Sony | BDV-E970W | Sony BDV-E970W BDV-E970W Blu-ray 3D™ и DVD система за домашно кино Инструкции за експлоатация

4-178-244-11(1)
Blu-ray Disc/DVD
Система за домашно кино
Инструкции за експлоатация
BDV-E970W / E670W
©2010 Sony Corporation
Ръководство за бързо свързване
BDV-E970W/E670W
За подробности вижте
Инструкции за експлоатация.
1
Свържете говорителите
Свържете кабелите на говорителите, така че да съвпаднат с цвета на SPEAKERS
жаковете на устройството.
Заден панел на
главното устройство
Заден панел на усилвателя
за съраунд звук
Сив
Бял
Зелен
Червен
Лилав
Син
ПРЕДЕН ДЕСЕН
ГОВОРИТЕЛ (R)
СУБУФЕР
ЦЕНТРАЛЕН
ГОВОРИТЕЛ
ПРЕДЕН ЛЯВ
ГОВОРИТЕЛ (L)
СЪРАУНД ЛЯВ
ГОВОРИТЕЛ (L)
Главно
устройство
СЪРАУНД ДЕСЕН
ГОВОРИТЕЛ (R)
СЪРАУНД ЛЯВ
ГОВОРИТЕЛ (L)
Усилвател за
съраунд звук
За да свържете кабелите към говорителя
Отзад или отдолу
на говорителя
IBG
2
Свържете вашия телевизор/разпределителна кутия
В зависимост от жаковете на вашия телевизор или разпределителна кутия,
изберете начина на видео и аудио връзка.
Свържете видео кабелите към вашия телевизор.
ВИДЕО
Метод 3*
Метод 1*
Метод 2*
* Не е приложен
** Приложен само към моделите за Сингапур, Китай и Тайван.
Свържете аудио кабелите от разпределителната кутия.
Ако не използвате разпределителна кутия, вижте раздела “Свързване на
телевизор (Аудио връзка)” в Инструкции за експлоатация.
АУДИО
Метод 2*
Метод 1*
* Не е приложен
IIBG
3
Безжично предаване на данни.
1. Пъхнете безжичните приемно-предавателни устройства в
главното устройство и в усилвателя за съраунд звук.
Пъхнете ги здраво, докато щракнат.
2. Задайте S-AIR ID превключвателите в положение “A”.
S-AIR ID превключвателите на главното устройство и на усилвателя за
съраунд звук са зададени фабрично в положение “А”.
3. Свържете захранващите кабели (), след това включете
захранването ().
IIIBG
4
Извършете операцията “Лесна настройка” (Easy Setup)
Не поставяйте диск преди да извършите операцията “Лесна настройка” (Easy Setup).
1. Поставете батерии в устройството за дистанционно управление.
2. Превключете селектора за избор на входен сигнал на вашия
телевизор, така че на телевизионния екран да се изведат
системни екрани като посочените по-долу.
Начален дисплей
Екран “Лесна настройка”
(Easy Setup)
3. Извършете основните настройки, като следвате инструкциите,
изведени на екрана “Лесна настройка” (Easy Setup) с помощта
на /// и .
Когато операцията “Лесна настройка” (Easy Setup) приключи, се извежда
съобщението [Easy Setup is now complete.].
5
Възпроизвеждане на диск.
1. Натиснете бутона  и поставете диск в отделението.
2. Натиснете бутона , за да затворите отделението за диска.
Възпроизвеждането започва. Ако възпроизвеждането не започне
автоматично, изберете в категория
[Video] (Видео), [Music] (Музика)
или [Photo] (Снимки), след това натиснете .
Насладете се на повече BD функции.
Вижте раздела “Гледане на BONUSVIEW/BD-LIVE” в Инструкциите за експлоатация.
IVBG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворено пространство, като
библиотека или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационните
отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте
върху системата източници на открит
пламък, като например запалени
свещи.
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на места, където може
да бъде накапано или опръскано и
не поставяйте върху него предмети,
пълни с течности, като например вази.
Не излагайте батериите или
устройството, докато в него са
поставени батерии, на прекалени
горещини, като директна слънчева
светлина, огън или други подобни.
За да предотвратите нараняване е
необходимо устройството да бъде
здраво закрепено към пода или
стената съгласно инструкциите за
инсталиране.
За употреба само в затворени
пространства.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт може
да увреди зрението ви. Тъй като
лазерният лъч, използван в тази Bluray Disc/DVD Система за домашно
кино, е вреден за очите, не се
опитвайте да разглобявате корпуса.
Обръщайте се само към
квалифициран персонал.
Тази система се класифицира
като лазерен продукт CLASS 3R.
Ако отворите защитния корпус
на устройството е възможно да
попаднете под влиянието на видимо
и невидимо лазерно лъчение, поради
което препоръчваме да избягвате
директно излагане на очите на
подобно лазерно влияние.
Означението за това се намира от
вътрешната страна на защитния
корпус на лазера.
2BG
Тази система се класифицира
като лазерен продукт CLASS 1.
Означението за това се намира
отзад на корпуса.
Изхвърляне
на стари
електрически и
електронни уреди
(Приложимо за
страните от
Европейския съюз
и други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът не
се третира като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Ако
изхвърлите този продукт на правилното
място, ще предотвратите потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да
бъдат причинени в противен случай.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне на
използваните
батерии
(Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на батерията или
опаковката й показва, че батерията,
приложена към този продукт, не
трябва да се третира като домашен
отпадък. Възможно е при някои
батерии този символ да се използва
заедно със символа на определен
химичен елемент.
Символите на химичните елементи
живак (Hg) или олово (Pb) се добавят,
ако батерията съдържа повече от
0.0005% живак или 0.004% олово.
Ако изхвърлите тези батерии на
правилното място, ще предотвратите
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които могат да бъдат причинени в
противен случай. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
С оглед на безопасността, правилната
работа или запазване на данните
е необходимо да се поддържа
непрекъсната връзка с вградената
батерия, така че тя трябва да бъде
сменяна само от квалифициран
персонал. За да осигурите правилното
третиране на батерията, предайте
я, когато се изтощи, на съответното
място за рециклиране на електрически
и електронни уреди. За всички
други батерии, моля, вижте раздела
относно безопасното отстраняване
на батерията от продукта. Предайте
батерията в съответния пункт
за рециклиране на батерии. За
по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт
или батерия, моля, свържете се с
общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци
или магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележка за потребителите: следната
информация е приложима само за
оборудване, продавано в страни,
прилагащи Европейските Директиви
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, касаещи сервиза и
гаранцията на устройството, се
обръщайте към адресите, указани
в съответните сервизни книжки и
гаранционни карти.
Информация
за безжичното
приемнопредавателно
устройство (EZWRT10/EZW-RT10A)
За да използвате тази технология
е необходимо изрично
разрешение от Macrovision, като
нейното основно предназначение
е домашна и друг вид ограничена
употреба, освен ако от
Macrovision изрично не разрешат
друго.
(Само за моделите
Забранено е извършването
на обратна разработка или
разглобяване на устройството.
за Европа)
Вижте брошурата “Информация за
безопасност на безжичния продукт”
(приложена).
Предпазни мерки
Това оборудване е изпитано и е
съвместимо с изискванията на
ЕМС Директивата за използване на
свързващ кабел, който е по-къс от 3
метра. (Само за моделите за Европа
и Русия)
Източници на захранване
• Устройството е свързано към
електрическата мрежа, докато
захранващият кабел е включен
в контакта, дори ако самото то е
изключено.
• Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда от
електрическата мрежа, включете
устройството в лесно достъпен
контакт.
Ако забележите някаква
неизправност в устройството,
веднага изключете захранващия
кабел от контакта.
Авторски права и
търговски марки
• Този продукт съдържа технология
за защита на авторското право по
силата на американски патенти
и други права за интелектуална
собственост.
• Тази система съчетава в себе си
Dolby* Digital и Dolby Pro Logic
(II) декодер за съраунд звук с
адаптивна матрица с DTS**
цифрова съраунд система.
* Произведен по лиценз на
Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic и символът двойно
D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
** Произведена по лиценз на
американски патент номер:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други
американски и световни
патенти, издадени и чакащи
одобрение.
DTS е запазена търговска
марка, а логото DTS,
неговият символ, DTS-HD
и DTS-HD Master Audio са
търговски марки на DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc.
Всички права са запазени.
• Тази система съдържа технология
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI )
HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
TM
• Логата “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”,
“DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”,
“DVD VIDEO” и “CD” са
търговски марки.
• “BRAVIA” е търговска марка на
Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са
търговски марки на Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. и Sony
Corporation.
• “S-AIR” и неговото лого са
търговски марки на Sony
Corporation.
, “XMB” и “xross media bar”
•
са търговски марки на Sony
Corporation и Sony Computer
Entertainment Inc.
• “PLAYSTATION” е търговска
марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• DivX®, DivX Certified® и
свързаните с тях лога са запазени
търговски марки на DivX Inc. и са
използвани по неин лиценз.
• Технологията за разпознаване
на музика и видео и съответните
данни са осигурени от Gracenote®.
Gracenote е индустриален стандарт
в технологиите за разпознаване
на музика и подобни услуги.
За повече информация, моля,
посетете www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, музикални
и видео данни от Gracenote Inc.,
запазени права© от 2000г. до
днешна дата Gracenote. Gracenote
софтуер, запазени права© от
2000г. до днешна дата Gracenote.
Възможно е този продукт и
услуга да попадат под един или
повече патенти, притежавани от
Gracenote. Списъкът с патентите,
притежавани от Gracenote, вижте в
уебсайта на Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
логото Gracenote и логотипът,
както и логото “Powered by
Gracenote” са запазени търговски
марки или търговски марки на
Gracenote в САЩ и/или други
държави.
• Java и всички основани на
Java търговски марки и лога са
търговски марки или запазени
търговски марки на Sun
Microsystems, Inc.
• “BD-LIVE” и “BONUSVIEW” са
търговски марки на Blu-Ray Disc
Association.
• “Blu-ray Disc” е търговска марка.
3BG
• “PhotoTV HD” и логото “PhotoTV
HD” са търговски марки на Sony
Corporation.
• MPEG Layer-3 аудио кодиращата
технология и патенти са
лицензирани от Fraunhofer IIS and
Thomson.
• iPod е търговска марка на Apple
Inc., регистрирана в САЩ и други
държави.
• “Made for iPod” означава, че
електронният аксесоар е проектиран
за връзка с iPod и е сертифициран
от неговия създател, така че да
съответства със стандартите за
работа на Apple.
• Apple не носи отговорност за
работата на това устройство или
съответствието му със стандартите
за безопасност и регулация.
• Другите наименования на системи и
продукти са по принцип търговски
марки или запазени търговски
марки на техните производители.
Маркировките и ® не са указани в
този документ.
TM
4BG
Информация
за тези
Инструкции за
експлоатация
• Указанията в тези Инструкции
за експлоатация описват
работата с бутоните на
устройството за дистанционно
управление. Можете да
използвате и бутоните на
самата система, ако имат
същите или подобни имена
като тези на устройството за
дистанционно управление.
• В това ръководство “диск” се
използва като общо понятие
за BD, DVD, Super Audio CD
или CD дискове, освен ако в
текста или илюстрациите не е
посочено друго.
• Инструкциите в това
ръководство се отнасят
за модели BDV-E970W и
BDV-E670W. BDV-E970W е
моделът, който е използван за
илюстрация. Всяка разлика
в операциите е ясно указана
в текста, например “BDVE970W”.
• Възможно е опциите на
телевизионния екран да се
различават в зависимост от
региона.
• Настройката по подразбиране
е подчертана.
• Системата е съвместима
с функцията S-AIR, която
позволява безжично предаване
на звука между S-AIR
продуктите. За подробности
относно функцията S-AIR
вижте раздела “Използване на
S-AIR продукт” (стр. 42).
• Забележките или
инструкциите относно
усилвателя за съраунд звук,
задния усилвател за съраунд
звук или S-AIR приемника
в тези Инструкции за
експлоатация се отнасят само
за случаите, когато се използва
усилвателят за съраунд звук,
задният усилвател за съраунд
звук или S-AIR приемника.
Съдържание
Информация за тези Инструкции
за експлоатация ........................................4
Разопаковане ............................................ 6
Описание на частите и бутоните.............8
Подготовка за включване
Стъпка 1: Инсталиране на
системата.................................14
Стъпка 2: Свързване на
системата.................................20
Стъпка 3: Настройка на S-AIR
безжичната система .................27
Стъпка 4: Извършване на Лесна
настройка (Easy Setup)...............28
Стъпка 5: Избор на източник.........29
Стъпка 6: Слушане на съраунд
звук............................................30
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск......................32
Възпроизвеждане на USB устройство...33
Възпроизвеждане на iPod.......................33
Възпроизвеждане през мрежа...............34
Възможни опции.....................................35
Настройка на звука
Избор на ефект, подходящ за съответния
източник............................................37
Избор на аудио формат, многоезични
записи или канал..............................37
Слушане на звук от мултиплексно
предаване..........................................38
Използване на звуковия ефект...............38
Тунер
Слушане на радио...................................40
Използване на системата за радио
данни (RDS)..................................... 41
Външно аудио устройство
Използване на S-AIR продукт................42
Други операции
Използване на функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) за
синхронизация с “BRAVIA”............46
Автоматично калибриране на
подходящите настройки..................48
Настройка на говорителите...................49
Използване на таймера за автоматично
изключване........................................51
Деактивиране на бутоните
на системата......................................51
Управление на телевизора с
приложеното устройство за
дистанционно управление...............51
Пестене на енергия в режим на
готовност ......................................... 52
Настройки и регулации
Използване на дисплея
за настройка......................................53
[Network Update] (Обновяване
чрез Интернет)..................................53
[Screen Settings] (Настройки
на екрана)..........................................54
[Audio Settings] (Аудио настройки).......55
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане
на BD/DVD дискове)........................55
[Parental Control Settings] (Настройки за
родителски контрол).......................56
[Music Settings] (Музикални
настройки).........................................56
[System Settings] (Системни
настройки).........................................57
[Network Settings] (Мрежови
настройки).........................................58
[Easy Setup] (Лесна настройка)..............58
[Resetting] (Нулиране)............................58
Допълнителна информация
Предпазни мерки.....................................59
Забележки за дисковете..........................60
Отстраняване на проблеми.....................61
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани..............................68
Файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани............................. 69
Поддържани аудио формати..................70
Изходна видео резолюция......................70
Технически характеристики.................. 71
Списък с езикови кодове........................73
Речник на термините..............................74
Азбучен указател.....................................77
5BG
Разопаковане
BDV-E970W
• Предни говорители (2)
• Субуфер (1)
• Винтове (12)
• Капаци за дъното на говорителите (4)
• FM кабелна антена (1)
или
• Усилвател за съраунд звук (1)
• Кабели за говорителите
(2, зелен/лилав)
• Безжични приемно-предавателни устройства (2)
• Говорители за съраунд звук (2)
• Видео кабел (1)
• Инструкции за експлоатация
• Ръководство за инсталиране на говорителите
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Ръководство за бързо свързване
• Лицензно споразумение с крайния потребител
• HDMI кабел (1) (само за моделите за Сингапур,
Китай и Тайван)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Микрофон за калибриране (1)
• Централен говорител (1)
За моделите за Европа
• Основи (4)
6BG
• Информация за безопасност
на безжичния продукт
BDV-E670W
• Предни говорители (2)
• FM кабелна антена (1)
• Усилвател за съраунд звук (1)
или
• Кабели за говорителите (6, бял/
• Говорители за съраунд звук (2) червен/син/сив/зелен/лилав)
• Безжични приемно-предавателни
устройства (2)
• Инструкции за експлоатация
• Централен говорител (1)
• Видео кабел (1)
• Ръководство за бързо свързване
• Лицензно споразумение с крайния
потребител
За моделите за Европа
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Субуфер (1)
• Информация за безопасност на
безжичния продукт
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Микрофон за калибриране (1)
Подготовка на устройството за дистанционно управление
Поставете две батерии R6 (размер АА) (приложени), така че краищата 3 и # да съответстват на
маркировките в отделението за батериите.
7BG
Описание на частите и бутоните
За повече информация вижте страниците, указани в скобите.
Преден панел
A{/1 (включване/режим готовност)
Включва устройството или го задава в
режим готовност.
B Бутони за извършване на операции
по възпроизвеждането
Z (отваряне/затваряне) (стр. 32)
Отваря или затваря отделението за диска.
N (възпроизвеждане)
Стартира или рестартира
възпроизвеждането (възобновено
възпроизвеждане).
Стартира изреждането на снимки, когато
поставите диск, съдържащ файлове с JPEG
изображения.
x (стоп)
Спира възпроизвеждането и запаметява
точката, в която сте спрели (точка за
възобновяване).
Точката за възобновяване за дадено
заглавие/запис е последната точка, която
сте възпроизвели или последната снимка от
папката със снимки.
FUNCTION
Избира източника за възпроизвеждане.
VOLUME +/–
Регулира силата на звука на системата.
8BG
C Порт
(USB) (стр. 33)
Използва се за свързване на USB
устройство.
D Дисплей на предния панел
E
(сензор за дистанционно управление)
F Индикатор за захранване
Свети, докато системата е включена.
G Отделение за диска (стр. 32)
Дисплей на предния панел
Индикации на дисплея на предния панел
A Извежда информация за текущия звуков
формат.
B Свети, когато извеждате
1920 x 1080p/24Hz видео сигнали.
C Свети, когато извеждате 720p/1080i/1080p
видео сигнали от HDMI OUT жака или
720p/1080i видео сигнали от COMPONENT
VIDEO OUT жаковете.
D Свети, когато HDMI OUT жакът е свързан
правилно към HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection – Защита на
широколентово цифрово съдържание)съвместимо устройство с HDMI или DVI
(Digital Visual Interface – Цифров визуален
интерфейс) вход.
E Свети, когато бъде приета радиостанция.
(Само за радио) (стр. 40)
F Свети, когато бъде приет стерео звук.
(Само за радио) (стр. 40)
G Мига, когато настроите таймера
за автоматично изключване. (стр. 51)
H Индикатор S-AIR (само когато в
системата бъде поставено безжично
приемно-предавателно устройство)
Свети по време на безжичното
предаване на данни. Мига, когато
[Standby] е в положение [On] и системата
е в режим готовност, докато
безжичното предаване на данни между
устройството и S-AIR приемника не е
активирано. (стр. 42)
I Извежда информация за състоянието
на системата – например номер на
глава, заглавие или запис, информация
за часа, радио честотата, състоянието
на възпроизвеждането, настройката на
съраунд звука и др.
J Свети, когато е активиран режим на
повторно възпроизвеждане.
K Извежда информация за състоянието на
възпроизвеждането на системата.
L Свети, когато звукът на системата е
заглушен.
9BG
Заден панел
A
(USB) порт (стр. 33)
I A.CAL MIC жак (стр. 28, 48)
C COMPONENT VIDEO OUT жакове (стр. 21)
D VIDEO OUT жак (стр. 21)
J ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) жак (стр. 24)
K TV (DIGITAL IN OPTICAL) жак (стр. 22)
L SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
жак (стр. 23)
M SPEAKERS жакове (стр. 20)
E HDMI OUT жак (стр. 21)
F Гнездо EZW-RT10 (стр. 25)
G AUDIO (AUDIO IN L/R) жакове (стр. 23)
10BG
H S-AIR ID превключвател (стр. 27, 42)
B LAN (100) терминал (стр. 26)
Усилвател за съраунд звук
Преден панел
Заден панел
A{/1 (Захранване)
Включва/изключва усилвателя за съраунд звук.
B Индикатор S-AIR/STANDBY
Можете да проверите състоянието на
безжичното предаване на данни между главното
устройство и усилвателя за съраунд звук.
Индикатор
Оцветява се
в зелено.
Състояние
Системата е включена, безжичното
предаване на данни се активира и
започват да се излъчват сигналите
на съраунд звука.
Мига бързо в
зелено.
Системата е включена и
безжичното предаване на данни
е активирано, но сигналите на
съраунд звука не се излъчват.
Системата е включена и
безжичното предаване на данни е
деактивирано.
Усилвателят за съраунд звук
е в режим готовност, докато
системата е в режим готовност или
безжичното предаване на данни е
деактивирано.
Усилвателят за съраунд звук е
изключен.
Безжичното приемно-предавателно
устройство не е свързано.
Мига бавно в
зелено.
Оцветява се в
червено.
Изгаснал.
Мига в
оранжево.
C S-AIR ID превключвател
Избира S-AIR ID.
D Бутон PAIRING
Стартира сдвояване.
E Индикатор PAIRING
Указва състоянието на сдвояването.
F Превключвател SURROUND SELECTOR
Избира режима за усилвателя за съраунд звук.
G SPEAKERS жакове
H Гнездо за безжичното приемно-предавателно
устройство (EZW-RT10)
Мига в червено. Активирана е защитата на
усилвателя за съраунд звук.
11BG
B Бутони с цифри (стр. 41, 51)
Устройство за дистанционно
управление
Въвежда номер на заглавие/глава, радио
честоти и др.
(аудио) (стр. 37, 38)
Избира аудио формат/запис.
(субтитри) (стр. 56)
Избира езика на субтитрите, когато на
BD-ROM/DVD VIDEO диска са записани
субтитри на няколко езика.
D. TUNING (директна настройка) (стр. 40)
Избира радио честотите.
C Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
Бутони за бърз достъп, чрез които избирате
елементи в някои менюта за BD дискове (могат
да се използват и за интерактивни операции с
Java на BD дискове).
D TOP MENU
Отваря или затваря главното меню на BD
или DVD дисковете.
POP UP/MENU
Отваря или затваря помощното меню на
BD-ROM дисковете или менюто на DVD
дисковете.
OPTIONS (стр. 35)
, 2 + и N имат
Бутоните с цифрата 5,
осезаема точка. Използвайте я като ориентир,
когато работите с устройството за дистанционно
управление.
•
: За операции с телевизора
(За подробности вижте раздела “Управление
на телевизора с приложеното устройство за
дистанционно управление” (стр. 51).)
A THEATRE (стр. 47)
Автоматично превключва към найподходящия видео режим за гледане на
филми.
ONE-TOUCH PLAY (стр. 47)
Активира функцията за възпроизвеждане с
едно докосване.
TV {/1 (включване/режим готовност)
(стр. 51)
Включва телевизора или го задава в режим
готовност.
12BG
{/1 (включване/режим готовност)
(стр. 28, 40)
Включва системата или я задава в режим
готовност.
Извежда на телевизионния екран менюто с
опциите.
RETURN
Връща се към предходния дисплей.
C/X/x/c
Премества осветения правоъгълник, за да
изберете изведен на екрана елемент.
(ENTER)
Въвежда избрания елемент.
E FUNCTION (стр. 29, 40)
Избира източник за възпроизвеждане.
HOME (стр. 28, 40, 42, 48, 49, 53)
Влиза в или излиза от началното меню
на системата.
SOUND MODE (стр. 37)
Избира звуковия режим.
F Бутони за извършване на операции
по възпроизвеждането
Вижте раздел “Възпроизвеждане” (стр. 32).
./> (предходен/следващ)
Прескача към следващата/предходната
глава, запис или файл.
(повторно възпроизвеждане/
придвижване напред)
Повтаря 10 секунди от настоящите сцени/
превърта напред около 15 секунди от настоящите
сцени.
m/M (бързо превъртане назад/напред)
Превърта бързо назад/напред диска по време на
възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете
бутона, скоростта на превъртане се променя.
Когато натиснете бутона за повече от 1 секунда,
докато устройството е в режим пауза, ще се
активира функцията за бавно възпроизвеждане.
Когато натиснете бутона, докато устройството
е в режим пауза, сцените ще се възпроизведат
кадър по кадър.
N (възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждането
(възобновено възпроизвеждане). Възпроизвежда
снимки в последователност, когато поставите
диск, който съдържа JPEG файлове с
изображения.
X (пауза)
Въвежда режим пауза или рестартира
възпроизвеждането.
x (стоп)
Спира възпроизвеждането и запомня точката,
в която сте спрели (точка за възобновяване).
Точката за възобновяване на заглавието/записа
е последната точка, която сте възпроизвели или
последната снимка в папката със снимки.
Бутони за извършване на радио операции
Вижте раздел “Тунер” (стр. 40).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
H DISPLAY (стр. 32, 34)
Извежда информация за възпроизвеждането
на телевизионния екран.
Когато функцията е “TUNER FM”, радио
информацията в дисплея на предния панел се
променя (Само за моделите за Европа и Русия).
Когато функцията е “TV” или “SAT/CABLE” и
цифровите сигнали се въвеждат през DIGITAL
IN жака, информацията за сигнала се извежда на
дисплея на предния панел.
I Z (отворено/затворено)
Отваря или затваря отделението за диска.
SLEEP (стр. 51)
Настройва таймера за автоматично изключване.
SYSTEM MENU (стр. 30, 36, 38, 40)
Влиза в менюто на системата.
(любими)
Извежда Интернет съдържанието, което сте
прибавили към списъка с любими страници.
Mожете да запазите 18 любими Интернет
страници.
(изключване на звука)
Изключва временно звука.
2 (сила на звука) +/– (стр. 40)
Регулира силата на звука.
TV 2 (сила на звука) +/–
Регулира силата на звука на телевизора.
TV t (TV вход)
Превключва входния източник на телевизора
между телевизор и други входни източници.
13BG
Подготовка за включване
Подготовка за включване
Стъпка 1: Инсталиране на системата
Разполагане на говорителите
За да постигнете най-добър съраунд звук, поставете всички говорители на еднакво разстояние от
позицията за слушане (A). Разстоянието може да бъде от 0.0 до 7.0 метра.
Ако не можете да поставите централния говорител и говорителите за съраунд звук на еднакво разстояние
както (A), разположете ги в рамките на 7.0 метра от позицията на слушане.
Поставете говорителите за съраунд звук отзад на позицията за слушане (B).
Субуферът може да бъде поставен навсякъде в стаята.
Субуфер
Централен говорител
Преден ляв говорител (L)
Ляв говорител за съраунд звук (L)
Преден десен говорител (R)
Десен говорител за съраунд звук (R)
Забележка
• Внимавайте, когато поставяте говорителите и/или стойките, прикрепени към говорителите, върху специално
обработен под (лакиран, обработен с препарат, полиран и др.), защото е възможно да останат петна или да се получи
обезцветяване на подовата повърхност.
• Не се облягайте и не увисвайте на говорителя, защото може да падне.
14BG
Подготовка за включване
Монтиране на допълнителни задни говорители за съраунд звук
Можете да се наслаждавате на 7.1 съраунд звук, като закупите комплекта безжични говорители за
съраунд звук (WAHT-SBP2, допълнителен). Разполагането на този допълнителен продукт се различава в
зависимост от мястото, в което се използва.
За това как да разположите задните говорители за съраунд звук, вижте илюстрацията по-долу (C).
Субуфер
Преден ляв говорител (L)
Централен говорител
Преден десен говорител (R)
Ляв говорител
за съраунд
звук (L)
Заден ляв говорител за съраунд
звук (L) (допълнителен)
Десен
говорител за
съраунд звук (R)
Заден десен говорител за съраунд
звук (R) (допълнителен)
Забележка
• За да използвате задните говорители за съраунд звук, задайте [Surround Back] (стр. 49) в [Speaker Settings] в положение
[Yes], докато извършвате Лесна настройка (Easy Setup) (стр. 28).
Монтиране на говорителите на стената
Внимание
• Консултирайте се със специалистите от железарията или с монтажник относно материала, от който е направена
стената и винтовете, които трябва да използвате.
• Използвайте винтове, подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стена, направена от гипс-картон,
е особено крехка, закрепете винтовете здраво за дървена греда и монтирайте гредата на стената. Инсталирайте
говорителите на вертикална и плоска стена, в която са поставени подсилващи елементи.
• Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на
стената или неправилно завиване на винтовете, природни бедствия и др.
Преди да монтирате предните говорители и говорителите за съраунд звук на модел BDV-E970W на
стената е необходимо първо да разглобите говорителите. Можете да инсталирате горната част на
говорителите на стената.
15BG
Подготовка за включване
Разглобяване на говорителя
(Само за предните говорители и говорителите за съраунд звук на модел BDV-E970W)
1 Разкачете кабелите от говорителя.
Задна част на говорителя
2 Извадете винта (предварително поставен) от задната част на говорителя.
Този винт се използва, за да сглобите отново говорителя. Внимавайте да не загубите винта.
Винт
Задна част на говорителя
3 Разглобете говорителя, като повдигнете горната му част.
Горна част
Долна част
Задна част на говорителя
16BG
Подготовка за включване
4 Издърпайте кабела през дъното на долната част на говорителя.
Изваденият кабел се използва, когато монтирате говорителя на стената.
Долна част на говорителя
Кабел на
говорителя
5 Отстранете защитната хартия от капака на дъното на говорителя, след това
прикрепете капака на дъното на говорителя към дъното на горната част на говорителя.
Защитна хартия
Дъно на горната част на говорителя
Капак на дъното на говорителя
Забележка
• Когато отстраните защитната хартия, издърпайте я за частта от нея, която се показва от процепа на капака на
дъното на говорителя.
Илюстрация на напълно разглобен говорител
Горна част на
говорителя
Долна част на
говорителя
Кабел на
говорителя
Винт
17BG
Подготовка за включване
Монтиране на говорителите на стената
Преди да монтирате говорителите на стената, свържете кабелите към говорителите.
Уверете се, че свързвате правилно кабелите към съответните терминали на говорителите: кабелът с
цветната обвивка към терминала 3, а кабелът без цветна обвивка към терминала #.
Цветна обвивка
Преден ляв говорител (L): Бял
Преден десен говорител (R): Червен
Централен говорител: Зелен
Ляв говорител за съраунд звук (L): Син
Десен говорител за съраунд звук (R): Сив
1 Подгответе винтове (не са приложени), които пасват на отвора на гърба на всеки говорител.
Вижте илюстрациите по-долу.
Отвор на гърба на
говорителя
2 Завийте винтовете към стената.
BDV-E970W
За централния говорител
За другите говорители
18BG
BDV-E670W
За централния говорител
За другите говорители
Подготовка за включване
3 Окачете говорителите на винтовете.
Отвор на гърба на
говорителя
Задна част на говорителя
19BG
Подготовка за включване
Стъпка 2: Свързване на системата
За да свържете системата, прочетете информацията на следващите страници.
Не включвайте захранващия кабел на устройството в контакта, докато не направите всички други
връзки.
Забележка
• Когато свържете друг компонент с бутон за регулиране на звука, намалете звука на останалите компоненти до ниво, на
което той няма да е изкривен.
Свързване на говорителите
Конекторите и цветната обвивка на кабелите на говорителите са със съответен цвят в зависимост от
типа на говорителя. Свържете кабелите на говорителите, така че да съвпаднат с цвета на SPEAKERS
жаковете на устройството.
Уверете се, че свързвате правилно кабелите към съответните терминали на говорителите: кабелът с
цветната обвивка към терминала 3, а кабелът без цветна обвивка към терминала #. Не захващайте
изолацията на кабела (гумената обвивка) в терминалите на говорителя.
Свързване на кабелите на говорителите към устройството и
усилвателя за съраунд звук
Пъхнете конекторите на кабелите на говорителите в устройството и в усилвателя за съраунд звук,
докато щракнат.
Заден панел на устройството
Заден панел на усилвателя за съраунд звук
Бял
(Преден ляв говорител (L))
Сив
(Десен говорител за съраунд звук ((R))
Зелен
(Централен говорител)
Червен
(Преден десен
говорител (R))
Лилав
(Субуфер)
Син
(Ляв говорител за съраунд звук (L))
Свързване на кабелите към говорителя
Цветна тръбичка
Конектор
20BG
Отзад или отдолу на говорителя
Подготовка за включване
Свързване на телевизора (Видео връзка)
Посредством тази връзка се изпраща видео сигнал от устройството към телевизора.
Изберете метод за свързване в зависимост от жаковете на вашия телевизор.
Заден панел на устройството
B Компонентен видео
кабел (не е приложен)
A HDMI кабел*
C Видео кабел (приложен)
Към компонентните
входни видео жакове
на телевизора.
Към входния видео
жак на телевизора.
Към HDMI IN жака на
телевизора.
* HDMI кабелът е приложен само към моделите за Сингапур, Китай и Тайван.
Метод 1: Свързване посредством HDMI кабел (A)
Ако вашият телевизор има HDMI жак, свържете системата към телевизора посредством HDMI кабел.
Качеството на картината ще бъде по-добро, отколкото ако използвате компонентен видео кабел или
видео кабел.
Когато извършвате връзка посредством HDMI кабел е необходимо да изберете типа на изходния сигнал
(стр. 54).
Метод 2: Свързване посредством компонентен видео кабел (B)
Ако вашият телевизор няма HDMI жак, но притежава компонентни входни видео жакове, свържете
устройството към телевизора посредством компонентен видео кабел. Качеството на картината ще бъде
по-добро, отколкото ако използвате видео кабел.
Когато извършвате връзка посредством компонентен видео кабел е необходимо да изберете типа на
изходния сигнал (стр. 54).
Метод 3: Свързване посредством видео кабел (C)
Ако не притежавате HDMI кабел или компонентен видео кабел, временно извършете тази връзка.
21BG
Подготовка за включване
Свързване на телевизора (Аудио връзка)
Посредством тази връзка телевизорът изпраща аудио сигнал към системата. За да слушате звука от
телевизора през системата, извършете тази връзка.
Заден панел на устройството
Цифров оптичен кабел
(не е приложен)
Към изходния цифров оптичен
жак на телевизора.
С помощта на цифровата аудио връзка системата приема Dolby Digital мултиплексен сигнал и по този
начин можете да се насладите на звук от мултиплексно предаване.
Забележка
• Когато свързвате телевизора и системата посредством аудио кабел, вижте раздела “Свързване на други компоненти”
(стр. 23).
Audio Return Channel (Функция за изпращане на аудио сигнали)
Ако вашият телевизор е съвместим с функцията Audio Return Channel (Функция за изпращане на
аудио сигнали), цифровите аудио сигнали от телевизора се изпращат посредством HDMI кабела. Не
е необходимо да извършвате отделна аудио връзка, за да слушате звук от телевизора. За подробности
относно функцията за изпращане на аудио сигнали, вижте [Audio Return Channel] (стр. 57).
22BG
Подготовка за включване
Свързване на други компоненти
Когато свържете системата и други компоненти към телевизора, видео сигналите от системата и
компонентите се изпращат към телевизора, а аудио сигналите от компонентите се изпращат към
системата по следния начин.
Телевизор
Посока на сигнала
Система
: Видео сигнал
: Аудио сигнал
Можете да се насладите на звука от свързаните компоненти посредством говорителите на
системата.
• Видеорекордер, цифров сателитен приемник и др. (не са приложени), които имат изходен цифров
коаксиален жак:D
• Видеорекордер, цифров сателитен приемник, PlayStation, портативно аудио устройство и др.
(не са приложени):E
Заден панел на устройството
D Цифров коаксиален
кабел (не е приложен)
E Аудио кабел
(не е приложен)
Към изходния цифров
коаксиален жак на
видеорекордера, цифровия
сателитен приемник и др.
Към изходните аудио жакове на
видеорекордера, цифровия сателитен
приемник, PlayStation или портативното
аудио устройство и др.
23BG
Подготовка за включване
Свързване на антената
За да свържете антената
Заден панел на устройството
или
FM кабелна антена
(приложена)
Забележка
• Разпънете докрай FM кабелната антена.
• След като свържете FM кабелната антена, дръжте я в хоризонтално положение, доколкото е възможно.
Съвет
• Ако FM приемането е лошо, използвайте 75 омов коаксиален кабел (не е приложен), за да свържете устройството към
външна FM антена, както е показано по-долу.
Външна FM антена
Устройство
24BG
Подготовка за включване
Поставяне на безжичното приемно-предавателно устройство
Можете да предавате звук от системата към S-AIR продукт, като например усилвател за съраунд звук или
S-AIR приемник.
За да предавате звук от системата е необходимо да поставите безжичните приемно-предавателни
устройства в системата и в S-AIR продукта.
За подробности относно S-AIR продуктите вижте раздела “Използване на S-AIR продукт” (стр. 42).
Заден панел на устройството
Безжично
приемнопредавателно
устройство
Заден панел на усилвателя за съраунд звук
Безжично
приемнопредавателно
устройство
25BG
Подготовка за включване
Свързване към Интернет
Свързване посредством кабел
За да свържете LAN (100) терминала на
устройството, използвайте LAN кабел.
За да зададете настройки
за мрежата
За подробности вижте [Network Settings] (стр. 58)
и следвайте инструкциите, изведени на екрана, за
да завършите настройките.
Сигурност на безжичния LAN
LAN кабел (не е
приложен)
Широколентов
рутер
ADSL модем/
Кабелен модем
Интернет
Безжична USB настройка
Използвайте безжичен LAN посредством
безжичен USB LAN адаптер (само за Sony UWABR100*) (не е приложен).
Възможно е безжичният USB LAN адаптер да не
се продава в някои региони/държави.
Тъй като комуникацията посредством безжичната
LAN функция се осъществява чрез радио вълни,
безжичният сигнал може да се окаже податлив
на смущения. За да защити безжичната връзка,
тази система поддържа различни функции за
сигурност. Уверете се, че сте задали правилно
настройките за сигурност спрямо мрежовата
среда.
No Security (Без сигурност)
Въпреки че можете лесно да извършвате
настройки, всеки ще може да използва вашата
безжичната мрежа, дори без да се налага
използването на специални инструменти.
Обърнете внимание, че съществува риск от
неразрешен достъп или преглеждане на данни.
WEP
* Актуално към януари 2010.
Преди да свържете удължител или да поставите
безжичен USB LAN адаптер, изключете
устройството. След като включите безжичния USB
LAN адаптер в удължителя и след като свържете
удължителя към
(USB) порта (преден или
заден), включете отново устройството.
WEP задава ниво на сигурност на връзката, за да
предотврати външна намеса или прекъсване на
вашата безжична мрежа. WEP е технология за
сигурност, която позволява свързването на стари
устройства, които не поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за сигурност, разработена да
поправя пропуските в WEP. TKIP осигурява повисоко ниво на сигурност, отколкото WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Безжичен
USB LAN
адаптер
Интернет
LAN кабел (не е
приложен)
ADSL модем/
Безжичен LAN
Кабелен модем рутер
Забележка
• Разстоянието, на което поставяте безжичния USB
LAN адаптер и безжичния LAN рутер, се различава
в зависимост от мястото, на което ги използвате.
Ако системата не може да се свърже с Интернет или
връзката е нестабилна, преместете безжичния USB
LAN адаптер на друго място или поставете безжичния
USB LAN адаптер и безжичния LAN рутер по-близо
един до друг.
26BG
AES е технология за сигурност, която използва
допълнителен метод за сигурност, който се
отличава от WEP и TKIP.
AES осигурява по-високо ниво на сигурност,
отколкото WEP или TKIP.
Преди да извършите Стъпка 3
Подготовка за включване
4 Натиснете {/1, за да включите усилвателя
Стъпка 3: Настройка
на S-AIR безжичната
система
за съраунд звук.
Когато бъде активирано безжичното предаване
на данни, индикаторът S-AIR/STANDBY светва
в зелено.
Индикатор S-AIR/STANDBY
Уверете се, че всички връзки са здраво направени, след
това свържете захранващите кабели.
За да използвате S-AIR безжичната система е
необходимо да настроите усилвателя за съраунд звук.
Устройството предава звук към усилвателя за съраунд
звук, който е свързан към говорителите за съраунд
звук. За да активирате безжичното предаване на данни,
извършете следните стъпки.
1 Натиснете {/1 за да включите системата.
{/1
{/1
Ако индикаторът S-AIR/STANDBY не светне
в зелено, вижте раздела “Усилвател за съраунд
звук” (стр. 11).
За подробности относно функцията S-AIR,
вижте раздела “Използване на S-AIR продукт”
(стр. 42).
Режим готовност
Уверете се, че “S-AIR” свети в дисплея
на предния панел. Ако “S-AIR” не свети,
проверете дали безжичното приемнопредавателно устройство е поставено
правилно в системата.
2 Задайте превключвателя SURROUND
SELECTOR на усилвателя за съраунд звук в
положение SURROUND.
Усилвателят за съраунд звук преминава
автоматично в режим готовност (индикаторът
S-AIR/STANDBY се оцветява в червено), когато
главното устройство е в режим готовност или
безжичното предаване на данни е деактивирано.
Усилвателят за съраунд звук се включва
автоматично (индикаторът S-AIR/STANDBY се
оцветява в зелено), когато системата е включена и
безжичното предаване на данни е активирано.
3 Задайте превключвателя S-AIR ID
на усилвателя за съраунд звук в положение А.
27BG
Подготовка за включване
2 Свържете микрофона за калибриране
Стъпка 4: Извършване
на Лесна настройка
(Easy Setup)
Следвайте стъпките, описани по-долу, за да
извършите основни настройки за използване на
системата.
Изведените опции се различават в зависимост от
страната, за която е предназначен моделът.
към A.CAL.MIC жака на задния панел.
Поставете микрофона за калибриране на
нивото на ушите, като използвате статив
и др. (не е приложен). Лицевата част на
всеки говорител трябва да е обърната към
микрофона за калибриране, като между
говорителите и микрофона за калибриране не
трябва да има препятствия.
Забележка
• За да използвате допълнителните задни говорители
за съраунд звук, задайте [Surround Back] в [Speaker
Settings] в положение [Yes] (стр. 49).
Микрофон за
калибриране
1 Включете телевизора.
3 Натиснете [/1 на устройството и [/1
на усилвателя за съраунд звук.
4 Превключете селектора за избор на входен
сигнал на вашия телевизор, така че
сигналът от системата да се изведе на
телевизионния екран.
Извежда се дисплеят за Лесна настройка
(Easy Setup) за избор на екранен език.
28BG
инструкциите на екрана, за да извършите
основните настройки, като използвате
C/X/x/c и
.
За подробности относно настройките [Auto
Calibration] в [Easy Setup], вижте раздела
“Автоматично калибриране на подходящите
настройки” (стр. 48).
Подготовка за включване
5 Извършете [Easy Setup]. Следвайте
Стъпка 5: Избор на
източник
Можете да изберете източник, който да
възпроизведете.
За да изведете дисплея Лесна
настройка (Easy Setup)
1 Натиснете бутона HOME.
Началното меню се извежда на
телевизионния екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете
3 Натиснете X/x, за да изберете
[Easy Setup], след това натиснете
[Setup].
.
4 Натиснете C/c, за да изберете [Start],
след това натиснете
.
Извежда се дисплеят Лесна настройка (Easy Setup).
Натиснете неколкократно бутона FUNCTION,
докато желаната функция се изведе на
дисплея на предния панел.
При всяко натискане на бутона FUNCTION,
функцията се променя по следния начин.
“BD/DVD” t “D. MEDIA” t “TUNER FM”
t“TV” t “SAT/CABLE” t “AUDIO” t
“BD/DVD” t …
Функция
“BD/DVD”
“D.MEDIA”
“TUNER FM”
“TV”
“SAT/CABLE”
“AUDIO”
Източник
Диск, който системата може да
възпроизвежда
USB устройство, iPod или BRAVIA
интернет видео.
FM радио (стр. 40)
Компонент (телевизор и др.),
свързан към ТV (DIGITAL IN
OPTICAL) жака на задния панел или
телевизор, съвместим с функцията
Audio Return Channel (Функция
за изпращане на аудио сигнали),
свързан към HDMI OUT жака на
задния панел (стр. 22).
Компонент, свързан към SAT/
CABLE (DIGITAL IN OPTICAL)
жака на задния панел (стр. 23).
Компонент, свързан към AUDIO
(AUDIO IN L/R) жаковете на задния
панел (стр. 23).
29BG
Подготовка за включване
Стъпка 6: Слушане на съраунд звук
След като извършите предходните стъпки и започнете възпроизвеждането, можете да се наслаждавате на
съраунд звук. Можете също така да избирате предварително програмирани настройки за съраунд звука,
които са предназначени за различни видове източници на звук. Съраунд звукът внася вълнуващия и
мощен ефект от киносалоните във вашия дом.
SYSTEM MENU
Избор на настройки за съраунд звука според
предпочитанията виwpreference
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Натиснете неколкократно X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе “SUR.
SETTING”, след това натиснете
или c.
3 Натиснете неколкократно X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе настройката за
съраунд звук, която желаете.
За описание на звуковите съраунд ефекти вижте таблицата по-долу.
4 Натиснете
.
Настройката е извършена.
5 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Извеждане от говорителите на всяка настройка за съраунд звука
Таблицата по-долу описва опциите, когато свържете всички говорители към устройството.
Настройката по подразбиране е “A.F.D. MULTI”.
Звук от
Настройка за съраунд звука
Ефект
В зависимост от източника
“A.F.D. STD” (AUTO
Системата разграничава звуковия формат на
източника и представя звука така, както е бил
записан/кодиран.
FORMAT DIRECT
STANDARD)
30BG
Настройка за съраунд звука
Ефект
“A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• Двуканален източник: Системата симулира съраунд
звук от двуканални източници и извежда звука от
5.1 каналните говорители, като удвоява звука от
двуканалния източник през всеки говорител.
Подготовка за включване
Звук от
• Многоканален източник: Системата извежда звука
от говорителите в зависимост от броя на каналите на
източника.
“PRO LOGIC” “PLII
MOVIE”
• Двуканален източник: Системата симулира съраунд
звук от двуканални източници и извежда звука от 5.1
каналните говорители.
- “PRO LOGIC” извършва Dolby Pro Logic декодиране.
- “PLII MOVIE” извършва Dolby Pro Logic II
декодиране във филмов режим.
• Многоканален източник: Системата извежда звука
от говорителите в зависимост от броя на каналите
на източника.
“NEO6 CIN” “NEO6
MUS”
• Двуканален източник: Системата симулира съраунд
звук от двуканални източници и произвежда 6.1
канален звук.
- “NEO6 CIN” извършва DTS Neo:6 декодиране в
кино режим.
- “NEO6 MUS” извършва DTS Neo:6 декодиране в
музикален режим.
• Многоканален източник: Системата извежда звука
от говорителите в зависимост от броя на каналите
на източника.
“2CH STEREO”
Системата извежда звука от предните говорители и
субуфера независимо от звуковия формат или броя
на каналите. Многоканалните съраунд формати се
свеждат до двуканални.
Забележка
• Когато изберете “A.F.D. MULTI”, в зависимост от диска или източника началото на звука може да бъде отрязано,
докато автоматично бъде избран най-подходящият режим. За да избегнете отрязването на звука, изберете “A.F.D.
STD”.
• Когато се въвежда звук от предаване на два езика, “PRO LOGIC” и “PLII MOVIE” не оказват ефект.
• В зависимост от входния сигнал е възможно настройките за съраунд звука да не окажат ефект.
• Когато променяте настройката за съраунд звук, докато използвате S-AIR приемник, е възможно звукът от S-AIR
приемника да прескача.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, настройките за съраунд звука не се активират.
Съвет
• Системата запаметява последната настройка за съраунд звука, избрана за всяка функция.
Когато изберете функция, като например “BD/DVD” или “TUNER FM”, настройката за съраунд звука, която е
приложена последно за съответната функция отново се прилага автоматично. Например, ако изберете “BD/DVD”
с настройка “PRO LOGIC”, след това смените на друга функция и после се върнете към “BD/DVD”, отново ще се
приложи настройката “PRO LOGIC”.
31BG
Съвет
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
на диск
За информация относно дисковете, които можете
да възпроизвеждате, вижте раздела “Дискове,
които могат да бъдат възпроизвеждани” (стр. 68).
1 Превключете селектора за избор на
входен сигнал на вашия телевизор, така
че сигналът от системата да се изведе на
телевизионния екран.
2 Натиснете Z и поставете диск в
отделението за диска.
• Изтрийте ненужните данни във вградената памет или
USB паметта. За да изтриете ненужни данни, изберете
(Video). Ако използвате USB
[Erase BD Data] в
памет като носител на информация, всички данни,
запаметени в папката [BUDA/BUDB], ще бъдат изтрити.
Уверете се, че сте запазили всички данни с видео/
музика/снимки в папката [BUDA/BUDB].
Извеждане на информация
за възпроизвеждането
Можете да проверите информацията за
възпроизвеждането и др., като натиснете бутона
DISPLAY.
Изведената информация се различава в
зависимост от типа на диска и състоянието на
устройството.
Пример: когато възпроизвеждате BD-ROM
3 Натиснете Z, за да затворите
отделението за диска.
Индикацията
се извежда в началното меню
и възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне автоматично,
изберете
в категорията
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки),
след това натиснете
.
Гледане на BONUSVIEW/BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логото “BD-LIVE*”
имат допълнително съдържание и данни, които
могат да бъдат свалени.
1 Подгответе се за гледане на BONUSVIEW/
BD-LIVE.
• Свържете устройството към мрежата (стр. 26).
• Задайте [BD Internet Connection] в положение
[Allow] (стр. 55).
2
32BG
Поставете BD-ROM, съдържащ
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Методът за работа се различава в зависимост
от диска. Вижте инструкциите за експлоатация
на диска.
A Текущо избран ъгъл
B Номер или име на заглавието
C Текущо избрана настройка за звука
D Достъпни функции (
звук/
ъгъл/
субтитри)
E Информация за възпроизвеждането
Извежда се информация за типа на диска,
режима на възпроизвеждане, типа на повторното
възпроизвеждане, видео кодека, скоростта за
предаване на данните, лента за състоянието на
възпроизвеждането, времето за възпроизвеждане
и общото време.
F Номер на главата
G Резолюция на изходния сигнал/Видео честота
Възпроизвеждане
на iPod
Можете да възпроизвеждате файлове с видео/
музика/снимки на свързаното USB устройство.
За информация относно типовете файлове,
които можете да възпроизвеждате, вижте
раздела “Файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани” (стр. 69).
Можете да се наслаждавате на звук и да
зареждате батерията на iPod посредством тази
система.
1 Включете USB устройството към
Обновете софтуера на вашия iPod с последната
версия, преди да го използвате със системата.
(USB) порта на устройството.
Преди да започнете операцията по
свързване, вижте инструкциите за
експлоатация на USB устройството.
Съвместими iPod модели
Съвместимите iPod модели са показани по-долу.
iPod nano
пето поколение
(видеокамера)
USB устройство
USB устройство
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo] (Снимки).
3 Натиснете X/x, за да изберете
[USB
device (front)] (USB устройство (предна
част)) или [USB device (rear)] (USB
устройство (задна част)), след това
.
натиснете
Забележка
• Не разкачвайте USB устройството по време на
операция. За да избегнете повреда на данните или
на USB устройството, изключете системата, когато
свързвате или разкачвате USB устройството.
iPod touch
второ поколение
iPod nano
четвърто поколение
(видео)
iPod classic
iPod touch
първо поколение
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на
USB устройство
iPod nano
iPod nano
трето поколение второ поколение
(видео)
(алуминий)
1 Свържете iPod към
(USB) порта на
устройството чрез USB кабела на iPod.
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Music] (Музика).
3 Натиснете X/x, за да изберете
[iPod
(front)] (iPod (предна част)), след това
.
натиснете
Звукът от iPod се възпроизвежда на
системата.
Можете да работите с iPod, като използвате
бутоните на устройството за дистанционно
управление.
За подробности относно операциите, вижте
инструкциите за експлоатация на iPod.
33BG
Работа с iPod с помощта на
устройството за дистанционно
управление
Можете да работите с iPod, като използвате
бутоните на устройството за дистанционно
управление. Следната таблица показва примери
за бутоните, които можете да използвате.
Натиснете
Операция
Същата операция като
на iPod.
бутона
Пауза.
или
Бързо превъртане назад или напред.
или
Същата операция като бутоните
на iPod.
или
Същата операция като бутона MENU
на iPod.
Същата операция като диска за
управление на iPod.
Същата операция като централния
бутон на iPod.
Забележка
• iPod се зарежда, когато го свържете към системата,
докато тя е включена.
• Не можете да прехвърляте песни на iPod.
• Sony не поема отговорност, в случай че данните,
записани на iPod, бъдат загубени или повредени,
докато устройството е свързано с тази система.
• Този продукт е проектиран за работа с iPod и покрива
стандартите за работа с продукти на Apple.
Възпроизвеждане
през мрежа
Възпроизвеждане на BRAVIA
видео от Интернет
Служи като портал, който ви предоставя избрано
Интернет съдържание и разнообразни забавления,
които можете да възпроизвеждате на системата.
1 Извършете подготовка за BRAVIA видео
от Интернет.
Свържете устройството към мрежа (стр. 26).
2 Изберете
C/c, за да изберете
(Видео),
[Music] (Музика) или
(Снимки).
[Video]
[Photo]
3 Натиснете X/x, за да изберете иконка на
доставчик на Интернет съдържание,
след това натиснете
.
Когато не се свали списъкът с Интернет
съдържанието, ще се появи съответна иконка
или нова иконка.
Използване на контролния панел
Контролният панел се извежда, когато започнете
възпроизвеждане на видео файла. Възможно е
изведените елементи да се различават в зависимост
от доставчиците на Интернет съдържание. За да
изведете отново, натиснете DISPLAY.
• Не разкачвайте iPod по време на операция. За да
избегнете повреда или загуба на данни от iPod,
изключете системата, когато свързвате или разкачвате
iPod.
A Контролен дисплей
За операции по възпроизвеждането натиснете
.
C/X/x/c или
B Индикаторна лента за възпроизвеждане
Индикаторна лента, курсор, който указва
настоящата позиция, време за възпроизвеждане,
времетраене на видео файла
C Име на следващ видео файл
D Име на избрания видео файл и оценка
34BG
Възможни опции
[Video] (Видео)
Опции
Действие
[Video Settings]
(Видео настройки)
• [Picture Quality Mode]: (Режим
на качество на картината):
Избира настройки за
картината в зависимост от
различната по осветеност
среда.
• [FNR]: Редуцира различни
видове смущения, които се
появяват в картината.
• [BNR]: Редуцира мозаечните
смущения в картината.
• [MNR]: Редуцира трептенето
около контурите на картината
(като бръмчене на комар).
[Play/Pause]
(Възпроизвеждане/
Пауза)
[Top Menu] (Главно
меню)
Стартира или поставя на
пауза възпроизвеждането.
[Menu/Popup Menu]
(Меню/Помощно
меню)
Извежда помощното меню
на BD-ROM или менюто на
DVD диска.
[Title Search]
(Търсене на
заглавие)
Търси заглавие на BD-ROM/
DVD VIDEO диска и започва
възпроизвеждането му
отначало.
[Chapter Search]
(Търсене на глава)
Търси глава и започва
възпроизвеждането й
отначало.
[Angle] (Зрителен
ъгъл)
Превключва към друга гледна
точка, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска са
направени записи на една и
съща сцена от различни ъгли.
Общи опции
Опции
Действие
[Playback History]
(История на
възпроизвеждането)
Извежда заглавия/записи от
историята на досегашното
възпроизвеждане на BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA (музикален
диск) чрез употреба на
технологията Gracenote.
[Search History]
(История на
търсенето)
Търси съответна информация,
основана на ключови думи
от Gracenote посредством
дисплея с информация. (Само
за моделите за Китай, Русия,
Тайланд и Тайван).
[Search Contents]
(Съдържание за
търсене)
Търси BRAVIA видео от
Интернет въз основа на
ключови думи от Gracenote
посредством дисплея с
информация. (Само за
моделите за Китай, Русия,
Тайланд и Тайван).
[Repeat Setting]
(Настройка
за повторно
възпроизвеждане)
[Favorite List]
(Списък с любими)
[Play/Stop]
(Възпроизвеждане/
Спиране)
Задава режима за повторно
възпроизвеждане.
[Play from start]
(Възпроизвеждане
от началото)
[Information
Display] (Дисплей с
информация)
Възпроизвежда заглавието
отначало.
[Add To Favorites]
(Прибавяне към
любими)
Прибавя интернет съдържание
към списъка с любими
интернет страници.
[Remove from
Favorites]
(Изтриване от
любими)
Изтрива интернет съдържание
от списъка с любими интернет
страници.
Извежда списъка с любими
интернет страници.
Стартира или спира
възпроизвеждането.
Извежда информация за
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(музикален диск) чрез употреба
на технологията Gracenote.
Само за
Възпроизвеждане
Различните настройки и операции за
възпроизвеждане са достъпни чрез натискането
на бутона OPTIONS. Достъпните опции се
различават в зависимост от ситуацията.
Само за
Извежда главното меню на
BD или DVD диска.
[Music] (Музика)
Опции
Действие
[Add Slideshow
BGM] (Добавяне
на слайдшоу
(изреждане на
снимки) BGM)
Регистрира музикални
файлове в USB паметта
като фонова музика при
изреждането на снимки (Само
за моделите за Китай, Русия,
Тайланд и Тайван).
35BG
Само за
[Photo] (Снимки)
Опции
[Slideshow]
(Изреждане на снимки)
Действие
Възпроизвежда снимки в
последователност.
[Rotate Left]
(Завъртане на ляво)
Променя скоростта за
последователното изреждане на
снимки.
Задава ефект, когато възпроизвеждате
снимки в последователност (Само за
моделите за Китай, Русия, Тайланд
и Тайван).
Задава фонова музика при
изреждането на снимки. Може да
бъде задавана само музика от CD-DA
(музикални дискове) или запаметена
фонова музика при изреждане на
снимки (Само за моделите за Китай,
Русия, Тайланд и Тайван).
Завърта снимката в посока обратна на
часовниковата стрелка до 90 градуса.
[Rotate Right]
(Завъртане на дясно)
Завърта снимката в посока на
часовниковата стрелка до 90 градуса.
[View Image] (Преглед
на изображение)
Извежда избрано изображение.
[Slideshow Speed]
(Скорост при
изреждането на снимки)
[Slideshow Effect]
(Ефект при изреждането
на снимки)
[Slideshow BMG]
(Изреждане на снимки
BMG)
Регулиране на разминаването
между картина и звук
(A/V SYNC)
Когато звукът не съвпада с картината на
телевизионния екран, можете да регулирате
разминаването между картината и звука.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Натиснете неколкократно X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе “A/V
SYNC”, след това натиснете
или .
3 Натиснете X/x, за да регулирате
разминаването между картината и звука.
Можете да регулирате от 0 ms до 300 ms на
стъпки от по 25 ms.
4 Натиснете .
Настройката е извършена.
5 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Забележка
• В зависимост от входния сигнал е възможно функцията
A/V SYNC да не окаже ефект.
36BG
Настройка на звука
Избор на ефект,
подходящ за
съответния източник
Избор на аудио
формат, многоезични
записи или канал
Когато системата възпроизвежда BD/DVD
VIDEO или DATA CD/DATA DVD (DivX видео
файлове) диск, записан в няколко аудио формата
(PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS) или
съдържащ записи на няколко езика, можете да
промените аудио формата или езика.
При обикновен диск можете да изберете звука
от десния или левия канал и да слушате звука
на избрания канал едновременно през десните и
левите говорители.
Настройка на звука
Можете да изберете подходящ звуков режим за
филми или музика.
• В зависимост от входния сигнал е възможно звуковият
режим да не окаже ефект.
• Когато променяте звуковия режим, докато използвате
S-AIR приемник, е възможно звукът от S-AIR
приемника да прескача.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, тази функция
не работи.
Натиснете неколкократно бутона SOUND
MODE по време на възпроизвеждане,
докато на дисплея на предния панел се
изведе желаният режим.
•“AUTO”: Системата автоматично избира
“MOVIE” или “MUSIC”, за да възпроизведе
звуковия ефект в зависимост от диска или
звуковия сигнал.
• “MUSIC” Системата извежда звук, подходящ
за музика.
• “MOVIE”: Системата извежда звук, подходящ
за филми.
• “SPORTS”: Системата добавя ехтене за
спортни програми.
• “NEWS”: Системата извежда звук, подходящ за
програма с говор, например новинарска емисия.
• “GAME ROCK”: Системата извежда звук за
музикални игри.
Забележка
• В зависимост от диска или източника, когато изберете
“AUTO”, е възможно началото на звука да бъде
отрязано, защото системата автоматично избира найподходящия режим. За да избегнете отрязването на
звука, изберете опция, различна от “AUTO.”
Натиснете неколкократно бутона
по
време на възпроизвеждане, за да изберете
желания аудио сигнал.
Аудио информацията се извежда на
телевизионния екран.
xBD/DVD VIDEO диск
В зависимост от BD/DVD VIDEO диска, изборът
на език се различава.
Когато са изведени 4 цифри, те указват кода
на езика. Вижте “Списък с езикови кодове”
(стр. 73), за да проверите на кой език отговаря
съответният код. Ако един и същ език е изведен
два или повече пъти, това означава, че BD/
DVD VIDEO дискът е записан в няколко аудио
формата.
37BG
xDVD-VR диск
Извеждат се видовете записи,
запаметени на диска.
Пример:
•[
•[
•[
•[
•[
•[
Stereo] (стерео)
Stereo (Audio1)]
Stereo (Audio2)]
Main] (основен)
Sub] (допълнителен)
Main/Sub] (основен/допълнителен)
Забележка
• [ Stereo (Audio1)] и [ Stereo (Audio2)] не се извеждат,
когато на диска е записан само един аудио сигнал.
xDATA CD (DivX видео файл)/DATA DVD
(DivX видео файл)
Изборът на формат на аудио сигнала за DATA CD
или DATA DVD се различава в зависимост от DivX
видео файла, който се съдържа на диска. Форматът
се извежда на телевизионния екран.
xCD диск
• [ Stereo]: Стандартният стерео звук.
• [ 1/L]: Звукът от левия канал (моно).
• [ 2/R]: Звукът от десния канал (моно).
Натиснете неколкократно бутона
,
докато на дисплея на предния панел се изведе
желаният сигнал.
• “MAIN”: Ще се изведе звукът на основния език.
• “SUB”: Ще се изведе звукът на допълнителния език.
• “MAIN/SUB”: Едновременно ще се изведе смесеният
звук на основния и допълнителния език.
Използване на
звуковия ефект
Слушане на звук
от мултиплексно
предаване
(DUAL MONO)
Можете да слушате звук от мултиплексно
предаване, когато системата приема или
възпроизвежда Dolby Digital мултиплексен
сигнал.
Забележка
• За да приемате Dolby Digital сигнала е необходимо да
свържете телевизор или друг компонент към устройството
посредством цифров коаксиален или оптичен кабел (стр.
22, 23). Ако вашият телевизор е съвместим с функцията
Audio Return Channel (Функция за изпращане на аудио
сигнали) (стр. 48), можете да получите Dolby Digital
сигнал, като използвате HDMI кабел.
38BG
Слушане с намалена сила на звука
Можете да се наслаждавате на звукови ефекти или
диалог като в киносалон, дори и при намалена
сила на звука. Тази функция е полезна за гледане
на филми късно вечер.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Натиснете неколкократно X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе
“NIGHT MODE”, след това натиснете
или c.
3 Натиснете X/x, за да изберете настройка.
• “NIGHT ON”: Включва функцията.
• “NIGHT OFF”: Изключва функцията.
Системното меню се изключва.
Забележка
• Когато звукът се извежда през централния говорител,
този ефект е по-ясно изразен, а говорът (диалог и др.)
се чува по-лесно. Когато звукът не се извежда през
централния говорител, системата настройва найподходящата сила на звука.
Настройка на звука
4 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Подсилване на ниските честоти
Можете да подсилите ниските честоти на звука.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Натиснете неколкократно X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе “D.
BASS”, след това натиснете
или c.
3 Натиснете X/x, за да изберете настройка.
• “D.BASS ON”: Включва функцията.
• “D.BASS OFF”: Изключва функцията.
4 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
39BG
Ръчна настройка
Натиснете неколкократно бутона TUNING +/–.
Тунер
3 Регулирайте силата на звука, като натиснете
Слушане на радио
Можете да слушате радио през говорителите
на системата.
{/1
Бутони с
цифри
D.TUNING
2 +/–.
Ако някоя FM програма се приема
със смущения
Ако някоя FM програма се приема със смущения,
можете да изберете моно приемане. Няма да има
стерео ефект, но приемането ще се подобри.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Натиснете неколкократно X/x, докато на
дисплея на предния панел се изведе “FM MODE”.
PRESET +/–
TUNING +/–
x
Текущ обхват и номер на
запаметена станция
Текуща станция
3 Натиснете или c.
4 Натиснете X/x, за да изберете “MONO”.
• “STEREO”: Стерео приемане.
• “MONO”: Моно приемане.
5 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да изключите радиото
Натиснете {/1.
Запаметяване на радиостанции
Име на станция (Само за
моделите за Европа и Русия)
1 Натиснете неколкократно бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER FM”.
2 Изберете радиостанция.
Автоматична настройка
Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–,
докато започне автоматичното сканиране.
На телевизионния екран се извежда [Auto
Tuning].
Сканирането спира, когато системата
настрои станция.
За да спрете автоматичното търсене ръчно,
натиснете TUNING +/– или x.
40BG
Можете да запаметите до 20 FM станции. Преди
да започнете търсенето, не забравяйте да намалите
звука до минимум.
1 Натиснете неколкократно бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER FM”.
2 Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
Сканирането спира, когато системата настрои
станция.
3 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
4 Натиснете неколкократно X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе
“MEMORY”, след това натиснете
или .
На дисплея на предния панел се извежда
номер за запаметяване на станцията.
5 Натиснете X/x, за да изберете номера,
под който желаете да запаметите
станцията.
2 Натиснете D.TUNUNG.
3 Натиснете бутоните с цифри, за да
изберете честотата.
4 Натиснете
.
Съвет
• Можете директно да изберете номер за
станцията, като натиснете бутоните с цифри.
6 Натиснете
7 Повторете стъпки от 2 до 6, за да
Използване на
системата за радио
данни (RDS)
(Само за моделите за Европа и Русия)
Тунер
.
На дисплея на предния панел се извежда
съобщението “COMPLETE” и станцията се
запаметява.
запаметите други станции.
8 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да смените запаметения номер
Изберете желания номер, като натиснете PRESET
+/–, след това повторете процедурата от стъпка 3.
Избор на запаметена станция
1 Натиснете неколкократно бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER FM”.
Настройва се последната приета станция.
2 Натиснете неколкократно бутона
PRESET +/– , за да изберете запаметената
станция.
Запаметеният номер и честотата се извеждат
на телевизионния екран и на дисплея на
предния панел.
При всяко натискане на бутона системата
настройва по една запаметена станция.
Съвет
• Можете директно да изберете номера на запаметената
станция, като натиснете бутоните с цифри.
Избор на радиостанция
чрез директно въвеждане
на честотата
Когато знаете честотата, можете да изберете
радиостанцията, като въведете директно нейната
честота.
1 Натиснете неколкократно бутона
Какво представлява системата
за радио данни (RDS)?
Системата за радио данни (RDS) е излъчвана
услуга, която позволява на радиостанциите да
изпращат допълнителна информация заедно
с обикновения програмен сигнал. Този тунер
предлага удобни RDS функции, като например
извеждане на името на станцията. Името на
станцията се извежда и на телевизионния екран.
Приемане на RDS предавания
Просто изберете станция от FM обхвата.
Когато настроите станция, която предлага RDS
услуги, името на станцията* се извежда на
дисплея на предния панел.
* Ако не се приема RDS предаване е възможно името
на станцията да не се изведе на дисплея на предния
панел.
Забележка
• Възможно е системата за радио данни да не работи
правилно, ако настроената станция не предава правилно
RDS сигнала или ако сигналът е слаб.
• Не всички FM станции предлагат услугата RDS, нито
пък предлагат услуги от един и същи вид. Ако не
сте запознати със системата RDS, обърнете се към
вашите местни радиостанции за подробности относно
предлаганите RDS услуги във вашия регион.
Съвет
• Докато приемате RDS станция и натискате DISPLAY,
можете да сменяте индикациите на дисплея на предния
панел между име на станцията и честота.
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER FM”.
41BG
Външно аудио устройство
Използване на S-AIR
продукт
Информация за S-AIR
продуктите
Съществуват два типа S-AIR продукти
• S-AIR главно устройство (тази система):
То служи за предаване на звук. Можете да
използвате до три S-AIR главни устройства.
(Броят на S-AIR главните устройства, които
можете да използвате зависи от средата, в която
ги използвате.)
• S-AIR допълнително устройство: То служи за
приемане на звук.
– Усилвател за съраунд звук (приложен):
За да зададете ID на
системата
1 Задайте превключвателя S-AIR ID на
системата на желаното ID.
Превключвател S-AIR ID
Можете да изберете което и да е ID (А, В или С).
2 Натиснете {/1.
Системата се включва.
3 Задайте S-AIR допълнителното
устройство на същото ID.
Безжичното предаване на данни се активира по
следния начин (пример):
Можете да се наслаждавате на ефекта от
говорителите за съраунд звук, свързани
безжично.
– S-AIR приемник (допълнителен):
Можете да слушате звука от системата в
друга стая.
Стая А
S-AIR главно устройство
За да зададете ID на усилвателя
за съраунд звук
1 Уверете се, че превключвателят
SURROUND SELECTOR на усилвателя
за съраунд звук е зададен в положение
SURROUND.
S-AIR допълнително устройство
(усилвател за съраунд звук)
Стая В
усилвателя за съраунд звук, така че да
съвпада с ID (А, В или С) на системата.
3 Натиснете {/1 на усилвателя за
S-AIR допълнително
устройство (S-AIR
приемник) (не е приложен)
Настройка на S-AIR ID за
активиране на безжично
предаване на данни
За усилвателя за съраунд звук
За S-AIR приемника
Можете да активирате безжичното предаване на данни
просто като зададете еднакво ID за системата и за S-AIR
допълнителното устройство.
42BG
2 Задайте превключвателя S-AIR ID на
съраунд звук.
Когато бъде активирано безжичното
предаване на данни, индикаторът S-AIR/
STANDBY на усилвателя за съраунд звук се
оцветява в зелено.
За подробности относно индикатора S-AIR/
STANDBY вижте раздела “Усилвател за
съраунд звук” (стр. 11).
За да зададете ID на S-AIR
приемника
Вижте инструкциите за експлоатация на S-AIR
приемника.
За да слушате 7.1 канална система
Ако използвате комплекта безжични говорители
за съраунд звук (WAHT-SBP2, допълнителен), ще
можете да се наслаждавате на по-реалистичен
съраунд звук от 7.1 канала. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на комплекта
безжични говорители за съраунд звук.
В този случай, задайте [Surround Back] в [Speaker
Settings] в положение [Yes] (стр. 49).
Слушане на звука от
системата в друга стая
Можете да слушате звука от системата в друга
стая, като използвате S-AIR приемника.
1 Натиснете бутона HOME.
Използване на S-AIR приемника,
докато устройството е в
режим готовност
За S-AIR приемника
Можете да използвате S-AIR приемника, докато
устройството е в режим готовност, като зададете
[Standby] в положение [On].
1 Натиснете бутона HOME.
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
4 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
5 Натиснете X/x, за да изберете [Standby],
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
5 Натиснете X/x, за да изберете [Mode],
след това натиснете
.
6 Натиснете X/x, за да изберете желаната
настройка.
• [Party]: S-AIR приемникът извежда звук в
зависимост от функциите, които са
зададени на устройството.
• [Separate]: Можете да задавате желаната
функция за S-AIR приемника, докато
функциите на устройството не се променят.
7 Натиснете .
Настройката е извършена.
8 Когато изберете [Separate] в Стъпка 6,
натиснете S-AIR CH на S-AIR приемника,
за да изберете функцията.
Функцията на S-AIR приемника се променя
по следния начин.
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“AUDIO” t ...
За да използвате същите функции като тези
на устройството, изберете “MAIN UNIT”.
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
след това натиснете
.
6 Натиснете X/x, за да изберете желаната
Външно аудио устройство
За S-AIR приемника
9 Регулирайте силата на звука на S-AIR приемника.
настройка.
• [On]: Можете да използвате S-AIR
приемника, докато устройството е
в режим готовност или е включено.
Консумацията на електроенергия по
време на режим готовност се увеличава.
• [Off]: Не можете да използвате S-AIR
приемника, докато устройството е в
режим готовност.
7 Натиснете
.
Настройката е извършена.
Забележка
• Когато изключите системата, докато [Standby] е в
положение [On], “S-AIR” мига (когато безжичното
предаване на данни между системата и S-AIR приемника
не е активирано) или свети (когато безжичното
предаване на данни между системата и S-AIR приемника
е активирано) на дисплея на предния панел.
43BG
Идентифициране на
системата с определено S-AIR
допълнително устройство
(Операция сдвояване)
За усилвателя за съраунд звук
За S-AIR приемника
Когато използвате S-AIR продукти е възможно
съседите ви да приемат звука от вашата система,
ако тяхното устройство има същото ID или пък вие
да приемете звука от системата на съседите. За да
предотвратите това, можете да идентифицирате
системата с определено S-AIR допълнително
устройство, като извършите операция сдвояване.
Когато извършвате сдвояване, безжичното
предаване на данни се активира само между
сдвоените устройства - главното и S-AIR
допълнителното.
1 Поставете S-AIR допълнителното
устройство, което желаете да сдвоите
близо до системата.
2 Задайте еднакви ID за системата и за
S-AIR допълнителното устройство.
.
след това натиснете
Устройството започва сдвояване.
Индикаторът PAIRING на усилвателя за
съраунд звук мига, когато сдвояването
започне. Когато безжичното предаване на
данни се активира, индикаторът PAIRING на
усилвателя за съраунд звук се включва.
За да отмените сдвояването, изберете [Cancel].
Забележка
• Извършете сдвояването в рамките на няколко
минути след Стъпка 9. Ако не го направите, на
телевизионния екран ще се изведе съобщение
[Pairing failed. Retry?] (Сдвояването не се извърши.
Искате ли да опитате отново?). За да продължите
, след
сдвояването, изберете [OK] и натиснете
това започнете отново от Стъпка 8. За да отмените
сдвояването, изберете [Cancel].
За да отмените
сдвояването
Променете ID на системата и на
допълнителното устройство (стр. 42).
Проверка на S-AIR
състоянието на системата
• Как да зададете ID на усилвателя за съраунд
звук вижте в раздела “За да зададете ID на
усилвателя за съраунд звук” (стр. 42).
Можете да проверите S-AIR състоянието на
системата, като например S-AIR ID или да
получите информация относно сдвояването.
Натиснете бутона HOME.
Началното меню се извежда на телевизионния екран.
4 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
5 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
6 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
7 Натиснете X/x, за да изберете
[Pairing], след това натиснете
.
8 Започнете сдвояване на S-AIR
допълнителното устройство.
44BG
9 Натиснете C/c, за да изберете [Start],
• Как да зададете ID за системата вижте в
раздела “За да зададете ID на системата”
(стр. 42).
• Как да зададете ID на S-AIR приемника вижте
в инструкциите за експлоатация на S-AIR
приемника.
3
xЗа S-AIR приемника
Вижте инструкциите за експлоатация на
S-AIR приемника.
xЗа усилвателя за съраунд звук
Натиснете
на усилвателя за съраунд
звук, за да го включите и натиснете бутона
PAIRING на задния му панел. (За да натиснете
бутона PAIRING, можете да използвате тънък
инструмент, като например кламер.)
1 Натиснете бутона HOME.
Началното меню се извежда на
телевизионния екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
S-AIR ID на системата се извежда на лентата
[Info]. Когато системата е сдвоена, след ID се
извежда [Pairing].
5 Натиснете RETURN.
Системата се връща към предходния
дисплей.
Ако безжичното предаване
на данни е нестабилно
За усилвателя за съраунд звук
За S-AIR приемника
Ако използвате няколко безжични системи,
като например безжичен LAN или Bluetooth, е
възможно излъчването на S-AIR сигналите или
на други безжични сигнали да бъде нестабилно.
В този случай предаването на данните може
да бъде подобрено, като промените следната
настройка [RF Change].
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
.
Settings], след това натиснете
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
• Предаването на данни може да бъде подобрено,
като смените канала (честотата) на другата
безжична система (системи). За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на другата безжична
система (системи).
Външно аудио устройство
1 Натиснете бутона HOME.
– S-AIR ID А: еквивалентен канал на IEEE 802.11 b/g
канал 1
– S-AIR ID В: еквивалентен канал на IEEE 802.11 b/g
канал 6
– S-AIR ID С: еквивалентен канал на IEEE 802.11 b/g
канал 11
5 Натиснете X/x, за да изберете [RF
Change], след това натиснете
.
6 Натиснете X/x, за да изберете желаната
настройка, след това натиснете
.
• [Auto]: Обикновено избирайте тази
настройка. Системата автоматично сменя
[RF Change] в положение [On] или [Off].
• [On]: Системата предава звук, като търси
най-добрия канал за излъчването му.
• [Off]: Системата предава звук, като фиксира
канала за излъчването му.
7 Натиснете
.
Настройката е извършена.
8 Когато зададете [RF Change] в
положение [Off], изберете ID, при
което безжичното предаване на
данни е най-стабилно (стр. 42).
Забележка
• В повечето случаи няма да се наложи да променяте
тази настройка.
– Ако [RF Change] бъде зададено в положение
[Off], предаването на данните между системата и
S-AIR допълнителното устройство може да бъде
осъществено, като използвате един от следните
канали.
45BG
Други операции
Използване на
функцията Управление
на HDMI (Control for
HDMI) за синхронизация
с “BRAVIA”
Тази функция е достъпна само за телевизори,
снабдени с функцията за синхронизация с
“BRAVIA”.
При свързване посредством HDMI кабел на
компоненти Sony, съвместими с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI),
операциите се опростяват, както е описано по-долу:
– System Power Off (Изключване на захранването
на системата) (стр. 47)
– One-Touch Play (Възпроизвеждане с едно
докосване) (стр. 47)
– Theatre Mode (Режим киносалон) (стр. 47)
– System Audio Control (Аудио контрол на
системата) (стр. 47)
– Volume Limit (Ограничаване на силата на звука)
(стр. 47)
– Audio Return Channel (Функция за изпращане
на аудио сигнали) (стр. 48)
– Remote Easy Control (Лесен контрол с
устройството за дистанционно управление)
(стр. 48)
– Language Follow (Следване на езика) (стр. 48)
Управление на HDMI (Control for HDMI) е стандарт
за функция за взаимно управление, използван от
CEC (Consumer Electronics Control – потребителски
контрол върху електрониката) за HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Функцията Управление на HDMI (Control for
HDMI) не действа, когато свържете системата към
компонент, който не е съвместим с тази функция.
На системата има удобни бутони за управление на
телевизора – например THEATRE, ONE-TOUCH
PLAY и ТV {/1.
За подробности вижте раздела “Устройство за
дистанционно управление” (стр. 12) и прегледайте
инструкциите за експлоатация на телевизора. .
• Възможно е функцията Управление на HDMI (Control for
HDMI) да не действа, ако свържете компонент от марка,
различна от Sony, дори ако компонентът е съвместим с
функцията Управление на HDMI (Control for HDMI).
Подготовка за функцията
Управление на HDMI
(Control for HDMI)
(Управление на HDMI (Control for HDMI) –
Лесна настройка)
Ако телевизорът ви е съвместим с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI) – Лесна
настройка, можете автоматично да зададете
функцията [Control for HDMI] на системата, като
настроите телевизора. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на телевизора.
Ако телевизорът не е съвместим с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI) – Лесна
настройка, задайте ръчно функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) на системата и на
телевизора.
Забележка
• За подробности относно настройката на телевизора,
вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
1 Уверете се, че системата е свързана към
телевизора посредством HDMI кабел.
2 Включете телевизора и натиснете [/1 ,
за да включите системата.
3 Задайте функцията Управление на
HDMI (Control for HDMI) на системата и
телевизора.
Функцията Управление на HDMI (Control for
HDMI) се активира едновременно за системата
и телевизора.
Ръчно включване/изключване
на функцията [Control for HDMI]
на системата.
1 Натиснете бутона HOME.
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
Забележка
• В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията Управление на HDMI (Control for HDMI)
да не действа. Вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към компонента.
BG
46
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [HDMI Settings].
5 Натиснете X/x, за да изберете [Control
for HDMI], след това натиснете
.
6 Натиснете X/x, за да изберете
настройката, след това натиснете
.
• [On]: Включва функцията.
• [Off]: Изключва функцията
Синхронизирано
изключване на системата
и телевизора
(System Power Off) (Изключване на
захранването на системата)
Когато изключите телевизора, като натиснете
бутона POWER на устройството за дистанционно
управление на телевизора или ако натиснете
бутона TV [/1 на устройството за дистанционно
управление на системата, системата ще се
изключи автоматично.
Гледане на BD/DVD дискове
с едно натискане на бутон
(One-Touch Play) (Възпроизвеждане с едно
докосване)
Натиснете бутона ONE-TOUCH PLAY.
Системата и телевизорът се включват, входният
сигнал на телевизорa се задава към HDMI входа,
към който е свързана системата и системата
автоматично започва възпроизвеждането на
диска.
Функцията System Audio Control (Аудио контрол
на системата) също се включва автоматично.
Освен това, функцията One-Touch Play
(Възпроизвеждане с едно докосване) се активира
и когато поставите диск. Ако функцията OneTouch Play (Възпроизвеждане с едно докосване)
не се активира (в случай че сте поставили диск,
който не е съвместим с функцията за автоматично
възпроизвеждане), натиснете неколкократно
бутона FUNCTION, за да изберете “BD/DVD” и
натиснете N или ONE-TOUCH PLAY.
Използване на Theatre Mode
(Режим киносалон)
(Theatre Mode) (Режим киносалон)
Натиснете бутона THEATRE.
Ако вашият телевизор е съвместим с Theatre
Mode (Режим киносалон), ще можете да
се насладите на най-доброто качество на
изображението и звука, подходящо за гледане на
Слушане на звука
от телевизора през
говорителите на системата
(System Audio Control) (Аудио контрол на
системата)
Можете да слушате звука от телевизора през тази
система чрез лесна за извършване операция.
За да използвате тази функция, свържете
системата и телевизора посредством аудио кабел
и HDMI кабел (стр. 21, 22).
Можете да използвате функцията System Audio
Control (Аудио контрол на системата) по следния
начин:
• Когато системата е включена, звукът от
телевизора ще се изведе през говорителите на
системата.
• Когато звукът от телевизора се извежда
през говорителите на системата, можете да
промените начина за извеждане на сигнала
към говорителите на телевизора чрез
телевизионното меню.
Други операции
Забележка
• Функцията зависи от настройката на вашия телевизор.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на
телевизора.
филми, като функцията System Audio Control
(Аудио контрол на системата) се включва
автоматично.
• Когато звукът от телевизора се извежда
през говорителите на системата, можете да
регулирате силата на звука и да изключите
звука на системата, като използвате
устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Забележка
• Докато телевизорът е в режим PAP (картина
и картина), функцията System Audio Control
(Аудио контрол на системата) не действа.
• В зависимост от телевизора, когато регулирате
силата на звука на системата, индикацията за
нивото на звука се извежда на телевизионния
екран. В този случай е възможно индикациите
за нивото на звука, които се извеждат на
телевизионния екран и на дисплея на предния
панел на системата, да се различават.
Задаване на максимално
ниво за звука на системата
(Volume Limit) (Ограничаване на силата на
звука)
Ако функцията System Audio Control (Аудио
контрол на системата) е включена е възможно да
се изведе много силен звук в зависимост от това
на какво положение е оставено нивото на звука
на системата. Можете да предотвратите това, като
ограничите максималното ниво на силата на звука.
За подробности вижте [Volume Limit] (стр. 57).
47BG
Приемане на цифрови аудио
сигнали от телевизора
(Audio Return Channel) (Функция за
изпращане на аудио сигнали)
Ако вашият телевизор е съвместим с функцията
Audio Return Channel (Функция за изпращане на
аудио сигнали), системата може да приема цифрови
аудио сигнали от телевизора посредством HDMI
кабел. Можете да се наслаждавате на звук от
телевизора през системата, като използвате само
един HDMI кабел. За подробности вижте [Audio
Return Channel] (стр. 57).
Работа със системата
чрез устройството за
дистанционно управление
на телевизора
(Remote Easy Control) (Лесен контрол с
устройството за дистанционно управление)
Можете да контролирате основните функции на
системата чрез устройството за дистанционно
управление на телевизора, когато видео изходът
на системата е изведен на телевизионния екран. За
подробности вижте инструкциите за експлоатация на
телевизора.
1 Натиснете бутона HOME.
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [Audio
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [Auto
Calibration], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят за потвърждение на
[Auto Calibration].
5 Свържете микрофона за калибриране към
A.CAL MIC жака на задния панел.
Поставете микрофона за калибриране на
нивото на ушите, като използвате стойка
и др. (не е приложена). Лицевата част на
всеки говорител трябва да е обърната към
микрофона за калибриране, като между
говорителите и микрофона за калибриране не
трябва да има препятствия.
Промяна на езика за дисплея
на екрана на телевизора
(Language Follow) (Следване на езика)
Когато промените езика за дисплея на екрана
на телевизора, след като изключите и включите
отново системата, езикът на екранния дисплей на
системата също ще се промени.
Автоматично
калибриране на
подходящите настройки
Микрофон за калибриране
[Auto Calibration]
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration Автоматично калибриране на цифрово кино) може
автоматично да зададе подходящия съраунд звук.
Забележка
• Системата извежда силен тест сигнал, когато [Auto
Calibration] започне. Няма да можете да намалите
силата на звука. Съобразете се с децата и съседите.
6 Натиснете X/x, за да изберете [OK].
За да отмените, натиснете [Cancel].
7 Натиснете
48BG
.
[Auto Calibration] започва.
Системата автоматично регулира настройките на
говорителите.
Пазете тишина по време на измерването.
Забележка
• Преди за извършите [Auto Calibration], се уверете,
че усилвателят за съраунд звук е включен и че сте
го поставили на подходящо място. Ако поставите
усилвателя за съраунд звук на неподходящо място,
като например в друга стая, измерването няма да може
да се осъществи правилно.
• Когато използвате комплекта безжични говорители
за съраунд звук (WAHT-SBP2, допълнителен)
вместо задни говорители за съраунд звук (стр. 15),
монтирайте говорителите на подходящо място и
включете усилвателя за съраунд звук. За да използвате
задните говорители за съраунд звук, задайте [Surround
Back] в [Speaker Settings] в положение [Yes] (стр. 49).
8 Потвърдете резултатите от [Auto
Calibration].
Забележка
• Ако измерването не се осъществи, следвайте
изведеното съобщение, след това повторете [Auto
Calibration].
• Измерването за [Subwoofer] е винаги [Yes], а
[Speaker Settings] се връщат към настройките
по подразбиране, когато извършите [Auto
Calibration].
9 Натиснете X/x, за да изберете [OK] или
[Cancel], след това натиснете
[Speaker Settings]
За да постигнете най-добрия възможен съраунд
звук, настройте връзката на говорителите
и разстоянието им от вашата позиция за
слушане. След това използвайте тест сигнала,
за да настроите силата на звука и баланса на
говорителите на едно и също ниво.
1 Натиснете бутона HOME.
Началното меню се извежда на
телевизионния екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [Audio
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [Speaker
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [Speaker Settings].
Other Operations
Свързаните към системата говорители се
извеждат като [Yes] на телевизионния екран.
Настройка на
говорителите
5 Натиснете X/x, за да изберете опция,
.
след това натиснете
Направете следните настройки.
.
xИзмерването е извършено.
Разкачете микрофона за калибриране, след
това изберете [OK]. Резултатът се запаметява.
xИзмерването не е извършено.
Следвайте изведеното съобщение, след
това изберете [OK], за да извършите отново
измерването.
Забележка
• Докато функцията Auto Calibration
(Автоматично калибриране) действа:
- не изключвайте захранването.
- не натискайте никой от бутоните.
- не променяйте силата на звука.
x[Connection] (Свързване)
Ако няма да свързвате централния говорител
или говорителите за съраунд звук, задайте
параметрите за [Center] и [Surround]. Тъй като
настройките за предния говорител и субуфера са
фиксирани, няма да можете да ги променяте.
Когато използвате комплекта безжични
говорители за съраунд звук (WAHT-SBP2,
допълнителен) вместо задни говорители за съраунд
звук (стр. 15), задайте също и [Surround Back].
[Front] (Предни говорители)
[Yes]
[Center] (Централен говорител)
- не сменяйте диска.
[Yes]: Обикновено избирайте тази настройка.
[None]: Изберете това, ако не използвате
централния говорител.
- не поставяйте диск.
[Surround] (Говорители за съраунд звук)
- не променяйте функцията.
- не разкачвайте микрофона за калибриране.
[Yes]: Обикновено избирайте тази настройка.
[None]: Изберете това, ако не използвате
говорителите за съраунд звук.
[Surround Back] (Задни говорители
за съраунд звук)
[Yes]: Изберете това, ако използвате задните
говорители за съраунд звук.
[None]: Изберете това, ако не използвате задните
говорители за съраунд звук.
49BG
[Subwoofer] (Субуфер)
[Yes]
x[Level] (Ниво)
x[Distance] (Разстояние)
Когато местите говорителите, не забравяйте
да зададете параметрите за разстоянието (A)
от позицията за слушане до говорителите.
Можете да задавате параметрите от 0.0 до 7.0
метра.
Говорителите на илюстрацията отговарят на
следното:
Можете да регулирате нивото на звука на
говорителите. Можете да задавате параметри
от –6.0 dB до +6.0 dB. Задайте [Test Tone] в
положение [On] за по-лесно регулиране.
1Централен говорител
2Преден ляв говорител (L)
3Преден десен говорител (R)
4Субуфер
5Ляв говорител за съраунд звук (L)
6Десен говорител за съраунд звук (R)
7Заден ляв говорител за съраунд звук (L)
[Front Left/Right] 0.0 dB: Задайте нивото на
предните говорители.
[Center]* 0.0 dB: Задайте нивото на централния
говорител.
[Surround Left/Right]* 0.0 dB: Задайте нивото на
говорителите за съраунд звук.
[Surround Back Left/Right]* 0.0 dB: Задайте
нивото на задните говорители за съраунд звук.
[Subwoofer] 0.0 dB: Задайте нивото на субуфера.
* Тази опция се извежда, когато я зададете в положение
[Yes] в настройката [Connection].
(допълнителен)
8Заден десен говорител за съраунд звук (R)
(допълнителен)
x[Test Tone] (Тест сигнал)
От говорителите ще се изведе тест сигнал, за да
настроите [Level].
[Off]: Тест сигналът не се извежда от
говорителите.
[On]: Тест сигналът се извежда последователно
от всеки високоговорител, докато регулирате
нивото. Когато изберете някоя от опциите в
[Speaker Settings], тест сигналът се извежда
последователно от всеки говорител.
Регулирайте нивото на звука по следния начин.
1 Задайте [Test Tone] в положение [On].
2 Натиснете X/x, за да изберете [Level],
след това натиснете
[Front Left/Right] 3.0 m: Задайте разстоянието до
предните говорители.
[Center]* 3.0 m: Задайте разстоянието до централния
говорител.
[Surround Left/Right]* 3.0 m: Задайте разстоянието до
говорителите за съраунд звук.
[Surround Back Left/Right]* 3.0 m: Задайте
разстоянието до задните говорители за съраунд звук.
[Subwoofer] 3.0 m: Задайте разстоянието до субуфера.
* Тази опция се извежда, когато я зададете в
положение [Yes] в настройката [Connection].
Забележка
• В зависимост от входния сигнал е възможно
настройката [Distance] да не окаже ефект.
3 Натиснете X/x, за да изберете желания
вид говорител, след това натиснете
.
4 Натиснете C/c, за да изберете левия или
десния говорител, след това натиснете
X/x, за да регулирате нивото.
5 Натиснете .
6 Повторете стъпки от 3 до 5.
7 Натиснете бутона RETURN.
Системата се връща към предходния дисплей.
8 Натиснете X/x, за да изберете [Test
Tone], след това натиснете
.
9 Натиснете X/x, за да изберете [Off],
след това натиснете
50BG
.
.
Забележка
• Тест сигналите не се извеждат през HDMI OUT жака.
Съвет
• За да регулирате едновременно силата на звука от
всички говорители, натиснете 2 +/–.
Използване на таймера
за автоматично
изключване
Можете да настроите системата да се изключи
след определено време, за да заспите, докато
слушате музика. Можете да задавате времето
през 10-минутни интервали.
Забележка
• Когато боравите с бутоните на системата, докато
функцията child lock е активирана, на дисплея на
предния панел се извежда индикация “CHILD LOCK”.
Управление на телевизора
с приложеното
устройство за
дистанционно управление
Регулирайки сигнала за дистанционно управление,
можете да управлявате вашия телевизор с
приложеното дистанционно.
Забележка
Натиснете бутона SLEEP.
За да проверите оставащото до
изключването време
Натиснете веднъж бутона SLEEP.
За да промените оставащото до
изключването време
Натиснете неколкократно бутона SLEEP, за да
изберете желаното време.
Деактивиране на
бутоните на системата
(Child Lock) (Заключване срещу достъп от
деца)
Можете да деактивирате бутоните на системата (с
изключение на бутона [/1), за да предотвратите
неправилно боравене с нея от страна на малки деца
(функция child lock).
Подготовка на
устройството за
дистанционно управление за
контрол върху телевизора
Други операции
При всяко натискане на бутона SLEEP, дисплеят
за минутите (оставащото време до изключването)
се променя с 10 минути.
Когато настроите таймера за автоматично
изключване, на дисплея на предния панел
започва да мига индикация “SLEEP”.
• Когато сменяте батериите на устройството за
дистанционно управление, номерът на кода може да
се върне към фабричната (SONY) настройка. Задайте
отново подходящия код.
Натиснете и задръжте бутона ТV [/1,
докато въвеждате кода на производителя на
вашия телевизор (вижте таблицата), като
използвате бутоните с цифри. След това
освободете бутона ТV [/1.
Ако настройката е неуспешна, регистрираният код
не се променя. Въведете отново кода.
Кодове на телевизори, които
можете да управлявате
Ако е отбелязан повече от един номер на код,
въведете кодовете последователно един по един,
докато откриете онзи, който работи с вашия
телевизор.
Производител
Номер на код
(фабрична настройка)
Натиснете x на системата за повече от
5 секунди.
На дисплея на предния панел се извеждат
индикации “CHILD LOCK” и “ON”.
Функцията child lock се активира и бутоните на
устройството се заключват. (Можете да управлявате
системата чрез устройството за дистанционно
управление.)
За да отмените заключването, натиснете x за
повече от 5 секунди, докато индикациите “CHILD
LOCK” и “OFF” се изведат на дисплея на предния
панел.
51BG
Пестене на енергия в
режим готовност
Проверете дали са извършени следните настройки:
- [Control for HDMI] в [HDMI Settings] e зададен в
положение [Off] (стр. 46).
- [Standby] в [S-AIR Settings] е зададен в положение
[Off] (стр. 43).
- [Quick Start Mode] е зададен в положение [Off]
(стр. 57).
52BG
Иконка
Настройки и регулации
Използване на дисплея
за настройка
Обяснение
[Audio Settings] (стр. 55)
Извършва аудио настройките
според вида на свързващите
жакове.
Можете да извършвате най-различни настройки
на опции като картина и звук.
[BD/DVD Viewing Settings] (стр. 55)
Извършва подробни настройки
за възпроизвеждане на BD/DVD
дискове.
(Настройки) от началното меню, когато
Изберете
искате да промените настройките на системата.
Настройките по подразбиране са подчертани
[Parental Control Settings] (стр. 56)
Извършва подробни настройки на
функцията за родителски контрол.
Забележка
• Настройките за възпроизвеждане, запаметени на диска,
имат предимство пред настройките от дисплея с настройки
и е възможно не всички описани функции да действат.
1 Натиснете бутона HOME.
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
[Setup].
[System Settings] (стр. 57)
Извършва настройките на системата.
[Network Settings] (стр. 58)
Извършва подробни настройки за
Интернет и мрежовите връзки.
[Easy Setup] (стр. 58)
Извършва повторно Лесната настройка
(Easy Setup) за осъществяване на
основните настройки.
[Resetting] (стр. 58)
Връща системата към фабричните й
настройки.
3 Натиснете X/x, за да изберете иконката
на категорията за настройка, която
желаете да промените, след това
натиснете
.
Пример: [Screen Settings]
Настройки и регулации
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Music Settings] (стр. 56)
Извършва подробни настройки за
възпроизвеждане на Super Audio CD.
[Network Update]
(Обновяване чрез
мрежата)
Можете да обновите и подобрите функциите на
системата.
За информация относно функциите за обновяване
посетете следния уебсайт:
За потребители в Европа и Русия
http://support.sony-europe.com/
Можете да настроите следните опции.
Иконка
Обяснение
[Network Update] (стр. 53)
Обновява софтуера на системата.
[Screen Settings] (стр. 54)
Извършва настройките на екрана
според вида на свързващите
жакове.
53BG
[Screen Settings]
(Настройки на
екрана)
x[TV Type] (Вид на телевизора)
[16:9]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към широкоекранен телевизор или
телевизор с функция широк екран.
[4:3]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към телевизор със съотношение на
екрана 4:3 без функция широк екран.
x[Screen Format] (Формат на екрана)
[Original]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към телевизор с функция широк екран.
Извежда 4:3 екранна картина в съотношение 16:9,
дори на широкоекранен телевизор.
[Fixed Aspect Ratio]: Променя размера на картината,
за да вмести размера на екрана в оригиналното
екранно съотношение на картината.
x[DVD Aspect Ratio] (Пропорция на екрана
за DVD дискове)
[Letter Box]: Извежда широкоекранна картина с
черни ленти отгоре и отдолу.
[Pan & Scan]: Извежда картина, изпълваща целия
екран, но отрязана от двете страни.
x[Cinema Conversion Mode] (Режим за
филмова конверсия)
[Auto]: Обикновено избирайте тази настройка.
Устройството автоматично разпознава дали
източникът на материала е видео или кино
лента и превключва на съответния метод за
конвертиране.
[Video]: Винаги ще бъде избиран методът за
конвертиране, предназначен за материал от видео
лента, независимо дали той е такъв.
x[Output Video Format] (Изходен видео
формат)
[HDMI]: Обикновено избирайте [Auto]. Изберете
[Original Resolution], за да изведете записаната на
диска резолюция. (Когато резолюцията е по-ниска
от SD, тя се преобразува до SD.)
54BG
[Component Video]: Изберете резолюцията, която
подхожда на вашия телевизор.
[Video]: Автоматично задава по-ниска резолюция.
Забележка
• Когато свързвате едновременно HDMI OUT жака и
други изходни видео жакове, изберете [Component
Video].
• Ако не се изведе картина, когато зададете резолюция
[HDMI] или [Component Video], задайте друга
настройка за резолюцията.
x[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Извежда 1920 х 1080р/24 Hz
видео сигнали, само когато сте свързали
1080/2р-съвместим телевизор, като използвате
HDMI OUT жака.
[Off]: Изберете този режим, когато вашият
телевизор е несъвместим с 1080/24р видео
сигнали.
x[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]:Автоматично разпознава типа на
външното устройство и превключва към
подходящата настройка на цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: Извежда YCbCr 4:2:2 видео
сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Извежда YCbCr 4:4:4 видео
сигнали.
[RGB]: Изберете тази настройка, когато
свързвате системата към устройство с HDCPсъвместим DVI жак.
x[HDMI Deep Colour Output] (Извеждане на
HDMI дълбок цвят)
[Auto]: Обикновено избирайте тази настройка.
[12bit], [10bit]: Извежда 12/10 битови видео
сигнали, когато свързаният телевизор е
съвместим с функцията Deep Colour.
[Off]: Изберете тази опция, когато картината
е нестабилна или цветовете изглеждат
неестествени.
x[Pause Mode] (Режим пауза) (Само за BD/
DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW дискове)
[Auto]: Картината, включително динамично
движещите се обекти, се извеждат без трептене.
Обикновено избирайте тази настройка.
[Frame]: Картината, включително обектите, които
не се движат динамично, се извеждат с висока
резолюция.
[Audio Settings]
(Аудио настройки)
x[BD Audio MIX Setting] (Аудио настройка
на BD дискове)
[On]: Извежда аудио сигналите, обработени чрез
смесването на интерактивния и вторичния звук в
общ аудио сигнал.
[Off]: Извежда само основния аудио сигнал.
Изберете тази опция, когато извеждате HD аудио
сигнали към AV приемник.
x[Attenuate - AUDIO] (Намаляване на
входното ниво на звука на компонента,
свързан към AUDIO жаковете)
Когато слушате звук от компонент, свързан
към AUDIO (AUDIO IN L/R) жаковете е
възможно да се получи изкривяване на звука.
За да предотвратите изкривяването, намалете
входното ниво на звука на системата.
[On]: Намалява входното ниво на звука.
Изходното ниво се променя.
[Off]: Нормално входно ниво.
x[Audio Output] (Извеждане на звука)
Системата не може да извежда многоканален
звук едновременно от HDMI OUT жака и от
говорителите.
[Speaker]: Извежда многоканален звук само през
говорителите на системата.
[Speaker + HDMI]: Извежда многоканален звук
през говорителите на системата и двуканални
линейни PCM сигнали от HDMI OUT жака.
[HDMI]: Извежда звук само от HDMI OUT
жака. Форматът на звука зависи от свързания
компонент.
Забележка
• Когато зададете [Audio Output] в положение [HDMI],
функциите SOUND MODE, “D.BASS”, “NIGHT
MODE” и “SUR.SETTING” се изключват.
x[Sound Effect] (Звуков ефект)
Можете да включвате/изключвате звуковите
ефекти на системата (SOUND MODE, “D.BASS”,
“NIGHT MODE” и “SUR.SETTING”).
[On]: Активира всички звукови ефекти на
системата. Горната граница на семплиращата
честота е зададена на стойност 48 kHz.
[Off]: Звуковите ефекти се деактивирани.
Изберете тази настройка, ако не искате да
задавате горна граница за семплиращата честота.
x[Speaker Settings] (Настройки на
говорителите)
За да постигнете възможно най-добрия съраунд
звук, настройте говорителите. За подробности вижте
раздела “Настройка на говорителите” (стр. 49).
x[Auto Calibration] (Автоматично
калибриране)
Можете автоматично да калибрирате
подходящите настройки. За подробности
вижте раздела “Автоматично калибриране на
подходящите настройки” (стр. 48).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки
за гледане на BD/DVD
дискове)
Настройки и регулации
x[Audio DRC] (Динамичен обхват на звука)
Можете да компресирате динамичния обхват на
звука.
[Auto]: Осъществява възпроизвеждане в
динамичния обхват, определен от диска (само за
BD-ROM дискове).
[Off]: Не се извършва компресия на динамичния
обхват.
[On]: Системата възпроизвежда звука с
динамичния обхват, определен от звукозаписния
тонрежисьор.
• Когато активирате функцията System Audio Control
(Аудио контрол на системата) (стр. 47) е възможно тази
настройка автоматично да се смени.
Можете да извършите подробни настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
x[BD/DVD Menu] (Меню на BD/DVD диска)
Можете да изберете език по подразбиране за
менюто на BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language Code], се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков код.
Въведете кода за вашия език, след като го видите
в “Списък с езикови кодове” (стр. 73).
x[Audio] (Звук)
Можете да изберете език по подразбиране за
звука на BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original], се избира езикът, на
който е даден приоритет в диска.
Когато изберете [Select Language Code], се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков код.
Въведете кода за вашия език, след като го видите
в “Списък с езикови кодове” (стр. 73).
55BG
x[Subtitle] (Субтитри)
Можете да изберете език по подразбиране
за субтитрите на BD-ROM или DVD VIDEO
дисковете.
Когато изберете [Select Language Code], се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков код.
Въведете кода за вашия език, след като го видите
в “Списък с езикови кодове” (стр. 73).
x[BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане на хибриден BD диск)
[BD]: Възпроизвежда BD слоя.
[DVD/CD]: Възпроизвежда DVD или CD слоя.
x[BD Internet Connection] (BD Интернет
връзка)
[Allow]: Обикновено избирайте тази настройка.
[Do not allow]: Забранява интернет връзка.
x[BD Data Storage Options] (Опции за
съхранение на BD данните)
[Internal memory]: Избира вградената памет като
място за съхранение на BD данните.
[USB device (front)]: Избира
(USB) порта на
предния панел на устройството като място за
съхранение на BD данните.
[USB device (rear)]: Избира
(USB) порта на задния
панел на устройството като място за съхранение на
BD данните.
[Parental Control
Settings] (Настройки за
родителски контрол)
x[Password] (Парола)
Въвежда парола или променя предишната
парола за функцията Родителски контрол.
Паролата ви позволява да задавате ограничения
относно възпроизвеждането на BD-ROM, DVD
VIDEO дискове или на видео от интернет. Ако е
необходимо, можете да диференцирате нивата на
ограничение за BD-ROM и DVD VIDEO дисковете.
x[Parental Control Area Code] (Регионален код
за родителски контрол)
Възпроизвеждането на няколко BD-ROM или DVD
VIDEO дискове може да бъде ограничено според
географската област. Определени сцени могат да
бъдат блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите на екрана и въведете
вашата четирицифрена парола.
56BG
x[BD Parental Control] (Родителски контрол
за BD дискове)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите на екрана и въведете
вашата четирицифрена парола.
x[DVD Parental Control] (Родителски контрол
за DVD дискове)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да бъде ограничено според
възрастта на потребителите. Определени сцени
могат да бъдат блокирани за гледане или заменени
с други. Следвайте инструкциите на екрана и
въведете вашата четирицифрена парола.
x[Internet Video Parental Control] (Родителски
контрол за видео от интернет)
Възпроизвеждането на някои интернет
видеоклипове може да бъде ограничено според
възрастта на потребителите. Определени сцени
могат да бъдат блокирани за гледане или заменени
с други. Следвайте инструкциите на екрана и
въведете вашата четирицифрена парола.
x [Internet Video Unrated] (Нецензурирани
видеоклипове от интернет)
[Allow]: Позволява възпроизвеждането на
нецензурирани видеоклипове от интернет.
[Block]: Блокира възпроизвеждането на
нецензурирани видеоклипове от интернет.
[Music Settings]
(Музикални настройки)
Можете да извършите подробни настройки за
възпроизвеждане на Super Audio CD.
x[Super Audio CD Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане на Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Възпроизвежда Super Audio
CD слоя.
[CD]: Възпроизвежда CD слоя.
x[Super Audio CD Playback Channels] (Канали
за възпроизвеждане на Super Audio CD)
[DSD 2ch]: Възпроизвежда двуканалната област.
[DSD Multi]: Възпроизвежда многоканалната
област.
Забележка
[System Settings]
(Системни настройки)
Можете да извършите настройки на системата.
x[OSD] (Дисплей на екрана)
Можете да изберете език за екранните дисплеи
на системата.
x[S-AIR Settings] (S-AIR настройки)
Можете да задавате S-AIR настройки. За
подробности вижте раздела “Използване на S-AIR
продукт” (стр. 42).
x[Dimmer] (Димер)
[Bright]: Дисплеят е ярко осветен.
[Dark]: Дисплеят е затъмнен.
x[HDMI Settings] (HDMI настройки)
Когато свържете компоненти Sony, които са
съвместими с функцията Control for HDMI
(Управление на HDMI) с HDMI кабел,
операциите се опростяват. За подробности вижте
раздела “Използване на функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с
“BRAVIA” (стр. 46).
[Control for HDMI] (Управление на HDMI)
Можете да включите или изключите функцията
[Control for HDMI].
[On]: Включва функцията. Можете да осъществите
взаимно управление между компоненти, свързани
посредством HDMI кабел.
[Off]: Изключва функцията.
[Audio Return Channel] (Функция за изпращане на
аудио сигнали)
Тази функция е възможна, когато свържете
системата и телевизор, който е съвместим с
функцията Audio Return Channel (Функция за
изпращане на аудио сигнали).
[Auto]: Системата може автоматично да получава
цифрови аудио сигнали от телевизора посредством
HDMI кабела.
[Off]: Изключва функцията.
[Volume Limit] (Ограничаване на силата на звука)
Когато се активира функцията System Audio
Control (Аудио контрол на системата) (стр. 47) е
възможно да се изведе силен звук, в зависимост
от това на какво положение е оставено нивото на
звука на системата. Можете да избегнете това,
като ограничите максималното ниво на звука,
когато функцията System Audio Control (Аудио
контрол на системата) е включена.
[Level3]: Максималното ниво на звука се задава
на 10.
[Level2]: Максималното ниво на звука се задава
на 15.
[Level1]: Максималното ниво на звука се задава
на 20.
[Off]: Изключва функцията.
Забележка
• Тази функция е достъпна само когато зададете
[Control for HDMI] в положение [On].
x[Quick Start Mode] (Режим за бързо
включване)
[On]: Съкращава се времето за преминаване
от режим готовност в работен режим. Можете
по-бързо да започнете работа със системата след
включването й.
[Off]: Настройката по подразбиране.
Настройки и регулации
[Info]: Извежда се избраното S-AIR ID.
[Pairing]: Можете да сдвоите системата и S-AIR
допълнително устройство, като например усилвател
за съраунд звук или S-AIR приемник.
[RF Change]: Задайте тази функция, ако безжичното
предаване на данни е нестабилно.
[Mode]: Можете да слушате звука от системата в
друга стая.
[Standby]: Можете да използвате S-AIR приемника,
докато системата е в режим готовност.
• Тази функция работи само когато зададете [Control for
HDMI] в положение [On].
x[Auto Standby] (Автоматично
преминаване в режим готовност)
[On]: Включва функцията [Auto Standby]. Ако
не работите със системата в продължение на
около 30 минути, тя автоматично преминава в
режим готовност.
[Off]: Изключва функцията.
x[Auto Display] (Автоматично извеждане на
информация)
[On]: Автоматично извежда информация на
екрана, когато сменяте заглавието за гледане,
режима на картината, аудио сигналите и др.
[Off]: Извежда информация само когато
натиснете бутона DISPLAY.
x[Screen Saver] (Скрийн сейвър)
[On]: Включва функцията скрийн сейвър.
[Off]:Изключва функцията.
x[Software Update Notification] (Известяване
за актуални версии на софтуера)
[On]: Системата ще ви информира за нови
версии на софтуера (стр. 53).
[Off]: Изключва функцията.
57BG
рутер.
x[Gracenote Settings] (Настройки за
Gracenote)
[Auto]: Автоматично сваля информация за
дисковете, когато спрете възпроизвеждането.
Свържете системата към Интернет, за да свалите
информацията.
[Manual]: Сваля информацията за диска, когато
изберете [Playback History] или [Information
Display] в менюто с опции.
x[DivX® VOD]
Mожете да изведете кода за регистрация или
отписване на системата или да отпишете
системата, след като сте я регистрирали.
[USB Wireless Setup]: Изберете тази опция, когато
използвате безжичен USB LAN адаптер.
За повече подробности посетете следния интернет
адрес:
http://support.sony-europe.com/ (За потребители в
Европа и Русия)
x[Network Connection Diagnostics]
(Диагностициране на връзката към Интернет)
Можете да включите диагностика на мрежата, за да
проверите дали връзката към Интернет е извършена
правилно.
Когато регистрацията е деактивирана.
[Registration Code]: The registration code is
displayed.
[Registration Code]: Извежда се кодът за
регистрация.
x[BD Remote Device Registration] (Регистрация
на дистанционно BD устройство)
Регистрира вашето дистанционно BD устройство.
[Deregistration Code]: Извежда се кодът за
отписване. (Тази опция може да бъде избирана
само след като се изведе кодът за регистрация.)
Когато регистрацията е активирана.
x[Registered BD Remote Devices] (Регистрирани
дистанционни BD устройства)
Извежда списък с регистрираните дистанционни
BD устройства.
Натиснете C/c, за да изберете [OK] или
[Cancel], след това натиснете
.
[OK]: Устройството се дерегистрира и се
извежда кодът за отписване.
[Easy Setup]
(Лесна настройка)
[Cancel]: Системата се връща към предходния
дисплей.
За повече информация вижте интернет
страницата http://www.divx.com.
x[System Information] (Информация за
системата)
Можете да изведете информация за софтуерната
версия на системата и за нейния MAC адрес.
[Resetting] (Нулиране
на системата )
Можете да извършите подробни настройки за
Интернет и мрежовата връзка.
x[Reset to Factory Default Settings] (Връщане
към фабричните настройки)
Можете да върнете настройките на системата в
положенията им по подразбиране, като изберете
група с настройки. Всички настройки в групата ще
се нулират.
x[Internet Settings] (Интернет настройки)
Предварително свържете системата към
Интернет. За подробности вижте раздела
“Свързване към Интернет” (стр. 26).
x[Initialize Personal Information] (Нулиране на
лична информация)
Можете да изтриете вашата лична информация,
запазена в системата.
[Network Settings]
(Мрежови настройки)
[View Network Status]: Извежда информация за
настоящото състояние на мрежата.
[Wired Setup]: Изберете тази опция, когато
свързвате системата директно към широколентов
58BG
Рестартира функцията Easy Setup (Лесна
настройка) за извършване на основните
настройки. Следвайте инструкциите,
изведени на екрана.
Функциониране
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Безопасност
• За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху системата предмети, пълни с
течности, като например вази; също така, не поставяйте
устройството в близост до вода – например близо до
помещение с вана или душ. Ако някакъв предмет или
течност попадне в корпуса, изключете от мрежовото
захранване и проверете системата при квалифициран
персонал, преди да работите отново с нея.
• Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце. Това
може да предизвика токов удар.
Източници на захранване
Разполагане
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Ако използвате устройството дълго време с увеличен
звук, корпусът му се нагрява. Това не е неизправност.
Все пак, избягвайте да докосвате корпуса. Не
поставяйте системата в тясно пространство, където
няма добра вентилация, защото това може да доведе
до прегряване.
• Не поставяйте нищо върху системата, което би могло
да блокира вентилационните отвори. Системата е
снабдена с мощен усилвател. Ако вентилационните
отвори бъдат блокирани, устройството може да прегрее
и да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности (килими,
одеала и др.) или в близост до материали (завеси,
драперии), които могат да блокират вентилационните
отвори.
• Не поставяйте системата в затворено пространство,
като полица за книги или други подобни мебели.
• Не поставяйте устройството близо до източници
на топлина, като радиатори, въздуховоди или на
места, изложени на пряка слънчева светлина, прах,
механични вибрации или сътресения.
• Не поставяйте системата в наклонено положение.
Тя е проектирана да работи само в хоризонтално
положение.
• Дръжте системата и дисковете на разстояние от
компоненти със силни магнити, като микровълнови
печки или големи говорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
• Когато местите системата, извадете диска от нея. Ако не го
направите, дискът може да се повреди.
• Ако някакъв предмет попадне в корпуса, изключете
от мрежовото захранване и проверете системата при
квалифициран персонал, преди да работите отново с нея.
Регулиране на звука
• Не увеличавайте прекалено звука, докато слушате
част с много слаб или липсващ аудио сигнал. Ако го
направите е възможно говорителите да се повредят,
когато внезапно се възпроизведе част със силен звук.
Почистване
• Почиствайте корпуса, панела и бутоните с парче мек
плат, леко навлажнено с мек почистващ разтвор. Не
използвайте никакви грапави гъбички, абразивни прахове
или разтворители като алкохол или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно вашата система,
обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Почистващи дискове,
почистващи материали за
дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
материали за почистване на дискове/лещи
(включително под формата на течност или спрей).
Те могат да причинят неизправност в уреда.
Допълнителна информация
• Ако не смятате да използвате устройството за
продължителен период от време, изключете го от
контакта. За да го направите, издърпайте щепсела,
никога не дърпайте кабела.
• Ако системата бъде внесена директно от студено на топло
място или е поставена в много влажна стая, по лещите в
устройството може да се кондензира влага. Ако се появи
влага е възможно системата да не работи правилно. В този
случай, извадете диска и оставете системата включена за
около половин час, докато влагата се изпари.
Подмяна на части
• Ако занесете устройството на ремонт е възможно
подменените части да бъдат задържани за повторна
употреба или рециклиране.
Цветове на телевизора
• Ако говорителите причинят поява на цветни петна
по екрана на вашия телевизор, изключете телевизора
и отново го включете след 15 до 30 минути. Ако
цветните петна не изчезнат, преместете говорителите
по-далече от телевизора.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Внимание: Системата е способна да поддържа
неподвижно видео изображение или изображение на
екрана на вашия телевизор за неопределено време.
Ако оставите неподвижното видео или екранно
изображение за продължително време, рискувате
трайно да повредите екрана на вашия телевизор.
Особено чувствителни са прожекционните
телевизори.
59BG
Преместване на системата
• Преди да преместите системата, проверете дали в нея
няма поставен диск и изключете захранващия кабел
от контакта.
Информация за функцията
S-AIR
• Тъй като S-AIR продуктите предават звука
посредством радио вълни е възможно звукът да
прескача, когато има препятствия на пътя на радио
вълните. Причина за това са характеристиките на
радио вълните и не се дължи на неизправност в S-AIR
устройството.
• Тъй като S-AIR продуктите предават звука
посредством радио вълни е възможно безжичното
предаване на данни да бъде осуетено от наличието на
оборудване, което генерира електромагнитна енергия,
като например микровълнова печка.
• Тъй като S-AIR продуктите използват радио вълни
със същата честота като други безжични системи,
например безжични LAN или Bluetooth устройства,
е възможно да се появят смущения или влошаване
на сигнала за предаване на данните. В този случай,
извършете следните стъпки, за да подобрите
излъчването на сигналите:
– Избягвайте да поставяте S-AIR продуктите близо до
други безжични системи.
– Избягвайте да използвате едновременно S-AIR
продуктите и другите безжични системи.
– Предаването на данните може да бъде подобрено,
като смените канала (честотата) за излъчване
на сигнала на другите безжични системи. За
подробности вижте инструкциите за експлоатация
на другите безжични системи.
• Разстоянието за предаване на данните се различава
в зависимост от средата, в която използвате
устройствата. Намерете място, където обмяната на
информация между S-AIR главното и допълнителното
устройство е най-ефективна и инсталирайте там двете
устройства.
• Поставете S-AIR продуктите върху стабилна
повърхност.
• Възможно е сигналът за предаване на данните да се
влоши и да се наложи да намалите разстоянието за
обмяна на информация между устройствата, ако са
налице следните условия:
– Между S-AIR продуктите има бетонна или каменна
стена/под.
– Между S-AIR продуктите има желязна преграда/
врата или мебел/електрически уред, направен от
огнеупорно стъкло, метал и др.
60BG
Забележки за дисковете
Работа с дисковете
• За да запазите диска чист, дръжте го за ръба.
Не докосвайте повърхността му.
• Не залепвайте етикет или тиксо по диска.
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на влиянието на източници на
топлина, като въздуховоди за топъл въздух.
Не ги оставяйте в кола, паркирана на пряка
слънчева светлина, защото е възможно
температурата във вътрешността на колата да се
покачи значително.
• След възпроизвеждане прибирайте дисковете в
техните кутийки.
Почистване на дисковете
• Преди да възпроизведете диск, избършете го с
почистваща кърпа.
Почиствайте диска от центъра към периферията.
• Не използвайте разтворители като бензин,
разредител за боя, продавани в търговската
мрежа почистващи препарати или антистатичен
спрей, предназначен за винилови грамофонни
плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартен кръгъл диск. Употребата на
нестандартни дискове или на дискове с друга
форма (например с форма на квадрат, сърце или
звезда) е възможно да предизвика неизправност.
Не използвайте дискове със залепен фабрично
аксесоар, като етикет или пръстен.
Отстраняване на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато работите със системата, използвайте това упътване
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете, преди да занесете системата на сервиз. Ако проблемът
продължи да се проявява, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Имайте предвид, че ако по време на ремонта техниците в сервиза подменят някои части, тези части
могат да бъдат задържани.
В случай че възникне проблем с функцията S-AIR, оставете цялата система да бъде проверена в сервиз
на Sony (S-AIR главното и допълнителното устройство).
Захранване
Симптом
Проблеми и решения
Захранването не се включва.
Проверете дали захранващият кабел е свързан здраво към електрическата мрежа.
На дисплея на
предния панел се
редуват съобщенията
“PROTECTOR” и “PUSH
POWER”.
Натиснете {/1, за да изключите системата и след като индикацията “STANDBY”
изчезне проверете следното.
Общи
Симптом
Устройството за
дистанционно управление
не работи.
Проблеми и решения
• Разстоянието между устройството за дистанционно управление и системата е
твърде голямо.
• Батериите в устройството за дистанционно управление са изтощени.
• Когато не можете да извършвате операции в менюто чрез дисплея на предния
панел, натиснете бутона HOME на устройството за дистанционно управление.
Системата не работи
нормално.
• Изключете захранващия кабел от контакта и след няколко минути отново го включете.
Картина
Симптом
Няма картина.
Проблеми и решения
• Проверете видео връзките (стр. 21).
• Устройството не е свързано към правилния входен жак на телевизора (стр. 21).
• Видео входът на телевизора не е зададен в такова положение, в което може да
извежда картина от системата.
• Проверете метода за извеждане на сигнал от вашата система (стр. 21).
• Системата е свързана към входно устройство, което не е HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-съвместимо (индикацията “HDMI” не свети на дисплея
на предния панел) (стр. 21).
• Когато възпроизвеждате двуслоен DVD диск, при превключването на слоевете е
възможно сигналите на картината и звука да прекъснат за кратко.
Не се извежда картина,
когато изходната видео
резолюция, избрана в
[Output Video Format], е
неправилна.
• Натиснете и задръжте бутоните N и VOL - на устройството за повече от 5
секунди, за да върнете изходната видео резолюция към най-ниската й стойност.
Допълнителна информация
• Дали краищата + и – на кабелите на говорителите не са дали на късо?
• Дали използвате само препоръчаните говорители?
• Дали нещо не е блокирало вентилационните отвори на системата?
• След като проверите описаното по-горе и отстраните евентуалните проблеми,
включете отново системата. Ако не можете да откриете причината за проблема,
дори след като сте проверили всички горепосочени елементи, обърнете се към
най-близкия доставчик на Sony.
61BG
Симптом
Когато свързвате едновременно
HDMI OUT жака и други
изходни видео жакове, видео
сигналите се извеждат през
HDMI OUT жака.
Проблеми и решения
• Задайте [Output Video Format] в [Screen Settings] в положение [Component Video] (стр. 54).
Тъмната област на картината
е прекалено тъмна/светлата
област е прекалено светла или
неестествена.
• Задайте [Picture Quality Mode] в положение [Standard] (настройка по подразбиране) (стр. 35).
Картината не се извежда
правилно.
• Проверете настройките [Output Video Format] в [Screen Settings] (стр. 54).
• Когато аналоговите и цифровите сигнали се извеждат едновременно, задайте
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] в [Screen Settings] в положение [Off] (стр. 54).
• За BD-ROM дисковете проверете настройките [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] в [Screen
Settings] (стр. 54).
Появяват се смущения в
картината.
• Дискът е замърсен или дефектен.
• Ако изходният сигнал от системата преминава през видеорекордер, за да стигне до
телевизора, сигналът за защита на авторското право, вграден в някои BD/DVD програми,
може да повлияе на качеството на картината. Ако продължите да имате същия проблем,
дори когато свържете системата директно към телевизора, опитайте да свържете
устройството към другите входни жакове.
Картината не изпълва
телевизионния екран, въпреки
че сте нагласили пропорцията
на екрана в положение [TV
Type] в [Screen Settings].
• Пропорцията на екрана за записите на диска е фиксирана.
На телевизионния екран се
появяват цветни петна.
• Ако използвате говорителите с телевизор с катодно-лъчев кинескоп (CRT) или с
проектор, монтирайте говорителите на разстояние най-малко 0.3 метра от телевизора.
• Ако цветните петна не изчезнат, изключете телевизора и след 15 до 30 минути отново
го включете.
• Уверете се, че в близост до говорителите не е поставен магнитен предмет (магнитна
закопчалка на стойката за телевизора, медицински апарат, играчка и др.).
Звук
Симптом
Не се чува звук.
Не се извежда звук през HDMI
OUT жака.
Звукът отляво и отдясно е
небалансиран или разменен.
Не се чува звук от субуфера.
62BG
Проблеми и решения
• Кабелът на говорителя не е свързан здраво.
• Проверете настройките на говорителите (стр. 49).
• Извършва се бързо превъртане напред или назад. Натиснете N, за да се върнете към
режим на нормално възпроизвеждане.
• Извършва се бавно превъртане напред или стоп кадър. Натиснете N, за да се върнете
към режим на нормално възпроизвеждане.
• Задайте [Audio Output] в положение [HDMI] (стр. 55).
• Проверете дали говорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
• Проверете връзките и настройките на говорителите (стр. 20, 49).
Симптом
Когато използвате функцията
Audio Return Channel (Функция
за изпращане на аудио сигнали),
през HDMI OUT жака не се
извежда цифров звук.
Проблеми и решения
• Задайте [Control for HDMI] в [HDMI Settings] от менюто [System Settings] в
положение [On] (стр. 57). Също така, задайте [Audio Return Channel] в [HDMI
Settings] от менюто [System Settings] в положение [Auto] (стр. 57).
• Уверете се, че вашият телевизор е съвместим с функцията Audio Return Channel
(Функция за изпращане на аудио сигнали).
• Уверете се, че HDMI кабелът е свързан към жака на вашия телевизор, който е
съвместим с функцията Audio Return Channel (Функция за изпращане на аудио
сигнали)
• Семплиращата честота на входния сигнал е по-голяма от 48 kHz.
Системата не извежда звук
правилно, когато е свързана към
разпределителна кутия.
• Задайте [Audio Return Channel] в [HDMI Settings] от менюто [System Settings] в
положение [Off] (стр. 48).
Чува се силно бръмчене или
шум.
• Проверете дали свързващите кабели са поставени далеч от трансформатор
или двигател и дали са на разстояние най-малко 3 метра от телевизор или
флуоресцентна лампа.
• Преместете телевизора далеч от аудио компонентите.
• Почистете диска.
Звукът губи стерео ефекта си,
когато възпроизвеждате CD
диск.
• Изберете стерео звук, като натиснете
Съраунд ефектът се чува слабо,
когато възпроизвеждате запис с
Dolby Digital, DTS или MPEG
звук.
• Проверете настройката за съраунд звука (стр. 30).
• Проверете връзките и настройките на говорителите (стр. 20, 49).
• В зависимост от BD/DVD диска е възможно изходният сигнал да не бъде с пълните
5.1 канала. Той може да бъде моно или стерео, дори ако е записан в Dolby Digital
или MPEG аудио формат.
Звукът се извежда само от
централния говорител.
• В зависимост от диска е възможно звукът да се изведе само от централния говорител.
От централния говорител не се
чува звук.
• Проверете връзките и настройките на говорителите (стр. 20, 49).
• Проверете настройката за съраунд звука (стр. 30).
• В зависимост от източника е възможно ефектът от централния говорител да бъде
по-трудно забележим.
• Възпроизвежда се двуканален източник.
От говорителите за съраунд
звук не се извежда звук или се
чува само много слаб звук.
• Проверете връзките и настройките на говорителите (стр. 20, 49).
• Проверете настройката за съраунд звука (стр. 30).
• В зависимост от източника е възможно ефектът от говорителите за съраунд звук да
бъде по-трудно забележим.
• Проверете безжичната настройка (стр. 27).
• Възпроизвежда се двуканален източник.
Началото на звука е отрязано.
• Задайте звуковия режим в положение “MOVIE” или “MUSIC” (стр. 37).
• Изберете “A.F.D. STD” за “SUR.SETTING” (стр. 30).
Звуковите ефекти не са активни.
• В зависимост от входния сигнал е възможно ефектите SOUND MODE, “D.BASS”,
“NIGHT MODE” и “SUR.SETTING” да бъдат изключени (стр. 55).
Звукът от свързания компонент
е изкривен.
• Намалете нивото на звука на входния сигнал от свързания компонент посредством
настройката [Attenuate – AUDIO] (стр. 55).
(стр. 37).
Допълнителна информация
63BG
Симптом
От говорителите за съраунд
звук и от задните говорители
за съраунд звук не се извежда
звук.
Проблеми и решения
Проверете състоянието на индикатора S-AIR/STANDBY на усилвателя за съраунд звук.
• Индикаторът е изгаснал.
– Проверете дали захранващият кабел на усилвателя за съраунд звук е свързан правилно.
– Включете усилвателя за съраунд звук, като натиснете неговия бутон за захранване {/1.
• Мига в оранжево.
– Проверете дали безжичното приемно-предавателно устройство е поставено правилно в
усилвателя за съраунд звук (стр. 25).
• Мига бързо в зелено.
– Задайте превключвателя SURROUND SELECTOR на усилвателя за съраунд звук в
положение SURROUND (стр. 27).
– Ако не се извежда звук от задните говорители за съраунд звук, задайте [Surround Back] в
[Speaker Settings] в положение [Yes] (стр. 49).
• Мига в червено.
– Натиснете бутона {/1 на усилвателя за съраунд звук и проверете следното.
1Дали краищата + и - на кабелите на говорителите не са дали на късо?
2 Дали нещо не е блокирало вентилационните отвори на усилвателя за съраунд звук?
След като проверите горните неща и отстраните проблемите, включете усилвателя за
съраунд звук. Ако не можете да откриете проблема, дори и след като проверите всички
описани по-горе елементи, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
• Мига бавно в зелено или се оцветява в червено.
– Сверете S-AIR ID на системата и на S-AIR допълнителното устройство (стр. 42).
– Проверете настройката за сдвояване (стр. 44).
– Вижте раздела “Ако безжичното предаване на данни е нестабилно” (стр. 45).
– Сигналът за предаване на данните е влошен. Преместете усилвателя за съраунд звук, така
че индикаторът S-AIR/STANDBY да се оцвети в зелено.
– Преместете системата далеч от други безжични устройства.
– Избягвайте да използвате други безжични устройства.
• Оцветява се в зелено.
– Кабелите на говорителите не са свързани здраво.
– Проверете връзките и настройките на говорителите.
– В зависимост от източника или от настройките на S-AIR главното устройство е възможно
ефектът от говорителите да бъде по-трудно забележим.
Операции със системата
64BG
Симптом
Не можете да настройвате
радио станции.
Проблеми и решения
• Проверете дали антената е здраво свързана. Нагласете антената или свържете външна
антена, ако е необходимо.
• Сигналът от станциите е твърде слаб (когато търсите станции с автоматична
настройка). Използвайте директна настройка.
Дискът не се възпроизвежда.
• Опитвате се да възпроизведете диск с формат, който не може да бъде възпроизведен
от тази система (стр. 68).
• Регионалният код на BD/DVD диска не отговаря на системата.
• В системата се е кондензирала влага и може да повреди лещите.
Извадете диска и оставете системата включена за около половин час.
• Системата не може да възпроизведе диск със запис, който не е правилно
финализиран (стр. 68).
Проблеми и решения
• Системата може да извежда само ISO 8859-1-съвместими формати на символите.
Възможно е другите символни формати да се изведат по различен начин.
• В зависимост от използвания софтуер за запис е възможно въведените символи да се
изведат по различен начин.
Дискът не се възпроизвежда
отначало.
• Избрана е функция Resume Play (Повторно възпроизвеждане). Натиснете бутона
OPTIONS и изберете [Play from start], след това натиснете .
• Заглавието или менюто на BD/DVD диска се извеждат автоматично на телевизионния
екран.
Възпроизвеждането не се
възобновява от точката, в която
за последно сте го спрели.
• В зависимост от диска, точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се изтрива от
паметта на устройството, когато:
– отворите отделението за диска.
– изключите USB устройството.
– възпроизведете друго заглавие.
– изключите устройството.
Системата започва автоматично
да възпроизвежда диска.
• BD/DVD дискът има функция за автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането спира
автоматично.
• Някои дискове съдържат сигнал за автоматична пауза. Докато възпроизвеждате такъв
диск, системата ще спре възпроизвеждането, когато сигналът за автоматична пауза
бъде достигнат.
Не можете да извършите някои
функции като спиране или
търсене.
• В зависимост от диска е възможно да не успеете да извършите някои от описаните
по-горе операции. Вижте инструкциите за експлоатация, приложени към диска.
Съобщенията не се извеждат
на телевизионния екран на
желания от вас език.
• В дисплея с настройките (Setup Display) изберете желания език за дисплея на екрана в
[OSD] от меню [System Settings] (стр. 57).
Не можете да смените езика на
звука/субтитрите или зрителния
ъгъл.
• Опитайте да използвате менюто на BD или DVD диска.
• На възпроизвеждания BD или DVD диск няма запаметени многоезични записи/субтитри
или няколко зрителни ъгъла.
• BD или DVD дискът забранява смяната на езика за звука/субтитрите или зрителния ъгъл.
Отделението за диска не се
отваря и не можете да извадите
диска, дори след като сте
натиснали Z
• Опитайте следното: 1 Натиснете и задръжте N и Z на устройството за повече
от 5 секунди, за да отворите отделението за диска. 2 Извадете диска.  Изключете
захранващия кабел от контакта и след няколко минути отново го включете.
Дискът не може да бъде изваден
и на дисплея на предния панел се
извежда индикация “LOCKED”.
• Обърнете се към вашия доставчик на Sony или местния оторизиран сервиз на Sony.
Функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI) не работи.
• Задайте [Control for HDMI] в [HDMI Settings] от менюто [System Settings] в положение
[On] (стр. 57).
• Уверете се, че свързаният компонент е съвместим с функцията [Control for
HDMI].
• Проверете настройките на свързания компонент за функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI). Вижте инструкциите за експлоатация, приложени към компонента.
• Ако промените HDMI връзката, изключите и включите отново захранващия кабел или
токът спре, задайте [Control for HDMI] в [HDMI Settings] от менюто [System Settings] в
положение [Off], след това задайте [Control for HDMI] в положение [On] (стр. 57).
• За подробности вижте раздела “Използване на функцията Управление на HDMI (Control
for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 46).
От системата и телевизора не се
извежда звук, докато използвате
функцията System Audio Control
(Аудио контрол на системата).
• Уверете се, че свързаният телевизор е съвместим с функцията System Audio Control
(Аудио контрол на системата).
• За подробности вижте раздела “Използване на функцията Управление на HDMI (Control
for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 46).
Допълнителна информация
Симптом
Имената на файловете не се
извеждат правилно.
65BG
Симптом
Бонус съдържанието или други
данни, съдържащи се на BDROM диска, не могат да бъдат
възпроизведени.
Проблеми и решения
• Опитайте следното: 1 Извадете диска. 2 Изключете системата. 3 Разкачете,
след това свържете отново USB устройството (стр. 33). 4 Включете системата. 5
Поставете BD-ROM диска с BONUSVIEW/BD-LIVE.
Устройството не работи и
когато натиснете някой от
бутоните на дисплея на предния
панел се извежда индикация
“CHILD LOCK”.
• Изключете функцията child lock (стр. 51).
Системното меню не работи.
• Натиснете бутона HOME на устройството за дистанционно управление.
USB устройство
Симптом
Системата не разпознава USB
устройството.
Проблеми и решения
• Опитайте следното: 1 Изключете системата.  Разкачете, след това свържете
отново USB устройството.  Включете системата.
(USB) порта.
• Уверете се, че USB устройството е свързано здраво към
• Проверете дали USB устройството или кабелът не са повредени.
• Проверете дали USB устройството е включено.
• Ако USB устройството е свързано посредством USB хъб, разкачете и свържете USB
устройството директно към системата.
S-AIR
Симптом
Безжичното предаване на данни
не е активирано. (Индикаторът
на S-AIR допълнителното
устройство мига бавно в зелено
или се оцветява в червено.)
Проблеми и решения
• Проверете дали безжичното приемно-предавателно устройство е поставено правилно
в системата и в S-AIR допълнителното устройство (стр. 25).
• Сверете S-AIR ID на системата и на S-AIR допълнителното устройство (стр. 42).
• Проверете настройката за сдвояване (стр. 44).
• Вижте раздела “Ако безжичното предаване на данни е нестабилно” (стр. 45).
• Сигналът за предаване на данните е влошен. Преместете S-AIR допълнителното
устройство, така че индикаторът да се оцвети в зелено.
• Преместете системата далеч от други безжични устройства.
• Избягвайте да използвате други безжични устройства.
Не се извежда звук от S-AIR
допълнителното устройство,
чува се шум или извежданият
от него звук прескача.
• Ако използвате друго S-AIR главно устройство, поставете го на повече от 8 метра от
системата.
• Поставете S-AIR главното и допълнителното устройство близо едно до друго.
• Избягвайте да използвате оборудване, което генерира електромагнитна енергия, като
микровълнова печка например.
• Преместете S-AIR главното и допълнителното устройство далеч от други безжични
продукти.
• Вижте раздела “Ако безжичното предаване на данни е нестабилно” (стр. 45).
• Променете S-AIR ID настройките на S-AIR главното и допълнителното устройство.
• Изключете системата и S-AIR допълнителното устройство, след това отново ги включете.
66BG
BRAVIA видео от Интернет
Симптом
Картината/звукът са с лошо
качество/някои програми се
извеждат със загуба на детайли,
особено при бързи или тъмни
сцени.
Проблеми и решения
• Качеството на картината/звука може да е лошо в зависимост от вашия интернет
доставчик.
• Качеството на картината/звука може да бъде подобрено, като промените скоростта
на връзката. Sony препоръчва скорост на връзката от минимум 2.5 Mbps, за
да възпроизвеждате видеоклипове със стандартна резолюция и 10 Mbps, за да
възпроизвеждате видеоклипове с висока резолюция.
• Не всички видеоклипове съдържат звук.
Изображението е твърде малко.
• Натиснете X, за да го увеличите.
Мрежова връзка
Проблеми и решения
• Проверете връзката към Интернет (стр. 26) и мрежовите настройки (стр. 58).
Не можете да свържете вашия
компютър към Интернет, след
като сте извършили [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)].
• Безжичните настройки на рутерa могат автоматично да се променят, ако използвате
функцията Wi-Fi Protected Setup, преди да регулирате настройките на рутерa. В този
случай, променете безжичните настройки на компютъра.
Не можете да свържете
системата към безжичен LAN
рутер.
• Проверете дали безжичният LAN рутер е включен.
• В зaвисимост от заобикалящата среда, включително материала, от който е направена
стената, условията за приемане на радио вълните или препятствията между
системата и безжичния LAN рутер, е възможно да се наложи да намалите
разстоянието между устройствата, за да се осъществи връзката. Преместете
системата и безжичния LAN рутер по-близо един до друг.
• Устройствата, които използват 2.4 GHz честота, като например микровълнова печка,
Bluetooth или безжично цифрово устройство, могат да попречат на стабилната
връзка. Отдалечете системата от тези устройства или ги изключете.
Желаният безжичен рутер не
се разпознава, дори когато
извършите [Scan].
• Натиснете бутона RETURN, за да се върнете към предходния екран и опитайте
отново да извършите [Scan]. Ако желаният безжичен рутер все още не може да бъде
разпознат, натиснете RETURN, за да изберете [Manual registration].
На екрана се извежда
съобщението [A new software
version has been found on the
network. Perform update under
“Network Update.”], когато
включите системата.
• Вижте [Network Update] (стр. 53), за да обновите системата с нова версия на
софтуера.
Допълнителна информация
Симптом
Системата не може да бъде
свързана към Интернет
Други
Симптом
Проблеми и решения
На дисплея на предния панел се
извежда индикация “Exxxx”.
• Свържете се с най-близкия доставчик на Sony или с местния оторизиран сервиз на
Sony и им съобщете кода за грешка.
На целия екран се извежда само
, без никакви съобщения.
• Обърнете се към най-близкия доставчик на Sony или към местния оторизиран сервиз
на Sony.
67BG
Дискове, които
могат да бъдат
възпроизвеждани
1)
2)
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE 2)
DVD 3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD 3)
CD-DA (Музикални CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови и
непрекъснато развиващи се е възможно някои дискове
да не могат да бъдат възпроизведени в зависимост
от типа на диска и неговата версия. Изходният аудио
сигнал е различен в зависимост от източника, свързания
изходен жак и избраните аудио настройки.
BD-RE: версия 2.1
BD-R: версия 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R дискове с
органичен пигмент (LTH тип).
BD-R дисковете, записани на компютър, не могат да се
възпроизвеждат, ако са записани скриптове.
3)
CD или DVD диск, който не е бил правилно
финализиран, няма да се възпроизведе. За повече
информация вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към записващото устройство.
Дискове, които не могат да
бъдат възпроизведени
• BD дискове с кутия
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD Audio дискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extras
• VCD/Super VCD дискове
• Страната с аудио материал на DualDisc
Забележки за дисковете
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на Compact Disc (CD)
стандарта. DualDisc и музикални дискове,
кодирани с технологии за защита на авторските
права не отговарят на Compact Disc (CD)
стандарта. Ето защо е възможно такива дискове да
не са съвместими с този продукт.
68BG
Забележка относно операциите
за възпроизвеждане на BD/DVD
диск
Възможно е някои операции за възпроизвеждане
на BD/DVD диск да са умишлено фиксирани от
производителите на софтуера. Тъй като системата
възпроизвежда BD/DVD дискове в съответствие
със съдържанието на диска, създадено от
производителите на софтуера, е възможно някои
функции за възпроизвеждане да са недостъпни.
Забележки относно двуслойните
BD/DVD дискове
Възпроизвеждането на картината и звука може
да бъде прекъснато за момент, когато се сменят
слоевете.
Регионален код (Само за BDROM/DVD VIDEO дискове)
Системата притежава регионален код, отпечатан на
задната страна на устройството и възпроизвежда
само BD-ROM/DVD VIDEO дискове (само за
възпроизвеждане), обозначени с идентични
регионални кодове или
.
Файлове, които
могат да бъдат
възпроизвеждани
Разширение
Музика
Формат на файла
Разширение
– до 500 файла в едно ниво на дървовидната
Разширение
Системата не възпроизвежда файлове, кодирани с
DRM.
2)
ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео
формат, разработен от DivX Inc. Този продукт е
официално сертифициран DivX ® продукт и може да
възпроизвежда DivX® видео. За повече информация
и инструменти на софтуера, които да преобразуват
файлове в DivX видео, посетете www.divx.com.
ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON DEMAND: Това DivX
Certified® устройство трябва да бъде регистрирано,
за да възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD)
съдържание. За да получите регистрационен код,
открийте DivX VOD секцията в менюто с настройки
на устройството. За да довършите процеса по
регистрацията и да научите повече за DivX VOD,
посетете vod.divx.com с този код.
3)
Системата възпроизвежда файлове в AVCHD формат,
които са записани с цифрова видеокамера и др. За
да можете да гледате файловете в AVCHD формат е
необходимо дискът, на който са записани те, да бъде
финализиран.
4)
Системата не възпроизвежда файлове, кодирани с
Lossless и др.
1)
• Възможно е някои USB устройства да не работят с тази
система.
• Системата може да разпознае Mass Storage Class (MSC)
устройства (като например флаш памет или твърд диск),
които са FAT-съвместими и не са разделени на части,
Still Image Capture Device (SICD) устройства и 101
(USB) порт).
клавиатури (само за предния
• За да избегнете повреда на данните или на USB паметта
и другите устройства, изключете системата, преди
да свържете или разкачите USB паметта или другите
устройства.
• Възможно е системата да не може да възпроизведе без
размазване видео файлове с висок битрейт, записани на
DATA CD. Препоръчваме ви да възпроизвеждате такива
файлове, като използвате DATA DVD.
Допълнителна информация
Снимки
Формат на файла
• Системата може да разпознае следните файлове или
папки в BD, DVD, CD и USB устройствата:
– папки до 5-то ниво на дървовидната структура
структура
Видео
Формат на файла
• Възможно е някои файлове, редактирани на
компютър, да не се възпроизведат.
Забележка
• Възможно е някои файлове да не се възпроизведат в
зависимост от формата, кодирането или условията на запис.
69BG
Поддържани аудио формати
Аудио форматите, поддържани от тази система, са следните.
Формат
Функция
Формат, който се поддържа.
Формат, който не се поддържа.
Изходна видео резолюция
Изходната резолюция се различава в зависимост от настройката на [Output Video Format] в
[Screen Settings] (стр. 54).
Настройка на
резолюцията
Когато [Output Video Format] е зададен
в положение [HDMI]
VIDEO OUT
жак
COMPONENT
VIDEO OUT
жак
Когато [Output Video Format] е зададен
в положение [Component Video]
HDMI OUT
жак
VIDEO OUT
жак
COMPONENT
VIDEO OUT
жак
HDMI OUT
жак
*не може да бъде избран не може да бъде избран не може да бъде избран
* Защитеното съдържание на DVD дисковете се извежда с 480p/576p резолюция.
Когато [Output Video Format] е зададен в положение [Video]
480i/576i видео сигналите се извеждат от VIDEO OUT или COMPONENT VIDEO OUT жака, а
480p/576p видео сигналите се извеждат от HDMI OUT жака.
70BG
Размери (прибл.)
Технически
характеристики
Тегло (прибл.)
Секция усилвател
Система на говорителите
Говорители
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (измерена)
Преден ляв (L) + Преден десен (R):
108 W + 108 W (при 3 ома,
1 kHz, 1 % THD)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (примерна)
Преден ляв (L)/Преден десен (R)/Централен:
167 W (за всеки канал
при 3 ома, 1 kHz)
Субуфер:
165 W (при 3 ома, 80 Hz)
Входове (Аналогови)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност: 450/250 mV
Входове (Цифрови)
SAT/CABLE (COAXIAL), TV (OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2CH (до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
Секция видео
Изходи
BD/DVD/Super Audio CD/CD система
Система за формата на сигнала
Предни говорители (SS-TSВ103) за BDV-E970W
Измерен импеданс
Тегло (прибл.)
Централен говорител (SS-СTВ101)
Система на говорителите
Говорители
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
Система на говорителите
PAL/NTSC
Максимално напрежение:
Тип А (За включване на
USB памет, четец за карти,
цифров фотоапарат и
цифрова видеокамера)
500 mA
Измерен импеданс
100BASE-TX терминал
Тегло (прибл.)
Система PLL кварцовозаключен цифров
синтезатор
Субуфер (SS-WSВ102)
Секция LAN
Терминал LAN (100)
Секция тунер
Секция FM тунер
Обхват за настройка
Антена
Терминали на антената
Междинна честота
87.5 MHz - 108.0 MHz
(на стъпки от 50 kHz)
FM кабелна антена
75 ома, небалансирани
10.7 MHz
Система на говорителя
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Говорители
Предни говорители/Говорители за съраунд
звук (SS-TSВ101) за BDV-E670W
Тегло (прибл.)
Система на говорителите
Говорители
Изисквания към
захранването
Консумация на
електроенергия
Измерен импеданс
Пълен обхват, бас-рефлекс
55 mm х 80 mm,
конусовиден тип
3 ома
Пълен обхват, акустична,
екранирана
30 mm х 60 mm,
конусовиден тип
3 ома
290 mm x 49 mm x 49 mm (ш/в/д)
0.28 kg
Говорители за съраунд звук (SS-TSВ104)
за BDV-E970W
Секция USB
(USB) порт:
Двуканална, бас-рефлекс
Говорител за високите
честоти: 20 mm, конусовиден тип
Уфер: 50 mm n 80 mm,
конусовиден тип
3 ома
Размери (прибл.) 75 mm x
610 mm x 70 mm (ш/в/д)
(монтираната на стената част)
251 mm x 1205 mm x 251 mm
(ш/в/д) (целият говорител)
1.0 kg (монтираната на
стената част)
2.8 kg (целият говорител)
Пълен обхват, бас-рефлекс
Говорители 55 mm х 80 mm,
конусовиден тип
3 ома
Размери (прибл.) 75 mm x
610 mm x 70 mm (ш/в/д)
(монтираната на стената част)
251 mm x 1205 mm x 251 mm
(ш/в/д) (целият говорител)
0.9 kg (монтираната на
стената част) 2.7 kg (целият
говорител)
Допълнителна информация
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ома
Pb/Cb, Pr/Cr: 0.7 Vp-p
75 ома
HDMI OUT: Тип А
(19-пинов конектор)
75 mm x 225 mm x 71 mm
(ш/в/д)
0.45 kg
Субуферна система,
бас-рефлекс
Говорител 180 mm,
конусовиден тип
3 ома
275 mm x 405 mm x 275 mm
(ш/в/д)
7.5 kg
Общи
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Включена: 130 W
71BG
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
Режим готовност: 0.3 W (в
режим пестене на енергия)
430 mm x 85 mm x 335 mm
(ш/в/д) вкл. издадените
части
430 mm x 85 mm x 365 mm
(ш/в/д) (вкл. безжичното
приемно-предавателно
устройство)
4.7 kg
Усилвател за съраунд звук (TA-SA200WR)
Секция усилвател
ИЗХОДНА
МОЩНОСТ (измерена)
ИЗХОДНА
МОЩНОСТ (примерна)
Измерен импеданс
Общи
Изисквания към
захранването
Консумация на
електроенергия
Консумация на
електроенергия в режим
готовност
Размери (прибл.)
Тегло
80 W + 80 W (при 3 ома,
1 kHz, 1 % THD)
167 W (за всеки канал
при 3 ома, 1 kHz)
3-16 ома
220 V - 240 V АС, 50/60 Hz
Включена: 50 W
1 W (в режим готовност)
0.18 W (при изключено
положение)
206 mm x 60 mm x 256 mm
(ш/в/д) с поставено
безжично приемнопредавателно устройство
1.3 kg
Безжично приемно-предавателно
устройство (EZW-RT10/EZW-RT10A*)
Система за комуникация
S-AIR Спецификация,
версия 1.0
Честотен обхват
2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Метод за модулация
DSSS
Изисквания към захранването DC 3.3 V, 350 mA
Размери (прибл.)
50 mm x 13 mm x
60 mm (ш/в/д)
Тегло (прибл.)
24 g
* Само за моделите за Европа.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
• Консумация на електроенергия в режим готовност
0.3 W (главно устройство), 0.18 W (усилвател за
съраунд звук).
• При изработката на печатните платки не са използвани
халогенни огнезащитни агенти.
• Над 85% от ефикасността на мощността на усилвателя
е постигната с изцяло цифровия усилвател, S-Master.
72BG
Списък с езикови кодове
Изписването на езиците отговаря на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код Език
Код Език
Код Език
1027 Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabic
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Byelorussian
1059 Bulgarian
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali;
Bangla
1067 Tibetan
1070 Breton
1079 Catalan
1093 Corsican
1097 Czech
1103 Welsh
1105 Danish
1109 German
1130 Bhutani
1142 Greek
1144 English
1145 Esperanto
1149 Spanish
1150 Estonian
1151 Basque
1157 Persian
1165 Finnish
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 French
1181 Frisian
1183 Irish
1186 Scots Gaelic
1194 Galician
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croatian
1229 Hungarian
1233 Armenian
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indonesian
1253 Icelandic
1254 Italian
1257 Hebrew
1261 Japanese
1269 Yiddish
1283 Javanese
1287 Georgian
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambodian
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latin
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lithuanian
1334 Latvian; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonian
1350 Malayalam
1352 Mongolian
1353 Moldavian
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Maltese
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Dutch
1379 Norwegian
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Polish
1435 Pashto; Pushto
1436 Portuguese
1463 Quechua
1481 RhaetoRomance
1482 Kirundi
1483 Romanian
1489 Russian
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Serbo-Croatian
1503 Singhalese
1505 Slovak
1506 Slovenian
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albanian
1512 Serbian
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Swedish
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turkish
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ukrainian
1564 Urdu
1572 Uzbek
1581 Vietnamese
1587 Volapuk
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chinese
1697 Zulu
1703 Други
Списък с кодове за Родителски контрол/Регионални кодове
Код Език
Код Език
Код Език
Код Език
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgium
2070 Brazil
2090 Chile
2092 China
2093 Colombia
2115 Denmark
2165 Finland
2174 France
2109 Germany
2200 Greece
2219 Hong Kong
2248 India
2238 Indonesia
2239 Ireland
2254 Italy
2276 Japan
2304 Korea
2333 Luxembourg
2363 Malaysia
2362 Mexico
2376 Netherlands
2390 New Zealand
2379 Norway
2427 Pakistan
2424 Philippines
2428 Poland
2436 Portugal
2489 Russia
2501 Singapore
2149 Spain
2499 Sweden
2086 Switzerland
2543 Taiwan
2528 Thailand
2184 United
Kingdom
Допълнителна информация
Код Език
73BG
Речник на термините
AVCHD
AVCHD представлява формат с висока резолюция
за цифрови видеокамери и служи за запис на
сигнали с SD (стандартна резолюция) или HD
(висока резолюция) по спецификация 1080i*
или спецификация 720p** на DVD дискове чрез
използването на високоефективни технологии
на компресирано кодиране. Форматът MPEG-4
AVC/H.264 е предназначен за компресиране на
видео данните, а Dolby Digital или Линейната
PCM система - за компресиране на аудио данните.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен да
компресира изображения с по-голяма ефективност
от стандартните формати за компресиране на
изображения. Форматът MPEG-4 AVC/H.264
позволява видео сигнал с висока резолюция (HD),
заснет с цифрова видеокамера, да бъде записан на
DVD дискове по същия начин, както телевизионен
сигнал със стандартна резолюция (SD).
* Спецификация с висока резолюция, която съчетава
1080 ефективни линии на сканиране с презредов
формат.
**Спецификация с висока резолюция, която съчетава
720 ефективни линии на сканиране с прогресивен
формат.
BD-J приложение
Форматът BD-ROM поддържа Java за
интерактивни функции.
“BD-J” позволява на създателите на интерактивни
BD-ROM заглавия почти неограничени
възможности.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) е еднократно
записваем Blu-ray Disc, който има същия
капацитет за съхранение на данни като
BD дисковете, изброени по-долу. Тъй като
записването на данните може да бъде само
еднократно и дискът не може да бъде презаписан,
BD-R дисковете са подходящи за архивиране на
ценни данни или за съхранение и разпространение
на видео материали.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) е многократно
записваем и презаписваем Blu-ray Disc, който има
същия капацитет за съхранение на данни като BD
дисковете, изброени по-долу. Възможността за
презапис на данните дава огромни възможности
при използването на приложения за редактиране и
отместване във времето.
74BG
BD-ROM
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) са
дискове, произвеждани с търговски цели, които
имат същия капацитет за съхранение на данни
като BD дисковете, изброени по-долу. За разлика
от обикновените носители на филмово и видео
съдържание, тези дискове притежават разширени
възможности, като например интерактивно
съдържание, функции на менюто, използващи
помощни менюта, избор на субтитрите и изреждане
на снимки. Въпреки че BD-ROM дисковете могат
да съдържат всякакъв вид данни, повечето BD
ROM дискове се използват за запис на филми във
формат с висока резолюция за възпроизвеждането
им на Blu-ray Disc/DVD плейъри.
Blu-ray Disc (BD)
Това е дисков формат, разработен за запис/
възпроизвеждане на видео материали с висока
резолюция (HD) (За HDTV и др.), както и за
съхранение на големи масиви с данни. На
еднослойните BD дискове могат да бъдат
съхранени до 25 GB, а на двуслойните - до 50 GB
данни.
Digital Cinema Auto Calibration (D.C.A.C)
Digital Cinema Auto Calibration (Автоматично
калибриране за цифрово кино) е разработен
от Sony метод за автоматично измерване и
регулиране на настройките на говорителите
според вашата среда за слушане, което се
извършва за кратък период от време.
Dolby Digital
Този формат за кино звук е по-усъвършенстван
от Dolby Surround Pro Logic. В този формат
говорителите за съраунд звук извеждат стерео
звук с разширен честотен диапазон, а звукът
за нискочестотния субуфер е в отделен канал.
Този формат се нарича също и “5.1”, като
субуферният канал е предназначен за 0.1 канал
(защото функционира само когато е необходим
нискочестотен ефект). Всички шест канала в този
формат се записват отделно за по-добро отделяне
на каналите. Освен това, тъй като данните за
всички канали се обработват цифрово, появата на
смущения е сведена до минимум.
Dolby Digital Plus
Разработена като продължение на Dolby Digital,
тази технология за аудио кодиране поддържа 7.1
многоканален съраунд звук.
Dolby Pro Logic II
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic II създава пет пълночестотни
изходни канала от двуканални източници. Това се
извършва с помощта на модерен, матричен декодер
за съраунд звук с висока чистота, който извежда
детайлно характеристиките на оригиналния запис,
без да добавя нови звуци или тонални окраски.
DTS-HD Master Audio има максимална скорост
за предаване на данни 24.5 Mbps и използва
компресия без загуба на данни (Lossless). DTS-HD
Master Audio отговаря на максимална семплираща
честота 192 kHz и максимум 7.1 канала.
xФилмов режим
Филмовият режим е предназначен за гледане на
стерео телевизионни предавания, както и на всички
програми, кодирани във формат Dolby Surround.
В резултат се получава подчертана насоченост на
звуковото поле, което достига качеството на 5.1
каналния звук.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD е кодираща технология без загуба на
данни, която поддържа до 8 канала многоканален
съраунд звук за новото поколение оптични
дискове. Възпроизведеният звук е едно към едно с
оригиналния източник.
DTS
Технология за цифрова компресия на аудио
данни, разработена от DTS, Inc. Тази технология
поддържа 5.1-канален съраунд звук. Този формат
включва заден стерео канал и отделен канал за
субуфера. DTS осигурява същите 5.1 отделни
канали, използвани за възпроизвеждането на
висококачествен цифров звук. Доброто отделяне на
каналите се постига, като данните за всички канали
се записват отделно и се обработват цифрово.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD е разработен като разширение на формата
DTS Digital Surround. Той поддържа максимална
семплираща честота 96 kHz и 7.1 многоканален
съраунд звук.
DTS-HD High Resolution Audio има максимална
скорост за предаване на данни 6 Mbps с компресия,
при която се губят данни (Lossy).
HDMI е интерфейс, който поддържа видео и аудио
сигнали в единична цифрова връзка и ви позволява
да се насладите на висококачествена цифрова
картина и звук. Спецификацията HDMI поддържа
HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)
технология за защита авторските права, снабдена с
кодираща технология за цифрови видео сигнали.
Презредов формат
(Презредово сканиране)
Презредовият формат е NTSC стандартен метод за
извеждане на телевизионни изображения при
30 кадъра за секунда. Всеки кадър се сканира два
пъти – редувайки се между четните сканиращи
линии и след това нечетните сканиращи линии,
60 пъти в рамките на една секунда.
LTH (Low to High)
LTH е звукозаписна система, поддържаща BD-R
дискове с органични пигменти.
Parental Control (Родителски контрол)
Функция на BD/DVD дисковете за ограничаване
на възпроизвеждането им според възрастта
на потребителите, в съответствие с нивото на
ограничение за всяка страна. Ограничението
е различно за различните дискове; когато бъде
активирано, възпроизвеждането спира напълно,
сцените с насилие се прескачат или се заменят с
други сцени и така нататък.
Допълнителна информация
Като метода за декодиране Dolby Surround, Dolby
Surround Pro Logic произвежда четириканален
звук от двуканален. В сравнение с бившата
система Dolby Surround, Dolby Surround Pro
Logic възпроизвежда левия към десния звук поестествено и локализира по-прецизно звука. За
да използвате най-пълно предимствата на Dolby
Surround Pro Logic са ви необходими един чифт
говорители за съраунд звук и един централен
говорител. Говорителите за съраунд звук извеждат
моно звук.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
PhotoTV HD
“PhotoTV HD” ви осигурява снимки с висока
детайлност на изображението и фотографско
изражение на по-приглушените текстури и
цветове. Ако свържете “PhotoTV HD”-съвместими
устройства Sony посредством HDMI кабел, ще
можете да се насладите на цял нов свят от снимки
със спиращо дъха Full HD качество. Например,
деликатната текстура на човешката кожа, цветята,
пясъка и вълните вече може да бъде показана на
голям екран с прекрасно фотографско качество.
75BG
Pop-up menu (Помощно меню)
Това е меню с увеличени възможности за работа с
BD-ROM дискове. Помощното (pop-up) меню се
извежда, когато натиснете бутона POP UP/MENU
по време на възпроизвеждане и може да бъде
използвано, докато възпроизвеждането продължава.
Прогресивен формат
(Последователно сканиране)
За разлика от презредовия формат, прогресивният
формат може да възпроизведе 50-60 кадъра за
секунда, като възпроизведе всички сканиращи
линии (525 линии за NTSC системата). Цялостното
качество на картината се подобрява и снимките,
текста и хоризонталните линии се извеждат поизострени. Този формат е съвместим с 525 или 625
прогресивния формат.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio frequency)
Напоследък се наблюдава бързо разпространение
на BD/DVD носителите, цифровите предавания и
други носители с високо качество.
За да гарантира, че тънките нюанси в
данните, разпространявани посредством тези
висококачествени носители, ще се предават без
да бъдат променени, от Sony са разработили
технология, наречена “S-AIR”, за радио предаване
на цифрови аудио сигнали, без те да бъдат
компресирани и са включили тази технология в
EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100.
Тази технология предава цифровите аудио сигнали
без да ги компресира, като използва 2.4 GHz
честотен обхват от ISM обхвата (Индустриален,
Научен и Медицински обхват), каквито са например
безжичните LAN и Bluetooth приложения.
24p True Cinema
Филмите, заснети с филмова камера, се състоят от
24 кадъра в секунда.
Тъй като конвенционалните телевизори (както
катодно-лъчевите, така и тези с плоски панели)
извеждат кадрите в интервал 1/60 или 1/50 от
секундата, 24-те кадъра не се появяват равномерно.
Когато свържете устройството към телевизор с
функция 24p, плейърът извежда всеки кадър с
интервал 1/24 от секундата – същият интервал,
който първоначално е заснет с кинокамерата,
като по този начин възпроизвежда съвсем точно
оригиналното киноизображение.
76BG
Азбучен
указател
Числа
24p True Cinema 76
S-AIR 42, 76
Режим 43
A-Z
Сдвояване 44
A/V SYNC 36
RF Change 45
Attenuate – AUDIO 55
S-AIR приемник 42
Audio DRC 55
Готовност 43
AVCHD 74
S-AIR настройки 57
BD Интернет връзка 56
SLEEP 51
BD/DVD-ROM 1080/24p
SYSTEM MENU 30, 36, 38, 39
изход 54
USB 33
BD-LIVE 32
WEP 26
BD-R 74
WPA2-PSK (AES) 26
BD-RE 74
WPA2-PSK (TKIP) 26
Blu-ray Disc 74
WPA-PSK (AES) 26
BONUSVIEW 32
WPA-PSK (TKIP) 26
BRAVIA видео от
Интернет 34
CD 68
Child Lock 51
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 48, 74
D.BASS 39
DivX®—VOD 58
Dolby Digital 37, 74
Dolby Digital Plus 74
Dolby Pro Logic II 75
Dolby Surround Pro
Logic 75
Dolby TrueHD 75
DTS 37, 75
DTS-HD 75
DVD 68
FM MODE 40
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 54
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 75
LTH 75
NIGHT MODE 39
OSD 57
PhotoTV HD 75
RDS 41
77BG
А-Я
Автоматично извеждане на
информация 57
Настройки за родителски
контрол 56
Списък с езикови кодове 73
Автоматично калибриране 48, 55
Настройки на
Тест сигнал 50
Автоматичен режим
говорителите 49, 55
готовност 57
Ниво 50
Управление на HDMI (Control for
HDMI) 46, 57
Аудио настройки 55
Разстояние 50
Усилвател за съраунд звук 11, 42
Аудио настройка на BD
Свързване 49
Устройство за дистанционно
управление 12
дискове 55
Настройки на екрана 54
Вид на телевизора 54
Нецензурирани видеоклипове от
интернет 56
Вградена памет 32
Връщане на настройките във
фабричните им стойности 58
Диагностика на интернет
връзката 58
Нулиране 58
Нулиране на персоналната
информация 58
Обновяване 53
Димер 57
Обновяване чрез Интернет 53
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани 68
Опции за запазване на BD
Дисплей на предния панел 9
Парола 56
Заден панел 10
Преден панел 8
Звук 55
Презредов формат 75
Звуков ефект 55
Прогресивен формат 76
Звук от мултиплексно
предаване 38
Пропорция на екрана за DVD
дискове 54
Извеждане на звука 55
Регионален код 68
Извеждане на HDMI дълбок
Регионален код за Родителски
контрол 56
цвят 54
Изреждане на снимки 36
Изходен видео формат 54
данни 56
Регистрация на дистанционно
BD устройство 58
Интернет настройки 58
Регистрирани дистанционни BD
устройства 58
Интернет съдържание 34
Режим за бързо стартиране 57
Информация за
възпроизвеждането 32
Режим за филмова конверсия 54
Информация за системата 58
Канали за възпроизвеждане
на Super Audio CD 56
Лесна настройка
(Easy Setup) 28, 58
Меню на BD/DVD диска 55
Режим пауза 54
Родителски контрол 75
Родителски контрол за видео
от интернет 56
Родителски контрол за BD
дискове 56
Мрежови настройки 58
Родителски контрол за DVD
дискове 56
Музикални настройки 56
Скрийн сейвър 57
Настройки за Gracenote 58
Слой за възпроизвеждане на
Super Audio CD 56
Настройки за гледане на BD/
DVD дискове 55
78BG
Субтитри 56
Слой за възпроизвеждане на
хибриден BD диск 56
Формат на екрана 54
Функция за изпращане на аудио
сигнали 57
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще. За да научите
повече подробности относно всички актуализации до момента, моля, посетете следния
интернет адрес.
За потребители в Европа и Русия: http://support.sony-europe.com/
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising