Sony | BDV-IZ1000W | Sony BDV-IZ1000W Blu-ray 3D™ 5.1 home cinema system Инструкции за експлоатация

4-187-303-11(1)
Blu-ray Disc/DVD
Система за домашно кино
Инструкции за експлоатация
BDV-IZ1000W
©2010 Sony Corporation
Упътване за инсталиране на говорители
Упътване за инсталиране на говорители
BDV-IZ1000W
Можете да изберете ъгъла за инсталиране говорителите на Стъпка 1:
вертикален или изправен.
Следвайте инструкциите с тази
маркировка, за да поставите
говорителите във вертикална
позиция.
Следвайте инструкциите с тази
маркировка, за да поставите
говорителите в изправено
положение.
Инсталиране на предните говорители

x2


x4
x2
*

x2
x2

x2
* FRONT R: с червена тръбичка
FRONT L: с бяла тръбичка

Когато сглобявате говорителите, застелете пода с парче плат, за да не нарушите
покритието на подовата настилка.
IBG
1



Упътване за инсталиране на говорители

2



IIBG
Упътване за инсталиране на говорители
3



4
Етикет



Тръбичка

Поставете така, че цветовете на тръбичката и етикета да
съвпадат.
IIIBG
5
Упътване за инсталиране на говорители



6

IVBG
Упътване за инсталиране на говорители
Можете да изберете ъгъла за инсталиране на говорителите на Стъпка 2:
вертикален или изправен.
Следвайте инструкциите с тази
маркировка, за да поставите
говорителите във вертикална
позиция.
Следвайте инструкциите с тази
маркировка, за да поставите
говорителите в изправено
положение.
Инсталиране на съраунд говорителите


x2
*
x2

x2
x2

x2
* SURROUND R: със сива тръбичка
SURROUND L: със синя тръбичка

Когато сглобявате говорителите, застелете пода с парче плат, за да не нарушите
покритието на подовата настилка.
VBG
1

2
Упътване за инсталиране на говорители





VIBG
3
Упътване за инсталиране на говорители



4

Етикет
Тръбичка




Поставете така, че цветовете на тръбичката и етикета да съвпадат.
VIIBG
5
Упътване за инсталиране на говорители



6


VIIIBG
Упътване за бързо свързване
Упътване за бързо свързване
BDV-IZ1000W
1
Свързване на говорителите
Първо сглобете говорителите (вижте Упътване за инсталиране на говорители),
след което свържете кабелите на говорителите, така че да съвпаднат с цвета на
жаковете SPEAKERS на устройството.
Заден панел на съраунд
усилвателя
Задна част на панела на главното
устройство
R
L
KERS
SPEA
T
FRON
ONT
R FR
L
ER
NT
R CE
TOR
ELEC
FE
WOO
USE
ANCE 6
3-1
IMPED
D BACK
ROUN
RS
AKE
SPE
T10
Сив
Зелен
Червен
Бял
Лилав
Син
FRONT R
FRONT L
CENTER
Главно устройство
SUBWOOFER
SUR R
Съраунд усилвател
SUR L
IXBG
Свържете кабелите на говорителите с цветната обвивка към .
Задна част на
говорителя
За подробности се обърнете към
ръководството “Инструкции за експлоатация”.
2
Свързване на телевизор/разпределителна кутия
В зависимост от жаковете на вашия телевизор или разпределителната кутия,
изберете начина на видео и аудио връзка.
Свързване към вашия телевизор
EO
TV/VID
VIDEO
TL
IO OU
R AUD
NENT
COMPO
HDMI
IN
Y
PB/CB
VIDEO
IN
IN
PR/CR
HDMI
ARC
OUT
IN 2
IN 1
VIDEO
L IN
DIGITA TV
LE
AB
SAT/C
VIDEO
OUT
OUT
T VIDEOPR/CR
ONEN
PB/CB
COMP
Y
OPT
COAX
Начин 1*
Начин 3*
Начин 2*
*Кабелът не е приложен в комплекта.
Свързване към вашата разпределителна кутия
Ако не използвате разпределителна кутия, се обърнете към “Свързване на
телевизор (Аудио връзка)” в ръководството Инструкции за експлоатация.
XBG
Упътване за бързо свързване
Свързване на кабелите на говорителите към централния
говорител и субуфера
Упътване за бързо свързване
AUDIO
HDMI
OUT
OUT
DIGITTIALCAL
OP
R
OUT
L
HDMI
AUDIO
AUDIO
ARC
OUT
IN 2
IN 1
O
AUDIIN
AUDIO
L
TAL IN
DIGI
LE
AB
SAT/C
TV
OPT
OPT
R
Начин 3*
Начин 1*
Начин 2*
*Кабелът не е приложен в комплекта
3
Включете безжичното предаване
1. Поставете безжичните предаватели в главното
устройство и съраунд усилвателя.
R
L
ND SELECTO
R
SURROU
E USE
IMPEDANC 3-16
D BACK
D
SURROUN
SURROUN
C PAIRING
A B
S-AIR
ID
T10
EZW-R
ID
S-AIR C
A B
0
EZW-RT1
Поставете здраво, докато щракне.
2. Задайте S-AIR ID ключовете в положение “A”.
R
L
SURROU
R
ND SELECTO
USE
IMPEDANCE3-16
BACK
SURROUND
SURROUND
C PAIRING
A B
S-AIR
ID
T10
EZW-R
ID
S-AIR C
A B
RT10
EZW-
S-AIR ID
A B C
A B C PAIRING
S-AIR ID
S-AIR ID на главното устройство и съраунд усилвателя по
подразбиране са зададени в положение “А”.
XIBG



S-AIR/STANDBY



S-AIR/STANDBY
4
Извършете операцията “Лесна
настройка”
Не поставяйте диска преди да извършите операцията “Лесна настройка”.
1. Поставете батериите в устройството за
дистанционно управление.
2. Превключете ключа за избор на входен сигнал
на вашия телевизор, така че на телевизионния
екран да се изведат следните дисплеи.
Начален дисплей
Екран за “Лесна настройка”
XIIBG
Упътване за бързо свързване
3. Свържете захранващите кабели (), и включете
захранването ().
Упътване за бързо свързване
3. Извършете основните настройки, като следвате
инструкциите, изведени на екрана “Лесна
настройка”. За да го направите, използвайте
/// и .
///,
Когато операцията “Лесна настройка” приключи, се извежда
съобщението [Easy Setup is now complete.].
5
Възпроизведете диска

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
///,
1. Натиснете  и поставете диска в шейната.
2. Натиснете , за да затворите отделението за
диска.
Възпроизвеждането започва. Ако възпроизвеждането не
стартира автоматично, изберете в категорията [Video],
[Music], или [Photo], и натиснете .
XIIIBG
Забележка
Докато софтуерът се обновява, на дисплея на предния панел се извежда
съобщение “UPDATING” и е възможно видео сигналите през HDMI да не се
изведат. След като обновяването приключи, главното устройство автоматично се
изключва. Моля, изчакайте обновяването на софтуера да приключи: не
включвайте и не изключвайте главното устройство, а също и не работете с него
или с телевизора.
XIVBG
Упътване за бързо свързване
Обновяване до последната версия на софтуера
Когато свържете системата към интернет, вие можете да обновите
системния софтуер до последната му версия. За подробности
относно начина на свързване на системата към Интернет, вижте
“Стъпка 3: Свързване към Интернет” в ръководството “Инструкции
за експлоатация”.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворено пространство, като
библиотека или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационните
отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не
поставяйте върху устройството
източници на открит пламък, като
например запалени свещи.
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на места, където може
да бъде намокрено или опръскано,
а също не поставяйте върху него
предмети, пълни с течности, като
например вази.
Не излагайте батериите или
устройството, докато в него са
поставени батерии, на прекалени
горещини, като например директна
слънчева светлина, огън или други
подобни.
За да предотвратите нараняване, е
необходимо устройството да бъде
здраво закрепено към пода или
стената съгласно инструкциите за
инсталиране.
За употреба само в затворени
пространства.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт може
да увреди зрението ви. Тъй като
лазерният лъч, използван в тази BD/
DVD Система за домашно кино, е
вреден за очите, не се опитвайте да
разглобявате корпуса.
Обръщайте се единствено към
квалифициран персонал.
Тази система се класифицира
като лазерен продукт CLASS 3R
LASER. Отваряйки защитния
корпус на устройството, е
възможно да попаднете под
влиянието на видимо и невидимо
лазерно лъчение. Препоръчваме
ви да избягвате директно
излагане на очите на подобно
потенциално лазерно влияние.
Означението за това се намира от
вътрешната страна на защитния
корпус.
2BG
Тази система се класифицира
като лазерен продукт CLASS
1 LASER. Етикетът CLASS 1
LASER PRODUCT MARKING се
намира върху предпазната кутия
на лазера вътре в корпуса.
Изхвърляне
на стари
електрически
и електронни
уреди
(Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на устройството
или опаковката му показва,
че продуктът не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място,
вие ще предотвратите потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилно
изхвърляне на продукта, могат да
бъдат причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
Изхвърляне
на използвани
батерии
(приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на батерията или
опаковката й показва, че батерията,
приложена към този продукт, не
трябва да се третира като домашен
отпадък. На някои батерии този
символ може да се използва заедно
със символа на определен химичен
елемент. Символите на химичните
елементи живак (Hg) или олово
(Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак
или 0.004% олово. Изхвърляйки
тези батерии на правилното място,
вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното
изхвърляне на батериите, могат да
бъдат причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
В случай, че поради причини на
безопасност, правилна работа или
запазване на данните е необходимо
да се поддържа непрекъсната връзка
с вградената батерия, то вградената
батерия трябва да се подменя
единствено от квалифициран
персонал. За да осигурите
правилното третиране на батерията,
предайте я, когато се изтощи, на
съответното място за рециклиране на
електрически и електронни уреди.
За всички други батерии, моля,
вижте раздела относно безопасното
отстраняване на батерията от
продукта. Предайте батерията в
съответния пункт за рециклиране на
батерии. За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия, моля, свържете
се с общинската служба във вашия
град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Забележка за потребителите:
следната информация е приложима
само за оборудване, продавано в
страни, прилагащи Европейските
Директиви
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия.
Безжичен предавател
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Вижте “Информация за безопасност
на безжичния продукт” (приложена
в комплекта).
Предпазни мерки
Това оборудване е изпитано и е
съвместимо с изискванията на
ЕМС Директивата за използване на
свързващ кабел по-къс от 3 метра.
(Само за моделите за Европа)
Източници на захранване
• Устройството продължава да бъде
свързано с електрическата мрежа,
докато захранващият кабел е
включен в контакта, дори и ако
самото то е изключено.
• Тъй като захранващият кабел
се използва за изключване на
устройството от електрическата
мрежа, включете го в лесно
достъпен контакт. Ако забележите
някаква неизправност в
устройството, веднага изключете
кабела от контакта.
Гледане на 3D видео
изображения
Възможно е някои потребители да
почувстват дискомфорт (например
напрежение в очите, умора или
гадене), докато гледат 3D видео
изображения. Sony препоръчва на
всички зрители да правят чести
почивки, докато гледат 3D видео
изображения. Продължителността
и честотата на необходимите
почивки е различна за всеки
човек. Вие трябва да решите сами
за себе си кое е най-доброто за
вас. Ако почувствате някакъв
дискомфорт, прекратете гледането
на 3D видео, докато неприятното
усещане отшуми; ако сметнете
за необходимо, консултирайте
се с лекар. Освен това,
препоръчваме ви да прегледате и
(i) ръководството с инструкции и/
или предупредителното съобщение
на всяко друго устройство, което
използвате с плейъра или Bluray Disc съдържанието, което
възпроизвеждате с този продукт
и (ii) нашия уебсайт (http://www.
sony-europe.com/myproduct/), за да се
запознаете с актуалната информация.
Зрението на малки деца (особено на
възраст под шест години) все още се
развива. Консултирайте се с вашия
лекар (например с педиатър или очен
лекар), преди да позволите на децата
си да гледат 3D видео изображения.
Възрастните трябва да надзирават
децата дали спазват описаните погоре препоръки.
Авторски права и
търговски марки
• Тази система съчетава в себе си
Dolby* Digital и Dolby Pro Logic
(II) съраунд декодер с адаптивна
матрица с DTS** цифрова съраунд
система.
* Произведен по лиценз на
Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и
символът двойно D са
търговски марки на Dolby
Laboratories.
**Произведена по лиценз
на американски патенти:
5, 451, 941; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,39,195; 7,272,567 и
други американски
и световни патенти,
издадени и чакащи
одобрение.
DTS и символът са
запазени търговски
марки, и DTS-HD и DTSHD Master Audio, както и
логото DTS са търговски
марки на DTS, Inc.
Продуктът включва
софтуер.
DTS ©, Inc. Всички права
запазени.
• Тази система съдържа технология
High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM).
HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing
LLC.
• Java и всички основани на
Java търговски марки и лога са
търговски марки или запазени
търговски марки на Sun Microsystems, Inc.
• “BD-LIVE” и “BONUSVIEW са
търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
• “Blu-ray Disc” е търговска марка.
• Логата “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”,
“DVD-RW”, “DVD+R”, “DVDR”, “DVD VIDEO” и “CD” са
търговски марки.
• “Blu-ray 3D” и логото “Blu-ray 3D”
са търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
• “BRAVIA” е търговска марка на
Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са
търговски марки на Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. и Sony
Corporation.
• “S-AIR” и неговото лого са
търговски марки на Sony Corporation.
•
, “XMB” и “xross media bar” са
търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment
Inc.
• “PLAYSTATION” е търговска
марка на Sony Computer Entertainment Inc.
• DivX®, DivX Certified® и
свързаните с тях лога са търговски
марки на DivX Inc. и са използвани
по неин лиценз.
• Технологията за разпознаване на
музика и видео, и съответните
данни, се предлагат от Gracenote®.
Gracenote е индустриален стандарт
в технологиите за разпознаване
на музика и подобни услуги.
За повече информация, моля,
посетете www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, музикални
и видео данни от Gracenote Inc.,
copyright © 2000-до днешна дата
Gracenote.
3BG
Gracenote софтуер, Copyright ©
2000-до днешна дата Gracenote.
Възможно е този продукт и
услуга да попадат под един или
повече патенти, притежавани от
Gracenote. За списък с патентите,
притежавани от Gracenote, вижте
интернет страницата на Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, логото Gracenote и
логотипът, както и логото “Powered
by Gracenote”, са регистрирани
търговски марки или търговски
марки на Gracenote в САЩ и/или
други държави.
• “PhotoTV HD” и логото ‘PhotoTV
HD” са търговски марки на Sony
Corporation.
• MPEG Layer-3 аудио кодиращата
технология и патенти са
лицензирани от Fraunhofer IIS and
Thomson.
• iPod е търговска марка на Apple
Inc., регистрирана в САЩ и други
държави.
• “Made for iPod” означава,
че електронният аксесоар е
проектиран за връзка с iPod и е
сертифициран от разработчика,
така че да съответства със
стандартите за работа на Apple.
• Apple не носи отговорност за
операциите на това устройство или
съответствието му със стандартите
за безопасност и регулация.
• Windows Media е запазена
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation в
САЩ и/или други страни.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA
CERTIFIEDTM са търговски марки,
сервизни марки или марки за
сертификат на Digital Living Network Alliance.
• Другите наименования на системи
и продукти са по принцип
търговски марки или запазени
търговски марки на техните
производители. Маркировките TM
и ® не са указани в този документ.
4BG
Информация за
тези Инструкции
за експлоатация
• Указанията в тези инструкции за
експлоатация описват бутоните
на устройството за дистанционно
управление. Можете да
използвате и бутоните на самата
система, ако имат същите или
подобни имена като тези на
устройството за дистанционно
управление.
• В това ръководство “диск” се
използва като общо понятие
за BD, DVD, Super Audio CD
и CD дисковете, освен ако не
е посочено друго в текста или
илюстрациите.
• Опциите, изведени на
телевизионния екран, може да
се различават в зависимост от
региона.
• Настройките по подразбиране са
подчертани.
• Системата е съвместима
с функцията S-AIR, която
позволява безжично предаване на
звук между S-AIR продуктите. За
подробности относно функцията
S-AIR вижте “Използване на
S-AIR продукт” (стр. 45).
• Забележките или указанията
за усилвателя за съраунд звук,
задният усилвател за съраунд звук
или S-AIR приемникът в тези
инструкции за експлоатация се
отнасят само до случаите, когато
използвате задния усилвател
за съраунд звук или S-AIR
приемника.
Съдържание
Информация за тези Инструкции за
експлоатация .................................................4
Разопаковане .................................................6
Указател за частите и бутоните ...................8
Подготовка за включване
Стъпка 1: Инсталиране
на системата ..............................14
Стъпка 2: Свързване на системата .. 18
Стъпка 3: Свързване към
Интернет ............................. 25
Стъпка 4: Настройка на безжичната
S-AIR система ............................. 26
Стъпка 5: Извършване на Лесна
настройка (Easy Setup) .......... 27
Стъпка 6: Избор на източник ...... 29
Стъпка 7: Слушане на съраунд
звук ....................................... 30
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск ..........................32
Възпроизвеждане от USB устройство ......33
Възпроизвеждане на iPod ..........................34
Възпроизвеждане през мрежа ...................35
Възможни опции .........................................37
Настройка на звука
Избор на ефект, подходящ за съответния
източник.......................................................39
Избор на аудио формат, многоезични
записи или канал.........................................39
Слушане на звук от мултиплексно
предаване .....................................................40
Използване на звуковия ефект ...................41
Тунер
Слушане на радио .......................................42
Използване на системата за радио
данни (RDS) ................................................43
Външно аудио устройство
Използване на S-AIR продукт ...................45
Други операции
Използване на функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) за
синхронизация с “BRAVIA” ......................49
Автоматично калибриране на подходящите
настройки ....................................................51
Настройка на говорителите .......................52
Използване на таймера за автоматично
изключване ..................................................54
Деактивиране на бутоните на системата ..54
Управление на телевизора или други
компоненти с приложеното устройство
за дистанционно управление .....................55
Пестене на енергия в режим на готовност ..57
Настройки и регулации
Използване на дисплея за настройка ........58
[Remote Controller Setup Guide] (Упътване
за настройки на устройството за
дистанционно управление) ........................58
[Network Update] (Актуализиране чрез
мрежата) ......................................................59
[Screen Settings] (Настройки на екрана) ...59
[Audio Settings] (Аудио настройки)...........60
[BD/DVD Viewing Settings] (Настройки
за гледане на BD/DVD дискове) ................61
[Parental Control Settings] (Настройки за
родителски контрол)...................................62
[Music Settings] (Музикални настройки) ..62
[System Settings] (Системни настройки) ..62
[Network Settings] (Мрежови настройки) .64
[Easy Setup] (Лесна настройка) .................64
[Resetting] (Нулиране) ................................64
Допълнителна информация
Предпазни мерки ........................................65
Забележки за дисковете ..............................66
Отстраняване на проблеми ........................67
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани ........................................74
Файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани ........................................75
Поддържани аудио формати ......................76
Изходна видео резолюция..........................76
Технически характеристики ......................77
Списък с езикови кодове ............................79
Речник на термините ..................................80
Азбучен указател ........................................83
5BG
Разопаковане
• Главно устройство (1)
• Основи за стойките за предните
говорители (2)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Основи за съраунд говорителите (2)
• Предни и съраунд говорители (4)
• Микрофон за калибриране (1)
• Адаптери за основите на съраунд
говорителите (2)
• Съраунд усилвател (1)
• Централен говорител (1)
• Винтове (с шайби) за предните
говорители (4)
• Безжично приемо-предавателно
устройство
• Субуфер (1)
• Винтове за предните говорители/
съраунд говорителите (4)
• FM кабелна антена (1)
• Стойки за предните говорители (2)
• Кабели за говорители (6, бял/
червен/син/сив/зелен/лилав)
6BG
• Инструкции за експлоатация
• Упътване за инсталиране на
говорители
• Упътване за бързо свързване
• Лицензно споразумение с
потребителя
• Информация за безопасност на
безжичния продукт
Подготовка на устройството за дистанционно управление
Поставете две батерии R6 (размер АА) (приложени в комплекта), така че краищата
съответстват на маркировките в отделението за батериите.
и
да
7BG
Указател за частите и бутоните
За повече информация се обърнете към страниците, указани в скобите.
Преден панел
A
(включване/режим на готовност)
Включва устройството или го задава в режим
на готовност.
B Бутони за извършване на операции
по възпроизвеждането
N (възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждането
(възстановено възпроизвеждане).
Стартира операцията по изреждане на
изображения, когато поставите диск,
съдържащ файлове с JPEG изображения.
x (стоп)
Спира възпроизвеждането и запаметява
мястото, на което сте спрели (точка за
възобновяване).
Точката за възобновяване за дадено
заглавие/запис е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната снимка от
папка със снимки.
FUNCTION
Избира източника за възпроизвеждане.
VOLUME (сила на звука) +/Регулира силата на звука на системата.
Z (отваряне/затваряне) (стр. 32)
Отваря или затваря отделението за диска.
8BG
C
(сензор за дистанционно управление)
D Дисплей на предния панел
E Отделение за диска (стр. 32)
(USB) (стр. 33)
F Порт
Използва се за свързване на USB устройство.
Дисплей на предния панел
Индикации на дисплея на предния панел
A Указва текущия звуков формат.
B Светва, когато системата възпроизвежда
чрез функцията PARTY STREAMING.
C Светва, когато извеждате
1920 x 1080p/24Hz видео сигнали.
D Светва, когато е включено виртуално
7.1-канално декодиране.
E Светва, когато извеждате
720p/1080i/1080p видео сигнали от жака
DMI (OUT) или при извеждане на 720p/1080i
видео сигнали от жаковете COMPONENT
VIDEO OUT.
F Светва, когато жакът HDMI OUT е свързан
правилно към HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection – Защита на
широколентово цифрово съдържание)съвместимо устройство с HDMI или DVI
(Digital Visual Interface – Цифров визуален
интерфейс) вход.
G Светва, когато бъде приета
радиостанция. (Само за радио) (стр. 42)
H Светва, когато бъде приет стерео звук.
(Само за радио) (стр. 42)
I Мига, когато настроите таймера за
автоматично изключване. (стр. 54)
J S-AIR индикатор (само когато в
устройството е поставен безжичен
предавател)
Светва по време на безжично предаване.
Мига, когато [Standby] е зададен в
положение [On] и системата е в режим на
готовност, докато безжичното предаване
между устройството и S-AIR приемника не
е включено. (стр. 45)
K Извежда информация за състоянието
на системата – например номер на
глава, заглавие или запис, информация
за час, радио честота, състояние на
възпроизвеждането и др.
L Светва, когато е включен режим на
повторно възпроизвеждане
M Извежда информация за състоянието
на възпроизвеждането на системата.
N Светва, когато е включена функцията
за заглушаване на звука.
9BG
Заден панел
A Гнездо за безжичен предавател
(EZW-RT10) (стр. 24)
B Ключ S-AIR ID (стр. 26, 45)
H Жакове COMPONENT VIDEO OUT (стр. 19)
I Жак VIDEO OUT (стр. 19)
C LAN (100) терминал (стр. 25)
K Жак A.CAL MIC (стр. 27, 51)
D Жак HDMI (IN 1/IN 2) (стр. 21)
L Жак DIGITAL IN (TV OPT) (стр. 20)
E Жак HDMI (OUT) (стр. 19)
M Жак DIGITAL IN (SAT/CABLE OPT) (стр. 21)
N Жакове SPEAKERS (стр. 18)
F Жак ANTENNA (FM 75ΩCOAXIAL) (стр. 23)
G Порт
10BG
(USB) (стр. 25, 33)
J Жакове AUDIO (AUDIO IN L/R) (стр. 21)
Съраунд усилвател
Преден панел
A
Заден панел
(Захранване)
Включва/изключва съраунд усилвателя.
B Индикатор S-AIR/STANDBY
Mожете да проверите състоянието на
безжичното предаване на съраунд аудио
сигнали между главното устройство и
съраунд усилвателя.
Индикатор
Състояние
Светва в зелено. Безжичното предаване между
главното устройство и съраунд
усилвателя се осъществява
нормално и главното устройство
предава аудио сигнали към
съраунд говорителите през
съраунд усилвателя.
Мига бързо
в зелено.
Безжичното предаване между
главното устройство и съраунд
усилвателя се осъществява
нормално, но аудио сигналите
към съраунд говорителите не се
предават от главното устройство.
Мига бавно
в зелено.
Безжичното предаване между
главното устройство и съраунд
усилвателя не се осъществява
нормално.
Светва в
червено.
Безжичното предаване между
главното устройство и съраунд
усилвателя не се осъществява
или съраунд усилвателя, или
цялата система е в режим на
готовност.
Индикатор
Състояние
Изключва се.
Съраунд усилвателят е изключен.
Мига в
оранжево.
Безжичният предавател не е
зареден/не е зареден докрай/
зареден е на обратно в гнездото.
Мига в червено. Включена е защитата на съраунд
усилвателя.
C S-AIR ID ключ
Избира S-AIR ID.
D Бутон PAIRING
Стартира сдвояването.
E Индикатор PAIRING
Показва състоянието на сдвояване.
F Ключ SURROUND SELECTOR
Избира режим за съраунд усилвателя.
G Жакове SPEAKERS
H Гнездо за безжичен предавател (EZW-RT10)
11BG
A
Устройство за дистанционно управление
По-долу са описани само бутоните за операции
със системата. Относно бутоните за работа със
свързани компоненти вижте “Управление на
телевизора или други компоненти с приложеното
устройство за дистанционно управление” (стр. 55).
(включване/готовност) (стр. 27, 42)
Включва системата или я задава в режим на
готовност.
B Бутони за работен режим (стр. 55)
Променя компонента, който ще управлявате с
устройството за дистанционно управление.
STB: Mожете да работите с разпределителна
кутия за кабелна телевизия, цифров сателитен
приемник, цифров видео приемник и др.
TV: Mожете да работите с телевизорa.
BD: Mожете да работите с тази Blu-Ray Disc/
DVD Система за домашно кино.
C Бутони с цифри (стр. 43, 55)
Въвежда номер на заглавие/глава, радио
честоти и др.
D ENTER (стр. 55)
Въвежда избрания елемент.
E TONE (стр. 41)
Регулира звука.
F SLEEP (стр. 54)
Настройва таймера за автоматично изключване.
G
(любими)
Извежда Интернет съдържанието, което сте
прибавили към списъка с любими. Mожете да
запазите 18 любими Интернет страници.
H POP UP/MENU
Отваря или затваря помощното меню на BDROM дисковете или менюто на DVD дисковете.
I C/X/x/c
Премества осветения правоъгълник, за да
се избере изведен на екрана елемент.
(ENTER)
Въвежда избрания елемент.
• Бутоните с цифрата 5,
, PROG + и N имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата точка
като ориентир, когато работите с устройството за
дистанционно управление.
• Имената на бутоните, които работят след като
натиснете бутоните за работа TV или STB, се
маркират в жълто.
12BG
J OPTIONS (стр. 37)
Извежда менюто с опциите на
телевизионния екран.
K HOME (стр. 25, 42, 45, 51, 52, 58)
Влиза или излиза от основното меню на
системата.
L SOUND MODE (стр. 39)
Избира звуковия режим.
M Бутони за извършване на операции по
възпроизвеждането
Информацията за потока се извежда на дисплея
на предния панел, когато: 1 Функцията е
зададена в положение “TV”/“SAT”/”CABLE”/”
HDMI1”/”HDMI2” и 2 Цифровите сигнали се
въвеждат през жака DIGITAL IN/HDMI (IN 1)/
HDMI (IN 2).
Вижте раздела “Възпроизвеждане” (стр. 32).
./> (предходен/следващ)
Прескача към следващата/предходната
глава, запис или файл.
(повторно възпроизвеждане/
придвижване напред)
Повтаря 10 секунди от настоящата сцена./
Превърта около 15 секунди от настоящата
сцена.
m/M (бързо превъртане назад/напред)
Превърта бързо назад/напред диска по време
на възпроизвеждане. Всеки път, когато
натиснете бутона, скоростта на превъртане
се променя.
Когато натиснете бутона за повече от 1
секунда, докато устройството е в режим на
пауза, ще се включи функцията за бавно
възпроизвеждане. Когато натиснете бутона
и докато устройството е в режим на пауза,
възпроизвежда кадър по кадър.
N (възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждането
(възстановяване на възпроизвеждането).
Възпроизвежда в последователност
изображения, когато поставите диск, който
съдържа JPEG файлове.
X (пауза)
Въвежда режим на пауза или рестартира
възпроизвеждането.
x (стоп)
Спира възпроизвеждането и запомня точката,
в която сте спрели операцията (точка за
възстановяване). Точката за възстановяване на
заглавието/записа е последната точка, която
сте възпроизвеждали, или последната снимка
в папката със снимки.
Бутони за извършване на радио операции
Вижте раздела “Тунер” (стр. 42).
O SYSTEM MENU (стр. 30, 38, 41, 42)
Влиза в менюто на системата.
P
(изключване на звука)
Изключва временно звука.
Q 2 +/– (стр. 42)
Регулира нивото на силата на звука.
R FUNCTION (стр. 29, 42)
Избира източник за възпроизвеждане.
S RETURN
Връща се към предходния дисплей.
T TOP MENU
Отваря или затваря главното меню на BD
или DVD дисковете.
U Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
Бутони за бърз достъп, чрез които избирате
елементи в някои менюта за BD дискове
(могат да се използват и за интерактивни
операции с Java на BD дискове).
V
(аудио) (стр. 39, 40)
Избира аудио формат/запис.
W
(субтитри) (стр. 61)
Избира езика на субтитрите, когато на
BD-ROM/DVD VIDEO диска са записани
субтитри на няколко езика.
D. TUNING (Директна настройка) (стр. 42)
Избира желана радио честота.
X Z (отваряне/затваряне) (стр. 32)
Отваря или затваря отделението на диска.
Y THEATRE (стр. 50)
Автоматично превключва към най-подходящия
видео режим за гледане на филми.
Z ONE-TOUCH PLAY (стр. 50)
Включва функцията за възпроизвеждане с едно
докосване.
PRESET +/–
TUNING +/–
N DISPLAY (стр. 32, 35)
Извежда информация за възпроизвеждането на
телевизионния екран.
Когато функцията е “TUNER FM”, радио
информацията в дисплея на предния панел се
променя (само за европейския и руския модели).
13BG
Подготовка за включване
Подготовка за включване
Стъпка 1: Инсталиране на системата
Разполагане на говорителите
За да постигнете най-добър съраунд звук, поставете всички говорители на еднакво разстояние от
позицията за слушане (A). Разстоянието може да бъде от 0.0 до 7.0 метра.
Ако не можете да разположите централния говорител и говорителите за съраунд звук на еднакво
разстояние от (A), поставете ги на разстояние в рамките на 7.0 метра от позицията за слушане.
Поставете говорителите за съраунд звук зад позицията за слушане (B).
Субуферът може да бъде поставен навсякъде в стаята.
Централен говорител
Субуфер
Преден ляв говорител (L)
Ляв говорител за съраунд звук (L)
Преден десен говорител (R)
Десен говорител за съраунд звук (R)
Забележки
• Внимавайте, когато поставяте говорителите и/или стойките, прикрепени към говорителите, върху специално
обработен под (лакиран, обработен с препарат, полиран и др.), защото върху пода може да останат петна или е
възможно подовата повърхност да се обезцвети.
• Не се облягайте и не увисвайте на говорителя, защото може да падне.
14BG
Свързване на допълнителни задни говорители за съраунд звук
Субуфер
Преден ляв говорител (L)
Ляв говорител за
съраунд звук (L)
Заден ляв говорител за съраунд
звук (L) (продава се отделно)
Централен говорител
Преден десен говорител (R)
Десен говорител за
съраунд звук (R)
Заден десен говорител за съраунд
звук (R) (продава се отделно)
Забележка
• За да използвате задните съраунд говорители, задайте [Surround Back] (стр. 53) в [Speaker Settings] в положение
[Yes], докато извършвате операцията Лесна настройка (стр. 27).
15BG
Подготовка за включване
Можете да се насладите на 7.1-канален съраунд звук, като закупите безжичния комплект говорители за
съраунд звук (WАHT-SBP2, продават се отделно). Моделите на допълнителните продукти се различават
в зависимост от региона.
За информация как да разположите задните говорители за съраунд звук се запознайте с илюстрацията
по-долу (C).
Подготовка за включване
Сглобяване на говорителите
За начина на сглобяване на говорителите вижте “Упътване за инсталиране на говорители” (стр. I - VIII ).
Свързване на кабелите на говорителите към централния
говорител и субуфера
Терминалите на говорителите се намират от задната страна на говорителите.
Конектор
Цветна обвивка
Задна част на субуфера
Лилава цветна обвивка
Задна част на предния говорител
Зелена цветна обвивка
Монтиране на говорителите на стената
Внимание
• Консултирайте се с работещи в железария или с монтажник относно материала, от който е направена стената или
винтовете, които трябва да използвате.
• Използвайте винтове, подходящи за материала на стената и здравината й. Тъй като стена, направена от гипскартон, е особено крехка, закрепете винтовете здраво за дървена греда и монтирайте гредата на стената.
Инсталирайте говорителите на вертикална и плоска стена, в която са сложени подсилващи елементи.
• Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на
стената или неправилно завиване на винтовете, природни бедствия и др.
За да монтирате говорителите на стената
Преди да монтирате говорителите на стената, свържете кабелите към говорителите.
Свържете правилно кабелите към съответните терминали на говорителите: кабелът с цветната обвивка
към терминала 3, а кабелът без цветна обвивка към терминала #.
Цветна обвивка
Преден ляв говорител (L): Бял
Преден десен говорител (R): Червен
Централен говорител: Зелен
Ляв говорител за съраунд звук (L): Син
Десен говорител за съраунд звук (R): Сив
16BG
1 Подгответе винтове (не са приложени в комплекта), които пасват на отвора на гърба
на всеки говорител. Вижте илюстрациите по-долу.
5 mm
30 mm
Подготовка за включване
4 mm
Отвор на гърба на
говорителя
10 mm
2 Завийте винтовете към стената.
За предните говорители
За други говорители
219 mm
8 to 10 mm
8 to 10 mm
3 Окачете говорителите на винтовете.
5 mm
Отвор на гърба на
говорителя
10 mm
Задна част на говорителя
17BG
Подготовка за включване
Стъпка 2: Свързване на системата
За да свържете системата, прочетете информацията на следващите страници.
Не включвайте захранващия кабел на устройството в контакта, докато не направите всички други
връзки.
Забележка
• Когато свържете друг компонент с бутон за регулиране на звука, намалете звука на останалите компоненти до ниво,
на което той няма да е изкривен.
Свързване на говорителите
Конекторите и цветната обвивка на кабелите на говорителите са оцветени според типа на говорителя.
Свържете кабелите на говорителите, така че да съвпаднат с цвета на жаковете SPEAKERS на
устройството.
Свържете правилно кабелите към съответните терминали на говорителите: кабелът с цветната обвивка
към терминала 3, а кабелът без цветна обвивка към терминала #.
Не защипвайте изолацията на кабела (гумената обвивка) в терминалите на говорителя.
To connect speaker cords to the unit and surround amplifier
Свързване на кабелите на говорителите към устройството и съраунд усилвателя
Когато свързвате кабелите към устройството и съраунд усилвателя, пъхнете конектора, докато щракне.
Заден панел на устройството
Заден панел на съраунд усилвателя
Бял
(Преден ляв говорител (L))
Сив
(Десен говорител за съраунд звук (R))
Зелен
(Централен говорител)
Червен
(Преден десен
говорител (R))
18BG
Лилав
(Субуфер)
Син
(Ляв говорител за съраунд звук (L))
Свързване на телевизора (Видео връзка)
Заден панел на устройството
C Видео кабел (не е приложен в комплекта)
A HDMI кабел
(не е приложен в
комплекта)
B Компонентен видео
кабел (не е приложен в
комплекта)
Към входния видео
жак на телевизора.
Към компонентните
входни видео жакове
на телевизора.
Към жака HDMI IN на
телевизора.
Метод 1: Свързване посредством HDMI кабел (A)
Ако вашият телевизор има жак HDMI, свържете системата към телевизора с HDMI кабела. Качеството
на картината ще бъде по-добро, отколкото ако използвате само компонентен видео кабел или видео
кабел.
Когато извършвате връзка посредством HDMI кабела, е необходимо да изберете типа на изходния сигнал
(стр. 59).
Метод 2: Свързване посредством компонентен видео кабел (B)
Ако вашият телевизор няма жак HDMI, но разполага с компонентни входни видео жакове, свържете
системата към телевизора с компонентния видео кабел. Качеството на картината ще бъде по-добро,
отколкото ако използвате само видео кабел.
Когато извършвате връзка посредством компонентен видео кабел, е необходимо да изберете типа на
изходния сигнал (стр. 59).
Метод 3: Свързване посредством видео кабел (C)
Ако не притежавате HDMI кабел или компонентен видео кабел, извършете тази връзка.
19BG
Подготовка за включване
Посредством тази връзка се изпраща видео сигнал от устройството към телевизора.
Изберете метод за свързване в зависимост от жаковете на вашия телевизор.
Подготовка за включване
Свързване на телевизора (Аудио връзка)
Посредством тази връзка телевизорът изпраща аудио сигнал към устройството. За да слушате звука от
телевизора през системата, извършете тази връзка.
Заден панел на устройството
Цифров оптичен кабел
(не е приложен в комплекта)
Към изходния цифров оптичен
жак на телевизора.
С помощта на цифровата аудио връзка, системата приема Dolby Digital мултиплексен сигнал, като по
този начин можете да се насладите на звук от мултиплексно предаване.
Забележка
• Когато свържете телевизора и устройството с аудио кабел, вижте “Свързване на други компоненти” (стр. 21).
Функция за пращане на аудио сигнали (ARC)
Ако вашият телевизор е съвместим с функцията за изпращане на аудио сигнали, цифровите аудио
сигнали от телевизора се изпращат посредством HDMI кабела. Не е необходимо да извършвате
допълнителна аудио връзка, за да слушате звук от телевизора. За подробности относно функцията за
изпращане на аудио сигнали вижте [Audio Return Channel] (стр. 62).
20BG
Свързване на други компоненти
Можете да свържете компонент, който притежава HDMI OUT жак, като например разпределителна кутия
за кабелна телевизия/цифров сателитен приемник или PLAYSTATION®3 и др. посредством HDMI кабел.
Връзката посредством HDMI кабел може да изпраща както видео, така и аудио сигнали. Като свържете
системата и компонента чрез HDMI кабел, можете да се наслаждавате на висококачествена цифрова
картина и звук през жаковете HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
Заден панел на устройството
HDMI кабел (не
е приложен в
комплекта)
Към жака HDMI OUT на разпределителната
кутия за кабелна телевизия/цифров
сателитен приемник или PLAYSTATION®3 и др.
Забележки
• Видео сигналите към жаковете HDMI (IN 1/IN 2) се извеждат само през жака HDMI (OUT), когато изберете
функцията “HDMI1” или “HDMI2”.
• За да изведете аудио сигнали от жака HDMI (OUT), вие трябва да промените настройката за извеждане на аудио
сигнала. За подробности вижте [Audio Output] в [Audio Settings] (стр. 60).
• Можете да промените аудио изхода на компонента, който е свързан към жака HDMI (IN 1) и да го пренасочите към
жака DIGITAL IN (SAT/CABLE OPT) (стр. 63).
21BG
Подготовка за включване
Когато компонентът, който желаете да свържете към системата,
притежава HDMI OUT жак
Подготовка за включване
Когато компонентът не притежава HDMI OUT жак
Видео сигналите от системата и компонентите се изпращат към телевизора, и аудио сигналите от
компонентите се изпращат към системата, както следва.
Телевизор
Посока на сигнала
Система
: Видео сигнал
: Аудио сигнал
Можете да се насладите на звука от свързаните компоненти посредством говорителите на
системата.
• Видеорекордер или цифров сателитен приемник и др. (не са приложени в комплекта), които имат
изходен цифров оптичен жак: D
• Видеорекордер, цифров сателитен приемник, PlayStation, преносимо аудио устройство и др. (не
са приложени в комплекта): E
Заден панел на устройството
E Аудио кабел
(не е приложен
в комплекта)
D Цифров оптичен
кабел (не е приложен в
комплекта)
Към изходния цифров коаксиален жак на
видеорекордера или цифровия сателитен
приемник и др.
22BG
Към изходните аудио жакове на видеорекордера,
цифровия сателитен приемник, PlayStation или
преносимото аудио устройство и др.
Свързване на антената
Подготовка за включване
Заден панел на устройството
или
FM кабелна антена
(приложена в комплекта)
Забележки
• Уверете се, че сте разтегнали докрай FM кабелната антена.
• След като свържете FM кабелната антена, дръжте я във възможно най-хоризонтално положение.
Съвет
• Ако FM приемането е лошо, използвайте 75 омов коаксиален кабел (не е приложен в комплекта), за да свържете
устройството към външна FM антена както е показано по-долу.
Устройство
Външна FM антена
23BG
Подготовка за включване
Поставяне на безжичния предавател
Можете да предавате звук от устройството към S-AIR продукт, като например усилвател за съраунд звук
или S-AIR приемник.
За да предавате звук от устройството, е необходимо да поставите безжичните предаватели в
устройството и S-AIR продукта.
За подробности относно S-AIR продуктите вижте раздела “Използване на S-AIR продукт” (стр.45).
Заден панел на устройството
Заден панел на усилвателя за съраунд звук
Безжичен предавател
Безжичен предавател
Забележки
• Моля, уверете се, че сте поставили безжичния предавател в гнездото докрай. Трябва да чуете щракване, ако
предавателят е поставен правилно.
• За да избегнете поставянето на безжичния предавател на обратно, заредете го с логото на Sony нагоре.
24BG
Свързването на системата към Интернет ви
позволява да гледате видеоклипове от интернет,
да слушате интернет радио, да използвате BDLIVE и да обновявате софтуера на системата за
домашно кино.
Свързване посредством кабел
За да свържете LAN (100) терминала на
устройството, използвайте LAN кабел.
LAN кабел (не е приложен
в комплекта)
Широколентов
рутер
ADSL модем/
Кабелен модем
Интернет
LAN кабел (не е
приложен в комплекта)
Безжичен LAN
рутер
ADSL модем/
кабелен модем
Безжичен
USB LAN
адаптер
Интернет
Забележка
• Разстоянието, на което поставяте безжичния USB
LAN адаптер и вашия безжичен LAN рутер, се
различава в зависимост от начина на използване. Ако
системата не може да се свърже към Интернет или
ако връзката е нестабилна, преместете безжичния
USB LAN адаптер в различна позиция или поставете
безжичния LAN адаптер и безжичния LAN рутер поблизо един до друг.
За да зададете настройки за
мрежата
Изберете [Network Settings], [Internet Settings],
след това [USB Wireless Setup] (стр. 64) и
следвайте инструкциите, изведени на екрана, за да
приключите настройката.
Съвет
Съвет
• Препоръчително е използването на защитен, прав или
кръстосан LAN кабел.
• За подробности относно настройката на безжичната
мрежа, моля, посетете:
http://support.sony-europe.com/
За да зададете настройките
на мрежата
Изберете [Network Settings], [Internet Settings],
след това [Wired Setup] (стр. 64) и следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за да
приключите настройката.
USB безжична настройка
Използвайте безжичен LAN посредством USB
безжичен LAN адаптер (само за Sony UWABR100*) (не е приложен в комплекта).
Възможно е безжичният USB LAN адаптер да не
се продава в някои региони/държави.
* Актуално към януари 2010.
Преди да свържете удължител или да поставите
безжичен USB LAN адаптер, изключете
устройството. След като поставите безжичния
USB LAN адаптер към основата на удължителя
и след като свържете удължителя към порта
(USB) (преден или заден), отново включете
устройството.
Сигурност на безжичния LAN
Тъй като комуникацията чрез безжична LAN
функция се осъществява чрез радио вълни,
безжичният сигнал може да се окаже податлив
на смущения. За да защити безжичната връзка,
тази система поддържа различни функции за
сигурност. Уверете се, че сте задали правилно
настройките за сигурност спрямо мрежовата
среда.
No Security (Без сигурност)
Въпреки че можете лесно да извършвате
настройки, всеки ще може да използва вашата
безжичната мрежа, дори без да се налага
използването на специални инструменти.
Обърнете внимание, че съществува риск от
неразрешен достъп или преглеждане на данни.
25BG
Подготовка за включване
Стъпка 3: Свързване към
Интернет
Подготовка за включване
WEP
WEP задава ниво на сигурност на връзката, за да
предотврати външна намеса или прекъсване на
вашата безжична мрежа. WEP е технология за
сигурност, която позволява свързването на стари
устройства, които не поддържат TKIP/AES.
Стъпка 4: Настройка на
безжичната S-AIR система
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Уверете се, че всички връзки са стабилно
извършени и след това включете захранващия
кабел.
За да използвате безжичната S-AIR система,
трябва да настроите усилвателя за съраунд звук.
Устройството предава звук към усилвателя за
съраунд звук, свързан с говорителите за съраунд
звук. За да се осъществи звуково предаване,
извършете следните стъпки.
TKIP е технология за сигурност, разработена да
поправя пропуските в WEP. TKIP осигурява повисоко ниво на сигурност отколкото WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за сигурност, която използва
допълнителен начин на сигурност, който се
отличава от WEP и TKIP.
AES осигурява по-високо ниво на сигурност
отколкото WEP или TKIP.
Преди да извършите стъпка 4
1 Натиснете
, за да включите системата.
Уверете се, че в дисплея на предния
панел свети индикацията “S-AIR”. Ако
индикацията “S-AIR” не светва, уверете се, че
безжичният предавател е поставен правилно в
устройството.
2 Задайте ключа SURROUND SELECTOR на
съраунд усилвателя в положение SURROUND.
3 Задайте ключа S-AIR ID на съраунд
усилвателя в положение А.
26BG
4
Натиснете
усилвателя.
, за да включите съраунд
Индикатор S-AIR/STANDBY
Стъпка 5: Извършване на
Лесна настройка (Easy Setup)
Следвайте стъпките, описани по-долу, за да
извършите основните настройки за използване
на системата.
Изведените опции се различават в зависимост от
страната, за която е предназначен моделът.
Забележка
Ако индикаторът S-AIR/STANDBY не светне
в зелено, вижте “Съраунд усилвател” (стр. 11).
За подробности относно функцията S-AIR
вижте “Използване на S-AIR продукт” (стр.
45).
• За да използвате допълнителен съраунд заден
говорител, задайте [Surround Back] в [Speaker Settings] в положение [Yes] (стр. 53).
Режим готовност
Съраунд усилвателят автоматично влиза в режим
на готовност (индикаторът S-AIR/STANDBY
светва в червено), когато главното устройство е в
режим на готовност или ако безжичното предаване
е изключено.
Съраунд усилвателят автоматично се включва
(индикаторът S-AIR/STANDBY) светва в зелено,
когато системата и безжичното предаване се
включат.
1 Включете телевизора.
27BG
Подготовка за включване
Когато включите безжичното предаване,
индикаторът S-AIR/STANDBY светва в
зелено.
2 Свържете микрофона за калибриране
Подготовка за включване
към жака A.CAL MIC на задния панел.
Нагласете микрофона за калибриране на
нивото на ушите си с помощта на статив и
др. (не е приложен в комплекта). Предната
страна на всеки говорител трябва да е
обърната към микрофона за калибриране и
не трябва да има препятствия между него и
говорителите.
5 Извършете [Easy Setup]. Следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за
да извършите основни настройки, като
.
използвате C/X/x/c и
За подробности относно настройките
[Auto Calibration] в [Easy Setup] вижте
“Автоматично калибриране на подходящите
настройки” (стр. 51).
Извеждане на Дисплея за Лесна
настройка (Easy Setup)
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете
3 Натиснете X/x, за да изберете
[Easy Setup], след това натиснете
[Setup].
.
4 Натиснете C/c, за да изберете [Start],
.
след това натиснете
Извежда се Дисплеят за Лесна настройка.
Микрофон за калибриране
3 Натиснете [/1 на устройството и [/1
на съраунд усилвателя.
4 Задайте ключа за избор на входен сигнал
на телевизора в положение, при което
сигналът от системата да се изведе на
телевизионния екран.
Извежда се дисплеят на операцията Лесна
настройка (Easy Setup) за избор на език за
дисплея на екрана.
28BG
Източник
“SAT/CABLE”
Компонент, свързан към жака
DIGITAL IN (SAT/CABLE OPT) на
задния панел (стр. 21)
“AUDIO”
Компонент, свързан към жаковете
AUDIO (AUDIO IN L/R) на задния
панел (стр. 21)
Стъпка 6: Избор на източник
Можете да изберете източник, който да
възпроизведете.
Неколкократно натиснете бутона FUNCTION, докато желаната функция се изведе на
дисплея на предния панел.
При всяко натискане на бутона FUNCTION,
функцията се променя както следва.
“BD/DVD” t “D. MEDIA” t “TUNER FM”
t “HDMI1” t “HDMI2” t “TV” t “SAT/
CABLE” t “AUDIO” t “BD/DVD” t …
Функция
Източник
“BD/DVD”
Диск, който системата може да
възпроизвежда
“D.MEDIA”
USB устройство, iPod или BRAVIA
интернет видео или DLNA сървър
“TUNER FM”
FM радио (стр. 42)
“HDMI1”/”HDMI2” Компонент, който е свързан към
HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) жака
на задния панел (стр. 21).
“TV”
Компонент (телевизор и др.), свързан
към жака DIGITAL IN (TV OPT)
на задния панел, или телевизор,
съвместим с функцията Audio Return
Channel, свързан към жака HDMI
(OUT) на задния панел (стр. 20).
29BG
Подготовка за включване
Функция
Подготовка за включване
Стъпка 7: Слушане на съраунд звук
След като извършите предходните стъпки и започнете възпроизвеждането, можете лесно да се
наслаждавате на съраунд звук. Можете да изберете и един от предварително програмираните съраунд
режими за различни видове източници на звук. Те внасят вълнуващия и мощен звук на киносалоните във
вашия дом.
Избор на съраунд настройки въз основа на предпочитанията ви
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе съобщението
“SUR.SETTING”, след това натиснете
или c.
3 Неколкократно натиснете X/x, докато на дисплея на предния панел се изведе съраунд
настройката, която желаете.
За описание на съраунд звуковите ефекти вижте таблицата по-долу.
4 Натиснете
.
Настройката е извършена.
5 Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Извеждане на звука през говорителите за всяка съраунд настройка
Таблицата по-долу описва опциите, измежду които можете да избирате, когато свържете всички
говорители към устройството.
Настройката по подразбиране е “A.F.D. 7.1CH.”
Звук от
Съраунд ефект
Ефект
В зависимост от източника
“A.F.D. STD”
(AUTO FORMAT DIRECT STANDARD)
Системата разграничава звуковия формат на източника
и възпроизвежда звука така, както е записан/кодиран.
30BG
Звук от
Съраунд ефект
Ефект
• Двуканален източник: Системата имитира съраунд
звук от двуканални източници и извежда звука през
5.1-каналните говорители, като удвоява звука от
двуканалните източници през всеки говорител.
• Многоканален източник: Системата извежда
звука през говорителите в зависимост от броя
на каналите на източника и извежда звука като
7.1-канален съраунд звук.
“PRO LOGIC”
“PLII MOVIE”
“PLII MUSIC”
• Двуканален източник: Системата имитира съраунд
звук от двуканални източници и извежда звука през
5.1-каналните говорители.
– “PRO LOGIC” извършва Dolby Pro Logic кодиране.
– “PLII MOVIE” извършва Dolby Pro Logic II
декодиране в режим филми.
– “PLII MUSIC” извършва Dolby Pro Logic II
декодиране в режим музика.
• Многоканален източник: Системата извежда звука
през говорителите в зависимост от броя на каналите
на източника.
“NEO6 CIN”
“NEO6 MUS”
• Двуканален източник: Системата имитира съраунд
звук от двуканални източници и извежда звука през
6.1-каналните говорители.
– “NEO6 CIN” извършва DTS Neo:6 декодиране в
кино режим.
– “NEO6 MUS” извършва DTS Neo:6 декодиране в
музикален режим.
• Многоканален източник: Системата извежда звука
през говорителите в зависимост от броя на каналите
на източника.
“2CH STEREO”
• Системата извежда звука през предните говорители и
субуфера без значение от звуковия формат или броя
на каналите. Многоканалните съраунд формати се
свеждат до двуканални.
Забележки
• Ако изберете “A.F.D. 7.1CH”, в зависимост от диска или източника, началото на звука може да бъде отрязано,
докато автоматично се избере най-подходящият режим. За да избегнете отрязването на звука, изберете “A.F.D.
STD”.
• Когато входният сигнал е от многоканален източник, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC” не са
ефективни.
• В зависимост от входния сигнал е възможно режимът за декодиране да не бъде ефективен.
• Когато сменяте режима за декодиране, докато използвате S-AIR приемника, е възможно извежданият от него звук
да прескача.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, съраунд настройката не се включва.
Съвет
• Системата запаметява последната избрана съраунд настройка за всяка функция.
Когато изберете функция, като например “BD/DVD” или “TUNER FM”, последната приложена съраунд настройка
за съответната функция отново се прилага автоматично. Например, ако изберете “BD/DVD” с настройка
“PRO LOGIC”, след това смените на друга функция и после се върнете към “BD/DVD”, отново ще се приложи
настройката “PRO LOGIC”.
31BG
Подготовка за включване
“A.F.D. 7.1CH”
(AUTO FORMAT
DIRECT 7.1CH)
Съвет
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
Вижте “Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани” (стр. 74), за да се запознаете с
дисковете, които можете да възпроизвеждате.
1 Превключете ключа за избор на източник
на входен сигнал на вашия телевизор,
така че сигналът от плейъра да се изведе
на телевизионния екран.
2 Натиснете Z и поставете диск в
отделението за диска.
• Изтрийте ненужните данни във вградената памет
или USB паметта. За да изтриете ненужни данни,
[Video]. Ако
изберете [Erase BD Data] във
използвате USB памет като носител за данни, всички
данни, запазени в папките [BUDA/BUDB], ще бъдат
изтрити. Уверете се, че сте запазили всички видео/
музикални/фото данни в папката [BUDA/BUDB].
Гледане на Blu-ray 3D
Можете да гледате Blu-ray 3D диск с лого
“ Blu-ray 3D”*.
1 Извършете подготовка за възпроизвеждане
на Blu-ray 3D диск.
• Свържете плейъра към вашия 3D-съвместим
телевизор, като използвате високоскоростен
HDMI кабел (не е приложен в комплекта).
• Извършете настройките на [3D Output Setting]
и [TV Screen Size Setting for 3D] в дисплея с
настройки [Screen Settings] (стр. 59).
2 Поставете Blu-ray 3D диск.
3 Натиснете Z, за да затворите
отделението за диска.
Индикацията
се извежда в началното меню и
възпроизвеждането започва.
Ако възпроизвеждането не започне автоматично,
изберете
в категорията
[Видео],
[Музика] или
[Снимки], и натиснете .
Използване на BONUSVIEW/BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логото “BD-LIVE”*
имат допълнително съдържание и данни, които
могат да бъдат свалени.
1 Подгответе се за използване на
BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Свържете устройството към мрежата (стр. 25).
• Задайте [BD Internet Connection] в положение
[Allow] (стр. 61).
2 Поставете BD-ROM, съдържащ BONUSVIEW/BD-LIVE.
Методът за работа се различава в зависимост
от диска. Обърнете се към ръководството с
инструкции, приложено към диска.
32BG
Методът за работа се различава в зависимост
от диска. Обърнете се към ръководството с
инструкции, приложено към диска.
Съвет
• Обърнете се и към ръководството с инструкции,
приложено към вашия телевизор.
Извеждане на информацията за
възпроизвеждането
Можете да възпроизвеждате видео/музикални/
снимкови файлове на свързаното USB устройство.
Вижте “Файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани” (стр. 75), за да се запознаете
със списъка с файлове, които можете да
възпроизвеждате.
1 Включете USB устройството към
порта
(USB) на устройството.
Преди да започнете операцията по
свързване се обърнете към инструкциите
за експлоатация, приложени към USB
устройството.
Заден панел
A Резолюция на изходния сигнал/Видео честота
B Номер или име на заглавието
USB устройство
C Текущо избрана настройка за звука
D Достъпни функции (
ъгъл/
Преден панел
звук/
субтитри)
E Информация за възпроизвеждане
Извежда се информация за типа на диска,
режима на възпроизвеждане, състоянието на
повторното възпроизвеждане, видео кодека,
скоростта за предаване на данните, а също и
лента за състояние на възпроизвеждане, времето
за възпроизвеждане и общото време.
F Номер на главата
G Текущо избран ъгъл
USB устройство
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Music] (Музика) или
(Видео),
(Снимки).
[Video]
[Photo]
3 Натиснете X/x, за да изберете
[USB
device (front)] (USB устройство (предна
част)) или [USB device (rear)] (USB
устройство (задна част)), и след това
.
натиснете
Забележка
• Не изключвайте USB устройството по време на
операция. За да избегнете повреда на данните
или повреда на USB устройството, изключвайте
системата, когато включвате или изключвате
USB устройство.
33BG
Възпроизвеждане
Можете да проверите информацията за
възпроизвеждане и др., като натиснете бутона
DISPLAY.
Изведената информация се различава в
зависимост от типа на диска и състоянието на
устройството.
Пример: Когато възпроизвеждате BD-ROM
Възпроизвеждане от USB
устройство
Възпроизвеждане на iPod
Можете да се наслаждавате на звук и да зареждате
батерията на iPod посредством тази система.
Съвместими iPod модели
Съвместимите iPod модели са показани по-долу.
Обновете софтуера на вашия iPod с последната
версия преди да го използвате с вашата система.
За да работите с iPod
устройството, като използвате
устройството за дистанционно
управление
Можете да работите с iPod устройството,
като използвате бутоните на устройството за
дистанционно управление. Следната таблица
показва примери за бутоните, които можете да
използвате.
Натиснете
N, X
iPod nano
пето поколение
(видеокамера)
iPod touch
второ
поколение
Операция
Същата операция като бутона
N/X на iPod устройството.
x
Пауза.
m или M
Бързо превъртане назад или напред.
. или >
Същата операция като бутоните
. или > на iPod
iPod classic
iPod touch
първо поколение
iPod nano
четвърто поколение
(видео)
iPod nano
трето поколение
(видео)
iPod nano
второ поколение
(алуминий)
DISPLAY,
RETURN,
C
X/x
,c
устройството.
Същата операция като бутона
MENU на iPod устройството.
Същата операция като
диска за управление на iPod
устройството.
Същата операция като
централния бутон на iPod
устройството.
Забележка
1 Включете iPod устройството към порта
(USB), намиращ се от предната страна
на устройството, като използвате USB
кабела на iPod устройството.
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Music]
(Музика).
3 Натиснете X/x, за да изберете
[iPod
(front)] (iPod (предна част)), след това
.
натиснете
Звукът от iPod устройството се
възпроизвежда на системата.
Можете да работите с iPod устройството,
като използвате бутоните на устройството за
дистанционно управление.
За подробности относно операциите се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към iPod устройството.
34BG
• Ако свържете iPod устройството към системата,
iPod устройството ще се зарежда, докато системата
е включена.
• Не можете да прехвърляте песни на iPod
устройството.
• Sony не поема отговорност за загубени или
повредени данни от iPod устройството, докато е
осъществена връзка с тази система.
• Този продукт е проектиран за работа с iPod и
покрива стандартите за работа с продукти на Apple.
• Не изключвайте iPod устройството по време на
операция. За да избегнете повреда или загуба на
данни от iPod устройството, изключвайте системата,
когато включвате или изключвате iPod.
Възпроизвеждане през мрежа
Служи като портал, който ви предоставя
избрано Интернет съдържание и разнообразни
забавления, които можете да възпроизвеждате на
устройството.
1 Извършете подготовка за BRAVIA видео
от Интернет.
Свържете устройството към мрежа (стр. 25).
2 Изберете C/c, за да изберете
3
[Video]
[Music] (Музика) или
[Photo]
(Видео),
(Снимка).
Натиснете X/x, за да изберете икона на
доставчик на Интернет съдържание, и след
.
това натиснете
Когато не се изведе списъкът с Интернет
съдържанието, се появява съответната икона
или нова икона.
Възпроизвежда файлове с видео/музика/снимки
на вашия домашен сървър, например DLNA
сертифицирана аудио система или компютър, като
свържете плейъра към домашната мрежа.
1 Извършете подготовка за възпроизвеждане
на файлове на DLNA сървър.
• Свържете устройството към мрежата (стр. 25).
• Задайте настройките за [Connection Server Settings]
(Настройки за свързване към сървър)” (стр. 64).
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Music] (Музика) или
(Видео),
(Снимки).
[Video]
[Photo]
3 Натиснете X/x, за да изберете DLNA
.
сървър, след това натиснете
Извежда се списък с файловете или папките.
Възпроизвеждане на един и
същи звук в различни стаи
(PARTY STREAMING)
За да използвате контролния панел
Контролният панел се появява, когато започнете
възпроизвеждане на видео файла. Възможно е
изведените опции да се различават в зависимост
от доставчиците на Интернет съдържание. За да
изведете отново, натиснете DISPLAY.
Забележка
• Ако на телевизионния екран не се изведе [Party Auto
Start] (стр. 64), възможно е функцията да се активира
след бъдещо обновяване на софтуера. Въпреки това,
възможно е функцията да не е достъпна в някои
региони/държави.
A Контролен дисплей
За операции за възпроизвеждане натиснете
C/X/x/c или .
B Индикаторна лента за възпроизвеждане
Индикаторна лента, Курсор, който показва
настоящата позиция, Време за възпроизвеждане,
Времетраене на видео файла
C Име на следващ видео файл
D Име на избрания видео файл и оценка
Можете да възпроизвеждате еднакъв звук
едновременно през всички Sony компоненти,
които са съвместими с функцията PARTY
STREAMING.
Компонентът, който възпроизвежда аудио
сигналът за забавата чрез използването на [Start
Party], се нарича “домакин на забавата”.
35BG
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на BRAVIA
видео от Интернет
Възпроизвеждане на файлове на
DLNA сървър (DLNA плейър)
Компонент, който е поканен от домакина на
забавата и възпроизвежда същия звук, се нарича
“гост на забавата”.
За да стартирате забавата
Можете да използвате други компоненти, за
да възпроизвеждате съдържание, което се
възпроизвежда и на системата.
1 Включете системата и другия Sony
компонент, който е съвместим с
функцията PARTY STREAMING.
2 Натиснете C/X/x/c , за да изберете аудио
съдържание в
[Music] или радиостанция.
За начините на избор на радиостанция вижте
“Слушане на радио” (стр. 42).
3 Натиснете OPTIONS.
4 Натиснете X/x, за да изберете [Start Party],
след това натиснете
.
Всички компоненти, които са “гости”,
започват възпроизвеждането на същото аудио
съдържание като на “домакина”.
За да се присъедините към
забавата (само за гости на забавата)
Можете да използвате системата, за да
възпроизвеждате съдържание, което се
възпроизвежда от друг компонент.
1 Включете системата и другия Sony
компонент, който е съвместим с
функцията PARTY STREAMING.
Натиснете OPTIONS, натиснете X/x, за да
изберете [Close Party], след това натиснете
Стъпка 3 по-горе.
на
За да напуснете забавата (само за гости)
Натиснете OPTIONS, натиснете X/x, за да изберете
[Leave Party], след това натиснете
.
• Продажбата и продуктовата гама от устройства, които
са съвместими с функцията PARTY STREAMING, се
различава в зависимост от областта.
Работа със системата
посредством DLNA контролер
(DLNA renderer)
Забележка
• Ако на телевизионния екран не се изведе [Renderer Options] (стр. 64), възможно е функцията да
се активира след бъдещо обновяване на софтуера.
Въпреки това, възможно е функцията да не е
достъпна в някои региони/държави.
Системата е съвместима с функция за DLNA
renderer (мрежово контролиран плейър). Можете
да работите със системата посредством DLNA
контролер.
За подробности относно операцията се обърнете
към инструкциите за експлоатация, приложени
към DLNA контролера.
Забележка
Уверете се, че всеки компонент е свързан към
мрежата.
2 Започнете забавата на друг компонент в
мрежата.
[Music].
[Party],
след това натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете “домакина”,
който сте избрали на Стъпка 2, след това
.
натиснете
36BG
Натиснете x, след това натиснете HOME.
Забележка
Уверете се, че всеки компонент е свързан към
мрежата.
5
За “домакина”
За “гост”
(само за домакина на забавата)
3 Натиснете C/c, за да изберете
4 Натиснете X/x, за да изберете
За да затворите забавата
• Когато работите с DLNA контролера, не работете с
приложеното устройство за дистанционно управление.
Съвет
• Системата е съвместима с функцията “Play To”
на Windows Media®Player 12, който е включен в
операционната система Windows 7.
Само за
Възможни опции
Различните настройки и операции за възпроизвеждане са
достъпни чрез натискането на бутона OPTIONS. Достъпните
опции се различават в зависимост от ситуацията.
Опции
Опции
Действие
[3D Output Setting]
(Настройка за
извеждане на 3D
изображения)
Задава дали да се извежда или
да не се извежда автоматично
3D видео.
Действие
[Playback HisИзвежда заглавие/глава от
tory] (История на историята
възпроизвеждането) на досегашното възпроизвеждане
от BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(музикален диск), основан на
технологията Gracenote.
[Search History] (История на
търсенето)
Търси съответна информация,
основана на ключови думи от
Gracenote посредством дисплея с
информация.
[Search Contents]
(Съдържание за
търсене)
Търси BRAVIA видео от Интернет
въз основа на ключови думи от
Gracenote посредством дисплея с
информация.
[Repeat SetЗадава режима за повторно
ting] (Настройка
възпроизвеждане.
за повторно
възпроизвеждане)
[Favorite List]
Извежда списъка с любими.
(Списък с любими)
Стартира и спира
[Play/Stop]
(Възпроизвеждане/ възпроизвеждането.
Стоп)
Забележка
• Независимо от настройката, през
жаковете HDMI (IN 1) или HDMI
(IN 2) се извежда 3D видео.
[Video Settings] (Видео • [Picture Quality Mode]
(Режим на качество на
настройки)
картината): Оптимизира
настройките на картината в
зависимост от различната
по осветеност среда
• [FNR]: Редуцира различни
видове смущения, които се
появяват в картината.
• [BNR]: Редуцира
мозаечните смущения в
картината.
• [MNR]: Редуцира
трептенето около контурите
на картината (като
бръмчене на комар).
[Play/Pause]
(Възпроизвеждане/
Пауза)
Стартира възпроизвеждане
или въвежда режим на пауза
при възпроизвеждане
[Top Menu] (Главно
меню)
Извежда главното меню на
BD или DVD диска.
[Menu/Popup Menu]
Извежда помощното меню
(Меню/Помощно меню) на BD-ROM или менюто на
DVD.
[Play from start]
Възпроизвежда заглавието от
(Възпроизвеждане начало.
от началото)
[Title Search] (Търсене
на заглавие)
[Information
Извежда информация за BD-ROM/
Display] (Дисплей с DVD-ROM/CD-DA (музикален
информация)
диск), основан на технологията
Gracenote.
Търси заглавие на BD-ROM/
DVD VIDEO и започва
възпроизвеждането му
отначало.
[Chapter Search]
(Търсене на глава)
Търси глава и започва
отначало възпроизвеждането
й.
[Angle] (Ракурс)
Превключва към друга
гледна точка, когато на BDROM/DVD VIDEO диска са
направени записи на една
и съща сцена от различни
ъгли.
[Add To Favorites] Прибавя Интернет съдържание
(Прибавяне към
към списъка с любими.
любими)
[Remove from Fa- Изтрива Интернет съдържание от
vorites] (Изтриване списъка с любими.
от любими)
[Start Party]
(Започване на
забава)
Започва забава с избрания
източник. Възможно е тази опция
да не се изведе в зависимост от
източника.
[Leave Party]
(Излизане от
забава)
Излиза от забава, в която
системата участва. Функцията
PARTY STREAMING продължава
при другите устройства, които
участват.
[Close Party]
(Затваряне на
забава)
Затваря забава, в която системата
участва. Функцията PARTY
STREAMING приключва и за
другите устройства, които
участват.
Регулира качеството на
[IP Content Noise
картината на интернет
Reduction]
(Намаляване на
съдържанието.
смущенията в интернет
съдържанието)
Само за
[Music] (Музика)
Опции
Действие
[Add Slideshow BGM]
(Добавяне на фонова
музика при изреждане
на изображения)
Регистрира музикални
файлове в USB паметта
като фонова музика при
изреждането на изображения.
37BG
Възпроизвеждане
Общи опции
[Video] (Видео)
Само за
[Photo] (Снимки)
Регулиране на разминаването
между картина и звук
Опции
Действие
[Slideshow]
(Изреждане на
изображения)
Възпроизвежда в последователност
изображенията.
[Slideshow Speed]
(Скорост при
изреждане на
изображения)
Променя скоростта при
последователното изреждане на
изображения.
Когато звукът не съвпада с картината на
телевизионния екран, можете да регулирате
разминаването между картината и звука.
[Slideshow Effect] (Ефект при
изреждане на
изображения)
Задава ефект, когато
възпроизвеждате снимки в
последователност.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато
[Slideshow BMG]
(Фонова музика
при изреждане на
изображения)
• [Off]: Изключва функцията.
• [My music from USB] (Собствена
музика от USB): Избира музикалните
файлове, регистрирани в [Add Slideshow BGM]. Ако няма регистриран
музикален файл, ще се изведе
съобщение [(Not registered)] (Няма
регистрирани файлове).
• [Play from disc] (Възпроизвеждане от
диск): Избира музиката, записана на
CD-DA дискове (музикални дискове).
[Rotate Left]
Завърта снимката в посока обратна
(Завъртане на ляво) на часовниковата стрелка до 90
градуса.
[Rotate Right]
(Завъртане на
дясно)
Завърта снимката в посока на
часовниковата стрелка до 90
градуса.
[View Image]
Извежда избрано изображение.
38BG
(A/V SYNC)
на дисплея на предния панел се изведе “A/V
или c.
SYNC”, след това натиснете
3 Натиснете X/x, за да регулирате
разминаването между картината и звука.
Можете да регулирате от 0 ms до 300 ms на
стъпки от по 25 ms.
4 Натиснете
.
Настройката е извършена.
5 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Забележка
• В зависимост от входния сигнал е възможно функцията
A/V SYNC да се окаже неефективна.
Забележка
Настройка на звука
Избор на ефект, подходящ
за съответния източник
Избор на аудио формат,
многоезични записи или
канал
SOUND
MODE
Неколкократно натиснете бутона SOUND
MODE по време на възпроизвеждане, докато
на дисплея на предния панел се изведе
желаният режим.
Когато системата възпроизвежда BD/DVD
VIDEO диск или DATA CD/DATA DVD (DivX
видео файлове), записан в няколко аудио формата
(PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS),
можете да промените аудио формата или езика.
При обикновен диск можете да изберете звука
от десния или левия канал, и да слушате звука
на избрания канал през десните и левите
говорители.
• “AUTO”: Системата автоматично избира “MOVIE”
или “MUSIC”, за да възпроизведе звуковия ефект в
зависимост от диска или звуковия сигнал.
• “MOVIE”: Системата извежда звук, подходящ за
филми.
• “HD-D.C.S”: За видеоклипове на Blu-ray и DVD и
др., “HD-D.C.S” възпроизвежда прецизен звуков
ефект по начина, по който е бил предвиден от тонрежисьора на филма.
• “3D SUR”: “3D SUR” е уникален алгоритъм,
разработен от Sony, който се използва за
възпроизвеждане на 3D (триизмерно) съдържание,
което ви предлага 3D звуково усещане с дълбочина
и присъствие, създадени от виртуално звуково поле
близо до вашите уши.
• “MUSIC”: Системата извежда звук, подходящ за
музика.
• “SPORTS”: Системата добавя ехтене за спортни
програми.
• “NEWS”: Системата извежда звук, подходящ за
програма с говор, например новинарска емисия.
• “GAME ROCK”: Системата предоставя звук за
музикални игри.
• “OMNI-DIR”: Един и същи звук се чува навсякъде
в стаята.
39BG
Настройка на звука
Можете да изберете подходящ звуков режим за
филми или музика.
• В зависимост от диска или източника, когато изберете
“AUTO”, е възможно началото на звука да бъде
отрязано, защото системата автоматично избира найподходящия режим. За да избегнете отрязването на
звука, изберете опция, различна от “AUTO.”
• В зависимост от входния сигнал е възможно звуковият
режим да не окаже ефект.
• Когато променяте звуковия режим, докато използвате
S-AIR приемника, е възможно извежданият от него
звук да прескача.
• Когато възпроизвеждате Super Audio CD, тази
функция не работи.
Неколкократно натиснете бутона
по
време на възпроизвеждане, за да изберете
желания аудио сигнал.
Аудио информацията се извежда на
телевизионния екран.
xBD/DVD VIDEO диск
Изборът на език се различава в зависимост от
BD/DVD VIDEO диска.
Когато са изведени 4 цифри, те указват кода на
езика. Вижте “Списък с езикови кодове” (стр. 79),
за да проверите на кой език отговаря съответният
код.
Ако един и същ език е изведен два или повече
пъти, това значи, че BD/DVD VIDEO дискът е
записан в няколко аудио формата.
Слушане на звук от
мултиплексно предаване
(DUAL MONO)
Можете да слушате звук от мултиплексно
предаване, когато системата приема или
възпроизвежда Dolby Digital мултиплексен сигнал.
Забележка
• За да приемате Dolby Digital сигнала, е необходимо
да свържете към устройството телевизор или
друг компонент, като за целта използвате оптичен
цифров кабел (стр. 20, 21). Ако вашият телевизор е
съвместим с функцията Audio Return Channel (стр.
51), можете да получите Dolby Digital сигнал, като
използвате HDMI кабел.
xDVD-VR диск
Извеждат се видовете записи, запаметени на диска.
Пример:
•[
•[
•[
•[
•[
•[
Stereo] (Стерео)
Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1))
Stereo (Audio2)](Стерео (Аудио 2))
Main] (Основен)
Sub] (Допълнителен)
Main/Sub] (Основен/Допълнителен)
Забележка
• [ Stereo (Audio1)] и [ Stereo (Audio2)] не се
извеждат, когато на диска е записан само един аудио
сигнал.
xDATA CD (DivX видео файл)/DATA DVD (DivX
видео файл)
Изборът на формат на аудио сигнала от DATA CD
или DATA DVD се различава в зависимост от DivX
видео файла, който се съдържа на диска. Форматът
се извежда на телевизионния екран.
xCD диск
• [ Stereo]: Стандартният стерео звук.
• [ 1/L]: Звукът от левия канал (моно).
• [ 2/R]: Звукът от десния канал (моно).
40BG
,
Неколкократно натиснете бутона
докато на дисплея на предния панел се изведе
желаният сигнал.
• “MAIN”: “MAIN”: Ще се изведе звукът на основния
език.
• “SUB”: Ще се изведе звукът на допълнителния език.
• “MAIN/SUB”: Едновременно ще се изведе смесеният
звук на основния и допълнителния език.
Използване на звуковия
ефект
Промяна на тоналния баланс
Можете да регулирате звука, като променяте
тоналния баланс на звука.
1 Неколкократно натиснете TONE, докато
на дисплея на предния панел се изведе
желаната настройка.
• “BASS”: Можете да регулирате ниските честоти.
• “TREBLE”: Можете да регулирате високите
честоти..
2 Натиснете X/x, за да регулирате звука.
Регулираната стойност се извежда на дисплея
на предния панел. Можете да зададете
стойности от -6.0 до +6.0.
SYSTEM
MENU
Слушане на намален звук
Можете да се насладите на звукови ефекти или диалог
като в киносалон, дори звукът да е намален. Тази
функция е полезна за гледане на филми късно вечер.
1 Натиснете SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато на
дисплея на предния панел се изведе
съобщението “NIGHT MODE”, след това
или c.
натиснете
3 Натиснете X/x, за да изберете настройката.
• “NIGHT ON”: Включена
• “NIGHT OFF”: Изключена
4 Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Забележка
• Когато се извежда звук от централния говорител,
този ефект е по-осезаем, защото речта (филмовият
диалог и др.) се чува по-лесно. Когато звукът не се
извежда от централния говорител или ако използвате
слушалки, системата ще настрои оптималното ниво
на звука.
41BG
Настройка на звука
TONE
Ръчна настройка
Неколкократно натиснете бутона TUNING +/–.
Тунер
3 Регулирайте силата на звука, като
Слушане на радио
натиснете 2 +/–.
Можете да слушате радио през говорителите
на системата.
/1
Бутони с
цифри
D.TUNING
Ако някоя FM програма се приема
със смущения
Ако някоя FM програма се приема със смущения,
можете да изберете моно приемане. Звукът няма да
има стерео ефект, но приемането ще се подобри.
1 Натиснете SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете X/x, докато
в дисплея на предния панел се изведе
съобщението “FM MODE”.
FUNCTION
TUNING +/–
2 +/–
Текущ обхват и номер на
запаметена станция
PRESET +/–
x
SYSTEM
MENU
Текуща станция
3 Натиснете или c.
4 Натиснете X/x, за да изберете “MONO”.
• “STEREO”: Стерео приемане.
• “MONO”: Моно приемане.
5 Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да изключите радиото
Натиснете /1.
Запаметяване на радио станции
Можете да запаметите 20 FM станции. Преди да
започнете търсенето не забравяйте да намалите
нивото на звука до минимум.
Име на станция (само за
моделите за Европа и Русия)
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация “TUNER FM”.
2 Изберете радиостанция.
Автоматична настройка
Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–,
докато започне автоматичното сканиране.
На телевизионния екран се извежда [Auto
Tuning].
Сканирането спира, когато системата настрои
станция.
За да спрете ръчно автоматичното търсене,
натиснете TUNING +/–.
42BG
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе съобщението “TUNER FM”.
2 Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–,
докато започне автоматичното сканиране.
Сканирането спира, когато системата настрои
станция.
3 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
4 Неколкократно натиснете X/x , докато
в дисплея на предния панел се изведе
съобщението “MEMORY”, след това
или c.
натиснете
В дисплея на предния панел се извежда
номерът на станцията.
Избор на радиостанция чрез
директно въвеждане на честотата
Когато знаете честотата, можете да изберете
радиостанцията, като въведете директно нейната
честота.
1 Неколкократно натиснете бутона
който желаете.
2 Натиснете D.TUNUNG.
3 Натиснете бутоните с цифри, за да
изберете честотата.
Съвет
• Можете директно да изберете номер на
станцията, като натиснете бутоните с цифри.
6 Натиснете
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация “TUNER FM”.
Тунер
5 Натиснете X/x, за да изберете номера,
.
В дисплея на предния панел се извежда съобщението
“COMPLETE” и станцията се запаметява.
7 Повторете стъпки от 2 до 6, за да
запазите други станции.
8 Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да смените запаметения номер
Изберете желания номер, като натиснете PRESET
+/–, след това повторете процедурата от стъпка 3.
Избор на запаметена станция
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER FM”.
Настройва се последната приета станция.
2 Неколкократно натиснете бутона PRESET
+/– , за да изберете запаметената станция.
Запаметеният номер и честотата се извеждат на
телевизионния екран и на дисплея на предния
панел.
При всяко натискане на бутона системата
настройва по една запаметена станция.
Съвет
• Можете директно да изберете номера на
запаметената станция, като натиснете бутоните с
цифри.
4 Натиснете
.
Използване на системата
за радио данни (RDS)
Какво представлява системата
за радио данни (RDS)?
Системата за радио данни (RDS) е излъчвана
услуга, която позволява на радиостанциите да
изпращат допълнителна информация заедно с
обикновения програмен сигнал. Този тунер ви
предлага удобни RDS функции, като например
извеждане на името на станцията. Името на
станцията се извежда и на телевизионния екран.
Приемане на RDS предавания
Просто изберете станция от FM обхвата.
Когато настроите станция, която предлага RDS
услуги, името на станцията* се извежда на
дисплея на предния панел.
* Възможно е името на станцията да не се изведе
на дисплея на предния панел, ако не се приема RDS
предаване.
Забележка
• Възможно е системата за радио данни да не работи
правилно, ако настроената станция не предава
правилно RDS сигнала или ако сигналът е слаб.
• Не всички FM станции предлагат услугата RDS, нито
пък предлагат услуги от един и същи вид.
43BG
Ако не сте запознати със системата RDS, обърнете
се към вашите местни радиостанции за подробности
относно предлаганите RDS услуги във вашия район.
Съвет
• Докато приемате RDS станция и натискате DISPLAY,
можете да промените дисплея на предния панел от
име на станцията в честота и обратно.
44BG
Външно аудио устройство
Използване на S-AIR продукт
За да зададете идентификацията
на системата
1 Задайте S-AIR ID ключа на устройството
на желания ID.
S-AIR продукти
Съществуват два вида S-AIR продукти.
• S-AIR главно устройство (тази система): Тя
предава звука. Можете да използвате до три S-AIR
главни устройства. (Броят на използваемите S-AIR
главни устройства зависи от средата, в която ги
използвате.)
• S-AIR подчинено устройство: То приема звука.
– S-AIR приемник (закупува се отделно):
Можете да слушате звука от системата в
друга стая.
Стая A
2 Натиснете
Системата се включва.
3 Задайте еднаква идентификация за S-AIR
подчиненото устройство и за системата.
Безжичното предаване на звука се
осъществява както следва (пример):
S-AIR главно устройство
S-AIR подчинено
устройство (усилвател
за съраунд звук)
За да зададете идентификацията
на усилвателя за съраунд звук
1 Уверете се, че ключът SURROUND
SELECTOR на съраунд усилвателя е зададен
в положение SURROUND.
Стая B
S-AIR подчинено устройство
(S-AIR приемник) (не е
приложен в комплекта)
Задаване на идентификация на
S-AIR за безжично предаване
За усилвателя за съраунд звук
За S-AIR приемника
Можете да осъществите звуково предаване
просто като съчетаете идентификацията (ID) на
системата и на S-AIR подчиненото устройство.
2 Задайте S-AIR ID ключа на усилвателя
за съраунд звук, така че да съвпадне
с идентификацията (A, B или С) на
устройството.
3 Натиснете
на усилвателя за съраунд
звук.
Когато безжичното предаване се включи,
индикаторът S-AIR/STANDBY на усилвателя за
съраунд звук светва в зелено.
За подробности относно индикатора S-AIR/
STANDBY вижте “Съраунд усилвател” (стр. 11).
За да зададете идентификацията
на S-AIR приемника
Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към S-AIR приемника.
45BG
Външно аудио устройство
– Усилвател за съраунд звук (приложен
в комплекта): Можете да се насладите
на звука от говорителите за съраунд звук по
безжичен път.
S-AIR ID ключ
Можете да изберете всеки ID (A, B или C).
9 Регулирайте силата на звука на S-AIR
За да се наслаждавате на
7.1-канална система
приемника.
Можете да се насладите на по-реалистичен 7.1-канален
съраунд звук, като закупите безжичния комплект
говорители за съраунд звук (WAHT-SBP2, продават се
отделно). За подробности се обърнете към инструкциите
за експлоатация, приложени към безжичния комплект
говорители за съраунд звук.
В този случай задайте [Surround Back] в [Speaker Settings]
в положение [Yes] (стр. 53).
Слушане на звука от системата
в друга стая
Можете да слушате звука от системата в друга
стая, като използвате S-AIR приемника.
1 Натиснете HOME.
На телевизионния екран се извежда началното
меню.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
5 Натиснете X/x, за да изберете [Mode],
.
6 Натиснете X/x, за да изберете желаната
настройка.
• [Party]: S-AIR приемникът извежда звук в
съответствие със зададените на устройството
функции.
• [Separate]: Можете да зададете желаната функция
за S-AIR приемника, докато в същото време
функциите на устройството не се променят.
7 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
8 Ако на стъпка 6 зададете функция
[Separate], натиснете S-AIR CH на S-AIR
приемника, за да изберете функцията.
Функцията на S-AIR приемника се променя
по следния начин.
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“AUDIO” t …
За да използвате същата функция като тази на
устройството, изберете “MAIN UNIT”.
46BG
За S-AIR приемника
Можете да слушате звук от S-AIR приемника,
докато устройството е в режим на готовност, като
зададете [Standby] в положение [On].
1 Натиснете HOME.
За S-AIR приемника
след това натиснете
Слушане на звук от S-AIR
приемника, докато устройството
е в режим на готовност
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
5 Натиснете X/x, за да изберете [Standby],
след това натиснете
.
6 Натиснете X/x, за да изберете желаната
настройка.
• [On]: Можете да слушате звук от S-AIR
приемника, докато устройството е зададено
в режим на готовност или е включено.
Консумацията на енергия в режим на готовност
ще се увеличи.
• [Off]: Не можете да слушате звук от S-AIR
приемника, докато устройството е в режим на
готовност.
7 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
Забележка
• Ако изключите системата, докато [Standby] е зададен
в положение [On], индикацията “S-AIR” мига (когато
не може да се осъществи звуково предаване между
устройството и S-AIR приемника) или свети (когато се
осъществи звуково предаване между устройството и
S-AIR приемника) на дисплея на предния панел.
Идентифициране на системата с
определено S-AIR подчинено устройство
(Операция по сдвояване)
За усилвателя за съраунд звук
За S-AIR приемника
Когато извършите сдвояването, безжичното предаване
се извършва само между сдвоените главно устройство
и S-AIR допълнително устройство.
1 Поставете S-AIR подчиненото устройство,
което ще сдвоявате, близо до системата.
2 Задайте една и съща идентификация
на системата и на S-AIR подчиненото
устройство.
• За да зададете идентификацията на системата,
вижте раздела “За да зададете идентификацията на
системата” (стр. 45).
• За да зададете идентификацията на съраунд
усилвателя, вижте раздела “За да зададете
идентификацията на усилвателя за съраунд звук”
(стр. 45).
• За да зададете идентификацията на S-AIR
приемника, вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към S-AIR приемника.
след това натиснете
.
Устройството започва сдвояването.
Когато сдвояването започне, индикаторът
PAIRING на усилвателя за съраунд звук
започва да мига.
Когато бъде осъществено безжично предаване,
индикаторът PAIRING на усилвателя за
съраунд звук светва.
За да отмените операцията по сдвояване,
изберете [Cancel].
Забележка
• Извършете сдвояването в рамките на няколко
минути след стъпка 9. Ако не го направите, на
телевизионния екран се извежда съобщението
[Pairing failed. Retry?]. За да продължите
съчетаването, изберете [OK] и натиснете , след
това започнете отново от стъпка 8. За да отмените
операцията по сдвояване, изберете [Cancel].
За да отмените сдвояването
Променете идентификацията на главното и
допълнителното устройство (стр. 45).
Проверка на S-AIR състоянието
на устройството
Можете да проверите S-AIR състоянието, както
и S-AIR ID или информацията за сдвояването.
1 Натиснете HOME.
3 Натиснете HOME.
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
4 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
5 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
6 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
7 Натиснете X/x, за да изберете [Pairing],
след това натиснете
9 Натиснете C/c, за да изберете [Start],
.
8 Започнете съчетаване на S-AIR
подчиненото устройство.
xЗа усилвателя за съраунд звук
Press "/1 on the surround amplifier to turn on
the surround amplifier and press PAIRING on
the rear panel of the surround amplifier. (To
press PAIRING, a slim
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
S-AIR идентификацията на устройството се
извежда в реда [Info]. Когато устройството
бъде сдвоено, след идентификацията се
извежда [Pairing].
5 Натиснете RETURN.
Системата се връща към предходния дисплей.
47BG
Външно аудио устройство
Когато използвате S-AIR продукти, съседите ви
може да приемат звука от вашата система, ако
идентификацията на тяхната система е същата, или
пък вие може да приемете звука от тяхната система. За
да избегнете това, можете да идентифицирате вашата
система с определено S-AIR подчинено устройство,
като извършите операция по сдвояване.
xЗа S-AIR приемник
Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към S-AIR
приемника.
Ако безжичното предаване е
нестабилно
За усилвателя за съраунд звук
За S-AIR приемника
Ако използвате няколко безжични системи като
например безжична LAN или Bluetooth връзка,
е възможно предаването от S-AIR продукти или
други безжични системи да бъде нестабилно. В
този случай можете да подобрите предаването,
като промените следната [RF Change] настройка.
1 Натиснете HOME.
Началното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [S-AIR
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [S-AIR Settings].
5 Натиснете X/x, за да изберете
.
[RF Change], след това натиснете
6 Натиснете X/x, за да изберете желаната
настройка, след това натиснете
.
• [Auto]: Обикновено избирайте тази настройка.
Системата автоматично променя [RF Change] в
положение [On] или [Off].
• [On]: Системата предава звук, като търси подобър канал за предаване.
• [Off]: Системата предава звук, като фиксира
канала за предаване.
7 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
8 Когато зададете [RF Change] в положение
[Off], изберете идентификацията, така
че безжичното предаване да е найстабилно (стр. 45).
Забележка
• В повечето случаи няма да ви се налага да
променяте тази настройка.
– Ако [RF Change] е зададен в положение [Off],
предаването между системата и S-AIR
подчиненото устройство може да се извърши по
един от следните канали.
– S-AIR ID A: еквивалентен канал на IEEE802.
1b/g канал 1
48BG
– S-AIR ID B: еквивалентен канал на IEEE802.1
1b/g канал 6
– S-AIR ID C: еквивалентен канал на IEEE802.1
1b/g канал 11
• Предаването може да бъде подобрено, като
промените канала за предаване (честотата) на
другата безжична система. За подробности се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към другата безжична система.
Забележка
Други операции
Използване на функцията
Управление на HDMI (Control
for HDMI) за синхронизация
с “BRAVIA”
Управление на HDMI (Control for HDMI) е
стандарт за функция за взаимно управление,
използван от CEC (Consumer Electronics Control –
Потребителски контрол върху електрониката) за
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Функцията Управление на HDMI (Control for
HDMI) не действа, когато свържете тази система
към компонент, който не е съвместим с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI).
Системата има удобни бутони за управление на
телевизора – например THEATRE, ONE-TOUCH
PLAY и AV ?/1.
За подробности вижте раздела “Устройство
за дистанционно управление” (стр. 12) и
прегледайте инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора.
Подготовка за функцията
Управление на HDMI (Control for
HDMI)
(Управление на HDMI (Control for HDMI) –
Лесна настройка)
Ако телевизорът ви е съвместим с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI) – Лесна
настройка, можете автоматично да зададете
функцията [Control for HDMI] на системата,
като настроите телевизора. За подробности се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора или другите
компоненти.
Ако телевизорът не е съвместим с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI) – Лесна
настройка, задайте ръчно функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) на системата и на
телевизора и другите компоненти.
Забележка
• За подробности относно настройката на телевизора
се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора.
1 Уверете се, че системата е свързана към
телевизора посредством HDMI кабел.
2 Включете телевизора и другите
компоненти, свързани посредством HDMI
връзка, и натиснете [/1, за да включите
системата.
3 Задайте функцията Управление на
HDMI (Control for HDMI) на системата и
телевизора.
Функцията Управление на HDMI (Control for
HDMI) се активира едновременно за системата
и телевизора.
Ръчно включване/изключване на
функцията [Control for HDMI] на системата
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Setup].
49BG
Други операции
Тази функция е достъпна само за телевизори,
снабдени с функцията за синхронизация с
“BRAVIA”.
При свързване посредством HDMI кабел на
компоненти Sony, съвместими с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI),
операциите се опростяват, както е описано по-долу:
– System Power Off (Изключване на захранването
на системата) (стр. 50)
– One-Touch Play (Възпроизвеждане с едно
докосване) (стр. 50)
– Routing Control (Контрол на проследяването)
(стр. 50)
– Theatre Mode (Режим киносалон) (стр. 50)
– System Audio Control (Аудио контрол на
системата) (стр. 50)
– Volume Limit (Ограничаване на силата на звука)
(стр. 51)
–Audio Return Channel (Функция за пращане на
аудио сигнали) (стр. 51)
– Remote Easy Control (Лесен контрол с
устройството за дистанционно управление)
(стр. 51)
– Language Follow (Следване на езика) (стр. 51)
• В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията Управление на HDMI (Control for HDMI)
да не действа. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към компонента.
• Възможно е функцията Управление на HDMI (Control
for HDMI) да не действа, ако свържете компонент
от марка, различна от Sony, дори ако компонентът е
съвместим с функцията Управление на HDMI (Control
for HDMI).
3 Натиснете X/x, за да изберете [System
Settings], след това натиснете
Възпроизвеждане на компонент,
който е свързан към системата
чрез HDMI кабел
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [HDMI
Settings], след това натиснете
.
Извеждат се опциите за [HDMI Settings].
5 Натиснете X/x, за да изберете [Control for
HDMI], след това натиснете
.
6 Натиснете X/x, за да изберете
настройката, след това натиснете
.
• [On]: Функцията е включена.
• [Off]: Функцията е изключена.
Изключване на системата
едновременно с телевизора
(System Power Off) (Изключване на
захранването на системата)
Когато изключите телевизора, като натиснете
бутона POWER на устройство за дистанционно
управление на телевизора или натискайки
бутона AV?/1 на устройството за дистанционно
управление на системата, системата автоматично
ще се изключи.
Забележка
• Функцията зависи от настройката на вашия телевизор.
За подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
Гледане на BD/DVD дискове с
едно натискане на бутон
(One-Touch Play) (Възпроизвеждане с едно
докосване)
Натиснете ONE-TOUCH PLAY.
Системата и вашият телевизор се включват,
входният сигнал на телевизорa се задава
към HDMI входа, към който е свързана
системата, и системата автоматично започва
възпроизвеждането на диска.
Функцията за аудио контрол на системата също
се включва автоматично.
Освен това, функцията One-Touch Play
се активира и когато поставите диск. Ако
функцията One-Touch Play не се активира
(в случай, че сте поставили диск, който не
е съвместим с функцията за автоматично
възпроизвеждане), неколкократно натиснете
бутона FUNCTION, за да изберете “BD/DVD”,
или натиснете N или ONE-TOUCH PLAY.
50BG
(Routing Control) (Контрол на
проследяването)
Когато извършвате възпроизвеждане с едно
докосване чрез свързан компонент, системата
се включва и задава функцията на системата в
положение “HDMI1” или “HDMI2” (в зависимост
от жака HDMI, който използвате) и входът на
вашия телевизор се задава към HDMI входа, към
който системата автоматично се свързва.
Забележка
• Уверете се, че компонентът е свързан към HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) жака на системата посредством HDMI
кабел, както и че функцията за Управление на HDMI
(Control for HDMI) на свързания компонент е включена.
Използване на режим Киносалон
(Theatre Mode) (Режим кино)
Натиснете THEATRE.
Ако вашият телевизор е съвместим с режим
Киносалон (Theatre Mode), ще можете да се
насладите на най-подходящия видео режим и
качество на звука за гледане на филми, като
функцията за аудио контрол на системата
автоматично се активира.
Слушане на звука от телевизора
през говорителите на системата
(System Audio Control) (Аудио контрол на
системата)
Можете да слушате звука от телевизора през
тази система посредством лесна за извършване
операция.
За да използвате тази функция, свържете
системата и телевизора посредством аудио кабел
и HDMI кабел, или свържете системата и другите
компоненти чрез HDMI кабели (стр. 19, 21).
Можете да използвате функцията Аудио Контрол
на Системата (System Audio Control) по следния
начин:
• Когато системата е включена, звукът от телевизора
ще се изведе през говорителите на системата.
• Когато звукът от телевизора се извежда през
говорителите на системата, вие можете да промените
начина на извеждане на сигнала към говорителите от
телевизора чрез телевизионното меню.
• Когато звукът от телевизора се извежда през
говорителите на системата, можете да регулирате
силата на звука и да изключите звука на системата,
като използвате устройството за дистанционно
управление на телевизора.
Забележка
• Докато телевизорът е в режим PAP (картина и
картина), функцията Аудио Контрол на Системата
(System Audio Control) няма да сработи.
• В зависимост от телевизора, когато регулирате силата
на звука на устройството, е възможно индикациите за
сила на звука на телевизионния екран и дисплеят на
предния панел да се различават.
Задаване на максимално ниво на
звука за системата
Ако функцията за аудио контрол на системата
е включена, и в зависимост от нивото на звука
на системата, е възможно системата да изведе
много силен звук. Можете да предотвратите това,
като ограничите максималното ниво на звука. За
подробности вижте [Volume Limit] (стр. 63).
Приемане на цифрови аудио
сигнали от телевизора
(Audio Return Channel) (Функция за
пращане на аудио сигнали)
Ако вашият телевизор е съвместим с функцията
за пращане на аудио сигнали, системата
може да приема цифрови аудио сигнали от
телевизора посредством HDMI кабела. Можете
да се наслаждавате на звук от телевизора през
системата, като използвате само един HDMI
кабел. За подробности вижте [Audio Return
Channel] (стр. 62).
(Language Follow) (Следващ език)
Когато промените езика за дисплея на екрана
на телевизора, езикът за екранния дисплей на
системата ще се промени след изключване и
включване на системата.
Автоматично калибриране
на подходящите настройки
[Auto Calibration]
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration –
Автоматично калибриране за цифрово кино) може
автоматично да зададе подходящия съраунд звук.
Забележка
• Системата извежда силен тест сигнал при
стартирането на [Auto Calibration]. Не можете
да намалите силата на звука. Съобразете се с
присъствието на малки деца и съседи.
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [Audio
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [Auto
Calibration], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят за потвърждение
на [Auto Calibration].
Работа със системата чрез
устройството за дистанционно
управление на телевизора
(Remote Easy Control) (Лесен контрол
с устройството за дистанционно
управление)
Можете да контролирате основните функции на
системата чрез устройството за дистанционно
управление на телевизора, когато видео изходът
на системата е изведен на телевизионния екран.
За подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
51BG
Други операции
(Volume Limit) (Ограничение на звука)
Промяна на езика за дисплея на
екрана на телевизора
5 Свържете микрофона за калибриране към
жака A.CAL MIC на задния панел.
Нагласете микрофона за калибриране на
нивото на ушите си с помощта на статив и др.
(не е приложен в комплекта). Предната страна
на всеки говорител трябва да е обърната към
микрофона за калибриране и не трябва да има
препятствия между него и говорителите.
[Surround Back] в [Speaker Settings] в положение [Yes]
(стр. 53).
8 Проверете резултатите от [Auto
Calibration].
Резултатите от измерването се извеждат на
телевизионния екран. Натиснете C/c, за да
промените страницата. Първата страница
показва разстоянието от говорителите. Втората
страница показва нивото на говорителите.
Забележка
• Ако измерването е неуспешно, изпълнете
инструкциите в съобщението и отново извършете
[Auto Calibration].
9 Натиснете X/x, за да изберете [OK] или
[Cancel], след това натиснете
.
xИзмерването е успешно.
Изключете микрофона за калибриране, след
това изберете [OK]. Резултатът ще бъде
приложен.
Микрофон за калибриране
xИзмерването е неуспешно.
Изпълнете инструкциите в съобщението, след
това изберете [OK], за да опитате отново.
Забележка
6 Натиснете X/x, за да изберете [OK].
• Докато се извършва функцията Автоматично
калибриране:
– не изключвайте захранването.
– не натискайте никакви бутони.
– не променяйте силата на звука.
– не променяйте функцията.
– не сменяйте диска.
– не поставяйте диск.
– не изключвайте микрофона за калибриране.
За да отмените операцията, изберете [Cancel].
7 Натиснете
.
[Auto Calibration] стартира.
Системата автоматично регулира настройките
на говорителите.
За да постигнете правилни резултати при
калибрирането, моля, пазете тишина по време
на измерването.
Забележка
• Преди да стартирате [Auto Calibration] се уверете,
че сте включили усилвателя за съраунд звук
и че сте го монтирали на подходящо място.
Ако монтирате усилвателя за съраунд звук на
неподходящо място, например в друга стая, няма
да получите точен резултат от измерването.
• Когато използвате безжичен комплект говорители
за съраунд звук (WHAT-SBP2, продава се отделно)
вместо задните говорители за съраунд звук (стр.
15), инсталирайте говорителите на подходящо
място и включете усилвателя за съраунд звук. За
да използвате съраунд задните говорители, задайте
52BG
Настройка на говорителите
[Speaker Settings]
За да постигнете най-добрия възможен съраунд
звук, настройте връзката на говорителите
и разстоянието им от вашата позиция за
слушане. След това използвайте тест сигнала,
за да настроите силата на звука и баланса на
говорителите на едно и също ниво.
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете
[Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [Audio
Settings], след това натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [Speaker
Settings], след това натиснете
.
Извежда се дисплеят [Speaker Settings].
5Ляв говорител за съраунд звук (L)
6Десен говорител за съраунд звук (R)
7Заден ляв говорител за съраунд звук (L)
(продава се отделно)
8Заден десен говорител за съраунд звук (R)
(продава се отделно)
5 Натиснете X/x, за да изберете опция,
след това натиснете
.
Задайте следните настройки.
x[Connection] (Връзка)
Ако не сте свързали централен говорител или
говорители за съраунд звук, задайте параметрите
за [Center] и [Surround]. Тъй като настройката за
предните говорители и субуфера е фиксирана, не
можете да ги променяте.
[Front] (предни говорители)
[Yes]
[Center] (централен говорител)
[Yes]: Обикновено избирайте това положение.
[None]: Изберете това положение, ако не
използвате централен говорител.
[Surround] (говорители за съраунд звук)
[Yes]: Обикновено избирайте това положение.
[None]: Изберете това положение, ако не
използвате говорители за съраунд звук.
[Surround Back] (задни говорители за съраунд звук)
[Yes]: Изберете това положение, ако използвате
задни говорители за съраунд звук.
[None]: Изберете това положение, ако не
използвате задни говорители за съраунд звук.
[Subwoofer] (субуфер)
[Yes]
x[Distance] (Разстояние)
Когато местите говорителите, не забравяйте да
зададете параметрите за разстоянието (A) от
позицията за слушане до говорителите.
Можете да задавате параметрите от 0.0 до 7.0
метра.
Цифрите на илюстрацията означават следното:
1Централен говорител
2Преден ляв говорител (L)
3Преден десен говорител (R)
4Субуфер
[Front Left/Right] 3.0 m: Задайте разстоянието на
предните говорители.
[Center]* 3.0 m: Задайте разстоянието на
централния говорител.
[Surround Left/Right]* 3.0 m: Задайте
разстоянието на говорителите за съраунд звук.
[Surround Back Left/Right]* 3.0 m: Задайте
разстоянието на задните говорители за съраунд
звук.
[Subwoofer] 3.0 m: Задайте разстоянието на
субуфера.
* Тази опция се извежда, когато зададете [Yes] в
настройката [Connection].
Забележка
• В зависимост от входния сигнал е възможно
настройката [Distance] да не бъде ефективна.
x[Level] (Ниво)
Можете да регулирате нивото на звука за
говорителите. Можете да задавате параметри от
–6.0 dB до +6.0 dB. Не забравяйте да зададете
[Test Tone] в положение [On] за по-лесно
регулиране.
[Front Left/Right] 0.0 dB: Задайте нивото на
предните говорители.
[Center]* 0.0 dB: Задайте нивото на централния
говорител.
[Surround Left/Right]* 0.0 dB: Задайте нивото на
говорителите за съраунд звук.
[Surround Back Left/Right]* 0.0 dB: Задайте
нивото на задните говорители за съраунд звук.
[Subwoofer] 0.0 dB: Задайте нивото на субуфера.
* Тази опция се извежда, когато зададете [Yes] в
настройката [Connection].
53BG
Други операции
Ако използвате безжичния комплект говорители
за съраунд звук (WHAT-SBP2, продава се
отделно) вместо задните говорители за съраунд
звук (стр. 15), задайте и [Surround Back].
x[Test Tone] (Тест сигнал)
От говорителите ще се изведе тест сигнал, за да
настроите [Level].
[Off]: Тест сигналът не се извежда от
говорителите.
[On]: Тест сигналът се извежда последователно
от всеки високоговорител, докато регулирате
нивото. Когато изберете някоя от опциите в
[Speaker Settings], тест сигналът се извежда
последователно от всеки говорител.
Регулирайте нивото на звука по следния начин.
.
.
4 Натиснете C/c, за да изберете
левия или десния говорител, след това
натиснете X/x, за да регулирате нивото.
5 Натиснете .
6 Повторете стъпки от 3 до 5.
7 Натиснете бутона RETURN.
Системата се връща към предишния дисплей.
8 Натиснете X/x, за да изберете [Test
Tone], след това натиснете
.
9 Натиснете X/x, за да изберете [Off], след
това натиснете
.
Забележка
• Тест сигналите не се извеждат през жака HDMI OUT.
Съвет
• За да регулирате едновременно силата на звука от
всички говорители, натиснете 2 +/–.
При всяко натискане на бутона SLEEP дисплеят
за минутите (оставащото време до изключването)
се променя с 10 минути.
За да проверите оставащото до
изключването време
3 Натиснете X/x, за да изберете желания
вид говорител, след това натиснете
Можете да настроите системата да се изключи
след определено време, за да заспите, докато
слушате музика. Можете да задавате времето
през 10-минутни интервали.
Натиснете бутона SLEEP.
Когато настроите таймера за автоматично
изключване, на дисплея на предния панел
започва да мига индикация “SLEEP”.
1 Задайте [Test Tone] в положение [On].
2 Натиснете X/x, за да изберете [Level],
след това натиснете
Използване на таймера за
автоматично изключване
Натиснете веднъж бутона SLEEP.
За да промените оставащото до
изключването време
Неколкократно натиснете бутона SLEEP, за да
изберете желаното време.
Деактивиране на бутоните
на системата
(Child Lock) (Заключване от деца)
Можете да деактивирате бутоните на системата (с
изключение на бутона "/1), за да предотвратите
неправилно боравене с нея от страна на малки
деца (функция child lock – заключване от деца).
Натиснете x на системата за повече от 5
секунди.
На дисплея на предния панел се извеждат
съобщенията “CHILD LOCK” и “ON”.
Функцията child lock се активира и бутоните
на устройството се заключват. (Можете да
управлявате системата чрез устройството за
дистанционно управление.)
За да отмените заключването, натиснете x за
повече от 5 секунди, докато съобщенията “CHILD
LOCK” и “OFF” се изведат на дисплея на предния
панел.
Забележка
• Когато боравите с бутоните на системата, докато
функцията child lock е активирана, на дисплея на
предния панел се извежда индикация “CHILD LOCK”.
54BG
Управление на телевизора
или други компоненти с
приложеното устройство за
дистанционно управление
Режим на устройството за
дистанционно управление
Цветни бутони
(червен/зелен/жълт/
син)
Други операции
Можете да контролирате вашия телевизор и други
компоненти, като например разпределителна кутия за
кабелна телевизия или цифров сателитен приемник, с
приложеното устройство за дистанционно управление.
Устройството за дистанционно управление е настроено
да управлява Sony компоненти по подразбиране.
Можете да контролирате и компоненти, които са
различни от марката Sony, като промените кода на
устройството за дистанционно управление. Относно
операциите, вижте “Промяна на кода на устройството
за дистанционно управление (Режим за настройка)”
(стр. 56).
Също така, можете да зададете нов код, който не е
зададен за устройството за дистанционно управление.
Относно операциите вижте “Програмиране на кода на
устройството за дистанционно управление от друго
дистанционно (Режим на опознаване)” (стр. 56).
Бутон
Забележка
• Когато сменяте батериите на устройството за
дистанционно управление, номерът на кода може да
се върне към фабричната (SONY) настройка.
Контрол на компоненти с
приложеното устройство за
дистанционно управление
1 Натиснете бутона за TV или STB
режим на работа, който съответства
на компонента, който желаете да
контролирате.
2 Натиснете подходящите бутони, описани
в таблицата по-долу.
• z: Бутонът може да бъде използван
с настройките по подразбиране на
устройството за дистанционно управление.
• a: Бутонът може да бъде използван,
когато промените режима за настройка на
устройството за дистанционно управление.
Бутон
Режим на устройството за
дистанционно управление
докато
натискате
(започва записа)
докато натискате
(въвежда режим
на пауза при запис)
докато натискате
(спира записа)
Бутони с цифри
Забележка
• В режим TV или STB, ако натиснете някой от
гореописаните бутони, бутонът за TV или STB
режим на работа светва. (Въпреки това, възможно
е според настройката за кода някои бутони да не
работят, както и бутоните за TV или STB режим на
работа може да не светнат.)
55BG
• Ако натиснете бутони, различни от описаните
по-горе, докато устройството за дистанционно
управление е в режим TV или STB, бутонът за TV
или STB режим на работа не светва.
• В зависимост от телевизора или компонента,
възможно е да не успеете да използвате някой от
бутоните.
Промяна на кода на устройството
за дистанционно управление
Режим на настройка)
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [Remote
Controller Setting Guide], след това
натиснете
.
4 Натиснете X/x, за да изберете [Preset
Mode], след това натиснете
Можете да програмирате код, който не е запазен
в приложеното към комплекта дистанционно
управление, като използвате устройството за
дистанционно управление на друг компонент,
като например телевизор.
Можете да задавате бутони, различни от THEATRE, ONE-TOUCH PLAY, [/1 , BD, TV и STB.
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете C/c, за да изберете [Setup].
3 Натиснете X/x, за да изберете [Remote
.
5 Натиснете X/x, за да изберете вида на
компонента, който желаете да
управлявате с приложеното устройство
за дистанционно управление, след това
.
натиснете
6 Натиснете X/x, за да изберете
производителят на устройството, след
това натиснете
.
7 Натиснете POP UP/MENU, докато
натискате бутона TV (за режим на
управление на телевизора) или STB
(за разпределителна кутия за кабелна
телевизия, цифров сателитен приемник,
цифров видео рекордер и др.)
Устройството за дистанционно управление
влиза в режим на настройка. Бутонът за
режим на управление TV или STB (който сте
натиснали) започва да мига.
8 Когато бутонът за управление TV или
STB започне да мига, въведете кода на
телевизионния екран, като използвате
бутоните с цифри, и след това натиснете
ENTER.
Ако успешно зададете кода, бутонът за управление
TV или STB ще премигне два пъти бавно. Ако
настройката е неуспешна, бутонът за управление
TV или STB ще премигне бързо 5 пъти.
Забележка
• Можете да излезете от режима за настройка, като
натиснете бутона за управление TV или STB (който
мига).
• Ако не работите с устройството за дистанционно
управление за повече от 10 секунди в режим на
настройка, устройството за дистанционно управление
излиза от режима.
56BG
Програмиране на кода на
устройството за дистанционно
управление от друго дистанционно
(Режим на опознаване)
4
Controller Setting Guide], след това
натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете [Learning
Mode], след това натиснете
.
5 Натиснете .
6 Подгответе другото устройство за
дистанционно управление с бутона, който
желаете да програмирате на приложеното
устройство за дистанционно управление.
7 Натиснете TOP MENU, докато натискате
бутона TV (за режим на управление на
телевизора) или STB (за разпределителна
кутия за кабелна телевизия, цифров
сателитен приемник, цифров видео
рекордер и др.)
Устройството за дистанционно управление
влиза в режим на опознаване. Бутонът за
режим на управление BD светва, а бутонът за
режим на управление TV или STB (който сте
натиснали) започва да мига.
8 Натиснете бутона на приложеното
устройство за дистанционно управление,
към който желаете да зададете новия код.
Бутонът за управление TV или за STB
операционния режим започва да мига.
Забележка
• Ако за натиснатия бутон вече е зададен код, бутонът
за управление TV или STB ще премигне бързо 5
пъти. В този случай изчистете зададения код за
бутона (стр. 57), след което задайте новия код.
• Не можете да използвате бутона z индивидуално.
Бутонът z се използва заедно с H, X или x.
Когато извършвате опознаване, натиснете H, X
или X, докато сте натиснали бутона z.
9 Насочете устройствата за
дистанционно управление едно към друго.
10Натиснете бутона на другото
устройство за дистанционно управление,
което желаете да програмирате към
приложеното.
Забележка
• Ако не работите с устройството за дистанционно
управление за повече от 10 секунди след стъпка
8, състоянието на дистанционното се връща към
стъпка 7. Извършете стъпка 8 отново.
11Повторете стъпки от 8 до 10, за да
Забележка
• Можете да излезете от режима на опознаване, като
натиснете бутона за управление TV или STB (който
мига).
• Ако в продължение на повече от една минута
не натиснете бутон за програмиране в режим
на опознаване, устройството за дистанционно
управление излиза от режима.
За да изчистите програмиран код
за устройството за дистанционно
управление
1 Следвайте стъпки от 1 до 7 в
“Програмиране на кода на устройството
за дистанционно управление от друго
дистанционно (Режим на опознаване)”.
2 Натиснете
[/1 за повече от 1 секунда.
Бутонът за режим на управление TV или STB
премигва два пъти.
Изчистване на всички
предварително зададени и
програмирани кодове от
паметта на устройството за
дистанционно управление.
1 Първо натиснете и задръжте AV ?/1, след
това натиснете VOL -, след това
натиснете CH -.
Бутоните за режим на управление BD, TV и
STB светват.
2 Освободете всички бутони.
Бутоните за режим на управление BD, TV и
STB се изключват и всички прибавени кодове
се изчистват. Устройството за дистанционно
управление се връща в положение по
подразбиране.
Пестене на енергия в
режим на готовност
Проверете дали са извършени следните
настройки:
– [Control for HDMI] в [HDMI Settings] e зададен
в положение [Off] (стр. 49).
– [Standby] в [S-AIR Settings] е зададен в
положение [Off] (стр. 46).
– [Quick Start Mode] е зададен в положение [Off]
(стр. 63)
3 Натиснете бутона на приложеното
устройство за дистанционно управление,
за който желаете да изчистите
програмирания код.
Ако успешно сте изчистили кода на
устройството за дистанционно управление,
бутонът за режим на управление BD ще
премигне бавно 2 пъти. Ако изчистването не е
успешно, бутонът за режим на управление BD
ще премигне бързо 5 пъти.
4 Повторете стъпка 3, за да продължите с
изтриването на повече бутони.
57BG
Други операции
продължите програмирането на повече
бутони.
Ако успешно сте програмирали кода на
устройството за дистанционно управление,
бутонът за режим на управление BD ще
премигне бавно 2 пъти. Ако настройката не е
успешна, бутонът за режим на управление TV
или STB ще премигне бързо 5 пъти.
Забележка
• Когато изчистите програмирания код на устройството
за дистанционно управление, операцията с бутона се
връща в настройката по подразбиране.
Иконка
Настройки и регулации
Използване на дисплея за
настройка
You can make various adjustments of items such as
picture and sound.
Можете да извършвате най-различни настройки
на опции като картина и звук.
Изберете
(Настройки) от основното меню,
когато искате да промените настройките на
системата.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Забележка
• Настройките за възпроизвеждане, запаметени на
диска, имат предимство пред настройките от дисплея
с настройки, и е възможно не всички описани
функции да действат.
1 Натиснете бутона HOME.
2
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
Натиснете C/c , за да изберете
[Setup].
Обяснение
[Screen Settings] (Настройки на екрана)
(стр. 59)
Извършва настройките на екрана според
вида на свързващите жакове.
[Audio Settings] (Аудио настройки)
(стр. 60)
Извършва аудио настройките според вида
на свързващите жакове.
[BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD дискове) (стр. 61)
Извършва подробни настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
Parental Control Settings] (Настройки за
родителски контрол) (стр. 62)
Извършва подробни настройки за
функцията за родителски контрол.
[Music Settings] (Музикални настройки)
(стр. 62)
Извършва подробни настройки за
възпроизвеждане на Super Audio CD
възпроизвеждане.
[System Settings] (Системни настройки)
(стр. 62)
Извършва настройките на системата.
[Network Settings] (Мрежови настройки)
(стр. 64)
Извършва подробни настройки за
Интернет и мрежовите връзки.
[Easy Setup] (Лесна настройка) (стр. 64)
Извършва повторно Лесната настройка
(Easy Setup), за да направи основните
настройки.
[Resetting] (Нулиране) (стр. 64)
Връща системата към фабричните й
настройки.
3 Натиснете X/x, за да изберете иконката
на категорията за настройка, която
желаете да промените, след това
.
натиснете
Пример: [Screen Settings]
Можете да настроите следните опции.
Иконка
Обяснение
[Remote Controller Setup Guide]
(Упътване за настройки на
устройството за дистанционно
управление) (стр. 58)
Извършва настройки за устройството за
дистанционно управление при работа с
телевизора или други компоненти.
[Network Update] (Актуализиране чрез
мрежата) (стр. 59)
Обновява софтуера на системата.
58BG
[Remote Controller Setting
Guide] (Упътване за
настройки на устройството
за дистанционно
управление)
x[Preset Mode] (Режим на настройка)
Можете да променяте кода на устройството за
дистанционно управление, за да контролирате
компоненти, които не са с марката Sony. За
подробности вижте “Промяна на кода на
устройството за дистанционно управление
(Режим на настройка)” (стр. 56).
x[Learning Mode] (Режим на опознаване)
Можете да зададете код за операция с
устройството за дистанционно управление,
различен от предварително зададения. За
подробности вижте “Програмиране на кода на
устройството за дистанционно управление от
друго дистанционно (Режим на опознаване)”.
[Network Update]
(Обновяване чрез мрежата)
Можете да обновите и подобрите функциите на
системата.
За информация относно функциите за обновяване
посетете следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
Докато софтуерът се обновява, на дисплея на
предния панел се извежда съобщение “UPDATING”
и е възможно видео сигналите през HDMI да не се
изведат. След като обновяването приключи, главното
устройство автоматично се изключва. Моля,
изчакайте обновяването на софтуера да приключи:
не включвайте и не изключвайте главното
устройство и не работете с него или с телевизора.
x[3D Output Setting] (Настройка за извеждане
на 3D изображения)
[Auto]: Обикновено избирайте тази настройка.
[Off]: Изберете тази настройка, за да изведете
цялото съдържание в 2D формат.
Забележка
• 3D видео сигналите от жаковете HDMI (IN 1) или
HDMI (IN 2) се извеждат независимо от настройката.
x[TV Screen Size Setting for 3D] (Настройка
на размера на екрана на телевизора за
извеждане на 3D изображения)
Задава размера на екрана на вашия 3D-съвместим
телевизор.
Забележка
• Тази настройка не се отнася за 3D видео от жака
HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
x[TV Type] (Вид на телевизора)
[16:9]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към широкоекранен телевизор или
телевизор с функция широк екран.
[4:3]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към телевизор със съотношение на
екрана 4:3 без функция широк екран.
x[Screen Format] (Формат на екрана)
[Original]: Изберете тази настройка, ако
свързвате системата към телевизор с функция
широк екран. Извежда 4:3 екранна картина
в съотношение 16:9 дори на широкоекранен
телевизор.
x[DVD Aspect Ratio] (Пропорция на екрана за
DVD дискове)
[Letter Box]: Извежда широкоекранна картина с
черни ленти отгоре и отдолу.
[Pan & Scan]: Извежда картина, изпълваща целия
екран, но отрязана от двете страни.
x[Cinema Conversion Mode] (Метод за видео
конверсия)
[Auto]: Обикновено избирайте тази настройка.
Устройството автоматично разпознава дали
източникът на материала е видео или кино
лента, и превключва на съответния метод за
конвертиране.
[Video]: Винаги ще бъде избиран методът за
конвертиране, предназначен за материал от видео
лента, независимо дали материалът е такъв.
x[Output Video Format] (Изходен видео
формат)
[HDMI]: Обикновено избирайте [Auto]. Изберете
[Original Resolution], за да изведете записаната на
диска резолюция. (Когато резолюцията е по-ниска
от SD, тя се преобразува до SD.)
[Component Video]: Изберете резолюция,
подходяща за вашия телевизор.
[Video]: Автоматично задава по-ниска резолюция.
Забележка
• Когато свързвате едновременно жака HDMI OUT и
други видео изходни жакове, изберете [Component
Video].
• Когато зададете [HDMI] или [Component Video]
и когато не се извежда картина, изберете друга
настройка за резолюцията.
59BG
Настройки и регулации
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
[Fixed Aspect Ratio]: Променя размера на
картината, за да вмести размера на екрана в
оригиналното екранно съотношение на картината.
x[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Извежда 1920 х 1080р/24 Hz видео сигнали,
само когато сте свързали 1080/2р-съвместим
телевизор, като използвате жака HDMI OUT.
[Off]: Изберете този режим, когато вашият
телевизор е несъвместим с 1080/24р видео сигнали.
x[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Автоматично разпознава типа на
външното устройство и превключва към
подходящата настройка на цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: Извежда YCbCr 4:2:2 видео
сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Извежда YCbCr 4:4:4 видео
сигнали.
[RGB]: Изберете тази настройка, когато
свързвате системата към устройство с HDCPсъвместим DVI жак.
x[HDMI Deep Colour Output] (Извеждане на
HDMI дълбок цвят)
[Auto]: Обикновено избирайте тази позиция.
[12bit], [10bit]: Извежда 12/10 битови видео
сигнали, когато свързаният телевизор е
съвместим с функцията Deep Colour.
[Audio Settings] (Аудио
настройки)
x[BD Audio MIX Setting] (Аудио настройка на
BD дискове)
[On]: Извежда аудио сигналите, обработени чрез
смесването на интерактивния и вторичния звук в
общ аудио сигнал.
[Off]: Извежда само основния аудио сигнал.
Изберете тази опция, за да изведете HD аудио
сигнали към AV усилвател (приемник).receiver.
x[Audio DRC] (Динамичен обхват на звука)
Можете да компресирате динамичния обхват на
звука.
[Auto]: Осъществява възпроизвеждане в
динамичния обхват, определен от диска (само за
BD-ROM дискове).
[Off]: Не се извършва компресия на динамичния
обхват.
[On]: Системата възпроизвежда звука с
динамичния обхват, определен от звукозаписния
тонрежисьор.
x[Pause Mode] (Режим пауза) (Само за BD/
DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
x[Attenuate - AUDIO] (Намаляване на
входното ниво на звука на компонента,
свързан към жака AUDIO)
Когато слушате звук от компонент, свързан към
жаковете AUDIO (AUDIO IN L/R), може да се
получи изкривяване на звука. За да предотвратите
изкривяването, намалете входното ниво за звука
на системата.
[Auto]: Картината, включително динамичнодвижещите се обекти, се извеждат без трептене.
Обикновено избирайте тази позиция.
On]: Намалява входното ниво на звука. Изходното
ниво се променя.
[Off]: Нормално входно ниво.
[Off]: Изберете тази опция, когато картината
е нестабилна или ако цветовете изглеждат
неестествени.
[Frame]: Картината, включително обектите, които
не се движат динамично, се извеждат с висока
резолюция.
x[Audio Output] (Извеждане на звука)
Системата не може да извежда многоканален
звук едновременно от HDMI OUT жака и от
говорителите.
[Speaker]: Извежда звук само през говорителите
на системата.
[Speaker + HDMI]: Извежда многоканален звук
през говорителите на системата и двуканални
линейни PCM сигнали от жака HDMI (OUT).
[HDMI]: Извежда звук само от жака HDMI
(OUT). Форматът на звука зависи от свързания
компонент.
Забележка
• Дори ако сте избрали [HDMI] или [Speaker+HDMI],
звукът на функции, различни от “BD/DVD”, “D. MEDIA”,
“HDMI1” или “HDMI2” се извежда от говорителите на
системата, а не от жаковете HDMI (OUT).
60BG
• Когато зададете [Audio Output] в положение [HDMI],
функциите SOUND MODE, “TONE”, “NIGHT MODE”
и “SUR.SETTING” се изключват.
• Когато активирате функцията Аудио контрол на
системата (System Audio Control) (стр. 50), е възможно
тази настройка автоматично да се смени.
x[Sound Effect] (Звуков ефект)
Можете да включвате/изключвате звуковите
ефекти на системата (SOUND MODE, “TONE”
“NIGHT MODE” и “SUR.SETTING”).
[On]: Активира всички звукови ефекти на
системата. Горната граница на семплиращата
честота е зададена в стойност 48kHz.
[Off]: Звуковите ефекти са деактивирани.
Изберете тази настройка, ако не искате да
задавате горна граница за семплиращата честота.
x[Auto Calibration] (Автоматично
калибриране)
Можете автоматично да калибрирате
подходящите настройки. За подробности
вижте раздела “Автоматично калибриране на
подходящите настройки” (стр. 51).
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане на
BD/DVD дискове)
Можете да извършите подробни настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
Можете да изберете език по подразбиране за
звука на BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original], се избира езикът, на
който е даден приоритет в диска.
Когато изберете [Select Language Code], се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков код.
Въведете кода за вашия език след като го видите
в “Списък с езикови кодове” (стр. 79).
x[Subtitle] (Субтитри)
Можете да изберете език по подразбиране
за субтитрите за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code], се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков код.
Въведете кода за вашия език, след като го видите
в “Списък с езикови кодове” (стр. 79).
x[BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане на хибриден диск)
[BD]: Възпроизвежда BD слоя.
[DVD/CD]: Възпроизвежда DVD или CD слоя.
x[BD Internet Connection] (BD Интернет
връзка)
[Allow]: Обикновено избирайте тази настройка.
[Do not allow]: Забранява интернет връзка.
x[BD Data Storage Options] (Опции за
съхранение на BD данните)
[Internal memory]: Избира вградената памет като
място за съхранение на BD данните.
[USB device (front)]: Избира
(USB) порта от
предната страна на устройството като място за
съхранение на BD данните.
[USB device (rear)]: Избира
(USB) порта на
задния панел на устройството като място за
съхранение на BD данните.
x[BD/DVD Menu] (Меню на BD/DVD диска)
Можете да изберете език за менюто по
подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO
дискове.
Когато изберете [Select Language Code], се
извежда дисплеят за въвеждане на езиков код.
Въведете кода за вашия език след като го видите
в “Списък с езикови кодове” (стр. 79).
61BG
Настройки и регулации
x[Speaker Settings] (Настройки на
говорителите)
За да постигнете възможно най-добрия съраунд
звук, настройте говорителите. За подробности вижте
раздела “Настройка на говорителите” (стр. 52).
x[Audio] (Звук)
[Music Settings]
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
(Музикални настройки)
Можете да извършите подробни настройки за
контрол)
възпроизвеждане на Super Audio CD.
x[Password] (Парола)
Въвежда парола или променя предишната парола
за функцията Родителски контрол. Паролата
ви позволява да задавате ограничения относно
възпроизвеждането на BD-ROM, DVD VIDEO
дискове или на Интернет видео. Ако е необходимо,
можете да определите нивата на ограничение за
BD-ROM и DVD VIDEO дисковете.
x[Parental Control Area Code] (Областен код за
родителски контрол)
Възпроизвеждането на няколко BD-ROM или
DVD VIDEO може да бъде ограничено от
географската област. Определени сцени могат да
бъдат блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана, и
въведете вашата четирицифрена парола.
x[BD Parental Control] (BD Родителски
контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Определени сцени могат да бъдат
блокирани за гледане или заменени с други.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана, и
въведете вашата четирицифрена парола.
x[DVD Parental Control] (DVD Родителски
контрол)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да бъде ограничено според
възрастта на потребителите. Определени
сцени могат да бъдат блокирани за гледане или
заменени с други. Следвайте инструкциите на
екрана и въведете вашата четирицифрена парола.
x[Internet Video Parental Control] (Родителски
контрол за интернет видео)
Възпроизвеждането на някои интернет
видеоклипове може да бъде ограничено според
възрастта на потребителите. Определени сцени
могат да бъдат блокирани за гледане или заменени
с други. Следвайте инструкциите, изведени на
екрана, и въведете вашата четирицифрена парола.
x[Internet Video Unrated] (Нецензурирани
интернет видеоклипове)
[Allow]: Позволява възпроизвеждане на
нецензурирани интернет видеоклипове.
[Block]: Блокира възпроизвеждането на
нецензурирани интернет видеоклипове.
62BG
x[Super Audio CD Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане на Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Възпроизвежда Super Audio
CD слоя.
[CD]: Възпроизвежда CD слоя.
x[Super Audio CD Playback Channels] (Канали
за възпроизвеждане на Super Audio CD)
[DSD 2ch]: Възпроизвежда двуканална област.
[DSD Multi]: Възпроизвежда многоканална
област.
[System Settings]
(Системни настройки)
Можете да извършите настройки на системата.
x[OSD] (Дисплей на екрана)
Можете да изберете език за екранните дисплеи
на системата.
x[S-AIR Settings] (S-AIR настройка)
Mожете да зададете S-AIR настройката. За
подробности вижте “Използване на S-AIR
продукт” (стр. 45).
[Info]: Извежда се избраният S-AIR ID.
[Pairing]: Можете да съчетаете системата и
S-AIR допълнително устройство като например
усилвател за съраунд звук или S-AIR приемник.
[RF Change]: Ако безжичното предаване е
нестабилно, задайте тази функция.
[Mode]: Можете да се наслаждавате на звук от
системата в друга стая.
[Standby]: Можете да се наслаждавате на звук от
S-AIR приемник, докато устройството е в режим
на готовност.
x[Dimmer] (Димер)
[Bright] (Светъл): Дисплеят е ярко осветен.
[Dark] (Тъмен): Дисплеят е затъмнен.
x[HDMI Settings] (HDMI настройки)
Когато свържете Sony компоненти, които
са съвместими с функцията за Control for
HDMI (Управление на HDMI) с HDMI кабел,
операциите се опростяват. За подробности вижте
раздела “Използване на функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с
“BRAVIA” (стр. 49).
[Control for HDMI] (Управление на HDMI)
Можете да включите или изключите функцията
[Control for HDMI].
[On]: Функцията е включена. Можете да
осъществите взаимно управление между
компоненти, свързани посредством HDMI кабел.
[Off]: Функцията е изключена.
[Audio Return Channel] (Функция за пращане на
аудио сигнали)
Тази функция е възможна, когато свържете
системата и телевизор, който е съвместим с
функцията за изпращане на аудио сигнали.
[Auto]: Системата може автоматично да получава
цифрови аудио сигнали от телевизора чрез HDMI
кабела.
[Off]: Изключено.
Забележка
[Volume Limit] (Ограничаване на силата на звука)
Когато се активира функцията Аудио контрол
на системата (System Audio Control) (стр. 50),
в зависимост от това на какво положение
е оставено нивото на звука на системата, е
възможно да се изведе силен звук. Можете да
избегнете това, като ограничите максималното
ниво на звука, когато функцията Аудио контрол
на системата (System Audio Control) е включена.
[Level3]: Максималното ниво се задава на 15.
[Level2]: Максималното ниво се задава на 20.
[Level1]: Максималното ниво се задава на 30.
[Off]: Функцията е изключена.
Забележка
• Тази функция е достъпна, само когато зададете
[Control for HDMI] в положение [On].
[HDMI1 Audio Input Mode]
Можете да изберете аудио вход за компонент,
който е свързан към жака HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Звукът от компонента, който е свързан
към жака HDMI (IN 1), се въвежда от жака HDMI
(IN 1).
[SAT/CABLE]: Звукът от компонета, който е
свързан към жака HDMI (IN 1), се въвежда от
жака DIGITAL IN (SAT/CABLE OPT).
x[Auto Standby] (Автоматично
преминаване в режим на готовност)
[On]: Включва функцията [Auto Standby]
(Автоматично преминаване в режим на
готовност). Автоматично се връща в режим на
готовност, ако в продължение на 30 минути не
работите със системата.
[Off]: Изключва функцията.
Забележка
• Тази функция не работи, докато е активиран таймерът
за автоматично изключване.
x[Auto Display] (Автоматично извеждане на
информация)
[On]: Автоматично извежда информация на
екрана, когато сменяте заглавието за гледане,
режима на картината, аудио сигнала и др.
[Off]: Извежда информация само когато
натиснете DISPLAY.
x[Screen Saver] (Скрийн сейвър)
[On]: Активира функцията за скрийн сейвър.
[Off]: Функцията е изключена.
x[Software Update Notification] (Известяване
за актуални версии на софтуера)
[On]: Системата ще ви информира за нови
версии на софтуера (стр. 58).
[Off]: Функцията е изключена.
x[Gracenote Settings] (Gracenote настройки)
[Auto]: Автоматично сваля информацията за
дисковете, когато спрете възпроизвеждането.
Свържете системата към Интернет, за да свалите
информацията.
[Manual]: Сваля информацията за диска, когато
изберете [Playback History] или [Information
Display] в менюто с опции.
x[DivX® VOD]
Mожете да изведете кода за регистрация или
отписване за системата, или можете да отпишете
системата след като сте я регистрирали.
Когато изключите активацията
[Registration Code]: Извежда се кодът за
регистрация.
63BG
Настройки и регулации
• Тази функция работи, само когато зададете [Control
for HDMI] в положение [On].
x[Quick Start Mode] (Режим за бързо
включване)
[On]: Съкращава се времето за преминаване от
режим на готовност в работен режим. Можете
по-бързо да започнете работа със системата след
включването й.
[Off]: Настройка по подразбиране.
[Deregistration Code]: Извежда се кодът за
отписване. (Тази опция може да бъде избирана
само след като се изведе кодът за регистрация.)
Когато регистрацията е извършена
Натиснете C/c , за да изберете [OK] или
.
[Cancel], след това натиснете
[OK]: Устройството се отписва и се извежда
кодът за отписване.
[Cancel]: Системата се връща към предходния
дисплей.
За повече информация вижте интернет
страницата http://www.divx.com
x[Renderer Options]
[Automatic Access Permission]: Разрешава или
забранява автоматичен достъп от новоразпознат
DLNA контролер.
[Smart Select]: Позволява на Sony DLNA
контролер да открие системата като компонент
за управление като използва инфрачервена
връзка. Можете да включите или изключите тази
функция.
[Renderer Name]: Извежда името на системата,
както е описано в другите DLNA устройства в
мрежата.
x[Party Auto Start]
x[System Information] (Информация за
системата)
Можете да изведете информация за софтуерната
версия на системата и за нейния MAC адрес.
[On]: Започва “забава” или се включва в
съществуваща, като поканата идва от устройство
в мрежата, което е съвместимо с функцията
PARTY STREAMING.
[Off]: Изключена функция.
[Network Settings]
(Мрежови настройки)
x[BD Remote Device Registration]
(Регистрация на BD Remote устройството)
Регистрира вашето “BD remote” устройство.
Можете да извършите подробни настройки за
Интернет и мрежовата връзка.
x[Internet Settings] (Интернет настройки)
Предварително свържете плейъра към Интернет.
За подробности вижте “Стъпка 3: Свързване към
Интернет” (стр. 25).
[View Network Status]: Извежда настоящото
състояние на мрежата.
[Wired Setup]: Изберете тази опция, когато
свързвате директно към широколентов рутер.
[USB Wireless Setup]: Изберете тази опция,
когато използвате безжичен USB LAN адаптер.
За повече подробности посетете следния
интернет адрес: http://support.sony-europe.com/
x[Network Connection Diagnostics]
(Диагностициране на връзката към интернет)
Можете да включите диагностика на мрежата,
за да проверите дали връзката към Интернет е
извършена правилно.
x[Connection Server Settings] (Настройки за
свързване към сървър)
Избира дали да бъде изведен или не свързаният
сървър.
64BG
x[Registered BD Remote Devices]
(Регистрирани BD Remote устройства)
Извежда списък с регистрирани “BD Remote”
устройства.
[Easy Setup] (Лесна
настройка)
Рестартира функцията Easy Setup (Лесна
настройка) за извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
[Resetting] (Нулиране)
x[Reset to Factory Default Settings] (Връщане
към фабричните настройки)
Можете да върнете настройките на плейъра в
положенията им по подразбиране, като изберете
група с настройки. Всички настройки в групата ще
се нулират.
x[Initialize Personal Information] (Нулиране на
лична информация)
Можете да изтриете вашата лична информация,
запазена в плейъра.
Функциониране
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Безопасност
• За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети, пълни
с течности - например вази; не поставяйте уреда в
близост до вода – например близо до помещение
с вана или душ. Ако някакъв предмет или
течност попадне в корпуса, изключете системата
от мрежовото захранване и я проверете при
квалифициран персонал преди да я включите отново.
• Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце. Това
може да предизвика токов удар.
Източници на захранване
• Ако не планирате да използвате устройството за
продължителен период от време, изключете уреда от
контакта. За да го направите, издърпайте щепсела никога не дърпайте самия кабел.
Разполагане
Регулиране на звука
• Не увеличавайте прекалено звука, докато слушате
част с много слаб или липсващ аудио сигнал. Ако го
направите, е възможно говорителите да се повредят,
ако неочаквано се възпроизведе участък с високо
ниво на звука.
Почистване
• Почиствайте корпуса, панела и бутоните с парче мек
плат, леко навлажнено с мек почистващ разтвор. Не
използвайте никакви грапави гъбички, абразивни
прахове или разтворители като алкохол или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно вашата
система, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Почистващи дискове, почистващи
материали за дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
материали за почистване на дискове/лещи
(включително мокри или под формата на
спрей). Те могат да предизвикат неизправност
в уреда.
Подмяна на части
• Ако занесете устройството на ремонт, е възможно
подменените части да бъдат задържани за повторна
употреба или рециклиране.
Цветове на телевизора
• Ако говорителите причинят поява на цветни петна
по екрана на вашия телевизор, изключете телевизора
и отново го включете след 15 до 30 минути. Ако
цветните петна не изчезнат, преместете говорителите
на разстояние от телевизора.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Внимание: Системата е способна да поддържа
неподвижно видео или телевизионно изображение на
екрана на вашия телевизор за неопределено време.
Ако оставите неподвижното видео или телевизионно
изображение за продължително време, рискувате
трайно да повредите телевизионното устройство.
Особено чувствителни са прожекционните
телевизори.
65BG
Допълнителна информация
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Ако използвате устройството дълго време с увеличен
звук, корпусът му се нагрява. Това не е неизправност.
Все пак, избягвайте да докосвате корпуса. Не
поставяйте системата в тясно пространство, където
няма добра вентилация, защото това може да доведе
до прегряване.
• Не поставяйте нищо върху системата, което би могло
да блокира вентилационните отвори. Системата е
снабдена с мощен усилвател. Ако вентилационните
отвори се запушат, устройството може да прегрее и
да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности
(килими, одеала и др.) или в близост до материали
(завеси, драперии), които могат да блокират
вентилационните отвори.
• Не поставяйте системата в затворено пространство,
като полица за книги или подобни мебели.
• Не поставяйте устройството близо до източници
на топлина, като радиатори, въздуховоди или на
места, изложени на пряка слънчева светлина, прах,
механични вибрации или сътресения.
• Не поставяйте системата в наклонено положение.
Тя е проектирана да работи само във вертикално
положение.
• Поставете системата и дисковете на разстояние от
компоненти със силни магнити, като микровълнови
печки или големи говорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
• Ако системата е внесена директно от студено на
топло място или ако е поставена в много влажна
стая, по лещите в устройството може да кондензира
влага. Ако това се случи, е възможно системата да
не работи правилно. В този случай извадете диска и
оставете системата включена за около половин час,
докато влагата се изпари.
• Когато местите системата, извадете диска от нея.
Ако не го направите, дискът може да се повреди.
• Ако някакъв предмет попадне във вътрешността
на устройството, изключете уреда от мрежовото
захранване и проверете системата при квалифициран
персонал преди да я използвате отново.
Преместване на системата
• Преди да преместите системата, проверете дали
в нея няма поставен диск, а също изключете и
захранващия кабел от контакта.
Функция S-AIR
• Тъй като функцията S-AIR предава звука чрез
радио вълни, звукът може да прескочи, когато радио
вълните срещнат препятствие. Това е характерно за
тях и не е неизправност.
• Тъй като функцията S-AIR предава звука чрез радио
вълни, уреди, които генерират електромагнитна
енергия, като например микровълнова печка, могат
да причинят смущения в звуковото предаване.
• Тъй като функцията S-AIR предава звука чрез
радио вълни, делящи една и съща честота с други
безжични системи, например безжична LAN или
Bluetooth връзка, в резултат е възможно да се
получат смущения или лошо предаване. В този
случай вземете следните мерки:
– Не монтирайте системата в близост до други
безжични системи.
– Не използвайте едновременно системата и другите
безжични системи.
– Предаването може да се подобри чрез промяна на
канала на предаване (честотата) на други безжични
системи. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени към
другите безжични системи.
• Разстоянието за предаване се различава в зависимост
от средата, в която използвате системата. Намерете
място, където предаването между основното
S-AIR устройство и подчиненото устройство е
най-ефективно, и монтирайте основното S-AIR
устройство и подчиненото устройство там.
• Поставете S-AIR продукта на стабилна повърхност.
• Лошо предаване може да се получи, както е
възможно и разстоянието да се окаже твърде късо,
ако съществуват следните условия:
– Ако стената/подът между S-AIR продуктите са от
подсилен бетон или камък.
– Ако между S-AIR продуктите има желязна преграда/
врата или мебел/електрическо оборудване от
огнеупорно стъкло, метал и др.
Забележки за дисковете
Работа с дисковете
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му. Хващайте го единствено по
ръбовете.
• Не залепвайте хартия или тиксо по диска.
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина
или на влиянието на източници на топлина като
въздуховоди за топъл въздух. Не ги оставяйте в кола,
паркирана на пряка слънчева светлина, защото е
възможно температурата във вътрешността на колата
да се покачи значително.
• След възпроизвеждане прибирайте дисковете
в техните кутийки.
Почистване на дисковете
• Преди да възпроизведете диск, почистете го с
почистваща кърпа.
Почиствайте диска от центъра към периферията.
• Не използвайте разтворители като бензин,
разредител за боя, продаващи се в търговската мрежа
почистващи препарати или антистатичен спрей,
предназначен за винилови грамофонни плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартен кръгъл диск. Употребата на
нестандартни дискове или на дискове с друга
форма (например с форма на квадрат, сърце или
звезда) е възможно да предизвика неизправност.
Не използвайте дискове с фабрично прикрепен
аксесоар като етикет или пръстен.
66BG
Отстраняване на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато работите със системата, използвайте това упътване
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете, преди да занесете системата на сервиз. Ако проблемът
продължи да се проявява, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Имайте предвид, че ако по време на ремонта се наложи подмяна на част, то подменените части могат да
бъдат задържани.
В случай на проблем с функцията S-AIR занесете цялата система за проверка при доставчика на Sony
(Главното S-AIR устройство и подчиненото устройство).
Захранване
Симптом
Проблеми и решения
Захранването не се включва.
• Проверете дали захранващият кабел е свързан здраво към електрическата мрежа.
На дисплея на предния панел се
редуват съобщенията “PROTECTOR” и “PUSH POWER”.
Натиснете ?/1, за да изключите системата, и след като индикацията “STANDBY”
изчезне, проверете следното.
• Дали кабелите + и – на говорителите не са дали на късо?
• Дали използвате само препоръчаните говорители?
• Дали нещо не е запушило вентилационните отвори на системата?
• След като проверите описаното по-горе и отстраните евентуалните проблеми,
включете отново системата. Ако не можете да откриете причината за
проблема, дори след като сте проверили всички горепосочени опции,
обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Системата не работи нормално.
Проблеми и решения
• Разстоянието между устройството за дистанционно управление и уреда е твърде
голямо.
• Зарядът в батериите на устройството за дистанционно управление е отслабнал.
• Когато не можете да извършвате операции в менюто чрез дисплея на предния
панел, натиснете HOME на устройството за дистанционно управление.
• Изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V, след това го включете
отново след няколко минути.
Картина
Симптом
Няма картина.
На телевизионния екран не се
извеждат 3D изображения от жака
HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
Проблеми и решения
• Проверете видео връзките (стр. 19).
• Устройството не е свързано към правилния входен жак на телевизора (стр. 19).
• Видео входът на телевизора не е зададен в такова положение, в което може да
извежда картина от системата.
• Проверете метода за извеждане на сигнал от вашата система (стр. 19).
• Системата е свързана към входно устройство, което не е HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-съвместимо (индикацията “HDMI” не свети на
дисплея на предния панел) (стр. 19).
• Когато възпроизвеждате двуслоен DVD диск, при превключването на слоевете е
възможно сигналите на картината и звука да прекъснат за кратко.
• Възможно е 3D изображенията да не се изведат в зависимост от телевизора или
видео компонента.
67BG
Допълнителна информация
Общи
Симптом
Устройството за дистанционно
управление не работи.
Симптом
Проблеми и решения
Не се извежда картина, когато
изходната резолюция, избрана
в [Output Video Format], е
неправилна.
• Натиснете и задръжте N и VOL - на устройството за повече от 5 секунди, за
да върнете изходната видео резолюция към най-ниската й стойност.
Когато свързвате едновременно
жака HDMI (OUT) и други
изходни видео жакове, видео
сигналите се извеждат през жака
HDMI (OUT).
• Задайте [Output Video Format] в [Screen Settings] в положение [Component
Video] (стр. 59).
Тъмната област на картината
е прекалено тъмна/светлата
област е прекалено светла или
неестествена.
• Задайте [Picture Quality Mode] в положение [Standard] (настройка по
подразбиране) (стр. 37).
Картината не се извежда
правилно.
• Проверете настройките [Output Video Format] в [Screen Settings] (стр. 59).
• Когато аналоговите и цифровите сигнали се извеждат по едно и също време,
задайте [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] в положение [Off] в настройките
[Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 60).
• За BD-ROM, проверете настройката [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] в
настройките [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 60).
Появяват се смущения в
картината.
• Дискът е замърсен или дефектен.
• Ако изходният сигнал от системата минава през вашия видеорекордер, за
да стигне до телевизора, сигналът за защита на авторското право, вграден в
някои BD/DVD програми, може да повлияе на качеството на картината. Ако
продължите да имате същия проблем, дори когато свържете устройството
директно към телевизора, пробвайте да свържете устройството към другите
входни жакове.
Картината не изпълва
телевизионния екран, въпреки
че сте нагласили пропорцията на
екрана в положение [TV Type] от
меню [Screen Settings].
• Пропорцията на екрана за записите на диска е фиксирана.
На телевизионния екран се
появяват цветни петна.
• Ако използвате говорителите с телевизор с катодно-лъчев кинескоп (CRT)
или с проектор, монтирайте говорителите на разстояние най-малко 0.3 метра
от телевизора.
• Ако цветните петна не изчезнат, изключете телевизора и след 15 до 30
минути отново го включете.
• Уверете се, че в близост до говорителите не е поставен магнитен предмет
(магнитна закопчалка на стойката за телевизора, медицински апарат, играчка
и др.).
Звук
Симптом
Проблеми и решения
Не се чува звук.
• Кабелът на говорителя не е свързан здраво.
• Проверете настройките на говорителите (стр. 52)
• Извършва се бързо превъртане напред или назад. Натиснете N, за да се
върнете към режим на нормално възпроизвеждане.
• Извършва се бавно превъртане напред или стоп кадър. Натиснете N, за да се
върнете към режим на нормално възпроизвеждане.
• Задайте [Audio Output] в положение [Speaker] (стр. 60)
Не се извежда звук през жака
HDMI OUT
• Задайте [Audio Output] в положение [HDMI] (стр. 60).
Звукът от Super Audio CD за
компонент, свързан към жака
HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2), не
се извежда.
• HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не приема аудио формати, които съдържат сигнали
за защита на авторските права. Свържете аналоговия аудио изход на компонента
към жаковете AUDIO (AUDIO IN L/R) на устройството.
Звукът отляво и отдясно е
небалансиран или разменен.
• Проверете дали говорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
68BG
Симптом
Не се чува звук от субуфера.
Проблеми и решения
• Проверете връзките и настройките на говорителите (стр. 18, 52).
Когато използвате функцията за
пращане на аудио сигнали през
жака HDMI (OUT), не се извежда
цифров звук.
• Задайте [Control for HDMI] в [HDMI Setting] на менюто [System Settings] в
положение [On] (стр. 62). Също така задайте [Audio Return Channel] в [HDMI
Settings] на менюто [System Settings] в положение [Auto] (стр. 62).
• Уверете се, че вашият телевизор е съвместим с функцията за пращане на
аудио сигнали.
• Уверете се, че HDMI кабелът е свързан към жака на вашия телевизор, който е
съвместим с функцията за пращане на аудио сигнали.
• Честотата на входния поток е по-голяма от 48 kHz.
Системата не извежда правилно
звук, когато е свързана към
разпределителна кутия.
• Задайте [Audio Return Channel] в [HDMI Settings] на менюто [System Settings]
в положение [Off] (стр. 51).
Чува се силно жужене или шум.
• Проверете дали свързващите кабели са поставени на разстояние от
трансформатор или двигател, и дали са на разстояние най-малко 3 метра от
вашия телевизор или флуоресцентна лампа.
• Преместете телевизора на разстояние от аудио компонентите.
• Почистете диска.
Звукът губи стерео ефекта си,
когато възпроизвеждате CD диск.
• Изберете стерео звук, като натиснете
Съраунд ефектът се чува слабо,
когато възпроизвеждате запис с
Dolby Digital, DTS или MPEG
звук.
• Проверете настройката на режима за декодиране (стр. 30).
• Проверете връзките и настройките на говорителите (стр. 18, 52).
• В зависимост от BD/DVD диска е възможно изходният сигнал да не бъде с
пълните 5.1 канала. Той може да бъде моно или стерео, дори ако е записан в
Dolby Digital или MPEG аудио формат.
Звукът се извежда само от
централния говорител.
• В зависимост от диска е възможно звукът да се чува само от централния
говорител.
Не се чува звук от централния
говорител
• Проверете връзките и настройките на говорителя (стр. 18, 52).
• Проверете настройката на режима за декодиране (стр. 30).
• В зависимост от източника е възможно ефектът на централния говорител да
бъде по-незабележим.
• Възпроизвежда се двуканален източник.
Не се чува звук или се чува много
слаб звук от говорителите за
съраунд звук.
• Проверете връзките и настройките на говорителите (стр. 18, 52).
• Проверете настройката на режима за декодиране (стр. 30).
• В зависимост от източника е възможно ефектът на говорителите за съраунд
звук да бъде по-незабележим.
• Проверете безжичната настройка (стр. 26).
• Възпроизвежда се двуканален източник.
Началото на звука е отрязано.
• Задайте звуковия режим в положение “MOVIE” или “MUSIC” (стр. 39).
• Изберете “A.F.D. STD” за “SUR.SETTING” (стр. 30).
Звуковите ефекти са неактивни.
• В зависимост от входния сигнал е възможно ефектите SOUND MODE,
“TONE”, “NIGHT MODE” и “SUR.SETTING” да бъдат изключени (стр. 61).
Звукът от свързания компонент е
изкривен.
• Намалете нивото на звука на входния сигнал от свързания компонент
посредством настройката [Attenuate – AUDIO] (стр. 60).
(стр. 39).
Допълнителна информация
69BG
Симптом
Проблеми и решения
Не се чува звук от съраунд
говорителите или съраунд задните
говорители.
Проверете състоянието на индикатора S-AIR/STANDBY на съраунд усилвателя.
• Изключва се.
- Уверете се, че захранващият кабел на съраунд усилвателя е правилно свързан.
- Включете съраунд усилвателя, като натиснете --/--.
• Мига в оранжево.
- Проверете дали безжичният предавател е поставен правилно в съраунд
усилвателя (стр. 24).
• Мига бързо в зелено.
- Задайте ключа SURROUND SELECTOR на съраунд усилвателя в положение
SURROUND (стр. 26).
- Ако от задните съраунд говорители не се чува звук, задайте [Surround Back] в
[Speaker Settings] в положение [Yes] (стр. 53).
• Мига в червено.
- Натиснете "/1, за да изключите съраунд усилвателя и проверете следното.
1Дали краищата + и – на кабелите на говорителите не са дали на късо?
2Дали нещо не блокира вентилационните отвори на съраунд усилвателя?
След като проверите гореописаните опции и оправите проблемите, включете
съраунд усилвателя. Ако причината за проблема не може да бъде открита дори
след като проверите всички описани решения, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
• Мига бавно в зелено или става червен.
- Проверете идентификацията на системата и S-AIR подчиненото устройство
(стр. 45).
- Потвърдете настройката по сдвояването (стр. 47).
- Вижте “Ако безжичното предаване е нестабилно” (стр. 48).
- Предаването на звука е слабо. Преместете S-AIR подчиненото устройство, така
че индикаторът S-AIR/STANDBY да светне в зелено.
- Преместете системата на разстояние от други безжични устройства.
- Избягвайте използването на други безжични устройства.
• Светва в зелено.
- Кабелът на говорителя не е свързан правилно.
- Проверете връзката на говорителя и настройките.
- В зависимост от източника или настройките на S-AIR главното устройство,
ефектът от говорителите може да е по-малък.
Операции със системата
Симптом
Проблеми и решения
Не можете да настройвате радио
станции.
• Проверете дали антената е здраво свързана. Нагласете антената или, ако е
необходимо, свържете външна антена.
• Сигналът от станциите е твърде слаб (когато настройвате с автоматична
настройка). Използвайте директна настройка.
Дискът не се възпроизвежда.
• Опитвате се да възпроизведете диск с формат, който не може да бъде
възпроизведен от тази система (стр. 74).
• Регионалният код на BD/DVD диска не отговаря на системата.
• В системата се е кондензирала влага и може да повреди лещите.
• Извадете диска и оставете системата включена за около половин час.
• Системата не може да възпроизведе записан диск, който не е правилно
финализиран (стр. 74).
70BG
Проблеми и решения
Имената на файловете не се
извеждат правилно.
• Системата може да извежда само ISO 8859-1-съвместими формати на
символите. Възможно е другите символни формати да се изведат по различен
начин.
• В зависимост от използвания софтуер за запис е възможно въведените
символи да се изведат по различен начин.
Дискът не се възпроизвежда от
началото.
• Избрана е функция Resume Play (Повторно възпроизвеждане). Натиснете
бутона OPTIONS и изберете [Play from start], след това натиснете .
• Заглавието или менюто на BD/DVD диска се извеждат автоматично на
телевизионния екран.
Възпроизвеждането не се
възобновява от точката, в която за
последно сте го спрели.
• В зависимост от диска, точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се
изтрива от паметта на устройството, когато:
- отворите отделението за диска.
- изключите USB устройството.
- възпроизведете друго заглавие.
- изключите устройството.
Системата започва автоматично да
възпроизвежда диска.
• BD/DVD дискът има функция за автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането спира
автоматично.
• Някои дискове съдържат сигнал за автоматична пауза. Докато възпроизвеждате
такъв диск, системата ще спре възпроизвеждането, когато сигналът за
автоматична пауза бъде достигнат.
Не можете да извършите някои
функции като спиране или
търсене.
• В зависимост от диска е възможно да не успеете да извършите някои от
описаните по-горе операции. Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към диска.
Съобщенията не се извеждат на
телевизионния екран на желания
от вас език.
• В Дисплея с настройките, изберете желания език за дисплея на екрана в [OSD] от
меню [System Settings] (стр. 62).
Не можете да смените езика на
звука/субтитрите или зрителния
ъгъл.
• Опитайте да използвате менюто на BD или DVD диска.
• На възпроизвеждания BD или DVD диск няма запаметени многоезични записи/
субтитри или мулти ъгли.
• BD или DVD дискът забранява смяната на езика за звука/субтитрите или
зрителния ъгъл.
Отделението за диска не се отваря
и не можете да извадите диска,
дори след като сте натиснали Z.
• Опитайте следното: 1 Натиснете и задръжте N и Z на устройството за
повече от 5 секунди, за да отворите отделението за диска. 2 Извадете диска.
3 Изключете захранващия кабел от контакта и след няколко минути отново го
включете.
Дискът не може да бъде изваден
и на дисплея на предния панел се
извежда индикация “LOCKED”.
• Обърнете се към вашия доставчик на Sony или местния оторизиран сервиз на
Sony.
Функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI) не работи.
• Задайте [Control for HDMI] от [HDMI Settings] на менюто [System Settings] в
положение [On] (стр. 62).
• Уверете се, че свързаният компонент е съвместим с функцията [Control for
HDMI].
• Проверете настройките на свързания компонент за функцията Управление на
HDMI (Control for HDMI). Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към компонента.
• Ако промените HDMI връзката, ако изключите и включите отново
захранващия кабел или ако токът спре, задайте [Control for HDMI] от [HDMI
Settings] на менюто [System Settings] в положение [Off], след това задайте
[Control for HDMI] от [HDMI Settings] в положение [On] (стр. 62).
• За подробности вижте раздела “Използване на функцията Управление на
HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 49).
От системата и телевизора не се
извежда звук, докато използвате
функцията Аудио контрол на
системата (System Audio Control).
• Уверете се, че свързаният телевизор е съвместим с функцията Аудио контрол на
системата (System Audio Control).
• За подробности вижте раздела “Използване на функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 49).
71BG
Допълнителна информация
Симптом
Симптом
Проблеми и решения
Бонус съдържанието или други
данни, съдържащи се на BDROM диска, не могат да бъдат
възпроизведени.
• Опитайте следното: 1 Извадете диска. B Изключете системата. 3 Извадете
и поставете отново USB устройството (стр. 33). D Включете системата. E
Поставете BD-ROM диска с BONUSVIEW/BD-LIVE.
Устройството не работи и
когато натиснете някой бутон
на устройството, на дисплея
на предния панел се извежда
индикация “CHILD LOCK”.
• Изключете функцията child lock (стр. 54).
Системното меню не работи.
• Натиснете бутона HOME на устройството за дистанционно управление.
USB устройство
Симптом
Системата не разпознава USB
устройство.
Проблеми и решения
• Опитайте следното:A Изключете системата. B Изключете и отново включете
USB устройството. C Включете системата.
• Уверете се, че USB устройството е здраво свързано към жака
(USB).
• Проверете дали USB устройството или кабелът са повредени.
• Проверете дали USB устройството е включено.
• USB устройството е свързано посредством USB хъб. Изключете и свържете
USB устройството директно към устройството.
Функция S-AIR
Симптом
Не се установява безжично
предаване (Индикаторът на S-AIR
подчиненото устройство мига
бавно в зелено или става червен).
От S-AIR подчиненото устройство
не се чува звук, чува се шум или
звукът прескача.
72BG
Проблеми и решения
• Проверете дали безжичният предавател е поставен правилно в устройството и
S-AIR подчиненото устройство (стр. 24).
• Проверете идентификацията на системата и S-AIR подчиненото устройство (стр.
45).
• Проверете настройката по съчетаването (стр. 47).
• Вижте “Ако безжичното предаване е нестабилно” (стр. 48).
• Предаването на звука е слабо. Преместете S-AIR подчиненото устройство, така
че индикаторът да светне в зелено.
• Преместете системата на разстояние от други безжични устройства.
• Избягвайте използването на други безжични устройства.
• Ако използвате друго основно S-AIR устройство, поставете двете устройства на
повече от 8 метра разстояние от системата.
• Поставете основното S-AIR устройство и S-AIR подчиненото устройство поблизо едно до друго.
• Избягвайте използването на уреди, които генерират електромагнитна енергия,
например микровълнова печка.
• Монтирайте основното S-AIR устройство и S-AIR подчиненото устройство на
разстояние от други безжични продукти.
• Вижте “Ако безжичното предаване е нестабилно” (стр. 48).
• Променете настройките по идентификацията на основното S-AIR устройство и
S-AIR подчиненото устройство.
• Изключете системата и S-AIR подчиненото устройство, след това ги включете
отново.
BRAVIA интернет видео
Симптом
Картината/звукът съдържат
смущения/някои програми се
извеждат със загуба на детайла,
особено при бързи или тъмни
сцени.
Изображението е твърде малко.
Проблеми и решения
• Качеството на картината/звука може да съдържа смущения в зависимост от
вашия интернет доставчик.
• Качеството на картината/звука може да бъде подобрено, като промените
скоростта на връзката. Sony препоръчва скорост на връзката от минимум 2.5
Mbps, за да възпроизвеждате видеоклипове със стандартно качество, и 10 Mbps,
за да възпроизвеждате видеоклипове с висока резолюция.
• Не всички видеоклипове съдържат звук.
• Натиснете , за да го увеличите.
Връзка към интернет
Симптом
Системата не може да бъде
свързана към Интернет
Проблеми и решения
• Проверете връзката към Интернет (стр. 25) и интернет настройките (стр. 64).
• Безжичните настройки на рутерa могат автоматично да се променят, ако
използвате Wi-Fi Protected Setup функцията преди да регулирате настройките на
рутерa. В този случай проверете безжичните настройки на компютъра.
Не можете да свържете плейъра
към безжичен LAN рутер.
• Проверете дали безжичният LAN рутер е включен.
• В зaвисимост от заобикалящата среда, като например стенен материал, условия
за приемане на радио вълни или препятствия между системата и безжичния
LAN рутер, разстоянието за връзка може да се намали. Преместете системата и
безжичния LAN рутер по-близо един до друг.
• Устройствата, които използват 2.4 GHz честота, като например микровълнова
печка, Bluetooth или цифрово безжично устройство, могат да попречат на
стабилната връзка. Отдалечете плейъра от тези устройства или ги изключете.
Желаният безжичен рутер не
се разпознава, дори когато
извършите [Scan].
• Натиснете RETURN, за да се върнете към предходния екран, и отново опитайте
[Scan]. Ако желаният безжичен рутер все още не може да бъде разпознат,
натиснете RETURN, за да изберете [Manual registration].
На екрана се извежда
съобщението [A new software version has been found on the network.
Perform update under “Network
Update.”], когато включите
системата.
• Вижте [Network Update] (стр. 58), за да обновите системата с нова версия на
софтуера.
Други
Симптом
На дисплея на предния панел се
извежда съобщението “Exxxx”.
Проблеми и решения
• Свържете се с най-близкия доставчик на Sony или с местния оторизиран сервиз
на Sony и им съобщете кода за грешка.
73BG
Допълнителна информация
Не можете да свържете компютър
към интернет, след като сте
извършили [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
Playable Discs
Забележка относно операциите за
възпроизвеждане на BD/DVD диск
Възможно е някои операции за възпроизвеждане
на BD/DVD диск да са умишлено фиксирани от
производителите на софтуера. Тъй като системата
възпроизвежда BD/DVD дискове в съответствие
със съдържанието на диска, създадено от
производителите на софтуера, е възможно някои
функции за възпроизвеждане да са недостъпни.
Забележки относно двуслойните
BD/DVD дискове
1)
2)
Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови и
непрекъснато развиващи се, е възможно някои дискове
да не могат да бъдат възпроизведени в зависимост от
типа на диска и версията. Изходният аудио сигнал е
различен в зависимост от източника, свързания изходен
жак и избраните аудио настройки.
BD-RE: версия 2.1
BD-R: версия 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R дискове с
органичен пигмент (LTH тип).
BD-R дисковете, записани на компютър, не могат да се
възпроизвеждат, ако са със записани скриптове.
3)
CD или DVD диск, който не е бил правилно
финализиран, няма да се възпроизведе. За повече
информация се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към записващото устройство.
Дискове, които не могат да бъдат
възпроизведени
• BD дискове с кутия
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD Audio дискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extras
• VCD/Super VCD дискове
• Страната с аудио материал на DualDisc
Забележки за дисковете
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на Compact Disc (CD)
стандарта. Някои DualDiscs и музикални дискове
са кодирани с технологии за защита на авторските
права. Моля, имайте предвид факта, че измежду
тези дискове има и такива, които не отговарят на
CD стандарта и е възможно те да не могат да се
възпроизведат с този продукт.
74BG
Възпроизвеждането на картината и звука може
да бъде прекъснато за момент, когато се сменят
слоевете.
Регионален код (Само за BD-ROM/
DVD VIDEO дискове)
Системата ви е снабдена с регионален код,
отпечатан на задната страна на устройството,
и възпроизвежда само BD-ROM/DVD VIDEO
дискове (само за възпроизвеждане), обозначени с
идентични регионални кодове или
.
7)
Файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Видео7)
Формат на файла
Разширение
Системата не възпроизвежда тези файлове чрез
функцията DLNA renderer.
Забележка
• Възможно е някои файлове да не се възпроизведат
в зависимост от формата, кодирането на файла,
условията на запис или състоянието на DLNA сървъра.
Some files edited on a PC may not play.
• Възможно е някои файлове, редактирани на компютър,
да не се възпроизведат.
• Системата може да разпознае следните файлове или
папки в BD, DVD, CD и USB устройствата:
– папки до 5-то ниво на дървовидната структура
– до 500 файла в едно ниво на дървовидната структура
• Системата може да разпознае следните файлове или
папки, запаметени в DLNA сървъра:
– папки до 20-то ниво на дървовидната структура
– до 999 файла в едно ниво на дървовидната структура
Музика
Формат на файла
Разширение
Формат на файла
Разширение
Системата не възпроизвежда кодирани файлове,
кодирани като DRM.
1)
2)
ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео
формат, разработен от DivX Inc. Този продукт е
официално сертифициран DivX® продукт и може да
възпроизвежда DivX® видео. За повече информация и
за инструментите на софтуера, които да преобразуват
файлове в DivX видео, посетете www.divx.com.
ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON DEMAND: Това DivX
Certified® устройство трябва да бъде регистрирано,
за да възпроизвежда DivX Video-on-Demand (VOD)
съдържание. За да получите регистрационен код,
открийте DivX VOD секцията в менюто с настройки
на устройството. За да довършите процеса по
регистрацията, посетете vod.divx.com с този код, за да
научите повече за DivX VOD.
Системата възпроизвежда файлове в AVCHD формат,
които са записани на цифрова видеокамера и др. Диск
в AVCHD формат, който не е правилно финализиран,
няма да може да се възпроизведе.
4)
Системата не възпроизвежда кодирани файлове, като
например Lossless формати др.
3)
5)
Системата не може да възпроизвежда файлове в такъв
формат на DLNA сървър.
6)
Системата може да възпроизвежда само видео със
стандартна резолюция на DLNA сървъра.
75BG
Допълнителна информация
Снимки7)
• Възможно е някои USB устройства да не работят с
тази система.
• Системата може да разпознае Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет или
HDD), които са FAT-съвместими и не са разделени на
части, Still Image Capture Device (SICD) устройства и
(USB) жак)
101 клавиатури (само за левия
• За да избегнете повреда на данните или USB паметта
и други устройства, изключете системата, когато
включвате или изключвате USB памет или други
устройства.
• Възможно е системата да не възпроизвежда плавно
видео файлове с висок битрейт на DATA CD.
Препоръчваме ви да възпроизвеждате такива файлове,
като използвате DATA DVD.
Поддържани аудио формати
Аудио форматите, поддържани от тази система, са следните.
Формат
Функция
a: Формат, който се поддържа.
–: Формат, който не се поддържа.
Забележка
• В случай на аудио формат, който съдържа сигнали за защита на авторското право, като например Super Audio CD или
DVD-Audio, през жаковете HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не се въвежда звук.
Изходна видео резолюция
Изходната резолюция се различава в зависимост от настройката [Output Video Format] в меню
[Screen Settings] (стр. 59).
Когато [Output Video Format]
е зададен в положение [HDMI]
Настройка
на
резолюцията
жак VIDEO
OUT
жакове COMPONENT VIDEO OUT
Когато [Output Video Format]
е зададен в положение [Component Video]
жак HDMI
OUT
жак VIDEO
OUT
жакове COMPONENT VIDEO OUT
жак HDMI
OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
720p*
720p
480i/576i
720p*
720p
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
1080p
480i/576i
1080i*
1080p
не се избира
не се избира
не се избира
* Защитеното съдържание в DVD дисковете се извежда с резолюция 480p/576p.
Когато [Output Video Format] е зададен в положение [Video]
От жаковете VIDEO OUT или COMPONENT VIDEO OUT се извеждат 480i/576i видео сигнали, а от
жака HDMI OUT се извеждат 480p/576p видео сигнали.
76BG
Секция LAN
Технически характеристики
Терминал LAN (100)
100BASE-TX терминал
Секция тунер
Секция усилвател
POWER OUTPUT (измерена)
Преден ляв +
105 W + 105 W (при 3 ома,
Преден десен:
1 kHz, 1 % THD)
POWER OUTPUT (примерна)
Преден ляв/Преден
167 W (за всеки канал при
десен/Централен:
3 ома, 1 kHz)
Субуфер:
165 W (при 3 ома, 80 Hz)
Входове (Аналогови)
AUDIO (IN)
Чувствителност: 450/250 mV
Входове (Цифрови)
DIGITAL (SAT/CABLE OPT), DIGITAL IN (TV OPT)
Поддържани формати: LPCM
2CH (до 48 kHz), Dolby Digital,
DTS
Секция видео
Изходи
Секция HDMI
Конектор
Видео входове
Тип А (19 пина)
HDMI (IN 1), HDMI (IN 2):
2):
640 480p@60 Hz
720 480i@59.94/60 Hz
720 480p@59.94/60 Hz
1280 720p@59.94/60 Hz
1920 1080i@59.94/
60 Hz
1920 1080p@59.94/
60 Hz
720 576i@50 Hz
720 576p@50 Hz
1280 720p@50 Hz
1920 1080i@50 Hz
1920 1080p@50 Hz
1920 1080p@24 Hz
BD/DVD/Super Audio CD/CD система
Система за формата
на сигнала
PAL/NTSC
Секция USB
Жак
(USB):
Максимално
напрежение:
Тип А (За включване на
USB памет, четец за карти,
цифров фотоапарат и цифрова
видеокамера)
500 mA
Секция FM тунер
Обхват на настройка
Антена
PLL кварцово-заключен
цифров синтезатор
87.5 MHz - 108.0 MHz
(на стъпка от 50 kHz)
FM кабелна антена
Терминали на антената 75 ома, небалансирани
Междинна честота
10.7 MHz
Говорители
Предни/съраунд (SS-TSIZ1)
Система на
говорителите
Говорители
За високите честоти:
За ниските честоти:
Двупосочна, система
говорители с 2 тела,
бас-рефлекс
20 mm конусовиден тип
40 mm х 70 mm конусовиден
тип
3 ома
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Предни говорители (след сглобяване):
200 mm x 1,100 mm x 230 mm
(ш/в/д) (вертикално поставени)
200 mm x 1,100 mm x 255 mm
(ш/в/д) (изправени)
Съраунд говорители (след сглобяване)
103 mm x 335 mm x 103 mm
(ш/в/д) (вертикално
поставени)
103 mm x 356 mm x 103 mm
(ш/в/д) (изправени)
Тегло (прибл.)
Предни говорители (след сглобяване)
2.9 kg
Съраунд говорители (след сглобяване)
0.6 kg
Централен говорител (SS-CTB101)
Система на говорителя Пълен обхват, Акустична
окачване, Магнитно екраниран
Говорител
30 mm x 60 mm,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (прибл.)
290 mm x 49 mm x 49 mm
(ш/в/д)
Тегло (прибл.)
0.28 kg
Субуфер (SS-WSIZ1)
Система на говорителя Субуферна система, бас-рефлекс
Говорител
180 mm, конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
77BG
Допълнителна информация
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ома
PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p 75 ома
Система
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
275 mm x 405 mm x 275 mm
(ш/в/д)
7.5 kg
Общи
Изисквания към
захранването
Консумация на
електроенергия
Размери (прибл.)
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Включена: 110 W
Режим на готовност: 0.3 W
(в режим на пестене на енергия)
430 mm x 83 mm x 355 mm
(ш/в/д) включително издадените
части, като гнездото за
безжичния предавател;
430 mm x 83 mm x 384 mm
(ш/в/д) включително безжичния
Тегло (прибл.)
предавател (EZW-RT10)
5.3 kg
Съраунд усилвател
POWER OUTPUT (измерена)
80 W + 80 W (при 3 ома,
1 kHz, 1 % THD)
POWER OUTPUT (примерна)
167 W (за всеки канал при
3 ома, 1 kHz)
Измерен импеданс
Общи
Изисквания към
захранването
Консумация
на електроенергия
Режим на готовност
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
3 - 16 Ω
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Включен: 50 W
1 W (в режим на пестене
на енергия) 0.18 W (в
изключено положение)
206 mm x 60 mm x 256 mm
(ш/в/д) с поставен безжичен
предавател
1.3 kg
Безжичен предавател (EZW-RT10/EZW-RT10A)
Комуникационна
система
Честотен обхват
Метод на модулация
Изисквания към
захранването
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
S-AIR спецификация версия 1.0
2.4000 GHz - 2.4835 GHz
DSSS
DC 3.3 V, 350 mA
50 mm x 13 mm x 60 mm (ш/в/д)
24 g
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
78BG
• Консумация на енергия в режим на готовност
0.3 W (главно устройство), 0.18 W (съраунд
усилвател).
• При изработката на печатните платки не са
използвани халогенни огнезащитни агенти.
• Над 85% ефикасност на мощността на
усилвателя е постигната с изцяло цифровия
усилвател, S-Master.
Списък с езикови кодове
Изписването на езиците отговаря на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код Език
Код Език
Код Език
1027 Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabic
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Byelorussian
1059 Bulgarian
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali;
Bangla
1067 Tibetan
1070 Breton
1079 Catalan
1093 Corsican
1097 Czech
1103 Welsh
1105 Danish
1109 German
1130 Bhutani
1142 Greek
1144 English
1145 Esperanto
1149 Spanish
1150 Estonian
1151 Basque
1157 Persian
1165 Finnish
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 French
1181 Frisian
1183 Irish
1186 Scots Gaelic
1194 Galician
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croatian
1229 Hungarian
1233 Armenian
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indonesian
1253 Icelandic
1254 Italian
1257 Hebrew
1261 Japanese
1269 Yiddish
1283 Javanese
1287 Georgian
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambodian
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latin
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lithuanian
1334 Latvian; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonian
1350 Malayalam
1352 Mongolian
1353 Moldavian
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Maltese
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Dutch
1379 Norwegian
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Polish
1435 Pashto; Pushto
1436 Portuguese
1463 Quechua
1481 RhaetoRomance
1482 Kirundi
1483 Romanian
1489 Russian
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Serbo-Croatian
1503 Singhalese
1505 Slovak
1506 Slovenian
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albanian
1512 Serbian
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Swedish
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turkish
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ukrainian
1564 Urdu
1572 Uzbek
1581 Vietnamese
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chinese
1697 Zulu
Допълнителна информация
Код Език
1703 не е определен
Списък с кодове за Родителски контрол/Регионални кодове
Код Регион
Код Регион
Код Регион
Код Регион
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgium
2070 Brazil
2090 Chile
2092 China
2093 Colombia
2115 Denmark
2165 Finland
2174 France
2109 Germany
2200 Greece
2219 Hong Kong
2248 India
2238 Indonesia
2239 Ireland
2254 Italy
2276 Japan
2304 Korea
2333 Luxembourg
2363 Malaysia
2362 Mexico
2376 Netherlands
2390 New Zealand
2379 Norway
2427 Pakistan
2424 Philippines
2428 Poland
2436 Portugal
2489 Russia
2501 Singapore
2149 Spain
2499 Sweden
2086 Switzerland
2543 Taiwan
2528 Thailand
2184 United
Kingdom
79BG
BD-ROM
Речник на термините
AVCHD
AVCHD представлява формат с висока
резолюция за цифрови видеокамери и служи за
запис на сигнали с SD (стандартна резолюция)
или HD (висока резолюция) по спецификация
1080i* или спецификация 720p** на DVD
дискове чрез използването на високоефективни
технологии на компресирано кодиране.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е предназначен за
компресиране на видео данните, а Dolby Digital
или Линейната PCM система - за компресиране
на аудио данните. Форматът MPEG-4 AVC/H.264
е способен да компресира изображения с поголяма ефективност от стандартните формати за
компресиране на изображения. Форматът MPEG4 AVC/H.264 позволява видео сигнал с висока
резолюция (HD), заснет с цифрова видеокамера,
да бъде записан на DVD дискове по същия
начин, както телевизионен сигнал със стандартна
резолюция (SD).
* Спецификация с висока резолюция, която съчетава
1080 ефективни линии на сканиране с презредов
формат.
**Спецификация с висока резолюция, която съчетава
720 ефективни линии на сканиране с прогресивен
формат.
BD-J приложение
Форматът BD-ROM поддържа Java за
интерактивни функции.
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
са дискове, произвеждани с търговски цели,
които имат същия капацитет за съхранение на
данни както и BD дисковете, изброени подолу. За разлика от обикновените носители на
филмово и видео съдържание, тези дискове
притежават разширени възможности, като
например интерактивно съдържание, функции
на менюто, използващи помощни менюта, избор
на субтитрите и изреждане на кадри. Въпреки че
BD-ROM дисковете могат да съдържат всякакъв
вид данни, повечето BD ROM дискове се
използват за запис на филми във формат с висока
резолюция за възпроизвеждане на Blu-ray Disc/
DVD плейъри.
Blu-ray Disc (BD)
Това е дисков формат, разработен за запис/
възпроизвеждане на видео материали с висока
резолюция (HD) (За HDTV и други), както
и за съхранение на големи масиви с данни.
На еднослойните BD дискове могат да бъдат
съхранени до 25 GB, а на двуслойните - до 50 GB
данни.
Digital Cinema Auto Calibration (D.C.A.C)
Digital Cinema Auto Calibration (Автоматично
калибриране за цифрово кино) (D.C.A.C.)
“BD-J” позволява на създателите на
интерактивни BD-ROM заглавия почти
неограничени възможности.
Системата Digital Cinema Auto Calibration е
разработена от Sony, за да измерва и задава
автоматично настройките на говорителите според
средата, в която слушате за кратко време.
BD-R
Dolby Digital
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) е еднократно
записваем Blu-ray Disc, който има същия
капацитет за съхранение на данни както
и BD дисковете, изброени по-долу. Тъй
като записването на данните може да бъде
само еднократно и дискът не може да бъде
презаписан, BD-R дисковете са подходящи за
архивиране на ценни данни или за съхранение и
разпространение на видео материали.
Този формат за кино звук е по-усъвършенстван
от Dolby Surround Pro Logic. В този формат
говорителите за съраунд звук извеждат стерео
звук с разширен честотен диапазон, като звукът
за нискочестотния субуфер е в отделен канал.
Този формат се нарича също и “5.1”, като
субуферният канал е предназначен като 0.1 канал
(защото функционира само когато е необходим
нискочестотен ефект). Всички шест канала в този
формат се записват отделно, за да се постигне подоброто отделяне на звука. Освен това, тъй като
данните за всички канали се обработват в цифров
вид, появата на смущения е сведена до минимум.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) е многократно
записваем и презаписваем Blu-ray Disc,
който има същия капацитет за съхранение на
данни както и BD дисковете, изброени подолу. Възможността за презапис на данните
дава голямо преимущество за използване на
приложения за допълнително редактиране и
отместване във времето.
80BG
Dolby Digital Plus
Разработена като продължение на Dolby Digital,
тази технология за аудио кодиране поддържа
7.1-многоканален съраунд звук.
Dolby Pro Logic II
DTS-HD High Resolution Audio
Dolby Pro Logic II извежда пет пълночестотни
изходни канала от двуканални източници. Това се
постига чрез използването на модерен матричен
съраунд декодер с висока чистота, който
извлича пространствените характеристики на
оригиналния запис без да добавя нови звуци или
тонални оттенъци.
DTS-HD е разработен като разширение на
формата DTS Digital Surround. Той поддържа
максимална семплираща честота 96 kHz и
7.1-многоканален съраунд звук.
xКино режим
Кино режимът се използва за стерео
телевизионни предавания и за всички програми,
кодирани с Dolby Surround. Резултатът е
подсилена насоченост на звуковото поле,
доближаваща се до качеството на разделения
5.1-канален звук.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD е кодираща технология без
загуба на данни, която поддържа до 8 канала
многоканален съраунд звук за новото поколение
оптични дискове. Възпроизведеният звук е
съвършено препредаване на оригиналния
източник.
DTS
Технология за компресия на цифрови аудио
данни, разработена от DTS, Inc. Тази технология
поддържа 5.1-канален съраунд звук. Задният
канал е стерео, а звукът за нискочестотния
субуфер е в отделен канал. DTS осигурява
същите 5.1 отделни канали, използвани за
възпроизвеждането на висококачествен цифров
звук. Доброто отделяне на каналите се постига
като данните за всички канали се записват
отделно и се обработват в цифров вид.
DTS Neo:6
Тази технология конвертира аудио сигнал,
записан като двуканално стерео, за
възпроизвеждане в 6.1-канален звук. Можете
да избирате измежду два режима в зависимост
от предпочитания от вас източник на
възпроизвеждане – режим CINEMA за филми и
режим MUSIC за стерео източници като музика.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio има максимална скорост
на прехвърляне 24.5 Mbps и използва компресия
без загуба на данни (Lossless). DTS-HD Master
Audio отговаря на максимална семплираща
честота 192 kHz и максимум 7.1 канала.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) е нова,
оригинална технология за домашно кино, която
използва последните технологии за акустична
и цифрова обработка на аудио сигналите. Тя се
основава на прецизното измерване на данни,
извършени в звукозаписно студио.
С помощта на HD-D.C.S. технологията, вие
можете да се насладите на Blu-ray и DVD
филми в домашни условия, като филмите се
характеризират не само с високо качество на
звука, но и с най-доброто възможно въздействие,
както е било намерението на тон-режисьора.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI е интерфейс, който поддържа видео и
аудио сигнали в единична цифрова връзка, и ви
позволява да се насладите на висококачествена
цифрова картина и звук. Спецификацията HDMI
поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection) технология за защита авторските
права, снабдена с кодираща технология за
цифрови видео сигнали.
Презредов формат (Презредово сканиране)
Презредовият формат е NTSC стандартен метод
за извеждане на телевизионни изображения при
30 кадъра за секунда. Всеки кадър се сканира два
пъти – редувайки се между четните сканиращи
линии и след това нечетните сканиращи линии,
60 пъти в рамките на една секунда.
LTH (Low to High)
LTH е звукозаписна система, поддържаща BD-R
дискове с органични пигменти.
81BG
Допълнителна информация
Като един от методите за декодиране на формата
Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic извежда
четири канала от 2-канален звук. Сравнен с
предишната система Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic репродуцира преминаването на
звука отляво надясно по-естествено и локализира
звуците по-прецизно. За да се възползвате
максимално от Dolby Surround Pro Logic, трябва
да имате два говорителя за съраунд звук и един
централен говорител. Говорителите за съраунд
звук извеждат моно звук.
DTS-HD High Resolution Audio има максимална
скорост на прехвърляне 6 Mbps с компресия, при
която се губят данни (Lossy).
Parental Control (Родителски контрол)
Функция на BD/DVD дисковете за ограничаване
на възпроизвеждането според възрастта на
потребителите в съответствие с нивото на
ограничение за всяка страна. Ограничението
е различно за различните дискове; когато бъде
активирано, възпроизвеждането спира напълно,
сцените с насилие се прескачат или се заменят с
други сцени и така нататък.
PhotoTV HD
“PhotoTV HD” ви осигурява снимки с висока
детайлност на изображението и фотографско
изражение на по-приглушените текстури и
цветове. Ако свържете Sony “PhotoTV HD”съвместими устройства посредством HDMI
кабел, ще можете да се насладите на цял нов свят
от снимки със спиращо дъха Full HD качество.
Например, деликатната текстура на човешката
кожа, цветята, пясъка и вълните вече може
да бъде показана на голям екран с прекрасно
фотографско качество.
Pop-up menu (Помощно меню)
Това е меню с увеличени възможности за
работа с BD-ROM. Помощното (pop-up) меню
се извежда, когато натиснете бутона POP UP/
MENU по време на възпроизвеждане и може
да бъде използвано, докато възпроизвеждането
продължава.
Прогресивен формат (последователно
сканиране)
За разлика от презредовия формат,
прогресивният формат може да възпроизведе
50-60 кадъра за секунда, като възпроизведе
всички сканиращи линии (525 линии за NTSC
системата). Цялостното качество на картината се
подобрява и снимките, текста и хоризонталните
линии се извеждат по-изострени. Този формат е
съвместим с 525 или 625 прогресивния формат.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio frequency)
В последно време се наблюдава бързото
разпространение на BD/DVD носители, цифрово
излъчване и други висококачествени носители.
За да се погрижи деликатните нюанси на
тези висококачествени носители да бъдат
предадени без влошаване на картината, Sony
разработи технология, наречена “S-AIR”, за
радио предаването на цифрови аудио сигнали
без компресия, като включи тази технология в
модели EZW-RT10/EZW-RT10А/EZW-T100.
82BG
Тази технология предава цифрови аудио сигнали
без компресия, използвайки 2.4 GHz обхват на
ISM обхвата (Industrial, Scientific, and Medical band – индустриален, научен и медицински
обхват), който се ползва от безжични LAN и
Bluetooth приложения.
24p True Cinema
Филмите, заснети с филмова камера, се състоят
от 24 кадъра в секунда.
Тъй като конвенционалните телевизори (както
катодно-лъчевите, така и с плоски панели)
извеждат кадрите в интервал 1/60 или 1/50
от секундата, 24-те кадъра не се извеждат
равномерно.
Когато свържете устройството към телевизор
с функция 24p, плейърът извежда всеки кадър
с интервал 1/24 от секундата – същият, с който
първоначално е била заснета лентата в кинокамерата, като по този начин възпроизвежда
съвсем точно оригиналното кино-изображение.
Азбучен указател
Числа
FM MODE 42
24p True Cinema 82
HDMI
3D 32
3D Output Setting 59
YCbCr/RGB (HDMI) 60
HDMI (High-Defenition Multimedia Interface) 81
HDMI Deep Colour изход 60
A-Z
Internet Video Unrated 62
A/V SYNC 38
LTH 81
ARC 20
NIGHT MODE 41
Attenuate – AUDIO 60
Audio DRC 60
Audio Return Channel 20, 63
AVCHD 80
BD
BD Audio MIX настройка 60
BD Интернет връзка 61
OSD 62
PhotoTV HD 82
RDS 43
S-AIR 45, 82
RF Change 48
S-AIR приемник 45
Готовност 46
Режим 46
Сдвояване 47
BD/DVD-ROM 1080/24p изход 60
S-AIR настройки 62
BD-LIVE 32
SLEEP 54
BD-R 80
BD-RE 80
Blu-ray Disc 80
SYSTEM MENU 30, 38, 41
TV Type 59
USB 33
WEP 26
BONUSVIEW 32
WPA2-PSK (AES) 26
BRAVIA интернет видео 35
WPA2-PSK (TKIP) 26
CD 74
Child Lock 54
Cinema Conversion Mode 59
D.C.A.C (Цифрова кино автоматична настройка) 51, 80
DivX®VOD 63
DLNA 35, 64
Dolby Digital 39, 80
Dolby Digital Plus 80
Dolby Pro Logic II 81
Dolby Surround Pro Logic 81
Dolby TrueHD 81
DTS 39, 81
DTS Neo:6 81
DTS-HD 81
DVD 74
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
А-Я
Автоматичен режим на готовност 63
Автоматична настройка 51, 61
Автоматично извеждане на информация 63
Автоматично стартиране на “забава” 64
Аудио изход 60
Аудио настройка на BD дискове 60
Аудио настройки 60
Вид на телевизора 59
Връщане на настройките във фабричните
им стойности 64
Диагностика на интернет връзка 64
Димер 62
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани 74
Дисплей на предния панел 9
Забава 35
Заден панел 10
Звук от мултиплексно предаване 40
83BG
Звук 61
Звуков ефект 61
Изреждане на изображения 38
Изходен видео формат 59
Интернет настройки 64
Интернет съдържание 35
Информация за възпроизвеждане 33
Информация за системата 64
Канали за възпроизвеждане на Super Audio CD 62
Лесна настройка (Easy Setup) 27, 64
Меню на BD/DVD диска 61
Мрежови настройки 64
Музикални настройки 62
Намаляване на смущенията на IP съдържание 37
Настройка за размера на телевизионния екран
при 3D 59
Настройки за Gracenote 63
Настройки за връщане на аудио канала 20, 63
Настройки за гледане на BD/DVD дискове 61
Настройки за родителски контрол 62
Настройки на говорителя 52, 61
Връзка 53
Ниво 53
Разстояние 53
Настройки на екрана 59
Настройки на сървъра за връзка 64
Нецензуриран интернет видеоклипове 62
Нулиране на персонална информация 64
Нулиране 64
Обновяване чрез Интернет 59
Обновяване 58, 59
Опции за renderer 64
Опции за запазване на BD данни 61
Парола 62
84BG
Преден панел 8
Презредов формат 81
Прогресивен формат 82
Пропорция на екрана за DVD дискове 59
Регионален код за Родителски контрол 62
Регионален код 74
Регистрация на дистанционно BD устройство 64
Регистрирани дистанционни BD устройства 64
Режим за бързо стартиране 63
Режим на настройка 58
Режим на опознаване 58
Режим пауза 60
Родителски контрол за BD дискове 62
Родителски контрол за DVD дискове 62
Родителски контрол за интернет видео 62
Родителски контрол 82
Скрийн сейвър 63
Слой за възпроизвеждане на Super Audio CD 62
Слой за възпроизвеждане на хибриден BD диск 61
Списък с езикови кодове 79
Субтитри 61
Тест сигнал 54
Управление на HDMI (Control for HDMI) 49, 63
Упътване за настройка на устройството за дистанционно
управление 58
Усилвател за съраунд звук 11, 45
Устройство за дистанционно управление 12
Формат на екрана 59
Функция за пращане на аудио сигнали 20, 63
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще. За да научите повече подробности относно
всички актуализации до момента, моля, посетете следния интернет адрес. http://support.sony-europe.com/
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising