлението на телевизора.
Забележка
• Докато телевизорът е в режим PAP (картина
и картина) или системата възпроизвежда
видеофайлове/снимки от iPod/iPhone, функцията
за контрол на звука, възпроизвеждан от
системата, няма да работи.
• В зависимост от телевизора, когато регулирате
силата на звука на уреда, тя се появява на
телевизионния екран. В този случай нивата на
звука, които се показват на телевизионния екран
и на дисплея на предния панел на уреда, може да
се различават.
Обратен звуков канал
Можете да слушате звук от телевизора през
системата с помощта на само един HDMI кабел.
За подробности за настройката вижте
„Свързване на телевизора“ (стр. 22).
Лесно дистанционно управление
Можете да управлявате основните функции на
системата чрез дистанционното управление на
телевизора, когато видеосигналът от системата
е изведен на телевизионния екран.
Следване на езика
• Системата не се изключва автоматично, докато
възпроизвежда музика или когато е зададена на
функцията „FM“.
Когато промените езика за екранния дисплей на
телевизора, езикът на екранния дисплей на
системата също се променя след нейното
рестартиране.
Възпроизвеждане с едно докосване
Управление на маршрутизирането
Когато натиснете N на дистанционното
управление, системата и телевизорът се
включват, а за вход на телевизора се избира
HDMI входът, към който е свързана системата.
Когато извършвате възпроизвеждане с едно
докосване от свързания компонент, системата
се включва и задава функцията си на „HDMI1“
или „HDMI2“ (в зависимост от използвания
входен HDMI конектор), а за вход на телевизора
автоматично се избира HDMI входът, към
който е свързана системата.
Забележка
Други операции
Тази функция е налице при телевизори
с функцията „BRAVIA“ Sync.
Като свързвате компоненти на Sony, които са
съвместими с функцията Control for HDMI
(Управление на HDMI) през HDMI кабел,
управлението се улеснява.
Контрол на звука, възпроизвеждан
от системата
47BG
Забележка
7
Натиснете
.
• Уверете се, че компонентът е свързан към
системата чрез HDMI кабел и че функцията
Control for HDMI (Управление на HDMI)
в компонента е включена.
Започва [Auto Calibration] (Автоматично
калибриране).
Системата регулира автоматично
настройките на високоговорителите.
Пазете тишина по време на измерването.
Автоматично
калибриране на
подходящите настройки
• Преди [Auto Calibration] (Автоматично
калибриране) се уверете, че съраунд
усилвателят е включен и че сте го поставили
на подходящото местоположение. Ако сте го
поставили на неподходящо място, като
например друга стая, измерването няма
да е правилно.
Забележка
[Auto Calibration] (Автоматично
калибриране)
8
Функцията D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) може да настрои подходящия
съраунд звук автоматично.
Високоговорителите, свързани към уреда,
са изброени с [Yes] (Да) на телевизионния
екран.
Забележка
• Системата извежда силен тестов звук, когато
се стартира [Auto Calibration] (Автоматично
калибриране). Не можете да намалите силата
на звука. Съобразявайте се с деца и съседи.
1
Забележка
• Ако измерването е неуспешно, следвайте
съобщението и опитайте отново [Auto
Calibration] (Автоматично калибриране).
• Измерването за [Subwoofer] (Субуфер)
винаги е [Yes] (Да) и [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите) се
възстановяват до стойностите по
подразбиране, когато извършите [Auto
Calibration] (Автоматично калибриране).
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете [Audio
Settings] (Настройки на звука), след
което натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Auto Calibration] (Автоматично
калибриране), след което
натиснете
.
Показва се екранът за потвърждение
за [Auto Calibration] (Автоматично
калибриране).
5
Свържете калибриращия микрофон
към конектора A.CAL MIC на
задния панел.
Поставете калибриращия микрофон на
нивото на ушите с помощта на статив и др.
(не е включен в комплекта). Лицевата част
на всеки високоговорител трябва да е
насочена към микрофона и не бива да има
прегради между високоговорителите
и микрофона.
6
Натиснете X/x, за да изберете [OK].
За да отмените, изберете [Cancel] (Отказ).
48BG
Потвърдете окончателните настройки
на [Auto Calibration] (Автоматично
калибриране).
9
Натиснете X/x, за да изберете [OK]
или [Cancel] (Отказ), след което
натиснете
.
x Измерването е успешно.
Изключете калибриращия микрофон,
след което изберете [OK].
Резултатът се реализира.
x Измерването не е успешно.
Следвайте съобщението, след което
изберете [OK], за да опитате пак.
Забележка
• Докато функцията за автоматично калибриране
работи, не използвайте системата.
Настройване на
високоговорителите
[Speaker Settings] (Настройки
на високоговорителите)
За да получите възможно най-добрия съраунд
звук, настройте връзката на
високоговорителите и разстоянието им от
позицията на слушане. След това използвайте
тестовия тон, за да уеднаквите нивото и баланса
на високоговорителите.
1
4
5
x [Connection] (Връзка)
Ако не свързвате централния или съраунд
високоговорителите, задайте параметрите за
[Center] (Централен) и [Surround] (Съраунд).
Тъй като настройките за предните
високоговорители и субуфера са фиксирани,
не можете да ги променяте.
[Front] (Предни)
1Централен високоговорител
2Преден ляв високоговорител (L)
3Преден десен високоговорител (R)
4Субуфер
5Ляв съраунд високоговорител (L)
6Десен съраунд високоговорител (R)
1
2
3
4
Други операции
2
3
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
Натиснете X/x, за да изберете
[Audio Settings] (Настройки на звука),
след което натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете [Speaker
Settings] (Настройки на
високоговорителите), след което
натиснете
.
Показва се екранът [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите).
Натиснете X/x, за да изберете
елемента, след което натиснете
.
Проверете следните настройки.
Високоговорителите на илюстрацията
отговарят на следните:
A
5
A
6
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен) 3,0 м:
задаване на разстоянието до предните
високоговорители.
[Centre] (Централен)* 3,0 м: задаване на
разстоянието до централния високоговорител.
[Surround Left/Right] (Съраунд ляв/десен)*
3,0 м: задаване на разстоянието до съраунд
високоговорителите.
[Subwoofer] (Субуфер) 3,0 м: задаване на
разстоянието до субуфера.
* Този елемент се показва, когато го зададете на
[Yes] (Да) в настройката [Connection] (Връзка).
Забележка
• В зависимост от входния поток функцията
[Distance] (Разстояние) може да не е ефективна.
[Yes] (Да)
[Centre] (Централен)
[Yes] (Да): обикновено избирайте тази опция.
[None] (Няма): изберете тази опция, ако не
се използва централен високоговорител.
[Surround] (Съраунд)
[Yes] (Да): обикновено избирайте тази опция.
[None] (Няма): изберете тази опция, ако не
се използват съраунд високоговорители.
[Subwoofer] (Субуфер)
[Yes] (Да)
x [Distance] (Разстояние)
Когато местите високоговорителите, не
забравяйте да зададете параметрите за
разстоянието (A) от позицията на слушане
до тях.
Можете да го зададете от 0,0 до 7,0 метра.
x [Level] (Ниво)
Можете да регулирате нивото на звука на
високоговорителите. Можете да зададете
параметри от –6,0 dB до +6,0 dB. Не забравяйте
да зададете [Test Tone] (Тестов тон) на [On]
(Вкл.) за лесно регулиране.
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен) 0,0 dB:
задаване на нивото на предните
високоговорители.
[Centre] (Централен)* 0,0 dB: задаване на
нивото на централния високоговорител.
[Surround Left/Right] (Съраунд ляв/десен)*
0,0 dB: задаване на нивото на съраунд
високоговорителите.
[Subwoofer] (Субуфер) 0,0 dB: задаване на
нивото на субуфера.
* Този елемент се показва, когато го зададете на
[Yes] (Да) в настройката [Connection] (Връзка).
49BG
x [Test Tone] (Тестов тон)
Високоговорителите ще издадат тестов тон,
за да регулирате нивото.
Използване на таймера
за заспиване
[Off] (Изкл.): Високоговорителите не издават
тестов тон.
[On] (Вкл.): Тестовият тон се издава
последователно от всеки високоговорител,
докато нивото се регулира. Когато изберете
един от елементите на [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите), тестовият
тон се издава последователно от всеки
високоговорител.
Регулирайте нивото на звука, както следва.
Можете да настроите системата да се изключи
след предварително зададено време, така че да
можете да заспите, докато слушате музика.
Времето може да се настрои на интервали
от 10 минути.
1
Задайте [Test Tone] (Тестов тон) на [On]
(Вкл.).
2
Натиснете X/x, за да изберете [Level]
(Ниво), след което натиснете
.
3
Натиснете X/x, за да изберете желания
тип високоговорител, след което
натиснете
.
4
5
6
7
Натиснете C/c, за да изберете десния
или левия високоговорител, след което
натиснете X/x, за да регулирате
нивото.
Натиснете
Натиснете SLEEP.
При всяко натискане на SLEEP индикацията
на минутите (оставащото време) на дисплея
на предния панел се променя с 10 минути.
Когато настроите таймера за заспиване,
оставащото време се показва на всеки 5 минути.
Когато оставащото време е по-малко от 2
минути, на дисплея започва да мига „SLEEP“.
За проверка на оставащото време
Натиснете SLEEP веднъж.
За промяна на оставащото време
Натиснете SLEEP неколкократно, за да изберете
желаното време.
.
Повторете от стъпки от 3 до 5.
Натиснете RETURN.
Системата се връща към предишния екран.
8
Натиснете X/x, за да изберете
[Test Tone] (Тестов тон), след което
натиснете
.
9
Натиснете X/x, за да изберете [Off]
(Изкл.), след което натиснете
.
Забележка
• Сигналите на тестовия тон не се извеждат през
конектора HDMI (OUT).
Съвет
• За да регулирате силата на звука на всички
високоговорители едновременно,
натиснете 2 +/–.
Деактивиране на
бутоните на уреда
(Заключване за деца)
Можете да деактивирате бутоните на уреда
(с изключение на "/1), за да предотвратите
неправилни действия, като например детска
пакост (функция за заключване за деца).
Натиснете x на уреда за повече
от 5 секунди.
На дисплея на предния панел се показва
„LOCKED“.
Функцията за заключване за деца се активира
и бутоните на уреда се заключват. (Можете да
управлявате системата чрез дистанционното
управление.)
За да отмените функцията, натиснете x за
повече от 5 секунди, така че на дисплея да
се покаже „UNLOCK“.
Забележка
• Когато натискате бутоните на уреда, докато
е включена функцията за заключване за деца,
на дисплея на предния панел мига „LOCKED“.
50BG
Управление на
телевизора с
предоставеното
дистанционно управление
Като регулирате сигнала от предоставеното
дистанционно управление, можете да
контролирате телевизора с него.
Забележка
Подготвяне на дистанционното
управление за контролиране на
телевизора
Натиснете DIMMER.
При всяко натискане на DIMMER яркостта на
дисплея на предния панел се променя.
Икономисване на енергия
в режим на готовност
Проверете дали са направени следните две
настройки:
– [Control for HDMI] (Управление на HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
е зададено на [Off] (Изкл.) (стр. 62).
– [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране) е зададено на [Off] (Изкл.)
(стр. 62).
Други операции
• Когато смените батериите на дистанционното
управление, е възможно кодът му да се
възстанови до настройката по подразбиране
(SONY). Настройте повторно подходящия код.
Промяна на яркостта на
дисплея на предния панел
Натиснете и задръжте TV "/1, докато
въвеждате кода на производителя на
телевизора ви (вижте таблицата по-долу)
с помощта на бутоните с цифри. След това
отпуснете TV "/1.
Ако настройката е неуспешна, запаметеният
към момента код няма да се промени. Въведете
отново кода.
Кодове за телевизори, които могат да
бъдат управлявани
Ако са посочени няколко кода, опитайте да ги
въведете последователно, докато намерите
този, който работи с телевизора ви.
Производител
Код
SONY
01 (по подразбиране)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
51BG
A Заглавие на страницата
Сърфиране в уебсайтове
Със системата можете да се свържете с интернет
и да разглеждате уебсайтове, като например
началната страница на Sony.
B Курсор
Премествайте чрез натискане на C/X/x/c.
Поставете курсора върху връзката, която
искате да прегледате, след което натиснете
. Свързаният уебсайт се визуализира.
1
C Адрес на страницата
2
Подгответе системата за сърфиране
в интернет.
Свържете системата към мрежа (стр. 27).
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Network] (Мрежа).
4
Натиснете X/x, за да изберете [Internet
Browser] (Интернет браузър), след
което натиснете
.
Появява се екранът [Internet Browser]
(Интернет браузър).
Забележка
• Някои уебсайтове може да не се визуализират
правилно или да не работят.
За въвеждане на URL адрес
Изберете [URL entry] (Въвеждане на URL адрес)
от менюто с опции.
Въведете URL адреса с помощта на софтуерната
клавиатура, след което изберете [Enter]
(Въвеждане).
За задаване на началната страница по
подразбиране
Докато страницата, която искате да зададете,
е показана, изберете [Set as start page] (Задаване
като начална страница) от менюто с опции.
За изход от интернет браузъра
Натиснете HOME.
D Икона за SSL
Показва се, когато свързаният URL адрес
е сигурен.
E Индикатор за силата на сигнала
Показва се, когато системата е свързана
към безжична мрежа.
F Лента за напредъка/икона за зареждане
Показва се, когато страницата се чете,
или по време на изтегляне/прехвърляне
на файл.
G Поле за въвеждане на текст
Натиснете , след което изберете [Input]
(Въвеждане) от менюто с опции, за да
отворите софтуерната клавиатура.
H Плъзгач
Натиснете C/X/x/c, за да преместите
визуализацията на страницата наляво,
нагоре, надясно или надолу.
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
Елементи
Подробности
[Browser Setup]
(Настройка на
браузъра)
Показване на настройките на
интернет браузъра.
• [Zoom] (Мащабиране):
увеличаване или
намаляване на размера на
визуализираното
съдържание.
• [JavaScript Setup]
(Настройка на JavaScript):
задаване дали да се
активира, или деактивира
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Настройка
на „бисквитките“): задаване
дали браузърът да приема
„бисквитки“, или не.
• [SSL Alarm Display]
(Предупредителна
индикация за SSL): задаване
дали да се активира, или
деактивира SSL.
[Input] (Въвеждане)
Показва софтуерната
клавиатура за въвеждане на
знаци по време на
преглеждане на уебсайт.
Екран на интернет браузъра
Можете да проверите информацията за уебсайт,
като натиснете DISPLAY. Информацията на
екрана се различава в зависимост от
състоянието на уебсайта и страницата.
52BG
Елементи
Подробности
[Break] (Нов ред)
Преместване на курсора на
следващия ред в полето за
въвеждане на текст.
[Delete] (Изтриване)
Изтриване на един знак
отляво на курсора по време
на въвеждане на текст.
[Window List]
(Списък с
прозорците)
[Internet Settings] (Настройки за
интернет)
Преди да настроите, свържете системата към
мрежата. За подробности вижте „Стъпка 3:
Свързване към мрежата“ (стр. 27).
За отваряне на екрана с настройки
1
Натиснете HOME.
Показва списъка с отметките.
[Character encoding]
Задаване на кода за знаците.
(Кодиране на знаците)
[Next page] (Следваща Преминаване към следващата
страница)
вече показана страница.
Спиране на зареждането
на страница.
[Reload]
(Презареждане)
Презареждане на същата
страница.
[URL entry]
(Въвеждане на URL
адрес)
Позволява ви да въведете
URL адрес, когато е показана
софтуерната клавиатура.
[Add to Bookmark]
(Добавяне към
отметките)
Добавяне на показания в
момента уебсайт към списъка
с отметки.
[Set as start page]
(Задаване като
начална страница)
Задаване на показания
в момента уебсайт като
начална страница по
подразбиране.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[Previous page]
Преминаване към
(Предишна страница) предишната показана
страница.
[Cancel loading]
(Отказ на
зареждането)
1
HOME
Други операции
[Bookmark List]
(Списък с отметки)
Показва списък с всички
отворени в момента
уебсайтове.
Позволява ви да се върнете
към вече визуализирани
уебсайтове чрез избиране на
прозореца.
Настройване на мрежата
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете [Network
Settings] (Настройки на мрежата), след
което натиснете
.
[Open in new window] Отваряне на връзка в нов
(Отваряне в нов
прозорец.
прозорец)
[Display certificate]
(Показване на
сертификата)
Показване на сертификатите
на сървъра, изпратени от
страници, поддържащи SSL.
53BG
4
Натиснете X/x, за да изберете [Internet
Settings] (Настройки за интернет), след
което
.
3
4
Появява се екранът [Internet Settings]
(Настройки за интернет).
Натиснете c.
Натиснете X/x, за да изберете [Save &
Connect] (Запазване и свързване), след
което натиснете
.
Системата стартира проверка на връзката с
мрежата.
5
Изчакайте да се покаже съобщението
[Internet Settings is now complete.]
(Настройките за интернет завършиха.),
след което натиснете
.
Настройката е завършена. Ако
съобщението не се покаже, следвайте
съобщенията на екрана.
Забележка
• Елементите в [Internet Settings] (Настройки за
интернет) са необходими за свързване с интернет.
Въведете съответните стойности (с букви и
цифри) за маршрутизатора ви за широколентова
или безжична LAN връзка. Елементите, които
трябва да се настроят, може да се различават в
зависимост от доставчика на интернет услуги или
маршрутизатора. За подробности вижте
ръководствата с инструкции, предоставени от
доставчика на интернет услуги или
придружаващи маршрутизатора.
• За повече информация посетете следния URL
адрес.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в Тайван:
http://www.sony-asia.com/support/tw
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
При свързване към LAN с LAN
кабел
Следвайте стъпките по-долу за свързване към
LAN (локална мрежа).
Автоматична настройка
1
Натиснете X/x, за да изберете [Wired
Setup] (Настройка на кабелна връзка) в
екрана [Internet Settings] (Настройки за
интернет), след което натиснете
.
2
Натиснете X/x, за да изберете [Auto]
(Автоматично), след което
натиснете
.
Системата извършва настройката на
мрежата автоматично и интернет
настройките се показват на
телевизионния екран.
54BG
Ръчна настройка
1
Натиснете X/x, за да изберете [Wired
Setup] (Настройка на кабелна връзка) в
екрана [Internet Settings] (Настройки за
интернет), след което натиснете
.
2
Натиснете X/x, за да изберете [Custom]
(По избор), след което натиснете
.
3
Натиснете X/x, за да изберете типа
настройка на мрежата, след което
натиснете
.
• [Auto] (Автоматично): Системата задава
IP адреса автоматично и се показва
екранът [DNS Settings] (Настройки
за DNS).
Когато изберете [Auto] (Автоматично)
и натиснете
, системата задава
настройката за DNS автоматично.
Когато изберете [Specify IP address]
(Посочване на IP адрес) и натиснете
,
въведете настройките за DNS ръчно.
Натиснете C/X/x/c и бутоните с цифри,
за да настроите следните елементи, след
което натиснете
.
– [Primary DNS] (Основен DNS адрес)
– [Secondary DNS] (Вторичен DNS адрес)
• [Specify IP address] (Посочване на IP
адрес): въведете настройките на мрежата
ръчно според мрежата ви.
Натиснете C/X/x/c и бутоните с цифри,
за да настроите следните елементи, след
което натиснете
.
– [IP Address] (IP адрес)
– [Subnet Mask] (Маска на подмрежа)
– [Default Gateway] (Шлюз по
подразбиране)
– [Primary DNS] (Основен DNS адрес)
– [Secondary DNS] (Вторичен DNS адрес)
4
Натиснете X/x, за да изберете
настройката за прокси сървър, след
което натиснете
.
4
• [No] (Не): не се използва прокси сървър.
• [Yes] (Да): въведете настройката за
прокси сървър.
Натиснете C/X/x/c и бутоните с цифри,
след което натиснете
.
Стойността на настройките за интернет
се показва на телевизионния екран.
5
6
Натиснете c.
Системата стартира проверка на връзката
с мрежата.
7
Изчакайте да се покаже съобщението
[Internet Settings is now complete.]
(Настройките за интернет завършиха.),
след което натиснете
.
Настройката на безжичната LAN връзка
и IP адреса е завършена.
След това въведете настройката за прокси
сървър. Следвайте стъпките от 4 до 7 на
„Ръчна настройка“ в „При свързване към
LAN с LAN кабел“ по-горе.
Когато безжичният ви
маршрутизатор не е съвместим с
функцията WPS
1
Натиснете X/x, за да изберете
[USB Wireless Setup] (USB настройка на
безжична връзка) в екрана [Internet
Settings] (Настройки за интернет),
след което натиснете
.
2
Натиснете X/x, за да изберете [Scan]
(Сканиране), след което натиснете
.
Настройката е завършена. Ако
съобщението не се покаже, следвайте
съобщенията на екрана.
При свързване към безжична
LAN мрежа с USB безжичен LAN
адаптер
Следвайте стъпките по-долу за свързване към
безжична LAN мрежа (локална мрежа).
Когато безжичният ви
маршрутизатор е съвместим
с функцията WPS
1
Натиснете X/x, за да изберете [USB
Wireless Setup] (USB настройка на
безжична връзка) в екрана [Internet
Settings] (Настройки за интернет), след
което натиснете
.
2
Натиснете X/x, за да изберете [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)], след което
натиснете
.
3
Активирайте функцията WPS на
безжичния си маршрутизатор,
натиснете X/x, за да изберете [Start]
(Старт), след което натиснете
.
Други операции
Натиснете X/x, за да изберете [Save &
Connect] (Запазване и свързване),
след което натиснете
.
Изчакайте да се покаже съобщението
[Wi-Fi Protected Setup was successful.]
(Wi-Fi Protected Setup беше успешно.),
след което натиснете c.
Системата търси налични безжични LAN
мрежи, след което се показва списък
с безжичните LAN мрежи.
3
Натиснете X/x, за да изберете името на
безжичната LAN мрежа, след което
натиснете
.
x Когато избраната безжична LAN
мрежа е незащитена
Настройката на безжичната LAN връзка
е завършена. След това въведете
настройките на IP адреса, като следвате
стъпките в „Автоматична настройка“ или
„Ръчна настройка“ в „При свързване към
LAN с LAN кабел“ по-горе.
x Когато избраната безжична LAN
мрежа е защитена
Показва се екранът за въвеждане на WEP
или WPA ключ. Продължете към стъпка 5.
x За посочване на името на
безжичната LAN мрежа
Изберете [Manual Entry] (Ръчно
въвеждане).
Появява се екранът за въвеждане.
Въведете името на безжичната LAN мрежа,
като следвате съобщенията на екрана,
след което натиснете c.
За подробности относно активирането на
функцията WPS вижте инструкциите за
експлоатация на маршрутизатора.
55BG
4
Натиснете X/x, за да изберете режима
на защита, след което натиснете
.
• [None] (Няма): Изберете тази опция, ако
безжичната LAN мрежа е незащитена.
Настройката на безжичната LAN връзка
е завършена. След това въведете
настройките на IP адреса, като следвате
стъпките в „Автоматична настройка“ или
„Ръчна настройка“ в „При свързване към
LAN с LAN кабел“ по-горе.
• [WEP]: безжичната LAN мрежа е
защитена чрез WEP ключ.
• [WPA/WPA2-PSK]: безжичната LAN
мрежа е защитена чрез WPA-PSK или
WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: безжичната LAN мрежа
е защитена чрез WPA2-PSK.
5
Въведете WEP/WPA ключа, като
следвате съобщенията на екрана,
след което натиснете c.
Настройката на безжичната LAN връзка
е завършена. След това въведете
настройките на IP адреса, като следвате
стъпките в „Автоматична настройка“ или
„Ръчна настройка“ в „При свързване към
LAN с LAN кабел“ по-горе.
Относно защитата на
безжичните LAN мрежи
Тъй като комуникацията чрез функцията
на безжичната LAN мрежа се извършва с
радиовълни, безжичният сигнал евентуално
може да се прехване. За да се предпази
безжичната комуникация, тази система
поддържа различни функции за защита.
Не забравяйте да конфигурирате правилно
настройките за защита в съответствие
с мрежата си.
Без защита
Въпреки че можете лесно да извършите
настройките, всеки може да прехване
безжичната комуникация или да влезе
непозволено в безжичната ви мрежа, дори и без
сложни инструменти. Имайте предвид, че има
риск от неупълномощен достъп или
прехващане на данни.
56BG
WEP
WEP защитава комуникациите, за да не допусне
външни лица да ги прехващат или да влизат
непозволено в безжичната ви мрежа.
WEP е остаряла технология за защита, която
позволява да се свързват по-стари устройства,
които не поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за защита, разработена
в отговор на недостатъците на WEP. TKIP
гарантира по-високо ниво на защита от WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която използва
усъвършенстван метод за защита, различен
от WEP и TKIP.
AES гарантира по-високо ниво на защита
от WEP или TKIP.
Икона
Настройки и корекции
Използване на дисплея за
настройка
Можете да правите различни корекции на
елементи, като например картина и звук.
Изберете позицията за настройка
(Setup)
(Настройка) в началното меню, когато трябва
да промените настройките на системата.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Забележка
1
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
[Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 58)
Извършване на настройките на
екрана според типа на
свързаните конектори.
[Audio Settings] (Настройки на
звука) (стр. 59)
Извършване на настройките на
звука според типа на свързаните
конектори.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане на BD/
DVD) (стр. 60)
Извършване на подробни
настройки за възпроизвеждане
на BD/DVD дискове.
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол) (стр. 61)
Извършване на подробни
настройки за функцията
„Родителски контрол“.
[Music Settings] (Настройки за
музика) (стр. 61)
Извършване на подробни
настройки за възпроизвеждане
на Super Audio CD.
[System Settings] (Настройки
на системата) (стр. 61)
Извършване на свързаните със
системата настройки.
Настройки и корекции
• Настройките за възпроизвеждане от диска
са с предимство спрямо тези от дисплея за
настройка и е възможно не всички описани
функции да работят.
Обяснение
[Network Settings] (Настройки
на мрежата) (стр. 62)
Извършване на подробни
настройки за интернет и мрежа.
3
Натиснете X/x, за да изберете иконата
на категорията на настройката, която
искате да промените, след което
натиснете
.
Пример: [Screen Settings] (Настройки
на екрана)
[Easy Setup] (Лесна настройка)
(стр. 63)
Повторно изпълнение на „Лесна
настройка“ за извършване на
основните настройки.
[Resetting] (Нулиране)
(стр. 63)
Възстановяване на фабричните
настройки на системата.
[Network Update]
(Актуализация през
мрежата)
Можете да настроите следните опции.
Икона
Обяснение
[Network Update]
(Актуализация през мрежата)
(стр. 57)
Актуализиране на софтуера на
системата.
57BG
Можете да актуализирате и подобрите
функциите на системата.
За информация относно функциите за
актуализация вижте следния уебсайт:
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в Тайван:
http://www.sony-asia.com/support/tw
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
По време на актуализация на софтуера на
дисплея на предния панел се показва
„UPDATING“. След като актуализацията
завърши, основното устройство се изключва
автоматично. Изчакайте завършването на
актуализацията. Не включвайте и не
изключвайте основното устройство.
Не работете с основното устройство
или телевизора.
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
x [3D Output Setting] (Настройка за
извеждане на 3D)
[Auto] (Автоматично): обикновено избирайте
тази опция.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция, за да
визуализирате цялото съдържание в 2D
формат.
Забележка
• 3D видеосигналът от конектора HDMI (IN 1) или
HDMI (IN 2) се извежда независимо от тази
настройка.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Настройка
на размера на телевизионния екран за 3D)
Настройване на размера на екрана на
телевизора ви, съвместим с 3D.
Забележка
• Тази настройка не се прилага за 3D видеосигнали
през конектора HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Тип телевизор)
[16:9]: изберете тази опция, когато свързвате с
широкоекранен телевизор или такъв с функция
за широкоекранен режим.
[4:3]: изберете тази опция, когато свързвате
с телевизор с екран 4:3 без функция за
широкоекранен режим.
58BG
x [Screen Format] (Формат на екрана)
[Original] (Оригинален): изберете тази опция,
когато свързвате с телевизор с функция за
широкоекранен режим. Показва картина за
екран със съотношение 4:3 при съотношение
16:9 дори и на широкоекранен телевизор.
[Fixed Aspect Ratio] (Фиксирано съотношение
на кадъра): променя размера на картината така,
че да се събере в размера на екрана при
оригиналното си съотношение.
x [DVD Aspect Ratio] (Съотношение на
кадъра за DVD)
[Letter Box] (Пощенска кутия): показва широка
картина с черни ленти отгоре и отдолу.
[Pan & Scan] (Панорамно изрязване): показва
картината с пълна височина върху целия екран,
отрязана отстрани.
x [Cinema Conversion Mode] (Режим за
конвертиране на кино)
[Auto] (Автоматично): обикновено избирайте
тази опция. Уредът автоматично открива дали
материалът е въз основа на видео, или на филм
и превключва към съответния режим на
конвертиране.
[Video] (Видео): независимо от материала
винаги ще се избира методът за конвертиране,
подходящ за материал въз основа на видео.
x [Output Video Format] (Формат на
изходния видеосигнал)
[HDMI]: обикновено избирайте [Auto]
(Автоматично). Изберете [Original Resolution]
(Оригинална разделителна способност), за да
изведете разделителната способност, записана
на диска. (Когато разделителната способност
е по-ниска от стандартната, тя се увеличава до
стандартната.)
[Component Video] (Компонентен видеосигнал)
(за модели, които не са за Европа или Саудитска
Арабия): изберете разделителната способност,
подходяща за телевизора ви.
[Video] (Видео): автоматично се задава найниската разделителна способност.
Забележка
• Ако не се появи картина, когато зададете
разделителната способност на [HDMI] или
[Component Video] (Компонентен видеосигнал),
опитайте с друга настройка за разделителна
способност. (Само за модели, които не са за
Европа или Саудитска Арабия.)
• Когато свързвате чрез конекторите
COMPONENT VIDEO OUT и е избрана
функцията [Component Video] (Компонентен
видеосигнал), възпроизвеждането на защитено
съдържание от BD-ROM диск се поддържа само
при изходна разделителна способност 480i/576i
(страници 22, 29). (Само за модели, които не са за
Европа или Саудитска Арабия.)
[Audio Settings]
(Настройки на звука)
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(BD/DVD-ROM 1080/24p извеждане)
[Auto] (Автоматично): извежда видеосигнали
1920 × 1080p/24 Hz само при свързване на
съвместим с 1080p/24 телевизор чрез конектора
HDMI (OUT).
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
телевизорът не е съвместим с видеосигнали
1080p/24.
x [Audio DRC] (Компресия на динамичния
диапазон на звука)
Можете да компресирате динамичния диапазон
на аудиозаписа.
x [HDMI Deep Colour Output] (Извеждане на
HDMI Deep Colour)
[Auto] (Автоматично): обикновено избирайте
тази опция.
[16bit] (16 бита), [12bit] (12 бита), [10bit] (10
бита): извежда 16-битов/12-битов/10-битов
видеосигнал, когато свързаният телевизор
е съвместим с Deep Colour.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
картината е нестабилна или цветовете
изглеждат неестествени.
x [Pause Mode] (Режим на пауза) (само за
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW дискове)
[Auto] (Автоматично): картината, включително
обекти, които се движат динамично, се извежда
без трептене. Обикновено избирайте тази
позиция.
[Frame] (Кадър): картината, включително
обекти, които не се движат динамично, се
извежда с висока разделителна способност.
[Auto] (Автоматично): възпроизвежда
в динамичния диапазон, указан от диска
(само за BD-ROM диск).
[On] (Вкл.): системата възпроизвежда
аудиозаписа с динамичния диапазон, зададен
от тон-режисьора.
[Off] (Изкл.): без компресия на динамичния
диапазон.
x [Attenuate - AUDIO] (Затихване – AUDIO)
Когато слушате компонент, свързан към
конекторите AUDIO (AUDIO IN L/R), може да
се получи изкривяване. Можете да
предотвратите това, като намалите входното
ниво на уреда.
Настройки и корекции
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Автоматично): автоматично открива
типа на външното устройство и превключва на
съответната настройка за цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: извежда видеосигнали YCbCr
4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: извежда видеосигнали YCbCr
4:4:4.
[RGB]: изберете тази опция, когато свързвате
към устройство със съвместим с DVI конектор,
съвместим с HDCP.
x [BD Audio MIX Setting] (Настройка на
BD Audio MIX)
[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала, получен
чрез смесване на интерактивния и вторичния
звук в основния звук.
[Off] (Изкл.): извежда единствено
основния звук.
[On] (Вкл.): намалява входното ниво.
Изходното ниво се променя.
[Off] (Изкл.): нормално входно ниво.
x [Audio Output] (Извеждане на звука)
Можете да изберете къде се извежда
аудиосигналът.
[Speaker] (Високоговорител): извежда
многоканален звук само през
високоговорителите на системата.
[Speaker + HDMI] (Високоговорител + HDMI):
извежда многоканален звук през
високоговорителите на системата, както
и двуканален сигнал с линейна PCM през
конектора HDMI (OUT).
[HDMI]: извежда звук само през конектора
HDMI (OUT). Форматът на звука зависи от
свързания компонент.
59BG
Забележка
• Когато [Control for HDMI] (Управление на
HDMI) е зададено на [On] (Вкл.) (стр. 62),
[Audio Output] (Извеждане на звука) се задава
автоматично на [Speaker + HDMI]
(Високоговорител + HDMI) и тази настройка
не може да се променя.
• Аудиосигналите не се извеждат през конектора
HDMI (OUT), когато [Audio Output] (Извеждане
на звука) е зададено на [Speaker + HDMI]
(Високоговорител + HDMI) и [HDMI1 Audio
Input Mode] (Режим на вход на звука през
HDMI1) (стр. 62) е зададено на [TV] (Телевизор).
(Само за модели за Европа.)
• Когато [Audio Output] (Извеждане на звука)
е зададено на [HDMI], форматът на изходния
сигнал за „TV“ и функцията „SAT/CABLE“
е двуканална линейна PCM.
x [Sound Effect] (Звуков ефект)
Можете да включвате/изключвате звуковите
ефекти на системата (SOUND MODE и
[Surround Setting] (Настройки за съраунд).
[On] (Вкл.): активира всички звукови ефекти
на системата. За горна граница на честотата
на дискретизация се задава 48 kHz.
[Off] (Изкл.): звуковите ефекти са
деактивирани. Изберете тази опция, когато не
искате да задавате горна граница на честотата
на дискретизация.
x [Surround Setting] (Настройки за съраунд)
Можете да изберете настройките за съраунд.
За подробности вижте „Стъпка 6: Слушане на
съраунд звук“ (стр. 31).
x [Speaker Settings] (Настройки на
високоговорителите)
За да постигнете най-добрия възможен съраунд
звук, настройте високоговорителите.
За подробности вижте „Настройване на
високоговорителите“ (стр. 49).
x [Auto Calibration] (Автоматично
калибриране)
Можете да калибрирате подходящите
настройки автоматично. За подробности вижте
„Автоматично калибриране на подходящите
настройки“ (стр. 48).
60BG
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD)
Можете да направите подробни настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
x [BD/DVD Menu] (Меню на BD/DVD диск)
Можете да изберете езика на менюто по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят за
въвеждане на кода на езика. Въведете кода за
езика си, като направите справка с „Списък с
кодове на езици“ (стр. 76).
x [Audio] (Звук)
Можете да изберете езика на записа по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Original] (Оригинален),
се избира приоритетният език от диска.
Когато изберете [Select Language Code] (Избор
на код на език), се показва дисплеят за
въвеждане на кода на езика. Въведете кода за
езика си, като направите справка с „Списък с
кодове на езици“ (стр. 76).
x [Subtitle] (Субтитри)
Можете да изберете езика на субтитрите по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code] (Избор
на код на език), се показва дисплеят за
въвеждане на кода на езика. Въведете кода за
езика си, като направите справка с „Списък с
кодове на езици“ (стр. 76).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане при хибриден BD диск)
[BD]: възпроизвеждане на слоя за BD.
[DVD/CD]: възпроизвеждане на слоя за DVD
или CD.
x [BD Internet Connection] (Връзка на BD
с интернет)
[Allow] (Разрешаване): обикновено избирайте
тази опция.
[Do not allow] (Забраняване): забранява
връзката с интернет.
[Parental Control
Settings] (Настройки за
родителски контрол)
x [Password] (Парола)
Задава или променя паролата за функцията
„Родителски контрол“. Паролата ви позволява
да задавате ограничения за възпроизвеждане на
видео от BD-ROM, DVD VIDEO дискове или от
интернет. Ако е необходимо, можете да
разграничите нивата на ограничение за
BD-ROM и DVD VIDEO дискове.
x [BD Parental Control] (Родителски контрол
за BD)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да се ограничи според възрастта на
потребителите. Сцени могат да се блокират или
заместват с други сцени. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
x [DVD Parental Control] (Родителски
контрол за DVD)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да се ограничи до предварително
определено ниво, като например възрастта на
потребителите. Сцени могат да се блокират или
заместват с други сцени. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
x [Internet Video Parental Control]
(Родителски контрол за интернет видео)
Възпроизвеждането на някои видеоклипове от
интернет може да се ограничи според възрастта
на потребителите. Сцени могат да се блокират
или заместват с други сцени. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
[Music Settings]
(Настройки за музика)
Можете да извършите подробни настройки за
възпроизвеждане на Super Audio CD.
x [Super Audio CD Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане при Super Audio CD)
[Super Audio CD]: възпроизвеждане на слоя за
Super Audio CD.
[CD]: възпроизвеждане на слоя за CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Канали за възпроизвеждане на Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 канала) : възпроизвеждане на
двуканалната област.
[DSD Multi] (DSD многоканална):
възпроизвеждане на многоканалната област.
Настройки и корекции
x [Parental Control Area Code] (Код на
регион за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM или
DVD VIDEO дискове може да се ограничи
според географския регион. Сцени могат да се
блокират или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
x [Internet Video Unrated] (Интернет видео
без оценка)
[Allow] (Разрешаване): разрешава се
възпроизвеждането на видеоклипове от
интернет без оценка.
[Block] (Блокиране): блокира се
възпроизвеждането на видеоклипове от
интернет без оценка.
[System Settings]
(Настройки на системата)
Можете да извършите свързаните със
системата настройки.
x [OSD] (Екранен дисплей)
Можете да изберете езика за екранните дисплеи
на системата.
x [Illumination/Display] (Осветяване/дисплей)
Можете да изберете състоянието на сензорните
бутони (стр. 11) и на дисплея на предния панел
(стр. 12).
[Standard/On] (Стандартно/вкл.): сензорните
бутони и дисплеят на предния панел остават
осветени.
[Simple/Off] (Обикновено/изкл.): сензорните
бутони и дисплеят на предния панел се
изключват, когато системата не се използва.
61BG
x [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
[Control for HDMI] (Управление на HDMI)
[On] (Вкл.): включено. Можете да управлявате
компоненти, които са свързани с HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): изключено.
[Audio Return Channel] (Обратен звуков канал)
Тази функция е налице, когато свържете
системата с телевизор, съвместим с функцията
„Обратен звуков канал“.
[Auto] (Автоматично): системата може да
получава цифровия аудиосигнал на телевизора
автоматично през HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): Изключено.
Забележка
• Тази функция е налице само когато [Control for
HDMI] (Управление на HDMI) е зададено на [On]
(Вкл.).
[HDMI1 Audio Input Mode] (Режим на вход на
звука през HDMI1) (само за модели за Европа)
Можете да изберете звуковия вход за
компонента, който е свързан към конектора
HDMI (IN 1).
[HDMI1]: звукът от компонента, свързан към
конектора HDMI (IN 1), се въвежда през HDMI
(IN 1).
[TV] (Телевизор): звукът от компонента,
свързан към конектора HDMI (IN 1), се въвежда
през конектора TV (DIGITAL IN OPTICAL).
x [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране)
[On] (Вкл.): намаляване на времето за стартиране
от режим на готовност. Можете да работите със
системата скоро след включването й.
[Off] (Изкл.): настройката по подразбиране.
x [Auto Standby] (Автоматичен режим
на готовност)
[On] (Вкл.): включване на функцията [Auto
Standby] (Автоматичен режим на готовност).
Когато не използвате системата за около
30 минути, тя автоматично влиза в режим на
готовност.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
x [Auto Display] (Автоматичен дисплей)
[On] (Вкл.): автоматично показване на
информация на екрана, когато се променят
разглежданите заглавия, режимите на
картината, аудиосигналите и т.н.
[Off] (Изкл.): показване на информация само
когато натиснете DISPLAY.
62BG
x [Screen Saver] (Скрийнсейвър)
[On] (Вкл.): включване на функцията за
скрийнсейвър.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
x [Software Update Notification] (Известие
за актуализация на софтуера)
[On] (Вкл.): настройване на системата да ви
информира за по-нова версия на софтуера
(стр. 57).
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Gracenote Settings] (Настройки
на Gracenote)
[Auto] (Автоматично): автоматично изтегляне
на информация за диска, когато спрете
възпроизвеждането му. За да теглите, системата
трябва да е свързана към мрежата.
[Manual] (Ръчно): изтегляне на информация за
диска, когато се избере функцията [Video
Search] (Търсене за видео) или [Music Search]
(Търсене за музика).
x [System Information] (Информация
за системата)
Можете да визуализирате информацията за
версията на софтуера и MAC адреса на
системата.
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
Можете да направите подробни настройки за
интернет и мрежа.
x [Internet Settings] (Настройки
за интернет)
Предварително свържете системата към
мрежата. За подробности вижте „Стъпка 3:
Свързване към мрежата“ (стр. 27).
x [Network Connection Diagnostics]
(Диагностика на мрежовата връзка)
Можете да изпълните диагностика на мрежата,
за да проверите дали мрежовата връзка е
направена правилно.
x [Connection Server Settings] (Настройки
на сървъра на връзката)
Задаване дали да се покаже свързаният DLNA
сървър.
x [Renderer Set-up] (Настройка на модула
за рендиране)
[Automatic Access Permission] (Разрешение
за автоматичен достъп): задаване дали да се
позволи автоматичен достъп от страна на
новооткрит DLNA контролер.
[Smart Select] (Интелигентен избор):
разрешаване на Sony DLNA контролер да
намери системата като целеви компонент,
който да се управлява чрез инфрачервени лъчи.
Можете да включите или изключите тази
функция.
[Renderer Name] (Име на модула за рендиране):
показване на името на системата така, както се
вижда в други DLNA устройства в мрежата.
x [Party Auto Start] (Автоматично
стартиране на парти)
[On] (Вкл.): Стартиране на PARTY или
присъединяване към съществуващо PARTY
при заявка от свързано с мрежата устройство,
съвместимо с функцията PARTY STREAMING.
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Reset to Factory Default Settings]
(Нулиране до фабричните настройки
по подразбиране)
Можете да нулирате настройките на системата
до фабричните стойности по подразбиране,
като изберете групата настройки. Всички
настройки в рамките на групата ще се нулират.
x [Initialize Personal Information]
(Изтриване на лични данни)
Можете да изтриете личните си данни,
съхранени в системата.
Настройки и корекции
x [Renderer Access Control] (Контрол на
достъпа за модула за рендиране)
Задаване дали да се приемат команди от DLNA
контролери.
[Resetting] (Нулиране)
x [Media Remote Device Registration]
(Регистрация на устройство Media Remote)
Регистриране на вашето „Media remote“
устройство.
x [Registered Media Remote Devices]
(Регистрирани устройства Media Remote)
Показване на списък с вашите регистрирани
устройства „Media Remote“.
[Easy Setup]
(Лесна настройка)
Повторно изпълнение на „Лесна настройка“
за извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите на екрана.
63BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
• За да предотвратите риска от пожар или
електрически удар, не поставяйте предмети,
пълни с течности, като например вази, върху
системата и не я поставяйте близо до вода, като
например вана или душ-кабина. В случай че в
корпуса попадне предмет или течност, изключете
системата от контакта и я предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да я
използвате отново.
• Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
Ако го направите, може да получите
електрически удар.
За източниците на захранване
• Изключете устройството от електрическия
контакт, ако не възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време. За да изключите
кабела, издърпайте го за щепсела, никога не
дърпайте самия кабел.
За разполагането
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите прегряването й.
• При висока сила на звука за продължителен
период от време корпусът се нагорещява на
допир. Това не е неизправност. Въпреки това
избягвайте да докосвате корпуса. Не поставяйте
системата в затворено пространство, където
вентилацията е слаба, тъй като това може да
предизвика прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори чрез
поставяне на каквото и да е върху системата.
Тя е оборудвана с усилвател с висока мощност.
Ако вентилационните отвори бъдат блокирани,
системата може да прегрее и да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности
(килими, одеяла и др.) или близо до материали
(пердета, драперии), които може да блокират
вентилационните отвори.
• Не инсталирайте системата в затворено
пространство, като например полица за книги
или подобна мебел.
• Не поставяйте системата близо до източници на
топлина, като например радиатори и
въздухопроводи, или изложена на директна
слънчева светлина, висока запрашеност,
механични вибрации или удари.
• Не поставяйте системата върху наклонена
повърхност. Тя е проектирана да работи само
в хоризонтално положение.
64BG
• Дръжте системата и дисковете далече от
компоненти със силни магнити, като например
микровълнови печки или големи и мощни
високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
За функционирането
• Ако системата е внесена директно от студено на
топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на устройството да се кондензира
влага. Ако това се случи, системата може да не
функционира правилно. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Когато премествате системата, изваждайте диска,
ако има такъв. Ако не го направите, дискът може
да бъде повреден.
• Ако в корпуса попадне нещо, изключете уреда от
контакта и го предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да го
използвате отново.
За регулирането на силата на звука
• Не увеличавайте силата на звука, докато слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или без аудиосигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да се повредят, ако
внезапно се възпроизведе участък с високо ниво
на звука.
За почистването
• Почиствайте корпуса, панела и елементите за
управление с мек парцал, леко навлажнен със
слаб препарат за почистване. Не използвайте
никакви абразивни тъкани или гъби, почистващи
прахове или разтворители, като спирт
или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани със
системата ви, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
За почистващи дискове, препарати за
почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове). Те може да
причинят повреда на апарата.
За смяната на части
• В случай че системата бъде ремонтирана,
подменените части може да бъдат задържани
с цел повторна употреба или рециклиране.
За цвета на телевизора
• Ако високоговорителите причинят
неравномерност на цветовете на телевизионния
екран, изключете телевизора, след което го
включете обратно след 15 до 30 минути.
Ако неравномерността продължи, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Тази система може да показва
неподвижно видеоизображение или
изображение на екранния дисплей върху
телевизионния екран неограничено време.
Ако оставите това да продължи за дълъг период
от време, рискувате да повредите трайно
телевизионния екран. Прожекционните
телевизори са изключително податливи на това.
Забележки относно
дисковете
За поддръжката на дисковете
• За да поддържате диска чист, хващайте го
за ръба. Не докосвайте повърхността.
• Не залепвайте хартия или тиксо върху
диска.
За преместването на системата
• Преди да преместите системата, се уверете,
че няма поставен диск в нея, и изключете
захранващия кабел от електрическия контакт.
За почистването
• Преди възпроизвеждане почиствайте
диска с кърпа за почистване.
Избърсвайте диска от центъра навън.
Допълнителна информация
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ въздух,
и не го оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина, тъй като
температурата в него може да се повиши
значително.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутията му.
• Не използвайте разтворители, като
например бензин, разредители, достъпни в
търговската мрежа почистващи препарати
или антистатични спрейове, предназначени
за винилови грамофонни плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартни кръгли дискове. Използване на
нестандартни дискове или такива, който не
са с кръгла форма, (например с форма на
правоъгълник, сърце или звезда) може да
причини повреда.
Не използвайте диск, на който има закрепен
достъпен в търговската мрежа аксесоар, като
например етикет или пръстен.
65BG
Отстраняване на неизправности
Ако срещнете някое от следните затруднения при работата със системата, използвайте
ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт. Ако проблемът
продължи, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизът подмени някои части по време на ремонта, може да
задържи старите.
Общи
Симптом
Проблеми и решения
Захранването не е включено.
• Проверете дали захранващият кабел е включен добре.
Дистанционното управление
не работи.
• Разстоянието между дистанционното управление и устройството е твърде
голямо.
• Батериите в дистанционното управление са слаби.
Тавата на диска не се отваря и
не можете да извадите диска
дори след като натиснете Z.
• Опитайте следното: 1 Натиснете и задръжте N и Z на уреда за повече от
5 секунди, за да отворите тавата на диска. 2 Извадете диска. 3 Изключете
захранващия кабел от електрическия контакт, след което го включете отново
след няколко минути.
Системата не функционира
нормално.
• Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го
включете отново след няколко минути.
Съобщения
Симптом
Проблеми и решения
На телевизионния екран се
• Вижте [Network Update] (Актуализация през мрежата) (стр. 57), за да
показва [A new software version
актуализирате софтуера на системата с по-нова версия.
is available. Please go to the
„Setup“ section of the menu and
select „Network Update“ to
perform the update.] (Налице
е нова версия на софтуера.
Отидете в раздела „Setup“
(Настройка) на менюто
и изберете „Network Update“
(Актуализация през мрежата),
за да извършите
актуализацията).
На дисплея на предния панел
Натиснете "/1, за да изключите системата, и проверете следното, след като
последователно се показват
„STANDBY“ изчезне.
„PROTECTOR“ и „PUSH PWR“. • Има ли късо съединение между означените с + и – кабели на
високоговорителите?
• Използвате ли само указаните високоговорители?
• Нещо блокира ли вентилационните отвори на системата?
• След като проверите горните неща и отстраните проблемите, включете
системата. В случай че проблемът не може да се установи дори след проверка
на всичко горепосочено, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.
На дисплея на предния панел се • Изключете функцията за заключване за деца (стр. 50).
показва „LOCKED“.
На дисплея на предния панел се • Свържете се с най-близкия търговец на Sony или с местен упълномощен
показва „DEMO LOCK“.
сервиз на Sony.
На дисплея на предния панел се • Свържете се с най-близкия търговец на Sony или с местен упълномощен
показва „Exxxx“.
сервиз на Sony и съобщете кода на грешката.
На целия телевизионен екран се • Свържете се с най-близкия търговец на Sony или с местен упълномощен
показва
без каквито и да е
сервиз на Sony.
съобщения.
66BG
Картина
Симптом
Проблеми и решения
Няма картина.
• Проверете метода на извеждане на сигнала от системата (стр. 22).
Няма картина при свързване
чрез HDMI кабел.
• Устройството е свързано към входно устройство, което не е съвместимо
с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) („HDMI“ на предния
панел не светва) (стр. 22).
3D изображенията от конектора • В зависимост от телевизора или видеокомпонента може да не се покажат 3D
HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2)
изображения.
не се показват на
телевизионния екран.
Няма картина или изходната
• При възпроизвеждане на BD-ROM диск може да не се изведе изображение с
разделителна способност е
висока разделителна способност поради ограниченията на защитата срещу
ниска, когато правите връзка с
копиране. Препоръчваме да направите HDMI връзка (стр. 22).
компонентен видеокабел. (Само
за модели, които не са за Европа
или Саудитска Арабия.)
Тъмните области на картината
са твърде тъмни, светлите –
прекалено светли или
неестествени.
• Задайте [Picture Quality Mode] (Режим на качество на картината) на
[Standard] (Стандартно) (по подразбиране) (стр. 40).
Картината не се извежда
правилно.
• Проверете настройките на [Output Video Format] (Формат на изходния
видеосигнал) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 58).
• Ако едновременно се извеждат аналогови и цифрови сигнали, задайте
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p извеждане)
в [Screen Settings] (Настройки на екрана) на [Off] (Изкл.) (стр. 59).
• За BD-ROM дискове проверете настройките на [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p извеждане) в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 59).
Появява се шум в картината.
• Почистете диска.
• Ако видеосигналът от системата преминава през видеокасетофон, преди да
стигне до телевизора, защитеният срещу копиране сигнал на някои BD/DVD
програми може да окаже влияние върху качеството на картината. Ако все
още изпитвате проблеми дори когато свържете уреда директно към
телевизора, опитайте да свържете устройството към другите входни
конектори.
Допълнителна информация
Не се показва картина, когато • Натиснете и задръжте N и VOL – на уреда за повече от 5 секунди, за да
нулирате разделителната способност на изходния видеосигнал до найразделителната способност на
изходния видеосигнал, избрана ниската.
в [Output Video Format]
(Формат на изходния
видеосигнал), е неправилна.
Изображението не се показва на • Проверете настройките на [TV Type] (Тип телевизор) в [Screen Settings]
целия телевизионен екран.
(Настройки на екрана) (стр. 58).
• Съотношението на кадъра в диска е фиксирано.
Има неравномерност на
цветовете на телевизионния
екран.
• Ако високоговорителите се използват с телевизор с кинескоп или проектор
с електроннолъчеви тръби, поставете високоговорителите най-малко на
0,3 метра от телевизора.
• Ако неравномерността на цветовете продължи, изключете телевизора, след
което го включете след 15 до 30 минути.
• Уверете се, че близо до високоговорителите няма магнитни предмети
(магнитна ключалка на телевизионната поставка, медицински уред, играчка
и др.).
• Изберете входния сигнал на телевизора за тази система.
Няма картина след
възпроизвеждане на видеофайл
или снимка от iPod/iPhone.
(Само при модели за Европа,
Австралия, Сингапур
и Тайланд.)
67BG
Звук
Симптом
Проблеми и решения
Няма звук.
• Кабелът на високоговорителя не е свързан добре.
• Проверете настройките на високоговорителите (стр. 49).
Звукът от Super Audio CD от
• HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не приемат аудиоформат, който съдържа защита
компонент, който е свързан към срещу копиране. Свържете аналоговия аудиоизход на компонента към
конектора HDMI (IN 1) или
конекторите AUDIO (AUDIO IN L/R) на уреда.
HDMI (IN 2), не се извежда.
Няма звук от телевизора през
• Задайте [Control for HDMI] (Управление на HDMI) в [HDMI Settings]
конектора HDMI (OUT), когато (Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата) на [On]
използвате функцията
(Вкл.) (стр. 62). Също така задайте [Audio Return Channel] (Обратен звуков
„Обратен звуков канал“.
канал) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) в [System Settings]
(Настройки на системата) на [Auto] (Автоматично) (стр. 62).
• Уверете се, че телевизорът ви е съвместим с функцията „Обратен звуков
канал“.
• Уверете се, че телевизорът, който е съвместим с функцията „Обратен звуков
канал“, е свързан с HDMI кабел към съответния конектор.
Системата не извежда звука
правилно, когато е свързана
към цифров приемник.
• Задайте [Audio Return Channel] (Обратен звуков канал) в [HDMI Settings]
(Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата) на [Off]
(Изкл.) (стр. 62).
Чува се силно бучене или шум.
• Отдалечете телевизора от аудиокомпонентите.
• Почистете диска.
Звукът престава да бъде стерео • Изберете стерео звук, като натиснете
при възпроизвеждане на
компактдиск.
(стр. 43).
Звукът идва само от централния • В зависимост от диска звукът може да идва само от централния
високоговорител.
високоговорител.
От съраунд
високоговорителите няма звук
или се чува само много
слаб звук.
• Проверете свързването на високоговорителите и настройките за тях
(страници 20, 49).
• Проверете настройките за съраунд (стр. 31).
• В зависимост от източника ефектът на съраунд високоговорителите може
да е по-слабо забележим.
• Възпроизвежда се двуканален източник.
Получават се изкривявания на
звука от свързан компонент.
• Намалете входящото ниво за свързания компонент, като настроите
[Attenuate - AUDIO] (Затихване – AUDIO) (стр. 59).
Тунер
68BG
Симптом
Проблеми и решения
Не могат да се настроят
радиостанции.
• Проверете дали антената е включена добре. Регулирайте антената или
свържете външна, ако е необходимо.
• Силата на сигнала на станциите е твърде слаба (при автоматична настройка).
Използвайте ръчна настройка.
Възпроизвеждане
Симптом
Проблеми и решения
Дискът не се възпроизвежда.
• Кодът на регион на BD/DVD диска не съвпада със системата.
• В уреда се е кондензирала влага и може да повреди лещите. Извадете диска
и оставете уреда включен за около половин час.
• Системата не може да възпроизведе записан диск, който не е финализиран
правилно (стр. 71).
Имената на файловете не се
визуализират правилно.
• Системата може да визуализира само знаци по стандарта ISO 8859-1.
Знаци в други формати може да се визуализират по различен начин.
• В зависимост от използвания записващ софтуер въвежданите символи може
да се визуализират по различен начин.
Дискът не започва да се
възпроизвежда от началото.
• Избрано е възобновяване на възпроизвеждането. Натиснете OPTIONS
и изберете [Play from start] (Възпроизвеждане от началото), след което
натиснете
.
Възпроизвеждането не започва • Точката за възобновяване може да се изчисти от паметта в зависимост
от точката за възобновяване,
от диска, когато
където сте спрели
– отворите тавата на диска;
възпроизвеждането
– изключите USB устройството;
последния път.
– възпроизведете друго съдържание;
– изключите уреда.
Бонусното съдържание или
• Опитайте следното: 1 Извадете диска. 2 Изключете системата. 3
другите данни в BD-ROM диска Изключете и свържете отново USB устройството (стр. 35). 4 Включете
не могат да бъдат
системата. 5 Поставете BD-ROM диска с BONUSVIEW/BD-LIVE.
възпроизведени.
USB устройство
Симптом
Проблеми и решения
USB устройството не се
разпознава
• Опитайте следното: 1 Изключете системата. 2 Изключете и свържете
отново USB устройството. 3 Включете системата.
• Уверете се, че USB устройството е включено добре в
(USB) порта.
• Проверете дали USB устройството или някой кабел не са повредени.
• Проверете дали USB устройството е включено.
• Ако USB устройството е свързано чрез USB концентратор, изключете го
и свържете USB устройството директно към уреда.
Допълнителна информация
Езикът за аудиозаписа/
• Опитайте да използвате менюто на BD или DVD диска.
субтитрите или ъглите не могат • На възпроизвеждания BD или DVD диск не са записани многоезични
да се променят.
записи/субтитри или няколко ъгъла.
BRAVIA Internet Video
Симптом
Проблеми и решения
Качеството на картината или
• Качеството на картината/звука може да е ниско в зависимост от
звука е ниско или някои
доставчиците на интернет съдържание.
програми се визуализират със • Качеството на картината/звука може да се подобри чрез промяна на
загуба на детайли, особено при
скоростта на връзката. Sony препоръчва връзка от поне 2,5 Мб/с за видео със
бързо движение или
стандартна разделителна способност и 10 Мб/с за видео с висока
тъмни сцени.
разделителна способност.
• Не всички видеоклипове съдържат звук.
Картината е малка.
• Натиснете X, за да увеличите мащаба.
69BG
„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI] (Управление на HDMI))
Симптом
Проблеми и решения
Функцията [Control for HDMI]
(Управление на HDMI) не
работи („BRAVIA“ Sync).
• Проверете дали [Control for HDMI] (Управление на HDMI) е зададено на
[On] (Вкл.) (стр. 62).
• Ако промените HDMI връзката, рестартирайте системата.
• Ако е спирало електричеството, задайте [Control for HDMI] (Управление на
HDMI) на [Off] (Изкл.), след което – на [On] (Вкл.) (стр. 62).
• Проверете следното и вижте инструкциите за експлоатация, предоставени
с компонента:
– дали свързаният компонент е съвместим с функцията [Control for HDMI]
(Управление на HDMI);
– дали свързаният компонент е настроен правилно за функцията [Control
for HDMI] (Управление на HDMI).
Мрежова връзка
Симптом
Проблеми и решения
Системата не може да се свърже • Проверете мрежовата връзка (стр. 27) и настройките на мрежата (стр. 62).
към мрежата.
USB безжична LAN връзка
Симптом
Проблеми и решения
Не можете да свържете
компютъра си към интернет,
след като е извършена
настройката [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)].
• Настройките за безжична връзка на маршрутизатора може да се променят
автоматично, ако използвате функцията „Wi-Fi Protected Setup“, преди да
коригирате настройките на маршрутизатора. В такъв случай променете по
съответния начин настройките на безжичната връзка на компютъра.
Не можете да свържете
• Проверете дали маршрутизаторът за безжична LAN връзка е включен.
системата към маршрутизатора • В зависимост от средата, в която се използва, включително материала на
си за безжична LAN връзка.
стената, условията на приемане на радио вълни или преградите между
системата и маршрутизатора за безжична LAN връзка, възможното
разстояние за комуникация може да се съкрати. Преместете системата
и маршрутизатора за безжична LAN връзка по-близо един до друг.
• Устройства, които използват честотна лента от 2,4 GHz, например
микровълнови печки, Bluetooth или цифрови безжични устройства, може да
нарушат комуникацията. Отдалечете уреда от такива устройства или ги
изключете.
Желаният безжичен
маршрутизатор не се засича
дори ако се извърши [Scan]
(Сканиране).
• Натиснете RETURN, за да се върнете към предишния екран, и опитайте
функцията [Scan] (Сканиране) отново. Ако желаният безжичен
маршрутизатор все още не е засечен, натиснете RETURN, за да изберете
[Manual registration] (Ръчно регистриране).
Системата не може да се свърже • Разстоянието между уреда и маршрутизатора за безжична LAN връзка
към мрежата или мрежовата
е твърде голямо (стр. 27).
връзка е нестабилна.
70BG
Дискове, които могат да
се възпроизвеждат
Blu-ray диск
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (музикален
компактдиск)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1) Тъй като спецификациите на Blu-ray диск са нови
Някои операции при възпроизвеждането на
BD/DVD дискове може преднамерено да са
настроени от производителите на софтуер.
Тъй като тази система възпроизвежда BD/
DVD дискове според съдържанието на
диска, проектирано от тези производители,
някои функции на възпроизвеждането може
да не са налице.
Забележка за двуслойните BD/DVD
дискове
Възпроизвежданите картина и звук може да
бъдат прекъснати за момент при
превключването между слоевете.
Код на регион (само за BD-ROM/DVD
VIDEO дискове)
Кодът на региона за системата ви е отпечатан
на гърба на уреда и тя ще възпроизвежда
само BD-ROM/DVD VIDEO дискове (само
възпроизвеждане), обозначени със същия
код на регион или с ALL .
Допълнителна информация
и развиващи се, възможно е някои дискове да не
могат да се възпроизведат в зависимост от типа и
версията им. Също така извеждането на звука се
различава в зависимост от източника, свързания
изходен конектор и избраните настройки
на звука.
2)
BD-RE: Версия 2.1
BD-R: Версии 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R с
органичен пигмент (тип LTH)
BD-R, записан на компютър, не може да се
възпроизвежда, ако постскриптове са
записваеми.
3) Компактдиск или DVD диск няма да се
възпроизведе, ако не е финализиран правилно.
За повече информация вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени със записващото
устройство.
Забележка за операциите при
възпроизвеждане на BD/DVD
дискове
Дискове, които не могат да
се възпроизвеждат
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудиодискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
Забележки относно дисковете
Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които съответстват
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални дискове
с технология за защита срещу копиране не
съответстват на този стандарт. Поради това е
възможно тези дискове да не са съвместими
с този продукт.
71BG
Типове файлове, които
могат да се
възпроизвеждат
Video1)
Файлов формат
Разширения
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
„.mpg,“ „.mpeg,“ „.m2ts,“
„.mts“
Xvid
„.avi“
MPEG4/AVC2)5)
„.mkv,“ „.mp4,“ „.m4v,“
„.m2ts,“ „.mts“
WMV92)5)
„.wmv,“ „.asf“
AVCHD
3)5)
Музика
Файлов формат
Разширения
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC2)4)5)
„.m4a“
WMA9 Стандартен2)4)
„.wma“
LPCM
„.wav“
Снимки1)
Файлов формат
Разширения
JPEG
„.jpg,“ „.jpeg“
GIF
„.gif“
PNG
„.png“
1) Системата
не възпроизвежда тези файлове през
функцията на модула за рендиране.
2)
Системата не възпроизвежда файлове, кодирани
с DRM.
3)
Системата възпроизвежда файлове във формат
AVCHD, които са записани с цифрова
видеокамера и др. За да гледате файлове с формат
AVCHD, дискът с файлове във формат AVCHD
трябва да е финализиран.
4) Системата не възпроизвежда файлове, кодирани
беззагубно.
5)
Системата не възпроизвежда тези файлове през
функцията DLNA.
6)
Системата възпроизвежда само стандартна
разделителна способност чрез функцията DLNA.
72BG
Забележка
• Някои файлове може да не се възпроизвеждат
в зависимост от файловия формат, кодирането,
състоянието на записа или състоянието на DLNA
сървъра.
• Някои файлове, редактирани на компютър, може
да не се възпроизвеждат.
• Системата може да разпознае следните файлове
или папки в BD, DVD дискове, компактдискове
и USB устройства:
– до папки на трето ниво;
– до 500 файла на едно ниво.
• Системата може да разпознае следните файлове
или папки, съхранени в DLNA сървъра:
– до папки на 18-о ниво;
– до 999 файла на едно ниво.
• Някои USB устройства може да не функционират
със системата.
• Системата може да разпознава Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет
или твърд диск), устройства за улавяне на
неподвижно изображение (SICD) и клавиатура
със 101 клавиша (само на предния
(USB)
порт).
• За да избегнете увреждане на данните или
повреда на USB паметта или другите устройства,
изключете системата преди свързване или
изваждане на USB памет или други устройства.
• Системата може да не възпроизвежда гладко
видеофайлове с висока скорост на предаване на
данните от компактдиск с данни. препоръчително
е да възпроизвеждате такива видеофайлове от
DVD диск с данни.
Поддържани аудиоформати
Системата поддържа следните аудиоформати.
Формат
LPCM 2ch
Функция
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
„BD/DVD“
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI1“
„HDMI2“
a
–
a
–
a
–
–
–
„SAT/CABLE“
„Телевизор“
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Поддържан формат.
–: Неподдържан формат.
Допълнителна информация
Забележка
• През HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не се въвежда звук при аудиоформати, които имат защита срещу
копиране, като например Super Audio CD или DVD-Audio.
• За формата „LPCM 2ch“ поддържаната честота на дискретизация на цифровия сигнал е до 96 kHz при
използване на функцията „HDMI1“ или „HDMI2“ и 48 kHz при използване на функцията „Телевизор“
или „SAT/CABLE“.
73BG
Секция на FM тунера
Спецификации
Секция на усилвателя
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
108 W + 108 W (при
3 ома, 1 kHz, 1% общи
хармонични
изкривявания)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д/Централен/Съраунд Л/
Съраунд Д:
167 W (на канал при
3 ома, 1 kHz)
Субуфер:
165 W (при 3 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност:
450/250 mV
Входове (цифрови)
SAT/CABLE (COAXIAL)
Телевизор (Обратен звуков канал/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до 48
kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
96 kHz), Dolby Digital,
DTS
Секция на видеото
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
COMPONENT*:
Y: 1 Vp-p 75 ома
PB, PR: 0,7 Vp-p
75 ома
* Само за модели, които не са за Европа или
Саудитска Арабия.
HDMI секция
Конектор
Тип A (19 извода)
Система за BD/DVD/Super Audio CD/CD
Система на формата на сигнала
Модели за САЩ и Канада: NTSC
Други модели:
NTSC/PAL
USB секция
(USB) порт:
Тип A (за свързване на
USB памет, четец на
карти с памет, цифров
фотоапарат и цифрова
видеокамера)
LAN секция
LAN (100) порт
74BG
100BASE-TX порт
Система
Цифров синтезатор
с кварцово стабилизиран
PLL
Честотен обхват
Модели за САЩ и Канада: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка 100 kHz)
Други модели:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Антена
Проводникова FM
антена
Извод за антената
75 ома, несиметричен
Високоговорители
Предни/съраунд (SS-TSB106) за BDV-E380
Съраунд (SS-TSB106) за BDV-E880
Размери (приблизително) 96 мм × 245 мм × 96 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 0,6 кг
Предни (SS-TSB108) за BDV-E980/BDV-E880
Размери (приблизително) 96 мм × 775 мм × 72 мм
(ш/в/д) (частта за
поставяне на стена)
275 мм × 1205 мм ×
245 мм (ш/в/д) (целият
високоговорител)
Тегло (приблизително) 1,4 кг (частта за
поставяне на стена)
2,9 кг (целият
високоговорител)
Съраунд (SS-TSB109) за BDV-E980
Размери (приблизително) 96 мм × 775 мм × 72 мм
(ш/в/д) (частта за
поставяне на стена)
275 мм × 1205 мм ×
245 мм (ш/в/д) (целият
високоговорител)
Тегло (приблизително) 1,3 кг (частта за
поставяне на стена)
2,8 кг (целият
високоговорител)
Централен (SS-CTB103)
Размери (приблизително) 315 мм × 59 мм × 53 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 0,4 кг
Субуфер (SS-WSB104) за BDV-E880/BDV-E380
Размери (приблизително) 380 мм × 330 мм × 191 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 6,3 кг
Субуфер (SS-WSB105) за BDV-E980
Размери (приблизително) 415 мм × 340 мм × 215 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 7,8 кг
Общи
Изисквания за захранването
Модели за Тайван:
120 V променлив ток,
50/60 Hz
Други модели:
220 V – 240 V променлив
ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергияВключено
положение: 165 W
В режим на готовност:
0,3 W (в
енергоспестяващ режим)
Размери (приблизително) 430 мм × 75 мм × 320 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
Тегло (приблизително) 4,1 кг
• Консумацията в режим на готовност е 0,3W.
• Коефициентът на полезно действие над 85% на
блока на усилвателя се постига с изцяло
цифровия усилвател S-Master.
Допълнителна информация
Дизайнът и спецификациите могат да бъдат
променяни без предупреждение.
75BG
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
не е посочен
Списък с кодове за родителски контрол/регион
Код
Регион
Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Чили
Китай
Колумбия
Дания
Финландия
Франция
76BG
Код
Регион
Германия
Гърция
Хонконг
Индия
Индонезия
Ирландия
Италия
Япония
Корея
Люксембург
Малайзия
Код
Регион
Мексико
Нидерландия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Полша
Португалия
Русия
Сингапур
Испания
Код
Регион
Швеция
Швейцария
Тайван
Тайланд
Великобритания
Индекс
Цифри
3D 34
A
Автоматичен дисплей 62
Автоматичен режим на
готовност 62
Автоматично
калибриране 48, 60
Автоматично стартиране
на парти 63
Актуализация 57
Актуализация през мрежата 57
B
Връзка на BD с интернет 60
C
Скрийнсейвър 62
Слайдшоу 41
Слой за възпроизвеждане при
Super Audio CD 61
Слой за възпроизвеждане при
хибриден BD диск 60
Списък с кодове на езици 76
Субтитри 60
Съотношение на кадъра
за DVD 58
Д
Диагностика на мрежовата
връзка 62
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат 71
Дисплей на предния панел 12
Дистанционно управление 14
Е
Екранен дисплей 61
З
Заден панел 13
Заключване за деца 50
Затихване – AUDIO 59
Звук 60
Звуков ефект 60
И
Извеждане на HDMI
Deep Colour 59
Извеждане на звука 59
Изтриване на лични данни 63
Интернет видео без оценка 61
Интернет съдържание 38
Информация за
възпроизвеждане 35
Информация за системата 62
К
Канали за възпроизвеждане
на Super Audio CD 61
Код на регион 71
Код на регион за родителски
контрол 61
Компресия на динамичния
диапазон на звука 59
Контрол на достъпа за модула
за рендиране 63
Л
Режим на бързо стартиране 62
Режим на пауза 59
Родителски контрол за BD 61
Родителски контрол за DVD 61
Родителски контрол за
интернет видео 61
T
Лесна настройка 29, 63
Тестов тон 50
Тип телевизор 58
M
У
Меню на BD/DVD диск 60
Многоканален звук 44
Управление на HDMI 47, 62
H
Настройка за извеждане
на 3D 58
Настройка на BD Audio MIX 59
Настройка на модула за
рендиране 63
Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D 58
Настройки за гледане
на BD/DVD 60
Настройки за интернет 53, 62
Настройки за музика 61
Настройки за родителски
контрол 61
Настройки за съраунд 60
Настройки на Gracenote 62
Настройки на
високоговорителите 49, 60
Връзка 49
Ниво 49
Разстояние 49
Настройки на екрана 58
Настройки на звука 59
Настройки на мрежата 62
Настройки на сървъра на
връзката 62
Нулиране 63
Нулиране до фабричните
настройки по
подразбиране 63
O
Обратен звуков канал 62
Осветяване/дисплей 61
Ф
Формат на екрана 58
Формат на изходния
видеосигнал 58
A
A/V SYNC 42
B
BD/DVD-ROM 1080/24p
извеждане 59
BD-LIVE 34
BONUSVIEW 34
BRAVIA Internet Video 38
BRAVIA Sync 47
C
CD 71
D
D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 48
DLNA 38, 63
Dolby Digital 43
DTS 43
DVD 71
F
FM режим 45
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 59
R
RDS 46
П
S
Парола 61
Преден панел 11
SLEEP 50
P
USB 35
Регистрация на устройство
Media Remote 63
Регистрирани устройства
„Media Remote“ 63
Режим за конвертиране
на кино 58
U
W
WEP 56
WPA2-PSK (AES) 56
WPA2-PSK (TKIP) 56
WPA-PSK (AES) 56
WPA-PSK (TKIP) 56
77BG
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще. За да разберете
подробности за наличните актуализации, посетете следния URL адрес.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в Тайван:
http://www.sony-asia.com/support/tw
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising