Sony | BDV-E300 | Sony BDV-E300 Инструкции за експлоатация

4-147-233- 11 (1)
BD/DVD Система за домашно кино
Инструкции за експлоатация
BDV-E300 / E301 / E801
© 2009 Sony Corporation
Свързване на говорители с телевизор
BDV-E300/Е301/Е801
Свързване на говорителите
Свържете кабелите на говорителите в съответствие с цвета на жаковете SPEAKER на устройството.
Заден
панел of
на the
главното
Rear panel
main unit/
устройство
Panel posterior de la unidad
HDMI
DMPO
DC5V MA
A
700m
)
(100
LAN
principal
R
FRONT
EAKER
SP
L
FRONT
SUR R
SUR L
R
SPEAKE
CENTER
OOFER
SUBW
Зелен
Green
Verde
Син
Blue
Azul
Бял
White
Blanco
Сив
Gray
Gris
Лилав
Purple
Púrpura
SUBWOOFER
(Субуфер)
Red
Червен
Rojo
(Централен
говорител)
CENTER
FRONT L
(Преден ляв говорител)
FRONT R
(Преден десен
говорител)
Главно
Main unit/
устройство
Unidad principal
(Съраунд десен
говорител)
SUR R
SUR L
(Съраунд ляв
говорител)
За
илюстрации
е използван
моделът BDV-E300.
BDV-E300
is the model
used for illustration
purposes.
BDV-E300 es el modelo utilizado con fines ilustrativos.
Свързване на кабелите на говорителя към говорителя
част del
на говорителя
Rear of the speaker/Parte Задна
posterior
altavoz
I BG
За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация’
Свързване на телевизора
В зависимост от жаковете на вашия телевизор, изберете метод за видео и аудио връзката.
Метод за видео връзка
Метод
Method11/Método 1
Метод
Method22/Método 2
VIDEO IN
Метод
Method33/Método 3
COMPONENT VIDEO IN
VIDEO IN
HDMI IN
Y
EO
EO
TV/VID
TV/VID
TV
OUT
R AUDIO
HDMI
COAXIA
L
NENT
COMPO
L
OUT
VIDEO
VIDEO
DIGITAL
IN
TV
OUT
R AUDIO
IN
COAXIA
L
L
NENT
COMPO
OPTICA
L
OUT
VIDEO
DIGITAL
IN
P R /C R
P B /C B
HDMI
IN
L
COAXIA
L
OPTICA
HDMI
P R /C R
P B /C B
Y
OUT
R AUDIO
IN
VIDEO
IN
Y
NENT
COMPO
NA
ANTEN
AUDIO
L
ONEN
T VIDEO
L
OUT
EXT
COMP
BLE
SAT/CA
L IN
DIGITA
PR / CR
PB / CB
Y
HDMI
TV
L IN
DC5V
500mA
AUDIO
MIC
A. CAL
2
ECM-AC
R
AUDIO
IN
AUDIO
FRONT
R
FRONT
ONEN
COMP
T VIDEO
OUT
OUT
EXT
BLE
SAT/CA
L IN
DIGITA
PR / CR
PB / CB
HDMI
COAXIA
DC5V
TV
L IN
500mA
AUDIO
MIC
A. CAL
2
ECM-AC
R
MAX
R
DIGITA
AUDIO
IN
AUDIO
ONEN
COMP
T VIDEO
OUT
SPEAKE
SUR L
FRONT
Video кабел
cord
Видео
FRONT
R
PB / CB
Y
OUT
EXT
BLE
SAT/CA
L IN
DIGITA
PR / CR
HDMI
DC5V
500mA
R
MAX
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
L
SPEAKE
SUR L
FRONT
R
FRONT
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
L
OPTICA
L
L
COAXIA
R
SUR R
SUR L
Video cord
Component video
cable*
Video cord
Видео
кабел Компонентен
Видео
кабел
видео
Cable de vídeo кабел*
Cable de vídeo componente* Cable de vídeo
HDMI кабел**
cable**
HDMI
Cable de vídeo
TV
L IN
DIGITA
MIC
A. CAL
2
ECM-AC
T
DMPOR
OPTICA
L
COAXIA
R
SUR R
L
L
IN
T
DMPOR
DC5V MAX
700mA
)
(100
L
TV
VIDEO
L 75
FM
0
EZW-T10
OUT
L
L
LAN
SUR R
L
IN
Y
OPTICA
COAXIA
R
L
L
TV
VIDEO
R
MAX
DIGITA
NA
ANTEN
L 75
T
DMPOR
DC5V MAX
700mA
SPEAKE
IN
FM
0
EZW-T10
OUT
)
(100
LAN
VIDEO
P R /C R
COAXIA
FM
TV
OUT
L
OUT
IN
P B /C B
NA
ANTEN
L 75
COAXIA
VIDEO
VIDEO
IN
Y
0
EZW-T10
P R /C R
EO
TV/VID
TV
DIGITAL
L
OPTICA
P B /C B
VIDEO IN
Cable HDMI**
* Не е приложен
в комплекта
*Not supplied/No
suministrado
**Supplied
with Singapore,
Malaysian, Hong
Kong, Filipino, Taiwan,
Mexican, and
Latin American
models
only.
** Приложен
самоIndonesian,
към моделите
за Сингапур,
Индонезия,
Малайзия,
Хонг
Конг,
**Suministrado únicamente con los modelos de Singapur, Indonesia, Malasia, Hong Kong, Filipinas, Taiwán, México y Latinoamérica.
Филипините, Тайван, Мексико и Латинска Америка.
Метод
за аудио връзка
Audio connection
method/Método de conexión de audio
След
After като
connecting the
speakers and TV
свържете
говорителите
Después de conectar los
иaltavoces
телевизора
y el televisor
Метод
Method22/Método 2
Метод
Method11/Método 1
DIGITAL OUT
OPTICAL
AUDIO OUTPUT
R
L
T
AUDIO
EO
TV/VID
OUT
DIGITAL L
OPTICA
OUT
DIGITAL L
COAXIA
R AUDIO
NENT
COMPO
HDMI
L
OUT
VIDEO
VIDEO
OUT
DIGITAL L
OPTICA
IN
P B /C B
Y
L
VIDEO
NENT
COMPO
HDMI
P R /C R
OUTPU
OUT
DIGITAL L
COAXIA
IN
IN
VIDEO
R
IN
IN
IN
P B /C B
Y
P R /C R
NA
ANTEN
NA
ANTEN
L 75
COAXIA
AUDIO
L
TV
VIDEO
ONEN
COMP
T VIDEO
PB / CB
Y
OUT
L
OUT
EXT
BLE
SAT/CA
L IN
DIGITA
PR / CR
HDMI
TV
L IN
DIGITA
DC5V
500mA
L 75
COAXIA
FM
0
EZW-T10
AUDIO
MIC
A. CAL
2
ECM-AC
R
AUDIO
IN
AUDIO
ONEN
COMP
T VIDEO
)
(100
LAN
R
FRONT
SPEAKE
L
PB / CB
Y
L
EXT
BLE
SAT/CA
L IN
DIGITA
PR / CR
HDMI
TV
L IN
DIGITA
DC5V
500mA
MIC
A. CAL
2
ECM-AC
R
MAX
R
AUDIO
IN
AUDIO

IN
OUT
T
DMPOR
OPTICA
L
L
COAXIA
SPEAKE
SUR L
FRONT
Digital
optical cord*
Цифров
оптичен
кабел*
Cable digital óptico*
R
FRONT
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
R
SUR R
OUT
OUT
IN
T
DMPOR
FRONT
L
TV
VIDEO
R
MAX
OUT
DC5V MAX
700mA
FM
0
EZW-T10
Свържете
АСACкабелите
за (),
Connect the
power cords
and turn on the
(). “Easy
захранване
( )power
и включете
Setup” begins after
Операцията
захранването
( ).startup.
Conecte
los cables
de alimentación
”Easy
Setup”
(Лесна
continuación,
encienda
de ca () y, aще
настройка)
започне след
la alimentación (). “Configuración
стартирането.
fácil” comienza tras el inicio.
L
OPTICA
L
L
COAXIA
R
SUR R
SUR L
Audio cord*
Аудио
кабел*
Cable de audio*

*Not supplied/No
suministrado
* Не е приложен
в комплекта
II BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството в затворено
пространство, като библиотека или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте върху него
източници на открит пламък, като например запалени
свещи.
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на места, където може да
бъде намокрено или опръскано, и не поставяйте
върху него предмети,
пълни с течности, като например вази.
Не излагайте батериите или устройството, докато в
него са поставени батерии, на прекалени горещини,
като например директна слънчева светлина, огън или
други подобни.
За да предотвратите нараняване, е необходимо
устройството да бъде здраво закрепено към пода или
стената съгласно инструкциите за инсталиране.
За употреба само в затворени пространства.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този
продукт може да увреди зрението ви. Тъй като
лазерният лъч, използван в тази BD/DVD Система за
домашно кино, е вреден за очите, не се опитвайте да
разглобявате корпуса.
Обръщайте се единствено към квалифициран
персонал.
Този етикет се намира върху предпазната кутия на
лазера вътре в корпуса.
Тази система се
класифицира като
лазерен продукт CLASS
1. Означението за това
се намира от външната
страна на гърба на
устройството.
Изхвърляне на
стари електрически
и електронни уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз
и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на устройството или опаковката му
2 BG
показва, че продуктът не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен случай,
при неправилно изхвърляне на продукта,могат да
бъдат причинени. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на батерията или опаковката й показва, че
батерията, приложена към този продукт, не трябва да
се третира като домашен отпадък. На някои батерии
този символ може да се използва заедно със символа на
определен химичен елемент. Символите на химичните
елементи живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004%
олово.
Изхвърляйки тези батерии на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в проивен
случай, при неправилното изхвърляне на батериите, могат
да бъдат причинени. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните ресурси. В
случай, че поради причини на безопасност, правилна
работа или запазване на данните е необходимо да се
поддържа непрекъсната връзка с вградената батерия, то
вградената батерия трябва да се подменя единствено от
квалифициран персонал. За да осигурите правилното
третиране на батерията, предайте я, когато се изтощи,
на съответното място за рециклиране на електрически и
електронни уреди. За всички други батерии, моля, вижте
раздела относно безопасното отстраняване на батерията
от продукта. Предайте батерията в съответния пункт за
рециклиране на батерии. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт или батерия,
моля, свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Забележка за потребителите: следната информация е
приложима само за оборудване, продавано в страни,
прилагащи Европейските Директиви
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на
устройството, се обръщайте към адресите, указани в
съответните сервизни книжки и гаранционни карти.
Предпазни мерки
Това оборудване е изпитано и е съвместимо с
изискванията на ЕМС Директивата за използване на
свързващ кабел по-къс от 3 метра. (Само за моделите
за Европа и Русия)
Източници на захранване
• Устройството е свързано към електрическата
мрежа, докато захранващият кабел е включен в
контакта, дори ако самото то е изключено.
• Тъй като захранващият кабел се използва за
изключване на уреда от електрическата мрежа,
включете устройството в лесно достъпен
контакт. Ако забележите някаква неизправност в
устройството, веднага го изключете от контакта.
Авторски права
и търговски марки
• Този продукт съдържа технология за защита
на авторското право посредством американски
патенти и други права за интелектуална
собственост.
За да използвате тази технология, имате нужда от
изрично разрешение от Macrovision; основното
предназначение на тази технология е домашна
и друг вид ограничена употреба, освен ако
Macrovision изрично не разреши друго.
Забранено е извършването на обратна разработка
или разглобяването на устройството.
• Тази система съчетава в себе си Dolby* Digital и
Dolby Pro Logic (II) съраунд декодер с адаптивна
матрица и DTS** цифрова съраунд система.
* Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът двойно D
са търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведена по лиценз на американски
патент номер: 5,451,944; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
и други американски и световни патенти,
издадени и чакащи одобрение.
DTS е запазена търговска марка и логото
DTS, Символът, DTS-HD и DTS-HD Master
Audio І Essential са търговски марки на
DTS, Inc.
© 1996г.-2008г. DTS, Inc. Всички права
запазени.
• Тази система съдържа технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMI--).
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
• Java и всички основани на Java търговски марки и
лога са търговски марки или запазени търговски
марки на Sun Microsystems, Inc.
• “BD-Live” и “Bonus View” са търговски марки на
Blu-Ray Disc Association.
• “Blu-ray Disc” е търговска марка.
• Логата “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD” са
търговски марки.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
• “AVCHD” и логото “AVCHD” са търговски марки
на Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. и Sony
Corporation.
• “S-AIR” и неговото лого са търговски марки на
Sony Corporation.
•
, “XMB” и “xross media bar” са търговски марки
на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment
Inc.
• “PLAYSTATION” е търговска марка на Sony
Computer Entertainment Inc.
• “x.v.Colour” и логото “x.v.Colour” са търговски
марки на Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” и логото ‘PhotoTV HD” са търговски
марки на Sony Corporation.
• Другите наименования на системи и продукти са по
принцип търговски марки или запазени търговски
марки на техните производители. Маркировките TM
и ® не са указани в този документ.
3 BG
Информация за тези
Функция S-AIR
Инструкции за експлоатация Системата е съвместима с функцията S-AIR, която
• Указанията в тези Инструкции за експлоатация
описват бутоните на устройството за дистанционно
управление. Можете да използвате и бутоните
на самата система, ако имат същите или подобни
имена като тези на устройството за дистанционно
управление.
, поместени над всяко от
• Иконки като
обясненията, указват какъв вид носител можете да
използвате с обяснената отдолу функция.
За подробности вижте раздела “Дискове, които
могат да бъдат възпроизвеждани” (стр. 99).
• В това ръководство “диск” се използва като общо
понятие за BD, DVD или CD дискове, освен ако не
е посочено друго в текста или илюстрациите.
• Инструкциите в това ръководство се отнасят
за модела BDV-E300, BDV-E301 и BDV-E801.
Моделът, който е използван за илюстрации, е BDVE300. Всяка разлика в операциите е ясно указана в
текста, например “BDV-E300”.
• Опциите в Контролното меню може да се
различават в зависимост от региона.
• Настройките по подразбиране са подчертани.
4 BG
позволява безжично предаване на звук между S-AIR
продукти.
С тази система можете да използвате следните S-AIR
продукти:
• Усилвател за съраунд звук: Можете да се
наслаждавате на съраунд звук от говорители,
предаван по безжичен път.
• Заден усилвател за съраунд звук: Можете да се
наслаждавате на съраунд звук от задни говорители,
предаван по безжичен път.
• S-AIR приемник: Можете да се наслаждавате на
звука от системата в друга стая.
S-AIR продуктите могат да бъдат закупени отделно
(серията S-AIR продукти се различава в зависимост
от региона).
Забележките или указанията за усилвателя за съраунд
звук, задния усилвател за съраунд звук или S-AIR
приемника в тези Инструкции за експлоатация се
отнасят само до случаите, когато използвате задния
усилвател за съраунд звук или S-AIR приемника.
За подробности относно функцията S-AIR, вижте
раздела “Използване на S-AIR продукт” (стр. 59).
Съдържание
Информация за тези Инструкции за
експлоатация .................................................. 4
Функция S-AIR .............................................. 4
Разопаковане .................................................. 6
Указател за частите и бутоните .................. 10
Подготовка за включване
Стъпка 1: Инсталиране
на системата .................................15
Стъпка 2: Свързване
на системата ................................21
Стъпка 3: Извършване на Лесна
настройка (Easy Setup) ...............31
Стъпка 4: Избор на източник ...........34
Стъпка 5: Слушане
на съраунд звук ...........................35
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на BD/DVD диск .... 38
Гледане на BonusView/BD-Live........... 45
Възпроизвеждане на CD диск ............. 46
Възпроизвеждане на файлове
със снимки ....................................... 48
Настройка на звука
Избор на ефект, подходящ
за съответния източник .................. 50
Избор на аудио формат, многоезични
записи или канал ............................ 51
Слушане на звук от мултиплексно
предаване ......................................... 52
Използване на звуков ефект ................. 52
Тунер
Слушане на радио ................................. 54
Използване на системата
за радио данни (RDS) ..................... 57
Външно аудио устройство
Използване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптер ............................................. 58
Използване на S-AIR продукт ............. 59
Други операции
Използване на функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) за
синхронизация с “BRAVIA” ......... 66
Автоматично калибриране на
подходящите настройки ................ 69
Настройка на говорителите ................. 70
Управление на телевизора с
приложеното устройство за
дистанционно управление.............. 72
Използване на таймера за автоматично
изключване ...................................... 74
Промяна на яркостта на дисплея
на предния панел ............................ 74
Деактивиране на бутоните
на системата .................................... 75
Демонстрация ........................................ 75
Пестене на енергия в режим
на готовност .................................... 76
Настройки и регулации
Използване на дисплея
за настройка .................................... 77
[Network Update] (Обновяване
чрез мрежата) .................................. 78
[Video Settings] (Видео настройки) ..... 79
[Audio Settings] (Аудио настройки) .... 81
[BD/DVD Viewing Settings]
(Настройки за гледане на BD/DVD
дискове) ........................................... 83
[Photo Settings] (Настройки за файлове
със снимки) ..................................... 85
[HDMI Settings] (HDMI настройки).... 85
[System Settings]
(Системни настройки) ................... 86
[Network Settings]
(Мрежови настройки) .................... 87
[Easy Setup] (Лесна настройка) ........... 88
[Resetting] (Нулиране) .......................... 89
Допълнителна информация
Предпазни мерки................................... 90
Забележки за дисковете ........................ 91
Отстраняване на проблеми .................. 92
Функция за автодиагностика ............... 98
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани ............................ 99
Поддържани аудио формати .............. 101
Изходна видео резолюция.................. 102
Технически характеристики .............. 103
Списък с езикови кодове .................... 105
Правила и условия за употреба и
Лицензно споразумение
с крайния потребител- ................. 108
Речник на термините .......................... 124
Азбучен указател................................. 127
5 BG
Разопаковане
BDV-E300
• Предни говорители (2)
• Говорители за съраунд звук (2)
• Централен говорител (1)
• Кабели за говорител (6, бял/
червен/син/сив/зелен/лилав)
• Видео кабел (1)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Субуфер (1)
• Микрофон за калибриране (1)
• FM кабелна антена (1)
или
6 BG
• Меки подложки (1 комплект)
• Инструкции за експлоатация
• Упътване за свързване на
говорителя и телевизора
• Лицензна информация за
софтуера
BDV-E301
• Предни говорители (2)
• Говорители за съраунд звук (2)
• Централен говорител (1)
• Кабели за говорител (5,
бял/червен/син/сив/зелен)
• Видео кабел (1)
• Инструкции за експлоатация
• Упътване за свързване на
говорителя и телевизора
• Лицензна информация за софтуера
• DIGITAL MEDIA PORT адаптер
(TDM-iP20) (1)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Инструкции за експлоатация на
DIGITAL MEDIA PORT адаптера
(TDM-iP20)
• Субуфер (1)
• Микрофон за калибриране (1)
• FM кабелна антена (1)
• Меки подложки (1 комплект)
или
7 BG
BDV-E801
• Предни говорители (2)
• Субуфер (1)
• Меки подложки (1 комплект)
• Основи (4)
• FM кабелна антена (1)
или
• Винтове (с шайба) (12)
• Кабели за говорител
(2, зелен/лилав)
• Говорители за съраунд звук (2)
• Видео кабел (1)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• Централен говорител (1)
8 BG
• Микрофон за калибриране (1)
• Инструкции за експлоатация
• Упътване за инсталиране на
говорителя
• Упътване за свързване на говорителя
с телевизор
• Лицензна информация за софтуера
Използване на устройството за дистанционно управление
Поставяне на батериите в устройството за дистанционно управление
Поставете две батерии R6 (размер АА) (приложени в комплекта), така че краищата
маркировките в отделението за батериите.
и
да съответстват на
• Не оставяйте устройството за дистанционно управление на прекалено горещо или влажно място.
• Не използвайте едновременно нови и стари батерии.
• Не изпускайте какъвто и да е чужд предмет в отделението за батерии на устройството за дистанционно
управление; особено внимавайте, когато подменяте батериите.
• Ако не планирате да използвате устройството за дистанционно управление за продължителен период от
време, извадете батериите, за да предотвратите евентуална повреда в резултат от протичане или корозия на
батериите.
Прикрепване на меките подложки към субуфера
Прикрепете меките подложки (приложени в комплекта) от долната страна на субуфера, за да го стабилизирате
и да предотвратите плъзгането му.
,
Отстранете
предпазното
фолио
Remove the
foot pads from
от
меките
подложки.
the
protective
cover.
9 BG
THEATRE (стр. 67)
Указател за частите
и бутоните
Автоматично превключва към най-подходящия
видео режим за гледане на филми.
ONE-TOUCH PLAY (стр. 38, 67)
За повече информация вижте страниците, указани в
скобите.
Устройство за дистанционно
управление
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
DIGITAL
2
SYSTEM
MENU
D.TUNING
4
OP
T
TO IO N S
OL
S
M EN U
UP /
TOP
ME
N
OP
RET
6
UR
N
0
REPLAY ADVANCE PRESET
TUNING
TUNING
NIGHT (стр. 52)
Активира функцията нощен режим.
Подсилва ниските честоти на звука.
ТV (стр. 72)
Променя режима за работа на устройството
за дистанционно управление към режим за
управление на телевизора.
Въвежда номер на заглавие/глава, радио честоти
и др.
CLEAR (стр. 42, 56)
HOME
PRESET
Включва системата или я задава в режим на
готовност
Бутони с цифри (стр. 38, 55, 72)
P
SOUND MODE
(включване/готовност) (стр. 30, 31,
38, 54)
DYNAMIC BASS (стр. 52)
DISPLAY
FUNCTION
Включва системата или я задава в режим на
готовност.
Настройва таймера за автоматично изключване.
3
5
U
TV
(включен/режим на готовност)
(стр. 72)
SLEEP (стр. 74)
TIME
ANALOG
Само с едно натискане на бутона телевизорът
се включва, входният селектор избира за вход
BD/DVD и системата автоматично започва
възпроизвеждане на поставения диск.
7
8
SCENE SEARCH
Изчиства полето за въвеждане.
(текст) (стр. 72)
Извиква текст.
TIME (стр. 43)
Извежда изминалото/оставащото време за
възпроизвеждане на дисплея на предния панел.
-/-- (стр. 72)
PROG
DISPLAY
9
Бутонът -/-- се използва, за да изберете номер на
канал, по-голям от 10.
(аудио) (стр. 51, 52)
Избира аудио формат/запис.
(субтитри) (стр. 40)
Бутоните с цифрата 5,
/DIGITAL, PROG + и
имат осезаема точка. Използвайте осезаемата точка
като ориентир, когато работите с дистанционното.
•
: За операции със системата
•
: За операции с телевизора
(За подробности вижте раздела “Управление
на телевизора с приложеното устройство за
дистанционно управление” (стр. 72).)
10 BG
Избира езика на субтитрите, когато на BD-ROM/
DVD VIDEO диска са записани субтитри на
няколко езика.
D. TUNING (стр. 55)
Избира радио честотите.
(ъгъл) (стр. 40)
Превключва към друг зрителен ъгъл, когато на
BD-ROM/DVD VIDEO диска са записани няколко
такива.
SYSTEM MENU (стр. 35, 45, 52, 56, 59,
74)
Влиза в менюто на системата.
DIGITAL (стр. 72)
Превключва към цифров режим.
ANALOG (стр. 72)
Превключва към аналогов режим.
(широкоъгълен) (стр. 72)
Променя пропорцията на екрана на свързания
телевизор.
Цветни бутони (червен/зелен/жълт/
син) (стр. 72, 87)
Бутони за бърз достъп, чрез които избирате
елементи в някои менюта за BD дискове (могат да
се използват и за интерактивни операции с Java
на BD дискове).
TOP MENU (стр. 41)
Отваря или затваря главното меню на BD или
DVD дискове.
DISPLAY (стр. 43)
Извежда информация за възпроизвеждането на
телевизионния екран.
FUNCTION (стр. 34, 38, 46, 48, 54, 58)
Избира източник за възпроизвеждане.
SOUND MODE (стр. 50)
Избира звуковия режим.
Бутони за извършване на операции
по възпроизвеждането
Вижте раздела “Възпроизвеждане” (стр. 38).
(предходен/следващ)
REPLAY/ADVANCE (повторно
възпроизвеждане/придвижване
напред)
(бързо превъртане назад/
напред)
(възпроизвеждане)
(пауза)
(стоп)
Бутони за извършване на радио
операции
Вижте раздела “Тунер” (стр. 54).
PRESET +/TUNING +/(изключване на звука) (стр. 38, 46,
72)
Изключва временно звука.
(сила на звука) +/– (стр. 38, 72)
POP UP/MENU (стр. 41)
Отваря или затваря помощното меню на BD-ROM
дискове или менюто на DVD дискове.
Регулира нивото на силата на звука.
OPTIONS (стр. 38, 46, 48, 54)
PROG +/– (стр. 72)
HOME (стр. 31, 38, 46, 48, 54, 69, 77)
След като натиснете , можете да изберете
следващата ( ) или предходната ( ) страница
с текст.
Извежда на телевизионния екран менюто с
опциите.
Влиза в или излиза от основното меню на
системата.
RETURN (стр. 72, 87)
Връща се към предходния дисплей.
Премества осветения правоъгълник, за да избере
изведен на екрана елемент.
(ENTER)
Въвежда избрания елемент.
(справочник) (стр. 72)
Извежда Цифровия електронен програмен
справочник (EPG).
TOOLS (стр. 72)
Извежда операционното меню за текущия
дисплей.
Избира каналите във възходящ и низходящ ред.
(стр. 72)
(TV вход) (стр. 72)
Превключва входния източник на телевизора
между телевизор и други входни източници.
DISPLAY (стр. 54)
Променя радио информацията в дисплея на
предния панел между радио честота и име на
станцията.
/
(информация/текст) (стр. 72)
Извежда информацията.
SCENE SEARCH (стр. 42)
Превключва в режим Търсене на сцена, който
позволява бързо придвижване между сцените на
заглавието, което възпроизвеждате в момента.
11 BG
Преден панел
FUNCTION
(включен/режим на готовност)
(стр. 38)
Включва устройството или го задава в режим на
готовност.
Бутони за извършване на операции
по възпроизвеждането (стр. 38)
(възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждането.
Стартира изреждане на снимки, когато поставите
диск, съдържащ файлове с JPEG изображения.
(стоп)
Спира възпроизвеждането и запаметява мястото,
на което сте спрели (точка за възобновяване).
Точката за възобновяване за дадено заглавие/
запис е последната точка, която сте възпроизвели
или последната снимка от папка със снимки.
FUNCTION
Избира източника за възпроизвеждане.
VOLUME +/–
Регулира нивото на силата на звука на системата.
(отворено/затворено)
Отваря или затваря отделението за диска.
12 BG
VOLUME
Индикатор S-AIR
Светва, когато S-AIR предавателят бъде поставен
в системата и тя започне да предава звука.
Индикатор VIRTUAL 7.1CH (стр. 35)
Свети, докато е активирано виртуалното 7.1канално декодиране.
Индикатор за захранване
Свети, докато системата е включена.
Дисплей на предния панел
Отделение за диска (стр. 38)
(сензор за дистанционно
управление)
Дисплей на предния панел
Индикации на дисплея на предния панел
PL x
SLEEP
NEO:6 TUNED
ST
NTSC
Указва текущия съраунд формат.
Светва, когато бъде приета
радиостанция. (Само за радио) (стр.
54)
Светва, когато бъде приет стерео
звук. (Само за радио) (стр. 54)
Светва, когато извеждате видео
сигнал в NTSC система за цветна
телевизия
Светва, когато се разпознае външна
памет. (стр. 28)
Светва, когато жакът HDMI OUT бъде
свързан правилно към HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection
– Защита на широколентово
цифрово съдържание)- съвместимо
устройство с HDMI или DVI (Digital
Visual Interface – Цифров визуален
интерфейс) вход.
Светва, когато извеждате
720p/1080i/1080p видео сигнали от
жака HDMI OUT или 720p/1080i видео
сигнали от жаковете COMPONENT
VIDEO OUT.
EXT
HDMI
HD
24P NIGHT BASS
Светва, когато извеждате 1920 x
1080p/24Hz видео сигнали.
Светва, когато е включен нощен
режим. (стр. 52)
Светва, когато е активирана
функцията DYNAMIC BASS. (стр. 52)
Извежда информация за състоянието
на системата – например номер
на глава, заглавие или запис,
информация за часа, радио
честотата, състоянието на
възпроизвеждането, режима за
декодиране и др.
Светва, когато системата се свърже с
мрежата.
Извежда информация за състоянието
на възпроизвеждането на системата.
Мига, когато настроите таймера за
автоматично изключване (стр. 74).
13 BG
Заден панел
Винтове
Screws*
COMPONENT VIDEO OUT
ANTENNA
VIDEO OUT
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
FM
PR / CR
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
DIGITAL IN
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
LAN (100) терминал (стр. 29)
жакове COMPONENT VIDEO OUT
(стр. 22)
жак VIDEO OUT (стр. 22)
Гнездо за EZW-T100 (стр. 59)
COAXIAL 75 омов FM жак (стр. 27)
жак A.CAL MIC (стр. 31, 69)
жакове AUDIO (AUDIO IN L/R) (стр. 25)
жакове TV (AUDIO IN L/R) (стр. 24)
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
Гнездо EXT (стр. 28)
жак TV (DIGITAL IN OPTICAL) (стр. 24)
жак SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
(стр. 25)
жак DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(стр. 25)
жак HDMI OUT (стр. 22)
жакове SPEAKER (стр. 21)
*
14 BG
OPTICAL
AUDIO IN
ВНИМАНИЕ
Моля, не развивайте винтовете, освен ако не
инсталирате EZW-T100
Стъпка 1: Инсталиране на системата
Разполагане на говорителите
За да постигнете най-добър съраунд звук, поставете всички говорители на еднакво разстояние от позицията за
слушане ( ). Разстоянието може да бъде от 0.0 до 7.0 метра.
Ако не можете да разположите централния говорител и говорителите за съраунд звук на еднакво разстояние от
( ), поставете ги на разстояние в рамките на 7.0 метра от позицията за слушане.
Поставете говорителите за съраунд звук зад позицията за слушане ( ).
Субуферът може да бъде поставен навсякъде в стаята.
Централен
говорител
Center speaker
Субуфер
Subwoofer
Преден
(L)
Frontляв
leftговорител
speaker (L)
Front right
speaker
(R) (R)
Преден
десен
говорител
A
A
B
Ляв говорител
за съраунд
звук (L)
(L)
Surround
left speaker
A
30
45
30
45
A
A
B
Десен
говорител
за съраунд
Surround
right speaker
(R) звук (R)
• Внимавайте, когато поставяте говорителите и/или стойките, прикрепени към говорителите върху специално
обработен под (пастиран, намазан с препарат, полиран и др.), защото върху пода може да останат петна или
да се получи обезцветяване на подовата повърхност.
• Не се облягайте и не увисвайте на говорителя, защото може да падне.
15 BG
Подготовка за включване
Подготовка за включване
Подготовка за включване
Подготовка за включване
Свързване на допълнителни задни говорители за съраунд звук
Можете да се насладите на 7.1-канален съраунд звук, като закупите безжичния комплект говорители за съраунд
звук (WAHT-SBP1, продават се отделно). Моделите на допълнителните продукти се различават в зависимост
от региона.
За това как да разположите задните говорители за съраунд звук, вижте илюстрацията по-долу ( ).
Субуфер
Subwoofer
Централен
говорител
Center speaker
Преден
лявspeaker
говорител
Front left
(L)(L)
Преден
десен
говорител
Front right
speaker
(R) (R)
Ляв
говорител
Surround
left
за съраунд
звук(L)
(L)
speaker
Десен
говорител
Surround
right за
съраунд
speaker звук
(R) (R)
30
45
C
Заден
ляв говорител
за съраунд
Surround
back left speaker
(L)
звук (L) (продава се(optional)
отделно)
16 BG
30
45
C
Заден
десен
говорител
за съраунд
Surround
back
right speaker
(R)
звук
(R) (продава се отделно)
(optional)
Монтиране на говорителите на стената
• Консултирайте се с консултантите в железария или с монтажник относно материала, от който е направена
стената или винтовете, които трябва да използвате.
• Използвайте винтове, подходящи за материала на стената и здравината й. Тъй като стена, направена от
гипсокартон е особено крехка, закрепете винтовете здраво за дървена греда и я монтирайте на стената.
Инсталирайте говорителите на вертикална и плоска стена, в която са сложени подсилващи елементи.
• Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени от неправилен монтаж, недостатъчна
здравина на стената или неправилно завиване на винтовете, природни бедствия и др.
Преди да монтирате към стената предните говорители и говорителите за съраунд звук за модела BDV-E801,
трябва да ги разглобите. Можете да монтирате горната част на говорителя на стената.
За да разглобите говорителя
(Само за предни говорители и говорители за съраунд звука на BDV-E801)
1 Разкачете всички кабели от говорителя.
Задна
част
говорителя
Rear of
theна
speaker
2 Отстранете винта (предварително поставен) от задната част на
говорителя.
Използвайте този винт, за да сглобите отново говорителя. Внимавайте да не изгубите винта.
Винт
Screw
Задна
част
говорителя
Rear of
theнаspeaker
17 BG
Подготовка за включване
Внимание
Подготовка за включване
3 Разглобете говорителя, като повдигнете горната му част.
Горна част
Upper
part
Долна part
част
Lower
Задна
част
говорителя
Rear of
theна
speaker
4 Издърпайте кабела за говорителя през дъното на долната част на
говорителя.
Използвайте разкачения кабел за говорителя, когато монтирате говорителя на стената.
Долна
Lowerчаст
part на
of говорителя
the speaker
,
Кабел за cord
говорителя
Speaker
18 BG
Илюстрация на напълно разглобен говорител
Долна част на
Lower part of
говорителя
the speaker
Кабел
за говорителя
Speaker
cord
Винт
Screw
Монтиране на говорителите към стена
Преди да монтирате говорителите на стената, свържете кабелите към говорителите.
Уверете се, че свързвате правилно кабелите към съответните терминали на говорителите: кабелът с цветната
обвивка към терминала , а кабелът без цветна обвивка към терминала .
Цветна обвивка
Преден ляв говорител (L): Бял
Преден десен говорител (R): Червен
Централен говорител: Зелен
Ляв говорител за съраунд звук (L): Син
Десен говорител за съраунд звук (R): Сив
1 Подгответе винтове (не са приложени в комплекта), които пасват на
отвора на гърба на всеки говорител. Вижте илюстрациите по-долу.
4 mm
5 mm
30 mm
Отвор
наthe
гърба
на of
Hole on
back
говорителя
the speaker
10 mm
2 Завийте винтовете към стената.
BDV-E300
За централния говорител
За другите говорители
219 mm
to 10
10 mm
mm
88до
88до
to 10
10 mm
mm
19 BG
Подготовка за включване
Горна част на
Upper part of
говорителя
the speaker
Подготовка за включване
BDV-E301
За централния говорител
За другите говорители
160 mm
to 10
10mm
mm
88до
88до
to 10
10 mm
mm
BDV-E801
За централния говорител
За другите говорители
219 mm
210 mm
88до
to 10
10 mm
mm
88до
to 10
10 mm
mm
3 Окачете говорителите на винтовете.
5 mm
10 mm
Задна
говорителя
Rear част
of theнаspeaker
20 BG
B
Отвор на гърба на
Hole on the back of
говорителя
the speaker
За да свържете системата, прочетете информацията на следващите страници.
Не включвайте захранващия кабел на устройството в контакта, докато не направите всички други връзки.
• Когато свържете друг компонент с бутон за регулиране на звука, намалете звука на останалите компоненти
до ниво, на което той няма да е изкривен.
Свързване на говорителите
Конекторите и цветната обвивка на кабелите на говорителите са със съответен цвят в зависимост от типа на
говорителя.
Свържете кабелите на говорителите така, че да съвпаднат с цвета на жаковете SPEAKER на устройството.
Уверете се, че свързвате правилно кабелите към съответните терминали на говорителите: кабелът с цветната
обвивка към терминала , а кабелът без цветна обвивка към терминала . Не захващайте изолацията на
кабела (гумената обвивка) в терминалите на говорителя.
Свързване на кабелите на говорителите към устройството
Когато свързвате кабелите към устройството, пъхнете конектора, докато щракне.
Заден
панел of
наthe
устройството
Rear panel
unit
Червен (Преден десен Бял
(Преден ляв
White
Red
(Front left (L))
speaker (L))
(R)) говорител
(Front rightговорител
speaker (R))
NNA
ANTE
COAX
IAL 75
FM
0
-T10
EZW
AUDIO
L
TV
Лилав
Purple
(Субуфер)
(Subwoofer)
OU
VIDEO
T
OU
VIDEO
EXT
DC5V
TV
P B / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / CR
Y
OU
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
T
ONEN
COMP
500mA
R
MAX
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
AUDIO
IN
T
RT
DMPO
FRONT
R
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
KE
SPEA
L
FRONT
SUR R
SUR L
KER
SPEA
R
CENTE
AL
OPTIC
IAL
COAX
R
Син
Blue(Ляв говорител
за
съраунд left
звукspeaker
(L))
(Surround
(L))
OOFER
SUBW
Сив
Gray(Десен говорител за
съраунд
звук
(R))speaker (R))
(Surround
right
Зелен
Green(Централен
говорител)
(Center speaker)
Свързване
наspeaker
кабелите
към говорителя
To connect
cords
to the speaker
Задна
частofнаthe
говорителя
Rear
speaker
Конектор
Connector
(–)
Цветна
обвивка
Color
tube
(+)
21 BG
Подготовка за включване
Стъпка 2: Свързване на системата
Подготовка за включване
Свързване на телевизора (Видео връзка)
Посредством тази връзка се изпраща видео сигнал от устройството към телевизора.
Изберете метод за свързване в зависимост от жаковете на вашия телевизор.
Заден
панел of
наthe
устройството
Rear panel
unit
NNA
ANTE
COAX
IAL 75
FM
0
-T10
EZW
AUDIO
L
TV
OU
VIDEO
ENT
OU
VIDEO
T
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / C R
HDMI
MAX
500mA
R
L IN
DIGITA
IN
AUDIO
RT
DMPO
FRONT
SPEA
R
CENTE
R
L
SUR R
IN
A Видео
Video кабел
cord (supplied)
(приложен в комплекта)
AL
OPTIC
IAL
COAX
KER
SPEA
FRONT
AUDIO
OUT
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
R
EXT
Y
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
ON
COMP
SUR L
KER
OOFER
SUBW
B HDMI
HDMIкабел*
cable*
Към
HDMI
IN жака
на
To the
HDMI
IN jack
телевизора.
of the TV.
видео
C Компонентен
Component video
кабел
е приложен
cable
(not(не
supplied)
в комплекта)
Към компонентните
входни
To the component
video
видео
жакове
наof
телевизора.
input
jacks
the TV.
Към
входния
жак of
To the
video видео
input jack
на
theтелевизора.
TV.
* HDMI кабелът е приложен само към моделите за Сингапур, Индонезия, Малайзия, Хонг Конг, Филипините,
Мексико и Латинска Америка.
Метод 1: Свързване посредством видео кабел (
)
Метод 2: Свързване посредством HDMI* кабел (
) и видео кабел (
Това е основният тип връзка.
)
Ако вашият телевизор има жак HDMI, свържете системата към телевизора едновременно с HDMI кабел и
видео кабел. Качеството на картината ще бъде по-добро, отколкото ако използвате само видео кабел.
Когато извършвате връзка посредством HDMI кабел, е необходимо да изберете типа на изходния сигнал (стр.
31, 80).
За да гледате изображения от DIGITAL MEDIA PORT адаптера, е необходимо да свържете системата към
телевизора посредством видео кабела. Видео сигналите от DIGITAL MEDIA PORT адаптера не се извеждат от
HDMI OUT жака.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface – Мултимедиен интерфейс с високо качество)
Метод 3: Свързване посредством компонентен видео кабел (
) и видео кабел (
)
Ако вашият телевизор няма HDMI жак, но разполага с компонентни входни видео жакове, свържете системата
към телевизора едновременно с компонентен видео кабел и видео кабел. Качеството на картината ще бъде подобро, отколкото ако използвате само видео кабел.
Когато извършвате връзка посредством компонентен видео кабел, е необходимо да изберете типа на изходния
сигнал (стр. 31, 80).
За да гледате изображения от DIGITAL MEDIA PORT адаптера, е необходимо да свържете системата към
телевизора посредством видео кабела. Видео сигналите от DIGITAL MEDIA PORT адаптера не се извеждат
посредством COMPONENT VIDEO OUT жака.
22 BG
Смяна на цветовата система (PAL или NTSC)
1 Включете системата за домашно кино, като натиснете бутона .
2 Натиснете едновременно бутоните и VOLUME + на устройството за
повече от 5 секунди.
Всеки път, когато извършвате тази операция, цветовата система се сменя между PAL и NTSC.
Когато цветовата система бъде зададена в положение NTSC, в дисплея на предния панел светва индикация
“NTSC”.
23 BG
Подготовка за включване
В зависимост от телевизора, който ще свързвате, е възможно да се наложи да изберете цветова система PAL
или NTSC.
Първоначалната настройка на системата за моделите за Европа, Русия и Австралия е PAL.
Първоначалната настройка на системата за моделите за Азия, Латинска Америка и Мексико е NTSC.
Подготовка за включване
Свързване на телевизора (Аудио връзка)
Посредством тази връзка телевизорът изпраща аудио сигнал към устройството. За да слушате звука от
телевизора през системата, извършете тази връзка.
Заден
Rear панел
panel на
of устройството
the unit
NNA
ANTE
IAL 75
COAX
FM
0
-T10
EZW
AUDIO
L
TV
VIDEO
OUT
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / C R
HDMI
D Аудио
Audio кабел
cord
е приложен в
(not(не
supplied)
комплекта)
R
EXT
Y
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
EO OU
T VID
ONEN
COMP
MAX
500mA
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
RT
DMPO
FRONT
SPEA
R
CENTE
KER
OOFER
SUBW
R
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
KE
SPEA
FRONT
L
AL
OPTIC
IAL
COAX
R
SUR R
SUR L
оптичен
E Цифров
Digital optical
cord
(notкабел
supplied)
(не е приложен
в комплекта)
Към
изходния
цифровout jack
To the
digital optical
оптичен
жак на телевизора.
of the TV.
Метод 1: Свързване посредством аудио кабел (
Към
изходните
аудио
жакове
To the
audio out
jacks
of theнаTV.
телевизора.
)
Това е основната връзка и посредством нея се изпраща аналогов аудио сигнал.
Метод 2: Свързване посредством цифров оптичен кабел (
)
Когато телевизорът има изходен цифров оптичен жак, можете да подобрите качеството на звука, като свържете
цифров оптичен кабел в допълнение към аудио кабела.
С помощта на цифровата аудио връзка системата приема Dolby Digital мултиплексен сигнал и по този начин
можете да се насладите на звук от мултиплексно предаване.
• Системата може да приема както цифрови, така и аналогови сигнали. Цифровите сигнали имат приоритет
спрямо аналоговите сигнали. Ако цифровият сигнал спре, след две секунди възпроизвеждането ще продължи
с аналогов сигнал.
24 BG
Свързване на други компоненти
Гнездо EZW-T100
EZW-T100
slotна
(See
“Wireless
system options”.)
(Вижте “Опции
безжичната
система”)
Заден
панелofнаthe
устройството
Rear panel
unit
коаксиален
H Цифров
Digital coaxial
cord кабел
(неsupplied)
е приложен в комплекта)
(not
F DIGITAL
DIGITALMEDIA
MEDIAPORT
PORT
adapter
(page
адаптер
(стр.58)
58)
NNA
ANTE
IAL 75
COAX
FM
0
-T10
EZW
AUDIO
L
TV
OU
VIDEO
T
EXT
ON
COMP
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / CR
Y
OU
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
EO OU
VID
ENT
500mA
R
MAX
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
IN
AUDIO
T
RT
DMPO
FRONT
KE
SPEA
R
CENTE
R
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
KE
SPEA
FRONT
L
AL
OPTIC
IAL
COAX
R
SUR R
SUR L
R
G Аудио
Audio кабел
cord (not
(не е приложен в
supplied)
комплекта)
OOFER
SUBW
КъмTo
изходния
цифров
коаксиален
жак
the digital
coaxial
out jack of
the
VCR or digital satellite
etc.
на видеорекордер,
цифровreceiver,
сателитен
приемник и др.
• Свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптера, така че маркировките
адаптера, издърпайте го, докато натискате .
Към
изходните
аудио
To the
audio out
jacks of the
жакове
на видеорекордер,
VCR, digital
satellite receiver,
цифров
сателитен
приемник,
PlayStation,
or portable
audio
source, etc.портативно аудио
PlayStation,
устройство и др.
да съвпаднат. Когато разкачвате
Опции на безжичната система
Когато използвате S-AIR продукт (не е приложен в комплекта), вие можете да се наслаждавате на безжична
връзка чрез предаване на сигнал от системата. За подробности, вижте “Използване на S-AIR продукт” (стр. 59)
или се обърнете към ръководството за експлоатация на S-AIR продукта.
25 BG
Подготовка за включване
Можете да се насладите на звука от свързаните компоненти посредством говорителите на системата.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптер:
(TDM-iP20 е приложен към моделите за Великобритания и Австралия.
Можете да използвате и други DIGITAL MEDIA PORT адаптери.)
• Видеорекордер, цифров сателитен приемник, PlayStation, портативно аудио устройство и др. (не са
приложени в комплекта):
• Видеорекордер, цифров сателитен приемник и др. (не са приложени в комплекта), които имат изходен
цифров коаксиален жак:
Подготовка за включване
Ако вашият телевизор има няколко аудио/видео входа
Можете да се насладите на звук през говорителите на системата посредством свързания телевизор. Свържете
компонентите както следва.
Телевизор
TV
Видеорекордер,
цифров
сателитен
VCR, digital satellite
receiver,
приемник,
PlayStation
и др.
PlayStation,
etc.
Видеорекордер,
цифров
сателитен
VCR, digital satellite
receiver,
приемник,
PlayStation
и др.
PlayStation,
etc.
Система
System
Посокаflow
на сигнала
:Signal
Изберете компонента от телевизора. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Ако телевизорът няма няколко аудио/видео входа, ще е необходим превключвател, за да може той да приеме
звука от повече от един компонент.
26 BG
Свързване на антената
Подготовка за включване
За да свържете антената
Заден
панел of
наthe
устройството
Rear panel
unit
A
NN
ANTE
IAL
COAX
75
FM
0
-T10
EZW
AUDIO
L
TV
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
EXT
DC5V
500mA
R
MAX
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
or
или
FM
антена(aerial)
FMкабелна
wire antenna
(приложена
(supplied) в комплекта)
• Уверете се, че сте разтегнали докрай FM кабелната антена.
• След като свържете FM кабелната антена, дръжте я във възможно най-хоризонтално положение.
• Ако FM приемането е лошо, използвайте 75 омов коаксиален кабел (не е приложен в комплекта), за да
свържете устройството към външна FM антена както е показано по-долу.
Външна
OutdoorFM
FMантена
antenna (aerial)
Устройство
Unit
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
27 BG
Подготовка за включване
Поставяне на външната памет
Поставете външната памет (1 GB или по-голяма USB преносима памет, например Sony USM2GL, USM4GL
или USM1GH, не е приложена) в гнездото EXT. Проверете дали индикаторът “EXT” свети в дисплея на
предния панел, когато включите системата. Посредством свързване на външна памет, ще можете да се
насладите на допълнително съдържание (BonusView/BD-Live) в зависимост от диска (стр. 45).
Заден
панелof
наthe
устройството
Rear panel
unit
NNA
ANTE
COAX
IAL 75
FM
0
-T10
EZW
AUDIO
L
TV
VIDEO
OUT
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / C R
OU
HDMI
DC5V
MAX
500mA
AUDIO
RT
DMPO
DC5V MAX
700mA
)
R
FRONT
SPEA
R
L IN
DIGITA
T
(100
LAN
R
EXT
TV
PB / CB
Y
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
EO OU
T VID
ONEN
COMP
AL
OPTIC
IAL
COAX
IN
IN
AUDIO
Със
на
Withстраната
the terminal
терминала
нагоре
side up
KER
SPEA
L
FRONT
SUR R
SUR L
KER
FER
BWOO
R SU
CENTE
Външна
памет
Sony USM2GL
(
Ex. Sony
USM2GL
(not supplied)
не е приложена в комплекта)
• Пъхнете външната памет в гнездото EXT, докъдето влезе.
• Поставете външната памет правилно. Ако я вкарате насила в гнездото, това може да повреди както външната
памет, така и устройството.
• Дръжте външната памет на разстояние от малки деца, за да не я погълнат неволно.
• Не натискайте твърде силно външната памет в гнездото, за да не предизвикате неизправност.
• За да предотвратите повреда на данните или на външната памет, изключвайте системата, когато поставяте
или изваждате външната памет.
• Не поставяйте външна памет, съдържаща снимки или музикални файлове, за да не повредите данните във
външната памет.
За да извадите външната памет
1 Натиснете , за да изключите системата.
2 Издърпайте външната памет от гнездото EXT.
28 BG
Свързване към Интернет
COMPONENT VIDEO OUT
ANTENNA
VIDEO OUT
EZW-T100
Y
PB / CB
Заден
панелof
наthe
устройството
Rear panel
unit
COAXIAL 75
FM
PR / CR
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
DIGITAL IN
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
Когато
директно
When свързвате
connecting
to a
към
широколентов
рутер
broadband
router
directly
Мрежови
кабел
Network cable
(не
приложен в
(notе supplied)
комплекта)
OPTICAL
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
AUDIO IN
Когатоconnecting
свързвате посредством
When
via a wireless
безжичен
LAN рутер
LAN
router
LAN(100)
Мрежови
кабел
Network cable
(notе supplied)
(не
приложен
в комплекта)
Безжичен
LAN
рутер
Wireless
LAN
router
(точка
за достъп)
(access
point) (не е
приложен
в
комплекта)
(not supplied)
Широколентов
Broadband рутер
router(не е
(not supplied)
приложен
в комплекта)
КъмTo
компютъра
PC
Мрежови
кабел (не е
Network cable
приложен
в комплекта)
(not supplied)
ADSL
ADSLмодем/Кабелен
modem/
модем
е приложен
Cable (не
modem
в(not
комплекта)
supplied)
Ethernet/
Ethernet/wireless
безжичен
LAN
media converter
(not
LAN supplied)
медиен
Мрежови кабел
конвертор (не
Network cable
Към
To
PC
(не еsupplied)
приложен
е приложен в
(not
компютъра
в комплекта)
комплекта)
ADSL модем/
ADSL modem/
Кабелен
модем
Cable
modemв
(не е приложен
(not
supplied)
комплекта)
Интернет
Internet
Интернет
Internet
За да актуализирате софтуера на системата през Интернет
Вижте [Network Update] (стр. 78) и [Software Update Notification] (стр. 86).
• Не свързвайте телефонна линия към LAN (100) терминала, защото може да предизвикате неизправност.
• Не свързвайте LAN терминала на устройството към LAN терминала на компютъра.
• В зависимост от модема или рутера видът на мрежовия (LAN) кабел – прав или кръстосан, се различава. За
подробности относно мрежовите (LAN) кабели се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени
към модема или рутера.
• За максимално използване на функцията BD-Live, ви препоръчваме Интернет връзка с ефективна скорост 1
Mbps или по-голяма.
29 BG
Подготовка за включване
Свържете LAN (100) терминала на устройството към вашия интернет източник посредством мрежови кабел, за
да актуализирате софтуера на системата през Интернет. Можете също така да гледате BD-Live (стр. 45).
Задайте подходящите настройки в [Internet Settings] от меню [Network Settings] (стр. 87).
Подготовка за включване
Свързване на захранващите кабели
Преди да включите захранващите кабели на устройството и усилвателя за съраунд звук в контакта, свържете
предните говорители, централния говорител и субуфера към устройството, а говорителите за съраунд звук –
към усилвателя за съраунд звук.
Контакт:
Формата
на контакта
Wall outlet
(mains):
The shape
се
в зависимост
от
of различава
the wall outlet
(mains) differs
региона.
depending on the area.
Изключване на демонстрационния режим
След като включите захранващия кабел, на дисплея на предния панел се извеждат демонстрационни
изображения. Можете да изключите демонстрацията, просто като натиснете
на устройството за
дистанционно управление. За подробности вижте раздела “Демонстрация” (стр. 75).
Включване/изключване на системата (режим на готовност)
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Натиснете бутона
30 BG
.
Следвайте стъпките по-долу, за да извършите
основните настройки за използване на системата.
Изведените елементи се различават в зависимост от
страната, за която е предназначен моделът.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5 Натиснете
или .
Извежда се съобщението за настройка.
Easy Setup
Set the items below required to use this unit.
Each of these items may be changed later under "Setup."
- Select the TV connection method
- Select the TV type
- Select the BD Internet Connection
- Select the Standby Mode
- Execute the Auto Calibration
Check that all cables, etc. have been connected and then start.
Start
Това съобщение се извежда само когато
извършвате за първи път [Easy Setup]. То не
се извежда, когато извършвате [Easy Setup]
посредством настройката [Setup].
6 Натиснете
или .
Извежда се Дисплеят с настройките за избор на
видео кабел.
C/X/x/c,
HOME
Easy Setup - TV Connection Method
Select the video cable connecting this unit and the TV.
Component Video
Video
1 Включете телевизора.
2 Натиснете на устройството.
3 Превключете входния селектор
на телевизора, така че сигналът
от системата да се изведе на
телевизионния екран.
Извежда се дисплеят на Лесната настройка (Easy
Setup) за избор на език за дисплея на екрана.
Easy Setup - OSD
Select the language to be displayed by this unit.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
7 Натиснете
, за да изберете
кабела, с който ще свържете
устройството и телевизора.
Проверете връзката между устройството и
телевизора (стр. 22).
• Когато свързвате устройството и телевизора
посредством HDMI кабел, изберете [HDMI],
преминете към стъпка 8 и задайте изходната
видео резолюция така, че да отговаря на вашия
телевизор.
• Когато свързвате устройството и телевизора
посредством компонентен видео кабел,
изберете [Component Video], преминете към
стъпка 8 и задайте изходната видео резолюция
така, че да отговаря на вашия телевизор.
• Когато свързвате устройството и телевизора
посредством видео кабел, изберете [Video] и
преминете към стъпка 9.
Ако дисплеят на Лесната настройка (Easy
Setup) не се изведе
Опитайте се отново да изведете дисплея. Вижте
раздела “ Извеждане на Дисплея за Лесна
настройка (Easy Setup)” (стр. 34).
4 Натиснете
, за да изберете
език за дисплея на екрана.
31 BG
Подготовка за включване
Стъпка 3: Извършване
на Лесна настройка
(Easy Setup)
Подготовка за включване
• Ако не сте свързали устройството и телевизора
посредством HDMI кабел, не можете да изберете
[HDMI].
• Когато свързвате едновременно жака HDMI OUT и
други изходни видео жакове, изберете [Component
Video].
• За подробности относно изходната видео
резолюция вижте раздела “Изходна видео
резолюция” (стр. 102).
8 Натиснете
или .
Извежда се Дисплеят с настройките за избор на
изходна видео резолюция. За подробности вижте
[Output Video Format] (стр. 80).
Ако изберете [HDMI] на стъпка 7
Easy Setup - HDMI Resolution
Select the resolution to output to the TV. "Auto" is the standard selection.
The new resolution displays for 30 seconds when this setting is changed.
Check that there are no problems with the video.
Nothing is displayed on the screen if the resolution is incorrect.
• Ако картината е изкривена или не се извежда
изображение, изчакайте 30 секунди без да
натискате никакви бутони. Извежда се запитване
[Is this resolution OK?] (Подходяща ли е тази
резолюция?). Изберете [Cancel]. Дисплеят се връща
към екрана за настройка на резолюцията.
• Ако избраната изходна видео резолюция
е неправилна, на екрана няма да се изведе
изображение. В този случай натиснете и задръжте
и на устройството за повече от 5 секунди,
за да върнете изходната видео резолюция към
нивото на най-ниската резолюция. За да промените
изходната видео резолюция, задайте [Output Video
Format] в меню [Video Settings] (стр. 80).
9 Натиснете
или .
Извежда се Дисплеят с настройките за избор на
пропорция на екрана на телевизора, който ще
свързвате.
Auto
Easy Setup - TV Type
Select the screen aspect ratio to match your TV.
Изберете измежду [Auto], [480i/576i],
[480p/576p], [720p], [1080i] или [1080p].
Ако свържете едновременно жака HDMI OUT и
други изходни видео жакове, и изберете [Auto]
или [1080p], видео сигналите може да се изведат
само от жака HDMI OUT.
Ако изберете [Component Video] на стъпка 7
Easy Setup - Component Resolution
Select the resolution to output to the TV.
The new resolution displays for 30 seconds when this setting is changed.
Check that there are no problems with the video.
Nothing is displayed on the screen if the resolution is incorrect.
10Натиснете
, за да изберете
настройката, която отговаря на
типа на вашия телевизор.
• [16:9]: Ако телевизорът ви е широкоекранен
или 4:3 стандартен телевизор с широкоекранен
режим. (стр. 79)
• [4:3]: Ако телевизорът ви е със стандартна
пропорция 4:3. (стр. 79)
11Натиснете
Изберете измежду [480i/576i], [480p/576p], [720p]
или [1080i].
Ако промените изходната
видео резолюция
В продължение на 30 секунди се извежда картина
в избраната резолюция, след което в дисплея се
извежда запитване за потвърждение.
Следвайте инструкциите на екрана и преминете
към следващата стъпка.
32 BG
или .
Ако свържете устройството и телевизора
посредством HDMI кабел
Извежда се Дисплеят с настройките за функцията
[Control for HDMI]. Преминете към стъпка 12.
Ако не сте свързали устройството и
телевизора посредством HDMI кабел
Извежда се Дисплеят с настройките за [BD
Internet Connection]. Преминете към стъпка 14.
12Натиснете
Easy Setup - Control for HDMI
16Натиснете
, за да изберете
режим на готовност.
След като включите тази функция, можете да
задействате бързо плейъра.
Изберете [Quick Start], ако желаете да съкратите
времето за стартиране от режим на готовност.
Настройката по подразбиране е [Normal].
You can operate this unit in conjunction with a TV connected by HDMI.
Check your TV settings when using this function.
On
• Режим Quick Start (Бързо стартиране) ще
увеличи консумацията на електроенергия в
режим на готовност.
17Натиснете
Изберете [On], за да използвате функцията
[Control for HDMI] (стр. 66), когато свързвате
компоненти на Sony, съвместими с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI).
Ако не използвате функцията [Control for HDMI],
изберете [Off].
13 Натиснете
или .
Извежда се Дисплеят с настройките за [BD
Internet Connection].
14 Натиснете
, за да изберете
настройката за BD Интернет
свързване.
или .
Извежда се Дисплеят с настройките за [Auto
Calibration].
18Свържете микрофона за
калибриране към жака A.CAL MIC
на задния панел.
Нагласете микрофона за калибриране на нивото
на ушите си с помощта на статив и др. (не е
приложен в комплекта). Предната страна на
всеки говорител трябва да е обърната към
микрофона за калибриране и не трябва да има
препятствия между него и говорителите.
NNA
ANTE
COAX
IAL 75
FM
0
-T10
EZW
Easy Setup - BD Internet Connection
AUDIO
L
TV
An Internet connection may be required for BD playback.
Allow Internet connections based on BD contents?
DC5V
TV
Set the "Internet Settings" to allow internet connection.
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
EXT
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
500mA
R
MAX
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
IN
AUDIO
AL
OPTIC
Allow
Do not allow
IAL
COAX
Изберете [Allow], за да разрешите Интернет
свързване.
Ако не искате да разрешите свързване с
Интернет, изберете [Do not allow].
15Натиснете
Микрофон за
калибриране
Calibration
mic
или .
Извежда се Дисплеят с настройките за [Standby
Mode].
19Натиснете
, за да изберете
[Start].
За да отмените операцията, натиснете [Cancel].
33 BG
Подготовка за включване
, за да изберете
настройката за функцията
Управление на HDMI (Control for
HDMI) .
Подготовка за включване
20 Натиснете
.
[Auto Calibration] започва.
Системата автоматично регулира настройките на
говорителите.
Пазете тишина по време на измерването.
• Когато започне [Auto Calibration], се извежда
силен тест сигнал. Не можете да намалите
силата на звука. Съобразете се с малките деца
и съседите.
• Преди да извършите [Auto Calibration],
поставете усилвателя за съраунд звук на
подходящо място. Ако поставите усилвателя за
съраунд звук на неподходящо място, например
в друга стая, няма да постигнете точни
измервания.
• Когато използвате безжичния комплект
говорители за съраунд звук (WHAT-SBP1,
продава се отделно), вместо задните
говорители за съраунд звук (стр. 16), поставете
говорителите на подходящи места и включете
усилвателя за съраунд звук.
Стъпка 4: Избор на източник
Можете да избирате източник, който да
възпроизведете.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
21 Проверете резултатите от [Auto
Calibration].
Резултатите от измерването се извеждат на
телевизионния екран. Натиснете
, за да
смените страницата. Първата страница показва
разстоянието на говорителите. Втората страница
показва нивото на говорителите. Ако крайните
резултати са точни, разкачете микрофона за
, за да изберете
калибриране и натиснете
[OK].
• Средата в стаята, където е монтирана
системата, може да повлияе на измерванията.
22 Натиснете
.
Операцията Лесна настройка (Easy Setup)
приключва. Всички операции по свързване и
настройка са завършени.
Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато желаната функция се
изведе на дисплея на предния панел.
При всяко натискане на бутона FUNCTION,
функцията се променя както следва.
“BD/DVD” t “TUNER FM” t“TV” t
“SAT/CABLE” t “DMPORT” t “AUDIO”
t…
Function
Функция
Source
Източник
“BD/DVD”
Диск, който системата може да в
ъзпроизвежда
FM радио (стр. 54)
Телевизор (компонент, свързан
към жаковете ТV (AUDIO IN
L/R) или жака TV (DIGITAL IN
OPTICAL) на задния панел (стр.
24))
Компонент, свързан към жака SAT/
CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
на задния панел (стр. 25)
DIGITAL MEDIA PORT адаптер
(стр. 58)
Компонент, свързан към жаковете
AUDIO (AUDIO IN L/R) на задния
панел (стр. 25)
“TUNER FM”
“TV”
За да излезете от операцията
Лесна настройка (Easy Setup)
Натиснете бутона HOME на която и да е от стъпките.
Извеждане на Дисплея за Лесна
настройка (Easy Setup)
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете
, за да изберете
[Setup].
3 Натиснете
, за да изберете
[Easy Setup], след това натиснете
.
4 Натиснете
, за да изберете
[Start], след това натиснете .
Извежда се Дисплеят за Лесна настройка (Easy
Setup).
34 BG
“SAT/CABLE”
“DMPORT”
“AUDIO”
Можете да се наслаждавате на съраунд звук, просто като изберете един от предварително програмираните
режими за декодиране на системата. Те внасят вълнуващия и мощен звук на киносалоните във вашия дом.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM MENU
X/x/c,
Слушане на звука от телевизора с 5.1-канален съраунд звуков
ефект
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се
изведе “AUDIO MENU”, след това натиснете
или .
3 Неколкократно натиснете
, докато на дисплея на предния панел се
изведе “DEC.MODE”, след това натиснете или .
4 Неколкократно натиснете
, докато на дисплея на предния панел се
изведе “A.F.D.7.1.CH”.
5 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
6 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Избор на съраунд звукови ефекти според вашите предпочитания
за слушане
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се
изведе “AUDIO MENU”, след това натиснете
или .
3 Неколкократно натиснете
, докато на дисплея на предния панел се
изведе “DEC.MODE”, след това натиснете или .
35 BG
Подготовка за включване
Стъпка 5: Слушане на съраунд звук
Подготовка за включване
4 Неколкократно натиснете
, докато на дисплея на предния панел се
изведе желаният от вас съраунд звуков ефект.
Вижте таблицата по-долу относно описанията на съраунд звуковия ефект.
5 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
6 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Извеждане на звука през говорителите
Таблицата по-долу описва опциите, измежду които можете да избирате, когато свържете всички говорители
към устройството.
Настройката по подразбиране за европейския и австралийския модели е “A.F.D. STD”. За други модели
настройката по подразбиране е “A.F.D. 7.1CH’ (когато свържете слушалките към усилвателя за съраунд звук,
настройката по подразбиране е “HP 2CH”).
Soundот
from
Звук
Surround
Съраундeffect
ефект
В
зависимост
от източника
Depending
on the
source.
“A.F.D. STD”
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
“A.F.D. 7.1CH”
(AUTO FORMAT
DIRECT 7.1CH)
“PRO LOGIC”
“PLII MOVIE”
“PLII MUSIC”
“A.F.D. 7.1CH”
(AUTO FORMAT
DIRECT 7.1CH)
“PLIIx MOVIE”
“PLIIx MUSIC”
36 BG
Effect
Ефект
Системата
звуковия
наthe
източника
и
The
system разграничава
discriminates the
sound формат
format of
source and
възпроизвежда
звука
така,
както е записан/кодиран.
presents
sound as
it was
recorded/encoded.
channel source:
The system
simulates
surround
sound
• 2двуканален
източник:
Системата
имитира
съраунд
звук
от 2 канални
и извежда
звука from
през 5.1from
2 channelизточници
sources and
outputs sound
the 5.1
каналните
говорители.
channel
speakers.
-–“A.F.D.
“A.F.D.7.1CH”
7.1CH”извежда
outputs звука
soundпрез
from5.1-каналните
the 5.1 channel
говорители,
като удвоява2 звука
от source
двуканалния
speakers by duplicating
channel
sound across
източник
през всеки говорител.
each speaker.
- “PRO LOGIC” извършва Dolby Pro Logic декодиране.
– “PRO LOGIC” performs Dolby Pro Logic decoding.
- “PLII MOVIE” извършва Dolby Pro Logic II декодиране
– в“PLII
MOVIE”
режим
филми.performs Dolby Pro Logic II movie
modeMUSIC”
decoding.
- “PLII
извършва Dolby Pro Logic II декодиране
– в“PLII
MUSIC”
режим
музика.performs Dolby Pro Logic II music mode
decoding. източник: Системата извежда звука
• Многоканален
през говорителите
в зависимост
броя на
каналите
• Multi-channel
source:
The system от
outputs
sound
from the
на източника.
“A.F.D.
създава
виртуално
заден
speakers
depending
on 7.1CH”
the number
of channels
of the
съраунд“A.F.D.
звук и възпроизвежда
звука
като 7.1back
канален
source.
7.1CH” creates the
surround
sound
съраунд and
звук.gives you the sound as 7.1 channel surround
virtually
sound.
Тези
за modes
декодиране
извеждат,
самоuse
когато
Theseрежими
decoding
appearсеonly
when you
the
използвате
безжичния
комплект
говорители заoptional)
съраундfor
Wireless Surround
Speaker
Kit (WAHT-SBP1,
звук
(WAHT-SBP1,
продава(page
се отделно),
вместо задните
the surround
back speakers
16).
говорители за съраунд звук (стр. 16).
• 2 channel source: The system simulates surround sound
• двуканален източник: Системата имитира съраунд звук
from 2 channel sources and outputs sound from all the
от двуканални източници и извежда звука през всички
speakers
including
the surround
back
speakers.
говорители,
включително
и през
задните
говорители за
– “A.F.D.
7.1CH” outputs sound from the 7.1 channel
съраунд
звук.
speakers
by duplicating
channel
sound across
- “A.F.D.
7.1CH”
извежда 2звука
презsource
7.1-каналните
each speaker.като удвоява звука от двуканалния източник
говорители,
всеки
говорител.
– през
“PLIIx
MOVIE”
performs Dolby Pro Logic IIx movie
- “PLIIх
MOVIE” извършва Dolby Pro Logic IIх
mode decoding.
в режим
филми.
– декодиране
“PLIIx MUSIC”
performs
Dolby Pro Logic IIx music
- “PLIIх MUSIC” извършва Dolby Pro Logic IIх
mode decoding.
декодиране в режим музика.
The Системата
system outputs
soundзвука
from the
•• Multi-channel
Многоканаленsource:
източник:
извежда
speakers
depending вonзависимост
the numberот
ofброя
channels
of the на
през говорителите
на каналите
source.
източника.
Soundот
from
Звук
Surround
Съраундeffect
ефект
“HP 2CH”2)
(HEADPHONE 2
CHANNEL
STEREO)
Effect
Ефект
Системата
звука
презfrom
предните
говорители
и
The systemизвежда
outputs the
sound
the front
speakers and
субуфера
значение
звуковия
илиof
броя
на
subwooferбез
regardless
of от
sound
formatформат
or number
channels.
каналите.
Многоканалните
съраунд
формати сеtoсвеждат
до
Multi-channel
surround formats
are downmixed
2
двуканални.
channels.
Този
режим заmode
декодиране
извежда,
когато
This decoding
appearsсеonly
when само
you connect
свържете
слушалки
към усилвателя
headphones
to the surround
amplifier.за съраунд звук.
Системата
звука
презfrom
слушалките
без значение
The systemизвежда
outputs the
sound
the headphones
на
звуковия
и брояor
наnumber
каналите.
Многоканалните
regardless
ofформат
sound format
of channels.
Multiсъраунд
формати formats
се свеждат
до двуканални.
channel surround
are downmixed
to 2 channels.
За да изключите звуковия ефект
Изберете “A.F.D. STD” за “DEC.MODE.”
• Ако изберете “A.F.D. 7.1CH”, в зависимост от диска или източника, началото на звука може да бъде отрязано,
докато автоматично се избере най-подходящият режим. За да избегнете отрязването на звука, изберете
“A.F.D. STD”.
• Когато входният сигнал е от многоканален източник, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC” се
отменят и звукът се извежда директно от многоканалния източник.
• Когато се въвежда звук от предаване на два езика, режимите “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC”
не оказват ефект.
• Ако зададете звуковия режим (стр. 50) на една от следните настройки, режимите “A.F.D. 7.1CH”, “PRO
LOGIC”, “PLII MOVIE”, “PLII MUSIC”, “PLIIх MOVIE” и “PLIIх MUSIC” се отменят.
- “SPORTS”
- “OMNI-DIR”
- “MOVIE-D.C.S.-“
• В зависимост от входния сигнал е възможно режимът за декодиране да не бъде ефективен.
• Когато сменяте режима за декодиране, докато използвате S-AIR приемника, е възможно извежданият от него
звук да прескача.
• Системата запаметява последния избран за всяка функция режим за декодиране.
Когато изберете функция, като например “BD/DVD” или “TUNER FM”, последният приложен за съответната
функция режим за декодиране отново се прилага автоматично. Например, ако изберете “BD/DVD” с режим
за декодиране “PRO LOGIC”, след това смените на друга функция и после се върнете към “BD/DVD”, отново
ще се приложи режим “PRO LOGIC”.
37 BG
Подготовка за включване
“2CH STEREO”
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на BD/DVD
5 Натиснете .
6 Поставете диск.
Поставете един диск в отделението
и натиснете .
В зависимост от диска е възможно някои операции да
се различават или да са ограничени.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към вашия диск.
FUNCTION
Nx
Z
"/1
FUNCTION
VOLUME
Когато поставите закупен от търговската мрежа
BD-ROM или DVD VIDEO диск, е възможно
възпроизвеждането автоматично да стартира в
зависимост от диска. В този случай преминете
към стъпка 9.
Отделение
за диска
Disc tray
VOLUME +/–
ONE-TOUCH
PLAY
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бутони с
Number
цифри
buttons
TIME
SYSTEM
MENU
0
DISPLAY
TOP MENU
POP UP/
MENU
OPTIONS
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
./>
N
m/M
/
SCENE
SEARCH
X
1 Включете телевизора.
2 Превключете входния селектор
на телевизора за вход от
системата.
Системата се включва.
.
4 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея
на предния панел се изведе
индикация “BD/DVD”.
38 BG
7 Натиснете
, за да изберете
[Video].
8 Натиснете
, за да изберете ,
или .
след това натиснете
BD Data
x
2 +/–
3 Натиснете бутона
• Когато възпроизвеждате 8 cm диск, поставете
го във вътрешния кръг на отделението.
Внимавайте да не го сложите накриво в кръга
на отделението.
• Не поставяйте повече от един диск в
отделението.
Video
Възпроизвеждането започва, ако сте поставили
BD-ROM или DVD VIDEO диск, закупен от
търговската мрежа.
За BD или DVD диск, записан на друго
оборудване, ще се изведе заглавният списък.
Натиснете
, за да изберете желаното
заглавие, след това натиснете
или .
Възпроизвеждането започва.
9 Натиснете
+/–, за да
регулирате нивото на силата на
звука.
Индикацията за нивото на силата на звука се
извежда на телевизионния екран и на дисплея на
предния панел.
• Можете да променяте скоростта, с която се
намалява или увеличава звукът.
За да увеличите/намалите звука бързо, натиснете и
задръжте
+/– на устройството за дистанционно
управление или VOLUME +/– на устройството.
За да увеличите/намалите звука прецизно,
натиснете за кратко
+/– на устройството за
дистанционно управление или VOLUME +/– на
устройството.
Други операции
To да
За
Press
Натиснете
Спрете
Stop
x
Режим
Pause на пауза
X
Възобновите
Resume play after X или
or N
възпроизвеждането
pauseпауза
след
Преминете
към
Go to the next
>
следваща
chapter глава
Се
към
пъти
една секунда.
Go върнете
back to the
.два
twice
in за
a second.
предходна
глава Когато
натиснете
веднъж,
preceding chapter
When you
press . once,
you
можете
се beginning
върнете в of
началото
can go toдаthe
the
на
текущата
глава.
current
chapter.
Изключите
Turn off the sound
временно
звука
За даcancel,
отмените
изключването,
temporarily
To
press
it again orнатиснете
2+
отново този бутон или натиснете
+,
to
adjust
the sound
за да
регулирате
силатаvolume.
на звука.
Извадите
диска
Remove the
disc
Z на
on устройството.
the unit.
Намерите
бързо
Locate a point
дадена
при
quicklyточка
by playing
бързо
a disc превъртане
in fast
напред
назад
forwardили
or fast
(Сканиране)1)
reverse (Scan)1)
, докато
възпроизвеждате
Mили
or m while
playing
a disc.
диск.
натискане
Each При
timeвсяко
you press
M на
or m
или
по време
на сканирането,
during scan,
the playback
speed
скоростта
възпроизвеждане се
changes asзаfollows:
променя както следва:
В
посоката
на възпроизвеждане
Playback
direction
M1 (×10) t M2 (×30) t
M3 (×120)
В
обратна
посока
Reverse
direction
n (×1) t m1 (×10) t
m2 (×30) t m3 (×120)
Когато натиснете и задържите
When you
press and
hold the
бутона,
бързото
превъртане
напред/назад
продължава
с
button, fast forward/fast
reverse
избраната скорост, докато не
continues at бутона.
the selected speed
освободите
За
да you
се върнете
къмbutton.
нормална
until
release the
скорост,
. press
To returnнатиснете
to normal
speed,
Действителните
скорости
може
N.
speedsпри
may
differ
да
сеActual
различават
някои
дискове.
with some discs.
To да
За
Press
Натиснете
Възпроизведете
бавно, кадър
по кадър (само
в посоката на
възпроизвеждане)
за повече от една секунда,
докато устройството е в режим
на пауза. Когато натиснете за
кратко
, докато устройството
е в режим на пауза, можете
да възпроизвеждате кадър по
кадър.
В зависимост от диска е
възможно тази функция да не
работи.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете
.
Възпроизведете
повторно
предишната
сцена2)
(моментално повторение)
по време на възпроизвеждане.
Бързо превъртане
(моментално превъртане)
по време на възпроизвеждане.
за кратко на
3)
текущата сцена
При някои дискове е възможно скоростите за
сканиране да се различават.
Само за BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R
дискове.
3)
Само за BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R дискове.
1)
2)
Възпроизвеждане на BD или DVD
диск с ограничение
(Parental Control) (Родителски контрол)
Когато възпроизвеждате BD диск с ограничение
Променете [BD Parental Control] в меню [BD/DVD
Viewing Settings] (стр. 83).
Когато възпроизвеждате DVD диск с
ограничение
Променете [DVD Parental Control] в меню [BD/DVD
Viewing Settings] (стр. 83).
Когато възпроизвеждате BD или DVD диск с
ограничение, на екрана се извежда дисплеят за
въвеждане на парола.
Въведете вашата четирицифрена парола с помощта
на бутоните с цифри и натиснете
Възпроизвеждането започва.
За да запишете или промените паролата, вижте
раздела [Password] (стр. 84).
Възпроизвеждане на BD-RE или
BD-R диск с ограничение (Disc Lock)
(Заключване на диск)
Когато възпроизвеждате BD-RE или BD-R диск,
ограничен посредством функцията Disc Lock
(Заключване на диск), на екрана се извежда дисплей
за въвеждане на парола.
1 Въведете четирицифрената
парола, записана при
създаването на диска, с
помощта на бутоните с цифри, и
натиснете .
2 Изберете заглавие и натиснете
или
.
Възпроизвеждането започва.
39 BG
Възпроизвеждане
• Когато зададете функцията [Control for HDMI] в
положение [On], можете да работите с телевизора,
свързан към системата, посредством HDMI кабел
в синхрон със системата. За подробности вижте
раздела “Използване на функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с
“BRAVIA” (стр. 66).
Възпроизвеждане с едно докосване
(само за HDMI връзка)
Натиснете ONE-TOUCH PLAY.
Системата и свързаният телевизор се включват,
входният селектор на телевизора се превключва към
вход от системата и можете да гледате съдържанието
на диска.
Промяна на зрителния ъгъл
Ако на даден диск има записани различни ъгли
(мулти ъгли) за дадена сцена, можете да промените
зрителния ъгъл.
Натиснете
по време на възпроизвеждане,
за да изберете желания зрителен ъгъл.
• Когато използвате HDMI връзка, е възможно
картината да се забави преди да се изведе на екрана
и началните кадри да не се възпроизведат.
• За да използвате тази функция, задайте [Control for
HDMI] в положение [On] в менюто [HDMI Settings]
(стр. 85).
Достъпни опции
1 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Натиснете
, за да изберете
опция, след това натиснете .
Достъпните опции се различават в зависимост от
вида на диска или състоянието на системата.
Items
Опции
Details
Описание
[Video Settings]
Регулираsettings
настройките
Adjusts
for picture
за картината
(page
44). (стр. 44).
[Title List]
Извежда списъка със
заглавията.
Възпроизвежда заглавието
от точката, в която сте
натиснали .
Възпроизвежда заглавието
отначало.
Извежда Главното меню на
диска (стр. 41).
Извежда помощното меню
на BD-ROM диска или
менюто на DVD диска
(стр. 41).
Спира възпроизвеждането.
[Play]
[Play from start]
[Top Menu]
[Menu/Popup Menu]
[Stop]
[Title Search]
[Chapter Search]
40 BG
Търси заглавие и започва
да го възпроизвежда
отначало (стр. 42).
Намира глава и започва да
я възпроизвежда отначало
(стр. 42).
Извеждане на субтитрите
Ако на диска са записани субтитри, можете
да ги включите или изключите по време на
възпроизвеждане. Ако на диска са записани субтитри
на различни езици, по време на възпроизвеждане
можете да смените езика на субтитрите или да ги
включите/изключите по желание.
Натиснете
по време на възпроизвеждане, за да
изберете желания език на субтитрите.
Възобновяване на
възпроизвеждането от точката,
в която сте спрели диска
Когато спрете диска, системата запаметява точката,
в която сте натиснали . Докато не извадите
диска, функцията Resume Play ще действа, дори
ако системата е зададена в режим на готовност
посредством натискането на
.
1 Докато възпроизвеждате диск,
натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
2 Натиснете
, за да изберете ,
след това натиснете
или .
Системата започва възпроизвеждане от точката, в
която сте спрели диска на стъпка 1.
• В зависимост от това къде сте спрели диска,
е възможно системата да не възобнови
възпроизвеждането точно от същото място.
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането
може да се изчисти, когато:
– отворите отделението за диска.
– възпроизведете друго заглавие.
– промените настройките на системата.
– изключите захранващия кабел.
– извадите външната памет (за BD-ROM дискове).
• Възможно е тази функция да не работи както
трябва при някои дискове.
За да възпроизведете
заглавието отначало
Натиснете бутона OPTIONS, за да изберете [Play from
start], след това натиснете . Възпроизвеждането
започва от началото на заглавието.
Извеждане на Главното меню
Един BD/DVD диск е разделен на много части,
които съставят даден филм или музикално
произведение. Тези части се наричат “заглавия”.
Когато възпроизвеждате BD/DVD диск, съдържащ
няколко заглавия, можете да изберете желаното от вас
заглавие с помощта на Главното меню.
Освен това, можете да изберете опции, например
език на субтитрите и език на звука, като използвате
Главното меню.
1 Натиснете бутона TOP MENU.
Менюто на диска се извежда на телевизионния
екран.
Съдържанието на менюто е различно в
зависимост от диска.
2 Натиснете
или бутоните
с цифри, за да изберете
елемента, който желаете да
възпроизведете или промените.
3 Натиснете
.
Извеждане на помощни
(Pop-up) менюта.
Някои BD-ROM дискове съдържат помощни (Popup) менюта, които се появяват без да прекъсват
възпроизвеждането.
1 Натиснете POP UP/MENU по
време на възпроизвеждане.
Извежда се помощното (Pop-up) меню.
2 Натиснете
, цветните
бутони или бутоните с цифри,
за да изберете опция, а после
следвайте инструкциите на
екрана.
41 BG
Възпроизвеждане
(Resume Play) (Възстановяване
на възпроизвеждането)
Използване на менюто
на BD или DVD диск
Бързо търсене на сцена
Търсене на заглавие/глава
(Scene Search) (Търсене на сцена)
Можете да се придвижвате бързо между сцени от
заглавието, което се възпроизвежда в момента.
Можете да търсите глава, ако заглавието съдържа
маркировки за глави.
бутона OPTIONS по
1 Натиснете бутона SCENE SEARCH 1 Натиснете
време на възпроизвеждане или
по време на възпроизвеждане
или докато сте въвели режим на
пауза.
Устройството спира възпроизвеждането в режим
на пауза и в дъното на екрана се извежда лента
с индикатор за сцените (квадратен – указва
текущата точка).
2 Натиснете и задръжте
докато устройството е в режим
на пауза.
Извежда се менюто с опциите.
2 Натиснете
, за да изберете
метод на търсене, след това
натиснете .
• [Title Search] (за BD-ROM/DVD VIDEO диск):
Търси желаното заглавие.
• [Chapter Search]: Търси желаната глава.
Извежда се дисплеят за въвеждане на номера.
Пример: Търсене на глава
или
, за да преместите
индикатора за сцените на
търсената от вас сцена.
Scene indicator
Индикатор
за сцените
Chapter :
Scene Search
Текущата
точка point
The current
Индикаторът за сцените върху лентата се
извежда около точката на възпроизвеждане.
3 Освободете бутона в точката, от
която желаете да гледате.
Сцената, в която освободите бутона, се извежда в
режима на пауза.
За да продължите търсенето на сцени,
преместете индикатора с помощта на
или
.
4 Натиснете SCENE SEARCH,
,
или .
Възпроизвеждането започва от
точката, в която сте натиснали
бутона.
За да отмените режима Scene Search
Натиснете SCENE SEARCH, ,
или .
Възпроизвеждането започва от точката, в която сте
натиснали бутона.
• Функцията Scene Search (Търсене на сцена) е
достъпна за заглавия с продължителност повече от
100 секунди и по-кратки от 100 часа.
• В зависимост от диска е възможно тази функция да
не работи.
42 BG
3 Натиснете бутоните с цифри,
за да въведете номера на
заглавието или главата.
Ако допуснете грешка, натиснете CLEAR и
въведе друг номер.
4 Натиснете
.
След малко системата започва възпроизвеждане
от избрания номер.
За да отмените [Title Search]/
[Chapter Search]
Натиснете бутона RETURN.
Извеждане на информация за
възпроизведеното време и за
възпроизвеждането
За да видите възпроизведеното и
оставащото време на дисплея на
предния панел
Неколкократно натиснете бутона TIME.
Можете да прегледате информацията за заглавието,
включително скоростта на предаване на картината
и др.
Натиснете
DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
Изведената информация се различава в зависимост
от вида на диска и състоянието на системата.
Възпроизведено време от текущото заглавие
Оставащо време от текущото заглавие
Възможно е някои от изведените опции да изчезнат
след няколко секунди.
Пример: Когато възпроизвеждате BD-ROM диск
Angle
English Dolby Digital Plus
Mbps
Текущият избран зрителен ъгъл
Номер или име на заглавие
Текущо избраната настройка за звука
Достъпни функции (
ъгъл/
звук/
субтитри)
Информация за възпроизвеждането
Извежда Вид на диска/Режим на
възпроизвеждане/Видео кодек/Скорост за пренос
на данните (Bit rate)/Лента за състоянието на
възпроизвеждането/Възпроизведено време
(Оставащо време*)
Изходна резолюция/Видео честота
* Извежда се, когато неколкократно натиснете бутона
TIME.
• Можете да прегледате информацията за
възпроизвеждането и на дисплея на предния панел.
• Можете да промените всяка настройка, като
натиснете
,
или
.
43 BG
Възпроизвеждане
При всяко натискане на бутона TIME, докато
възпроизвеждате диска, дисплеят се променя:
Настройка на картината
на видео изображения
1 Натиснете бутона OPTIONS по
време на възпроизвеждане.
Извежда се менюто с опциите.
2 Натиснете
, за да изберете
[Video Settings], след това
натиснете .
Извежда се екранът [Video Settings].
3 Натиснете
, за да изберете
опция, след това натиснете .
[Picture Quality Mode]
Оптимизира настройките на картината при
различно осветление на стаята.
• [Standard] (стандартно)
• [Brighter Room] (светла стая)
• [Theatre Room] (затъмнена като в киносалон
стая)
[FNR]
Подтиска произволните смущения, появяващи се
в картината.
• [Off] (изключено)
• [Auto] (автоматично)
[BNR]
Подтиска смущенията във вид на мозаични
блокчета, появяващи се в картината.
• [Off] (изключено)
• [Auto] (автоматично)
[MNR]
Подтиска дребните смущения около контурите на
картината (смущения тип “комар”).
• [Off] (изключено)
• [Auto] (автоматично)
4 Натиснете
, за да
изберете или регулирате
настройките, след това
натиснете .
За да регулирате други опции, повторете стъпки
3 и 4.
44 BG
• Задайте настройките за картината на вашия
телевизор в положение [Standard] преди да
промените [Picture Quality Mode].
• [Video Settings] не са достъпни, когато свързаният
телевизор е зададен в режим Theatre (стр. 67).
• В зависимост от диска или възпроизвежданата
сцена е възможно ефектите [FNR], [BNR] или
[MNR] да бъдат трудно различими.
Регулиране на разминаването
между картина и звук
(A/V SYNC)
Някои BD-ROM дискове с “Лого BD-LIVE*” имат
бонус съдържание и други данни, които можете да
свалите на външната памет (местно съхранение) и да
ги гледате.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU. *
1 Ако има поставен диск, извадете
2 Неколкократно натиснете
, докато на дисплея на
предния панел се изведе “AUDIO
MENU”, след това натиснете
или .
3 Натиснете неколкократно
, докато на дисплея на
предния панел се изведе “A/V
SYNC”, след това натиснете
или .
4 Натиснете
, за да регулирате
разминаването между картината
и звука.
Можете да регулирате от 0 ms до 300 ms на
стъпки от по 25 ms.
5 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
6 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
диска от устройството.
2 Изключете системата.
3 Пъхнете външната памет (не
е приложена в комплекта) в
гнездото EXT, разположено отзад
на устройството.
Външната памет се използва като устройство за
местно съхранение.
Уверете се, че външната памет е поставена
правилно в устройството (стр. 28).
4 Свържете системата с Интернет
(стр. 29).
5 Включете системата.
6 Задайте [BD Internet Connection]
в положение [Allow] в меню [BD/
DVD Viewing Settings] (стр. 84).
7 Поставете BD-ROM диск с
BONUSVIEW/BD-LIVE.
• В зависимост от входния сигнал е възможно
функцията A/V SYNC да се окаже неефективна.
Действията се различават в зависимост от диска.
Обърнете се към ръководството с инструкции,
приложено към диска.
45 BG
Възпроизвеждане
Когато звукът не съвпада с картината на
телевизионния екран, можете да регулирате
разминаването между картината и звука.
Гледане
на BonusView/BD-Live
Изтриване на данни
от външната памет
Възпроизвеждане
на CD диск
Можете да изтриете ненужните данни.
1 Ако има поставен диск, извадете
диска от устройството.
2 Натиснете бутона HOME.
3 Натиснете , за да изберете
[Video].
, за да изберете
[BD Data], след това натиснете
.
5 Изберете името на диска, след
това натиснете OPTIONS.
6 Изберете [Erase], след това
.
7 Изберете [OK], след това
натиснете
2
3
4
5
6
7
8
9
0
4 Натиснете
натиснете
1
.
Данните на избрания диск ще бъдат изтрити.
• В зависимост от BD-ROM, е възможно името на
диска да не се изведе.
• За да изтриете наведнъж всички данни от външната
памет, на стъпка 6 изберете [Erase All].
• Натиснете
вместо OPTIONS на стъпка 5, за да
прескочите стъпка 6.
TIME
C/X/x/c,
HOME
OPTIONS
FUNCTION
./>
N
m/M
x
MUTING
X
2 +/–
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея
на предния панел се изведе
индикация “BD/DVD”.
2 Поставете CD диск.
Извежда се екранът Music Player (Музикален
плейър).
3 Натиснете
.
Възпроизвеждането започва.
Music CD
Stereo
Currentи track
number
andнаelapsed
Номер
изминало
време
текущияtime
запис
4 Регулирайте нивото на силата на
звука с помощта на
+/–.
Индикацията за нивото на звука се извежда на
телевизионния екран и на дисплея на предния
панел.
46 BG
За да изберете запис
Достъпни опции
1 Натиснете бутона HOME.
2 Натиснете , за да изберете
1 Натиснете бутона OPTIONS.
2 Натиснете
, за да изберете
опция, след това натиснете .
Достъпните опции се различават в зависимост от
вида на диска или състоянието на системата.
Опции
Music
3 Натиснете
Описание
[Play]
Възпроизвежда избрания запис.
[Play from start] Възпроизвежда текущия запис
(по време на
отначало.
възпроизвеждане)
Music CD
[Play from start] Възпроизвежда избрания запис
(в режим стоп) отначало.
Спира възпроизвеждането.
[Stop]
.
Извежда се списъкът с музикални записи.
4 Натиснете
, за да изберете
запис, след това натиснете
или .
Системата възпроизвежда избрания запис.
Други операции
За да
Натиснете
Се върнете към
предишния запис
За да прегледате възпроизведеното
време и оставащото време на
дисплея на предния панел
Неколкократно натиснете бутона TIME.
Спрете
Въведете режим
на пауза
Възобновите
възпроизвеждането
след пауза
Започнете
възпроизвеждане от
точката, в която сте
натиснали .
Преминете към
следващия запис
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането
(точка на възобновяване), се изчиства от паметта,
когато:
– Отворите отделението за диска.
– Изключите системата.
При всяко натискане на бутона TIME, докато
възпроизвеждате диска, дисплеят се променя:
или
Времетраене на текущия запис
Оставащо време от текущия запис
Времетраене на диска
Оставащо време на диска
два пъти за една секунда.
Когато натиснете
веднъж,
можете да се върнете в
началото на текущия запис.
Изключите временно
звука
За да отмените операцията,
натиснете този бутон отново
или натиснете
+, за да
регулирате силата на звука.
Извадите диска
Превъртите бързо
назад/напред
на устройството.
или
по време на
възпроизвеждане.
47 BG
Възпроизвеждане
[Music].
Извежда се менюто с опциите.
6 Натиснете
, за да изберете
файл или папка, след това
натиснете .
Възпроизвеждане на
файлове със снимки
1)
2)
3)
BD-RE/BD-R дискове, съдържащи JPEG файлове с
изображения
2)
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R, съдържащи
JPEG файлове с изображения
3)
CD-RW/CD-R, съдържащи JPEG файлове с
изображения
1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
OPTIONS
./>
N
Когато изберете папка, натиснете
, за да
изберете файл в папката, след това натиснете
Извежда се избраният файл със снимка.
.
Други операции
За да
Натиснете
Възпроизведете
изреждане на кадри
Спрете изреждането
на кадри
Въведете режим
на пауза при
изреждането на кадри
Преминете към
следващата снимка
Се върнете към
предишната снимка
Изведете
информация
за файла
DISPLAY
Достъпни опции
x
X
1 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
1 Неколкократно натиснете бутона 2 Натиснете
FUNCTION, докато на дисплея
на предния панел се изведе
индикация “BD/DVD”.
2 Поставете диск, който съдържа
файлове със снимки.
3 Натиснете бутона HOME.
4 Натиснете , за да изберете
[Photo].
Photo
Data CD
5 Натиснете
.
Извежда се списъкът с файлове или папки.
48 BG
, за да изберете
опция, след това натиснете .
Достъпните опции се различават в зависимост от
ситуацията.
Опции
Описание
[Slideshow Speed]1)2) Променя скоростта на
изреждането на снимки.
• [Fast] (бързо)
• [Normal] (нормално)
• [Slow] (бавно)
[Stop]1)
Спира изреждането на снимки.
Завърта снимката на 90 градуса
обратно на часовниковата
стрелка.
[Rotate Right]1)
Завърта снимката на 90 градуса
по посока на часовниковата
стрелка.
[View Image]2)
Извежда избраната снимка.
[Slideshow]2)
Стартира изреждането на
снимки.
1)
Извежда се, когато натиснете бутона OPTIONS по
време на възпроизвеждане на файлове със снимки.
2)
Извежда се, когато натиснете бутона OPTIONS,
докато на дисплея е изведен списъкът с файлове/
папки.
[Rotate Left]1)
Възпроизвеждане
• Ако се опитате да възпроизведете следните файлове
със снимки, на екрана се извежда означението
и снимките няма да се възпроизведат.
– Файлове със снимки с ширина или височина, поголяма от 8192 пиксела
– Файлове със снимки с ширина или височина, помалка от 15 пиксела
– Файлове със снимки с размер, по-голям от 32 MB
– Файлове със снимки с прекалено крайни
пропорции на екрана (по-големи от 50:1 или 1:50)
– Файлове със снимки в прогресивен JPEG формат
– Файлове със снимки, които имат разширение
“.jpeg” или “.jpg”, но не са в JPEG формат
– Файлове със снимки, които имат прекалено дълги
имена
• Следните файлове със снимки не могат да бъдат
възпроизведени.
– Файлове със снимки, записани на BD-R дискове
във формат, различен от UDF (Universal Disk
Format) 2.6
– Файлове със снимки, записани на BD-RE дискове
във формат, различен от UDF (Universal Disk
Format) 2.5
• Следните файлове със снимки или папки не могат
да бъдат възпроизведени в списъка с файловете или
списъка с папките.
– Файлове със снимки, които имат разширение,
различно от “.jpeg” или “.jpg”
– Файлове със снимки, които имат прекалено дълго
име
– Файлове със снимки, намиращи се в пето ниво
на дървовидната структура и файлове/папки със
снимки в шесто ниво или по-надолу
– Всички папки с номер над 500, когато общият
брой на папките и файловете в едно ниво на
дървовидната структура надвиши 500
• Възможно е да не успеете да възпроизведете
файлове със снимки, редактирани на компютър.
• Миниатюрните изображения на някои файлове със
снимки е възможно да не се изведат.
• Извеждането на големи файлове със снимки или
изреждането им може да отнеме известно време.
Гледане на изображения
с високо качество
Ако притежавате телевизор Sony, съвместим с
“PhotoTV HD”, можете да се наслаждавате на
изображения с високо качество, като извършите
следните връзки и настройки.
1 Свързвайки устройството към
телевизора посредством HDMI
кабел.
2 Задавайки видео настройката на
телевизора в режим [VIDEO-A].
За подробности относно [VIDEO-A] вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към
телевизора.
49 BG
Настройка на звука
Избор на ефект, подходящ
за съответния източник
Можете да изберете подходящ звуков режим за
филми или музика.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Неколкократно натиснете бутона SOUND
MODE по време на възпроизвеждане,
докато на дисплея на предния панел се
изведе желаният режим.
• “AUTO”: Системата избира автоматично “MOVIE”
или “MUSIC”, за да възпроизведе звуковия ефект в
зависимост от диска или звуковия сигнал.
• “MOVIE”: Системата извежда звук, подходящ за
филми.
• “MOVIE-D.C.S.-”*: Системата възпроизвежда
звуковите характеристики на филмовото студио на
Sony Pictures Entertainment “Cary Grant Theater”.
• “MUSIC”: Системата извежда звук, подходящ за
музика.
• “SPORTS”: Системата добавя ехтене за спортна
програма.
• “NEWS”: Системата извежда звук, подходящ за
програма с говор, например новинарска емисия.
• “OMNI-DIR”: Един и същи звук се чува навсякъде
из стаята.
* Използва се DCS технология.
50 BG
• Когато свържете слушалки към усилвателя за
съраунд звук, звуковият режим не функционира.
• В зависимост от диска или източника, когато
изберете “AUTO”, е възможно началото на звука
да бъде отрязано, защото системата избира
автоматично най-подходящия режим. За да
избегнете отрязването на звука, изберете опция,
различна от “AUTO.”
• В зависимост от входния сигнал, е възможно
звуковият режим да не окаже ефект.
• Когато променяте звуковия режим, докато
използвате S-AIR приемника, е възможно
извежданият от него звук да прескача.
Избор на аудио формат,
многоезични записи или
канал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• [ Stereo (Audio1)] и [ Stereo (Audio2)] не се
извеждат, когато на диска е записан само един
аудио сигнал.
• CD диск
• [ Stereo]: Стандартният стерео звук.
• [ 1/L]: Звукът от левия канал (моно).
• [ 2/R]: Звукът от десния канал (моно).
0
Неколкократно натиснете бутона
по време на
възпроизвеждане, за да изберете желания аудио
сигнал.
Аудио информацията се извежда на телевизионния
екран.
BD/DVD VIDEO диск
Изборът на език се различава в зависимост от BD/
DVD VIDEO диска.
Когато са изведени 4 цифри, те указват код на езика.
Вижте “Списък с езикови кодове” (стр. 105), за да
проверите на кой език отговаря съответният код.
Ако един и същ език е изведен два или повече пъти,
това значи, че BD/DVD VIDEO дискът е записан в
няколко аудио формата.
51 BG
Настройка на звука
Когато системата възпроизвежда BD/DVD VIDEO
диск, записан в няколко аудио формата (PCM, Dolby
Digital, MPEG аудио или DTS), можете да промените
аудио формата. Ако на BD/DVD VIDEO диска има
записани многоезични записи, можете да промените
и езика.
При CD диск можете да изберете звука от десния или
левия канал и да слушате звука на избрания канал
през десните и левите говорители.
DVD-VR диск
Извеждат се видовете записи, запаметени на диска.
Пример:
• [ Stereo] (стерео)
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (основен)
• [ Sub] (допълнителен)
• [ Main/Sub] (основен/допълнителен)
Слушане на звук от
мултиплексно предаване
Използване на звуков ефект
(DUAL MONO)
Можете да слушате звук от мултиплексно предаване,
когато системата приема или възпроизвежда Dolby
Digital мултиплексен сигнал.
NIGHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DYNAMIC
BASS
0
• За да приемате Dolby Digital сигнала, е необходимо
да свържете телевизор или друг компонент към
устройството посредством оптичен или коаксиален
цифров кабел (стр. 24, 25) и да зададете изходния
цифров режим на телевизора или другия компонент
в положение Dolby Digital.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM
MENU
C/X/x/c,
Подсилване на ниските честоти
Можете да подсилите ниските честоти на звука.
Натиснете бутона DYNAMIC BASS.
На дисплея на предния панел се извежда индикация
“D. BASS ON” и ниските честоти значително се
подсилват.
Докато този режим е активиран, на дисплея на
предния панел свети индикация “BASS”.
За да изключите звуковия ефект
Натиснете бутона DYNAMIC BASS, за да изчезне
индикацията “BASS” от дисплея на предния панел.
Неколкократно натиснете бутона
,
докато на дисплея на предния панел се
изведе желаният сигнал.
• “MAIN”: Ще се изведе звукът на основния език.
• “SUB”: Ще се изведе звукът на допълнителния
език.
• “MAIN/SUB”: Едновременно ще се изведе
смесеният звук на основния и допълнителния език.
52 BG
Слушане на намален звук
Можете да се насладите на звукови ефекти или
диалог като в киносалон, дори звукът да е намален.
Тази функция е полезна за гледане на филми късно
вечер.
Натиснете бутона NIGHT.
На дисплея на предния панел се извежда индикация
“NIGHT ON” и звуковият ефект се активира.
Докато нощният режим е активиран, на дисплея на
предния панел свети индикация “NIGHT”.
• Когато се извежда звук от централния говорител,
този ефект е по-осезаем, защото речта (филмовият
диалог и др.) се чува по-лесно. Когато звукът не се
извежда от централния говорител или използвате
слушалки, системата ще настрои оптималното ниво
на звука.
Настройка на звука
За да изключите звуковия ефект
Натиснете бутона NIGHT, за да изчезне индикацията
“NIGHT” от дисплея на предния панел.
Промяна на тоналния баланс
Можете да регулирате силата на звука, като
промените тоналния баланс на звука.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “AUDIO MENU”,
след това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “TONE”, след
това натиснете или .
4 Натиснете
, за да изберете
желаната настройка, след това
натиснете .
• “BASS”: Можете да регулирате ниските
честоти.
• “TREBLE”: Можете да регулирате високите
честоти.
5 Натиснете
, за да регулирате
нивото на звука.
Зададената стойност се извежда на дисплея на
предния панел. Можете да зададете стойност от
–6 до +6.
6 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
7 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
53 BG
2 Изберете радиостанция.
Тунер
Автоматична настройка
Слушане на радио
Можете да слушате радио през говорителите на
системата.
"/1
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D.TUNING
Бутони
с
Number
цифри
buttons
Натиснете и задръжте бутона TUNING +/–,
докато започне автоматичното сканиране.
На телевизионния екран се извежда [Auto
Tuning].
Сканирането спира, когато системата настрои
станция.
За да спрете автоматичното търсене ръчно,
натиснете TUNING +/– или .
На дисплея на предния панел светват индикации
“TUNED” и “ST” (за стерео програми).
Ръчна настройка
SYSTEM
MENU
C/X/x/c,
Неколкократно натиснете бутона TUNING +/–.
3 Регулирайте силата на звука,
като натиснете
OPTIONS
HOME
FUNCTION
PRESET +/–
TUNING +/–
x
DISPLAY
2 +/–
Текуща
Currentстанция
station
Текущ обхват и номер на
Current
band
and
preset
number
запаметена станция
FM 7
88.00 MHz
SONY RADIO
Натиснете
• Можете да работите с функцията тунер, като
използвате менюто на тунера, изведено на дисплея
на предния панел. Вижте раздела “Работа с тунера
чрез използване на системното меню” (стр. 56).
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея
на предния панел се изведе
индикация “TUNER FM”.
54 BG
.
Достъпни опции
1 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Натиснете
, за да изберете
елемент, след това натиснете .
Достъпните елементи се различават в зависимост
от ситуацията.
Опции
Описание
[Preset Memory]
Запаметява 20 FM станции.
[Direct Tuning]
Директно въвежда честотата
на станцията.
Избира моно или стерео
приемане на FM програми.
[FM Mode]
Име
на станция
Station
name
+/–.
За да изключите радиото
Преглед на името или честотата
на станцията на дисплея на предния
панел
Когато системата е в положение “TUNER FM”,
можете да видите честотата на станцията, като
използвате дисплея на предния панел.
Натиснете бутона DISPLAY.
При всяко натискане на бутона DISPLAY на
устройството за дистанционно управление, дисплеят
се променя както е показано.
Име на станцията*
Честота**
* Извежда се, ако сте въвели име за запаметената
станция.
** Връща се към първоначалния дисплей, след като
изминат няколко секунди.
Запаметяване на радио станции
Можете да запаметите 20 FM станции. Преди да
започнете търсенето не забравяйте да намалите звука
до минимум.
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на
предния панел се изведе “TUNER
FM”.
TUNING +/–, докато започне
автоматичното сканиране.
На телевизионния екран се извежда [Auto
Tuning].
Сканирането спира, когато системата настрои
станция.
На дисплея на предния панел светват индикации
“TUNED” и “ST” (за стерео програма).
3 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
4 Натиснете
, за да изберете
[Preset Memory], след това
натиснете .
5 Натиснете
, за да изберете
номера, под който ще запаметите
станцията.
6 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
За да смените запаметения номер
Изберете желания номер, като натиснете PRESET
+/–, след това повторете процедурата от стъпка 3.
Избор на запаметена станция
Избиране на радиостанция
чрез директно въвеждане на
честотата
Когато знаете честотата, можете да изберете
радиостанцията, като въведете директно нейната
честота.
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея
на предния панел се изведе
индикация “TUNER FM”.
2 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
3 Натиснете
, за да изберете
[Direct Tuning], след това
натиснете .
4 Натиснете бутоните с цифри, за
да изберете честотата.
5 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
Използване на D.TUNING
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея
на предния панел се изведе
индикация “TUNER FM”.
2 Натиснете бутона D.TUNING.
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на
предния панел се изведе “TUNER
FM”.
Настройва се последната приета станция.
2 Неколкократно натиснете бутона
3 Натиснете бутоните с цифри,
за да изберете честотата.
4 Натиснете
.
PRESET +/– , за да изберете
запаметената станция.
Запаметеният номер и честотата се извеждат на
телевизионния екран и на дисплея на предния
панел.
При всяко натискане на бутона системата
настройва по една запаметена станция.
55 BG
Тунер
2 Натиснете и задръжте бутона
• Можете да изберете номера на запаметената
станция директно, като натиснете бутоните с
цифри.
Ако някоя FM програма
се приема със смущения
Ако някоя FM програма се приема със смущения,
можете да изберете моно приемане. Няма да има
стерео ефект, но приемането ще се подобри.
1 Натиснете бутона OPTIONS.
Извежда се менюто с опциите.
2 Натиснете , за да изберете
[FM Mode], след това
натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете
[Monaural].
• [Stereo]: Стерео приемане.
• [Monaural]: Моно приемане.
4 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
Работа с тунера чрез
използване на системното
меню
Можете да работите с функцията тунер, като
използвате системното меню на дисплея на предния
панел.
Запаметяване на радиостанции
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея
на предния панел се изведе
индикация “TUNER FM”.
2 Натиснете и задръжте бутона
TUNING +/–, докато започне
автоматичното сканиране.
Сканирането спира, когато системата настрои
станция. На дисплея на предния панел светват
индикации “TUNED” и “ST” (за стерео
програма).
3 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
4 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER MENU”,
след това натиснете
или .
5 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация
“MEMORY”, след това натиснете
или .
На дисплея на предния панел се извежда номер
за запаметяване.
TUNED
ST
6 Натиснете
, за да изберете
номера, под който желаете да
запаметите станцията.
TUNED
ST
• Можете да изберете номер за директно
запаметяване, като натиснете бутоните с цифри.
7 Натиснете
.
На дисплея на предния панел се извежда
съобщението “COMPLETE” и станцията се
запаметява.
8 Повторете стъпки от 2 до 7, за да
запаметите и други станции.
9 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
За да смените запаметения номер
Изберете желания номер, като натиснете PRESET
+/–, след това повторете процедурата от стъпка 3.
Ако някоя FM програма се приема
със смущения
Ако някоя FM програма се приема със смущения,
можете да изберете моно приемане. Няма да има
стерео ефект, но приемането ще се подобри.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER MENU,
след това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация “FM
MODE”.
TUNED
ST
4 Натиснете
5 Натиснете
или .
, за да изберете
“MONO.”
• “STEREO”: Стерео приемане.
• “MONO”: Моно приемане.
6 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
7 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
56 BG
Наименуване на запаметени
станции
Можете да въведете имена за запаметените станции.
Тези имена (например “ABC”) се извеждат на
дисплея на предния панел, когато бъде избрана
станция.
За всяка запаметена станция можете да въведете само
по едно име.
1 Неколкократно натиснете бутона
FUNCTION, докато на дисплея на
предния панел се изведе “TUNER
FM”.
2 Неколкократно натиснете бутона
PRESET +/–, за да изберете
запаметената станция, за която
желаете да създадете име.
3 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
4 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “TUNER MENU”,
след това натиснете
или .
5 Неколкократно натиснете
,
докато дисплея на предния
панел се изведе индикация
“NAME IN”.
TUNED
ST
6 Натиснете или .
7 Създайте име с помощта на
.
Натиснете
, за да изберете символ, след
това натиснете , за да преместите курсора на
следващата позиция.
TUNED
(Само за моделите за Европа и Русия)
Какво представлява системата
за радио данни (RDS)?
Системата за радио данни (RDS) е излъчвана услуга,
която позволява на радиостанциите да изпращат
допълнителна информация заедно с обикновения
програмен сигнал. Този тунер ви предлага удобни
RDS функции, като например извеждане на името
на станцията. Името на станцията се извежда и на
телевизионния екран.
RDS е достъпна само за FM радиостанции.*
* Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат услуги от един и същи вид. Ако
не сте запознати със системата RDS, обърнете се
към вашите местни радиостанции за подробности
относно предлаганите RDS услуги във вашия
район.
Приемане на RDS предавания
Просто изберете станция от FM обхвата.
Когато настроите станция, която предлага RDS
услуги, името на станцията* се извежда на дисплея
на предния панел.
* Ако не се приема RDS предаване, е възможно
името на станцията да не се изведе на дисплея на
предния панел.
• Системата за радио данни е възможно да не работи
правилно, ако настроената станция не предава
правилно RDS сигнала или ако сигналът е слаб.
ST
Можете да въвеждате букви, цифри и други
символи за името на радиостанцията.
Ако допуснете грешка
Неколкократно натиснете
, докато символът,
който трябва да смените, започне да мига, след
това натиснете
, за да изберете желания
символ.
За да изтриете символа, Неколкократно натиснете
, докато символът, който трябва да изтриете,
започне да мига, след това натиснете CLEAR.
8 Натиснете
.
На дисплея на предния панел се извежда
съобщението “COMPLETE” и името на
станцията се запаметява.
9 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
57 BG
Тунер
Настройва се последната приета станция.
Използване на системата
за радио данни (RDS)
Външно аудио устройство
Възпроизвеждане на свързания
компонент на системата
Използване на DIGITAL MEDIA 1 Неколкократно натиснете бутона
PORT адаптер
FUNCTION, докато на дисплея
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) адаптерът ви
позволява да се насладите на звука от преносим
аудио източник или компютър. Когато свържете
DIGITAL MEDIA PORT адаптер, можете да слушате
звука от свързания компонент през системата.
Достъпните DIGITAL MEDIA PORT адаптери са
различни във всеки регион.
За подробности относно свързването на DIGITAL
MEDIA PORT адаптера вижте раздела “Свързване на
други компоненти” (стр. 25).
Забележка
• Не свързвайте друг адаптер, освен DIGITAL
MEDIA PORT адаптер.
• Не свързвайте и не разкачвайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера към/от устройството, докато
системата е включена.
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, е възможно да се изведе и картина. В
този случай, системата ще изведе само композитен
видео сигнал, независимо от вида на видео сигнала.
• Когато използвате едновременно системата и
Bluetooth безжичен аудио адаптер (например, TDMBT1, не е приложен), разстоянието за предаване на
сигнала между Bluetooth предавателя и Bluetooth
безжичния аудио адаптер може да намалее. В този
случай поставете Bluetooth предавателя възможно
по-далече от системата или преместете Bluetooth
безжичния аудио адаптер по-близо до Bluetooth
предавателя.
• Когато използвате едновременно системата и
Безжичен мрежов аудио адаптер (например, TDMNC1, не е приложен), поставете Безжичния мрежов
аудио адаптер възможно най-далече от системата.
на предния панел се изведе
“DMPORT”.
2 Започнете възпроизвеждане на
свързания компонент.
Звукът и картината от свързания компонент
се извеждат на системата или на свързания
телевизор.
За подробности относно операциите вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера е възможно да не успеете да управлявате
свързан компонент, като използвате бутоните на
дистанционното или на устройството. Следната
илюстрация показва пример на бутони, които
можете да използвате в този случай.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
X
./>
N
x
Подобряване на компресирания звук
Можете да подобрите компресирания звук, като
например звука на МР3 аудио файл. Този ефект
автоматично се активира, когато зададете режима
за декодиране в положение “A.F.D. STD” (стр.
35), докато е избрана функция “DMPORT”. За да
отмените ефекта, изберете настройка, различна от
“A.F.D. STD”.
58 BG
Използване на S-AIR продукт
Устройството е съвместимо с функцията S-AIR (стр.
110), която позволява предаване на звука между
S-AIR продукти.
Когато закупите S-AIR продукти, трябва да
извършвате следните настройки, за да извършите
предаване на звука.
S-AIR продукти
За да използвате S-AIR функцията, трябва да
заредите безжичен предавател в главното S-AIR
устройство и безжичния предавател в S-AIR
допълнителното устройство.
• Преди да заредите безжичния предавател/
приемник, уверете се, че сте изключили
захранващия кабел.
• Не докосвайте терминалите на безжичния
предавател/приемник.
За да заредите безжичен
предавател в устройството
1 Развийте винтовете и свалете
капачето на гнездото.
Задна
част
устройството
Rear of
theна
unit
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANTENNA
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
PR / CR
FM
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
Стая
AA
Room
TV
DIGITAL IN
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
S-AIR главно
устройство
S-AIR main
unit
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO IN
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
Капаче наSlot
гнездото
cover
EZ
1
W-T
00
S-AIR S-AIR
подчинено
устройство
sub unit
(усилвател
за amplifier)
съраунд звук)
(surround
Стая
RoomBB
S-AIR подчинено
устройство
S-AIR sub
unit
(S-AIR
приемник)
(S-AIR
receiver)
(не е приложен
в комплекта)
(not supplied)
• Свалете винтовете от капачето на гнездото,
което е маркирано с удивителна. Не развивайте
други винтове.
• Капачето на гнездото не е необходимо
повече. Въпреки това, запазете капачето след
свалянето.
59 BG
Външно аудио устройство
Съществуват два вида S-AIR продукти.
• S-AIR главно устройство (системата): Това
устройство предава звука. Можете да използвате
до три S-AIR основни устройства. (Броят на
използваемите S-AIR основни устройства зависи от
средата, в която ги използвате.)
• S-AIR подчинено устройство: Това устройство
приема звука.
– Усилвател за съраунд звук: Можете да се
насладите на звука от говорителите за съраунд
звук по безжичен път.
– S-AIR приемник: Можете да слушате звука от
системата в друга стая.
Зареждане на безжичен
предавател/приемник
2 Заредете безжичния предавател
Задна част на устройството
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANTENNA
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
PR / CR
FM
• Когато промените S-AIR настройките, Sony ви
препоръчва да извършите [Auto Calibration]. За
подробности вижте “Автоматично калибриране на
подходящите настройки” (стр. 69)
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
DC5V
500mA MAX
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
EXT
TV
DIGITAL IN
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
EZ
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
OPTICAL
Осъществяване на звуково
предаване между системата и
S-AIR подчинено устройство (ID
настройка)
AUDIO IN
0
10
W-T
За усилвателя за съраунд звук
За S-AIR приемника
Можете да осъществите звуково предаване просто
като съчетаете идентификацията (ID) на системата и
на S-AIR подчиненото устройство.
• Заредете безжичния предавател с логото S-AIR
нагоре.
• Заредете безжичния предавател, така че
маркировките да съвпаднат.
• Не зареждайте устройства, различни от
безжичния предавател, в гнездото EZW-T100.
3 Използвайте винтовете, които
сте свалили от стъпка 1, за да
затегнете безжичния предавател.
Задна част на устройството
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANTENNA
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
PR / CR
FM
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
DIGITAL IN
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
1
W-T
EZ
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO IN
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
За да зададете идентификацията
на системата
1 Натиснете
.
Системата се включва.
2 Натиснете SYSTEM MENU.
3 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “S-AIR MENU”,
след това натиснете или .
4 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “S-AIR ID” и след
това натиснете или .
00
• Когато безжичният предавател не е зареден в
устройството, не можете да избирате “S-AIR
ID”.
5 Неколкократно натиснете
да изберете желания ID.
• Не използвайте различни винтове, за да
стегнете безжичния предавател.
За да заредите безжичния
приемник в допълнителното S-AIR
устройство
За подробности относно инсталацията на безжичен
приемник в съраунд усилвателя и S-AIR приемника
се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към съраунд усилвателя и S-AIR
приемника.
Можете да избирате всеки ID (А, В или C).
6 Натиснете
.
Настройката се извършва.
7 Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
8 Задайте S-AIR подчиненото
устройство на същата
идентификация като тази на
системата.
Предаването на звука се осъществява както
следва (пример):
60 BG
, за
S-AIR главно
устройство
S-AIR main
unit
(Системата)
(This unit)
Слушане на звука от
системата в друга стая
ID
IDAA
За S-AIR приемника
Можете да слушате звука от системата, като
използвате S-AIR приемника. S-AIR приемникът
може да бъде поставен в друга стая, за да можете да
слушате звука от системата там.
ID A
A
ID
S-AIR
S-AIRподчинено
sub unit
устройство
ID
IDAA
S-AIR
подчинено
S-AIR
sub unit
устройство
Обърнете се към инструкциите за експлоатация на
усилвателя за съраунд звук.
За да зададете идентификацията
на S-AIR приемника
Обърнете се към инструкциите за експлоатация на
S-AIR приемника.
Използване на няколко S-AIR главни
устройства
Можете да използвате няколко S-AIR главни
устройства, като зададете различна идентификация за
всеки компонент.
S-AIR главно
S-AIRустройство
main unit
(Това
(This устройство)
unit)
ID A
ID A
ID A
S-AIR
S-AIR
S-AIR
S-AIRподчинено
sub unit
устройство подчинено
sub unit
устройство
Друго S-AIR
главно
Other
S-AIR
устройство
main
unit
ID B
ID B
S-AIR
S-AIR
sub unit
подчинено
устройство
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “S-AIR MENU”,
след това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “S-AIR MODE”,
след това натиснете или .
• Когато безжичният предавател не е зареден в
устройството, не можете да изберете “S-AIR
MODE”.
4 Натиснете
, за да изберете
желаната настройка.
• “PARTY”: S-AIR приемникът извежда звук в
съответствие със зададените на устройството
функции.
• “SEPARATE”: Можете да зададете желаната
функция за S-AIR приемника, докато в същото
време функциите на устройството не се
променят.
5 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
6 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
61 BG
Външно аудио устройство
За да зададете идентификацията
на усилвателя за съраунд звук
За подробности относно S-AIR приемника вижте
приложените към него инструкции за експлоатация.
7 Изберете желаната функция на
S-AIR приемника.
Ако зададете функция “PARTY”
Функцията на S-AIR приемника се променя
последователно с натискане на бутона
FUNCTION на главното устройство (стр. 34) или
бутона S-AIR CH на S-AIR приемника.
Ако зададете функция “SEPARATE”
Функцията на S-AIR приемника се променя
с натискане на бутона S-AIR CH на S-AIR
приемника по следния начин.
За да използвате същата функция като тази на
устройството, изберете “MAIN UNIT”.
8 Регулирайте силата на звука на
S-AIR приемника.
• Когато звукът е различен от двуканално стерео,
многоканалният звук се свежда до 2 канала.
• Звукът от S-AIR приемника може да спре, ако
извършвате операции с устройството.
Управление на системата от S-AIR
приемника
Можете да управлявате системата от S-AIR
приемника с помощта на следните бутони.
Press
Operation
Натиснете
Действие
N, X, x,
./>
S-AIR CH
Извършвате
една
и съща операция
Share the same
operations
on the
от устройството за дистанционно
remote and unit.
управление
и от устройството.
Променяте
функцията
на системата.
Change the function
of the
system.
За подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация на S-AIR приемника.
Слушане на звук от
S-AIR приемника, докато
устройството е в режим на
готовност
За S-AIR приемника
Можете да слушате S-AIR приемника, докато
устройството е в режим на готовност, като зададете
“S-AIR STBY” в положение “STBY ON”.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “S-AIR MENU”,
след това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация
“S-AIR STBY”, след това
натиснете или .
• Когато безжичният предавател не е зареден в
устройството, не можете да изберете “S-AIR
STBY”.
4 Натиснете
, за да изберете
желаната настройка.
• “STBY ON”: Можете да слушате звук от S-AIR
приемника, докато устройството е зададено
в режим на готовност или е включено.
Консумацията на енергия обаче по време на
режим готовност ще се увеличи.
• “STBY OFF”: Не можете да слушате звук от
S-AIR приемника, докато устройството е в
режим готовност.
5 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
6 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
• Ако изключите системата, докато “S-AIR
STBY” е зададен в положение “STBY ON”,
индикацията “S-AIR” мига (когато не може
да се осъществи звуково предаване между
устройството и S-AIR приемника) или свети
(когато се осъществи звуково предаване между
устройството и S-AIR приемника) на дисплея
на предния панел.
62 BG
Идентифициране на
системата с определено S-AIR
подчинено устройство
(Операция съчетаване)
За усилвателя за съраунд звук
За S-AIR приемника
Преди да извършите сдвояване
Звуковото предаване се осъществява според
зададената идентификация (пример).
Вашата
стая
Your room
Съседи
Neighbor
Вашата
стая
Your room
Съседи
Neighbor
Това
устройство
This
unit
ID A
ID A
S-AIR
S-AIRподчинено
sub unit
устройство
Няма
предаване
No
transmission
ID A
S-AIR
S-AIRподчинено
sub unit
устройство
Свързване
Pairing
1 Поставете близо до системата
S-AIR подчиненото устройство,
което ще съчетавате.
Това
устройство
This
unit
• Изключете слушалките от усилвателя за
съраунд звук (ако са свързани).
2 Задайте една и съща
ID A
идентификация на системата
и на S-AIR подчиненото
устройство.
ID A
S-AIR
S-AIRподчинено
sub unit
устройство
ID A
S-AIR
S-AIRподчинено
sub unit
устройство
• За да зададете идентификацията на системата,
вижте раздела “За да зададете идентификацията
на системата” (стр. 60).
• За да зададете идентификацията на S-AIR
подчиненото устройство, вижте инструкциите
за експлоатация на S-AIR подчиненото
устройство.
3 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
4 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “S-AIR MENU”,
след това натиснете или .
5 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация
“PAIRING”, след това натиснете
или .
• Когато безжичният предавател не е зареден в
устройството, не можете да изберете “PAIRING”.
63 BG
Външно аудио устройство
Лесно е да се зададе една и съща идентификация за
системата и за S-AIR подчинено устройство, като
например усилвател за съраунд звук или S-AIR
приемник, за да се осъществи звуково предаване.
Съседите ви обаче също може да приемат звука от
вашата система, ако идентификацията на тяхната
система е същата, или пък вие може да приемете
звука от тяхната. За да избегнете това, можете да
идентифицирате вашата система с определено S-AIR
подчинено устройство, като извършите операция по
съчетаване.
След като извършите сдвояване
Звуковото предаване се осъществява само между
системата и S-AIR подчиненото устройство, които са
сдвоени.
6 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация
“START”, след това натиснете .
Системата започва съчетаване и на дисплея на
предния панел примигва “SEARCH”.
За да отмените съчетаването, натиснете бутона
SYSTEM MENU.
7 Започнете сдвояване на S-AIR
подчиненото устройство.
За усилвателя за съраунд звук
Натиснете бутона POWER на усилвателя за
съраунд звук, за да го включите, след това
натиснете PAIRING на задния панел на
усилвателя за съраунд звук.
Когато съчетаването започне, индикаторът
PAIRING на усилвателя за съраунд звук започва
да мига в червено.
Когато бъде осъществено звуково предаване,
индикаторът PAIRING на усилвателя за съраунд
звук светва в червено и на дисплея на предния
панел се редуват индикациите “PAIRING” и
“COMPLETE”.
• За да натиснете PAIRING на задния панел на
усилвателя за съраунд звук, може да използвате
тънък инструмент – например кламер.
За S-AIR приемника
Обърнете се към инструкциите за експлоатация
на S-AIR приемника.
Когато бъде осъществено звуково предаване,
на дисплея на предния панел се редуват
съобщенията “PAIRING” и “COMPLETE”.
• Извършете съчетаването в рамките на няколко
минути след стъпка 5. Ако не го направите,
на дисплея на предния панел се редуват
съобщенията “PAIRING” и “INCOMPLETE”.
За да продължите сдвояването, натиснете -- и
започнете отново от стъпка 5. За да отмените
сдвояването, натиснете бутона SYSTEM
MENU.
8 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
• Когато извършите сдвояването, съобщението
“(PAIRING)” ще се изведе до ID на дисплея за
избор на идентификация.
За да отмените сдвояването
Променете идентификацията на системата, като
използвате превключвателя S-AIR ID на системата.
Ако изберете нова идентификация, сдвояването се
отменя.
64 BG
Проверка на S-AIR състоянието
на системата
Можете да проверите S-AIR състоянието на
системата като например S-AIR идентификацията
или информация за сдвояването.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “S-AIR MENU”,
след това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “S-AIR INFO”,
след това натиснете или .
S-AIR идентификацията на системата се извежда
на дисплея на предния панел. Когато системата
се сдвои, до ID се извежда съобщението
“(PAIRING)”.
4 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Ако звуковото предаване
е нестабилно
За усилвателя за съраунд звук
За S-AIR приемника
Ако използвате няколко безжични системи, които
делят 2.4 GHz обхвата, например безжична LAN
или Bluetooth връзка, възможно е предаването
от S-AIR продукти или други безжични системи
да бъде нестабилно. В този случай, можете да
подобрите предаването, като промените следната “RF
CHANGE” настройка.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “S-AIR MENU”,
след това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “RF CHANGE”,
след това натиснете или .
• Когато безжичният предавател не е зареден
в устройството, не можете да изберете “RF
CHANGE”.
4 Натиснете
, за да изберете
желаната настройка.
• “AUTO”: Обикновено избирайте тази
настройка. Системата автоматично променя
“RF CHANGE” в положение “ON” или “OFF”.
• “ON”: Системата предава звук, като търси подобър канал за предаване.
• “OFF”: Системата предава звук, като фиксира
канала за предаване.
5 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
6 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Външно аудио устройство
Системното меню се изключва.
7 Когато зададете “RF CHANGE”
в положение “OFF”, изберете
идентификацията така, че
звуковото предаване да е найстабилно (стр. 60).
• В повечето случаи няма да ви се налага да
променяте тази настройка.
– Ако “RF CHANGE” е зададен в положение
“OFF”, предаването между системата и S-AIR
подчиненото устройство може да се извърши по
един от следните канали.
– S-AIR ID A: еквивалентен канал на IEEE802.11b/g
канал 1
– S-AIR ID B: еквивалентен канал на IEEE802.11b/g
канал 6
– S-AIR ID C: еквивалентен канал на IEEE802.11b/g
канал 11
• Предаването може да бъде подобрено, като
промените канала за предаване (честотата) на
другата безжична система. За подробности се
обърнете към инструкциите за експлоатация на
другата безжична система.
65 BG
Други операции
Използване на функцията
Управление на HDMI
(Control for HDMI) за
синхронизация с “BRAVIA”
Тази функция е достъпна само за телевизори,
снабдени с функцията за синхронизация с “BRAVIA”.
При свързване посредством HDMI кабел на
компоненти Sony, съвместими с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI), операциите
се опростяват както е описано по-долу:
– Theatre Mode (режим киносалон) (стр. 67)
– One-Touch Play (възпроизвеждане с едно докосване)
(стр. 67)
– System Power Off (изключване на системното
захранване) (стр. 67)
– Volume Limit (ограничаване на силата на звука)
(стр. 68)
– System Audio Control (аудио контрол на системата)
(стр. 68)
– Language Follow (следване на езика) (стр. 68)
Управление на HDMI (Control for HDMI) е стандарт
за функция за взаимно управление, използван от
CEC (Consumer Electronics Control – потребителски
контрол върху електрониката) за HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Функцията Управление на HDMI (Control for HDMI)
не действа в следните случаи:
– Когато свържете тази система към компонент, който
не е съвместим с функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI).
– Ако компонентът не е снабден с HDMI жак.
На системата има удобни бутони за управление
на телевизора – например THEATRE, ONETOUCH PLAY и ТV
. За подробности вижте
раздела “Управление на телевизора с приложеното
устройство за дистанционно управление” (стр. 72)
и прегледайте инструкциите за експлоатация на
телевизора.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
• В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията Управление на HDMI (Control
for HDMI) да не действа. Обърнете се към
инструкциите за експлоатация, приложени към
компонента.
• Възможно е функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI) да не действа, ако свържете
компонент от марка, различна от Sony, дори ако
компонентът е съвместим с функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI).
Подготовка за функцията
Управление на HDMI (Control for
HDMI)
(Управление на HDMI (Control for HDMI) –
Лесна настройка)
Системата е съвместима с функцията Управление на
HDMI (Control for HDMI) – Лесна настройка. Ако
телевизорът ви е съвместим с функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) – Лесна настройка,
можете автоматично да зададете функцията [Control
for HDMI] на системата, като настроите телевизора.
За подробности се обърнете към инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Ако телевизорът не е съвместим с функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI) – Лесна
настройка, задайте функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI) на системата и на телевизора
ръчно.
• За подробности относно настройката на телевизора
се обърнете към инструкции за експлоатация,
приложени към уреда.
1 Уверете се, че системата е
свързана към телевизора
посредством HDMI кабел.
2 Включете телевизора и натиснете
, за да включите системата.
3 Превключете входния селектор
на вашия телевизор така, че
сигналът от системата през
HDMI входа да се изведе на
телевизионния екран.
4 Задайте функцията Управление
на HDMI (Control for HDMI) на
системата и телевизора.
Функцията Управление на HDMI (Control for
HDMI) за системата и телевизора се активира
едновременно.
66 BG
Ръчно включване/изключване на
функцията [Control for HDMI] на
системата.
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете
, за да изберете
[Setup].
3 Натиснете
, за да изберете
[HDMI Settings], след това
натиснете .
Извеждат се опциите за [HDMI Settings].
4 Натиснете
5 Натиснете
, за да изберете
настройката, след това натиснете
.
• [On]: Функцията е включена.
• [Off]: Функцията е изключена.
• По време на настройката на функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI)
за системата, функцията Аудио контрол на
системата (System Audio Control) не действа.
• Настройката по подразбиране за функцията
Управление на HDMI (Control for HDMI) на
системата е [On].
Използване на режим Киносалон
(One-Touch Play) (Възпроизвеждане
с едно докосване)
Телевизорът се включва само с едно натискане на
бутона ONE-TOUCH PLAY, входният му селектор
се превключва на функция BD/DVD и системата
започва автоматично да възпроизвежда диск.
Освен това, когато поставите диск, функцията OneTouch Play се активира. Ако функцията One-Touch
Play не се активира (в случай, че сте поставили диск,
който не е съвместим с функцията автоматично
възпроизвеждане), натиснете бутона
или ONETOUCH PLAY.
Системата и телевизорът работят
по следния начин (пример):
Тази система
Телевизор
Включва се. (Ако
вече не е включена.)
Включва се. (Ако вече не е
включен.)
Превключва на
функция “BD/DVD”
Превключва на HDMI вход.
Намалява звука до минимум
Започва да
възпроизвежда диска (System Audio Control )
и извежда звука.
(Аудио контрол на системата)
Синхронизирано изключване
на системата и телевизора
(System Power Off) (изключване на
захранването на системата)
Когато изключите телевизора с помощта на бутона
POWER на неговото устройство за дистанционно
управление или с бутона TV
на дистанционното
на системата, тя ще се изключи автоматично.
(Theatre Mode) (Режим кино)
Ако вашият телевизор е съвместим с режим
Киносалон (Theatre Mode), при натискането на
бутона THEATRE ще можете да се насладите
на най-подходящия видео режим и качество на
звука за гледане на филми, а звукът от телевизора
автоматично ще се изведе през говорителите на
системата. Освен това, видео режимът на телевизора
се превключва на режим Киносалон (Theatre Mode).
• Преди да използвате функцията System Power
Off , настройте функцията за захранването на
телевизора. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация на телевизора.
• В зависимост от състоянието е възможно системата
или свързаните компоненти да не се изключат
автоматично. За подробности вижте инструкциите
за експлоатация на свързаните компоненти.
67 BG
Други операции
, за да изберете
[Control for HDMI], след това
натиснете .
Гледане на BD/DVD дискове
с едно натискане на бутон
Слушане на звука от
телевизора през говорителите
на системата
(System Audio Control)
(Аудио контрол на системата)
Можете да слушате звука от телевизора през тази
система посредством лесна за извършване операция.
За да използвате тази функция, свържете системата
и телевизора посредством аудио кабел и HDMI кабел
(стр. 22).
Можете да използвате функцията Аудио Контрол на
Системата (System Audio Control) по следния начин:
• Можете да слушате звука от телевизора през
говорителите на системата с извършването
на проста операция. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на телевизора.
• Когато системата е включена, звукът от телевизора
ще се изведе през говорителите на системата.
• Когато звукът от телевизора се извежда през
говорителите на системата, можете да регулирате
силата на звука и да изключите звука на системата
с устройството за дистанционно управление на
телевизора.
• Докато телевизорът е в режим PAP (картина и
картина), функцията Аудио Контрол на Системата
(System Audio Control) няма да действа.
Когато телевизорът излезе от режим PAP, методът
за извеждане на сигнала от телевизора ще се върне
към същия, който е бил зададен преди PAP режима.
Задаване на максимално
ниво на звука за системата
(Volume Limit) (Ограничени на звука)
Ако промените метода за извеждане на сигнала от
телевизора към говорителите на системата в менюто
на телевизора или като натиснете бутона THEATRE,
е възможно да се изведе много силен звук, в
зависимост от нивото на звука на системата.
Можете да предотвратите това, като ограничите
максималното ниво на звука. За подробности вижте
[Volume Limit] (стр. 85).
68 BG
Промяна на езика за дисплея на
екрана на телевизора
(Language Follow) (Следващ език)
Когато промените езика за дисплея на екрана на
телевизора, езикът за екранния дисплей на системата
също ще се промени, след като я изключите и
включите отново.
Автоматично калибриране
на подходящите настройки
NNA
ANTE
IAL 75
COAX
FM
0
-T10
EZW
[Auto Calibration]
AUDIO
L
TV
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration –
Автоматично калибриране за цифрово кино) може
автоматично да зададе подходящия съраунд звук.
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
EXT
DC5V
TV
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
500mA
R
MAX
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AL
OPTIC
IAL
COAX
• Системата извежда силен тест сигнал при
стартирането на [Auto Calibration]. Не можете да
намалите силата на звука. Съобразете се с малките
деца и съседите.
1 Натиснете бутона HOME.
Микрофон
калибриране
Calibrationзаmic
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
Други операции
2 Натиснете
, за да изберете
[Setup].
3 Натиснете
, за да изберете
[Audio Settings], след това
натиснете .
4 Натиснете
, за да изберете
[Auto Calibration], след това
натиснете .
Извежда се дисплеят за потвърждение на [Auto
Calibration].
5 Свържете микрофона за
калибриране към A.CAL MIC жака
на задния панел.
Нагласете микрофона за калибриране на нивото
на ушите си с помощта на статив и др. (не е
приложен в комплекта). Предната страна на
всеки говорител трябва да е обърната към
микрофона за калибриране и не трябва да има
препятствия между него и говорителите.
6 Натиснете
, за да изберете
[Start].
За да отмените операцията, изберете [Cancel].
7 Натиснете
.
[Auto Calibration] стартира.
Системата автоматично регулира настройките на
говорителите.
Пазете тишина по време на измерването.
• Преди да стартирате [Auto Calibration] се
уверете, че сте включили усилвателя за съраунд
звук и сте го монтирали на подходящо място.
Ако монтирате усилвателя за съраунд звук
на неподходящо място, например в друга
стая, няма да получите точен резултат от
измерването.
• Когато използвате безжичния комплект
говорители за съраунд звук (WAHT-SBP1,
продава се отделно), вместо задните говорители
за съраунд звук (стр. 16) инсталирайте
говорителите на подходящо място и включете
усилвателя за съраунд звук.
• Системата извежда силен тест сигнал при
стартирането на [Auto Calibration]. Не можете
да намалите силата на звука. Съобразете се с
малките деца и съседите.1
69 BG
8 Потвърдете резултатите от [Auto Настройка на говорителите
Calibration].
Резултатите от измерването се извеждат на
телевизионния екран.
, за да смените страницата.
Натиснете
Първата страница показва разстоянието на
говорителите. Втората страница показва нивото
на звука на говорителите.
• Ако измерването е неуспешно, изпълнете
инструкциите в съобщението и извършете
отново [Auto Calibration].
9 Натиснете
, за да изберете
[OK] или [Cancel], след това
натиснете .
Измерването е успешно.
Изключете микрофона за калибриране, след това
изберете [OK]. Резултатът ще бъде приложен.
Измерването е неуспешно.
Изпълнете инструкциите в съобщението, след
това изберете [OK], за да опитате отново.
• Докато се извършва функцията Автоматично
калибриране:
– не изключвайте захранването.
– не натискайте никакви бутони.
– не променяйте силата на звука.
– не променяйте функцията.
– не сменяйте диска.
– не поставяйте и не изваждайте диск.
– не свързвайте слушалките към усилвателя за
съраунд звук.
– не изключвайте микрофона за калибриране.
[Speaker Settings]
За да постигнете най-добрия възможен съраунд звук,
настройте връзката на говорителите и разстоянието
им от вашата позиция за слушане. След това
използвайте тест сигнала, за да настроите силата
на звука и баланса на говорителите на едно и също
ниво.
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
2 Натиснете
, за да изберете
[Setup].
3 Натиснете
, за да изберете
[Audio Settings], след това
натиснете .
4 Натиснете , за да изберете
[Speaker Settings], след това
натиснете .
Извежда се дисплеят [Speaker Settings].
5 Натиснете
, за да изберете
елемент, след това натиснете .
Задайте следните настройки.
[Connection] (връзка)
Ако не сте свързали централен говорител или
говорители за съраунд звук, задайте параметрите
за [Center] и [Surround]. Тъй като настройката за
предните говорители и субуфера е фиксирана, не
можете да ги променяте.
Ако използвате безжичния комплект говорители за
съраунд звук (WAHT-SBP1, продава се отделно),
вместо задните говорители за съраунд звук (стр. 16),
задайте и [Surround Back].
[Front] (предни говорители)
[Yes]
[Center] (централен говорител)
[Yes]: Обикновено избирайте тази настройка.
[None]: Изберете тази настройка, ако не използвате
централен говорител.
[Surround] (говорители
за съраунд звук)
[Yes]: Обикновено избирайте тази настройка.
[None]: Изберете тази настройка, ако не използвате
говорители за съраунд звук.
[Surround Back]
(задни говорители за съраунд звук)
[Yes]: Изберете тази настройка, ако използвате задни
говорители за съраунд звук.
[None]: Изберете тази настройка, ако не използвате
задни говорители за съраунд звук.
70 BG
[Subwoofer] (субуфер)
[Level] (ниво)
[Yes]
[Distance] (разстояние)
Когато местите говорителите, не забравяйте да
зададете параметрите за разстоянието ( ) от
позицията за слушане до говорителите.
Можете да задавате параметрите от 0.0 до 7.0 метра.
1
2
3
4
[Front Left/Right] 0.0 dB: Задайте нивото на предните
говорители.
[Center]* 0.0 dB: Задайте нивото на централния
говорител.
[Surround Left/Right]* 0.0 dB: Задайте нивото на
говорителите за съраунд звук.
[Surround Back Left/Right]* 0.0 dB: Задайте нивото на
задните говорители за съраунд звук.
[Subwoofer] 0.0 dB: Задайте нивото на субуфера.
* Тази опция се извежда, когато зададете [Yes] в
настройката [Connection].
[Test Tone] (тест сигнал)
От говорителите ще се изведе тест сигнал, за да
настроите [Level].
[Off]: Тест сигналът не се извежда от говорителите.
[On]: Тест сигналът се извежда последователно от
всеки високоговорител, докато регулирате нивото.
Когато изберете някоя от опциите в [Speaker Settings],
тест сигналът се извежда последователно от всеки
говорител.
Регулирайте нивото на звука по следния начин.
1 Задайте [Test Tone] в положение
A
5
6
[On].
2 Неколкократно натиснете
7
A
,
за да изберете [Level], след това
натиснете .
8
[Front Left/Right] 3.0 m: Задайте разстоянието на
предните говорители.
[Center]* 3.0 m: Задайте разстоянието на централния
говорител.
[Surround Left/Right]* 3.0 m: Задайте разстоянието на
говорителите за съраунд звук.
[Surround Back Left/Right]* 3.0 m: Задайте
разстоянието на задните говорители за съраунд звук.
[Subwoofer] 3.0 m: Задайте разстоянието на субуфера.
* Тази опция се извежда, когато зададете [Yes] в
настройката [Connection].
• В зависимост от входния сигнал е възможно
настройката [Distance] да не окаже ефект.
3 Натиснете
, за да изберете
желания вид говорител, след
това натиснете .
4 Натиснете
, за да изберете
левия или десния говорител,
след това натиснете
, за да
регулирате нивото.
5 Натиснете .
6 Повторете стъпки от 3 до 5.
7 Натиснете бутона RETURN.
Системата се връща към предишния дисплей.
8 Натиснете
, за да изберете
[Test Tone], след това натиснете
.
9 Натиснете
, за да изберете
[Off], след това натиснете .
71 BG
Други операции
Говорителите на илюстрацията отговарят на
следното:
Централен говорител
Преден ляв говорител (L)
Преден десен говорител (R)
Субуфер
Ляв говорител за съраунд звук (L)
Десен говорител за съраунд звук (R)
Заден ляв говорител за съраунд звук (L)
(продава се отделно)
Заден десен говорител за съраунд звук (R)
(продава се отделно)
Можете да регулирате нивото на звука за
говорителите. Можете да задавате параметри от –6.0
dB до +6.0 dB. Не забравяйте да зададете [Test Tone]
в положение [On] за по-лесно регулиране.
• Тест сигналите не се извеждат през жака HDMI
OUT.
• За да регулирате едновременно силата на звука от
всички говорители, натиснете
+/–.
Управление на телевизора с
приложеното устройство за
дистанционно управление
Чрез регулиране на дистанционния сигнал можете
да управлявате вашия телевизор с приложеното
устройство за дистанционно управление.
• Когато сменяте батериите на устройството за
дистанционно управление, номерът на кода може
да се върне към фабричната (SONY) настройка.
Задайте отново подходящия номер на кода.
Подготовка на
дистанционното за управление
на телевизора
Натиснете и задръжте бутона ТV
, докато въвеждате кода на
производителя на вашия телевизор
(вижте таблицата) с помощта
на бутоните с цифри. След това
освободете бутона ТV
.
Ако сте задали успешно кода на производителя,
бутонът TV ще примигне бавно два пъти. Ако
настройката е неуспешна, бутонът TV ще примигне
бързо пет пъти.
Номера на кодове на управляеми
телевизори
Ако е отбелязан повече от един номер на код,
въведете кодовете последователно един по един,
докато откриете кода, който действа с вашия
телевизор.
Производител
Номер на код
SONY
501 (default), 502
DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
GE
509
GOLDSTAR/LG
503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
HITACHI
514
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
518
MITSUBISHI/MGA 527
72 BG
NEC
503
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
553, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
Производител Номер на код
Като натиснете
RADIO SHACK
565
RCA/PROSCAN
510
Да изберете телевизионен
канал.
След като натиснете ,
можете да изберете следващата
( ) или предишната ( )
текстова страница.
Да изключите временно звука
на телевизора.
Бутони с цифри, --/-- Да изберете телевизионен
канал.
След като натиснете , можете
да изберете текстова страница,
като въведете трицифрения
номер на страницата.
HOME
Да изведете менюто на
телевизора.
Да превключите на аналогов
ANALOG
режим.
DIGITAL
Да превключите на цифров
режим.
Да изведете информацията.
Да четете текст.
SABA
530, 537, 558
SAMSUNG
515, 517, 544, 566, 569, 571,
574
SANYO
508, 545
SHARP
535, 565
TELEFUNKEN
547, 558
THOMSON
547, 549
TOSHIBA
541, 551
ZENITH
543
Можете да управлявате телевизора с помощта на
следните бутони. За да използвате тези бутони
(различни от бутоните THEATRE, TV
,
),
задайте устройството за дистанционно управление
в режим ТV, като натиснете бутона TV, така че
индикацията TV светва за една секунда.
За да излезете от режим ТV, натиснете бутона ТV,
така че индикацията ТV да примигне четири пъти.
• Докато устройството е в режим TV, ако натиснете
някой от следните бутони, индикацията TV
ще светне. (В зависимост от настройката на
производителя е възможно някои бутони да не
функционират и индикацията TV да не светне.)
• Когато натиснете други бутони освен следните,
докато устройството за дистанционно управление е
в режим TV, индикацията TV ще примигне четири
пъти и устройството за дистанционно управление
автоматично ще излезе от режим ТV, а системата
ще работи съгласно функцията на бутона, който е
натиснат.
• В зависимост от телевизора е възможно да не
успеете да използвате някои или всички бутони.
Като натиснете
Можете
ТV
Да включите или изключите
телевизора.
THEATRE
Да се насладите на
оптималното изображение за
филми.
+/–
TOOLS
RETURN
,
Цветни бутони
(червен/зелен/жълт/
син)
Да изведете Цифровия
електронен програмен
справочник (EPG).
Да изведете менюто с
операциите за текущия
дисплей.
Да се върнете към
предишния канал или ниво на
телевизионното меню.
Да промените пропорцията
на екрана на свързания
телевизор.
Да изберете елемент от
менюто.
Да изберете опции от менюто.
• Функциите на тези бутони са същите като на
бутоните от дистанционното на телевизора
SONY. За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Да превключите входния
източник на телевизора между
телевизор и други входни
източници.
,
След като натиснете
можете да задържите
текущата текстова страница.
Да регулирате силата на звука
на телевизора.
73 BG
Други операции
Управление на телевизора
с устройството за
дистанционно управление
Можете
PROG +/–,
Използване на таймера за
автоматично изключване
Промяна на яркостта на
дисплея на предния панел
Можете да настроите системата да се изключи след
определено време, за да заспите, докато слушате
музика.
Можете да задавате времето през 10-минутни
интервали.
Яркостта на дисплея на предния панел може да бъде
настройвана на едно от две възможни нива.
Натиснете бутона SLEEP.
При всяко натискане на бутона SLEEP, дисплеят за
минутите (оставащото време до изключването) се
променя с 10 минути.
Когато настроите таймера за автоматично
изключване, на дисплея на предния панел започва да
мига индикация “SLEEP”.
За да проверите оставащото до
изключването време
Натиснете бутона SLEEP веднъж.
За да промените оставащото до
изключването време
Неколкократно натиснете бутона SLEEP, за да
изберете желаното време.
Настройка на таймера за
автоматично изключване с
помощта на системното меню
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “DISP MENU”,
след това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “DIMMER”, след
това натиснете или .
4 Натиснете
, за да изберете
яркостта на дисплея на предния
панел.
• “DIMMER OFF”: Ярко.
• “DIMMER ON”: Затъмнено.
5 Натиснете .
Настройката е запаметена.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
6 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “SLEEP MENU”,
след това натиснете или .
3 Натиснете
, за да изберете
настройка.
Дисплеят за минутите (оставащото време до
изключването) се променя с 10 минути.
• Можете да избирате оставащото време,
като натиснете бутоните с цифри. В този
случай можете да настройвате времето през
едноминутни интервали.
4 Натиснете
.
Настройката е запаметена и на дисплея на
предния панел започва да мига индикация
“SLEEP”.
5 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
74 BG
Системното меню се изключва.
Деактивиране на бутоните
на системата
(Child Lock) (Заключване от деца)
Можете да дезактивирате бутоните на системата
(с изключение на бутона
), за да предотвратите
неправилно боравене с нея от страна на малки деца
(функция child lock).
Натиснете на системата за повече
от 5 секунди.
• Когато боравите с бутоните на системата, докато
функцията child lock е активирана, на дисплея
на предния панел се извежда индикация “CHILD
LOCK”.
Можете да включите/изключите демонстрацията
на дисплея на предния панел, докато системата е в
режим на готовност.
1 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
2 Неколкократно натиснете ,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “DISP MENU”,
след това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
,
докато на дисплея на предния
панел се изведе “DEMO”, след
това натиснете или .
4 Натиснете
, за да изберете
настройка.
• “DEMO ON”: Функцията е включена.
• “DEMO OFF”: Функцията е изключена.
Настройката по подразбиране е различна в
зависимост от региона.
5 Натиснете
.
Настройката е запаметена.
6 Натиснете бутона SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
• Ако наскоро сте закупили системата
или тя работи с фабрично зададените й
настройки (стр. 89), можете да изключите
демонстрацията, просто като натиснете
бутона
на устройството за дистанционно
управление.
75 BG
Други операции
На дисплея на предния панел се извеждат индикации
“CHILD LOCK” и “ON”.
Функцията child lock се активира и бутоните на
устройството се заключват. (Можете да управлявате
системата чрез устройството за дистанционно
управление.)
За да отмените заключването, натиснете за повече
от 5 секунди, докато индикациите “CHILD LOCK” и
“OFF” се изведат на дисплея на предния панел.
Демонстрация
Пестене на енергия в
режим на готовност
Проверете дали са извършени следните настройки:
- [Control for HDMI] e зададен в положение [Off]
(стр. 66).
- “S-AIR STBY” e зададен в положение “STBY OFF”
(стр. 63).
- “DEMO” e зададен в положение “DEMO OFF” (стр.
75).
- [Standby Mode] e зададен в положение [Normal]
(стр. 86).
76 BG
Можете да настроите следните опции.
Иконка Обяснение
Настройки и регулации
[Network Update] (стр. 78)
Използване на дисплея
за настройка
Обновява софтуера на системата.
[Video Settings] (стр. 79)
Извършва видео настройките според вида
на свързващите жакове.
Можете да извършвате най-различни настройки на
елементи като картина и звук.
(Setup - Настройки) от основното
Изберете
меню, когато искате да промените настройките на
системата.
• Настройките за възпроизвеждане, запаметени
на диска, имат предимство пред настройките
от дисплея с настройки и е възможно не всички
описани функции да действат.
[Audio Settings] (стр. 81)
Извършва аудио настройките според вида
на свързващите жакове.
[BD/DVD Viewing Settings] (стр. 83)
Извършва подробни настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
--
[Photo Settings] (стр. 85)
Извършва настройки за файлове със
снимки.
[HDMI Settings] (стр. 85)
1 Натиснете бутона HOME.
Основното меню се извежда на телевизионния
екран.
, за да изберете
--
[System Settings] (стр. 86)
Извършва настройките на системата.
--
[Network Settings] (стр. 87)
Извършва подробни настройки за
Интернет и мрежовите връзки.
[Setup].
--
[Easy Setup] (стр. 88)
Извършва повторно Лесната настройка
(Easy Setup), за да направи основните
настройки.
Network Update
Setup
--
Video Settings
[Resetting] (стр. 89)
Връща системата към фабричните й
настройки.
Audio Settings
BD/DVD Viewing Settings
4 Натиснете
, за да изберете
опция, след това натиснете .
Photo Settings
33 Натиснете
, за да изберете
иконката на категорията за
настройка, която желаете да
промените, след това натиснете
.
Пример: [Video Settings]
Извеждат се опциите за избрания елемент.
Пример: [TV Type]
Setup
TV Type
16:9
4:3
Screen Format
DVD Aspect Ratio
Cinema Conversion Mode
Setup
Опции
Options
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
77 BG
Настройки и регулации
2 Натиснете
Извършва HDMI настройките.
5 Натиснете
, за да изберете
настройка, след това натиснете
.
Настройката е избрана и настройването е
приключено.
Извеждат се опциите за избрания елемент.
Пример: [4:3]
[Network Update]
(Обновяване чрез
мрежата)
Можете да обновите и подобрите функциите на
системата.
За информация относно функциите за обновяване
посетете следния уебсайт:
Setup
4:3
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Selectedнастройка
setting
Избрана
За потребители в Европа и Русия:
http://support.sony-europe.com/
• Не изключвайте захранващия кабел или мрежовия
кабел, докато сваляте или обновявате софтуера.
• Докато извършвате обновяването, не можете да
извършвате никакви операции, включително и да
отваряте отделението за диска.
• Времето за сваляне на актуалната версия може да
се различава в зависимост от интернет доставчика
или състоянието на връзката.
• Ако се изведе съобщение за грешка в интернет
връзката, проверете връзката с помощта на
[Network Diagnostic] от [Internet Settings] в меню
[Network Settings] (стр. 87).
• Броячът “UPDATE */9” (“*” указва стъпка от
обновяването) на дисплея на предния панел също
показва докъде е стигнало обновяването.
• Можете да проверите текущата версия на софтуера,
като изберете [System Information] в меню [System
Settings] (стр. 86).
• Настройките в [Setup] се запазват и след
обновяването.
• Системата ще ви информира за нова версия
на софтуера, ако зададете [Software Update
Notification] в положение [On] (настройка по
подразбиране) (стр. 86).
Обновяване на софтуера на
системата чрез Интернет.
1 Натиснете
, за да изберете
[Network Update], след това
натиснете .
Устройството се свързва с Интернет и на дисплея
се извежда запитване за потвърждение.
2 Натиснете
, за да изберете
[OK], след това натиснете .
78 BG
Устройството започва автоматично да сваля и
обновява софтуера.
Когато обновяването приключи, индикацията
“COMPLETE” се извежда за 5 секунди на
дисплея на предния панел, след това системата
автоматично се изключва.
3 Натиснете
, за да включите
системата.
Системата стартира с обновения софтуер.
Обновяване на софтуера на
системата посредством диск
с актуалната версия
Можете да обновите и подобрите функциите на
системата с помощта на диск, с актуалната версия на
софтуера, предоставен от вашия доставчик на Sony
или местен оторизиран сервиз на Sony.
1 Поставете диска с актуалната
2 Изберете [OK], след това
натиснете
.
Обновяването на софтуера започва.
Когато обновяването приключи, на дисплея
на предния панел за 5 секунди се извежда
индикация “COMPLETE”, след това системата се
изключва автоматично.
3 Натиснете
, за да включите
системата.
Системата стартира с обновения софтуер.
4 Натиснете
диска.
, за да извадите
Можете да извършите видео настройките според
вида на свързващите жакове.
[TV Type] (Вид на телевизора)
Можете да изберете пропорцията на екрана на
свързания телевизор.
[16:9]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към широкоекранен телевизор или
телевизор с функция широк екран.
[4:3]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към телевизор със съотношение на екрана
4:3 без функция широк екран.
[Screen Format] (Формат на екрана)
Можете да изберете конфигурацията на дисплея
за 4:3 екранна картина на 16:9 широкоекранен
телевизор.
[Original]: Изберете тази настройка, ако свързвате
системата към телевизор с функция широк екран.
Извежда 4:3 екранна картина в съотношение 16:9,
дори на широкоекранен телевизор.
[Fixed Aspect Ratio]: Променя размера на картината,
за да вмести размера на екрана в оригиналното
екранно съотношение на картината.
[DVD Aspect Ratio] (Пропорция
на екрана за DVD дискове)
Можете да изберете конфигурацията на дисплея
за възпроизвеждане на 16:9 екранна картина на
телевизор със съотношение на екрана 4:3 (можете
да го изберете, ако [TV Type] е зададен в положение
[4:3], а [Screen Format] е зададен в положение [Fixed
Aspect Ratio]).
[Letter Box]: Извежда широкоекранна картина с
черни ленти отгоре и отдолу.
[Pan & Scan]: Извежда картина, изпълваща целия
екран, но отрязана от двете страни.
79 BG
Настройки и регулации
версия.
На дисплея се извежда запитване за
потвърждение.
[Video Settings] (Видео
настройки)
[Cinema Conversion Mode]
(Метод за видео конверсия)
Можете да зададете метода за видео конверсия за
480p/576p, 720p, 1080i или 1080p* сигнали от HDMI
OUT жака или COMPONENT VIDEO OUT жаковете.
* Само за HDMI
[Auto]: Обикновено избирайте тази настройка.
Устройството автоматично разпознава дали
източникът на материала е видео или кино лента и
превключва на съответния метод за конвертиране.
[Video]: Винаги ще бъде избиран методът за
конвертиране, предназначен за материал от видео
лента, независимо дали той е такъв.
[Output Video Format]
(Изходен видео формат)
Изберете вида на жака, през който ще извеждате
видео сигнали. За подробности вижте раздела
“Изходна видео резолюция” (стр. 102).
1 Натиснете
, за да изберете
вида на жака, през който ще
извеждате видео сигнали, след
това натиснете .
• Когато свързвате едновременно жака HDMI
OUT и други изходни видео жакове, изберете
[Component Video].
[TV Connection Method] (Метод за
свързване на телевизор)
[HDMI]: Извежда сигнали от жака HDMI OUT
в съответствие с настройката [HDMI Resolution]
по-долу.
[Component Video]: Извежда сигнали през
жаковете COMPONENT VIDEO OUT в
съответствие с настройката [Component
Resolution] по-долу.
[Video]: Извежда сигнали от жака VIDEO OUT.
2 (Когато изберете [HDMI] или
[Component Video])
Натиснете
, за да изберете
вида на сигнала за жака HDMI
OUT или жаковете COMPONENT
VIDEO OUT, след това
натиснете .
Ако промените изходната видео резолюция, в
продължение на около 30 секунди се извежда
картина в избраната резолюция, след това на
дисплея се извежда запитване за потвърждение.
Следвайте инструкциите на екрана.
Когато извеждате 720p/1080i/1080p видео
сигнали, на дисплея на предния панел светва
индикация “HD”.
80 BG
• Ако картината е изкривена или не се появява
картина, изчакайте около 30 секунди, без да
натискате никакви бутони. Дисплеят ще се
върне към екрана за задаване на резолюция.
• Ако избраната изходна видео резолюция
е неправилна, на екрана няма да се появи
картина, когато натиснете някой бутон през
тези 30 секунди. В този случай натиснете и
задръжте
и на устройството за повече
от 5 секунди, за да върнете изходната видео
резолюция към най-ниската й стойност.
• Когато свързвате едновременно жака HDMI
OUT и други изходни видео жакове, е
възможно да не се изведе видео сигнал през
другите жакове, освен през жака HDMI OUT,
ако сте избрали [Auto] или [1080p].
[HDMI Resolution]/[Component
Resolution] (Резолюция за HDMI/
Компонентна резолюция)
[Auto] (Само за HDMI): Обикновено избирайте
тази настройка.
Устройството извежда сигнали, започвайки
от най-високата резолюция, която приема
телевизорът:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p> 480i/576i
Ако полученият формат на изображението не
ви харесва, опитайте друга настройка, която ще
отговаря на вашия телевизор.
[480i/576i]: Извежда 480i/576i видео сигнали.
[480p/576p]: Извежда 480p/576p видео сигнали.
[720p]: Извежда 720p видео сигнали.
[1080i]: Извежда 1080i видео сигнали.
[1080p] (Само за HDMI): Извежда 1080p видео
сигнали.
[BD-ROM 1080/24p Output]
Можете да зададете функция за извеждане на 1920 x
1080p/24 Hz видео сигнали, когато възпроизвеждате
материали с източник кино лента от BD-ROM
дискове (720p/24 Hz или 1080p/24 Hz).
Видео сигналите 1920x1080p/24 Hz могат да бъдат
изведени, ако са спазени всички посочени по-долу
условия.
– Свързали сте 1080/24p-съвместим телевизор
посредством HDMI OUT жак,
– [Output Video Format] е зададен в положение
[HDMI] и
– [HDMI Resolution] е зададена в положение [Auto]
или [1080p].
Когато извеждате 1920 x 1080p/24 Hz видео сигнали,
светва индикаторът 24P.
[Auto]: Извежда 1920 x 1080p/24 Hz видео сигнали,
само ако сте свързали 1080/24p- съвместим телевизор
посредством жак HDMI OUT.
[On]: Извежда 1920 x 1080p/24 Hz видео сигнали
независимо от вида на свързания телевизор.
[Off]: Изберете тази настройка, ако вашият телевизор
не е съвместим с 1080/24p видео сигнали.
• Когато [BD-ROM 1080/24p Output] е зададен в
положение [On], е възможно да не се изведат видео
сигнали.
[YCbCr/RGB (HDMI)]
Можете да зададете цветова настройка за видео
сигналите, които се извеждат от HDMI OUT жака.
Изберете настройката, която отговаря на вида на
свързания телевизор.
[x.v.Colour Output]
Избира дали да изпратите xvYCC информация към
свързания телевизор.
Съчетаването на xvYCC-съвместим видео сигнал
с телевизор, който поддържа x.v.Colour прави
възможно по-точно възпроизвеждането на цветовете
на обектите от заобикалящата ни среда.
[Auto]: Обикновено изберете това.
[Off]: Изберете това, ако картината е нестабилна или
цветовете изглеждат неестествени.
[Pause Mode] (Режим пауза) (Само за
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Можете да изберете картината в режим на пауза.
[Auto]: Картината, включително динамично
движещите се обекти, се извеждат без трептене.
Обикновено избирайте тази позиция.
[Frame]: Картината, включително обектите, които
не се движат динамично, се извеждат с висока
резолюция.
Можете да извършите аудио настройките.
[BD Audio Setting] (Аудио настройка
на BD дискове)
Избира дали да миксирате или да не миксирате
интерактивен аудио сигнал (звук на бутоните, ефект
и др.) и вторичен аудио сигнал (коментар), когато
възпроизвеждате BD диск, съдържащ такъв аудио
сигнал.
[Mix]: Извежда аудио сигнала, получен от
миксирането на интерактивния аудио сигнал и
вторичния аудио сигнал в основния сигнал.
[Direct]: Извежда само основния аудио сигнал.
[Audio DRC] (Динамичен обхват
на звука) (Само за BD/DVD VIDEO
дискове)
Можете да компресирате динамичния обхват на
звука. Функцията [Audio DRC] е полезна за гледане
на филми с намален звук късно вечер.
[Auto]: Осъществява възпроизвеждане в динамичния
обхват, определен от диска (само за BD-ROM
дискове).
[Off]: Не се извършва компресия на динамичния
обхват.
[On]: Системата възпроизвежда звука с динамичния
обхват, определен от звукозаписния тонрежисьор.
[Attenuate - TV] (Намаляване
на входното ниво на звука на
телевизора)
Когато слушате звук от компонент, свързан към
телевизионните (AUDIO IN L/R) жакове, може
да се появи изкривяване. За да предотвратите
изкривяването, намалете входното ниво за звука на
системата. Изкривяването не е неизправност и зависи
от свързания компонент.
[On]: Намалява входното ниво на звука. Изходното
ниво се променя.
[Off]: Нормално входно ниво.
81 BG
Настройки и регулации
[Auto]: Автоматично разпознава вида на външното
устройство и превключва на съответната цветова
настройка.
[YCbCr (4:2:2)]: Извежда YCbCr 4:2:2 видео сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Извежда YCbCr 4:4:4 видео сигнали.
[RGB (16-235)]: Изберете тази настройка, когато
свързвате системата към устройство с HDCPсъвместим DVI жак.
[RGB (0-255)]: Изберете тази настройка, когато
свързвате системата към RGB (0-255) устройство.
[Audio Settings]
(Аудио настройки)
[Attenuate - AUDIO] (Намаляване
на входното ниво на звука на
компонента, свързан към AUDIO жака)
Когато слушате звук от компонент, свързан към
AUDIO (AUDIO IN L/R) жаковете, може да се
получи изкривяване на звука. За да предотвратите
изкривяването, намалете входното ниво за звука на
системата. Изкривяването не е неизправност и зависи
от свързания компонент.
[On]: Намалява входното ниво на звука. Изходното
ниво се променя.
[Off]: Нормално входно ниво.
[BD/DVD Audio Output] (Извеждане на
звука за BD/DVD дискове)
Системата не може да извежда многоканален звук
едновременно от жака HDMI OUT и от говорителите.
Можете да избирате метода за извеждане на звука.
[Speaker only]: Извежда многоканален звук само през
говорителите на системата.
[Speaker priority]: Извежда многоканален звук през
говорителите на системата и двуканални линейни
PCM сигнали от жака HDMI OUT.
[HDMI priority]: Извежда двуканален стерео звук
през говорителите на системата и разрешава
извеждането на звука от жака HDMI OUT. Форматът
на звука, който се извежда от жака HDMI OUT,
зависи от свързания компонент.
• Когато зададете [BD/DVD Audio Output] в
положение [HDMI priority], на телевизионния екран
се извежда съобщение за потвърждение. Натиснете
, за да изберете [OK] и да завършите
настройката.
• Когато зададете [BD/DVD Audio Output] в
положение [HDMI priority], функциите SOUND
MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, “TONE” и
“DEC.MODE” се дезактивират.
• Когато активирате функцията Аудио контрол
на системата (System Audio Control) (стр. 68),
възможно е тази настройка автоматично да се
смени.
82 BG
[Sound Effect] (Звуков ефект)
Можете да включвате/изключвате звуковите ефекти
на системата (SOUND MODE, DYNAMIC BASS,
NIGHT, “TONE” и “DEC.MODE”)
[On]: Активира всички звукови ефекти на системата.
Горната граница на семплиращата честота е зададена
на 48kHz.
[Off]: Звуковите ефекти са дезактивирани. Изберете
тази настройка, ако не искате да задавате горна
граница за семплиращата честота.
[Speaker Settings]
(Настройки на говорителите)
За да постигнете възможно най-добрия съраунд
звук, настройте говорителите. За подробности вижте
раздела “Настройка на говорителите” (стр. 70).
[Auto Calibration]
(Автоматично калибриране)
Можете автоматично да калибрирате подходящите
настройки. За подробности вижте раздела
“Автоматично калибриране на подходящите
настройки” (стр. 69).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Настройки
за гледане на BD/DVD
дискове)
Можете да извършите подробни настройки за
възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
[BD/DVD Menu]
(Меню на BD/DVD диска)
Можете да изберете език за менюто по подразбиране
за BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language Code], се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
кода за вашия език, след като го видите в “Списък с
езикови кодове” (стр. 105).
[Audio] (Звук)
[Subtitle] (Субтитри)
Можете да изберете език по подразбиране за
субтитрите за BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Select Language Code], се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
кода за вашия език, след като го видите в “Списък с
езикови кодове” (стр. 105).
[BD Parental Control] (Родителски
контрол за BD дискове)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове
може да бъде ограничено според възрастта на
потребителите. Някои сцени могат да бъдат
блокирани или заменени с различни сцени.
1 Въведете четирицифрената си
парола с помощта на бутоните с
цифри.
2 Натиснете
, за да изберете
[OK], след това натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете
възрастовото ограничение, след
това натиснете .
Колкото по-ниска е стойността, толкова построго е ограничението.
Ако изберете [Select Age Restriction], можете да
въведете възрастта от [0] до [255] с помощта на
и бутоните с цифри.
Изберете [No Restrictions].
• Ако забравите паролата, нулирайте системата (стр.
89) и задайте нова парола (вижте [Password] (стр.
84)).
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция Родителски контрол (Parental Control), не
можете да ограничите възпроизвеждането на тези
дискове на тази система.
• В зависимост от диска е възможно да бъдете
подканени да смените нивото на Родителски
контрол (Parental Control), докато възпроизвеждате
диска. В този случай въведете паролата си и
сменете нивото.
• Ако изберете [255] в [Select Age Restriction],
настройката Родителски контрол (Parental Control)
се отменя.
• Можете да смените паролата. Вижте [Password]
(стр. 84).
[DVD Parental Control] (Родителски
контрол за DVD дискове)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове
може да бъде ограничено според предварително
определено ниво, като например възрастта на
потребителите. Някои сцени могат да бъдат
блокирани или заменени с различни сцени.
1 Въведете вашата четирицифрена
парола с помощта на бутоните с
цифри.
2 Натиснете
, за да изберете
[OK], след това натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете
ниво на ограничението, след
това натиснете .
Колкото по-ниска е стойността, толкова построго е ограничението.
За да отмените настройката
Родителски контрол (Parental
Control)
Изберете [No Restrictions].
• Ако забравите паролата, нулирайте системата (стр.
89) и задайте нова парола (вижте [Password] (стр.
84)).
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция Родителски контрол (Parental Control), не
можете да ограничите възпроизвеждането на тези
дискове на тази система.
• В зависимост от диска е възможно да бъдете
подканени да смените нивото на Родителски
контрол (Parental Control), докато възпроизвеждате
диска. В този случай, въведете паролата си и
сменете нивото.
• Можете да смените паролата. Вижте [Password]
(стр. 84).
83 BG
Настройки и регулации
Можете да изберете език по подразбиране за звука на
BD-ROM или DVD VIDEO дискове.
Когато изберете [Original], се избира езикът, на който
е даден приоритет в диска.
Когато изберете [Select Language Code], се извежда
дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете
кода за вашия език, след като го видите в “Списък с
езикови кодове” (стр. 105).
За да отмените настройката
Родителски контрол (Parental
Control)
[Parental Control Region Code]
(Регионален код за Родителски
контрол)
Възпроизвеждането на някои BD-ROM или
DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено в
зависимост от географския регион. Някои сцени
могат да бъдат блокирани или заменени с различни
сцени.
1 Въведете вашата четирицифрена
парола с помощта на бутоните с
цифри.
2 Натиснете
, за да изберете
[OK], след това натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете
регионално ограничение, след
това натиснете .
Когато изберете [Select Region Code], се извежда
дисплеят за въвеждане на регионалния код.
Въведете кода за регионално ограничение, след
като го видите в “Списък с кодове за Родителски
контрол/Регионални кодове” (стр. 105).
• Ако забравите паролата, нулирайте системата (стр.
89) и задайте нова парола (вижте [Password] (стр.
84)).
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция Родителски контрол (Parental Control), не
можете да ограничите възпроизвеждането на тези
дискове на тази система.
• В зависимост от диска е възможно да бъдете
подканени да смените нивото на Родителски
контрол (Parental Control), докато възпроизвеждате
диска. В този случай въведете паролата си и
сменете нивото.
• Можете да смените паролата. Вижте [Password]
(стр. 84).
[Password] (Парола)
Можете да зададете или промените паролата за
функцията Родителски контрол (Parental Control).
Паролата ви позволява да задавате ограничения
за възпроизвеждането на BD-ROM или DVD
VIDEO дискове. Ако е необходимо, можете да
диференцирате нивата на ограничение за BD-ROM и
DVD VIDEO дисковете.
1 Въведете вашата четирицифрена
парола с помощта на бутоните с
цифри.
2 Натиснете
, за да изберете
[OK], след това натиснете .
84 BG
За да промените паролата
1 След стъпка 1, въведете вашата
четирицифрена парола с
помощта на бутоните с цифри.
2 Натиснете
, за да изберете
[OK], след това натиснете .
3 Въведете нова парола с помощта
на бутоните с цифри.
4 Натиснете
, за да изберете
[OK], след това натиснете .
[Hybrid Disc Playback Layer] (Слой за
възпроизвеждане на хибриден диск)
Можете да задавате приоритет на слоя, когато
възпроизвеждате хибриден диск. За да промените
настройката, изключете системата и я включете
отново.
[BD]: Възпроизвежда BD слоя.
[DVD/CD]: Възпроизвежда DVD или CD слоя.
[BD Internet Connection]
(BD Интернет връзка)
Можете да изберете дали да разрешите или да
забраните Интернет връзка от съдържанието на
възпроизвеждания BD диск (в режим BDMV). Когато
използвате тази функция, ще е необходимо да бъдат
извършени Интернет връзки и настройки (стр. 87).
[Allow]: Обикновено избирайте това.
[Do not allow]: Забранява Интернет връзката.
[Photo Settings]
(Настройки за файлове
със снимки)
Можете да извършите настройки за файлове със
снимки.
[Slideshow Speed] (Скорост при
изреждане на снимки)
Можете да промените скоростта при изреждането на
снимки.
[Fast]: Снимките се сменят бързо.
[Normal]: Снимките се сменят с нормална скорост.
[Slow]: Снимките се сменят бавно.
[HDMI Settings] (HDMI
настройки)
Можете да извършите HDMI настройки.
[Control for HDMI]
(Управление на HDMI)
Можете да включите или изключите функцията
[Control for HDMI]. За подробности вижте раздела
“Използване на функцията Управление на HDMI
(Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA”
(стр. 66).
[On]: Функцията е включена. Можете да осъществите
взаимно управление между компоненти, свързани
посредством HDMI кабел.
[Off]: Функцията е изключена.
[Volume Limit] (Ограничаване
на силата на звука)
[Level3]: Максималното ниво се задава на 10.
[Level2]: Максималното ниво се задава на 15.
[Level1]: Максималното ниво се задава на 20.
[Off]: Функцията е изключена.
• Тази функция е достъпна само когато свържете
системата и телевизора посредством HDMI кабел и
зададете [Control for HDMI] в положение [On].
85 BG
Настройки и регулации
Ако промените метода за извеждане на звука от
телевизора, така че той да минава през говорителите
на системата, с помощта на телевизионното меню
или като натиснете бутона THEATRE, се активира
функцията Аудио контрол на системата (System
Audio Control) (стр. 68) и е възможно да се изведе
силен звук, в зависимост от това на какво положение
е оставено нивото на звука на системата. Можете да
избегнете това, като ограничите максималното ниво
на звука.
[System Settings]
(Системни настройки)
Можете да извършите настройки на системата.
[OSD] (Дисплей на екрана)
Можете да изберете език за екранните дисплеи на
системата.
[Standby Mode] (Режим готовност)
Можете да скъсите времето за стартиране при
включване на системата.
[Quick Start]: Съкращава времето за стартиране от
режим готовност. След като включите системата,
можете да работите бързо с нея.
[Normal]: Настройката по подразбиране.
• Когато [Standby Mode] е зададен в положение
[Quick Start], консумацията на електроенергия ще
бъде по-голяма, отколкото ако [Standby Mode] е
зададен в положение [Normal].
[Auto Display] (Автоматично
извеждане на информация)
Можете да изведете информация, когато
превключвате аудио режимите или по време на
възпроизвеждане.
[On]: Автоматично извежда информация на екрана,
когато сменяте заглавието за гледане, режима на
картината, аудио сигнала и др.
[Off]: Извежда информация само когато натиснете
DISPLAY.
[Screen Saver] (Скрийн сейвър)
Скрийн сейвърът се извежда, когато не използвате
системата за повече от 15 минути, докато на
телевизионния екран е изведен някакъв дисплей,
например основното меню. Скрийн сейвърът
предпазва екрана ви от повреда (остатъчни образи).
[On]: Включва функцията за скрийн сейвър.
[Off]: Функцията е изключена.
86 BG
[Software Update Notification]
(Известяване за актуални версии на
софтуера)
Можете да получите информация за нови версии
на софтуера. Информацията се извежда на екрана
на телевизора, когато включите системата. Когато
използвате тази функция, ще е необходимо да бъдат
извършени Интернет връзки и настройки (стр. 87).
[On]: Системата ще ви информира за нови версии на
софтуера (стр. 78).
[Off]: Функцията е изключена.
[System Information]
(Информация за системата)
Можете да изведете информация за софтуерната
версия на системата и за нейния MAC адрес.
[Network Settings]
(Мрежови настройки)
Можете да извършите подробни настройки за
Интернет и мрежовата връзка.
[Internet Settings]
(Интернет настройки)
Тези опции са нужни, когато се свързвате с
Интернет посредством мрежови кабел. Въведете
съответните (буквено-цифрови) стойности за вашия
широколентов рутер или безжичен LAN рутер.
Елементите за настройка може да се различават в
зависимост от Интернет доставчика или рутера.
За подробности се обърнете към ръководствата
с инструкции, предоставени от вашия Интернет
доставчик или приложени към рутера.
1 Натиснете
2 Натиснете
, за да изберете
опция, след това натиснете .
[Use DHCP]: Изберете това, ако вашият Интернет
доставчик е предоставил DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) настройки за сървъра.
Мрежовите настройки, необходими за системата,
автоматично ще бъдат активирани.
Ако зададете [DNS Server Auto Acquisition] в
положение [Off], задайте следните елементи:
– [DNS Server (Primary)]
– [DNS Server (Secondary)]
[Use Static IP Address]: Задайте ръчно IP адреса
според вашата мрежова среда.
Задайте следните елементи:
– [IP Address]
– [Subnet Mask]
– [Default Gateway]
– [DNS Server (Primary)]
– [DNS Server (Secondary)]
• Когато зададете ръчно [DNS Server (Primary)]/
[DNS Server (Secondary)] адресите, въведете [DNS
Server (Pimary)] адреса. В противен случай [Internet
Settings] ще бъдат зададени неправилно.
3 Ако вашият Интернет доставчик
има специална настройка за
прокси сървър, натиснете
, за
да изберете [Proxy Settings], след
това натиснете .
Извежда се дисплеят [Proxy Settings].
Ако прокси сървърът няма специална настройка,
преминете към стъпка 8.
, за да изберете
[Use of Proxy Server], след това
натиснете .
5 Натиснете
, за да изберете
[On], след това натиснете .
6 Изберете [Proxy Server] и [Port] и
въведете настройките.
За да въведете прокси сървъра, вижте раздела
“Въвеждане на символи” (стр. 87).
7 Натиснете RETURN.
8 Натиснете , за да изберете
[Network Diagnostic], след това
натиснете .
9 Натиснете
, за да изберете
[Start], след това натиснете .
10Проверете дали се извежда
съобщението [Network
connections are correct.].
Настройката е приключена. Ако съобщението не се
изведе, следвайте инструкциите в съобщенията на
екрана.
Въвеждане на символи
Когато изберете [Proxy Server] в [Proxy Settings], се
извежда дисплеят за въвеждане на символи.
Proxy Server Entry
Clear
Clear All
Space 0
Letter Type
Cancel
Symbol
Finish
1 Неколкократно натиснете бутона
с цифра, за да изберете символ.
Пример:
Натиснете бутона с цифра 3 веднъж, за да
въведете [D].
Натиснете бутона с цифра 3 три пъти, за да
въведете [F].
2 Натиснете
и въведете
следващия символ.
3 Натиснете синия бутон ([Finish]),
за да приключите.
87 BG
Настройки и регулации
, за да изберете [IP
Address Acquisition], след това
натиснете .
4 Натиснете
Можете да изберете следните бутони, за да въвеждате
символи.
Бутони
Описание
Червен бутон
[Letter Type]
Превключва клавиатурата между
азбука и цифри.
Зелен бутон [A/a] Превключва клавиатурата между
главни и малки букви.
Жълт бутон
[Symbol]
Извежда клавиатурата за символи.
Син бутон [Finish] Въведените символи се
запаметяват и системата се връща
към предишния дисплей.
CLEAR [Clear]/ Изтрива символа вдясно от
курсора.
[Clear All]
За да изтриете всички изведени
символи, натиснете и задръжте
бутона CLEAR за 2 или повече
секунди.
RETURN [Cancel] Връща към предходния дисплей,
като отменя въведените символи.
,
88 BG
• Изберете функция за въвеждане
с помощта на
и
натиснете .
• Въвежда символите както
следва: Изберете панел за
избор на символи с помощта на
и натиснете .
Изберете символ с помощта
на
и натиснете .
[Easy Setup]
(Лесна настройка)
Можете да извикате отново Лесната настройка (Easy
Setup), за да извършите основните настройки.
1 Натиснете
, за да изберете
[Start], след това натиснете .
2 Следвайте инструкциите в
“Стъпка 3: Извършване на Лесна
настройка (Easy Setup)” (стр. 31)
от стъпка 4.
Връщане на всички системни
настройки към стойностите
им по подразбиране
[Resetting] (Нулиране)
Нулиране на всички системни
настройки, с изключение
на настройките, свързани
с парола
Можете да върнете всички системни настройки към
стойностите им по подразбиране.
1 Натиснете
, за да изберете
[Reset to Factory Default Settings],
след това натиснете .
Можете да върнете системните настройки към
фабричните им стойности. Настройките могат
да бъдат нулирани, като изберете дадена група
настройки. Всички настройки в тази група ще бъдат
нулирани.
2 Натиснете
1 Натиснете
, за да изберете
[Reset to Factory Default Settings],
след това натиснете .
2 Натиснете
На дисплея се извежда запитване за
потвърждение.
3 Натиснете едновременно
бутона и бутона VOLUME – на
системата за повече от 5 секунди.
.
Можете да нулирате следните настройки:
– [Video Settings] (Видео настройки)
– [Audio Settings] (Аудио настройки)
– [BD/DVD Viewing Settings] (Настройки за
гледане на BD/DVD дискове) (С изключение
на настройките [BD Parental Control], [DVD
Parental Control], [Parental Control Region Code]
и [Password])
– [Photo Settings] (Настройки за файлове със
снимки)
– [HDMI Settings] (HDMI настройки)
– [System Settings] (Системни настройки)
– [Network Settings] (Мрежови настройки)
– [All Settings] Всички настройки (С изключение
на настройките [BD Parental Control], [DVD
Parental Control], [Parental Control Region Code]
и [Password])
На дисплея се извежда запитване за
потвърждение.
Всички системни настройки се връщат към
стойностите си по подразбиране и системата се
изключва.
• Настройките за “Настройка на картината на видео
изображения” (стр. 44) не се нулират.
• Когато изберете [All Settings], всички системни
настройки, с изключение на настройките,
свързани с парола, се нулират и системата се
изключва.
• Настройките за “Настройка на картината на
видео изображения” (стр. 44) не се нулират.
3 Натиснете
, за да изберете
[Start], след това натиснете .
За да отмените, изберете [Cancel].
89 BG
Настройки и регулации
, за да изберете
настройките, които желаете да
нулирате, след това натиснете
, за да изберете [All
Settings], след това натиснете .
Функциониране
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Безопасност
• За да предотвратите пожар или токов удар,
не поставяйте предмети, пълни с течности,
например вази, върху устройството и не го
поставяйте в близост до вода – например близо до
помещение с вана или душ. Ако някакъв предмет
или течност попадне в корпуса, изключете от
мрежовото захранване и проверете системата при
квалифициран персонал, преди да я включите
отново.
• Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце.
Това може да предизвика токов удар.
Източници на захранване
• Ако не планирате да използвате устройството
за продължителен период от време, изключете
уреда от контакта. За да го направите, издърпайте
щепсела, никога не дърпайте кабела.
Разполагане
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Ако използвате устройството дълго време с
увеличен звук, корпусът му се нагрява. Това не е
неизправност. Все пак, избягвайте да докосвате
корпуса. Не поставяйте системата в тясно
пространство, където няма добра вентилация,
защото това може да доведе до прегряване.
• Не поставяйте нищо върху системата, което
би могло да блокира вентилационните отвори.
Системата е снабдена с мощен усилвател. Ако
вентилационните отвори се запушат, устройството
може да прегрее и да се повреди.
• Не поставяйте системата върху повърхности
(килими, одеала и др.) или в близост до материали
(завеси, драперии), които могат да блокират
вентилационните отвори.
• Не поставяйте системата в затворено пространство,
като полица за книги или подобни мебели.
• Не поставяйте устройството близо до източници
на топлина, като радиатори, въздуховоди или на
места, изложени на пряка слънчева светлина, прах,
механични вибрации или сътресения.
• Не поставяйте системата в наклонено положение.
Тя е проектирана да работи само в хоризонтално
положение.
• Дръжте системата и дисковете далече от
компоненти със силни магнити, като микровълнови
печки или големи говорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху системата.
90 BG
• Ако системата е внесена директно от студено на
топло място или е поставена в много влажна стая,
по лещите в устройството може да се кондензира
влага. Ако това се случи, е възможно системата да
не работи правилно. В този случай извадете диска и
оставете системата включена за около половин час,
докато влагата се изпари.
• Когато местите системата, извадете диска от нея.
Ако не го направите, дискът може да се повреди.
• Ако някакъв предмет попадне в корпуса, изключете
от мрежовото захранване и проверете системата
при квалифициран персонал преди да я използвате
отново.
Регулиране на звука
• Не увеличавайте прекалено звука, докато слушате
част с много слаб или липсващ аудио сигнал.
Ако го направите, възможно е да повредите
говорителите при внезапно възпроизвеждане на
част с пиково ниво на звука.
Почистване
• Почиствайте корпуса, панела и бутоните с парче
мек плат, леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте никакви грапави гъбички,
абразивни прахове или разтворители като алкохол
или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно вашата
система, обърнете се към най-близкия доставчик
на Sony.
Почистващи дискове, почистващи
материали за дискове/лещи
• Не използвайте почистващи дискове или
материали за почистване на дискове/лещи
(включително мокри или под формата на спрей).
Те могат да предизвикат неизправност в уреда.
Подмяна на части
• Ако занесете устройството на ремонт, е възможно
подменените части да бъдат прибрани за повторна
употреба или рециклиране.
Цветове на телевизора
• Ако говорителите причинят поява на цветни
петна по екрана на вашия телевизор, изключете
го и отново го включете след 15 до 30 минути.
Ако цветните петна не изчезнат, преместете
говорителите по-далече от телевизора.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Внимание: Системата е способна да поддържа
неподвижно видео изображение или
изображение на екрана на вашия телевизор за
неопределено време. Ако оставите неподвижното
видео или телевизионно изображение за
продължително време, рискувате трайно да
повредите телевизионното устройство. Особено
чувствителни са прожекционните телевизори.
Преместване на системата
Преди да преместите системата, проверете дали в нея
няма поставен диск и изключете захранващия кабел
от контакта.
Забележки за дисковете
Работа с дисковете
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - хващайте го единствено по
ръбовете.
• Не залепвайте хартия или тиксо по диска.
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина
или на влиянието на източници на топлина като
въздуховоди за топъл въздух. Не ги оставяйте
в кола, паркирана на пряка слънчева светлина,
защото температурата в нея може да се покачи
значително.
• След възпроизвеждане прибирайте дисковете в
техните кутийки.
Почистване на дисковете
• Не използвайте разтворители като бензин,
разредител за боя, продаващи се в търговската
мрежа почистващи препарати или антистатичен
спрей, предназначен за винилови грамофонни
плочи.
Тази система може да възпроизвежда само
стандартен кръгъл диск. Употребата на нестандартни
дискове или на дискове с друга форма (например с
форма на квадрат, сърце или звезда), е възможно да
предизвика неизправност.
Не използвайте дискове със залепен фабрично
аксесоар като етикет или пръстен.
91 BG
Допълнителна информация
• Преди да възпроизведете диск, почистете го с
почистваща кърпа.
Почиствайте диска от центъра към периферията.
Отстраняване на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато работите със системата, използвайте това упътване
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете, преди да занесете системата на сервиз. Ако проблемът
продължи да се проявява, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Имайте предвид, че ако по време на ремонта техниците в сервиза подменят някои части, подменените части
могат да бъдат задържани.
В случай на проблем с функцията S-AIR занесете цялата система за проверка при доставчик на Sony (Главното
S-AIR устройство и подчиненото устройство).
Захранване
Symptom
Симптом
Remedy
Решение
The power is not
on.
Захранването
не turned
се включва.
• Check
thatдали
the захранващият
AC power cord
lead)
is connected
securely.мрежа.
Проверете
кабел(mains
е свързан
здраво
към електрическата
•• Press
Натиснете
като индикацията
“STANDBY”
изчезне
дисплея
на предния панел.
"/1 after, след
“STANDBY”
disappears
from the
frontотpanel
display.
Натиснете
, заoff
даthe
изключите
системата
и проверете
следните
Press "/1 to turn
system, and
check the
following items
afterнеща, след
като
индикацията
“STANDBY” изчезне.
“STANDBY”
disappears.
•• Are
Дали
и – на cords
говорителите
не са дали на късо?
theкабелите
+ and – +
speaker
short-circuited?
• Дали използвате само препоръчаните говорители?
• Are you using only the specified speakers?
• Дали нещо не е запушило вентилационните отвори на системата?
anything
blocking the
ventilation
holes of
the system?евентуалните
•• Is
След
като проверите
описаното
по-горе
и отстраните
• After
checking
the above
itemsсистемата.
and fixingАко
any не
problems,
on the system. If
проблеми,
включете
отново
можетеturn
да откриете
the
cause ofза
theпроблема,
problem cannot
be found
even
after checking
all горепосочени
the above
причината
дори след
като сте
проверили
всички
items,
consult
your nearest
dealer. доставчик на Sony.
елементи,
обърнете
се къмSony
най-близкия
Ако
на дисплея на предния
If “PROTECTOR”
and “PUSH
панел
се редуват
индикациите
POWER”
appear alternately
in
“PROTECTOR”
и “PUSH
the front panel display.
POWER”.
Картина
Picture
Symptom
Симптом
Remedy
Решение
Няма
There картина.
is no picture.
•• The
Свързващите
видео кабели
свързани
здраво.
video connecting
cords не
areсаnot
connected
securely.
•• The
Свързващите
видео кабели
video connecting
cords са
areповредени.
damaged.
•• The
Устройството
е свързано
правилния
входен
жак(page
на телевизора
(стр. 22).
unit is notне
connected
to към
the correct
TV input
jack
22).
• Видео входът на телевизора не е зададен в такова положение, в което може да
• The video input on the TV is not set so that you can view pictures from the
извежда картина от системата.
• system.
Проверете метода за извеждане на сигнал от вашата система (стр. 22).
the отново
output method
on your
system
(page 22).
•• Check
Свържете
свързващите
кабели
по-здраво.
connecting
cord securely.
• Re-connect
Системата еthe
свързана
към входно
устройство, което не е HDCP (Highbandwidth
Content
Protection)
съвместимо
(индикацията
“HDMI” не
• The
unit is Digital
connected
to an
input device
that is not
HDCP (High-bandwidth
свети наContent
дисплеяProtection)
на преднияcompliant
панел) (стр.
22). on the front panel does not
Digital
(“HDMI”
• light
Когато
двуслоен DVD диск, при превключването на
up)възпроизвеждате
(page 22).
слоевете
е възможно
сигналите
на картината
звука
да прекъснат
за кратко.
• When
playing
a double-layer
DVD,
the videoиand
audio
may be momentarily
interrupted at the point where the layers switch.
•• Press
Натиснете
и задръжте
секунди,
за да
Не
извежда
картина,
and hold
N and Z onиthe на
unitустройството
for more thanза5 повече
secondsот
to5reset
the video
No се
picture
appears
whenкогато
the
върнете
изходната
резолюция
към най-ниската й стойност.
изходната
резолюция,
resolution
to видео
the lowest
resolution.
video output
resolution избрана
selected output
вin[Output
[OutputVideo
VideoFormat]
Format]е is
неправилна.
incorrect.
•• Set
Задайте
[Output
Format]
в положение
[Component
Video] (стр. 80).
Видео
сигналите
не се
[Output
VideoVideo
Format]
to [Component
Video]
(page 80).
Video signals
are not
output
извеждат
през други
жакове,
from the jacks,
other than
from
освен
презOUT
жакаjack,
HDMI
OUT,
the HDMI
when
когато
свързвате
едновременно
connecting
the HDMI
OUT jack
жака
HDMI
OUT
и други
and other
video
output
jacks at
изходни
the same видео
time. жакове.
Тъмната
област
на picture
картината
Задайте
[Picture
Quality
Mode]
в положение
[Standard]
The dark area
of the
is too •• Set
[Picture
Quality
Mode]
to [Standard]
(default)
(page 44).
еdark/the
прекалено
тъмна/светлата
(настройка по подразбиране) (стр. 44).
bright
area
is
too
bright
област е прекалено светла или
or unnatural.
неестествена.
92 BG
Symptom
Симптом
Remedy
Решение
Картината
The pictureне
is се
not output
извежда
correctly.правилно.
Появяват
се смущения
Picture noise
appears. в
картината.
Проверете
настройките
Format]
•• Check
the [Output
Video [Output
Format]Video
settings
(page (стр.
80). 80).
Дискът
или дефектен.
•• The
disc еisзамърсен
dirty or flawed.
• Ако изходният сигнал от системата минава през вашия видеорекордер,
• Ifзаthe
picture
output
from
yourсигналът
system goes
through
VCR toправо,
get to your
да стигне до телевизора,
за защита
наyour
авторското
TV,
the copy-protection
signal
applied to
someдаBD/DVD
could affect
вграден
в някои BD/DVD
програми,
може
повлияеprograms
на качеството
на картината.
продължите
да имате
същияeven
проблем,
дориconnect
когато your
picture
quality.Ако
If you
still experience
problems
when you
свържете устройството директно към телевизора, пробвайте да свържете
unit
directly to към
yourдругите
TV, try входни
connecting
your unit to the other input jacks.
устройството
жакове.
Картината
не изпълва
Пропорцията
за is
записите
aspect ratioнаonекрана
the disc
fixed. на диска е фиксирана.
Even though
you set the aspect •• The
телевизионния
екран,
ratio in [TV Type]
ofвъпреки
[Video че
сте нагласили пропорцията
Settings],
picture does not fill
на
екрана вthe
положение
the TV
screen.
[TV
Type]
от меню [Video Settings].
с телевизор
с катодно-лъчев
кинескоп
(CRT)
На
телевизионния
екранon
се the •• IfАко
Color
irregularity occurs
theизползвате
speakers areговорителите
used with a CRT-based
TV
or projector, install
the speakers
с проектор,
монтирайте
говорителите
най-малко на 0.3 метра от
появяват
цветни петна.
TV screen.
atили
least
0.3
meters
from
the
TV
set.
телевизора.
петна неpersists,
изчезнат,
и след
доafter
30 15
•• IfАко
the цветните
color irregularity
turnизключете
off the TVтелевизора
set once, then
turn 15
it on
минути
отново го включете.
to 30 minutes.
• Ако се чува свистене, преместете говорителите още по-далече от
• Ifтелевизора.
howling occurs, reposition the speakers farther away from the TV set.
Уверете
се,that
че вno
близост
до говорителите
не е поставен
предмет
•• Make
sure
magnetic
object (magnetic
latch onмагнитен
a TV stand,
health care
(магнитна
на стойката
телевизора, медицински апарат, играчка и др.).
device,
toy,закопчалка
etc.) is placed
near theзаspeakers.
Звук
Sound
Remedy
Решение
Не
се чува
There
is no звук.
sound.
Кабелът
на cord
говорителя
не е свързан
здраво.
•• The
speaker
is not connected
securely.
Натиснетеon theна
устройството
за дистанционно
управление,
акоpanel
на
•• Press
remote
if “MUTING
ON” is displayed
in the front
дисплея на предния панел е изведена индикация “MUTING ON”.
display.
Системата
е вinрежим
, за да
върнете
нормално
•• The
system is
pause пауза.
mode. Натиснете
Press N to return
toсе
normal
playкъм
mode.
възпроизвеждане.
• Fast forward or fast reverse is performed. Press N to return to normal play
• Извършва се бързо превъртане напред или назад. Натиснете
, за да се
mode.
върнете към нормално възпроизвеждане.
•• Check
the speaker
settingsна(page
70).
Проверете
настройките
говорителите
(стр. 70).
• Slow
forward
freeze
frame is performed.
to return
to normal, play
Извършва
се or
бавно
превъртане
напред илиPress
стопN
кадър.
Натиснете
за да
mode.
се върнете към нормално възпроизвеждане.
Жакът
HDMI
OUT
свързан
към to
DVI
(Digital
Visual
Interface)
устройство
•• The
HDMI
OUT
jackе is
connected
a DVI
(Digital
Visual
Interface)
device
(DVIdo
(Digital
Visualaudio
Interface)
и не приемат аудио сигнали).
jacks
not accept
signals.
Изключете
това
включете.
Опитайте
следното:
•• Try
the following:
1 Turn
the systemсистемата,
off and onслед
again.
2 отново
Turn theя connected
Изключете свързания компонент, след това отново го включете.
component off and on again. 3 Disconnect and then connect an HDMI cable
Разкачете и след това свържете отново HDMI кабела.
again.
• Задайте [BD/DVD Audio Output)] в положение [HDMI priority] (стр. 82).
• Set [BD/DVD Audio Output] to [HDMI priority] (page 82).
Не
извежда
звукfrom
презthe
жака
No се
sound
is output
HDMI
HDMI OUT.
OUT jack.
Звукът
и отдясно
е
The leftотляво
and right
sounds are
небалансиран
или разменен.
unbalanced or reversed.
Проверете
дали
говорителите
и компонентите
са свързани
правилно
•• Check
that the
speakers
and components
are connected
correctly
and securely.
и здраво.
Не
се чува
There
is no звук
sound from the
от
субуфера.
subwoofer.
Проверете
връзките
и настройките
на говорителите
(стр. 21, 70).
•• Check
the speaker
connections
and settings
(pages 21, 70).
Чува
силно
Severeсеhum
or жужене
noise is heard.
или шум.
Проверете
дали
говорителите
и компонентите
са свързани
здраво.
•• Check
that the
speakers
and components
are connected
securely.
Проверете
дали
свързващите
са далече
от трансформатор
илиand at
•• Check
that the
connecting
cordsкабели
are away
from a transformer
or motor,
двигател
и дали
са from
на разстояние
най-малко
3 метраlight.
от вашия телевизор
least
3 meters
away
your TV set
or a fluorescent
или флуоресцентна лампа.
• Move your TV away from the audio components.
• Преместете телевизора си по-далече от аудио компонентите.
•• The
plugs and
jacks are са
dirty.
Wipe them
with a cloth
slightly
moistened
Щекерите
и жаковете
замърсени.
Изтрийте
ги с парче
плат,
леко with
alcohol.
навлажнено със спирт.
•• Clean
the disc.
Почистете
диска.
Звукът
губиloses
стерео
ефекта
си,
The sound
stereo
effect
•• Select
stereo
soundзвук,
by pressing
. 51).
Изберете
стерео
като натиснете(page 51)
(стр.
когато
възпроизвеждате
when you
play a CD. CD диск. • Make
sureсе,the
is connected
properly. правилно.
Уверете
чеunit
устройството
е свързано
93 BG
Допълнителна информация
Symptom
Симптом
Symptom
Симптом
Remedy
Решение
Съраунд
ефектът
The
surround
effectсеisчува
difficult to
слабо,
когато
hear
when
youвъзпроизвеждате
are playing a
запис сtrack
Dolby
DTS или
sound
of Digital,
Dolby Digital,
MPEGorзвук.
DTS,
MPEG audio.
Проверете
настройката
режима
за декодиране
(стр. 35).
•• Check
the decoding
modeнаsetting
(page
35).
Проверете
връзките
и настройките
на говорителите
(стр. 21, 70).
•• Check
the speaker
connections
and settings
(pages 21, 70).
• В зависимост от BD/DVD диска, е възможно изходният сигнал да не бъде
• Depending on the BD/DVD, the output signal may not be the entire 5.1 channel.
с пълните 5.1 канала. Той може да бъде моно или стерео, дори ако звукът е
It may be monaural or stereo even if the sound track is recorded in Dolby
записан в Dolby Digital или MPEG аудио формат.
Digital or MPEG audio format.
Звукът
се извежда
само
В зависимост
от диска,
е възможно
да сеthe
чува
самоspeaker
от
The
sound
comes from
theот
center •• Depending
on the
disc, the
sound mayзвукът
come from
center
only.
централния
централния говорител.
speaker
only.говорител.
Проверете
връзките
и настройките
на говорителя
(стр.
•• Check
the speaker
connections
and settings
(pages 21,
70).21, 70).
Проверете
настройката
режима
за декодиране
(стр. 35).
•• Check
the decoding
modeнаsetting
(page
35).
В зависимост
от източника,
е възможно
на централния
говорител
•• Depending
on the
source, the effect
of the ефектът
center speaker
may be less
да бъде по-незабележим.
noticeable.
• Възпроизвежда се двуканален източник.
• A 2 channel source is being played.
Проверете
връзките
и настройките
на говорителите
(стр. 21, 70).
Не се
чуваorзвук
се lowNo
sound
onlyили
a very
•• Check
the speaker
connections
and settings
(pages 21, 70).
• Проверете настройката на режима за декодиране (стр. 35).
чува много
слаб
звук
от the
level
sound is
heard
from
•• Check
the decoding
mode setting
(page 35)ефектът
.
В зависимост
от източника,
е възможно
на говорителите за
говорителите
за съраунд звук. • Depending
surround
speakers.
съраунд звук
по-незабележим.
on да
theбъде
source,
the effect of the surround speakers may be less
• noticeable.
Проверете безжичната настройка (стр. 31).
жда се is
двуканален
източник.
•• AВъзпроизве
2 channel source
being played.
Началото
на звука
отрязано.
Задайте
звуковия
в положение
“MOVIE”
The
beginning
of theе sound
is cut •• Set
the sound
modeрежим
to “MOVIE”
or “MUSIC”
(page или
50). “MUSIC” (стр. 50).
Изберете
“A.F.D.
STD”
като
режимmode
за декодиране
off.
•• Select
“A.F.D.
STD”
for the
decoding
(page 35). (стр. 35).
Не се
чуваisзвук
отfrom
централния
No
sound
heard
the
говорител.
center
speaker.
В зависимост
т входнияMODE,
сигнал еDYNAMIC
възможно ефектите
SOUND “TONE,”
MODE, DYNAMIC
•• The
effects of оSOUND
BASS, NIGHT,
and
BASS, NIGHT,
“DEC.MODE”
да бъдат
дезактивирани
82).
“DEC.
MODE”“TONE”
may be иdisabled
depending
on the
input stream(стр.
(page
82).
Звукът от свързания
компонент
Намалете
на звука
входния сигнал
от свързания
Distortion
occurs in the
sound of •• Reduce
theнивото
input level
for theнаconnected
component
by settingкомпонент
[Attenuate - TV]
посредством
[Attenuate
aе изкривен.
connected component.
or
[Attenuate -настройката
AUDIO] (page
81). – TV] или [Attenuate – AUDIO] (стр. 81).
Звуковите
The
sound ефекти
effects are disabled.
са неактивни.
Операции със системата
Operation
Symptom
Симптом
Remedy
Решение
Не можете
да настройвате
Radio
stations
cannot be tuned
радио станции.
in.
Проверет
дали
антената
е здраво
свързана.
Нагласете
антената
или
•• Check
thatеthe
antenna
(aerial)
is connected
securely.
Adjust
the antenna
свържете
външна an
антена,
акоantenna
е необходимо.
(aerial)
or connect
external
(aerial) if necessary.
• Сигналът от станциите е твърде слаб (когато настройвате с автоматична
• The
signal strength
of the stations
is too
weak (when tuning in with automatic
настройка).
Използвайте
директна
настройка.
• tuning).
Не са запаметени
Use direct станции
tuning. или запаметените станции са били изтрити
(когато настройвате чрез сканиране на запаметени станции). Запаметете
• No
stations (стр.
have 54).
been preset or the preset stations have been cleared (when
станциите
Натиснете
• tuning
бутона DISPLAY,
така че
честотата
да се (page
изведе54).
на дисплея на
by scanning
preset stations).
Preset
the stations
предния
панел. so that the frequency appears in the front panel display.
• Press
DISPLAY
Устройството
за not function.
The
remote does
дистанционно управление не
функционира.
Между
за дистанционно
управление
•• There
areустройството
obstacles between
the remote and
the unit. и системата има
препятствия.
• The
distance between the remote and the unit is too far.
• Разстоянието между устройството за дистанционно управление и системата
• The remote is not pointed at the remote sensor on the unit.
е прекалено голямо.
•• The
batteries inзаthe
remote are weak.
Устройството
дистанционно
управление не е насочено към сензора на
• When
you cannot perform menu operations via the front panel display, press
системата.
on the
remote.
• HOME
Батериите
на устройството
за дистанционно управление са изтощени.
• Ако не можете да извършите операции от менюто с бутоните на дисплея на
предния панел, натиснете бутона HOME на устройството за дистанционно
управление.
94 BG
Symptom
Симптом
Remedy
Решение
Дискът
се not play.
The discне
does
възпроизвежда.
Дискът
•• The
disc еisзамърсен.
dirty.
Няма is
поставен
диск.
•• There
no disc inserted.
• Дискът е поставен наобратно.
• The disc is upside down.
Поставете диска така, че страната за възпроизвеждане да е отдолу.
Insert the disc with the playback side facing down.
• Дискът е в изкривено положение в отделението.
•• The
disc is се
skewed
on the disc tray.
Опитвате
да възпроизведете
диск с формат, който не може да бъде
• You
are attempting
to play
a disc(стр.
with 99).
a format that cannot be played back by
възпроизведен
от тази
система
system (page
Регионалният
код99).
на BD/DVD диска не отговаря на системата.
• this
В системата
се еonкондензирала
и може
да the
повреди
лещите.
•• The
region code
the BD/DVDвлага
does not
match
system.
Извадетеhas
диска
и оставете
системата
за около
половин
• Moisture
condensed
inside
the unit включена
and may cause
damage
to theчас.
lenses.
• Remove
Системата
може
възпроизведе
записан
диск,
който
правилно
the не
disc
and да
leave
the unit turned
on for
about
half не
an еhour.
финализиран (стр. 99).
• The system cannot play a recorded disc that is not correctly finalized (page 99).
Имената
наare
файловете
не се
File names
not displayed
извеждат
correctly. правилно.
Системата
може
да извежда
само
ISO 8859-1-съвместими
•• The
system can
only
display ISO
8859-1-compliant
characterформати
formats. на
Other
символите.
Възможно
формати да се изведат по
character
formats
may beе другите
displayedсимволни
differently.
различен начин.
•• Depending
on the
software
used, the
input characters
may
be displayed
В зависимост
от writing
използвания
софтуер
за запис,
е възможно
въведените
differently.
символи да се изведат по различен начин.
Дискът
не сеnot
възпроизвежда
A disc does
start playing
от
началото.
from
the beginning.
Не
извършите
Youможете
cannotда
perform
some някои
функции като спиране или
functions such as stop or search.
търсене.
Съобщенията
неappear
се извеждат
Messages do not
on the
на
екран наyou
TVтелевизионния
screen in the language
желания от вас език.
want.
Езикът
на звука/субтитрите
или
The language
for the soundtrack/
зрителният
ъгъл не
можеbeда
subtitle or angles
cannot
бъде
променен.
changed.
.
BD/DVD
дискът
има функция
за автоматично
•• The
BD/DVD
features
an auto playback
function.възпроизвеждане.
Някои discs
дискове
може
да съдържат
сигнал
автоматична
Докато
възпроизвеждате
•• Some
may
contain
an auto
pauseзаsignal.
Whileпауза.
playing
such
a disc, the
такъв диск,
системата
щеatспре
system
stops
playback
theвъзпроизвеждането
auto pause signal.при сигнала за автоматична пауза.
В зависимостonотthe
диска,
е възможно
успеете
извършите
някои
по•• Depending
disc,
you may да
notнеbe
able toдаperform
some
of от
theописаните
operations
горе операции.
се към instructions
инструкциитеsupplied
за експлоатация,
към диска.
above.
Refer toОбърнете
the operating
with theприложени
disc.
В the
Дисплея
настройките
желания
език
дисплея
на екрана
•• In
Setup сDisplay,
select изберете
the desired
language
forзаthe
on-screen
displayвin
[OSD] in
от[System
меню [System
Settings]
(стр. 86).
[OSD]
Settings]
(page 86).
Опитайте
даBD’s
използвате
менюто
BD или
DVD
диска,
вместо
бутона
•• Try
using the
or DVD’s
menuна
instead
of the
direct
selection
button
on за
the
директен
избор
remote
(page
41).на устройството за дистанционно управление (стр. 41).
На възпроизвеждания
BD или
DVD диск няма
запаметени
•• Multi-lingual
tracks/subtitles
or multi-angles
are not
recorded многоезични
on the BD or
записи/субтитри
или
мулти
ъгли.
DVD being played.
• BD или DVD дискът забранява смяната на езика за звука/субтитрите или
• The BD or DVD prohibits the changing of the language for the sound track/
зрителния ъгъл.
subtitle or angles.
Отделението
за диска
не сеand •• Try
Опитайте
следното:
Натиснете
задръжте VOLUME
и unit
на for more
The disc tray does
not open
the following:
1 Press
and holdиVOLUME
– and Z on–the
отваря
и неremove
можетеthe
да disc
извадите
устройството
за open
повече
5 секунди,
за да отворите
за the
диска.
you cannot
even than
5 seconds to
theот
disc
tray. 2 Remove
the disc.отделението
3 Disconnect
AC
диска,
дори
след
Извадете
диска.lead)Изключете
захранващия
кабелthen
от контакта
след
after you
press
Z.като сте
power
cord (mains
from the wall
outlet (mains),
reconnectиafter
натиснали .
няколкоminutes.
минути отново го включете.
several
•
Обърнете
се Sony
към вашия
на Sony Sony
или местния
оторизиран
Дискът
не
може
да
бъде
изваден
A disc cannot be ejected and
• Contact your
dealer доставчик
or local authorized
service facility.
и“LOCKED”
на дисплея appears
на предния
панел
in the
frontсе сервиз на Sony.
извежда
индикация “LOCKED”.
panel display.
Системата
The systemне
does not work
функционира
нормално.
normally.
Изключетеthe
захранващия
кабел(mains
от контакта
и след
минути
отново
•• Disconnect
AC power cord
lead) from
theняколко
wall outlet
(mains),
then
го включете.
reconnect
after several minutes.
95 BG
Допълнителна информация
Системата
автоматично
The systemзапочва
starts playing
the
да
discвъзпроизвежда
automatically. диска.
Възпроизвеждането
спира
Playback stops automatically.
автоматично.
ИзбранаPlay
е функция
Resume
Play (Повторно възпроизвеждане).
•• Resume
has been
selected.
Натиснете
бутонаand
OPTIONS
и изберете
[Play then
from press
start], след
Press
OPTIONS
select [Play
from start],
. това натиснете
• Заглавието или менюто на BD/DVD диска се извеждат автоматично на
• The
title
or
BD/DVD
menu
automatically
appears
on
the
TV
screen.
телевизионния екран.
Symptom
Симптом
Remedy
Решение
Функцията
Ако индикацията
“HDMI”
свети
дисплея
предния
панел,
The ControlУправление
for HDMI function •• When
“HDMI” does
not lightнеup
in theнаfront
panelнаdisplay,
check
theпроверете
HDMI
на
HDMI
(Control for HDMI)
HDMI връзката
does
not work.
connection
(page (стр.
22). 22).
не работи.
Задайте
[Control
for HDMI]
от [HDMI
Settings]
в положение
•• Set
[Control
for HDMI]
in [HDMI
Settings]
to [On]
(page 85). [On] (стр. 85).
Уверете
че the
свързаният
компонент
е съвместим
с функцията
[Control
•• Make
sureсе,that
connected
component
is compatible
with the [Control
forfor
• HDMI].
HDMI] function.
• Проверете дали захранващият кабел на свързания компонент е свързан
• Check
здраво.that the AC power cord (mains lead) of the connected component is
• connected
Проверетеsecurely.
настройките на свързания компонент за функцията Управление
• Check
the connected
setting
for the Control
for HDMI function.
на HDMI
(Control forcomponent’s
HDMI). Вижте
инструкциите
за експлоатация,
Refer
to the operating
instructions supplied with the component.
приложени
към компонента.
изключите
и включите
отново
захранващия
•• IfАко
youпромените
change theHDMI
HDMIвръзката,
connection,
connect and
disconnect
the AC
power
кабел
или токът
задайте
[Control
forset
HDMI]
от [HDMI
Settings]
в
cord
(mains
lead),спре,
or have
a power
failure,
[Control
for HDMI]
in [HDMI
положение
[Off], then
след set
това
задайтеfor
[Control
[HDMItoSettings]
Settings]
to [Off],
[Control
HDMI]for
in HDMI]
[HDMI от
Settings]
[On] в
положение
(page
85). [On] (стр. 85).
•• For
За подробности
вижтеthe
раздела
“Използване
на функцията
Управление
на
details, see “Using
Control
for HDMI Function
for “BRAVIA”
Sync”
HDMI (Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 66).
(page 66).
От
и телевизора
Уверете
че the
свързаният
е съвместим
с функцията
Аудио
No системата
sound is output
from the
•• Make
sureсе,
that
connectedтелевизор
TV is compatible
with the
System Audio
Control
не
се извежда
звук, докато the
контрол на системата (System Audio Control).
system and функцията
TV while using
function.
използвате
Аудио
За подробности
вижтеthe
раздела
“Използване
на функцията
Управление
на
System Audio
Control (System
function. •• For
контрол
на системата
details, see “Using
Control
for HDMI Function
for “BRAVIA”
Sync”
HDMI66).
(Control for HDMI) за синхронизация с “BRAVIA” (стр. 66).
Audio Control).
(page
Системата
разпознава
The externalнеmemory
is not
външната
recognized.памет.
Опитайте
следното:
Изключете
Поставете
•• Try
the following:
1 Turn
the systemсистемата.
off. 2 Align the
V mark означението
of the EXT slot
наthe
гнездото
до external
означението
наand
външната
памет
и пъхнете
with
V markEXT
on the
memory,
insert the
external
memory
външнатаonly).
памет
Включете
дали
(USG1H
3(само
Turn USG1H).
the system on.
4 Checkсистемата.
that the EXT Проверете
indicator lights
индикаторът
на дисплея на предния панел.
up
in the front EXT
panelсвети
display.
Бонус
други
Bonus съдържанието
contents or otherили
data
that • Try
the following:
1 Remove
the disc.
2 Turn
the systemсистемата.
off. 3 Remove
and
Опитайте
следното:
Извадете
диска.
Изключете
Извадете
данни,
съдържащи
се на BDare contained
in a BD-ROM
re-insert
the external
memory (page
28).
4 Turn
system on.
5 Check that
и поставете
отново външната
памет
(стр.
28). theВключете
системата.
ROM
не могат да бъдат
cannotдиска,
be played.
the
EXT indicator
lights up in the
front
panel
the панел.
BD-ROM
Проверете
дали индикаторът
EXT
свети
на display.
дисплея6
наInsert
предния
възпроизведени.
Поставете
BD-ROM диска с BonusView/BD-Live.
with
BonusView/BD-Live.
Изтрийте
ненужните
външната
памет(page
(стр.46).
46).
На
екрана сеindicating
извежда съобщение,
•• Delete
unnecessary
dataданни
in theотexternal
memory
A message
that the
указващо,
че на
местното
local storage
does
not have
устройство
за съхранение
няма
enough space
appears on the
свободно
screen. място.
Изключете
child
lock(page
(стр.75).
75).
Устройството
работи
и на
дисплея •• Set
the childфункцията
lock function
to off
The unit doesнеnot
work
and
на
преднияLOCK”
панел сеappears
извежда in the
“CHILD
индикация
когато
front panel“CHILD
displayLOCK”,
when you
натиснете
бутон
на устройството.
press anyнякой
button
on the
unit.
Системното
менюdoes
не работи.
Натиснете
бутона
The system menu
not work. •• Press
HOME
on theHOME
remote.на устройството за дистанционно управление.
96 BG
Функция
S-AIR
The S-AIR
function
Symptom
Симптом
Remedy
Решение
Не
се установява
S-AIR
connectionS-AIR
is not
връзка
(не се
осъществява
established
(sound
transmission
звуково
предаване),e.g.,
например,
is not established),
the
индикаторът
наS-AIR
S-AIRsub unit
indicator of the
подчиненото
устройство
does the following:
прави следното:
• Turns off.
• Изключва се.
•• Flashes.
Мига.
•• Turns
Светиred.
в червено.
•• Ако
използвате
друго
основно
устройство,
устройството
наthe
If you
use another
S-AIR
mainS-AIR
unit, place
it moreпоставете
than 8 meters
away from
повече
unit. от 8 метра разстояние от системата.
•• Потвърдете
на идентификация
системата
и S-AIR подчиненото
Confirm theналичието
ID of the unit
and S-AIR subнаunit
(page 60).
устройство (стр. 60).
•
You
performed
pairing
the
unit
and
another
S-AIR
sub
unit.
Perform pairing
of
• Извършили сте сдвояване между системата и друго S-AIR
подчинено
устройство.
the desired сдвояване
S-AIR subс unit
(pageS-AIR
63). подчинено устройство (стр. 63).
Извършете
желаното
The unit isеpaired
to another
sub unit. Toустройство.
cancel pairing,
the ID of
•• Системата
съчетана
с друго S-AIR
S-AIR подчинено
За даreset
отмените
съчетаването,
нулирайте
идентификацията
на системата и S-AIR подчиненото
the unit and S-AIR
sub unit
(page 60).
(стр. 60).
• устройство
Install the S-AIR
main unit and S-AIR sub unit away from other wireless
• Монтирайте основното S-AIR устройство и S-AIR подчиненото устройство
products.
далече от други безжични продукти.
Stop using another
wireless
product.
•• Прекратете
използването
на другия
безжичен продукт.
The S-AIR
sub unit устройство
is turned off.
Make sure the
AC power
(mains lead)
is е
•• S-AIR
подчиненото
е изключено.
Уверете
се, че cord
захранващият
кабел
свързан
и включете
устройство.
connected
and turn S-AIR
on the подчиненото
S-AIR sub unit.
От
No S-AIR
sound подчиненото
is heard from the
устройство
не се чува звук.
S-AIR sub unit.
97 BG
Допълнителна информация
•• Ако
използвате
друго
основно
S-AIR
поставете
на повече
8 метра
If you
use another
S-AIR
main
unit,устройство,
place it more
than 8 го
meters
awayотfrom
the
разстояние
от системата.
unit.
• Потвърдете наличието на идентификация на системата и S-AIR подчиненото
• устройство
Confirm the
ID 60).
of the unit and S-AIR sub unit (page 60).
(стр.
Confirm the
pairing setting
(page 63).
•• Проверете
настройката
по сдвояването
(стр. 63).
•• Поставете
S-AIR
подчиненото
устройство по-близо
Install theосновното
S-AIR main
unitустройство
and S-AIRи S-AIR
sub unit
closer together.
едно до друго.
• Avoid use of equipment that generates electromagnetic energy, such as a
• Избягвайте използването на уреди, които генерират електромагнитна енергия,
microwave
oven.
печка.
например
микровълнова
Install the S-AIR
mainS-AIR
unit and
S-AIR sub
unit подчиненото
away from other
wireless
•• Монтирайте
основното
устройство
и S-AIR
устройство
на
разстояние
products. от други безжични продукти.
• Прекратете използването на другия безжичен продукт.
• Stop using another wireless product.
• Променете настройката “RF CHANGE” (стр. 64).
Change theнастройките
“RF CHANGE”
setting (page 64).
•• Променете
по идентификацията
на основното S-AIR устройство и S-AIR
• подчиненото
Change the ID
settings of the S-AIR main unit and S-AIR sub unit.
устройство.
•• Изключете
системата
S-AIR
подчиненото
това ги включете отново.
Turn off the
system и
and
S-AIR
sub unit, устройство,
then turn onслед
them.
използвате
друго
основно
S-AIR
устройство,
поставете
на повече
от
Чува
звукът
Thereсе
is шум
noiseили
or the
sound skips. •• Ако
If you
use another
S-AIR
main unit,
place
it more than
8 metersго
away
from the
8unit.
метра разстояние от системата.
прескача.
• Поставете основното S-AIR устройство и S-AIR подчиненото устройство
• Install the S-AIR main unit and S-AIR sub unit closer together.
по-близо едно до друго.
Avoid use ofизползването
equipment that
electromagnetic
energy, such as a
•• Избягвайте
на generates
уреди, които
генерират електромагнитна
microwave
oven. микровълнова печка.
енергия,
например
•• Монтирайте
основното
S-AIR
и S-AIR
устройство
Install the S-AIR
main unit
and устройство
S-AIR sub unit
awayподчиненото
from other wireless
далече
от други безжични продукти.
products.
• Прекратете използването на другия безжичен продукт.
• Stop using another wireless product.
• Променете настройката “RF CHANGE” (стр. 64).
Change the настройките
“RF CHANGE”
setting (page 64). на основното S-AIR
•• Променете
по идентификацията
• устройство
Change the ID
settings
of the S-AIR
main unit and S-AIR sub unit.
и S-AIR
подчиненото
устройство.
Функция за
автодиагностика
Когато функцията за автодиагностика се активира,
за да предотврати неизправност в системата, на
дисплея на предния панел се извежда код за грешка
без никакви
или на целия екран се извежда само
съобщения. В тези случаи проверете следното.
Когато на дисплея на предния панел
се изведе код за грешка
Код за грешка
Действие за
отстраняване
на грешката
Exxxx
Свържете се с най-близкия
доставчик на Sony или с
местния оторизиран сервиз на
Sony и им съобщете кода за
грешка.
Изключете системата и
разкачете захранващия кабел
от контакта, след това го
свържете отново и включете
системата. Ако системата
не функционира нормално,
обърнете се към най-близкия
доставчик на Sony или към
местния оторизиран сервиз
на Sony.
SYSTEM ERR
UPDATE NG
Когато на целия екран се изведе
само
, без никакви съобщения
Обърнете се към най-близкия доставчик на Sony или
към местния оторизиран сервиз на Sony.
98 BG
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Type
Вид
Disc logo
Лого
на диска
Characteristics
Характеристики
Blu-ray Disc
BD-ROM
и BD-RE/BD-R
дискове
BD-ROMs
and BD-REs/BD-Rs
inв
режим
и BDAV,
включително
BDMVBDMV
and BDAV
mode,
including
88cm
(еднослойни)
DL
cmдискове
discs (single
layer) andи DL
(двуслойни)
дискове.
discs
DVD VIDEO
Дискове, например с филми, които
Discs such as movies that can be
можете да закупите или вземете
purchased or rented
под наем.
DVD/DATA DVD
DVD+RW/DVD+R
дискове
в режим
DVD+RWs/DVD+Rs
in +VR
mode
+VR
или DVD-RW/DVD-R
дискове
or DVD-RWs/DVD-Rs
in video
and
във
VR режим,
включително
VRвидео
mode,иincluding
8 cm
discs
8(single
cm дискове
и
layer)(еднослойни)
and DVD+R DL/
DVD+R
DVD-R DL/DVD-R
DL discs DL дискове
Icon
Иконка
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/
DVD-R дискове, съдържащи JPEG*
DVD-Rsс containing
JPEG* image
файлове
изображения
files
AVCHD
TM
–
CD-Rs/CD-RWs
containing
JPEG
CD-R/CD-RW
дискове,
съдържащи
JPEG
imageфайлове
files с изображения
* JPEG формат, отговарящ на UDF (Universal Disk Format).
** Възможно е някои дискове в AVCHD формат да не могат да бъдат възпроизведени в зависимост от
условията на запис. Дискът в AVCHD формат няма да може да бъде възпроизведен, ако не е правилно
финализиран.
Забележки относно съвместимостта на BD-ROM дисковете
Тъй като Blu-ray Disc спецификациите са нови и тепърва се развиват, възможно е някои дискове да не се
възпроизведат в зависимост от вида на диска и версията му.
Изходният аудио сигнал се различава в зависимост от източника, свързания изходен жак и избраните аудио
настройки.
Дискове, които не могат да бъдат възпроизведени
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD дискове с кутия
DVD-RAM дискове
HD DVD дискове
DVD Audio дискове
PHOTO CD дискове
Частта с данни на CD-Extras
VCD/Super VCD дискове
HD слоя на Super Audio CD дисковете
BD-ROM/DVD VIDEO дискове с различен регионален код (стр. 100).
99 BG
Допълнителна информация
Музикални
или CD-R/CD-RW
Music CDs CD
or CD-Rs/CD-RWs
in
дискове
в музикален
CD формат
music CD
format
CD
DATA CD
Дискове,
записани
в AVCHD
Discs recorded
in AVCHD
format**
формат**.
Забележка относно операциите за възпроизвеждане на BD/DVD диск
Възможно е някои операции за възпроизвеждане на BD/DVD диск да са умишлено фиксирани от
производителите на софтуера. Тъй като системата възпроизвежда BD/DVD дискове в съответствие
със съдържанието на диска, създадено от производителите на софтуера, е възможно някои функции за
възпроизвеждане да са недостъпни. Вижте инструкциите, приложени към BD/DVD диска.
Регионален код (Само за BD-ROM/DVD VIDEO дискове)
Системата ви е снабдена с регионален код, отпечатан на задната страна на устройството и възпроизвежда само
BD-ROM/DVD VIDEO дискове (само за възпроизвеждане), обозначени с идентични регионални кодове. Тази
система се използва за защита на авторските права.
също могат да се възпроизвеждат на тази система.
DVD VIDEO дискове, обозначени с
Ако се опитате да възпроизведете други DVD VIDEO дискове, на телевизионния екран ще се изведе
съобщение [Playback prohibited by region code.] (Възпроизвеждането е забранено от регионалния код.). В
зависимост от BD-ROM/DVD VIDEO диска, е възможно да не бъде указан регионален код, въпреки че
възпроизвеждането на този BD-ROM/DVD VIDEO диск е забранено от регионалните ограничения.
Забележки относно BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R дисковете
или CD-R/CD-RW дисковете
Някои BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R дискове или CD-R/CD-RW дискове не могат да
бъдат възпроизвеждани на тази система поради качеството на записа или физическото състояние на диска, или
пък характеристиките на записващото устройство и използвания софтуер. BD-R диск, записан на компютър
няма да може да бъде възпроизведен, ако впоследствие бъдат добавени нови записи към него.
CD или DVD диск няма да се възпроизведе, ако не е бил финализиран правилно. За повече информация се
обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към записващото устройство. Имайте предвид, че
е възможно определени функции за възпроизвеждане да не действат при някои DVD+RW/DVD+R дискове,
дори ако дисковете са правилно финализирани. В този случай гледайте диска посредством нормално
възпроизвеждане.
Забележки относно дисковете
Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват на компакт диск (CD) стандарта.
DualDisc и някои музикални дискове, кодирани посредством технологии за защита на авторското право, не
отговарят на компакт диск (CD) стандарта и поради това е възможно те не могат да бъдат възпроизвеждани на
тази система.
Забележка относно двуслойните DVD дискове
Възможно е възпроизвежданите картина и звук да прекъснат за момент при превключването на слоевете.
Забележка относно 8 cm BD-RE/8 cm BD-R дискове
Някои 8 cm BD-RE/8 cm BD-R дискове не могат да бъдат възпроизведени на тази система.
Забележка относно BD-RE/BD-R дисковете
Тази система поддържа Ver. 2.1 BD-RE и Ver.1.1 и 1.2 BD-R дискове, включително BD-R (LTH тип) дискове с
органични пигменти.
100 BG
Поддържани аудио формати
Аудио форматите, поддържани от тази система, са следните.
Формат
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a*
a
a
“SAT/CABLE”
“TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
Функция
Function
: Формат, който се поддържа.
–: Формат, който не се поддържа.
* Само за BD
• Горната таблица е валидна само ако зададете [BD Audio Setting] в положение [Direct] (стр. 82) и [Sound
Effect] в положение [Off] (стр. 82). Ако се използва друга настройка, в зависимост от аудио формата, звукът
може автоматично да се декодира в подходящ формат.
Допълнителна информация
101 BG
Изходна видео резолюция
Изходната резолюция се различава в зависимост от настройката [Output Video Format]
в меню [Video Settings] (стр. 79).
Настройка
на
Resolution
резолюцията
setting
Когато
[Output Video
When [Output
VideoFormat]
Format] is set to
е[HDMI]
зададен в положение [HDMI]
Когато
[Output Video
е зададен
When [Output
VideoFormat]
Format]
is set to в
положение
[Component
Video]
[Component
Video]
жак
VIDEO
OUT
VIDEO OUT
jack
жак
COMPONENT
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
jackOUT
жак HDMI
HDMI
OUT
OUT
jack
жак VIDEO
VIDEO OUT
OUT
jack
жакове
COMPONENT
COMPONENT
VIDEO OUT
jacks
VIDEO
OUT
жак HDMI
HDMI OUT
OUT
jack
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
не
се избира
unselectable
не
се избира
unselectable
не
се избира
unselectable
1080p
no picture
no picture
няма
картина няма
картина
* Защитеното съдържание в DVD дисковете се извежда с резолюция 480p/576p.
Когато [Output Video Format] е зададен в положение [Video]
От жаковете VIDEO OUT или COMPONENT VIDEO OUT се извеждат 480i/576i видео сигнали, а от жака
HDMI OUT се извеждат 480p/576p видео сигнали.
Изходна видео резолюция на DIGITAL MEDIA PORT адаптера
От жака VIDEO OUT се извеждат 480i/576i видео сигнали независимо от настройката на резолюцията, а от
жаковете HDMI OUT и COMPONENT VIDEO OUT не се извеждат видео сигнали, когато възпроизвеждате
съдържание посредством DIGITAL MEDIA PORT адаптер.
102 BG
Технически характеристики
Тегло (прибл.)
Секция Усилвател
Система на говорителя
Режим стерео
звук (измерена)
Режим съраунд звук
(примерна)
108 W + 108 W (при 3 ома, 1
kHz, 1 % THD)
RMS изходна мощност
Преден ляв /Преден десен*/
Централен*: 143 W (за всеки
канал при 3 ома, 1 kHz, 10 %
THD)
Субуфер*: 285 W (при 1.5 ома,
80 Hz, 10 % THD)
* В зависимост от настройките на режима за
декодиране и от източника, възможно е да не се
изведе звук.
Входове (Аналогови) Чувствителност: 450/250 mV
Импеданс: 50 килоома
TV (AUDIO IN)
AUDIO (AUDIO IN) Чувствителност: 450/250 mV
Импеданс: 50 килоома
Входове (Цифрови) Импеданс: TV (OPTICAL)
SAT/CABLE
Импеданс: 75 ома
(COAXIAL)
Изходи
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ома
PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p 75 ома
HDMI OUT: Тип А (19-пинов
конектор)
BD/DVD/CD система
Система за формата PAL/NTSC
на сигнала
Секция Тунер
Система
PLL кварцово-заключен
цифров синтезатор
Секция FM тунер
Обхват на настройка 87.5 MHz - 108.0 MHz (на
стъпка от 50 kHz)
Антена
FM кабелна антена Терминали на антената
75 ома,
Междинна честота
небалансирани
10.7 MHz
Говорители (BDV-E300)
Предни (SS-TSB93)
Система на говорителите двулентова с две устройства,
бас-рефлекс
Говорители
Говорител за високите
честоти: 20 mm, конусовиден
тип
Уфер: 65 mm, конусовиден
тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (прибл.)
105 mm x 225 mm x 85
Централен говорител (SS-CTB91)
Говорител
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
Пълен обхват, Магнитно
екраниран
30 mm x 60 mm,
конусовиден тип
3 ома
380 mm x 51 mm x 68 mm
(ш/в/д)
0.4 kg
Говорители за съраунд звук (SS-TSB92)
Система на говорителите Пълен обхват, басрефлекс
Говорители
65 mm, конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (прибл.)
105 mm x 225 mm x 85
mm (ш/в/д)
Тегло (прибл.)
0.6 kg
Субуфер (SS-WSB91)
Система на говорителя
рефлекс
Говорител
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
Субуферна система, бас-
180 mm, конусовиден тип
1.5 ома
225 mm x 395 mm x 325
mm (ш/в/д)
6.2 kg
Говорители (BDV-E301)
Предни (SS-TSB95)
Система на говорителите Пълен обхват, басрефлекс
Говорители
65 mm, конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (прибл.)
102 mm x 163 mm x 77
mm (ш/в/д)
Тегло (прибл.)
0.52 kg
Централен говорител (SS-CTB92)
Система на говорителя
Говорител
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
Пълен обхват, Магнитно
екраниран
30 mm x 60 mm,
конусовиден тип
3 ома
380 mm x 50 mm x 64 mm
(ш/в/д)
0.38 kg
Говорители за съраунд звук (SS-TSB95)
Система на говорителите Пълен обхват, басрефлекс
Говорители
65 mm, конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (прибл.)
102 mm x 163 mm x 77
mm (ш/в/д)
Тегло (прибл.)
0.52 kg
103 BG
Допълнителна информация
Секция Видео
mm (ш/в/д)
0.7 kg
Субуфер (SS-WSB92)
Размери (прибл.)
Говорител
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Общи
Система на говорителя
Тегло (прибл.)
Субуферна система, басрефлекс
160 mm, конусовиден тип
1.5 ома
220 mm x 395 mm x 325
mm (ш/в/д)
5.6 kg
Говорители (BDV-E801)
Предни (SS-TSB91)
Система на говорителите двулентова с две
устройства, бас-рефлекс
Говорители
Говорител за високите
честоти: 20 mm,
конусовиден тип
Уфер: 65 mm,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (прибл.)
115 mm x 640 mm x 85
mm (ш/в/д) (монтираната
на стената част)
295 mm x 1190 mm x 295
mm (ш/в/д) (целия
говорител)
Тегло (прибл.)
1.5 kg (монтираната на
стената част)
3.7 kg (целия говорител)
Централен говорител (SS-CTB91)
Система на говорителя
Говорител
Измерен импеданс
Размери (прибл.)
Тегло (прибл.)
Пълен обхват, Магнитно
екраниран
30 mm x 60 mm,
конусовиден тип
3 ома
380 mm x 51 mm x 68 mm
(ш/в/д)
0.4 kg
Говорители за съраунд звук (SS-TSB91)
Система на говорителите двулентова с две
устройства, бас-рефлекс
Говорители
Говорител за високите
честоти: 20 mm,
конусовиден тип
Уфер: 65 mm,
конусовиден тип
Измерен импеданс
3 ома
Размери (прибл.)
115 mm x 640 mm x 85 mm
(ш/в/д) (монтираната на
стената част)
295 mm x 1,190 mm x 295
mm (ш/в/д) (целия
говорител)
Тегло (прибл.)
1.5 kg (монтираната на
стената част)
3.7 kg (целия говорител)
Субуфер (SS-WSB91)
Система на говорителя
Говорител
Измерен импеданс
104 BG
Субуферна система, басрефлекс
180 mm, конусовиден тип
1.5 ома
Тегло (прибл.)
225 mm x 395 mm x 325
mm (ш/в/д)
6.2 kg
Изисквания към захранването 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия Включена: 160 W
Режим на готовност: 0.3
W (в режим пестене на
енергия)
Изходен волтаж/поток
(DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V/700 mA
LAN (100)
100BASE-TX Терминал
EXT
Гнездо за външна памет
(За свързване на външната
памет)
DC изход:
5V 500 mA максимум
Размери (прибл.)
430 mm x 93 mm x 400
mm (ш/в/д) вкл.
издадените части
Тегло (прибл.)
5.4 kg
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
• Консумация на енергия в режим готовност 0.3 W.
• При изработката на печатните платки не са
използвани халогенни огнезащитни агенти.
• Над 85% ефикасност на мощността на усилвателя е
постигната с изцяло цифровия усилвател, S-Master.
Списък с езикови кодове
Изписването на езиците отговаря на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Code
Код Language
Език
Code
Код Language
Език
Code Language
Код
Език
Code Language
Код
Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Допълнителна информация
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1703 Други
Not specified
Списък с кодове за Родителски контрол/Регионални кодове
Code Area
Код
Език
Code Area
Код
Език
Code Area
Код
Език
Code Area
Код
Език
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2093
2115
2165
2174
2109
2200
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2304
2333
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2428
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2543
2528
2184
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Poland
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
United
Kingdom
105 BG
Правила и условия за
употреба и Лицензно
споразумение с крайния
потребител
Този Blu-ray Disc плейър на Sony (наричан по-нататък “Продукта”)
и свързаният с него софтуер (наричан по-нататък “Софтуера”)
се предоставят и поддържат от Sony Electronics Inc. и нейните
филиали (наричани по-нататък “Sony”). Също така, Sony предоставя
и поддържа свързани с плейъра услуги (наричани по-нататък
“Услугите”), включващи всеки подсайт, достъпен през основната
интернет страница за услуги (наричан по-нататък “Уебсайта”).
Софтуерът включва софтуерни приложения, вградени в продукта;
запаметени на какъвто и да е носител, приложен в комплект с
продукта или другояче предоставен от Sony; свалени от уебсайта
или достъпни по друг начин или предоставени от Sony; всеки такъв
носител и всякаква отпечатана или предоставена “онлайн” или
електронна документация, свързана с продукта и всички обновления
на софтуера и продукта в добавка към него.
КОГАТО БОРАВИТЕ СЪС, РАЗГЛЕЖДАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ
УСЛУГИТЕ, ПРОДУКТА, СОФТУЕРА И/ИЛИ УЕБСАЙТА, ВИЕ
ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВИЛАТА И
УСЛОВИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ, В ПОЛИТИКАТА НА
SONY ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПОМЕСТЕНА НА САЙТА И
ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА,
ИЗЛОЖЕНИ В КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ И САЙТА
(НАРИЧАНИ ОБЩО “СПОРАЗУМЕНИЕТО”). АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ
С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, SONY
НЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯ ОГРАНИЧЕНИТЕ ПРАВА, ИЗЛОЖЕНИ В ТОЗИ
ДОКУМЕНТ И ВИ УМОЛЯВА ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ,
ПРОДУКТА, СОФТУЕРА И/ИЛИ УЕБСАЙТА.
1. Собственост
Софтуерът и всички материали на Услугите и/или Уебсайта, включващи,
но не и ограничени до изображения, софтуер и текст (наричани
по-нататък “Съдържанието”), са защитени с авторски права според
американския закон за авторското право, международните конвенции и
други закони за авторските права. Не можете да използвате Софтуера,
Услугите, Продукта, Съдържанието и Уебсайта, освен според изложените
тук условия. В тези Услуги или на Уебсайта може да има лога, сервизни
марки и търговски марки, собственост на различни компании. Като
ги прави достъпни в Услугите и/или Сайта, Sony не ви предоставя
никакъв лиценз да използвате тези лога, сервизни марки и търговски
марки. Всяка неразрешена употреба на Услугите, Сайта, Съдържанието
или Софтуера може да нарушава законите за авторското право, за
търговските марки, за личните данни и рекламата, както и законодателни
разпоредби на гражданското или наказателното право. Всички заглавия и
авторски права във и на Софтуера и материалите, поместени в Услугите/
Уебсайта и всички копия на Софтуера, са собственост на Sony, неговите
лицензодатели или доставчици. Всички права, които не са изрично
предоставени в това Споразумение, са запазени от Sony и неговите
лицензодатели и доставчици.
2. Вашите права и ограничен лиценз
Услугите, Сайтът, Софтуерът, Съдържанието и Продуктът са
предназначени само за ваша лична употреба. Вие сте отговорни за
всички ваши действия оттук нататък, включително всякаква юридическа
отговорност, под която попадате с използването на Услугите от вас или от
други лица, които използват Услугите посредством вашия Продукт или
Акаунт (дефинирани по-долу). Можете да използвате Услугите, Уебсайта,
Софтуера, Съдържанието и Продукта само за законни цели. Не можете
да разпространявате, разменяте, модифицирате, продавате или излъчвате
каквото и да е, копирано от Услугите или Сайта, включващо, но не и
ограничено до всякакъв текст, изображения, аудио и видео за каквато и
да е бизнес, търговска или публична употреба. Ако спазвате правилата на
това споразумение, Sony ви предоставя неизключително, непрехвърляемо
и ограничено право да влизате във, да извеждате и да използвате
Услугите, Уебсайта и Софтуера по начин, посочен в това споразумение.
Вие давате съгласието си да не прекъсвате/нарушавате или да не се
опитвате да прекъснете/нарушите действието на тези Услуги, Уебсайта
или Софтуера по какъвто и да било начин.
3. Потребителски Акаунт и Лични данни
Като част от вашата употреба на Продукта, Услугите, Уебсайта и/или
Софтуера, Sony може да изиска да регистрирате свой потребителски
106 BG
акаунт (наричан по-нататък “Акаунта”), в който трябва да предоставите
на Sony вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както и да
поддържате/своевременно да обновявате тази информация. Вие носите
отговорност за запазването в тайна на всяка и всички ваши пароли,
свързани с Акаунта. Вие давате съгласието си да уведомите незабавно
Sony за всяко неразрешено използване на паролата ви или за всякакъв
пробив в сигурността, свързан с Услугите, Уебсайта и/или Софтуера.
Политиката на Sony относно личните данни е поместена на уебсайта и на
адрес http://products.sel.sony.com/SEL/legal/privacy.html, а нейните правила
са включени в този документ и се отнасят до вашата употреба на Акаунта,
Продукта, Услугите, Уебсайта и Софтуера.
4. Автоматично обновление
Софтуерът съдържа функция, посредством която се обновява
автоматично, когато Продуктът бъде свързан към сървър, принадлежащ
на Sony или на трета страна, посочена от Sony. Ако заявите намерението
си да не използвате тази функция за автоматично обновление или когато
е активирана настройката, питаща ви дали желаете да обновите софтуера
автоматично, а вие откажете да свалите и инсталирате обновленията,
се предполага, че сте съгласни подобренията по функционирането на
сигурността, коригирането на грешки, други функционални обновления
или каквито и да било други промени, предлагани от Sony посредством
тези обновления, да не бъдат приложени към вашия софтуер и че вашата
настояща и по-нататъшна употреба на софтуера може да бъде засегната
от това решение.
Когато се активира функцията за автоматично обновление, описана
в предишния параграф, се предполага, че сте съгласни (а) софтуерът
да бъде автоматично обновен при необходимост, за да се подобри
функционирането на сигурността, да се коригират грешки, да се
подобри функционирането на обновяването или за други цели и (б)
това обновяване на софтуера да бъде придружено от увеличаване,
модифициране или премахване на дадена функция на софтуера.
5. Допълнителни правила относно Софтуера на Продукта
Можете да използвате Софтуера само заедно с Продукта, към който е
приложен. Софтуерът се лицензира, той не се продава. В добавка към
правилата, изложени в други части от това Споразумение, Софтуерът
подлежи на следното:
Употреба на Софтуера. Можете да използвате Софтуера заедно с
Продукта за лична употреба.
Ограничения относно обратна разработка, декомпилация и разделяне.
Не можете да модифицирате, да прилагате обратна разработка, да
декомпилирате или да разделяте софтуера изцяло или отчасти.
Отделяне на компоненти. Софтуерът се лицензира като цялостен продукт.
Отделните му части не могат да бъдат отделяни за употреба на повече от
едно устройство, освен ако това не е изрично разрешено от Sony.
Файлове с данни. Софтуерът може автоматично да създаде файлове с
данни за употреба със Софтуера. Всички такива файлове се считат за част
от Софтуера.
Отдаване под наем. Не можете да наемате или отдавате под наем
Софтуера.
Прехвърляне на софтуер. Можете да прехвърлите за постоянно всичките
си права по това Споразумение само като част от продажба или
прехвърляне на Софтуера, придружаващ продажбата или прехвърлянето
на вашия Продукт, при условие, че не задържате копия и прехвърлите
целия Софтуер (включително всички копия, компоненти, носители на
запис и печатни материали, всички версии и обновления на Софтуера
и на това Споразумение) и получателят е съгласен с правилата на това
Споразумение.
Зависим софтуер. Софтуерът, мрежовите услуги или други продукти,
различни от софтуера, от които зависи работата на софтуера, могат
да бъдат прекъснати или прекратени по усмотрение на доставчиците
(доставчици на софтуер, интернет доставчици или Sony).
Дейности с висока степен на риск. Софтуерът не е пригоден да понася
технически неизправности и не е създаден, произведен или предназначен
за употреба или продажба като онлайн контролно оборудване в рискова
среда, изискваща непогрешима работа, като например при експлоатация
на ядрени мощности, въздушни навигационни или комуникационни
системи, контрол на въздушния трафик, животоподдържащи машини
или оръжия, при които грешките в Софтуера могат да доведат до
смърт, травми, тежки физически увреждания на човека или сериозни
екологични щети (“Дейности при повишен риск”). Sony и неговите
доставчици категорично отричат всякакви изрично указани или
подразбиращи се гаранции за пригодността на този Софтуер за дейности
при повишен риск.
Ограничени права на правителството на САЩ. Софтуерът се предоставя
с ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА. Използването, копирането или разкриването
на информация от страна на правителството на САЩ е предмет на
ограниченията, изложени в алинеи (c) (1) и (2) на Ограничените права
за търговски компютърен софтуер, дял 48 от Кодекса на федералните
разпоредби, раздел 52.227-19, доколкото същите са приложими.
Производителят е Sony Electronics Inc., 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127.
GNU Общ публичен лиценз, Ограничен общ публичен лиценз и други
лицензи.
Независимо от условията в това споразумение, някои части от софтуера
се управляват от GNU Ограничен общ публичен лиценз (GNU Lesser
General Public License), версия 2.1 (LGPL), GNU Общ публичен
лиценз (GNU General Public License) версия 2 (GPL) и други лицензи
на отворения изходен код (“Лицензи на отворения код” - Open Source
Licenses”), копия от които са приложени и включени тук. За такива части
от софтуера, при които има някакъв конфликт между това Споразумение
и Лицензите на отворения код, ще се прилагат Лицензите на отворения
код.
Достъп до някои отворени кодове. Sony позволява достъп до отворения
код на някои части от СОФТУЕРА в съответствие с ЛИЦЕНЗИТЕ
GPL/LGPL. Моля, посетете адрес http://www.sony.com/linux, за да
получите достъп и инструкции за получаването на такива отворени
кодове.
6. Промени в услугите
Sony си запазва правото по свое усмотрение да прекрати една,
няколко или всички функции на Услугите, които получавате, по всяко
време. Sony може по свое усмотрение периодично да променя или
премахва функции и операции, да обновява или модифицира Услугите,
Уебсайта и/или Софтуера без предупреждение. По усмотрение на
Sony е възможно да получите съобщения относно тези промени и
нови функции/операции. Всеки нов текст, съдържание, файл, данни,
продукти, услуги, информация, софтуер, софтуерен инструмент или
други елементи, предоставени от Sony (посредством Интернет, CD-ROM
или други средства) (в това число, но не само, всякакво обновление
на софтуера, предоставено ви автоматично съгласно раздел 4 на това
Споразумение) ще бъде предмет на това Споразумение; при условие
че, ако ви бъдат предоставени отделни правила и условия, приложими
към предоставените ви функции, те ще имат приоритет пред това
Споразумение относно тези функции.
7. Поверителност
8. Права на Sony да прекрати или видоизмени правилата или условията
на това Споразумение
Sony може да добавя, променя или премахва всяка част, правило или
условие на това Споразумение по всяко време, без предварително
предупреждение. Всяка промяна в това Споразумение и всички правила,
поместени в Услугите и/или Уебсайта, влизат в сила от момента на
поместването им. Ако продължите да използвате Услугите, Продукта,
Софтуера и/или Уебсайта, вие давате да се разбере, че приемате тези
промени. SONY МОЖЕ ДА ДОБАВЯ, ПРОМЕНЯ, ПРЕКРАТЯВА,
ПРЕМАХВА ИЛИ ОТЛАГА ВСЯКАКВО ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ,
ПОМЕСТЕНО В УСЛУГИТЕ И/ИЛИ УЕБСАЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ФУНКЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТИТЕ, ОПИСАНИ
ИЛИ ПОКАЗАНИ В УСЛУГИТЕ И/ИЛИ УЕБСАЙТА, ВРЕМЕННО
ИЛИ ОКОНЧАТЕЛНО, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И БЕЗ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА.
БЕЗ ДА НАРУШАВА КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ПРАВА,
SONY МОЖЕ ДА СПРЕ ИЛИ ПРЕКРАТИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ
НЕЗАБАВНО, ЩОМ ПОЛУЧИ УВЕДОМЛЕНИЕ, ЧЕ НЕ СПАЗВАТЕ
ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. Ако то
бъде прекратено, се задължавате да унищожите Софтуера в рамките
на четиринадесет (14) дни, считано от датата на прекратяването и по
искане на Sony да предоставите доказателства за това унищожаване.
Sony може да предприеме всякакви законови и технически действия, за
да предотврати нарушаването на, и/или да наложи изпълнението на това
споразумение, в това число, но не само, незабавно да прекрати достъпа
ви до Услугите, ако по наше усмотрение преценим, че сте нарушили това
Споразумение.
10. ОТХВЪРЛЯНЕ НА ГАРАНЦИИ И ЩЕТИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ОТГОВОРНОСТТА
ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА И УСЛУГИТЕ
ИЗИСКВА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ, ОСИГУРЕН ОТ ВАС, ЗА КОЙТО
ЕДИНСТВЕНО ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ. РАБОТАТА НА
ПРОДУКТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ МОЖЕ ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ,
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВАШАТА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА.
УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА, УСЛУГИТЕ, ПРОДУКТА,
СЪДЪРЖАНИЕТО И/ИЛИ УЕБСАЙТА Е ОБЕКТ НА ЛИЧЕН РИСК.
СОФТУЕРЪТ, УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО И УЕБСАЙТЪТ ВИ СЕ
ПРЕДОСТАВЯТ “ТАКИВА, КАКВИТО СА” И, ДОКОЛКОТО ТОВА
Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, SONY НЕ ОСИГУРЯВА НИКАКВО
ПРЕДСТАВЯНЕ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД
(1) ЗА ТОЧНОСТТА, ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ, ПРИГОДНОСТТА
ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАКЪРНЯВАНЕ
НА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, САЙТА И/
ИЛИ СОФТУЕРА; (2) ЧЕ СЪРВЪРЪТ(СЪРВЪРИТЕ), ОСИГУРЯВАЩИ
ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, СОФТУЕРА И/ИЛИ УЕБСАЙТА, НЕ
СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО
МОГАТ ДА ЗАРАЗЯТ, УВРЕДЯТ ИЛИ НАНЕСАТ ЩЕТИ НА ВАШИЯ
КОМПЮТЪР, ТЕЛЕВИЗОР, ДРУГИ УРЕДИ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е
ДРУГА СОБСТВЕНОСТ. ОСВЕН ТОВА, SONY НЕ ГАРАНТИРА И НЕ
ОСИГУРЯВА ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА, УСЛУГАТА И/ИЛИ УЕБСАЙТА,
ОТНОСНО ТЯХНАТА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ
ИЛИ ДРУГИ. НИКОЯ УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ
СЪВЕТ, ДАДЕН ОТ SONY ИЛИ ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА SONY НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ГАРАНЦИЯ И НЕ УВЕЛИЧАВА
ПО НИКАКЪВ НАЧИН ОБХВАТА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. АКО
СОФТУЕРЪТ, УСЛУГАТА И/ИЛИ УЕБСАЙТА СЕ ОКАЖАТ
ДЕФЕКТНИ, ВИЕ (А НЕ SONY ИЛИ ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА SONY) ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО НЕОБХОДИМИЯ
СЕРВИЗ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО,
НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА SONY ИЛИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ
С ТРЕТИ ДОСТАВЧИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ, SONY НЕ НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е СЛЕДСТВЕНИ, ПРЕКИ,
СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ
ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА (A) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА,
(Б) НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА, ИЛИ (В) ГРЕШКИ
ИЛИ ПРОПУСКИ В СОФТУЕРА, УСЛУГИТЕ, ПРОДУКТА И/ИЛИ
УЕБСАЙТА, ДОРИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ SONY ИЛИ НЕИН ОТОРИЗИРАН
ПРЕДСТАВИТЕЛ СА БИЛИ НАЯСНО С ВЪЗМОЖНОСТТА
ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ
ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛЕДСТВЕНИ
ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ЗАТОВА ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ
ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. ОБЩАТА
ОТГОВОРНОСТ НА SONY КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ,
ЗАГУБИ И ПРЕДПРИЕТИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ (НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА ЗАВЕДЕНИ ИСКОВЕ ПО ДОГОВОР
ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО,
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО) НЕ МОЖЕ ПО НИКОЙ НАЧИН ДА
НАДВИШАВА СУМАТА $100.00.
107 BG
Допълнителна информация
Вие се задължавате да спазвате поверителност относно всякаква
информация, свързана с Продукта и Документацията към него,
предоставена съгласно това Споразумение, която не е публично
оповестена. Вие давате съгласието си да не разкривате тази информация
на трети лица, без предварително да сте получили писмено съгласие за
това.
9. Застраховане
Вие давате съгласието си да застраховате, защитите и освободите
Sony и всички нейни агенти, директори, служители, доставчици
на информация, лицензодатели и лицензопритежатели, филиали,
доставчици на съдържание, длъжностни лица и централи (наричани
общо “Застраховани лица”) от и срещу всякаква отговорност и разходи
(в това число, но не само, адвокатски хонорари и разходи), на които са
изложени Застрахованите лица във връзка с искове, възникнали от (i)
ваше нарушаване или предполагаемо нарушаване по какъвто и да било
начин на това Споразумение, (ii) информация, предоставена от вас на
Sony съгласно Споразумението, (iii) ваше нарушаване или предполагаемо
нарушаване по какъвто и да било начин на правата на трети лица, или (iv)
всякакви щети, нанесени или предполагаемо нанесени от вас на нашите
Услуги. Задължавате се да ни окажете пълно съдействие (в рамките на
разумното) при защита на Застраховано лице от всякакви подобни искове.
Sony и/или Застрахованите лица си запазват правото за своя сметка да
поемат изричната защита и контрол върху всеки въпрос, който е предмет
на обезщетение от ваша страна и вие при никакви обстоятелства няма да
разрешавате какъвто и да било въпрос, без писменото съгласие на Sony и/
или Застрахованите лица.
11. Общи условия
Това Споразумение, ограничената гаранция, съпътстваща продукта,
заедно с всички допълнителни условия, поместени в Услугите или
Уебсайта, образуват заедно цялото Споразумение между Sony и вас
по отношение вашата употреба на Продукта, Услугите, Уебсайта,
Съдържанието и Софтуера. Всяко уведомление от страна на Sony по
настоящото Споразумение може да бъде направено с писмо, електронно
съобщение или публикувано в Услугите или Уебсайта. Всякакви правни
действия, предприети от вас по отношение на вашето използване на
този Уебсайт, трябва да бъдат започнати в рамките на една (1) година
след възникване на иска или причината за тези действия. Ако по
някаква причина съд от компетентна юрисдикция постанови, че някоя
от клаузите на това Споразумение или част от нея са неизпълними,
тази клауза ще бъде изпълнена до максималната допустима степен, за
да повлияе на предназначението на това Споразумение, а останалите
правила и условия на Споразумението ще продължат да действат с пълна
сила. Това Споразумение ще се управлява и тълкува съгласно законите
на щата Делауеър, Съединени Американски Щати, без позоваване на
противоречията му със законовите правила. Вие давате съгласието си да
се подчините на личната и изключителна юрисдикция на федералните
или щатски съдилища в Делауеър.
Лицензна информация
за софтуера
Изискуемо публично изявление и Лиценз за GPL/
LGPL лицензирания софтуер, използван в този
продукт
Този продукт съдържа софтуер, който е предмет
на следния GNU General Public License (“GPL”)
(Общ Публичен Лиценз) или GNU Lesser General
Public License (“LGPL”) (Ограничен Общ Публичен
Лиценз).Тези лицензи установяват правото на
потребителите да придобиват, модифицират и
последващо да разпространяват изходния код на
упоменатия софтуер съгласно правилата на GPL или
LGPL.
Списък с програми в пакета
linux-kernel.tar.gz
pump
lrzsz
busybox
gcc
glibc
netbase
dosfstools
lzo
mkcramfs
hostname
scfs
В Интернет можете да намерите изходния код за
описания по-горе софтуер.
За да свалите изходния код, моля, посетете следния
Интернет адрес: http://www.sony.net/Products/Linux
Моля, имайте предвид, че Sony не може да
отговаря на каквито и да било запитвания относно
съдържанието на изходния код.
GNU ОБЩ ПУБЛИЧЕН ЛИЦЕНЗ
Версия 2, юни 1991г.
Защитен с авторски права (C) 1989г., 1991г. Free
Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301
USA
Всеки може да копира и разпространява точно
копие на този лиценз, но не се допуска той да бъде
променян.
108 BG
Преамбюл
Лицензите за повечето програми са направени така,
че да не можете свободно да ги предоставяте за
ползване на другиго и да ги променяте. За разлика от
тях, GNU Общият Публичен Лиценз е предназначен
да гарантира вашата свобода да споделяте и да
променяте софтуера--за да е сигурно, че този софтуер
ще бъде свободно достъпен за всички негови
потребители. Общият Публичен Лиценз се отнася
за по-голямата част от софтуера на Фондацията за
Свободен Софтуер и за всяка друга програма, чиито
автори желаят да използват този лиценз. (Вместо
този лиценз някои други програми на Фондацията
за Свободен Софтуер се защитават от GNU Lesser
General Public License – GNU Ограничен Общ
Публичен Лиценз.) Вие също можете да го прилагате
към вашите програми.
За да защитим вашите права, се налага да
наложим ограничения, които забраняват на всеки
да наложи отказ на тези права или да поиска
от вас да се откажете от тях. Тези ограничения
водят до определени отговорности и за вас, ако
разпространявате копия на софтуера, или ако го
модифицирате.
Например, ако разпространявате копия на такава
програма независимо дали безплатно или срещу
заплащане, трябва да предоставите на получателите
всички права, които имате и вие. Трябва да сте
сигурни, че те, както и вие, ще получат или могат
да получат изходния код на програмата. Освен
това, трябва да им покажете тези правила, за да ги
информирате за техните права.
Правилата и условията за копиране, разпространение
и модифициране на свободния софтуер следват:
GNU ОБЩ ПУБЛИЧЕН ЛИЦЕНЗ
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ,
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МОДИФИЦИРАНЕ
0. Този Лиценз е приложим за всяка програма или
друг продукт, които съдържат обозначение от
притежателя на авторското право, че могат да
бъдат разпространявани съгласно правилата на
този Общ Публичен Лиценз. Под “Програма”
по-нататък се има предвид всяка такава програма
или продукт, а “продукт, базиран на Програмата”
означава или самата Програма, или всякакъв друг
продукт, производен на Програмата съгласно закона
за авторското право: например продукт, съдържащ
Програмата или част от нея, дословно или с
модификации, и/или преведена на друг език. (Оттук
нататък преводът се включва без ограничения в
термина “модификация”). Обръщението към всеки
притежател на лиценз е “вие”.
Дейности, различни от копиране, разпространение
и модифициране, не се покриват от този лиценз; те
са извън неговия обхват на действие. Дейността по
стартиране на Програмата не е ограничена, а изходният
резултат от Програмата се покрива от лиценза, само ако
неговото съдържание се състои от продукт, базиран на
Програмата (независим от получения при стартиране
на Програмата). Дали това е така зависи от това какво
прави Програмата.
1.
Ние защитаваме вашите права по два начина:
(1) чрез авторски права за софтуера и (2) като ви
предлагаме този лиценз, който ви дава право легално
да копирате, разпространявате и/или модифицирате
софтуера.
Също така, с оглед защитата на всички автори и
всеки от нас, ние искаме да бъде ясно, че няма
никаква гаранция за работата на свободния софтуер.
Ако софтуерът се модифицира от някого и се
разпространяа в този вид, ние държим получателите
да знаят, че това не е оригиналът, така че всички
евентуални проблеми, предизвикани от промените,
да не се отразят на репутацията на първоначалния
автор.
Вие можете да копирате и разпространявате точно
копие от изходния код на Програмата такъв, какъвто
го получавате, на всякакъв носител, при условие,
че всяко копие съдържа на видно място съответно
обозначение за авторските права и отказ от даване
на гаранция; запазвате цели всички обозначения,
които се отнасят до този Лиценз и до липсата
на всякаква гаранция; предоставяте на всеки
получател на Програмата копие от този Лиценз
заедно с Програмата.
Можете да вземате такса за физическия акт на
прехвърляне на копие и по свое усмотрение да
предлагате гаранция в замяна на такса.
2.
Вие можете да модифицирате вашето копие или
копия на Програмата, или част от нея, създавайки
по този начин продукт, базиран на Програмата, и да
копирате и разпространявате такива модификации
или продукти съгласно правилата, упоменати в Част
1 по-горе, ако спазвате и следните условия:
109 BG
Допълнителна информация
Когато говорим за свободен софтуер, имаме предвид
свободата, а не цената. Нашите Общи Публични
Лицензи са направени така, че да ви осигурят
свободата да разпространявате копия на свободен
софтуер (и да вземате такса за тази услуга, ако
желаете); да ви предоставят изходните кодове на
програмите или възможността да ги получите,
ако искате, да ви позволят да променяте софтуера
или да използвате части от него за създаването на
нови свободни програми; и да знаете, че можете да
правите тези неща.
В заключение трябва да кажем, че софтуерните
патенти представляват непрестанна заплаха за
съществуването на всяка свободна програма.
Ние искаме да предотвратим опасността
разпространителите на свободни програми да
придобият патентни разрешения, придобивайки по
този начин програмите. За да предотвратим това, ние
искаме всеки издаден патент да разрешава свободно
ползване от всички или да не се издава въобще.
a) В модифицираните файлове вие трябва да
поставите на видно място в обозначения,
указващи, че сте променили файловете, а също
и датата на всяка промяна.
читаем изходен код, който трябва да бъде
разпространяван съгласно правилата на Част
1 и 2 по-горе, на медиен носител, обичайно
използван за размяна на софтуер; или,
b) Съгласно правилата на този Лиценз, всеки
продукт, разпространяван или публикуван от
вас, който като цяло или в отделни свои части
съдържа или е произлязал от Програмата, или
някоя нейна част, следва да бъде цялостно
лицензиран като свободен за всички трети лица.
b) Да я разпространявате с писмено предложение,
валидно поне за три години, даващо право на
всяко трето лице да получи от вас на цена не
по-голяма от вашите разходи по физическото
възпроизвеждане на кода пълно машинночитаемо копие от съответния изходен код с
право да го разпространява съгласно правилата
на Част 1 и 2 по-горе на медиен носител,
обичайно използван за размяна на софтуер; или,
c) Ако модифицираната програма приема
нормално интерактивни команди по време на
работа, вие трябва да направите така, че при
започване на такава интерактивна употреба
по най-стандартния начин, тя да изписва
съобщение, включващо подходящо обозначение
за авторските права, и обозначение, че не
се дава никаква гаранция (или че вие давате
гаранция), както и че потребителите могат
да разпространяват програмата съгласно
упоменатите тук условия; също така, следва да
има обяснение по какъв начин може да се види
копие на този Лиценз. (Изключение: ако самата
Програма е интерактивна, но обикновено не
изписва такова съобщение, не е задължително
вашият продукт, базиран на Програмата, да
изписва съобщението.)
Тези изисквания се отнасят за модифицираните
продукти като цяло. Ако определени части от тези
продукти не са производни на Програмата и могат
да бъдат считани за независими и отделни продукти,
тогава този Лиценз и неговите правила не важат за тези
части, когато вие ги разпространявате като отделен
продукт. Ако обаче разпространявате гореспоменатите
части като елемент от един цялостен продукт, базиран
на Програмата, то разпространението на продукта
трябва да се извършва съгласно правилата на този
Лиценз, чиито права за всички потребители се
простират върху целия продукт и всички негови части,
независимо кой ги е написал.
По този начин целта на този раздел не е да оспорва
или предявява претенции за правата върху софтуера,
разработен изцяло от вас, а да упражнява контрол
върху разпространението на производни или събрани
продукти, базирани на Програмата.
В допълнение, простото събиране на друг продукт,
който не е базиран на Програмата, заедно с Програмата
(или продукт, базиран на Програмата) на един и същ
медиен носител за съхранение или разпространение на
данни не поставя и другия продукт в обхвата на този
Лиценз.
3.
Вие можете да копирате или разпространявате
Програмата (или продукт, базиран на нея съгласно
правилата на Част 2) във вид на обектен код или в
изпълним формат съгласно правилата на Част 1 и 2
по-горе, като спазвате и следните условия:
a) Да я разпространявате с пълния й машинно-
110 BG
c) Да я разпространявате заедно с информацията,
която сте получили като предложение за
разпространение на съответния изходен код.
(Това е позволено само за некомерсиално
разпространение и само ако вие сте получили
програмата във вид на обектен код или в
изпълним формат, придружена от такова
предложение в съответствие с подточка b
по-горе.)
Под изходен код на продукта се има предвид
предпочитаната форма на продукта за извършване
на модификации върху него. За продукт в изпълним
формат, под пълен изходен код се има предвид целият
изходен код на всички модули, които продуктът
съдържа, заедно с всички свързани с продукта
файлове, определящи интерфейса и скриптовете,
използвани за контрол над компилирането, и
инсталирането на продукта в изпълним формат.
Като специално изключение обаче, не е необходимо
разпространяваният изходен код да включва нещо,
което обикновено се разпространява (като изходен или
двоичен код) с основните компоненти (компилатор,
ядро и т.н.) на операционната система, под която работи
продуктът, освен ако самият компонент не придружава
изпълнимия продукт.
Ако разпространението на изпълними файлове или
обектен код се извършва чрез предлагане на достъп
с разрешение за копиране от определено място, то
предлагането на еквивалентен достъп с възможност за
копиране на изходния код от същото място се счита за
разпространение на изходния код, въпреки че третите
лица не са задължени да копират изходния код заедно с
обектния такъв.
4. Вие не можете да копирате, модифицирате,
прелицензирате или разпространявате
Програмата освен по начините, изрично
посочени в този Лиценз. Всякакъв друг опит
за копиране, модифициране, прелицензиране
или разпространение на Програмата е забранен
и автоматично елиминира правата, които този
Лиценз ви дава. Въпреки това обаче, лица, които
са получили копия или права от вас при условията
на този Лиценз, ще запазят правата си дотогава,
докато се придържат към него.
5.
6.
Всеки път, когато последващо разпространявате
Програмата (или продукт, базиран на
Програмата), получателят й автоматично
получава разрешение от първоначалния
притежател на лиценза да копира,
разпространява или модифицира Програмата
по силата на тези правила и условия. Вие
не можете да налагате каквито и да било
ограничения, възпрепятстващи получателя да
упражнява правата, гарантирани му тук. Вие не
сте упълномощени да налагате спазване на този
Лиценз от трети лица.
Ако вследствие на съдебно решение или
обвинение в нарушение на патента, или по
някаква друга причина (неограничена само до
въпроси, свързани с патента), ви е наложено
спазването на условия (дали чрез съдебна
заповед, съглашение или по друг начин), които
противоречат на условията на Лиценза, те не ви
освобождават от условията на този Лиценз. Ако
не можете да разпространявате Програмата по
начин, който едновременно да удовлетворява
задълженията ви по този Лиценз и всички други,
свързани с него задължения, то вие не можете
да разпространявате Програмата изобщо.
Например, ако патентен лиценз не позволява
безплатно разпространение на Програмата от
тези, които директно или индиректно получават
нейни копия от вас, единственият начин, по
който можете да не нарушавате патентния и
този Лиценз, е да се въздържате напълно от
разпространението на Програмата.
Ако някаква част от този раздел е невалидна или
неприложима при определени обстоятелства,
смисълът на гореописаното се счита за приложим
и описаните положения като цяло се считат за
приложими при други обстоятелства.
само авторът/донорът може да избира дали той или
тя ще разпространява софтуер чрез някаква друга
система, като получателите на лиценза не могат да
налагат този избор.
Целта на тази част е да направи абсолютно ясно това,
което се счита за следствие от останалата част на
този Лиценз.
8.
Ако разпространението и/или употребата на
Програмата е ограничено в определени страни
чрез патенти или чрез авторско право на
интерфейса, първоначалният притежател на
авторското право, който поставя Програмата
под този Лиценз, може да добави изрично
ограничение за географското разпространение,
изключващо тези страни, така че
разпространението да бъде позволено само в или
между страните, които не са изключени. В този
случай, Лицензът включва ограничението по
такъв начин, сякаш то се съдържа в текста му.
9. Фондацията за Свободен Софтуер си запазва
правото да публикува редактирани и/или нови
версии на Общия Публичен Лиценз. Такива
нови версии ще бъдат подобни по смисъл с
настоящата версия, но могат да се различават
по отделни свои детайли, които касаят
нововъзникнали проблеми.
Всяка версия има номер, който я отличава от другите.
Ако Програмата уточнява номер на версията на този
Лиценз, който се отнася до нея и “всяка следваща
версия”, вие имате избора да следвате правилата
и условията на споменатата версия или на всяка
следваща версия, публикувана от Фондацията за
Свободен Софтуер. Ако Програмата не определя
номер на версията на този Лиценз, вие можете
да изберете всяка версия, публикувана някога от
Фондацията за Свободен Софтуер.
10. Ако желаете да съчетаете части от Програмата
с други безплатни програми, разпространявани
под други условия, осъществете контакт
с авторите им и поискайте разрешение за
ползването им. За софтуер, чиито авторски права
са притежание на Фондацията за Свободен
Софтуер, пишете на Фондацията; понякога
правим изключения по този въпрос. Нашето
решение ще бъде повлияно от постигането на
две цели - запазването на свободния статут
на всички продукти, производни на нашия
свободен софтуер и подпомагането на обмяната
и повторното използване на софтуера като цяло.
Целта на тази част не е да ви подбужда да
нарушавате патентни или други права за собственост,
или да оспорвате валидността на такива права;
тази част има единствената цел да защити целостта
на системата за разпространение на свободен
софтуер, наложена от практиката на публичните
лицензи. Много хора са дали своя щедър принос
към широката гама софтуер, разпространяван чрез
последователното приложение на тази система, но
111 BG
Допълнителна информация
7.
Вие не сте длъжни да приемате този Лиценз,
тъй като не сте го подписвали. Нищо друго
обаче не ви дава право да модифицирате или
разпространявате Програмата или нейни
производни продукти. Тези действия са
забранени от закона, ако не приемете този
Лиценз. Ето защо, модифицирайки или
разпространявайки Програмата (или продукт,
базиран на Програмата), вие автоматично
приемате всички правила и условия на този
Лиценз за копиране, разпространение или
модифициране на Програмата и на продукти,
базирани на нея.
БЕЗ ГАРАНЦИЯ
11. ТЪЙ КАТО ПРОГРАМАТА Е ЛИЦЕНЗИРАНА
КАТО СВОБОДНА, НЕ СЕ ДАВА НИКАКВА
ГАРАНЦИЯ ЗА НЕЯ ДО СТЕПЕНТА,
РАЗРЕШЕНА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОН.
ОСВЕН АКО ОБРАТНОТО НЕ Е ПИСМЕНО
ПОТВЪРДЕНО, ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И/ИЛИ ДРУГИ
ЛИЦА ПРЕДОСТАВЯТ ПРОГРАМАТА
“ТАКАВА КАКВАТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ
ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО
НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ОТНОСНО ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ
НА СОФТУЕРА И ПРИГОДНОСТТА МУ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВИЕ ПОЕМАТЕ
ЦЕЛИЯ РИСК ЗА КАЧЕСТВОТО И РАБОТАТА
НА ПРОГРАМАТА. АКО ПРОГРАМАТА
СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТНА, ВИЕ ПОЕМАТЕ
РАЗХОДИТЕ ПО ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО
ОБСЛУЖВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ
ПОПРАВКА.
12. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОСВЕН
ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЪОТВЕТНОТО
ИЗИСКВАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ
ЗАКОН ИЛИ ПРИ СКЛЮЧЕНО
ПИСМЕНО СЪГЛАШЕНИЕ, НИКОЙ ОТ
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ
ПРАВА, ИЛИ КОЕТО И ДА Е ДРУГО ЛИЦЕ,
ИМАЩО ПРАВО ДА МОДИФИЦИРА И/
ИЛИ ПОСЛЕДВАЩО ДА РАЗПРОСТРАНЯВА
ПРОГРАМАТА СПОРЕД ИЗЛОЖЕНИТЕ ПОГОРЕ УСЛОВИЯ, НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
СПРЯМО ВАС ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ОБЩИ,
СПЕЦИФИЧНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ
СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ
ИЗПОЛЗВА ПРОГРАМАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ СЪС
ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕТОЧНИ ДАННИ,
ЗАГУБИ, ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ВАС ИЛИ
ДРУГИ ЛИЦА, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ
НА ПРОГРАМАТА ДА РАБОТИ С ДРУГИ
ПРОГРАМИ). ГОРНОТО Е В СИЛА, ДОРИ
АКО ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА АВТОРСКИТЕ
ПРАВА ИЛИ ДРУГИТЕ ЛИЦА СА БИЛИ
НАЯСНО С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА
ЩЕТИ.
КРАЙ НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА
Как да прилагате гореописаните
правила към вашите нови програми
началото на всеки файл с изходен код, за да изразите
възможно най-ясно липсата на гаранция, а всеки
файл трябва да съдържа поне един ред за авторските
права и да посочва мястото, където се намира
пълният текст на споменатите обозначения.
<един ред с името на програмата и кратки насоки
какво прави тя>
Защитен с авторски права (С) <година> <име на
автора>
Тази програма е свободен софтуер. Вие можете да
я разпространявате и/или модифицирате съгласно
правилата на GNU Общ Публичен Лиценз във вида,
в който е публикуван от Фондацията за Свободен
Софтуер. Вие можете да използвате версия 2 на този
Лиценз или по-нова версия (по ваше усмотрение).
Тази програма се разпространява с надеждата, че
ще бъде полезна, но БЕЗ ДА СЕ ДАВА КАКВАТО
И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, дори без гаранциите по
подразбиране относно ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ
НА СОФТУЕРА или ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. За повече подробности вижте
GNU Общ Публичен Лиценз.
Заедно с тази програма вие трябва да получите копие
от GNU Общ Публичен Лиценз; ако това не е така,
пишете на Фондацията за Свободен Софтуер на
адрес Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
Също така, добавете информация за контакт с вас по
електронна и обикновена поща.
Ако програмата е интерактивна, нека при
стартирането си в интерактивен режим тя да извежда
кратко обозначение с приблизително следния или
подобен текст:
Gnomovision версия 69, Запазени авторски права (C)
година име на автора.
Gnomovision се разпространява без АБСОЛЮТНО
НИКАКВА ГАРАНЦИЯ. За подробности напишете
‘show w’. Това е свободен софтуер и вие можете да
го разпространявате под определени условия; за
подробности напишете ‘show c’.
Хипотетичните команди ‘show w’ и ‘show c’ трябва
да водят до съответните части на Общия Публичен
Лиценз. Вие разбира се, можете да използвате и
други команди, освен ‘show w’ и ‘show c’; те могат
да бъдат дори кликвания на мишката или опции от
менюто--каквото е подходящо за програмата.
Ако е необходимо, вие трябва да получите от вашия
работодател (ако работите като програмист) или
учебно заведение, ако има такова, подписан “отказ от
авторски права” за програмата. Например:
Ако разработвате нова програма и желаете тя да
е от възможно най-голяма полза за обществото,
най-добрият начин да постигнете това е да я
направите свободен софтуер, който всеки може да
разпространява и променя съгласно тези правила.
Чрез настоящата декларация Yoyodyne, Inc.
се отказва да предявява всякакъв интерес към
авторските права за програмата ‘Gnomovision’
(която осъществява съвместимост между отделни
компилатори), създадена от Джеймс Хакер.
За да направите това, добавете следните обозначения
към програмата. Най-сигурно е да ги поставите в
Тy Cооn, вицепрезидент
112 BG
<подписано от TyCооn>, 1 април 1989г.
Общият Публичен Лиценз не позволява
включването на вашата програма в други програми,
представляващи нечия собственост. Ако вашата
програма е библиотека, може да сметнете, че
е по-полезно да позволите тя да се свързва с
приложения, които са нечия собственост. Ако това
е вашето желание, използвайте GNU Ограничен
Общ Публичен Лиценз (GNU Lesser General Public
Licence) вместо този Лиценз.
GNU ОГРАНИЧЕН ОБЩ ПУБЛИЧЕН
ЛИЦЕНЗ
Версия 2.1, февруари 1999г.
Защитен с авторски права (C) 1991г., 1999г. Free
Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301
USA
Всеки може да копира и разпространява точно
копие на този лиценз, но не се допуска той да бъде
променян.
[Настоящата версия се явява първата публикувана
версия на Ограничения Общ Публичен Лиценз. Тя
се счита за приемник на GNU Публичен Лиценз
относно Библиотеките, версия 2 и поради тази
причина на настоящата версия е присвоен номер 2.1.]
Лицензите за повечето програми са направени така,
че вие да не можете свободно да ги предоставяте
за ползване на другиго и да ги променяте. За
разлика от тях, GNU Общите Публични Лицензи
са предназначени да гарантират вашата свобода
да споделяте и променяте свободния софтуер--за
да е сигурно, че този софтуер ще бъде свободен за
всичките му потребители.
Този лиценз – Ограниченият Общ Публичен Лиценз,
се прилага за някои специфични софтуерни пакети-обикновено библиотеки--на Фондацията за Свободен
Софтуер и на други автори, които са решили да
го ползват. Вие също може да го използвате, но
ви съветваме въз основа на обясненията по-долу
да прецените дали този лиценз или стандартният
Общ Публичен Лиценз е по-добрата стратегия в
конкретния случай. Когато говорим за свободен
софтуер, имаме предвид свободата, а не цената.
Нашите Общи Публични Лицензи са направени така,
че да ви осигурят свободата да разпространявате
копия на свободен софтуер (и да вземате такса за тази
услуга, ако желаете); да ви предоставят изходните
кодове на програмите или възможността да ги
получите, ако искате; да ви позволят да променяте
софтуера или да използвате части от него за
създаването на нови свободни програми; и да знаете,
че можете да правите тези неща.
За да защитим вашите права, се налага да направим
ограничения, които забраняват на всеки да ви откаже
тези права или да поиска от вас да се откажете от тях.
Тези ограничения водят до определени отговорности
и за вас, ако разпространявате копия на библиотеката
или ако я променяте.
Ние защитаваме вашите права по два начина: (1)
като запазваме авторски права за библиотеката и
(2) като ви предлагаме този лиценз, който ви дава
право легално да копирате, разпространявате и/или
модифицирате библиотеката.
За защита на всеки разпространител ние искаме
да бъде ясно, че не се предоставя гаранция за
свободната библиотека. Също така, ако библиотеката
бъде модифицирана от някого и разпространена в
този вид, получателите трябва да знаят, че това не е
оригиналната версия, така че евентуални проблеми,
предизвикани от промените, да не се отразят на
репутацията на първоначалния автор.
В заключение трябва да кажем, че софтуерните
патенти представляват непрестанна заплаха за
съществуването на всяка свободна програма. Ние
искаме да бъдем сигурни, че дадена компания не
може ефективно да ограничи потребителите на
свободен софтуер като получи ограничителен лиценз
от притежателя на патента.
Ето защо, ние държим всеки патентен лиценз за
дадена библиотека или нейна версия да разрешава
свободното й ползване от всички съгласно условията,
посочени в настоящия Лиценз.
По-голямата част от GNU софтуера, включително
и някои библиотеки, се защитават от стандартния
GNU Общ Публичен Лиценз. GNU Ограниченият
Общ Публичен Лиценз се прилага за определени
библиотеки и има съществени различия спрямо
стандартния Общ Публичен Лиценз. Този лиценз
се прилага към отделни библиотеки с цел да се
обезпечи възможност за свързване на дадените
библиотеки с несвободни програми.
Когато дадена програма е свързана с библиотека,
независимо дали непрекъснато или чрез
използването на обща библиотека, комбинацията
от двете, юридически погледнато, е комбиниран
продукт, производен на оригиналната библиотека.
Стандартният Общ Публичен Лиценз допуска такова
свързване само в случай, че новообразуваният
комбиниран продукт отговаря на критериите за
свободно ползване. Условията на Ограничения Общ
Публичен Лиценз позволяват по-гъвкави критерии за
свързване на други кодове с библиотеката.
113 BG
Допълнителна информация
Преамбюл
Например, ако разпространявате копия на
библиотеката независимо дали безплатно или
срещу заплащане, трябва да предоставите на
получателя всички права, които имате и вие. Трябва
да сте сигурни, че той, както и вие, ще получи или
може да получи изходните кодове на програмата.
Ако свържете друг код с библиотеката, трябва да
предоставите файлове с пълния обектен код на
получателите, така че и те да могат да се свържат
с библиотеката след направените промени и
прекомпилация. Освен това, трябва да покажете тези
правила на новите собственици, за да знаят правата
си.
Ние наричаме настоящия лиценз “Ограничен”
Общ Публичен Лиценз поради факта, че той
предоставя ограничени възможности за защита
на свободата на потребителя в сравнение със
стандартния Общ Публичен Лиценз. Също така,
той предоставя на авторите на свободен софтуер
по-малко преимущества пред конкуриращите ги
несвободни програми. Тези неудобства са причините
да използваме стандартния Общ Публичен Лиценз
за много библиотеки. Въпреки това, при определени
обстоятелства използването на Ограничен Общ
Публичен Лиценз има своите предимства.
Например, в някои редки случаи може да
възникне необходимост да се насърчи максимално
използването на дадена библиотека и тя да се
превърне в неофициален стандарт. За да се постигне
това, е необходимо не-свободните програми да имат
достъп и възможност да използват библиотеката. Почесто срещан случай е когато свободна библиотека
изпълнява същите функции, каквито имат и широко
използваните несвободни библиотеки. В този случай
е нецелесъобразно да се ограничава свободната
библиотека само за случаите, когато тя се използва
със свободен софтуер, поради което прилагаме
Ограничения Общ Публичен Лиценз.
В други случаи разрешението за употреба на
определена библиотека с несвободни програми
позволява по-голям брой хора да използват повече
свободен софтуер. Например, разрешението да се
използва библиотека GNU C Library съвместно с
несвободни програми позволява на много повече
потребители да използват цялата операционна
система GNU, както и нейната разновидност операционната система GNU/Linux.
Независимо че Ограниченият Общ Публичен
Лиценз защитава в по-малка степен свободата на
потребителите, той предоставя на потребителите
на програмата, свързана с Библиотеката правото
свободно да използват тази програма, използвайки
модифицирана версия на Библиотеката.
притежател на лиценз е “вие”.
“Библиотека” означава съвкупността от софтуерни
функции и/или данни, подготвени по такъв начин,
че да могат да бъдат удобно свързвани с програми
(които използват някои от тези функции и данни) за
създаването на изпълними файлове.
Терминът “Библиотека” по-нататък се отнася
до произволна библиотека или продукт,
разпространявани съгласно правилата, посочени
в настоящия Лиценз. Съгласно закона за
авторското право терминът “продукт, базиран на
библиотеката” означава или Библиотеката, или
друг производен продукт, т.е. продукт, включващ
в себе си Библиотеката или част от нея, дословно
или с модификации, и/или директно преведена на
друг език. (От тук нататък преводът се включва без
ограничения в термина “модифициране”.)
“Изходен код” на продукта означава предпочитаната
форма на продукта за извършване на модификации
върху него. За една библиотека, пълният изходен
код означава целия изходен код на всички модули,
които тя съдържа заедно с всички свързани с
продукта файлове, определящи интерфейса,
както и скриптовете, използвани за контрол над
компилирането и инсталирането на библиотеката.
Действието на настоящия Лиценз не се простира
върху осъществяването на други дейности извън
копиране, разпространение и модифициране.
Лицензът не налага ограничения върху стартирането
на програмата, използваща Библиотеката,
неговите условия се отнасят за изходните данни на
такава програма само в случаите, когато тяхното
съдържание представлява продукт, базиран на
Библиотеката (независимо дали Библиотеката е
била използвана в качеството на инструмент за
създаването на този продукт). Дали е така зависи
от това какво правят Библиотеката и програмата,
използваща Библиотеката.
1.
По-долу са изброени правилата и условията за
възпроизвеждане, разпространение и модификация.
Обърнете внимание на разликата в понятията
“продукт, базиран на библиотеката” и “продукт,
използващ библиотеката”. В първия случай
продуктът включва в себе си част от изходния код на
библиотеката, докато във втория случай продуктът
трябва да бъде свързан с библиотеката, за да може да
се стартира.
GNU ОБЩ ПУБЛИЧЕН ЛИЦЕНЗ
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ,
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МОДИФИЦИРАНЕ
0. Този Лиценз е приложим за всяка софтуерна
библиотека или друга програма, която съдържа
обозначение от притежателя на авторското право
или друго оторизирано лице, че може да бъде
разпространява съгласно правилата на този
Ограничен Общ Публичен Лиценз (наричан
също “този Лиценз”). Обръщението към всеки
114 BG
Вие можете да копирате и разпространявате
точно копие на пълния изходен код на
Библиотеката такъв, какъвто го получавате, на
всякакъв носител, при условие, че всяко копие
съдържа на видно място съответно обозначение
за авторските права и отказ от даване на
гаранция; запазвайте цели всички обозначения,
които се отнасят до този Лиценз и до липсата
на всякаква гаранция; предоставяйте на всеки
получател на Библиотеката копие от този Лиценз
заедно с Библиотеката.
Вие можете да взимате такса за физическия акт
по прехвърляне на копие и по свое усмотрение да
предлагате гаранция в замяна на такса.
2.
Вие можете да модифицирате вашето копие или
копия на Библиотеката, или на някаква част от
нея, създавайки по този начин продукт, базиран
на Библиотеката, и да разпространявате такива
модификации или продукти съгласно правилата,
упоменати в Част 1 по-горе, ако спазвате и
следните условия:
a) Модифицираният продукт също трябва да
бъде софтуерна библиотека.
b) Трябва да поставите на видно място в
модифицираните файлове обозначения,
указващи, че сте променили файловете и
датата на всяка промяна.
c) Вие трябва да направите така, че целият
продукт да бъде безплатно лицензиран за
всички трети лица съгласно правилата на този
Лиценз.
d) Ако даден елемент на модифицираната
Библиотека се обръща към функция или
таблица с данни, които се предоставят от
програма, използваща този елемент, но
работеща отделно от него, вие сте длъжни
добросъвестно да насочите усилията си
така, че ако програмата няма такава функция
или таблица, съответният елемент на
Библиотеката да продължи да работи и да
изпълни онази част от задачата, която има
смисъл.
Тези изисквания се отнасят за модифицираните
продукти като цяло. Ако различими части от тези
продукти не са производни на Библиотеката и
могат да бъдат считани за независими и отделни
продукти, тогава този Лиценз и неговите правила
не важат за тези части, когато ги разпространявате
като отделен продукт. Ако обаче разпространявате
гореспоменатите части като елемент от един
цялостен продукт, базиран на Библиотеката, то
разпространението на продукта трябва да се
извършва съгласно правилата на този Лиценз, чиито
права за всички потребители се простират върху
целия продукт и всички негови части, независимо
кой ги е написал.
По този начин, целта на тази част не е да оспорва
или предявява претенции за правата върху софтуера,
разработен изцяло от вас, а да упражнява контрол
върху разпространението на производни или събрани
продукти, базирани на Библиотеката.
В допълнение може да кажем, че простото събиране
на друг продукт, който не е базиран на Библиотеката
заедно с Библиотеката (или продукт, базиран на
Библиотеката), на един и същ медиен носител
за съхранение или разпространение на данни не
поставя другия продукт в обхвата на този Лиценз.
3.
Вие имате право по свой избор да прилагате
Тази опция е полезна, когато желаете да копирате
част от изходния код на Библиотеката в програма,
която не е библиотека.
4.
Вие можете да копирате или разпространявате
Библиотеката (или част от нея, или производен
продукт от нея, съгласно правилата на Част 2)
във вид на обектен код или в изпълним формат
съгласно правилата на Част 1 и 2 по-горе,
ако я разпространявате с пълния й машинночитаем изходен код, който трябва да бъде
разпространяван съгласно правилата на Част
1 и 2 по-горе на медиен носител, обичайно
използван за размяна на софтуер.
Ако разпространението на обектен код се извършва
чрез предлагане на достъп с разрешение за
копиране от определено място, то предлагането
на еквивалентен достъп с възможност за копиране
на изходния код от същото място се счита за
разпространение на изходния код, въпреки че третите
лица не са задължени да копират изходния код заедно
с обектния такъв.
5.
Под “продукт, използващ Библиотеката” се
разбира програма, която не съдържа елементи,
производни на някаква част от Библиотеката,
но е предназначена за работа с Библиотеката
посредством компилиране или свързване с
Библиотеката. Такъв отделен продукт не е
производен продукт на Библиотеката и не
попада под действието на настоящия Лиценз.
Въпреки това, свързването на “продукт, използващ
Библиотеката”, и Библиотеката създава изпълним
файл, който се явява производен на Библиотеката
(тъй като той съдържа части от Библиотеката). Такъв
изпълним файл попада под действието на настоящия
Лиценз. Част 6 определя реда за разпространение на
такива изпълними файлове.
В случая, когато “продукт, използващ Библиотеката”,
използва данни от заглавния файл, който е част
от Библиотеката, обектният код на този продукт
може да е производен на Библиотеката, дори ако
изходният код не е. Дали това е така е особено важно
в случаите, когато продуктът може да бъде свързан
без Библиотеката, или когато самият продукт се
явява библиотека. Тези разграничения не са строго
определени от закона.
115 BG
Допълнителна информация
(Например, функцията на библиотеката
да изчислява корен квадратен е добре
дефинирана и по своето предназначение е
абсолютно независима от приложението.
Тогава, в съответствие с подточка 2d, всяка
функция, предоставена от приложение
или таблица, използвана от дадената
функция, не трябва да бъде задължителна:
ако приложението няма такава функция
или таблица, функцията по изчисляването
на корен квадратен винаги е длъжна да
изчислява корен квадратен.)
към дадено копие на Библиотеката правилата на
стандартния GNU Общ Публичен Лиценз вместо
тези на настоящия Лиценз. За тази цел вие сте
длъжни да промените всички обозначения,
отнасящи се до настоящия Лиценз, така че те да
се позовават на версия 2 на стандартния GNU
Общ Публичен Лиценз. (Ако се е появила понова версия от 2, можете да използвате новата
версия, ако желаете). Не правете никакви други
промени в текста на обозначенията.
Замяната на един лиценз с друг по отношение на
определено копие е необратима за това копие, така
че стандартният GNU Общ Публичен Лиценз ще
се прилага за всички следващи копия и производни
продукти от това копие.
Ако такъв обектен файл използва само числени
параметри, данни за структурното разположение
и средства за достъп, както и малки макроси и
малки линейни функции (с дължина десет реда или
по-малка), тогава използването на обектния файл
е неограничено, независимо от това дали съгласно
законодателните норми даденият обектен файл се
явява производен продукт. (Изпълнимите файлове,
които съдържат дадения обектен код, както и части
от Библиотеката, попадат под условията на Част 6 от
настоящия Лиценз).
Във всички останали случаи, в които продуктът
се явява производен на Библиотеката, вие имате
право да разпространявате обектния код на дадения
продукт съгласно правилата на Част 6 от настоящия
Лиценз. Всеки изпълним файл, съдържащ дадения
продукт, също попада под действието на Част 6,
независимо дали е свързан директно със самата
Библиотека.
6. Като изключение от положенията, описани в
предходните части на настоящия Лиценз, вие
имате право да обединявате или свързвате
“продукт, използващ Библиотеката”, с
Библиотеката и така да създадете продукт,
съдържащ части на Библиотеката, който имате
право да разпространявате по ваш избор, при
условие, че позволявате модифициране на
продукта за собствените цели на потребителя,
както и обратна разработка на софтуера за
отстраняване на дефекти в извършените
модификации.
Всяко копие от такъв продукт трябва да съдържа
ясно обозначение, че даденият продукт използва
Библиотеката, и че Библиотеката, както и нейното
ползване, се регулират от правилата на настоящия
Лиценз. Длъжни сте, също така, да предоставите
копие от настоящия Лиценз. Ако в процеса на
работа продуктът извежда на екрана обозначение за
авторските права, вие сте длъжни да включите в него
и обозначение за авторското право на Библиотеката,
както и препратки, чрез които потребителят може да
се запознае с копие на настоящия Лиценз. Трябва да
изпълните също и едно от следните условия:
а) Продуктът трябва да бъде придружен
от съответния пълен изходен код на
Библиотеката в машинно-читаема форма,
включително всички изменения, които са
били използвани в продукта (и които сте
задължени да разпространявате съгласно
правилата на Част 1 и 2 по-горе); и ако
продуктът се явява изпълним файл, свързан с
Библиотеката, той трябва да бъде придружен
от пълния обектен и/или изходен код на
“продукт, който използва Библиотеката”,
в машинно-читаема форма, за да може
потребителят да модифицира Библиотеката
и след това отново да я свърже, в резултат
на което ще бъде създаден модифициран
изпълним файл, съдържащ модифицираната
Библиотека. (Предполага се, че потребителят,
116 BG
който прави изменения в съдържанието на
файловете с определенията в Библиотеката,
не винаги ще е в състояние да прекомпилира
приложението така, че да може да използва
модифицираните определения.)
b) За свързването с Библиотеката трябва да
използвате подходящ механизъм за свързване
на споделени библиотеки. Механизмът за
свързване на споделени библиотеки се счита
за подходящ, ако: (1) по време на изпълнение
той използва копие на библиотеката, която
вече се намира в компютърната система
на потребителя, а не копира функции на
библиотеката в изпълнимия файл и 2)
работи правилно с модифицирана версия на
библиотеката, ако потребителят инсталира
такава, при условие че е налице съвместимост
на интерфейса на модифицираната версия
и тази версия на библиотеката, с която е
създаден продуктът.
c) Да разпространявате продукта с писмено
предложение, валидно поне за три години,
предоставящо на същия потребител
материалите, указани в подточка 6а по-горе,
на цена не по-голяма от вашите разходи по
разпространяването на продукта.
d) Ако разпространението на продукта се
извършва чрез предлагане на достъп с
разрешение за копиране от определено
място, предложете еквивалентен достъп с
възможност за копиране на посочените погоре материали от същото място.
e) Уверете се, че потребителят вече е получил
свое копие на тези материали или че вече сте
изпратили копие от указаните материали на
този потребител.
Когато “продуктът, използващ Библиотеката” е
представен в изпълним формат, той трябва да
включва в себе си всички данни и програмни услуги,
необходими за възпроизвеждането на изпълнимия
файл. Като специално изключение, не е необходимо
материалите, подлежащи на разпространение,
да включват нещо, което обикновено се
разпространява (като изходен или двоичен код)
с основните компоненти (компилатор, ядро и
т.н.) на операционната система, под която работи
изпълнимият продукт, с изключение на случаите,
когато изпълнимият файл се съпровожда от такива
компоненти.
В някои случаи това изискване може да противоречи
на ограничителните условия на лиценза на други
несвободни библиотеки, които обикновено не са
включени в операционната система. При наличие на
такива противоречия вие нямате право да използвате
едновременно споменатите несвободни библиотеки и
Библиотеката в разпространявания от вас изпълним
файл.
7.
Вие имате право да поставяте елемент на
библиотеката, който се явява продукт, базиран
на Библиотеката, заедно с елемент на други
библиотеки, които не попадат под действието
на условията, споменати в настоящия Лиценз,
и да ги разпространявате като комбинирана
библиотека, при условие, че е разрешено
отделното разпространение на продукта, базиран
на Библиотеката и на елементите на другите
библиотеки, а освен това трябва да изпълните
следните две условия:
а) Да приложете към комбинираната библиотека
копие от същия продукт, базиран на
Библиотеката, без да го комбинирате с друг
елемент на библиотеката. Такова копие трябва
да се разпространява съгласно правилата,
описани в предходните части на настоящия
Лиценз.
b) Ясно да обозначите в комбинираната
библиотека, че част от нея се явява продукт,
базиран на Библиотеката, и да обясните къде
може да бъде намерена придружаващия
некомбиниран форма на същия продукт.
8.
Вие не сте длъжни да приемате този Лиценз,
тъй като не сте го подписвали. Нищо друго
обаче не ви дава право да модифицирате
или разпространявате Библиотеката или
нейни производни продукти. Тези действия
са забранени от закона, ако не приемете
този Лиценз. Ето защо, модифицирайки или
разпространявайки Библиотеката (или продукт,
базиран на Библиотеката), вие автоматично
приемате всички правила и условия на този
Лиценз за копиране, разпространение и
модифициране на Библиотеката или на базирани
на нея продукти.
10. Всеки път, когато последващо разпространявате
Библиотеката (или продукт, базиран на
Библиотеката), получателят й автоматично
получава разрешение от първоначалния
притежател на лиценза да копира,
разпространява, свързва или модифицира
Библиотеката, предмет на тези правила и
условия. Вие не можете да налагате каквито и да
било ограничения, възпрепятстващи получателя
да упражнява правата, гарантирани му тук. Вие
не сте оправомощени да налагате спазване на
Ако някаква част от гореописаното е невалидна
или неприложима при определени обстоятелства,
смисълът на гореописаното се счита за приложим
и описаните положения като цяло се считат за
приложими при други обстоятелства.
Целта на тази част не е да ви подбужда да
нарушавате патентни или други права за собственост,
или да оспорвате валидността на такива права;
тази част има единствената цел да защити целостта
на системата за разпространение на свободен
софтуер, наложена от практиката на публичните
лицензи. Много хора са дали своя щедър принос
към широката гама софтуер, разпространяван чрез
последователното приложение на тази система, но
само авторът/донорът може да избира дали той или
тя ще разпространява софтуер чрез някаква друга
система, а получателите на лиценза не могат да
налагат този избор.
Целта на тази част е да направи напълно ясно това,
което се счита за следствие от останалата част на
този Лиценз.
12. Ако разпространението и/или употребата
на Библиотеката е ограничено в определени
страни чрез патенти или чрез авторско
право на интерфейса, първоначалният
притежател на авторското право, който поставя
Библиотеката под този Лиценз, може да
добави изрично ограничение за географското
разпространение, изключващо тези страни, така
че разпространението да бъде позволено само
в или между страни, които не са изключени по
този начин. В този случай Лицензът включва
ограничението по такъв начин, сякаш е написано
в текста му.
13. Фондацията за Свободен Софтуер си запазва
правото да публикува ревизирани и/или нови
версии на Ограничения Общ Публичен Лиценз.
117 BG
Допълнителна информация
9.
Вие не можете да копирате, модифицирате,
прелицензирате, свързвате или разпространявате
Библиотеката, освен по начините, изрично
предвидени в този Лиценз. Всякакъв друг опит
за копиране, модифициране, прелицензиране,
свързване или разпространение на Библиотеката
е забранен и автоматично елиминира правата,
които този Лиценз ви дава. Въпреки това обаче,
лица, които са получили копия или права от
вас при условията на този Лиценз, ще запазят
правата си дотогава, докато се придържат към
него.
този Лиценз от трети лица.
11. Ако вследствие на съдебно решение или
обвинение в нарушаване на патента, или по
някаква друга причина (не-ограничена само до
въпроси, свързани с патента), ви е наложено
спазването на условия (дали чрез съдебна
заповед, съглашение или по друг начин),
които противоречат на условията на лиценза,
това не ви освобождава от условията на този
Лиценз. Ако не можете да разпространявате
Библиотеката по начин, който да удовлетворява
едновременно задълженията ви по този Лиценз
и всички други, свързани с него задължения, то
вие не можете да разпространявате Библиотеката
изобщо. Например, ако патентен лиценз
не позволява безплатно разпространение
на Библиотеката от тези, които получават
нейни копия директно или индиректно от
вас, единственият начин, по който можете да
удовлетворите патентния и този Лиценз, е да се
въздържате напълно от разпространението на
Библиотеката.
Такива нови версии ще бъдат подобни по смисъл
с настоящата версия, но могат да се различават
по отделни свои детайли, които касаят
нововъзникнали проблеми.
Всяка версия има номер, който я отличава от другите.
Ако Библиотеката уточнява номера на версията
на този Лиценз, която се отнася до нея и “всяка
следваща версия”, вие имате избора да следвате
правилата и условията на споменатата версия или на
всяка следваща версия, публикувана от Фондацията
за Свободен Софтуер.
Ако Библиотеката не определя номер на версията на
този Лиценз, вие можете да изберете всяка версия,
публикувана някога от Фондацията за Свободен
Софтуер.
14. Ако желаете да съчетаете части от Библиотеката
с други безплатни програми, разпространявани
под други условия, несъвместими с тези,
осъществете контакт с авторите им и поискайте
разрешение за ползването им. За софтуер, чиито
авторски права са притежание на Фондацията
за Свободен Софтуер, пишете на Фондацията;
понякога правим изключения. Нашето решение
ще бъде повлияно от постигането на две цели
- запазването на свободния статут на всички
продукти, производни на нашия свободен
софтуер, и подпомагането на обмяната и
повторното използване на софтуера като цяло.
БЕЗ ГАРАНЦИЯ
15. ТЪЙ КАТО БИБЛИОТЕКАТА Е
ЛИЦЕНЗИРАНА КАТО БЕЗПЛАТНА,
НЕ СЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ
ЗА НЕЯ ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА
ОТ СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОН. ОСВЕН
АКО ОБРАТНОТО НЕ Е ПИСМЕНО
ПОТВЪРДЕНО, ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И/ИЛИ ДРУГИ
ЛИЦА ПРЕДОСТАВЯТ БИБЛИОТЕКАТА
“ТАКАВА, КАКВАТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ
ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО
НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ОТНОСНО ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ
НА СОФТУЕРА И ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЕЛИЯ
РИСК ЗА КАЧЕСТВОТО И РАБОТАТА НА
БИБЛИОТЕКАТА. АКО ТЯ СЕ ОКАЖЕ
ДЕФЕКТНА, ВИЕ ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ
ПО ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ,
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПОПРАВКА.
16. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОСВЕН
ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЪОТВЕТНОТО
ИЗИСКВАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ
ЗАКОН ИЛИ ПРИ СКЛЮЧЕНО ПИСМЕНО
СЪГЛАШЕНИЕ, НИКОЙ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ КОЕТО И
ДА Е ДРУГО ЛИЦЕ, ИМАЩО ПРАВО ДА
МОДИФИЦИРА И/ИЛИ ПОСЛЕДВАЩО
ДА РАЗПРОСТРАНЯВА БИБЛИОТЕКАТА
118 BG
СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ
УСЛОВИЯ, НЕ Е ОТГОВОРЕН КЪМ ВАС
ЗАРАДИ ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ВСЯКАКВИ ОБЩИ, СПЕЦИФИЧНИ,
СЛУЧАЙНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ
ЩЕТИ ИЛИ ТАКИВА, ВЪЗНИКНАЛИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
БИБЛИОТЕКАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАГУБА
НА ДАННИ, НЕТОЧНИ ДАННИ, ЗАГУБИ,
ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ВАС ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА,
ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
ДА РАБОТИ С ДРУГ СОФТУЕР). ГОРНОТО
Е В СИЛА, ДОРИ АКО ПРИТЕЖАТЕЛЯТ
НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ ЛИЦАТА,
РАЗПРОСТРАНЯВАЛИ И МОДИФИЦИРАЛИ
БИБЛИОТЕКАТА, СА БИЛИ НАЯСНО С
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
КРАЙ НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА
Как да прилагате тези правила към
вашите нови библиотеки
Ако разработвате нова библиотека и желаете тя да е
от възможно най-голяма полза за обществото, найдобрият начин да постигнете това е да я направите
свободен софтуер, който всеки може да разпространява
и променя. Можете да го направите като разрешите
разпространението й при тези условия (или при
условията на стандартния Общ Публичен Лиценз).
За да приложите тези правила, добавете следните
обозначения към библиотеката. Най-сигурно е да ги
добавите в началото на всеки файл с изходен код, за
да изразите възможно най-ясно липсата на гаранция;
като всеки такъв файл трябва да съдържа поне
един ред за авторските права и да посочва мястото,
където се намира пълният текст на споменатите
обозначения.
<един ред с името на библиотеката и кратки насоки
какво прави тя>
Защитен с авторски права (С) <година> <име на
автора>
Тази библиотека е свободен софтуер; вие
можете последващо да я разпространявате и/
или модифицирате съгласно правилата на GNU
Ограничен Общ Публичен Лиценз във вида, в който е
публикуван от Фондацията за Свободен Софтуер. По
ваше усмотрение може да използвате версия 2.1 на
този Лиценз или някоя по-нова версия.
Тази библиотека се разпространява с надеждата, че
ще бъде полезна, но БЕЗ ДА СЕ ДАВА КАКВАТО И
ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, включително без гаранциите
по подразбиране, относно ТЪРГОВСКАТА
СТОЙНОСТ НА СОФТУЕРА или ПРИГОДНОСТТА
МУ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. За повече подробности
вижте GNU Ограничен Общ Публичен Лиценз.
Вие трябва да сте получили копие на GNU
Ограничен Общ Публичен Лиценз заедно с
тази библиотека; ако това не е така, пишете на
Фондацията за Свободен Софтуер на адрес Free
Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA.
Също така, добавете информация за контакт с вас по
електронна и обикновена поща.
Ако се налага, вие трябва да получите от вашия
работодател (ако работите като програмист) или
вашето учебно заведение, ако има такова подписан
“отказ от авторските права” за библиотеката.
Например:
Чрез настоящата декларация Yoyodyne, Inc.
се отказва да предявява всякакъв интерес към
авторските права на библиотеката ‘Frob’ (библиотека
за мигащи бутони), написана от Джеймс Рандъм
Хакер.
подписано от Ty Cооn, 1 април 1990г.
Тy Cооn, вицепрезидент
Това е всичко!
Изискуеми изявления за OpenSSL
project, използван в този продукт
Този продукт съдържа OpenSSL (включително
библиотеката Original SSLeay), който Sony използва
по лиценз, предоставен от притежателя на авторското
право. По молба на притежателя на авторското право
на споменатия софтуер Sony осигурява следната
информация и ви моли да я прочетете.
Наименование на пакета: sony-target-grel-openssl0.9.8g-020201.src.rpm
Защитен с авторски права (c) 1998г.-2006г. The
OpenSSL Project. Всички права запазени.
Последващото разпространение и използването
в изходен или двоичен код, било то с или без
модификации, са разрешени, ако са изпълнени
следните условия:
1. Последващото разпространение на изходния
код трябва да съдържа горната информация
за авторски права, този списък с условия и
приложения по-долу отказ от гаранция.
2. Последващото разпространение в двоичен
код трябва да съдържа горната информация
за авторски права, този списък с условия и
приложения по-долу отказ от гаранция, записани
в документацията и/или в другите материали,
разпространявани заедно с продукта.
3. Всички рекламни материали относно функциите
или използването на този софтуер трябва да
съдържат следното съобщение:
“Този продукт съдържа софтуер, разработен от
OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)”
4. Наименованията “OpenSSL Toolkit” и “OpenSSL
Project” не могат да бъдат използвани в
публикации или с цел реклама на продукти,
производни на този софтуер, без да е получено
предварително писмено разрешение за това.
За писмено разрешение, моля, обърнете се към
openssl-core@openssl.org.
5. Продукти, производни на този софтуер, не могат
да бъдат наричани “OpenSSL”, нито “OpenSSL”
може бъде използвано в името им, без да е
получено предварително писмено разрешение от
Този продукт съдържа криптографски софтуер,
разработен от Ерик Янг (eay@cryptsoft.com). Този
продукт съдържа софтуер, разработен от Тим Хъдсън
(tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay Лиценз
Original SSLeay Лиценз
Защитен с авторски права (С) 1995г.-1998г. Ерик Янг
(eay@cryptsoft.com)
Всички права запазени.
Този пакет е SSL разработка, написана от Ерик Янг
(еay@cryptsoft.com).
Тази разработка е написана така, че да бъде
съвместима с Netscapes SSL.
Тази библиотека е свободна за всякакъв вид
използване с търговска и нетърговска цел, докато
са изпълнени изброените по-долу изисквания. Тези
изисквания се отнасят за всички кодове, които се
срещат в този вид разпространение, били те RC4,
RSA, lhash, DES или други кодове, включително
и различни от SSL кода. Към приложената SSL
документация се отнасят същите правила за
авторските права с единствената разлика, че техен
притежател е Тим Хъдсън (tjh@cryptsoft.com).
Авторското право се запазва от Ерик Янг и поради
това никакво обозначение относно авторското право
не може да бъде премахвано.
Ако използвате този пакет в даден продукт, Ерик Янг
трябва да бъде вписан като автор на използваните
части от библиотеката.
Това може да бъде направено под формата на
119 BG
Допълнителна информация
1 OpenSSL
OpenSSL Project за това.
Последващото разпространение под каквато и
да било форма трябва задължително да съдържа
следното съобщение:
“Този продукт съдържа софтуер, разработен
от OpenSSL Project, за използване в OpenSSL
Toolkit” (http://www.openssl.org/)”
ТОЗИ СОФТУЕР Е ПРЕДОСТАВЕН ОТ
OpenSSL PROJECT “ТАКЪВ, КАКЪВТО Е”, БЕЗ
НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ
ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО
НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ
НА СОФТУЕРА И ПРИГОДНОСТТА МУ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА OpenSSL PROJECT ИЛИ
НЕГОВИТЕ СЪТРУДНИЦИ НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ,
КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИФИЧНИ, ТИПИЧНИ
ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ С НАБАВЯНЕ
НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ;
ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ;
ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВА АКТИВНОСТ)
НА КАКВИТО И ДА БИЛО ОСНОВАНИЯ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР,
ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ),
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
СОФТУЕР, ДОРИ АКО СА БИЛИ НАЯСНО С
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
6.
текстово съобщение в началото на програмата или
в нейната документация (онлайн или печатна),
разпространявана с пакета.
Последващото разпространение и използването
в изходен или двоичен код, било то с или без
модификации, са разрешени, ако са изпълнени
следните условия:
1. Последващото разпространение на изходния код
трябва да съдържа информация за авторските
права, този списък с условия и приложения подолу отказ от гаранция.
2. Последващото разпространение в двоичен
код трябва да съдържа горната информация
за авторски права, този списък с условия и
приложения по-долу отказ от гаранция, записани
в документацията и/или в другите материали,
разпространявани заедно с продукта.
3. Всички рекламни материали относно функциите
или използването на този софтуер трябва да
съдържат следното съобщение:
“Този продукт съдържа криптографски софтуер,
разработен от Ерик Янг (eay@cryptsoft.com).“
Думата “криптографски” може да се пропусне,
ако използваните части от библиотеката не са
криптографски :-).
4. Ако използвате какъвто и да било специфичен
Windows код (или производен на него код) от
директорията apps (application code), трябва
задължително да включите следното съобщение:
“Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Тим Хъдсън (tjh@cryptsoft.com)”
ТОЗИ СОФТУЕР Е ПРЕДОСТАВЕН ОТ ЕРИК
ЯНГ “ТАКЪВ, КАКЪВТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ
ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО
НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ
НА СОФТУЕРА И ПРИГОДНОСТТА МУ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА АВТОРЪТ ИЛИ НЕГОВИТЕ
СЪТРУДНИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,
СПЕЦИФИЧНИ, ТИПИЧНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ
ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЩЕТИ,
СВЪРЗАНИ С НАБАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ
СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗИ,
ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА
ДЕЛОВА АКТИВНОСТ), ПОРАДИ КАКВИТО И ДА
БИЛО ОСНОВАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО
СИЛАТА НА ДОГОВОР, ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ), ПРОИЗТИЧАЩИ
ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ
АКО СЪЗДАТЕЛИТЕ СА БИЛИ НАЯСНО С
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Правилата на лиценза и условията за
разпространение за всяка публично достъпна
версия или производна на този код не могат да
бъдат променяни, т.е. този код не може да бъде
просто копиран и поставен под друг лиценз за
разпространение [включително GNU Публичен
120 BG
Лиценз].
FreeType
FreeType Project е защитен с авторски права (C)
1996г.-2000г. на Дейвид Търнър, Робърт Вилхелм и
Върнър Лембърг. Всички права са запазени, освен
описаните по-долу.
PROJECT FREETYPE Е ПРЕДОСТАВЕН “ТАКЪВ,
КАКЪВТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ,
ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ,
КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА СТОЙНОСТ
НА ПРОДУКТА И ПРИГОДНОСТТА МУ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА НИКОЙ ОТ АВТОРИТЕ ИЛИ
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕ
НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е
ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ
НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
FREETYPE PROJECT.
Информация за NetBSD софтуера
BSD Лиценз
Защитен с авторски права (с) 1994г.-2004г NetBSD
Foundation, Inc. Всички права запазени.
Последващото разпространение и използването
в изходен или двоичен код, било то с или без
модификации, са разрешени, ако са изпълнени
следните условия:
1. Последващото разпространение на изходния код
трябва да съдържа информация за авторските
права, този списък с условия и приложения подолу отказ от гаранция.
2. Последващото разпространение в двоичен
код трябва да съдържа горната информация
за авторски права, този списък с условия и
приложения по-долу отказ от гаранция, записани
в документацията и/или в другите материали,
разпространявани заедно с продукта.
3. Всички рекламни материали относно функциите
или използването на този софтуер трябва да
съдържат следното съобщение:
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
NetBSD Foundation, Inc. и нейните сътрудници.
4. Имената на NetBSD Foundation и на нейните
сътрудници не могат да се използват в
публикации или с цел реклама на продукти,
производни на този софтуер, без тяхното
изрично писмено разрешение за това.
ТОЗИ СОФТУЕР Е ПРЕДОСТАВЕН ОТ
УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА И
НЕЙНИТЕ СЪТРУДНИЦИ “ТАКЪВ, КАКЪВТО
Е”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО
УКАЗАНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Матиас Дрочнър за NetBSD Project.
Информация за JPEG
Части от този продукт използват резултатите от
проучванията на Independent JPEG Group.
Наименование на пакета sony-target-grel-libjpeg-6b020201.src.rpm.
Това, което трябва да е ясно:
1. Ние не обещаваме, че този софтуер ще работи.
(Но ако откриете някакви дефекти, моля,
уведомете ви!)
2. Можете да използвате този софтуер за каквато
цел пожелаете. Не е необходимо да плащате за
него.
3. Нямате право да претендирате, че вие сте
разработили този софтуер. Ако го използвате
в дадена програма, е необходимо да поместите
съобщение във вашата документация, че сте
използвали IJG кода.
Правна информация:
Авторите на този софтуер не дават НИКАКВИ
ГАРАНЦИИ или представяне, изрично указани или
подразбиращи се относно този софтуер, неговото
качество, точност, търговската му стойност или
пригодността му за определена цел. Този софтуер се
предоставя “ТАКЪВ, КАКЪВТО Е”, и вие, неговите
потребители, поемате целия риск относно качеството
и точността му.
Този софтуер е защитен с авторски права (с) 1991г.1998г. Томас Г. Лейн.
Всички права са запазени, с изключение на
описаните по-долу.
Имате право безплатно да използвате, копирате,
модифицирате и разпространявате този софтуер (или
части от него) за каквато и да е цел, ако спазвате
следните условия.
(1) Ако разпространявате някаква част от изходния
код на този софтуер, е необходимо да бъде включен
този файл ПРОЧЕТИ МЕ заедно с информацията
за авторските права и липсата на гаранция,
без тя да бъде променяна; в придружаващата
документация трябва да бъде ясно указано, ако има
извършени допълнения, изтривания или промени в
оригиналните файлове.
(2) Ако разпространявате само код за изпълними
файлове, то придружаващата документация трябва
да съдържа съобщение “този софтуер се основава
отчасти на работата на Independent JPEG Group”.
(3) Имате право да използвате този софтуер, само ако
поемете пълна отговорност за всякакви нежелани
последствия; авторите не поемат НИКАКВА
ОТГОВОРНОСТ за каквито и да било щети.
Тези условия се прилагат към всеки софтуер,
производен от или базиран на IJG кода, а не само към
немодифицирана библиотека. Ако използвате нашия
продукт, е необходимо да ни уведомите за това.
НЕ се дава право за използването на името на автора
или името на компанията в реклама или публикация
121 BG
Допълнителна информация
СТОЙНОСТ НА СОФТУЕРА И ПРИГОДНОСТТА
МУ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА УПРАВИТЕЛИТЕ НА
ФОНДАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НЕ
НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ,
КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИФИЧНИ,
ТИПИЧНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЩЕТИ,
СВЪРЗАНИ С НАБАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ
СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗИ,
ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ
НА ДЕЛОВА АКТИВНОСТ), НА КАКВИТО И ДА
БИЛО ОСНОВАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО
СИЛАТА НА ДОГОВОР, ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ), ПРОИЗТИЧАЩИ
ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ
АКО СА БИЛИ НАЯСНО С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА
ТАКИВА ЩЕТИ.
Съгласно правилата на лиценза относно софтуера,
споменат в този документ, е необходимо да поместим
следната информация:
Този продукт съдържа софтуер, разработен от Адам
Глас.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от Бил
Пол.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от Чарлз
М. Ханъм.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Кристиан Е. Хопс.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Кристофър Г. Деметриу.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Кристофър Г. Деметриу за NetBSD Project.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Христос Зулас.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Гарднър Бучанън.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от Гордън
У. Рос.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Джонатан Стоун за NetBSD Project.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Мануел Боуер.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от Ролф
Гросман.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от TooLs
GmbH.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
NetBSD Foundation, Inc. и нейните сътрудници.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Университета в Калифорния, Бъркли и неговите
сътрудници.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Университета в Калифорния, Лабораторията Лорънс
Бъркли и техните сътрудници.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от
Университета в Калифорния, Лабораторията Лорънс
Бъркли.
Този продукт съдържа софтуер, разработен от Wasabi
Systems, Inc. за NetBSD Project.
относно този софтуер или производни на него
продукти. За този софтуер може да се използва само
наименованието “софтуер на Independent JPEG
Group”.
Ние даваме специално разрешение и насърчаваме
използването на този софтуер като основа за
продукти, разпространявани с търговска цел, при
условие, че продавачът поеме всички свързани с
продукта гаранции и отговорности.
Информация за PuTTY софтуера
Този продукт съдържа някои кодове от приложението
PuTTY.
Пакет на източника: putty-0.58.tar.gz
Текст на Лиценза: http://www.chiark.greenend.org.
uk/~sgtatham/putty/licence.html
PuTTY е защитен с авторски права 1997г.-2006г.
Саймън Татхам.
Авторски права върху части на софтуера имат също
и Робърт де Бат, Йорис ван Рантуик, Делян Делчев,
Андреас Шулц, Йероен Масар, Уез Фурлонг, Николас
Бари, Джъстин Брадфорд, Бен Харис, Малкълм Смит,
Ахмад Калифа, Маркус Кун и CORE SDI S.A.
Всеки има право да получи безплатно копие
на този софтуер и свързаните с него файлове с
документация (наричани с общото наименование
“Софтуерът”), да се разпорежда със Софтуера без
ограничение, включително без ограничение на
правото да използва, копира, модифицира, обединява,
публикува, разпространява, прелицензира и/или да
продава копия на Софтуера и да разрешава на хората,
на които предоставя Софтуера да извършват същото,
ако са спазени следните условия:
Във всички копия или значителни части на Софтуера
трябва да се съдържа гореописаната информация
относно авторските права и този списък с условия.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ “ТАКЪВ,
КАКЪВТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ,
ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА
СТОЙНОСТ НА СОФТУЕРА, ПРИГОДНОСТТА
МУ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЛИПСАТА НА
НАРУШЕНИЯ СПРЯМО ПРАВАТА НА ТРЕТИ
ЛИЦА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
САЙМЪН ТАТХАМ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ПРИЧИНЕНИ
ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА
ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ
ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ
ВРЪЗКА С ТОЗИ СОФТУЕР, ОТ НЕГОВАТА
УПОТРЕБА ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗПОРЕЖДАНЕ С
НЕГО.
Информация за fdlibm софтуера
@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18
Защитен с авторски права (C) 1993г.на Sun
Microsystems, Inc. Всички права запазени.
Разработен от SunSoft, служба на Sun Microsystems,
Inc.
122 BG
Имате право безплатно да използвате, копирате,
модифицирате и разпространявате този софтуер, при
условие че описаната тук информация бъде запазена
непроменена.
Информация относно Root Certificates
В допълнение може да кажем, че компонентите
Runtimes и Runtime може да съдържат един или
повече основни сертификати (наричани по-нататък с
наименованието “Root Certificates”). Възможно е да
не успеете да модифицирате Root Certificates.
Информация за Nano-XML
Защитен с авторски права (C) 2000г.-2002г Марк де
Шемакер. Всички права запазени.
Този софтуер се предоставя “такъв, какъвто е”, без
никакви изрично указани или подразбиращи се
гаранции. При никакви обстоятелства авторите не
са отговорни за каквито и да е щети, възникнали във
връзка с употребата на този софтуер.
Всеки има право да използва този софтуер за
каквато и да е цел, включително в приложения с
търговска цел, да го променя и последващо да го
разпространява, ако са спазени следните условия:
1.
Същността на този софтуер не трябва да бъде
погрешно представена; вие не можете да
претендирате, че сте разработили оригиналния
софтуер. Ако използвате този софтуер в продукт,
би било добре, ако има съобщение за това в
документацията на продукта, но такова не е
задължително.
2.
Ако променените версии на софтуера, промените
трябва ясно да бъдат обозначени като такива, а
не погрешно да се представят като оригинален
софтуер.
3.
Тази информация не може да бъде премахната
или променена при разпространение на
софтуера под каквато и да е форма.
MPEG-4 AVC и VC-1
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН С АVС
ПАТЕНТЕН ЛИЦЕНЗ И VС-1 ПАТЕНТЕН ЛИЦЕНЗ
ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА И НЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ,
И СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА РАЗКОДИРАНЕ НА ВИДЕО
СИГНАЛ, ТАКА ЧЕ ТОЙ ДА СЪОТВЕТСТВА НА
АVС СТАНДАРТА (“АVС ВИДЕО”) И/ИЛИ VС-1
СТАНДАРТА (“VС-1 ВИДЕО”), КОЙТО Е КОДИРАН
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА, А
НЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕН ОТ
ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ДОСТАВЯ
АVС ВИДЕО И/ИЛИ VС-1 ВИДЕО. НЕ СЕ
ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ДРУГ ВИД УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Curl лиценз
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Защитен с авторски права (с) 1996г.-2009г. Даниел
Стенбърг, <daniel@haxx.se>.
ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА
ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ
ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ
ВРЪЗКА С ТОЗИ СОФТУЕР, ОТ НЕГОВАТА
УПОТРЕБА ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗПОРЕЖДАНЕ С
НЕГО.
Допълнителна информация
Всички права запазени.
Имате право безплатно да използвате, копирате,
модифицирате и разпространявате този софтуер за
каквато и да е цел, при положение, че всички копия
съдържат гореописаната информация за авторските
права и този списък с условия за използване.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ “ТАКЪВ,
КАКЪВТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ,
ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА
СТОЙНОСТ НА СОФТУЕРА, ПРИГОДНОСТТА
МУ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЛИПСАТА НА
НАРУШЕНИЯ СПРЯМО ПРАВАТА НА ТРЕТИ
ЛИЦА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ПРИЧИНЕНИ
ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА
ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ
ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ
ВРЪЗКА С ТОЗИ СОФТУЕР, ОТ НЕГОВАТА
УПОТРЕБА ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗПОРЕЖДАНЕ С
НЕГО.
Освен по описаните тук начини, името на
притежателя на авторското право не може да се
използва за реклама или друг вид подпомагане на
продажбата, употребата или друг вид разпореждане
с този Софтуер, без предварително писмено
разрешение от притежателя на авторското право.
Информация за expat
Защитен с авторски права (с) 1998г.1999г., 2000г. Thai
Open Source Software Center Ltd и Кларк Купър.
Защитен с авторски права (с) 2001г., 2002г., 2003г.
Expat maintainers.
Всеки има право да получи безплатно копие
на този софтуер и свързаните с него файлове с
документация (наричани с общото наименование
“Софтуерът “), да се разпорежда със Софтуера без
ограничение, включително без ограничение на
правото да използва, копира, модифицира, обединява,
публикува, разпространява, прелицензира и/или
да продава копия на Софтуер,а и да разрешава на
хората, на които предоставя Софтуера, да извършват
същото, ако са спазени следните условия:
Във всички копия или значителни части на Софтуера
трябва да се съдържа гореописаната информация
относно авторските права и този списък с условия.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ “ТАКЪВ,
КАКЪВТО Е”, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ,
ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИТЕ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА
СТОЙНОСТ НА СОФТУЕРА, ПРИГОДНОСТТА
МУ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЛИПСАТА НА
НАРУШЕНИЯ СПРЯМО ПРАВАТА НА ТРЕТИ
ЛИЦА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ПРИЧИНЕНИ
123 BG
Речник на термините
AVCHD
AVCHD представлява формат с висока резолюция
за цифрови видеокамери и служи за запис на
сигнали с SD (стандартна резолюция) или HD
(висока резолюция) по спецификация 1080i*
или спецификация 720p** на DVD дискове чрез
използването на високоефективни технологии
на компресирано кодиране. Форматът MPEG-4
AVC/H.264 е предназначен за компресиране на
видео данните, а Dolby Digital или Линейната
PCM система - за компресиране на аудио данните.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен да
компресира изображения с по-голяма ефективност
от стандартните формати за компресиране на
изображения. Форматът MPEG-4 AVC/H.264
позволява видео сигнал с висока резолюция (HD),
заснет с цифрова видеокамера, да бъде записан на
DVD дискове по същия начин, както телевизионен
сигнал със стандартна резолюция (SD).
* Спецификация с висока резолюция, която
съчетава 1080 ефективни линии на сканиране с
презредов формат.
** Спецификация с висока резолюция, която
съчетава 720 ефективни линии на сканиране с
прогресивен формат.
BD-ROM
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) са
дискове, произвеждани с търговски цели, които
имат същия капацитет за съхранение на данни
както и BD дисковете, изброени по-долу. За разлика
от обикновените носители на филмово и видео
съдържание, тези дискове притежават разширени
възможности, като например интерактивно
съдържание, функции на менюто, използващи
помощни менюта, избор на субтитрите и изреждане
на кадри. Въпреки че BD-ROM дисковете могат да
съдържат всякакъв вид данни, повечето BD ROM
дискове се използват за запис на филми във формат
с висока резолюция за възпроизвеждане на Blu-ray
Disc/DVD плейъри.
Blu-ray Disc (BD)
Това е дисков формат, разработен за запис/
възпроизвеждане на видео материали с висока
резолюция (HD) (За HDTV и други), както и
за съхранение на големи масиви с данни. На
еднослойните BD дискове могат да бъдат съхранени
до 25 GB, а на двуслойните - до 50 GB данни.
DCS (Digital Cinema Sound) (Звук за
цифрово кино)
BD-J приложение
В сътрудничество със Sony Pictures Entertainment,
Sony извършва измерване на звуковата среда на
своите студия и интегрира данните от измерването
посредством DSP (Процесор за цифрови сигнали)
технологията на Sony, за да разработи “Digital Cinema
Sound” (Звук за цифрово кино). “Digital Cinema
Sound” (Звук за цифрово кино) пресъздава в домашни
условия идеалната звукова среда от киносалоните
така, както го е замислил филмовият режисьор.
BD-R
Digital Cinema Auto Calibration
(Автоматично калибриране за
цифрово кино)
Форматът BD-ROM поддържа Java за интерактивни
функции.
“BD-J” позволява на създателите на интерактивни
BD-ROM заглавия почти неограничени
възможности.
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) е еднократно
записваем Blu-ray Disc, който има същия капацитет
за съхранение на данни както и BD дисковете,
изброени по-долу. Тъй като записването на данните
може да бъде само еднократно и дискът не може
да бъде презаписан, BD-R дисковете са подходящи
за архивиране на ценни данни или за съхранение и
разпространение на видео материали.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) е многократно
записваем и презаписваем Blu-ray Disc, който има
същия капацитет за съхранение на данни както и
BD дисковете, изброени по-долу. Възможността за
презапис на данните дава огромни възможности
при използването на приложения за редактиране и
отместване във времето.
124 BG
Digital Cinema Auto Calibration бе разработено
от Sony, за да измерва и задава автоматично
настройките на говорителите според средата, в която
слушате за кратко време.
Dolby Digital
Този формат за кино звук е по-усъвършенстван
от Dolby Surround Pro Logic. В този формат,
говорителите за съраунд звук извеждат стерео
звук с разширен честотен диапазон, а звукът за
нискочестотния субуфер е в отделен канал. Този
формат се нарича също и “5.1”, като субуферният
канал е предназначен за 0.1 канал (защото
функционира само когато е необходим нискочестотен
ефект). Всички шест канала в този формат се
записват отделно за по-добро отделяне на каналите.
Освен това, тъй като данните за всички канали се
обработват в цифров вид, появата на смущения е
сведена до минимум.
Dolby Digital Plus
Разработена като продължение на Dolby Digital,
тази технология за аудио кодиране поддържа 7.1
многоканален съраунд звук.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II извежда пет пълночестотни
изходни канала от 2-канални източници. Това се
постига чрез използването на модерен матричен
съраунд декодер с висока чистота, който извлича
пространствените характеристики на оригиналния
запис, без да добавя нови звуци или тонални
оттенъци.
Кино режим
Кино режимът се използва за стерео телевизионни
предавания и за всички програми, кодирани с Dolby
Surround. Резултатът е подсилена насоченост на
звуковото поле, доближаваща се до качеството на
разделения 5.1-канален звук.
Музикален режим
Музикалният режим се използва за всякакви стерео
музикални записи и осигурява широко и дълбоко
звуково пространство.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD е кодираща технология без загуба на
данни, която поддържа до 8 канала многоканален
съраунд звук за новото поколение оптични
дискове. Възпроизведеният звук е едно към едно с
оригиналния източник.
Технология за компресия на цифрови аудио данни,
разработена от DTS, Inc. Тази технология поддържа
5.1-канален съраунд звук. Задният канал е стерео,
а звукът за нискочестотния субуфер е в отделен
канал. DTS осигурява същите 5.1 отделни канали,
използвани за възпроизвеждането на висококачествен
цифров звук. Доброто отделяне на каналите се
постига като данните за всички канали се записват
отделно и се обработват в цифров вид.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD е разработен като разширение на формата
DTS Digital Surround. Той поддържа максимална
семплираща честота 96 kHz и 7.1 многоканален
съраунд звук.
DTS-HD High Resolution Audio има максимална
скорост на прехвърляне 6 Mbps, с компресия, при
която се губят данни (Lossy).
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio има максимална скорост на
прехвърляне 24.5 Mbps и използва компресия без
загуба на данни (Lossless). DTS-HD Master Audio
отговаря на максимална семплираща честота 192 kHz
и максимум 7.1 канала.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI е интерфейс, който поддържа видео и аудио
сигнали в единична цифрова връзка и ви позволява
да се насладите на висококачествена цифрова
картина и звук. Спецификацията HDMI поддържа
HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)
технология за защита авторските права, снабдена с
кодираща технология за цифрови видео сигнали.
Презредов формат (Презредово
сканиране)
Презредовият формат е NTSC стандартен метод за
извеждане на телевизионни изображения при 30
кадъра за секунда. Всеки кадър се сканира два пъти –
редувайки се между четните сканиращи линии и след
това нечетните сканиращи линии, 60 пъти в рамките
на една секунда.
LTH (Low to High)
LTH е звукозаписна система, поддържаща BD-R
дискове с органични пигменти.
125 BG
Допълнителна информация
Като един от методите за декодиране на формата
Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic извежда
четири канала от 2-канален звук. Сравнен с
предишната система Dolby Surround, Dolby Surround
Pro Logic репродуцира преминаването на звука
отляво надясно по-естествено и локализира звуците
по-прецизно. За да се възползвате максимално
от Dolby Surround Pro Logic, трябва да имате два
говорителя за съраунд звук и един централен
говорител. Говорителите за съраунд звук извеждат
моно звук.
DTS
Parental Control (Родителски
контрол)
Функция на BD/DVD дисковете за ограничаване
на възпроизвеждането им според възрастта
на потребителите, в съответствие с нивото на
ограничение за всяка страна. Ограничението
е различно за различните дискове; когато бъде
активирано, възпроизвеждането спира напълно,
сцените с насилие се прескачат или се заменят с
други сцени и така нататък.
PhotoTV HD
“PhotoTV HD” ви осигурява снимки с висока
детайлност на изображението и фотографско
изражение на по-приглушените текстури и цветове.
Ако свържете Sony “PhotoTV HD”-съвместими
устройства посредством HDMI кабел, ще можете да
се насладите на цял нов свят от снимки със спиращо
дъха Full HD качество. Например, деликатната
текстура на човешката кожа, цветята, пясъка и
вълните вече може да бъде показана на голям екран с
прекрасно фотографско качество.
Pop-up menu (Помощно меню)
Това е меню с увеличени възможности за работа с
BD-ROM. Помощното (pop-up) меню се извежда,
когато натиснете бутона POP UP/MENU по време на
възпроизвеждане и може да бъде използвано, докато
възпроизвеждането продължава.
Прогресивен формат
(Последователно сканиране)
За разлика от презредовия формат, прогресивният
формат може да възпроизведе 50-60 кадъра за
секунда, като възпроизведе всички сканиращи линии
(525 линии за NTSC системата). Цялостното качество
на картината се подобрява и снимките, текста и
хоризонталните линии се извеждат по-изострени.
Този формат е съвместим с 525 или 625 прогресивния
формат.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
В последно време се наблюдава бързото
разпространение на DVD носители, цифрово
излъчване и други висококачествени носители.
За да се погрижи деликатните нюанси на тези
висококачествени носители да бъдат предадени
без влошаване на картината, Sony разработи
технология, наречена “S-AIR” за радио предаването
на цифрови аудио сигнали без компресия и включи
тази технология в модели EZW-RT10/EZW-RT10А/
EZW-T100.
Тази технология предава цифрови аудио сигнали
без компресия, използвайки 2.4 GHz обхват на ISM
обхвата (Industrial, Scientific, and Medical band –
индустриален, научен и медицински обхват), който се
ползва от безжични LAN и Bluetooth приложения.
126 BG
x.v.Colour
x.v.Colour е познат термин за стандарта xvYCC,
предложен от Sony.
xvYCC е международен стандарт за цветовото
пространство на видео сигнала. Този стандарт може
да възпроизведе по-широк цветови диапазон от
използвания понастоящем стандарт за излъчване.
24p True Cinema
Филмите, заснети с филмова камера, се състоят от 24
кадъра в секунда.
Тъй като конвенционалните телевизори (както
катодно-лъчевите, така и с плоски панели) извеждат
кадрите в интервал 1/60 или 1/50 от секундата, 24-те
кадъра не се появяват равномерно.
Когато свържете устройството към телевизор
с функция 24p, плейърът извежда всеки кадър
с интервал 1/24 от секундата – същият, с който
първоначално е била заснета лентата в кинокамерата,
като по този начин възпроизвежда съвсем точно
оригиналното киноизображение.
Азбучен указател
Числа
24p True Cinema
111
A-Z
A/V SYNC
45
Attenuate – AUDIO
82
Attenuate – TV
81
Audio DRC
81
AVCHD
99, 108
BD Data
46
BD Интернет връзка
84
BDAV
99
BD-Live
45
BDMV
99
BD-R
108
BD-RE
108
Blu-ray Disc
109
CD
46, 99
Child Lock
75
Cinema Conversion Mode
80
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration)
69, 109
DEMO
75
DIGITAL MEDIA PORT
58
DIMMER
74
Disc Lock
39
Dolby Digital
51, 109
Dolby Digital Plus
109
Dolby Pro Logic II
109
Dolby Surround Pro Logic
109
Dolby TrueHD
109
DTS
51, 110
DTS-HD
110
DVD
38, 99
DYNAMIC BASS
52
FM MODE
54
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI)
81
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
110
HDMI настройки
85
Instant Advance
39
Instant Replay
39
LTH
110
NAME IN
57
NIGHT
52
One-Touch Play
40
OPTIONS
48
OSD
86
PAIRING
63
PARENTAL CONTROL
110
PhotoTV HD
49, 110
POP UP/MENU
41
RDS
57
Resume Play
41
RF CHANE
64
S-AIR
4, 59, 110
S-AIR ID
60
S-AIR приемник
59
S-AIR ID
60, 64
S-AIR MODE
61
S-AIR STBY
62
SLEEP
74
SLEEP MENU
74
SYSTEM MENU 35, 45, 53, 60, 61,
62, 63, 64, 74, 75
TONE
53
TV Type
79
x.v.Colour
81, 111
Лицензна информация
за софтуера
111
А-Я
Автоматично извеждане на
информация
86
Автоматично калибриране 69, 82
Аудио настройки
81
Аудио настройка
на BD дискове
81
Видео настройки
79
Възстановяване на
възпроизвеждането
41
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
99
Дисплей на предния панел
13
Заден панел
14
Звук
83
Звуков ефект
82
Звук от мултиплексно
предаване
52
80
Изходен видео формат
Интернет настройки
87
Информация за системата
86
Лесна настройка
(Easy Setup)
31, 88
Меню на BD/DVD диска
83
Мрежови настройки
87
Настройки за гледане
на BD/DVD дискове
83
Настройки за файлове
със снимки
85
Настройки на говорителя 70, 82
Ниво
71
Разстояние
71
Свързване
70
Нулиране
89
Обновяване
78
Обновяване чрез Интернет
78
Парола
84
Преден панел
12
Презредов формат
110
Прогресивен формат
110
Пропорция на екрана за DVD
дискове
79
Ракурс
40
Регионален код
100
Регионален код за Родителски
контрол
83
Режим на готовност
86
Режим пауза
81
Родителски контрол
39
Родителски контрол за BD
дискове
83
Родителски контрол за DVD
дискове
83
Скорост за изреждане
на снимки
85
Скрийн сейвър
86
Слой за възпроизвеждане на
хибриден диск
84
Списък с езикови кодове
105
Субтитри
83
Тест сигнал
71
Управление на HDMI
(Control for HDMI)
40, 66, 85
Усилвател за съраунд звук
59
Устройство за дистанционно
управление
9
Формат на екрана
79
127 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising