Sony | MDR-NC7 | Sony MDR-NC7 Шумопотискащи слушалки NC7 Инструкции за експлоатация

Шумоизолиращи
слушалки
Упътване за експлоатация
Български
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или
влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте основния корпус на устройството.
Обърнете се към квалифициран сервизен
персонал.
Предупреждаваме Ви, че при извършване от
Ваша страна на промени по това устройство,
неупоменати в това упътване, може да доведе
до неизправност и загуба на функции на устройството.
Валидността на СЕ маркировката се ограничава
само до страните, в които е наложена от закона,
предимно страните от ЕС (Европейски съюз).
Предупреждение за потребители: следната информация е приложима само за
оборудване закупено на територията на
страни прилагащи директивите на ЕС.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Оторизираният представител на EMC
и безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към
адресите, указани в съответните документи,
приложени към продукта.
2
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за
страните от Европейския съюз
и други европейски страни със
система за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът не се
третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт
на правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да бъдат
причинени в противен случай. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на употребени батерии (за страните от Европейския съюз и други европейски
страни със система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен
отпадък.
На някои модели батерии този символ може да
бъде използван в комбинация с химически символ.
Химическият символ за живак (Hg) или олово (Pb)
се добавят ако батерията съдържа повече от
0.0005% живак или 0.004% олово.
Като изхвърлите батериите на правилното
място, Вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на някои естествени ресурси.
В случай на продукти нуждаещи се от постоянна
вградена батерия поради мерки за безопасност на
работа или цялостност на данните, последната
трябва да бъде подменена само от квалифициран
сервизен персонал.
За да се уверите, че батерията се третира
правилно предайте я след като е изразходвана в
пункт за изземване и рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички батерии моля погледнете частта за
това как да отстраните батерията от продукта по безопасен начин.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, от който сте закупили
продукта.
Опции
• Шумоизолиращите слушалки намаляват нежелания страничен шум и осигуряват по-тиха
обстановка, за да подобрят слушането. Страничният шум се намалява чрез синтезиране със
звук в противоположна фаза, произведен от
шумоизолиращата верига.
• Работят като пасивни слушалки, когато шумоизолиращата верига не е активирана.
• Сгъващи, с дизайн за по-лесно пренасяне и
съхранение.
• Neodymium магнитът осигурява мощно озвучаване.
• Приложен адаптер за лесно свързване към стерео или двоен жак за осигуряване на забавление и
по време на полет.
3 Поставете една R03 батерия (размер ААА)
като внимавате страна e на батерията да
съвпадне с e терминал на слушалките.
Първо
поставете
E край.
4 Затворете капачето.
Инсталиране на батерията
1 Завъртете лявото капаче, както е показано
на илюстрацията.
Живот на батерията
2 Натиснете бутон OPEN, за да отворите
капачето на батерията.
Батерия
Прибл. часове*1
Sony алкални батерии
LR03, размер ААА
50 часа*2
Sony манганови батерии R03, размер ААА
25 часа*2
*1
*2
1 kHz, 0.1 mW +0.1 mW извеждане.
Времето цитирано по-горе може да варира в
зависимост от температурата и условията на
употреба.
Кога да подменим батерията
Подменете батерията с нова, когато POWER
индикаторът отслабне. Шумоизолиращата функция може да не работи правилно ако батерията
е отслабнала.
Ако капачето на отделението за батерията се откачи
Закачете го, както е показано на илюстрацията.
3
3 Носете слушалката с маркировка R на
Слушане на музика
1 Свържете слушалките към аудио/видео
дясното си ухо, а тази с маркировка L на
лявото ухо.
оборудване.
Когато свързвате към двоен или
стерео минижакове на оборудване
в самолет.
Адаптер за включване
(приложен)
Към жаковете за слушалки на
седалките на самолета
4 Включете захранването на аудио/видео
Когато свързвате към жак за
слушалки (стерео минижак) на
WALKMAN ®* и т.н.
Когато свързвате към устройство за дистанционно управление със стерео минижак на
WALKMAN ®* и т.н.
устройство за
дистанционно
управление
* ”WALKMAN” и логото на “WALKMAN” са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
2 Включете захранването на слушалките.
Индикаторът POWER светва в червено.
Когато захранването е включено, външният
шум е намален и можете да слушате музика
по-ясно и при по-ниско ниво на звука.
Забележка
Във всяка слушалка има вграден микрофон със шумоизолираща функция. Не упражнявайте сила върху микрофона,
тъй като можете да го повредите.
4
оборудването.
Когато използвате в самолет
• Приложеният адаптер позволява свързването
към жаковете на седалките в самолет.
За двойни
жакове
За стерео
минижакове
• Не използвайте слушалките, когато е забранена
употребата на електронни устройства или
когато използването на лични слушалки с оборудването на борда на самолета е забранено.
Ако имате въпроси или проблеми с използването на слушалките, които не са описани в това
ръководство, моля обърнете се към най-близкия
сервиз на Sony.
След като сте слушали музика
Изключете захранването на слушалките.
Сгъване на слушалките
Предпазни мерки
Завъртете корпусите, за да ги изравните
за по-лесно съхранение в джоб. Възстановете ги в обичайната им позиция преди
употреба.
Слушалките имат шумоизолираща верига
Каква е шумоизолиращата функция?
Шумоизолиращата верига долавя външни шумове
с вградените си микрофони и изпраща равни по
сила, но в противоположна посока отменящи
сигнали в слушалките.
• Ефектът на шумоизолирането може да не е
явен в тихо помещение, а може и да се чува
страничен шум. В такъв случай, изключете
ключа POWER.
• Ефектът на шумоизолирането може да варира
в зависимост от това как носите слушалките.
• Когато включите ключа POWER, звукът от
работата на шумоизолиращата функция може
да се чуе. Това не е неизправност.
• Функцията по шумоизолирането е ефективна
само за шумове с ниски честоти. Въпреки, че
шумът се намалява, той не се отменя напълно.
• Когато използвате слушалките във влак или в
кола, може да чувате шум в зависимост от състоянието на пътя. В такъв случай изключете
ключа POWER.
• Можете да използвате слушалките без да
включвате захранването. В такъв случай шумоизолиращата функция не е активна и слушалките работят като пасивни аксесоари.
• Ако не носите слушалките правилно може да
чуете виене.
• Ако поставите обект като например пръста
си близо до шумоизолиращия микрофон, може да
чуете виене. Не поставяйте предмети близо до
микрофона.
• Мобилните телефони може да причинят
намеса и шум. За да предотвратите намеса,
използвайте шумоизолиращата опция само при
изключени безжични трансмитери (Airplane
Mode). Шум от намеса може да се получи и от
близки мобилни телефони. Ако това се случи,
отместете слушалките далече от мобилни
телефони.
Забележки относно употребата
• Почиствайте слушалките с чиста суха кърпа.
• Не оставяйте щекера да се замърси тъй като
това може да доведе до смущения в звука.
• Консултирайте се със сервиз на Sony ако
възглавничките на слушалките се замърсят
или повредят или когато се налага поправка на
слушалките.
• Не оставяйте стерео слушалките изложени на
пряка слънчева светлина, на топлина или влага.
Сгънете слушалките, както е показано
на илюстрацията за по-лесно пренасяне в
приложеното калъфче.
5
Забележки относно слушалките
Загуба на слух
Спецификации
Избягвайте използването при високи нива на звука. Съветваме Ви да не използвате слушалките за
дълги периоди от време при високи нива на звука.
Ако получите звън в ушите, намалете нивото на
звука и прекратете употреба.
Общи
Тип
Затворен, динамичен
Капацитет на захранването
100 mW
Импенданс
33Ω при 1 kHz (когато захранването е включено)
35Ω при 1 kHz (когато захранването е изключено)
Чувствителност
102 dB/mW (когато захранването
е включено)
100 dB/mW (когато захранването
е изключено)
Честотен обхват
30 - 20,000 Hz
Общо ниво на потискане на звука*1
Прибл. 9 dB*2
Кабел
Прибл. 1.5 м OFC кабел
Източник на захранване
DC 1.5 V, 1 x R03 (размер ААА)
батерия
Тегло
Прибл. 134 гр. включително батерията
Приложени аксесоари
Чантичка за пренасяне (1)
Адаптер за използване на борда на самолет*3
(единичен/двоен) (1)
Упътване за употреба (1)
Не използвайте слушалките, докато шофирате
или карате велосипед
Тъй като слушалите намаляват външните шумове, те могат да причинят пътен инцидент.
Избягвайте употреба на слушалките и в ситуации, в които се изисква повишено внимание като
например при пресичане на жп прелези и т.н.
Отстраняване на проблеми
Няма звук
• Проверете връзката на слушалките с аудио/
видео оборудването.
• Проверете дали свързаното аудио/видео оборудване е включено.
• Увеличете звука на свързаното аудио/видео
оборудване.
• Подменете батерията.
Приглушен звук
• Намалете звука на свързаното аудио/видео
оборудване.
• Подменете батерията.
Захранването не се включва
• Проверете дали батерията не е с изтекла
годност (индикаторът POWER е приглушен).
Подменете батерията.
Виене
• Уверете се, че сте поставили слушалките
правилно.
6
*1 При Sony стандарти на измерване.
*2 Равни на прибл. 87.4% намаляване на енергията на звука
измерени спрямо звук без слушалките.
*3 Може да не е съвместим с някои услуги на борда на
самолет.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising