Sony | BDV-NF720 | Sony BDV-NF720 Инструкции за експлоатация

4-418-147-11(1) (BG)
Blu-ray Disc™/
DVD система
за домашно кино
Инструкции за експлоатация
BDV-NF720/BDV-NF620
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не монтирайте устройството
в затворено пространство,
като например библиотека
или вграден шкаф.
За да намалите опасността
от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на
устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не
поставяйте върху устройството
източници на открит пламък,
като например запалени свещи.
За да намалите опасността
от пожар или токов удар, не
допускайте върху устройството
да попадат капки или пръски
и не поставяйте върху него
съдове, пълни с течности,
например вази.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени
батерии на прекалено висока
температура, като например
слънце, огън или подобни
За да се предотврати нараняване,
устройството трябва да бъде
здраво закрепено за пода/стената
в съответствие с инструкциите
за монтаж.
Да се използва само на закрито.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч,
използван в тази Blu-ray диск /
DVD система за домашно
кино, е вреден за очите, не
се опитвайте да разглобите
корпуса.
За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Това устройство е
класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 3R. При
отварянето на предпазния капак
на лазера се излъчва видимо
и невидимо лазерно излъчване,
затова избягвайте директно
излагане на очите.
Тази маркировка се намира
на предпазния капак на лазера
вътре в корпуса.
Това устройство е
класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1. Тази
маркировка се намира върху
задната външна страна.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в
Европа със системи за
разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се третира като битови
отпадъци. Вместо това трябва да
бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
2BG
Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
го закупили.
Изхвърляне
на използвани
батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други
страни в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията
или опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира
като битови отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи за
живак (Hg) или олово (Pb) се
добавят, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, в края
на живота на продукта го предайте
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване.
За всички други батерии
прегледайте раздела за
безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани
батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия се обърнете
към местната администрация, към
службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от
който сте закупили продукта.
Забележка за клиентите:
следващата информация е
приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Производител на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Япония. Упълномощен
представител за ЕМС
и безопасност на продуктите
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Германия. За въпроси
относно сервизното обслужване
или гаранцията вижте адресите,
посочени в отделните
документи за това.
За основното устройство
Табелката се намира на долната
външна страна.
Предпазни мерки
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при
използване на свързващ кабел,
не по-дълъг от 3 метра.
За източниците на захранване
• Устройството не е изключено
от захранването, докато е
включено в контакта на
електрическата мрежа, дори
ако самото то е изключено.
• Тъй уредът се изключва от
електрическата мрежа със
щепсела, включете го
в леснодостъпен контакт. Ако
забележете нещо необичайно
във функционирането на
устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
За гледането на 3D
видеоизображения
Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора
или гадене), докато гледат
3D видеоизображения. Sony
препоръчва всички зрители да
правят редовни почивки, докато
гледат 3D видеоизображения.
Дължината и честотата на
необходимите почивки са
различни при отделните хора.
Трябва да определите
оптималния си режим. Ако
изпитвате какъвто и да е
дискомфорт, трябва да спрете
да гледате 3D видеоизображения,
докато дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно.
Трябва също да прегледате
(i) ръководството и/или
съобщенията за внимание на
всички други устройства, които
използвате с продукта, или
съдържанието на Blu-ray диск,
който се възпроизвежда с този
продукт, както и (ii) уебсайта
ни (http://esupport.sony.com/)
за най-актуалната информация.
Зрението на малките деца
(особено тези под шест години)
е в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар
(като например педиатър или
офталмолог), преди да позволите
на малки деца да гледат 3D
видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят, че
спазват препоръките, изброени
по-горе.
За Blu-ray диск/DVD
приемника (HBD-NF720)
Вижте „Информация за
съвместимост с безжични
продукти“ (включенa
в комплекта).
Защита срещу копиране
• Консултирайте се относно
системите за разширена
защита на съдържание,
използвани както с Blu-ray Disc,
така и с DVD носители. Тези
системи, наричани AACS
(Разширена система за
достъп до съдържание) и
CSS (Система за скремблиране
на съдържанието), може
да съдържат ограничения
за възпроизвеждането,
аналоговия изходен сигнал
и други подобни функции.
Функционирането на
този продукт и поставените
ограничения може да
варират в зависимост от
датата на покупка, тъй като
управителният съвет на AACS
може да приеме или промени
своите правила за ограничаване
след момента на покупката.
• Забележка за Cinavia
Този продукт използва
технология от Cinavia, за
да ограничи използването
на неупълномощени копия на
някои достъпни в търговската
мрежа филми и видеоклипове
и техните аудиозаписи.
Когато бъде засечено
забранено използване на
неупълномощено копие,
се показва съобщение
и възпроизвеждането или
копирането се прекратяват.
Повече информация за
технологията на Cinavia има
в онлайн информационния
център за клиенти на Cinavia на
адрес http://www.cinavia.com.
3BG
За да поискате допълнително
информация за Cinavia по
пощата, изпратете пощенска
карта с адреса си до: Cinavia
Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, САЩ.
Авторски права и
търговски марки
• Тази система използва Dolby*
Digital и системата за дигитален
съраунд DTS**.
* Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby и символът
„двойно D“ са търговски
марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз
според номера на патенти
в САЩ: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други
издадени и предстоящи
патенти в САЩ и по
света. DTS-HD, символът,
както и DTS-HD
и символът заедно са
регистрирани търговски
марки на DTS, Inc..
Продуктът включва
софтуер. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
• Тази система включва
технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логотипът на HDMI
и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в САЩ и други държави.
• Java е търговска марка на
Oracle и/или нейните свързани
фирми.
• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“
са търговски марки на
асоциацията Blu-ray диск.
• „Blu-ray диск“ е търговка марка.
• Логотипите на „Blu-ray диск“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
4BG
VIDEO“ и „[CD]“ са търговски
марки.
• „Blu-ray 3D“ и логотипът на
„Blu-ray 3D“ са търговски марки
на асоциацията Blu-ray диск.
• „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
• „AVCHD“ и логотипът на
„AVCHD“ са търговски марки
на Panasonic Corporation и
Sony Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“
са търговски марки на
Sony Corporation и Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ е регистрирана
търговска марка на Sony
Computer Entertainment Inc.
• Технологията за разпознаване
на музика, видео и свързани
данни се предоставя от
Gracenote®. Gracenote е
индустриалният стандарт
в технологията за разпознаване
на музика и доставянето на
сродно съдържание. За повече
информация посетете
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray диск
и свързани с музика и
видеосъдържание данни от
Gracenote, Inc., авторско
право © от 2000 г. до днес
Gracenote. Gracenote Software,
авторско право © от 2000 г.
до днес Gracenote. За този
продукт или услуга важат един
или повече патенти, собственост
на Gracenote. Вижте уебсайта
на Gracenote за неизчерпателен
списък на приложимите
патенти на Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
логотипът на Gracenote, както
и логотипът на „Powered by
Gracenote“ са или регистрирани
търговски марки, или търговски
марки на Gracenote в САЩ и/
или други държави.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
и Wi-Fi Alliance® са
регистрирани марки на Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ ,
WPA2™ и Wi-Fi Protected
Setup™ са марки на Wi-Fi
Alliance (само за BDV-NF720).
• WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ са марки
на Wi-Fi Alliance (само
за BDV-NF620).
• Логотипът на Wi-Fi CERTIFIED
е знак за съответствие на Wi-Fi
Alliance (само за BDV-NF720).
• Марката Wi-Fi Protected Setup е
марка на Wi-Fi Alliance (само
за BDV-NF720).
• „PhotoTV HD“ и логотипът на
„PhotoTV HD“ са търговски
марки на Sony Corporation.
• Технологията за аудио
кодиране и патентите за MPEG
Layer-3 са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Този продукт включва
собствена технология под
лиценз от Verance Corporation
и е защитен с патент на САЩ
7,369,677 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ
и по света, както и с авторско
право и защита на търговска
тайна за определени аспекти
на тази технология. Cinavia
е търговска марка на Verance
Corporation. Авторско право
2004-2010 Verance Corporation.
Всички права запазени от
Verance. Забранено е
подлагането на обратно
конструиране и разглобяването.
• iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano и iPod touch са
търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други
държави.
• „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че
електронният аксесоар
е предназначен за свързване
конкретно към iPod или
съответно iPhone и че
е одобрен от разработчика
като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple.
Apple не носи отговорност
за функционирането на
това устройство или за
съответствието му със
стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че
използването на този аксесоар
с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт съдържа
технология, която е обект
на определени права на
интелектуална собственост
на Microsoft. Употребата или
разпространението на тази
технология извън този продукт
са забранени без съответния
лиценз или лицензи от
Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на
Microsoft® за достъп до
съдържание PlayReady™ за
защита на интелектуалната
им собственост, включително
защитено с авторски права
съдържание. Това устройство
използва технологията
PlayReady за достъп до
съдържание, защитено
с PlayReady и/или с WMDRM.
Ако устройството не успее
да приложи правилно
ограниченията върху
използването на съдържанието,
собствениците му могат да
изискат от Microsoft да отмени
възможността на устройството
да използва защитено с
PlayReady съдържание.
Отмяната не трябва да оказва
влияние върху незащитено
съдържание или върху такова,
защитено от други технологии
за достъп до съдържание.
Собствениците на съдържание
могат да изискат от вас да
надстроите PlayReady, за да
имате достъп до тяхното
съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма
да имате достъп до съдържание,
което я изисква.
• DLNA®, логотипът на DLNA
и DLNA CERTIFIED™ са
търговски марки, търговски
марки за услуги или знаци за
съответствие на Digital Living
Network Alliance.
• Браузър Opera® от Opera
Software ASA. Авторско право
1995-2010 Opera Software ASA.
Всички права запазени.
• Всички други търговски
марки са търговски марки на
съответните им притежатели.
• Други наименования на
системи и продукти са
основно търговски марки или
регистрирани търговски марки
на производителите. Символите
™ и ® не са включени в този
документ.
Информация за лиценза
за крайния потребител
Gracenote® Лицензно
споразумение с крайния
потребител
Това приложение или устройство
съдържа софтуер от Gracenote,
Inc. of Emeryville, California
(„Gracenote“). Софтуерът
от Gracenote („Софтуер от
Gracenote“) позволява на това
приложение да извършва
идентификация на диск и/или
файл и да получава информация,
свързана с музика, включително
име, изпълнител, запис и заглавие
(„Данни от Gracenote“) от онлайн
сървъри или вградени бази от
данни (наричани общо „сървъри
на Gracenote“), и да извършва
други функции. Можете да
използвате данните от Gracenote
само чрез предвидените за
крайния потребител функции на
това приложение или устройство.
Съгласявате се, че ще използвате
данните от Gracenote, софтуера
на Gracenote и сървърите на
Gracenote само за своя собствена
потреба и с нетърговска цел.
Съгласявате се да не назначавате,
копирате, прехвърляте или
предавате софтуера на Gracenote
или данните от Gracenote на трети
лица. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ДА
НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ДАННИТЕ
ОТ GRACENOTE, СОФТУЕРА
НА GRACENOTE ИЛИ
СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА
ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО
В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
Съгласявате се, че
неизключителният ви лиценз
да използвате данните от
Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote ще бъде
прекратен, ако нарушите тези
ограничения. Ако лицензът ви
бъде прекратен, се съгласявате да
преустановите всяко използване
на данните от Gracenote, софтуера
на Gracenote и сървърите на
Gracenote. Gracenote запазва
всички права над данните от
Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote,
включително всички права
за собственост. При никакви
обстоятелства Gracenote няма
да носи отговорност за плащания
до вас за информация, която сте
предоставили. Съгласявате се,
че Gracenote, Inc. може да
наложи правата си по силата
на настоящото споразумение
спрямо вас директно от свое име.
5BG
Услугата на Gracenote използва
уникален идентификатор за
проследяване на заявки за
статистически цели. Целта
на зададения на произволен
принцип цифров идентификатор
е да позволи на услугата на
Gracenote да брои заявките,
без да добива информация за вас.
За повече информация вижте
уеб страницата с декларацията
за поверителност на Gracenote
за услугата на Gracenote.
Получавате лиценз за софтуера
на Gracenote и всеки елемент
от данните от Gracenote „ВЪВ
ВИДА, В КОЙТО СА“. Gracenote
не дава гаранции и не изказва
твърдения, преки или косвени,
относно точността на данните
от Gracenote от сървърите на
Gracenote. Gracenote си запазва
правото да изтрие данни от
сървърите на Gracenote или да
променя категории данни поради
всяка причина, която Gracenote
сметне за задоволителна. Не се
дава гаранция, че софтуерът или
сървърите на Gracenote са без
грешки или че функционирането
на софтуера или сървърите
на Gracenote ще бъде без
прекъсвания. Gracenote
няма задължението да ви
предоставя нови, подобрени
или допълнителни типове
данни или категории, които
Gracenote може да предоставя
в бъдеще, и има правото да
прекрати услугите си по всяко
време.
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА
ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ,
ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, КОСВЕНИ
ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ,
ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ,
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
И НЕНАРУШЕНИЕ.
GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА
РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО
ЩЕ СЕ ПОСТИГНАТ ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
6BG
СОФТУЕРА НА GRACENOTE
ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ
СЪРВЪРИТЕ НА
GRACENOTE ОТ ВАША
СТРАНА. В НИКАКЪВ
СЛУЧАЙ GRACENOTE НЯМА
ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ
ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ
ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е
ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.
© Gracenote, Inc. 2009
Относно
настоящите
„Инструкции за
експлоатация“
• Указанията в настоящите
„Инструкции за
експлоатация“
описват бутоните
на дистанционното
управление. Можете също
да използвате елементите
за управление на
устройството, ако са
със същите или подобни
имена като тези на
дистанционното
управление.
• В настоящото ръководство
„диск“ се използва като
общо понятие за BD, DVD,
Super Audio CD дискове или
компактдискове, освен ако
не е указано друго в текста
или илюстрациите.
• Използваните
в настоящото ръководство
инструкции са за
BDV-NF720 и BDV-NF620.
BDV-NF720 е моделът,
използван за
илюстрационни цели.
Всяка разлика при работата
е посочена ясно в текста,
например със „Само за
BDV-NF720“.
• Някои илюстрации
са представени като
концептуални скици
и може да се различават от
действителните продукти.
• Извежданото на
телевизионния екран
може да се различава
в зависимост от региона.
• Настройката по
подразбиране е подчертана.
Съдържание
Относно настоящите „Инструкции
за експлоатация“................................ 6
Разопаковане ............................................. 9
Указател за частите и уредите
за управление.................................... 11
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране
на системата ............................. 16
Стъпка 2: Свързване
на системата ............................. 17
Свързване
на високоговорителите .......... 17
Свързване на телевизора .......... 18
Свързване на другите
компоненти (цифров
приемник и др.) ....................... 19
Свързване на антената ............... 21
Стъпка 3: Подготовка за мрежова
връзка ........................................ 21
Стъпка 4: Извършване на „Лесна
настройка“ ................................ 23
Стъпка 5: Избиране
на източника ............................. 24
Стъпка 6: Слушане на съраунд
звук ............................................ 25
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск .................... 27
Възпроизвеждане
от USB устройство........................... 28
Наслаждаване на iPod/iPhone ............. 28
Възпроизвеждане през мрежа............. 30
Налични опции....................................... 33
Корекция на звука
Избиране на аудиоформат,
многоезични записи
или канал ........................................... 37
Наслаждаване на многоканален
звук...................................................... 37
Тунер
Слушане на радио................................... 38
Използване на системата за предаване
на данни (RDS) ................................. 39
Други операции
Използване на функцията Control for
HDMI (Управление за HDMI)
за „BRAVIA“ Sync ............................ 40
Настройване на висок
оговорителите .................................. 41
Използване на таймера
за заспиване ...................................... 42
Деактивиране на бутоните
на уреда .............................................. 42
Управление на телевизор и други
компоненти с предоставеното
дистанционно управление ............ 42
Промяна на яркостта на дисплея
на предния панел и индикатора
за захранването................................ 44
Пестене на енергия в режим
на готовност...................................... 44
Сърфиране в уебсайтове ...................... 45
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка...................................... 47
[Remote Controller Setting Guide]
(Ръководство за настройка
на дистанционното
управление)....................................... 48
[Network Update] (Актуализация
през мрежата)................................... 48
[Screen Settings] (Настройки
на екрана) .......................................... 48
[Audio Settings] (Настройки
на звука)............................................. 50
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане
на BD/DVD диск) ............................ 51
[Parental Control Settings] (Настройки
за родителски контрол) ................. 51
[Music Settings] (Настройки
за музика) .......................................... 52
[System Settings] (Настройки
на системата) .................................... 52
[External Input Settings] (Настройки
за външен вход) ............................... 53
7BG
[Network Settings] (Настройки
на мрежата) .......................................54
[Easy Setup] (Лесна настройка) ............55
[Resetting] (Нулиране) ...........................55
Допълнителна информация
Предпазни мерки ....................................56
Забележки относно дисковете .............57
Отстраняване на неизправности.........58
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат................................62
Типове файлове, които могат да се
възпроизвеждат................................63
Поддържани аудиоформати ................64
Спецификации ........................................65
Списък с кодове на езици.....................67
Азбучен указател.....................................68
8BG
Разопаковане
BDV-NF720
• Предни високоговорители
(2)
• Винтове за
високоговорителя (2)
• Дистанционно
управление
(дистанционно) (1)
• Капачки на винтовете (2)
• Батерии R6 (размер AA)
(2)
• Субуфер (1)
• Конзола (1)
• Капак за кабела (1)
• Кабели на
високоговорител (2 броя –
червен/бял)
• Поставка за скачване за
iPod/iPhone (TDM-iP30)
(1)
• Винтове за конзолата (3)
• USB кабел (1)
• Проводникова FM антена
(1)
• Видеокабел (1)
или
• Конзоли за
високоговорители (2)
• Ръководство за бърза
настройка
• Ръководство за монтиране
на високоговорителите
• Справочно ръководство
• Информация за
съвместимост с безжични
продукти
9BG
BDV-NF620
• Предни високоговорители
(2)
• Винтове за
високоговорителя (2)
• Дистанционно
управление
(дистанционно) (1)
• Капачки на винтовете (2)
• Батерии R6 (размер AA)
(2)
• Субуфер (1)
• Конзола (1)
• Капак за кабела (1)
• Кабели на
високоговорител (2 броя –
червен/бял)
• Поставка за скачване за
iPod/iPhone (TDM-iP30)
(1)
• Винтове за конзолата (3)
• USB кабел (1)
• Проводникова FM антена
(1)
• Видеокабел (1)
• Конзоли за
високоговорители (2)
или
• Ръководство за бърза
настройка
• Ръководство за монтиране
на високоговорителите
• Справочно ръководство
10BG
Указател за частите и уредите за управление
За повече информация вижте страниците, посочени в скоби.
Преден панел
Слот
USB 2
FUNCTION
A Слот за дискове (стр. 27)
B Дисплей на предния панел
C
D
(сензор за дистанционното управление)
USB 2 порт (стр. 28)
Отворете капака, като вкарате нокът в слота.
E Сензорни бутони/индикатори
N (възпроизвеждане)
x (стоп)
./> (предишен/следващ)
Z (изваждане)
FUNCTION (стр. 24)
Избиране на източника на
възпроизвеждане.
VOL
VOL
Относно сензорните бутони/
индикаторите
Тези бутони функционират, когато
индикаторите на сензорните бутони светят.
Можете да включите/изключите индикаторите,
като настроите [Illumination/Display]
(Осветяване/дисплей) (стр. 52). Когато зададете
за [Illumination/Display] (Осветяване/дисплей)
настройка [Auto] (Автоматично), индикаторите
се изключват. В такъв случай докоснете
произволен сензорен бутон. Когато
индикаторите светнат, докоснете желания бутон.
Забележка
• Тези бутони работят, когато ги докоснете леко. Не ги
натискайте с голяма сила.
VOL +/–
F Индикатор за захранване
Свети, докато системата е включена.
G "/1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне на устройството
в режим на готовност.
11BG
Дисплей на предния панел
Относно индикаторите на дисплея на предния панел
A Свети, когато е активирано повторно
възпроизвеждане.
F Показва състоянието на системата,
като например честота на радиото и др.
B Свети, когато се получава стерео звук
(само за радио).
C Свети, когато системата
възпроизвежда чрез функцията PARTY
STREAMING.
D Свети, когато е включен режимът
„Без звук“.
E Свети, когато конекторът HDMI (OUT)
е правилно свързан към съвместимо
с HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) устройство с HDMI или DVI
(Digital Visual Interface) вход.
Когато натиснете DISPLAY,
информацията за потока/състоянието
на декодиране се показва, когато
функцията е с настройка „TV“.
Информацията за потока/състоянието
на декодиране може да не се покаже
в зависимост от потока или елемента,
който се декодира.
Заден панел
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
VIDEO OUT
ANTENNA
COAXIAL 75
SPEAKERS
R
ARC
LAN (100)
A
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
B Порт LAN (100) (стр. 21)
F Конектор Телевизор (DIGITAL IN
OPTICAL) (стр. 18)
C Конектор VIDEO OUT (стр. 18)
G Конектори AUDIO (AUDIO IN L/R) (стр. 19)
D Конектори HDMI (IN 1/IN 2) (стр. 19)
H Конектор ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(стр. 21)
USB 1 порт (стр. 28)
E Конектор HDMI (OUT) (стр. 18)
12BG
AUDIO IN
FM
I Конектори SPEAKERS (стр. 17)
A Z (изваждане)
Дистанционно управление
SPEAKERS TVyAUDIO
По-долу са описани само бутоните за
управление на системата. Вижте
„Управление на телевизор и други
компоненти с предоставеното дистанционно
управление“ (стр. 42) за бутоните за
управление на свързаните компоненти.
Избира дали звукът от телевизора да
се извежда от високоговорителите на
системата или от тези на телевизора.
Тази функция е активна само когато
зададете [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) на [On]
(Вкл.) (стр. 52).
AV "/1 (включено/в готовност) (стр. 42)
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
7
8
9
STB
2
9
DIMMER
3
POP UP/ MENU
4
TOOLS
OPTIONS
RETURN
FUNCTION
MENU
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
6
SUBTITLE
PROG
DISPLAY
7
AUDIO
B Бутони с цифри (страници 38, 42)
Въвеждане на номерата на заглавието/
главата, предварително зададените
номера на станции и т.н.
ENTER
SEN
TUNING
"/1 (включено/в готовност)
(страници 23, 38)
Включване или поставяне на системата
в режим на готовност.
ENTER
0
TOP MENU
Включване или поставяне в режим на
готовност на телевизора или друг
компонент.
SLEEP
Въвеждане на избрания елемент.
C Цветни бутони (червен/зелен/
жълт/син)
Бързи клавиши за избиране на елементи
в някои менюта на BD дискове (може
също да се използват за интерактивни
операции на Java върху BD дискове).
D TOP MENU
Отваряне или затваряне на главното
меню на BD или DVD дискове.
• Бутонът с цифрата 5, както и бутоните
AUDIO, PROG + и N имат осезаеми
точки. Използвайте ги за отправна точка
при работа с дистанционното управление.
• Имената на бутоните, които работят след
натискане на един от бутоните за режим на
работа – TV или STB, са показани с жълт
или зелен етикет.
POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на изскачащото
меню на BD-ROM или DVD диск.
OPTIONS (страници 25, 33, 45)
Извеждане на менюто с опции на
телевизионния екран или на дисплея
на предния панел. (Местоположението
е различно в зависимост от избраната
функция.)
13BG
RETURN
Забележка
Връщане към предишния екран.
• По време на възпроизвеждане на Blu-ray
3D диск бавното възпроизвеждане назад
и възпроизвеждането назад с един кадър
не са достъпни.
C/X/x/c
Преместване на маркировката към
показан елемент.
N (възпроизвеждане)
(въвеждане)
Стартиране или повторно стартиране
на възпроизвеждането (възобновяване
на възпроизвеждането).
Активиране на функцията за
възпроизвеждане с едно докосване
(стр. 40), когато системата е включена
и настроена към функцията „BD/DVD“.
Въвеждане на избрания елемент.
E FUNCTION (страници 24, 38)
Избиране на източника на
възпроизвеждане.
Като зададете [External Input Settings]
(Настройки за външен вход) (стр. 53),
пропускате неизползваните входове,
когато избирате функция.
X (пауза)
HOME (страници 23, 38, 41, 45, 47)
Поставяне на пауза или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
Отваряне или изход от началното
меню на системата.
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането
и запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване).
Точката за възобновяване за заглавие/
запис е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната
снимка от папка със снимки.
SOUND MODE (стр. 25)
Избиране на режима на звука.
3D
Преобразуване на 2D съдържание
в симулирано 3D съдържание при
свързване към съвместимо 3D
устройство.
Вижте „Тунер“ (стр. 38).
Достъп до онлайн услугата „Sony
Entertainment Network™“.
PRESET +/–
F Бутони за операции за
възпроизвеждане
14BG
Бутони за управление на радиото
SEN
TUNING +/–
G
(изключване на звука)
Вижте „Възпроизвеждане“ (стр. 27).
Временно изключване на звука.
./> (предишен/следващ)
AUDIO (стр. 37)
Преминаване към предишната/
следващата глава, запис или файл.
Избиране на аудиоформата/записа.
m/M (бързо/бавно/стопкадър)
Регулиране на силата на звука.
Бързо превъртане назад/бързо
превъртане напред на диска по време на
възпроизвеждане. При всяко натискане
на бутона скоростта на търсене се
променя.
Активиране на възпроизвеждане със
забавен каданс при натискане за повече
от една секунда в режим на пауза.
Възпроизвежда по един кадър при
натискане в режим на пауза.
DISPLAY (страници 27, 30, 45)
2 (сила на звука) +/– (стр. 38)
Извеждане на информация за
възпроизвеждането и сърфирането
в интернет на телевизионния екран.
Извеждане на предварително зададената
радиостанция, честотата и др. на
дисплея на предния панел.
SLEEP (стр. 42)
Настройване на таймера за заспиване.
H SUBTITLE
Избиране на езика на субтитрите,
когато са записани на няколко езика
на BD-ROM/DVD VIDEO диска.
I Бутони за режим на работа (стр. 42)
Смяна на компонента, който ще се
управлява от дистанционното
управление.
BD: Можете да управлявате тази Blu-ray
Disc/DVD система за домашно кино.
TV: Можете да управлявате телевизор.
STB: Можете да управлявате приемник
за кабелна телевизия, цифров сателитен
приемник, цифров видеоприемник и др.
DIMMER
Задаване на яркостта на дисплея
на предния панел и индикатора
за захранване към едно от 2 нива.
15BG
Съвет
Първи стъпки
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране
на системата
• Можете да монтирате високоговорителите на
стена. За подробности вижте предоставеното
„Ръководство за монтиране на
високоговорителите“.
Прикрепване на конзолата към
устройството
Разполагане на системата
Можете да монтирате устройството
в изправено положение, като закрепите
конзолата.
Инсталирайте системата съгласно
илюстрацията по-долу.
A
B
C
1
Вкарайте щифтовете на конзолата
в отворите в долната част на
устройството.
D
A Преден високоговорител (L (ляв))
B Преден високоговорител (R (десен))
C Субуфер
D Устройство
Конзола (включена в комплекта)
2
Затегнете конзолата с винтовете.
Тъй като системата е снабдена с технология
S-Force PRO Front Surround*, можете да
слушате съраунд звук с високоговорителите
пред позицията на слушане.
* S-Force PRO Front Surround 3D пресъздава
убедително впечатление за разстояние
и пространство с истинско усещане за съраунд
звук без нужда от задни високоговорители.
Забележка
• Внимавайте, когато поставяте
високоговорителите и/или стойките им,
прикрепени към тях, върху под, който
е специално обработен (с вакса, масло, полиран
и др.), тъй като може да се получат петна или
обезцветяване.
• Не се подпирайте и не закачайте нищо на
високоговорителя, тъй като той може да падне.
• Високоговорителят на този комплект създава
магнитно поле. Това може да доведе до
неравномерност на цветовете, когато се постави
близо до CRT телевизор или прожектор.
16BG
Винтове (включени в комплекта)
Първи стъпки
Стъпка 2: Свързване
на системата
Не свързвайте захранващия кабел на
устройството към електрическия контакт,
докато не са изпълнени всички останали
връзки.
За да сглобите високоговорителите, вижте
предоставеното „Ръководство за монтиране
на високоговорителите“.
Забележка
• Когато свързвате друг компонент с управление
на силата на звука, намалете я до ниво, при което
звукът няма да е изкривен.
Свързване
на високоговорителите
Свържете кабелите на високоговорителите
така, че да съвпадат с цветовете на
конекторите SPEAKERS на устройството.
При свързването към устройството вкарайте
конектора, докато щракне.
Червен
(Преден десен високоговорител (R))
Бял
(Преден ляв високоговорител (L))
Лилав
(Субуфер)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
17BG
Първи стъпки
Свързване на телевизора
Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори на телевизора си.
B
A
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
R
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
C
AUDIO IN
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
D
Видеовръзки
A
Високо
качество
HDMI кабел1) (не е включен в комплекта)
ARC
2)
или
OUT
B
VIDEO OUT
Видеокабел (не е включен
в комплекта3))
Стандартно
качество
1) Използвайте
високоскоростен HDMI кабел.
конекторът HDMI IN на телевизора е съвместим с функцията ARC (Обратен звуков канал), връзката
с HDMI кабел също може да изпраща цифров аудиосигнал от телевизора. За настройване на функцията
„Обратен звуков канал“ вижте [Audio Return Channel] (Обратен звуков канал) (стр. 52).
3) Включеният в комплекта видеокабел е за връзка на поставката за скачване за iPod/iPhone.
2) Ако
Аудиовръзки
Ако не свържете системата към конектор HDMI на телевизора, който е съвместим
с функцията ARC, направете подходяща аудиовръзка за слушане на звука от телевизора
през високоговорителите на системата.
C
TV
OPTICAL
Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
Високо
качество
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
D
AUDIO
L
R
Аудиокабел (не е включен в комплекта)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
Стандартно
качество
18BG
Свързване на другите компоненти (цифров приемник и др.)
Първи стъпки
Свържете системата, останалите компоненти и телевизора, както следва.
Телевизор
Изходен видеосигнал*
Компонент
(Цифров приемник, видеокасетофон PlayStation®
или цифров сателитен приемник и др.)
Връзка A
Връзка B, C
Посока на сигнала
: Видеосигнал
: Аудиосигнал
Система
* Това свързване е необходимо за връзка A (HDMI връзка).
Изберете един от следните методи за свързване съобразно типа на конектора на компонента.
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
SPEAKERS
R
ARC
LAN (100)
IN 1
A
IN 2
OUT
DIGITAL IN
B
AUDIO IN
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
C
A
Високо качество
HDMI кабел* (не е включен в комплекта)
HDMI OUT
IN 1
IN 2
B
TV
OPTICAL
Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
C
AUDIO
L
Аудиокабел (не е включен в комплекта)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Стандартно
качество
* Използвайте високоскоростен HDMI кабел.
19BG
Когато правите връзка A
Първи стъпки
При тази връзка може да се изпращат и видео-, и аудиосигнали.
Забележка
• Видеосигнали от конекторите HDMI (IN 1/2) се изпращат към конектора HDMI (OUT) само когато
е избрана функцията „HDMI1“ или „HDMI2“.
• За да изпратите аудиосигнал от конекторите HDMI (IN 1/2) към конектора HDMI (OUT), може да се
наложи да промените настройката за извеждане на звука. За подробности вижте [Audio Output]
(Извеждане на звука) в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 50).
• Можете да промените входа за звук от компонент, свързан с конектора HDMI (IN 1), към конектора
Телевизор (DIGITAL IN OPTICAL). За подробности вижте [HDMI1 Audio Input mode] (Режим на вход
на звука през HDMI1) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)(стр. 52). (Само при модели за Европа.)
Когато правите връзка B, C
Свържете системата така, че видеосигналите от нея и от другия компонент да се изпращат
към телевизора, а аудиосигналите от компонента да се изпращат към системата.
Забележка
• Ако направите връзка B, C, задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings]
(Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата) настройка [Off] (Изкл.) (стр. 52).
• Можете да слушате звука от компонента, като изберете функцията „AUDIO“ за връзка B.
20BG
Свързване на антената
Заден панел на устройството
Съвет
AUDIO
L
ANTENNA
COAXIAL 75
R
AUDIO IN
FM
FRONT R
FRONT L
• За да свържете системата към мрежата си,
направете [Easy Network Settings] (Лесни
настройки на мрежата). За подробности вижте
„Стъпка 4: Извършване на „Лесна настройка““
(стр. 23).
За BDV-NF720
или
Проводникова FM антена
(включена в комплекта)
Забележка
• Удължете докрай проводниковата FM антена.
• След като я свържете, дръжте я възможно найхоризонтално.
Изберете метода според своята LAN
(локална мрежа).
• Ако използвате безжична LAN мрежа
Системата разполага с вградена Wi-Fi
връзка и можете да я свържете към
мрежата, като направите съответните
настройки.
• Ако използвате връзка, различна от
безжична LAN
Свържете към мрежата, като осъществите
връзка с LAN кабел, както следва.
Съвет
• Ако FM сигналите са слаби, използвайте 75-омов
коаксиален кабел (не е включен в комплекта),
за да свържете устройството към външна FM
антена.
Заден панел на устройството
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
Рутер за широколентова връзка
LAN
LAN кабел (не е включен в комплекта)
21BG
Първи стъпки
Стъпка 3: Подготовка
за мрежова връзка
Първи стъпки
За BDV-NF620
Изберете метода според своята LAN (локална
мрежа).
Заден панел на устройството
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
LAN (100)
1
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
2
Рутер за
широколентова
връзка
USB адаптер за безжична
LAN мрежа
(не е включен
в комплекта)
1 Настройка на кабелна връзка
Свържете LAN кабел към LAN (100) порта на
устройството.
Съвет
• Препоръчва се екраниран интерфейсен кабел
(LAN кабел), директен или кръстосан.
2 Настройка на USB безжична
връзка
Използвайте безжична LAN връзка през USB
адаптер за безжична LAN мрежа (само за
Sony UWA-BR100*).
USB адаптерът за безжична LAN мрежа може
да не е налице в някои региони/държави.
* От ноември 2011 г.
Изключете уреда, преди да свържете
удължителния кабел или преди да поставите
USB адаптера за безжична LAN мрежа. След
поставянето на USB адаптера за безжична
LAN мрежа към основата и свързването на
удължителния кабел към
USB 1/2 порта
включете отново устройството.
22BG
Когато рутерът ви за безжична LAN мрежа
(точка на достъп) е съвместим с Wi-Fi
Protected Setup (WPS), можете лесно
да зададете настройките на мрежата
с бутона WPS.
В противен случай проверете следната
информация предварително и я запишете
в предоставеното по-долу място.
• Името (SSID*), което идентифицира
мрежата ви**.
• Ако за безжичната ви мрежа е настроена
защита – ключа за сигурност (WEP ключ,
WPA ключ)**.
LAN
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
Преди да направите настройките
на мрежата
* SSID (идентификатор на услугата) е името, което
идентифицира конкретна безжична мрежа.
** Трябва да проверите настройките на рутера си
за безжична LAN мрежа, за да получите
информацията за SSID и ключа за сигурност.
За подробности:
– посетете следния уебсайт:
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
– прегледайте ръководството за експлоатация,
предоставено с рутера за безжична LAN
мрежа
– свържете се с производителя на рутера за
безжична LAN мрежа
Относно защитата на безжичните
LAN мрежи
Тъй като комуникацията чрез функцията
на безжичната LAN мрежа се извършва с
радиовълни, безжичният сигнал евентуално
може да се прехване. За да се предпази
безжичната комуникация, тази система
поддържа различни функции за защита.
Не забравяйте да конфигурирате правилно
настройките за защита в съответствие
с мрежата си.
x Без защита
Стъпка 4: Извършване
на „Лесна настройка“
Преди да изпълните стъпка 4
x WEP
Уверете се, че всички връзки са сигурни,
и едва след това включете захранващия
кабел.
WEP защитава комуникациите, за да не
допусне външни лица да ги прехващат или да
влизат непозволено в безжичната ви мрежа.
WEP е остаряла технология за защита,
която позволява да се свързват по-стари
устройства, които не поддържат TKIP/AES.
Следвайте стъпките по-долу, за да направите
основните корекции и настройки на мрежата
за използване на системата.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от модела за държавата.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
1
TKIP е технология за защита, разработена
в отговор на недостатъците на WEP. TKIP
гарантира по-високо ниво на защита от WEP.
Поставете две батерии R6 (размер AA)
(включени в комплекта) така, че
полюсите им 3 и # да отговарят
на маркировките в отделението.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която използва
усъвършенстван метод за защита, различен
от WEP и TKIP.
AES гарантира по-високо ниво на защита
от WEP или TKIP.
Прикрепване на капака
за кабели към устройството
Можете да покриете конекторите с капака
за кабели, когато използвате устройството
в изправено положение с конзолата.
Вкарайте щифтовете на капака за кабели
в отворите в задната част на устройството.
Капак за кабели (включен в комплекта)
2
3
4
Включете телевизора.
Натиснете [/1.
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, така че сигналът
от системата да се покаже на
телевизионния екран.
Показва се екранът на „Лесна настройка“
за избор на език за екранния дисплей.
23BG
Първи стъпки
Въпреки че можете лесно да направите
настройките, всеки може да прехване
безжичната комуникация или да влезе
непозволено в безжичната ви мрежа, дори
и без сложни инструменти. Имайте предвид,
че има риск от неупълномощен достъп или
прехващане на данни.
Първи стъпки
5
Извършете [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални настройки).
Следвайте екранните инструкции,
за да направите основните настройки
чрез C/X/x/c и
.
C/X/x/c
В зависимост от метода на свързване
(стр. 18) направете следната настройка.
• Връзка с HDMI кабел: Следвайте
инструкциите на телевизионния екран.
• Свързване с видеокабел: Изберете
[16:9] или [4:3], така че картината
да се показва правилно.
6
След като направите [Easy Initial
Settings] (Лесни първоначални
настройки), извършете [Easy Network
Settings] (Лесни настройки на мрежата).
Натиснете C/X/x/c, за да изберете [Easy
Network Settings] (Лесни настройки на
мрежата), след което натиснете
.
Появява се екранът Easy Network Settings
(Лесни настройки на мрежата).
7
Следвайте екранните инструкции,
за да направите настройките на
.
мрежата чрез C/X/x/c и
Ако системата не може да се свърже
с мрежата, вижте „Мрежова връзка“
(стр. 61) или „Безжична LAN връзка“
(стр. 62).
За извеждане на екрана Easy Initial
Settings/Easy Network Settings (Лесни
първоначални настройки/Лесни
настройки на мрежата)
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете [Easy
Setup] (Лесна настройка), след което
натиснете
.
24BG
4
Натиснете X/x, за да изберете
настройката, след което натиснете
.
• [Easy Initial Settings] (Лесни
първоначални настройки)
• [Easy Network Settings] (Лесни
настройки на мрежата)
Показва се екранът Easy Initial Settings/
Easy Network Settings (Лесни
първоначални настройки/Лесни
настройки на мрежата).
Стъпка 5: Избиране
на източника
Можете да изберете източника за
възпроизвеждане.
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже желаната функция.
Когато натиснете FUNCTION веднъж,
на дисплея на предния панел се показва
текущата функция, а при всяко натискане
на FUNCTION функцията се променя, както
следва.
„BD/DVD“ t „USB1“ t „USB2“ t „FM“ t
„HDMI1“ t „HDMI2“ t „Телевизор“ t
„AUDIO“ t „BD/DVD“ t …
Функция
Източник
„BD/DVD“
Диск или мрежово устройство,
което ще се възпроизвежда от
системата
„USB1“/„USB2“ USB устройство или iPod/
iPhone, свързани към
USB 1
(стр. 12) или
USB 2 порт
(стр. 11)
„FM“
„HDMI1“/
„HDMI2“
FM радио (стр. 38)
Компонент, който е свързан
към конекторите HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) на задния
панел (стр. 19)
Източник
Компонент (телевизор и др.),
който е свързан към конектора
Телевизор (DIGITAL IN
OPTICAL) на задния панел,
или телевизор, съвместим
с функцията „Обратен звуков
канал“, който е свързан към
конектора HDMI (OUT) на
задния панел (стр. 18)
„AUDIO“
Компонент, който е свързан
към конекторите AUDIO
(AUDIO IN L/R) на задния
панел (стр. 19)
Съвет
Някои функции може да се променят чрез
екрана на телевизора с натискането на FUNCTION,
X/x и .
Стъпка 6: Слушане
на съраунд звук
След изпълнението на предишните стъпки
и стартирането на възпроизвеждането
можете да се наслаждавате на предварително
програмирани звукови режими, които са
пригодени за различни видове източници
на звук. Те произвеждат вълнуващ и мощен
звук като в киносалон в дома ви.
Избиране на режима на звука
Натиснете SOUND MODE неколкократно по
време на възпроизвеждане, докато на
дисплея на предния панел или на екрана
на телевизора се покаже желаният режим.
Можете да изберете следните елементи.
Текстът в скоби ([--]) се показва на екрана
на телевизора, а текстът, отделен с двойни
кавички („--“), се показва на дисплея на
предния панел.
Звуков режим
Ефект
[Auto]
(Автоматично)
(„AUTO“)
Системата избира [Movie]
(Филм) или [Music] (Музика)
автоматично, за да произведе
звуковия ефект в зависимост
от диска или звуковия поток.
• Двуканален източник: Извежда
двуканален звук във вида,
в който е.
• Многоканален източник:
симулира 7.1- или 5.1­канален
съраунд звук с два предни
високоговорителя и субуфер.
[Movie] (Филм) Системата осигурява
(„MOVIE“)
оптимизиран звук за гледане
на филми.
[Music]
(Музика)
(„MUSIC“)
Системата осигурява
оптимизиран звук за слушане
на музика.
25BG
Първи стъпки
Функция
„Телевизор“
Първи стъпки
Звуков режим
Ефект
[Audio
Enhancer]
(Подобряване
на звука)
(„ENHANCER“)
Системата оптимизира
двуканални източници, като
подобрява звуковите загуби от
аудио компресията. Силата на
звука се регулира автоматично,
за да можете да слушате
аудиосъдържание с непостоянна
сила.
[Sports] (Спорт) Системата осигурява
(„SPORTS“)
оптимизиран звук за гледане
на спортни програми.
[2ch Stereo]
(Двуканално
стерео)
(„2CH ST.“)
Системата извежда звука от
предните високоговорители и
субуфера независимо от формата
на звука или броя на каналите.
Системата осигурява
[Demo Sound]
(Демонстрацио оптимизиран звук, подходящ
нен звук)
за презентации и др.
(„DEMO SND“)
За избиране на режима на звука от
менюто с опции
1
Натиснете OPTIONS и X/x, за да
изберете [Sound Mode] (Режим на
звука), след което натиснете .
2
Натиснете X/x, за да изберете режима
на звука, след което натиснете .
Забележка
• Режимът на звука може да бъде избран само
когато [Sound Effect] (Звуков ефект) е с настройка
[Sound Mode On] (Включен режим на звука)
(стр. 50). Когато [Sound Effect] (Звуков ефект)
е с настройка, различна от [Sound Mode On]
(Включен режим на звука), настройката за
режим на звука не се прилага.
26BG
2
Възпроизвеждане на диск
1
2
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че сигналът
от системата да се покаже на
телевизионния екран.
Поставете диск.
3
Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация на диска.
Съвет
Възпроизвеждане
• Свържете системата към мрежа
(стр. 21).
• Задайте за [BD Internet Connection]
(Връзка на BD с интернет) настройка
[Allow] (Разрешаване) (стр. 51).
Възпроизвеждане
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Дискове, които
могат да се възпроизвеждат“ (стр. 62).
Подготовка за BD-LIVE (само BD-LIVE).
• За да изтриете данните в USB паметта, изберете
[Erase BD Data] (Изтриване на данни от BD)
във
[Video] (Видео), след което натиснете .
Всички данни в папката „buda“ ще бъдат изтрити.
Наслаждаване на Blu-ray 3D
Можете да се насладите на Blu-ray 3D
дискове с логотипа за 3D*.
Възпроизвеждането стартира.
Ако възпроизвеждането не започне
автоматично, изберете
в категорията
[Video] (Видео), [Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки), след което
натиснете .
*
1
• Свържете системата със съвместим
с 3D телевизор чрез високоскоростен
HDMI кабел (не е включен
в комплекта).
• Настройте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D) в
[Screen Settings] (Настройки на екрана)
(стр. 48).
Наслаждаване на BONUSVIEW/
BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логотип „BDLIVE*“ имат допълнително съдържание и
други данни, които могат да бъдат изтеглени
за забавление.
*
1
Свържете USB устройството към
USB 1 порта (стр. 12).
За локално хранилище използвайте
USB памет от 1 GB или повече.
Подготовка за възпроизвеждане на
Blu-ray 3D дискове.
2
Поставете Blu-ray 3D диск.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с диска.
Съвет
• Вижте и инструкциите за експлоатация
на съвместимия с 3D телевизор.
27BG
Извеждане на информацията
за възпроизвеждане
Можете да проверите информацията за
възпроизвеждане и др., като натиснете
DISPLAY.
Показаната информация се различава
в зависимост от типа диск и състоянието
на системата.
Възпроизвеждане от USB
устройство
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки от свързано USB устройство.
За типовете файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Типове файлове,
които могат да се възпроизвеждат“ (стр. 63).
1
Пример: при възпроизвеждане на
BD-ROM диск
Свържете USB устройството към
USB 1 порта (стр. 12) или
USB 2
порта (стр. 11).
Вижте инструкциите за експлоатация на
USB устройството, преди да направите
връзката.
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
A Изходна разделителна способност/
видеочестота
B Номер на заглавие или име
C Текущо избраната настройка за звука
D Налични функции (
субтитри)
ъгъл,
звук,
E Информация за възпроизвеждането
Извежда режима на възпроизвеждане,
лентата за състояние на
възпроизвеждането, типа на диска,
видеокодека, скоростта на предаване
на данните, типа на повторението,
изминалото време, общото време
на възпроизвеждане.
F Номер на главата
G Текущо избраният ъгъл
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
4
Натиснете X/x, за да изберете
[USB
device (USB1)] (USB устройство (USB1))
или
[USB device (USB2)] (USB
устройство (USB2)), след което
натиснете
.
Забележка
• Не изваждайте USB устройството, докато
работи. За да предотвратите повреда
на данните или на USB устройството,
изключете системата, преди да свържете
или отстраните USB устройството.
Наслаждаване на iPod/
iPhone
Можете да се наслаждавате на музика/видео/
снимки и да зареждате батерията на iPod/
iPhone през системата.
Съвместими модели iPod/iPhone
Актуализирайте своя iPod/iPhone с найновия софтуер, преди да използвате със
системата.
28BG
4
x Ако в стъпка 3 сте избрали [Video]
(Видео) или [Music] (Музика)
Видеофайловете/музикалните файлове
се извеждат с списък на телевизионния
екран. Продължете към следващата
стъпка.
За да се наслаждавате на iPod/iPhone
през системата
1
USB 1 порт или
USB 2
порт на устройството
Телевизор
VIDEO IN
USB кабел
(включен в комплекта)
Поставка за скачване за
iPod/iPhone (включена в комплекта)
V I D E O O UT
USB
Видеокабел (включен в комплекта)
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
x Ако сте избрали [Photo] (Снимки)
в стъпка 3
Свържете поставката за скачване
с iPod/iPhone към
USB 1 порта
(стр. 12) или
USB 2 порта (стр. 11),
след което поставете iPod/iPhone
в поставката за скачване с iPod/iPhone.
Когато възпроизвеждате видеофайл/
снимки, свържете изходния конектор за
видеосигнал на поставката за скачване
за iPod/iPhone към входния конектор
за видеосигнал на телевизора чрез
видеокабел, преди да поставите iPod/
iPhone в поставката за скачване за iPod/
iPhone.
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
Натиснете X/x, за да изберете [iPod
(USB1)] или [iPod (USB2], след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
[Please change the TV input to the video
input...] (Сменете телевизионния входен
сигнал на видео...). Превключете
селектора за входен сигнал на телевизора
така, че сигналът от iPod/iPhone да се
покаже на телевизионния екран. След
това стартирайте слайдшоуто, като
управлявате iPod/iPhone директно.
5
Възпроизвеждане
Made for iPod touch 4-то поколение, iPod
touch 3-то поколение, iPod touch 2-ро
поколение, iPod nano 6-о поколение, iPod
nano 5-о поколение (видеокамера), iPod nano
4-то поколение (видео), iPod nano 3-то
поколение (видео), iPod classic, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
Натиснете C/X/x/c и , за да изберете
файла, който искате да възпроизведете.
Звукът от iPod/iPhone се възпроизвежда
от системата.
Когато възпроизвеждате видеофайл,
превключете селектора за входен сигнал
на телевизора така, че сигналът от iPod/
iPhone да се покаже на телевизионния
екран.
Можете да управлявате iPod/iPhone
чрез бутоните на предоставеното
дистанционно управление.
За подробности за работа с iPod/iPhone
вижте и инструкциите за експлоатация
на iPod/iPhone.
Забележка
• За да промените настройка на системата, като
например настройките за режим на звука, докато
разглеждате изображения от своя iPod/iPhone
на телевизора, изберете входния сигнал на
телевизора да е от системата.
• iPod/iPhone се зарежда, когато е свързан към
системата, докато тя е включена.
• Sony не може да поеме отговорност, в случай че
данни, записани на iPod/iPhone, бъдат загубени
или повредени при използване на iPod/iPhone,
свързан към този уред.
• Не изваждайте iPod/iPhone, докато работи. За да
предотвратите повреда на данните или повреда на
iPod/iPhone, изключете системата при свързване
или отстраняване на iPod/iPhone.
29BG
• Системата разпознава само устройства iPod/
iPhone, които вече са били свързани към нея.
• Функцията за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, не работи, докато възпроизвеждате
видеофайлове/снимки от iPod/iPhone.
• Системата може да разпознае до 5 000 файла
(включително папки).
Възпроизвеждане през
мрежа
Контролен панел за поточно
предаване на видеосъдържание
Контролният панел се показва, когато
започне да се възпроизвежда видеофайл.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от доставчиците на интернет
съдържание.
За повторно показване натиснете DISPLAY.
Наслаждаване на Sony
Entertainment Network (SEN)
Sony Entertainment Network осигурява
директно до устройството избрано интернет
съдържание и разнообразни развлечения по
заявка.
Съвет
• Част от интернет съдържанието изисква
регистрация през компютър, преди да може да
бъде възпроизвеждано. За повече подробности
посетете следния уебсайт:
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Част от интернет съдържанието може да не
е налице в някои региони/държави.
1
Подготовка за Sony Entertainment
Network.
Свържете системата към мрежа
(стр. 21).
2
3
30BG
Натиснете SEN.
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
интернет съдържание и разнообразни
развлечения по заявка, след което
натиснете
.
A Дисплей за управление
Натиснете C/X/x/c или
по възпроизвеждането.
за операции
B Лента за състояние на възпроизвеждането
Лента за състояние, посочващ текущото
местоположение курсор, време на
възпроизвеждане, продължителност
на видеофайла.
C Индикатор за състояние на мрежата
Посочва силата на сигнала за безжична
връзка.
Посочва кабелна връзка.
D Скорост на предаване на данни по мрежата.
E Името на следващия видеофайл.
F Името на текущо избрания видеофайл.
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа (DLNA)
Сървър
Този уред може да се използва като плейър
или модул за рендиране.
• Сървър: съхранява и изпраща файлове.
• Плейър: получава и възпроизвежда
файлове от сървъра.
• Модул за рендиране: получава
и възпроизвежда файлове от сървъра
и може да се управлява от друг компонент
(контролер).
• Контролер: управлява модула за
рендиране.
Сървър
Плейър
(Тази система)
За възпроизвеждане на отдалечени
файлове чрез управление на
системата (модул за рендиране)
през DLNA контролер
Можете да управлявате системата със
сертифициран от DLNA контролер, като
например iPhone, при възпроизвеждане
на файлове, съхранени на DLNA сървър.
Сървър
Контролер
Плейър
(Тази система)
Плейър
Подготовка за използване на функцията
DLNA.
• Свържете системата към мрежа (стр. 21).
• Подгответе други сертифицирани от DLNA
компоненти. За подробности вижте
инструкциите им за експлоатация.
За възпроизвеждане на файлове,
съхранени на DLNA сървъра, през
системата (DLNA плейър)
Изберете иконата на DLNA сървъра от
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки) в началното меню,
след което изберете файла, който искате да
възпроизведете.
Възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки на други одобрени от DLNA
компоненти, като ги свържете към
домашната си мрежа.
Модул за рендиране
(Тази система)
Контролирайте тази система чрез DLNA
контролер.
За подробности за работата вижте
инструкциите за експлоатация на DLNA
контролера.
Забележка
• Не управлявайте системата с предоставеното
дистанционно управление и DLNA контролер
едновременно.
• За подробности за DLNA контролера вижте
инструкциите му за експлоатация.
Съвет
• Системата е съвместима с функцията „Play To“
на приложението Windows Media® Player 12,
което стандартно е включено в Windows 7.
31BG
Възпроизвеждане на една
и съща музика в различни
стаи (PARTY STREAMING)
Можете да възпроизвеждате една и съща
музика по едно и също време през всички
компоненти на Sony, които са съвместими
с функцията PARTY STREAMING и са
свързани с домашната ви мрежа.
Съдържанието в
[Music] (Музика)
и функциите „FM“ и „AUDIO“ могат да се
използват с функцията PARTY STREAMING.
Има два вида съвместими с PARTY
STREAMING компоненти:
• PARTY хост: възпроизвежда и изпраща
и музика.
• PARTY гост: възпроизвежда музика,
изпратена от PARTY хост.
Това устройство може да се използва като
PARTY хост или PARTY гост.
PARTY хост
(Тази система)
За използване на системата като
PARTY хост
Изберете запис в
[Music] (Музика),
радиостанция в
[Radio] (Радио) или
[AUDIO] (Аудио) в
[Input]
(Въвеждане), натиснете OPTIONS, след
което изберете [Start PARTY] (Старт на
партито) от менюто с опции, за да започнете.
За да затворите, натиснете OPTIONS, след
което изберете [Close PARTY] (Затваряне
на партито) от менюто с опции.
Забележка
• Ако се възпроизвежда съдържание, което не
е съвместимо с функцията PARTY STREAMING,
системата затваря партито автоматично.
За използване на системата като
PARTY гост
Изберете
[PARTY] (Парти) в
[Music]
(Музика), след което изберете иконата на
устройството на PARTY хост.
За да напуснете PARTY, натиснете OPTIONS,
след което изберете [Leave PARTY]
(Напускане на партито).
За да затворите PARTY, натиснете OPTIONS,
след което изберете [Close PARTY]
(Затваряне на партито).
Забележка
• Продажбата и продуктовите серии на продукти,
съвместими с функцията PARTY STREAMING,
се различават в зависимост от областта.
PARTY гост
Търсене на информация за
видеосъдържание/музика
PARTY гост
Подготовка за PARTY STREAMING.
• Свържете системата към мрежа (стр. 21).
• Свържете компонентите, които са
съвместими с функцията PARTY
STREAMING.
Можете да получавате информация за
съдържание с помощта на технологията на
Gracenote и да търсите свързана информация.
1
2
Свържете системата към мрежа
(стр. 21).
Поставете диск със съдържание, за
което искате да търсите информация.
Можете да извършите търсене за
видеосъдържание от BD-ROM или
DVD-ROM диск, както и търсене
за музика от CD-DA (музикален
компактдиск).
32BG
3
4
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео) или
[Music]
(Музика).
Показва се информацията за
съдържанието.
A Подробности за съдържанието
Показва списък със свързана информация,
като например заглавие, актьори, запис
или изпълнител.
B [Playback History] (Хронология на
възпроизвеждане)
Показва списък с вече възпроизвеждани
заглавия на BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(музикален компактдиск). Изберете
заглавие, за да получите информация
за съдържанието.
C [Search History] (Хронология на търсене)
Показва списък на предишни търсения,
извършени чрез функцията [Video Search]
(Търсене за видео) или [Music Search]
(Търсене за музика).
За търсене на допълнителна
свързана информация
Изберете елемент в списъците, след което
изберете услугата за търсене.
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции за
възпроизвеждане. Наличните елементи
се различават в зависимост от ситуацията.
Общи опции
Елемент
Подробности
[Sound Mode]
(Режим на звука)
Промяна на настройката на
режима на звука (стр. 25).
[Shuffle Setting]
(Настройка за
разбъркване) (само
при iPod/iPhone)
Задаване на разбъркано
възпроизвеждане.
[Repeat Setting]
(Настройка за
повторение)
Задаване на повторно
възпроизвеждане.
[3D Menu]
(3D меню)
[Simulated 3D]
(Симулирано 3D):
Регулиране на
симулирания 3D ефект.
[3D Depth Adjustment]
(Регулиране на 3D
дълбочината): Регулиране
на дълбочината на 3D
изображения.
[2D Playback] (2D
възпроизвеждане):
Задаване на
възпроизвеждането
на 2D изображение.
[Play/Stop]
(Възпроизвеждане/
стоп)
Стартиране или спиране
на възпроизвеждането.
[Play from start]
(Възпроизвеждане
от началото)
Възпроизвеждане на
елемента от началото.
Възпроизвеждане
Натиснете X/x, за да изберете
[Video Search] (Търсене за видео) или
[Music Search] (Търсене за музика).
Налични опции
[Start PARTY (Старт Стартиране на парти
на партито)
с избрания източник.
Този елемент може да не
се покаже в зависимост
от източника.
[Leave PARTY]
(Напускане на
партито)
Напускане на партито,
в което участва системата.
Функцията PARTY
STREAMING продължава
сред другите участващи
устройства.
33BG
Елемент
Подробности
Елемент
Подробности
[Close PARTY]
(Затваряне на
партито)
За PARTY хост: Затваряне
на партито.
За PARTY гост: Затваряне
на партито, в което участва
системата. Функцията
PARTY STREAMING
приключва за всички други
участващи устройства.
[Video Settings]
(Настройки за
видео)
• [Picture Quality Mode]
(Режим на качество на
картината): Избиране на
настройките на картината.
[Auto] (Автоматично),
[Custom1] (По избор 1)
и [Custom2] (По избор 2)
са налични само за HDMI
връзки.
• [Texture Remaster]
(Ремастериране на
текстура): Регулира
рязкостта и детайлите
по ръбовете.
• [Super Resolution] (Супер
разделителна способност):
Подобрява
разделителната
способност.
• [Smoothing]
(Изглаждане): Намалява
сливането на цветовете
на екрана чрез изглаждане
на нюансите в
неконтрастните области.
• [Contrast Remaster]
(Ремастериране на
контраста): Автоматично
се подреждат черните
и белите нива така, че
екранът да не е прекалено
тъмен и изображението
е модулирано.
• [Clear Black] (Изчистване
на черното): Регулира
се показването на
тъмните елементи
в изображението.
Не се потискат всички
светлосенки, като така се
възпроизвеждат красиви
черни тонове.
[Pause] (Пауза)
Поставяне на
възпроизвеждането
на пауза.
Само
[Video] (Видео)
Елемент
Подробности
[A/V SYNC] (Аудио- Коригиране на
видео
несъответствието между
синхронизиране)
картина и звук. За
подробности вижте
„Регулиране на забавянето
между картината и звука“
(стр. 36).
[3D Output Setting]
(Настройка за
извеждане на 3D)
Настройка дали да се
извежда автоматично 3D
видеосигнал, или не.
Забележка
• 3D видеосигналът от
конектора HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) се
извежда независимо
от тази настройка.
[Top Menu] (Главно Показване на главното
меню)
меню на BD или DVD диск.
[Menu/Popup Menu] Показване на изскачащото
(Меню/изскачащо
меню на BD-ROM диск или
меню)
менюто на DVD диск.
34BG
Подробности
Елемент
Подробности
[Title Search]
(Търсене на
заглавие)
Търсене на заглавие на
BD-ROM/DVD VIDEO
дискове и стартиране на
възпроизвеждането от
началото.
[Slideshow Effect]
(Ефект при
слайдшоуто)
Задаване на ефекта при
възпроизвеждане на
слайдшоу.
[Chapter Search]
(Търсене на глава)
Търсене на глава
и стартиране на
възпроизвеждането
от началото.
[Audio] (Аудио)
Избиране на
аудиоформата/записа.
[Subtitle] (Субтитри) Избиране на езика на
субтитрите, когато са
записани на няколко езика
на BD-ROM/DVD VIDEO
диска.
[Angle] (Ъгъл)
Превключване към други
зрителни ъгли, когато са
записани няколко такива
на BD-ROM/DVD VIDEO
дискове.
[Slideshow BGM]
• [Off] (Изкл.): Изключване
(Фонова музика при на функцията.
слайдшоу)
• [My Music from USB]
(Моята музика от USB):
Задаване на файловете
с музика, регистрирани
в [Add Slideshow BGM]
(Добавяне на фонова
музика към слайдшоу).
• [Play from Music CD]
(Възпроизвеждане от
музикален компактдиск):
Задаване на записите от
CD-DA (музикални
компактдискове).
[Switch Display]
(Превключване на
дисплея)
Превключване между [Grid
View] (Изглед на мрежа)
и [List View] (Изглед на
списък).
Завъртане на снимката
на 90 градуса обратно на
часовниковата стрелка.
[IP Content NR Pro]
(IP съдържание NR
Pro)
Регулиране на качеството
на картината на интернет
съдържанието.
[Rotate Left]
(Завъртане наляво)
[Video Search]
(Търсене за видео)
Показване на информация
за BD-ROM/DVD-ROM
дискове въз основа на
технологията на Gracenote.
[Rotate Right]
Завъртане на снимката
(Завъртане надясно) на 90 градуса по посока
на часовниковата стрелка.
Само
[Music] (Музика)
Елемент
Подробности
[Add Slideshow
BGM] (Добавяне на
фонова музика към
слайдшоу)
Регистриране на файлове
с музика в USB паметта
като фонова музика за
слайдшоу (BGM).
[View Image]
(Преглеждане на
изображение)
Възпроизвеждане
Елемент
Показване на избраното
изображение.
[Music Search]
Показване на
(Търсене за музика) информацията за аудио
CD (CD-DA) дискове въз
основа на технологията
на Gracenote.
Само
[Photo] (Снимки)
Елемент
Подробности
[Slideshow]
(Слайдшоу)
Стартиране на слайдшоу.
[Slideshow Speed]
(Скорост на
слайдшоуто)
Промяна на скоростта на
слайдшоуто.
35BG
Регулиране на забавянето
между картината и звука
(A/V SYNC)
Когато звукът и картината на телевизионния
екран се разминават, можете да регулирате
забавянето между тях.
Методът на настройка се различава
в зависимост от функцията.
При възпроизвеждане с функция,
различна от „FM“ или „Телевизор“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на телевизионния екран.
2
Натиснете X/x, за да изберете [A/V
SYNC] (Аудио-видео синхронизиране),
след което натиснете
.
3
Натиснете C/c, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
При възпроизвеждане чрез
функцията „Телевизор“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на дисплея на предния панел.
2
Натиснете X/x неколкократно, докато
на дисплея се покаже „A/V SYNC“,
след което натиснете
или c.
3
Натиснете X/x, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
5
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се изключва
от дисплея на предния панел.
36BG
x Компактдиск
Корекция на звука
Когато системата възпроизвежда BD/
DVD VIDEO диск, записан с няколко
аудиоформата (PCM, Dolby Digital, MPEG
аудио или DTS) или с многоезични записи,
можете да промените аудиоформата или
езика.
При компактдиск можете да изберете звука
от десния или левия канал и да слушате звука
на избрания канал и през десния, и през
левия високоговорител.
Натиснете AUDIO неколкократно по време
на възпроизвеждане, за да изберете
желания аудиосигнал.
Аудиоинформацията се показва на
телевизионния екран.
x BD/DVD VIDEO диск
В зависимост от BD/DVD VIDEO диска
начинът на избиране на език се различава.
Когато са показани 4 цифри, те указват код
на езика. Вижте „Списък с кодове на езици“
(стр. 67), за да проверите за кой език се
отнася кодът. Когато един и същи език
се показва два или повече пъти, BD/DVD
VIDEO дискът е записан в няколко
аудиоформата.
x DVD-VR диск
Показват се типовете аудиозаписи, записани
върху диск.
Пример:
• [ Stereo] (Стерео)
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1))
• [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2))
• [ Main] (Основен)
• [ Sub] (Допълнителен)
• [ Main/Sub] (Основен/допълнителен)
Наслаждаване на
многоканален звук
Корекция на звука
Избиране на аудиоформат,
многоезични записи
или канал
• [ Stereo] (Стерео): Стандартният
стерео звук.
• [ 1/L] (1/Л): Звукът от левия канал (моно).
• [ 2/R] (2/Д): Звукът от десния канал
(моно).
• [ L+R] (Л+Д): Звукът от десния
и левия канали, извеждан съответния
високоговорител поотделно.
(DUAL MONO)
Можете да слушате многоканален звук,
когато системата получава или
възпроизвежда Dolby Digital многоканален
сигнал.
Забележка
• За да приемате Dolby Digital сигнал, трябва да
свържете телевизор или друг компонент към
конектора Телевизор (DIGITAL IN OPTICAL)
с цифров оптичен кабел (страници 18, 19).
Ако конекторът HDMI IN на телевизора ви
е съвместим с функцията Обратен звуков канал
(страници 18,52), можете да получавате Dolby
Digital сигнал чрез HDMI кабел.
Натиснете AUDIO неколкократно, докато
се покаже желаният сигнал на дисплея на
предния панел.
• „MAIN“: Ще се изведе звук на
основния език.
• „SUB“: Ще се изведе звук на
допълнителния език.
• „MAIN/SUB“: Ще се изведе смесен
звук както на основния, така и на
допълнителния език.
Забележка
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1)) и [ Stereo
(Audio2)] (Стерео (Аудио2)) не се показват,
когато на диска е записан само един аудиопоток.
37BG
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
Тунер
Съвет
Слушане на радио
• Можете да настроите [FM Mode] (FM режим) към
всяка предварително зададена станция отделно.
1
За изключване на радиото
2
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
Изберете радиостанцията.
Автоматична настройка
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
На телевизионния екран се показва
[Auto Tuning] (Автоматична настройка).
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
За да отмените автоматичната
настройка, натиснете който и да
е бутон без 2 +/–.
Натиснете "/1.
Предварително задаване
на радиостанции
Можете да настроите предварително до
20 радиостанции. Преди настройка се
уверете, че сте намалили силата на звука
на минимум.
1
2
Ръчна настройка
Коригирайте силата на звука, като
натискате 2 +/–.
3
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на
телевизионния екран.
2
3
Натиснете X/x, за да изберете
[FM Mode] (FM режим), след което
натиснете .
Натиснете X/x, за да изберете
[Monaural] (Моно).
• [Stereo] (Стерео): Стерео приемане
на сигнала.
• [Monaural] (Моно): Монофонично
приемане на сигнала.
38BG
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на
телевизионния екран.
При наличие на шум при FM програма
Ако има шум при FM програма, можете да
изберете монофонично приемане на сигнала.
Няма да има стерео ефект, но приемането
на сигнала ще се подобри.
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
Натиснете TUNING +/– неколкократно.
3
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
4
Натиснете X/x, за да изберете [Preset
Memory] (Памет за предварително
задаване), след което натиснете
.
5
Натиснете X/x, за да изберете желания
номер на предварително зададената
станция, след което натиснете
.
6
Повторете стъпки от 2 до 5, за да
запаметите други станции.
За промяна на номер на
предварително зададена станция
Изберете желания номер на предварително
зададена станция, като натиснете PRESET +/–,
след което изпълнете процедурата от стъпка 3.
Избиране на предварително
зададена станция
1
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
Настройва се последната станция,
от която е получен сигнал.
2
Номерът и честотата на предварително
зададената станция се показват на
телевизионния екран и на дисплея
на предния панел.
При всяко натискане на бутона
системата се настройва на една
предварително зададена станция.
Съвет
• Можете да изберете номер на предварително
зададената станция директно, като натиснете
бутоните с цифри.
Какво представлява системата
за предаване на данни?
Системата за предаване на данни (RDS)
е услуга на излъчване, която позволява на
радиостанциите да изпращат допълнителна
информация заедно с обичайния сигнал на
програмата. Този тунер предлага удобни RDS
функции, като показване на името
на станцията.
Името на станцията се показва
и на телевизионния екран.
Тунер
Натиснете PRESET +/– неколкократно,
за да изберете предварително
зададената станция.
Използване на системата за
предаване на данни (RDS)
Приемане на RDS излъчвания
Трябва само да изберете станция от
честотния диапазон FM.
Когато настроите станция, предлагаща RDS
услуги, името й* се показва на дисплея на
предния панел.
* Ако не бъде прието RDS излъчване, името
на станцията не се показва на дисплея.
Забележка
• RDS може да не работи нормално, ако станцията,
на която сте настроили, не предава RDS сигнала
правилно или ако сигналът е слаб.
• Не всички FM станции предоставят RDS услуга,
нито предоставят един и същи тип услуги. Ако не
сте запознати със системата RDS, консултирайте
се с местните радиостанции за подробности за
RDS услугите във вашия регион.
Съвет
• Докато приемате RDS излъчване, при всяко
натискане на DISPLAY дисплеят на предния
панел се променя, както следва:
Име на станцията t Честота t Номер
на предварително зададената станция t
Име на станцията t …
39BG
Други операции
Използване на функцията
Control for HDMI
(Управление за HDMI)
за „BRAVIA“ Sync
Тази функция е достъпна при телевизори
с функцията „BRAVIA“ Sync.
Като свързвате компоненти на Sony, които са
съвместими с функцията Control for HDMI
(Управление за HDMI) през HDMI кабел,
управлението се улеснява.
Забележка
• За да използвате функцията „BRAVIA“ Sync,
включете системата и всички компоненти, които
са свързани към системата, след като ги свържете
чрез HDMI кабел.
Control for HDMI - Easy Setting
(Управление за HDMI – лесна
настройка)
Можете да настроите функцията [Control for
HDMI] (Управление за HDMI) на системата
автоматично, като активирате съответната
настройка на телевизора.
За подробности за функцията вижте Control
for HDMI (Управление за HDMI) вижте
„[HDMI Settings] (Настройки на HDMI)“
(стр. 52)
Изключване на захранването на
системата
Можете да изключите системата
синхронизирано с телевизора.
Забележка
• Системата не се изключва автоматично, докато
възпроизвежда музика или когато е зададена на
функцията „FM“.
Възпроизвеждане с едно докосване
Когато натиснете N на дистанционното
управление, системата и телевизорът се
включват, а за вход на телевизора се
избира HDMI входът, към който е
свързана системата.
40BG
Контрол на звука, възпроизвеждан
от системата
Можете да улесните управлението,
за да слушате звук от телевизора или
други компоненти.
Можете да използвате функцията за контрол
на звука, възпроизвеждан от системата,
както следва:
• Когато системата е включена, звукът на
телевизора или други компоненти може да
се извежда от нейните високоговорители.
• Когато звукът от телевизора или
други компоненти се извежда през
високоговорителите на системата, можете
да промените кои да са те, като натиснете
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Когато звукът от телевизора и
другите компоненти се извежда през
високоговорителите на системата, можете
да регулирате силата и да изключите звука
на системата чрез управлението на
телевизора.
Обратен звуков канал
Можете да слушате звук от телевизора през
системата с помощта на само един HDMI
кабел. За подробности за настройката вижте
„[Audio Return Channel] (Обратен звуков
канал)“ (стр. 52).
Следване на езика
Когато промените езика за екранния дисплей
на телевизора, езикът на екранния дисплей
на системата също се променя след нейното
рестартиране.
Управление на маршрутизирането
Когато извършвате възпроизвеждане
с едно докосване от свързания компонент,
системата се включва и задава функцията
си на „HDMI1“ или „HDMI2“ (в зависимост
от използвания входен HDMI конектор),
а за вход на телевизора автоматично се
избира HDMI входът, към който е свързана
системата.
x [Level] (Ниво)
Настройване
на високоговорителите
Можете да регулирате нивото на звука на
високоговорителите. Можете да зададете
параметри от –6,0 dB до +6,0 dB. Не
забравяйте да зададете [Test Tone] (Тестов
тон) на [On] (Вкл.) за лесно регулиране.
[Speaker Settings] (Настройки на
високоговорителите)
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен)
0,0 dB: задаване на нивото на предните
високоговорители.
[Subwoofer] (Субуфер) 0,0 dB: задаване
на нивото на субуфера.
1
Натиснете HOME.
x [Test Tone] (Тестов тон)
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Високоговорителите ще възпроизведат
тестов тон, за да регулирате [Level] (Ниво).
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете [Audio
Settings] (Настройки на звука), след
което натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Speaker Settings] (Настройки на
високоговорителите), след което
натиснете
.
Показва се екранът [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите).
5
Натиснете X/x, за да изберете
елемента, след което натиснете
.
[Off] (Изкл.): Високоговорителите не издават
тестов тон.
[On] (Вкл.): Тестовият тон се издава
последователно от всеки високоговорител,
докато нивото се регулира. Когато изберете
един от елементите на [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите),
тестовият тон се издава последователно
от всеки високоговорител.
Регулирайте нивото на звука, както следва.
1
x [Distance] (Разстояние)
Когато местите високоговорителите,
не забравяйте да зададете параметрите за
разстоянието от позицията на слушане
до тях.
Можете да го зададете от 0,0 до 7,0 метра.
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен) 3,0 м:
задаване на разстоянието до предните
високоговорители.
[Subwoofer] (Субуфер) 3,0 м: задаване на
разстоянието до субуфера.
Задайте [Test Tone] (Тестов тон) на
[On] (Вкл.).
2
Натиснете X/x, за да изберете [Level]
(Ниво), след което натиснете
.
3
Натиснете X/x, за да изберете желания
тип високоговорител, след което
натиснете
.
4
Натиснете C/c, за да изберете десния
или левия високоговорител, след
което натиснете X/x, за да регулирате
нивото.
Проверете следните настройки.
5
6
7
Други операции
За да получите възможно най-добрия
съраунд звук, настройте разстоянието на
високоговорителите от позицията си на
слушане. След това използвайте тестовия
тон, за да регулирате баланса на
високоговорителите.
Натиснете
.
Повторете от стъпки от 3 до 5.
Натиснете RETURN.
Системата се връща към предишния
екран.
41BG
8
9
Натиснете X/x, за да изберете [Test
Tone] (Тестов тон), след което
натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете [Off]
(Изкл.), след което натиснете
.
Забележка
• Сигналите на тестовия тон не се извеждат през
конектора HDMI (OUT).
Съвет
• За да регулирате силата на звука на всички
високоговорители едновременно, натиснете
2 +/–.
Използване на таймера
за заспиване
Можете да настроите системата да се
изключи след предварително зададено време,
така че да можете да заспите, докато слушате
музика. Времето може да се настрои на
интервали от 10 минути.
Натиснете SLEEP.
При всяко натискане на SLEEP индикацията
на минутите (оставащото време) на дисплея
на предния панел се променя с 10 минути.
Когато настроите таймера за заспиване,
оставащото време се показва на всеки
5 минути.
Когато оставащото време е по-малко от
2 минути, на дисплея започва да мига
„SLEEP“.
За проверка на оставащото време
Натиснете SLEEP веднъж.
За промяна на оставащото време
Натиснете SLEEP неколкократно, за да
изберете желаното време.
42BG
Деактивиране на
бутоните на уреда
(Заключване за деца)
Можете да деактивирате бутоните на уреда
(с изключение на "/1), за да предотвратите
неправилни действия, като например детска
пакост (функция за заключване за деца).
Натиснете x на уреда за повече от
5 секунди.
На дисплея на предния панел се показва
„LOCKED“.
Функцията за заключване за деца се активира
и бутоните на уреда се заключват. (Можете да
управлявате системата чрез дистанционното
управление.)
За да отмените функцията, натиснете x за
повече от 5 секунди, така че на дисплея да
се покаже „UNLOCK“.
Забележка
• Когато натискате бутоните на уреда, докато
е включена функцията за заключване за деца,
на дисплея на предния панел мига „LOCKED“.
Управление на телевизор
и други компоненти
с предоставеното
дистанционно управление
Забележка
• Когато смените батериите на дистанционното
управление, е възможно настройката му да се
възстанови до стойността по подразбиране
(SONY).
Управление на компонентите
с предоставеното дистанционно
управление
1
2
Натиснете един от двата бутона за
режим на работа: TV или STB, който
отговаря не компонента, който искате
да управлявате.
Натиснете съответните бутони,
изброени в следната таблица.
Бутон
Режим на дистанционното
управление
TV
STB
AV "/1
z
z
Бутони с цифри
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
AUDIO
z
a
SUBTITLE
z
z
z
z
Цветни бутони
(червен/зелен/
жълт/син)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
3D
z
z
SEN
z
./>
z
a
m/M
z
a
N
z
a
X
z
a
SLEEP (t/
)
Режим на дистанционното
управление
TV
STB
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
x
Забележка
• В режим TV или STB, ако натиснете който и да е
от горепосочените бутони, бутонът за режим на
работа TV или STB светва. (В зависимост от
настройката на кода обаче някои бутони може
да не функционират, като бутонът за режим
на работа TV или STB може да не свети.)
• В зависимост от телевизора или компонента може
да не е възможно да използвате някои от
бутоните.
Други операции
• z: Бутонът може да се използва
с настройката по подразбиране
на дистанционното управление.
• a: Бутонът може да се използва, когато
промените предварително зададения
код на дистанционното управление.
Бутон
Промяна на предварително
зададения код на
дистанционното управление
(режим с предварително
задаване)
Можете да управлявате компоненти, които
не са на Sony, като промените предварително
зададения код на дистанционното
управление.
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете [Remote
Controller Setting Guide] (Ръководство
за настройка на дистанционното
управление), след което натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете [Preset
Mode] (Режим с предварително
задаване), след което натиснете
.
43BG
5
6
7
8
Натиснете X/x, за да изберете типа
компонент, който искате да
управлявате с предоставеното
дистанционно управление, след което
натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете
производителя на устройството,
след което натиснете
.
Натиснете POP UP/MENU, докато
държите натиснат бутона за режим
на работа TV (за телевизор) или STB
(за приемник на кабелна телевизия,
цифров сателитен приемник, цифров
видеорекордер и др.).
Когато бутонът за режим на работа TV
или STB започне да мига, въведете кода
на телевизионния екран чрез бутоните
с цифри, след което натиснете ENTER.
Ако зададете успешно кода, бутонът
за режим на работа TV или STB ще
премигне бавно два пъти. Ако
настройката не е успешна, бутонът
за режим на работа TV или STB ще
премигне бързо пет пъти.
Забележка
• Можете да излезете от режима с предварително
задаване, като натиснете бутона за режим на
работа TV или STB (според това, кой бутон мига).
• Ако не използвате дистанционното управление
в продължение на повече от 10 секунди по време
на режима с предварително задаване,
дистанционното управление ще излезе от него.
Изчистване на предварително
зададения код от паметта на
дистанционното управление
1
Първо натиснете и задръжте AV ?/1,
после натиснете 2 –, след което – CH –.
Бутоните BD, TV и STB светват.
2
Пуснете всички бутони.
Бутоните за режим на работа BD, TV
и STB се изключват и предварително
зададеният код се изчиства.
Дистанционното управление се връща
към настройките си по подразбиране.
44BG
Промяна на яркостта
на дисплея на предния
панел и индикатора
за захранването
Натиснете DIMMER.
При всяко натискане на DIMMER яркостта
на дисплея на предния панел и индикатора
за захранването се променя.
Пестене на енергия
в режим на готовност
Проверете дали са направени следните две
настройки:
– [Control for HDMI] (Управление на HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
е с настройка [Off] (Изкл.) (стр. 52).
– [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране) е зададено на [Off] (Изкл.)
(стр. 53).
Сърфиране в уебсайтове
1
Подгответе системата за сърфиране
в интернет.
Свържете системата към мрежа
(стр. 21).
2
Екран на интернет браузъра
Можете да проверите информацията за
уебсайт, като натиснете DISPLAY.
Информацията на екрана се различава
в зависимост от състоянието на уебсайта
и страницата.
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Натиснете C/c, за да изберете
[Network] (Мрежа).
4
Натиснете X/x, за да изберете [Internet
Browser] (Интернет браузър), след
което натиснете
.
Появява се екранът [Internet Browser]
(Интернет браузър).
Забележка
• Някои уебсайтове може да не се визуализират
правилно или да не работят.
За въвеждане на URL адрес
Изберете [URL entry] (Въвеждане на URL
адрес) от менюто с опции.
Въведете URL адреса с помощта на
софтуерната клавиатура, след което изберете
[Enter] (Въвеждане).
За задаване на началната страница
по подразбиране
Докато страницата, която искате да зададете,
е показана, изберете [Set as start page]
(Задаване като начална страница) от менюто
с опции.
За връщане към предишната
страница
Изберете [Previous page] (Предишна
страница) от менюто с опции.
Ако предишната страница не се покаже дори
ако изберете [Previous page] (Предишна
страница), изберете [Window List] (Списък
с прозорците) от менюто с опциите и от
списъка изберете страницата, на която
искате да се върнете.
A Заглавие на страницата
Други операции
3
B Адрес на страницата
C Курсор
Премествайте чрез натискане на C/X/x/c.
Поставете курсора върху връзката, която
искате да прегледате, след което натиснете
. Свързаният уебсайт се визуализира.
D Икона за SSL
Показва се, когато свързаният URL адрес
е защитен.
E Индикатор за силата на сигнала
Показва се, когато системата е свързана
към безжична мрежа.
F Лента за напредъка/икона за зареждане
Показва се, когато страницата се чете,
или по време на изтегляне/прехвърляне
на файл.
G Поле за въвеждане на текст
Натиснете , след което изберете [Input]
(Въвеждане) от менюто с опции, за да
отворите софтуерната клавиатура.
H Плъзгач
Натиснете C/X/x/c, за да преместите
визуализацията на страницата наляво,
нагоре, надясно или надолу.
За изход от интернет браузъра
Натиснете HOME.
45BG
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
Елементи
Подробности
[Browser Setup]
(Настройка на
браузъра)
Показване на настройките
на интернет браузъра.
• [Zoom] (Мащабиране):
увеличаване или
намаляване на размера
на визуализираното
съдържание.
• [JavaScript Setup]
(Настройка на JavaScript):
задаване дали да се
активира, или деактивира
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Настройка
на „бисквитките“):
задаване дали браузърът
да приема „бисквитки“,
или не.
• [SSL Alarm Display]
(Предупредителна
индикация за SSL):
задаване дали да се
активира, или
деактивира SSL.
[Input] (Въвеждане) Показва софтуерната
клавиатура за въвеждане
на знаци по време на
преглеждане на уебсайт.
[Break] (Нов ред)
Преместване на курсора
на следващия ред в полето
за въвеждане на текст.
[Delete] (Изтриване) Изтриване на един знак
отляво на курсора по време
на въвеждане на текст.
46BG
[Window List]
(Списък с
прозорците)
Показва списък с всички
отворени в момента
уебсайтове.
Позволява ви да се върнете
към вече визуализирани
уебсайтове чрез избиране
на прозореца.
[Bookmark List]
(Списък с отметки)
Показва списъка
с отметките.
Елементи
Подробности
[URL entry]
(Въвеждане на URL
адрес)
Позволява ви да въведете
URL адрес, когато е
показана софтуерната
клавиатура.
[Previous page]
(Предишна
страница)
Преминаване към
предходно показана
страница.
[Next page]
(Следваща
страница)
Преминаване към
следващата показана
страница.
[Cancel loading]
(Отказ на
зареждането)
Спиране на зареждането
на страница.
[Reload]
(Презареждане)
Презареждане на същата
страница.
[Add to Bookmark]
(Добавяне към
отметките)
Добавяне на показания
в момента уебсайт към
списъка с отметки.
[Set as start page]
(Задаване като
начална страница)
Задаване на показания
в момента уебсайт като
начална страница по
подразбиране.
[Open in new
window] (Отваряне
в нов прозорец)
Отваряне на връзка
в нов прозорец.
[Character encoding] Задаване на кода
(Кодиране на
за символите.
символи)
[Display certificate]
(Показване на
сертификата)
Показване на
сертификатите на сървъра,
изпратени от страници,
поддържащи SSL.
Икона
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка
Можете да извършвате различни други
настройки на параметрите, например
на картината и на звука.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
Забележка
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
Натиснете X/x, за да изберете иконата
на категорията на настройката, която
искате да промените, след което
натиснете
.
Можете да настроите следните опции.
Икона
[Audio Settings] (Настройки на
звука) (стр. 50)
Извършване на настройките
на звука според типа на
свързаните конектори.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане на
BD/DVD диск) (стр. 51)
Извършване на подробни
настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD
дискове.
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол) (стр. 51)
Извършване на подробни
настройки за функцията
„Родителски контрол“.
[Music Settings] (Настройки за
музика) (стр. 52)
Извършване на подробни
настройки за възпроизвеждане
на [Super Audio CD].
[System Settings] (Настройки
на системата) (стр. 52)
Извършване на свързаните
със системата настройки.
[External Input Settings]
(Настройки за външен вход)
(стр. 53)
Задаване на настройката за
пропускане на входния сигнал
за всеки външен изход.
Обяснение
[Network Settings] (Настройки
на мрежата) (стр. 54)
[Remote Controller Setting
Guide] (Ръководство
за настройка на
дистанционното управление)
(стр. 48)
[Easy Setup] (Лесна настройка)
(стр. 55)
Извършване на подробни
настройки за интернет и
мрежа.
Извършване на настройките
на дистанционното за
управление на телевизора
и други компоненти.
Повторно изпълнение на
„Лесна настройка“ за
извършване на основните
настройки.
[Network Update]
(Актуализация през мрежата)
(стр. 48)
[Resetting] (Нулиране)
(стр. 55)
Актуализиране на софтуера на
системата.
Настройки и корекции
• Настройките за възпроизвеждане от диска са
с предимство спрямо тези от дисплея за
настройка и е възможно не всички описани
функции да работят.
Обяснение
Възстановяване на
фабричните настройки на
системата.
[Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 48)
Извършване на настройките
на екрана според типа на
свързаните конектори.
47BG
[Remote Controller
Setting Guide]
(Ръководство
за настройка на
дистанционното
управление)
x [Preset Mode] (Режим с предварително
задаване)
Можете да промените предварително
зададения код на дистанционното
за управление на компоненти на
производители, различни от Sony.
За подробности вижте „Промяна на
предварително зададения код на
дистанционното управление (режим
с предварително задаване)“ (стр. 43).
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
x [3D Output Setting] (Настройка
за извеждане на 3D)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция,
за да визуализирате цялото съдържание
в 2D формат.
Забележка
• 3D видеосигналът от конектора HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) се извежда независимо от
тази настройка.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Настройка
на размера на телевизионния екран за 3D)
Настройване на размера на екрана на
телевизора ви, съвместим с 3D.
Забележка
• Тази настройка не се прилага за 3D видеосигнали
през конектора HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
[Network Update]
(Актуализация през
мрежата)
За информация относно функциите за
актуализация вижте следния уебсайт:
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
По време на актуализация на софтуера
на дисплея на предния панел се показва
„UPDATING“. След като актуализацията
завърши, основното устройство се изключва
автоматично. Изчакайте завършването на
актуализацията. Не включвайте и не
изключвайте основното устройство.
Не работете с основното устройство
или телевизора.
48BG
x [TV Type] (Тип телевизор)
[16:9]: изберете тази опция, когато свързвате
с широкоекранен телевизор или такъв
с функция за широкоекранен режим.
[4:3]: изберете тази опция, когато свързвате
с телевизор с екран 4:3 без функция за
широкоекранен режим.
x [Screen Format] (Формат на екрана)
[Full] (Цял): изберете тази опция, когато
свързвате с телевизор с функция за
широкоекранен режим. Показва картина за
екран със съотношение 4:3 при съотношение
16:9 дори и на широкоекранен телевизор.
[Normal] (Нормален): променя размера на
картината така, че да се вмести в размера на
екрана при оригиналното си съотношение.
x [DVD Aspect Ratio] (Съотношение на
кадъра за DVD)
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p Output
извеждане)
[Letter Box] (Пощенска кутия): показва
широка картина с черни ленти отгоре
и отдолу.
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само
при свързване на съвместим с 1080p/24
телевизор чрез конектора HDMI (OUT).
[On] (Вкл.): изберете тази опция, когато
телевизорът е съвместим с видеосигнали
1080p/24.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
телевизорът не е съвместим с видеосигнали
1080p/24.
[Pan & Scan] (Панорамно изрязване): показва
картината с пълна височина върху целия
екран, отрязана отстрани.
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p
извеждане)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Уредът автоматично
открива дали материалът е въз основа на
видео, или на филм и превключва към
съответния режим на конвертиране.
[Video] (Видео): независимо от материала
винаги ще се избира методът за
конвертиране, подходящ за материал въз
основа на видео.
x [Output Video Format] (Формат на
изходния видеосигнал)
[HDMI]: обикновено избирайте [Auto]
(Автоматично). Изберете [Original
Resolution] (Оригинална разделителна
способност), за да изведете разделителната
способност, записана на диска. (Когато
разделителната способност е по-ниска
от стандартната, тя се увеличава до
стандартната.)
[Video] (Видео): автоматично се задава найниската разделителна способност.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Автоматично): автоматично открива
типа на външното устройство и превключва
на съответната настройка за цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: изберете тази опция, когато свързвате
към устройство с DVI конектор, съвместим с
HDCP.
Настройки и корекции
x [Cinema Conversion Mode] (Режим за
конвертиране на кино)
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само
при свързване на съвместим с 1080p/24
телевизор чрез конектора HDMI (OUT).
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
телевизорът не е съвместим с видеосигнали
1080p/24.
x [HDMI Deep Colour Output] (Извеждане на
HDMI Deep Colour)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[16bit] (16 бита), [12bit] (12 бита), [10bit]
(10 бита): извежда 16-битов/12-битов/
10-битов видеосигнал, когато свързаният
телевизор е съвместим с Deep Colour.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
картината е нестабилна или цветовете
изглеждат неестествени.
49BG
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[On] (Вкл.): изглажда градацията на
видеосигналите от конектора HDMI (OUT).
[Off] (Изкл.): изберете тази опция при
извеждане на изкривени видеосигнали или
неестествени цветове.
x [Pause Mode] (Режим на пауза) (само за
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW дискове)
[Auto] (Автоматично): картината,
включително обекти, които се движат
динамично, се извежда без трептене.
Обикновено избирайте тази позиция.
[Frame] (Кадър): картината, включително
обекти, които не се движат динамично, се
извежда с висока разделителна способност.
[Audio Settings]
(Настройки на звука)
x [BD Audio MIX Setting] (Настройка на BD
Audio MIX)
[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала,
получен чрез смесване на интерактивния
и вторичния звук в основния звук.
[Off] (Изкл.): извежда единствено
основния звук.
x [Audio DRC] (Компресия на динамичния
диапазон на звука)
Можете да компресирате динамичния
диапазон на аудиозаписа.
[Auto] (Автоматично): възпроизвежда
в динамичния диапазон, указан от диска
(само за BD-ROM диск).
[On] (Вкл.): системата възпроизвежда
аудиозаписа с динамичния диапазон, зададен
от тон-режисьора.
[Off] (Изкл.): без компресия на динамичния
диапазон.
x [Attenuate - AUDIO] (Затихване – AUDIO)
Когато слушате компонент, свързан към
конекторите AUDIO (AUDIO IN L/R), може
да се получи изкривяване. Можете да
предотвратите това, като намалите входното
ниво на устройството.
50BG
[On] (Вкл.): намалява входното ниво.
Изходното ниво ще се намали при тази
настройка.
[Off] (Изкл.): нормално входно ниво.
x [Audio Output] (Извеждане на звука)
Можете да изберете къде се извежда
аудиосигналът.
[Speaker] (Високоговорител): извежда
многоканален звук само през
високоговорителите на системата.
[Speaker + HDMI] (Високоговорител +
HDMI): извежда многоканален звук през
високоговорителите на системата, както
и двуканален сигнал с линейна PCM през
конектора HDMI (OUT).
[HDMI]: извежда звук само през конектора
HDMI (OUT). Форматът на звука зависи от
свързания компонент.
Забележка
• Когато [Control for HDMI] (Управление на
HDMI) е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 52), [Audio
Output] (Извеждане на звука) се настройва
автоматично към [Speaker + HDMI]
(Високоговорител + HDMI) и тази настройка
не може да се променя.
• Аудиосигналите не се извеждат през конектора
HDMI (OUT), когато [Audio Output] (Извеждане
на звука) е с настройка [Speaker + HDMI]
(Високоговорител + HDMI) и [HDMI1 Audio
Input Mode] (Режим на вход на звука през
HDMI1) (стр. 52) е с настройка [TV] (Телевизор).
(Само при модели за Европа.)
• Когато [Audio Output] (Извеждане на звука) е с
настройка [HDMI], форматът на изходния сигнал
за функцията „Телевизор“ е двуканална линейна
PCM.
x [Sound Effect] (Звуков ефект)
Можете да включвате/изключвате звуковите
ефекти на системата (настройка SOUND
MODE (стр. 25)).
[Sound Mode On] (Включен режим на звука):
активира съраунд ефекта на режима на звука
(стр. 25). За горна граница на честотата на
дискретизация се задава 48 kHz.
[Off] (Изкл.): звуковите ефекти са
деактивирани. Можете да чуете звука,
както е записан.
x [Speaker Settings] (Настройки
на високоговорителите)
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане при хибриден BD диск)
За да постигнете най-добрия възможен
съраунд звук, настройте
високоговорителите. За подробности вижте
„Настройване на високоговорителите“
(стр. 41).
[BD]: възпроизвеждане на слоя за BD.
[DVD/CD]: възпроизвеждане на слоя за DVD
или CD.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD диск)
Можете да изберете езика на менюто по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете
кода за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 67).
x [Audio Language] (Език на звука)
Можете да изберете езика на записа по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Original] (Оригинален),
се избира приоритетният език от диска.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете кода
за езика си, като направите справка с
„Списък с кодове на езици“ (стр. 67).
x [Subtitle Language] (Език на субтитрите)
Можете да изберете езика на субтитрите по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 67).
[Allow] (Разрешаване): обикновено
избирайте тази опция.
[Do not allow] (Забраняване): забранява
връзката с интернет.
[Parental Control
Settings] (Настройки
за родителски контрол)
x [Password] (Парола)
Задава или променя паролата за функцията
„Родителски контрол“. Паролата ви
позволява да задавате ограничения за
възпроизвеждане на видео от BD-ROM, DVD
VIDEO дискове или от интернет. Ако е
необходимо, можете да разграничите нивата
на ограничение за BD-ROM и DVD VIDEO
дискове.
Настройки и корекции
x [BD/DVD Menu Language] (Език на менюто
на BD/DVD диск)
x [BD Internet Connection] (Връзка на BD
с интернет)
x [Parental Control Area Code] (Код на
регион за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM или
DVD VIDEO дискове може да се ограничи
според географския регион. Сцени могат да
се блокират или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана и
въведете четирицифрената си парола.
x [BD Parental Control] (Родителски контрол
за BD)/[DVD Parental Control] (Родителски
контрол за DVD)/[Internet Video Parental
Control] (Родителски контрол за интернет
видео)
С настройването на родителски контрол
сцени могат да бъдат блокирани или
заместват с други сцени. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
51BG
x [Internet Video Unrated] (Интернет видео
без оценка)
[Allow] (Разрешаване): разрешава се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Block] (Блокиране): блокира се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Music Settings]
(Настройки за музика)
x [Super Audio CD Playback Layer] (Слой
за възпроизвеждане при Super Audio CD)
[Super Audio CD]: възпроизвеждане на
слоя за [Super Audio CD].
[CD]: възпроизвеждане на слоя за CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Канали за възпроизвеждане на Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 канала): възпроизвеждане
на двуканалната област.
[DSD Multi] (DSD многоканална):
възпроизвеждане на многоканалната област.
[System Settings]
(Настройки на системата)
x [OSD Language] (Език за екранния
дисплей)
Можете да изберете езика за екранните
дисплеи на системата.
x [Illumination/Display] (Осветяване/
дисплей)
Можете да изберете състоянието на
сензорните бутони (стр. 11) и на дисплея
на предния панел (стр. 12).
[On] (Вкл.): сензорните бутони и дисплеят
на предния панел остават осветени.
52BG
[Auto] (Автоматично): сензорните бутони
и дисплеят на предния панел се изключват,
когато системата не се използва.
x [Remote Sensor] (Сензор
за дистанционното управление)
Можете да изберете сензора за
дистанционното управление, който да се
използва, в съответствие с положението
на монтиране на основното устройство.
Във вертикално
положение
В хоризонтално
положение
[Vertical/Horizontal] (Вертикално/
хоризонтално): активни са и двата сензора
за дистанционното управление. Този за
вертикално положение е с предимство.
[Vertical] (Вертикално): активен е само
сензорът за дистанционното управление за
вертикално положение.
[Horizontal] (Хоризонтално): активен е само
сензорът за дистанционното управление за
хоризонтално положение.
x [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
[Control for HDMI] (Управление за HDMI)
[On] (Вкл.): включено. Можете да
управлявате компоненти, които са свързани
с HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): изключено.
[Audio Return Channel] (Обратен звуков
канал)
Тази функция е налице, когато свържете
системата с конектор HDMI IN на телевизор,
съвместим с функцията „Обратен звуков
канал“.
[Auto] (Автоматично): системата може
да получава цифровия аудиосигнал на
телевизора автоматично през HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): изключено.
Забележка
• Тази функция е налице само когато [Control for
HDMI] (Управление за HDMI) е с настройка [On]
(Вкл.).
[HDMI1 Audio Input Mode] (Режим на вход
на звука през HDMI1) (само за модели за
Европа)
Можете да изберете звуковия вход за
компонента, който е свързан към конектора
HDMI (IN 1).
[HDMI1]: звукът от компонента, свързан
към конектора HDMI (IN 1), се въвежда
през HDMI (IN 1).
[TV] (Телевизор): звукът от компонента,
свързан към конектора HDMI (IN 1),
се въвежда през конектора Телевизор
(DIGITAL IN OPTICAL).
x [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране)
x [Power Save Drive] (Устройство за пестене
на енергия)
[On] (Вкл.): намаляване на консумираната
мощност при слаба сила на звука.
[Off] (Изкл.): нормално състояние. системата
може да изведе силата на звука.
[On] (Вкл.): настройване на системата да ви
информира за по-нова версия на софтуера
(стр. 48).
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Gracenote Settings] (Настройки на
Gracenote)
[Auto] (Автоматично): автоматично
изтегляне на информация за диска, когато
спрете възпроизвеждането му. За да теглите,
системата трябва да е свързана към мрежата.
[Manual] (Ръчно): изтегляне на информация
за диска, когато се избере функцията [Video
Search] (Търсене за видео) или [Music Search]
(Търсене за музика).
x [System Information] (Информация
за системата)
Можете да визуализирате информацията
за версията на софтуера и MAC адреса на
системата.
Настройки и корекции
[On] (Вкл.): намаляване на времето за
стартиране от режим на готовност. Можете
да работите със системата скоро след
включването й.
[Off] (Изкл.): настройката по подразбиране.
x [Software Update Notification] (Известие
за актуализация на софтуера)
x [Software License Information]
(Информация за лиценза на софтуера)
Можете да изведете информацията за
лиценза на софтуера.
x [Auto Standby] (Автоматичен режим на
готовност)
[On] (Вкл.): включване на функцията [Auto
Standby] (Автоматичен режим на готовност).
Когато не използвате системата за около
30 минути, тя автоматично влиза в режим
на готовност.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
x [Auto Display] (Автоматичен дисплей)
[On] (Вкл.): автоматично показване на
информация на екрана, когато се променят
разглежданите заглавия, режимите на
картината, аудиосигналите и т.н.
[Off] (Изкл.): показване на информация
само когато натиснете DISPLAY.
x [Screen Saver] (Скрийнсейвър)
[On] (Вкл.): включване на функцията за
скрийнсейвър.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
[External Input
Settings] (Настройки
за външен вход)
Настройката за пропускане е удобна
функция, която ви позволява да пропускате
неизползваните входове, когато избирате
функция.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]
[Do not skip] (Без пропускане): Системата не
пропуска избраната функция, когато се избира
функция с натискането на FUNCTION.
[Skip] (Пропускане): Системата пропуска
избраната функция, когато се избира
функция с натискането на FUNCTION.
53BG
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
x [Internet Settings] (Настройки за
интернет)
Предварително свържете системата към
мрежата. За подробности вижте „Стъпка 3:
Подготовка за мрежова връзка“ (стр. 21).
[Wired Setup] (Настройка на кабелна връзка):
Изберете тази опция, когато свързвате към
рутер за широколентова връзка чрез LAN
кабел.
[Wireless Setup(built-in)] (Настройка на
безжична връзка (вградена)) (само за
BDV-NF720): изберете тази опция, когато
използвате вградения в системата безжичен
LAN адаптер за връзка с безжична мрежа.
[USB Wireless Setup] (USB настройка на
безжична връзка) (само за BDV-NF620):
Изберете това, когато използвате USB
безжичен LAN адаптер за връзка
с безжична мрежа.
[View Network Status] (Преглед на
състоянието на мрежата): Показва
текущото състояние на мрежата.
Съвет
• За повече подробности посетете следния уебсайт
и прегледайте раздела за често задавани въпроси:
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Renderer Set-up] (Настройка на модула
за рендиране)
[Automatic Access Permission] (Разрешение
за автоматичен достъп): задаване дали да
се позволи автоматичен достъп от страна
на новооткрит DLNA контролер.
[Smart Select] (Интелигентен избор):
разрешаване на Sony DLNA контролер да
намери системата като целеви компонент,
който да се управлява чрез инфрачервени
лъчи. Можете да включите или изключите
тази функция.
[Renderer Name] (Име на модула за
рендиране): показване на името на системата
така, както се вижда в други DLNA
устройства в мрежата.
x [Renderer Access Control] (Контрол
на достъпа за модула за рендиране)
Задаване дали да се приемат команди
от DLNA контролери.
x [PARTY Auto Start] (Автоматично
стартиране на парти)
[On] (Вкл.): Стартиране на PARTY или
присъединяване към съществуващо
PARTY при заявка от свързано с мрежата
устройство, съвместимо с функцията PARTY
STREAMING.
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Media Remote Device Registration]
(Регистрация на устройство Media Remote)
Регистриране на вашето „Media Remote“
устройство.
x [Registered Media Remote Devices]
(Регистрирани устройства Media Remote)
x [Network Connection Diagnostics]
(Диагностика на мрежовата връзка)
Показване на списък с вашите регистрирани
устройства „Media Remote“.
Можете да изпълните диагностика на
мрежата, за да проверите дали мрежовата
връзка е направена правилно.
x [Remote Start] (Отдалечено стартиране)
x [Connection Server Settings] (Настройки
на сървъра на връзката)
Задаване дали да се покаже свързаният
DLNA сървър.
54BG
[On] (Вкл.): позволява се включването на
системата от устройството „Media Remote“.
[Off] (Изкл.): изключено.
Забележка
• Тази функция не работи, ако използвате
безжична LAN мрежа чрез USB адаптер за LAN
връзка. (Само за BDV-NF620)
[Easy Setup]
(Лесна настройка)
x [Easy Initial Settings] (Лесни
първоначални настройки)
Изпълнение на [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални настройки) за
извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите на екрана.
x [Easy Network Settings] (Лесни настройки
на мрежата)
[Resetting] (Нулиране)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Нулиране до фабричните настройки
по подразбиране)
Настройки и корекции
Изпълнение на [Easy Network Settings]
(Лесни настройки на мрежата) за
извършване на основните настройки на
мрежата. Следвайте инструкциите на екрана.
Можете да нулирате настройките на
системата до фабричните стойности
по подразбиране, като изберете групата
настройки. Всички настройки в рамките
на групата ще се нулират.
x [Initialize Personal Information]
(Изтриване на лични данни)
Можете да изтриете личните си данни,
съхранени в системата.
55BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
• За да предотвратите риска от пожар или
електрически удар, не поставяйте предмети,
пълни с течности, като например вази, върху
системата и не я поставяйте близо до вода, като
например вана или душ-кабина. В случай
че в корпуса попадне предмет или течност,
изключете системата от контакта и я предайте
за проверка на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
• Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
Ако го направите, може да получите
електрически удар.
За източниците на захранване
• Изключете устройството от електрическия
контакт, ако не възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време. За да изключите
кабела, издърпайте го за щепсела, никога не
дърпайте самия кабел.
За разполагането
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите прегряването й.
• При висока сила на звука за продължителен
период от време корпусът се нагорещява на
допир. Това не е неизправност. Въпреки това
избягвайте да докосвате корпуса. Не поставяйте
системата в затворено пространство, където
вентилацията е слаба, тъй като това може да
предизвика прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори чрез
поставяне на каквото и да е върху системата.
Тя е оборудвана с усилвател с висока мощност.
Ако вентилационните отвори бъдат блокирани,
системата може да прегрее и да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности
(килими, одеяла и др.) или близо до материали
(пердета, драперии), които може да блокират
вентилационните отвори.
• Не инсталирайте системата в затворено
пространство, като например полица за
книги или подобна мебел.
• Не поставяйте системата близо до източници
на топлина, като например радиатори
и въздуховоди, или изложена на директна
слънчева светлина, висока запрашеност,
механични вибрации или удари.
56BG
• Не поставяйте системата върху наклонена
повърхност. Тя е проектирана да работи само
в хоризонтално положение.
• Дръжте системата и дисковете далече от
компоненти със силни магнити, като например
микровълнови фурни или големи и мощни
високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
• Не поставяйте метални предмети пред предния
панел. Те може да ограничат приемането на
радиовълни.
• Не поставяйте системата на място, където се
използва медицинско оборудване. Тя може
да причини неизправност в него.
• Ако използвате пейсмейкър или друго
медицинско устройство, се консултирайте
с лекаря си или с производителя на това
устройство, преди да използвате функцията
за безжична LAN връзка.
За функционирането
• Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на устройството да се кондензира
влага. Ако това се случи, системата може да не
функционира правилно. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Когато премествате системата, изваждайте диска,
ако има такъв. Ако не го направите, дискът може
да бъде повреден.
• Ако в корпуса попадне нещо, изключете уреда
от контакта и го предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да го
използвате отново.
За регулирането на силата на звука
• Не увеличавайте силата на звука, докато слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или без аудиосигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да се повредят,
ако внезапно се възпроизведе участък с високо
ниво на звука.
За почистването
• Почиствайте корпуса, панела и елементите за
управление с мек парцал, леко навлажнен със
слаб препарат за почистване. Не използвайте
никакви абразивни тъкани или гъби, почистващи
прахове или разтворители, като спирт или
бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани със
системата ви, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
За почистващи дискове, препарати
за почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове). Те може
да причинят повреда на апарата.
За смяната на части
• В случай че системата бъде ремонтирана,
подменените части може да бъдат задържани
с цел повторна употреба или рециклиране.
Забележки относно
дисковете
За поддръжката на дисковете
• За да поддържате диска чист, хващайте
го за ръба. Не докосвайте повърхността.
• Не залепвайте хартия или тиксо върху
диска.
За цвета на телевизора
• Ако високоговорителите причинят
неравномерност на цветовете на телевизионния
екран, изключете телевизора, след което го
включете обратно след 15 до 30 минути. Ако
неравномерността продължи, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
Внимание: Тази система може да показва
неподвижно видеоизображение или
изображение на екранния дисплей върху
телевизионния екран неограничено време.
Ако оставите това да продължи за дълъг
период от време, рискувате да повредите
трайно телевизионния екран. Прожекционните
телевизори са изключително податливи на това.
За преместването на системата
За почистването
• Преди възпроизвеждане почиствайте
диска с кърпа за почистване.
Избърсвайте диска от центъра навън.
• Преди да преместите системата, се уверете,
че няма поставен диск в нея, и изключете
захранващия кабел от електрическия контакт.
Допълнителна информация
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
например въздуховоди с горещ въздух,
и не го оставяйте в автомобил, паркиран
на директна слънчева светлина, тъй като
температурата в него може да се повиши
значително.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутията му.
• Не използвайте разтворители, като
например бензин, разредители, достъпни
в търговската мрежа почистващи
препарати или антистатични спрейове,
предназначени за винилови грамофонни
плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартни кръгли дискове. Използване на
нестандартни дискове или такива, който не
са с кръгла форма, (например с форма на
правоъгълник, сърце или звезда) може да
причини повреда.
Не използвайте диск, на който има закрепен
достъпен в търговската мрежа аксесоар,
като например етикет или пръстен.
57BG
Отстраняване
на неизправности
Ако срещнете някое от следните
затруднения, докато използвате системата,
използвайте ръководството за отстраняване
на неизправности, преди да заявите ремонт.
Ако проблемът продължи, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизът подмени
някои части по време на ремонта, може да
задържи старите.
Общи
Захранването не се включва.
t Проверете дали захранващият кабел
е включен добре.
Дистанционното управление не работи.
t Разстоянието между дистанционното
управление и устройството е твърде
голямо.
t Батериите в дистанционното управление
са слаби.
Дискът не се изважда и не можете да го извадите
дори след като натиснете Z.
t Опитайте следното:
1 Натиснете и задръжте N и Z на
основното устройство за повече от
5 секунди, за да извадите диска.
2 Извадете диска.
3 Изключете захранващия кабел от
електрическия контакт, след което го
включете отново след няколко минути.
Съобщения
На телевизионния екран се показва [A new
software version is available. Please go to the
„Setup“ section of the menu and select „Network
Update“ to perform the update.] (Налице е нова
версия на софтуера. Отворете раздела „Setup“
(Настройка) на менюто и изберете „Network
Update“ (Актуализация през мрежата), за да
извършите актуализацията).
t Вижте [Network Update] (Актуализация
през мрежата) (стр. 48), за да актуализирате
софтуера на системата с по-нова версия.
На дисплея на предния панел последователно
се показват „PROTECT“ и „PUSH PWR“.
t Натиснете "/1, за да изключите системата,
и проверете следното, след като
„STANDBY“ изчезне.
• Има ли късо съединение между
означените с + и – кабели на
високоговорителите?
• Използвате ли само указаните
високоговорители?
• Нещо блокира ли вентилационните
отвори на системата?
• След като проверите горните неща
и отстраните проблемите, включете
системата. В случай че проблемът не може
да се установи дори след проверка на
всичко горепосочено, се консултирайте
с най-близкия търговец на Sony.
На дисплея на предния панел се показва
„LOCKED“.
t Изключете функцията за заключване
за деца (стр. 42).
Системата не функционира нормално.
На дисплея на предния панел се показва
„DEMO. LOCK“.
t Изключете захранващия кабел от
електрическия контакт, след което го
включете отново след няколко минути.
t Свържете се с най-близкия търговец на
Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony.
На дисплея на предния панел се показва „Exxxx“.
t Свържете се с най-близкия търговец на
Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony и съобщете кода на грешката.
58BG
На целия телевизионен екран се показва
без каквито и да е съобщения.
t Свържете се с най-близкия търговец на
Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony.
Картина
Няма картина.
t Проверете метода на извеждане на сигнала
от системата (стр. 18).
Няма картина при свързване чрез HDMI кабел.
t Устройството е свързано към входно
устройство, което не е съвместимо с HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)
(„HDMI“ на предния панел не светва)
(стр. 18).
t В зависимост от телевизора или
видеокомпонента може да не се покажат
3D изображения.
Не се показва картина, когато разделителната
способност на изходния видеосигнал, избрана
в [Output Video Format] (Формат на изходния
видеосигнал), е неправилна.
t Натиснете и задръжте N и VOL – на уреда
за повече от 5 секунди, за да нулирате
разделителната способност на изходния
видеосигнал до най-ниската.
Тъмните области на картината са твърде тъмни,
светлите – прекалено светли или неестествени.
t Задайте [Picture Quality Mode] (Режим
на качество на картината) на [Standard]
(Стандартно) (по подразбиране) (стр. 34).
Картината не се извежда правилно.
t Проверете настройките на [Output Video
Format] (Формат на изходния видеосигнал)
в [Screen Settings] (Настройки на екрана)
(стр. 49).
t Ако едновременно се извеждат аналогови
и цифрови сигнали, задайте [BD-ROM 24p
Output] (BD-ROM 24p извеждане) или
[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p
извеждане) в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) на [Off] (Изкл.) (стр. 49).
Появява се шум в картината.
t Почистете диска.
t Ако видеосигналът от системата преминава
през видеокасетофон, преди да стигне до
телевизора, защитеният срещу копиране
сигнал на някои BD/DVD програми може
да окаже влияние върху качеството на
картината. Ако все още изпитвате
проблеми дори когато свържете уреда
директно към телевизора, опитайте да
свържете устройството към другите входни
конектори.
Изображението не се показва на целия
телевизионен екран.
t Проверете настройките на [TV Type]
(Тип телевизор) в [Screen Settings]
(Настройки на екрана)(стр. 48).
t Съотношението на кадъра в диска
е фиксирано.
Има неравномерност на цветовете на
телевизионния екран.
t Ако високоговорителите се използват
с телевизор с кинескоп или проектор
с електроннолъчеви тръби, поставете
високоговорителите най-малко на
0,3 метра от телевизора.
t Ако неравномерността на цветовете
продължи, изключете телевизора, след
което го включете след 15 до 30 минути.
t Уверете се, че близо до високоговорителите
няма магнитни предмети (магнитна
ключалка на телевизионната поставка,
медицински уред, играчка и др.).
Допълнителна информация
3D изображенията от конектора HDMI (IN 1) или
HDMI (IN 2) не се показват на телевизионния
екран.
t За BD-ROM дискове проверете
настройките на [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (Извеждане на BD/DVD-ROM
в 1080/24p) в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 49).
Няма картина след възпроизвеждане на
видеофайл или снимка от iPod/iPhone.
t Изберете входа на телевизора за тази
система.
59BG
Звук
Няма звук.
t Кабелите на високоговорителите
не са свързани здраво.
t Проверете настройките на
високоговорителите (стр. 41).
Звукът от Super Audio CD от компонент, който
е свързан към конектора HDMI (IN 1) или
HDMI (IN 2), не се извежда.
t HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не приемат
аудиоформат, който съдържа защита
срещу копиране. Свържете аналоговия
аудиоизход на компонента към
конекторите AUDIO (AUDIO IN L/R)
на уреда.
Няма звук от телевизора през конектора HDMI
(OUT), когато използвате функцията „Обратен
звуков канал“.
t Задайте за [Control for HDMI] (Управление
на HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на
HDMI) в [System Settings] (Настройки на
системата) настройка [On] (Вкл.) (стр. 52).
Също така задайте за [Audio Return
Channel] (Обратен звуков канал) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI) в [System
Settings] (Настройки на системата)
настройка [Auto] (Автоматично) (стр. 52).
t Уверете се, че телевизорът ви е съвместим
с функцията „Обратен звуков канал“.
t Уверете се, че телевизорът, който е
съвместим с функцията „Обратен звуков
канал“, е свързан с HDMI кабел към
съответния конектор.
Системата не извежда звука от телевизионни
програми правилно, когато е свързана към
цифров приемник.
t Задайте за [Audio Return Channel] (Обратен
звуков канал) в [HDMI Settings] (Настройки
на HDMI) в [System Settings] (Настройки на
системата) настройка [Off] (Изкл.) (стр. 52).
t Проверете връзките (стр. 19).
Чува се силно бучене или шум.
t Отдалечете телевизора от
аудиокомпонентите.
t Почистете диска.
60BG
Звукът престава да бъде стерео при
възпроизвеждане на компактдиск.
t Изберете стерео звук, като натиснете
AUDIO (стр. 37).
Получават се изкривявания на звука от свързан
компонент.
t Намалете входящото ниво за свързания
компонент, като настроите [Attenuate AUDIO] (Затихване – AUDIO) (стр. 50).
Тунер
Не могат да се настроят радиостанции.
t Проверете дали антената е включена добре.
Регулирайте антената или свържете
външна, ако е необходимо.
t Силата на сигнала на станциите е твърде
слаба (при автоматична настройка).
Използвайте ръчна настройка.
Възпроизвеждане
Дискът не се възпроизвежда.
t Кодът на регион на BD/DVD диска не
съвпада със системата.
t В уреда се е кондензирала влага и може да
повреди лещите. Извадете диска и оставете
уреда включен за около половин час.
t Системата не може да възпроизведе
записан диск, който е не е финализиран
правилно (стр. 62).
Имената на файловете не се визуализират
правилно.
t Системата може да визуализира само знаци
по стандарта ISO 8859-1. Знаци в други
формати може да се визуализират по
различен начин.
t В зависимост от използвания записващ
софтуер въвежданите символи може да
се визуализират по различен начин.
Дискът не започва да се възпроизвежда от
началото.
t Избрано е възобновяване на
възпроизвеждането. Натиснете
OPTIONS и изберете [Play from start]
(Възпроизвеждане от началото), след
което натиснете .
Възпроизвеждането не започва от точката
за възобновяване, където сте спрели
възпроизвеждането последния път.
t Точката за възобновяване може да се
изчисти от паметта в зависимост от диска,
когато
• отворите тавата на диска;
• изключите USB устройството;
• възпроизведете друго съдържание;
• изключите уреда.
Езикът за аудиозаписа/субтитрите или ъглите
не могат да се променят.
t Опитайте да използвате менюто на BD или
DVD диска.
t На възпроизвеждания BD или DVD диск не
са записани многоезични записи/субтитри
или няколко ъгъла.
t Опитайте следното:
1 Извадете диска.
2 Изключете системата.
3 Извадете и свържете отново
USB устройството (стр. 28).
4 Включете системата.
5 Поставете BD-ROM диска
с BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB устройство
USB устройството не се разпознава.
t Опитайте следното:
1 Изключете системата.
2 Изключете и свържете отново USB
устройството.
3 Включете системата.
t Уверете се, че USB устройството е включено
добре в
(USB) порта.
t Проверете дали USB устройството или
някой кабел не са повредени.
t Проверете дали USB устройството е
включено.
t Ако USB устройството е свързано чрез USB
концентратор, изключете го и свържете
USB устройството директно към уреда.
Качеството на картината или звука е ниско или
някои програми се визуализират със загуба
на детайли, особено при бързо движение или
тъмни сцени.
t Качеството на картината/звука може да
е ниско в зависимост от доставчиците
на интернет съдържание.
t Качеството на картината/звука може да
се подобри чрез промяна на скоростта
на връзката. Sony препоръчва връзка
от поне 2,5 Мб/с за видео със стандартна
разделителна способност и 10 Мб/с за видео
с висока разделителна способност.
t Не всички видеоклипове съдържат звук.
Картината е малка.
t Натиснете X, за да увеличите мащаба.
„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI]
(Управление за HDMI))
Функцията [Control for HDMI] (Управление
за HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).
t Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) е с настройка
[On] (Вкл.) (стр. 52).
t Ако промените HDMI връзката,
рестартирайте системата.
t Ако е спирало електричеството, задайте
[Control for HDMI] (Управление за HDMI)
на [Off] (Изкл.), след което – на [On] (Вкл.)
(стр. 52).
t Проверете следното и вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с компонента:
• дали свързаният компонент е съвместим
с функцията [Control for HDMI]
(Управление за HDMI);
• дали свързаният компонент е настроен
правилно за функцията [Control for
HDMI] (Управление на HDMI).
Допълнителна информация
Бонусното съдържание или другите данни в
BD­ROM диска не могат да бъдат
възпроизведени.
BRAVIA Internet Video
Мрежова връзка
Системата не може да се свърже към мрежата.
t Проверете мрежовата връзка (стр. 21)
и настройките на мрежата (стр. 54).
61BG
Безжична LAN връзка
Не можете да свържете компютъра си към
интернет, след като е извършена настройката
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
t Настройките за безжична връзка на рутера
може да се променят автоматично, ако
използвате функцията „Wi-Fi Protected
Setup“, преди да коригирате настройките
на рутера. В такъв случай променете по
съответния начин настройките на
безжичната връзка на компютъра.
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат
Blu-ray диск
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (музикален
компактдиск)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Системата не може да се свърже към мрежата
или мрежовата връзка е нестабилна.
t Проверете дали рутерът за безжична
LAN връзка е включен.
t Проверете мрежовата връзка (стр. 21)
и настройките на мрежата (стр. 54).
t В зависимост от средата, в която се
използва, включително материала на
стената, условията на приемане на радио
вълни или преградите между системата
(или USB адаптер за безжична LAN мрежа)
и рутера за безжична LAN връзка,
възможното разстояние за комуникация
може да се съкрати. Преместете системата
и рутера за безжична LAN връзка по-близо
един до друг.
t Устройства, които използват честотна
лента от 2,4 GHz, например микровълнови
печки, Bluetooth или цифрови безжични
устройства, може да нарушат
комуникацията. Отдалечете уреда от такива
устройства или ги изключете.
Желаният безжичен рутер не се показва
в списъка с безжични мрежи.
t Натиснете RETURN, за да се върнете
на предишния екран, и опитайте отново
[Wireless Setup(built-in)] (Настройка на
безжична връзка (вградена)) /[USB Wireless
Setup] (Настройка на USB безжична
връзка). Ако желаният безжичен рутер
все още не е засечен, изберете [Manual
registration] (Ръчно регистриране).
62BG
1)
Тъй като спецификациите на Blu-ray диск са нови
и развиващи се, възможно е някои дискове да не
могат да се възпроизведат в зависимост от типа
и версията им. Също така извеждането на звука
се различава в зависимост от източника,
свързания изходен конектор и избраните
настройки на звука.
2)
BD-RE: Версия 2.1
BD-R: Версии 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R
с органичен пигмент (тип LTH)
BD-R, записан на компютър, не може да
се възпроизвежда, ако постскриптове са
записваеми.
3) Компактдиск или DVD диск няма да се
възпроизведе, ако не е финализиран правилно.
За повече информация вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени със записващото
устройство.
Дискове, които не могат да се
възпроизвеждат
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудиодискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
Забележки относно дисковете
Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които съответстват
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални дискове
с технология за защита срещу копиране не
съответстват на този стандарт. Поради това е
възможно тези дискове да не са съвместими
с този продукт.
Забележка за операциите
при възпроизвеждане на BD/
DVD дискове
Забележка за двуслойните BD/
DVD дискове
Възпроизвежданите картина и звук може
да бъдат прекъснати за момент при
превключването между слоевете.
Код на регион (само за BD-ROM/
DVD VIDEO дискове)
Кодът на региона за системата ви е отпечатан
на дъното на уреда и тя ще възпроизвежда
само BD-ROM/DVD VIDEO дискове (само
възпроизвеждане), обозначени със същия
код на регион или с ALL .
Видео
Файлов формат
Разширения
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
„.mpg,“ „.mpeg,“ „.m2ts,“
„.mts“
Xvid
„.avi“
MPEG4/AVC1)5)
„.mkv,“ „.mp4,“ „.m4v,“
„.m2ts,“ „.mts“
WMV91)5)
„.wmv,“ „.asf“
AVCHD2)
3)5)
Музика
Файлов формат
Разширения
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC/HE-AAC1)4)5)
„.m4a“
WMA9 Стандартен1)4)
„.wma“
LPCM
„.wav“
Снимки
Файлов формат
Разширения
JPEG
„.jpg,“ „.jpeg“
GIF7)
„.gif“
PNG7)
„.png“
MPO8)
„.mpo“
Допълнителна информация
Някои операции при възпроизвеждането на
BD/DVD дискове може преднамерено да са
настроени от производителите на софтуер.
Тъй като тази система възпроизвежда BD/
DVD дискове според съдържанието на
диска, проектирано от тези производители,
някои функции на възпроизвеждането може
да не са налице.
Типове файлове,
които могат да се
възпроизвеждат
1) Системата не възпроизвежда файлове, кодирани
с DRM.
Съвместим с AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/
Progressive).
3)
Системата възпроизвежда файлове във формат
AVCHD, които са записани с цифрова
видеокамера и др. За да гледате файлове с формат
AVCHD, дискът с файлове във формат AVCHD
трябва да е финализиран.
4) Системата не възпроизвежда файлове, кодирани
без загуби.
5)
Системата не възпроизвежда тези файлове чрез
функцията DLNA.
6)
Системата възпроизвежда само стандартна
разделителна способност чрез функцията DLNA.
2)
63BG
7)
Системата не възпроизвежда анимирани
PNG или анимирани GIF файлове.
8) За MPO файлове, различни от 3D, се показва
основното или първото изображение.
Поддържани
аудиоформати
Забележка
• Някои файлове може да не се възпроизвеждат
в зависимост от файловия формат, кодирането,
състоянието на записа или състоянието на DLNA
сървъра.
• Някои файлове, редактирани на компютър, може
да не се възпроизвеждат.
• Системата може да разпознае следните файлове
или папки в BD, DVD дискове, компактдискове
и USB устройства:
– до папки на 9-о ниво, включително основната
папка;
– до 500 файла/папки на едно ниво.
• Системата може да разпознае следните файлове
или папки, съхранени в DLNA сървъра:
– до папки на 19-о ниво;
– до 999 файла/папки на едно ниво.
• Някои USB устройства може да не функционират
със системата.
• Системата може да разпознава Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет
или твърд диск), устройства за улавяне на
неподвижни изображения (SICD) и клавиатура
със 101 клавиша.
• За да избегнете повреда на данните или повреда
на USB паметта или другите устройства,
изключете системата преди свързване или
отстраняване на USB памет или други устройства.
• Системата може да не възпроизвежда гладко
видеофайлове с висока скорост на предаване
на данните от компактдиск с данни.
Препоръчително е да възпроизвеждате такива
видеофайлове от DVD или BD диск с данни.
64BG
Системата поддържа следните
аудиоформати.
Функция
Формат
„BD/DVD“
„HDMI1“
„HDMI2“
„Телевизор“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
–
DTS96/24
a
–
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
–
a: Поддържан формат.
–: Неподдържан формат.
Забележка
• През HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не се въвежда
звук при аудиоформати, които имат защита
срещу копиране, като например Super Audio
CD или DVD-Audio.
• За формата „LPCM 2ch“ поддържаната честота на
дискретизация на цифровия сигнал е до 96 kHz
при използване на функцията „HDMI1“ или
„HDMI2“ и 48 kHz при използване на функцията
„Телевизор“.
• За формата „LPCM 5.1ch “ поддържаната честота
на дискретизация на цифровия сигнал е до 48 kHz
при използване на функцията „HDMI1“ или
„HDMI2“.
Секция на FM тунера
Спецификации
Система
Секция на усилвателя
Обхват на настройката
Секция на видеото
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
HDMI секция
Конектор
Тип A (19 извода)
Система за BD/DVD/Super Audio CD/CD
Система на формат
на сигнала
NTSC/PAL
USB секция
USB 1/2 порт:
Тип A (за свързване
на USB памет, четец на
карти с памет, цифров
фотоапарат и цифрова
видеокамера)
LAN секция
LAN (100) порт
Антена
Извод за антената
Високоговорители
Предни (SS-TSB116) за BDV-NF720
Размери (приблизително)
100 мм × 430 мм × 35 мм
(ш/в/д) (частта за
поставяне на стена)
111 мм × 442 мм × 112 мм
(ш/в/д) (целият
високоговорител)
Тегло (приблизително) 1,0 кг (частта за
поставяне на стена)
1,1 кг (целият
високоговорител)
Предни (SS-TSB115) за BDV-NF620
Размери (приблизително)
100 мм × 360 мм × 36 мм
(ш/в/д) (частта за
поставяне на стена)
102 мм × 372 мм × 98 мм
(ш/в/д) (целият
високоговорител)
Тегло (приблизително) 0,8 кг (частта за
поставяне на стена)
0,9 кг (целият
високоговорител)
Допълнителна информация
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
78 W + 78 W (при 3ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
100 W (на канал при
3 ома, 1 kHz)
Субуфер:
200 W (при 6 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност: 3,0 V/
1,0 V
Входове (цифрови)
Телевизор (Обратен звуков канал/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
48 kHz), Dolby Digital,
DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддържани формати:
LPCM 5.1 канала (до
48 kHz), LPCM, 2 канала
(до 96kHz), Dolby Digital,
DTS
Цифров синтезатор с
кварцово стабилизиран
PLL
87,5 MHz-108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Проводникова FM
антена
75 ома, несиметричен
Субуфер (SS-WSB111)
Размери (приблизително)
191 мм × 326 мм × 376 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 5,6 кг
100BASE-TX порт
Секция за безжична LAN мрежа
(само за BDV-NF720)
Съответствие със
стандарти
Честота и канал
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[CH1 -13]
65BG
Общи
Изисквания за захранването
220 V – 240 V
променлив ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия
BDV-NF620
Във включено
състояние: 80 W
В режим на готовност:
0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
BDV-NF720
Във включено
състояние: 82 W
В режим на готовност:
0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
Размери (приблизително)
460 мм × 74 мм × 226 мм
(ш/в/д) (без конзола,
включително издадените
части)
460 мм × 148 мм × 226 мм
(ш×в×д) (с конзола
и поставен капак
за кабели)
Тегло (приблиз.)
BDV-NF620
3,5 кг
BDV-NF720
3,8 кг
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
• Консумацията в режим на готовност е 0,3W.
• Коефициентът на полезно действие над 85%
на блока на усилвателя се постига с изцяло
цифровия усилвател S-Master.
66BG
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
не е посочен
Допълнителна информация
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Списък с кодове за родителски контрол/регион
Код
Регион
Австралия
Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Индия
Индонезия
Код
Регион
Ирландия
Испания
Италия
Китай
Колумбия
Корея
Люксембург
Малайзия
Мексико
Нидерландия
Нова Зеландия
Код
Регион
Норвегия
Пакистан
Полша
Португалия
Русия
Сингапур
Тайван
Тайланд
Филипини
Финландия
Франция
Код
Регион
Хонконг
Чили
Швейцария
Швеция
Япония
67BG
Азбучен указател
Числени стойности
Е
Н
3D 27
Език за екранния дисплей 52
Език на звука 51
Език на менюто на BD/DVD
диск 51
Език на субтитрите 51
Настройка за извеждане
на 3D 48
Настройка на BD
Audio MIX 50
Настройка на модула
за рендиране 54
Настройка на размера
на телевизионния екран
за 3D 48
Настройки за външен вход 53
Настройки за гледане
на BD/DVD 51
Настройки за интернет 54
Настройки за музика 52
Настройки за родителски
контрол 51
Настройки на Gracenote 53
Настройки на
високоговорителите 41, 51
Ниво 41
Разстояние 41
Настройки на екрана 48
Настройки на звука 50
Настройки на мрежата 54
Настройки на сървъра
на връзката 54
Нулиране 55
Нулиране до фабричните
настройки
по подразбиране 55
A–Z
A/V SYNC 36
BD-LIVE 27
BD-ROM 24p извеждане 49
BONUSVIEW 27
BRAVIA Sync 40
DLNA 31, 54
Dolby Digital 37
DTS 37
DVD 62
DVD-ROM 24p извеждане 49
FM режим 38
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 49
RDS 39
SBM 50
SLEEP 42
USB 28
WEP 22
WPA2-PSK (AES) 22, 23
WPA2-PSK (TKIP) 22, 23
WPA-PSK (AES) 22, 23
WPA-PSK (TKIP) 22, 23
А
Автоматичен дисплей 53
Автоматичен режим на
готовност 53
Автоматично стартиране
на парти 54
Актуализация 48
Актуализация през мрежата
48
В
Връзка на BD с интернет 51
Д
Диагностика на мрежовата
връзка 54
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат 62
Дисплей на предния панел 12
Дистанционно управление 13
68BG
З
Заден панел 12
Заключване за деца 42
Затихване – AUDIO 50
Звуков ефект 50
И
Извеждане на HDMI Deep
Colour 49
Извеждане на звука 50
Изтриване на лични данни 55
Интернет видео без оценка 52
Интернет съдържание 30
Информация за
възпроизвеждане 28
Информация за лиценза на
софтуера 53
Информация за системата 53
К
Канали за възпроизвеждане
на Super Audio CD 52
Код на регион 63
Код на регион за родителски
контрол 51
Компактдиск 62
Компресия на динамичния
диапазон на звука 50
Контрол на достъпа за
модула за рендиране 54
Л
Лесна настройка 23, 55
Лесни настройки
на мрежата 55
Лесни първоначални
настройки 55
М
Многоканален звук 37
О
Обратен звуков канал 52
Осветяване/дисплей 52
Отдалечено стартиране 55
П
Парола 51
Преден панел 11
Р
Регистрация на устройство
Media Remote 54
Регистрирани устройства
„Media Remote“ 54
Режим за конвертиране
на кино 49
Режим на бързо стартиране
53
Режим на пауза 50
Режим с предварително
задаване 48
Родителски контрол за BD 51
Родителски контрол за DVD
51
Родителски контрол
за интернет видео 51
Ръководство за настройка
на дистанционното
управление 48
С
Сензор за дистанционното
управление 52
Скрийнсейвър 53
Слайдшоу 35
Слой за възпроизвеждане
при Super Audio CD 52
Слой за възпроизвеждане
при хибриден BD диск 51
Списък с кодове на езици 67
Съотношение на кадъра за
DVD 49
Т
Тестов тон 41
Тип телевизор 48
У
Управление за HDMI 40, 52
Устройство за пестене на
енергия 53
Ф
Формат на екрана 48
Формат на изходния
видеосигнал 49
69BG
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще. За да разберете
подробности за наличните актуализации, посетете следния URL адрес.
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(2)
Download PDF