Sony | BDV-F500 | Sony BDV-F500 2.1 Channel Blu-ray 3D™ Ready Home Cinema System Инструкции за експлоатация

Ръководство за инсталиране на говорители
BDV-F700
Можете да изберете дали да инсталирате говорителите () на пода или () върху мебел.
Следвайте инструкциите с тази
маркировка, за да поставите
говорителите вертикално

Следвайте инструкциите с тази
маркировка, за да поставите
говорителите в изправено положение.
* FRONT R: с червена тръбичка
FRONT L: с бяла тръбичка
Когато сглобявате говорителите, застелете пода с парче плат, за да не нарушите
покритието на подовата настилка.
IBG
Етикет
Тръбичка
Поставете така, че цветовете на
тръбичката и етикета да съвпадат.
IIBG
Можете да изберете дали да инсталирате говорителите () на пода или () върху мебел.
Следвайте инструкциите с тази
маркировка, за да поставите
говорителите вертикално

Следвайте инструкциите с тази
маркировка, за да поставите
говорителите в изправено положение.
* FRONT R: с червена тръбичка
FRONT L: с бяла тръбичка
Когато сглобявате говорителите, застелете пода с парче плат, за да не нарушите
покритието на подовата настилка.
IIIBG
Етикет
Тръбичка
Поставете така, че цветовете на
тръбичката и етикета да съвпадат.
IVBG
Ръководство за бързо свързване
1
Свържете говорителите
1. Поставете говорителите както е описано в “Ръководство
за инсталация на говорителите” (само за BDV-F700).
2. Свържете кабела на говорителя към субуфера.
Долна част на субуфера
Цветна тръбичка
3. Прекарайте кабела на говорителя през празното място
отстрани на субуфера и го закрепете чрез държача за
кабела.
4. Свържете кабелите на говорителите, така че да съвпаднат
с цвета на жаковете SPEAKERS на устройството.
Червен (Преден десен говорител (R))
Бял (Преден ляв
говорител (L))
Лилав (Субуфер)
5. Разположете говорителите.
BDV-F700/F500
VBG
BDV-F700
2
Свържете вашия телевизор и
разпределителната кутия
В зависимост от жаковете на вашия телевизор или
разпределителна кутия, изберете начина на видео и аудио връзка.
1. Хванете капачето на панела в точката (), след това го
плъзнете навън.
2. Свържете видео разпределителната кутия към вашия
телевизор.
Можете да се наслаждавате на висококачествени изображения
чрез системата, като използвате HDMI кабел.
Видео кабел*1
или
HDMI кабел*2
*1
Не е приложен в комплекта
*2
Приложен само за латиноамериканския модел.
3. Свържете аудио кабелите от разпределителната кутия.
Ако не използвате разпределителна кутия, вижте “Свързване
на телевизор (Аудио връзка)” в ръководството Инструкции за
експлоатация. Можете да се наслаждавате на звук с високо
качество, продуциран от системата, посредством използването
на цифров оптичен кабел.
Аудио кабел*3
или
Цифров оптичен кабел*3
*3
Не е приложен в комплекта
VIBG
4. Съберете кабелите, прекарайте ги през празното място
от долната страна на устройството, и след това ги
прекарайте около държача от задната страна ().
5. Прекарайте захранващия кабел през празното място
от долната страна на устройството, като го закрепите зад
държачите, и след това го завийте около държача от
задната страна ().
Държачи
6. Съберете кабелите, захранващия кабел и кабелите на
говорителите с помощта на скоба за кабели.
Скоба за кабели
(приложена в комплекта)
7. Прикрепете капачето на панела от задната страна на
устройството.
Поставете ъгъла на капачето на панела (), след това плъзнете
навътре, докато щракне.
VIIBG
3
Извършете операцията
“Лесна настройка”
Не зареждайте диск преди да извършите операцията
”Лесна настройка”.
1. Свържете захранващия кабел () и включете
захранването ().
2. Поставете батериите в устройството за дистанционно
управление.
3. Включете телевизора и превключете ключа за избор на
входен сигнал на вашия телевизор, така че на
телевизионния екран да се изведат следните дисплеи.
Начален дисплей
Екран за “Лесна настройка”
4. Извършете основните настройки, като следвате
инструкциите, изведени на екрана “Лесна настройка”.За да го
направите, използвайте, използвате бутоните /// и .
///,
Когато операцията “Лесна настройка” приключи, се извежда
съобщението [Easy Setup is now complete.].
VIIIBG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворено пространство, като
библиотека или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационните
отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте
върху системата източници на открит
пламък, като например запалени
свещи.
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството
на места, където може да бъде
намокрено или навлажнено; не
поставяйте върху устройството
предмети, пълни с течности например вази.
Не излагайте батериите или
устройството, докато в него са
поставени батерии, на прекалени
горещини, като например директна
слънчева светлина, огън или други
подобни.
За да предотвратите нараняване, е
необходимо устройството да бъде
здраво закрепено към пода или
стената съгласно инструкциите за
инсталиране.
За употреба само в затворени
пространства.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт може
да увреди зрението ви. Тъй като
лазерният лъч, използван в тази BD/
DVD Система за домашно кино, е
вреден за очите, не се опитвайте да
разглобявате корпуса.
Обръщайте се единствено към
квалифициран персонал.
Тази система се класифицира като
лазерен продукт CLASS 3R LASER.
Отваряйки защитния корпус на
устройството, е възможно да се
изложите на влиянието на видимо и
невидимо лазерно лъчение, поради
което препоръчваме да избягвате
директно излагане на очите на
подобно потенциално лазерно
влияние.
Означението за това се намира от
вътрешната страна на защитния
корпус.
2BG
Относно
устройството
• Етикетът се намира от външната
страна на устройството.
Изхвърляне
на стари
електрически и
електронни уреди
(Приложимо
за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилно
изхвърляне на продукта, могат да
бъдат причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинската служба във
вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Изхвърляне
на използвани
батерии
(приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на батерията или
опаковката й показва, че батерията,
приложена към този продукт, не
трябва да се третира като домашен
отпадък. Възможно е при някои
батерии този символ да се използва
заедно със символа на определен
химичен елемент. Символите на
химичните елементи живак (Hg) или
олово (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак
или 0.004% олово. Изхвърляйки
тези батерии на правилното място,
вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното
изхвърляне на батериите, могат да
бъдат причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
В случай, че поради причини на
безопасност, правилна работа или
запазване на данните е необходимо
устройството да поддържа
непрекъсната връзка с вградената
батерия, то вградената батерия
трябва да се подменя единствено
от квалифициран персонал. За да
осигурите правилното третиране
на батерията, предайте я, когато
се изтощи, на съответното място
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. За всички други
батерии, моля, вижте раздела относно
безопасното отстраняване на батерията
от продукта. Предайте батерията в
съответния пункт за рециклиране на
батерии. За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия, моля, свържете
се с общинската служба във вашия
град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележка за потребителите: следната
информация е приложима само за
оборудване, продавано в страни,
прилагащи Европейските Директиви
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС
и безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За
въпроси, касаещи сервиза и гаранцията
на устройството, се обръщайте към
адресите, указани в съответните
сервизни книжки и гаранционни карти.
Предпазни мерки
Това оборудване е изпитано и е
съвместимо с изискванията на
ЕМС Директивата за използване на
свързващ кабел, който е по-къс от 3
метра. (Само за моделите за Европа)
Източници на захранване
• Устройството е свързано към
електрическата мрежа, докато
захранващият кабел е включен
в контакта, дори ако самото то е
изключено.
• Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда от
електрическата мрежа, включете
устройството в леснодостъпен
контакт.
Ако забележите някаква
неизправност в устройството,
веднага изключете захранващия
кабел от контакта.
Авторски права и
търговски марки
• Този продукт съдържа технология
за защита на авторското право
посредством американски патенти
и други права за интелектуална
собственост.
За да използвате тази технология,
имате нужда от изрично
разрешение от Macrovision.
Основното предназначение на
тази технология касае домашна
и друг вид ограничена употреба,
освен ако Macrovision изрично не
разреши друго.
Забранено е извършването
на обратна разработка или
разглобяването на устройството.
• Тази система съчетава в себе си
Dolby* Digital и DTS** цифрова
съраунд система.
* Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories. “Dolby” и
символът двойно D са
търговски марки на Dolby
Laboratories.
**Произведена по лиценз на
американски патент номер:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други американски
и световни патенти, издадени и
чакащи одобрение.
DTS и съответният символ са
запазени търговски марки, и
DTS-HD и DTS-HD Master
Audio, а също и логото DTS,
са търговски марки на DTS,
Inc.
Продуктът включва софтуер.
©DTS, Inc. Всички права
запазени.
• Тази система съдържа
технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
• Java и всички основани на
Java търговски марки и лога са
търговски марки или запазени
търговски марки на Sun
Microsystems, Inc.
• “BD-LIVE” и “BONUSVIEW” са
търговски марки на Blu-Ray Disc
Association.
• “Blu-ray Disc” е търговска марка.
• Логата “Blu-ray Disc”,
“DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD
VIDEO” и “CD” са търговски
марки.
• “BRAVIA” е търговска марка на
Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото “AVCHD”
са търговски марки на Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. и Sony
Corporation.
, “XMB” и “xross media bar”
са търговски марки на Sony
Corporation и Sony Computer
Entertainment Inc.
• “PLAYSTATION” е търговска
марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• DivX®, DivX Certified® и
свързаните с тях лога са
търговски марки на DivX Inc. и
са използвани по неин лиценз.
• Технологията за разпознаване
на музика и видео, и съответните
данни, се предлагат от
Gracenote®.
Gracenote е индустриален
стандарт в технологиите за
разпознаване на музика и
подобни услуги. За повече
информация, моля, посетете
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc,
музикални и видео данни от
Gracenote Inc., copyright ©
2000-до днешна дата Gracenote.
Gracenote софтуер, Copyright ©
2000-до днешна дата Gracenote.
Възможно е този продукт и
услуга да попадат под един или
повече патенти, притежавани от
Gracenote. За списък с патентите,
притежавани от Gracenote,
вижте интернет страницата на
Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, логото
Gracenote и логотипът, както и
логото “Powered by Gracenote”,
са регистрирани търговски марки
или търговски марки на Gracenote
в САЩ и/или други държави.
• “PhotoTV HD” и логото “PhotoTV
HD” са търговски марки на Sony
Corporation.
• MPEG Layer-3 аудио кодиращата
технология и патенти са
лицензирани от Fraunhofer IIS and
Thomson.
• iPod е търговска марка на Apple
Inc., регистрирана в САЩ и други
държави.
• “Made for iPod” означава, че
електронният аксесоар е проектиран
за връзка с iPod и е сертифициран от
разработчика, така че да съответства
със стандартите за работа на Apple.
• Apple не носи отговорност за
операциите на това устройство или
съответствието му с стандартите за
безопасност и регулация.
• Другите наименования на системи
и продукти са по принцип търговски
марки или запазени търговски
марки на техните производители.
Маркировките TM и ® не са указани в
този документ.
3BG
BG
Информация за
тези Инструкции
за експлоатация
• Указанията в тези Инструкции
за експлоатация описват
работата с бутоните на
устройството за дистанционно
управление. Можете да
използвате и бутоните на
самата система, ако имат
същите или подобни имена
като тези на устройството за
дистанционно управление.
• В това ръководство “диск” се
използва като общо понятие
за BD, DVD, Super Audio CD
или CD дискове, освен ако в
текста или илюстрациите не е
посочено друго.
• Инструкциите в това
ръководство се отнасят за
модела BDV-F700, BDV-F500.
Моделът, който е използван
за илюстрации, е BDV-F700,
освен ако не описано друго.
Всяка разлика в операциите
е ясно указана в текста,
например “BDV-F700”.
• Възможно е опциите на
телевизионния екран да се
различават в зависимост от
региона.
• Настройките по подразбиране
са подчертани.
4BG
Съдържание
Информация за тези Инструкции за
експлоатация.................................................4
Разопаковане.................................................6
Указател за частите и бутоните...................8
Подготовка за включване
Стъпка 1: Инсталиране на системата...14
Стъпка 2: Свързване на системата..... 20
Стъпка 3: Извършване на Лесна
настройка (Easy Setup)......................... 30
Стъпка 4: Избор на източник................. 31
Стъпка 5: Слушане на съраунд звук...... 32
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск ........................ 34
Възпроизвеждане на USB устройство.... 35
Възпроизвеждане на iPod..........................35
Възпроизвеждане през мрежа...................36
Възможни опции........................................ 37
Настройка на звука
Избор на ефект, подходящ за съответния
източник......................................................39
Избор на аудио формат, многоезични
записи или канал........................................39
Слушане на звук от мултиплексно
предаване.................................................... 40
Тунер
Слушане на радио...................................... 41
Използване на системата за радио
данни (RDS)................................................42
Други операции
Използване на функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) за
синхронизация с “BRAVIA”......................43
Настройка на говорителите ...................... 45
Използване на таймера за автоматично
изключване................................................. 46
Промяна на вида на осветяването.............46
Деактивиране на бутоните
на системата................................................47
Управление на телевизора с приложеното
устройство за дистанционно
управление..................................................48
Пестене на енергия в режим
на готовност................................................48
Използване на дисплея за настройка........ 49
[Network Update] (Обновяване чрез
мрежата).......................................................49
[Screen Settings] (Настройки на
екрана)......................................................... 50
[Audio Settings] (Аудио настройки)...........51
[BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD дискове).................... 52
[Parental Control Settings] (Настройки за
родителски контрол)...................................52
[Music Settings] (Музикални настройки)....53
[System Settings] (Системни настройки)...53
[Network Settings] (Мрежови
настройки)...................................................54
[Easy Setup] (Лесна настройка)..................55
[Resetting] (Нулиране)................................55
Допълнителна информация
Предпазни мерки.........................................56
Забележки за дисковете.............................. 57
Отстраняване на проблеми........................ 58
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани.........................................64
Файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани.........................................65
Поддържани аудио формати.......................66
Технически характеристики ......................67
Списък с езикови кодове............................ 69
Речник на термините.................................. 70
Азбучен указател.........................................72
Настройки и регулации
5BG
Разопаковане
BDV-F700
• Устройство (1)
• Стойки за предните
говорители (2)
• Винтове (2)
• Кабели за говорител (3, бял/
червен/лилав)
• Предни говорители (2)
• FM кабелна антена (1)
• Скоба за кабели (1)
• Основи за под (2)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Субуфер (1)
• Основи за мебел (2)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Адаптери за основите (2)
• Винтове (с шайби) (4)
6BG
• Инструкции за експлоатация
• Ръководство за бързо свързване
• Лицензна информация за софтуера
BDV-F500
• Устройство (1)
• Предни говорители (2)
• Кабел за говорител (1, лилав)
• HDMI кабел (1) (само за
моделите за Латинска Америка)
• Скоба за кабели (1)
• Устройство за
дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Субуфер (1)
• FM кабелна антена (1)
• Инструкции за експлоатация
• Ръководство за бързо свързване
• Лицензна информация за софтуера
или
Подготовка на устройството за дистанционно управление
Поставете две батерии R6 (размер АА) (приложени в комплекта), така че краищата
съответстват на маркировките в отделението за батериите.
и
да
7BG
Указател за частите и бутоните
За повече информация вижте страниците, указани в скобите.
Устройство
Лява
страна
A Вентилационни отвори
B VOL (сила на звука) +/Регулира силата на звука на
системата.
C Дисплей на предния панел
8BG
D
(сензор за дистанционно управление)
E Лампичка за осветяване (стр. 46)
(USB) (ляв) (стр. 35)
F Порт
Използва се за свързване на USB устройство.
A {/1 (включване/режим на готовност)
Включва устройството или го задава в режим
на готовност.
B Отделение за диска (стр. 34)
C Бутони за извършване на операции
по възпроизвеждането
N (възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждането
(възстановено възпроизвеждане).
Стартира операцията по изреждане на
изображения, когато поставите диск,
съдържащ файлове с JPEG изображения.
x (стоп)
Спира възпроизвеждането и запаметява
мястото, на което сте спрели (точка за
възобновяване).
Точката за възобновяване за дадено
заглавие/запис е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната снимка от папка
със снимки.
FUNCTION
Избира източника за възпроизвеждане.
Z (отваряне)
Отваря отделението за диска.
D LAN (100) терминал (стр. 27)
E жак VIDEO OUT (стр. 23)
F жак HDMI OUT (стр. 23)
(USB) (десен) (стр. 35)
G Порт
Използва се за свързване на USB устройство.
H жак TV (DIGITAL IN OPTICAL) (стр. 24)
I жак SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) (стр. 25)
J жакове AUDIO (IN L/R) (стр. 25)
K жак ANTENNA (FM 75Ω COAXIAL) (стр. 26)
9BG
A Вентилационни отвори
10BG
B Жакове SPEAKERS (стр. 20)
Дисплей на предния панел
Индикации на дисплея на предния панел
A Мига, когато настроите таймера за
автоматично изключване. (стр. 46)
B Светва, когато бъде приета
радиостанция. (Само за радио) (стр. 41)
C Светва, когато зададете “FM MODE” в
положение “MONO”. (Само за радио)
(стр. 41)
D Светва, когато бъде приет стерео звук.
(Само за радио) (стр. 41)
E Светва, когато жакът HDMI OUT е
свързан правилно към HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection –
Защита на широколентово цифрово
съдържание)- съвместимо устройство
с HDMI или DVI (Digital Visual Interface –
Цифров визуален интерфейс) вход.
F Светва, когато извеждате
720p/1080i/1080p видео сигнали от жака
HDMI OUT.
G Светва, когато извеждате 1920 x
1080p/24Hz видео сигнали.
H Светва по време на възпроизвеждане
с “2CH STEREO”.
I Светва, когато звукът на системата
е заглушен.
J Светва, когато извеждате звук в DTS
Neo:6 режим.
K Светва по време на възпроизвеждане
с “WIDE STAGE” съраунд звуков ефект.
L Светва, когато заредите диск.
M Извежда информация за състоянието
на системата – например номер на
глава, заглавие или запис, информация за
часа, радио честотата, състоянието на
възпроизвеждането и др.
N Светва, когато е включен режим на
повторно възпроизвеждане
O Извежда информация за състоянието
на възпроизвеждането на системата.
11BG
Устройство за дистанционно
управление
B Бутони с цифри (стр. 42, 48)
Въвежда номер на заглавие/глава, радио
честоти и др.
(аудио) (стр. 39, 40)
Избира аудио формат/запис.
(субтитри) (стр. 52)
Избира езика на субтитрите, когато на
BD-ROM/DVD VIDEO диска са записани
субтитри на няколко езика.
Бутоните с цифрата 5,
, 2 + и N имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата точка
като ориентир, когато работите с устройството за
дистанционно управление.
•
: За операции с телевизора
(За подробности вижте раздела “Управление
на телевизора с приложеното устройство за
дистанционно управление” (стр. 48).
A THEATRE (стр. 44)
Автоматично превключва към най-подходящия
видео режим за гледане на филми.
ONE-TOUCH PLAY (стр. 44)
Включва функцията за възпроизвеждане с едно
докосване.
TV {/1 (включване/режим на готовност)
(стр. 48)
Включва телевизора или го задава в режим на
готовност.
{/1 (включване/готовност) (стр. 30, 41)
Включва системата или я задава в режим на
готовност
12BG
D. TUNING (директна настройка) (стр. 41)
Избира радио честотите.
C Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
Бутони за бърз достъп, чрез които избирате
елементи в някои менюта за BD дискове
(могат да се използват и за интерактивни
операции с Java на BD дискове).
D TOP MENU
Отваря или затваря главното меню на BD или
DVD дискове на телевизионния екран.
POP UP/MENU
Отваря или затваря помощното меню на
BD-ROM дисковете или менюто на DVD
дисковете.
OPTIONS (стр. 37)
Извежда на телевизионния екран менюто с
опциите.
RETURN
Връща се към предходния дисплей.
C/X/x/c
Премества осветения правоъгълник, за да се
избере изведен на екрана елемент.
(ENTER)
Въвежда избрания елемент.
E FUNCTION (стр. 31, 41)
Избира източник за възпроизвеждане.
HOME (стр. 30, 41, 45, 49)
Влиза в или излиза от основното меню на
системата на телевизионния екран.
SOUND MODE (стр. 39)
Избира звуковия режим.
F Бутони за извършване на операции
по възпроизвеждането
Вижте раздела “Възпроизвеждане” (стр. 34).
./> (предходен/следващ)
Прескача към следващата/предходната глава,
запис или файл.
(повторно възпроизвеждане/
придвижване напред)
Повтаря 10 секунди от настоящата сцена/превърта
около 15 секунди от настоящата сцена.
m/M (бързо превъртане назад/напред)
Превърта бързо назад/напред диска по време на
възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете
бутона, скоростта на превъртане се променя.
Когато натиснете бутона за повече от 1 секунда,
докато устройството е в режим на пауза, ще се
включи функцията за бавно възпроизвеждане.
Когато натиснете бутона и докато устройството е в
режим на пауза, възпроизвежда кадър по кадър.
N (възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждането
(възстановяване на възпроизвеждането).
Възпроизвежда кадри в последователност,
когато поставите диск, който съдържа JPEG
файлове.
IZ (изваждане)
Дискът се изважда.
SLEEP (стр. 46)
Настройва таймера за автоматично изключване.
SYSTEM MENU (стр. 32, 38, 41, 46)
Влиза или излиза от менюто на системата в
дисплея на предния панел.
(любими)
Извежда Интернет съдържанието, което сте
прибавили към списъка с любими. Mожете да
запазите 18 любими Интернет страници.
X (пауза)
Въвежда режим на пауза или рестартира
възпроизвеждането.
x (стоп)
Спира възпроизвеждането и запомня точката,
в която сте спрели (точка за възстановяване).
Точката за възстановяване на заглавието/
записа е последната точка, която сте
възпроизвеждали или последната снимка в
папката със снимки.
Бутони за извършване на радио операции
Вижте раздела “Тунер” (стр. 41).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(изключване на звука)
Изключва временно звука.
2 (сила на звука) +/– (стр. 41)
Регулира нивото на силата на звука.
TV 2 (сила на звука) +/Регулира силата на звука на
телевизора
TV t (TV вход)
Превключва входния източник на
телевизора между телевизор и други
входни източници.
H DISPLAY (стр. 34, 36)
Извежда информация за
възпроизвеждането на телевизионния
екран.
Когато функцията е “TUNER FM”, радио
информацията в дисплея на предния панел се
променя (само за европейския модел). Когато
функцията е “TV” или “SAT/CABLE”, и
цифровите сигнали се въвеждат през телевизора
(DIGITAL IN OPTICAL) или жака SAT/CABLE
(DIGITAL IN OPTICAL), информацията за
потока се извежда на дисплея на предния панел.
13BG
Подготовка за включване
Подготовка за включване
Стъпка 1: Инсталиране на системата
Разполагане на говорителите
За да постигнете най-добър съраунд звук, поставете предните говорители на еднакво разстояние от
позицията за слушане (A). Поставете системата както е показано по-долу.
За BDV-F700
A Преден ляв говорител (L)
B Преден десен говорител (R)
C Субуфер
D Устройство
За BDV-F500
14BG
A Преден ляв говорител (L)
B Преден десен говорител (R)
C Субуфер
D Устройство
Забележка
Приблизително 15 cm
• Внимавайте, когато поставяте говорителите и/или стойките, прикрепени към говорителите, върху специално обработен
под (лакиран, обработен с препарат, полиран и др.), защото е възможно върху пода да останат петна или да се получи
обезцветяване на подовата повърхност.
• Не се облягайте и не увисвайте на говорителя, защото може да падне.
• В зависимост от местоположението на субуфера, изображението на телевизора може да съдържа смущения.
В този случай поставете субуфера на разстояние от телевизора.
• Не блокирайте вентилационните отвори на устройството (стр. 8).
• Поставете двата предни говорителя на еднакво разстояние от позицията на слушане.
• Поставите предните говорители на разстояние поне 0.6 m един от друг.
• Поставете предните говорители пред телевизора.
Уверете се, че пред говорителите няма предмети, които да отразяват звука.
• И двата предни говорителя трябва да бъдат насочени право напред. Не поставяйте говорителите под ъгъл.
За да поставите говорителите вертикално
(само BDV-F500)
Можете да изберете ъгъла за предните говорители: вертикален или изправен. (Говорителите по
подразбиране са зададени в изправено положение.)
1 Развийте винтовете (предварително поставени) от долната страна на говорителя.
Тези винтове ще се използват, когато отново сглобявате говорителя. Внимавайте да не ги
загубите.
Винтове
2 Свалете стойката на говорителя.
15BG
Подготовка за включване
• Поставете говорителите на плоска и твърда повърхност (избягвайте например дебели килими).
• Когато поставяте предмети в близост до устройството, оставете празно място за зареждането/изваждането на диска
(прибл. 15 cm) от дясната страна (отделение за диска) на устройството.
3 Прикрепете отново стойката, като вкарате издадените части в дупките, така че да
Подготовка за включване
постигнете вертикален или изправен ъгъл.
Вертикално
или изправено
положение
Вертикално положение
Изправено положение
4 Прекарайте кабела на говорителя през процепа в основата на стойката, за да
предотвратите прегъването или прещипването му.
5 Затегнете винтовете, за да подсигурите стойката за говорителя.
Винтове
Забележка
• Внимавайте да не прещипете кабелите на говорителите, докато стягате винтовете.
Сглобяване на говорители
(само за BDV-F700)
За информация относно сглобяването на говорителите се обърнете към раздела “Ръководство за инсталация
на говорителите” (стр.I).
16BG
Монтиране на говорителите на стената
Подготовка за включване
Внимание
• Консултирайте се със специалистите от железарията или с монтажник относно материала, от който е направена
стената, и винтовете, които трябва да използвате.
• Използвайте винтове, подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стена, направена от гипс-картон,
е особено крехка, закрепете винтовете здраво за дървена греда и монтирайте гредата на стената. Инсталирайте
говорителите на вертикална и плоска стена, в която са сложени подсилващи елементи.
• Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на
стената или неправилно завиване на винтовете, природни бедствия и др.
Необходима подготовка за BDV-F500
Не можете да инсталирате говорителите, когато към тях е прикрепена стойката. Уверете се, че сте
свалили стойките на говорителите преди да ги инсталирате на стена.
1 Развийте винтовете (предварително поставени) от долната страна на говорителя.
Тези винтове ще се използват, когато отново сглобявате говорителя. Внимавайте да не загубите
винтовете.
Винтове
2 Свалете стойката на говорителя.
17BG
Подготовка
включване
GettingзаStarted
3 Изключете кабелите от говорителите.
4 Свалете стойката на говорителя.
Илюстрация на напълно разглобен говорител
Говорител
Стойка на говорителя
Кабел за говорителя
Винтове
Монтиране на говорителите към стена за BDV-F700/BDV-F500
Уверете се, че свързвате правилно кабелите към съответните терминали на говорителите: кабелът с
цветната обвивка към терминала 3, а кабелът без цветна обвивка към терминала #.
Цветна обвивка
Преден ляв говорител (L): Бял
Преден десен говорител (R): Червен
18BG
1 Подгответе винтове (не са приложени в комплекта), които пасват на отвора на гърба
на всеки говорител. Вижте илюстрациите по-долу.
5 mm
10 mm
Подготовка за включване
4 mm
Отвор на гърба на
говорителя
30 mm
Забележка
• Дължината и вида на показния винт са примерни. Изберете винт в зависимост от материала и здравината на стената,
към която ще инсталирате говорителите.
2 Завийте винтовете към стената.
8 до 10 mm
3 Окачете говорителите на винтовете.
5 mm
10 mm
Отвор на гърба на
говорителя
Задна част на говорителя
Забележка
• Внимавайте да не прещипете кабелите на говорителите, докато стягате винтовете.
19BG
Подготовка за включване
Стъпка 2: Свързване на системата
За да свържете системата, прочетете информацията на следващите страници.
Не включвайте захранващия кабел на устройството в контакта, докато не направите всички други
връзки.
Забележка
• Когато свържете друг компонент с бутон за регулиране на звука, намалете звука на останалите компоненти до ниво,
на което той няма да е изкривен.
За да свалите капачето на панела на устройството
Преди да свържете кабелите, свалете капачето на панела на устройството.
Хванете капачето на панела в точката (A),
след това го плъзнете навън.
Забележка
• Преди да използвате устройството, свалете печата, прикрепен към долната, външна част на устройството.
Свързване на говорителите
Конекторите и цветната обвивка на кабелите на говорителите са със съответен цвят в зависимост от типа
на говорителя. Свържете кабелите на говорителите, така че да съвпаднат с цвета на жаковете SPEAKER
на устройството.
Уверете се, че свързвате правилно кабелите към съответните терминали на говорителите: кабелът с
цветната обвивка към терминала 3, а кабелът без цветна обвивка - към терминала #. Не захващайте
изолацията на кабела (гумената обвивка) в терминалите на говорителя.
20BG
Свързване на кабелите на говорителите към устройството
Поставете докрай конекторите на кабелите на говорителите в устройството.
Подготовка за включване
Бял
(Преден ляв говорител (L))
Лилав
(Субуфер)
Червен
(Преден десен говорител (R))
Забележка
• Уверете се, че сте поставили устройството на меко парче плат, за да предотвратите повредата му.
Свързване на кабелите към субуфера
1 Свържете кабелите на говорителите към субуфера
Долна част на субуфера
Цветна тръбичка (лилава)
21BG
Подготовка за включване
2
22BG
Прекарайте кабела на говорителя през празното място отстрани на субуфера и го
закрепете чрез държача за кабела.
Свързване на телевизора (Видео връзка)
Подготовка за включване
Посредством тази връзка се изпраща видео сигнал от устройството
към телевизора.
Изберете метод за свързване в зависимост от жаковете на вашия
телевизор.
B Видео кабел (приложен
в комплекта)
Към входния видео
жак на телевизора.
Към HDMI IN жака на телевизора.
A HDMI кабел*
* HDMI кабелът е приложен само към латиноамериканските модели.
Метод 1: Свързване посредством HDMI кабел (A)
Ако вашият телевизор има жак HDMI, свържете системата към телевизора едновременно с HDMI кабел
и видео кабел. Качеството на картината ще бъде по-добро, отколкото ако използвате само видео кабел.
Когато извършвате връзка посредством HDMI кабел, е необходимо да изберете типа на изходния сигнал
(стр. 50).
Метод 2: Свързване посредством видео кабел (B)
Ако не притежавате HDMI кабел, временно извършете тази връзка.
23BG
Подготовка за включване
Свързване на телевизора (Аудио връзка)
Телевизорът изпраща аудио сигнал към устройството посредством аудио връзка. Поради тази причина, за
да изведете и слушате звука от телевизора през системата, е необходимо да извършите тази връзка.
С помощта на цифровата аудио връзка системата приема Dolby Digital мултиплексен сигнал и по този
начин можете да се насладите на звук от мултиплексно предаване.
Цифров оптичен
кабел (не е приложен
в комплекта)
Към изходния цифров оптичен
жак на телевизора.
Функция за пращане на аудио сигнали
Ако вашият телевизор е съвместим с функцията за пращане на аудио сигнали, цифровите аудио сигнали
от телевизора се изпращат посредством HDMI кабела. Не е необходимо да извършвате допълнителна
аудио връзка, за да слушате звук от телевизора. За подробности относно функцията за пращане на аудио
сигнали, вижте [Audio Return Channel] (стр. 53).
24BG
Свързване на други компоненти
Подготовка за включване
Когато свържете системата и други компоненти към телевизора, видео сигналите от системата и
компонентите се изпращат към телевизора, и аудио сигналите от компонентите се изпращат към
системата, както следва.
Телевизор
Видео сигнал
Видеорекордер, цифров
сателитен тунер и др.
Аудио сигнал
Видео сигнал
Система
Можете да се насладите на звука от свързаните компоненти посредством говорителите на системата.
• Видеорекордер, цифров сателитен приемник и др. (не са приложени в комплекта), които имат
изходен цифров оптичен жак: C
• Видеорекордер, цифров сателитен приемник, PlayStation, портативно аудио устройство и др.
(не са приложени в комплекта): D
D Аудио кабел
(не е приложен
в комплекта)
Към изходните аудио жакове
на видеорекордера, цифровия
сателитен приемник, PlayStation
или портативното аудио
устройство и др.
Към изходния цифров оптичен жак на
видеорекордера, цифровия сателитен
приемник и др.
C Цифров оптичен кабел
(не е приложен в комплекта)
25BG
Подготовка за включване
Свързване на антената
За да свържете антената
FM кабелна антена
(приложена в комплекта)
или
Съвет
• Ако FM приемането е лошо, използвайте 75 омов коаксиален кабел (не е приложен в комплекта), за да свържете
устройството към външна FM антена както е показано по-долу.
Външна FM антена
26BG
Устройство
Свързване към Интернет
За да свържете LAN (100) терминала на
устройството, използвайте LAN кабел.
LAN кабел (не е
приложен в комплекта)
ADSL модем/
Кабелен модем
Интернет
USB безжична настройка
Използвайте безжичен LAN посредством USB
безжичен LAN адаптер (само за Sony UWABR100*) (не е приложен в комплекта).
Възможно е безжичният USB LAN адаптер да не
се продава в някои региони/държави.
* Актуално към януари 2010.
Преди да свържете удължител или да поставите
безжичен USB LAN адаптер, изключете
устройството. След като поставите безжичния
USB LAN адаптер към основата на удължителя
и след като свържете удължителя към порта
(USB) (ляв или десен), отново включете
устройството.
Устройство
Безжичен
USB LAN
адаптер
Интернет
Сигурност на безжичния LAN
Тъй като комуникацията чрез безжична LAN
функция се осъществява чрез радио вълни,
безжичният сигнал може да се окаже податлив
на смущения. За да защити безжичната връзка,
тази система поддържа различни функции за
сигурност. Уверете се, че сте задали правилно
настройките за сигурност спрямо мрежовата
среда.
Устройство
Широколентов
рутер
За подробности вижте [Network Settings] (стр. 54)
и следвайте инструкциите, изведени на екрана, за
да приключите настройките.
No Security (Без сигурност)
Въпреки че можете лесно да извършвате
настройки, всеки ще може да използва вашата
безжичната мрежа, дори без да се налага
използването на специални инструменти.
Обърнете внимание, че съществува риск от
неразрешен достъп или преглеждане на данни.
WEP
WEP задава ниво на сигурност на връзката, за да
предотврати външна намеса или прекъсване на
вашата безжична мрежа. WEP е технология за
сигурност, която позволява свързването на стари
устройства, които не поддържат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за сигурност, разработена да
поправя пропуските в WEP. TKIP осигурява повисоко ниво на сигурност отколкото WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
LAN кабел (не
е приложен в
комплекта)
ADSL модем/
Кабелен модем
AES е технология за сигурност, която използва
допълнителен начин на сигурност, който се
отличава от WEP и TKIP.
AES осигурява по-високо ниво на сигурност
отколкото WEP или TKIP.
Безжичен LAN
рутер
Забележка
• Разстоянието, на което поставяте безжичния USB LAN
адаптер и вашия безжичен LAN рутер, се различава в
зависимост от начина на използване. Ако системата
не може да се свърже към Интернет или връзката е
нестабилна, преместете безжичния USB LAN адаптер
в различна позиция или поставете безжичния LAN
адаптер и безжичния LAN рутер по-близо един до друг.
27BG
Подготовка за включване
Свързване посредством кабел
За да зададете настройки за
мрежата
Прикрепяне на капачето на панела
Подготовка за включване
След като свържете кабелите, подредете ги и прикрепете капачето на панела като следвате стъпките,
описани по-долу
1 Поставете устройството с лицето надолу.
Забележка
• Уверете се, че поставяте устройството на меко, дебело парче плат, за да предотвратите повреди.
2 Съберете кабелите (освен FM жичната антена), прекарайте ги през празното място
от долната страна на устройството, и след това ги завийте около държача от задната
страна (A).
A
3 Прекарайте захранващия кабел през празното място от долната страна на устройството,
като го подсигурите зад държачите, и след това го завийте около държача от задната
страна (B).
Държачи
4 Съберете кабелите и кабелите на говорителите с помощта на скоба за кабели.
Скоба за кабели (приложена
в комплекта)
28BG
5 Прикрепете капачето на панела от задната страна на устройството.
C
Подготовка за включване
Поставете ъгъла на капачето на панела (C), след това плъзнете навътре, докато щракне на
мястото си.
Прекарайте FM жичната антена през малкия прорез на капачето на панела.
FM жична антена
Забележка
• Уверете се, че сте изтеглили докрай FM антената.
• След като прикрепите капачето на панела, поставете FM антената в колкото е възможно по-хоризонтална позиция.
За да отворите малкото капаче на панела
Ако решите да включвате USB устройство с дълго тяло отстрани на панела (например USB памет), преди
да прикрепите носителя, отворете малкото капаче на панела. Внимавайте да не загубите капачето.
Малко
капаче
За да отворите капачето, свалете панела, хванете капачето, и след това го издърпайте нагоре и навън. За
да го затворите, изравнете издадените части на капачето с отворите на панела и след това внимателно
натиснете навътре и надолу, докато капачето щракне.
За да отворите капачето
За да затворите капачето
29BG
Подготовка за включване
Стъпка 3: Извършване на
Лесна настройка
(Easy Setup)
Преди да извършите стъпка 3
Уверете се, че всички връзки са стабилно
извършени и след това включете захранващия
кабел. Следвайте стъпките, описани по-долу, за
да извършите основни настройки за използване
на системата.
Изведените опции се различават в зависимост от
страната, за която е предназначен моделът.
HOME
1 Включете телевизора.
2 Натиснете [/1 на устройството.
3 Превключете ключа за избор на входен
сигнал на телевизора, така че сигналът от
системата да се изведе на телевизионния
екран.
Извежда се дисплеят на операцията Лесна
настройка (Easy Setup) за избор на език за
дисплея на екрана.
4 Извършете [Easy Setup]. Следвайте
инструкциите на екрана, за да извършите
основни настройки, като използвате
C/X/x/c и
.
30BG
Извеждане на Дисплея за Лесна
настройка (Easy Setup)
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [Easy Setup],
след това натиснете
.
4 Натиснете C/c, за да изберете [Start], след
това натиснете
.
Извежда се Дисплеят за Лесна настройка (Easy
Setup).
Подготовка за включване
Стъпка 4: Избор на
източник
Можете да изберете източник, който да
възпроизведете.
FUNCTION
Неколкократно натиснете бутона FUNCTION,
докато желаната функция се изведе на
дисплея на предния панел.
При всяко натискане на бутона FUNCTION,
функцията се променя както следва.
“BD/DVD” t “D. MEDIA” t “TUNER FM”
t“TV” t “SAT/CABLE” t “AUDIO” “BD/
DVD” t …
Функция
Източник
“BD/DVD”
Диск, който системата
може да възпроизвежда
“D. MEDIA”
USB устройство, iPod или
BRAVIA интернет видео.
“TUNER FM”
FM радио (стр. 41)
“TV”
Компонент (телевизор и
др.), свързан към жака ТV
(DIGITAL IN OPTICAL)
на страничния панел, или
телевизор, съвместим с
функцията Audio Return
Channel, свързан към жака
HDMI OUT на страничния
панел (стр. 24).
“SAT/CABLE”
Компонент, свързан към жака
SAT/CABLE (DIGITAL IN
OPTICAL) на страничния
панел (стр. 25).
“AUDIO”
Компонент, свързан към
жаковете AUDIO (AUDIO
IN L/R) на страничния панел
(стр. 25)
31BG
Подготовка за включване
Стъпка 5: Слушане на съраунд звук
Можете да се наслаждавате на съраунд звук, просто като извършите предходните стъпки и
започнете възпроизвеждането. Съраунд звукът внася вълнуващия и мощен ефект от киносалоните
във вашия дом.
SYSTEM MENU
Избор на съраунд настройки въз основа на предпочитанията ви
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе съобщението
“SUR.SETTING”, след това натиснете
или c.
3 Неколкократно натиснете X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе съраунд
настройката, която желаете.
За описание на съраунд звуковите ефекти вижте таблицата по-долу.
4 Натиснете
.
Настройката е извършена.
5 Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Извеждане от говорителите
Настройката по подразбиране е “AUTO”.
Съраунд настройка
“AUTO”
Ефект
Системата автоматично извежда звук с подходящ ефект в зависимост от източника.
• Двуканален източник: Извежда двуканалния звук такъв, какъвто е.
• Многоканален източник: Симулира 7.1 или 5.1 съраунд звук с два предни говорителя и
субуфер. Индикаторът WIDE STAGE светва на дисплея на предния панел.
“2CH STEREO”
Системата извежда двуканален звук независимо от формата на звука или броя на каналите.
Многоканалните съраунд формати се свеждат до двуканални.
За да изключите звуковия ефект
Изберете “2CH STEREO” за “SUR.SETTING.”
32BG
Забележка
Подготовка за включване
• В зависимост от входния сигнал е възможно съраунд настройката да не бъде ефективна.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, съраунд настройката не се включва.
Съвет
• Системата запаметява последната избрана съраунд настройка за всяка функция.
Когато изберете функция, като например “BD/DVD” или “TUNER FM”, последната приложена съраунд настройка за
съответната функция отново се прилага автоматично. Например, ако изберете “BD/DVD” с настройка “AUTO”, след
това смените на друга функция и после се върнете към “BD/DVD”, отново ще се приложи настройката “AUTO”.
33BG
2 Поставете BD-ROM, съдържащ BONUSVIEW/
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
Вижте “Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани” (стр. 64), за да се запознаете с
дисковете, които можете да възпроизвеждате.
1 Превключете ключа за избор на източник
на входен сигнал на вашия телевизор,
така че сигналът от плейъра да се изведе
на телевизионния екран.
2 Поставете диск.
Пъхнете диска в отделението за диска, докато
той автоматично се прибере.
Със страната за възпроизвеждане напред
BD-LIVE.
Методът за работа се различава в зависимост
от диска. Обърнете се към ръководството с
инструкции, приложено към диска.
Съвет
• Изтрийте ненужните данни във вградената
памет или USB паметта. За да изтриете ненужни
данни, изберете [Erase BD Data] във
(Видео).
Ако използвате USB памет като носител за
данни, всички данни, запазени в папките [BUDA/
BUDB], ще бъдат изтрити. Уверете се, че сте
запазили всички видео/музикални/фото данни в
папката [BUDA/BUDB].
Извеждане на информацията
за възпроизвеждането
Можете да проверите информацията за
възпроизвеждането и др., като натиснете бутона
DISPLAY.
Изведената информация се различава в
зависимост от типа на диска и състоянието на
устройството.
Пример: Когато възпроизвеждате BD-ROM
се извежда в началното меню
Индикацията
и възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне
в категорията
автоматично, изберете
[Видео],
[Музика] или
[Снимки], и
натиснете
.
Забележка
• Не зареждайте диск, докато устройството е в
режим на готовност.
• Не зареждайте диск, докато лампичката за
осветяване мига веднага след като сте включили
устройството.
Използване на BONUSVIEW/BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логото “BD-LIVE
Logo*” имат допълнително съдържание и данни,
които могат да бъдат свалени.
*
1 Подгответе се за използване на
BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Свържете устройството към мрежата (стр. 27).
• Задайте [BD Internet Connection] в положение
[Allow] (стр. 52).
34BG
A Текущо избран ъгъл
B Номер или име на заглавието
C Текущо избрана настройка за звука
D Достъпни функции (
ъгъл/
звук/
E Информация за възпроизвеждане
субтитри)
Извежда се информация за типа на диска, режима
на възпроизвеждане, състоянието на повторното
възпроизвеждане, видео кодека, скоростта за
предаване на данните, а също и лента за състояние
на възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и
общото време.
F Номер на главата
G Резолюция на изходния сигнал/Видео честота
Възпроизвеждане на
USB устройство
Възпроизвеждане на iPod
Съвместими iPod модели
Възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате видео/музикални/
снимкови файлове на свързаното USB
устройство.
Вижте “ Файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани” (стр. 65), за да се запознаете
със списъка с USB устройствата, които можете
да възпроизвеждате.
Можете да се наслаждавате на звук и да
зареждате батерията на iPod посредством тази
система.
Съвместимите iPod модели са показани по-долу.
Обновете софтуера на вашия iPod с последната
версия, преди да го използвате с вашата система.
1 Включете USB устройството към порта
(USB) на устройството.
Преди да започнете операцията по
свързване, се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към USB
устройството.
iPod nano
пето поколение
(видеокамера)
iPod classic
iPod touch
второ поколение
iPod nano
четвърто поколение
(видео)
Дясна част
USB устройство
iPod touch
първо поколение
iPod nano
iPod nano
трето поколение второ поколение
(видео)
(алуминий)
1 Включете iPod устройството към порта
Лява част
(USB) на устройството чрез USB кабела
на iPod устройството.
2 Натиснете C/c, за да изберете
USB
устройство
3
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Music] (Музика) или
(Видео),
(Снимки).
[Video]
[Photo]
3 Натиснете X/x, за да изберете
[USB
device (left)] (USB устройство (лява
[USB device (right)] (USB
част)) или
устройство (дясна част)), и след това
натиснете
.
Забележка
• Не изключвайте USB устройството по време
на операция. За да избегнете повреда на данните
или повреда на USB устройството, изключете
системата, когато включвате или изключвате USB
устройство.
[Music]
(Музика).
Натиснете X/x, за да изберете [iPod
(left)] (iPod (лява част)) или [iPod (right)]
(iPod (дясна част)), след това натиснете
Звукът от iPod устройството се възпроизвежда
на системата.
Можете да работите с iPod устройството,
като използвате бутоните на устройството за
дистанционно управление.
За подробности относно операциите се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към iPod устройството.
.
За да работите с iPod
устройството, като използвате
устройството за дистанционно
управление
Можете да работите с iPod устройството,
като използвате бутоните на устройството
за дистанционно управление. Таблицата на
следващата страница показва примери за
бутоните, които можете да използвате.
35BG
Натиснете
Операция
Същата операция като бутона
на iPod устройството.
Пауза.
или
или
DISPLAY,
RETURN,
Бързо превъртане назад или напред.
Същата операция като бутоните
на iPod устройството.
или
Същата операция като бутона MENU на
iPod устройството.
Същата операция като диска за
управление на iPod устройството.
3 Натиснете X/x, за да изберете икона на
доставчик на Интернет съдържание, и след
това натиснете .
Когато не се изведе списъкът с Интернет
съдържанието, се появява съответната
икона или нова икона.
За да използвате контролния
панел
Контролният панел се появява, когато започнете
възпроизвеждане на видео файла. Възможно е
изведените опции да се различават в зависимост
от доставчиците на Интернет съдържание.
За да изведете отново, натиснете DISPLAY.
Същата операция като централния
бутон на iPod устройството.
Забележка
• iPod устройството се зарежда, когато го свържете към
системата, докато системата е включена.
• Не можете да прехвърляте песни на iPod устройството.
• Sony не поема отговорност за загубени или повредени
данни от iPod устройството, докато то е свързано с
тази система.
• Този продукт е проектиран за работа с iPod и покрива
стандартите за работа с продукти на Apple.
• Не изключвайте iPod устройството по време на
операция. За да избегнете повреда или загуба на данни
от iPod устройството, изключете системата, когато
включвате или изключвате iPod.
Възпроизвеждане през
мрежа
Възпроизвеждане на BRAVIA
видео от Интернет
Служи като портал, който ви предоставя избрано
Интернет съдържание и разнообразни забавления,
които можете да възпроизвеждате на плейъра.
1 Извършете подготовка за BRAVIA
видео от Интернет.
Свържете плейъра към мрежа (стр. 27).
2 Изберете
C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
[Photo] (Снимка).
или
36BG
A Контролен дисплей
За операции за възпроизвеждане натиснете
C/X/x/c или .
B Индикаторна лента за възпроизвеждане
Индикаторна лента, Курсор, който показва
настоящата позиция, Време за възпроизвеждане,
Времетраене на видео файла
C Име на следващ видео файл
D Име на избрания видео файл и оценка
Само за
(Видео)
Различните настройки и операции за
възпроизвеждане са достъпни чрез натискането
на бутона OPTIONS. Достъпните опции се
различават в зависимост от ситуацията.
Опции
[Video Settings]
(Видео настройки)
Действие
• [Picture Quality Mode] (Режим
на качество на картината):
Оптимизира настройките на
картината в зависимост от
различната по осветеност
среда.
• [FNR]: Редуцира различни
видове смущения, които се
появяват в картината.
• [BNR]: Редуцира мозаечните
смущения в картината.
• [MNR]: Редуцира трептенето
около контурите на картината
(като бръмчене на комар).
[Play/Pause]
(Възпроизвеждане/
Пауза)
Стартира възпроизвеждане или
въвежда режим на пауза при
възпроизвеждане
[Top Menu] (Главно
меню)
Извежда главното меню на BD
или DVD диска.
[Menu/Popup Menu]
(Меню/Помощно
меню)
Извежда помощното меню на
BD-ROM или менюто на DVD.
[Title Search]
(Търсене на
заглавие)
Търси заглавие на BD-ROM/
DVD VIDEO и започва
възпроизвеждането му
отначало.
[Chapter Search]
(Търсене на глава)
Търси глава и започва отначало
възпроизвеждането й.
[Angle] (Ракурс)
Превключва към друга гледна
точка, когато на BD-ROM/DVD
VIDEO диска са направени
записи на една и съща сцена от
различни ъгли.
Общи опции
Опции
[Playback History]
(История на
възпроизвеждането)
Действие
Извежда заглавие/глава от
историята на досегашното
възпроизвеждане от BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA (музикален
диск), основан на технологията
Gracenote.
[Repeat Setting]
(Настройка
за повторно
възпроизвеждане)
Задава режима за повторно
възпроизвеждане.
[Favorite List]
(Списък с любими)
Извежда списъка с любими.
[Play/Stop]
(Възпроизвеждане/
Стоп)
Стартира и спира
възпроизвеждането.
[Play from start]
(Възпроизвеждане
от началото)
Възпроизвежда заглавието от
начало.
[Information
Display] (Дисплей с
информация)
Извежда информация за
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(музикален диск), основан на
технологията Gracenote.
[Add To Favorites]
(Прибавяне към
любими)
Прибавя Интернет съдържание
към списъка с любими.
[Remove from
Favorites]
(Изтриване от
любими)
Изтрива Интернет съдържание
от списъка с любими.
Само за
Възпроизвеждане
Възможни опции
(Снимки)
Опции
[Slideshow]
(Изреждане на
изображения)
Действие
Възпроизвежда в
последователност
изображенията.
[Slideshow Speed]
(Скорост при
изреждане на
изображения)
Променя скоростта на
последователното изреждане на
изображения.
37BG
Опции
[Rotate Left]
(Завъртане на ляво)
Действие
Завърта снимката в посока
обратна на часовниковата
стрелка до 90 градуса.
[Rotate Right]
(Завъртане на дясно)
Завърта снимката в посока на
часовниковата стрелка до 90
градуса.
[View Image]
Извежда избрано изображение.
Регулиране на
разминаването между
картина и звук
(A/V SYNC)
Когато звукът не съвпада с картината на
телевизионния екран, можете да регулирате
разминаването между картината и звука.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато
на дисплея на предния панел се изведе “A/V
SYNC”, след това натиснете c или .
3 Натиснете X/x, за да регулирате
разминаването между картината и звука.
Можете да регулирате от 0 ms до 300 ms на
стъпки от по 25 ms.
4 Натиснете
.
Настройката е извършена.
5 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Забележка
• В зависимост от входния сигнал е възможно функцията
A/V SYNC да се окаже неефективна.
38BG
Забележка
Настройка на звука
Избор на ефект,
подходящ за съответния
източник
Избор на аудио формат,
многоезични записи или
канал
SOUND
MODE
Неколкократно натиснете бутона SOUND
MODE по време на възпроизвеждане, докато
на дисплея на предния панел се изведе
желаният режим.
• “AUTO”: Системата автоматично избира
“MOVIE” или “MUSIC”, за да възпроизведе
звуковия ефект в зависимост от диска или
звуковия сигнал.
• “MOVIE”: Системата извежда звук, подходящ
за филми.
• “MUSIC”: Системата извежда звук, подходящ
за музика.
• “SPORTS”: Системата добавя ехтене за спортни
програми.
• “NEWS”: Системата извежда звук, подходящ за
програма с говор, например новинарска
емисия.
• “GAME ROCK”: Системата предоставя звук за
музикални игри.
Когато системата възпроизвежда BD/DVD
VIDEO диск или DATA CD/DATA DVD (DivX
видео файлове), записан в няколко аудио
формата (PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или
DTS), можете да промените аудио формата или
езика.
При обикновен диск можете да изберете звука
от десния или левия канал, и да слушате звука
на избрания канал през десните и левите
говорители.
Неколкократно натиснете бутона
по
време на възпроизвеждане, за да изберете
желания аудио сигнал.
Аудио информацията се извежда на
телевизионния екран.
39BG
Настройка на звука
Можете да изберете подходящ звуков режим за
филми или музика.
• В зависимост от диска или източника, когато изберете
“AUTO”, е възможно началото на звука да бъде
отрязано, защото системата автоматично избира найподходящия режим. За да избегнете отрязването на
звука, изберете опция, различна от “AUTO.”
• В зависимост от входния сигнал е възможно звуковият
режим да не окаже ефект.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, тази функция
не работи.
xBD/DVD VIDEO диск
Изборът на език се различава в зависимост от BD/
DVD VIDEO диска.
Когато са изведени 4 цифри, те указват кода на
езика. Вижте “Списък с езикови кодове” (стр. 69), за
да проверите на кой език отговаря съответният код.
Ако един и същ език е изведен два или повече пъти,
това значи, че BD/DVD VIDEO дискът е записан в
няколко аудио формата.
xDVD-VR диск
Извеждат се видовете записи, запаметени на диска.
Пример:
•[
•[
•[
•[
•[
•[
Stereo] (стерео)
Stereo (Audio1)]
Stereo (Audio2)]
Main] (основен)
Sub] (допълнителен)
Main/Sub] (основен/допълнителен)
Слушане на звук от
мултиплексно предаване
(DUAL MONO)
Можете да слушате звук от мултиплексно
предаване, когато системата приема или
възпроизвежда Dolby Digital мултиплексен
сигнал.
Забележка
• За да приемате Dolby Digital сигнала, е необходимо
да свържете телевизор или друг компонент към
устройството, като за целта използвате оптичен цифров
кабел (стр. 24, 25). Ако вашият телевизор е съвместим
с функцията Audio Return Channel (стр. 45), вие можете
да получите Dolby Digital сигнал, като използвате
HDMI кабел.
Забележка
• [ Stereo (Audio1)] и [ Stereo (Audio2)] не се извеждат,
когато на диска е записан само един аудио сигнал.
xDATA CD (DivX видео файл)/DATA DVD
(DivX видео файл)
Изборът на формат на аудио сигнала от DATA
CD или DATA DVD се различава в зависимост
от DivX видео файла, който се съдържа на диска.
Форматът се извежда на телевизионния екран.
xCD диск
• [ Stereo]: Стандартният стерео звук.
• [ 1/L]: Звукът от левия канал (моно).
• [ 2/R]: Звукът от десния канал (моно).
,
Неколкократно натиснете бутона
докато на дисплея на предния панел се изведе
желаният сигнал.
• “MAIN”: Ще се изведе звукът на основния език.
• “SUB”: Ще се изведе звукът на допълнителния език.
• “MAIN/SUB”: Едновременно ще се изведе
смесеният звук на основния и допълнителния език.
40BG
Ръчна настройка
Неколкократно натиснете бутона TUNING +/–.
Тунер
3 Регулирайте силата на звука, като
натиснете
Слушане на радио
Можете да слушате радио през говорителите
на системата.
SYSTEM
MENU
Бутони с
цифри
D.TUNING
Ако някоя FM програма се приема със смущения,
можете да изберете моно приемане. Няма да има
стерео ефект, но приемането ще се подобри.
1 Натиснете SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато
Тунер
{/1
+/–.
Ако някоя FM програма се
приема със смущения
в дисплея на предния панел се изведе
индикация “FM MODE”.
C/X/x/c,
HOME
PRESET +/–
FUNCTION
TUNING +/–
x
2 +/–
Текуща станция
Текущ обхват и номер на запаметена
станция
3 Натиснете или c.
4 Натиснете X/x, за да изберете “MONO”.
• “STEREO”: Стерео приемане.
• “MONO”: Моно приемане.
В дисплея на предния панел се извежда
съобщението “MONO”
5 Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да изключите радиото
Натиснете
Запаметяване на радио станции
Можете да запаметите 20 FM станции. Преди да
започнете търсенето не забравяйте да намалите
звука до минимум.
Име на станция (само за
Моделите за Европа)
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация “TUNER FM”.
2 Изберете радиостанция.
Автоматична настройка
Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–,
докато започне автоматичното сканиране.
На телевизионния екран се извежда [Auto
Tuning].
Сканирането спира, когато системата настрои
станция.
За да спрете автоматичното търсене ръчно,
натиснете TUNING +/– или x.
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER FM”.
2 Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–,
докато започне автоматичното сканиране.
Сканирането спира, когато системата настрои
станция.
3 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
4 Неколкократно натиснете X/x, докато в
дисплея на предния панел се изведе индикация
“MEMORY”, след това натиснете
или c.
В дисплея на предния панел се извежда
номерът на станцията.
41BG
5 Натиснете X/x, за да изберете номера,
който желаете.
2 Натиснете D.TUNUNG.
3 Натиснете бутоните с цифри, за да
изберете честотата.
Съвет
4 Натиснете
.
• Можете директно да изберете номер на
станцията, като натиснете бутоните с цифри.
6 Натиснете
.
В дисплея на предния панел се извежда
съобщението “COMPLETE” и станцията се
запаметява.
7 Повторете стъпки от 2 до 6, за да запазите
Използване на системата
за радио данни (RDS)
Използване на системата за радио
данни (RDS)
други станции.
8 Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да смените запаметения номер
Изберете желания номер, като натиснете PRESET
+/–, след това повторете процедурата от стъпка 3.
Избор на запаметена станция
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER FM”.
Настройва се последната приета станция.
2 Неколкократно натиснете бутона PRESET
+/– , за да изберете запаметената
станция.
Запаметеният номер и честотата се извеждат
на телевизионния екран и на дисплея на
предния панел.
При всяко натискане на бутона системата
настройва по една запаметена станция.
Съвет
• Можете директно да изберете номера на
запаметената станция, като натиснете бутоните с
цифри.
Избор на радиостанция чрез
директно въвеждане на честотата
Когато знаете честотата, можете да изберете
радиостанцията, като въведете директно нейната
честота.
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация “TUNER FM”.
42BG
Какво представлява системата
за радио данни (RDS)?
Системата за радио данни (RDS) е излъчвана
услуга, която позволява на радиостанциите да
изпращат допълнителна информация заедно с
обикновения програмен сигнал. Този тунер ви
предлага удобни RDS функции, като например
извеждане на името на станцията. Името на
станцията се извежда и на телевизионния екран.
Приемане на RDS предавания
Просто изберете станция от FM обхвата.
Когато настроите станция, която предлага RDS
услуги, името на станцията* се извежда на
дисплея на предния панел.
* Ако не се приема RDS предаване, е възможно името
на станцията да не се изведе на дисплея на предния
панел.
Забележка
• Възможно е системата за радио данни да не работи
правилно, ако настроената станция не предава
правилно RDS сигнала или ако сигналът е слаб..
• Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат услуги от един и същи вид. Ако
не сте запознати със системата RDS, обърнете се към
вашите местни радиостанции за подробности относно
предлаганите RDS услуги във вашия район.
Съвет
• Докато приемате RDS станция и натискате DISPLAY,
вие можете да промените дисплея на предния панел от
име на станцията в честота и обратно.
Други операции
Използване на функцията
Управление на HDMI
(Control for HDMI)
за синхронизация с
”BRAVIA”
– System Power Off (Изключване на захранването на
системата) (стр. 44)
– One-Touch Play (Възпроизвеждане с едно
докосване) (стр. 44)
– Theatre Mode (Режим киносалон) (стр. 44)
– System Audio Control (Аудио контрол на системата)
(стр. 44)
– Volume Limit (Ограничаване на силата на звука)
(стр. 44)
– Audio Return Channel (Функция за пращане на
аудио сигнали) (стр. 45)
– Remote Easy Control (Лесен контрол с
устройството за дистанционно управление)
(стр. 45)
– Language Follow (Следване на езика) (стр. 45)
Управление на HDMI (Control for HDMI) е стандарт
за функция за взаимно управление, използван от
CEC (Consumer Electronics Control – потребителски
контрол върху електрониката) за HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Подготовка за функцията
Управление на HDMI (Control
for HDMI)
(Управление на HDMI (Control for HDMI) –
Лесна настройка)
Ако телевизорът ви е съвместим с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI) – Лесна
настройка, можете автоматично да зададете
функцията [Control for HDMI] на системата, като
настроите телевизора. За подробности се обърнете
към инструкциите за експлоатация, приложени към
телевизора.
Ако телевизорът не е съвместим с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI) – Лесна
настройка, задайте ръчно функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) на системата и на
телевизора.
Други операции
Тази функция е достъпна само за телевизори,
снабдени с функцията за синхронизация с
“BRAVIA”.
При свързване посредством HDMI кабел на
компоненти Sony, съвместими с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI),
операциите се опростяват както е описано по-долу:
• Възможно е функцията Управление на HDMI (Control
for HDMI) да не действа, ако свържете компонент от марка,
различна от Sony, дори ако компонентът е съвместим с
функцията Управление на HDMI (Control for HDMI).
Забележка
• За подробности относно настройката на телевизора се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора.
1 Уверете се, че системата е свързана към
телевизора посредством HDMI кабел.
2 Включете телевизора и натиснете [/1, за
да включите системата.
3 Задайте функцията Управление на
HDMI (Control for HDMI) на системата и
телевизора.
Функцията Управление на HDMI (Control for
HDMI) се активира едновременно за системата и
телевизора.
Функцията Управление на HDMI (Control for
HDMI) не действа, когато свържете тази система
към компонент, който не е съвместим с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI).
Ръчно включване/изключване
на функцията [Control for HDMI]
на системата.
На системата има удобни бутони за управление на
телевизора – например THEATRE, ONE-TOUCH
. За подробности вижте раздела
PLAY и ТV
“Устройство за дистанционно управление” (стр.
12) и прегледайте инструкциите за експлоатация на
телевизора.
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
Забележка
Settings], след това натиснете
• В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията Управление на HDMI (Control for HDMI)
да не действа. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към компонента.
Извеждат се опциите за [HDMI Settings].
.
5 Натиснете X/x, за да изберете [Control for
HDMI], след това натиснете
.
43BG
6 Натиснете
X/x, за да изберете
настройката, след това натиснете
• [On]: Функцията е включена.
• [Off]: Функцията е изключена.
.
Изключване на системата в
съответствие с телевизора
(System Power Off) (Изключване на
захранването на системата)
Когато изключите телевизора, като натиснете
бутона POWER на устройство за дистанционно
управление на телевизора, или ако натиснете
бутона TV {/1 на устройството за дистанционно
управление на системата, системата ще се
изключи автоматично.
Забележка
• Функцията зависи от настройката на вашия телевизор.
За подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
Гледане на BD/DVD дискове
с едно натискане на бутон
(One-Touch Play) (Възпроизвеждане
с едно докосване)
Натиснете ONE-TOUCH PLAY.
Системата и вашият телевизор се включват,
входният сигнал на телевизорa се задава
към HDMI входа, към който е свързана
системата, и системата автоматично започва
възпроизвеждането на диска.
Функцията за аудио контрол на системата също
се включва автоматично.
Освен това, функцията One-Touch Play
се активира и когато поставите диск. Ако
функцията One-Touch Play не се активира
(в случай, че сте поставили диск, който не
е съвместим с функцията за автоматично
възпроизвеждане), неколкократно натиснете
бутона FUNCTION, за да изберете “BD/DVD”,
или натиснете N ONE-TOUCH PLAY.
Слушане на звука от
телевизора през говорителите
на системата
(System Audio Control) (Аудио контрол на
системата)
Можете да слушате звука от телевизора през
тази система посредством лесна за извършване
операция.
За да използвате тази функция, свържете
системата и телевизора посредством аудио кабел
и HDMI кабел (стр. 23, 24).
Можете да използвате функцията Аудио Контрол
на Системата (System Audio Control) по следния
начин:
• Когато системата е включена, звукът от
телевизора ще се изведе през говорителите на
системата.
• Когато звукът от телевизора се извежда през
говорителите на системата, вие можете да
промените начина на извеждане на сигнала
към говорителите от телевизора чрез
телевизионното меню.
• Когато звукът от телевизора се извежда
през говорителите на системата, можете да
регулирате силата на звука и да изключите
звука на системата, като използвате
устройството за дистанционно управление на
телевизора.
Забележка
• Докато телевизорът е в режим PAP (картина и картина),
функцията Аудио Контрол на Системата (System Audio
Control) няма да сработи.
• В зависимост от телевизора, когато регулирате силата
на звука на устройството, е възможно индикациите за
сила на звука на телевизионния екран и дисплеят на
предния панел да се различават.
Задаване на максимално
ниво на звука за системата
(Volume Limit) (Ограничени на звука)
Използване на режим Киносалон
(Theatre Mode) (Режим кино)
Натиснете THEATRE.
Ако вашият телевизор е съвместим с режим
Киносалон (Theatre Mode), ще можете да се
насладите на най-подходящия видео режим и
качество на звука за гледане на филми, като
функцията за аудио контрол на системата
автоматично се активира.
44BG
Ако функцията за аудио контрол на системата
е включена и в зависимост от нивото на звука
на системата, е възможно системата да изведе
много силен звук. Можете да предотвратите това,
като ограничите максималното ниво на звука. За
подробности вижте [Volume Limit] (стр. 53).
Приемане на цифрови аудио
сигнали от телевизора
(Audio Return Channel) (Функция за
пращане на аудио сигнали)
Ако вашият телевизор е съвместим с функцията
за пращане на аудио сигнали, системата
може да приема цифрови аудио сигнали от
телевизора посредством HDMI кабела. Можете
да се наслаждавате на звук от телевизора през
системата, като използвате само един HDMI
кабел. За подробности вижте [Audio Return
Channel] (стр. 53).
(Remote Easy Control) (Лесен контрол с
устройството за дистанционно управление)
Можете да контролирате основните функции на
системата чрез устройството за дистанционно
управление на телевизора, когато видео изходът
на системата е изведен на телевизионния екран. За
подробности вижте инструкциите за експлоатация
на телевизора.
Промяна на езика за дисплея
на екрана на телевизора
(Language Follow) (Следващ език)
Когато промените езика за дисплея на екрана на
телевизора, след изключването и включването
на системата, езикът за екранния дисплей на
системата също ще се промени.
[Speaker Settings]
За да постигнете най-добрия възможен съраунд
звук, настройте връзката на говорителите
и разстоянието им от вашата позиция за
слушане. След това използвайте тест сигнала,
за да настроите силата на звука и баланса на
говорителите на едно и също ниво.
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [Audio
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [Speaker
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [Speaker Settings].
5 Натиснете X/x, за да изберете опция,
.
след това натиснете
Задайте следните настройки.
x [Distance] (Разстояние)
Когато местите говорителите, не забравяйте да
зададете параметрите за разстоянието (A) от
позицията за слушане до говорителите.
Можете да задавате параметрите от 0.0 до 7.0
метра.
Говорителите на илюстрацията отговарят на
следното:
1 Преден ляв говорител (L)
2 Преден десен говорител (R)
3 Субуфер
[Front Left/Right] 3.0 m: Задайте разстоянието на
предните говорители.
[Subwoofer] 3.0 m: Задайте разстоянието на
субуфера.
45BG
Други операции
Работа със системата чрез
устройството за дистанционно
управление на телевизора
Настройка на говорителите
Забележка
Съвет
• В зависимост от входния сигнал е възможно
настройката [Distance] да не окаже ефект.
• За да регулирате едновременно силата на звука от
всички говорители, натиснете 2 +/–.
x[Level] (Ниво)
Можете да регулирате нивото на звука за
говорителите. Можете да задавате параметри от
–6.0 dB до +6.0 dB. Не забравяйте да зададете
[Test Tone] в положение [On] за по-лесно
регулиране.
[Front Left/Right] 0.0 dB: Задайте нивото на
предните говорители.
[Subwoofer] 0.0 dB: Задайте нивото на субуфера.
Използване на таймера за
автоматично изключване
x[Test Tone] (Тест сигнал)
От говорителите ще се изведе тест сигнал, за да
настроите [Level].
[Off]: Тест сигналът не се извежда от
говорителите.
[On]: Тест сигналът се извежда последователно
от всеки високоговорител, докато регулирате
нивото. Когато изберете някоя от опциите в
[Speaker Settings], тест сигналът се извежда
последователно от всеки говорител.
Регулирайте нивото на звука по следния начин.
1 Задайте [Test Tone] в положение [On].
2 Натиснете X/x, за да изберете [Level],
след това натиснете
.
3 Натиснете X/x, за да изберете желания вид
говорител, след това натиснете
.
4 Натиснете C/c, за да изберете левия или
десния говорител, след това натиснете
X/x, за да регулирате нивото.
5 Натиснете .
6 Повторете стъпки от 3 до 5.
7 Натиснете бутона RETURN.
8 Натиснете X/x, за да изберете [Test
.
9 Натиснете X/x, за да изберете [Off], след
това натиснете
.
Забележка
• Тест сигналите не се извеждат през жака HDMI OUT.
46BG
За да проверите оставащото до
изключването време
Натиснете веднъж бутона SLEEP.
За да промените оставащото до
изключването време
Неколкократно натиснете бутона SLEEP, за да
изберете желаното време.
Промяна на вида на
осветяването
Избор на време за включване
на лампичката за осветяване
(Illumination Mode) (Режим на осветяване)
Системата се връща към предишния дисплей.
Tone], след това натиснете
Можете да настроите системата да се изключи
след определено време, за да заспите, докато
слушате музика. Можете да задавате времето
през 10-минутни интервали.
Натиснете бутона SLEEP.
При всяко натискане на бутона SLEEP,
дисплеят за минутите (оставащото време до
изключването) се променя с 10 минути.
Когато настроите таймера за автоматично
изключване, на дисплея на предния панел
започва да мига индикация “SLEEP”.
Можете да изберете дали лампичката за
осветяване да бъде включена за постоянно или
само в определено време.
1 Натиснете SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато
в дисплея на предния панел се изведе
съобщението “ILLUM MODE”, след това
натиснете
или c.
3 Натиснете X/x, за да изберете
4 Натиснете
.
Настройката се извършва.
Избор на вид на светлината
при възпроизвеждане на
музика
(Flow Light)
(само за BDV-F700)
Когато изберете “ALL SYNC” или “MUSIC
SYNC” в “ILLUM MODE”, вие можете да
изберете начина на преместване на светлината.
1 Натиснете SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато
в дисплея на предния панел се изведе
съобщението “FLOW LIGHT”, след това
или c.
натиснете
3 Натиснете X/x, за да изберете
настройка.
• “FLUID”: Извежда бавна, гъвкава светлина
спрямо звука.
• “SHARP”: Извежда ярка, ослепителна
светлина спрямо звука.
4 Натиснете
.
Настройката се извършва.
Забележка
• В зависимост от музикалния източник е възможно
функцията Flow Light да не работи.
Включване/изключване на
режима на демонстрация на
осветлението
(Illumination Demo) (Демонстрация на
осветлението)
(само за BDV-F700)
Можете да изберете дали да включите
демонстрацията на осветлението, докато
системата е в режим на готовност. Когато
функцията бъде включена, демонстрацията може
да бъде стартирана с натискането на бутон на
устройството (освен бутона {/1).
1 Натиснете SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато
в дисплея на предния панел се изведе
индикация “ILLUM MODE”, след това
натиснете
или c.
3 Натиснете X/x, за да изберете настройка
• “DEMO ON”: Функцията е включена.
• “DEMO OFF”: Функцията е изключена.
4 Натиснете
.
Настройката се извършва.
Деактивиране на бутоните
на системата
(Child Lock) (Заключване от деца)
Можете да деактивирате бутоните на системата (с
изключение на бутона {/1), за да предотвратите
неправилно боравене с нея от страна на малки деца
(функция child lock).
Натиснете x на системата за повече от 5
секунди.
На дисплея на предния панел се извеждат
индикации “CHILD LOCK” и “ON”.
Функцията child lock се активира и бутоните на
устройството се заключват. (Можете да управлявате
системата чрез устройството за дистанционно
управление.) За да отмените заключването,
натиснете x за повече от 5 секунди, докато
индикациите “CHILD LOCK” и “OFF” се изведат на
дисплея на предния панел.
Забележка
• Когато боравите с бутоните на системата, докато
функцията child lock е активирана, на дисплея на
предния панел се извежда индикация “CHILD LOCK”.
47BG
Други операции
настройка.
За BDV-F700
• “ALL SYNC”: Мести светлината спрямо
всички звуци.
• “MUSIC SYNC”: Мести светлината спрямо
музиката или радиото.
• “SIMPLE 1”: Включва светлината, когато
заредите или извадите диск. Светлината не се
мести спрямо звука.
• “SIMPLE 2”: Включва светлината, когато
натиснете бутон.
За BDV-F500
• “STANDARD”: Осветяването е включено
постоянно.
• “SIMPLE”: Включва осветяването за около
10 секунди, когато натиснете бутона.
Управление на телевизора с
приложеното устройство за
дистанционно управление
Регулирайки дистанционния сигнал, вие можете да
управлявате вашия телевизор с приложеното устройство
за дистанционно управление.
Забележка
• Когато сменяте батериите на устройството за
дистанционно управление, номерът на кода може да
се върне към фабричната (SONY) настройка. Задайте
отново подходящия номер на кода.
Подготовка на устройството за
дистанционно управление за
контрол върху телевизора
Натиснете и задръжте бутона ТV [/1,
докато въвеждате кода на производителя на
вашия телевизор (вижте таблицата), като
използвате бутоните с цифри. След това
освободете бутона ТV [/1.
Ако настройката е неуспешна, регистрираният код
не се променя. Въведете отново кода.
Номера на кодове на управляеми
телевизори
Ако е отбелязан повече от един номер на код,
въведете кодовете последователно един по един,
докато откриете кода, който действа с вашия
телевизор.
Производител
Номер на код
SONY
01 (фабрична настройка)
SAMSUNG
02, 08
LG
05
PHILIPS
02, 03, 07
PANASONIC
06
TOSHIBA
04
Пестене на енергия в
режим на готовност
Проверете дали са извършени следните настройки в
[System Settings]:
- [Control for HDMI] в [HDMI Settings] e зададен в
положение [Off] (стр. 43).
- [Quick Start Mode] е зададен в положение [Off]
(стр. 53)
48BG
Иконка
Настройки и регулации
Използване на дисплея
за настройка
Можете да извършвате най-различни настройки
на опции като картина и звук.
Обяснение
[Audio Settings] (стр. 51)
Извършва аудио
настройките според вида на
свързващите жакове.
[BD/DVD Viewing Settings] (стр. 52)
Извършва подробни настройки
за възпроизвеждане на BD/DVD
дискове.
[Parental Control Settings] (стр. 52)
Извършва подробни настройки за
функцията за родителски контрол.
Забележка
[Music Settings] (стр. 53)
Извършва подробни настройки за
възпроизвеждане на Super Audio
CD възпроизвеждане.
[System Settings] (стр. 53)
Извършва настройките на
системата.
• Настройките за възпроизвеждане, запаметени на
диска, имат предимство пред настройките от дисплея
с настройки и е възможно не всички описани функции
да действат.
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете иконката на
категорията за настройка, която желаете
да промените, след това натиснете
.
Пример: [Screen Settings]
Настройки и регулации
(Настройки) от основното меню, когато
Изберете
искате да промените настройките на системата.
Настройките по подразбиране са подчертани
[Network Settings] (стр. 54)
Извършва подробни настройки за
Интернет и мрежовите връзки.
[Easy Setup] (стр. 55)
Извършва повторно Лесната
настройка (Easy Setup), за да
направи основните настройки.
[Resetting] (стр. 55)
Връща системата към
фабричните й настройки.
[Network Update]
(Обновяване чрез
мрежата)
Можете да обновите и подобрите функциите
на системата.
За информация относно функциите за обновяване
посетете следния уебсайт:
За потребителите в Европа:
http://support.sony-europe.com/
Можете да настроите следните опции.
Иконка
Обяснение
[Network Update] (стр. 49)
Обновява софтуера на
системата.
[Screen Settings] (стр. 50)
Извършва настройките
на екрана според вида на
свързващите жакове.
49BG
Забележка
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
x[TV Type] (Вид на телевизора)
[16:9]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към широкоекранен телевизор или
телевизор с функция широк екран.
[4:3]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към телевизор със съотношение на
екрана 4:3 без функция широк екран.
x[Screen Format] (Формат на екрана)
[Original]: Изберете тази настройка, ако
свързвате системата към телевизор с функция
широк екран. Извежда 4:3 екранна картина
в съотношение 16:9, дори на широкоекранен
телевизор.
[Fixed Aspect Ratio]: Променя размера на
картината, за да вмести размера на екрана
в оригиналното екранно съотношение на
картината.
x[DVD Aspect Ratio] (Пропорция на екрана за
DVD дискове)
[Letter Box]: Извежда широкоекранна картина с
черни ленти отгоре и отдолу.
[Pan & Scan]: Извежда картина, изпълваща целия
екран, но отрязана от двете страни.
x[Cinema Conversion Mode] (Метод за видео
конверсия)
[Auto]: Обикновено избирайте тази настройка.
Устройството автоматично разпознава дали
източникът на материала е видео или кино лента, и
превключва на съответния метод за конвертиране.
[Video]: Винаги ще бъде избиран методът за
конвертиране, предназначен за материал от видео
лента, независимо дали той е такъв.
x[Output Video Format] (Изходен видео формат)
[HDMI]: Обикновено избирайте [Auto]. Изберете
[Original Resolution], за да изведете записаната на
диска резолюция. (Когато резолюцията е по-ниска от
SD, тя се преобразува до SD.)
[Video]: Автоматично задава по-ниска резолюция.
50BG
• Когато свързвате едновременно жака HDMI OUT и
други видео изходни жакове, изберете [Video].
• Когато зададете [HDMI] и когато не се извежда
картина, изберете [Video].
x[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Извежда 1920 х 1080р/24 Hz
видео сигнали, само когато сте свързали
1080/2р-съвместим телевизор, като използвате
жака HDMI OUT.
[Off]: Изберете този режим, когато вашият
телевизор е несъвместим с 1080/24р видео
сигнали.
x[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Автоматично разпознава типа на
външното устройство и превключва към
подходящата настройка на цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: Извежда YCbCr 4:2:2 видео
сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Извежда YCbCr 4:4:4 видео
сигнали.
[RGB]: Изберете тази настройка, когато
свързвате системата към устройство с HDCPсъвместим DVI жак.
x[HDMI Deep Colour Output] (Извеждане на
HDMI дълбок цвят)
[Auto]: Обикновено избирайте тази позиция.
[12bit], [10bit]: Извежда 12/10 битови видео
сигнали, когато свързаният телевизор е
съвместим с функцията Deep Colour.
[Off]: Изберете тази опция, когато картината
е нестабилна или цветовете изглеждат
неестествени.
x[Pause Mode] (Режим пауза) (Само за BD/
DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: Картината, включително динамично
движещите се обекти, се извеждат без трептене.
Обикновено избирайте тази позиция.
[Frame]: Картината, включително обектите,
които не се движат динамично, се извеждат с
висока резолюция.
[Audio Settings]
(Аудио настройки)
x[BD Audio MIX Setting] (Аудио настройка на
BD дискове)
[On]: Извежда аудио сигналите, обработени чрез
смесването на интерактивния и вторичния звук в
общ аудио сигнал.
[Off]: Извежда само основния аудио сигнал.
Изберете тази опция, за да изведете HD аудио
сигнали към AV усилвател (приемник).
[Cinema]: Извежда симулация на многоканален
звук от двуканални източници, посредством
използването на DTS Neo:6 кино режим.
[Music]: Извежда симулация на многоканален
звук от двуканални източници, посредством
използването на DTS Neo:6 музикален режим
[Off]: Извежда звука с нормалния брой канали.
x[Audio DRC] (Динамичен обхват на звука)
Можете да компресирате динамичния обхват на
звука.
[Auto]: Осъществява възпроизвеждане в
динамичния обхват, определен от диска (само за
BD-ROM дискове).
[Off]: Не се извършва компресия на динамичния
обхват.
[On]: Системата възпроизвежда звука с
динамичния обхват, определен от звукозаписния
тонрежисьор.
Забележка
• Дори когато изберете [HDMI] или [Speaker+HDMI],
звукът от функциите, различни от “BD/DVD” или
“D.MEDIA”, се извежда от говорителите на системата, а
не през жака HDMI OUT.
• Когато зададете [Audio Output] в положение [HDMI],
функциите SOUND MODE и “SUR.SETTING” се
изключват.
• Когато активирате функцията Аудио контрол на
системата (System Audio Control) (стр. 44), е възможно
тази настройка автоматично да се смени.
x[Sound Effect] (Звуков ефект)
Можете да включвате/изключвате звуковите
ефекти на системата (SOUND MODE и “SUR.
SETTING”).
[On]: Активира всички звукови ефекти на
системата. Горната граница на семплиращата
честота е зададена в стойност 48kHz.
[Off]: Звуковите ефекти се деактивирани.
Изберете тази настройка, ако не искате да
задавате горна граница за семплиращата честота.
x[Speaker Settings] (Настройки на
говорителите)
За да постигнете възможно най-добрия съраунд
звук, настройте говорителите. За подробности
вижте раздела “Настройка на говорителите”
(стр. 45).
x[Attenuate - AUDIO] (Намаляване на
входното ниво на звука на компонента,
свързан към жака AUDIO
Когато слушате звук от компонент, свързан
към жаковете AUDIO (AUDIO IN L/R),
може да се получи изкривяване на звука. За
да предотвратите изкривяването, намалете
входното ниво за звука на системата.
[On]: Намалява входното ниво на звука.
Изходното ниво се променя.
[Off]: Нормално входно ниво.
51BG
Настройки и регулации
x[DTS Neo:6]
Имитира многоканален съраунд звук от
двуканални източници в зависимост от
възможностите на свързаното устройство, и
извежда звука през жака HDMI OUT.
x[Audio Output] (Извеждане на звука)
[Speaker]: Извежда звук само през говорителите
на системата.
[Speaker + HDMI]: Извежда многоканален звук
през говорителите на системата и двуканални
линейни PCM сигнали от жака HDMI OUT.
[HDMI]: Извежда звук само от жака HDMI
OUT. Форматът на звука зависи от свързания
компонент.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане на
BD/DVD дискове)
Можете да извършите подробни настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
x[BD/DVD Menu] (Меню на BD/DVD диска)
Можете да изберете език за менюто по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code], се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков код.
Въведете кода за вашия език, след като го видите
в “Списък с езикови кодове” (стр. 69).
x[Audio] (Звук)
Можете да изберете език по подразбиране за
звука на BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original], се избира езикът, на
който е даден приоритет в диска.
Когато изберете [Select Language Code], се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков код.
Въведете кода за вашия език, след като го видите
в “Списък с езикови кодове” (стр. 69).
x[Subtitle] (Субтитри)
Можете да изберете език по подразбиране
за субтитрите за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code], се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков код.
Въведете кода за вашия език, след като го видите
в “Списък с езикови кодове” (стр. 69).
x[BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане на хибриден диск)
[BD]: Възпроизвежда BD слоя.
[DVD/CD]: Възпроизвежда DVD или CD слоя.
x[BD Internet Connection] (BD Интернет
връзка)
[Allow]: Обикновено избирайте тази настройка.
[Do not allow]: Забранява интернет връзка.
52BG
x[BD Data Storage Options] (Опции за
съхранение на BD данните)
[Internal memory]: Избира вградената памет като
място за съхранение на BD данните.
(USB) порта от
[USB device (left)]: Избира
лявата страна на устройството като място за
съхранение на BD данните.
(USB) порта от
[USB device (right)]: Избира
дясната страна на страничния на устройството
като място за съхранение на BD данните.
[Parental Control
Settings] (Настройки
за родителски контрол)
x[Password] (Парола)
Въвежда парола или променя предишната парола
за функцията Родителски контрол. Паролата
ви позволява да задавате ограничения относно
възпроизвеждането на BD-ROM, DVD VIDEO
дискове или на Интернет видео. Ако е необходимо,
можете да диференцирате нивата на ограничение за
BD-ROM и DVD VIDEO дисковете.
x[Parental Control Area Code] (Областен код за
родителски контрол)
Възпроизвеждането на няколко BD-ROM или
DVD VIDEO може да бъде ограничено от
географската област. Определени сцени могат да
бъдат блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана, и
въведете вашата четирицифрена парола.
x[BD Parental Control] (BD Родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана, и
въведете вашата четирицифрена парола.
x[DVD Parental Control] (DVD Родителски
контрол)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да бъде ограничено според
възрастта на потребителите. Определени
сцени могат да бъдат блокирани за гледане или
заменени с други. Следвайте инструкциите на
екрана и въведете вашата четирицифрена парола.
x[HDMI Settings] (HDMI настройки)
Когато свържете Sony компоненти, които
са съвместими с функцията за Control for
HDMI (Управление на HDMI) с HDMI кабел,
операциите се опростяват. За подробности вижте
раздела “Използване на функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с
“BRAVIA” (стр. 43).
x[Internet Video Unrated] (Нецензурирани
интернет видеоклипове)
[Allow]: Позволява възпроизвеждане на
нецензурирани интернет видеоклипове.
[Block]: Блокира възпроизвеждането на
нецензурирани интернет видеоклипове.
[Control for HDMI] (Управление на HDMI)
Можете да включите или изключите функцията
[Control for HDMI].
[On]: Функцията е включена. Можете да
осъществите взаимно управление между
компоненти, свързани посредством HDMI кабел.
[Off]: Функцията е изключена.
[Music Settings]
(Музикални настройки)
Можете да извършите подробни настройки за
възпроизвеждане на Super Audio CD.
x[Super Audio CD Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане на Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Възпроизвежда Super Audio
CD слоя.
[CD]: Възпроизвежда CD слоя.
[Audio Return Channel] (Функция за пращане на
аудио сигнали)
Тази функция е възможна, когато свържете
системата и телевизор, който е съвместим с
функцията за пращане на аудио сигнали.
[Auto]: Системата може автоматично да получава
цифрови аудио сигнали от телевизора чрез HDMI
кабела.
[Off]: Изключено.
Забележка
x[Super Audio CD Playback Channel] (Канали
за възпроизвеждане на Super Audio CD)
[DSD 2ch]: Възпроизвежда двуканална област.
[DSD Multi]: Възпроизвежда многоканална
област.
[System Settings]
(Системни настройки)
Можете да извършите настройки на системата.
x[OSD] (Дисплей на екрана)
Можете да изберете език за екранните дисплеи
на системата.
x[Dimmer] (Димер)
[Bright]: (Светъл): Дисплеят е ярко осветен.
[Dark]: (Тъмен): Дисплеят е затъмнен.
• Тази функция работи само когато зададете [Control for
HDMI] в положение [On].
[Volume Limit] (Ограничаване на силата на
звука)
Когато се активира функцията Аудио контрол
на системата (System Audio Control) (стр. 44), е
възможно да се изведе силен звук, в зависимост
от това на какво положение е оставено нивото
на звука на системата. Можете да избегнете
това, като ограничите максималното ниво на
звука, когато функцията Аудио контрол на
системата (System Audio Control) е включена.
[Level3]: Максималното ниво се задава на 15.
[Level2]: Максималното ниво се задава на 20.
[Level1]: Максималното ниво се задава на 30.
[Off]: Функцията е изключена.
Забележка
• Тази функция е достъпна само когато зададете
[Control for HDMI] в положение [On].HDMI] is set
to [On].
x[Quick Start Mode] (Режим за бързо
включване)
[On]: Съкращава се времето за преминаване от
режим на готовност в работен режим. Можете
по-бързо да започнете работа със системата
след включването й.
53BG
[Off]: Настройка по подразбиране.
Настройки и регулации
x[Internet Video Parental Control] (Родителски
контрол за интернет видео)
Възпроизвеждането на някои интернет
видеоклипове може да бъде ограничено според
възрастта на потребителите. Определени сцени
могат да бъдат блокирани за гледане или заменени
с други. Следвайте инструкциите, изведени на
екрана, и въведете вашата четирицифрена парола.
Когато регистрацията е извършена
x[Auto Standby] (Автоматично
преминаване в режим на готовност)
[On]: Включва функцията [Auto Standby]
(Автоматично преминаване в режим на
готовност). Автоматично се връща в режим
на готовност, ако в продължение на 30
минути не натиснете бутон на плейъра или на
устройството за дистанционно управление.
[Off]: Изключва функцията.
x[Auto Display] (Автоматично извеждане на
информация)
[On]: Автоматично извежда информация на
екрана, когато сменяте заглавието за гледане,
режима на картината, аудио сигнала и др.
[Off]: Извежда информация само когато
натиснете DISPLAY.
x[Screen Saver] (Скрийн сейвър)
[On]: Включва функцията за скрийн
сейвър.
[Off]: Функцията е изключена.
x[Software Update Notification] (Известяване
за актуални версии на софтуера)
[On]: Системата ще ви информира за нови
версии на софтуера (стр. 49).
[Off]: Функцията е изключена.
x[Gracenote Settings] (Gracenote настройки)
[Auto]: Автоматично сваля информацията за
дисковете, когато спрете възпроизвеждането.
Свържете системата към Интернет, за да свалите
информацията.
[Manual]: Сваля информацията за диска, когато
изберете [Playback History] или [Information
Display] в менюто с опции.
x[DivX® VOD]
Mожете да изведете кода за регистрация или
отписване за системата, или да отпишете
системата след като сте я регистрирали.
Когато изключите активацията
[Registration Code]: Извежда се кодът за
регистрация.
[Deregistration Code]: Извежда се кодът за
отписване. (Тази опция може да бъде избирана
само след като се изведе кодът за регистрация.)
54BG
Натиснете C/c, за да изберете [OK] или
[Cancel], след това натиснете .
[OK]: Устройството се отписва и се извежда
кодът за отписване.
[Cancel]: Системата се връща към предходния
дисплей.
За повече информация вижте интернет
страницата http://www.divx.com
x[System Information] (Информация за
системата)
Можете да изведете информация за софтуерната
версия на системата и за нейния MAC адрес.
[Network Settings]
(Мрежови настройки)
Можете да извършите подробни настройки за
Интернет и мрежовата връзка.
x[Internet Settings] (Интернет настройки)
Предварително свържете плейъра към Интернет.
За подробности вижте “Свързване към
Интернет” (стр. 27).
[View Network Status]: Извежда настоящото
състояние на мрежата.
[Wired Setup]: Изберете тази опция, когато
свързвате директно към широколентов рутер.
[USB Wireless Setup]: Изберете тази опция,
когато използвате безжичен USB LAN адаптер.
За повече подробности посетете следния
интернет адрес:
http://support.sony-europe.com/
x[Network Connection Diagnostics]
(Диагностициране на връзката към
интернет)
Можете да включите диагностика на мрежата,
за да проверите дали връзката към Интернет е
извършена правилно.
x[BD Remote Device Registration]
(Регистрация на BD Remote устройството)
Регистрира вашето “BD remote” устройство.
x[Registered BD Remote Devices]
(Регистрирани BD Remote устройства)
Извежда списък с регистрирани “BD Remote”
устройства.
[Easy Setup]
(Лесна настройка)
Настройки и регулации
Рестартира функцията “Easy Setup” - Лесна
настройка за извършване на основните
настройки. Следвайте инструкциите,
изведени на екрана.
[Resetting]
(Нулиране на плейъра)
x[Reset to Factory Default Settings] (Връщане
към фабричните настройки)
Можете да върнете настройките на плейъра в
положенията им по подразбиране, като изберете
група с настройки. Всички настройки в групата ще
се нулират.
x[Initialize Personal Information] (Нулиране на
лична информация)
Можете да изтриете вашата лична информация,
запазена в плейъра.
55BG
Функциониране
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Безопасност
• За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети, пълни
с течности - например вази; не поставяйте уреда в
близост до вода – например близо до помещение
с вана или душ. Ако някакъв предмет или течност
попадне в корпуса, изключете от мрежовото
захранване и проверете системата при квалифициран
персонал преди да я включите отново.
• Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце. Това
може да предизвика токов удар.
Източници на захранване
• Ако не планирате да използвате устройството за
продължителен период от време, изключете уреда от
контакта. За да го направите, издърпайте щепсела,
никога не дърпайте кабела.
Разполагане
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Ако използвате устройството дълго време с увеличен
звук, корпусът му се нагрява. Това не е неизправност.
Все пак, избягвайте да докосвате корпуса. Не
поставяйте системата в тясно пространство, където
няма добра вентилация, защото това може да доведе
до прегряване.
• Не поставяйте нищо върху системата, което би могло
да блокира вентилационните отвори. Системата е
снабдена с мощен усилвател. Ако вентилационните
отвори се запушат, устройството може да прегрее и да
се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности (килими,
одеала и др.) или в близост до материали (завеси,
драперии), които могат да блокират вентилационните
отвори.
• Не поставяйте системата в затворено пространство,
като полица за книги или подобни мебели.
• Не поставяйте устройството близо до източници на
топлина, като радиатори, въздуховоди или на
места, изложени на пряка слънчева светлина, прах,
механични вибрации или сътресения.
• Не поставяйте системата в наклонено положение.
Тя е проектирана да работи само във вертикално
положение.
• Дръжте системата и дисковете на разстояние от
компоненти със силни магнити, като микровълнови
печки или големи говорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
56BG
• Ако системата е внесена директно от студено на топло
място или е поставена в много влажна стая, по лещите
в устройството може да се кондензира влага. Ако това
се случи, е възможно системата да не работи правилно.
В този случай извадете диска и оставете системата
включена за около половин час, докато влагата се
изпари.
• Когато местите системата, извадете диска от нея.
Ако не го направите, дискът може да се повреди.
• Ако някакъв предмет попадне в корпуса, изключете
устройството от мрежовото захранване и проверете
системата при квалифициран персонал преди да я
използвате отново.
Регулиране на звука
• Не увеличавайте прекалено звука, докато слушате
част с много слаб или липсващ аудио сигнал. Ако го
направите, говорителите могат да се повредят, когато
стартира възпроизвеждане на участък със силен звук.
Почистване
• Почиствайте корпуса, панела и бутоните с парче
мек плат, леко навлажнено с мек почистващ разтвор.
Не използвайте никакви грапави гъбички, абразивни
прахове или разтворители като алкохол или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно вашата
система, обърнете се към най-близкия доставчик на
Sony.
Почистващи дискове,
почистващи материали за
дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
материали за почистване на дискове/лещи
(включително мокри или под формата на
спрей). Те могат да предизвикат неизправност
в уреда.
Подмяна на части
• Ако занесете устройството на ремонт, е възможно
подменените части да бъдат задържани за повторна
употреба или рециклиране.
Цветове на телевизора
• Ако говорителите причинят поява на цветни петна
по екрана на вашия телевизор, изключете телевизора
и отново го включете след 15 до 30 минути. Ако
цветните петна не изчезнат, преместете говорителите
по-далече от телевизора.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Внимание: Системата е способна да поддържа
неподвижно видео изображение или изображение на
екрана на вашия телевизор за неопределено време.
Ако оставите неподвижното видео или телевизионно
изображение за продължително време, рискувате
трайно да повредите телевизионното устройство.
Особено чувствителни са прожекционните
телевизори.
Преместване на системата
• Преди да преместите системата, проверете дали в нея
няма поставен диск и изключете захранващия кабел
от контакта.
Забележки за дисковете
Работа с дисковете
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му. Хващайте го единствено по
ръбовете.
• Не залепвайте хартия или тиксо по диска.
Допълнителна информация
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на влиянието на източници на
топлина като въздуховоди за топъл въздух.
Не ги оставяйте в кола, паркирана на пряка
слънчева светлина, защото е възможно
температурата във вътрешността на колата да се
покачи значително.
• След възпроизвеждане прибирайте дисковете
в техните кутийки.
Почистване на дисковете
• Преди да възпроизведете диск, почистете го с
почистваща кърпа.
Почиствайте диска от центъра към
периферията.
• Не използвайте разтворители като бензин,
разредител за боя, продаващи се в търговската
мрежа почистващи препарати или антистатичен
спрей, предназначен за винилови грамофонни
плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартен кръгъл диск. Употребата на
нестандартни дискове или на дискове с друга
форма (например с форма на квадрат, сърце или
звезда), е възможно да предизвика неизправност.
Не използвайте дискове със залепен фабрично
аксесоар като етикет или пръстен.
Не използвайте дискове за почистване на
оптиката.
57BG
Отстраняване на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато работите със системата, използвайте това упътване
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете, преди да занесете системата на сервиз. Ако проблемът
продължи да се проявява, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Имайте предвид, че ако по време на ремонта техниците в сервиза подменят някои части, подменените
части могат да бъдат задържани.
Захранване
Симптом
Захранването не се включва.
На дисплея на предния панел
се редуват съобщенията
“PROTECTOR” и “PUSH
POWER”.
Проблеми и решения
• Проверете дали захранващият кабел е свързан здраво към електрическата мрежа.
Натиснете {/1, за да изключите системата и след като индикацията “STANDBY”
изчезне проверете следното.
• Дали кабелите + и – на говорителите не са дали на късо?
• Дали използвате само препоръчаните говорители?
• Дали нещо не е запушило вентилационните отвори на системата?
• След като проверите описаното по-горе и отстраните евентуалните проблеми,
включете отново системата. Ако не можете да откриете причината за проблема,
дори след като сте проверили всички горепосочени елементи, обърнете се към
най-близкия доставчик на Sony.
Общи
Симптом
Проблеми и решения
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Разстоянието между устройството за дистанционно управление и устройството е
твърде голямо.
• Зарядът в батериите на устройството за дистанционно управление е отслабнал.
• Когато не можете да извършвате операции в менюто чрез дисплея на предния
панел, натиснете HOME на устройството за дистанционно управление.
• Изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V, след това го включете отново
след няколко минути.
Системата не работи нормално.
Картина
Симптом
Няма картина.
Проблеми и решения
• Проверете видео връзките (стр. 23).
• Устройството не е свързано към правилния входен жак на телевизора (стр. 23).
• Видео входът на телевизора не е зададен в такова положение, в което може да
извежда картина от системата.
• Проверете метода за извеждане на сигнал от вашата система (стр. 23).
• Системата е свързана към входно устройство, което не е HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-съвместимо (индикацията “HDMI” не свети на дисплея
на предния панел) (стр. 23).
• Когато възпроизвеждате двуслоен DVD диск, при превключването на слоевете е
възможно сигналите на картината и звука да прекъснат за кратко.
Не се извежда картина, когато
изходната резолюция, избрана
в [Output Video Format], е
неправилна.
• Натиснете и задръжте N и VOL - на устройството за повече от 5 секунди, за да
върнете изходната видео резолюция към най-ниската й стойност.
58BG
Проблеми и решения
Когато свързвате едновременно
жака HDMI OUT и други
изходни видео жакове, видео
сигналите се извеждат през
жака HDMI OUT.
• Задайте [Output Video Format] в [Screen Settings] в положение [Video] (стр. 50).
Тъмната област на картината
е прекалено тъмна/светлата
област е прекалено светла или
неестествена.
• Задайте [Picture Quality Mode] в положение [Standard] (настройка по подразбиране)
(стр. 37).
Картината не се извежда
правилно.
• Проверете настройките [Output Video Format] в [Screen Settings] (стр. 50).
• Когато аналоговите и цифровите сигнали също се изведат, задайте [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] в положение [Off] в настройките [Screen Settings] (Настройки на
екрана) (стр. 50).
• За BD-ROM, проверете настройката [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] в
настройките [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 50).
Появяват се смущения в
картината.
• Дискът е замърсен или дефектен.
• Ако изходният сигнал от системата минава през вашия видеорекордер, за да стигне
до телевизора, сигналът за защита на авторското право, вграден в някои BD/DVD
програми, може да повлияе на качеството на картината. Ако продължите да имате
същия проблем, дори когато свържете устройството директно към телевизора,
пробвайте да свържете устройството към другите входни жакове.
Картината не изпълва
телевизионния екран, въпреки
че сте нагласили пропорцията
на екрана в положение [TV
Type] от меню [Screen Settings].
• Пропорцията на екрана за записите на диска е фиксирана.
На телевизионния екран се
появяват цветни петна.
• Ако използвате говорителите с телевизор с катодно-лъчев кинескоп (CRT)
или с проектор, монтирайте говорителите на разстояние най-малко 0.3 метра от
телевизора.
• Ако цветните петна не изчезнат, изключете телевизора и след 15 до 30 минути
отново го включете.
• Уверете се, че в близост до говорителите не е поставен магнитен предмет
(магнитна закопчалка на стойката за телевизора, медицински апарат, играчка и др.).
Звук
Симптом
Не се чува звук.
Проблеми и решения
• Кабелът на говорителя не е свързан здраво.
• Проверете настройките на говорителите (стр. 45)
• Извършва се бързо превъртане напред или назад. Натиснете N, за да се върнете
към режим на нормално възпроизвеждане.
• Извършва се бавно превъртане напред или стоп кадър. Натиснете N, за да се
върнете към режим на нормално възпроизвеждане.
Не се извежда звук през жака
HDMI OUT.
• Задайте [Audio Output] в положение [HDMI] (стр. 51).
Звукът отляво и отдясно е
небалансиран или разменен.
• Проверете дали говорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
Не се чува звук от субуфера.
• Проверете връзките и настройките на говорителите (стр. 20, 45).
59BG
Допълнителна информация
Симптом
Симптом
Проблеми и решения
Когато използвате функцията
за пращане на аудио сигнали
през жака HDMI OUT, не се
извежда цифров звук.
• Задайте [Control for HDMI] в [HDMI Setting] на менюто [System Settings] в
положение [On] (стр. 53). Също така задайте [Audio Return Channel] в [HDMI
Settings] на менюто [System Settings] в положение [Auto] (стр. 53).
• Уверете се, че вашият телевизор е съвместим с функцията за пращане на аудио
сигнали.
• Уверете се, че HDMI кабелът е свързан към жака на вашия телевизор, който е
съвместим с функцията за пращане на аудио сигнали.
• Честотата на входния поток е по-голяма от 48 kHz.
Системата не извежда звук
правилно, когато е свързана
към разпределителна кутия.
• Задайте [Audio Return Channel] в [HDMI Settings] на менюто [System Settings] в
положение [Off] (стр. 45).
Чува се силно жужене или
шум.
• Проверете дали свързващите кабели са поставени на разстояние от трансформатор
или двигател, и дали са на разстояние най-малко 3 метра от вашия телевизор или
флуоресцентна лампа.
• Преместете телевизора на разстояние от аудио компонентите.
• Почистете диска.
Звукът губи стерео ефекта си,
когато възпроизвеждате CD
диск.
• Изберете стерео звук, като натиснете
Съраунд ефектът се чува слабо,
когато възпроизвеждате запис с
Dolby Digital, DTS или MPEG
звук.
• Проверете настройката на режима за декодиране (стр. 32).
• Проверете връзките и настройките на говорителите (стр. 20, 45).
• В зависимост от BD/DVD диска е възможно изходният сигнал да не бъде с
пълните 5.1 канала. Той може да бъде моно или стерео, дори ако е записан в Dolby
Digital или MPEG аудио формат.
Началото на звука е отрязано.
• Задайте звуковия режим в положение “MOVIE” или “MUSIC” (стр. 39).
• Изберете “AUTO” за “SUR.SETTING” (стр. 32).
Звуковите ефекти са
неактивни.
• В зависимост от входния сигнал е възможно ефектите SOUND MOD и
“SUR.SETTING” да бъдат изключени (стр. 51).
Звукът от свързания компонент
е изкривен.
• Намалете нивото на звука на входния сигнал от свързания компонент посредством
настройката [Attenuate – AUDIO] (стр. 51).
(стр. 39).
Операции със системата
Симптом
Проблеми и решения
Не можете да настройвате
радио станции.
• Проверете дали антената е здраво свързана. Нагласете антената или, ако е
необходимо, свържете външна антена.
• Сигналът от станциите е твърде слаб (когато настройвате с автоматична
настройка). Използвайте директна настройка.
Дискът не се възпроизвежда.
• Опитвате се да възпроизведете диск с формат, който не може да бъде
възпроизведен от тази система (стр. 64).
• Регионалният код на BD/DVD диска не отговаря на системата.
• В системата се е кондензирала влага и може да повреди лещите.
Извадете диска и оставете системата включена за около половин час.
• Системата не може да възпроизведе записан диск, който не е правилно
финализиран (стр. 64).
Имената на файловете не се
извеждат правилно.
• Системата може да извежда само ISO 8859-1-съвместими формати на символите.
Възможно е другите символни формати да се изведат по различен начин.
• В зависимост от използвания софтуер за запис е възможно въведените символи да
се изведат по различен начин.
Дискът не се възпроизвежда от
началото.
• Избрана е функция Resume Play (Повторно възпроизвеждане). Натиснете бутона
OPTIONS и изберете [Play from start], след това натиснете .
• Заглавието или менюто на BD/DVD диска се извеждат автоматично на
телевизионния екран.
60BG
Симптом
Проблеми и решения
Възпроизвеждането не се
възобновява от точката, в която
за последно сте го спрели.
• В зависимост от диска, точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се изтрива
от паметта на устройството, когато:
– отворите отделението за диска.
– изключите USB устройството.
– възпроизведете друго заглавие.
– изключите устройството.
Системата започва
автоматично да възпроизвежда
диска.
• BD/DVD дискът има функция за автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането спира
автоматично.
• Някои дискове съдържат сигнал за автоматична пауза. Докато възпроизвеждате
такъв диск, системата ще спре възпроизвеждането, когато сигналът за автоматична
пауза бъде достигнат.
• В зависимост от диска е възможно да не успеете да извършите някои от описаните
по-горе операции. Обърнете се към инструкциите за експлоатация, приложени към
диска.
Не можете да извършите някои
функции като спиране или
търсене.
• В Дисплея с настройките изберете желания език за дисплея на екрана в [OSD]
от меню [System Settings] (стр. 53).
Не можете да смените езика
на звука/субтитрите или
зрителния ъгъл.
• Опитайте да използвате менюто на BD или DVD диска.
• На възпроизвеждания BD или DVD диск няма запаметени многоезични записи/
субтитри или мулти ъгли.
• BD или DVD дискът забранява смяната на езика за звука/субтитрите или
зрителния ъгъл.
Отделението за диска не се
отваря и не можете да извадите
диска, дори след като сте
натиснали Z.
• Опитайте следното: 1 Натиснете и задръжте N и Z на устройството за повече
от 5 секунди, за да отворите отделението за диска. 2 Извадете диска. 3
Изключете захранващия кабел от контакта и след няколко минути отново го
включете.
Дискът не може да бъде изваден
и на дисплея на предния панел се
извежда индикация “LOCKED”.
• Обърнете се към вашия доставчик на Sony или местния оторизиран сервиз на Sony.
Функцията Управление на
HDMI (Control for HDMI)
не работи.
• Задайте [Control for HDMI] от [HDMI Settings] на менюто [System Settings] в
положение [On] (стр. 53).
• Уверете се, че свързаният компонент е съвместим с функцията [Control for
HDMI].
• Проверете настройките на свързания компонент за функцията Управление на
HDMI (Control for HDMI). Вижте инструкциите за експлоатация, приложени към
компонента.
• Ако промените HDMI връзката, изключите и включите отново захранващия кабел
или токът спре, задайте [Control for HDMI] от [HDMI Settings] на менюто [System
Settings] в положение [Off], след това задайте [Control for HDMI] от [HDMI
Settings] в положение [On] (стр. 53).
• За подробности вижте раздела “Използване на функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 43).
От системата и телевизора не се
извежда звук, докато използвате
функцията Аудио контрол на
системата (System Audio Control).
• Уверете се, че свързаният телевизор е съвместим с функцията Аудио контрол на
системата (System Audio Control).
• За подробности вижте раздела “Използване на функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 43).
Бонус съдържанието или други
данни, съдържащи се на BDROM диска, не могат да бъдат
възпроизведени.
• Опитайте следното: 1 Извадете диска. 2 Изключете системата. 3 Извадете и
поставете отново USB устройството (стр. 35). 4 Включете системата. 5
Поставете BD-ROM диска с BONUSVIEW/BD-LIVE.
Устройството не работи и
когато натиснете някой бутон
на устройството, на дисплея
на предния панел се извежда
индикация “CHILD LOCK”.
• Изключете функцията child lock (стр. 47).
Системното меню не работи.
• Натиснете бутона HOME на устройството за дистанционно управление.
61BG
Допълнителна информация
Съобщенията не се извеждат
на телевизионния екран на
желания от вас език.
USB устройство
Симптом
Проблеми и решения
Системата не разпознава
USB устройство.
• Опитайте следното: 1 Изключете системата. 2 Изключете и отново включете
USB устройството. 3 Включете системата.
(USB).
• Уверете се, че USB устройството е здраво свързано към жака
• Проверете дали USB устройството или кабела са повредени.
• Проверете дали USB устройството е включено.
• USB устройството е свързано посредством USB хъб. Изключете и свържете USB
устройството директно към устройството.
BRAVIA интернет видео
Симптом
Картината/звукът съдържат
смущения/ Някои програми
се извеждат със загуба на
детайла, особено при бързи,
тъмни сцени.
Проблеми и решения
• Качеството на картината/звука може да съдържа смущения в зависимост от вашия
интернет доставчик.
• Качеството на картината/звука може да бъде подобрено като промените скоростта
на връзката. Sony препоръчва скорост на връзката от минимум 2.5 Mbps, за
да възпроизвеждате видеоклипове със стандартно качество и 10 Mbps, за да
възпроизвеждате видеоклипове с висока резолюция.
• Не всички видео сигнали съдържат звук.
Изображението е твърде малко.
• Натиснете X, за да го увеличите.
Връзка към интернет
Симптом
Плейърът не може да бъде
свързан към Интернет
Проблеми и решения
• Проверете връзката към Интернет (стр. 27) и интернет настройките (стр. 54).
Не можете да свържете
компютър към интернет, след
като сте извършили [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)].
• Безжичните настройки на рутерa могат автоматично да се променят, ако използвате
Wi-Fi Protected Setup функцията преди да регулирате настройките на рутерa.
В този случай проверете безжичните настройки на компютъра.
Не можете да свържете
плейъра към безжичен
LAN рутер.
• Проверете дали безжичният LAN рутер е включен.
• В зaвисимост от заобикалящата среда, като например стенен материал, условия
за приемане на радио вълни или препятствия между системата и безжичния
LAN рутер, разстоянието за връзка може да се намали. Преместете системата и
безжичния LAN рутер по-близо един до друг.
• Устройствата, които използват 2.4 GHz честота, като например микровълнова
печка, Bluetooth или цифрово безжично устройство могат да попречат на
стабилната връзка. Отдалечете плейъра от тези устройства или ги изключете.
Желаният безжичен рутер
не се разпознава, дори
когато извършите [Scan].
• Натиснете RETURN, за да се върнете към предходния екран, и отново опитайте
[Scan]. Ако желаният безжичен рутер все още не може да бъде разпознат,
натиснете RETURN, за да изберете [Manual registration].
На екрана се извежда
съобщението [A new
software version has been
found on the network.
Perform update under
“Network Update.”], когато
включите системата.
• Вижте [Network Update] (стр. 49), за да обновите системата с нова версия на софтуера.
Други
Симптом
На дисплея на предния
панел се извежда
съобщението “Exxxx”.
62BG
Проблеми и решения
• Свържете се с най-близкия доставчик на Sony или с местния оторизиран сервиз на
Sony и им съобщете кода за грешка.
Симптом
Проблеми и решения
На целия екран се извежда
, без никакви
само
съобщения.
• Обърнете се към най-близкия доставчик на Sony или към местния оторизиран
сервиз на Sony.
Допълнителна информация
63BG
Дискове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Blu-ray Disc
DVD3)
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Музикални CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови и
непрекъснато развиващи се, е възможно някои дискове
да не могат да бъдат възпроизведени в зависимост от
типа на диска и версията. Изходният аудио сигнал е
различен в зависимост от източника, свързания изходен
жак и избраните аудио настройки.
2)
BD-RE: версия 2.1
BD-R: версия 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R дискове с
органичен пигмент (LTH тип).
BD-R дисковете, записани на компютър, не могат да се
възпроизвеждат, ако са записани скриптове.
3)
CD или DVD диск, който не е бил правилно
финализиран, няма да се възпроизведе. За повече
информация се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към записващото устройство.
1)
Дискове, които не могат да бъдат
възпроизведени
• BD дискове с кутия
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD Audio дискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extras
• VCD/Super VCD дискове
• Страната с аудио материал на DualDisc
Забележки за дисковете
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на Compact Disc (CD)
стандарта. Някои DualDiscs и музикални дискове
са кодирани с технологии за защита на авторските
права. Моля, имайте предвид факта, че измежду
тези дискове има и такива, които не отговарят на
CD стандарта и е възможно те да не могат да се
възпроизведат с този продукт.
64BG
Забележка относно операциите
за възпроизвеждане на BD/DVD
диск
Възможно е някои операции за възпроизвеждане
на BD/DVD диск да са умишлено фиксирани от
производителите на софтуера. Тъй като системата
възпроизвежда BD/DVD дискове в съответствие
със съдържанието на диска, създадено от
производителите на софтуера, е възможно някои
функции за възпроизвеждане да са недостъпни.
Забележки относно двуслойните
BD/DVD дискове
Възпроизвеждането на картината и звука може
да бъде прекъснато за момент, когато се сменят
слоевете.
Регионален код (Само за BDROM/DVD VIDEO дискове)
Системата ви е снабдена с регионален код,
отпечатан на задната страна на устройството,
и възпроизвежда само BD-ROM/DVD VIDEO
дискове (само за възпроизвеждане), обозначени
.
с идентични регионални кодове или
Планирано обновяване на
софтуера за 3D използване
Sony планира издаването на нова версия на
софтуера за Blu-ray Disc/DVD системи за домашно
кино, което е предвидено да се случи по-късно
тази година. Тази нова версия ще позволи на вашия
продукт да възпроизвежда 3D Blu-ray дискове.
Това подобрение ще бъде пуснато като безплатна
услуга, която ще можете да свалите от Интернет
посредством използването на мрежовата услуга на
вашия плейър.
След като обновите софтуера, ще можете да се
наслаждавате на 3D съдържание и услуги, докато
възпроизвеждате дискове с 3D възможности, но
моля, обърнете внимание на следното:
– За да се насладите на 3D съдържание, трябва да
притежавате HD телевизор с възможност за 3D
възпроизвеждане, както и подходящи за целта 3D
очила и излъчватели.
– След обновяването на софтуера ще можете да
възпроизвеждате стандартните blu-ray заглавия
както винаги.
– Ако не желаете да свързвате плейъра си с
Интернет, ще можете да обновите софтуера
на вашия плейър, като следвате инструкциите,
описани на следния Интернет адрес.
За повече информация и новини за продуктите,
моля, посетете:
http://support.sony-europe.com/
Файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Видео
Формат на файла
MPEG-1 Video/PS1)
MPEG-2 Video/PS, TS1)
DivX2)
MPEG4/AVC1)
Разширение
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
“.mts”
“.avi,” “.div,” “.divx”
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
“.wmv,” “.asf”
WMV91)
AVCHD
3)
Музика
Формат на файла
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
AAC1)4)
Разширение
“.mp3”
“.m4a”
“.wma”
LPCM
“.wav”
Допълнителна информация
WMA9 Standard
1)4)
• Системата може да разпознае следните файлове или
папки в BD, DVD, CD и USB устройствата:
– папки до 5-то ниво
– до 500 файла в едно дърво
• Възможно е някои USB устройства да не работят с
тази система.
• Системата може да разпознае Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет или
HDD), които са FAT-съвместими и не са разделени на
части, Still Image Capture Device (SICD) устройства и
(USB) жак).
101 клавиатури (само за левия
• За да избегнете повреда на данните или USB паметта
и други устройства, изключете системата, когато
включвате или изключвате USB памет или други
устройства.
• Възможно е системата да не възпроизвежда
плавно видео файлове с висок битрейт на DATA
CD. Препоръчваме ви да възпроизвеждате такива
файлове като използвате DATA DVD.
Снимки
Формат на файла
JPEG
Разширение
“.jpg,” “.jpeg,” “.jpe”
1)
Системата не възпроизвежда кодирани файлове, като
например DRM.
2)
ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео
формат, разработен от DivX Inc. Този продукт е
официално сертифициран DivX ® продукт и може да
възпроизвежда DivX® видео. За повече информация
и инструменти на софтуера, които да преобразуват
файлове в DivX видео, посетете www.divx.com.
ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON DEMAND: Това DivX
Certified® устройство трябва да бъде регистрирано,
за да възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD)
съдържание. За да получите регистрационен код,
открийте DivX VOD секцията в менюто с настройки
на устройството. За да довършите процеса по
регистрацията, посетете vod.divx.com с този код, за да
научите повече за DivX VOD.
3)
Системата възпроизвежда файлове в AVCHD формат,
които са записани на цифрова видеокамера и др. Диск
в AVCHD формат, който не е правилно финализиран,
няма да може да се възпроизведе.
4)
Системата не възпроизвежда кодирани файлове, като
например Lossless формати др..
Забележка
• Възможно е някои файлове да не се възпроизведат в
зависимост от формата, кодирането или условията на
запис.
• Възможно е някои файлове, редактирани на компютър,
да не се възпроизведат.
65BG
Поддържани аудио формати
Аудио форматите, поддържани от тази система, са
следните.
Формат
LPCM 2ch
Функция
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
DTS-HD
High
Master
Resolution
Audio
Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
“SAT/CABLE”
“TV”
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Формат, който се поддържа.
–: Формат, който не се поддържа.
66BG
Dolby Digital
Технически
характеристики
Секция усилвател
Система на говорителите
Говорители
Говорител за високите
честоти:
Уфер:
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Подови говорители:
Настолни говорители:
Тегло (прибл.)
Подови говорители:
Настолни:
VIDEO OUT: 1 Vp-p 75 ома
HDMI OUT: Тип А (19-пинов
конектор)
BD/DVD/Super Audio CD/CD система
Система на говорителите
Говорители
Говорител за високите
честоти:
Уфер:
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
Система на говорителя
Говорител
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
Жак
Общи
Тип А (За включване на
USB памет, четец за карти,
цифров фотоапарат и
цифрова видеокамера)
Максимално напрежение: 500 mA
Секция LAN
Терминал LAN (100)
20 mm, конусовиден тип
40 mm х 70 mm, конусовиден тип
4 ома
200 mm x 1,100 mm x 230 mm
(ш/в/д) (вертикален ъгъл)
200 mm x 1,100 mm x 255 mm
(ш/в/д) (изправен ъгъл)
103 mm x 335 mm x 103 mm
(ш/в/д) (вертикален ъгъл)
103 mm x 360 mm x 109 mm
(ш/в/д) (вертикален ъгъл)
2.9 kg
0.6 kg
Предни (SS-TSF550) за BDV-F500
Система за формата на сигнала
PAL/NTSC
Секция USB
(USB):
пълен обхват, бас-рефлекс
пълен обхват, бас-рефлекс
20 mm, конусовиден тип
50 mm конусовиден тип
4 ома
76 mm x 270 mm x 85 mm (ш/в/д)
(вертикален ъгъл)
76 mm x 270 mm x 90 mm (ш/в/д)
(изправен ъгъл)
0.8 kg
Субуфер (SS-WSF550)
Секция видео
Изходи
Предни (SS-TSF770) за BDV-F700
Изисквания към
захранването
Консумация на
електроенергия:
Режим на готовност:
Субуферна система, бас-рефлекс
160 mm, конусовиден тип
4 ома
265 mm x 335 mm x 265 mm
(ш/в/д)
6.5 kg
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Включена: 85 W
0.3 W (в режим на пестене на
енергия)
100BASE-TX терминал
Секция тунер
Система
PLL кварцово-заключен
цифров синтезатор
Секция FM тунер
Обхват на настройка
87.5 MHz - 108.0 MHz (на
стъпка от 50 kHz)
Антена
FM кабелна антена
Терминали на антената 75 ома, небалансирани
Междинна честота
10.7 MHz
67BG
Допълнителна информация
BDV-F700:
POWER OUTPUT (измерена)
Преден ляв/Преден десен:
85 W + 85 W
(при 4 ома, 1 kHz, 1 % THD)
POWER OUTPUT (примерна)
Преден ляв/Преден десен:
130 W (за всеки канал при
4 ома, 1 kHz)
Субуфер:
140 W (при 4 ома, 100 Hz)
BDV-F500:
POWER OUTPUT (измерена)
Преден ляв/Преден десен:
80 W + 80 W (при 4 ома, 1 kHz,
1 % THD)
POWER OUTPUT (примерна)
Преден ляв/Преден десен:
115 W (за всеки канал при
4 ома, 1 kHz)
Субуфер:
120 W (при 4 ома, 100 Hz)
Входове (Аналогови)
AUDIO (IN)
Чувствителност: 450/250 mV
Входове (Цифрови)
SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL),
TV (DIGITAL IN OPTICAL)
Поддържани формати: LPCM
2CH (до 48 kHz), Dolby Digital,
DTS
Говорители
Размери (прибл.)
452 mm x 198 mm x 119 mm
(ш/в/д) вкл. издадените части
Тегло (прибл.)
5.0 kg
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
• Консумация на енергия в режим готовност 0.3 W.
• При изработката на печатните платки не са
използвани халогенни огнезащитни агенти.
• Над 85% ефикасност на мощността на усилвателя е
постигната с изцяло цифровия усилвател, S-Master.
68BG
Списък с езикови кодове
Изписването на езиците отговаря на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код Език
Код Език
Код Език
1027 Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabic
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Byelorussian
1059 Bulgarian
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali;
Bangla
1067 Tibetan
1070 Breton
1079 Catalan
1093 Corsican
1097 Czech
1103 Welsh
1105 Danish
1109 German
1130 Bhutani
1142 Greek
1144 English
1145 Esperanto
1149 Spanish
1150 Estonian
1151 Basque
1157 Persian
1165 Finnish
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 French
1181 Frisian
1183 Irish
1186 Scots Gaelic
1194 Galician
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croatian
1229 Hungarian
1233 Armenian
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indonesian
1253 Icelandic
1254 Italian
1257 Hebrew
1261 Japanese
1269 Yiddish
1283 Javanese
1287 Georgian
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambodian
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latin
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lithuanian
1334 Latvian; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonian
1350 Malayalam
1352 Mongolian
1353 Moldavian
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Maltese
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Dutch
1379 Norwegian
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Polish
1435 Pashto; Pushto
1436 Portuguese
1463 Quechua
1481 RhaetoRomance
1482 Kirundi
1483 Romanian
1489 Russian
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Serbo-Croatian
1503 Singhalese
1505 Slovak
1506 Slovenian
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albanian
1512 Serbian
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Swedish
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turkish
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ukrainian
1564 Urdu
1572 Uzbek
1581 Vietnamese
..
1587 Volapuk
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chinese
1697 Zulu
Допълнителна информация
Код Език
1703 Други
Списък с кодове за Родителски контрол/Регионални кодове
Код Език
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgium
2070 Brazil
2090 Chile
2092 China
2093 Colombia
2115 Denmark
2165 Finland
2174 France
Код Език
2109 Germany
2200 Greece
2219 Hong Kong
2248 India
2238 Indonesia
2239 Ireland
2254 Italy
2276 Japan
2304 Korea
2333 Luxembourg
2363 Malaysia
2362 Mexico
Код Език
2376 Netherlands
2390 New Zealand
2379 Norway
2427 Pakistan
2424 Philippines
2428 Poland
2436 Portugal
2489 Russia
2501 Singapore
2149 Spain
2499 Sweden
2086 Switzerland
Код Език
2543 Taiwan
2528 Thailand
2184 United Kingdom
69BG
Речник на термините
AVCHD
AVCHD представлява формат с висока
резолюция за цифрови видеокамери и служи за
запис на сигнали с SD (стандартна резолюция)
или HD (висока резолюция) по спецификация
1080i* или спецификация 720p** на DVD
дискове чрез използването на високоефективни
технологии на компресирано кодиране.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е предназначен за
компресиране на видео данните, а Dolby Digital
или Линейната PCM система - за компресиране
на аудио данните. Форматът MPEG-4 AVC/H.264
е способен да компресира изображения с поголяма ефективност от стандартните формати за
компресиране на изображения. Форматът MPEG4 AVC/H.264 позволява видео сигнал с висока
резолюция (HD), заснет с цифрова видеокамера,
да бъде записан на DVD дискове по същия
начин, както телевизионен сигнал със стандартна
резолюция (SD).
* Спецификация с висока резолюция, която съчетава
1080 ефективни линии на сканиране с презредов
формат.
**Спецификация с висока резолюция, която съчетава
720 ефективни линии на сканиране с прогресивен
формат.
BD-J приложение
Форматът BD-ROM поддържа Java за
интерактивни функции.
“BD-J” позволява на създателите на
интерактивни BD-ROM заглавия почти
неограничени възможности.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) е еднократно
записваем Blu-ray Disc, който има същия
капацитет за съхранение на данни както
и BD дисковете, изброени по-долу. Тъй
като записването на данните може да бъде
само еднократно и дискът не може да бъде
презаписан, BD-R дисковете са подходящи за
архивиране на ценни данни или за съхранение и
разпространение на видео материали.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) е многократно
записваем и презаписваем Blu-ray Disc, който
има същия капацитет за съхранение на данни
както и BD дисковете, изброени по-долу.
Възможността за презапис на данните дава
огромни възможности при използването на
приложения за редактиране и отместване във
времето.
70BG
BD-ROM
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
са дискове, произвеждани с търговски цели,
които имат същия капацитет за съхранение на
данни както и BD дисковете, изброени подолу. За разлика от обикновените носители на
филмово и видео съдържание, тези дискове
притежават разширени възможности, като
например интерактивно съдържание, функции
на менюто, използващи помощни менюта, избор
на субтитрите и изреждане на кадри. Въпреки че
BD-ROM дисковете могат да съдържат всякакъв
вид данни, повечето BD ROM дискове се
използват за запис на филми във формат с висока
резолюция за възпроизвеждане на Blu-ray Disc/
DVD плейъри.
Blu-ray Disc (BD)
Това е дисков формат, разработен за запис/
възпроизвеждане на видео материали с висока
резолюция (HD) (за HDTV и други), както
и за съхранение на големи масиви с данни.
На еднослойните BD дискове могат да бъдат
съхранени до 25 GB, а на двуслойните - до 50
GB данни.
Dolby Digital
Този формат за кино звук е по-усъвършенстван
от Dolby Surround Pro Logic. В този формат,
говорителите за съраунд звук извеждат стерео
звук с разширен честотен диапазон, а звукът
за нискочестотния субуфер е в отделен канал.
Този формат се нарича също и “5.1”, като
субуферният канал е предназначен за 0.1 канал
(защото функционира само когато е необходим
нискочестотен ефект). Всички шест канала в този
формат се записват отделно за по-добро отделяне
на каналите. Освен това, тъй като данните за
всички канали се обработват в цифров вид,
появата на смущения е сведена до минимум.
Dolby Digital Plus
Разработена като продължение на Dolby Digital,
тази технология за аудио кодиране поддържа 7.1
многоканален съраунд звук.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD е кодираща технология без
загуба на данни, която поддържа до 8 канала
многоканален съраунд звук за новото поколение
оптични дискове. Възпроизведеният звук е едно
към едно с оригиналния източник.
DTS
Parental Control (Родителски контрол)
Технология за компресия на цифрови аудио
данни, разработена от DTS, Inc. Тази технология
поддържа 5.1-канален съраунд звук. Задният
канал е стерео, а звукът за нискочестотния
субуфер е в отделен канал. DTS осигурява
същите 5.1 отделни канали, използвани за
възпроизвеждането на висококачествен цифров
звук. Доброто отделяне на каналите се постига
като данните за всички канали се записват
отделно и се обработват в цифров вид.
Функция на BD/DVD дисковете за ограничаване
на възпроизвеждането им според възрастта
на потребителите, в съответствие с нивото на
ограничение за всяка страна. Ограничението
е различно за различните дискове; когато бъде
активирано, възпроизвеждането спира напълно,
сцените с насилие се прескачат или се заменят с
други сцени и така нататък.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD е разработен като разширение на
формата DTS Digital Surround. Той поддържа
максимална семплираща честота 96 kHz и 7.1
многоканален съраунд звук.
DTS-HD High Resolution Audio има максимална
скорост на прехвърляне 6 Mbps, с компресия, при
която се губят данни (Lossy).
DTS-HD Master Audio има максимална скорост
на прехвърляне 24.5 Mbps и използва компресия
без загуба на данни (Lossless). DTS-HD Master
Audio отговаря на максимална семплираща
честота 192 kHz и максимум 7.1 канала.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI е интерфейс, който поддържа видео и
аудио сигнали в единична цифрова връзка и ви
позволява да се насладите на висококачествена
цифрова картина и звук. Спецификацията HDMI
поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection) технология за защита авторските
права, снабдена с кодираща технология за
цифрови видео сигнали.
Презредов формат
(Презредово сканиране)
Презредовият формат е NTSC стандартен метод
за извеждане на телевизионни изображения при
30 кадъра за секунда. Всеки кадър се сканира два
пъти – редувайки се между четните сканиращи
линии и след това нечетните сканиращи линии,
60 пъти в рамките на една секунда.
LTH (Low to High)
LTH е звукозаписна система, поддържаща BD-R
дискове с органични пигменти.
“PhotoTV HD” ви осигурява снимки с висока
детайлност на изображението и фотографско
изражение на по-приглушените текстури и
цветове. Ако свържете Sony “PhotoTV HD”съвместими устройства посредством HDMI
кабел, ще можете да се насладите на цял нов свят
от снимки със спиращо дъха Full HD качество.
Например, деликатната текстура на човешката
кожа, цветята, пясъка и вълните вече може
да бъде показана на голям екран с прекрасно
фотографско качество.
Pop-up menu (Помощно меню)
Това е меню с увеличени възможности за
работа с BD-ROM. Помощното (pop-up) меню
се извежда, когато натиснете бутона POP UP/
MENU по време на възпроизвеждане и може
да бъде използвано, докато възпроизвеждането
продължава.
Прогресивен формат
(Последователно сканиране)
За разлика от презредовия формат,
прогресивният формат може да възпроизведе
50-60 кадъра за секунда, като възпроизведе
всички сканиращи линии (525 линии за NTSC
системата). Цялостното качество на картината се
подобрява и снимките, текста и хоризонталните
линии се извеждат по-изострени. Този формат е
съвместим с 525 или 625 прогресивния формат.
24p True Cinema
Филмите, заснети с филмова камера, се състоят
от 24 кадъра в секунда.
Тъй като конвенционалните телевизори (както
катодно-лъчевите, така и с плоски панели)
извеждат кадрите в интервал 1/60 или 1/50
от секундата, 24-те кадъра не се появяват
равномерно.
Когато свържете устройството към телевизор
с функция 24p, плейърът извежда всеки кадър
с интервал 1/24 от секундата – същият, с
който първоначално е била заснета лентата в
кинокамерата, като по този начин възпроизвежда
съвсем точно оригиналното киноизображение.
71BG
Допълнителна информация
DTS-HD Master Audio
PhotoTV HD
Азбучен
указател
Числа
24p True Cinema 71
A-Z
A/V SYNC 38
Attenuate – AUDIO 51
Audio DRC 51
AVCHD 70
BD Интернет връзка 52
BD/DVD-ROM 1080/24p изход
BD-LIVE 34
BD-R 70
BD-RE 70
Blu-ray Disc 70
BONUSVIEW 34
BRAVIA интернет видео 36
CD 64
Child Lock 47
Cinema Conversion Mode 50
DivX® VOD 54
Dolby Digital 39, 70
Dolby Digital Plus 70
Dolby TrueHD 70
DTS 39, 71
DTS Neo: 6 51
DTS-HD 71
DVD 64
Flow Ligh 47
FM MODE 41
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 50
HDMI Deep Colour изход 50
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 71
HDMI настройки 53
LTH 71
OSD 53
PhotoTV HD 71
RDS 42
SLEEP 46
SYSTEM MENU 32, 38
TV Type 50
USB 35
WEP 27
WPA2-PSK (AES) 27
WPA2-PSK (TKIP) 27
WPA-PSK (AES) 27
WPA-PSK (TKIP) 27
YCbCr/RGB (HDMI) 50
72BG
А-Я
Автоматичен режим на готовност 54
Автоматично извеждане на
информация 54
Аудио изход 51
Аудио настройка на BD дискове 51
Аудио настройки 51
Вградена памет 34
Връщане на настройките във
фабричните им стойности 55
Демонстрация на осветлението 47
Диагностика на интернет връзка 54
Димер 53
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани 64
Дисплей на предния панел 11
Звук от мултиплексно предаване 40
Звук 52
Звуков ефект 51
Изреждане на изображения 37
Изходен видео формат 50
Интернет настройки 54
Интернет съдържание 36
Информация за възпроизвеждане 34
Информация за системата 54
Канали за възпроизвеждане
на Super Audio CD 53
Лесна настройка
(Easy Setup) 30, 55
Меню на BD/DVD диска 52
Мрежови настройки 52
Музикални настройки 53
Напомняне за обновяване на
софтуера 54
Настройки за Gracenote 54
Настройки за гледане на BD/DVD
дискове 52
Настройки на говорителя 45, 51
Ниво 46
Разстояние 45
Настройки на екрана 50
Настройки на родителски контрол 52
Настройки на сървъра за
свързване 54
Нецензуриран интернет
видеоклип 53
Нулиране на персоналната
информация 55
Нулиране 55
Обновяване чрез Интернет 49
Обновяване 49
Ограничение на силата на звука 53
Опции за запазване на BD данни 52
Парола 52
Пращане на аудио сигнали 53
Презредов формат 71
Прогресивен формат 71
Пропорция на екрана за DVD
дискове 50
Регионален код за Родителски
контрол 52
Регионален код 64
Регистрация на дистанционно BD
устройство 55
Регистрирани дистанционни BD
устройства 55
Режим за бързо стартиране 53
Режим на осветеност 46
Режим пауза 50
Родителски контрол за BD дискове 52
Родителски контрол за DVD
дискове 52
Родителски контрол за интернет
видео 53
Родителски контрол 71
Системни настройки 53
Скрийн сейвър 54
Слой за възпроизвеждане на Super
Audio CD 53
Слой за възпроизвеждане на
хибриден BD диск 52
Списък с езикови кодове 69
Субтитри 52
Тест сигнал 46
Управление на HDMI (Control for
HDMI) 43, 53
Устройство за дистанционно
управление 12
Устройство 8
Формат на екрана 50
73BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF