Sony | MDR-XB450BV | Sony MDR-XB450BV Слушалки MDR-XB450BV с EXTRA BASS™ Инструкции за експлоатация

Български
Stereo Headphones
Инструкции за работа
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za uporabo
4-544-789-91(1)
©2014 Sony Corporation
Printed in China
MDR-XB450BV
2
Поставяне на батерии/Instalarea bateriilor/Vstavljanje baterij
Тактилна точка (вляво)/Punct tactil (pe partea din stânga)/Otipljiva pika (na levi strani)
3
Свързване/În curs de conectare/Povezovanje
Носене/Purtarea/Nošenje
4
5
Бележки за слушалките
За да се намали рискът от електрически удар,
не отваряйте кутията. Обръщайте се за ремонт
само към квалифициран персонал.
Не монтирайте уреда в ограничено
пространство, като например библиотека или
вграден шкаф.
Не излагайте продължително батерията (пакета
батерии или монтираните батерии) на
прекомерна топлина, като например слънчева
светлина, огън и пр.
Избягвайте да използвате слушалките в
ситуации, когато слухът не трябва да е нарушен,
например на железопътни прелези, строителни
обекти и др.
–– Намалете силата на звука на свързаното
оборудване.
Бележка за статичното
електричество
–– Проверете дали батериите не са изтощени
(индикаторът за Електронно подсилване на
ниски честоти не свети) и дали батериите са
поставени с правилната ориентация. Сменете
батериите с нови или поставете отново
батериите в правилната ориентация.
Забележка за потребители: следната
информация се отнася само за оборудване,
продавано в страни, където се прилагат
директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на
продуктите съгласно законодателството на
Европейския съюз, следва да се отправят към
Упълномощения представител Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани със сервиз и
гаранция, моля използвайте адресите, посочени
в придружаващите сервизни или гаранционни
документи.
Бележки при работа
Настройка на нивото на вибриращия бас1)/
Reglarea nivelului Basului cu vibraţii1)/
Prilagajanje ravni funkcije vibracijski bas1)
Вибриращият бас е
наличен, когато
Електронно подсилване
на ниски честоти е
включено.
1)
Basul cu vibraţii este
disponibil atunci când
Amplificatorul electronic
de bas este activ.
1)
Слабо/ Funkcija vibracijski bas je
na voljo ob vklopljeni
Slab/
funkciji elektronskega
Šibko
ojačevalnika basov.
Силно/
Puternic/
Močno
1)
Много силният звук може да
увреди слуха ви. За безопасност по
пътищата не използвайте
слушалките по време на шофиране
или каране на велосипед.
При особено сух въздух може да се получи
пропускане на шум или звуци или да
почувствате леко гъделичкане в ушите. Това се
дължи на статичното електричество,
акумулирано в тялото ви, а не на неизправност
на слушалките.
Ефектът може да бъде намален, като носите
дрехи от естествени материали.
Допълнителни резервни възглавнички могат
да бъдат поръчани от най-близкия търговец
на Sony.
Ако имате въпроси или проблеми по
отношение на системата, които не са
засегнати в настоящето ръководство,
консултирайте се с най-близкия търговец на
Sony.
След употреба
Плъзнете превключвателя BASS BOOST, за да
изключите функцията Електронно подсилване на
ниски честоти.
–– Тъй като слушалките са проектирани така, че
плътно да прилягат на ушите ви, притискането
им към ушите може да доведе до увреждане
на тъпанчетата. Избягвайте да използвате
слушалките, когато има вероятност да бъдат
ударени от хора или предмети, като например
топка и други.
–– Притискането на слушалките към ушите може
да произведе щракащ звук в диафрагмата.
Това не е неизправност.
–– Почиствайте слушалките с мека суха кърпа.
–– Не оставяйте конектора да се замърси, тъй
като това може да доведе до изкривяване на
звука.
–– Консултирайте се с търговец на Sony, когато
възглавничките на наушниците се замърсят
или повредят или когато слушалките се
нуждаят от поправка.
–– Не оставяйте слушалките на места, изложени
на пряка слънчева светлина, топлина или
влага.
–– Не подлагайте слушалките на силни удари.
–– Внимателно докосвайте мембраните.
–– Ако почувствате сънливост или гадене, докато
използвате слушалките, веднага ги свалете.
–– Ако слушалките предизвикват проблеми с
кожата, незабавно спрете да ги използвате и
се консултирайте с лекар или търговец на
Sony.
–– Проверете връзката на слушалките и
оборудването.
–– Проверете дали свързаното оборудване е
включено.
–– Увеличете силата на звука на свързаното
оборудване.
Изкривен звук
Електронно подсилване на ниски
честоти не се включва
Вибриращият бас е слаб
–– Плъзнете управляващия бутон за вибрациите,
за да ги увеличите.
–– Увеличете силата на звука на свързаното
оборудване.
–– Ако музиката не включва басови звуци,
вибриращият бас може да не е ефективен.
Слушайте музика, която включва басови звуци.
Спецификации
Общи
Тип
Мембрана
Затворени, динамични
30 мм, куполен тип (CCAW
звукова намотка)
Максимална мощност
100 mW (IEC 1))
Импеданс
100 Ω при 1 kHz (когато BASS
BOOST е включен)
40 Ω при 1 kHz (когато BASS
BOOST е изключен)
Чувствителност
100 dB/mW
Честотна лента
5 Hz – 22 000 Hz
Кабел
Прибл. 1,2 м, литцендрат, Y
тип
Конектор
L‑образен позлатен стерео
мини конектор
Електрозахранване 3 V прав ток, 2 × LR03
(размер AAA) батерии
Прибл. 273 г включително
Маса
батерии, без кабел
Живот на батерията
Фабричната табелка, която показва работното
напрежение и др. се намира от вътрешната
страна на капака за батерията.
Бележки за употреба
Цифров музикален плейър, CD плейър и т.н./
Player digital de muzică, player CD-uri etc./
Digitalni glasbeni predvajalnik, CD-predvajalnik itd.
Включване на Електронно подсилване
на ниски честоти/Activarea Amplificatorului
electronic de bas/Vklop funkcije
elektronskega ojačevalnika basov
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Третиране на стари
електрически и електронни
уреди (приложимо в
Европейския съюз и други
Европейски страни със системи
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ върху устройството
или върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо това той трябва да
бъде предаден в съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Като предадете този продукт на
правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация
относно рециклирането на този продукт можете
да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Как да използвате/Mod de utilizare/Uporaba
1
Стерео слушалки
Характеристики
–– Подсилване на ниски честоти
Осигурява акустично добро уплътнение за
превъзходно изолиран звук, дълбок басов звук
и стегнат басов отзвук.
–– 30 мм мембрана, възпроизвеждаща мощни
басови звуци
–– Електронно подсилване на ниски честоти
–– Вибриращ бас
Вграденият задействащ механизъм позволява
да почувствате екстремно басово
преживяване.
–– Подложката за ухото с мека възглавничка
пренася директно звука
–– Вътрешна осова структура
–– Въртящи се съединения за лесно сгъване и
намаляване на размера
–– Назъбен кабел, който не се заплита
Фино набраздената повърхност на здравия
плосък кабел намалява заплитането.
Отстраняване на
неизправности
Няма звук
–– Ако превключвателят BASS BOOSТ е настроен
на ON, когато батерията е изтощена или не е
поставена, няма да се чуе звук. Плъзнете
превключвателя BASS BOOST на OFF или
заменете с нови батерии.
Sony алкални батерии LR03 размер AAA:
Прибл. 20 часа (100 Hz,
0,1 mW + 0,1 mW изход) 2)3)
Прибл. 60 часа (1 kHz,
0,1 mW + 0,1 mW изход) 3)
Забележка
Може да се използват като обикновени
слушалки дори когато превключвателят BOOST
BASS е настроен на OFF.
Когато батериите са изтощени
Сменете батериите с нови, когато индикаторът
Електронно подсилване на ниски честоти
премигва или изгасне.
Включени части
Стерео слушалки (1), Инструкции за работа (1)
IEC = Международна електротехническа
комисия
За музика с много ниски честоти (много
вибрации).
3)
Посоченото по-горе време може да е
различно в зависимост от типа музика,
силата на звука, температурата, условията
на ползване и т.н.
1)
2)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без известяване.
Română
Căşti stereo
AVERTISMENT
Pentru reducerea riscului de şoc electric, nu
deschideţi tabloul. Operaţiunile de service vor fi
realizate numai de către personal calificat.
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar fi o
bibliotecă sau un cabinet încorporat.
Nu expuneţi bateriile (pachetul de baterii sau
bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi
lumina solară, incendii sau altele asemănătoare o
perioadă îndelungată.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se
aplică numai echipamentelor vândute în ţările
care respectă directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu
legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice intrebări legate de
service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce însoţesc aparatul.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi (Se
aplică pentru ţările membre ale
Uniunii Europene si pentru alte ţări
europene cu sisteme de colectare
separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau
pe ambalajul acestuia, indică faptul
că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu
menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în
mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii
umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră,
serviciul de salubritate local sau magazinul de unde
aţi cumpărat produsul.
Slovenščina
Note despre căşti
Ascultarea la căşti la volum ridicat
vă poate afecta auzul. Pentru
siguranţa traficului rutier, nu
utilizaţi căştile în timp ce conduceţi
autoturismul sau mergeţi pe
bicicletă.
Evitaţi utilizarea căştilor în situaţii în care este
important ca auzul să nu fie afectat, precum la
traversarea unei căi ferate, pe un şantier etc.
Notă privind electricitatea statică
Este posibil ca în medii atmosferice uscate să se
producă întreruperi de sunet sau zgomot, sau să
simţiţi o senzaţie de furnicătură în urechi. Acest
lucru se datorează electricităţii statice acumulate în
corpul uman, şi nu reprezintă o defecţiune a căştilor.
Efectul poate fi redus dacă purtaţi îmbrăcăminte
confecţionată din materiale naturale.
Pernuţele de schimb opţionale pot fi comandate
de la cel mai apropiat dealer Sony.
Dacă aveţi întrebări sau probleme privind
sistemul care nu sunt cuprinse în acest manual,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
După utilizare
Glisaţi comutatorul BASS BOOST pentru a dezactiva
funcţia Amplificator electronic de bas.
Note privind manipularea
–– Deoarece căştile sunt proiectate pentru a se fixa
strâns în urechi, forţarea lor în urechi poate
provoca afecţiuni ale timpanului. Evitaţi utilizarea
căştilor în medii în care acestea pot fi lovite de
alte persoane sau obiecte, precum o minge etc.
–– Apăsarea căştilor pe urechi poate produce un
sunet al diafragmei de tip clic. Aceasta nu
reprezintă o funcţionare defectuoasă.
–– Curăţaţi căştile cu o lavetă moale, uscată.
–– Evitaţi acumularea de impurităţi pe mufă; în caz
contrar, sunetul poate fi distorsionat.
–– Asiguraţi-vă că vă consultaţi cu un dealer Sony în
momentul în care perniţele se murdăresc sau se
deteriorează sau atunci când căştile necesită
reperaţii.
–– Nu lăsaţi căştile în locuri supuse acţiunii directe a
razelor solare, căldurii sau umezelii.
–– Nu supuneţi căştile şocurilor excesive.
–– Manipulaţi cu atenţie unităţile de acţionare.
–– Dacă utilizarea căştilor vă provoacă somnolenţă
sau stare de rău, întrerupeţi imediat utilizarea
acestora.
–– Dacă utilizarea căştilor vă provoacă afecţiuni ale
pielii, încetaţi imediat să le utilizaţi şi consultaţi
un doctor sau un dealer Sony.
Lipsă sunet
–– În cazul în care comutatorul BASS BOOST este
setat la ON atunci când bateriile sunt consumate
sau neintroduse, sunetul nu se va auzi. Glisaţi
comutatorul BASS BOOST la OFF sau introduceţi
baterii noi.
–– Verificaţi conexiunea dintre căşti şi echipament.
–– Asiguraţi-vă că echipamentul este pornit.
–– Creşteţi volumul echipamentului conectat.
Sunet distorsionat
–– Reduceţi volumul echipamentului conectat.
Alimentarea Amplificatorului
electronic de bas nu se activează
–– Verificaţi dacă bateriile sunt consumate
(indicatorul Amplificator electronic de bas se
stinge) şi dacă sunt introduse în orientarea
corectă. Înlocuiţi bateriile cu unele noi sau
reintroduceţi bateriile în orientarea corectă.
Basul cu vibraţii este slab
–– Glisaţi controlul vibraţiilor pentru a spori vibraţia.
–– Creşteţi volumul echipamentului conectat.
–– Dacă muzica nu include sunete de bas, este
posibil ca Basul cu vibraţii să nu aibă niciun efect.
Redaţi muzică cu sunete de bas.
Specificaţii
Generalităţi
Plăcuţa de identificare care indică tensiunea de
funcţionare etc. este amplasată pe interiorul
capacului bateriei.
Note privind utilizarea
Depanare
Caracteristici
–– Amplificator de bas
Oferă o etanşare fără pierderi de sunet pentru o
izolare superioară a sunetului, bas profund şi un
răspuns ferm al basului.
–– Unitate de acţionare de 30 mm reproduce un
sunet de frecvenţă joasă puternic
–– Amplificator electronic de bas
–– Bas cu vibraţii
Dispozitivul de acţionare încorporat vă permite să
trăiţi experienţe extreme cu ajutorul unui bas
profund.
–– Auriculare care asigură un sunet direct şi pernuţe
moi
–– Structură cu axe orientate în interior
–– Se roteşte pentru o portabilitate completă şi
uşoară
–– Cablu zimţat anti-încolăcire
Suprafaţa fin canelată a cablului plat reduce
încolăcirea.
Tip
Închise, dinamice
Unitate de acţionare 30 mm, de tip dom (bobină
mobilă CCAW)
Putere dezvoltată
100 mW (IEC 1))
Impedanţă
100 Ω la 1 kHz (atunci când
BASS BOOST este activ)
40 Ω la 1 kHz (atunci când
BASS BOOST este inactiv)
Sensibilitate100 dB/mW
Răspuns în frecvenţă 5 Hz – 22.000 Hz
Cablu
Aprox. 1,2 m, cablu Litz, tip Y
Mufă
Mini-mufă stereo aurită în
formă de L
Sursă de alimentare Baterie CC 3 V, 2 × LR03
(dimensiune AAA)
Masă
Aprox. 273 g inclusiv baterii,
fără a include cablul
Durata bateriilor
Baterii alcaline Sony LR03 DIMENSIUNEA AAA:
Aprox. 20 ore (100 Hz, putere
de 0,1 mW + 0,1 mW) 2)3)
Aprox. 60 ore (1 kHz, putere
de 0,1 mW + 0,1 mW) 3)
Notă
Pot fi utilizate drept căşti normale chiar şi atunci
când BASS BOOST este setat la OFF.
Atunci când bateriile sunt
descărcate
Înlocuiţi bateriile cu unele noi atunci când
indicatorul Amplificator electronic de bas clipeşte
sau se stinge.
Articole incluse
Căşti stereo (1), Instrucţiuni de utilizare (1)
IEC = Comisia Electrotehnică Internaţională
2)
Pentru muzică ce conţine mult bas (multe
vibraţii).
3)
Durata indicată mai sus poate varia în funcţie
de tipul de muzică, volumul sunetului,
temperatura, condiţiile de utilizare etc.
1)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
Stereo slušalke
POZOR
Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne
odpirajte ohišja. Servisiranje prepustite
kvalificiranemu osebju.
Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori,
kot so knjižne police ali vgrajene omarice.
Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne
izpostavljajte močni toploti, kot na primer soncu,
ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni
samo za opremo, prodano v državah,
ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo
izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije,
se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove
navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Odstranitev stare električne
in elektronske opreme (veljavno
v Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži
pomeni, naj se z izdelkom ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za
recikliranje električne in elektronske opreme.
S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali
preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje
ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega
ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih
virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega
izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno
in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno
tudi distributerju neposredno ob dobavi električne
oz. elektronske opreme.
Opombe o slušalkah
Visoka glasnost lahko poškoduje
vaš sluh. Za varnost v prometu
slušalk ne uporabljajte, kadar vozite
ali se peljete s kolesom.
Slušalk ne uporabljajte tudi v primerih, ko morate
biti pozorni na zvoke v okolici, na primer, kadar
prečkate železniški prehod, na gradbišču itd.
Opomba o statični elektriki
Če je zrak izjemno suh, lahko prihaja do šumov
ali preskakovanja zvoka ali pa lahko v ušesih čutite
rahlo ščemenje. To je posledica statične elektrike,
ki se je nabrala v telesu, in ni okvara slušalk.
Učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila
iz naravnih materialov.
Po potrebi lahko nadomestne ušesne blazinice
naročite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.
Če imate kakršnakoli vprašanja ali naletite na
kakršnekoli težave v zvezi s sistemom, za katere
v tem priročniku ne najdete ustreznih informacij,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Po uporabi
S stikalom BASS BOOST izklopite funkcijo
elektronskega ojačevalnika basov.
Odpravljanje težav
Ni zvoka
–– Če je stikalo BASS BOOST preklopljeno v položaj
ON, ko se baterije izpraznijo ali jih ni v napravi,
zvok ne bo predvajan. Stikalo BASS BOOST
preklopite v položaj OFF ali vstavite nove baterije.
–– Preverite povezavo med slušalkami in napravo.
–– Preverite, ali je povezana naprava vklopljena.
–– Zvišajte glasnost povezane naprave.
Popačen zvok
–– Znižajte glasnost na povezani napravi.
Funkcija elektronskega ojačevalnika
basov se ne vklopi
–– Preverite, ali so se baterije izpraznile (indikatorska
lučka elektronskega ojačevalnika basov ugasne)
oziroma ali so vstavljene v pravilni usmerjenosti.
Vstavite nove baterije ali pa jih vstavite v pravilni
usmerjenosti.
Funkcija vibracijski bas nima učinka
–– Pomaknite gumb za nadzor vibracije v želeni
položaj.
–– Zvišajte glasnost povezane naprave.
–– Če v glasbi ni nizkih zvokov, vibracijski bas morda
ne bo učinkovit.
Specifikacije
Splošno
Vrsta
Pogonska enota
Moč
Impedanca
Občutljivost
Frekvenčni odziv
Kabel
Ploščica s podatki o delovni napetosti itd. je
nameščena na notranji strani pokrovčka za baterije.
Vtič
Opombe o uporabi
Opombe o ravnanju
–– Ker so slušalke zasnovane za tesno prileganje
vašim ušesom, lahko pride do poškodb bobničev,
če jih še dodatno pritisnete ob ušesa. Izogibajte
se uporabi slušalk, kadar obstaja nevarnost, da jih
zadane predmet (npr. žoga ipd.) ali druga oseba.
–– Če slušalke pritisnete ob ušesa, lahko zaslišite
kako opna »klikne«. To ni okvara.
–– Slušalke čistite s suho mehko krpo.
–– Pazite, da vtič ni umazan, ker lahko zaradi tega
pride do popačenja zvoka.
–– Če se blazinice umažejo oziroma poškodujejo
ali jih je treba popraviti, se obrnite na prodajalca
izdelkov Sony.
–– Slušalk ne puščajte na mestih, ki so izpostavljena
neposredni sončni svetlobi, vročini ali vlagi.
–– Slušalk ne izpostavljajte močnim udarcem.
–– S pogonskimi enotami ravnajte previdno.
–– Če vam med uporabo slušalk postane slabo ali se
vam vrti, jih takoj prenehajte uporabljati.
–– Če vam slušalke dražijo kožo, jih takoj prenehajte
uporabljati. Nato se posvetujte z zdravnikom
ali prodajalcem izdelkov Sony.
Funkcije
–– Ojačevalnik basov
Omogoča popolno akustično tesnilo za vrhunsko
zvočno izolacijo, globoke in močno odzivne nizke
zvoke.
–– 30 mm pogonske enote proizvedejo močne nizke
zvoke
–– Elektronski ojačevalnik basov
–– Vibracijski bas
Vgrajeni prožilnik omogoča izjemno izkušnjo
nizkega zvoka.
–– Mehka ušesna blazinica za neposredno
predvajanje zvoka
–– Notranja osna struktura
–– Omogoča obračanje blazinice za plosko
in preprosto prenašanje
–– Nazobčan kabel, ki preprečuje vozlanje
Zunanjost trpežnega ploskega kabla je
nazobčana, kar zmanjša možnost zavozlanja
kabla.
Vir napajanja
Masa
Zaprte, dinamične
30 mm, kupolastega tipa
(zvočna tuljava iz pobakrene
aluminijaste žice)
100 mW (IEC 1))
100 Ω pri 1 kHz (pri vklopljeni
funkciji BASS BOOST)
40 Ω pri 1 kHz (pri izklopljeni
funkciji BASS BOOST)
100 dB/mW
5–22.000 Hz
Pribl. 1,2 m, kabel
s pramenasto žico, tip Y
Pozlačeni stereo mini vtič
v obliki črke L
Enosmerna napetost 3 V,
2 × baterija LR03
(velikost AAA)
Pribl. 273 g z baterijami
brez kabla
Delovanje z baterijami
Alkalne baterije Sony LR03, VELIKOST AAA:
Pribl. 20 ur (Izhod 100 Hz,
0,1 mW + 0,1 mW) 2)3)
Pribl. 60 ur (Izhod 1 kHz,
0,1 mW + 0,1 mW) 3)
Opomba
Slušalke lahko uporabljate kot običajne slušalke,
tudi ko je stikalo BASS BOOST preklopljeno v položaj
OFF.
Ko se baterije izpraznijo
Ko indikatorska lučka elektronskega ojačevalnika
basov utripa ali ugasne, vstavite nove baterije.
Komplet vsebuje
Stereo slušalke (1), Navodila za uporabo (1)
IEC = Mednarodna elektrotehniška komisija
Za glasbo, ki vsebuje veliko nizkih tonov
(močne vibracije).
3)
Navedeni čas se lahko razlikuje glede na vrsto
glasbe, nastavljeno glasnost, temperaturo in
razmere, v katerih slušalke uporabljate, itd.
1)
2)
Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Download PDF

advertising