Sony | BDV-NF7220 | Sony BDV-NF7220 Система за домашно кино с Blu-ray и Bluetooth® Кратко ръководство за работа и настройка

Blu-ray Disc™/DVD система за домашно кино
BG
Започнете оттук
Ръководство за бързо стартиране
BDV-NF7220
BDV-NF7220
1
Съдържание на комплекта/Настройване на високоговорителите
BDV-NF7220



2
Свързване на телевизора
3
Свързване на други устройства
4
Екранна лесна настройка
5
Възпроизвеждане и използване на други функции

Главно устройство

Предни високоговорители

Събуфер

Съдържание на комплекта
Кабели на високоговорител (2)
Винтове (4)
Дистанционно управление
R03 (размер AAA)
батерии (2)
Проводникова FM антена
(ефирна)
или
03
1
Като начало разположете
високоговорителите
в съответствие с обозначенията
на задния панел.
Главно устройство
04
След това свържете
високоговорителите към
главното устройство.
За сглобяването на
високоговорителите направете
справка в предоставеното
„Ръководство за инсталиране
на високоговорителите“.
05
2
За да се насладите
на висококачествено
видеосъдържание и звук,
свържете чрез високоскоростен
HDMI кабел  (не е включен
в комплекта) и цифров оптичен
кабел  (не е включен
в комплекта).
Свързване на телевизор без HDMI ARC жак

06

Ако обаче телевизорът ви има
HDMI ARC (Обратен звуков
канал) жак, нямате нужда
от цифров оптичен кабел 
(не е включен в комплекта).
Свързване на телевизор с HDMI ARC жак

3
За да свържете сет топ бокс,
игрова конзола или цифров
сателитен приемник,
използвайте HDMI кабел 
(не е включен в комплекта).
За FM радио свържете
включената в комплекта
проводникова антена 
я удължете за приемане
на най-добър сигнал.


или
07
3
Можете да се свържете
с интернет и с домашна мрежа
чрез кабел за безжична LAN
или LAN мрежа  (не е включен
в комплекта).
Настройките на мрежата ще
намерите в началното меню
(стр. 13).
За повече подробности посетете:
http://support.sony-europe.com/

Към рутер за широколентова връзка

08
Включете кабелите
за електрозахранване
(проводници към мрежата) 
на главното устройство
в електрическия контакт
(мрежата).
4
Натиснете /, за да включите
системата. На дисплея на
горния панел се показва
„SETUP“.
За да подготвите системата за
употреба, извършете екранните
лесни първоначални настройки
чрез предоставеното
дистанционно управление.
Това би трябвало да отнеме
само няколко минути.
След като на екрана се покаже
[Easy Initial Settings are
complete.] (Лесните
първоначални настройки са
завършени.), изберете [Finish]
(Готово) и системата е готова
за употреба.
Ако не се покаже екранът за
настройки, изберете правилния
аудио-видео вход на
телевизора си.
/
///,
09
5
За да възпроизвеждате диск,
натиснете , за да отворите
капачето за диска, поставете
диска (с ориентиран нагоре
етикет) върху шпиндела,
след което натиснете , за да
затворите капачето на диска.
Ако възпроизвеждането
не започне автоматично,
изберете в категорията
[Video] (Видео), [Music]
(Музика) или [Photo] (Снимки),
след което натиснете .


10
 натиснете бутона
BLUETOOTH или
 задържите устройството
си близо до маркировката N
на главното устройство
(само за устройства,
съвместими с NFC).
Можете да слушате музика
на смартфона си или на друго
устройство чрез BLUETOOTH
комуникация със системата.
Можете да сдвоите/свържете
Bluetooth устройството, като:

И в двата случая е необходимо
да осъществите управление
от вашето устройство.
За повече подробности
посетете:
http://support.sony-europe.com/

BLUETOOTH
11
За достъп до повече функции натиснете HOME.
Примери:
 Слушане на радио през високоговорителите на системата
 Предварително зададени радиостанции
 Достъп до интернет съдържание
 Възпроизвеждане на файлове от свързаното USB устройство
Software Update









Можете да извършите настройките
на мрежата чрез това меню,
когато основното устройство
е свързано към рутер за
широколентова връзка.
12
HOME
Предварително задаване
на радиостанции
1
Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато на
дисплея на горния панел
се покаже „FM“.
2
Натиснете и задръжте
TUNING +/–, докато започне
автоматичното сканиране.
3
4
Натиснете OPTIONS.
5
6
Натиснете /, за да
изберете [Preset Memory]
(Памет за предварително
задаване), след което
натиснете .
/,
OPTIONS
Натиснете /, за да
изберете желания номер
на предварително зададена
станция, и след това
натиснете .
HOME
Повторете стъпки от 2 до 5, за
да запаметите други станции.
PRESET +/–
TUNING +/–
Избиране на предварително
зададена станция
1
Натиснете FUNCTION
неколкократно, докато на
дисплея на горния панел
се покаже „FM“.
2
Натиснете PRESET +/–
неколкократно, за да
изберете предварително
зададената станция.
13
Отстраняване на неизправности
Ако срещнете някое от следните затруднения, докато
използвате системата, използвайте ръководството за
отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт.
Прегледайте и инструкциите за експлоатация на следния
уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
Захранването не се включва.
 Проверете дали захранващият кабел е свързан стабилно
към електрическия контакт (електрическата мрежа).
Системата не функционира нормално.
 Изключете захранващия кабел от електрическия контакт,
след което го включете отново след няколко минути.
Системата не извежда звука на телевизионна програма,
когато е свързана към сет топ бокс.
 Проверете връзките.
 Изберете правилния вход на системата, към който
е свързан сет топ боксът.
Дискът не се възпроизвежда.
 Кодът на регион на диска не съвпада със системата.
 В главното устройство се е кондензирала влага върху
лещите. Извадете диска и оставете основното устройство
включено за около половин час.
 Дискът не е финализиран правилно.
14
Намаляване на консумацията на енергия
до по-малко от 0,3 W режим на готовност
Натиснете HOME, след което натиснете ///, за да
изберете [Setup] (Настройка). Проверете дали са направени
следните настройки:
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата) >
[HDMI Settings] (Настройки на HDMI) > [Control for HDMI]
(Управление за HDMI), след което задайте за [Control for
HDMI] (Управление за HDMI) настройка [Off] (Изкл.).
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата) >
[Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране), след което
задайте за [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране)
настройка [Off] (Изкл.).
 Изберете [System Settings] (Настройки на системата) >
[NFC] (Kомуникация в близко поле), след което задайте за
[NFC] (Kомуникация в близко поле) настройка [Off] (Изкл.).
 Изберете [Network Settings] (Настройки на мрежата) >
[Remote Start] (Отдалечено стартиране), след което
задайте за [Remote Start] (Отдалечено стартиране)
настройка [Off] (Изкл).
Google Play и App Store предлагат приложение, специално предназначено за този модел.
Потърсете „SongPal“ и изтеглете безплатното приложение, за да научите повече за
удобните функции.
„SongPal“ е приложение за лесно управление, което поддържа безжична работа. То ви дава възможност да:
 избирате музикално/аудио съдържание от вградените функции на различни устройства и смартфони;
 управлявате интуитивно различни настройки;
 усилвате визуалното въздействие на музиката чрез дисплея на смартфона.
За да използвате тази функция, не забравяйте да актуализирате софтуера.
Това ръководство за бързо стартиране
спестява хартия
За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като
вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции за експлоатация
и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:
http://support.sony-europe.com/
4-485-838-E2(1) (BG)
©2014 Sony Corporation
Download PDF