Sony | MDR-NC40 | Sony MDR-NC40 Инструкции за експлоатация

Wanneer de batterij bijna leeg is
Het aan/uit-lampje gaat minder fel branden en de functie
geluidsonderdrukking wordt uitgeschakeld. Vervang in dit
geval de batterij door een nieuwe.
Noise Canceling
Headphones
Gebruiksaanwijzing
NL
Инcтpyкции зa paботa
BG
Instrucţiuni de utilizare
RO
Navodila za uporabo
SI
Printed in Malaysia
rechteroor en de oorschelp gemarkeerd met 
op uw linkeroor.
De hoofdtelefoon
uitvouwen

3-282-466-72(1)
©2009 Sony Corporation
2 Plaats de oorschelp gemarkeerd met  op uw
3 Schakel de hoofdtelefoon in.
Het aan/uit-lampje licht rood op. De aan/uitschakelaar bevindt zich op de batterijhouder.
Wanneer de hoofdtelefoon ingeschakeld is,
wordt het omgevingsgeluid gedempt en kunt u
muziek ook goed beluisteren bij een lager
volumeniveau.

Aan/uit-lampje
MDR-NC40
Aan/uit-schakelaar
4 Start het afspelen op het AV-apparaat.
Nederlands
Geluidsonderdrukkende hoofdtelefoon
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om
het risico op brand of elektrocutie te
verminderen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te
voorkomen. Laat alle onderhoud over aan
bevoegd personeel.
Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die
niet uitdrukkelijk in deze handleiding worden goedgekeurd
uw bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken kunnen
tenietdoen.
De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk
van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die deel
uitmaken van de EER (Europese Economische Ruimte).
Opmerking voor klanten: de volgende informatie
geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar
de EU-richtlijnen van kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt
veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de
afzonderlijke service/garantie documenten.
Kenmerken
De hoofdtelefoon in de draaghoes opbergen
Een geluidsonderdrukkende hoofdtelefoon vermindert de
omgevingsgeluiden en creëert zo een stillere omgeving die
zorgt voor een betere luisterervaring. De
omgevingsgeluiden worden verminderd door deze samen
te voegen met een geluid in tegenfase dat wordt
geproduceerd door het geluidsonderdrukkingscircuit.
Licht zodat u de hoofdtelefoon probleemloos lang kunt
dragen.
Uiterst compact plooibaar ontwerp om mee te nemen en
op te bergen.
Zachte en comfortabele pasvorm door de drukverlichtende
urethaanoorkussentjes.
Ingebouwde controlefunctie voor het horen van de
omgevingsgeluiden.
Bijgeleverde aansluitingsadapter voor eenvoudige
aansluiting op stereomini- of dubbele aansluiting voor
muziekservices aan boord van een vliegtuig.
Werkt als een passieve hoofdtelefoon wanneer het
geluidsonderdrukkingscircuit niet geactiveerd is.
Een batterij plaatsen
1 Druk op de klep aan de achterkant van de
Om de hoofdtelefoon op te bergen in de bijgeleverde
draaghoes, klapt u het binnenste deel omhoog, vouwt u de
hoofdtelefoon samen en bergt u deze op.
De aansluitingsadapter en de reservebatterij kunnen
eveneens worden opgeborgen in de vakken van de
draaghoes.
Bij gebruik in een vliegtuig
De bijgeleverde aansluitingsadapter kan worden
aangesloten op de dubbele of de stereominiaansluiting in
een vliegtuig.
dubbele aansluitingen

stereominiaansluitingen
Gebruik de hoofdtelefoon niet op plaatsen waar het
gebruik van elektronische apparatuur verboden is of als
het gebruik van een persoonlijke hoofdtelefoon voor
muziekservices aan boord van een vliegtuig verboden is.
U kunt steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler
voor alle vragen over of eventuele problemen met dit
apparaat die niet worden behandeld in deze handleiding.
Na het gebruik
Schakel de hoofdtelefoon uit.
Opmerkingen
Klauwen

Muziek beluisteren
1 Sluit de hoofdtelefoon aan op het AV-apparaat.
De functie geluidsonderdrukking dempt alleen
omgevingsgeluiden met lage frequenties. De
omgevingsgeluiden worden verminderd, maar worden niet
volledig uitgeschakeld.
Bedek de microfoon van de hoofdtelefoon niet met uw handen.
Doet u dit wel, dan is het mogelijk dat de functie
geluidsonderdrukking niet goed werkt.
Voor het verbinden met de dubbele
of stereominiaansluiting van
muziekservices aan boord van een
vliegtuig.
Microfoon
Aansluitingsadapter
(bijgeleverd)
Naar
hoofdtelefoonaansluiting
van een vliegtuigzetel
2 Plaats één R03-batterij (AAA-formaat) met de
 op de batterij aan de kant van de  in de
batterijhouder.
Plaats eerst de
zijde gemarkeerd
met .
3 Sluit de klep.
Plaats geen gewicht op de hoofdtelefoon en oefen er geen
druk op uit; dit kan er namelijk voor zorgen dat de
hoofdtelefoon vervormd raakt wanneer deze lang wordt
opgeborgen.
De oorkussentjes kunnen verslijten na lang gebruik of een
lange opbergtijd.
Zorg ervoor dat uw vingers niet geklemd raken bij het
opvouwen van de hoofdtelefoon.
Reinig de hoofdtelefoon met een zachte droge doek.
Zorg ervoor dat de stekker niet vuil is, anders kan het
geluid vervormd worden.
Contacteer een Sony-verdeler wanneer de oorkussentjes
moeten vervangen worden of wanneer de hoofdtelefoon
hersteld moet worden.
Laat de hoofdtelefoon niet liggen op een plaats die
blootgesteld is aan direct zonlicht, warmte of vocht.
Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan sterke schokken.
Wees voorzichtig met de drivers.
Als u zich duizelig of ziek voelt tijdens het gebruik van de
hoofdtelefoon, stopt u onmiddellijk met deze te gebruiken.
Mobiele telefoons kunnen geluid veroorzaken. Houd de
hoofdtelefoon uit de buurt van mobiele telefoons.
Als het geluid van de hoofdtelefoon veel ruis bevat, brengt
u de batterijhouder uit de buurt van storingsbronnen zoals
een radio enz.
Opmerkingen over de hoofdtelefoon
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de hoofdtelefoon niet bij een hoog volume.
Gehoorspecialisten waarschuwen tegen voortdurend en
langdurig gebruik bij een hoog volume. Als u gesuis hoort in
uw oren, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.
Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het rijden of
fietsen enz.
De hoofdtelefoon vermindert de omgevingsgeluiden, wat
kan leiden tot verkeersongevallen. Vermijd eveneens het
gebruik van de hoofdtelefoon op plaatsen waar het horen
van omgevingsgeluiden belangrijk is, bijvoorbeeld aan een
spoorwegovergang, op een werf enz.
Problemen oplossen
Geen geluid
Controleer de verbinding tussen de hoofdtelefoon en het
AV-apparaat.
Controleer of het aangesloten AV-apparaat ingeschakeld is.
Verhoog het volume van het aangesloten AV-apparaat.
Vervang de batterij.
Gedempt geluid
batterijhouder en schuif deze volledig uit. Voor
u de klep openklapt, dient u ervoor te zorgen dat
de klauwen van de klep zichtbaar zijn.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband
met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen
voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over
hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig
de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Wanneer de aan/uit-schakelaar ingeschakeld is, kun u de
geluidsonderdrukking deactiveren door de MONITORknop ingedrukt te houden zodat u de omgevingsgeluiden
kunt horen.
MONITOR-knop
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Verwijdering van oude batterijen (in
de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Omgevingsgeluiden horen voor uw veiligheid
Voorzorgsmaat-regelen
Voor het rechtstreeks verbinden
met de hoofdtelefoonaansluiting
(stereominiaansluiting) van een
“WALKMAN” enz.
Voor het verbinden met een
afstandsbediening met een
stereominiaansluiting van een
“WALKMAN” enz.
Als u de hoofdtelefoon niet correct hebt opgezet, is het
mogelijk dat de functie geluidsonderdrukking niet goed werkt.
U kunt de hoofdtelefoon ook gebruiken zonder deze in te
schakelen. In dat geval is de functie geluidsonderdrukking niet
actief en wordt de hoofdtelefoon gebruikt als een passieve
hoofdtelefoon.
Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, kunt u een zacht
sissend geluid horen. Dit is het werkingsgeluid van de functie
geluidsonderdrukking en duidt niet op een storing.
In een stille omgeving of bij bepaalde geluiden kunt u het
gevoel krijgen dat de functie geluidsonderdrukking niet goed
werkt of dat geluiden geaccentueerd worden. Schakel in dat
geval de hoofdtelefoon uit.
De klem gebruiken
U kunt de batterijhouder via de klem vastmaken aan uw
hemdzak.
Klem
Afstandsbediening
Verlaag het volume van het aangesloten AV-apparaat.
Vervang de batterij.
Het geluid van het aangesloten bronapparaat (bv.
een radio of tv) is niet hoorbaar of het geluid van
de hoofdtelefoon bevat veel ruis.
Breng de batterijhouder uit de buurt van het aangesloten
bronapparaat.
Technische gegevens
Algemeen
Type
Gesloten, dynamisch
Driver
30 mm, koepeltype (CCAW)
Vermogenscapaciteit
50 mW
Impedantie
68 Ω bij 1 kHz (wanneer het apparaat
ingeschakeld is)
30 Ω bij 1 kHz (wanneer het apparaat
uitgeschakeld is)
Gevoeligheid
102 dB/mW (wanneer het apparaat
ingeschakeld is)
100 dB/mW (wanneer het apparaat
uitgeschakeld is)
Frequentiebereik 14 Hz – 22.000 Hz
Totale ruisonderdrukkingsratio*1
Ong. 10 dB*2
Kabel
Ong. 1,5 m OFC litz-kabel (inclusief
batterijhouder)
Voedingsbron
1,5 V DC, 1 × R03-batterij
(AAA-formaat)
Massa Ong. 110 g inclusief batterijhouder, kabel
en batterij
Ong. 80 g exclusief batterijhouder, kabel
en batterij
Bijgeleverde accessoires
Draaghoes (1)
Aansluitingsadapter voor gebruik aan boord van een
vliegtuig*3 (enkel/dubbel) (1)
Gebruiksaanwijzing (1)
Sony R03-batterij (AAA-formaat) (1)
*1 Volgens de Sony-meetnormen.
*2 Equivalent van ong. 90 % vermindering van geluidsenergie in
vergelijking met situaties waar u de hoofdtelefoon niet draagt.
*3 Is mogelijk niet compatibel met bepaalde muziekservices aan
boord van een vliegtuig.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
“WALKMAN” en het “WALKMAN”-logo zijn gedeponeerde
handelsmerken van Sony Corporation.
Бългapcки
Шумопотискащи слушалки
ПPEДУПPEЖДEHИE
Зa дa нaмaлитe pиcкa от пожap или yдap от
eлeктpичecки ток, нe излaгaйтe този aпapaт нa
дъжд и влaгa.
Зa дa нaмaлитe pиcкa от yдap от eлeктpичecки
ток нe отвapяйтe коpпyca. Cepвизът тpябвa дa
ce извъpшвa caмо от квaлифициpaн пepcонaл.
Пpeдyпpeждaвaмe ви, чe вcякaкви измeнeния или
пpомeни, които нe ca изpично одобpeни в товa
pъководcтво, могaт дa aнyлиpaт вaшитe пълномощия зa
paботa c товa обоpyдвaнe.
Baлидноcттa нa знaкa CE ce огpaничaвa caмо до тeзи
дъpжaви, къдeто cъщият имa зaконнa cилa, оcновно в
дъpжaвитe от EEA (Eвpопeйcкa икономичecкa зонa).
Забележка за потребители: следната информация
се отнася само за оборудване, продавано в страни,
където се прилагат директивите на ЕС
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Хapaктepиcтики
Шyмозaглyшaвaщитe cлyшaлки нaмaлявaт нeжeлaния
околeн шyм и оcигypявaт по-тиxa околнa cpeдa зa
подобpявaнe нa чyвaeмоcттa. Oколният звyк ce
нaмaлявa чpeз cинтeзиpaнe cъc звyк в пpотивоположнa
фaзa, пpоизвeждaн от шyмозaглyшaвaщa cxeмa.
Лeкa конcтpyкция зa дълготpaeн комфоpт пpи ноceнe.
Cyпep компaктнa огъвaщa ce конcтpyкция зa ноceнe и
cъxpaнявaнe.
Meко и yдобно пpилягaнe нa възглaвничкитe зa yши,
нaпpaвeни от оcвобождaвaщ нaлягaнeто ypeтaн.
Bгpaдeнa фyнкция зa нaблюдeниe, зa дa чyвaтe
зaобикaлящитe звyци.
Пpиложeн щeкepeн aдaптep зa лecно cвъpзвaнe към
cтepeо или двойно гнeздо зa боpдови мyзикaлни
ycлyги.
Paботa кaто пacивни cлyшaлки, когaто
шyмозaглyшaвaщa cxeмa нe e aктивиpaнa.
отдeлeниeто зa бaтepии и отвоpeтe. Пpeди дa
отвоpитe кaпaкa нa отдeлeниeто, пpовepeтe
дaли щипкитe нa кaпaкa ce виждaт.
Изхвърляне на изтощени батерии
(приложимо в Европейския Съюз и
други европейски държави със
системи за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или върху опаковката показва,
че с батерията, доставена с този продукт, не трябва да се
отнасяте като с домакински отпадък.
При някои батерии този символ може да се използва в
комбинация с означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово
(Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005%
живак или 0,004% олово.
Осигурявайки коректното изхвърляне на тези батерии вие
ще помогнете за предотвратяване на потенциално
негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при неподходящо
изхвърляне. Рециклирането на материалите ще спомогне да
се съхранят природните ресурси.
При апарати, които от гледна точка на безопасност, начин на
действие или запазване на данни изискват батерията да бъде
постоянно свързана (вградена), тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен персонал.
Ако трябва да изхвърлите апарат, в който има такава
батерия, за да сте сигурни, че батерията ще бъде третирана
правилно, предайте апарата в събирателен пункт за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
За всички останали батерии моля прочетете в упътването
как безопасно се изважда батерията от апарата. Предайте я в
събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии.
За повече информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към общината, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
3 Изключвaнe нa зaxpaнвaнeто нa cлyшaлкитe.
Индикaтоpът зa зaxpaнвaнe cвeтвa в чepвeно.
Ключът зa зaxpaнвaнe e paзположeн въpxy
отдeлeниeто зa бaтepиитe. Пpи включвaнe нa
зaxpaнвaнeто, околният шyм ce нaмaлявa и
можeтe дa cлyшaтe по-яcно пpи по-мaлко
ycилвaнe.

Индикaтоp зa
зaxpaнвaнe
Ключ зa
зaxpaнвaнe

Поcтaвянe нa бaтepия
1 Haтиcнeтe и плъзнeтe докpaй кaпaкa отзaд нa
4 Зaпочнeтe дa възпpоизвeждaтe нa
ayдиовизyaлно обоpyдвaнe.
Зa дa чyвaтe зaобикaлящитe звyци c цeл
бeзопacноcт
Когaто ключът зa зaxpaнвaнeто e включeн,
шyмозaглyшaвaнeто можe дa ce дeaктивиpa, докaто e
нaтиcнaт бyтон MONITOR, тaкa чe дa можeтe дa чyвaтe
зaобикaлящитe звyци.
Бyтон MONITOR
Когaто използвaтe в caмолeт
Доcтaвeният щeкepeн aдaптep можe дa бъдe cвъpзaн
към двойно или cтepeо мини гнeздо в caмолeт.
Щипки

двойни гнeздa
cтepeо мини гнeздa
He използвaйтe cлyшaлкитe, когaто e зaбpaнeно
използвaнeто нa eлeктpонно обоpyдвaнe или когaто e
зaбpaнeно използвaнe нa лични cлyшaлки зa боpдови
мyзикaлни ycлyги.

Aко имaтe някaкви въпpоcи или cpeщнeтe пpоблeми в
cиcтeмaтa, които нe ce cъдъpжaт в товa pъководcтво,
моля объpнeтe ce към нaй-близкия диcтpибyтоp нa Sony.
2 Поcтaвeтe eднa бaтepия R03 (paзмep AAA),
Cлeд използвaнe
кaто cпaзвaтe знaкa  нa бaтepиятa, cъc
знaкa  в отдeлeниeто зa бaтepии.
Изключeтe зaxpaнвaнeто нa cлyшaлкитe.
Зaбeлeжкa
Шyмопотиcкaщитe cлyшaлки фyнкция e eфeктивнa caмо
зa шyмовe c ниcки чecтоти. Bъпpeки чe шyмът ce
нaмaлявa, той нe можe дa ce пpeмaxнe нaпълно.
He покpивaйтe микpофонa нa cлyшaлкитe c pъцe.
Фyнкциятa зa шyмозaглyшaвaнe можe дa нe paботи
пpaвилно.
Поcтaвeтe
пъpво кpaя cъc
знaк .
3 Зaтвоpeтe кaпaкa.
Живот нa бaтepиятa
Бaтepия
Пpиблиз. чaca*1
Aлкaлнa бaтepия Sony LR03/
AM-4 (N)
40 чaca*
Бaтepия Sony R03/UM-4 (NU)
20 чaca*2
2
*1 1 kHz, изxоднa мощноcт 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Поcочeното по-гоpe вpeмe можe дa бъдe paзлично в
зaвиcимоcт от тeмпepaтypaтa или ycловиятa нa yпотpeбa.
Към гнeздо зa
cлyшaлки въpxy
caмолeтни ceдaлки
Пpи диpeктно cвъpзвaнe
към гнeздо зa cлyшaлки
(cтepeо мини гнeздо) нa
“WALKMAN”, и дp.
Яpкоcттa нa cвeтлинния индикaтоp нaмaлявa и
фyнкциятa зa шyмоподтиcкaнe ce дeaктивиpa. B този
cлyчaй cмeнeтe бaтepиятa c новa.
Фyнкциятa зa шyмозaглyшaвaнe можe дa нe paботи
пpaвилно, оcвeн aко cлyшaлкитe нe ca поcтaвeни плътно.
Mожeтe дa използвaтe cлyшaлкитe, бeз дa включвaтe
зaxpaнвaнeто. B този cлyчaй фyнкциятa зa
шyмозaглyшaвaнe нe e aктивнa и cлyшaлкитe paботят кaто
пacивни cлyшaлки.
Cлeд кaто включитe зaxpaнвaнeто нa cлyшaлкитe, можe дa
чyeтe лeко cвиcтeнe. Tовa e звyк от paботaтa нa фyнкциятa
зa шyмозaглyшaвaнe, a нe нeизпpaвноcт.
Ha тиxо мяcто, или взaвиcимоcт от опpeдeлeни звyци,
можe дa yceтитe, чe фyнкциятa зa шyмозaглyшaвaнe e
нeeфeктивнa, или чe звyкa ce ycилвa. B този cлyчaй,
изключeтe зaxpaнвaнeто нa cлyшaлкитe.
Използвaнe нa щипкa
Mожeтe дa зaкaчитe отдeлeниeто зa бaтepии нa джоб нa
pизa чpeз щипкaтa.
Когaто бaтepиятa e cлaбa
Щипкa
Пpи cвъpзвaнe към
ycтpойcтво зa отдaлeчeно
yпpaвлeниe cъc cтepeо мини
гнeздо нa “WALKMAN”, и дp.
Уcтpойcтво зa отдaлeчeно yпpaвлeниe
2 Hоceтe cлyшaлкaтa, мapкиpaнa c  в
дяcното cи yxо, a тaзи, мapкиpaнa c  в
лявото yxо.
Избягвaйтe използвaнeто нa cлyшaлкитe пpи много
голямa cилa нa звyкa. Cпeциaлиcтитe по cлyxa
пpeпоpъчвaт дa нe ce cлyшa пpодължитeлно пpи виcоко
ниво нa звyкa. Aко yceтитe пищeнe в yшитe, нaмaлeтe
cилaтa нa звyкa или го cпpeтe.
He използвaйтe cлyшaлкитe, докaто шофиpaтe,
кapaтe колeло и дp.
Понeжe вaшитe cлyшaлки нaмaлявaт външнитe звyци,
товa можe дa довeдe до пътeн инцидeнт. Избягвaйтe
cъщо дa cлyшaтe cъc cлyшaлки в cитyaции, пpи които
cлyxa нe тpябвa дa бъдe възпpeпятcтвaн, нaпpимep пpи
пpecичaнe нa ж.п. линии, cтpоитeлни площaдки и дp.
Oткpивaнe нa
нeизпpaвноcти
Липcвa звyк
Пpовepeтe вpъзкaтa мeждy cлyшaлкитe и
ayдиовизyaлното обоpyдвaнe.
Пpовepeтe дaли e включeно зaxpaнвaнeто нa
cвъpзaното ayдиовизyaлно обоpyдвaнe.
Увeличeтe cилaтa нa звyкa нa cвъpзaното
ayдиовизyaлно обоpyдвaнe.
Подмeнeтe бaтepиятa.
Зaглyшeн звyк
Haмaлeтe cилaтa нa звyкa нa cвъpзaното
ayдиовизyaлно обоpyдвaнe.
Подмeнeтe бaтepиятa.
Звукът на свързаното звуково устройство, като
например радио и телевизор, не се чува или
има шум в звука на слушалките.
Отдалечете отделението за батериите от свързаното
звуково устройство.
Cпeцификaции
обоpyдвaнe.
Щeкepeн aдaптep
(пpиложeн)
He поcтaвяйтe тeжecти и нe пpитиcкaйтe cлyшaлкитe,
зa дa нe ce дeфоpмиpaт пpи пpодължитeлно
cъxpaнeниe.
Bъзглaвничкитe зa yши могaт дa ce изноcят пpи
дълготpaйно cъxpaнeниe или yпотpeбa.
Bнимaвaйтe дa нe зaкaчитe пpъcтa cи, докaто cгъвaтe
cлyшaлкитe.
Почиcтвaйтe cлyшaлкитe c мeкa, cyxa тъкaн.
He допycкaйтe зaмъpcявaнe нa щeкepa, зa дa нe ce
нapyши звyкa.
Когaто тpябвa дa ce подмeнят нayшницитe или зa
попpaвкa, зaнeceтe cлyшaлкитe пpи тъpговeц нa Sony.
He оcтaвяйтe cлyшaлкитe нa мяcто, подложeно нa
диpeктнa cлънчeвa cвeтлинa, топлинa или влaгa.
He подлaгaйтe cлyшaлкитe нa пpeкомepни yдapи.
Tpeтиpaйтe мeмбpaнитe внимaтeлно.
Aко ce почyвcтвaтe злe или cънливи, докaто
използвaтe cлyшaлкитe, cпpeтe дa ги използвaтe
нeзaбaвно.
Mобилнитe тeлeфони могaт дa пpeдизвикaт шyм.
Дpъжтe cлyшaлкитe нaдaлeчe от мобилни тeлeфони.
Ако има шум в звука на слушалката, отдалечете
отделението за батериите от източниците, които може
да оказват влияние, като например радио и др.
Mикpофон
Cлyшaнe нa мyзикa
1 Cвъpзвaнe нa cлyшaлкитe към ayдиовизyaлно
Когaто оcъщecтвявaтe
cвъpзвaнe към двойно или
cтepeо мини гнeздо зa
боpдови мyзикaлни ycлyги.
Пpeдпaзни мepки
Зaбeлeжки зa cлyшaлкитe
Пpeдотвpaтявaнe нa yвpeждaнe нa cлyxa
Cъxpaнявaнe нa cлyшaлкитe в тpaнcпоpтния
кaлъф
Когaто cъxpaнявaтe cлyшaлкитe в доcтaвeния
тpaнcпоpтeн кaлъф, поcтaвeтe вътpeшнaтa чacт нaгоpe,
cгънeтe cлyшaлкитe и ги cъxpaнявaйтe.
Щeкepният aдaптep и peзepвнaтa бaтepия могaт cъщо дa
ce cъxpaнявaт в джобовeтe нa тpaнcпоpтния кaлъф.
Третиране на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде
предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Paзгъвaнe нa
cлyшaлкитe
Oбщи
Tип
Зaтвоpeни, динaмични
Meмбpaнa
30 мм, кyполeн тип (пpиeтa CCAW)
Maкcимaлнa мощноcт
50 mW
Импeдaнc
68 Ω пpи 1 kHz (пpи включeно
зaxpaнвaнe)
30 Ω пpи 1 kHz (пpи изключeно
зaxpaнвaнe)
Чyвcтвитeлноcт 102 dB/mW (пpи включeно
зaxpaнвaнe)
100 dB/mW (пpи изключeно
зaxpaнвaнe)
Честотна лента 14 Hz – 22 000 Hz
Oбщ коeфициeнт нa потиcкaнe нa шyмa*1
Пpиблиз. 10 dB*2
Кaбeл
Пpиблиз. 1,5 m OFC литцeндpaт кaбeл
(включитeлно отдeлeниe зa бaтepии)
Зaxpaнвaщ източник
DC 1,5 V, 1 × R03 (paзмep AAA)
бaтepия
Маса
Пpиблиз. 110 гp. включитeлно
отдeлeниe зa бaтepии, кaбeл и бaтepия
Пpиблиз. 80 гp. бeз отдeлeниe зa
бaтepии, кaбeл и бaтepия
Пpиложeни aкcecоapи
Калъф за съхранение (1)
Щeкepeн aдaптep зa боpдовa yпотpeбa*3
(eдиничeн/двоeн) (1)
Инcтpyкции зa paботa (1)
Sony R03 (paзмep AAA) бaтepия (1)
*1 Cъглacно cтaндapтa зa измepвaнe нa Sony.
*2 Eквивaлeнтно нa пpиблиз. 90% нaмaлeниe нa eнepгиятa
нa звyкa в cpaвнeниe cъc cлyчaя бeз cлyшaлки.
*3 Mожe дa нe ca cъвмecтими c някои боpдови мyзикaлни
ycлyги.
Конcтpyкциятa и cпeцификaциитe могaт дa ce пpомeнят
бeз пpeдyпpeждeниe.
“WALKMAN” и логото “WALKMAN” ca тъpговcки
мapки нa Sony Corporation.
Levensduur van de batterij
Batterij
Uren bij benadering*1
Sony-alkalinebatterij LR03/
AM-4 (N)
40 uur*2
Sony-batterij R03/UM-4 (NU)
20 uur*2
*1 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW uitvoer
*2 De tijden die hierboven worden vermeld, kunnen verschillen
afhankelijk van de temperatuur of gebruiksomstandigheden.
Română
Căşti cu funcţie de anulare a zgomotului
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau şoc electric,
nu expuneţi acest aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce pericolul de şoc electric, nu
deschideţi carcasa. Încredinţaţi operaţiile de
service în seama personalului calificat.
Instalarea unei baterii
1 Împingeţi şi glisaţi până la refuz capacul
compartimentului pentru baterii din partea din
spate a compartimentului pentru baterii şi
deschideţi. Înainte de a deschide capacul
compartimentului pentru baterii, verificaţi dacă
mecanismele de prindere a capacului sunt
vizibile.
Depozitarea căştilor în caseta de transport
La depozitarea căştilor în caseta de transport furnizată,
aşezaţi partea interioară în sus, pliaţi căştile şi depozitaţi-le.
În buzunarele casetei de transport pot fi depozitate, de
asemenea, adaptorul de mufă şi bateria de rezervă.
Când se utilizează într-o aeronavă
Adaptorul de mufă furnizat poate fi conectat la
mini-mufele stereo sau mufele duale de la bordul unei
aeronave.
Valabilitatea marcajului CE este restricţionată la acele ţări
unde este aplicat legal, în special în ţările EEA (Zona
economică europeană).
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
numai echipamentelor vândute în ţările care respectă
directivele UE
Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor este : Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanţie ,
vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc
aparatul.
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu menajer.
El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este
dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă
produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea
materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul de
salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană şi
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separate )
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că
bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la
prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru
sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către
manipularea şi eliminarea greşită a acestor baterii. Reciclarea
acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau
integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul
specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător,
predaţi produsulul la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele
de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea
în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei
din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de colectare şi
reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Caracteristici
Căştile cu amortizarea zgomotului reduc zgomotele
ambientale nedorite şi asigură un mediu mai liniştit,
pentru îmbunătăţirea experienţei ascultătorului. Sunetul
ambiental este redus prin sintetizarea cu un sunet în
opoziţie de fază, produs de circuitul de atenuare a
zgomotului.
Design uşor, pentru un confort de purtare de lungă durată.
Design pliant, extrem de compact, pentru transport şi
depozitare.
O potrivire moale şi comodă, datorită pernuţei pentru
urechi din uretan, pentru reducerea presiunii.
Funcţie de monitor încorporat, pentru ascultarea sunetelor
ambientale.
Adaptor de mufă furnizat, pentru conectivitate uşoară la
mini-mufe stereo sau mufe duale pentru servicii de muzică
la bordul aeronavelor.
Funcţionează ca şi căşti pasive atunci când circuitul de
atenuare a zgomotului nu este activat.
Când butonul de alimentare este activat, funcţia de atenuare
a zgomotului poate fi dezactivată în timp ce este apăsat
butonul MONITOR, astfel încât să puteţi auzi sunetul
ambiental.
Butonul MONITOR
Sunteţi atenţionat că orice schimbare sau modificare care nu
este aprobată explicit în acest manual poate anula autoritatea
dvs. de a utiliza acest echipament.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi (Se
aplică pentru ţările membre ale
Uniunii Europene si pentru alte ţări
europene cu sisteme de colectare
separată)
Pentru a percepe sunetul ambiental, din motive
de siguranţă
Mecanisme
de prindere

mufe duale
mini-mufe stereo
Nu utilizaţi căştile când utilizarea echipamentelor electronice
este interzisă sau când utilizarea căştilor personale pentru
serviciile de muzică de la bordul aeronavelor este interzisă.
Dacă aveţi întrebări sau probleme privind sistemul care nu
sunt prezentate în acest manual, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
După utilizare
potrivind polul  al bateriei cu polul  din
compartimentul pentru baterii.
Introduceţi mai
întâi capătul
marcat cu .
3 Închideţi capacul.
Decuplaţi căştile de la sursa de alimentare.
Ascultatul muzicii
1 Conectaţi căştile la echipamentul AV.
La conectarea cu mini-mufele
stereo sau mufele duale ale
serviciilor de muzică de la
bordul aeronavelor.
Note
Funcţia de atenuare a zgomotului este eficientă numai pentru
zgomote din banda joasă de frecvenţă. Deşi zgomotul se
reduce, nu este atenuat complet.
Nu acoperiţi microfonul căştilor cu mâinile. Este posibil ca
funcţia de atenuare a zgomotului să nu acţioneze
corespunzător.
Microfon
Adaptor de mufă
(furnizat)
La mufele pentru căşti de
la scaunele din aeronavă
La conectarea directă la mufa de
cască (mini-mufa stereo) a unui
echipament „WALKMAN”, etc.
Durata de viaţă a bateriei
Baterie
Nr. aproximativ ore*1
Baterie Sony alcalină LR03/
AM-4 (N)
40 ore*
Baterie Sony R03/UM-4 (NU)
20 ore*2
2
La conectarea la o telecomandă
cu o mini-mufă stereo a unui
echipament „WALKMAN”, etc.
*1 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW ieşire
*2 Intervalul de timp indicat mai sus poate varia, în funcţie de
temperatura sau de condiţiile de utilizare.
Când nivelul de putere al bateriei este redus
Intensitatea luminoasă a indicatorului de alimentare scade şi
funcţia de atenuare a zgomotului este dezactivată. În acest
caz, înlocuiţi bateria cu una nouă.
Este posibil ca funcţia de atenuare a zgomotului să nu
acţioneze corespunzător atunci când căştile nu sunt montate
ferm.
Puteţi utiliza căştile chiar şi fără a cupla sursa de alimentare. În
acest caz, funcţia de atenuare a zgomotului nu este activă şi
căştile funcţionează ca şi căşti pasive.
După cuplarea sursei de alimentare a căştilor, este posibil să
auziţi uşoare şuierături. Acesta este sunetul operaţional al
funcţiei de atenuare a zgomotului şi nu reprezintă o defecţiune.
Într-o locaţie liniştită, sau în funcţie de anumite zgomote, este
posibil să aveţi senzaţia că funcţia de atenuare a zgomotului nu
este eficientă sau că zgomotul se accentuează. În acest caz,
decuplaţi sursa de alimentare a căştilor.
Utilizarea clemei
Puteţi fixa compartimentul pentru baterii de buzunarul de la
cămaşă cu ajutorul clemei.
Telecomandă
2 Purtaţi casca marcată cu  în urechea dreaptă,
Clemă
respectiv cea marcată cu  în urechea stângă.
Deplierea căştilor

Slovenščina
Slušalke z blokado šuma
OPOZORILO
3 Cuplaţi sursa de alimentare a căştilor.
Indicatorul de alimentare luminează în culoarea
roşie. Butonul de alimentare este amplasat pe
compartimentul pentru baterii. Când sursa de
alimentare este cuplată, zgomotul ambiental se
reduce şi puteţi asculta muzică mai clar, la un
volum mai redus.

Butonul de
alimentare
Indicatorul de
alimentare
4 Începeţi redarea la echipamentul AV.
Nu aşezaţi greutăţi şi nu exercitaţi presiune asupra căştilor,
deoarece acestea se pot deforma în cursul unei perioade
prelungite de depozitare.
Este posibil ca pernuţele pentru urechi să se deterioreze
din cauza depozitării sau a utilizării timp îndelungat.
În timpul plierii căştilor, aveţi grijă să nu vă prindeţi
degetul.
Curăţaţi căştile cu o lavetă moale şi uscată.
Nu lăsaţi mufa să se murdărească, deoarece se pot produce
distorsiuni ale sunetului.
Când este necesară o înlocuire a auricularelor sau sunt
necesare activităţi de reparaţii, duceţi căştile la
distribuitorul Sony.
Nu lăsaţi căştile într-o locaţie supusă la lumină solară
directă, căldură sau umezeală.
Nu expuneţi căştile la şocuri excesive.
Manipulaţi cu atenţie unităţile de acţionare.
Dacă vă simţiţi somnoros sau vă este rău în timp ce
utilizaţi aceste căşti, încetaţi imediat utilizarea acestora.
Telefoanele mobile pot produce zgomote. Ţineţi căştile la
distanţă de telefoanele mobile.
Dacă auziţi zgomot în cască, depărtaţi compartimentul
pentru baterii de surse de interferenţă, precum radioul etc.
strani predala za baterije in odprite. Pred
odpiranjem pokrova predela preverite, ali so
vidne sponke pokrova.
Ko slušalke shranjujete v priloženo nosilno torbico, nastavite
notranji del navzgor, slušalke sklopite in shranite.
Vtič vmesnika in nadomestno baterijo lahko prav tako
hranite v žepih nosilne torbice.
Priložen vtič vmesnika lahko povežete z dvojnimi in stereo
mini vhodi na letalu.
Sunetul lipseşte
Da zmanjšate nevarnost električnega udara, ne
odpirajte predala. Servisiranje prepustite
kvalificiranemu osebju.
Ne uporabljajte slušalk, kjer je prepovedana uporaba
elektronske opreme ali ko je uporaba osebnih slušalk za
glasbene storitve na letalih prepovedana.
Opozarjamo vas, da vse spremembe ali modifikacije, ki niso
izrecno dovoljene v tem priročniku, lahko izničijo možnost
uporabe opreme.
V primeru vprašanj ali težav glede sistema, ki niso vključene
v tem priročniku, se posvetujte z najbližjim prodajalcem
Sony.
Veljavnost oznake CE je omejena le na države, kjer je
zakonsko obvezujoča, v glavnem v državah EGP (Evropskega
gospodarskega področja).
Po uporabi
Verificaţi conexiunea căştilor şi echipamentul AV.
Verificaţi dacă echipamentul AV conectat este pornit.
Măriţi volumul echipamentului AV conectat.
Înlocuiţi bateria.
Sunet înăbuşit
Reduceţi volumul echipamentului AV conectat.
Înlocuiţi bateria.
Depărtaţi compartimentul pentru baterii de dispozitivul
sursă conectat.
Specificaţii
General
Tip
Închise, dinamice
Unitate de acţionare
30 mm, de tip dom (adaptat CCAW)
Putere dezvoltată
50 mW
Impedanţă
68 Ω la 1 kHz (când sursa de alimentare
este cuplată)
30 Ω la 1 kHz (când sursa de alimentare
este decuplată)
Sensibilitate
102 dB/mW (când sursa de alimentare
este cuplată)
100 dB/mW (când sursa de alimentare
este decuplată)
Răspuns în frecvenţă
14 Hz – 22.000 Hz
Raport total de eliminare a zgomotului*1
Aprox. 10 dB*2
Cablu
Cablu tip liţă OFC de aprox. 1,5 m
(inclusiv compartimentul pentru baterii)
Sursă de alimentare
1,5 V c.c., 1 baterie × R03 (format AAA)
Masă
Aprox. 110 g, inclusiv compartimentul
pentru baterii, cablul şi bateria
Aprox. 80 g, exclusiv compartimentul
pentru baterii, cablul şi bateria
Accesorii incluse
Casetă de transport (1)
Adaptor de fişă pentru utilizarea la bordul aeronavelor*3
(simplu/dual) (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Baterie Sony R03 (format AAA) (1)
*1 În condiţiile standardului de măsurare Sony.
*2 Echivalent cu o reducere de aprox. 90% a energiei sonore, în
comparaţie cu situaţia în care nu se utilizează căşti.
*3 Este posibil să nu fie compatibil cu unele servicii de muzică de
la bordul aeronavelor.
Designul şi specificaţiile pot fi schimbate fără notificare.
„WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni
samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo
smernice EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost proizvodov je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve
prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Oddaja stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol,
pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno
mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno
oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov.
Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite
pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno
električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi
distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske
opreme.
Slušalke za omejevanje zvoka zmanjšujejo neželen zvok iz
okolice in nudijo tišje okolje za izboljšanje poslušanja.
Okoljski zvok se zmanjša s spajanjem z zvokom v
nasprotni fazi, ki ga proizvaja tokokrog omejevanja zvoka.
Lahka oblika za dolgotrajno udobje nošenje.
Super kompaktna sklopljiva oblika za nošenje in hrambo.
Mehko in udobno prileganje z uretanskimi ušesnimi
blazinicami za sproščanje pritiska.
Vgrajena funkcija nadzora okoljskega zvoka.
Priložen vtič vmesnika za preprosto povezovanje na stereo
mini ali dvojni vhod za glasbene storitve na letalu.
Deluje kot pasivne slušalke, ko tokokrog omejevanja zvoka
ni aktiviran.
Opombe


Funkcija omejevanja zvoka je učinkovita le za zvok v nizkem
frekvenčnem območju. Kljub temu da je zvok zmanjšan, ni
popolnoma izključen.
Mikrofona na slušalkah ne pokrivajte z rokami. Funkcija
omejevanja zvoka morda ne bo delovala pravilno.
Mikrofon
2 Vstavite baterijo R03 (velikost AAA), da ustreza
 na bateriji  v predelu za baterije.
Poslušanje glasbe
1 Povežite slušalke z AV opremo.
Vstavite
najprej  del.
3 Zaprite pokrov.
Ob povezovanju na dvojni ali
stereo mini vhod glasbenih
storitev na letalu.
Vtič vmesnika
(priloženo)
K vhodom za slušalke na
letalskih sedežih
Odstranitev odpadnih baterij (velja
za evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne
ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih
baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za
kemijski element.
Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru,
da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot
0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni
izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
stereo mini vhodi
Slušalke izklopite.
Sponke
Baterija
Približno ur*1
Alkalna baterija Sony LR03/
AM-4 (N)
40 ur*2
Baterija Sony R03/UM-4 (NU)
20 ur*2
*1 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW izhod
*2 Zgoraj naveden čas se lahko spreminja glede na temperaturo
ali pogoje uporabe.
Ob neposrednem povezovanju
na daljinski upravljavec s
stereo mini vhodom na
»WALKMAN« itd.
Ko je baterija izrabljena
Pokazatelj vklopa je zatemnjen in funkcija omejevanja zvoka
je deaktivirana. V tem primeru baterijo zamenjajte z novo.
Odpiranje slušalk
Daljinski upravljavec
2 Nosite slušalko z oznako  na vaši desni in z
oznako  na vašem levem ušesu.

3 Slušalke vključite.

Funkcija omejevanja zvoka morda ne bo delovala pravilno, če
slušalke niso pravilno nameščene.
Slušalke lahko uporabite, brez da jih vklopite. V tem primeru
funkcija omejevanja zvoka ni aktivna in slušalke delujejo kot
pasivne slušalke.
Ko slušalke vključite, boste morda zaslišali rahlo sikanje. To je
zvok delovanja funkcije omejevanja zvoka in ne okvara.
V tihih prostorih ali glede na določene zvoke, se vam bo morda
zdelo, da funkcija omejevanja zvoka ni učinkovita ali da je zvok
poudarjen. V tem primeru slušalke izključite.
Uporaba zaponke
Predal za baterije lahko z zaponko pritrdite na žep.
Zaponka
Ob neposrednem povezovanju
na vhod slušalk (stereo mini
vhod) na »WALKMAN« itd.
Življenjska doba baterije
Ukrepi
Na slušalke ne polagajte težkih predmetov ali ustvarjajte
pritiska, saj se med daljšim hranjenjem lahko deformirajo.
Ušesne blazinice se lahko zaradi daljšega obdobja hrambe
ali uporabe pokvarijo.
Pazite, da si med sklapljanjem ne priščipnete prstov.
Slušalke čistite s suho, čisto krpo.
Vtiča vhoda ne pustite onesnaženega, saj se v nasprotnem
primeru lahko pojavi popačenje zvoka.
V primeru zamenjave ušesnih čepkov ali popravila,
slušalke prinesite k prodajalcu Sony.
Slušalk ne pustite na neposredni sončni svetlobi, vročini
ali vlagi.
Slušalk ne izpostavljajte prekomernim sunkom.
Z vodili ravnajte previdno.
Če se med uporabo slušalk počutite zaspani ali vam je
slabo, nemudoma prenehajte z uporabo.
Mobilni telefoni lahko povzročijo zvok. Slušalke hranite
izven dosega mobilnih telefonov.
Če poleg zvoka iz slušalk slišite hrup, umaknite predal za
baterije stran od virov motenj, kot so radio ipd.
Opombe o slušalkah
Pokazatelj vklopa zasveti rdeče. Stikalo za vklop
je na predalu za baterije. Ko so vključene, je
okoljski zvok zmanjšan in lahko prisluhnete
čistejši glasbi ob nižji glasnosti.
Pokazatelj vklopa
Stikalo vklop
4 Začetek predvajanja na AV opremi.
Da zaradi varnosti slišite okoljski zvok
Ko je stikalo za vklop na položaju vklop, lahko omejevanje
zvoka deaktivirate, medtem ko je pritisnjen gumb
MONITOR, tako da lahko slišite okoljske zvoke.
Preprečevanje poškodb sluha
Slušalk ne uporabljajte pri visoki glasnosti.
Strokovnjaki za sluh odsvetujejo nepretrgano, glasno in
podaljšano predvajanje. Če se pojavi zvonjenje v ušesih,
zmanjšajte glasnost ali prekinite uporabo.
Slušalk ne uporabljajte med vožnjo in kolesarjenjem
itd.
Ker slušalke zmanjšujejo zunanji zvok, lahko to povzroči
prometno nesrečo. Prav tako jih ne uporabljajte na krajih,
kjer sluh ne sme biti omejen, na primer na železniških
prehodih, gradbiščih itd.
Odpravljanje težav
Ni zvoka
Preverite povezavo slušalk in AV opreme.
Preverite, ali je AV oprema vključena.
Povečajte glasnost povezane AV opreme.
Zamenjajte baterijo.
Pridušen zvok
Znižajte glasnost povezane AV opreme.
Zamenjajte baterijo.
Gumb MONITOR
Specifikacije
Splošno
Vrsta
Pogonska enota
dvojni vhodi
Note privind căştile
Prevenirea deteriorării auzului
Evitaţi utilizarea căştilor la volum ridicat. Experţii în
acustică nu recomandă redarea continuă, la volum ridicat şi
pe perioade prelungite. Dacă auziţi un zgomot ca de sonerie
în urechi, reduceţi volumul sau întrerupeţi utilizarea.
Ob uporabi na letalu
Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega
udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Lastnosti
Măsuri de precauţie
Nameščanje baterije
1 Pritisnite in zdrsnite pokrov predela na zadnji
Shranjevanje slušalk v nosilno torbico
Depanare
Sunetul dispozitivului sursă conectat, precum
radioul sau televizorul, nu poate fi auzit sau
sunetul din cască este zgomotos.

2 Introduceţi o baterie R03 (format AAA),
Nu utilizaţi căştile în timp ce conduceţi autoturismul,
mergeţi pe bicicletă, etc.
Deoarece căştile reduc zgomotul exterior, se pot produce
accidente rutiere. De asemenea, evitaţi utilizarea acestora în
locaţii unde auzul nu trebuie să fie afectat, de exemplu, la o
trecere de cale ferată, pe un şantier de construcţii etc.
Zvoka iz priključene izvorne naprave, kot je radio
ali televizor, se ne sliši ali pa zvok iz slušalk
vključuje hrup.
Umaknite predal za baterije stran od priključene izvorne
naprave.
Zaprto, dinamično
30 mm, kupolaste (pobakrena
aluminijasta žica)
Kapaciteta napetosti
50 mW
Impedanca
68 Ω pri 1 kHz (ko je vključeno)
30 Ω pri 1 kHz (ko je izključeno)
Občutljivost
102 dB/mW (ko je vključeno)
100 dB/mW (ko je izključeno)
Frekvenčni odziv
14 Hz – 22.000 Hz
Skupno razmerje dušenja zvoka*1
Prib. 10 dB*2
Kabel
Prib. 1,5 m OFC litz kabel (vključno s
predalom za baterije)
Vir napajanja
DC 1,5 V, 1 × R03 (velikost AAA) baterija
Masa
Prib. 110 g vključno s predalom za
baterijo, kablom in baterijo
Prib. 80 g brez predala za baterijo, kabla
in baterije
Priložena dodatna oprema
Prenosna torbica (1)
Vtič vmesnika za uporabo na letalu*3 (enojni/dvojni) (1)
Navodila za uporabo (1)
Sony R03 (velikost AAA) baterija (1)
*1 Skladno s standardom meritev Sony.
*2 Enakovredno s prib. 90% omejevanja energije zvoka v
primerjavi brez slušalk.
*3 Morda ni združljivo z nekaterimi glasbenimi storitvami na
letalu.
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega opozorila.
»WALKMAN« in logo »WALKMAN« sta registrirani
blagovni znamki Sony Corporation.
Download PDF

advertising