Sony | BDV-NF7220 | Sony BDV-NF7220 Система за домашно кино с Blu-ray и Bluetooth® Инструкции за експлоатация

4-485-836-E1(1) (BG)
Blu-ray Disc™/
DVD система
за домашно кино
Инструкции за експлоатация
BDV-NF7220
За източниците на захранване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не монтирайте устройството
в затворено пространство,
като например библиотека
или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството
на въздействието на открити
източници на пламък (например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
и разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като
слънце и огън.
За да се предотврати нараняване,
устройството трябва да бъде
здраво закрепено за пода/стената
в съответствие с инструкциите
за монтаж.
Да се използва само на закрито.
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при
използване на свързващ кабел,
не по-дълъг от 3 метра.
Честотната лента 5,15 GHz – 5,35 GHz
е ограничена само за работа на
закрито.
2BG
• Уредът не е изключен от
електрическата мрежа, докато
е свързан към електрически контакт,
дори и самият уред да е изключен.
• Тъй уредът се изключва от
електрическата мрежа със щепсела,
включете го в леснодостъпен
контакт. Ако забележете нещо
необичайно във функционирането
на устройството, изключете
незабавно щепсела от
електрическия контакт.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт
ще увеличи риска от увреждане
на очите.
Тъй като лазерният лъч, използван
в тази Blu-ray Disc/DVD система за
домашно кино, е вреден за очите, не
се опитвайте да разглобите корпуса.
За всякакво сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран
персонал.
Блокът за оптично четене
е класифициран като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 3R. При отварянето
на предпазния капак на лазера
се излъчва видимо и невидимо
лазерно излъчване, затова
избягвайте директно излагане
на очите.
Тази маркировка се намира
върху долната външна страна
на главното устройство.
Това устройство е класифицирано
като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1 „CLASS 1 LASER“. Тази маркировка
се намира върху долната външна
страна на главното устройство.
Табелката се намира на долната
външна страна.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели
и конектори за свързване на
хостващите компютри и/или
периферни устройства.
Изхвърляне на
използвани батерии
и електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта,
батерията или опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва
да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи за
живак (Hg) или олово (Pb) се добавят,
ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти
и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат
при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия,
тя трябва да бъде заменяна само
от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на
електрическото и електронно
оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. За всички други батерии
прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани
батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането
на този продукт или батерия
се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
Забележка за потребителите:
следващата информация
е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от
или от името на Sony Corporation,
1­7­1 Konan Minato-ku Tokyo,
108­0075 Япония. Запитванията
относно съответствието на продукта,
базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването или
3BG
гаранцията, прегледайте адресите,
посочени в отделните документи за
сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства
на основните изисквания и другите
съответни разпоредби на Директива
1999/5/EC.
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е предназначен за
използване в следните държави.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Тази Blu-ray Disc/DVD система за
домашно кино е предназначена за
възпроизвеждане на звук и видео
от дискове или USB устройства,
за поточно предаване на музика от
смартфон, съвместим с NFC, или от
BLUETOOTH устройство и от FM тунер.
Тази система поддържа също така
поточно предаване в мрежа
и огледален образ на екрана
(Screen mirroring).
За гледането на 3D
видеоизображения
Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора
или гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony препоръчва
всички зрители да правят редовни
почивки, докато гледат 3D
видеоизображения. Дължината
и честотата на необходимите
почивки са различни при отделните
хора. Трябва да определите
оптималния си режим. Ако изпитвате
какъвто и да е дискомфорт, трябва
да спрете да гледате 3D
4BG
видеоизображения, докато
дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно. Трябва
също да прегледате (i) ръководството
с инструкции и/или съобщенията
за внимание на всички други
устройства, които използвате
с продукта, или съдържанието на
Blu­ray Disc, който се възпроизвежда
с този продукт, както и (ii) уебсайта
ни (http://esupport.sony.com/)
за най­актуалната информация.
Зрението на малките деца (особено
тези под шест години) е в процес на
развитие. Консултирайте се с лекар
(като например педиатър или
офталмолог), преди да позволите
на малки деца да гледат 3D
видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят,
че спазват препоръките, изброени
по­горе.
Защита срещу копиране
• Консултирайте се относно
системите за разширена защита
на съдържание, използвани както
с Blu-ray Disc, така и с DVD носители.
Тези системи, наричани AACS
(Разширена система за достъп до
съдържание) и CSS (Система за
скремблиране на съдържанието),
може да съдържат ограничения
за възпроизвеждането, аналоговия
изходен сигнал и други подобни
функции. Функционирането на този
продукт и поставените ограничения
може да варират в зависимост
от датата на покупка, тъй като
управителният съвет на AACS
може да приеме или промени
своите правила за ограничаване
след момента на покупката.
• Забележка за Cinavia
Този продукт използва технология
от Cinavia, за да ограничи
използването на неупълномощени
копия на някои достъпни
в търговската мрежа филми
и видеоклипове и техните
аудиозаписи. Когато бъде
засечено забранено използване
на неупълномощено копие,
се показва съобщение
и възпроизвеждането или
копирането се прекратяват.
Повече информация за
технологията на Cinavia има
в онлайн информационния център
за клиенти на Cinavia на адрес
http://www.cinavia.com.
За да поискате допълнително
информация за Cinavia по пощата,
изпратете пощенска карта с адреса
си до: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, САЩ.
Авторски права и търговски
марки
• Тази система използва Dolby* Digital
и системата за цифров съраунд
звук DTS**.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby и символът
„двойно D“ са търговски марки
на Dolby Laboratories.
** За патентите на DTS вижте
http://patents.dts.com.
Произведено по лиценз на DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
символът, както и DTS-HD
и символът заедно са
регистрирани търговски марки
на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички
права запазени.
• В тази система се използва
технологията High-Definition
Multimedia Interface (Мултимедиен
интерфейс за висока разделителна
способност) (HDMI™).
Термините HDMI и High-Definition
Multimedia Interface, както
и логотипът на HDMI, са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC в САЩ
и други държави.
• Java е търговска марка на Oracle
и/или нейните свързани фирми.
• DVD Logo е търговска марка на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
„BD-LIVE“, „BONUSVIEW“
и логотипите са търговски марки
на Blu-ray Disc Association.
• Логотипите на „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“
са търговски марки.
• „Super Audio CD“ е търговска марка.
• App Store е марка за услуга на
Apple Inc.
• „BRAVIA“ е търговска марка на
Sony Corporation.
• „AVCHD 3D/Progressive“ и логотипът
на „AVCHD 3D/Progressive“ са
търговски марки на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• , „XMB“ и „Хross media bar“ са
търговски марки на Sony Corporation
и Sony Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ е регистрирана
търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Логото на „Sony Entertainment
Network“ и „Sony Entertainment
Network“ са търговски марки на
Sony Corporation.
• Технологията за разпознаване на
музика, видео и свързани данни се
предоставя от Gracenote®. Gracenote
е индустриалният стандарт
в технологията за разпознаване
на музика и доставянето на сродно
съдържание. За повече информация
посетете www.gracenote.com.
5BG
CD, DVD, Blu-ray Disc и свързаните
с музика и видео съдържание данни
от Gracenote, Inc., авторско право
© от 2000 г. до днес Gracenote.
Gracenote Software, авторско право
© от 2000 г. до днес Gracenote.
За този продукт или услуга
важат един или повече патенти,
собственост на Gracenote.
Вижте уебсайта на Gracenote
за неизчерпателен списък на
приложимите патенти на Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, логотипът
на Gracenote, както и логотипът
„Powered by Gracenote“ са или
регистрирани търговски марки,
или търговски марки на Gracenote,
Inc. в САЩ и/или други държави.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi
Alliance® са регистрирани търговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
и Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ са
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• N Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.
• Android™ е търговска марка на
Google Inc.
• Google Play™ е търговска марка
на Google Inc.
• „Xperia“ е търговска марка на
Sony Mobile Communications AB.
• Думата Bluetooth® и логотипите
са регистрирани търговски марки
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко
използване на подобни марки
от Sony Corporation е по лиценз.
Другите търговски марки и имена
са на съответните им притежатели.
6BG
• Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
• Този продукт включва собствена
технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент
на САЩ 7,369,677 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ и по
света, както и с авторско право
и защита на търговска тайна
за определени аспекти на тази
технология. Cinavia е търговска
марка на Verance Corporation.
Авторско право 2004-2010
Verance Corporation. Всички права
запазени от Verance. Забранено
е подлагането на обратно
конструиране и разглобяването.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт е защитен от
определени права на интелектуална
собственост на Microsoft Corporation.
Забранява се употребата или
разпространението на такава
технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или от
подразделение, упълномощено
от Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на
Microsoft за достъп до съдържание
PlayReady™ за защита на
интелектуалната им собственост,
включително защитено с авторски
права съдържание. Това устройство
използва технологията PlayReady
за достъп до съдържание, защитено
с PlayReady и/или с WMDRM. Ако
устройството не успее да приложи
правилно ограниченията върху
използването на съдържанието,
собствениците му могат да
изискат от Microsoft да отмени
възможността на устройството
да използва защитено с PlayReady
съдържание. Отмяната не трябва да
оказва влияние върху незащитено
съдържание или върху такова,
защитено от други технологии
за достъп до съдържание.
Собствениците на съдържание
могат да изискат от вас да
надстроите PlayReady, за да имате
достъп до тяхното съдържание.
Ако откажете да извършите
надстройка, няма да имате достъп
до съдържание, което я изисква.
• DLNA™, логотипът на DLNA и DLNA
CERTIFIED™ са търговски марки,
търговски марки за услуги или знаци
за съответствие на Digital Living
Network Alliance.
• Opera® Devices SDK от Opera Software
ASA. Авторско право 1995-2013 Opera
Software ASA. Всички права запазени.
• Всички други търговски марки
са търговски марки на съответните
им притежатели.
• Други наименования на системи
и продукти са основно търговски
марки или регистрирани търговски
марки на производителите.
Символите ™ и ® не са включени
в този документ.
Информация за лиценза
за крайния потребител
Gracenote® Лицензно
споразумение с крайния
потребител
Това приложение или устройство
съдържа софтуер от Gracenote, Inc.
of Emeryville, California („Gracenote“).
Софтуерът от Gracenote („Софтуер
от Gracenote“) позволява на това
приложение да извършва
идентификация на диск и/или файл
и да получава информация, свързана
с музика, включително име,
изпълнител, запис и заглавие
(„Данни от Gracenote“) от онлайн
сървъри или вградени бази от
данни (наричани общо „сървъри
на Gracenote“), и да извършва други
функции. Можете да използвате
данните от Gracenote само чрез
предвидените за крайния
потребител функции на това
приложение или устройство.
Съгласявате се, че ще използвате
данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote
само за своя собствена потреба
и с нетърговска цел. Съгласявате
се да не назначавате, копирате,
прехвърляте или предавате
софтуера на Gracenote или
данните от Gracenote на трети лица.
СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ
ДАННИТЕ ОТ GRACENOTE, СОФТУЕРА
НА GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ
НА GRACENOTE С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО
В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
Съгласявате се, че неизключителният
ви лиценз да използвате данните
от Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote ще бъде
прекратен, ако нарушите тези
ограничения. Ако лицензът ви
бъде прекратен, се съгласявате да
преустановите всяко използване на
данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote.
Gracenote запазва всички права над
данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote,
включително всички права
за собственост. При никакви
обстоятелства Gracenote няма
да носи отговорност за плащания
до вас за информация, която сте
предоставили. Съгласявате се,
че Gracenote, Inc. може да наложи
правата си по силата на настоящото
споразумение спрямо вас директно
от свое име.
7BG
Услугата на Gracenote използва
уникален идентификатор за
проследяване на заявки за
статистически цели. Целта на
зададения на произволен принцип
цифров идентификатор е да позволи
на услугата на Gracenote да брои
заявките, без да добива информация
за вас. За повече информация вижте
уеб страницата с декларацията за
поверителност на Gracenote за
услугата на Gracenote.
Получавате лиценз за софтуера на
Gracenote и всеки елемент от данните
от Gracenote „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“.
Gracenote не дава гаранции и не
изказва твърдения, преки или
косвени, относно точността на
данните от Gracenote от сървърите
на Gracenote. Gracenote си запазва
правото да изтрие данни от
сървърите на Gracenote или да
променя категории данни поради
всяка причина, която Gracenote
сметне за задоволителна. Не се
дава гаранция, че софтуерът или
сървърите на Gracenote са без грешки
или че функционирането на софтуера
или сървърите на Gracenote ще бъде
без прекъсвания. Gracenote няма
задължението да ви предоставя нови,
подобрени или допълнителни типове
данни или категории, които
Gracenote може да предоставя
в бъдеще, и има правото да прекрати
услугите си по всяко време.
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ
ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА
СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.
GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА
РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ
ПОСТИГНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ
КОЙТО И ДА Е ОТ СЪРВЪРИТЕ НА
GRACENOTE ОТ ВАША СТРАНА.
8BG
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE
НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ
СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА КАКВИТО
И ДА Е ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.
© Gracenote, Inc. 2013
Относно настоящите
„Инструкции за
експлоатация“
• Указанията в настоящите
„Инструкции за експлоатация“
описват бутоните на
дистанционното управление.
Можете също да използвате
елементите за управление на
главното устройство, ако са
със същите или подобни имена
като тези на дистанционното
управление.
• В настоящото ръководство „диск“
се използва като общо понятие
за BD, DVD дискове, Super Audio
компактдискове или
компактдискове, освен ако
не е указано друго в текста
или илюстрациите.
• Някои илюстрации са представени
като концептуални скици и може
да се различават от действителните
продукти.
• Извежданото на телевизионния
екран може да се различава
в зависимост от региона.
• Настройката по подразбиране
е подчертана.
Съдържание
Относно настоящите
„Инструкции за
експлоатация“ .................... 8
Разопаковане .......................... 12
Указател за частите
и елементите за
управление ........................ 13
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране на
високоговорителите .... 20
Стъпка 2: Свързване
на системата ................. 21
Свързване на
високоговорителите ....
Свързване на
телевизора ...................
Свързване на другото
оборудване ..................
Свързване на антената ....
Стъпка 3: Подготовка
за мрежова връзка .......
Стъпка 4: Извършване на
„Лесна настройка“ ........
Стъпка 5: Избиране
на източника на
възпроизвеждане .........
Стъпка 6: Слушане
на съраунд звук ............
21
22
23
25
25
26
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск .... 30
Възпроизвеждане от USB
устройство .........................32
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство ....33
Използване на огледален
образ на екрана ................35
Свързване към отдалечено
устройство чрез
функцията с едно
докосване (NFC) ............... 36
Използване на „SongPal“ ...... 39
Възпроизвеждане през
мрежа ................................ 39
Налични опции ...................... 42
Настройване на звука
Избиране на аудиоформат,
многоезични записи
или канал .......................... 45
Слушане на
многоканален звук .......... 46
Тунер
28
28
Слушане на радио ................. 46
Приемане на сигнал от
системата за предаване
на данни (RDS) .................. 48
9BG
Други операции
Използване на функцията
Control for HDMI
(Управление за HDMI)
за „BRAVIA“ Sync ...............48
Настройване на
високоговорителите ........49
Използване на таймера за
заспиване .......................... 51
Деактивиране на
бутоните на главното
устройство ......................... 51
Промяна на яркостта ............. 51
Визуализация на
телевизионния екран. ..... 52
Пестене на енергия
в режим на готовност ...... 52
Сърфиране в уебсайтове ....... 53
10BG
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка ..................... 55
[Software Update]
(Актуализация
на софтуера) ......................56
[Screen Settings]
(Настройки на екрана) .....56
[Audio Settings]
(Настройки на звука) ........59
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане
на BD/DVD диск) .............. 60
[Parental Control Settings]
(Настройки за
родителски контрол) ....... 61
[Music Settings]
(Настройки за музика) .....62
[System Settings]
(Настройки
на системата) ....................62
[External Input Settings]
(Настройки
за външен вход) ................64
[Network Settings]
(Настройки
на мрежата) ......................64
[Easy Network Settings]
(Лесни настройки
на мрежата) ......................65
[Resetting] (Нулиране) ............65
Допълнителна информация
Предпазни мерки .................. 66
Забележки относно
дисковете ......................... 69
Отстраняване на
неизправности ................. 70
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат ............... 77
Типове файлове,
които могат да
се възпроизвеждат ...........78
Поддържани
аудиоформати ..................79
Спецификации ....................... 80
Списък с кодове на езици ...... 81
Индекс ..................................... 83
11BG
Разопаковане
• Ръководство за бърза настройка
• Ръководство за монтиране на
високоговорителите
• Справочно ръководство
• Дистанционно управление (1)
• R03 (размер AAA) батерии (2)
• Проводникова FM антена (1)
или
• Предни високоговорители (2)
• Събуфер (1)
• Кабели за високоговорител
(2 броя – червен/бял)
• Конзоли (2)
• Винтове (4)
12BG
Указател за частите и елементите за управление
За повече информация вижте страниците, посочени в скоби.
Главно устройство
Горен и преден панел
2
3
4
5
6
1 9
A "/1 (включено/в готовност)
Включва или поставя главното
устройство в режим на готовност.
B Капак на диска (стр. 30)
C Дисплей на горния панел
D
(N-маркировка) (стр. 36)
Поставете устройството,
съвместимо с NFC, близо
до тази индикация, за да
активирате функцията NFC.
8
7 Слот
E LED индикатор
Бял: свети, когато главното
устройство е включено.
Син (за състоянието на
BLUETOOTH):
– Системата е готова за
сдвояване: мига бързо
– По време на сдвояване:
мига бързо
– Разпознато е NFC
устройство: мига
– Връзката е установена:
свети
13BG
F Сензорни бутони/индикатори
N* (възпроизвеждане)
x* (стоп)
./> (предходен/следващ)
VOL +/–
FUNCTION (стр. 28)
Избира източника на
възпроизвеждане.
* Докоснете и задръжте N на
главното устройство за повече
от 2 секунди, вградената
демонстрация на звука ще се
възпроизведе на системата.
Ако е свързано USB устройство,
аудио съдържанието му ще бъде
възпроизведено като звукова
демонстрация.
Докоснете x, за да спрете
демонстрацията.
Забележка
По време на демонстрацията силата
на звука може да е по-висока от
тази, която сте задали.
G
H
(сензор за дистанционно
управление)
I Z (отваряне/затваряне)
Относно сензорните
бутони/индикаторите
Индикаторите на сензорните
бутони започват да мигат при всяко
включване на главното устройство;
изчакайте мигането на индикаторите
да спре. Тези бутони функционират
само когато индикаторите светят.
Забележка
• Тези бутони работят, когато ги
докоснете леко. Не ги натискайте
с голяма сила.
• Ако бутонът не работи, отпуснете
го и изчакайте няколко секунди.
След това го докоснете отново,
като пръстът ви трябва да покрива
индикатора на бутона.
(USB) порт (стр. 32)
Вкарайте нокътя си в слота,
за да отворите капака.
Индикатори на дисплея на горния панел
Повторно
възпроизвеждане
Звукът е изключен
Получава се
стерео звук
(само за радио)
Състоянието на системата
(честота на радиото и др.)**
Захранването
на BLUETOOTH
е включено
Жакът HDMI (OUT)
е правилно
свързан към
оборудване,
съвместимо
с HDCP* с HDMI
вход
* High-bandwidth Digital Content Protection
** Когато натиснете DISPLAY, информацията за потока/състоянието на декодиране
се показва, когато функцията е с настройка „TV“. Информацията за потока/
състоянието на декодиране може да не се покаже в зависимост от потока
или елемента, който се декодира.
14BG
Заден панел
1
7
A Жак TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(страници 22, 23)
B Жакове AUDIO IN (Л/Д)
(страници 22, 23)
C Жак ANTENNA (FM COAXIAL 75
(стр. 25)
6
)
2
5
3
4
D Конектор HDMI (OUT) (стр. 22)
E Конектори HDMI (IN 1/IN 2)
(стр. 23)
F Извод LAN (100) (стр. 25)
G Конектори SPEAKERS (стр. 21)
15BG
Дистанционно управление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Бутоните AUDIO, N и 2 + имат
осезаема точка. Използвайте
осезаемата точка за отправна
точка при работа с дистанционното
управление.
•
: за операции с телевизора
(За подробности вижте „Подготвя
дистанционното управление за
работа с телевизора“ (стр. 19).)
16BG
A Z (отваряне/затваряне)
Отваря или затваря капака
на диска.
SPEAKERS TVyAUDIO
Избира дали звукът от
телевизора да се извежда
от високоговорителите на
системата или от тези на
телевизора. Тази функция
е активна само когато зададете
[Control for HDMI] (Управление
за HDMI) на [On] (Вкл.) (стр. 62).
TV "/1 (включен/в готовност)
(стр. 19)
Включва телевизора или го
поставя в режим на готовност.
"/1 (включено/в готовност)
(стр. 27)
Включване или поставяне на
системата в режим на готовност.
B VISUALIZER (стр. 52)
Избира конфигурацията на
визуализацията.
DIMMER (стр. 51)
Регулира яркостта на дисплея
на горния панел, индикаторите
на сензорните бутони и LED
индикаторите.
C Бутони на звуковото поле
Вижте „Стъпка 6: Слушане
на съраунд звук“ (стр. 28).
CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL
MUSIC, FOOTBALL, MOVIE, MUSIC,
SOUND FIELD +/–, MUSIC EQ
D Цветни бутони
Бутони за бърз достъп
за избиране на елементи
в някои менюта на BD дискове
(може също да се използват за
интерактивни операции на Java
върху BD дискове).
E TOP MENU
Отваряне или затваряне на
главното меню на BD или DVD
дискове.
POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на
изскачащото меню на BD-ROM
или DVD диск.
OPTIONS (страници 29, 42, 54)
Извеждане на менюто с опции
на телевизионния екран или
на дисплея на горния панел.
(Местоположението е различно
в зависимост от избраната
функция.)
RETURN
Връща към предходния екран.
B/V/v/b
Премества маркировката към
показан елемент.
Съвет
V/v са бързи клавиши за
търсене на запис по време на
възпроизвеждане на музикален
компактдиск.
(въвеждане)
Въвежда избрания елемент.
F MIRRORING (страници 35, 38)
Избира функцията „SCR M“.
BLUETOOTH (стр. 33)
Избира функцията „BT“.
HOME (страници 27, 49, 55)
Отваря началното меню на
системата или го затваря.
SEN
Осъществява достъп до онлайн
услугата „Sony Entertainment
Network™“.
FUNCTION (стр. 28)
Избира източника на
възпроизвеждане.
Като зададете [Input Skip Setting]
(Настройка за пропускане на
входния сигнал) (стр. 64),
пропускате неизползваните
входове, когато избирате
функция.
G DISPLAY (страници 32, 40, 47, 53)
Извежда информация
за възпроизвеждането
и сърфирането в интернет
на телевизионния екран.
Извежда предварително
зададената радиостанция,
честотата и др. на дисплея
на горния панел.
SLEEP (стр. 51)
Настройва таймера за заспиване.
AUDIO (стр. 45)
Избира аудиоформата/записа.
SUBTITLE
Избира езика на субтитрите,
когато са записани на няколко
езика на BD-ROM/DVD VIDEO
диска.
3D
Преобразува 2D съдържание
в симулирано 3D съдържание
при свързване към съвместимо
3D устройство.
17BG
H Бутони за операции
за възпроизвеждане
Вижте „Възпроизвеждане“
(стр. 30).
m/M (бързо/бавно/
стопкадър)
Бързо превърта назад/бързо
превърта напред по време на
възпроизвеждане. При всяко
натискане на бутона скоростта
на търсене се променя.
Активира възпроизвеждане със
забавен каданс при натискане за
повече от една секунда в режим
на пауза.
Възпроизвежда по един кадър
при натискане в режим на пауза.
Забележка
По време на възпроизвеждане
на Blu-ray 3D диск бавното
възпроизвеждане назад
и възпроизвеждането назад
с един кадър не са достъпни.
./> (предишен/следващ)
Избира предходната/следващата
глава, запис или файл.
N (възпроизвеждане)
Стартира или повторно
стартира възпроизвеждането
(възобновяване на
възпроизвеждането).
Активира функцията за
възпроизвеждане с едно
докосване (стр. 49), когато
системата е включена
и настроена на функцията
„BD/DVD“.
X (пауза)
Поставяне в пауза или
повторно стартиране на
възпроизвеждането.
18BG
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането
и запомняне на точката на
спиране (точка за възобновяване).
Точката за възобновяване за
заглавие/запис е последната
точка, която сте възпроизвели,
или последната снимка от папка
със снимки.
Спира демонстрацията на звука вградената или от USB.
Бутони за управление
на радиото
Вижте „Тунер“ (стр. 46).
TUNING +/–
PRESET +/–
I
(заглушаване)
Временно изключва звука.
2 (сила на звука) +/–
Регулира силата на звука.
TV 2 (сила на звука) +/–
Регулира силата на звука на
телевизора.
Телевизор t (вход)
Превключва източника на входен
сигнал за телевизора между
телевизора и други източници
на входен сигнал.
Подготвя дистанционното
управление за работа
с телевизора
Забележка
Кодовете на производителя
на телевизора са регистрирани
към бутоните в таблицата по-горе.
Ако настройката е неуспешна,
запаметеният към момента код
няма да се промени. Натиснете
съответния бутон отново.
Ако е посочен повече от един
бутон, опитайте да ги натискате
последователно, докато намерите
този, който работи с телевизора ви.
Като настроите сигнала от
предоставеното дистанционно
управление, можете да управлявате
телевизора с него.
Забележка
Когато смените батериите на
дистанционното управление,
е възможно кодът му да се
възстанови до настройката по
подразбиране (SONY). Настройте
отново дистанционното управление.
1
2
3
Задръжте TV ?/1.
Натиснете съответния бутон за
телевизора (вижте таблицата
по­долу), след което натиснете
Производител
Бутон
SONY (по
подразбиране)
CLEARAUDIO+
LG
DIGITAL MUSIC
PANASONIC
FOOTBALL
PHILIPS
MOVIE,
SOUND FIELD +,
MUSIC EQ
SAMSUNG
GAME,
DIGITAL MUSIC,
MUSIC EQ
SHARP
MUSIC
TOSHIBA
SOUND FIELD –
Освободете TV ?/1.
Сега може да използвате TV ?/1,
TV 2 +/– и бутоните TV t, за да
управлявате телевизора.
.
19BG
Първи стъпки
Забележка
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране
на високоговорителите
Инсталирайте високоговорителите
съгласно илюстрацията по-долу.
За да сглобите високоговорителите,
вижте предоставеното
„Ръководство за монтиране
на високоговорителите“.
A Преден ляв високоговорител (L)
B Преден десен високоговорител (R)
C Събуфер
D TV
A
D
B
C
Тъй като системата е снабдена
с технология S-Force PRO Front
Surround*, можете да слушате
съраунд звук с високоговорителите
пред позицията на слушане.
* S-Force PRO Front Surround пресъздава
убедително впечатление за
разстояние и пространство с истинско
усещане за съраунд звук без нужда
от съраунд високоговорители.
20BG
• Внимавайте, когато поставяте
високоговорителите и/или стойките
им, прикрепени към тях, върху под,
който е специално обработен
(с вакса, масло, полиран и др.),
тъй като може да се получат
петна или обезцветяване.
• Не се подпирайте и не закачайте
нищо на високоговорителя,
тъй като той може да падне.
• Високоговорителите на тази система
не са магнитно екранирани. Това може
да доведе до неравномерност на
цветовете, когато са поставени близо
до CRT телевизор или проектор.
Съвет
Можете да монтирате
високоговорителите на стена.
За подробности вижте предоставеното
„Ръководство за монтиране на
високоговорителите“.
Не свързвайте кабела за
електрозахранване на главното
устройство към електрическия
контакт, докато не са изпълнени
всички останали връзки.
Забележка
Когато свързвате друго оборудване
с управление на силата на звука,
намалете силата на звука до ниво,
при което звукът няма да е изкривен.
Свързване на
високоговорителите
Свържете кабела на
високоговорителя така, че да
съвпада с цвета на конекторите
SPEAKERS на основното устройство.
Уверете се, че сте вкарали конектора
на високоговорителя, докато щракне.
Червен
(Преден десен
високоговорител (R))
Лилав
(Събуфер)
Бял
(Преден ляв
високоговорител (L))
21BG
Първи стъпки
Стъпка 2: Свързване
на системата
Първи стъпки
Свързване на телевизора
Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори
на телевизора си.
B
C
A
Видео връзка
A
HDMI кабел1)
(не е включен в комплекта)
2)
или
1)
2)
Високоскоростен HDMI кабел
Функцията Обратен звуков канал (ARC) дава възможност на телевизора да
извежда звук през системата с HDMI връзка, без да се извършва свързването B
или C по-долу. За да настроите функцията ARC на тази система, вижте [Audio Return
Channel] (Обратен звуков канал) (стр. 62). За да проверите съвместимостта на
функцията ARC на вашия телевизор, вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с него.
Аудиовръзки
Ако HDMI жакът на вашия телевизор не е съвместим с функцията ARC,
изпълнете подходяща аудиовръзка (B или C) за слушане на звука от
телевизора през високоговорителите на системата.
B
Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
Високо
качество
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Стандартно качество
22BG
Забележка
Свързване на другото оборудване
Свържете системата, телевизора и другото оборудване, както следва.
Не можете да възпроизвеждате на телевизора аудио и видео от свързаното
оборудване чрез тази система, когато тя е изключена или е в режим на
готовност.
Телевизор
Изходен видеосигнал*
Оборудване
(Сет топ бокс, VCR, PlayStation® или
цифров сателитен приемник и др.)
A
Система
B, C
Посока на сигнала
: видеосигнал
: аудиосигнал
* Това свързване не е необходимо за връзка A (HDMI връзка).
Изберете един от следните методи за свързване съобразно типа на конектора
на оборудването.
B
C
A
23BG
Първи стъпки
За да слушате звука от телевизора, изберете функцията „TV“ за връзка B или „AUDIO“
за връзка C.
Първи стъпки
A
HDMI кабел*
(не е включен в комплекта)
Високо
качество
HDMI OUT
* Високоскоростен HDMI кабел
B
Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Стандартно качество
Когато правите връзка A
При тази връзка може да се предават и видео-, и аудиосигнали.
Забележка
• Видеосигнали от жаковете HDMI (IN 1/2) се изпращат към жака HDMI (OUT) само
когато е избрана функцията „HDMI1“ или „HDMI2“.
• За да изпратите аудиосигнал от жаковете HDMI (IN 1/2) към жака HDMI (OUT), може
да се наложи да промените настройката за извеждане на звука. За подробности
вижте [Audio Output] (Извеждане на звука) в [Audio Settings] (Настройки на звука)
(стр. 60).
• Можете да промените входа за звук от оборудване, свързано към жака HDMI (IN 1),
към жак TV (DIGITAL IN OPTICAL). За подробности вижте [HDMI1 Audio Input mode]
(Режим на вход на звука през HDMI1) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) (стр. 62).
Когато правите връзка B, C
Свържете системата така, че видеосигналите от нея и от другото оборудване да
се извеждат към телевизора, а аудиосигналите от оборудването да се извеждат
към системата.
Забележка
• Ако извършите което и да е от горните свързвания, задайте [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) от [System Settings]
(Настройки на системата) на [Off] (Изкл.) (стр. 62).
• Можете да слушате звука от оборудването, като изберете функцията „TV“ за
връзка B или функцията „AUDIO“ за връзка C.
24BG
Свързване на антената
Съвет
За да свържете системата към мрежата,
изпълнете [Easy Network Settings] (Лесни
настройки на мрежата). За подробности
вижте „Стъпка 4: Извършване на „Лесна
настройка““ (стр. 26).
или
Проводникова FM антена (ефирна)
(включен в комплекта)
Забележка
• Удължете докрай проводниковата
FM антена.
• След като я свържете, дръжте
я възможно най-хоризонтално.
Изберете метода според своята
LAN (локална мрежа).
• Ако използвате безжична
LAN мрежа
Системата разполага с вградена
Wi-Fi функционалност и можете
да я свържете към мрежата, като
зададете съответните мрежови
настройки.
• Ако използвате кабелна LAN мрежа
Свържете порта LAN (100) на
главното устройство с LAN кабел.
Съвет
Ако FM сигналите са слаби, използвайте
75-омов коаксиален кабел (не е включен
в комплекта), за да свържете главното
устройство към външна FM антена.
Рутер за широколентова връзка
LAN кабел (не е включен в комплекта)
Съвет
Препоръчваме ви да използвате
екраниран и директен интерфейсен
кабел (LAN кабел).
25BG
Първи стъпки
Стъпка 3: Подготовка
за мрежова връзка
Първи стъпки
Преди да зададете настройките
на мрежата
Когато рутерът ви за безжична LAN
мрежа (точка на достъп) е съвместим
с Wi-Fi Protected Setup (WPS), можете
лесно да зададете настройките на
мрежата с бутона WPS.
В противен случай проверете
следната информация
предварително и я запишете
в предоставеното по-долу място.
• Името (SSID*), което идентифицира
мрежата ви.**
• Ако за безжичната ви мрежа
е настроена защита – ключът за
сигурност (WEP ключ, WPA ключ).**
* SSID (идентификатор на услугата)
е името, което идентифицира
конкретна безжична мрежа.
** Трябва да проверите настройките
на рутера си за безжична LAN мрежа,
за да получите информацията за SSID
и ключа за сигурност. За подробности:
– посетете следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/;
– прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени
с рутера за безжична LAN мрежа;
– свържете се с производителя на
рутера за безжична LAN мрежа.
x Без защита
Въпреки че можете лесно да
направите настройките, всеки
може да прехване безжичната
комуникация или да влезе
непозволено в безжичната
ви мрежа, дори и без сложни
инструменти. Имайте предвид,
че има риск от неупълномощен
достъп или прехващане на данни.
x WEP
WEP защитава комуникациите,
за да не допусне външни лица
да ги прехващат или да влизат
непозволено в безжичната ви
мрежа. WEP е остаряла технология
за защита, която позволява да се
свързват по-стари устройства,
които не поддържат TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за защита,
разработена, за да отстрани
недостатъците на WEP.
TKIP гарантира по-високо
ниво на защита от WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която
използва усъвършенстван метод за
защита, различен от WEP и TKIP.
AES гарантира по-високо ниво
на защита от WEP или TKIP.
Относно защитата на
безжичните LAN мрежи
Тъй като комуникацията чрез
функцията на безжичната LAN
мрежа се извършва с радиовълни,
безжичният сигнал евентуално
може да се прехване. За да се
предпази безжичната комуникация,
тази система поддържа различни
функции за защита. Не забравяйте
да конфигурирате правилно
настройките за защита
в съответствие с мрежата си.
26BG
Стъпка 4: Извършване
на „Лесна настройка“
Следвайте стъпките по-долу,
за да направите основните
корекции и настройки на мрежата
за използване на системата.
Показаните елементи се различават
в зависимост от региона.
1
6
7
2
3
4
5
Включете телевизора.
Натиснете [/1, за да включите
системата.
Превключете селектора за
входен сигнал на телевизора,
така че сигналът от системата
да се покаже на телевизионния
екран.
Показва се [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални настройки)
за избор на език за екранния
дисплей.
След приключване на
[Easy Initial Settings] (Лесни
първоначални настройки)
натиснете V/v, за да изберете
[Easy Network Settings]
(Лесни настройки на мрежата),
след което натиснете .
Появява се екранът [Easy Network
Settings] (Лесни настройки на
мрежата).
Следвайте инструкциите
на екрана, за да зададете
настройките на мрежата
с помощта на B/V/v/b и .
Ако системата не може да се
свърже към мрежата, вижте
„Мрежова връзка“ (стр. 75) или
„Връзка чрез безжична LAN
мрежа“ (стр. 75).
За извеждане на екрана
[Easy Network Settings]
(Лесни настройки на мрежата)
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
2
Натиснете B/b, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете V/v, за да изберете
[Easy Network Settings] (Лесни
настройки на мрежата), след
това натиснете .
Извършете [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални
настройки). Следвайте
инструкциите на екрана, за да
направите основните настройки
с помощта на B/V/v/b и .
B/V/v/b
27BG
Първи стъпки
Поставете две батерии R03
(АAA) (включени в комплекта)
така, че полюсите им 3 и # да
отговарят на маркировките
в отделението.
Първи стъпки
Стъпка 5: Избиране
на източника на
възпроизвеждане
Натиснете FUNCTION
неколкократно.
Когато натиснете FUNCTION веднъж,
на дисплея на горния панел се
показва текущата функция, а при
всяко натискане на FUNCTION
функцията се променя циклично
по следния начин.
„BD/DVD“ t „USB“ t „FM“ t
„HDMI1“ t „HDMI2“ t „TV“ t
„SCR M“ t „BT“ t „AUDIO“
„BD-DVD“
Диск или мрежово устройство, което
ще се възпроизвежда от системата
„USB“
USB устройство, което е свързано
към (USB) порта (стр. 13)
„FM“
FM радио (стр. 46)
„HDMI1“/„HDMI2“
Оборудване, което е свързано към жака
HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) (стр. 23)
„TV“
Оборудване (телевизор и др.), което
е свързано към конектора TV (DIGITAL
IN OPTICAL), или телевизор, съвместим
с функцията Audio Return Channel
(Обратен звуков канал), който е свързан
към жака HDMI (OUT) (страници 22, 23)
„SCR M“
[Screen mirroring]
Устройство, съвместимо с огледален
образ на екрана (Screen mirroring)
(страници 35, 38)
„BT“
[Bluetooth AUDIO]
Bluetooth устройство, което поддържа
A2DP
„АUDIO“
Оборудване, което е свързано към
жаковете AUDIO IN (L/R) (страници 22, 23)
28BG
Съвет
• Някои функции могат да бъдат
променяни чрез екрана на телевизора
с натискане на FUNCTION, V/v и .
• Можете също да натиснете BLUETOOTH
и MIRRORING на дистанционното
управление, за да изберете функцията
„BT“ и „SCR M“.
Стъпка 6: Слушане
на съраунд звук
След изпълнението на предходните
стъпки и стартирането на
възпроизвеждането можете да
се наслаждавате на предварително
програмирани звукови полета,
които са пригодени за различни
видове източници на звук.
Те произвеждат вълнуващ
и мощен звук в дома ви.
Забележка
Звуковото поле може да бъде избрано
само когато [Sound Effect] (Звуков ефект)
е с настройка [Sound Field On] (Включено
звуково поле) (стр. 60). Когато [Sound
Effect] (Звуков ефект) е с настройка,
различна от [Sound Field On] (Включено
звуково поле), настройката за звуково
поле не се прилага.
Избор на звуковото поле
ClearAudio+
Можете да слушате звук от препоръчаното
от Sony звуково поле. Звуковото поле се
оптимизира автоматично в зависимост
от съдържанието и функцията за
възпроизвеждане.
• Двуканален източник: извежда
двуканалния звук във вида, в който е.
• Многоканален източник: симулира
съраунд звук с два предни
високоговорителя и събуфер.
Филм
Системата осигурява оптимизиран звук
за гледане на филми.
Музика
Системата осигурява оптимизиран звук
за слушане на музика.
Подобряване на цифрова музика
[Digital Music] (Цифрова музика)
Това е технология, разработена от Sony,
за подобряване на качеството на звука
от компресирани аудио файлове чрез
възстановяване на звука във високия
честотен обхват след процеса на
компресия.
Игра
Системата осигурява оптимизиран звук
за видеоигри.
За избиране на звуковото
поле от менюто с опции
1
Натиснете OPTIONS и V/v, за да
изберете [Sound Field] (Звуково
поле), след което натиснете .
2
Натиснете V/v, за да изберете
звуковото поле, след което
натиснете .
Натиснете неколкократно MUSIC EQ
по време на възпроизвеждане.
Можете да изберете звука така, че
да отговаря на предпочитанията ви.
При всяко натискане на бутона
настройката се променя циклично
по следния начин.
[Standard] (Стандартен) t
[Rock] (Рок) t [Hiphop] (Хип-хоп) t
[Electronica] (Електронна музика)
Можете да изберете еквалайзера
за музика и от менюто с опции.
Следвайте стъпките 1 и 2 по-горе.
Изберете [Music] (Музика) на стъпка 2.
След това натиснете V/v и , за да
изберете настройката.
Избиране на режима
за футбол
Натиснете неколкократно
FOOTBALL, когато гледате
програма с футболни мачове.
Когато гледате програма с футболни
мачове, можете да изпитате
чувството, че присъствате на
стадиона.
• [Football : Narration On] (Футбол:
включен текст зад кадър): можете
да се наслаждавате на чувството за
присъствие на футболния стадион
чрез усилване на възгласите,
идващи от него.
• [Football : Narration Off] (Футбол:
изключен текст зад кадър): можете
да се наслаждавате още по-силно
на чувството за присъствие на
футболния стадион чрез
намаляване на силата на звука
на текста зад кадър в допълнение
към усилването на възгласите.
• [Football Off] (Изключване на
Футбол): режимът за футбол
се изключва.
29BG
Първи стъпки
Натиснете неколкократно
SOUND FIELD +/– по време
на възпроизвеждане.
Можете да натиснете и CLEARAUDIO+,
GAME, DIGITAL MUSIC, MOVIE и MUSIC,
за да изберете съответното звуково
поле.
За избиране на предварително
програмирания еквалайзер
за музика
Забележка
• Препоръчваме ви да изберете режима
за футбол, когато гледате програма
с футболни мачове.
• Ако чуете неестествен звук
в съдържанието, когато е избрано
[Football : Narration Off] (Футбол:
изключен текст зад кадър), се
препоръчва [Football : Narration On]
(Футбол: включен текст зад кадър).
• Режимът за футбол автоматично
се настройва към [Football Off]
(Изключване на Футбол), когато
изпълните следното.
– Изключите системата.
– Натиснете който и да е от бутоните
на звуковото поле (стр. 16).
• Тази функция не поддържа монозвук.
Съвет
• Можете да изберете режима за
футбол и от менюто с опции.
• Ако е наличен 5.1-канален аудиопоток,
препоръчваме ви да го изберете от
телевизора или сет топ бокс
устройството.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
на диск
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Дискове,
които могат да се възпроизвеждат“
(стр. 77).
1
2
3
30BG
Превключете селектора за
входен сигнал на телевизора
така, че сигналът от системата
да се покаже на телевизионния
екран.
Натиснете Z и поставете диск
в отделението за дискове,
докато щракне.
Натиснете Z, за да затворите
капака на диска.
Възпроизвеждането стартира.
Ако възпроизвеждането не
стартира автоматично, изберете
в категорията
[Video]
(Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки)
и натиснете
.
Наслаждаване на
BONUSVIEW/BD-LIVE
*
1
2
3
Можете да се насладите на Blu-ray 3D
дискове с логотипа за 3D*.
*
1
Свържете USB устройството
към (USB) порта (стр. 32).
За локално хранилище
използвайте USB памет от 1 GB
или повече.
Подготовка за BD-LIVE
(само за BD-LIVE).
• Свържете системата към
мрежа (стр. 25).
• Задайте за [BD Internet
Connection] (Връзка на BD
с интернет) настройка [Allow]
(Разрешаване) (стр. 61).
Поставете BD-ROM диск
с BONUSVIEW/BD-LIVE.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация
на диска.
2
Подготовка за възпроизвеждане
на Blu-ray 3D дискове.
• Свържете системата с вашия
телевизор, съвместим с 3D-,
чрез високоскоростен HDMI
кабел (стр. 22).
• Задайте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 56).
Поставете Blu-ray 3D диск.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с диска.
Съвет
Вижте и инструкциите за експлоатация
на съвместимия с 3D телевизор.
Съвет
За да изтриете данни в USB паметта,
изберете [Delete BD Data] (Изтриване
на данни от BD) във
[Video] (Видео),
след това натиснете . Всички данни
в папката BUDA ще бъдат изтрити.
31BG
Възпроизвеждане
Някои BD-ROM дискове с логотип
„BD-LIVE*“ имат допълнително
съдържание и други данни,
които могат да бъдат изтеглени
за забавление.
Наслаждаване
на Blu­ray 3D
Извеждане на
информацията за
възпроизвеждане
Можете да проверите информацията
за възпроизвеждане и др., като
натиснете DISPLAY.
Показаната информация се
различава в зависимост от типа
диск и състоянието на системата.
Пример: при възпроизвеждане
на BD-ROM диск
A Изходна разделителна
способност/видеочестота
B Номер на заглавие или име
C Текущо избраната настройка
за звука
D Налични функции (
ъгъл,
звук,
субтитри)
E Информация за
възпроизвеждането
Извежда режима на
възпроизвеждане,
лентата за състояние на
възпроизвеждането, типа на
диска, видеокодека, скоростта
на предаване на данните,
типа на повторението,
изминалото време, общото
време на възпроизвеждане.
F Номер на главата
G Текущо избраният ъгъл
32BG
Възпроизвеждане
от USB устройство
Можете да възпроизвеждате видео
файлове/музика/снимки от свързано
USB устройство.
За типовете файлове, които могат
да бъдат възпроизвеждани, вижте
„Типове файлове, които могат да
се възпроизвеждат“ (стр. 78).
1
2
3
4
Свържете USB устройството
към (USB) порта.
Вижте инструкциите за
експлоатация на USB
устройството, преди да
направите връзката.
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Натиснете B/b, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music]
(Музика) или
[Photo]
(Снимки).
Натиснете V/v, за да
изберете
[USB device]
(USB устройство), след
това натиснете
.
Забележка
Не изваждайте USB устройството по
време на работа. За да предотвратите
повреда на данните или на USB
устройството, изключете системата,
преди да свържете или отстраните USB
устройството.
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство
BLUETOOTH е безжична технология
с малък обхват, която позволява
безжична комуникация на данни
между цифрови устройства.
Безжичната технология BLUETOOTH
работи в обхват около 10 метра.
Сдвояването е операция, при
която BLUETOOTH устройствата се
регистрират предварително едно към
друго. След извършване на операция
по сдвояване не е необходимо тя да
се изпълнява повторно.
1
2
3
Поддържани версия и профили
на BLUETOOTH
Профилът представлява
стандартен набор от възможности
за различните BLUETOOTH продукти.
За подробности относно
поддържаната версия и профили
на BLUETOOTH вижте „Раздел
BLUETOOTH“ (стр. 80).
Забележка
• Дори ако устройството поддържа
същия профил както системата,
функциите може да се различават
в зависимост от спецификациите
на BLUETOOTH устройството.
• Възпроизвеждането на звука при тази
система може да се забавя спрямо това
на BLUETOOTH устройството поради
характеристиките на безжичната
технология BLUETOOTH.
4
Поставете BLUETOOTH
устройството на разстояние до
1 метър от главното устройство.
Натиснете BLUETOOTH.
Можете също да изберете
[Bluetooth AUDIO] (Bluetooth
АУДИО) от
[Input] (Входен
сигнал) в началното меню.
Настройте BLUETOOTH
устройството в режим
на сдвояване.
За подробности относно
настройването на BLUETOOTH
устройството в режим на
сдвояване вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с него.
Изберете името на системата
(„BDV-NF7220“) на дисплея на
устройството.
Изпълнете тази стъпка в рамките
на 5 минути, в противен случай
сдвояването ще бъде отменено.
Забележка
Ако за BLUETOOTH устройството
е необходим ключ за достъп,
въведете „0000“. Ключът за достъп
може да е наречен „Passcode“
(код за достъп), „PIN code“ (ПИН код),
„PIN number“ (ПИН номер) или
„Password“ (парола).
33BG
Възпроизвеждане
За безжичната технология
BLUETOOTH
Сдвояване на тази система
с BLUETOOTH устройство
Съвет
Можете да смените името на
системата, което се показва
на устройството, посредством
[Device Name] (Име на устройството)
в [System Settings] (Настройки на
системата) (стр. 63).
5
След приключване на
сдвояването устройството
се свързва автоматично към
системата.
Името му се показва на
телевизионния екран.
Забележка
Свързване към BLUETOOTH
устройство от тази система
Можете да установите връзка
към BLUETOOTH устройство
от това главно устройство.
Преди да възпроизвеждате
музика, проверете следното:
– дали функцията BLUETOOTH
на BLUETOOTH устройството
е включена;
– дали сдвояването е завършено
(стр. 33).
1
Можете да сдвоите до 9 BLUETOOTH
устройства. Ако сдвоите 10-то
BLUETOOTH устройство, то ще
замени устройството, което се
е свързвало най-отдавна.
6
7
Стартирайте
възпроизвеждането на
BLUETOOTH устройството.
Регулирайте силата на звука.
Първо настройте силата на звука
на BLUETOOTH устройството, ако
нивото й остава твърде ниско,
настройте силата на звука на
главното устройство.
Забележка
За да се свържете към BLUETOOTH
устройството, към което сте се
свързвали последно, натиснете N.
След това преминете към стъпка 5.
2
3
4
За отмяна на операция за
сдвояване
Натиснете HOME или FUNCTION.
5
6
34BG
Натиснете BLUETOOTH.
Натиснете OPTIONS.
Изберете [Device List]
(Списък с устройства),
след това натиснете
.
Показва се списък със сдвоени
BLUETOOTH устройства.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желаното
устройство, след което
натиснете
.
Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждането.
Регулирайте силата на звука.
Първо настройте силата на звука
на BLUETOOTH устройството,
ако нивото й остава твърде ниско,
настройте силата на звука на
главното устройство.
Забележка
Съвет
Можете да активирате или
деактивирате приемането
на AAC аудио от BLUETOOTH
устройството (стр. 64).
За изключване на BLUETOOTH
устройството
Натиснете HOME, FUNCTION или
RETURN.
За изтриване на сдвоено
BLUETOOTH устройство
от списъка с устройства
1
Следвайте стъпките от 1 до 3
по­горе.
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете устройството,
след което натиснете OPTIONS.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете [Remove]
(Премахване), след което
натиснете
.
4
Натиснете B/b неколкократно,
за да изберете [OK], след това
натиснете
.
Използване на
огледален образ
на екрана
„Огледален образ на екрана“
е функция за показване на
изображението от екрана на
мобилно устройство върху
екрана на телевизора чрез
технологията Miracast.
Главното устройство може да
бъде свързано директно към
устройство, съвместимо с функцията
за огледален образ на екрана
(например смартфон, таблет).
Можете да гледате изображението
на екрана на устройството върху
големия телевизионен екран.
За използване на тази функция
не е необходим безжичен рутер
(или точка на достъп).
1
2
Натиснете MIRRORING.
Следвайте инструкциите
на екрана.
Активирайте функцията за
огледален образ на екрана
от устройството си.
За подробности относно
активирането на функцията
прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени
с устройството.
Забележка
• Когато използвате функцията за
огледален образ на екрана, качеството
на картината и звука може понякога
да бъде влошено поради смущения
от друга мрежа.
• По време на действието на
функцията за огледален образ на
екрана е възможно да не можете да
използвате някои мрежови функции.
35BG
Възпроизвеждане
• След свързване на главното устройство
и BLUETOOTH устройството можете
да управлявате възпроизвеждането
чрез натискане на N, X, x, m/M
и ./>.
• Можете да се свързвате към системата
от сдвоено BLUETOOTH устройство
във функции, различни от „BT“, ако
зададете за [Bluetooth Power Setting]
(Настройка за мощността на Bluetooth)
в [External Input Settings] (Настройки
за външен вход) стойност [On] (Вкл.)
(стр. 64).
• Уверете се, че устройството
е съвместимо с Miracast.
Възможностите за връзка
с всички устройства, съвместими
с Miracas, не е гарантирана.
• В зависимост от средата на използване
качеството на картината и звука може
да бъде влошено.
Съвет
Можете също така да получите
огледален образ на целия екран
на смартфона Xperia върху голям
телевизионен екран посредством
функцията за огледален образ
с едно докосване (NFC) (стр. 38).
Свързване към
отдалечено устройство
чрез функцията с едно
докосване (NFC)
Какво представлява „NFC“?
NFC (Near Field Communication)
(Комуникация в близко поле)
е технология, която позволява
безжична комуникация в малък
обхват между различни устройства,
като мобилни телефони и IC маркери.
Благодарение на функцията NFC
може лесно да се осъществи
комуникация на данни, като
устройството се задържи близо
до the
(N-маркировка) на
устройства, съвместими с NFC.
36BG
Забележка
• Системата може да разпознава и да
се свързва наведнъж само с по едно
устройство, съвместимо с NFC.
• В зависимост от отдалеченото
устройство може да се наложи да
включите предварително неговата
функция NFC. За подробности
направете справка с инструкциите
за експлоатация на отдалеченото
устройство.
• За да използвате функцията NFC,
не забравяйте да зададете за [NFC]
(Kомуникация в близко поле)
стойност [On] (Вкл.) (стр. 62).
Свързване към отдалечено
устройство чрез
функцията за слушане
с едно докосване (NFC)
Ако задържите отдалечено
устройство, съвместимо с NFC,
близо до N-маркировката
на главното устройство,
те автоматично ще извършат
сдвояване и установяване на
BLUETOOTH връзка.
Съвместими отдалечени
устройства
Отдалечени устройства с вградена
функция NFC
(Операционна система:
Android 2.3.3 – 4.x.x с изключение
на Android 3.x)
1
Двуизмерен код* за директен
достъп
* Използвайте приложение за
четене на двуизмерен код.
3
Задръжте отдалеченото
устройство близо до
N­маркировката на главното
устройство, (стр. 36) докато
отдалеченото устройство
започне да вибрира.
Разпознаването на отдалеченото
устройство от главното
устройство се сигнализира
чрез вибрация. Следвайте
инструкциите, които се показват
на екрана на отдалеченото
устройство, и изпълнете
процедурата за установяване
на BLUETOOTH връзка.
След осъществяване на
BLUETOOTH връзката синият
LED индикатор на горния панел
спира да мига. Времето за
възпроизвеждане се показва
на дисплея на горния панел.
Забележка
За някои отдалечени устройства
тази функция може да е налична без
изтегляне на „NFC Easy Connect“. В този
случай работата и спецификациите на
отдалеченото устройство може да се
различават от описанието в това
ръководство.
Забележка
Приложението може да не се
предлага в някои държави/региони.
2
Стартирайте приложението
„NFC Easy Connect“ на
отдалеченото устройство.
Уверете се, че се показва
екранът на приложението.
Съвет
Ако сдвояването и BLUETOOTH връзката
са неуспешни, направете следното.
– Стартирайте отново „NFC Easy Connect“
и бавно придвижете отдалеченото
устройство над N-маркировката.
– Ако използвате за отдалеченото
устройство калъф, предлаган
в търговската мрежа, свалете го.
За слушане на музика
Стартирайте на отдалеченото
устройство възпроизвеждане на
аудио източник. За подробности
относно операциите за
възпроизвеждане вижте
инструкциите за експлоатация
на отдалеченото устройство.
37BG
Възпроизвеждане
Изтеглете и инсталирайте
приложението „NFC Easy
Connect“.
„NFC Easy Connect“ е безплатно
приложение за отдалечени
устройства с Android, което може
да бъде изтеглено от Google Play.
Потърсете приложението на
сайта, като използвате ключовата
дума „NFC Easy Connect“ или
отворете директно сайта за
изтегляне, като прочетете
двуизмерния код по-долу.
Имайте предвид, че „NFC Easy
Connect“ е безплатно, но таксите
за комуникация на данни по
време на изтеглянето се
начисляват отделно.
Съвет
Ако нивото на силата на звука е ниско,
регулирайте първо силата на звука на
отдалеченото устройство. Ако нивото на
силата на звука е все още твърде ниско,
регулирайте го на главното устройство.
1
2
За спиране на
възпроизвеждането
Възпроизвеждането ще спре, когато
направите едно от следните неща.
– Задръжте отново отдалеченото
устройство близо до
N-маркировката на главното
устройство.
– Спрете музикалния плейър
на отдалеченото устройство.
– Изключете главното устройство
или отдалеченото устройство.
– Сменете функцията.
– Изключете BLUETOOTH функцията
на отдалеченото устройство.
Свързване към смартфон
Xperia чрез функцията за
огледален образ с едно
докосване (NFC)
Чрез задържане на Xperia, съвместим
с функцията за огледален образ
с едно докосване, близо до
N­маркировката на главното
устройство, можете да получите
безжично огледален образ на целия
екран на смартфона Xperia върху
голям телевизионен екран. Можете
да гледате видеоклипове или да
преглеждате съдържанието заедно
със семейството и приятелите си.
За използване на тази функция
не е необходим безжичен рутер
(или точка на достъп).
Съвместими смартфони Xperia
Xperia с функцията за огледален
образ с едно докосване
38BG
3
Натиснете MIRRORING.
Задръжте смартфона Xperia
близо до N-маркировката на
главното устройство, (стр. 36),
докато започне да вибрира.
Разпознаването на смартфона
Xperia от главното устройство
се сигнализира чрез вибрация.
Главното устройство установява
връзка със смартфона Xperia.
След установяването
на връзката екранът на
смартфона Xperia се показва
на телевизионния екран.
Смартфонът Xperia се регистрира
в системата.
За изход от функцията
за огледален образ
Натиснете HOME, RETURN или
FUNCTION.
Забележка
• По време на използването на
функцията за огледален образ
не можете да получавате достъп
до други мрежи.
• Качеството на картината и звука
може понякога да бъде влошено
поради смущения от друга мрежа.
Съвет
По време на използването на функцията
за огледален образ можете да изберете
предпочитаното от вас звуково поле.
Натиснете бутоните на звуковото поле
(стр. 16).
Използване
на „SongPal“
Забележка
За да използвате тази функция,
не забравяйте да актуализирате
софтуера (стр. 56).
Използване на Sony
Entertainment Network (SEN)
Sony Entertainment Network осигурява
директно до главното устройство
избрано интернет съдържание
и разнообразни развлечения
по заявка.
Съвет
• Част от интернет съдържанието
изисква регистрация през
компютър, преди да може да
бъде възпроизвеждано. За повече
подробности посетете следния
уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
• Част от интернет съдържанието може
да не се предлага в някои държави/
региони.
1
2
3
Подготовка за Sony
Entertainment Network.
Свържете системата към мрежа
(стр. 25).
Натиснете SEN.
Натиснете B/V/v/b, за да
изберете интернет съдържание
и разнообразни развлечения по
заявка, след което натиснете .
39BG
Възпроизвеждане
Google Play и App Store предлагат
приложение, специално
предназначено за този модел.
Потърсете „SongPal“ и изтеглете
безплатното приложение, за да
научите повече за удобните функции.
„SongPal“ е приложение за лесно
управление, което поддържа
безжична работа. То ви дава
възможност да:
– избирате музикално/аудио
съдържание от вградените
функции на различни
устройства и смартфони;
– управлявате интуитивно
различни настройки;
– усилвате визуалното въздействие
на музиката чрез дисплея на
смартфона.
Възпроизвеждане през
мрежа
Контролен панел за
поточно предаване
на видеосъдържание
Контролният панел се показва,
когато започне да се възпроизвежда
видеофайл. Показаните елементи
може да се различават в зависимост
от доставчиците на интернет
съдържание.
За повторно показване натиснете
DISPLAY.
A Дисплей за управление
Натиснете B/V/v/b или
за
операции за възпроизвеждане.
B Лента за състояние на
възпроизвеждането
Лента за състояние, посочващ
текущото местоположение
курсор, време на
възпроизвеждане,
продължителност
на видеофайла.
C Индикатор за състояние на
мрежата
Посочва силата на сигнала
за безжична връзка.
Посочва кабелна връзка.
D Скорост на предаване на данни
по мрежата.
E Името на следващия видеофайл.
F Името на текущо избрания
видеофайл.
40BG
Възпроизвеждане на
файлове в домашна
мрежа (DLNA)
Можете да възпроизвеждате
видеофайлове/музика/снимки на
друго одобрено от DLNA оборудване,
като го свържете към домашната си
мрежа.
Това главно устройство може да
се използва като плейър или модул
за рендиране.
• Сървър: съхранява и споделя
цифрово мултимедийно
съдържание.
• Плейър: намира и възпроизвежда
цифрово мултимедийно
съдържание от DMS.
• Модул за рендиране: получава
и възпроизвежда файлове от
сървъра и може да се управлява
от друго оборудване (контролер).
• Контролер: управлява
оборудването за рендиране.
Подготовка за използване
на функцията DLNA
• Свържете системата към мрежа
(стр. 25).
• Подгответе друго одобрено от
DLNA оборудване. За подробности
прегледайте инструкциите за
експлоатация на оборудването.
За възпроизвеждане
на файлове, съхранени на
DLNA сървъра, чрез системата
(DLNA плейър)
Съвет
Системата е съвместима с функцията
„Play To“ на Windows Media® Player 12,
който стандартно е включен
в Windows 7.
Сървър
Плейър
(Тази система)
Търсене на информация за
видеосъдържание/музика
Можете да получавате информация
за съдържание с помощта на
технологията на Gracenote и да
търсите свързана информация.
За възпроизвеждане на
отдалечени файлове чрез
управление на системата
(модул за рендиране) през
DLNA контролер
Можете да управлявате системата
със сертифициран от DLNA контролер
(мобилен телефон и т.н.) при
възпроизвеждане на файлове,
съхранени на DLNA сървър.
Сървър
Модул за рендиране
(Тази система)
1
2
3
4
Контролер
За подробности за операцията
прегледайте инструкциите за
експлоатация на DLNA контролера.
Свържете системата към
мрежа (стр. 25).
Поставете диск със съдържание,
за което искате да търсите
информация.
Можете да извършите търсене за
видеосъдържание от BD-ROM или
DVD-ROM диск, както и търсене за
музика от CD-DA (музикален
компактдиск).
Натиснете B/b, за да изберете
[Video] (Видео) или
[Music] (Музика).
Натиснете V/v, за да изберете
[Video Search] (Търсене за
видео) или
[Music Search]
(Търсене за музика).
Показва информацията за
съдържанието (като например
заглавие, актьори, запис или
изпълнител), [Playback History]
(Хронология на възпроизвеждане)
и [Search History] (Хронология на
търсене).
41BG
Възпроизвеждане
Изберете иконата на DLNA сървъра
от
[Video] (Видео),
[Music]
(Музика) или
[Photo] (Снимки)
в началното меню, след което
изберете файла, който искате
да възпроизведете.
Забележка
Не управлявайте системата
с предоставеното дистанционно
управление и DLNA контролер
едновременно.
• [Playback History] (Хронология
на възпроизвеждане)
Показва списък с вече
възпроизвеждани заглавия
на BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(музикален компактдиск).
Изберете заглавие, за да
получите информация за
съдържанието.
• [Search History]
(Хронология на търсене)
Показва списък на предходни
търсения, извършени чрез
функцията [Video Search]
(Търсене за видео) или [Music
Search] (Търсене за музика).
За търсене на допълнителна
свързана информация
Изберете елемент в списъците, след
което изберете услугата за търсене.
Използване на TV SideView
TV SideView е безплатно мобилно
приложение за отдалечени
устройства (смартфони и др.).
Използвайки TV SideView с тази
система, можете лесно да се
наслаждавате на системата, като
я управлявате от отдалеченото
устройство.
Можете също така да стартирате
услуга или приложение директно
от отдалеченото устройство и да
видите информацията за диска по
време на възпроизвеждането му.
TV SideView може да се използва
и като дистанционно управление,
и като софтуерна клавиатура.
Преди да използвате устройството
TV SideView с тази система за
първи път, не забравяйте да
го регистрирате.
При регистрацията следвайте
инструкциите на екрана на
устройството TV SideView.
42BG
Забележка
Регистрацията е възможна само
когато на телевизионния екран
се показва началното меню.
Налични опции
При натискането на OPTIONS
са налице различни настройки
и функции за възпроизвеждане.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
Общи опции
[Sound Field] (Звуково поле)
Променя настройката на звуковото поле
(стр. 29).
[Football] (Футбол)
Избира режима за футбол (стр. 29).
[Repeat Setting]
(Настройка за повторение)
Задава повторно възпроизвеждане.
[3D Menu] (3D меню)
[Simulated 3D] (Симулирано 3D): регулира
симулирания 3D ефект.
[3D Depth Adjustment] (Регулиране на 3D
дълбочината): регулира дълбочината на 3D
изображения.
[2D Playback] (2D възпроизвеждане): задава
възпроизвеждането на 2D изображение.
[Play/Stop] (Възпроизвеждане/стоп)
Стартира или спира възпроизвеждането.
[Play from start]
(Възпроизвеждане от началото)
Възпроизвежда елемента от началото.
[Change Category] (Смяна на категория)
Превключва между категориите
[Video]
(Видео),
[Music] (Музика) и
[Photo]
(Снимки) във функцията „BD/DVD“
(само за диск) или „USB“, или DLNA сървър.
Този елемент е налице само когато за
категорията има списък за показване.
Само за
[Video] (Видео)
[3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
Настройва дали да се извежда автоматично
3D видеосигнал, или не.
Забележка
3D видеосигналът от жака HDMI (IN 1) или
HDMI (IN 2) се извежда независимо от тази
настройка.
[Video Settings] (Настройки за видео)
[Picture Quality Mode] (Режим за качество
на изображението): избира настройките
на картината ([Direct] (Директно),
[Brighter Room] (По-светло помещение),
[Theatre Room] (Театрална зала), [Auto]
(Автоматично), [Custom1] (По избор 1)
и [Custom2] (По избор 2).
Можете да персонализирате следните
настройки на картината, съответстващи
на предпочитанията ви, и да ги запазите
в настройките в [Custom1]/[Custom2]
(По избор 1/По избор 2).
• [Texture Remaster] (Ремастериране на
текстура): регулира рязкостта и детайлите
по ръбовете.
• [Super Resolution] (Супер разделителна
способност): подобрява разделителната
способност.
• [Smoothing] (Изглаждане): намалява
сливането на цветовете на екрана чрез
изглаждане на градацията на нюансите
в неконтрастните области.
• [Contrast Remaster] (Ремастериране на
контраста): автоматично организира
нивата на черно и бяло така, че екранът да
не е прекалено тъмен и изображението
е модулирано.
• [Clear Black] (Изчистване на черното):
регулира показването на тъмните
елементи в изображението.
Не се потискат всички светлосенки,
като така се възпроизвеждат красиви
черни тонове.
[Pause] (Пауза)
Поставя възпроизвеждането в пауза.
[Top Menu] (Главно меню)
Показване на главното меню на BD или
DVD диск.
[Title Search] (Търсене на заглавие)
Търсене на заглавие на BD-ROM/DVD VIDEO
дискове и стартиране на
възпроизвеждането от началото.
[Chapter Search] (Търсене на глава)
Търси глава и стартира възпроизвеждането
от началото.
[Audio] (Аудио)
Избира аудиоформата/записа.
[Subtitle] (Субтитри)
Избира езика на субтитрите, когато са
записани на няколко езика на BD-ROM/
DVD VIDEO диска.
[Angle] (Ъгъл)
Превключване на зрителните ъгли, когато
са записани няколко такива на BD-ROM/
DVD VIDEO дискове.
[IP Content NR Pro] (IP съдържание NR Pro)
Коригиране на качеството на видеосигнала
за интернет съдържание.
[Video Search] (Търсене за видео)
Показва информация за BD-ROM/DVD-ROM
дискове въз основа на технологията на
Gracenote.
[Number Entry] (Въвеждане на числа)
Въвежда числа. Използвайте B/V/v/b,
за да изберете числото.
Само за
[Music] (Музика)
[Track Search] (Търсене на запис)
Търси номера на запис по време
на възпроизвеждане на музикален
компактдиск.
[Add Slideshow BGM] (Добавяне
на фонова музика към слайдшоу)
Регистрира файлове с музика в USB
паметта като фонова музика за
слайдшоу (BGM).
[Music Search] (Търсене за музика)
Показва информацията за аудио
CD (CD-DA) дискове въз основа
на технологията на Gracenote.
[Visualizer] (Визуализатор)
Променя цветовия ефект на
визуализатора върху телевизионния
екран (стр. 52).
43BG
Възпроизвеждане
[A/V SYNC]
(Аудио-видео синхронизиране)
Коригира несъответствието във времето
между картина и звук (стр. 44).
[Menu/Popup Menu]
(Меню/изскачащо меню)
Показване на изскачащото меню на
BD­ROM диск или менюто на DVD диск.
Само за
[Photo] (Снимки)
[Slideshow] (Слайдшоу)
Стартира слайдшоу.
[Slideshow Speed]
(Скорост на слайдшоуто)
Променя скоростта на слайдшоуто.
[Slideshow Effect] (Ефект при слайдшоуто)
Задава ефекта при възпроизвеждане
на слайдшоу.
[Slideshow BGM]
(Фонова музика при слайдшоу)
• [Off] (Изкл.): изключва функцията.
• [My Music from USB] (Моята музика от USB):
задава файловете с музика, регистрирани
в Add Slideshow BGM.
• [Play from Music CD] (Възпроизвеждане
от музикален компактдиск): задаване
на записите в CD-DA.
[Change Display] (Промяна на дисплея)
Превключва между [Grid View] (Изглед на
мрежа) и [List View] (Изглед на списък).
[Rotate Left] (Завъртане наляво)
Завърта снимката на 90 градуса обратно
на часовниковата стрелка.
[Rotate Right] (Завъртане надясно)
Завърта снимката на 90 градуса по посока
на часовниковата стрелка.
[View Image]
(Преглеждане на изображение)
Показва избраното изображение.
Регулиране на забавянето
между картината и звука
(A/V SYNC)
Когато звукът и картината на
телевизионния екран се разминават,
можете да регулирате забавянето
между тях за следните функции.
Методът на настройка се различава
в зависимост от функцията.
Когато е избрана функцията
„BD/DVD“, „USB“, „HDMI1“ или
„HDMI2“
1
2
3
Натиснете OPTIONS.
Менюто с опции се показва
на телевизионния екран.
Натиснете V/v, за да изберете
[A/V SYNC] (Аудио-видео
синхронизиране), след това
натиснете
.
Натиснете B/b, за да
регулирате забавянето,
след което натиснете
.
Можете да зададете от 0 мсек до
300 мсек на интервали от 25 мсек.
Когато е избрана функцията „TV“
1
2
3
4
44BG
Натиснете OPTIONS.
На дисплея на горния панел
се показва „AV.SYNC“.
Натиснете
или b.
Натиснете V/v, за да
регулирате забавянето,
след което натиснете
.
Можете да зададете от 0 мсек до
300 мсек на интервали от 25 мсек.
Натиснете OPTIONS.
Менюто с опции на дисплея
на горния панел се изключва.
Настройване на звука
Когато системата възпроизвежда
BD/DVD VIDEO диск, записан
в няколко аудио формата (PCM,
Dolby Digital, MPEG аудио или DTS)
или с многоезични записи, можете да
промените аудио формата или езика.
При компактдиск можете да изберете
звука от десния или левия канал
и да слушате звука на избрания
канал и през десния, и през левия
високоговорител.
Натиснете AUDIO неколкократно по
време на възпроизвеждането, за да
изберете желания аудио сигнал.
Аудиоинформацията се показва
на телевизионния екран.
Забележка
[ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1)
и [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2))
не се показват, ако на диска е записан
само един аудио поток.
x Компактдиск
• [ Stereo] (Стерео): стандартният
стерео звук.
• [ 1/L] (Ляво): звукът от левия
канал (моно).
• [ 2/R] (Дясно): звукът от десния
канал (моно).
• [ L+R] (Ляво+дясно): звукът от
десния и левия канал, извеждан
от съответния високоговорител
поотделно.
x BD/DVD VIDEO диск
В зависимост от BD/DVD VIDEO диска
опцията за езика се различава.
Когато са показани 4 цифри,
те представляват код на езика.
Вижте „Списък с кодове на езици“
(стр. 81). Когато един и същи език
се показва два или повече пъти,
BD/DVD VIDEO дискът е записан
в няколко аудио формата.
45BG
Настройване на звука
Избиране на
аудиоформат,
многоезични записи
или канал
x DVD-VR диск
Показват се типовете аудиозаписи,
записани върху диск.
Пример:
• [ Stereo] (Стерео);
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1));
• [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2));
• [ Main] (Основен);
• [ Sub] (Допълнителен).
• [ Main/Sub] (Основен/
Допълнителен)
Слушане на
многоканален звук
(DUAL MONO)
Тунер
Слушане на радио
Можете да слушате многоканален
звук, когато системата получава
или възпроизвежда Dolby Digital
многоканален сигнал.
1
Забележка
2
За да приемате Dolby Digital сигнал,
трябва да свържете телевизор или
друго оборудване към конектора
на телевизора (DIGITAL IN OPTICAL)
с цифров оптичен кабел
(страници 22, 23).
Ако конекторът HDMI IN на телевизора
ви е съвместим с функцията Audio
Return Channel (Обратен звуков канал)
(страници 22, 62), можете да получавате
Dolby Digital сигнал чрез HDMI кабел.
Натиснете AUDIO неколкократно,
докато на дисплея на горния панел
се покаже желаният сигнал.
• „MAIN“: ще се изведе звук на
основния език.
• „SUB“: ще се изведе звук на
допълнителния език.
• „MN/SUB“: ще се изведе смесен
звук както на основния, така и на
допълнителния език.
Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато
на дисплея на горния
панел се покаже „FM“.
Изберете радиостанцията.
Автоматична настройка
Задръжте натиснат TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
[Auto Tuning] (Автоматична
настройка) се появява на
телевизионния екран.
Сканирането спира, когато
системата открие станция.
За да отмените автоматичната
настройка, натиснете който
и да е бутон.
Ръчна настройка
Натиснете TUNING +/–
неколкократно.
3
Натиснете неколкократно
2 +/–, за да регулирате
силата на звука.
При наличие на шум при FM
програма
Ако има шум при FM програма,
можете да изберете монофонично
приемане на сигнала. Няма да има
стерео ефект, но приемането на
сигнала ще се подобри.
1
46BG
Натиснете OPTIONS.
Менюто с опции се показва
на телевизионния екран.
2
3
5
Натиснете V/v, за да изберете
[FM Mode] (FM режим), след
което натиснете
.
6
За промяна на номер на
предварително зададена
станция
Изберете желания номер на
предварително зададена станция,
като натиснете PRESET +/–, след което
изпълнете процедурата от стъпка 3.
Съвет
Можете да настроите [FM Mode]
(FM режим) за всяка предварително
зададена станция отделно.
За избор на предварително
зададена станция
Предварително задаване
на радиостанции
1
Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато на
дисплея на горния панел
се покаже „FM“.
Настройва се последната
станция, от която е получен
сигнал.
2
Натиснете PRESET +/–
неколкократно, за да
изберете предварително
зададената станция.
Можете да настроите предварително
до 20 радиостанции. Преди настройка
се уверете, че сте намалили силата на
звука на минимум.
1
2
3
4
Повторете стъпки от 2 до 5,
за да запаметите други станции.
Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато
на дисплея на горния
панел се покаже „FM“.
Съвет
Задръжте натиснат TUNING +/–,
докато започне автоматичното
сканиране.
Сканирането спира, когато
системата открие станция.
При всяко натискане на DISPLAY,
дисплеят на горния панел се
променя по следния начин:
Честота y Номер на предварително
зададената станция
Натиснете OPTIONS.
Менюто с опции се показва
на телевизионния екран.
Натиснете V/v, за да
изберете [Preset Memory]
(Предварително зададена
памет), след което натиснете
.
47BG
Тунер
Натиснете V/v, за да изберете
[Monaural] (Моно), след което
натиснете
.
• [Stereo] (Стерео): стерео
приемане на сигнала.
• [Monaural] (Моно):
монофонично приемане
на сигнала.
Натиснете V/v, за да изберете
желания предварително
зададен номер, след което
натиснете
.
Приемане на сигнал от
системата за предаване
на данни (RDS)
Тази система предлата функцията
RDS, която ви дава възможност да
виждате допълнителна информация
за радиостанциите.
Трябва само да изберете станция
от честотния диапазон FM.
Името на станцията се показва
на телевизионния екран.
Забележка
• RDS може да не работи нормално,
ако станцията, на която сте настроили,
не предава RDS сигнала правилно или
ако сигналът е слаб.
• Не всички FM станции предоставят RDS
услуга, нито предоставят един и същи
тип услуги. Ако не сте запознати със
системата RDS, консултирайте се
с местните радиостанции за
подробности за RDS услугите
във вашия регион.
Други операции
Използване на
функцията Control for
HDMI (Управление за
HDMI) за „BRAVIA“ Sync
Тази функция е достъпна за
телевизори с функция „BRAVIA“ Sync.
Като свързвате оборудване на Sony,
което е съвместимо с функцията
Control for HDMI (Управление за HDMI)
през HDMI кабел, управлението се
улеснява.
Забележка
За да използвате функцията „BRAVIA“
Sync, не забравяйте да включите
системата и цялото свързано към
нея оборудване, след като ги
свържете чрез HDMI кабел.
Управление за HDMI – лесна
настройка
Можете да настроите функцията
[Control for HDMI] (Управление за
HDMI) на системата автоматично,
като активирате съответната
настройка на телевизора.
За подробности за функцията
Control for HDMI (Управление за HDMI)
вижте „[HDMI Settings] (Настройки
на HDMI)“ (стр. 62).
Изключване на захранването
на системата
Можете да изключите системата
синхронизирано с телевизора.
Забележка
Системата не се изключва автоматично,
докато възпроизвежда музика или
когато е избрана функцията „FM“.
48BG
Възпроизвеждане с едно
докосване
Когато натиснете N на
дистанционното управление,
системата и телевизорът се
включват, а входът на телевизора
превключва към HDMI входа,
към който е свързана системата.
Контрол на звука,
възпроизвеждан от системата
Можете да използвате функцията
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, както следва.
• Когато системата е включена,
звукът на телевизора или друго
оборудване може да се извежда
от нейните високоговорители.
• Когато звукът от телевизора или
друго оборудване се извежда през
високоговорителите на системата,
можете да превключите звука,
така че да се възпроизвежда
от високоговорителите на
телевизора, като натиснете
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Когато звукът от телевизора
и другото оборудване се извежда
през високоговорителите на
системата, можете да регулирате
силата и да изключите звука на
системата чрез управлението
на телевизора.
Обратен звуков канал
Можете да слушате звук от телевизора
през системата с помощта на само
един HDMI кабел. За подробности
за настройката вижте „[Audio Return
Channel] (Обратен звуков канал)“
(стр. 62).
Когато промените езика за екранния
дисплей на телевизора, езикът
на екранния дисплей на системата
също се променя след нейното
рестартиране.
Управление на
маршрутизирането
Когато извършвате възпроизвеждане
с едно докосване от свързаното
оборудване, системата се включва
и задава функцията си на „HDMI1“
или „HDMI2“ (в зависимост от
използвания входен HDMI конектор),
а за вход на телевизора автоматично
се избира HDMI входът, към който
е свързана системата.
Настройване на
високоговорителите
[Speaker Settings] (Настройки
на високоговорителите)
За да получите оптималния съраунд
звук, настройте разстоянието на
високоговорителите от позицията
си на слушане.
1
2
3
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Натиснете B/b, за да изберете
[Setup] (Настройка).
Натиснете V/v, за да изберете
[Audio Settings] (Настройки за
аудио), след това натиснете
.
49BG
Други операции
Можете да слушате звук от
телевизора или друго оборудване
чрез изпълнение на лесна операция.
Следване на езика
4
5
6
7
Натиснете V/v, за да изберете
[Speaker Settings] (Настройки
на високоговорителите), след
това натиснете
.
Появява се екранът [Speaker
Settings] (Настройки на
високоговорителите).
Натиснете V/v, за да
изберете елемента,
след което натиснете
.
Натиснете V/v, за да
регулирате параметъра.
Натиснете B/b и
, за да
потвърдите настройките.
Проверете следните настройки.
x [Distance] (Разстояние)
Когато местите високоговорителите,
не забравяйте да зададете
параметрите за разстоянието от
позицията на слушане до тях.
Можете да го зададете от 0,0 до
7,0 метра.
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен)
3,0 м: задаване на разстоянието до
предните високоговорители.
[Subwoofer] (Събуфер) 3,0 м:
задаване на разстоянието до
събуфера.
x [Level] (Ниво)
Можете да регулирате нивото
на звука на високоговорителите.
Можете да зададете параметри
от –6,0 dB до +6,0 dB. За по-лесна
настройка не забравяйте да зададете
за [Test Tone] (Тестов тон) настройка
[On] (Вкл.).
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен)
0,0 dB: задаване на нивото на
предните високоговорители.
[Subwoofer] (Събуфер) 0,0 dB:
задаване на нивото на събуфера.
50BG
x [Test Tone] (Тестов тон)
Високоговорителите ще
възпроизведат тестов тон,
за да регулирате [Level] (Ниво).
[Off] (Изкл.): високоговорителите
не възпроизвеждат тестов тон.
[On] (Вкл.): тестовият тон се
възпроизвежда последователно
от всеки високоговорител, докато
нивото се регулира. Когато
изберете един от елементите на
[Speaker Settings] (Настройки на
високоговорителите), тестовият тон
се издава последователно от всеки
високоговорител.
Регулирайте нивото на звука,
както следва.
1
Задайте за [Test Tone] (Тестов тон)
настройка [On] (Вкл.).
2
Натиснете V/v, за да изберете
[Level] (Ниво), след това
натиснете
.
3
Натиснете V/v, за да
изберете желания тип
на високоговорителите,
след което натиснете
.
4
Натиснете B/b, за да изберете
десния или левия високоговорител,
след което натиснете V/v, за да
регулирате нивото.
5
6
7
Натиснете
8
Натиснете V/v, за да изберете
[Test Tone] (Тестов тон), след това
натиснете
.
9
Натиснете V/v, за да изберете [Off]
(Изкл.), след това натиснете
.
.
Повторете от стъпки от 3 до 5.
Натиснете RETURN.
Системата се връща към
предходния екран.
Забележка
Сигналите на тестовия тон не се
извеждат през конектора HDMI (OUT).
Съвет
За да настроите силата на звука
на всички високоговорители
едновременно, натиснете 2 +/–.
Можете да настроите системата да
се изключи след предварително
зададено време, така че да можете
да заспите, докато слушате музика.
Натиснете SLEEP.
При всяко натискане на SLEEP
индикацията на минутите
(оставащото време) на дисплея на
горния панел се променя с 10 минути.
Когато настроите таймера за
заспиване, оставащото време
се показва на всеки 5 минути.
Когато оставащото време е по-малко
от 2 минути, на дисплея на горния
панел започва да мига „SLEEP“.
За проверка на оставащото
време
Натиснете SLEEP веднъж.
За промяна на оставащото
време
Натиснете SLEEP неколкократно.
(Заключване за деца)
Можете да деактивирате
бутоните на главното устройство
(с изключение на "/1), за да
предотвратите неправилни действия,
като например детска пакост.
Натиснете и задръжте x на
главното устройство за повече
от 5 секунди.
На дисплея на горния панел
се показва „LOCKED“.
Функцията за заключване за деца
се активира и бутоните на главното
устройство се заключват. (Можете
да управлявате системата чрез
дистанционното управление.)
За да отмените функцията, докоснете
и задръжте x за повече от 5 секунди,
така че на дисплея на горния панел да
се покаже „UNLOCK“.
Промяна на яркостта
Можете да променяте яркостта
на следните елементи:
– дисплей на горния панел;
– индикатор на сензорните бутони;
– LED индикатор на горния панел.
Натиснете DIMMER.
При всяко натискане на бутона
яркостта на елемента се променя.
Можете да регулирате яркостта
в 3 нива.*
51BG
Други операции
Използване на таймера
за заспиване
Деактивиране на
бутоните на главното
устройство
* За дисплея на горния панел
настройките на яркостта за [Dimmer : 1]
(Затъмняване: 1), [Dimmer : 2]
(Затъмняване: 2) и [Dimmer : 3]
(Затъмняване: 3) са едни и същи.
Визуализация на
телевизионния екран.
Можете да се наслаждавате
на ефекта на визуализатора,
който симулира ритъма от
възпроизвежданите източници
чрез цветни форми и графики.
Можете да възпроизвеждате
потоково ефектите по време
на възпроизвеждане на музика
(само за функции „BD/DVD“,
„USB“, „FM“, „TV“, „BT“ и „AUDIO“)
и вградената демонстрация на звука.
Натиснете VISUALIZER
неколкократно.
Визуализацията се показва
на телевизионния екран и се
синхронизира с ритъма на музиката.
При всяко натискане на бутона
цветовият ефект се променя
циклично по следния начин:
[RAINBOW] (Дъга) t [PASSION]
(Страст) t [OCEAN] (Океан) t
[FOREST] (Гора) t [Off] (Изкл.)
Забележка
Ефектът на визуализатора може да
не е плавен, когато възпроизвеждате
аудиосъдържание с висока скорост
на предаване, надхвърляща 15 Mbps.
52BG
Съвет
• За да избегнете показване на
информация на телевизионния екран,
която да припокрива визуализацията,
задайте за [Auto Display] (Автоматичен
дисплей) в [System Settings] (Настройки
на системата) настройка [Off] (Изкл.)
(стр. 63).
• Можете да изберете ефекта на
визуализатора и като използвате
менюто с опции.
Пестене на енергия
в режим на готовност
Проверете дали сте направили
следните настройки:
– [Control for HDMI] (Управление
за HDMI) в [HDMI Settings]
(Настройки на HDMI) е с настройка
[Off] (Изкл.) (стр. 62).
– За [Quick Start Mode] (Режим на
бързо стартиране) е зададена
настройка [Off] (Изкл.) (стр. 63).
– За [Remote Start] (Отдалечено
стартиране) е зададена настройка
[Off] (Изкл.) (стр. 65).
– За [NFC] е зададена настройка
[Off] (Изкл.) (стр. 62).
Сърфиране
в уебсайтове
1
2
4
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Натиснете B/b, за да изберете
[Network] (Мрежа).
Натиснете V/v, за да
изберете [Internet Browser]
(Интернет браузър),
след това натиснете
.
Появява се екранът [Internet
Browser] (Интернет браузър).
Забележка
Някои уебсайтове може да не се
визуализират правилно или да
не работят.
Изберете [Previous page] (Предходна
страница) от менюто с опции.
Ако предишната страница не се
покаже дори ако изберете [Previous
page] (Предишна страница), изберете
[Window List] (Списък с прозорците)
от менюто с опциите и от списъка
изберете страницата, на която искате
да се върнете.
За изход от интернет браузъра
Натиснете HOME.
Екран на интернет
браузъра
Можете да проверите информацията
за уебсайта, като натиснете DISPLAY.
Информацията на екрана се
различава в зависимост от
състоянието на уебсайта
и страницата.
За въвеждане на URL адрес
Изберете [URL entry] (Въвеждане
на URL адрес) от менюто с опции.
Въведете URL адреса с помощта на
софтуерната клавиатура, след което
изберете [Enter] (Въвеждане).
За задаване на началната
страница по подразбиране
Докато се показва страницата,
която искате да настроите,
изберете [Set as start page]
(Задаване като начална
страница) от менюто с опции.
A Заглавие на страницата
B Адрес на страницата
C Курсор
Премествайте чрез натискане
на B/V/v/b. Поставете курсора
върху връзката, която искате
да прегледате, след което
натиснете . Свързаният
уебсайт се визуализира.
53BG
Други операции
3
Подгответе системата за
сърфиране в интернет.
Свържете системата към мрежа
(стр. 25).
За връщане към предходната
страница
D Икона за SSL
Показва се, когато свързаният
URL адрес е защитен.
E Индикатор за силата на сигнала
Показва се, когато системата
е свързана към безжична мрежа.
F Лента за напредъка/икона за
зареждане
Показва се, когато страницата се
чете или по време на изтегляне/
прехвърляне на файл.
G Поле за въвеждане на текст
Натиснете , след което изберете
[Input] (Въвеждане на текст) от
менюто с опции, за да отворите
софтуерната клавиатура.
H Плъзгач
Натиснете B/V/v/b, за да
преместите визуализацията
на страницата наляво, нагоре,
надясно или надолу.
Налични опции
При натискането на OPTIONS
са налице различни настройки
и операции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
[Browser Setup] (Настройка на браузъра)
Показва настройките на интернет
браузъра.
• [Zoom] (Мащабиране): Увеличава или
намалява размера на визуализираното
съдържание.
• [JavaScript Setup] (Настройка на
JavaScript): Задава дали да се активира,
или деактивира JavaScript.
• [Cookie Setup] (Настройка на
„бисквитките“): Задава дали браузърът
да приема „бисквитки“, или не.
• [SSL Alarm Display] (Предупредителна
индикация за SSL): Задава дали да
се активира, или деактивира SSL.
54BG
[Window List] (Списък с прозорците)
Показва списък с всички отворени
в момента уебсайтове.
Позволява да се върнете към вече
визуализирани уебсайтове чрез
избиране на прозореца.
[Bookmark List] (Списък с отметки)
Показва списъка с отметките.
[URL entry] (Въвеждане на URL адрес)
Позволява да въведете URL адрес, когато
е показана софтуерната клавиатура.
[Previous page] (Предишна страница)
Преминава към предходната показана
страница.
[Next page] (Следваща страница)
Преминава към следващата страница.
[Cancel loading] (Отказ на зареждането)
Спира зареждането на страница.
[Reload] (Презареждане)
Презарежда същата страница.
[Add to Bookmark]
(Добавяне към отметките)
Добавя показания в момента уебсайт
към списъка с отметки.
[Set as start page]
(Задаване като начална страница)
Задава показания в момента уебсайт
като начална страница по подразбиране.
[Open in new window]
(Отваряне в нов прозорец)
Отваря връзка в нов прозорец.
[Character encoding]
(Кодиране на символи)
Задава системата за кодиране на
символите.
[Display certificate]
(Показване на сертификата)
Показва сертификатите на сървъра,
изпратени от страници, поддържащи SSL.
[Input] (Въвеждане)
Показва софтуерната клавиатура за
въвеждане на символи по време на
преглеждане на уебсайт.
[Break] (Нов ред)
Премества курсора на следващия ред
в полето за въвеждане на текст.
[Delete] (Изтриване)
Изтриване на символ отляво на курсора
по време на въвеждане на текст.
Икона
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка
Можете да задавате разнообразни
настройки на параметрите,
например на картината и на звука.
Настройките по подразбиране
са подчертани.
Забележка
1
2
3
[Audio Settings]
(Настройки на звука)
(стр. 59)
Извършване на
настройките на звука
според типа на свързаните
конектори.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD
диск) (стр. 60)
Извършване на
подробни настройки
за възпроизвеждане
на BD/DVD дискове.
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол) (стр. 61)
Извършване на подробни
настройки за функцията
„Родителски контрол“.
Натиснете B/b, за да изберете
[Setup] (Настройка).
[Music Settings]
(Настройки за музика)
(стр. 62)
Извършване на
подробни настройки
за възпроизвеждане
на Super Audio CD.
Натиснете V/v, за да изберете
иконата на категорията на
настройката, след което
натиснете .
[System Settings]
(Настройки на системата)
(стр. 62)
Извършва свързаните със
системата настройки.
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Икона
Обяснение
[Software Update]
(Актуализация
на софтуера) (стр. 56)
Актуализиране на
софтуера на системата.
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
(стр. 56)
Извършване на
настройките на екрана
според типа на телевизора.
[External Input Settings]
(Настройки за външен
вход) (стр. 64)
Задава настройката за
пропускане на входния
сигнал за всеки външен
изход.
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
(стр. 64)
Извършва подробни
настройки за интернет
и мрежа.
55BG
Настройки и корекции
Настройките за възпроизвеждане от
диска са с предимство спрямо тези от
екрана за настройка. Следователно
някои от функциите може да не работят.
Обяснение
Икона
Обяснение
[Easy Network Settings]
(Лесни настройки
на мрежата) (стр. 65)
Изпълнява [Easy Network
Settings] (Лесни настройки
на мрежата) за задаване
на основни настройки на
мрежата.
[Resetting] (Нулиране)
(стр. 65)
Възстановява фабричните
настройки на системата.
[Software Update]
(Актуализация
на софтуера)
С актуализирането на софтуера до
последната версия можете да се
възползвате от най-новите функции.
По време на актуализация на
софтуера на дисплея на горния панел
се показва „UPDATE“. След като
актуализацията завърши, главното
устройство се изключва автоматично.
По време на актуализиране не
включвайте и не изключвайте
главното устройство и не работете
с него или с телевизора. Изчакайте
актуализацията на софтуера да
завърши.
Забележка
За информация относно функциите за
актуализация посетете следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
x [Update via Internet]
(Актуализиране чрез интернет)
Актуализира софтуера на системата
през наличната мрежа. Уверете се,
че мрежата е свързана към интернет.
За подробности вижте „Стъпка 3:
Подготовка за мрежова връзка“
(стр. 25).
x [Update via USB Memory]
(Актуализиране чрез USB памет)
Актуализира софтуера чрез USB
памет. Уверете се, че за папката
за актуализация на софтуера
е зададено правилно името
„UPDATE“.
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
x [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
за да визуализирате цялото
съдържание в 2D формат.
Забележка
3D видеосигналът от жака HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) се извежда независимо
от тази настройка.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
Настройва размера на екрана на
телевизора, съвместим с-3D.
Забележка
Тази настройка не се прилага за
3D видеосигнали от жака HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2).
56BG
x [TV Type] (Тип телевизор)
[16:9]: изберете тази опция, когато
свързвате към широкоекранен
телевизор или такъв с функция
за-широкоекранен режим.
[4:3]: изберете тази опция, когато
свързвате с телевизор с екран 4:3 без
функция за широкоекранен режим.
x [DVD Aspect Ratio]
(Съотношение на кадъра за DVD)
[Letter Box] (Пощенска кутия): показва
широкоекранна картина с черни
ленти отгоре и отдолу.
[Pan & Scan] (Панорамно изрязване):
Показва картината с пълна височина
върху целия екран, отрязана
отстрани.
x [Output Video Resolution]
(Изходна разделителна
способност за видео)
[Auto] (Автоматично): извежда
видео сигнал според разделителната
способност на телевизора или
свързаното оборудване.
[Original Resolution] (Оригинална
разделителна способност): извежда
видеосигнал според разделителната
способност, записана на диска.
(Когато разделителната способност
е по-ниска от стандартната, тя се
увеличава до стандартната.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: извежда видеосигнал
според избраната настройка на
разделителната способност.
* Ако цветовата система на диска
е NTSC, разделителната способност
на видеосигналите може да бъде
преобразувана само до [480i] и [480p].
57BG
Настройки и корекции
x [Screen Format]
(Формат на екрана)
[Full] (Пълен): изберете тази опция,
когато свързвате към телевизор
с функция за широкоекранен режим.
Показва картина за екран със
съотношение 4:3 при формат
на екрана 16:9 дори и на
широкоекранен телевизор.
[Normal] (Нормален): Променя
размера на картината така, че да
се вмести в размера на екрана при
оригиналното си съотношение.
x [Cinema Conversion Mode]
(Режим за конвертиране на кино)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Главното
устройство автоматично открива
дали материалът е въз основа на
видео, или на филм, и превключва
към съответния режим на
конвертиране.
[Video] (Видео): независимо от
материала винаги ще се избира
методът за конвертиране, подходящ
за базиран на видео материал.
x [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p извеждане)
[Auto] (Автоматично): извежда 24p
видеосигнали само когато свържете
телевизор, съвместим с 1080/24р,
през HDMI конектор и [Output Video
Resolution] (Изходна разделителна
способност за видео) е с настройка
[Auto] (Автоматично) или [1080p].
[On] (Вкл.): изберете тази опция,
когато телевизорът е съвместим
с видеосигнали 1080/24p.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p извеждане)
[Auto] (Автоматично): извежда 24p
видеосигнали само когато свържете
телевизор, съвместим с 1080/24р,
през HDMI конектор и [Output Video
Resolution] (Изходна разделителна
способност за видео) е с настройка
[Auto] (Автоматично) или [1080p].
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 1080/24p.
x [4K Output]
(Извеждане на 4K съдържание)
[Auto1] (Автоматично1): извежда 2K
(1920 × 1080) видеосигнали по време
на възпроизвеждане на видео и на
4K видеосигнали по време на
възпроизвеждане на снимки при
свързване към оборудване на Sony,
съвместимо с 4K.
Извежда 4K видеосигнали по
време на възпроизвеждане на 24p
видеосъдържание в BD/DVD ROM
или възпроизвеждане на снимки
при свързване към оборудване на
производители, различни от Sony,
съвместимо с 4K.
Тази настройка не се прилага
за възпроизвеждане на 3D видео
изображения.
[Auto2] (Автоматично2): извежда
автоматично 4K/24p видеосигнали,
когато свържете оборудване,
съвместимо с 4K/24p, и зададете
съответните настройки в [BD-ROM
24p Output] (BD-ROM 24p извеждане)
или [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p извеждане),
и извежда също 4K/24p снимки,
когато възпроизвеждате 2D снимки.
[Off] (Изкл.): изключва функцията.
Забележка
Ако оборудването на Sony не бъде
разпознато при избиране на [Auto1]
(Автоматично1), настройката ще
има същия ефект както [Auto2]
(Автоматично2).
58BG
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Автоматично): автоматично
открива типа на външното
оборудване и превключва на
съответната настройка за цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: извежда
видеосигнали YCbCr 4:4:4.
[RGB]: изберете тази опция,
когато свързвате към оборудване
с HDCP-съвместим DVI конектор.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
(Супер битово съпоставяне)
[On] (Вкл.): изглажда градацията на
видеосигналите от жака HDMI (OUT).
[Off] (Изкл.): изберете тази опция
при извеждане на изкривени
видеосигнали или неестествени
цветове.
x [IP Content NR Pro]
(IP съдържание NR Pro)
[Video3] (Видео3)/[Video2] (Видео2)/
[Video1] (Видео1)/[Film1] (Филм1)/
[Film2] (Филм2)/[Film3] (Филм3):
настройва качеството на
видеосигнала за интернет
съдържание. Тази настройка
е същата като настройката в менюто
с опции при използване на интернет
услугата.
[Off] (Изкл.): Изключено.
[Audio Settings]
(Настройки на звука)
x [BD Audio MIX Setting]
(Настройка на BD Audio MIX)
[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала,
получен чрез смесване на
интерактивния и вторичния
звук в основния звук по време
на възпроизвеждането на BDMV.
[Off] (Изкл.): извежда единствено
основния звук.
x [Audio DRC] (Компресия на
динамичния диапазон на звука)
Можете да компресирате
динамичния диапазон на
аудиозаписа.
[Auto] (Автоматично): възпроизвежда
в динамичния диапазон, указан от
диска (само за BD-ROM диск).
[On] (Вкл.): системата възпроизвежда
аудиозаписа с динамичния диапазон,
зададен от тонрежисьора.
[Off] (Изкл.): без компресия на
динамичния диапазон.
59BG
Настройки и корекции
x [HDMI Deep Colour Output]
(Извеждане на HDMI Deep Colour)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[16bit], [12bit], [10bit]: извежда 16/12/
10-битови видеосигнали, когато
свързаният телевизор е съвместим
с функцията Deep Colour.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато картината е нестабилна или
цветовете изглеждат неестествени.
x [Pause Mode] (Режим на пауза)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Картината,
включително обекти, които се движат
динамично, се извежда без трептене.
[Frame] (Кадър): картината,
включително обекти, които не се
движат динамично, се извежда
с висока разделителна способност.
x [Attenuation settings - AUDIO]
(Настройки за намаляване на
звука – AUDIO)
Може да се получи изкривяване,
когато слушате оборудване, свързано
към жаковете AUDIO IN (L/R).
Можете да предотвратите това,
като намалите входното ниво
на главното устройство.
[On] (Вкл.): намалява входното ниво.
Изходното ниво ще се намали при
тази настройка.
[Off] (Изкл.): нормално входно ниво.
x [Audio Output]
(Извеждане на звука)
Можете да изберете къде да
се извежда аудиосигналът.
[Speaker] (Високоговорител): извежда
многоканален звук само през
високоговорителите на системата.
[Speaker + HDMI] (Високоговорител +
HDMI): извежда многоканален звук
през високоговорителите на
системата, както и двуканален сигнал
с линейна PCМ през жака HDMI (OUT).
[HDMI]: извежда звук само през
конектора HDMI (OUT). Форматът
на звука зависи от свързаното
оборудване.
Забележка
• Когато [Control for HDMI] (Управление за
HDMI) е с настройка [On] (Вкл.), (стр. 62),
[Audio Output] (Извеждане на звука) се
настройва автоматично към [Speaker +
HDMI] (Високоговорител + HDMI) и тази
настройка не може да се променя.
• Аудиосигналите не се извеждат през
жака HDMI (OUT), когато [Audio Output]
(Извеждане на звука) е с настройка
[Speaker + HDMI] (Високоговорител +
HDMI) и [HDMI1 Audio Input Mode]
(Режим на вход на звука през HDMI1)
(стр. 62) е с настройка [TV] (Телевизор).
60BG
x [Sound Effect] (Звуков ефект)
Можете да включвате или изключвате
звуковите ефекти на системата
(настройка SOUND FIELD (стр. 29)).
[Sound Field On] (Включено звуково
поле): активира съраунд ефекта на
звуковото поле (стр. 29).
[2ch Stereo] (Двуканално стерео):
Тази система възпроизвежда звук
само от предните ляв/десен
високоговорители и от събуфера.
Многоканалните съраунд формати
се смесват до 2-канален.
[Off] (Изкл.): звуковите ефекти
са деактивирани. Можете да
чуете звука, както е записан.
x [Speaker Settings] (Настройки
на високоговорителите)
За да постигнете оптимален съраунд
звук, настройте високоговорителите.
За подробности вижте „Настройване
на високоговорителите“ (стр. 49).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки
за гледане на BD/DVD
диск)
x [BD/DVD Menu Language]
(Език на менюто BD/DVD)
Можете да изберете езика
на менюто по подразбиране
за BD­ROM или DVD ROM.
Когато изберете [Select Language
Code] (Избор на код на език),
се показва дисплеят за въвеждане
на кода на езика. Въведете кода за
езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 81).
x [Audio Language] (Език на звука)
Можете да изберете езика на записа
по подразбиране за BD-ROM или
DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original]
(Оригинален), се избира
приоритетният език от диска.
Когато изберете [Select Language
Code] (Избор на код на език),
се показва дисплеят за въвеждане
на кода на езика. Въведете кода за
езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 81).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Слой за възпроизвеждане при
хибриден BD диск)
[BD]: възпроизвежда слоя за BD.
[DVD/CD]: възпроизвежда слоя за
DVD или CD.
x [BD Internet Connection]
(Връзка на BD с интернет)
[Allow] (Разрешаване): обикновено
избирайте тази опция.
[Do not allow] (Забраняване):
забранява интернет връзката.
x [Password] (Парола)
Задайте или променете паролата
за функцията „Родителски контрол“.
Паролата ви позволява да задавате
ограничения за възпроизвеждане на
видео от BD-ROM, DVD VIDEO дискове
или от интернет. Ако е необходимо,
можете да разграничите нивата на
ограничение за BD-ROM и DVD VIDEO
дискове.
x [Parental Control Area Code] (Код
на регион за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои
BD­ROM или DVD VIDEO дискове
може да се ограничи според
географския регион. Сцени могат
да се блокират или заместват с други
сцени. Следвайте инструкциите на
екрана и въведете четирицифрената
си парола.
x [BD Parental Control]
(Родителски контрол за BD)/
[DVD Parental Control]
(Родителски контрол за DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Родителски контрол за интернет
видео)
С настройването на родителски
контрол сцени могат да бъдат
блокирани или заместват с други
сцени. Следвайте инструкциите на
екрана и въведете четирицифрената
си парола.
61BG
Настройки и корекции
x [Subtitle Language]
(Език на субтитрите)
Можете да изберете езика на
субтитрите по подразбиране за
BD­ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language
Code] (Избор на код на език),
се показва дисплеят за въвеждане
на кода на езика. Въведете кода за
езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 81).
[Parental Control
Settings] (Настройки за
родителски контрол)
x [Internet Video Unrated]
(Интернет видео без оценка)
[Allow] (Разрешаване): разрешава
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Block] (Блокиране): блокира
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Music Settings]
(Настройки за музика)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Слой за възпроизвеждане при
Super Audio CD)
[Super Audio CD]: възпроизвежда
слоя за Super Audio CD.
[CD]: възпроизвежда слоя за CD.
x [Super Audio CD Playback
Channels] (Канали за
възпроизвеждане на
Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 канала):
възпроизвеждане на двуканалната
област.
[DSD Multi] (DSD многоканална):
възпроизвежда многоканалната
област.
[System Settings]
(Настройки
на системата)
x [OSD Language]
(Език за екранния дисплей)
Можете да изберете желания език
за екранния дисплей на системата.
62BG
x [HDMI Settings]
(Настройки на HDMI)
[Control for HDMI]
(Управление за HDMI)
[On] (Вкл.): включва функцията
[Control for HDMI] (Управление
за HDMI). Можете да управлявате
оборудване, което е свързано
с HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): изключено.
[Audio Return Channel]
(Обратен звуков канал)
Тази функция е налице, когато
свържете системата към конектора
HDMI IN на телевизор, който
е съвместим с функцията за обратен
канал за звука и [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) и е с настройка
[On] (Вкл.).
[Auto] (Автоматично): системата
може да получава цифровия
аудиосигнал на телевизора
автоматично през HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): изключено.
[HDMI1 Audio Input Mode]
(Режим на вход на звука през HDMI1)
Можете да изберете аудиовхода
за оборудването, което е свързано
към жака HDMI (IN 1).
[HDMI1]: звукът от оборудването,
свързано към жака HDMI (IN 1),
се въвежда през жака HDMI (IN 1).
[TV] (Телевизор): звукът от
оборудването, свързано към жака
HDMI (IN 1), се въвежда през жака TV
(DIGITAL IN OPTICAL).
x [NFC]
[On] (Вкл.): включва функцията NFC,
която ви дава възможност да се
наслаждавате на функцията за
слушане и за огледален образ с едно
докосване на тази система (стр. 36).
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Quick Start Mode]
(Режим на бързо стартиране)
[On] (Вкл.): намалява времето за
стартиране от режим на готовност.
Можете да работите със системата
скоро след включването й.
[Off] (Изкл.): настройката по
подразбиране.
x [Auto Standby] (Автоматичен
режим на готовност)
[On] (Вкл.): включва функцията
[Auto Standby] (Автоматичен режим
на готовност). Когато не използвате
системата за около 20 минути,
тя автоматично влиза в режим
на готовност.
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Auto Display]
(Автоматичен дисплей)
[On] (Вкл.): автоматично показва
информация на екрана, когато се
променят разглежданите заглавия,
режимите на картината,
аудиосигналите и т.н.
[Off] (Изкл.): показва информация
само при натискане на DISPLAY.
x [Screen Saver] (Скрийнсейвър)
[On] (Вкл.): включва функцията за
скрийнсейвър.
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Gracenote Settings]
(Настройки на Gracenote)
[Auto] (Автоматично): автоматично
изтегля информация за диска,
когато започнете или спрете
възпроизвеждането му.
За да теглите, системата трябва
да е свързана към мрежата.
[Manual] (Ръчно): изтегля информация
за диска, когато е избрано [Video
Search] (Търсене за видео) или
[Music Search] (Търсене за музика).
x [Device Name]
(Име на устройството)
Можете да смените името на
системата според предпочитанията
си, така че да се разпознава по-лесно
при използване на функцията „B“ или
„SCR M“. Името се използва и при
други мрежови функции, като DLNA,
TV SideView. Следвайте инструкциите
на екрана и използвайте софтуерната
клавиатура, за да въведете името.
x [System Information]
(Информация за системата)
Можете да визуализирате
информацията за версията на
софтуера и MAC адреса на системата.
x [Software License Information]
(Информация за лиценза на
софтуера)
Можете да изведете информацията
за лиценза на софтуера.
63BG
Настройки и корекции
x [Power Save Drive]
(Пестене на енергия)
[On] (Вкл.): намалява консумираната
мощност при ниска сила на звука.
[Off] (Изкл.): нормално състояние.
Системата може да изведе силата
на звука.
x [Software Update Notification]
(Известие за актуализация на
софтуера)
[On] (Вкл.): настройва системата да ви
информира за най-новата версия на
софтуера (стр. 56).
[Off] (Изкл.): изключено.
[External Input
Settings] (Настройки
за външен вход)
x [Input Skip Setting] (Настройка за
пропускане на входния сигнал)
Настройката за пропускане е удобна
функция, която ви позволява да
пропускате неизползваните входове,
когато избирате функция чрез
натискане на FUNCTION.
[Do not skip] (Без пропускане):
системата не пропуска избраната
функция.
[Skip] (Пропускане): системата
пропуска избраната функция.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Можете да активирате или
деактивирате аудиоформат AAC.
[On] (Вкл.): аудио формат AAC,
ако BLUETOOTH устройството
поддържа AAC.
[Off] (Изкл.): SBC аудио.
Забележка
Ако AAC е активиран, можете да се
наслаждавате на висококачествен звук.
В случай че не можете да слушате звук
в AAC формат от устройството, изберете
[Off] (Изкл.).
Забележка
При някои приложения може да не
успеете да осъществите връзката
директно от BLUETOOTH устройството
дори ако сте задали за [Bluetooth Power
Setting] (Настройка на захранването на
Bluetooth) настройка [On] (Вкл.). В такъв
случай натиснете BLUETOOTH.
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
x [Internet Settings]
(Настройки за интернет)
Предварително свържете системата
към мрежата. За подробности вижте
„Стъпка 3: Подготовка за мрежова
връзка“ (стр. 25).
[Wired Setup] (Настройка на кабелна
връзка): изберете тази опция,
когато свързвате към рутер за
широколентова връзка чрез LAN
кабел. Когато изберете тази
настройка, вградената безжична
LAN се деактивира автоматично.
[Wireless Setup(built-in)] (Настройка
на безжична връзка (вградена)):
изберете тази опция, когато
използвате вградения адаптер
за безжична LAN мрежа за връзка
с безжична мрежа.
Съвет
x [Bluetooth Power Setting]
(Настройка за захранването
на Bluetooth)
[On] (Вкл.): захранването на
BLUETOOTH е включено. Сдвоените
BLUETOOTH устройства могат винаги
да се свържат към главното
устройство.
[Off] (Изкл.): захранването на
BLUETOOTH е включено само
когато е избрана функцията „BT“.
64BG
За повече подробности посетете
следния уебсайт и прегледайте
раздела за често задавани въпроси:
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Състояние на мрежовата връзка)
Показване на текущото състояние
на мрежовата връзка.
x [Network Connection Diagnostics]
(Диагностика на мрежовата
връзка)
Можете да изпълните диагностика
на мрежата, за да проверите дали
мрежовата връзка е изпълнена
правилно.
x [Connection Server Settings]
(Настройки на сървъра на
връзката)
Задава дали да се покаже свързаният
DLNA сървър.
x [Renderer Access Control]
(Контрол на достъпа за модула
за рендиране)
Задава дали да се приемат команди
от DLNA контролери.
x [Registered Remote Devices]
(Регистрирани отдалечени
устройства)
Показва списък с вашите
регистрирани отдалечени
устройства.
x [Remote Start]
(Отдалечено стартиране)
[On] (Вкл.): позволява включване на
системата чрез мрежово свързано
устройство, когато системата
е в режим на готовност.
[Off] (Изкл.): системата не може да
се включва чрез мрежово свързано
устройство.
Изпълнява [Easy Network Settings]
(Лесни настройки на мрежата) за
задаване на основни настройки на
мрежата. Следвайте инструкциите
на екрана.
[Resetting]
(Нулиране)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Нулиране до фабричните
настройки по подразбиране)
Можете да нулирате настройките на
системата до фабричните стойности
по подразбиране, като изберете
групата настройки. Всички настройки
в рамките на групата ще се нулират.
x [Initialise Personal Information]
(Изтриване на лични данни)
Можете да изтриете личните си
данни, съхранени в системата.
Забележка
Ако изхвърляте, прехвърляте или
препродавате тази система, моля,
изтрийте цялата лична информация
от съображения за сигурност.
Моля, взимайте съответните мерки,
като излизане от системата, след
използване на мрежова услуга.
65BG
Настройки и корекции
x [Auto Renderer Access Permission]
(Разрешение за достъп за
автоматичен модул за
рендиране)
[On] (Вкл.): позволява автоматичен
достъп от страна на новооткрит DLNA
контролер.
[Off] (Изкл.): изключено.
[Easy Network
Settings] (Лесни
настройки на мрежата)
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
• В случай че в корпуса попадне
предмет или течност, изключете
системата от контакта и я предайте
за проверка на квалифицирани
специалисти, преди да я използвате
отново.
• Не докосвайте захранващия кабел
с мокри ръце. Ако го направите,
може да получите токов удар.
За източниците на захранване
Ако няма да използвате системата
дълго време, я изключете от
електрическия контакт. За да
изключете захранващия кабел,
хванете щепсела. Никога не
дърпайте кабела.
За разполагането
• Поставете системата на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите прегряването й.
• Въпреки че системата загрява
по време на работа, това не
е неизправност. Ако използвате
тази система продължително
и често, температурата отгоре,
встрани и в задната част на
корпуса се повишава значително.
За да избегнете изгаряне,
не докосвайте корпуса.
• Не слагайте системата върху мека
повърхност (килими, одеяла и т.н.),
която може да блокира
вентилационните отвори.
66BG
• Не поставяйте системата близо
до източници на топлина,
като например радиатори
и въздуховоди, или изложена
на директна слънчева светлина,
висока запрашеност, механични
вибрации или удари.
• Не поставяйте системата
върху наклонена повърхност.
Тя е проектирана да работи
само в хоризонтално положение.
• Дръжте системата и дисковете
далече от компоненти със
силни магнити, като например
микровълнови фурни или големи
и мощни високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети
върху системата.
• Не поставяйте метални предмети
пред предния панел. Това може
да ограничи приемането на
радиовълни.
• Не поставяйте системата на място,
където се използва медицинско
оборудване. Тя може да причини
неизправност в него.
• Ако използвате пейсмейкър или
друго медицинско устройство,
се консултирайте с лекаря си
или с производителя на това
устройство, преди да използвате
функцията за безжична LAN връзка.
За функционирането
Ако системата е внесена директно
от студено на топло място или
е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху
лещите във вътрешността на
главното устройство да се
кондензира влага. Ако това се случи,
системата може да не функционира
правилно. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена
за около половин час, докато влагата
се изпари.
За регулирането на силата
на звука
Не увеличавайте силата на звука,
докато слушате участък с много
ниско ниво на входния сигнал или
без аудиосигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да
се повредят, ако внезапно се
възпроизведе участък с високо
ниво на звука.
За почистването
За почистващи дискове,
препарати за почистване
на дискове/лещи
Не използвайте почистващи
дискове или препарати за
почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове).
Те може да причинят повреда на
апарата.
За смяната на части
В случай че системата бъде
ремонтирана, подменените части
може да бъдат запазени с цел
повторна употреба или рециклиране.
За цвета на телевизора
Ако високоговорителите причинят
неравномерност на цветовете на
телевизионния екран, изключете
телевизора, след което го включете
отново след 15 до 30 минути.
Ако неравномерността продължи,
отдалечете високоговорителите
от телевизора.
За преместването на системата
Преди да преместите системата,
се уверете, че няма поставен
диск в нея, и изключете кабела за
електрозахранване от електрическия
контакт.
При комуникация чрез
BLUETOOTH
• BLUETOOTH устройствата трябва
да се използват на разстояние едно
от друго приблизително 10 метра
(без препятствия). Ефективният
обхват на комуникация може
да бъде по-малък при следните
условия.
– Когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка се намира
човек, метален предмет, стена
или друго препятствие.
– На места с инсталирана
безжична LAN мрежа.
– Около микровълнови печки,
които се използват.
– Места, където има други
електромагнитни вълни.
67BG
Допълнителна информация
Почиствайте корпуса, панела
и елементите за управление
с мек парцал, леко навлажнен
със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви абразивни
тъкани или гъби, почистващи
прахове или разтворители,
като спирт или бензин.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: тази система може да
показва неподвижен видео кадър
или изображение от екранния
дисплей на телевизионния
екран за неограничено време.
Ако оставите това да продължи
дълго, рискувате да повредите
трайно телевизионния екран.
Телевизорите с плазмен дисплей
и прожекционните телевизори са
изключително податливи на това.
• BLUETOOTH устройствата
и безжичните LAN мрежи
(IEEE 802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz).
Когато използвате BLUETOOTH
устройство близо до устройство
с възможност за работа в безжична
LAN мрежа, може да се получи
електромагнитна интерференция.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на пренос на данни,
до шум или до невъзможност
за свързване. Ако това се случи,
пробвайте следните мерки за
отстраняване на проблема.
– Използвайте това главно
устройство на разстояние
поне 10 метра от устройството
с безжична LAN мрежа.
– Изключвайте захранването на
безжичното LAN оборудване,
когато BLUETOOTH устройството
е на разстояние под 10 метра.
– Поставете това главно устройство
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно
до друго.
• Радиовълните, разпространявани
от това главно устройство, може
да попречат на работата на някои
медицински изделия. Тъй като тези
смущения могат да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на това главно
устройство и BLUETOOTH
устройството на следните места:
– в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички
места, където може да има
запалими газове;
– близо до автоматични врати
или противопожарни аларми.
68BG
• Това главно устройство поддържа
функции за сигурност, които
отговарят на спецификацията
BLUETOOTH, за да гарантира
сигурна връзка при комуникация
чрез технологията BLUETOOTH.
Тази сигурност обаче може да се
окаже недостатъчна в зависимост
от съдържанието на настройките
и други фактори, така че винаги
бъдете внимателни, когато
осъществявате комуникация
посредством технологията
BLUETOOTH.
• Sony не може да носи отговорност
по никакъв начин за щети или
други загуби, които са резултат от
изтичане на информация по време
на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
• BLUETOOTH комуникацията не
е непременно гарантирана
с всички BLUETOOTH устройства,
чиито профил е същият като
на това главно устройство.
• BLUETOOTH устройствата, свързани
с това главно устройство, трябва
да отговарят на BLUETOOTH
спецификацията, зададена от
Bluetooth SIG, Inc., и съответствието
им трябва да бъде сертифицирано.
Но дори когато някое устройство
отговаря на BLUETOOTH
спецификацията, може да има
случаи, при които характеристиките
или спецификациите на BLUETOOTH
устройството правят свързването
невъзможно или водят до различни
методи за управление, показване
или работа.
• Може да възникне шум или да няма
звук в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към
това главно устройство,
от комуникационната среда
или от околните условия.
За почистването
• Преди възпроизвеждане
почиствайте диска с кърпа
за почистване.
Избърсвайте диска от центъра
навън.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Забележки относно
дисковете
За поддръжката на дисковете
• Не излагайте диска на директна
слънчева светлина или източници
на топлина, като например
въздуховоди с горещ въздух, и не
го оставяйте в автомобил, паркиран
на директна слънчева светлина,
тъй като температурата в него
може да се повиши значително.
• След възпроизвеждане поставете
диска в кутията му.
Тази система може да възпроизвежда
само стандартни кръгли дискове.
Използване на нестандартни дискове
или такива, който не са с кръгла
форма, (например с форма на
правоъгълник, сърце или звезда)
може да причини повреда.
Не използвайте диск, на който има
закрепен достъпен в търговската
мрежа аксесоар, като например
етикет или пръстен.
69BG
Допълнителна информация
• За да поддържате диска чист,
хващайте го за ръба. Не докосвайте
повърхността.
• Не залепвайте хартия или тиксо
върху диска.
• Не използвайте разтворители,
като например бензин,
разредители, достъпни
в търговската мрежа почистващи
препарати или антистатични
спрейове, предназначени за
винилови грамофонни плочи.
Отстраняване на
неизправности
Ако срещнете някое от следните
затруднения, докато използвате
системата, използвайте тези
указания за отстраняване на
неизправности, преди да заявите
ремонт. Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Общи
Захранването не се включва.
t Проверете дали захранващият
кабел е свързан стабилно.
Дистанционното управление
не работи.
t Разстоянието между
дистанционното управление
и главното устройство
е твърде голямо.
t Зарядът на батериите
в дистанционното
управление е нисък.
Капакът на диска не се отваря
и не можете да извадите диска
дори след като натиснете Z.
t Опитайте следното.
1 Натиснете и задръжте N и Z
на главното устройство за
повече от 5 секунди, за да
отворите капака на диска.
2 Извадете диска.
3 Изключете захранващия кабел
от електрическия контакт
и след няколко минути го
включете отново.
70BG
Системата не функционира
нормално.
t Изключете захранващия кабел
от електрическия контакт и след
няколко минути го включете
отново.
Съобщения
[A new software version is available.
Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software
Update” to perform the update.]
(Достъпна е нова версия на
софтуера. Моля, отворете раздела
„Setup“ от менюто и изберете
„Network Update“, за да извършите
актуализация.) се появява на
телевизионния екран.
t Вижте [Software Update]
(Актуализация на софтуера)
(стр. 56), за да актуализирате
софтуера на системата до
най­новата версия.
На дисплея на горния панел
последователно се показват
„PRTECT“, „PUSH“ и „POWER“.
t Натиснете "/1, за да изключите
системата, и проверете следното,
след като „STBY“ изчезне.
• Има ли късо съединение между
означените с + и – кабели на
високоговорителите?
• Използвате ли само
предоставените
високоговорители?
• Нещо блокира ли
вентилационните отвори
на системата?
• След като проверите горните
неща и отстраните проблемите,
включете системата. В случай че
проблемът не може да се
установи дори след проверка
на всичко горепосочено,
се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Когато натиснете който и да е бутон
на главното устройство, на дисплея
на горния панел започва да мига
„LOCKED“.
t Изключете функцията за
заключване за деца (стр. 51).
„D. LOCK“ се показва на дисплея
на горния панел.
t Свържете се с най-близкия
търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony.
Върху дисплея на горния панел
се извежда „E xxxx“ (x е цифра).
t Свържете се с най-близкия
търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony
и съобщете кода на грешката.
На дисплея на горния панел се
показва „NOT.USE“, когато натиснете
който и да е от бутоните на
звуковото поле (стр. 16).
t Настройката за бутоните на
звуковото поле не може да се
променя, когато за [Sound Effect]
(Звуков ефект) е зададена
настройка, различна от [Sound
Field On] (Включено звуково
поле). Задайте за [Sound Effect]
(Звуков ефект) в [Audio Settings]
(Настройки на звука) настройка
[Sound Field On] (Включено
звуково поле) (стр. 60).
Няма картина или картината
не се извежда правилно.
t Проверете метода на извеждане
на сигнала от системата (стр. 22).
t Докоснете и задръжте N и VOL –
на главното устройство за повече
от 5 секунди, за да нулирате
разделителната способност
на изходния видеосигнал до
най­ниската.
t За BD-ROM дискове проверете
настройките за [BD-ROM 24p
Output] (BD-ROM 24p извеждане)
в [Screen Settings] (Настройки на
екрана) (стр. 58).
Няма картина при свързване чрез
HDMI кабел.
t Главното устройство е свързано
към входно устройство, което
не е съвместимо с HDCP
(High­bandwidth Digital Content
Protection) („HDMI“ на горния
панел не светва) (стр. 22).
3D изображенията от конектора
HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) не се
показват на телевизионния екран.
t В зависимост от телевизора или
видеооборудването може да не
се покажат 3D изображения.
Тъмните области на картината са
твърде тъмни, светлите – прекалено
светли или неестествени.
t Задайте за [Picture Quality Mode]
(Режим на качество на картината)
стойност [Auto] (Автоматично)
(настройка по подразбиране)
(стр. 43).
71BG
Допълнителна информация
На целия телевизионен екран
се показва
без каквито и да
е съобщения.
t Свържете се с най-близкия
търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony.
Картина
Появява се шум в картината.
t Почистете диска.
t Ако видеосигналът от системата
преминава през ваше
оборудване, преди да стигне
до телевизора, защитеният
срещу копиране сигнал на някои
BD/DVD програми може да окаже
влияние върху качеството на
картината. Ако все още изпитвате
проблеми дори когато свържете
главното устройство директно
към телевизора, опитайте да
свържете устройството към
другите входни конектори.
Изображението не се показва
на целия телевизионен екран.
t Проверете настройката за
[TV Type] (Тип телевизор)
в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 57).
t Съотношението на картината
в диска е фиксирано.
Има неравномерност на цветовете
на телевизионния екран.
t Ако високоговорителите
се използват с телевизор
с кинескоп или проектор
с електроннолъчеви тръби,
поставете високоговорителите
най-малко на 0,3 метра от
телевизора.
t Ако неравномерността на
цветовете продължи, изключете
телевизора, след което го
включете след 15 до 30 минути.
t Уверете се, че близо до
високоговорителите няма
магнитни предмети (магнитна
ключалка на телевизионната
поставка, медицински уред,
играчка и др.).
72BG
Звук
Няма звук.
t Кабелите на високоговорителите
не са свързани здраво.
t Проверете настройките на
високоговорителите (стр. 49).
Звукът от Super Audio CD от
оборудване, който е свързан
към конектора HDMI (IN 1) или
HDMI (IN 2), не се извежда.
t HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2)
не приемат аудиоформат,
който съдържа защита срещу
копиране. Свържете аналоговия
аудиоизход на оборудването
към жаковете AUDIO IN (L/R)
на главното устройство.
Няма звук от телевизора през
конектора HDMI (OUT), когато
използвате функцията за обратен
звуков канал.
t Задайте за [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
от [System Settings] (Настройки
на системата) настройка [On]
(Вкл.) (стр. 62). Задайте също
така за [Audio Return Channel]
(Обратен звуков канал) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
от [System Settings] (Настройки
на системата) стойност [Auto]
(Автоматично) (стр. 62).
t Уверете се, че телевизорът
ви е съвместим с функцията
за обратен звуков канал.
t Уверете се, че телевизорът,
който е съвместим с функцията
за обратен звуков канал,
е свързан с HDMI кабел
към съответния конектор.
Системата не извежда звука от
телевизионни програми правилно,
когато е свързана към сет топ бокс.
t Задайте за [Audio Return Channel]
(Обратен звуков канал) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI)
от [System Settings] (Настройки
на системата) настройка [Off]
(Изкл.) (стр. 62).
t Проверете връзките (стр. 23).
Чува се силно бучене или шум.
t Преместете аудио оборудването
далеч от телевизора.
t Почистете диска.
Звукът престава да бъде стерео при
възпроизвеждане на компактдиск.
t Изберете стерео звук, като
натиснете AUDIO (стр. 45).
Внезапно се чува силна музика.
t Активира се демонстрацията
на звука - вградената или от USB.
Натиснете 2, за да намалите
силата на звука, или x, за да
спрете демонстрацията.
Тунер
Не могат да се настроят
радиостанции.
t Проверете дали антената
(ефирна) е включена добре.
Регулирайте антената или
свържете външна, ако
е необходимо.
t Силата на сигнала на станциите
е твърде слаба (при автоматична
настройка). Използвайте ръчна
настройка.
Дискът не се възпроизвежда.
t Кодът на регион на BD/DVD
диска не съвпада със системата.
t В главното устройство се
е кондензирала влага и може да
повреди лещите. Извадете диска
и оставете главното устройство
включено за около половин час.
t Системата не може да
възпроизведе записан диск,
който е не е финализиран
правилно (стр. 77).
Имената на файловете не се
визуализират правилно.
t Системата може да визуализира
само знаци по стандарта ISO
8859-1. Знаци в други формати
може да се визуализират по
различен начин.
t В зависимост от използвания
записващ софтуер въвежданите
символи може да се
визуализират по различен начин.
Дискът не започва да се
възпроизвежда от началото.
t Избрано е възобновяване
на възпроизвеждането.
Натиснете OPTIONS
и изберете [Play from start]
(Възпроизвеждане от началото),
след това натиснете
.
Възпроизвеждането не започва от
точката за възобновяване, в която
сте спрели възпроизвеждането
последния път.
t Точката за възобновяване
може да се изчисти от паметта
в зависимост от диска, когато
• отворите капака на диска;
• изключите USB устройството;
• възпроизведете друго
съдържание;
• изключите главното устройство.
73BG
Допълнителна информация
Получават се изкривявания на звука
от свързано оборудване.
t Намалете входното ниво за
свързаното оборудване, като
настроите [Attenuation settings AUDIO] (Настройки за намаляване
на звука – AUDIO) (стр. 60).
Възпроизвеждане
Езикът за аудиозаписа/субтитрите
или ъглите не може да се промени.
t Опитайте да използвате менюто
на BD или DVD диска.
t На възпроизвеждания BD или
DVD диск не са записани
многоезични записи/субтитри
или няколко ъгъла.
Бонусното съдържание или другите
данни в BD-ROM диска не могат да
бъдат възпроизведени.
t Опитайте следното.
1 Извадете диска.
2 Изключете системата.
3 Отстранете и свържете отново
USB устройството (стр. 32).
4 Включете системата.
5 Поставете BD-ROM диска
с BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB устройство
USB устройството не е разпознато.
t Опитайте следното.
1 Изключете системата.
2 Отстранете и свържете
отново USB устройството.
3 Включете системата.
t Уверете се, че USB устройството
е включено добре в (USB)
порта.
t Проверете дали USB устройството
или някой кабел не са повредени.
t Проверете дали USB устройството
е включено.
t Ако USB устройството е свързано
чрез USB концентратор,
изключете го и свържете
устройството директно към
главното устройство.
74BG
BRAVIA Internet Video
Качеството на картината или звука
е ниско или някои програми се
визуализират със загуба на детайли,
особено при бързо движение или
тъмни сцени.
t Качеството на картината/звука
може да е ниско в зависимост
от доставчиците на интернет
съдържание.
t Качеството на картината или
звука може да бъде подобрено,
като се промени скоростта на
връзката. Sony препоръчва
скорост на връзката от поне
2,5 Мб/с за видео със стандартна
разделителна способност
и 10 Мб/с за видео с висока
разделителна способност.
t Не всички видеоклипове
съдържат звук.
Картината е малка.
t Натиснете V, за да увеличите
мащаба.
„BRAVIA“ Sync
([Control for HDMI]
(Управление за HDMI))
Функцията [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) не работи
(„BRAVIA“ Sync).
t Проверете дали Control for HDMI
(Управление за HDMI)
е с настройка On (Вкл.) в (стр. 62).
t Ако промените HDMI връзката,
рестартирайте системата.
t Ако е спирало
електрозахранването, задайте
за Control for HDMI настройка Off,
след което задайте за Control for
HDMI настройка On (стр. 62).
t Проверете следното и вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с оборудването:
• дали свързаното оборудване
е съвместимо с функцията
[Control for HDMI] (Управление
за HDMI);
• дали настройката на свързаното
оборудване за функцията
[Control for HDMI] (Управление
за HDMI) е правилна.
Мрежова връзка
Връзка чрез безжична LAN
мрежа
Не можете да свържете компютъра
си към интернет, след като
е извършена настройката
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Wi­Fi Защитена настройка).
t Настройките за безжична връзка
на рутера може да се променят
автоматично, ако използвате
функцията „Wi-Fi Protected Setup“,
преди да зададете настройките
на рутера. В такъв случай
променете по съответния начин
настройките на безжичната
връзка на компютъра.
Системата не може да се свърже
към мрежата или мрежовата
връзка е нестабилна.
t Проверете дали рутерът за
безжична LAN връзка е включен.
t Проверете мрежовата връзка
(стр. 25) и настройките на
мрежата (стр. 64).
Желаният безжичен рутер не се
показва в списъка с безжични
мрежи.
t Натиснете RETURN, за да се
върнете към предходния екран,
и опитайте функцията [Wireless
Setup(built-in)] (Настройка на
безжична връзка (вградена))
отново. Ако желаният безжичен
рутер все още не е разпознат,
изберете [New connection
registration] (Регистриране
на нова връзка) от списъка
с мрежи, след това изберете
[Manual registration] (Ръчно
регистриране), за да въведете
мрежово име (SSID) ръчно.
75BG
Допълнителна информация
Системата не може да се свърже
към мрежата.
t Проверете мрежовата връзка
(стр. 25) и настройките на
мрежата (стр. 64).
t В зависимост от средата, в която
се използва, включително
материала на стената, условията
на приемане на радио вълни
или преградите между системата
и рутера на безжичната LAN
мрежа, възможното разстояние
за комуникация може да се
съкрати. Преместете системата
и рутера на безжичната LAN
мрежа по-близо един до друг.
t Устройства, които използват
честотна лента от 2,4 GHz,
например микровълнови
печки, BLUETOOTH или цифрови
безжични устройства, може да
прекъснат комуникацията.
Отдалечете главното устройство
от такива устройства или ги
изключете.
t Връзката чрез безжична LAN
мрежа може да е нестабилна
в зависимост от средата на
използване, особено когато се
използва BLUETOOTH функцията
на системата. В такъв случай
направете промени в средата
на използване.
BLUETOOTH устройство
Не може да се изпълни сдвояване.
t Преместете BLUETOOTH
устройството по-близо до
главното устройство.
t Сдвояването може да не
е възможно, ако около главното
устройство има други BLUETOOTH
устройства. В такъв случай
изключете останалите
BLUETOOTH устройства.
t Изтрийте системата от
BLUETOOTH устройството
и извършете отново сдвояване
(стр. 33).
Не може да се извърши свързване.
t Информацията за регистрация
на сдвояването е изтрита.
Извършете отново операцията
за сдвояване (стр. 33).
Няма звук.
t Уверете се, че главното
устройство не е твърде
отдалечено от BLUETOOTH
устройството и че тази система
не е изложена на смущения от
Wi-Fi мрежа, друго безжично
устройство с честота 2,4 GHz
или микровълнова печка.
t Проверете дали BLUETOOTH
връзката между тази система
и BLUETOOTH устройството
е осъществена правилно.
t Сдвоете отново системата
и BLUETOOTH устройството.
t Дръжте главното устройство
далече от метални предмети
и повърхности.
t Уверете се, че е избрана
функцията „ВТ“.
t Първо настройте силата на звука
на BLUETOOTH устройството,
ако нивото й остава твърде ниско,
настройте силата на звука на
главното устройство.
76BG
Звукът прескача или варира
или връзката се губи.
t Главното устройство
и BLUETOOTH устройството
са твърде отдалечени.
t Ако между главното устройство
и BLUETOOTH устройството има
препятствия, отстранете ги или
ги избегнете.
t Ако наблизо има оборудване,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
печка, преместете ги.
Дискове, които могат да
се възпроизвеждат
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)4)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (музикален
компактдиск)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Дискове, които не могат да се
възпроизвеждат
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудиодискове
• PHOTO CD дискове
Забележки относно дисковете
Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които
съответстват на стандарта за
компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални
дискове с технология за защита
срещу копиране не съответстват
на този стандарт. Поради това
е възможно тези дискове да не
са съвместими с този продукт.
Забележка за операциите при
възпроизвеждане на BD/DVD
дискове
Някои операции при
възпроизвеждането на BD/DVD
дискове може преднамерено да
са настроени от производителите
на софтуер. Тъй като тази система
възпроизвежда BD/DVD дискове
според съдържанието на диска,
проектирано от тези производители,
някои функции на възпроизвеждането
може да не са налице.
Забележка за двуслойните
BD/DVD дискове
Възпроизвежданите картина
и звук може да бъдат прекъснати
за момент при превключването
между слоевете.
Код на регион (само за
BD­ROM/DVD VIDEO дискове)
Кодът на региона за системата ви
е отпечатан на дъното на главното
устройство и тя ще възпроизвежда
само BD-ROM/DVD VIDEO дискове
(само възпроизвеждане), обозначени
със същия код на регион или с ALL .
77BG
Допълнителна информация
Тъй като спецификациите на Blu-ray
Disc са нови и развиващи се,
възможно е някои дискове да
не могат да се възпроизведат
в зависимост от типа и версията им.
Също така извеждането на звука се
различава в зависимост от източника,
свързания изходен конектор
и избраните настройки на звука.
2)
BD-RE: Версия 2.1
BD-R: Версии 1.1, 1.2, 1.3, включително
BD-R с органичен пигмент (тип LTH)
BD-R, записан на компютър, не може
да се възпроизвежда, ако
постскриптове са записваеми.
3)
Компактдиск или DVD диск няма да се
възпроизведе, ако не е финализиран
правилно. За повече информация
вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени със записващото
устройство.
4)
Системата не може да възпроизведе
DVD диск, който е записан във формат
AVCREC или HD Rec.
• Частта с данни на CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
Музика
Типове файлове,
които могат да
се възпроизвеждат
Кодек
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
*1*11
AAC/HE-AAC
*1
.mp3
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard
.wma
Видео
LPCM*11
.wav
Кодек
FLAC*6
.flac, .fla
.mpg, .mpeg
Dolby Digital*6*11
.ac3
.mkv
DSF*6
.dsf
.mpg, .mpeg
DSDIFF*6*12
.dff
TS*4
.m2ts, .mts
AIFF*6
.aiff, .aif
MKV*1
.mkv
ALAC*6
.m4a
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
Формат
Разширение
MP4*1
.mp4, .m4v
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
TS*1
.m2ts, .mts
PNG
.png*9
Quick
Time*6
.mov
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
*1
FLV
.flv, .f4v
*2
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
Контейнер Разширение
MPEG-1 видео*1 PS
MKV
MPEG-2 видео*2 PS*3
Xvid
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
Quick Time .mov
AVI
Формат
AVCHD (версия 2.0)*1*7*8
Снимки
*3
*4
.avi
*5
*6
*7
*8
*9
78BG
Системата може да не възпроизвежда
този формат на файл на DLNA сървър.
Системата може да възпроизвежда
само видео със стандартна
разделителна способност
на DLNA сървър.
Системата не възпроизвежда файлове
с формат DTS на DLNA сървър.
Системата може да възпроизвежда
само файлове с формат Dolby Digital
на DLNA сървър.
Системата може да поддържа AVC
до ниво 4.1.
Системата не възпроизвежда този
формат на файл на DLNA сървър.
Системата може да поддържа
кадрова честота до 60 fps.
Системата възпроизвежда файлове
с формат AVCHD, записани на
цифрова видеокамера и т.н.
Дискът с формат AVCHD няма
да може да се възпроизведе,
ако не е финализиран правилно.
Системата не възпроизвежда
анимирани PNG или анимирани
GIF файлове.
*10
За MPO файлове, различни от 3D,
се показва основното или първото
изображение.
*11
Системата може да възпроизвежда
файлове „.mka“. Този файл не може
да се възпроизвежда на DLNA
сървър.
*12 Системата не възпроизвежда
файлове, кодирани с DST.
Забележка
Поддържани
аудиоформати
Системата поддържа следните
аудиоформати.
Функция
Формат
„BD/DVD“ „HDMI1“
„HDMI2“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
a
DTS
a
a
a
DTS-ES Discrete
6.1,
DTS-ES Matrix
6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
a: поддържан формат.
–: неподдържан формат.
* Декодира се като DTS ядро.
79BG
Допълнителна информация
• Някои файлове може да не се
възпроизвеждат в зависимост
от файловия формат, кодирането,
състоянието на записа или
състоянието на DLNA сървъра.
• Някои файлове, редактирани на
компютър, може да не се
възпроизвеждат.
• При някои файлове е възможно да
не може да се използва функцията за
бързо превъртане напред или назад.
• Системата не възпроизвежда кодирани
файлове, като DRM или Lossless.
• Системата може да разпознае
следните файлове или папки в BD,
DVD дискове, компактдискове и USB
устройства:
– до папки на 9-о ниво (включително
основната папка);
– до 500 файла/папки на едно ниво.
• Системата може да разпознае следните
файлове или папки, съхранени в DLNA
сървъра:
– до папки на 19-о ниво;
– до 999 файла/папки на едно ниво.
• Системата може да поддържа кадрова
честота:
– до 60 fps само за AVCHD.
– до 30 fps за други видеокодеци.
• Системата може да поддържа кадрова
честота при видео до 40 Мfps.
• Системата може да поддържа
разделителна способност при
видео до 1920 × 1080p.
• Някои USB устройства може да
не функционират с тази система.
• Системата може да разпознава Mass
Storage Class (MSC) устройства (като
например флаш памет или твърд диск),
устройства за улавяне на неподвижно
изображение (SICD) и клавиатури със
101 бутона.
• Системата може да не възпроизвежда
гладко видеофайлове с висока
скорост на предаване на данните от
компактдиск с данни. Препоръчително
е да възпроизвеждате такива
видеофайлове от DVD или BD
диск с данни.
Забележка
• През жаковете HDMI (IN 1/2) не се
въвежда звук при аудиоформати,
които имат защита срещу копиране,
като например Super Audio CD или
DVD-Audio.
• За формат „LPCM 2ch“ поддържаната
честота на дискретизация на цифровия
сигнал е до 96 kHz при използване
на функцията „HDMI1“ или „HDMI2“
и 48 kHz при използване на
функцията „TV“.
• За формата „LPCM 5.1ch“ поддържаната
честота на дискретизация на цифровия
сигнал е до 48 kHz при използване на
функцията „HDMI1“ или „HDMI2“.
Спецификации
Секция на усилвателя
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/преден Д:
125 W + 125 W (при 6 ома, 1 kHz,
1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/преден Д:
200 W (на канал при 6 ома, 1 kHz)
Събуфер:
200 W (при 6 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO IN
Чувствителност: 2 V/700 mV
Входове (цифрови)
TV (Обратен звуков канал/OPTICAL)
Поддържани формати: LPCM 2CH
(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддържани формати: LPCM 5.1CH
(до 48 kHz), LPCM 2CH (до 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI секция
Конектор
Тип A (19 извода)
Система за BD/DVD/Super Audio CD/
компактдискове
Система на формата на сигнала
NTSC/PAL
80BG
USB секция
(USB) порт:
Тип A (за свързване на USB памет,
четец на карти с памет, цифров
фотоапарат и цифрова
видеокамера)
LAN секция
LAN (100) извод
Порт 100BASE-TX
Секция на безжична LAN мрежа
Съответствие със стандарти
IEEE 802.11 a/b/g/n
Честотна лента
2,4 GHz, 5 GHz
Секция BLUETOOTH
Комуникационна система
Спецификация за BLUETOOTH,
версия 3.0
Изход
Спецификация за захранване
на BLUETOOTH Клас 2
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост приблиз. 10 m1)
Честотна лента
2,4 GHz
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддържани кодеци3)
SBC4), AAC
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (честота на
семплиране 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова
печка, статично електричество,
безжичен телефон, чувствителност
при приемането, характеристики
на антената, операционна система,
софтуер и т.н.
2)
Стандартните BLUETOOTH профили
показват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
3)
Кодек: компресия на аудиосигнала
и формат на преобразуването
4)
Subband кодек
Секция на FM тунера
Система
Цифров синтезатор с кварцово
стабилизиран PLL
Честотен обхват
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена (ефирна)
Проводникова FM антена (ефирна)
Клеми за антената (ефирна)
75 ома, небалансирано
Високоговорители
Предни (SS-TSB135)
Събуфер (SS-WSB126)
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
265 мм × 430 мм × 265 мм
Тегло (приблиз.)
6,3 кг
Общи
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия
Вкл.: 85 W
В режим на готовност: 0,3 W
(За подробности относно
настройката вижте стр. 52.)
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
480 мм × 78 мм × 212,5 мм
включително изпъкналите части
Тегло (приблиз.)
3,1 кг
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Изписването на езика съответства
на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код
1403
1028
1027
1032
1511
1039
1044
1233
1045
1051
1052
1053
1151
1066
1130
1060
1061
1070
1059
1363
1057
1299
1079
1684
1093
1226
1097
1105
1376
1144
1145
1150
1171
1166
1165
1174
1181
1194
1287
1109
1142
Език
(Afan)Oromo
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali;
Bangla
Bhutani
Bihari
Bislama
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Cambodian
Catalan
Chinese
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Код
1298
1196
1203
1209
1257
1217
1229
1253
1248
1235
1239
1245
1183
1254
1261
1283
1300
1305
1297
1491
1311
1482
1301
1307
1327
1313
1334
1326
1332
1349
1345
1357
1350
1358
1347
1356
1353
1352
1365
1369
1379
Език
Greenlandic
Guarani
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kinyarwanda
Kirghiz
Kirundi
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian;
Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
81BG
Допълнителна информация
Размери (ш/в/д) (приблиз.)
100 мм × 450 мм × 57 мм (без стойка)
147 мм × 455 мм × 147 мм (със стойка)
Тегло (приблиз.)
1,1 кг (без стойка)
1,2 кг (със стойка)
Списък с кодове
на езици
Код
1393
1408
1435
1157
1428
1436
1417
1463
1481
1483
1489
1507
1501
1495
1186
1512
1502
1514
1534
1508
1498
1503
1513
1505
1506
1509
1149
82BG
Език
Occitan
Oriya
Pashto;
Pushto
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
RhaetoRomance
Romanian
Russian
Samoan
Sangho
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
SerboCroatian
Sesotho
Setswana
Shona
Sindhi
Singhalese
Siswati
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Код
1515
1517
1516
1532
1527
1521
1540
1525
1528
1067
1529
1535
1539
1538
1531
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1103
1613
1632
1269
1665
1697
Език
Sundanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Tsonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
1703
не е посочен
Списък с кодове за
родителски контрол/
регион
Код
2047
2046
2044
2057
2070
2184
2586
2109
2200
2115
2248
2238
2239
2149
2254
2092
2093
2304
2333
2363
Регион
Австралия
Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
Великобритания
Виетнам
Германия
Гърция
Дания
Индия
Индонезия
Ирландия
Испания
Италия
Китай
Колумбия
Корея
Люксембург
Малайзия
Код
2362
2376
2390
2379
2427
2428
2436
2489
2501
2543
2528
2424
2165
2174
2219
2090
2086
2499
2276
Регион
Мексико
Нидерландия
Нова
Зеландия
Норвегия
Пакистан
Полша
Португалия
Русия
Сингапур
Тайван
Тайланд
Филипини
Финландия
Франция
Хонконг
Чили
Швейцария
Швеция
Япония
Индекс
A–Z
3D 31
3D Output Setting (Настройка
за извеждане на 3D) 56
Auto Display (Автоматичен
дисплей) 63
BD/DVD Menu Language 60
BD/DVD Viewing Settings 60
BD-LIVE 31
BD-ROM 24p извеждане 58
BLUETOOTH 33
Bluetooth AUDIO - AAC 64
BONUSVIEW 31
BRAVIA Sync 48
CD 77
Control for HDMI 62
Control for HDMI (Управление
за HDMI) 48
DLNA 40, 65
Dolby Digital 45
DTS 45
DVD 77
DVD-ROM 24p извеждане 58
FM режим 46
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 59
Network Connection Diagnostics 65
NFC 36
Quick Start Mode (Режим на бързо
стартиране) 63
RDS 48
SBM 59
SLEEP 51
SongPal 39
TV SideView 42
USB 32
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
83BG
Допълнителна информация
Числени стойности
А
И
Автоматичен режим на
готовност 63
Актуализация 56
Актуализация на софтуера 56
Аудио-видео синхронизиране 44
Извеждане на HDMI Deep Colour 59
Извеждане на звука 60
Инициализиране на лични
данни 65
Интернет видео без оценка 62
Интернет съдържание 39
Информация за
възпроизвеждане 32
Информация за лиценза на
софтуера 63
Информация за системата 63
В
Визуализатор 52
Връзка на BD с интернет 61
Г
Горен панел 13
Д
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат 77
Дисплей на горния панел 14
Дистанционно управление 16
Е
Език за екранния дисплей 62
Език на звука 61
Език на субтитрите 61
З
Заден панел 15
Заключване за деца 51
Затъмняване 51
Звуков ефект 60
84BG
К
Канали за възпроизвеждане
на Super Audio CD 62
Код на регион 77
Код на регион за родителски
контрол 61
Компресия на динамичния
диапазон на звука 59
Контрол на достъпа за модула
за рендиране 65
Л
Лесна настройка 26
Лесни настройки на мрежата 65
М
Многоканален звук 46
Н
Р
Настройка за захранването на
Bluetooth 64
Настройка за пропускане на
входния сигнал 64
Настройка на BD Audio MIX 59
Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D 56
Настройки за външен вход 64
Настройки за интернет 64
Настройки за музика 62
Настройки за намаляване
на звука - AUDIO 60
Настройки за родителски
контрол 61
Настройки на Gracenote 63
Настройки на
високоговорителите 49, 60
Ниво 50
Разстояние 50
Настройки на екрана 56
Настройки на звука 59
Настройки на мрежата 64
Настройки на сървъра на
връзката 65
Нулиране 65
Нулиране до фабричните
настройки по подразбиране 65
Разрешение за достъп за
автоматичен модул за
рендиране 65
Регистрирани отдалечени
устройства 65
Режим за конвертиране на кино 57
Режим за футбол 29
Режим на пауза 59
Родителски контрол за BD 61
Родителски контрол за DVD 61
Родителски контрол за интернет
видео 61
Обратен звуков канал 62
Огледален образ на екрана 35, 38
Отдалечено стартиране 65
Скрийнсейвър 63
Слайдшоу 44
Слой за възпроизвеждане при
Super Audio CD 62
Слой за възпроизвеждане при
хибриден BD диск 61
Списък с кодове на езици 81
Съотношение на кадъра за DVD 57
Сърфиране в уебсайтове 53
Т
Тестов тон 50
Тип телевизор 57
Ф
Формат на екрана 57
П
Парола 61
Пестене на енергия 63
Преден панел 13
85BG
Допълнителна информация
О
С
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще.
За да разберете подробности за наличните актуализации, посетете
следния URL адрес.
http://support.sony-europe.com/
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising