Sony | BDV-EF420 | Sony BDV-EF420 Инструкции за експлоатация

4-418-860-91(1) (BG)
Blu-ray Disc™/
DVD система
за домашно кино
Инструкции за експлоатация
BDV-EF420/BDV-EF220
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не монтирайте устройството
в затворено пространство, като
например библиотека или
вграден шкаф.
За да намалите опасността
от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на
устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не поставяйте върху
устройството източници на
открит пламък, като например
запалени свещи.
За да намалите опасността от
пожар или токов удар, не
допускайте върху устройството
да попадат капки или пръски
и не поставяйте върху него
съдове, пълни с течности,
например вази.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени
батерии на прекалено висока
температура, като например
слънце, огън или подобни.
За да се предотврати нараняване,
устройството трябва да бъде
здраво закрепено за пода/стената
в съответствие с инструкциите за
монтаж.
Да се използва само на закрито.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи риска от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч,
използван в тази Blu-ray Disc/
DVD система за домашно кино,
е вреден за очите, не се опитвайте
да разглобите корпуса.
За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте само
към квалифициран персонал.
2BG
Това устройство
е класифицирано като ЛАЗЕРЕН
продукт от КЛАС 3R. При
отварянето на предпазния капак
на лазера се излъчва видимо
и невидимо лазерно излъчване,
затова избягвайте директно
излагане на очите.
Тази маркировка се намира
на предпазния капак на лазера
вътре в корпуса.
Това устройство
е класифицирано като
ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1.
Тази маркировка се намира
върху задната външна страна.
Табелката се намира на долната
външна страна.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите от
Европейския съюз и други
държави в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той
не трябва да се третира като
битов отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата му обработка
като отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
го закупили.
Изхвърляне
на използвани
батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други
държави в Европа със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се третира като
битов отпадък.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химичен
символ. Химичните символи
за живак (Hg) или олово (Pb)
се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005%
живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии,
ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните отрицателни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, в края на
живота на продукта го предайте
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване.
За всички други батерии
прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията
в подходящ пункт за рециклиране
на използвани батерии.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батерия се обърнете
към местната администрация, към
службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от
който сте закупили продукта.
Забележка за клиентите:
следващата информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Производител на този
продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Упълномощен
представител за ЕМС
и безопасност на продуктите
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси относно сервизното
обслужване или гаранцията
вижте адресите, посочени
в отделните документи за това.
Предпазни мерки
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при
използване на свързващ кабел,
не по-дълъг от 3 метра.
За източниците на захранване
• Устройството не е изключено
от захранването, докато
е включено в контакта на
електрическата мрежа, дори
ако самото то е изключено.
• Тъй уредът се изключва от
електрическата мрежа със
щепсела, включете го
в леснодостъпен контакт. Ако
забележете нещо необичайно
във функционирането
на устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
За гледането на 3D
видеоизображения
Някои хора може да изпитат
дискомфорт (като например
напрежение в очите, умора или
гадене), докато гледат 3D
видеоизображения. Sony
препоръчва всички зрители да
правят редовни почивки, докато
гледат 3D видеоизображения.
Дължината и честотата
на необходимите почивки
са различни при отделните
хора. Трябва да определите
оптималния си режим.
Ако изпитвате какъвто и да
е дискомфорт, трябва да спрете
да гледате 3D
видеоизображения, докато
дискомфортът премине.
Консултирайте се с лекар, ако
считате това за нужно. Трябва
също да прегледате
(i) ръководството и/или
съобщенията за внимание на
всички други устройства, които
използвате с продукта, или
съдържанието на Blu-ray Disc,
който се възпроизвежда с този
продукт, както и (ii) уебсайта ни
(http://esupport.sony.com/) за
най-актуалната информация.
Зрението на малките деца
(особено тези под шест години)
е в процес на развитие.
Консултирайте се с лекар
(като например педиатър или
офталмолог), преди да позволите
на малки деца да гледат 3D
видеоизображения.
Възрастните трябва да наглеждат
малките деца, за да се уверят,
че спазват препоръките,
изброени по-горе.
Защита срещу копиране
• Консултирайте се относно
системите за разширена защита
на съдържание, използвани
както с Blu-ray Disc, така
и с DVD носители. Тези
системи, наричани AACS
(Разширена система за достъп
до съдържание) и CSS (Система
за скремблиране на
съдържанието), може да
съдържат ограничения
за възпроизвеждането,
аналоговия изходен сигнал
и други подобни функции.
Функционирането на този
продукт и поставените
ограничения може да варират
в зависимост от датата
на покупка, тъй като
управителният съвет на AACS
може да приеме или промени
своите правила за ограничаване
след момента на покупката.
• Забележка за Cinavia
Този продукт използва
технология от Cinavia, за да
ограничи използването на
неупълномощени копия на
някои достъпни в търговската
мрежа филми и видеоклипове
и техните аудиозаписи. Когато
бъде засечено забранено
използване на
неупълномощено копие,
се показва съобщение
и възпроизвеждането или
копирането се прекратяват.
Повече информация за
технологията на Cinavia има
в онлайн информационния
център за клиенти на Cinavia на
адрес http://www.cinavia.com.
За да поискате допълнително
информация за Cinavia по
пощата, изпратете пощенска
карта с адреса си до: Cinavia
Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, САЩ.
Авторски права
и търговски марки
• Тази система използва Dolby*
Digital и системата за дигитален
съраунд DTS**.
* Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby и символът
„двойно D“ са търговски
марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз
според номера на патенти
в САЩ: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други
3BG
издадени и предстоящи
патенти в САЩ и по
света. DTS-HD, символът,
както и DTS-HD
и символът заедно
са регистрирани
търговски марки на DTS,
Inc.. Продуктът включва
софтуер. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
• Тази система включва
технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логотипът на HDMI
и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки
или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в САЩ и други държави.
• Java е търговска марка на Oracle
и/или нейните свързани
фирми.
• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“
са търговски марки на
асоциацията Blu-ray Disc.
• „Blu-ray Disc“ е търговка марка.
• Логотипите на „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ и „Компактдиск“
са търговски марки.
• „Blu-ray 3D“ и логотипът
на „Blu-ray 3D“ са търговски
марки на асоциацията Blu-ray
Disc.
• „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
• „AVCHD“ и логотипът
на „AVCHD“ са търговски
марки на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“
са търговски марки на
Sony Corporation и Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ е регистрирана
търговска марка на Sony
Computer Entertainment Inc.
• Технологията за разпознаване
на музика, видео и свързани
данни се предоставя от
Gracenote®. Gracenote
е индустриалният стандарт
в технологията за разпознаване
на музика и доставянето на
сродно съдържание. За повече
4BG
информация посетете
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc
и свързани с музика
и видеосъдържание данни
от Gracenote, Inc., авторско
право © от 2000 г. до днес
Gracenote. Gracenote Software,
авторско право © от 2000 г. до
днес Gracenote. За този продукт
или услуга важат един или
повече патенти, собственост
на Gracenote. Вижте уебсайта
на Gracenote за неизчерпателен
списък на приложимите
патенти на Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, логотипът на
Gracenote, както и логотипът на
„Powered by Gracenote“ са или
регистрирани търговски марки,
или търговски марки
на Gracenote в САЩ и/или
други държави.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
и Wi-Fi Alliance® са
регистрирани марки на Wi-Fi
Alliance.
• WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ са марки
на Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD“ и логотипът на
„PhotoTV HD“ са търговски
марки на Sony Corporation.
• Технологията за аудио
кодиране и патентите за MPEG
Layer-3 са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Този продукт включва
собствена технология под
лиценз от Verance Corporation
и е защитен с патент на САЩ
7,369,677 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ
и по света, както и с авторско
право и защита на търговска
тайна за определени аспекти
на тази технология. Cinavia
е търговска марка на Verance
Corporation. Авторско право
2004-2010 Verance Corporation.
Всички права запазени
от Verance. Забранено
е подлагането на обратно
конструиране
и разглобяването.
• iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano и iPod touch
са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани
в САЩ и други държави.
• „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че
електронният аксесоар
е предназначен за свързване
конкретно към iPod или
съответно iPhone и че е одобрен
от разработчика като
отговарящ на стандартите за
производителност на Apple.
Apple не носи отговорност
за функционирането на това
устройство или за
съответствието му със
стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че
използването на този аксесоар
с iPod или iPhone може
да окаже влияние върху
ефективността на
безжичната връзка.
• Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
Този продукт съдържа
технология, която е обект
на определени права на
интелектуална собственост
на Microsoft. Употребата или
разпространението на тази
технология извън този продукт
са забранени без съответния
лиценз или лицензи
от Microsoft.
Собствениците на съдържание
използват технологията на
Microsoft® за достъп до
съдържание PlayReady™ за
защита на интелектуалната им
собственост, включително
защитено с авторски права
съдържание. Това устройство
използва технологията
PlayReady за достъп до
съдържание, защитено
с PlayReady и/или с WMDRM.
Ако устройството не успее
да приложи правилно
ограниченията върху
използването на
съдържанието, собствениците
му могат да изискат от Microsoft
да отмени възможността на
устройството да използва
защитено с PlayReady
съдържание. Отмяната не
трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или
върху такова, защитено от
други технологии за достъп до
съдържание. Собствениците на
съдържание могат да изискат
от вас да надстроите PlayReady,
за да имате достъп до тяхното
съдържание. Ако откажете да
извършите надстройката, няма
да имате достъп до
съдържание, което я изисква.
• DLNA®, логотипът на DLNA
и DLNA CERTIFIED™ са
търговски марки, търговски
марки за услуги или знаци
за съответствие на Digital Living
Network Alliance.
• Браузър Opera® от Opera
Software ASA. Авторско право
1995-2010 Opera Software ASA.
Всички права запазени.
• Всички други търговски марки
са търговски марки на
съответните им притежатели.
• Другите наименования на
системи и продукти са
основно търговски марки
или регистрирани търговски
марки на производителите.
Символите ™ и ® не
са включени в този документ.
Информация за лиценза
за крайния потребител
Gracenote® Лицензно
споразумение с крайния
потребител
Това приложение или
устройство съдържа софтуер
от Gracenote, Inc. of Emeryville,
California („Gracenote“).
Софтуерът от Gracenote
(„Софтуер от Gracenote“)
позволява на това приложение
да извършва идентификация на
диск и/или файл и да получава
информация, свързана с музика,
включително име, изпълнител,
запис и заглавие („Данни от
Gracenote“) от онлайн сървъри
или вградени бази от данни
(наричани общо „сървъри на
Gracenote“), и да извършва други
функции. Можете да използвате
данните от Gracenote само чрез
предвидените за крайния
потребител функции на това
приложение или устройство.
Съгласявате се, че ще използвате
данните от Gracenote, софтуера
на Gracenote и сървърите на
Gracenote само за своя собствена
потреба и с нетърговска цел.
Съгласявате се да не назначавате,
копирате, прехвърляте или
предавате софтуера на Gracenote
или данните от Gracenote на
трети лица. СЪГЛАСЯВАТЕ
СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ
ДАННИТЕ ОТ GRACENOTE,
СОФТУЕРА НА GRACENOTE
ИЛИ СЪРВЪРИТЕ НА
GRACENOTE С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО
В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
Съгласявате се, че
неизключителният ви лиценз
да използвате данните
от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на
Gracenote ще бъде прекратен,
ако нарушите тези ограничения.
Ако лицензът ви бъде прекратен,
се съгласявате да преустановите
всяко използване на данните от
Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote.
Gracenote запазва всички права
над данните от Gracenote,
софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote,
включително всички права
за собственост. При никакви
обстоятелства Gracenote няма да
носи отговорност за плащания
до вас за информация, която сте
предоставили. Съгласявате се,
че Gracenote, Inc. може да
наложи правата си по силата на
настоящото споразумение
спрямо вас директно от свое име.
Услугата на Gracenote използва
уникален идентификатор за
проследяване на заявки за
статистически цели. Целта
на зададения на произволен
принцип цифров
идентификатор е да позволи
на услугата на Gracenote да брои
заявките, без да добива
информация за вас. За повече
информация вижте уеб
страницата с декларацията
за поверителност на Gracenote
за услугата на Gracenote.
Получавате лиценз за софтуера
на Gracenote и всеки елемент
от данните от Gracenote „ВЪВ
ВИДА, В КОЙТО СА“. Gracenote
не дава гаранции и не изказва
твърдения, преки или косвени,
относно точността на данните от
Gracenote от сървърите на
Gracenote. Gracenote си запазва
правото да изтрие данни от
сървърите на Gracenote или
да променя категории данни
поради всяка причина, която
Gracenote сметне за
задоволителна. Не се дава
гаранция, че софтуерът или
сървърите на Gracenote са без
грешки или че функционирането
на софтуера или сървърите
на Gracenote ще бъде без
прекъсвания. Gracenote няма
задължението да ви предоставя
нови, подобрени или
допълнителни типове данни или
категории, които Gracenote може
да предоставя в бъдеще, и има
правото да прекрати услугите
си по всяко време.
5BG
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА
ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ,
ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ,
ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ,
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
И НЕНАРУШЕНИЕ.
GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА
РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ
СЕ ПОСТИГНАТ ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
СОФТУЕРА НА GRACENOTE
ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ
СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE
ОТ ВАША СТРАНА. В НИКАКЪВ
СЛУЧАЙ GRACENOTE НЯМА
ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ
ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ
ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА
КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ НА
ПЕЧАЛБИ ИЛИ
НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.
© Gracenote, Inc. 2009
6BG
Относно
настоящите
„Инструкции за
експлоатация“
• Указанията в настоящите
„Инструкции за
експлоатация“ описват
бутоните на
дистанционното
управление. Можете също
да използвате елементите
за управление на
устройството, ако са
със същите или подобни
имена като тези на
дистанционното
управление.
• В настоящото ръководство
„диск“ се използва като
общо понятие за BD, DVD,
Super Audio CD дискове или
компактдискове, освен ако
не е указано друго в текста
или илюстрациите.
• Използваните
в настоящото ръководство
инструкции са за
BDV-EF420 и BDV-EF220.
BDV-EF420 е моделът,
използван за
илюстрационни цели.
Всяка разлика при работата
е посочена ясно в текста,
например със „Само за
BDV-EF420“.
• Някои илюстрации
са представени като
концептуални скици
и може да се различават
от действителните
продукти.
• Извежданото на
телевизионния екран
може да се различава
в зависимост от региона.
• Настройката по
подразбиране е подчертана.
Съдържание
Относно настоящите „Инструкции
за експлоатация“................................ 6
Разопаковане ............................................. 8
Указател за частите и уредите за
управление ........................................ 10
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране
на системата .............................. 14
Стъпка 2: Свързване
на системата .............................. 14
Свързване на
високоговорителите ............... 14
Свързване на телевизора .......... 15
Свързване на другите компоненти
(цифров приемник и др.) ....... 16
Свързване на антената ............... 17
Стъпка 3: Подготовка за
мрежова връзка ....................... 17
Стъпка 4: Извършване на
„Лесна настройка“.................... 19
Стъпка 5: Избиране
на източника ............................. 20
Стъпка 6: Слушане
на съраунд звук ........................ 20
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск .................... 22
Възпроизвеждане
от USB устройство........................... 23
Наслаждаване на iPod/iPhone ............. 24
Възпроизвеждане през мрежа............. 25
Налични опции....................................... 28
Корекция на звука
Избиране на аудиоформат,
многоезични записи или канал.... 31
Наслаждаване на многоканален
звук...................................................... 31
Тунер
Слушане на радио................................... 32
Използване на системата за
предаване на данни (RDS) ............. 33
Други операции
Използване на функцията Control for
HDMI (Управление за HDMI)
за „BRAVIA“ Sync ............................ 34
Настройване на
високоговорителите........................ 34
Използване на таймера
за заспиване ...................................... 36
Деактивиране на бутоните
на уреда .............................................. 36
Управление на телевизора
с предоставеното дистанционно
управление ........................................ 36
Промяна на яркостта на дисплея
на предния панел............................. 37
Икономисване на енергия в режим
на готовност...................................... 37
Сърфиране в уебсайтове ...................... 37
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка...................................... 39
[Network Update]
(Актуализация през мрежата)...... 39
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)................... 40
[Audio Settings]
(Настройки на звука)...................... 41
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане на
BD/DVD диск).................................. 42
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол)............................................. 43
[Music Settings]
(Настройки за музика) ................... 43
[System Settings]
(Настройки на системата) ............. 43
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)................ 44
[Easy Setup] (Лесна настройка) ........... 45
[Resetting] (Нулиране)........................... 45
Допълнителна информация
Предпазни мерки ................................... 46
Забележки относно дисковете ............ 47
Отстраняване на неизправности........ 48
Дискове, които могат
да се възпроизвеждат ..................... 52
Типове файлове, които могат да
се възпроизвеждат .......................... 53
Поддържани аудиоформати................ 54
Спецификации........................................ 55
Списък с кодове на езици .................... 57
Азбучен указател .................................... 58
7BG
Разопаковане
BDV-EF420
• Предни високоговорители (2) • Долни части на предните
високоговорители (2)
• Поставка за скачване
с iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• USB кабел (1)
• Субуфер (1)
• Винтове (8)
• Видеокабел (1)
• Проводникова FM антена (1)
или
• Долни капаци на
високоговорители (2)
• Дистанционно
управление
(дистанционно) (1)
• Основи (2)
• Батерии R6 (размер AA) (2)
8BG
• Ръководство за бърза
настройка
• Ръководство за монтиране
на високоговорителите
• Справочно ръководство
BDV-EF220
• Предни високоговорители (2) • Проводникова FM антена (1) • Ръководство за бърза
настройка
•
Ръководство
за монтиране
или
на високоговорителите
• Справочно ръководство
• Дистанционно
управление
• Субуфер (1)
(дистанционно) (1)
• Батерии R6 (размер AA) (2)
• Крачета (2)
• Видеокабел (1)
9BG
Указател за частите и уредите за управление
За повече информация вижте страниците, посочени в скоби.
Преден панел
VOL
VOL
FUNCTION
Слот
A "/1 (включено/в готовност)
D
B Тава на диска (стр. 22)
C Бутони за операции за
възпроизвеждане
Z (отваряне/затваряне)
N (възпроизвеждане)
x (стоп)
VOL +/–
./> (предишен/следващ)
FUNCTION (стр. 20)
Избиране на източника
на възпроизвеждане.
10BG
(USB) порт (стр. 23)
Отворете капака, като вкарате нокът
в слота.
Включване или поставяне на
устройството в режим на готовност.
E
(сензор за дистанционното
управление)
F Дисплей на предния панел
Дисплей на предния панел
Относно индикаторите на дисплея на предния панел
A Свети, когато е активирано повторно
възпроизвеждане.
B Свети, когато се получава стерео звук
(само за радио).
C Свети, когато системата
възпроизвежда чрез функцията
PARTY STREAMING.
D Свети, когато е включен режимът
„Без звук“.
E Свети, когато конекторът HDMI (OUT)
е правилно свързан към съвместимо
с HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) устройство с HDMI или DVI
(Digital Visual Interface) вход.
F Показва състоянието на системата,
като например честота на радиото и др.
Когато натиснете DISPLAY,
информацията за потока/състоянието
на декодиране се показва, когато
функцията е с настройка „TV“.
Информацията за потока/състоянието
на декодиране може да не се покаже
в зависимост от потока или елемента,
който се декодира.
Заден панел
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FM COAXIAL
75
FRONT L SUBWOOFER
SPEAKERS
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
A Конектори SPEAKERS (стр. 14)
E Порт LAN (100) (стр. 17)
B Конектор TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(стр. 15)
F Конектори AUDIO (AUDIO IN L/R)
(стр. 16)
C Конектор VIDEO OUT (стр. 15)
G Конектор ANTENNA (FM COAXIAL 75)
(стр. 17)
D Конектор HDMI (OUT) (стр. 15)
11BG
"/1 (включено/в готовност)
(страници 19, 32)
Дистанционно управление
Включване или поставяне на системата
в режим на готовност.
B Бутони с цифри (страници 32, 36)
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO (стр. 31)
2
9
AUDIO
Избиране на аудиоформата/записа.
SUBTITLE
SUBTITLE
0
3
POP UP/ MENU
TOP MENU
Въвеждане на номерата на заглавието/
главата, предварително зададените
номера на станции и т.н.
Избиране на езика на субтитрите, когато
са записани на няколко езика на
BD-ROM/DVD VIDEO диска.
C Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
Бързи клавиши за избиране на елементи
в някои менюта на BD дискове (може
също да се използват за интерактивни
операции на Java върху BD дискове).
D TOP MENU
6
DISPLAY
Отваряне или затваряне на главното
меню на BD или DVD дискове.
POP UP/MENU
TV
TV
7
Отваряне или затваряне на изскачащото
меню на BD-ROM или DVD диск.
OPTIONS (страници 20, 28, 37)
Бутонът с цифрата 5, както и бутоните
AUDIO, 2 + и N имат осезаеми точки.
Използвайте ги за отправна точка при работа
с дистанционното управление.
Извеждане на менюто с опции на
телевизионния екран или на дисплея
на предния панел. (Местоположението
е различно в зависимост от
избраната функция.)
•
RETURN
: За операции с телевизора
(За подробности вижте „Управление
на телевизора с предоставеното
дистанционно управление“ (стр. 36).)
A Z (отваряне/затваряне)
Връщане към предишния екран.
C/X/x/c
Преместване на маркировката към
показан елемент.
(въвеждане)
SPEAKERS TVyAUDIO
Избира дали звукът от телевизора да
се извежда от високоговорителите на
системата или от тези на телевизора.
Тази функция е активна само когато
зададете [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) на [On] (Вкл.)
(стр. 43).
TV "/1 (включено/в готовност) (стр. 36)
Включване или поставяне на телевизора
в режим на готовност.
12BG
Въвеждане на избрания елемент.
E SOUND MODE +/– (стр. 20)
Избиране на режима на звука.
HOME (страници 19, 32, 34, 37, 39)
Отваряне или изход от началното
меню на системата.
3D
Преобразуване на 2D съдържание
в симулирано 3D съдържание
при свързване към съвместимо
3D устройство.
SEN
Достъп до онлайн услугата
„Sony Entertainment Network™“.
F Бутони за операции за
възпроизвеждане
Вижте „Възпроизвеждане“ (стр. 22).
./> (предишен/следващ)
G
(изключване на звука)
Временно изключване на звука.
2 (сила на звука) +/– (стр. 32)
Регулиране на силата на звука.
TV 2 (сила на звука) +/–
Регулиране на силата на звука
на телевизора.
Преминаване към предишната/
следващата глава, запис или файл.
TV t (телевизионен входен сигнал)
m/M (бързо/бавно/стопкадър)
Превключване на източника на входен
сигнал за телевизора между телевизора
и други източници на входен сигнал.
Бързо превъртане назад/бързо
превъртане напред на диска по време
на възпроизвеждане. При всяко
натискане на бутона скоростта
на търсене се променя.
Активиране на възпроизвеждане със
забавен каданс при натискане за повече
от една секунда в режим на пауза.
Възпроизвежда по един кадър при
натискане в режим на пауза.
Забележка
• По време на възпроизвеждане на Blu-ray 3D
диск бавното възпроизвеждане назад
и възпроизвеждането назад с един кадър
не са достъпни.
N (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно стартиране
на възпроизвеждането (възобновяване
на възпроизвеждането).
Активиране на функцията за
възпроизвеждане с едно докосване
(стр. 34), когато системата е включена
и настроена към функцията „BD/DVD“.
H DISPLAY (страници 22, 25, 37)
Извеждане на информация за
възпроизвеждането и сърфирането
в интернет на телевизионния екран.
Извеждане на предварително зададената
радиостанция, честотата и др.
на дисплея на предния панел.
I DIMMER
Задаване на яркостта на дисплея на
предния панел към едно от 2 нива.
SLEEP (стр. 36)
Настройване на таймера за заспиване.
FUNCTION (страници 20, 32)
Избиране на източника на
възпроизвеждане.
ANGLE
Превключване към други зрителни ъгли,
когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска
са записани няколко такива.
X (пауза)
Поставяне на пауза или повторно
стартиране на възпроизвеждането.
x (стоп)
Спиране на възпроизвеждането
и запомняне на точката на спиране
(точка за възобновяване). Точката
за възобновяване за заглавие/запис
е последната точка, която сте
възпроизвели, или последната снимка от
папка със снимки.
Бутони за управление на радиото
Вижте „Тунер“ (стр. 32).
PRESET +/–
TUNING +/–
13BG
Първи стъпки
Първи стъпки
Стъпка 1: Инсталиране
на системата
Разполагане на системата
Инсталирайте системата съгласно
илюстрацията по-долу.
A
B
C
Стъпка 2: Свързване
на системата
Не свързвайте захранващия кабел на
устройството към електрическия контакт,
докато не са изпълнени всички останали
връзки.
За да сглобите високоговорителите,
вижте предоставеното „Ръководство за
монтиране на високоговорителите“
(само за BDV-EF420).
Забележка
• Когато свързвате друг компонент с управление
на силата на звука, намалете я до ниво, при което
звукът няма да е изкривен.
D
Свързване на
високоговорителите
A Преден високоговорител (L (ляв))
B Преден високоговорител (R (десен))
C Субуфер
D Устройство
Тъй като системата е снабдена с технология
S-Force PRO Front Surround*, можете да
слушате съраунд звук с високоговорителите
пред позицията на слушане.
* S-Force PRO Front Surround 3D пресъздава
убедително впечатление за разстояние и
пространство с истинско усещане за съраунд
звук без нужда от задни високоговорители.
Свържете кабелите на високоговорителите
така, че да съвпадат с цветовете
на конекторите SPEAKERS на устройството.
При свързването към устройството вкарайте
конектора, докато щракне.
Бял
(Преден ляв високоговорител (L))
Червен
(Преден десен
високоговорител
(R))
Забележка
• Внимавайте, когато поставяте
високоговорителите и/или стойките им,
прикрепени към тях, върху под, който
е специално обработен (с вакса, масло, полиран
и др.), тъй като може да се получат петна
или обезцветяване.
• Не се подпирайте и не закачайте нищо
на високоговорителя, тъй като той може да падне.
Съвет
• Можете да монтирате високоговорителите
на стена. За подробности вижте предоставеното
„Ръководство за монтиране
на високоговорителите“.
14BG
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
SPEAKERS
Лилав
(Субуфер)
Свързване на телевизора
Първи стъпки
Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори
на телевизора си.
B A
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FM COAXIAL
75
FRONT L SUBWOOFER
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
AUDIO IN
C
ANTENNA
D
Видеовръзки
A
Високо качество
OUT
ARC
HDMI кабел1)
(не е включен в комплекта)
2)
или
B
Видеокабел
(включен в комплекта само
при BDV-EF220 3))
VIDEO OUT
Стандартно
качество
1)
Високоскоростен HDMI кабел
конекторът HDMI IN на телевизора е съвместим с функцията ARC (Обратен звуков канал), връзката
с HDMI кабел също може да изпраща цифров аудиосигнал от телевизора. За настройване на функцията
„Обратен звуков канал“ вижте [Audio Return Channel] (Обратен звуков канал) (стр. 43).
3)
Включеният в комплекта видеокабел е за връзка на поставката за скачване за iPod/iPhone. (Само за
BDV-EF420)
2) Ако
Аудиовръзки
Ако не свържете системата към конектор HDMI на телевизора, който е съвместим
с функцията ARC, направете подходяща аудиовръзка за слушане на звука от телевизора
през високоговорителите на системата.
C
DIGITAL IN
OPTICAL
Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
Високо качество
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
D
L
Аудиокабел (не е включен в комплекта)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Стандартно
качество
15BG
Първи стъпки
Свързване на другите компоненти (цифров приемник и др.)
Свържете системата така, че видеосигналите от нея и от другия компонент да се изпращат към
телевизора, а аудиосигналите от компонента да се изпращат към системата, както следва.
Телевизор
Изходен видеосигнал
Компонент
(Цифров приемник, видеокасетофон PlayStation®
или цифров сателитен приемник и др.)
Изходен аудиосигнал
Система
Посока на сигнала
: Видеосигнал
: Аудиосигнал
Изберете един от следните методи за свързване съобразно типа на конектора на компонента.
ONLY FOR SS-TSB117
ONLY FOR
SS-WSB113
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FM COAXIAL
75
FRONT L SUBWOOFER
SPEAKERS
TV
LAN (100)
VIDEO OUT
A
A
DIGITAL IN
OPTICAL
Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
AUDIO IN
ANTENNA
B
Високо
качество
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
B
L
Аудиокабел (не е включен в комплекта)
L
R
AUDIO IN
AUDIO
OUTPUT
R
Стандартно
качество
Забележка
• Ако направите някоя от горепосочените връзки, задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) в [System Settings] (Настройки на системата) настройка
[Off] (Изкл.) (стр. 43).
• Можете да слушате звука от компонента, като изберете функцията „AUDIO“ за връзка B.
16BG
Свързване на антената
Заден панел на устройството
Съвет
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
или
• За да свържете системата към мрежата си,
направете [Easy Network Settings] (Лесни
настройки на мрежата). За подробности вижте
„Стъпка 4: Извършване на „Лесна настройка““
(стр. 19).
Изберете метода според своята LAN
(локална мрежа).
Преден панел на устройството
Проводникова FM антена
(включена в комплекта)
FUNCTION
Забележка
• Удължете докрай проводниковата FM антена.
• След като я свържете, дръжте я възможно
най-хоризонтално.
1
2
Рутер за широколентова
връзка
LAN
Съвет
• Ако FM сигналите са слаби, използвайте 75-омов
коаксиален кабел (не е включен в комплекта),
за да свържете устройството към външна
FM антена.
USB адаптер за
безжична LAN мрежа
(не е включен
в комплекта)
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
Заден панел на устройството
1 Настройка на кабелна връзка
Свържете LAN кабел към LAN (100) порта
на устройството.
Съвет
• Препоръчва се екраниран интерфейсен кабел
(LAN кабел), директен или кръстосан.
2 Настройка на USB безжична
връзка
Използвайте безжична LAN връзка през
USB адаптер за безжична LAN мрежа
(само за Sony UWA-BR100*).
17BG
Първи стъпки
Стъпка 3: Подготовка
за мрежова връзка
Първи стъпки
USB адаптерът за безжична LAN мрежа може
да не е налице в някои региони/държави.
Относно защитата на безжичните
LAN мрежи
* От ноември 2011 г.
Тъй като комуникацията чрез функцията
на безжичната LAN мрежа се извършва
с радиовълни, безжичният сигнал
евентуално може да се прехване. За да се
предпази безжичната комуникация, тази
система поддържа различни функции за
защита. Не забравяйте да конфигурирате
правилно настройките за защита
в съответствие с мрежата си.
Изключете уреда, преди да свържете
удължителния кабел или преди да поставите
USB адаптера за безжична LAN мрежа. След
поставянето на USB адаптера за безжична
LAN мрежа към основата и свързването на
удължителния кабел към
(USB) порта
включете отново устройството.
Преди да направите настройките
на мрежата
Когато рутерът ви за безжична LAN мрежа
(точка на достъп) е съвместим с Wi-Fi
Protected Setup (WPS), можете лесно
да зададете настройките на мрежата
с бутона WPS.
В противен случай проверете следната
информация предварително и я запишете
в предоставеното по-долу място.
• Името (SSID*), което идентифицира
мрежата ви**.
• Ако за безжичната ви мрежа е настроена
защита – ключа за сигурност (WEP ключ,
WPA ключ)**.
x Без защита
Въпреки че можете лесно да направите
настройките, всеки може да прехване
безжичната комуникация или да влезе
непозволено в безжичната ви мрежа, дори
и без сложни инструменти. Имайте предвид,
че има риск от неупълномощен достъп или
прехващане на данни.
x WEP
WEP защитава комуникациите, за да не
допусне външни лица да ги прехващат или да
влизат непозволено в безжичната ви мрежа.
WEP е остаряла технология за защита, която
позволява да се свързват по-стари
устройства, които не поддържат TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
* SSID (идентификатор на услугата) е името, което
идентифицира конкретна безжична мрежа.
** Трябва да проверите настройките на рутера
си за безжична LAN мрежа, за да получите
информацията за SSID и ключа за сигурност.
За подробности:
– посетете следния уебсайт:
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
– прегледайте ръководството за експлоатация,
предоставено с рутера за безжична
LAN мрежа
– свържете се с производителя на рутера
за безжична LAN мрежа
18BG
TKIP е технология за защита, разработена
в отговор на недостатъците на WEP. TKIP
гарантира по-високо ниво на защита от WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за защита, която използва
усъвършенстван метод за защита, различен
от WEP и TKIP.
AES гарантира по-високо ниво на защита
от WEP или TKIP.
C/X/x/c
В зависимост от метода на свързване
(стр. 15) направете следната настройка.
• Връзка с HDMI кабел: Следвайте
инструкциите на телевизионния екран.
• Свързване с видеокабел: Изберете
[16:9] или [4:3], така че картината
да се показва правилно.
Преди да изпълните стъпка 4
Уверете се, че всички връзки са сигурни,
и едва след това включете захранващия
кабел.
Следвайте стъпките по-долу, за да направите
основните корекции и настройки на мрежата
за използване на системата.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от модела за държавата.
1
6
Поставете две батерии R6 (размер AA)
(включени в комплекта) така, че
полюсите им 3 и # да отговарят
на маркировките в отделението.
След като направите [Easy Initial
Settings] (Лесни първоначални
настройки), извършете [Easy Network
Settings] (Лесни настройки на мрежата).
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
[Easy Network Settings] (Лесни
настройки на мрежата), след
което натиснете
.
Появява се екранът [Easy Network
Settings] (Лесни настройки на мрежата).
7
2
3
4
Ако системата не може да се свърже
с мрежата, вижте „Мрежова връзка“
(стр. 52) или „Безжична LAN връзка“
(стр. 52).
Включете телевизора.
Натиснете [/1.
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, така че сигналът
от системата да се покаже на
телевизионния екран.
Показва се екранът на „Лесна
настройка“ за избор на език
за екранния дисплей.
5
Следвайте екранните инструкции, за да
направите настройките на мрежата
чрез C/X/x/c и
.
Извършете [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални настройки).
Следвайте екранните инструкции,
за да направите основните настройки
чрез C/X/x/c и
.
За извеждане на екрана [Easy Initial
Settings] (Лесни първоначални
настройки)/[Easy Network Settings]
(Лесни настройки на мрежата)
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Easy Setup] (Лесна настройка),
след което натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете
настройката, след което натиснете
.
• [Easy Initial Settings] (Лесни
първоначални настройки)
• [Easy Network Settings] (Лесни
настройки на мрежата)
Показва се екранът [Easy Initial Settings]
(Лесни първоначални настройки)/
[Easy Network Settings] (Лесни
настройки на мрежата).
19BG
Първи стъпки
Стъпка 4: Извършване
на „Лесна настройка“
Първи стъпки
Стъпка 5: Избиране
на източника
Стъпка 6: Слушане
на съраунд звук
Можете да изберете източника
за възпроизвеждане.
След изпълнението на предишните стъпки
и стартирането на възпроизвеждането
можете да се наслаждавате на предварително
програмирани звукови режими, които
са пригодени за различни видове източници
на звук. Те произвеждат вълнуващ и мощен
звук като в киносалон в дома ви.
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже желаната функция.
Когато натиснете FUNCTION веднъж,
на дисплея на предния панел се показва
текущата функция, а при всяко натискане
на FUNCTION функцията се променя,
както следва.
„BD/DVD“ t „USB“ t „FM“ t „TV“ t
„AUDIO“ t „BD/DVD“ t …
Функция
Източник
„BD/DVD“
Диск или мрежово устройство,
което ще се възпроизвежда от
системата
„USB“
USB устройство или iPod/
iPhone, свързани към
(USB)
порт (стр. 10)
„FM“
FM радио (стр. 32)
„TV“
Компонент (телевизор и др.),
който е свързан към конектора
TV (DIGITAL IN OPTICAL) на
задния панел, или телевизор,
съвместим с функцията
„Обратен звуков канал“, който е
свързан към конектора HDMI
(OUT) на задния панел (стр. 15)
„AUDIO“
Компонент, който е свързан
към конекторите AUDIO
(AUDIO IN L/R) на задния
панел (стр. 16)
Избиране на режима на звука.
Натиснете SOUND MODE +/– неколкократно
по време на възпроизвеждане, докато
на дисплея на предния панел или на екрана
на телевизора се покаже желаният режим.
Можете да изберете следните елементи.
Текстът в скоби ([--]) се показва на екрана
на телевизора, а текстът, отделен с двойни
кавички („--“), се показва на дисплея
на предния панел.
Звуков режим
Ефект
[Auto]
Системата избира [Movie] (Филм)
(Автоматично) или [Music] (Музика)
(„AUTO“)
автоматично, за да произведе
звуковия ефект в зависимост
от диска или звуковия поток.
• Двуканален източник: Изходи
двуканален звук във вида,
в който е.
• Многоканален източник:
симулира 7.1- или 5.1-канален
съраунд звук с два предни
високоговорителя и субуфер.
Съвет
[Movie] (Филм) Системата осигурява
(„MOVIE“)
оптимизиран звук за гледане
на филми.
Някои функции може да се променят чрез
екрана на телевизора с натискането на FUNCTION,
X/x и .
[Music]
(Музика)
(„MUSIC“)
Системата осигурява
оптимизиран звук за слушане
на музика.
[Audio Enhancer]
(Подобряване
на звука)
(„ENHANCER“)
Системата оптимизира
двуканални източници, като
подобрява звуковите загуби
от аудио компресията.
20BG
Звуков режим
Ефект
[2ch Stereo]
(Двуканално
стерео)
(„2CH ST.“)
Първи стъпки
[Sports] (Спорт) Системата осигурява
(„SPORTS“)
оптимизиран звук за гледане
на спортни програми.
Системата извежда звука от
предните високоговорители
и субуфера независимо от
формата на звука или броя
на каналите.
[Demo Sound] Системата осигурява
(Демонстрацио оптимизиран звук, подходящ
нен звук)
за презентации и др.
(„DEMO SND“)
За избиране на режима на звука
от менюто с опции
1
Натиснете OPTIONS и X/x, за да
изберете [Sound Mode] (Режим
на звука), след което натиснете
2
Натиснете X/x, за да изберете
режима на звука, след което
натиснете
.
.
Забележка
• Режимът на звука може да бъде избран само
когато [Sound Effect] (Звуков ефект) е с настройка
[Sound Mode On] (Включен режим на звука)
(стр. 42). Когато [Sound Effect] (Звуков ефект)
е с настройка, различна от [Sound Mode On]
(Включен режим на звука), настройката за режим
на звука не се прилага.
21BG
• Задайте за [BD Internet Connection]
(Връзка на BD с интернет) настройка
[Allow] (Разрешаване) (стр. 42).
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
За дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Дискове, които
могат да се възпроизвеждат“ (стр. 52).
1
2
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора така, че сигналът
от системата да се покаже
на телевизионния екран.
3
Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация на диска.
Съвет
• За да изтриете данните в USB паметта, изберете
[Erase BD Data] (Изтриване на данни от BD) във
[Video] (Видео), след което натиснете .
Всички данни в папката BUDA ще бъдат изтрити.
Натиснете Z и поставете диск в тавата
на диска.
Наслаждаване на Blu-ray 3D
Можете да се насладите на Blu-ray 3D
дискове с логотипа за 3D*.
*
1
3
• Свържете системата със съвместим
с 3D телевизор чрез високоскоростен
HDMI кабел (не е включен
в комплекта).
• Настройте [3D Output Setting]
(Настройка за извеждане на 3D)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Настройка на размера на
телевизионния екран за 3D)
в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 40).
Натиснете Z, за да я затворите.
Възпроизвеждането стартира.
Ако възпроизвеждането не започне
автоматично, изберете
в категорията
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки), след което
натиснете
.
Наслаждаване на BONUSVIEW/
BD-LIVE
Някои BD-ROM дискове с логотип
„BD-LIVE*“ имат допълнително съдържание
и други данни, които могат да бъдат
изтеглени за забавление.
*
1
Свържете USB устройството към
(USB) порта (стр. 10).
За локално хранилище използвайте
USB памет от 1 GB или повече.
2
Подготовка за BD-LIVE (само BD-LIVE).
• Свържете системата към мрежа
(стр. 17).
22BG
Подготовка за възпроизвеждане
на Blu-ray 3D дискове.
2
Поставете Blu-ray 3D диск.
Начинът на работа се различава
в зависимост от диска. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с диска.
Съвет
• Вижте и инструкциите за експлоатация
на съвместимия с 3D телевизор.
Извеждане на информацията
за възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки от свързано USB устройство.
За типовете файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Типове файлове,
които могат да се възпроизвеждат“ (стр. 53).
1
Пример: при възпроизвеждане
на BD-ROM диск
Свържете USB устройството към
(USB) порта (стр. 10).
Вижте инструкциите за експлоатация на
USB устройството, преди да направите
връзката.
2
Възпроизвеждане
Можете да проверите информацията
за възпроизвеждане и др., като
натиснете DISPLAY.
Показаната информация се различава
в зависимост от типа диск и състоянието
на системата.
Възпроизвеждане
от USB устройство
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
B Номер на заглавие или име
C Текущо избраната настройка за звука
ъгъл,
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
4
Натиснете X/x, за да изберете
[USB device] (USB устройство),
след което натиснете
.
Забележка
A Изходна разделителна способност/
видеочестота
D Налични функции (
субтитри)
3
звук,
• Не изваждайте USB устройството, докато
работи. За да предотвратите повреда
на данните или на USB устройството,
изключете системата, преди да свържете
или отстраните USB устройството.
E Информация за възпроизвеждането
Извежда режима на възпроизвеждане,
лентата за състояние на
възпроизвеждането, типа на диска,
видеокодека, скоростта на предаване
на данните, типа на повторението,
изминалото време, общото време
на възпроизвеждане.
F Номер на главата
G Текущо избраният ъгъл
23BG
(USB) порт
на устройството
Наслаждаване на iPod/
iPhone
Телевизор
(Само за BDV-EF420)
VIDEO IN
Можете да се наслаждавате на музика/видео/
снимки и да зареждате батерията на iPod/
iPhone през системата.
USB кабел (включен
в комплекта)
Поставка за скачване за iPod/
iPhone (включена в комплекта)
Съвместими модели iPod/iPhone
Актуализирайте своя iPod/iPhone
с най-новия софтуер, преди да използвате
със системата.
Made for iPod touch 4-то поколение,
iPod touch 3-то поколение, iPod touch
2-ро поколение, iPod nano 6-о поколение,
iPod nano 5-о поколение (видеокамера),
iPod nano 4-то поколение (видео), iPod nano
3-то поколение (видео), iPod classic,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
За да се наслаждавате на iPod/iPhone
през системата
1
Свържете поставката за скачване
с iPod/iPhone към
(USB) порта
(стр. 10), след което поставете iPod/
iPhone в поставката за скачване с iPod/
iPhone.
Когато възпроизвеждате видеофайл/
снимки, свържете изходния конектор
за видеосигнал на поставката за
скачване за iPod/iPhone към входния
конектор за видеосигнал на телевизора
чрез видеокабел, преди да поставите
iPod/iPhone в поставката за скачване
за iPod/iPhone.
V I D E O O UT
USB
Видеокабел (включен в комплекта)
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки).
4
Натиснете X/x, за да изберете
след което натиснете
.
[iPod],
x Ако в стъпка 3 сте избрали [Video]
(Видео) или [Music] (Музика)
Видеофайловете/музикалните файлове
се извеждат с списък на телевизионния
екран. Продължете към следващата
стъпка.
x Ако сте избрали [Photo] (Снимки)
в стъпка 3
На телевизионния екран се показва
[Please change the TV input to the video
input...] (Сменете телевизионния входен
сигнал на видео...). Превключете
селектора за входен сигнал на
телевизора така, че сигналът от iPod/
iPhone да се покаже на телевизионния
екран. След това стартирайте
слайдшоуто, като управлявате
iPod/iPhone директно.
24BG
5
Натиснете C/X/x/c и
, за да изберете
файла, който искате да
възпроизведете.
Забележка
• За да промените настройка на системата, като
например настройките за режим на звука, докато
разглеждате изображения от своя iPod/iPhone на
телевизора, изберете входния сигнал
на телевизора да е от системата.
• iPod/iPhone се зарежда, когато е свързан към
системата, докато тя е включена.
• Sony не може да поеме отговорност, в случай че
данни, записани на iPod/iPhone, бъдат загубени
или повредени при използване на iPod/iPhone,
свързан към този уред.
• Не изваждайте iPod/iPhone, докато работи.
За да предотвратите повреда на данните или
повреда на iPod/iPhone, изключете системата при
свързване или отстраняване на iPod/iPhone.
• Функцията за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, не работи, докато възпроизвеждате
видеофайлове/снимки от iPod/iPhone.
• Системата може да разпознае до 5 000 файла
(включително папки).
Наслаждаване на Sony
Entertainment Network (SEN)
Sony Entertainment Network осигурява
директно до устройството избрано интернет
съдържание и разнообразни развлечения
по заявка.
Възпроизвеждане
Звукът от iPod/iPhone се възпроизвежда
от системата.
Когато възпроизвеждате видеофайл,
превключете селектора за входен сигнал
на телевизора така, че сигналът от iPod/
iPhone да се покаже на телевизионния
екран.
Можете да управлявате iPod/iPhone чрез
бутоните на предоставеното
дистанционно управление.
За подробности за работа с iPod/iPhone
вижте и инструкциите за експлоатация
на iPod/iPhone.
Възпроизвеждане
през мрежа
Съвет
• Част от интернет съдържанието изисква
регистрация през компютър, преди да може
да бъде възпроизвеждано. За повече подробности
посетете следния уебсайт:
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Част от интернет съдържанието може да не
е налице в някои региони/държави.
1
Подготовка за Sony Entertainment
Network.
Свържете системата към мрежа
(стр. 17).
2
3
Натиснете SEN.
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
интернет съдържание и разнообразни
развлечения по заявка, след което
натиснете
.
Контролен панел за поточно
предаване на видеосъдържание
Контролният панел се показва, когато
започне да се възпроизвежда видеофайл.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от доставчиците на интернет
съдържание.
За повторно показване натиснете DISPLAY.
25BG
A Дисплей за управление
Натиснете C/X/x/c или
по възпроизвеждането.
за операции
B Лента за състояние на възпроизвеждането
Лента за състояние, посочващ текущото
местоположение курсор, време на
възпроизвеждане, продължителност
на видеофайла.
C Индикатор за състояние на мрежата
Посочва силата на сигнала за безжична
връзка.
Посочва кабелна връзка.
D Скорост на предаване на данни по мрежата.
E Името на следващия видеофайл.
F Името на текущо избрания видеофайл.
Подготовка за използване
на функцията DLNA.
• Свържете системата към мрежа (стр. 17).
• Подгответе други сертифицирани от DLNA
компоненти. За подробности вижте
инструкциите им за експлоатация.
За възпроизвеждане на файлове,
съхранени на DLNA сървъра, през
системата (DLNA плейър)
Изберете иконата на DLNA сървъра
от
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Снимки) в началното меню,
след което изберете файла, който искате
да възпроизведете.
Сървър
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа (DLNA)
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки на други одобрени от DLNA
компоненти, като ги свържете към
домашната си мрежа.
Този уред може да се използва като плейър
или модул за рендиране.
• Сървър: съхранява и изпраща файлове.
• Плейър: получава и възпроизвежда
файлове от сървъра.
• Модул за рендиране: получава
и възпроизвежда файлове от сървъра
и може да се управлява от друг компонент
(контролер).
• Контролер: управлява модула
за рендиране.
Плейър
(Тази система)
За възпроизвеждане на отдалечени
файлове чрез управление на
системата (модул за рендиране)
през DLNA контролер
Можете да управлявате системата със
сертифициран от DLNA контролер, като
например iPhone, при възпроизвеждане
на файлове, съхранени на DLNA сървър.
Сървър
Сървър
Контролер
Плейър
(Тази система)
26BG
Плейър
Модул за рендиране
(Тази система)
Контролирайте тази система чрез
DLNA контролер.
За подробности за работата вижте
инструкциите за експлоатация
на DLNA контролера.
Забележка
• Не управлявайте системата с предоставеното
дистанционно управление и DLNA контролер
едновременно.
• За подробности за DLNA контролера вижте
инструкциите му за експлоатация.
Възпроизвеждане на една
и съща музика в различни стаи
(PARTY STREAMING)
Можете да възпроизвеждате една и съща
музика по едно и също време през всички
компоненти на Sony, които са съвместими
с функцията PARTY STREAMING
и са свързани с домашната ви мрежа.
Съдържанието в
[Music] (Музика)
и функциите „FM“ и „AUDIO“ могат да се
използват с функцията PARTY STREAMING.
Има два вида съвместими
с PARTY STREAMING компоненти:
• PARTY хост: възпроизвежда и изпраща
и музика.
• PARTY гост: възпроизвежда музика,
изпратена от PARTY хост.
Това устройство може да се използва като
PARTY хост или PARTY гост.
Изберете запис в
[Music] (Музика),
радиостанция в
[Radio] (Радио)
или
[AUDIO] (Аудио) в
[Input]
(Въвеждане), натиснете OPTIONS, след
което изберете [Start PARTY] (Старт на
партито) от менюто с опции, за да започнете.
За да затворите, натиснете OPTIONS, след
което изберете [Close PARTY] (Затваряне
на партито) от менюто с опции.
Забележка
• Ако се възпроизвежда съдържание, което не
е съвместимо с функцията PARTY STREAMING,
системата затваря партито автоматично.
Възпроизвеждане
Съвет
• Системата е съвместима с функцията „Play To“
на приложението Windows Media® Player 12,
което стандартно е включено в Windows 7.
За използване на системата като
PARTY хост
За използване на системата като
PARTY гост
Изберете
[PARTY] (Парти) в
[Music]
(Музика), след което изберете иконата
на устройството на PARTY хост.
За да напуснете PARTY, натиснете OPTIONS,
след което изберете [Leave PARTY]
(Напускане на партито).
За да затворите PARTY, натиснете OPTIONS,
след което изберете [Close PARTY]
(Затваряне на партито).
Забележка
• Продажбата и продуктовите серии на продукти,
съвместими с функцията PARTY STREAMING,
се различават в зависимост от областта.
Търсене на информация
за видеосъдържание/музика
PARTY хост
(Тази система)
Можете да получавате информация за
съдържание с помощта на технологията
на Gracenote и да търсите свързана
информация.
1
PARTY гост
2
Поставете диск със съдържание, за
което искате да търсите информация.
Можете да извършите търсене за
видеосъдържание от BD-ROM или
DVD-ROM диск, както и търсене за музика
от CD-DA (музикален компактдиск).
PARTY гост
Подготовка за PARTY STREAMING.
• Свържете системата към мрежа (стр. 17).
• Свържете компонентите, които
са съвместими с функцията
PARTY STREAMING.
Свържете системата към мрежа
(стр. 17).
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Video] (Видео) или
[Music] (Музика).
27BG
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Video Search] (Търсене за видео) или
[Music Search] (Търсене за музика).
Показва се информацията
за съдържанието.
Елемент
Подробности
[Shuffle Setting]
Задаване на разбъркано
(Настройка за
възпроизвеждане.
разбъркване) (само
при iPod/iPhone)
(Само за BDV-EF420)
[Repeat Setting]
(Настройка за
повторение)
A Подробности за съдържанието
Показва списък със свързана информация,
като например заглавие, актьори, запис
или изпълнител.
B [Playback History] (Хронология на
възпроизвеждане)
Показва списък с вече възпроизвеждани
заглавия на BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(музикален компактдиск). Изберете
заглавие, за да получите информация
за съдържанието.
C [Search History] (Хронология на търсене)
Показва списък на предишни търсения,
извършени чрез функцията [Video Search]
(Търсене за видео) или [Music Search]
(Търсене за музика).
За търсене на допълнителна
свързана информация
Изберете елемент в списъците, след
което изберете услугата за търсене.
[3D Menu] (3D меню) [Simulated 3D] (Симулирано
3D): Регулиране на
симулирания 3D ефект.
[3D Depth Adjustment]
(Регулиране на 3D
дълбочината): Регулиране
на дълбочината на 3D
изображения.
[2D Playback] (2D
възпроизвеждане): Задаване
на възпроизвеждането на
2D изображение.
[Play/Stop]
(Възпроизвеждане/
стоп)
Общи опции
Елемент
Подробности
[Sound Mode] (Режим Промяна на настройката на
на звука)
режима на звука (стр. 20).
28BG
Стартиране или спиране на
възпроизвеждането.
[Play from start]
Възпроизвеждане на
(Възпроизвеждане от елемента от началото.
началото)
[Start PARTY (Старт на Стартиране на парти
партито)
с избрания източник.
Този елемент може да не
се покаже в зависимост
от източника.
[Leave PARTY]
(Напускане
на партито)
Напускане на партито,
в което участва системата.
Функцията
PARTY STREAMING
продължава сред другите
участващи устройства.
[Close PARTY]
(Затваряне
на партито)
За PARTY хост: Затваряне
на партито.
За PARTY гост: Затваряне
на партито, в което участва
системата. Функцията
PARTY STREAMING
приключва за всички други
участващи устройства.
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции за
възпроизвеждане. Наличните елементи
се различават в зависимост от ситуацията.
Задаване на повторно
възпроизвеждане.
Само
[Video] (Видео)
Елемент
Подробности
[A/V SYNC]
(Аудио-видео
синхронизиране)
Коригиране на
несъответствието
между картина и звук.
За подробности вижте
„Регулиране на забавянето
между картината и звука“
(стр. 30).
Подробности
Само
[3D Output Setting]
(Настройка за
извеждане на 3D)
Настройка дали да се
извежда автоматично 3D
видеосигнал, или не.
Елемент
Подробности
[Add Slideshow
BGM] (Добавяне на
фонова музика към
слайдшоу)
Регистриране на файлове
с музика в USB паметта като
фонова музика за слайдшоу
(BGM).
[Video Settings]
• [Picture Quality Mode]
(Настройки за видео) (Режим на качество на
картината): Избиране на
настройките на картината
при различна осветеност.
• [BNR]: Намалява подобния
на мозайка шум
в картината.
• [MNR]: Намалява лекия
шум около контурите
в картината.
[Pause] (Пауза)
Поставяне на
възпроизвеждането на пауза.
[Top Menu] (Главно
меню)
Показване на главното меню
на BD или DVD диск.
[Menu/Popup Menu]
(Меню/изскачащо
меню)
Показване на изскачащото
меню на BD-ROM диск или
менюто на DVD диск.
[Title Search] (Търсене Търсене на заглавие на
на заглавие)
BD-ROM/DVD VIDEO
дискове и стартиране на
възпроизвеждането
от началото.
[Chapter Search]
(Търсене на глава)
Търсене на глава и стартиране
на възпроизвеждането от
началото.
[Audio] (Аудио)
Избиране на аудиоформата/
записа.
[Subtitle] (Субтитри) Избиране на езика на
субтитрите, когато са
записани на няколко езика на
BD-ROM/DVD VIDEO диска.
[Angle] (Ъгъл)
Превключване към други
зрителни ъгли, когато са
записани няколко такива
на BD-ROM/DVD VIDEO
дискове.
[IP Content Noise
Коригиране на качеството
Reduction]
на видеосигнала за интернет
(Намаляване на шума съдържание.
на съдържание по IP)
[Video Search]
(Търсене за видео)
Показване на информация за
BD-ROM/DVD-ROM дискове
въз основа на технологията
на Gracenote.
[Music] (Музика)
[Music Search]
Показване на информацията за
(Търсене за музика) аудио CD (CD-DA) дискове въз
основа на технологията на
Gracenote.
Само
[Photo] (Снимки)
Елемент
Подробности
[Slideshow]
(Слайдшоу)
Стартиране на слайдшоу.
[Slideshow Speed]
(Скорост на
слайдшоуто)
Промяна на скоростта на
слайдшоуто.
[Slideshow Effect]
(Ефект при
слайдшоуто)
Задаване на ефекта при
възпроизвеждане
на слайдшоу.
Възпроизвеждане
Елемент
[Slideshow BGM]
• [Off] (Изкл.): Изключване
(Фонова музика при на функцията.
слайдшоу)
• [My Music from USB]
(Моята музика от USB):
Задаване на файловете
с музика, регистрирани
в [Add Slideshow BGM]
(Добавяне на фонова
музика към слайдшоу).
• [Play from Music CD]
(Възпроизвеждане от
музикален компактдиск):
Задаване на записите от
CD-DA (музикални
компактдискове).
[Switch Display]
(Превключване на
дисплея)
Превключване между
[Grid View] (Изглед
на мрежа) и [List View]
(Изглед на списък).
[Rotate Left]
(Завъртане наляво)
Завъртане на снимката на
90 градуса обратно на
часовниковата стрелка.
[Rotate Right]
Завъртане на снимката на
(Завъртане надясно) 90 градуса по посока на
часовниковата стрелка.
[View Image]
(Преглеждане
на изображение)
Показване на избраното
изображение.
29BG
Регулиране на забавянето
между картината и звука
(A/V SYNC)
Когато звукът и картината на телевизионния
екран се разминават, можете да регулирате
забавянето между тях.
Методът на настройка се различава
в зависимост от функцията.
При възпроизвеждане с функция,
различна от „FM“ или „TV“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на телевизионния екран.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[A/V SYNC] (Аудио-видео
синхронизиране), след
което натиснете
.
3
Натиснете C/c, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
При възпроизвеждане чрез
функцията „TV“
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на дисплея на предния панел.
2
3
Натиснете X/x неколкократно, докато
на дисплея се покаже „A/V SYNC“,
след което натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да регулирате
забавянето между картина и звук.
Можете да зададете от 0 мс до 300 мс
на интервали от 25 мс.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
5
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се изключва
от дисплея на предния панел.
30BG
x Компактдиск
Корекция на звука
Когато системата възпроизвежда BD/DVD
VIDEO диск, записан с няколко
аудиоформата (PCM, Dolby Digital, MPEG
аудио или DTS) или с многоезични записи,
можете да промените аудиоформата или
езика.
При компактдиск можете да изберете звука
от десния или левия канал и да слушате звука
на избрания канал и през десния, и през
левия високоговорител.
Натиснете AUDIO неколкократно по време
на възпроизвеждане, за да изберете
желания аудиосигнал.
Аудиоинформацията се показва на
телевизионния екран.
x BD/DVD VIDEO диск
В зависимост от BD/DVD VIDEO диска
начинът на избиране на език се различава.
Когато са показани 4 цифри, те указват код
на езика. Вижте „Списък с кодове на езици“
(стр. 57), за да проверите за кой език се
отнася кодът. Когато един и същи език се
показва два или повече пъти, BD/DVD
VIDEO дискът е записан в няколко
аудиоформата.
x DVD-VR диск
Показват се типовете аудиозаписи, записани
върху диск.
Пример:
• [ Stereo] (Стерео)
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1))
• [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2))
• [ Main] (Основен)
• [ Sub] (Допълнителен)
• [ Main/Sub] (Основен/допълнителен)
Наслаждаване
на многоканален звук
Корекция на звука
Избиране на аудиоформат,
многоезични записи
или канал
• [ Stereo] (Стерео): Стандартният
стерео звук.
• [ 1/L] (1/Л): Звукът от левия канал (моно).
• [ 2/R] (2/Д): Звукът от десния канал
(моно).
• [ L+R] (Л+Д): Звукът от десния и левия
канали, извеждан съответния
високоговорител поотделно.
(DUAL MONO)
Можете да слушате многоканален звук,
когато системата получава или
възпроизвежда Dolby Digital многоканален
сигнал.
Забележка
• За да приемате Dolby Digital сигнал, трябва да
свържете телевизор или друг компонент към
конектора TV (DIGITAL IN OPTICAL) с цифров
оптичен кабел (страници 15, 16). Ако конекторът
HDMI IN на телевизора ви е съвместим
с функцията Обратен звуков канал
(страници 15, 43), можете да получавате
Dolby Digital сигнал чрез HDMI кабел.
Натиснете AUDIO неколкократно, докато
се покаже желаният сигнал на дисплея
на предния панел.
• „MAIN“: Ще се изведе звук на основния
език.
• „SUB“: Ще се изведе звук на допълнителния
език.
• „MAIN/SUB“: Ще се изведе смесен
звук както на основния, така и на
допълнителния език.
Забележка
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1) и [ Stereo
(Audio2)] (Стерео (Аудио2)) не се показват,
когато на диска е записа само един аудиопоток.
31BG
Предварително задаване
на радиостанции
Тунер
Слушане на радио
1
2
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
Изберете радиостанцията.
Автоматична настройка
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато започне автоматичното сканиране.
На телевизионния екран се показва
[Auto Tuning] (Автоматична настройка).
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
За да отмените автоматичната настройка,
натиснете който и да е бутон без 2 +/–.
Ръчна настройка
Можете да настроите предварително до
20 радиостанции. Преди настройка се
уверете, че сте намалили силата на звука
на минимум.
1
2
Коригирайте силата на звука, като
натискате 2 +/–.
При наличие на шум при FM програма
Ако има шум при FM програма, можете да
изберете монофонично приемане на сигнала.
Няма да има стерео ефект, но приемането на
сигнала ще се подобри.
1
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x, за да изберете
[FM Mode] (FM режим), след
което натиснете
.
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Monaural] (Моно).
• [Stereo] (Стерео): Стерео приемане
на сигнала.
• [Monaural] (Моно): Монофонично
приемане на сигнала.
4
Натиснете
.
Настройката е извършена.
Съвет
• Можете да настроите [FM Mode] (FM режим) към
всяка предварително зададена станция отделно.
За изключване на радиото
Натиснете "/1.
32BG
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато започне
автоматичното сканиране.
Сканирането спира, когато системата
открие станция.
3
Натиснете OPTIONS.
Менюто на опцията се показва
на телевизионния екран.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Preset Memory] (Памет за
предварително задаване),
след което натиснете
.
5
Натиснете X/x, за да изберете желания
номер на предварително зададената
станция, след което натиснете
.
Натиснете TUNING +/– неколкократно.
3
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
6
Повторете стъпки от 2 до 5, за
да запаметите други станции.
За промяна на номер на
предварително зададена станция
Изберете желания номер
на предварително зададена станция,
като натиснете PRESET +/–, след което
изпълнете процедурата от стъпка 3.
Избиране на предварително
зададена станция
1
Натиснете FUNCTION неколкократно,
докато на дисплея на предния панел
се покаже „FM“.
Настройва се последната станция,
от която е получен сигнал.
2
Номерът и честотата на предварително
зададената станция се показват
на телевизионния екран и на дисплея
на предния панел.
При всяко натискане на бутона
системата се настройва на една
предварително зададена станция.
Какво представлява системата
за предаване на данни?
Системата за предаване на данни (RDS)
е услуга на излъчване, която позволява
на радиостанциите да изпращат
допълнителна информация заедно
с обичайния сигнал на програмата. Този
тунер предлага удобни RDS функции, като
показване на името на станцията.
Името на станцията се показва
и на телевизионния екран.
Тунер
Натиснете PRESET +/– неколкократно,
за да изберете предварително
зададената станция.
Използване на системата
за предаване на данни
(RDS)
Съвет
• Можете да изберете номер на предварително
зададената станция директно, като натиснете
бутоните с цифри.
Приемане на RDS излъчвания
Трябва само да изберете станция
от честотния диапазон FM.
Когато настроите станция, предлагаща RDS
услуги, името й* се показва на дисплея
на предния панел.
* Ако не бъде прието RDS излъчване, името
на станцията не се показва на дисплея.
Забележка
• RDS може да не работи нормално, ако станцията,
на която сте настроили, не предава RDS сигнала
правилно или ако сигналът е слаб.
• Не всички FM станции предоставят RDS услуга,
нито предоставят един и същи тип услуги. Ако не
сте запознати със системата RDS, консултирайте
се с местните радиостанции за подробности за
RDS услугите във вашия регион.
Съвет
• Докато приемате RDS излъчване, при всяко
натискане на DISPLAY дисплеят на предния
панел се променя, както следва:
Име на станцията t Честота t Номер на
предварително зададената станция t Име на
станцията t …
33BG
Други операции
Използване на функцията
Control for HDMI
(Управление за HDMI)
за „BRAVIA“ Sync
Тази функция е достъпна при телевизори
с функцията „BRAVIA“ Sync.
Като свързвате компоненти на Sony, които
са съвместими с функцията Control for
HDMI (Управление за HDMI) през
HDMI кабел, управлението се улеснява.
Забележка
• За да използвате функцията „BRAVIA“ Sync,
включете системата и всички компоненти, които
са свързани към системата, след като ги свържете
чрез HDMI кабел.
Control for HDMI – Easy Setting
(Управление за HDMI – лесна
настройка)
Можете да настроите функцията [Control
for HDMI] (Управление за HDMI) на
системата автоматично, като активирате
съответната настройка на телевизора.
За подробности за функцията вижте Control
for HDMI (Управление за HDMI) вижте
„[HDMI Settings] (Настройки на HDMI)“
(стр. 43)
Изключване на захранването
на системата
Контрол на звука, възпроизвеждан
от системата
Можете да улесните управлението, за
да слушате звук от телевизора или
други компоненти.
Можете да използвате функцията за контрол
на звука, възпроизвеждан от системата,
както следва:
• Когато системата е включена, звукът на
телевизора или други компоненти може да
се извежда от нейните високоговорители.
• Когато звукът от телевизора или други
компоненти се извежда през
високоговорителите на системата, можете
да промените кои да са те, като натиснете
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Когато звукът от телевизора и другите
компоненти се извежда през
високоговорителите на системата,
можете да регулирате силата и да
изключите звука на системата чрез
управлението на телевизора.
Обратен звуков канал
Можете да слушате звук от телевизора
през системата с помощта на само един
HDMI кабел. За подробности за настройката
вижте „[Audio Return Channel] (Обратен
звуков канал)“ (стр. 43).
Следване на езика
Когато промените езика за екранния дисплей
на телевизора, езикът на екранния дисплей
на системата също се променя след
нейното рестартиране.
Можете да изключите системата
синхронизирано с телевизора.
Забележка
• Системата не се изключва автоматично, докато
възпроизвежда музика или когато е зададена
на функцията „FM“.
Възпроизвеждане с едно докосване
Когато натиснете N на дистанционното
управление, системата и телевизорът
се включват, а за вход на телевизора
се избира HDMI входът, към който
е свързана системата.
34BG
Настройване на
високоговорителите
[Speaker Settings] (Настройки
на високоговорителите)
За да получите възможно най-добрия
съраунд звук, настройте разстоянието на
високоговорителите от позицията си на
слушане. След това използвайте тестовия
тон, за да регулирате баланса
на високоговорителите.
1
Натиснете HOME.
x [Test Tone] (Тестов тон)
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Високоговорителите ще издадат тестов тон,
за да регулирате [Level] (Ниво).
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете
[Audio Settings] (Настройки на звука),
след което натиснете
.
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Speaker Settings] (Настройки на
високоговорителите), след което
натиснете
.
5
Натиснете X/x, за да изберете
елемента, след което натиснете
1
.
Задайте [Test Tone] (Тестов тон)
на [On] (Вкл.).
2
Натиснете X/x, за да изберете [Level]
(Ниво), след което натиснете
.
x [Distance] (Разстояние)
3
Когато местите високоговорителите,
не забравяйте да зададете параметрите
за разстоянието от позицията на слушане
до тях.
Можете да го зададете от 0,0 до 7,0 метра.
Натиснете X/x, за да изберете желания
тип високоговорител, след което
натиснете
.
4
Натиснете C/c, за да изберете десния
или левия високоговорител, след
което натиснете X/x, за да
регулирате нивото.
Проверете следните настройки.
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен) 3,0 м:
задаване на разстоянието до предните
високоговорители.
[Subwoofer] (Субуфер) 3,0 м: задаване
на разстоянието до субуфера.
x [Level] (Ниво)
Можете да регулирате нивото на звука
на високоговорителите. Можете да зададете
параметри от –6,0 dB до +6,0 dB.
Не забравяйте да зададете [Test Tone]
(Тестов тон) на [On] (Вкл.) за лесно
регулиране.
[Front Left/Right] (Преден ляв/десен) 0,0 dB:
задаване на нивото на предните
високоговорители.
[Subwoofer] (Субуфер) 0,0 dB: задаване
на нивото на субуфера.
5
6
7
Натиснете
Други операции
Показва се екранът [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите).
[Off] (Изкл.): Високоговорителите не издават
тестов тон.
[On] (Вкл.): Тестовият тон се издава
последователно от всеки високоговорител,
докато нивото се регулира. Когато изберете
един от елементите на [Speaker Settings]
(Настройки на високоговорителите),
тестовият тон се издава последователно
от всеки високоговорител.
Регулирайте нивото на звука, както следва.
.
Повторете от стъпки от 3 до 5.
Натиснете RETURN.
Системата се връща към
предишния екран.
8
Натиснете X/x, за да изберете
[Test Tone] (Тестов тон), след което
натиснете
.
9
Натиснете X/x, за да изберете [Off]
(Изкл.), след което натиснете
.
Забележка
• Сигналите на тестовия тон не се извеждат през
конектора HDMI (OUT).
Съвет
• За да регулирате силата на звука на всички
високоговорители едновременно,
натиснете 2 +/–.
35BG
Използване на таймера
за заспиване
Можете да настроите системата да се
изключи след предварително зададено време,
така че да можете да заспите, докато слушате
музика. Времето може да се настрои на
интервали от 10 минути.
Натиснете SLEEP.
При всяко натискане на SLEEP индикацията
на минутите (оставащото време) на дисплея
на предния панел се променя с 10 минути.
Когато настроите таймера за заспиване,
оставащото време се показва на всеки
5 минути.
Когато оставащото време е по-малко от
2 минути, на дисплея започва да мига
„SLEEP“.
За проверка на оставащото време
Натиснете SLEEP веднъж.
За промяна на оставащото време
Натиснете SLEEP неколкократно, за
да изберете желаното време.
Деактивиране
на бутоните на уреда
(Заключване за деца)
Можете да деактивирате бутоните на уреда
(с изключение на "/1), за да предотвратите
неправилни действия, като например детска
пакост (функция за заключване за деца).
Натиснете x на уреда за повече
от 5 секунди.
На дисплея на предния панел се показва
„LOCKED“.
Функцията за заключване за деца се активира
и бутоните на уреда се заключват. (Можете да
управлявате системата чрез дистанционното
управление.)
За да отмените функцията, натиснете x
за повече от 5 секунди, така че на дисплея
да се покаже „UNLOCK“.
36BG
Забележка
• Когато натискате бутоните на уреда, докато
е включена функцията за заключване за деца,
на дисплея на предния панел мига „LOCKED“.
Управление
на телевизора
с предоставеното
дистанционно управление
Като регулирате сигнала от предоставеното
дистанционно управление, можете да
контролирате телевизора с него.
Забележка
• Когато смените батериите на дистанционното
управление, е възможно кодът му да се
възстанови до настройката по подразбиране
(SONY). Настройте повторно подходящия код.
Подготвяне на дистанционното
управление за работа
с телевизора
Натиснете и задръжте TV "/1, докато
въвеждате кода на производителя на
телевизора ви (вижте таблицата по-долу)
с помощта на бутоните с цифри. След това
отпуснете TV "/1.
Ако настройката е неуспешна, запаметеният
към момента код няма да се промени.
Въведете отново кода.
Кодове за телевизори, които могат
да бъдат управлявани
Ако са посочени няколко кода, опитайте
да ги въведете последователно, докато
намерите този, който работи с телевизора ви.
Производител
Номер на код
SONY
01 (по подразбиране)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Промяна на яркостта на
дисплея на предния панел
Натиснете DIMMER.
Въведете URL адреса с помощта на
софтуерната клавиатура, след което изберете
[Enter] (Въвеждане).
За задаване на началната страница
по подразбиране
При всяко натискане на DIMMER яркостта
на дисплея на предния панел се променя.
Докато страницата, която искате да зададете,
е показана, изберете [Set as start page]
(Задаване като начална страница)
от менюто с опции.
Икономисване на енергия
в режим на готовност
За връщане към предишната
страница
Сърфиране в уебсайтове
1
Подгответе системата за сърфиране
в интернет.
Свържете системата към мрежа
(стр. 17).
2
Други операции
Проверете дали са направени следните
две настройки:
– [Control for HDMI] (Управление на HDMI)
в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
е с настройка [Off] (Изкл.) (стр. 43).
– [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране) е зададено на [Off] (Изкл.)
(стр. 44).
Изберете [Previous page] (Предишна
страница) от менюто с опции.
Ако предишната страница не се покаже дори
ако изберете [Previous page] (Предишна
страница), изберете [Window List] (Списък
с прозорците) от менюто с опциите и от
списъка изберете страницата, на която
искате да се върнете.
За изход от интернет браузъра
Натиснете HOME.
Екран на интернет браузъра
Можете да проверите информацията
за уебсайт, като натиснете DISPLAY.
Информацията на екрана се различава
в зависимост от състоянието на уебсайта
и страницата.
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете C/c, за да изберете
[Network] (Мрежа).
4
Натиснете X/x, за да изберете
[Internet Browser] (Интернет браузър),
след което натиснете
.
Появява се екранът [Internet Browser]
(Интернет браузър).
Забележка
A Заглавие на страницата
• Някои уебсайтове може да не се визуализират
правилно или да не работят.
B Адрес на страницата
За въвеждане на URL адрес
Изберете [URL entry] (Въвеждане
на URL адрес) от менюто с опции.
C Курсор
Премествайте чрез натискане на C/X/x/c.
Поставете курсора върху връзката,
която искате да прегледате, след което
натиснете . Свързаният уебсайт
се визуализира.
37BG
D Икона за SSL
Показва се, когато свързаният URL адрес
е защитен.
E Индикатор за силата на сигнала
Показва се, когато системата е свързана
към безжична мрежа.
F Лента за напредъка/икона за зареждане
Показва се, когато страницата се чете, или
по време на изтегляне/прехвърляне
на файл.
G Поле за въвеждане на текст
Натиснете , след което изберете [Input]
(Въвеждане) от менюто с опции, за да
отворите софтуерната клавиатура.
H Плъзгач
Натиснете C/X/x/c, за да преместите
визуализацията на страницата наляво,
нагоре, надясно или надолу.
Налични опции
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции.
Наличните елементи се различават
в зависимост от ситуацията.
38BG
Елементи
Подробности
[Browser Setup]
(Настройка
на браузъра)
Показване на настройките
на интернет браузъра.
• [Zoom] (Мащабиране):
увеличаване или
намаляване на размера
на визуализираното
съдържание.
• [JavaScript Setup]
(Настройка на JavaScript):
задаване дали да се
активира, или деактивира
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Настройка
на „бисквитките“):
задаване дали браузърът
да приема „бисквитки“,
или не.
• [SSL Alarm Display]
(Предупредителна
индикация за SSL):
задаване дали да
се активира, или
деактивира SSL.
Елементи
Подробности
[Input] (Въвеждане) Показва софтуерната
клавиатура за въвеждане
на знаци по време на
преглеждане на уебсайт.
[Break] (Нов ред)
Преместване на курсора
на следващия ред в полето
за въвеждане на текст.
[Delete] (Изтриване) Изтриване на един знак
отляво на курсора по време
на въвеждане на текст.
[Window List]
Показва списък с всички
(Списък
отворени в момента
с прозорците)
уебсайтове.
Позволява ви да се върнете
към вече визуализирани
уебсайтове чрез избиране
на прозореца.
[Bookmark List]
Показва списъка
(Списък с отметки) с отметките.
[URL entry]
Позволява ви да въведете
(Въвеждане на URL URL адрес, когато е показана
адрес)
софтуерната клавиатура.
[Previous page]
Преминаване към
(Предишна страница) предходно показана
страница.
[Next page]
Преминаване към
(Следваща страница) следващата показана
страница.
[Cancel loading]
Спиране на зареждането
(Отказ на
на страница.
зареждането)
[Reload]
Презареждане на същата
(Презареждане)
страница.
[Add to Bookmark]
Добавяне на показания
(Добавяне към
в момента уебсайт към
отметките)
списъка с отметки.
[Set as start page]
Задаване на показания
(Задаване като
в момента уебсайт като
начална страница)
начална страница
по подразбиране.
[Open in new window] Отваряне на връзка в нов
(Отваряне в нов
прозорец.
прозорец)
[Character encoding] Задаване на кода
(Кодиране
за символите.
на символи)
[Display certificate]
Показване на сертификатите
(Показване на
на сървъра, изпратени от
сертификата)
страници, поддържащи SSL.
Икона
Настройки и корекции
Обяснение
[Parental Control Settings]
(Настройки за родителски
контрол) (стр. 43)
Използване на дисплея
за настройка
Извършване на подробни
настройки за функцията
„Родителски контрол“.
Можете да извършвате различни други
настройки на параметрите, например
на картината и на звука.
Настройките по подразбиране
са подчертани.
Извършване на подробни
настройки за възпроизвеждане
на Super Audio CD.
Забележка
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете C/c, за да изберете
[Setup] (Настройка).
3
Натиснете X/x, за да изберете иконата
на категорията на настройката, която
искате да промените, след което
натиснете
.
Можете да настроите следните опции.
Икона
Обяснение
[Network Update]
(Актуализация през мрежата)
(стр. 39)
Актуализиране на софтуера
на системата.
[Screen Settings] (Настройки на
екрана) (стр. 40)
Извършване на настройките на
екрана според типа на
свързаните конектори.
[Audio Settings] (Настройки на
звука) (стр. 41)
Извършване на настройките
на звука според типа на
свързаните конектори.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане на BD/
DVD диск) (стр. 42)
Извършване на подробни
настройки за възпроизвеждане
на BD/DVD дискове.
[System Settings] (Настройки
на системата) (стр. 43)
Извършване на свързаните със
системата настройки.
[Network Settings] (Настройки
на мрежата) (стр. 44)
Извършване на подробни
настройки за интернет и мрежа.
[Easy Setup] (Лесна настройка)
(стр. 45)
Повторно изпълнение
на „Лесна настройка“
за извършване на основните
настройки.
[Resetting] (Нулиране) (стр. 45)
Възстановяване на фабричните
настройки на системата.
Настройки и корекции
• Настройките за възпроизвеждане от диска
са с предимство спрямо тези от дисплея за
настройка и е възможно не всички описани
функции да работят.
[Music Settings] (Настройки за
музика) (стр. 43)
[Network Update]
(Актуализация
през мрежата)
За информация относно функциите за
актуализация вижте следния уебсайт:
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
По време на актуализация на софтуера
на дисплея на предния панел се показва
„UPDATING“. След като актуализацията
завърши, основното устройство се изключва
автоматично. Изчакайте завършването
на актуализацията. Не включвайте и не
изключвайте основното устройство.
Не работете с основното устройство
или телевизора.
39BG
[Screen Settings]
(Настройки на екрана)
[Pan & Scan] (Панорамно изрязване): показва
картината с пълна височина върху целия
екран, отрязана отстрани.
x [3D Output Setting] (Настройка
за извеждане на 3D)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[Off] (Изкл.): Изберете тази опция, за
да визуализирате цялото съдържание
в 2D формат.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Настройка
на размера на телевизионния екран за 3D)
Настройване на размера на екрана
на телевизора ви, съвместим с 3D.
x [TV Type] (Тип телевизор)
[16:9]: изберете тази опция, когато свързвате
с широкоекранен телевизор или такъв
с функция за широкоекранен режим.
[4:3]: изберете тази опция, когато свързвате
с телевизор с екран 4:3 без функция
за широкоекранен режим.
x [Screen Format] (Формат на екрана)
[Full] (Цял): изберете тази опция, когато
свързвате с телевизор с функция за
широкоекранен режим. Показва картина
за екран със съотношение 4:3 при
съотношение 16:9 дори и на широкоекранен
телевизор.
[Normal] (Нормален): променя размера
на картината така, че да се вмести в размера
на екрана при оригиналното
си съотношение.
x [DVD Aspect Ratio] (Съотношение
на кадъра за DVD)
[Letter Box] (Пощенска кутия): показва
широка картина с черни ленти отгоре
и отдолу.
40BG
x [Cinema Conversion Mode] (Режим
за конвертиране на кино)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция. Уредът автоматично
открива дали материалът е въз основа
на видео, или на филм и превключва към
съответния режим на конвертиране.
[Video] (Видео): независимо от материала
винаги ще се избира методът за
конвертиране, подходящ за материал
въз основа на видео.
x [Output Video Format] (Формат
на изходния видеосигнал)
[HDMI]: обикновено избирайте [Auto]
(Автоматично). Изберете [Original
Resolution] (Оригинална разделителна
способност), за да изведете разделителната
способност, записана на диска. (Когато
разделителната способност е по-ниска
от стандартната, тя се увеличава
до стандартната.)
[Video] (Видео): автоматично се задава найниската разделителна способност.
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p Output
извеждане)
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само
при свързване на съвместим с 1080p/24
телевизор чрез конектора HDMI (OUT).
[On] (Вкл.): изберете тази опция, когато
телевизорът е съвместим с видеосигнали
1080p/24.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
телевизорът не е съвместим с видеосигнали
1080p/24.
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p
извеждане)
[Auto] (Автоматично): извежда
видеосигнали 1920 × 1080p/24 Hz само
при свързване на съвместим с 1080p/24
телевизор чрез конектора HDMI (OUT).
[Off] (Изкл.): изберете тази опция,
когато телевизорът не е съвместим
с видеосигнали 1080p/24.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [HDMI Deep Colour Output] (Извеждане
на HDMI Deep Colour)
[Auto] (Автоматично): обикновено
избирайте тази опция.
[16bit] (16 бита), [12bit] (12 бита), [10bit]
(10 бита): извежда 16-битов/12-битов/
10-битов видеосигнал, когато свързаният
телевизор е съвместим с Deep Colour.
[Off] (Изкл.): изберете тази опция, когато
картината е нестабилна или цветовете
изглеждат неестествени.
x [Pause Mode] (Режим на пауза) (само
за BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW дискове)
[Auto] (Автоматично): картината,
включително обекти, които се движат
динамично, се извежда без трептене.
Обикновено избирайте тази позиция.
[Frame] (Кадър): картината, включително
обекти, които не се движат динамично, се
извежда с висока разделителна способност.
x [BD Audio MIX Setting] (Настройка
на BD Audio MIX)
[On] (Вкл.): извежда аудиосигнала, получен
чрез смесване на интерактивния
и вторичния звук в основния звук.
[Off] (Изкл.): извежда единствено
основния звук.
x [Audio DRC] (Компресия на динамичния
диапазон на звука)
Можете да компресирате динамичния
диапазон на аудиозаписа.
[Auto] (Автоматично): възпроизвежда
в динамичния диапазон, указан от диска
(само за BD-ROM диск).
[On] (Вкл.): системата възпроизвежда
аудиозаписа с динамичния диапазон,
зададен от тон-режисьора.
[Off] (Изкл.): без компресия на динамичния
диапазон.
Настройки и корекции
[Auto] (Автоматично): автоматично открива
типа на външното устройство и превключва
на съответната настройка за цветовете.
[YCbCr (4:2:2)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: извежда видеосигнали
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: изберете тази опция, когато свързвате
към устройство с DVI конектор, съвместим
с HDCP.
[Audio Settings]
(Настройки на звука)
x [Attenuate – AUDIO] (Затихване – AUDIO)
Когато слушате компонент, свързан към
конекторите AUDIO (AUDIO IN L/R),
може да се получи изкривяване. Можете
да предотвратите това, като намалите
входното ниво на устройството.
[On] (Вкл.): намалява входното ниво.
Изходното ниво ще се намали при
тази настройка.
[Off] (Изкл.): нормално входно ниво.
x [Audio Output] (Извеждане на звука)
Можете да изберете къде се извежда
аудиосигналът.
[Speaker] (Високоговорител): извежда
многоканален звук само през
високоговорителите на системата.
[Speaker + HDMI] (Високоговорител +
HDMI): извежда многоканален звук през
високоговорителите на системата, както
41BG
и двуканален сигнал с линейна PCM през
конектора HDMI (OUT).
[HDMI]: извежда звук само през конектора
HDMI (OUT). Форматът на звука зависи
от свързания компонент.
Забележка
• Когато [Control for HDMI] (Управление
на HDMI) е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 43),
[Audio Output] (Извеждане на звука) се настройва
автоматично към [Speaker + HDMI]
(Високоговорител + HDMI) и тази настройка
не може да се променя.
• Когато [Audio Output] (Извеждане на звука)
е с настройка [HDMI], форматът на изходния
сигнал за функцията „TV“ е двуканална
линейна PCM.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD диск)
x [BD/DVD Menu Language] (Език на менюто
на BD/DVD диск)
Можете да изберете езика на менюто
по подразбиране за BD-ROM или
DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете
кода за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 57).
x [Sound Effect] (Звуков ефект)
Можете да включвате/изключвате звуковите
ефекти на системата (настройка
SOUND MODE (стр. 20)).
[Sound Mode On] (Включен режим на звука):
активира съраунд ефекта на режима на звука
(стр. 20). За горна граница на честотата
на дискретизация се задава 48 kHz.
[Off] (Изкл.): звуковите ефекти
са деактивирани. Можете да чуете звука,
както е записан.
x [Speaker Settings] (Настройки
на високоговорителите)
За да постигнете най-добрия възможен
съраунд звук, настройте
високоговорителите. За подробности вижте
„Настройване на високоговорителите“
(стр. 34).
x [Audio Language] (Език на звука)
Можете да изберете езика на записа
по подразбиране за BD-ROM или
DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original] (Оригинален),
се избира приоритетният език от диска.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете
кода за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 57).
x [Subtitle Language] (Език на субтитрите)
Можете да изберете езика на субтитрите
по подразбиране за BD-ROM или
DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language Code]
(Избор на код на език), се показва дисплеят
за въвеждане на кода на езика. Въведете кода
за езика си, като направите справка
с „Списък с кодове на езици“ (стр. 57).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане при хибриден BD диск)
[BD]: възпроизвеждане на слоя за BD.
[DVD/CD]: възпроизвеждане на слоя
за DVD или CD.
x [BD Internet Connection] (Връзка на BD
с интернет)
[Allow] (Разрешаване): обикновено
избирайте тази опция.
[Do not allow] (Забраняване): забранява
връзката с интернет.
42BG
[Parental Control
Settings] (Настройки
за родителски контрол)
x [Password] (Парола)
x [Parental Control Area Code] (Код на
регион за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM или
DVD VIDEO дискове може да се ограничи
според географския регион. Сцени могат да
се блокират или заместват с други сцени.
Следвайте инструкциите на екрана
и въведете четирицифрената си парола.
x [BD Parental Control] (Родителски контрол
за BD)/[DVD Parental Control]
(Родителски контрол за DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Родителски контрол за интернет видео)
С настройването на родителски контрол
сцени могат да бъдат блокирани или
заместват с други сцени. Следвайте
инструкциите на екрана и въведете
четирицифрената си парола.
x [Internet Video Unrated] (Интернет
видео без оценка)
[Allow] (Разрешаване): разрешава се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
[Block] (Блокиране): блокира се
възпроизвеждането на видеоклипове
от интернет без оценка.
x [Super Audio CD Playback Layer] (Слой
за възпроизвеждане при Super Audio CD)
[Super Audio CD]: възпроизвеждане на слоя
за Super Audio CD.
[CD]: възпроизвеждане на слоя за CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Канали за възпроизвеждане
на Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 канала): възпроизвеждане
на двуканалната област.
[DSD Multi] (DSD многоканална):
възпроизвеждане на многоканалната област.
[System Settings]
(Настройки на системата)
Настройки и корекции
Задава или променя паролата за функцията
„Родителски контрол“. Паролата ви
позволява да задавате ограничения за
възпроизвеждане на видео от BD-ROM,
DVD VIDEO дискове или от интернет. Ако
е необходимо, можете да разграничите
нивата на ограничение за BD-ROM
и DVD VIDEO дискове.
[Music Settings]
(Настройки за музика)
x [OSD Language] (Език за екранния
дисплей)
Можете да изберете езика за екранните
дисплеи на системата.
x [HDMI Settings] (Настройки на HDMI)
[Control for HDMI] (Управление за HDMI)
[On] (Вкл.): включено. Можете
да управлявате компоненти, които
са свързани с HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): изключено.
[Audio Return Channel] (Обратен
звуков канал)
Тази функция е налице, когато
свържете системата с конектор HDMI IN
на телевизор, съвместим с функцията
„Обратен звуков канал“.
[Auto] (Автоматично): системата може
да получава цифровия аудиосигнал на
телевизора автоматично през HDMI кабел.
[Off] (Изкл.): изключено.
Забележка
• Тази функция е налице само когато [Control
for HDMI] (Управление за HDMI) е зададено
на [On] (Вкл.).
43BG
x [Quick Start Mode] (Режим на бързо
стартиране)
x [System Information] (Информация
за системата)
[On] (Вкл.): намаляване на времето за
стартиране от режим на готовност. Можете
да работите със системата скоро след
включването й.
[Off] (Изкл.): настройката по подразбиране.
Можете да визуализирате информацията
за версията на софтуера и MAC адреса
на системата.
x [Auto Standby] (Автоматичен режим на
готовност)
Можете да изведете информацията
за лиценза на софтуера.
[On] (Вкл.): включване на функцията
[Auto Standby] (Автоматичен режим
на готовност). Когато не използвате
системата за около 30 минути, тя
автоматично влиза в режим на готовност.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
[Network Settings]
(Настройки на мрежата)
x [Auto Display] (Автоматичен дисплей)
[On] (Вкл.): автоматично показване
на информация на екрана, когато
се променят разглежданите заглавия,
режимите на картината, аудиосигналите
и т.н.
[Off] (Изкл.): показване на информация само
когато натиснете DISPLAY.
x [Screen Saver] (Скрийнсейвър)
[On] (Вкл.): включване на функцията за
скрийнсейвър.
[Off] (Изкл.): изключване на функцията.
x [Software Update Notification] (Известие
за актуализация на софтуера)
[On] (Вкл.): настройване на системата да ви
информира за по-нова версия на софтуера
(стр. 39).
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Gracenote Settings] (Настройки
на Gracenote)
[Auto] (Автоматично): автоматично
изтегляне на информация за диска, когато
спрете възпроизвеждането му. За да теглите,
системата трябва да е свързана към мрежата.
[Manual] (Ръчно): изтегляне на информация
за диска, когато се избере функцията
[Video Search] (Търсене за видео) или
[Music Search] (Търсене за музика).
44BG
x [Software License Information]
(Информация за лиценза на софтуера)
x [Internet Settings] (Настройки
за интернет)
Предварително свържете системата към
мрежата. За подробности вижте „Стъпка 3:
Подготовка за мрежова връзка“ (стр. 17).
[Wired Setup] (Настройка на кабелна връзка):
Изберете тази опция, когато свързвате към
рутер за широколентова връзка чрез
LAN кабел.
[USB Wireless Setup] (USB настройка на
безжична връзка): Изберете това, когато
използвате USB безжичен LAN адаптер
за връзка с безжична мрежа.
[View Network Status] (Преглед на
състоянието на мрежата): Показва текущото
състояние на мрежата.
Съвет
• За повече подробности посетете следния уебсайт
и прегледайте раздела за често задавани въпроси:
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Diagnostics]
(Диагностика на мрежовата връзка)
Можете да изпълните диагностика на
мрежата, за да проверите дали мрежовата
връзка е направена правилно.
x [Connection Server Settings] (Настройки
на сървъра на връзката)
Задаване дали да се покаже свързаният
DLNA сървър.
[Easy Setup]
(Лесна настройка)
x [Renderer Set-up] (Настройка на модула
за рендиране)
x [Easy Initial Settings] (Лесни
първоначални настройки)
[Automatic Access Permission] (Разрешение
за автоматичен достъп): задаване дали да
се позволи автоматичен достъп от страна
на новооткрит DLNA контролер.
[Smart Select] (Интелигентен избор):
разрешаване на Sony DLNA контролер да
намери системата като целеви компонент,
който да се управлява чрез инфрачервени
лъчи. Можете да включите или изключите
тази функция.
[Renderer Name] (Име на модула
за рендиране): показване на името на
системата така, както се вижда в други
DLNA устройства в мрежата.
Изпълнение на [Easy Initial Settings] (Лесни
първоначални настройки) за извършване
на основните настройки. Следвайте
инструкциите на екрана.
Задаване дали да се приемат команди
от DLNA контролери.
x [PARTY Auto Start] (Автоматично
стартиране на парти)
[On] (Вкл.): Стартиране на PARTY или
присъединяване към съществуващо PARTY
при заявка от свързано с мрежата
устройство, съвместимо с функцията
PARTY STREAMING.
[Off] (Изкл.): изключено.
x [Media Remote Device Registration]
(Регистрация на устройство Media Remote)
Изпълнение на [Easy Network Settings]
(Лесни настройки на мрежата) за
извършване на основните настройки
на мрежата. Следвайте инструкциите
на екрана.
[Resetting] (Нулиране)
Настройки и корекции
x [Renderer Access Control] (Контрол
на достъпа за модула за рендиране)
x [Easy Network Settings] (Лесни настройки
на мрежата)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Нулиране до фабричните настройки
по подразбиране)
Можете да нулирате настройките на
системата до фабричните стойности по
подразбиране, като изберете групата
настройки. Всички настройки в рамките
на групата ще се нулират.
x [Initialize Personal Information]
(Изтриване на лични данни)
Можете да изтриете личните си данни,
съхранени в системата.
Регистриране на вашето „Media Remote“
устройство.
x [Registered Media Remote Devices]
(Регистрирани устройства Media Remote)
Показване на списък с вашите регистрирани
устройства „Media Remote“.
45BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
• За да предотвратите риска от пожар или
електрически удар, не поставяйте предмети,
пълни с течности, като например вази, върху
системата и не я поставяйте близо до вода, като
например вана или душ-кабина. В случай че
в корпуса попадне предмет или течност,
изключете системата от контакта и я предайте
за проверка на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
• Не пипайте захранващия кабел с мокри ръце.
Ако го направите, може да получите
електрически удар.
За източниците на захранване
• Изключете устройството от електрическия
контакт, ако не възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време. За да изключите
кабела, издърпайте го за щепсела, никога не
дърпайте самия кабел.
За разполагането
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите прегряването й.
• При висока сила на звука за продължителен
период от време корпусът се нагорещява на
допир. Това не е неизправност. Въпреки това
избягвайте да докосвате корпуса. Не поставяйте
системата в затворено пространство, където
вентилацията е слаба, тъй като това може да
предизвика прегряване.
• Не блокирайте вентилационните отвори чрез
поставяне на каквото и да е върху системата. Тя
е оборудвана с усилвател с висока мощност. Ако
вентилационните отвори бъдат блокирани,
системата може да прегрее и да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности
(килими, одеяла и др.) или близо до материали
(пердета, драперии), които може да блокират
вентилационните отвори.
• Не инсталирайте системата в затворено
пространство, като например полица за книги
или подобна мебел.
• Не поставяйте системата близо до източници
на топлина, като например радиатори
и въздуховоди, или изложена на директна
слънчева светлина, висока запрашеност,
механични вибрации или удари.
46BG
• Не поставяйте системата върху наклонена
повърхност. Тя е проектирана да работи само
в хоризонтално положение.
• Дръжте системата и дисковете далече от
компоненти със силни магнити, като например
микровълнови фурни или големи и мощни
високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
• Не поставяйте метални предмети пред предния
панел. Те може да ограничат приемането на
радиовълни.
• Не поставяйте системата на място, където се
използва медицинско оборудване. Тя може да
причини неизправност в него.
• Ако използвате пейсмейкър или друго
медицинско устройство, се консултирайте
с лекаря си или с производителя на това
устройство, преди да използвате функцията
за безжична LAN връзка.
За функционирането
• Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху лещите във
вътрешността на устройството да се кондензира
влага. Ако това се случи, системата може да не
функционира правилно. В такъв случай извадете
диска и оставете системата включена за около
половин час, докато влагата се изпари.
• Когато премествате системата, изваждайте диска,
ако има такъв. Ако не го направите, дискът може
да бъде повреден.
• Ако в корпуса попадне нещо, изключете уреда
от контакта и го предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да
го използвате отново.
За регулирането на силата на звука
• Не увеличавайте силата на звука, докато слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или без аудиосигнали. Ако го направите,
високоговорителите може да се повредят, ако
внезапно се възпроизведе участък с високо ниво
на звука.
За почистването
• Почиствайте корпуса, панела и елементите
за управление с мек парцал, леко навлажнен
със слаб препарат за почистване. Не използвайте
никакви абразивни тъкани или гъби, почистващи
прахове или разтворители, като спирт
или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани със
системата ви, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
За почистващи дискове, препарати
за почистване на дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи
(включително течни или спрейове). Те може
да причинят повреда на апарата.
За смяната на части
• В случай че системата бъде ремонтирана,
подменените части може да бъдат задържани
с цел повторна употреба или рециклиране.
Забележки относно
дисковете
За поддръжката на дисковете
• За да поддържате диска чист, хващайте
го за ръба. Не докосвайте повърхността.
• Не залепвайте хартия или тиксо
върху диска.
За цвета на телевизора
• Ако високоговорителите причинят
неравномерност на цветовете на телевизионния
екран, изключете телевизора, след което го
включете обратно след 15 до 30 минути.
Ако неравномерността продължи, отдалечете
високоговорителите от телевизора.
Внимание: Тази система може да показва
неподвижно видеоизображение или
изображение на екранния дисплей върху
телевизионния екран неограничено време.
Ако оставите това да продължи за дълъг период
от време, рискувате да повредите трайно
телевизионния екран. Прожекционните
телевизори са изключително податливи на това.
За преместването на системата
За почистването
• Преди възпроизвеждане почиствайте
диска с кърпа за почистване.
Избърсвайте диска от центъра навън.
• Преди да преместите системата, се уверете,
че няма поставен диск в нея, и изключете
захранващия кабел от електрическия контакт.
Допълнителна информация
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
например въздуховоди с горещ въздух, и не
го оставяйте в автомобил, паркиран на
директна слънчева светлина, тъй като
температурата в него може да се повиши
значително.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутията му.
• Не използвайте разтворители, като
например бензин, разредители, достъпни
в търговската мрежа почистващи
препарати или антистатични спрейове,
предназначени за винилови
грамофонни плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартни кръгли дискове. Използване на
нестандартни дискове или такива, който
не са с кръгла форма, (например с форма
на правоъгълник, сърце или звезда) може
да причини повреда.
Не използвайте диск, на който има закрепен
достъпен в търговската мрежа аксесоар, като
например етикет или пръстен.
47BG
Отстраняване
на неизправности
Ако срещнете някое от следните
затруднения, докато използвате системата,
използвайте ръководството за отстраняване
на неизправности, преди да заявите ремонт.
Ако проблемът продължи, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизът подмени
някои части по време на ремонта, може
да задържи старите.
Общи
Захранването не се включва.
t Проверете дали захранващият кабел
е включен добре.
Дистанционното управление не работи.
t Разстоянието между дистанционното
управление и устройството е твърде
голямо.
t Батериите в дистанционното управление
са слаби.
Тавата на диска не се отваря и не можете
да извадите диска дори след като натиснете Z.
t Опитайте следното:
1 Натиснете и задръжте N и Z на уреда
за повече от 5 секунди, за да отворите
тавата на диска.
2 Извадете диска.
3 Изключете захранващия кабел от
електрическия контакт, след
което го включете отново след
няколко минути.
Съобщения
На телевизионния екран се показва [A new
software version is available. Please go to the
“Setup” section of the menu and select “Network
Update” to perform the update.] (Налице е нова
версия на софтуера. Отворете раздела „Setup“
(Настройка) на менюто и изберете „Network
Update“ (Актуализация през мрежата), за да
извършите актуализацията).
t Вижте [Network Update] (Актуализация
през мрежата) (стр. 39), за да актуализирате
софтуера на системата с по-нова версия.
На дисплея на предния панел последователно
се показват „PROTECT“ и „PUSH PWR“.
t Натиснете "/1, за да изключите системата,
и проверете следното, след като
„STANDBY“ изчезне.
• Има ли късо съединение между
означените с + и – кабели на
високоговорителите?
• Използвате ли само указаните
високоговорители?
• Нещо блокира ли вентилационните
отвори на системата?
• След като проверите горните неща
и отстраните проблемите, включете
системата. В случай че проблемът не може
да се установи дори след проверка
на всичко горепосочено, се
консултирайте с най-близкия търговец
на Sony.
На дисплея на предния панел
се показва „LOCKED“.
t Изключете функцията за заключване
за деца (стр. 36).
Системата не функционира нормално.
На дисплея на предния панел се показва
„DEMO. LOCK“.
t Изключете захранващия кабел от
електрическия контакт, след което го
включете отново след няколко минути.
t Свържете се с най-близкия търговец
на Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony.
На дисплея на предния панел се показва „Exxxx“.
t Свържете се с най-близкия търговец на
Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony и съобщете кода на грешката.
48BG
На целия телевизионен екран се показва
без каквито и да е съобщения.
t Свържете се с най-близкия търговец на
Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony.
Картина
Няма картина.
t Проверете метода на извеждане на сигнала
от системата (стр. 15).
Няма картина при свързване чрез HDMI кабел.
t Устройството е свързано към входно
устройство, което не е съвместимо с HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)
(„HDMI“ на предния панел не светва)
(стр. 15).
t Натиснете и задръжте N и VOL – на уреда
за повече от 5 секунди, за да нулирате
разделителната способност на изходния
видеосигнал до най-ниската.
Тъмните области на картината са твърде тъмни,
светлите – прекалено светли или неестествени.
t Задайте [Picture Quality Mode] (Режим
на качество на картината) на [Standard]
(Стандартно) (по подразбиране) (стр. 28).
Картината не се извежда правилно.
t Проверете настройките на [Output Video
Format] (Формат на изходния видеосигнал)
в [Screen Settings] (Настройки на екрана)
(стр. 40).
t Ако едновременно се извеждат аналогови
и цифрови сигнали, задайте [BD-ROM 24p
Output] (BD-ROM 24p извеждане) или
[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p
извеждане) в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) на [Off] (Изкл.) (стр. 40).
t За BD-ROM дискове проверете
настройките на [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (Извеждане на BD/DVD-ROM
в 1080/24p) в [Screen Settings] (Настройки
на екрана) (стр. 40).
t Почистете диска.
t Ако видеосигналът от системата преминава
през видеокасетофон, преди да стигне до
телевизора, защитеният срещу копиране
сигнал на някои BD/DVD програми може
да окаже влияние върху качеството на
картината. Ако все още изпитвате
проблеми дори когато свържете уреда
директно към телевизора, опитайте
да свържете устройството към другите
входни конектори.
Изображението не се показва на целия
телевизионен екран.
t Проверете настройките на [TV Type]
(Тип телевизор) в [Screen Settings]
(Настройки на екрана)(стр. 40).
t Съотношението на кадъра в диска
е фиксирано.
Има неравномерност на цветовете на
телевизионния екран.
t Ако високоговорителите се използват
с телевизор с кинескоп или проектор
с електроннолъчеви тръби, поставете
високоговорителите най-малко на 0,3 метра
от телевизора.
t Ако неравномерността на цветовете
продължи, изключете телевизора, след
което го включете след 15 до 30 минути.
t Уверете се, че близо до високоговорителите
няма магнитни предмети (магнитна
ключалка на телевизионната поставка,
медицински уред, играчка и др.).
Допълнителна информация
Не се показва картина, когато разделителната
способност на изходния видеосигнал, избрана
в [Output Video Format] (Формат на изходния
видеосигнал), е неправилна.
Появява се шум в картината.
Няма картина след възпроизвеждане на
видеофайл или снимка от iPod/iPhone.
t Изберете входа на телевизора
за тази система.
Звук
Няма звук.
t Кабелите на високоговорителите не
са свързани здраво.
t Проверете настройките на
високоговорителите (стр. 34).
49BG
Няма звук от телевизора през конектора HDMI
(OUT), когато използвате функцията „Обратен
звуков канал“.
t Задайте за [Control for HDMI] (Управление
на HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на
HDMI) в [System Settings] (Настройки на
системата) настройка [On] (Вкл.) (стр. 43).
Също така задайте за [Audio Return
Channel] (Обратен звуков канал) в [HDMI
Settings] (Настройки на HDMI) в [System
Settings] (Настройки на системата)
настройка [Auto] (Автоматично) (стр. 43).
t Уверете се, че телевизорът ви е съвместим
с функцията „Обратен звуков канал“.
t Уверете се, че телевизорът, който
е съвместим с функцията „Обратен звуков
канал“, е свързан с HDMI кабел към
съответния конектор.
Системата не извежда звука от телевизионни
програми правилно, когато е свързана към
цифров приемник.
t Задайте за [Audio Return Channel] (Обратен
звуков канал) в [HDMI Settings] (Настройки
на HDMI) в [System Settings] (Настройки на
системата) настройка [Off] (Изкл.) (стр. 43).
t Проверете връзките (стр. 16).
Чува се силно бучене или шум.
t Отдалечете телевизора от
аудиокомпонентите.
t Почистете диска.
Звукът престава да бъде стерео при
възпроизвеждане на компактдиск.
t Изберете стерео звук, като натиснете
AUDIO (стр. 31).
Получават се изкривявания на звука
от свързан компонент.
t Намалете входящото ниво за свързания
компонент, като настроите [Attenuate –
AUDIO] (Затихване – AUDIO) (стр. 41).
Тунер
Не могат да се настроят радиостанции.
t Проверете дали антената е включена добре.
Регулирайте антената или свържете
външна, ако е необходимо.
t Силата на сигнала на станциите е твърде
слаба (при автоматична настройка).
Използвайте ръчна настройка.
Възпроизвеждане
Дискът не се възпроизвежда.
t Кодът на регион на BD/DVD диска
не съвпада със системата.
t В уреда се е кондензирала влага и може да
повреди лещите. Извадете диска и оставете
уреда включен за около половин час.
t Системата не може да възпроизведе
записан диск, който е не е финализиран
правилно (стр. 52).
Имената на файловете не се визуализират
правилно.
t Системата може да визуализира само знаци
по стандарта ISO 8859-1. Знаци в други
формати може да се визуализират по
различен начин.
t В зависимост от използвания записващ
софтуер въвежданите символи може да
се визуализират по различен начин.
Дискът не започва да се възпроизвежда
от началото.
t Избрано е възобновяване на
възпроизвеждането. Натиснете OPTIONS
и изберете [Play from start]
(Възпроизвеждане от началото),
след което натиснете .
Възпроизвеждането не започва от точката
за възобновяване, където сте спрели
възпроизвеждането последния път.
t Точката за възобновяване може да
се изчисти от паметта в зависимост
от диска, когато
• отворите тавата на диска;
• изключите USB устройството;
• възпроизведете друго съдържание;
• изключите уреда.
50BG
Езикът за аудиозаписа/субтитрите или ъглите
не могат да се променят.
t Опитайте да използвате менюто на BD или
DVD диска.
t На възпроизвеждания BD или DVD диск не
са записани многоезични записи/субтитри
или няколко ъгъла.
Бонусното съдържание или другите данни
в BD-ROM диска не могат да бъдат
възпроизведени.
t Опитайте следното:
1 Извадете диска.
2 Изключете системата.
3 Извадете и свържете отново USB
устройството (стр. 23).
4 Включете системата.
5 Поставете BD-ROM диска с
BONUSVIEW/BD-LIVE.
BRAVIA Internet Video
Качеството на картината или звука е ниско или
някои програми се визуализират със загуба
на детайли, особено при бързо движение
или тъмни сцени.
t Качеството на картината/звука може да
е ниско в зависимост от доставчиците
на интернет съдържание.
t Качеството на картината/звука може да
се подобри чрез промяна на скоростта
на връзката. Sony препоръчва връзка
от поне 2,5 Мб/с за видео със стандартна
разделителна способност и 10 Мб/с за видео
с висока разделителна способност.
t Не всички видеоклипове съдържат звук.
Картината е малка.
USB устройство
USB устройството не се разпознава.
t Опитайте следното:
1 Изключете системата.
2 Изключете и свържете отново
USB устройството.
3 Включете системата.
t Уверете се, че USB устройството е включено
добре в
(USB) порта.
t Проверете дали USB устройството или
някой кабел не са повредени.
t Проверете дали USB устройството
е включено.
t Ако USB устройството е свързано чрез USB
концентратор, изключете го и свържете
USB устройството директно към уреда.
„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI]
(Управление за HDMI))
Функцията [Control for HDMI] (Управление
за HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).
t Проверете дали [Control for HDMI]
(Управление за HDMI) е с настройка [On]
(Вкл.) (стр. 43).
t Ако промените HDMI връзката,
рестартирайте системата.
t Ако е спирало електричеството, задайте
[Control for HDMI] (Управление за HDMI)
на [Off] (Изкл.), след което – на [On] (Вкл.)
(стр. 43).
t Проверете следното и вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с компонента:
• дали свързаният компонент е съвместим
с функцията [Control for HDMI]
(Управление за HDMI);
• дали свързаният компонент е настроен
правилно за функцията [Control for
HDMI] (Управление на HDMI).
Допълнителна информация
t Натиснете X, за да увеличите мащаба.
51BG
Мрежова връзка
Системата не може да се свърже към мрежата.
t Проверете мрежовата връзка (стр. 17)
и настройките на мрежата (стр. 44).
Безжична LAN връзка
Не можете да свържете компютъра си към
интернет, след като е извършена настройката
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
t Настройките за безжична връзка на рутера
може да се променят автоматично, ако
използвате функцията „Wi-Fi Protected
Setup“, преди да коригирате настройките на
рутера. В такъв случай променете по
съответния начин настройките на
безжичната връзка на компютъра.
Системата не може да се свърже към мрежата
или мрежовата връзка е нестабилна.
t Проверете дали рутерът за безжична LAN
връзка е включен.
t Проверете мрежовата връзка (стр. 17)
и настройките на мрежата (стр. 44).
t В зависимост от средата, в която се
използва, включително материала на
стената, условията на приемане на радио
вълни или преградите между системата
(или USB адаптер за безжична LAN мрежа)
и рутера за безжична LAN връзка,
възможното разстояние за комуникация
може да се съкрати. Преместете системата
и рутера за безжична LAN връзка по-близо
един до друг.
t Устройства, които използват честотна
лента от 2,4 GHz, например микровълнови
печки, Bluetooth или цифрови безжични
устройства, може да нарушат
комуникацията. Отдалечете уреда от такива
устройства или ги изключете.
Желаният безжичен рутер не се показва
в списъка с безжични мрежи.
t Натиснете RETURN, за да се върнете
на предишния екран, и опитайте отново
[Wireless Setup(built-in)] (Настройка на
безжична връзка (вградена)) /[USB Wireless
Setup] (Настройка на USB безжична
връзка). Ако желаният безжичен рутер все
още не е засечен, изберете [Manual
registration] (Ръчно регистриране).
52BG
Дискове, които могат
да се възпроизвеждат
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (музикален
компактдиск)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови
и развиващи се, възможно е някои дискове да не
могат да се възпроизведат в зависимост от типа
и версията им. Също така извеждането на звука
се различава в зависимост от източника,
свързания изходен конектор и избраните
настройки на звука.
2)
BD-RE: Версия 2.1
BD-R: Версии 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R
с органичен пигмент (тип LTH) BD-R, записан
на компютър, не може да се възпроизвежда,
ако постскриптове са записваеми.
3)
Компактдиск или DVD диск няма да се
възпроизведе, ако не е финализиран правилно.
За повече информация вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени със записващото
устройство.
Дискове, които не могат да
се възпроизвеждат
• BD дискове с касета
• BDXL дискове
• DVD-RAM дискове
• HD DVD дискове
• DVD аудиодискове
• PHOTO CD дискове
• Частта с данни на CD-Extra дискове
• Super VCD дискове
• Страна с аудиоматериал на DualDisc
Забележки относно дисковете
Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които съответстват
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални дискове
с технология за защита срещу копиране
не съответстват на този стандарт. Поради
това е възможно тези дискове да не са
съвместими с този продукт.
Забележка за операциите при
възпроизвеждане на BD/DVD дискове
Забележка за двуслойните BD/
DVD дискове
Видео
Файлов формат
Разширения
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“,
„.mts“
Xvid
„.avi“
MPEG4/AVC1)5)
„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“,
„.m2ts“, „.mts“
WMV91)5)
„.wmv“, „.asf“
AVCHD2)
3)5)
Музика
Файлов формат
Разширения
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC/HE-AAC1)4)5)
„.m4a“
Възпроизвежданите картина и звук може да
бъдат прекъснати за момент при
превключването между слоевете.
WMA9 Стандартен1)4)
„.wma“
LPCM
„.wav“
Код на регион (само за BD-ROM/
DVD VIDEO дискове)
Снимки
Кодът на региона за системата ви е отпечатан
на дъното на уреда и тя ще възпроизвежда
само BD-ROM/DVD VIDEO дискове (само
възпроизвеждане), обозначени със същия
код на регион или с ALL .
Файлов формат
Разширения
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
GIF7)
„.gif“
PNG7)
„.png“
MPO8)
„.mpo“
Допълнителна информация
Някои операции при възпроизвеждането
на BD/DVD дискове може преднамерено
да са настроени от производителите
на софтуер. Тъй като тази система
възпроизвежда BD/DVD дискове според
съдържанието на диска, проектирано от тези
производители, някои функции на
възпроизвеждането може да не са налице.
Типове файлове,
които могат да се
възпроизвеждат
1) Системата не възпроизвежда файлове, кодирани
с DRM.
Съвместим с AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/
Progressive).
3)
Системата възпроизвежда файлове във
формат AVCHD, които са записани с цифрова
видеокамера и др. За да гледате файлове
с формат AVCHD, дискът с файлове във
формат AVCHD трябва да е финализиран.
4) Системата не възпроизвежда файлове, кодирани
без загуби.
5)
Системата не възпроизвежда тези файлове
чрез функцията DLNA.
6)
Системата възпроизвежда само стандартна
разделителна способност чрез функцията DLNA.
2)
53BG
7)
Системата не възпроизвежда анимирани PNG
или анимирани GIF файлове.
8) За MPO файлове, различни от 3D, се показва
основното или първото изображение.
Поддържани
аудиоформати
Забележка
• Някои файлове може да не се възпроизвеждат
в зависимост от файловия формат, кодирането,
състоянието на записа или състоянието на
DLNA сървъра.
• Някои файлове, редактирани на компютър, може
да не се възпроизвеждат.
• Системата може да разпознае следните файлове
или папки в BD, DVD дискове, компактдискове
и USB устройства:
– до папки на 9-о ниво, включително основната
папка;
– до 500 файла/папки на едно ниво.
• Системата може да разпознае следните файлове
или папки, съхранени в DLNA сървъра:
– до папки на 19-о ниво;
– до 999 файла/папки на едно ниво.
• Някои USB устройства може да не функционират
със системата.
• Системата може да разпознава Mass Storage Class
(MSC) устройства (като например флаш памет
или твърд диск), устройства за улавяне на
неподвижни изображения (SICD) и клавиатура
със 101 клавиша.
• За да избегнете повреда на данните или повреда
на USB паметта или другите устройства,
изключете системата преди свързване или
отстраняване на USB памет или други устройства.
• Системата може да не възпроизвежда гладко
видеофайлове с висока скорост на предаване
на данните от компактдиск с данни.
Препоръчително е да възпроизвеждате такива
видеофайлове от DVD или BD диск с данни.
54BG
Системата поддържа следните
аудиоформати.
Формат
Функция
„BD/DVD”
„TV” (DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
DTS96/24
a
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
a: Поддържан формат.
–: Неподдържан формат.
Забележка
• За формата „LPCM 2ch“ поддържаната честота
на дискретизация на цифровия сигнал е до 48 kHz
при използване на функцията „TV“.
Секция на FM тунера
Спецификации
Система
Секция на усилвателя
Обхват на настройката
BDV-EF420
Антена
Извод за антената
Високоговорители
Предни (SS-TSB119) за BDV-EF420
Размери (приблизително) 95 мм × 680 мм × 71 мм
(ш/в/д) (частта за
поставяне на стена)
260 мм × 1 190 мм ×
260 мм (ш/в/д) (целият
високоговорител)
Тегло (приблизително) 1,2 кг (частта за
поставяне на стена)
2,9 кг (със стойка и кабел
на високоговорител)
BDV-EF220
Предни (SS-TSB117) за BDV-EF220
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
40 W + 40 W (при 3 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
40 W (на канал при
3 ома, 1 kHz)
Субуфер:
70 W (при 6 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност:
2 V/700 mV
Входове (цифрови)
TV (Обратен звуков канал/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала
(до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
Размери (приблизително) 91 мм × 148 мм × 87 мм
(ш×в×д)
Тегло (приблизително) 0,33 кг (с кабел на
високоговорител)
Секция на видеото
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
HDMI секция
Конектор
Тип A (19 извода)
Система за BD/DVD/Super Audio CD/CD
Система на формат на сигналаNTSC/PAL
USB секция
(USB) порт:
Тип A (за свързване
на USB памет, четец
на карти с памет, цифров
фотоапарат и цифрова
видеокамера)
LAN секция
LAN (100) порт
100BASE-TX порт
Субуфер (SS-WSB115) за BDV-EF420
Размери (приблизително) 225 мм × 365 мм × 320 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 6,1 кг (с кабел на
високоговорител)
Допълнителна информация
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л/Преден Д:
75 W + 75 W (при 3 ома,
1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Преден Л/Преден Д:
100 W (на канал при
3 ома, 1 kHz)
Субуфер:
200 W (при 6 ома, 80 Hz)
Входове (аналогови)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност:
1 V/400 mV
Входове (цифрови)
TV (Обратен звуков канал/OPTICAL)
Поддържани формати:
LPCM 2 канала
(до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
Цифров синтезатор
с кварцово
стабилизиран PLL
87,5 MHz-108,0 MHz
(стъпка 50 kHz)
Проводникова
FM антена
75 ома, несиметричен
Субуфер (SS-WSB113) за BDV-EF220
Размери (приблизително) 177 мм × 280 мм × 245 мм
(ш/в/д)
Тегло (приблизително) 2,7 кг (с кабел на
високоговорител)
Общи
Изисквания
за захранването
220 V – 240 V променлив
ток, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия
BDV-EF420
Включено: 75 W
В режим на готовност:
0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
BDV-EF220
Включено: 60 W
В режим на готовност:
0,3 W
(в енергоспестяващ
режим)
55BG
Размери (приблизително) 430 мм × 50 мм × 275 мм
(ш/в/д) включително
издадените части
Тегло (приблизително) 2,7 кг
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
• Консумация на електроенергия в режим на
готовност 0,3 W.
• Коефициентът на полезно действие над 85%
на блока на усилвателя се постига с изцяло
цифровия усилвател S-Master.
56BG
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Език
Код
Език
Код
Код
Език
не е посочен
Допълнителна информация
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Език
Списък с кодове за родителски контрол/регион
Код
Регион
Австралия
Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Индия
Индонезия
Код
Регион
Ирландия
Испания
Италия
Китай
Колумбия
Корея
Люксембург
Малайзия
Мексико
Нидерландия
Нова Зеландия
Код
Регион
Норвегия
Пакистан
Полша
Португалия
Русия
Сингапур
Тайван
Тайланд
Филипини
Финландия
Франция
Код
Регион
Хонконг
Чили
Швейцария
Швеция
Япония
57BG
Азбучен указател
Числени стойности
Е
М
3D 22
Език за екранния дисплей 43
Език на звука 42
Език на менюто на BD/DVD
диск 42
Език на субтитрите 42
Многоканален звук 31
A–Z
A/V SYNC 30
BD-LIVE 22
BD-ROM 24p извеждане 40
BONUSVIEW 22
BRAVIA Sync 34
DLNA 26, 45
Dolby Digital 31
DTS 31
DVD 52
DVD-ROM 24p извеждане 41
FM режим 32
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 41
RDS 33
SLEEP 36
USB 23
WEP 18
WPA2-PSK (AES) 18
WPA2-PSK (TKIP) 18
WPA-PSK (AES) 18
WPA-PSK (TKIP) 18
А
Автоматичен дисплей 44
Автоматичен режим на
готовност 44
Автоматично стартиране
на парти 45
Актуализация 39
Актуализация през
мрежата 39
В
Връзка на BD с интернет 42
Д
Диагностика на мрежовата
връзка 44
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат 52
Дисплей на предния панел 11
Дистанционно
управление 12
58BG
З
Заден панел 11
Заключване за деца 36
Затихване – AUDIO 41
Звуков ефект 42
И
Извеждане на HDMI Deep
Colour 41
Извеждане на звука 41
Изтриване на лични
данни 45
Интернет видео без
оценка 43
Интернет съдържание 25
Информация за
възпроизвеждане 23
Информация за лиценза на
софтуера 44
Информация за системата 44
К
Канали за възпроизвеждане
на Super Audio CD 43
Код на регион 53
Код на регион за родителски
контрол 43
Компактдиск 52
Компресия на динамичния
диапазон на звука 41
Контрол на достъпа за
модула за рендиране 45
Л
Лесна настройка 19, 45
Лесни настройки на
мрежата 45
Лесни първоначални
настройки 45
Н
Настройка за извеждане
на 3D 40
Настройка на BD Audio
MIX 41
Настройка на модула за
рендиране 45
Настройка на размера на
телевизионния екран
за 3D 40
Настройки за гледане на
BD/DVD 42
Настройки за интернет 44
Настройки за музика 43
Настройки за родителски
контрол 43
Настройки на Gracenote 44
Настройки на
високоговорителите 34, 42
Ниво 35
Разстояние 35
Настройки на екрана 40
Настройки на звука 41
Настройки на мрежата 44
Настройки на сървъра на
връзката 45
Нулиране 45
Нулиране до фабричните
настройки по
подразбиране 45
О
Обратен звуков канал 43
П
Парола 43
Преден панел 10
Р
Регистрация на устройство
Media Remote 45
Регистрирани устройства
„Media Remote“ 45
Режим за конвертиране
на кино 40
Режим на бързо
стартиране 44
Режим на пауза 41
Родителски контрол за BD 43
Родителски контрол за
DVD 43
Родителски контрол за
интернет видео 43
С
Скрийнсейвър 44
Слайдшоу 29
Слой за възпроизвеждане
при Super Audio CD 43
Слой за възпроизвеждане
при хибриден BD диск 42
Списък с кодове на езици 57
Съотношение на кадъра
за DVD 40
Т
Тестов тон 35
Тип телевизор 40
У
Управление за HDMI 34, 43
Ф
Формат на екрана 40
Формат на изходния
видеосигнал 40
59BG
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще. За да разберете
подробности за наличните актуализации, посетете следния URL адрес.
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
За потребители в други държави/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising