Sony | BDV-EF200 | Sony BDV-EF200 BDV-EF200 Affordable 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Инструкции за експлоатация

4-265-166-11(1) (BG)
Blu­ray Disc/DVD
система
за домашно кино
Инструкции за експлоатация
BDV-EF200
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не монтирайте устройството
в затворено пространство,
като например библиотека
или вграден шкаф.
За да намалите опасността
от пожар, не покривайте
вентилационния отвор
на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не поставяйте върху
устройството източници
на открит пламък, като
например запалени свещи.
За да намалите опасността
от пожар или токов удар,
не допускайте върху
устройството да попадат капки
или пръски и не поставяйте
върху него съдове, пълни
с течности, например вази.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени
батерии на прекалено висока
температура, като например
слънце, огън или подобни
За да се предотврати нараняване,
устройството трябва да бъде
здраво закрепено за пода/стената
в съответствие с инструкциите
за монтаж.
Да се използва само на закрито.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт
ще увеличи риска от увреждане
на очите. Тъй като лазерният
лъч, използван в тази Blu-ray
Disc / DVD система за домашно
кино, е вреден за очите,
не се опитвайте да разглобите
корпуса.
За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте само към
квалифициран персонал.
2BG
Това устройство
е класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 3R. При
отварянето на предпазния капак
на лазера се излъчва видимо
и невидимо лазерно излъчване,
затова избягвайте директно
излагане на очите.
Тази маркировка се намира
на предпазния капак на лазера
вътре в корпуса.
Това устройство
е класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 1. Тази
маркировка се намира върху
задната външна страна.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите от
Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той
не трябва да се третира като
битови отпадъци. Вместо
това трябва да бъде
предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт,
ще помогнете
за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси. За по­подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
го закупили.
Изхвърляне
на използвани
батерии
(приложимо
за държавите
от Европейския
съюз и други
страни в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката показва,
че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира
като битови отпадъци.
При определени батерии той
може да се използва заедно
с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или олово
(Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005%
живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии,
ще помогнете
за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или
цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена
батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, в края
на живота на продукта го
предайте в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии
прегледайте раздела
за безопасното изваждане
на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране
на използвани батерии.
За по­подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия се обърнете
към местната администрация,
към службата за събиране
на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележка за клиентите:
следващата информация
е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Производител на този продукт
е Sony Corporation,
1­7­1 Konan Minato­ku Tokyo,
108­0075 Япония. Упълномощен
представител за ЕМС и
безопасност на продуктите
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси относно сервизното
обслужване или гаранцията
вижте адресите, посочени
в отделните документи за това.
Предпазни мерки
Това оборудване е изпробвано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при
използване на свързващ кабел,
не по­дълъг от 3 метра. (Само
за модели за Европа и Русия)
За източниците на захранване
• Устройството не е изключено
от захранването, докато
е включено в контакта
на електрическата мрежа, дори
ако самото то е изключено.
• Тъй уредът се изключва
от електрическата мрежа със
щепсела, включете го
в леснодостъпен контакт.
Ако забележете нещо
необичайно във
функционирането
на устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
За гледането на
3D видеоизображения
Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора
или гадене), докато гледат
3D видеоизображения.
Sony препоръчва всички
зрители да правят редовни
почивки, докато гледат
3D видеоизображения.
Дължината и честотата
на необходимите почивки са
различни при отделните хора.
Трябва да определите
оптималния си режим.
Ако изпитвате какъвто
и да е дискомфорт, трябва
да спрете да гледате
3D видеоизображения,
докато дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар,
ако считате това за нужно.
Трябва също да прегледате
(i) ръководството и/или
съобщенията за внимание
на всички други устройства,
които използвате с продукта,
или съдържанието на Blu-ray
Disc, който се възпроизвежда
с този продукт, както
и (ii) уебсайта ни
(http://esupport.sony.com/)
за най­актуалната информация.
Зрението на малките деца
(особено тези под шест години)
е в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар (като
например педиатър или
офталмолог), преди да позволите
на малки деца да гледат
3D видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят,
че спазват препоръките,
изброени по­горе.
Защита срещу копиране
Консултирайте се относно
системите за разширена защита
на съдържание, използвани
както с Blu­ray DiscTM, така
и с DVD носители. Тези системи,
наричани AACS (Разширена
система за достъп
до съдържание) и CSS
(Система за скремблиране
на съдържанието), може да
съдържат ограничения
за възпроизвеждането,
аналоговия изходен сигнал
и други подобни функции.
Функционирането на този
продукт и поставените
ограничения може да варират
в зависимост от датата
на покупка, тъй като
управителният съвет на AACS
може да приеме или промени
своите правила за ограничаване
след момента на покупката.
Авторски права
и търговски марки
• Тази система използва Dolby*
Digital и системата за дигитален
съраунд DTS**.
* Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby и символът „двойно
D“ са търговски марки
на Dolby Laboratories.
** Произведено по лиценз
според патенти на САЩ
с номера: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380;
5 978 762; 6 226 616;
6 487 535; 7 212 872;
7 333 929; 7 392 195;
7 272 567 и други издадени
и чакащи издаване
3BG
патенти в САЩ и по света.
DTS, DTS-HD и символът
са регистрирани
търговски марки, като
DTS-HD Master Audio
и логотипите на DTS
са търговски марки
на DTS, Inc.. Продуктът
включва софтуер.
© DTS, Inc. Всички права
запазени.
• Тази система включва
технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, логотипът на HDMI
и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в САЩ и други държави.
• Java е търговска марка на Oracle
и/или нейните свързани
фирми.
• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“
са търговски марки
на асоциацията Blu-ray Disc.
• „Blu-ray Disc“ е търговска марка.
• Логотипите на „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ и „CD“ са търговски
марки.
• „Blu-ray 3D“ и логотипът
на „Blu-ray 3D“ са търговски
марки на асоциацията
Blu-ray Disc.
• „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
• „AVCHD“ и логотипът
на „AVCHD“ са търговски
марки на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“
са търговски марки на Sony
Corporation и Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION“ е търговска
марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Логотипът на Wi-Fi
CERTIFIEDTM
е знак за съответствие
на Wi­Fi Alliance.
4BG
• Марката Wi-Fi Protected
SetupTM е марка на Wi­Fi
Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIEDTM“ и „Wi-Fi
Protected SetupTM“ са търговски
марки на Wi­Fi Alliance.
• „PhotoTV HD“ и логотипът
на „PhotoTV HD“ са търговски
марки на Sony Corporation.
• Технологията за аудио
кодиране и патентите за MPEG
Layer­3 са лицензирани
от Fraunhofer IIS и Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano и iPod touch са търговски
марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ
и други държави.
• „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават,
че електронният аксесоар
е предназначен за свързване
конкретно към iPod или
съответно iPhone и че
е одобрен от разработчика като
отговарящ на стандартите
за производителност на Apple.
Apple не носи отговорност
за функционирането на това
устройство или
за съответствието му със
стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби.
Имайте предвид,
че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone
може да окаже влияние върху
ефективността на безжичната
връзка.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт съдържа
технология, която е обект
на определени права
на интелектуална собственост
на Microsoft. Употребата или
разпространението на тази
технология извън този продукт
са забранени без съответния
лиценз или лицензи
от Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията
на Microsoft за достъп
до съдържание PlayReady™
за защита на интелектуалната
им собственост, включително
защитено с авторски права
съдържание. Това устройство
използва технологията
PlayReady за достъп
до съдържание, защитено
с PlayReady и/или с WMDRM.
Ако устройството не успее
да приложи правилно
ограниченията върху
използването на съдържанието,
собствениците му могат да
изискат от Microsoft да отмени
възможността на устройството
да използва защитено
с PlayReady съдържание.
Отмяната не трябва да оказва
влияние върху незащитено
съдържание или върху такова,
защитено от други технологии
за достъп до съдържание.
Собствениците на съдържание
могат да изискат от вас да
надстроите PlayReady, за да
имате достъп до тяхното
съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма
да имате достъп до съдържание,
което я изисква.
• Всички други търговски
марки са търговски марки
на съответните им
притежатели.
• Другите имена на системи
и продукти са основно
търговски марки или
регистрирани търговски марки
на производителите. Знаците™
и ® не са включени в този
документ.
Относно
настоящите
„Инструкции
за експлоатация“
• Указанията в настоящите
„Инструкции
за експлоатация“
описват бутоните
на дистанционното
управление. Можете
също да използвате
елементите за управление
на устройството,
ако са със същите или
подобни имена като тези
на дистанционното
управление.
• В настоящото ръководство
„диск“ се използва като
общо понятие за BD, DVD,
Super Audio CD дискове
или компактдискове, освен
ако не е указано друго
в текста или илюстрациите.
• Някои илюстрации са
представени като
концептуални скици
и може да се различават
от действителните
продукти.
• Извежданото
на телевизионния екран
може да се различава
в зависимост от региона.
• Настройката
по подразбиране
е подчертана.
5BG
Съдържание
Относно настоящите „Инструкции
за експлоатация“ ................................5
Разопаковане..............................................7
Указател за частите и уредите
за управление ......................................8
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране
на системата .............................. 14
Стъпка 2: Свързване
на системата .............................. 15
Стъпка 3: Свързване към
мрежата...................................... 21
Стъпка 4: Извършване
на „Лесна настройка“ .............. 23
Стъпка 5: Избиране
на източника ............................. 24
Стъпка 6: Слушане на
съраунд звук ............................. 25
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск.....................27
Възпроизвеждане от USB
устройство .........................................29
Наслаждаване на iPod/iPhone..............29
Възпроизвеждане през мрежа .............31
Налични опции .......................................32
Корекция на звука
Избиране на ефект, подходящ
за източника ......................................35
Избиране на аудиоформат,
многоезични записи или канал ....35
Наслаждаване на
многоканален звук...........................36
Тунер
Слушане на радио ...................................37
Използване на системата
за предаване на данни (RDS).........38
Други операции
Използване на функцията Control
for HDMI (Управление за HDMI)
за „BRAVIA“ Sync.............................39
Настройване на
високоговорителите ........................40
Използване на таймера
за заспиване.......................................41
6BG
Деактивиране на бутоните на уреда...42
Управление на телевизора
с предоставеното дистанционно
управление.........................................42
Промяна на яркостта на дисплея
на предния панел .............................42
Икономисване на енергия в режим
на готовност ......................................43
Сърфиране в уебсайтове.......................43
Настройване на мрежата ......................45
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка ......................................49
[Network Update] (Актуализация
през мрежата) ...................................50
[Screen Settings] (Настройки
на екрана)...........................................50
[Audio Settings] (Настройки
на звука) .............................................52
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане
на BD/DVD диск).............................53
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол) .............................................54
[Music Settings] (Настройки
за музика)...........................................54
[System Settings] (Настройки
на системата).....................................55
[Network Settings] (Настройки
на мрежата) .......................................56
[Easy Setup] (Лесна настройка)............56
[Resetting] (Нулиране) ...........................56
Допълнителна информация
Предпазни мерки....................................57
Забележки относно дисковете.............58
Отстраняване на неизправности ........59
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат ...............................65
Типове файлове, които могат да се
възпроизвеждат ...............................66
Поддържани аудиоформати ................67
Спецификации ........................................68
Списък с кодове на езици.....................69
Индекс .......................................................70
Разопаковане
• Предни
високоговорители (2)
• Проводникова
FM антена (1)
• Поставка за скачване
с iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
или
• Видеокабел (1)
• USB кабел (1)
• Субуфер (1)
• Дистанционно управление
(дистанционно) (1)
• Батерии R6 (размер AA) (2)
• Инструкции
за експлоатация
• Ръководство за бърза
настройка
• Ръководство за монтиране
на високоговорителите
• Информация за лиценза
на софтуера
Подготвяне на дистанционното управление
Поставете две батерии R6 (размер AA) (включени в комплекта) така, че полюсите им 3 и #
да отговарят на маркировките в отделението.
7BG
Указател за частите и уредите за управление
За повече информация вижте страниците, посочени в скоби.
Преден панел
FUNCTION
A Тава на диска (стр. 27)
x (стоп)
B Сензор за дистанционното управление
Спиране на възпроизвеждането
и запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване).
Точката за възобновяване за заглавие/
запис е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната снимка
от папка със снимки.
C Дисплей на предния панел
D
(USB) порт (стр. 29)
Използва се за свързване
на USB устройство.
E Бутони за операции
за възпроизвеждане
Z (отваряне/затваряне) (стр. 27)
Отваряне или затваряне на тавата
на диска.
N (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно стартиране
на възпроизвеждането (възобновяване
на възпроизвеждането).
Възпроизвеждане на слайдшоу, когато
е поставен диск, съдържащ графични
JPEG файлове.
8BG
VOLUME
FUNCTION
Избиране на източника
на възпроизвеждане.
VOLUME +/–
Регулиране на силата на звука
на системата.
F "/1 (включено/в готовност)
Включване или поставяне
на устройството в режим на готовност.
Дисплей на предния панел
Относно индикаторите на дисплея на предния панел
A Показва състоянието
на възпроизвеждане на системата.
E Свети, когато е включен режимът
„Без звук“.
B Свети, когато е активирано повторно
възпроизвеждане.
F Показва състоянието на системата,
като например честота
на радиото и др.
C Свети, когато се получава стерео звук
(само за радио).
D Свети, когато конекторът HDMI (OUT)
е правилно свързан към съвместимо
с HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) устройство с HDMI или DVI
(Digital Visual Interface) вход.
G Свети, когато се извеждат
видеосигнали 720p/1080i/1080p
от конектора HDMI (OUT).
9BG
Заден панел
ONLY FOR SS-TSB105
ONLY FOR
SS-WSB103
DIGITAL IN
OPTICAL
L
ANTENNA
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
SPEAKERS
LAN (100)
TV
FM
COAXIAL
75
AUDIO
A Конектори SPEAKERS (стр. 15)
F Порт LAN (100) (стр. 21)
B
G Конектор HDMI (IN 2) (стр. 18)
(USB) порт (стр. 29)
C Конектори AUDIO (AUDIO IN L/R)
(стр. 18)
H Конектор HDMI (IN 1) (стр. 18)
D Конектор ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(стр. 20)
J Конектор VIDEO OUT (стр. 16)
E Конектор TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(стр. 16)
10BG
VIDEO OUT
I Конектор HDMI (OUT) (стр. 16)
TV "/1 (включено/в готовност) (стр. 42)
Дистанционно управление
Включване или поставяне на телевизора
в режим на готовност.
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
BRAVIA Sync
Включване или поставяне на системата
в режим на готовност.
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
2
0
3
B Бутони с цифри (страници 38, 42)
Въвеждане на номерата на заглавието/
главата, предварително зададените
номера на станции и т.н.
(аудио) (страници 35, 36)
POP UP/ MENU
TOP MENU
"/1 (включено/в готовност)
(страници 23, 37)
Избиране на аудиоформата/записа.
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
TV
TV
7
(субтитри) (стр. 53)
Избиране на езика на субтитрите,
когато са записани на няколко езика
на BD­ROM/DVD VIDEO диска.
C Цветни бутони
(червен/зелен/жълт/син)
Бързи клавиши за избиране на елементи
в някои менюта на BD дискове (може
също да се използват за интерактивни
операции на Java върху BD дискове).
D TOP MENU
Бутонът с цифрата 5, както и бутоните
,
2 + и N имат осезаеми точки. Използвайте
ги за отправна точка при работа
с дистанционното управление.
•
: За операции с телевизора
(За подробности вижте „Управление
на телевизора с предоставеното
дистанционно управление“ (стр. 42).)
A Z (отваряне/затваряне)
Отваряне или затваряне на главното
меню на BD или DVD дискове.
POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на изскачащото
меню на BD­ROM или менюто
на DVD диск.
OPTIONS (страници 25, 32, 43)
Извеждане на менюто с опции
на телевизионния екран или на дисплея
на предния панел. (Местоположението
е различно в зависимост от избраната
функция.)
Отваряне или затваряне на тавата
на диска.
RETURN
SPEAKERS TVyAUDIO
C/X/x/c
Избира дали звукът от телевизора
да се извежда от високоговорителите
на системата или от тези на телевизора.
Тази функция е активна само когато
зададете [Control for HDMI]
(Управление на HDMI) на [On] (Вкл.)
(стр. 55).
Преместване на маркировката към
показан елемент.
Връщане към предишния екран.
(въвеждане)
Въвеждане на избрания елемент.
11BG
E SOUND MODE +/– (стр. 35)
x (стоп)
Избиране на режима на звука.
Спиране на възпроизвеждането
и запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване). Точката
за възобновяване за заглавие/запис
е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната
снимка от папка със снимки.
HOME (страници 23, 37, 40, 43, 45, 49)
Отваряне на началното меню
на системата или изход от него.
F Бутони за операции
за възпроизвеждане
Вижте „Възпроизвеждане“ (стр. 27).
./> (предишен/следващ)
Бутони за управление на радиото
Преминаване към предишната/
следващата глава, запис или файл.
Вижте „Тунер“ (стр. 37).
PRESET +/–
(повтаряне/напред)
Кратко повтаряне на текущите сцени
за 10 секунди./Кратко превъртане
напред на текущите сцени за 15 секунди.
m/M (бързо/бавно/стопкадър)
Бързо превъртане назад/бързо
превъртане напред на диска
по време на възпроизвеждане.
При всяко натискане на бутона
скоростта на търсене се променя.
Активиране на възпроизвеждане
на забавен каданс, когато се натисне
за повече от една секунда в режим
на пауза. Възпроизвежда по един кадър,
когато се натисне в режим на пауза.
Забавеният каданс и възпроизвеждането
на единичен кадър не са налице
за Blu­ray 3D дискове.
N (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно стартиране
на възпроизвеждането (възобновяване
на възпроизвеждането).
Активиране на функцията
за възпроизвеждане с едно докосване
(стр. 39), когато системата е включена
и настроена на функцията „BD/DVD“.
X (пауза)
Поставяне на пауза или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
12BG
TUNING +/–
G
(заглушаване)
Временно изключване на звука.
2 (сила на звука) +/– (стр. 37)
Регулиране на силата на звука.
TV 2 (сила на звука) +/–
Регулиране на силата на звука
на телевизора.
TV t (телевизионен входен сигнал)
Превключване на източника на входен
сигнал за телевизора между телевизора
и други източници на входен сигнал.
H DISPLAY (страници 27, 31, 43)
Извеждане на информация
за възпроизвеждането и сърфирането
в интернет на телевизионния екран.
Извеждане на предварително зададената
радиостанция, честотата и др.
на дисплея на предния панел.
Извежда информацията за потока/
състоянието на декодиране на дисплея
на предния панел, когато режимът
на работа е различен от „BD/DVD“.
Когато системата е зададена на някоя
от следните функции: „HDMI1“,
„HDMI2“ или „TV “, информацията
за потока/състоянието на декодиране
се показва само ако входният сигнал
е цифров.
Информацията за потока/състоянието
на декодиране може да не се покаже
в зависимост от потока или елемента,
който се декодира.
I DIMMER (стр. 42)
Промяна на яркостта на дисплея
на предния панел.
SLEEP (стр. 41)
Настройване на таймера за заспиване.
FUNCTION (страници 24, 37)
Избиране на източника
на възпроизвеждане.
(предпочитани)
Показва интернет съдържанието,
добавено в списъка с предпочитани.
Можете да запазите 18 елемента
с интернет съдържание в списъка
с предпочитани.
13BG
Първи стъпки
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране на системата
Разполагане на системата
Инсталирайте системата съгласно илюстрацията по­долу.
A
B
C
A Преден високоговорител (L (ляв))
B Преден високоговорител (R (десен))
C Субуфер
D Устройство
D
Забележка
• Внимавайте, когато поставяте високоговорителите и/или стойките им, прикрепени към тях, на под,
който е специално обработен (с вакса, масло, полиран и др.), тъй като може да се получат петна или
обезцветяване.
• Не се подпирайте и не закачайте нищо на високоговорителя, тъй като той може да падне.
Съвет
• Можете да монтирате високоговорителите на стена. За подробности вижте предоставеното „Ръководство
за монтиране на високоговорителите“.
14BG
Стъпка 2: Свързване на системата
Забележка
• Когато свързвате друг компонент с управление на силата на звука, намалете я до ниво, при което звукът
няма да е изкривен.
Свързване на високоговорителите
За свързване на кабелите на високоговорителите към устройството
Свържете кабелите на високоговорителите така, че да съвпадат с цветовете на конекторите
SPEAKERS на устройството.
При свързването към устройството вкарайте конектора, докато щракне.
Бял
(Преден ляв
високоговорител (L))
Червен
(Преден десен
високоговорител (R))
Лилав
(Субуфер)
Заден панел
на устройството
ONLY FOR SS-TSB105
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR
SS-WSB103
SUBWOOFER
SPEAKERS
15BG
Първи стъпки
За свързване на системата прочетете информацията на следващите страници.
Не включвайте захранващия кабел на устройството в електрическия контакт, докато не са
направени всички останали връзки.
Първи стъпки
Свързване на телевизора
Свържете системата с телевизора си, за да показвате на него изображението от нея и да слушате
звука от телевизора през нейните високоговорители.
В зависимост от конекторите и функциите на телевизора изберете метода на свързване.
• Когато телевизорът разполага с конектор HDMI, който е обозначен с „ARC*“: Връзка A
• Когато телевизорът разполага с конектор HDMI: връзки A и C
• Когато телевизорът не разполага с конектори HDMI: връзки B и C
Аудиовръзка
Видеовръзки
A
B
C
HDMI кабел
(не е включен
в комплекта)
Видеокабел
(не е включен
в комплекта)
Цифров оптичен
кабел
(не е включен
в комплекта)
Качество на изображението
Телевизор
HDMI IN
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Жълт
Посока на сигнала
: Видеосигнал
: Аудиосигнал
A
или
B
C
**
Жълт
Заден панел на устройството
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
VIDEO OUT
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Обратен звуков канал. За подробности вижте „Относно „Audio Return Channel““ (стр. 17).
** Налице е само когато телевизорът е съвместим с функцията Audio Return Channel.
16BG
A връзка с HDMI кабел
Относно „Audio Return Channel“
Ако телевизорът е съвместим с функцията „Audio Return Channel“, връзката с HDMI кабел
също изпраща цифров аудиосигнал от телевизора. Не е необходимо да правите отделна
аудиовръзка за слушане на звука от телевизора. За настройване на функцията „Audio Return
Channel“ вижте [Audio Return Channel] (стр. 55).
B Свързване с видеокабел
Ако телевизорът не разполага с конектор HDMI, направете тази връзка.
C Свързване с цифров оптичен кабел
Тази връзка изпраща аудиосигнал към системата от телевизора. За да слушате звук от телевизора
през системата, направете тази връзка. С нея системата получава многоканален Dolby Digital
сигнал и можете да се наслаждавате на многоканален звук.
Забележка
• Можете са се насладите на звука от телевизора, като изберете функцията „TV“ (стр. 24).
• Ако телевизорът няма цифров оптичен изход, но искате да слушате звук от телевизора през системата,
можете го да свържете с устройството с аудиокабел. За подробности за свързването вижте „Свързване
на другите компоненти“ (стр. 18).
17BG
Първи стъпки
Ако телевизорът разполага с конектор HDMI, свържете телевизора с HDMI кабел.
Това ще осигури по­добро качество на изображението в сравнение с други типове връзки.
При свързване с HDMI кабел трябва да изберете типа на изходния сигнал, когато извършвате
„Лесна настройка“ (стр. 23).
За допълнителни настройки на HDMI вижте „[HDMI Settings] (Настройки на HDMI)“ (стр. 55).
Първи стъпки
Свързване на другите компоненти
Когато компонент, който желаете да свържете към системата, разполага
с конектор HDMI (OUT)
Можете да свържете компонент, който разполага с конектор HDMI (OUT), като например
PLAYSTATION®3, цифров приемник/цифров сателитен приемник и др., с HDMI кабел.
При връзка с HDMI кабел може да се изпращат и видео­, и аудиосигнали. Като свържете
системата и компонента с HDMI кабел, можете да се насладите на висококачествена цифрова
картина и звук през конектора HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
Заден панел на устройството
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Използвайте HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
Към конектора HDMI OUT на цифровия
приемник/цифровия сателитен
приемник или PLAYSTATION®3 и т.н.
HDMI OUT
Забележка
• Видеосигнали от конекторите HDMI (IN 1/2) се изпращат към конектора HDMI (OUT) само когато
е избрана функцията „HDMI1“ или „HDMI2“.
• За да изпратите аудиосигнал от конекторите HDMI (IN 1/2) към конектора HDMI (OUT), може да се
наложи да промените настройката за извеждане на звука. За подробности вижте [Audio Output]
(Извеждане на звука) в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 52).
• Можете да промените входа за звук от компонент, свързан с конектора HDMI (IN 1), към конектора TV
(DIGITAL IN OPTICAL). За подробности вижте [HDMI1 Audio Input mode] (Режим на вход на звука
през HDMI1) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) (стр. 55).
18BG
Когато компонентът не разполага с конектор HDMI OUT
Телевизор
Изходен видеосигнал
Компонент
Изходен аудиосигнал
Посока на сигнала
Система
: Видеосигнал
: Аудиосигнал
Ако компонентът възпроизвежда само звук, свържете звуковия му изход към системата.
Заден панел на устройството
L
AUDIO IN
R
AUDIO
Червен
Бял
: Посока на сигнала
Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
Червен
Бял
L
R
AUDIO OUT
Към изходните конектори за аудиосигнал
на видеокасетофона, цифровия сателитен приемник,
PlayStation, преносим аудиоизточник и др.
Забележка
• Ако направите горепосочената връзка, задайте [Control for HDMI] (Управление на HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата)
на [Off] (Изкл.) (стр. 55).
• Можете са се насладите на звука от компонента, като изберете функцията „AUDIO“ (стр. 24).
19BG
Първи стъпки
Свържете системата така, че видеосигналите от нея и от другия компонент да се изпращат към
телевизора, а аудиосигналите от компонента да се изпращат към системата, както следва.
Първи стъпки
Свързване на антената
Заден панел на устройството
ANTENNA
FM
COAXIAL
75
или
Проводникова FM антена
(включена в комплекта)
Забележка
• Удължете докрай проводниковата FM антена.
• След като я свържете, дръжте я възможно най­хоризонтално.
Съвет
• Ако FM сигналите са слаби, използвайте 75­омов коаксиален кабел (не е включен в комплекта),
за да свържете устройството към външна FM антена.
20BG
Стъпка 3: Свързване към мрежата
Изберете метода според своята LAN (локална мрежа).
Заден панел на устройството
2
Интернет
1
LAN (100)
ADSL модем/
кабелен модем
ETHER
Маршрутизатор
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN кабел
(не е включен в комплекта)
USB адаптер
за безжична мрежа
(не е включен
в комплекта)
1 Настройка на кабелна връзка
Свържете порта LAN (100) на устройството с LAN кабел.
2 Настройка на USB безжична връзка
Използвайте безжична LAN връзка през USB адаптер за безжична мрежа
(само за Sony UWA-BR100*).
USB адаптерът за безжична мрежа може да не е налице в някои региони/държави.
* От ноември 2010 г.
Изключете уреда, преди да свържете удължителния кабел или преди да поставите USB адаптера
за безжична мрежа. След поставянето на USB адаптера за безжична мрежа към основата
и свързването на удължителния кабел към
(USB) порта (преден или заден) включете отново
устройството.
21BG
Първи стъпки
Забележка
• За да свържете системата към мрежата си, трябва да направите мрежови настройки, подходящи
за средата и компонентите, които използвате. За подробности вижте „Настройване на мрежата“ (стр. 45)
и „[Network Settings] (Настройки на мрежата)“ (стр. 56).
Първи стъпки
Забележка
• Допустимото разстояние между USB адаптера за безжична мрежа и маршрутизатора за безжична
LAN мрежа е различно в зависимост от средата, която използвате. Ако системата не може да се свърже
с мрежата или мрежовата връзка е нестабилна, преместете USB адаптера за безжична мрежа или поставете
USB адаптера за безжична мрежа и маршрутизатора на безжичната LAN мрежа по­близо един до друг.
• Можете също да получите информация за мрежовите настройки от следната страница за поддръжка на Sony:
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в Тайван:
http://www.sony-asia.com/support/tw
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
22BG
4
В зависимост от метода на свързване
(стр. 16) направете следната настройка.
• Връзка с HDMI кабел: Следвайте
инструкциите на телевизионния екран.
• Свързване с видеокабел: Изберете
[16:9] или [4:3], така че картината
да се показва правилно.
Преди да изпълните стъпка 4
Уверете се, че всички връзки са сигурни,
и едва след това включете захранващия кабел.
Следвайте стъпките по­долу, за да направите
основните настройки за използване
на системата.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от модела за държавата.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
За повторно извикване на екрана
на „Лесна настройка“
1
На телевизионния екран се показва
началното меню.
0
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Easy Setup] (Лесна настройка),
след което натиснете
.
4
Натиснете C/c, за да изберете [Start]
(Старт), след което натиснете
.
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
Натиснете HOME.
Включете телевизора.
Натиснете [/1.
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, така че сигналът
от системата да се покаже
на телевизионния екран.
Показва се екранът на „Лесна
настройка“.
Показва се екранът на „Лесна
настройка“ за избор на език
за екранния дисплей.
23BG
Първи стъпки
Стъпка 4: Извършване
на „Лесна настройка“
Извършете [Easy Setup]
(Лесна настройка). Следвайте
екранните инструкции, за да
направите основните настройки
чрез C/X/x/c и
.
Първи стъпки
Стъпка 5: Избиране
на източника
Можете да изберете източника
за възпроизвеждане.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел се
покаже желаната функция.
При всяко натискане на FUNCTION
функцията се променя, както следва.
„BD/DVD“ t „FM“ t „HDMI1“ t
„HDMI2“ t „TV“ t „AUDIO“ t
„BD/DVD“ t...
24BG
Функция
Източник
„BD/DVD“
Диск, USB устройство, iPod/
iPhone или мрежово
устройство, което ще се
възпроизвежда от системата
„FM“
FM радио (стр. 37)
„HDMI1“/
„HDMI2“
Компонент, който е свързан
към конекторите HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) на задния
панел (стр. 18)
„TV“
Компонент (телевизор и др.),
който е свързан към конектора
TV (DIGITAL IN OPTICAL)
на задния панел, или телевизор,
съвместим с функцията „Audio
Return Channel“, който
е свързан към конектора HDMI
(OUT) на задния панел (стр. 16)
„AUDIO“
Компонент, който е свързан
към конекторите AUDIO
(AUDIO IN L/R) на задния
панел (стр. 18)
Стъпка 6: Слушане на съраунд звук
Първи стъпки
След като изпълните предишните стъпки и стартирате възпроизвеждането, можете лесно
да слушате съраунд звук. Можете да изберете и предварително програмирани настройки
за съраунд, които са пригодени за различни видове източници на звук. Те произвеждат
вълнуващ и мощен звук като в киносалон в дома ви.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Избиране на настройки за съраунд според предпочитанията ви
за слушане
Методът на настройка се различава в зависимост от функцията.
При възпроизвеждане чрез функцията „BD/DVD“* или „FM“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на телевизионния екран.
2
Натиснете X/x, за да изберете [Surround Setting] (Настройки за съраунд), след което
натиснете
.
3
Натиснете X/x неколкократно, докато желаните настройки за съраунд се покажат
на телевизионния екран.
Вижте таблицата по­долу за описание на настройките за съраунд звук.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
* Настройките за съраунд звук не се прилагат за интернет съдържание.
При възпроизвеждане чрез функцията „HDMI1“, „HDMI2“, „TV“ или „AUDIO“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на дисплея на предния панел.
2
Натиснете X/x неколкократно, докато на дисплея се покаже „SUR. SET“, след което
натиснете
или c.
3
Натиснете X/x неколкократно, докато желаните настройки за съраунд се покажат
на дисплея.
Вижте таблицата по­долу за описание на настройките за съраунд звук.
25BG
4
Натиснете
.
Първи стъпки
Настройката е извършена.
5
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се изключва от дисплея на предния панел.
Забележка
• Когато началното меню се изведе на телевизионния екран, тази настройка може да се промени,
като изберете настройки за съраунд чрез [Surround Setting] (Настройки за съраунд) в [Audio Settings]
(Настройки на звука) в [Setup] (Настройка) (стр. 53).
За изхода на високоговорителите
Настройката по подразбиране е [Auto] (Автоматично) („AUTO“).
Настройки
за съраунд
Ефект
[Auto]
(Автоматично)
„AUTO“
Системата автоматично извежда звука с подходящ ефект в зависимост от източника.
• Двуканален източник: извежда двуканалния звук във вида, в който е.
• Многоканален източник: симулира 7.1­ или 5.1­канален съраунд звук с два предни
високоговорителя и субуфер.
[2ch Stereo]
„2CH ST.“
Системата извежда двуканален звук независимо от формата на звука или броя
на каналите. Многоканалните съраунд формати се смесват до 2 канала.
Забележка
• В зависимост от входния поток настройките за съраунд може да не бъдат ефективни.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, настройките за съраунд не са активирани.
Съвет
• Можете също да изберете настройките за съраунд в [Surround Setting] (Настройки за съраунд)
в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 53).
26BG
Наслаждаване на BONUSVIEW/
BD-LIVE
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
1
2
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че сигналът
от системата да се покаже
на телевизионния екран.
*
1
Свържете USB устройството към
(USB) порта на гърба на уреда.
За локално хранилище използвайте
USB памет от 1 GB или по­голяма.
Натиснете Z и поставете диск в тавата
на диска.
Възпроизвеждане
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Дискове, които
могат да се възпроизвеждат“ (стр. 65).
Някои BD­ROM дискове с логотип
„BD-LIVE*“ имат допълнително
съдържание и други данни, които
могат да бъдат изтеглени за забавление.
Заден панел
USB памет
2
3
• Свържете системата към мрежа
(стр. 21).
• Задайте [BD Internet Connection]
(Връзка на BD с интернет) на [Allow]
(Разрешаване) (стр. 53).
Натиснете Z, за да я затворите.
В началното меню се показва
и възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне
автоматично, изберете
в категорията
[Video] (Видео),
[Music]
(Музика) или
[Photo] (Снимки),
след което натиснете
.
Подготовка за BD-LIVE (само BD-LIVE).
3
Поставете BD­ROM диск с BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация на диска.
Съвет
• За да изтриете данните в USB паметта, изберете
[Erase BD Data] (Изтриване на данни от BD) във
[Video] (Видео), след което натиснете .
Всички данни в папката BUDA ще бъдат изтрити.
27BG
Наслаждаване на Blu-ray 3D
Можете да се насладите на Blu-ray 3D
дискове с логотипа за 3D*.
*
1
Подготовка за възпроизвеждане
на Blu-ray 3D дискове.
• Свържете системата със съвместим
с 3D телевизор чрез
високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта).
• Настройте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера
на телевизионния екран за 3D)
в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 50).
2
Извеждане на информацията
за възпроизвеждане
Можете да проверите информацията
за възпроизвеждане и др., като натиснете
DISPLAY.
Показаната информация се различава
в зависимост от типа диск и състоянието
на системата.
Пример: при възпроизвеждане
на BD­ROM диск
Поставете Blu-ray 3D диск.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с диска.
Съвет
• Вижте и инструкциите за експлоатация
на съвместимия с 3D телевизор.
A Изходна разделителна способност/
видеочестота
B Номер на заглавие или име
C Текущо избраната настройка за звука
D Налични функции (
субтитри)
ъгъл,
звук,
E Информация за възпроизвеждането
Извежда режима на възпроизвеждане,
лентата за състояние
на възпроизвеждането, типа на диска,
видеокодека, скоростта на предаване
на данните, типа на повторението,
изминалото време, общото време
на възпроизвеждане.
F Номер на главата
G Текущо избраният ъгъл
28BG
Забележка
Възпроизвеждане от USB
устройство
1
Свържете USB устройството към
(USB) порта на уреда.
Вижте инструкциите за експлоатация
на USB устройството, преди да
направите връзката.
Наслаждаване на iPod/
iPhone
Можете да се наслаждавате на музика/видео/
снимки и да зареждате батерията на iPod/
iPhone през системата.
Възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки от свързаното
USB устройство.
За типовете файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Типове файлове,
които могат да се възпроизвеждат“ (стр. 66).
• Не изваждайте USB устройството, докато
работи. За да предотвратите увреждане
на данните или повреда на USB
устройството, изключете системата, когато
свързвате или изваждате USB устройството.
Съвместими модели iPod/iPhone
Заден панел
Съвместимите модели iPod/iPhone са
следните. Актуализирайте своя iPod/iPhone
с най­новия софтуер, преди да използвате
със системата.
USB устройство
Преден панел
Предвидено за iPod touch 4-то поколение,
iPod touch 3-то поколение, iPod touch 2-ро
поколение, iPod touch 1-во поколение, iPod
nano 6-о поколение, iPod nano 5-о поколение
(видеокамера), iPod nano 4-то поколение
(видео), iPod nano 3-то поколение (видео),
iPod nano 2-ро поколение (алуминий), iPod
nano 1-во поколение, iPod 5-о поколение
(видео), iPod classic, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone.
USB устройство
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
4
Натиснете X/x, за да изберете
[USB device (front)] (USB устройство
(отпред)) или
[USB device (rear)]
(USB устройство (отзад)), след което
натиснете
.
За да се наслаждавате на iPod/iPhone
през системата
1
Свържете докинг станцията за iPod/
iPhone (включена в комплекта) към
предния или задния
(USB) порт
на уреда, след което поставете iPod/
iPhone върху докинг станцията за iPod/
iPhone.
Когато възпроизвеждате видеофайл/
снимки, свържете изходния конектор
за видеосигнал на докинг станцията
за iPod/iPhone към входния конектор
за видеосигнал на телевизора
с видеокабел (включен в комплекта),
преди да поставите iPod/iPhone върху
докинг станцията за iPod/iPhone.
29BG
x Ако сте избрали [Photo] (Снимки)
в стъпка 3
Преден панел
Телевизор
На телевизионния екран се показва
[Please change the TV input to the video
input...] (Сменете телевизионния
входен сигнал на видео...).
Превключете селектора за входен сигнал
на телевизора така, че сигналът от iPod/
iPhone да се покаже на телевизионния
екран. След това стартирайте
слайдшоуто, като управлявате
iPod/iPhone директно.
или
Заден панел
VIDEO IN
Докинг станция за
iPod/iPhone
USB кабел
(включен в комплекта)
V I D E O O UT
USB
Видеокабел (включен в комплекта)
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
4
Натиснете X/x, за да изберете
[iPod (front)] (iPod (отпред)) или
[iPod (rear)] (iPod (отзад)), след което
натиснете
.
x Ако в стъпка 3 сте избрали [Video]
(Видео) или [Music] (Музика)
Видеофайловете/музикалните
файлове се извеждат като списък
на телевизионния екран.
Продължете към следващата стъпка.
30BG
5
Натиснете C/X/x/c и
, за да
изберете файла, който искате
да възпроизведете.
Звукът от iPod/iPhone се възпроизвежда
от системата.
Когато възпроизвеждате видеофайл,
превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че сигналът
от iPod/iPhone да се покаже
на телевизионния екран.
Можете да управлявате iPod/iPhone
чрез бутоните на дистанционното
управление.
За подробности за работа с iPod/iPhone
вижте и инструкциите за експлоатация
на iPod/iPhone.
Забележка
• За да промените настройка на системата, като
например настройките за съраунд, докато
разглеждате изображения от своя iPod/iPhone
на телевизора, изберете входния сигнал
на телевизор да е от системата.
За управляване на iPod/iPhone чрез
дистанционното управление
Можете да управлявате iPod/iPhone чрез
бутоните на дистанционното управление.
Следващата таблица съдържа бутони, които
биха могли да се използват. (В зависимост
от модела на iPod/iPhone управлението може
да се различава.)
За
[Video] (Видео)/
[Music] (Музика)
Действие
N
Стартиране на възпроизвеждане.
X
Поставяне на възпроизвеждането
на пауза.
x
Спиране на възпроизвеждането.
m или M
Бързо превъртане назад или
напред.
. или > Преминаване към предишен/
следващ файл или глава
(ако има такива).
За
[Photo] (Снимки)
Натиснете
Действие
N, X
Стартиране/поставяне на пауза
на възпроизвеждането.
Когато натиснете и задържите
някой от тези бутони за няколко
секунди, свързаният iPod/iPhone
преминава в режим на заспиване.
x
Поставяне на възпроизвеждането
на пауза.
m или M
Бързо превъртане назад или
напред.
. или > Преминаване към предишен/
следващ файл.
Когато натиснете и задържите
някой от тези бутони за няколко
секунди, свързаният iPod/iPhone
бързо превърта назад или напред.
DISPLAY
Включване на подсветката
(или удължаване с 30 секунди).
OPTIONS, C
Връщане към предишен дисплей/
папка в йерархията.
X/x
Избиране на предишния/
следващия елемент.
,c
Въвеждане на избрания елемент.
Забележка
• iPod/iPhone се зарежда, когато е свързан към
системата, докато тя е включена.
• Когато [Auto Standby] (Автоматичен режим
на готовност) е зададен на [On] (Вкл.), системата
може да се изключи автоматично, докато
използвате iPod/iPhone.
• Не можете да прехвърляте песни върху iPod/
iPhone от тази система.
Възпроизвеждане
Натиснете
• Sony не може да поеме отговорност, в случай
че данни, записани на iPod/iPhone, бъдат
загубени или повредени при използване на iPod/
iPhone, свързан към този уред.
• Този продукт е проектиран специално за работа
с iPod/iPhone и е одобрен като отговарящ
на стандартите за производителност на Apple.
• Не изваждайте iPod/iPhone, докато работи. За да
предотвратите увреждане на данните или повреда
на iPod/iPhone, изключете системата при
свързване или изваждане на iPod/iPhone.
• Системата разпознава само устройства iPod/
iPhone, които вече са били свързани към нея.
• Функцията за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, не работи, докато възпроизвеждате
видеофайлове/снимки от iPod/iPhone.
• Когато свържете iPod, който не е съвместим
с функцията за видеоизход, и изберете
[iPod (front)] (iPod (отпред)) или
[iPod (rear)] (iPod (отзад)) във [Video] (Видео)
или [Photo] (Снимки), на телевизионния екран се
показва предупредително съобщение.
• Системата може да разпознае до 3000 файла
(включително папки).
Възпроизвеждане
през мрежа
Поточно предаване на BRAVIA
Internet Video
BRAVIA Internet Video осигурява директно
до устройството избрано интернет
съдържание и разнообразни развлечения
по заявка.
Съвет
• Част от интернет съдържанието изисква
регистрация през компютър, преди да може да
бъде възпроизвеждано.
1
Подготовка за BRAVIA Internet Video.
Свържете системата към мрежа
(стр. 21).
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
31BG
3
Натиснете X/x, за да изберете икона
на доставчик на интернет съдържание,
след което натиснете
.
Налични опции
Ако списъкът с интернет съдържание
не може да се извлече, той ще се
представи като неполучена икона или
нова икона.
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции
за възпроизвеждане. Наличните елементи
се различават в зависимост от ситуацията.
За използване на контролния панел
Контролният панел се показва, когато
видеофайлът започне да се възпроизвежда.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от доставчиците на интернет
съдържание.
За повторно показване натиснете DISPLAY.
A Дисплей за управление
Натиснете C/X/x/c или
по възпроизвеждането.
за операции
B Лента за състояние на възпроизвеждането
Лента за състояние, посочващ текущото
местоположение курсор, време
на възпроизвеждане, продължителност
на видеофайла.
C Индикатор за състояние на мрежата
Посочва силата на сигнала за безжична
връзка.
Посочва кабелна връзка.
D Скорост на предаване на данни
по мрежата.
Общи опции
Елементи
Подробности
[Surround Setting]
(Настройки
за съраунд)
Промяна на настройките
за съраунд (стр. 25).
[Repeat Setting]
(Настройка
за повторение)
Задаване на повторно
възпроизвеждане.
[3D Menu]
(3D меню)
[3D Depth Adjustment]
(Регулиране
на 3D дълбочината):
Регулиране на дълбочината
на 3D изображения.
[Favourites List]
(Списък
с предпочитани)
Показване на списъка
с предпочитани.
[Play/Stop]
(Възпроизвеждане/
стоп)
Стартиране или спиране
на възпроизвеждането.
[Play from start]
(Възпроизвеждане
от началото)
Възпроизвеждане
на елемента от началото.
[Add to Favourites]
(Добавяне към
предпочитани)
Добавяне на елемента
с интернет съдържание
в списъка с предпочитани.
[Remove from
Favourites]
(Премахване
от предпочитани)
Изтриване на елемент
с интернет съдържание
от списъка с предпочитани.
E Името на следващия видеофайл.
F Името на текущо избрания видеофайл.
32BG
Само
[Video] (Видео)
Елементи
Подробности
[A/V SYNC]
(Аудио­видео
синхронизиране)
Коригиране
на несъответствието между
картина и звук.
За подробности вижте
„Регулиране на забавянето
между картината и звука“
(стр. 34).
Елементи
Подробности
[3D Output Setting] Настройка дали да се
(Настройка
извежда автоматично
за извеждане на 3D) 3D видеосигнал, или не.
[Video Settings]
(Настройки
за видео)
• [Picture Quality Mode]
(Режим на качество
на картината): Избиране
на настройките
на картината при
различна осветеност.
• [FNR]: Намалява
случайния шум, който се
показва в картината.
• [BNR]: Намалява
подобния на мозайка
шум в картината.
• [MNR]: Намалява лекия
шум около контурите
в картината.
[Pause]
(Пауза)
Поставяне
на възпроизвеждането
на пауза.
[Top Menu]
(Главно меню)
Показване на главното
меню на BD или DVD диск.
[Menu/Popup Menu] Показване на изскачащото
(Меню/изскачащо
меню на BD­ROM диск или
меню)
менюто на DVD диск.
[Title Search]
(Търсене
на заглавие)
Търсене на заглавие
на BD­ROM/DVD VIDEO
дискове и стартиране
на възпроизвеждането
от началото.
[Chapter Search]
(Търсене на глава)
Търсене на глава
и стартиране
на възпроизвеждането
от началото.
[Angle]
(Ъгъл)
Превключване към други
зрителни ъгли, когато са
записани няколко такива
на BD­ROM/DVD VIDEO
дискове.
Подробности
[IP Content
Noise Reduction]
(Намаляване
на шума
на съдържание
по IP)
Коригиране на качеството
на видеосигнала
за интернет съдържание.
Само
[Music] (Музика)
Елементи
Подробности
[Add Slideshow
BGM] (Добавяне
на фонова музика
към слайдшоу)
Регистриране на файлове
с музика в USB паметта
като фонова музика
за слайдшоу (BGM).
[Shuffle Setting]
(Настройка
за разбъркване)
(само при iPod/
iPhone)
Задаване на разбъркано
възпроизвеждане.
Само
Възпроизвеждане
Забележка
• 3D видеосигналът
от конектора HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) се
извежда независимо
от тази настройка.
Елементи
[Photo] (Снимки)
Елементи
Подробности
[Slideshow]
(Слайдшоу)
Стартиране на слайдшоу.
[Slideshow Speed]
(Скорост
на слайдшоуто)
Промяна на скоростта
на слайдшоуто.
[Slideshow Effect]
(Ефект при
слайдшоуто)
Задаване на ефекта
при възпроизвеждане
на слайдшоу.
[Slideshow BGM]
• [Off] (Изкл.): Изключване
(Фонова музика при на функцията.
слайдшоу)
• [My Music from USB]
(Моята музика от USB):
Задаване на файловете
с музика, регистрирани
в [Add Slideshow BGM]
(Добавяне на фонова
музика към слайдшоу).
• [Play from Music CD]
(Възпроизвеждане
от музикален
компактдиск):
Задаване на записите
от CD­DA (музикални
компактдискове).
[Rotate Left]
(Завъртане наляво)
Завъртане на снимката
на 90 градуса обратно
на часовниковата стрелка.
33BG
Елементи
Подробности
[Rotate Right]
Завъртане на снимката
(Завъртане надясно) на 90 градуса по посока
на часовниковата стрелка.
[View Image]
(Преглеждане
на изображение)
Показване на избраното
изображение.
Регулиране на забавянето
между картината и звука
При възпроизвеждане чрез
функцията „HDMI1“, „HDMI2“,
„TV“ или „AUDIO“
1
Менюто на опцията се показва
на дисплея на предния панел.
2
Натиснете X/x неколкократно, докато
на дисплея се покаже „A/V SYNC“,
след което натиснете
или c.
3
Натиснете X/x, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
(A/V SYNC)
Когато звукът и картината на телевизионния
екран се разминават, можете да регулирате
забавянето между тях.
Методът на настройка се различава
в зависимост от функцията.
Забележка
• В зависимост от входния поток функцията
„A/V SYNC“ може да не е ефективна.
При възпроизвеждане
на видеосъдържание чрез
функцията „BD/DVD“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на телевизионния екран.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[A/V SYNC] (Аудио-видео
синхронизиране), след което
натиснете
.
3
Натиснете C/c, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
34BG
Натиснете OPTIONS.
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
5
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се изключва
от дисплея на предния панел.
Корекция на звука
Избиране на ефект,
подходящ за източника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Когато системата възпроизвежда
BD/DVD VIDEO диск, записан с няколко
аудиоформата (PCM, Dolby Digital, MPEG
аудио или DTS) или с многоезични записи,
можете да промените аудиоформата или
езика.
При компактдиск можете да изберете звука
от десния или левия канал и да слушате звука
на избрания канал и през десния, и през
левия високоговорител.
Корекция на звука
Можете да изберете подходящ звуков режим
за филми или музика.
Избиране
на аудиоформат,
многоезични записи
или канал
SOUND
MODE +/–
Натиснете SOUND MODE +/– неколкократно
по време на възпроизвеждане, докато
на дисплея на предния панел се покаже
желаният режим.
• „AUTO“: Системата избира „MOVIE“ или
„MUSIC“ автоматично, за да произведе
звуковия ефект в зависимост от диска или
звуковия поток.
• „MOVIE“: Системата осигурява звука
за филми.
• „MUSIC“: Системата осигурява звука
за музика.
• „SPORTS“: Системата добавя реверберация
за спортни програми.
• „GAME ROCK“: Системата осигурява звука
за музикални/ритъм игри.
Забележка
• В зависимост от диска или източника, когато
изберете „AUTO“, началото на звука може да бъде
отрязано, докато системата избира оптималния
режим автоматично. За да избегнете отрязване
на звука, изберете опция, различна от „AUTO“.
• В зависимост от входния поток режимът на звука
може да не бъде ефективен.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD,
тази функция не работи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Натиснете
неколкократно по време
на възпроизвеждане, за да изберете
желания аудиосигнал.
Аудиоинформацията се показва
на телевизионния екран.
x BD/DVD VIDEO диск
В зависимост от BD/DVD VIDEO диска
начинът на избиране на език се различава.
Когато са показани 4 цифри, те указват код
на езика. Вижте „Списък с кодове на езици“
(стр. 69), за да проверите за кой език се отнася
кодът. Когато един и същи език се показва два
или повече пъти, BD/DVD VIDEO дискът
е записан в няколко аудиоформата.
35BG
x DVD­VR диск
Показват се типовете аудиозаписи, записани
върху диск.
Пример:
• [ Stereo] (Стерео)
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1))
• [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2))
• [ Main] (Основен)
• [ Sub] (Допълнителен)
• [ Main/Sub] (Основен/допълнителен)
Забележка
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1)
и [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2))
не се показват, когато на диска е записа
само един аудиопоток.
x Компактдиск
• [ Stereo] (Стерео): Стандартният
стерео звук.
• [ 1/L] (1/Л): Звукът от левия канал (моно).
• [ 2/R] (2/Д): Звукът от десния канал (моно).
• [ L+R] (Л+Д): Звукът от десния
и левия канали, извеждан съответния
високоговорител поотделно.
Наслаждаване
на многоканален звук
(DUAL MONO)
Можете да слушате многоканален звук,
когато системата получава или
възпроизвежда Dolby Digital многоканален
сигнал.
Забележка
• За да приемете сигнал Dolby Digital, трябва да
свържете телевизор или друг компонент към
системата чрез цифров оптичен кабел (стр. 16).
Ако телевизорът е съвместим с функцията
„Audio Return Channel“ (страници 16, 55),
можете да получите Dolby Digital сигнал
през HDMI кабел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Натиснете
неколкократно, докато се
покаже желаният сигнал на дисплея
на предния панел.
• „MAIN“: Ще се изведе звук
на основния език.
• „SUB“: Ще се изведе звук
на допълнителния език.
• „MAIN/SUB“: Ще се изведе смесен
звук както на основния,
така и на допълнителния език.
36BG
Ръчна настройка
Натиснете TUNING +/– неколкократно.
Тунер
3
Слушане на радио
Можете да слушате звук от радиото
от високоговорителите на системата.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бутони
с цифри
При наличие на шум при FM програма
Ако има шум при FM програма, можете да
изберете монофонично приемане на сигнала.
Няма да има стерео ефект, но приемането
на сигнала ще се подобри.
1
C/X/x/c,
2
Натиснете X/x, за да изберете
[FM Mode] (FM режим), след което
натиснете
.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Monaural] (Моно).
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
x
• [Stereo] (Стерео): Стерео приемане
на сигнала.
• [Monaural] (Моно): Монофонично
приемане на сигнала.
2 +/–
Текуща станция
Текущ честотен диапазон
и предварително зададен номер
4
FM 07
SONY FM
Име на станцията
2
Натиснете
.
Настройката е извършена.
88.00 MHz
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на телевизионния екран.
0
Тунер
FUNCTION
1
Коригирайте силата на звука,
като натискате 2 +/–.
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел се
покаже „FM“.
За изключване на радиото
Натиснете "/1.
Предварително задаване
на радиостанции
Изберете радиостанцията.
Можете да настроите предварително
до 20 радиостанции. Преди настройка се
уверете, че сте намалили силата на звука
на минимум.
Автоматична настройка
1
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
На телевизионния екран се показва
[Auto Tuning] (Автоматична настройка).
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
За да спрете автоматичната настройка,
натиснете TUNING +/– или x.
2
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел се
покаже „FM“.
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
37BG
3
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на телевизионния екран.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Preset Memory] (Памет
за предварително задаване),
след което натиснете
.
5
Натиснете X/x, за да изберете желания
номер на предварително зададената
станция, след което натиснете
.
6
Повторете стъпки от 2 до 5, за да
запаметите други станции.
За промяна на номера
на предварително зададена станция
Изберете желания номер на предварително
зададена станция, като натиснете
PRESET +/–, след което изпълнете
процедурата от стъпка 3.
Избиране на предварително
зададената станция
1
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
Настройва се последната станция,
от която е получен сигнал.
2
Натиснете PRESET +/– неколкократно,
за да изберете предварително
зададената станция.
Номерът и честотата на предварително
зададената станция се показват
на телевизионния екран и на дисплея
на предния панел.
При всяко натискане на бутона
системата се настройва на една
предварително зададена станция.
Съвет
• Можете да изберете номер на предварително
зададената станция директно, като натиснете
бутоните с цифри.
38BG
Използване на системата
за предаване на данни
(RDS)
Какво представлява системата
за предаване на данни?
Системата за предаване на данни (RDS)
е услуга на излъчване, която позволява
на радиостанциите да изпращат
допълнителна информация заедно
с обичайния сигнал на програмата.
Този тунер предлага удобни RDS функции,
като показване на името на станцията.
Името на станцията се показва
и на телевизионния екран.
Приемане на RDS излъчвания
Трябва само да изберете станция
от честотния диапазон FM.
Когато настроите станция, предлагаща
RDS услуги, името й* се показва на дисплея
на предния панел.
* Ако не бъде прието RDS излъчване, името
на станцията не се показва на дисплея.
Забележка
• RDS може да не работи нормално, ако станцията,
на която сте настроили, не предава RDS сигнала
правилно или ако сигналът е слаб.
• Не всички FM станции предоставят RDS услуга,
нито предоставят един и същи тип услуги.
Ако не сте запознати със системата RDS,
консултирайте се с местните радиостанции
за подробности за RDS услугите във вашия регион.
Съвет
• Докато приемате RDS излъчване, при всяко
натискане на DISPLAY дисплеят на предния панел
се променя, както следва:
Име на станцията t Честота t Номер
на предварително зададената станция t
Информация за потока/състояние
на декодиране* t Име на станцията t …
* Не се показва в зависимост от настройката
на [Surround Setting] (Настройки
за съраунд).
Възпроизвеждане с едно докосване
Други операции
Използване на функцията
Control for HDMI
(Управление за HDMI)
за „BRAVIA“ Sync
Забележка
• Някои функции може да се използват само ако
свързаният телевизор е съвместим и изискват
предварителна настройка през него. Вижте
инструкциите му за експлоатация.
• За да използвате функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата, трябва да
направите аудиовръзка между системата
и телевизора (стр. 16).
Използване на „BRAVIA“ Sync
Управление за HDMI – лесна
настройка
Можете да настроите функцията
[Control for HDMI] (Управление за HDMI)
на системата автоматично, като активирате
съответната настройка на телевизора.
За подробности за функцията вижте
„[HDMI Settings] (Настройки на HDMI)“
(стр. 55)
Изключване на захранването
на системата
Можете да изключите системата
синхронизирано с телевизора.
Забележка
• Системата не се изключва автоматично, докато
възпроизвежда музика или когато е зададена
на функцията „FM“.
Контрол на звука, възпроизвеждан
от системата
Можете да улесните управлението, за да
слушате звук от телевизора или други
компоненти.
Можете да използвате функцията за контрол
на звука, възпроизвеждан от системата,
както следва:
• Когато системата е включена, звукът
на телевизора или други компоненти
може да се извежда от нейните
високоговорители.
• Когато звукът от телевизора или други
компоненти се извежда през
високоговорителите на системата, можете
да промените кои да са те, като натиснете
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Когато звукът от телевизора и другите
компоненти се извежда през
високоговорителите на системата, можете
да регулирате силата и да изключите звука
на системата чрез управлението
на телевизора.
Други операции
Тази функция е налице при телевизори
с функцията „BRAVIA“ Sync.
Като свързвате компоненти на Sony, които са
съвместими с функцията Control for HDMI
(Управление за HDMI) през HDMI кабел,
управлението се улеснява.
Когато натиснете N на дистанционното
управление, системата и телевизорът се
включват, а за вход на телевизора се избира
HDMI входът, към който е свързана
системата.
Забележка
• Докато телевизорът е в режим PAP (картина
и картина) или системата възпроизвежда
видеофайлове/снимки от iPod/iPhone, функцията
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, няма да работи.
• В зависимост от телевизора, когато регулирате
силата на звука на уреда, тя се появява
на телевизионния екран. В този случай нивата
на звука, които се показват на телевизионния
екран и на дисплея на предния панел на уреда,
може да се различават.
Обратен звуков канал
Можете да слушате звук от телевизора през
системата с помощта на само един HDMI
кабел. За подробности за настройката вижте
„Свързване на телевизора“ (стр. 16).
39BG
Лесно дистанционно управление
3
Можете да управлявате основните функции
на системата чрез дистанционното
управление на телевизора, когато
видеосигналът от системата е изведен
на телевизионния екран.
Натиснете X/x, за да изберете
[Audio Settings] (Настройки на звука),
след което натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Speaker Settings] (Настройки
на високоговорителите), след което
натиснете
.
Следване на езика
Когато промените езика за екранния
дисплей на телевизора, езикът на екранния
дисплей на системата също се променя след
нейното рестартиране.
Показва се екранът [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите).
5
Натиснете X/x, за да изберете
елемента, след което натиснете
.
Проверете следните настройки.
Управление на маршрутизирането
Когато извършвате възпроизвеждане с едно
докосване от свързания компонент,
системата се включва и задава функцията
си на „HDMI1“ или „HDMI2“ (в зависимост
от използвания входен HDMI конектор),
а за вход на телевизора автоматично се
избира HDMI входът, към който
е свързана системата.
Забележка
• Уверете се, че компонентът е свързан към
системата чрез HDMI кабел и че функцията
Control for HDMI (Управление за HDMI)
в компонента е включена.
x [Distance] (Разстояние)
Когато местите високоговорителите,
не забравяйте да зададете параметрите
за разстоянието (A) от позицията
на слушане до тях.
Можете да го зададете от 0,0 до 7,0 метра.
Високоговорителите на илюстрацията
отговарят на следните:
1Преден ляв високоговорител (L)
2Преден десен високоговорител (R)
3Субуфер
1
Настройване
на високоговорителите
3
2
A
[Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите)
За да получите възможно най­добрия
съраунд звук, настройте връзката
на високоговорителите и разстоянието им
от позицията на слушане. След това
използвайте тестовия тон, за да уеднаквите
нивото и баланса на високоговорителите.
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
40BG
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен) 3.0 m
(3,0 м): задаване на разстоянието
до предните високоговорители.
[Subwoofer] (Субуфер) 3.0 m (3,0 м):
задаване на разстоянието до субуфера.
Забележка
• В зависимост от входния поток функцията
[Distance] (Разстояние) може да не е ефективна.
x [Level] (Ниво)
Можете да регулирате нивото на звука
на високоговорителите. Можете да зададете
параметри от –6,0 dB до +6,0 dB.
Не забравяйте да зададете [Test Tone]
(Тестов тон) на [On] (Вкл.) за лесно
регулиране.
x [Test Tone] (Тестов тон)
Високоговорителите ще издадат тестов тон,
за да регулирате нивото.
[Off] (Изкл.): Високоговорителите не издават
тестов тон.
[On] (Вкл.): Тестовият тон се издава
последователно от всеки високоговорител,
докато нивото се регулира. Когато изберете
един от елементите на [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите),
тестовият тон се издава последователно
от всеки високоговорител.
Регулирайте нивото на звука, както следва.
1
Задайте [Test Tone] (Тестов тон)
на [On] (Вкл.).
2
Натиснете X/x, за да изберете [Level]
(Ниво), след което натиснете
.
3
Натиснете X/x, за да изберете желания
тип високоговорител, след което
натиснете
.
4
Натиснете C/c, за да изберете десния
или левия високоговорител, след което
натиснете X/x, за да регулирате
нивото.
5
6
7
Натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете
[Test Tone] (Тестов тон), след което
натиснете
.
9
Натиснете X/x, за да изберете [Off]
(Изкл.), след което натиснете
.
Забележка
• Сигналите на тестовия тон не се извеждат през
конектора HDMI (OUT).
Съвет
• За да регулирате силата на звука на всички
високоговорители едновременно, натиснете
2 +/–.
Използване на таймера
за заспиване
Можете да настроите системата да се
изключи след предварително зададено време,
така че да можете да заспите, докато слушате
музика. Времето може да се настрои
на интервали от 10 минути.
Други операции
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен) 0.0 dB
(0,0 dB): задаване на нивото на предните
високоговорители.
[Subwoofer] (Субуфер) 0.0 dB (0,0 dB):
задаване на нивото на субуфера.
8
Натиснете SLEEP.
При всяко натискане на SLEEP индикацията
на минутите (оставащото време) на дисплея
на предния панел се променя с 10 минути.
Когато настроите таймера за заспиване,
оставащото време се показва на всеки
5 минути.
Когато оставащото време е по­малко
от 2 минути, на дисплея започва да
мига „SLEEP“.
За проверка на оставащото време
Натиснете SLEEP веднъж.
За промяна на оставащото време
Натиснете SLEEP неколкократно, за да
изберете желаното време.
Повторете от стъпки от 3 до 5.
Натиснете RETURN.
Системата се връща към
предишния екран.
41BG
Деактивиране
на бутоните на уреда
(Заключване за деца)
Можете да деактивирате бутоните на уреда
(с изключение на "/1), за да предотвратите
неправилни действия, като например детска
пакост (функция за заключване за деца).
Натиснете x на уреда за повече
от 5 секунди.
На дисплея на предния панел се
показва „LOCKED“.
Функцията за заключване за деца се
активира и бутоните на уреда се заключват.
(Можете да управлявате системата чрез
дистанционното управление.)
За да отмените функцията, натиснете x
за повече от 5 секунди, така че на дисплея
да се покаже „UNLOCK“.
Забележка
• Когато натискате бутоните на уреда, докато
е включена функцията за заключване за деца,
на дисплея на предния панел мига „LOCKED“.
Управление
на телевизора
с предоставеното
дистанционно управление
Като регулирате сигнала от предоставеното
дистанционно управление, можете да
контролирате телевизора с него.
Забележка
• Когато смените батериите на дистанционното
управление, е възможно кодът му да се
възстанови до настройката по подразбиране
(SONY). Настройте повторно подходящия код.
42BG
Подготвяне на дистанционното
управление за контролиране
на телевизора
Натиснете и задръжте TV "/1, докато
въвеждате кода на производителя
на телевизора ви (вижте таблицата
по­долу) с помощта на бутоните с цифри.
След това отпуснете TV "/1.
Ако настройката е неуспешна, запаметеният
към момента код няма да се промени.
Въведете отново кода.
Кодове за телевизори, които могат да
бъдат управлявани
Ако са посочени няколко кода, опитайте
да ги въведете последователно, докато
намерите този, който работи с телевизора ви.
Производител
Код
SONY
01 (по подразбиране)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Промяна на яркостта
на дисплея на предния
панел
Натиснете DIMMER.
При всяко натискане на DIMMER яркостта
на дисплея на предния панел се променя.
Икономисване на енергия
в режим на готовност
Проверете дали са направени следните
две настройки:
– [Control for HDMI] (Управление на HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
е зададено на [Off] (Изкл.) (стр. 55).
– [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране) е зададено на [Off] (Изкл.)
(стр. 55).
Със системата можете да се свържете
с интернет и да разглеждате уебсайтове,
като например началната страница на Sony.
1
Подгответе системата за сърфиране
в интернет.
Свържете системата към мрежа (стр. 21).
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Network] (Мрежа).
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Internet Browser] (Интернет браузър),
след което натиснете
.
Докато страницата, която искате да зададете,
е показана, изберете [Set as start page]
(Задаване като начална страница)
от менюто с опции.
За връщане към предишната
страница
Изберете [Previous page]
(Предишна страница) от менюто с опции.
Ако предишната страница не се покаже
дори ако изберете [Previous page]
(Предишна страница), отидете
на [Window List] (Списък с прозорците)
от менюто с опциите и от списъка изберете
страницата, на която искате да се върнете.
За изход от интернет браузъра
Натиснете HOME.
Други операции
Сърфиране в уебсайтове
За задаване на началната страница
по подразбиране
Екран на интернет браузъра
Можете да проверите информацията
за уебсайт, като натиснете DISPLAY.
Информацията на екрана се различава
в зависимост от състоянието на уебсайта
и страницата.
Появява се екранът [Internet Browser]
(Интернет браузър).
Забележка
• Някои уебсайтове може да не се визуализират
правилно или да не работят.
За въвеждане на URL адрес
Изберете [URL entry] (Въвеждане
на URL адрес) от менюто с опции.
Въведете URL адреса с помощта
на софтуерната клавиатура, след което
изберете [Enter] (Въвеждане).
A Заглавие на страницата
B Курсор
Премествайте чрез натискане на C/X/x/c.
Поставете курсора върху връзката,
която искате да прегледате, след което
натиснете . Свързаният уебсайт се
визуализира.
C Адрес на страницата
43BG
D Икона за SSL
Показва се, когато свързаният URL адрес
е сигурен.
E Индикатор за силата на сигнала
Показва се, когато системата е свързана
към безжична мрежа.
F Лента за напредъка/икона за зареждане
Показва се, когато страницата се чете,
или по време на изтегляне/прехвърляне
на файл.
G Поле за въвеждане на текст
Натиснете , след което изберете [Input]
(Въвеждане) от менюто с опции, за да
отворите софтуерната клавиатура.
H Плъзгач
Натиснете C/X/x/c, за да преместите
визуализацията на страницата наляво,
нагоре, надясно или надолу.
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
44BG
Елементи
Подробности
[Browser Setup]
(Настройка
на браузъра)
Показване на настройките
на интернет браузъра.
• [Zoom] (Мащабиране):
увеличаване или
намаляване на размера
на визуализираното
съдържание.
• [JavaScript Setup]
(Настройка на JavaScript):
задаване дали да се
активира, или деактивира
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Настройка
на „бисквитките“):
задаване дали браузърът
да приема „бисквитки“,
или не.
• [SSL Alarm Display]
(Предупредителна
индикация за SSL):
задаване дали да се
активира, или
деактивира SSL.
Елементи
[Input]
(Въвеждане)
Подробности
Показва софтуерната
клавиатура за въвеждане
на знаци по време
на преглеждане на уебсайт.
[Break]
Преместване на курсора
(Нов ред)
на следващия ред в полето
за въвеждане на текст.
[Delete]
Изтриване на един знак
(Изтриване)
отляво на курсора по време
на въвеждане на текст.
[Window List]
Показва списък с всички
(Списък
отворени в момента
с прозорците)
уебсайтове.
Позволява ви да се върнете
към вече визуализирани
уебсайтове чрез избиране
на прозореца.
[Bookmark List]
Показва списъка
(Списък с отметки) с отметките.
[Character encoding] Задаване на кода
(Кодиране
за знаците.
на знаците)
[Previous page]
Преминаване към
(Предишна
предишната показана
страница)
страница.
[Next page]
Преминаване към
(Следваща
следващата вече показана
страница)
страница.
[Cancel loading]
Спиране на зареждането
(Отказ
на страница.
на зареждането)
[Reload]
Презареждане на същата
(Презареждане)
страница.
[URL entry]
Позволява ви да въведете
(Въвеждане на URL URL адрес, когато
адрес)
е показана софтуерната
клавиатура.
[Add to Bookmark]
Добавяне на показания
(Добавяне към
в момента уебсайт към
отметките)
списъка с отметки.
[Set as start page]
Задаване на показания
(Задаване като
в момента уебсайт като
начална страница)
начална страница
по подразбиране.
[Open in new
Отваряне на връзка в нов
window]
прозорец.
(Отваряне в нов
прозорец)
[Display certificate]
Показване
(Показване
на сертификатите
на сертификата)
на сървъра, изпратени
от страници,
поддържащи SSL.
4
Настройване на мрежата
Натиснете X/x, за да изберете
[Internet Settings] (Настройки
за интернет), след което
.
Появява се екранът [Internet Settings]
(Настройки за интернет).
[Internet Settings] (Настройки
за интернет)
Преди да настроите, свържете системата към
мрежата. За подробности вижте „Стъпка 3:
Свързване към мрежата“ (стр. 21).
За отваряне на екрана с настройки
1
Натиснете HOME.
2
3
4
5
6
7
8
9
Забележка
• Елементите в [Internet Settings] (Настройки
за интернет) са необходими за свързване
с интернет. Въведете съответните стойности
(с букви и цифри) за маршрутизатора ви
за широколентова или безжична LAN връзка.
Елементите, които трябва да се настроят, може да
се различават в зависимост от доставчика
на интернет услуги или маршрутизатора.
За подробности вижте ръководствата,
предоставени от доставчика на интернет
услуги или придружаващи маршрутизатора.
• За повече информация посетете следния
URL адрес.
0
HOME
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
Други операции
1
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в Тайван:
http://www.sony-asia.com/support/tw
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Network Settings] (Настройки
на мрежата), след което натиснете
При свързване към LAN
с LAN кабел
.
Следвайте стъпките по­долу за свързване
към LAN мрежа (локална мрежа).
Автоматична настройка
1
Натиснете X/x, за да изберете
[Wired Setup] (Настройка на кабелна
връзка) в екрана [Internet Settings]
(Настройки за интернет), след което
натиснете
.
45BG
2
Натиснете C/X/x/c и бутоните
с цифри, за да настроите следните
елементи, след което натиснете
.
– [Primary DNS] (Основен DNS адрес)
– [Secondary DNS] (Вторичен
DNS адрес)
• [Specify IP address] (Посочване
на IP адрес): въведете настройките
на мрежата ръчно според мрежата ви.
Натиснете C/X/x/c и бутоните
с цифри, за да настроите следните
елементи, след което натиснете
.
– [IP Address] (IP адрес)
– [Subnet Mask] (Маска на подмрежа)
– [Default Gateway] (Шлюз
по подразбиране)
– [Primary DNS] (Основен DNS адрес)
– [Secondary DNS] (Вторичен
DNS адрес)
Натиснете X/x, за да изберете
[Auto] (Автоматично), след което
натиснете
.
Системата извършва настройката
на мрежата автоматично и интернет
настройките се показват
на телевизионния екран.
3
4
Натиснете c.
Натиснете X/x, за да изберете
[Save & Connect] (Запазване
и свързване), след което натиснете
.
Системата стартира проверка
на връзката с мрежата.
5
Изчакайте да се покаже съобщението
[Internet Settings is now complete.]
(Настройките за интернет завършиха.),
след което натиснете
.
Настройката е завършена.
Ако съобщението не се покаже,
следвайте съобщенията на екрана.
4
Ръчна настройка
1
Натиснете X/x, за да изберете
[Wired Setup] (Настройка на кабелна
връзка) в екрана [Internet Settings]
(Настройки за интернет), след което
натиснете
.
2
Натиснете X/x, за да изберете [Custom]
(По избор), след което натиснете
.
3
Натиснете X/x, за да изберете типа
настройка на мрежата, след което
натиснете
.
• [Auto] (Автоматично): Системата
задава IP адреса автоматично и се
показва екранът [DNS Settings]
(Настройки за DNS).
Когато изберете [Auto] (Автоматично)
и натиснете
, системата задава
настройката за DNS автоматично.
Когато изберете [Specify IP address]
(Посочване на IP адрес) и натиснете
, въведете настройките
за DNS ръчно.
46BG
Натиснете X/x, за да изберете
настройката за прокси сървър,
след което натиснете
.
• [No] (Не): не се използва
прокси сървър.
• [Yes] (Да): въведете настройката
за прокси сървър.
Натиснете C/X/x/c и бутоните
с цифри, след което натиснете
.
Стойността на настройките за интернет
се показва на телевизионния екран.
5
6
Натиснете c.
Натиснете X/x, за да изберете
[Save & Connect] (Запазване
и свързване), след което натиснете
.
Системата стартира проверка
на връзката с мрежата.
7
Изчакайте да се покаже съобщението
[Internet Settings is now complete.]
(Настройките за интернет завършиха.),
след което натиснете
.
Настройката е завършена.
Ако съобщението не се покаже,
следвайте съобщенията на екрана.
2
При свързване към безжична
LAN мрежа с USB безжичен
LAN адаптер
Системата търси налични безжични
LAN мрежи, след което се показва
списък с безжичните LAN мрежи.
Следвайте стъпките по­долу за свързване
към безжична LAN мрежа (локална мрежа).
3
Когато безжичният ви
маршрутизатор е съвместим
с функцията WPS
Натиснете X/x, за да изберете
[USB Wireless Setup] (USB настройка
на безжична връзка) в екрана
[Internet Settings] (Настройки
за интернет), след което натиснете
2
Натиснете X/x, за да изберете
[Wi­Fi Protected Setup (WPS)],
след което натиснете
.
3
x Когато избраната безжична LAN
мрежа е незащитена
Настройката на безжичната LAN
връзка е завършена. След това въведете
настройките на IP адреса, като следвате
стъпките в „Автоматична настройка“ или
„Ръчна настройка“ в „При свързване към
LAN с LAN кабел“ по­горе.
.
x Когато избраната безжична
LAN мрежа е защитена
Показва се екранът за въвеждане
на WEP или WPA ключ. Продължете
към стъпка 5.
Активирайте функцията WPS
на безжичния си маршрутизатор,
натиснете X/x, за да изберете [Start]
(Старт), след което натиснете
.
x За посочване на името
на безжичната LAN мрежа
Изберете [Manual Entry]
(Ръчно въвеждане).
Появява се екранът за въвеждане.
Въведете името на безжичната
LAN мрежа, като следвате съобщенията
на екрана, след което натиснете c.
За подробности относно активирането
на функцията WPS вижте инструкциите
за експлоатация на маршрутизатора.
4
Изчакайте да се покаже съобщението
[Wi­Fi Protected Setup was successful.]
(Wi­Fi Protected Setup беше успешно.),
след което натиснете c.
4
Настройката на безжичната LAN връзка
и IP адреса е завършена.
След това въведете настройката
за прокси сървър. Следвайте стъпките
от 4 до 7 на „Ръчна настройка“
в „При свързване към LAN с LAN кабел“
по­горе.
Когато безжичният ви
маршрутизатор не е съвместим
с функцията WPS
1
Натиснете X/x, за да изберете
[USB Wireless Setup] (USB настройка
на безжична връзка) в екрана
[Internet Settings] (Настройки
за интернет), след което натиснете
Натиснете X/x, за да изберете името
на безжичната LAN мрежа, след което
натиснете
.
Други операции
1
Натиснете X/x, за да изберете [Scan]
(Сканиране), след което натиснете
.
.
Натиснете X/x, за да изберете режима
на защита, след което натиснете
.
• [None] (Няма): Изберете тази опция,
ако безжичната LAN мрежа
е незащитена. Настройката
на безжичната LAN връзка
е завършена. След това въведете
настройките на IP адреса, като следвате
стъпките в „Автоматична настройка“
или „Ръчна настройка“
в „При свързване към LAN
с LAN кабел“ по­горе.
• [WEP]: безжичната LAN мрежа
е защитена чрез WEP ключ.
• [WPA/WPA2­PSK]: безжичната
LAN мрежа е защитена чрез WPA-PSK
или WPA2-PSK.
• [WPA2­PSK]: безжичната LAN мрежа
е защитена чрез WPA2-PSK.
47BG
5
Въведете WEP/WPA ключа, като
следвате съобщенията на екрана,
след което натиснете c.
Настройката на безжичната LAN връзка
е завършена. След това въведете
настройките на IP адреса, като следвате
стъпките в „Автоматична настройка“ или
„Ръчна настройка“ в „При свързване към
LAN с LAN кабел“ по­горе.
Относно защитата
на безжичните LAN мрежи
Тъй като комуникацията чрез функцията
на безжичната LAN мрежа се извършва
с радиовълни, безжичният сигнал
евентуално може да се прехване. За да се
предпази безжичната комуникация, тази
система поддържа различни функции
за защита. Не забравяйте да конфигурирате
правилно настройките за защита
в съответствие с мрежата си.
Без защита
Въпреки че можете лесно да направите
настройките, всеки може да прехване
безжичната комуникация или да влезе
непозволено в безжичната ви мрежа,
дори и без сложни инструменти. Имайте
предвид, че има риск от неупълномощен
достъп или прехващане на данни.
WEP
WEP защитава комуникациите, за да
не допусне външни лица да ги прехващат
или да влизат непозволено в безжичната
ви мрежа. WEP е остаряла технология
за защита, която позволява да се свързват
по­стари устройства, които не поддържат
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за защита, разработена
в отговор на недостатъците на WEP.
TKIP гарантира по­високо ниво
на защита от WEP.
48BG
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която използва
усъвършенстван метод за защита, различен
от WEP и TKIP.
AES гарантира по­високо ниво на защита
от WEP или TKIP.
Можете да настроите следните опции.
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка
Можете да правите различни корекции
на елементи, като например картина и звук.
Изберете позицията за настройка
(Setup)
(Настройка) в началното меню, когато
трябва да промените настройките
на системата.
Настройките по подразбиране са подчертани.
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
Обяснение
[Network Update]
(Актуализация през мрежата)
(стр. 50)
Актуализиране на софтуера
на системата.
[Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 50)
Извършване на настройките
на екрана според типа
на свързаните конектори.
[Audio Settings] (Настройки
на звука) (стр. 52)
Извършване на настройките
на звука според типа
на свързаните конектори.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане
на BD/DVD диск) (стр. 53)
Извършване на подробни
настройки
за възпроизвеждане
на BD/DVD дискове.
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол) (стр. 54)
Извършване на подробни
настройки за функцията
„Родителски контрол“.
Настройки и корекции
Забележка
• Настройките за възпроизвеждане от диска са
с предимство спрямо тези от дисплея
за настройка и е възможно не всички
описани функции да работят.
Икона
[Music Settings] (Настройки
за музика) (стр. 54)
Извършване на подробни
настройки за възпроизвеждане
на Super Audio CD.
[System Settings] (Настройки
на системата) (стр. 55)
3
Извършване на свързаните
със системата настройки.
Натиснете X/x, за да изберете иконата
на категорията на настройката, която
искате да промените, след което
натиснете
.
Пример: [Screen Settings]
(Настройки на екрана)
[Network Settings] (Настройки
на мрежата) (стр. 56)
Извършване на подробни
настройки за интернет
и мрежа.
[Easy Setup] (Лесна настройка)
(стр. 56)
Повторно изпълнение
на „Лесна настройка“
за извършване
на основните настройки.
[Resetting] (Нулиране)
(стр. 56)
Възстановяване на фабричните
настройки на системата.
49BG
[Network Update]
(Актуализация
през мрежата)
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
x [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция,
за да визуализирате цялото съдържание
в 2D формат.
Забележка
Можете да актуализирате и подобрите
функциите на системата.
За информация относно функциите
за актуализация вижте следния уебсайт:
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
• 3D видеосигналът от конектора HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) се извежда независимо
от тази настройка.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Настройка
на размера на телевизионния екран за 3D)
Настройване на размера на екрана
на телевизора ви, съвместим с 3D.
Забележка
За клиентите в Тайван:
http://www.sony-asia.com/support/tw
• Тази настройка не се прилага за 3D видеосигнали
през конектора HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
x [TV Type] (Тип телевизор)
По време на актуализация на софтуера
на дисплея на предния панел се показва
„UPDATING“. След като актуализацията
завърши, основното устройство се изключва
автоматично. Изчакайте завършването
на актуализацията. Не включвайте
и не изключвайте основното устройство.
Не работете с основното устройство или
телевизора.
50BG
[16:9]: изберете тази опция, когато свързвате
с широкоекранен телевизор или такъв
с функция за широкоекранен режим.
[4:3]: изберете тази опция, когато свързвате
с телевизор с екран 4:3 без функция
за широкоекранен режим.
x [Screen Format] (Формат на екрана)
[Original] (Оригинален): изберете тази
опция, когато свързвате с телевизор
с функция за широкоекранен режим.
Показва картина за екран със съотношение
4:3 при съотношение 16:9 дори
и на широкоекранен телевизор.
[Fixed Aspect Ratio] (Фиксирано съотношение
на кадъра): променя размера на картината
така, че да се събере в размера на екрана
при оригиналното си съотношение.
x [DVD Aspect Ratio]
(Съотношение на кадъра за DVD)
[Letter Box] (Пощенска кутия): показва
широка картина с черни ленти отгоре
и отдолу.
[Pan & Scan] (Панорамно изрязване): показва
картината с пълна височина върху целия
екран, отрязана отстрани.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
телевизорът не е съвместим с видеосигнали
1080p/24.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Автоматично): автоматично открива
типа на външното устройство и превключва
на съответната настройка за цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: изберете тази опция, когато
свързвате към устройство със съвместим
с DVI конектор, съвместим с HDCP.
x [Cinema Conversion Mode]
(Режим за конвертиране на кино)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Уредът автоматично
открива дали материалът е въз основа
на видео, или на филм и превключва към
съответния режим на конвертиране.
[Video] (Видео): независимо от материала
винаги ще се избира методът за конвертиране,
подходящ за материал въз основа на видео.
x [Output Video Format]
(Формат на изходния видеосигнал)
[HDMI]: обикновено избирайте [Auto]
(Автоматично). Изберете [Original Resolution]
(Оригинална разделителна способност),
за да изведете разделителната способност,
записана на диска. (Когато разделителната
способност е по­ниска от стандартната,
тя се увеличава до стандартната.)
[Video] (Видео): автоматично се задава
най­ниската разделителна способност.
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[16bit] (16 бита), [12bit] (12 бита), [10bit]
(10 бита): извежда 16­битов/12­битов/
10­битов видеосигнал, когато свързаният
телевизор е съвместим с Deep Colour.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
картината е нестабилна или цветовете
изглеждат неестествени.
Настройки и корекции
x [HDMI Deep Colour Output]
(Извеждане на HDMI Deep Colour)
x [Pause Mode] (Режим на пауза)
(само за BD/DVD VIDEO/DVD­R/
DVD­RW дискове)
[Auto] (Автоматично): картината,
включително обекти, които се движат
динамично, се извежда без трептене.
Обикновено избирайте тази позиция.
[Frame] (Кадър): картината, включително
обекти, които не се движат динамично,
се извежда с висока разделителна
способност.
x [BD/DVD­ROM 1080/24p Output]
(Извеждане на BD/DVD­ROM в 1080/24p)
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само
при свързване на съвместим с 1080p/24
телевизор чрез конектора HDMI (OUT).
51BG
[Audio Settings]
(Настройки на звука)
[On] (Вкл.): намалява входното ниво.
Изходното ниво се променя.
[Off] (Изкл.): нормално входно ниво.
x [Audio Output] (Извеждане на звука)
x [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX)
[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала,
получен чрез смесване на интерактивния
и вторичния звук в основния звук.
[Off] (Изкл.): извежда единствено
основния звук.
x [DTS Neo:6]
Симулира многоканален съраунд звук
от двуканални източници в съответствие
с възможностите на свързаното устройство
и извежда звук чрез конектора HDMI (OUT).
[Cinema] (Кино): извежда симулиран
многоканален звук от двуканални източници
чрез режима DTS Neo:6 Cinema.
[Music] (Музика): извежда симулиран
многоканален звук от двуканални източници
чрез режима DTS Neo:6 Music.
[Off] (Изкл.): извежда звука с оригиналния
му брой канали.
x [Audio DRC] (Компресия на динамичния
диапазон на звука)
Можете да компресирате динамичния
диапазон на аудиозаписа.
[Auto] (Автоматично): възпроизвежда
в динамичния диапазон, указан от диска
(само за BD­ROM диск).
[On] (Вкл.): системата възпроизвежда
аудиозаписа с динамичния диапазон,
зададен от тон­режисьора.
[Off] (Изкл.): без компресия на динамичния
диапазон.
x [Attenuate – AUDIO] (Затихване – AUDIO)
Когато слушате компонент, свързан към
конекторите AUDIO (AUDIO IN L/R),
може да се получи изкривяване. Можете да
предотвратите това, като намалите входното
ниво на уреда.
52BG
Можете да изберете къде се извежда
аудиосигналът.
[Speaker] (Високоговорител): извежда
многоканален звук само през
високоговорителите на системата.
[Speaker + HDMI] (Високоговорител +
HDMI): извежда многоканален звук през
високоговорителите на системата, както
и двуканален сигнал с линейна PCM
през конектора HDMI (OUT).
[HDMI]: извежда звук само през конектора
HDMI (OUT). Форматът на звука зависи
от свързания компонент.
Забележка
• Когато [Control for HDMI] (Управление на HDMI)
е зададено на [On] (Вкл.) (стр. 55), [Audio Output]
(Извеждане на звука) се задава автоматично
на [Speaker + HDMI] (Високоговорител + HDMI)
и тази настройка не може да се променя.
• Аудиосигналите не се извеждат през конектора
HDMI (OUT), когато [Audio Output] (Извеждане
на звука) е зададено на [Speaker + HDMI]
(Високоговорител + HDMI) и [HDMI1 Audio
Input Mode] (Режим на вход на звука
през HDMI1) (стр. 55) е зададено на [TV]
(Телевизор).
• Когато [Audio Output] (Извеждане на звука)
е зададено на [HDMI], форматът на изходния
сигнал за функцията „TV“ е двуканална
линейна PCM.
x [Sound Effect] (Звуков ефект)
Можете да включвате/изключвате звуковите
ефекти на системата (SOUND MODE
и [Surround Setting] (Настройки за съраунд).
[On] (Вкл.): активира всички звукови ефекти
на системата. За горна граница на честотата
на дискретизация се задава 48 kHz.
[Off] (Изкл.): звуковите ефекти са
деактивирани. Изберете тази опция,
когато не искате да задавате горна
граница на честотата на дискретизация.
x [Surround Setting]
(Настройки за съраунд)
Можете да изберете настройките за съраунд.
За подробности вижте „Стъпка 6: Слушане
на съраунд звук“ (стр. 25)
x [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите)
За да постигнете най­добрия възможен
съраунд звук, настройте
високоговорителите. За подробности вижте
„Настройване на високоговорителите“
(стр. 40).
Можете да направите подробни настройки
за възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
Можете да изберете езика на субтитрите
по подразбиране за BD­ROM или
DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 69).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Слой за възпроизвеждане при хибриден
BD диск)
[BD]: възпроизвеждане на слоя за BD.
[DVD/CD]: възпроизвеждане на слоя
за DVD или CD.
x [BD Internet Connection]
(Връзка на BD с интернет)
[Allow] (Разрешаване): обикновено
избирайте тази опция.
[Do not allow] (Забраняване): забранява
връзката с интернет.
Настройки и корекции
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки
за гледане на BD/DVD диск)
x [Subtitle] (Субтитри)
x [BD/DVD Menu] (Меню на BD/DVD диск)
Можете да изберете езика на менюто
по подразбиране за BD­ROM или
DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 69).
x [Audio] (Звук)
Можете да изберете езика на записа
по подразбиране за BD­ROM или
DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original] (Оригинален),
се избира приоритетният език от диска.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 69).
53BG
[Parental Control
Settings] (Настройки
за родителски контрол)
x [Password] (Парола)
Задава или променя паролата за функцията
„Родителски контрол“. Паролата ви
позволява да задавате ограничения
за възпроизвеждане на видео от BD­ROM,
DVD VIDEO дискове или от интернет.
Ако е необходимо, можете да разграничите
нивата на ограничение за BD­ROM
и DVD VIDEO дискове.
x [Internet Video Parental Control]
(Родителски контрол за интернет видео)
Възпроизвеждането на някои видеоклипове
от интернет може да се ограничи според
възрастта на потребителите. Сцени могат
да се блокират или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана
и въведете четирицифрената си парола.
x [Internet Video Unrated] (Интернет видео
без оценка)
[Allow] (Разрешаване): разрешава се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Block] (Блокиране): блокира се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
x [Parental Control Area Code]
(Код на регион за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BD­ROM или
DVD VIDEO дискове може да се ограничи
според географския регион. Сцени могат да
се блокират или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана
и въведете четирицифрената си парола.
x [BD Parental Control]
(Родителски контрол за BD)
Възпроизвеждането на някои BD­ROM
дискове може да се ограничи според
възрастта на потребителите. Сцени могат
да се блокират или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана
и въведете четирицифрената си парола.
x [DVD Parental Control]
(Родителски контрол за DVD)
Възпроизвеждането на някои
DVD VIDEO дискове може да се ограничи
до предварително определено ниво,
като например възрастта на потребителите.
Сцени могат да се блокират или заместват
с други сцени. Следвайте инструкциите
на екрана и въведете четирицифрената
си парола.
54BG
[Music Settings]
(Настройки за музика)
Можете да извършите подробни настройки
за възпроизвеждане на Super Audio CD.
x [Super Audio CD Playback Layer] (Слой
за възпроизвеждане при Super Audio CD)
[Super Audio CD]: възпроизвеждане на слоя
за Super Audio CD.
[CD]: възпроизвеждане на слоя за CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Канали за възпроизвеждане на Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 канала) : възпроизвеждане
на двуканалната област.
[DSD Multi] (DSD многоканална):
възпроизвеждане на многоканалната област.
[System Settings]
(Настройки на системата)
Можете да извършите свързаните със
системата настройки.
x [OSD] (Екранен дисплей)
Можете да изберете езика за екранните
дисплеи на системата.
x [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
[Audio Return Channel]
(Обратен звуков канал)
Тази функция е налице, когато свържете
системата с телевизор, съвместим
с функцията „Audio Return Channel“.
[Auto] (Автоматично): системата
може да получава цифровия аудиосигнал
на телевизора автоматично през HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): Изключено.
Забележка
• Тази функция е налице само когато
[Control for HDMI] (Управление за HDMI)
е зададено на [On] (Вкл.).
[HDMI1 Audio Input Mode]
(Режим на вход на звука през HDMI1)
Можете да изберете звуковия вход
за компонента, който е свързан към
конектора HDMI (IN 1).
[HDMI1]: звукът от компонента, свързан
към конектора HDMI (IN 1), се въвежда
през HDMI (IN 1).
[TV] (Телевизор): звукът от компонента,
свързан към конектора HDMI (IN 1),
се въвежда през конектора TV
(DIGITAL IN OPTICAL).
[On] (Вкл.): намаляване на времето
за стартиране от режим на готовност.
Можете да работите със системата скоро
след включването й.
[Off] (Изкл.): настройката по подразбиране.
x [Auto Standby]
(Автоматичен режим на готовност)
[On] (Вкл.): включване на функцията
[Auto Standby] (Автоматичен режим
на готовност). Когато не използвате
системата за около 30 минути,
тя автоматично влиза в режим на готовност.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
x [Auto Display] (Автоматичен дисплей)
[On] (Вкл.): автоматично показване
на информация на екрана, когато се
променят разглежданите заглавия,
режимите на картината,
аудиосигналите и т.н.
[Off] (Изкл.): показване на информация
само когато натиснете DISPLAY.
Настройки и корекции
[Control for HDMI] (Управление за HDMI)
[On] (Вкл.): включено. Можете да
управлявате компоненти, които са
свързани с HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Quick Start Mode]
(Режим на бързо стартиране)
x [Screen Saver] (Скрийнсейвър)
[On] (Вкл.): включване на функцията
за скрийнсейвър.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
x [Software Update Notification]
(Известие за актуализация на софтуера)
[On] (Вкл.): настройване на системата да ви
информира за по­нова версия на софтуера
(стр. 50).
[Off] (Изкл.): Изключено.
x [System Information]
(Информация за системата)
Можете да визуализирате информацията
за версията на софтуера и MAC адреса
на системата.
55BG
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
Можете да направите подробни настройки
за интернет и мрежа.
x [Internet Settings]
(Настройки за интернет)
Предварително свържете системата към
мрежата. За подробности вижте „Стъпка 3:
Свързване към мрежата“ (стр. 21).
x [Network Connection Diagnostics]
(Диагностика на мрежовата връзка)
Можете да изпълните диагностика
на мрежата, за да проверите дали мрежовата
връзка е направена правилно.
[Easy Setup]
(Лесна настройка)
Повторно изпълнение на „Лесна настройка“
за извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите на екрана.
[Resetting] (Нулиране)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Нулиране до фабричните настройки
по подразбиране)
Можете да нулирате настройките
на системата до фабричните стойности
по подразбиране, като изберете групата
настройки. Всички настройки в рамките
на групата ще се нулират.
x [Initialize Personal Information]
(Изтриване на лични данни)
Можете да изтриете личните си данни,
съхранени в системата.
56BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
• За да предотвратите риска от пожар или
електрически удар, не поставяйте предмети,
пълни с течности, като например вази, върху
системата и не я поставяйте близо до вода,
като например вана или душ­кабина. В случай
че в корпуса попадне предмет или течност,
изключете системата от контакта и я предайте
за проверка на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
• Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
Ако го направите, може да получите
електрически удар.
• Изключете устройството от електрическия
контакт, ако не възнамерявате да го използвате
за продължителен период от време. За да
изключите кабела, издърпайте го за щепсела,
никога не дърпайте самия кабел.
За разполагането
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите прегряването й.
• При висока сила на звука за продължителен
период от време корпусът се нагорещява
на допир. Това не е неизправност. Въпреки това
избягвайте да докосвате корпуса. Не поставяйте
системата в затворено пространство, където
вентилацията е слаба, тъй като това може да
предизвика прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори чрез
поставяне на каквото и да е върху системата.
Тя е оборудвана с усилвател с висока мощност.
Ако вентилационните отвори бъдат блокирани,
системата може да прегрее и да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности
(килими, одеяла и др.) или близо до материали
(пердета, драперии), които може да блокират
вентилационните отвори.
• Не инсталирайте системата в затворено
пространство, като например полица за книги
или подобна мебел.
• Не поставяйте системата близо до източници
на топлина, като например радиатори
и въздуховоди, или изложена на директна
слънчева светлина, висока запрашеност,
механични вибрации или удари.
За функционирането
• Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на устройството да се кондензира
влага. Ако това се случи, системата може да
не функционира правилно. В такъв случай
извадете диска и оставете системата включена
за около половин час, докато влагата се изпари.
• Когато премествате системата, изваждайте диска,
ако има такъв. Ако не го направите, дискът може
да бъде повреден.
• Ако в корпуса попадне нещо, изключете уреда
от контакта и го предайте за проверка
на квалифицирани специалисти, преди да го
използвате отново.
За регулирането на силата на звука
• Не увеличавайте силата на звука, докато слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или без аудиосигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да се повредят, ако
внезапно се възпроизведе участък с високо ниво
на звука.
Допълнителна информация
За източниците на захранване
• Не поставяйте системата върху наклонена
повърхност. Тя е проектирана да работи само
в хоризонтално положение.
• Дръжте системата и дисковете далече
от компоненти със силни магнити, като например
микровълнови печки или големи и мощни
високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
За почистването
• Почиствайте корпуса, панела и елементите
за управление с мек парцал, леко навлажнен
със слаб препарат за почистване. Не използвайте
никакви абразивни тъкани или гъби, почистващи
прахове или разтворители, като спирт или
бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
със системата ви, консултирайте се с най­близкия
търговец на Sony.
За почистващи дискове, препарати
за почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове). Те може
да причинят повреда на апарата.
57BG
За смяната на части
За почистването
• В случай че системата бъде ремонтирана,
подменените части може да бъдат задържани
с цел повторна употреба или рециклиране.
• Преди възпроизвеждане почиствайте
диска с кърпа за почистване.
Избърсвайте диска от центъра навън.
За цвета на телевизора
• Ако високоговорителите причинят
неравномерност на цветовете на телевизионния
екран, изключете телевизора, след което го
включете обратно след 15 до 30 минути. Ако
неравномерността продължи, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Тази система може да показва
неподвижно видеоизображение или
изображение на екранния дисплей върху
телевизионния екран неограничено време. Ако
оставите това да продължи за дълъг период
от време, рискувате да повредите трайно
телевизионния екран. Прожекционните
телевизори са изключително податливи на това.
За преместването на системата
• Преди да преместите системата, се уверете,
че няма поставен диск в нея, и изключете
захранващия кабел от електрическия контакт.
Забележки относно
дисковете
За поддръжката на дисковете
• За да поддържате диска чист, хващайте го
за ръба. Не докосвайте повърхността.
• Не залепвайте хартия или тиксо върху
диска.
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
например въздуховоди с горещ въздух,
и не го оставяйте в автомобил, паркиран
на директна слънчева светлина, тъй като
температурата в него може да се повиши
значително.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутията му.
58BG
• Не използвайте разтворители,
като например бензин, разредители,
достъпни в търговската мрежа почистващи
препарати или антистатични спрейове,
предназначени за винилови грамофонни
плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартни кръгли дискове. Използване
на нестандартни дискове или такива, който
не са с кръгла форма, (например с форма
на правоъгълник, сърце или звезда) може да
причини повреда.
Не използвайте диск, на който има закрепен
достъпен в търговската мрежа аксесоар,
като например етикет или пръстен.
Отстраняване на неизправности
Ако изпитате някое от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте
ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт. Ако проблемът
продължи, консултирайте се с най­близкия търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизът подмени някои части по време на ремонта, може да
задържи старите.
Общи
Симптом
Проблеми и решения
Захранването не е включено.
• Проверете дали захранващият кабел е включен добре.
Дистанционното управление
не работи.
• Разстоянието между дистанционното управление и устройството
е твърде голямо.
• Батериите в дистанционното управление са слаби.
Системата не функционира
нормално.
• Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го
включете отново след няколко минути.
Съобщения
Симптом
Проблеми и решения
На телевизионния екран се
• Вижте [Network Update] (Актуализация през мрежата) (стр. 50), за да
показва [A new software version актуализирате софтуера на системата с по­нова версия.
is available. Please go to the
„Setup“ section of the menu and
select „Network Update“ to
perform the update.] (Налице
е нова версия на софтуера.
Отидете в раздела „Setup“
(Настройка) на менюто
и изберете „Network Update“
(Актуализация през мрежата),
за да извършите
актуализацията).
Допълнителна информация
Тавата на диска не се отваря
• Опитайте следното: 1 Натиснете и задръжте N и Z на уреда за повече
и не можете да извадите диска от 5 секунди, за да отворите тавата на диска. 2 Извадете диска.
дори след като натиснете Z.
3 Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го
включете отново след няколко минути.
На дисплея на предния панел Натиснете "/1, за да изключите системата, и проверете следното, след като
последователно се показват
„STANDBY“ изчезне.
„PROTECTOR“ и „PUSH PWR“. • Има ли късо съединение между означените с + и – кабели
на високоговорителите?
• Използвате ли само указаните високоговорители?
• Нещо блокира ли вентилационните отвори на системата?
• След като проверите горните неща и отстраните проблемите, включете
системата. В случай че проблемът не може да се установи дори след
проверка на всичко горепосочено, се консултирайте с най­близкия
търговец на Sony.
На дисплея на предния панел
се показва „LOCKED“.
• Изключете функцията за заключване за деца (стр. 42).
59BG
Симптом
Проблеми и решения
На дисплея на предния панел
се показва „DEMO LOCK“.
• Свържете се с най­близкия търговец на Sony или с местен упълномощен
сервиз на Sony.
На дисплея на предния панел
се показва „Exxxx“.
• Свържете се с най­близкия търговец на Sony или с местен упълномощен
сервиз на Sony и съобщете кода на грешката.
На целия телевизионен екран • Свържете се с най­близкия търговец на Sony или с местен упълномощен
се показва
без каквито и да сервиз на Sony.
е съобщения.
Картина
Симптом
Проблеми и решения
Няма картина.
• Проверете метода на извеждане на сигнала от системата (стр. 16).
Няма картина при свързване
чрез HDMI кабел.
• Устройството е свързано към входно устройство, което не е съвместимо
с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) („HDMI“ на предния
панел не светва) (стр. 16).
3D изображенията
• В зависимост от телевизора или видеокомпонента може да не се покажат
от конектора HDMI (IN 1) или 3D изображения.
HDMI (IN 2) не се показват
на телевизионния екран.
Не се показва картина, когато • Натиснете и задръжте N и VOLUME – на уреда за повече от 5 секунди,
за да нулирате разделителната способност на изходния видеосигнал
разделителната способност
до най­ниската.
на изходния видеосигнал,
избрана в [Output Video
Format] (Формат на изходния
видеосигнал), е неправилна.
Тъмните области на картината • Задайте [Picture Quality Mode] (Режим на качество на картината)
са твърде тъмни, светлите –
на [Standard] (Стандартно) (по подразбиране) (стр. 32).
прекалено светли или
неестествени.
Картината не се извежда
правилно.
• Проверете настройките на [Output Video Format] (Формат на изходния
видеосигнал) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 51).
• Ако едновременно се извеждат аналогови и цифрови сигнали, задайте
[BD/DVD­ROM 1080/24p Output] (Извеждане на BD/DVD­ROM
в 1080/24p) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) на [Off] (Изкл.)
(стр. 51).
• За BD­ROM дискове проверете настройките на [BD/DVD­ROM 1080/
24p Output] (Извеждане на BD/DVD­ROM в 1080/24p) в [Screen Settings]
(Настройки на екрана) (стр. 51).
Появява се шум в картината.
• Почистете диска.
• Ако видеосигналът от системата преминава през видеокасетофон, преди
да стигне до телевизора, защитеният срещу копиране сигнал на някои
BD/DVD програми може да окаже влияние върху качеството
на картината. Ако все още изпитвате проблеми дори когато свържете
уреда директно към телевизора, опитайте да свържете устройството към
другите входни конектори.
Изображението не се показва • Проверете настройките на [TV Type] (Тип телевизор) в [Screen Settings]
на целия телевизионен екран.
(Настройки на екрана) (стр. 50).
• Съотношението на кадъра в диска е фиксирано.
60BG
Симптом
Проблеми и решения
Има неравномерност
• Ако високоговорителите се използват с телевизор с кинескоп или
на цветовете на телевизионния проектор с електроннолъчеви тръби, поставете високоговорителите
екран.
най­малко на 0,3 метра от телевизора.
• Ако неравномерността на цветовете продължи, изключете телевизора,
след което го включете след 15 до 30 минути.
• Уверете се, че близо до високоговорителите няма магнитни предмети
(магнитна ключалка на телевизионната поставка, медицински уред,
играчка и др.).
Няма картина след
възпроизвеждане
на видеофайл или
снимка от iPod/iPhone.
• Изберете входа на телевизора за тази система.
Звук
Симптом
Проблеми и решения
Няма звук.
• Кабелът на високоговорителя не е свързан добре.
• Проверете настройките на високоговорителите (стр. 40).
Няма звук от телевизора през • Задайте [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings]
конектора HDMI (OUT),
(Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата)
когато използвате функцията
на [On] (Вкл.) (стр. 55). Също така задайте [Audio Return Channel]
„Audio Return Channel“.
(Обратен звуков канал) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
в [System Settings] (Настройки на системата) на [Auto] (Автоматично)
(стр. 55).
• Уверете се, че телевизорът ви е съвместим с функцията „Audio Return
Channel“.
• Уверете се, че телевизорът, който е съвместим с функцията „Audio Return
Channel“, е свързан с HDMI кабел към съответния конектор.
Системата не извежда звука
правилно, когато е свързана
към цифров приемник.
Допълнителна информация
Звукът от Super Audio CD
• HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не приемат аудиоформат, който съдържа
от компонент, който е свързан защита срещу копиране. Свържете аналоговия аудиоизход на компонента
към конектора HDMI (IN 1)
към конекторите AUDIO (AUDIO IN L/R) на уреда.
или HDMI (IN 2), не се
извежда.
• Задайте [Audio Return Channel] (Обратен звуков канал) в [HDMI Settings]
(Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата)
на [Off] (Изкл.) (стр. 55).
Чува се силно бучене или шум. • Отдалечете телевизора от аудиокомпонентите.
• Почистете диска.
Звукът престава да бъде стерео • Изберете стерео звук, като натиснете
при възпроизвеждане
на компактдиск.
Получават се изкривявания
на звука от свързан
компонент.
(стр. 35).
• Намалете входящото ниво за свързания компонент, като настроите
[Attenuate – AUDIO] (Затихване – AUDIO) (стр. 52).
61BG
Тунер
Симптом
Проблеми и решения
Не могат да се настроят
радиостанции.
• Проверете дали антената е включена добре. Регулирайте антената или
свържете външна, ако е необходимо.
• Силата на сигнала на станциите е твърде слаба (при автоматична
настройка). Използвайте ръчна настройка.
Възпроизвеждане
Симптом
Проблеми и решения
Дискът не се възпроизвежда.
• Кодът на регион на BD/DVD диска не съвпада със системата.
• В уреда се е кондензирала влага и може да повреди лещите. Извадете
диска и оставете уреда включен за около половин час.
• Системата не може да възпроизведе записан диск, който е не е
финализиран правилно (стр. 65).
Имената на файловете не се
визуализират правилно.
• Системата може да визуализира само знаци по стандарта ISO 8859­1.
Знаци в други формати може да се визуализират по различен начин.
• В зависимост от използвания записващ софтуер въвежданите символи
може да се визуализират по различен начин.
Дискът не започва да се
възпроизвежда от началото.
• Избрано е възобновяване на възпроизвеждането. Натиснете OPTIONS
и изберете [Play from start] (Възпроизвеждане от началото), след което
натиснете .
Възпроизвеждането
не започва от точката
за възобновяване, където сте
спрели възпроизвеждането
последния път.
• Точката за възобновяване може да се изчисти от паметта в зависимост
от диска, когато
– отворите тавата на диска;
– изключите USB устройството;
– възпроизведете друго съдържание;
– изключите уреда.
Езикът за аудиозаписа/
субтитрите или ъглите
не могат да се променят.
• Опитайте да използвате менюто на BD или DVD диска.
• На възпроизвеждания BD или DVD диск не са записани многоезични
записи/субтитри или няколко ъгъла.
Бонусното съдържание
или другите данни
в BD­ROM диска не могат
да бъдат възпроизведени.
• Опитайте следното: 1 Извадете диска. 2 Изключете системата.
3 Изключете и свържете отново USB устройството (стр. 29). 4 Включете
системата. 5 Поставете BD­ROM диска с BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB устройство
62BG
Симптом
Проблеми и решения
USB устройството не се
разпознава
• Опитайте следното: 1 Изключете системата. 2 Изключете и свържете
отново USB устройството. 3 Включете системата.
• Уверете се, че USB устройството е включено добре в
(USB) порта.
• Проверете дали USB устройството или някой кабел не са повредени.
• Проверете дали USB устройството е включено.
• Ако USB устройството е свързано чрез USB концентратор, изключете го
и свържете USB устройството директно към уреда.
BRAVIA Internet Video
Симптом
Проблеми и решения
Качеството на картината или • Качеството на картината/звука може да е ниско в зависимост
звука е ниско или някои
от доставчиците на интернет съдържание.
програми се визуализират със • Качеството на картината/звука може да се подобри чрез промяна
загуба на детайли, особено
на скоростта на връзката. Sony препоръчва връзка от поне 2,5 Мб/с
при бързо движение или
за видео със стандартна разделителна способност и 10 Мб/с за видео
тъмни сцени.
с висока разделителна способност.
• Не всички видеоклипове съдържат звук.
Картината е малка.
• Натиснете X, за да увеличите мащаба.
„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI] (Управление за HDMI))
Симптом
Проблеми и решения
Мрежова връзка
Симптом
Проблеми и решения
Системата не може да се
свърже към мрежата.
• Проверете мрежовата връзка (стр. 21) и настройките на мрежата (стр. 56).
Допълнителна информация
Функцията [Control for HDMI] • Проверете дали [Control for HDMI] (Управление за HDMI) е зададено
(Управление за HDMI)
на [On] (Вкл.) (стр. 55).
не работи („BRAVIA“ Sync).
• Ако промените HDMI връзката, рестартирайте системата.
• Ако е спирало електричеството, задайте [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) на [Off] (Изкл.), след което –
на [On] (Вкл.) (стр. 55).
• Проверете следното и вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с компонента:
– дали свързаният компонент е съвместим с функцията
[Control for HDMI] (Управление за HDMI);
– дали свързаният компонент е настроен правилно
за функцията [Control for HDMI] (Управление за HDMI).
63BG
USB безжична LAN връзка
Симптом
Проблеми и решения
Не можете да свържете
• Настройките за безжична връзка на маршрутизатора може да се
компютъра си към интернет,
променят автоматично, ако използвате функцията „Wi-Fi Protected
след като е извършена
Setup“, преди да коригирате настройките на маршрутизатора. В такъв
настройката
случай променете по съответния начин настройките на безжичната
[Wi­Fi Protected Setup (WPS)]. връзка на компютъра.
64BG
Не можете да свържете
системата към
маршрутизатора си
за безжична LAN връзка.
• Проверете дали маршрутизаторът за безжична LAN връзка е включен.
• В зависимост от средата, в която се използва, включително материала
на стената, условията на приемане на радио вълни или преградите между
системата и маршрутизатора за безжична LAN връзка, възможното
разстояние за комуникация може да се съкрати. Преместете системата
и маршрутизатора за безжична LAN връзка по­близо един до друг.
• Устройства, които използват честотна лента от 2,4 GHz, например
микровълнови печки, Bluetooth или цифрови безжични устройства,
може да нарушат комуникацията. Отдалечете уреда от такива устройства
или ги изключете.
Желаният безжичен
маршрутизатор не се засича
дори ако се извърши [Scan]
(Сканиране).
• Натиснете RETURN, за да се върнете към предишния екран, и опитайте
функцията [Scan] (Сканиране) отново. Ако желаният безжичен
маршрутизатор все още не е засечен, натиснете RETURN, за да изберете
[Manual registration] (Ръчно регистриране).
Системата не може да се
свърже към мрежата или
мрежовата връзка
е нестабилна.
• Разстоянието между уреда и маршрутизатора за безжична LAN връзка
е твърде голямо (стр. 21).
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат
Blu-ray Disc
BD­ROM1)
BD­R/BD­RE2)
DVD3)
DVD­ROM
DVD­R/DVD­RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD­DA (музикален
компактдиск)
CD­ROM
CD­R/CD­RW
Super Audio CD
1)
Дискове, които не могат да се
възпроизвеждат
Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които съответстват
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални
дискове с технология за защита срещу
копиране не съответстват на този стандарт.
Поради това е възможно тези дискове да
не са съвместими с този продукт.
Забележка за операциите
при възпроизвеждане
на BD/DVD дискове
Някои операции при възпроизвеждането
на BD/DVD дискове може преднамерено
да са настроени от производителите
на софтуер. Тъй като тази система
възпроизвежда BD/DVD дискове според
съдържанието на диска, проектирано
от тези производители, някои функции
на възпроизвеждането може да не са налице.
Забележка за двуслойните
BD/DVD дискове
Възпроизвежданите картина и звук може да
бъдат прекъснати за момент при
превключването между слоевете.
Код на регион
(само за BD-ROM/DVD VIDEO дискове)
Допълнителна информация
Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови
и развиващи се, възможно е някои дискове да
не могат да се възпроизведат в зависимост
от типа и версията им. Също така извеждането
на звука се различава в зависимост от източника,
свързания изходен конектор и избраните
настройки на звука.
2)
BD­RE: Версия 2.1
BD­R: Версии 1.1, 1.2, 1.3, включително BD­R
с органичен пигмент (тип LTH)
BD­R, записан на компютър, не може да се
възпроизвежда, ако постскриптове са
записваеми.
3)Компактдиск или DVD диск няма да се
възпроизведе, ако не е финализиран правилно.
За повече информация вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени със записващото
устройство.
Забележки относно дисковете
Кодът на региона за системата ви е отпечатан
на гърба на уреда и тя ще възпроизвежда
само BD­ROM/DVD VIDEO дискове
(само възпроизвеждане), обозначени със
същия код на регион или с ALL .
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD­RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудиодискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD­Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
65BG
Типове файлове,
които могат да се
възпроизвеждат
Видео
Файлов формат
Разширения
MPEG­1 Video/PS1)
„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“,
MPEG­2 Video/PS, TS1) „.mts“
Xvid
„.avi“
MPEG4/AVC1)
„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“,
„.m2ts“, „.mts“
WMV91)
„.wmv“, „.asf“
AVCHD
2)
Музика
Файлов формат
Разширения
MP3 (MPEG­1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC1)3)
„.m4a“
WMA9, стандартен1)3)
„.wma“
LPCM
„.wav“
Снимки
Файлов формат
Разширения
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
GIF
„.gif“
PNG
„.png“
1)
Системата не възпроизвежда файлове,
кодирани с DRM.
2)Системата възпроизвежда файлове във формат
AVCHD, които са записани с цифрова
видеокамера и др. За да гледате файлове с формат
AVCHD, дискът с файлове във формат AVCHD
трябва да е финализиран.
3)
Системата не възпроизвежда файлове,
кодирани беззагубно.
Забележка
• Някои файлове може да не се възпроизвеждат
в зависимост от файловия формат, кодирането
или състоянието на записа.
• Някои файлове, редактирани на компютър,
може да не се възпроизвеждат.
66BG
• Системата може да разпознае следните файлове
или папки в BD, DVD дискове, компактдискове
и USB устройства:
– до папки на трето ниво;
– до 500 файла на едно ниво.
• Някои USB устройства може да не функционират
със системата.
• Системата може да разпознава Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет или
твърд диск), устройства за улавяне на неподвижно
изображение (SICD) и клавиатура със 101 клавиша
(само на предния
(USB) порт).
• За да избегнете увреждане на данните или
повреда на USB паметта или другите устройства,
изключете системата преди свързване или
изваждане на USB памет или други устройства.
• Системата може да не възпроизвежда гладко
видеофайлове с висока скорост на предаване
на данните от компактдиск с данни.
препоръчително е да възпроизвеждате
такива видеофайлове от DVD диск с данни.
Поддържани аудиоформати
Системата поддържа следните аудиоформати.
Формат
LPCM 2ch
Функция
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby
Digital Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
„BD/DVD“
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI1“
„HDMI2“
a
–
a
–
a
–
–
–
„TV“
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Поддържан формат.
–: Неподдържан формат.
Допълнителна информация
Забележка
• През HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не се въвежда звук при аудиоформати, които имат защита срещу
копиране, като например Super Audio CD или DVD-Audio.
• За формата „LPCM 2ch“ поддържаната честота на дискретизация на цифровия сигнал е до 96 kHz
при използване на функцията „HDMI1“ или „HDMI2“ и 48 kHz при използване на функцията „TV“.
67BG
Секция на FM тунера
Спецификации
Секция на усилвателя
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
80 W + 80 W (при 3 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
115 W (на канал при
3 ома, 1 kHz)
Субуфер:
120 W (при 3 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност:
450/250 mV
Входове (цифрови)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала (до
48 kHz), Dolby Digital,
DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала
(до 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
Секция на видеото
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
HDMI секция
Конектор
Система
Честотен обхват
Модели за САЩ
и Канада:
Други модели:
Антена
Извод за антената
Система на формата на сигнала
Модели за САЩ
и Канада:
NTSC
Други модели:
NTSC/PAL
Предни (SS­TSB105)
Размери
(приблизително)
Тегло (приблизително)
Тип A (за свързване
на USB памет, четец
на карти с памет, цифров
фотоапарат и цифрова
видеокамера)
Размери
(приблизително)
Тегло (приблизително)
LAN (100) порт
100BASE-TX порт
260 мм × 265 мм × 270 мм
(ш/в/д)
3,8 кг
Общи
Изисквания
за захранването
Консумация
на електроенергия
Размери
(приблизително)
Тегло (приблизително)
LAN секция
85 мм × 220 мм × 95 мм
(ш/в/д)
0,5 кг
Субуфер (SS­WSB103)
USB секция
(USB) порт:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка 100 kHz)
87,5 MHz – 108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Проводникова
FM антена
75 ома, несиметричен
Високоговорители
Тип A (19 извода)
Система за BD/DVD/Super Audio CD/CD
Цифров синтезатор
с кварцово стабилизиран
PLL
220 V – 240 V
променлив ток,
50/60 Hz
Включено положение:
95 W
В режим на готовност:
0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
400 мм × 65 мм × 315 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
3,2 кг
Дизайнът и спецификациите могат да бъдат
променяни без предупреждение.
• Консумацията в режим на готовност е 0,3W.
• Коефициентът на полезно действие над 85%
на блока на усилвателя се постига с изцяло
цифровия усилвател S-Master.
68BG
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
не е посочен
Допълнителна информация
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Списък с кодове за родителски контрол/регион
Код
Регион
Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Чили
Китай
Колумбия
Дания
Финландия
Франция
Код
Регион
Германия
Гърция
Хонконг
Индия
Индонезия
Ирландия
Италия
Япония
Корея
Люксембург
Малайзия
Код
Регион
Мексико
Нидерландия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Полша
Португалия
Русия
Сингапур
Испания
Код
Регион
Швеция
Швейцария
Тайван
Тайланд
Великобритания
69BG
Индекс
Цифри
З
3D 28
Заден панел 10
Заключване за деца 42
Затихване – AUDIO 52
Звук 53
Звуков ефект 52
A–Z
A/V SYNC 34
BD/DVD-ROM 1080/24p
извеждане 51
BD-LIVE 27
BONUSVIEW 27
BRAVIA Internet Video 31
BRAVIA Sync 39
CD 65
Dolby Digital 35
DTS 35
DTS Neo:6 52
DVD 65
FM режим 37
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 51
RDS 38
SLEEP 41
USB 29
WEP 48
WPA2-PSK (AES) 48
WPA2-PSK (TKIP) 48
WPA-PSK (AES) 48
WPA-PSK (TKIP) 48
А
Автоматичен дисплей 55
Автоматичен режим
на готовност 55
Актуализация 50
Актуализация през
мрежата 50
В
Връзка на BD с интернет 53
Д
Диагностика на мрежовата
връзка 56
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат 65
Дисплей на предния панел 9
Дистанционно управление 11
Е
Екранен дисплей 55
70BG
И
Извеждане на HDMI Deep
Colour 51
Извеждане на звука 52
Изтриване на лични данни 56
Интернет видео без оценка 54
Интернет съдържание 31
Информация за системата 55
Информация
за възпроизвеждане 28
Настройки на екрана 50
Настройки на звука 52
Настройки на мрежата 56
Нулиране 56
Нулиране до фабричните
настройки по
подразбиране 56
О
Обратен звуков канал 55
П
Парола 54
Преден панел 8
Р
Канали за възпроизвеждане
на Super Audio CD 54
Код на регион 65
Код на регион за родителски
контрол 54
Компресия на динамичния
диапазон на звука 52
Режим за конвертиране
на кино 51
Режим на бързо
стартиране 55
Режим на пауза 51
Родителски контрол за BD 54
Родителски контрол
за DVD 54
Родителски контрол
за интернет видео 54
Л
С
Лесна настройка 23, 56
Скрийнсейвър 55
Слайдшоу 33
Слой за възпроизвеждане
при Super Audio CD 54
Слой за възпроизвеждане
при хибриден BD диск 53
Списък с кодове на езици 69
Субтитри 53
Съотношение на кадъра
за DVD 51
К
М
Меню на BD/DVD диск 53
Многоканален звук 36
Н
Настройка за извеждане
на 3D 50
Настройка на
BD Audio MIX 52
Настройка на размера
на телевизионния екран
за 3D 50
Настройки за гледане
на BD/DVD диск 53
Настройки за интернет 45, 56
Настройки за музика 54
Настройки за родителски
контрол 54
Настройки за съраунд 53
Настройки на
високоговорителите 40, 53
Ниво 41
Разстояние 40
Т
Тестов тон 41
Тип телевизор 50
У
Управление за HDMI 39, 55
Ф
Формат на екрана 50
Формат на изходния
видеосигнал 51
71BG
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще. За да разберете
подробности за наличните актуализации, посетете следния URL адрес.
За клиентите в Европа:
http://support.sony-europe.com
За клиентите в Тайван:
http://www.sony-asia.com/support/tw
За клиентите в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising