Sony | PS-HX500 | Sony PS-HX500 Грамофон с възможност за запис на High-Resolution аудио Инструкции за експлоатация

4-585-834-11 (2) (BG)
Стереосистема
с грамофон
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Слушане на плоча
Записване от плоча
Поддръжка
Допълнителна
информация
PS-HX500
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер
се намират на задния панел. Запишете ги
в предоставените по-долу места. Правете
справка с тези номера винаги когато се
свързвате с търговеца на Sony относно
този продукт.
Модел № PS-HX500
Сериен №________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте това устройство
на дъжд или влага.
Адаптерът за променлив ток е за
използване в сухи помещения на закрито.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на въздей­
ствието на открити източници на пламък
(например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
и разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за
книги или вграден шкаф.
Адаптерът за променлив ток не трябва
да бъде покриван с нищо и трябва да се
използва само при околна температура
до 40 °C.
Уредът не е изключен от електрическата
мрежа, докато е свързан към електри­
чески контакт, дори и самият уред да
е изключен.
2
Тъй като за изключването на адаптера за
променлив ток от електрическата мрежа
се използва основният му щепсел,
включете го в леснодостъпен
електрически контакт.
Ако забележете нещо необичайно
във функционирането му, изключете го
незабавно от променливотоковия контакт.
Адаптерът за променлив ток не може да
се ремонтира и употребата му трябва да
бъде прекратена незабавно, когато се
повреди.
ВНИМАНИЕ:ОПАСНОСТ ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО
НА СУХИ МЕСТА
Поляритет на извода за постоянен ток
на адаптера за променлив ток

Съобщение за потребителите:
следната информация е приложима
само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи директивите
на ЕС.
Този продукт е произведен от или
от името на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано
на законодателството на Европейския
съюз, трябва да бъдат отправяни към
упълномощения представител,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията,
прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
За клиентите в Европа
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не трябва
да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци. Вместо това той трябва
да бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на този продукт,
ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на този продукт.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт
се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който
сте закупили продукта.
Валидността на обозначението CE
е ограничена само до тези държави,
където се прилага законово, основно
държавите в ЕИП (Европейското
икономическо пространство).
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени в Наредбата
за ЕМС, при използване на свързващ
кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Характеристики
PS-HX500 е стереосистема
с грамофон, предназначена за
аналогово възпроизвеждане на плочи.
Като свържете компютър с грамофона,
ще можете да използвате приложение
за запис, създадено изключително
за този грамофон, за да записвате
аудиописти от плочата като източници на
аудио с висока разделителна способност.
Можете да възпроизвеждате записаните
източници на аудио с висока раздели­
телна способност или като ги
прехвърлите на съвместимо аудио­
устройство, или като използвате
компютърен софтуер, който поддържа
възпроизвеждане на аудио с висока
разделителна способност.
Използване на грамофона
ви за първи път
Първо трябва да сглобите грамофона си.
Внимателно прочетете инструкциите
в това ръководство и сглобете грамофона.
(Вижте стр. 9.)
Слушане на плоча
Грамофонът ви няма вграден
високоговорител. За да слушате плоча,
трябва да свържете аудиоустройство,
например стереосистема или усилвател,
към грамофона чрез предоставените
кабели PHONO и да възпроизведете
плочата. (Вижте стр. 14.)
Записване на аудиописти
на компютър
Трябва да свържете компютър към
грамофона си чрез USB порта и да
инсталирате приложението Hi-Res Audio
Recorder на компютъра. (Вижте стр. 18.)
Забележка
Грамофонът ви не е аналогов плейър за записи,
предназначен за използване от DJ (Disk Jockey).
Спирането на въртенето на плочата или
обръщането на посоката му с ръка може
да доведе до неизправности.
3
Относно ръководствата
Инструкции за
експлоатация
(настоящото
ръководство)
Описва основните
операции за грамофона
ви, включително
сглобяването му,
възпроизвеждането
и записването от плоча,
както и поддръжката
на системата, намиране
на консумативи
и отстраняване на
неизправности.
Помощ за Hi-Res
Audio Recorder
(онлайн ръководство)
Описва операциите на
приложението Hi-Res
Audio Recorder за запис
на аудиописти от плоча
на компютър. За да
прегледате помощта,
посетете адрес
http://rd1.sony.net/help/
ha/hrar/.
Забележка
За да използвате
приложението Hi-Res Audio
Recorder, трябва да се
свържете към интернет и да
изтеглите и инсталирате
приложението на
компютър.
4
Съдържание
Данни на собственика.................... 2
Характеристики.............................. 3
Относно ръководствата................. 4
Части и бутони за управление...... 6
Първи стъпки
Допълнителна информация
Предпазни мерки..........................23
Отстраняване
на неизправности..........................23
Гаранционна карта
и ремонтни услуги........................ 25
Разопаковане.................................. 8
Спецификации.............................. 26
Сглобяване на грамофона............ 9
Уебсайтове
за поддръжка за клиенти.............27
Поставяне на капака
против прах.................................... 13
Индекс.............................................27
Слушане на плоча
Свързване
на аудиоустройство.......................14
Възпроизвеждане на плоча......... 15
Записване от плоча
Записване на аудиописти
на компютър...................................18
Поддръжка
Почистване на иглата................... 20
Замяна на иглата.......................... 20
Замяна
на задвижващия ремък................ 21
Почистване на капака против
прах и корпуса на грамофона......22
5
Части и бутони за управление
Отпред
Шпиндел (стр. 9)
Гумена подложка (стр. 8, 10)
Платер (стр. 8, 9)
Поставете платера на шпиндела, когато
сглобявате грамофона си. Той има увит
на задната страна задвижващ ремък.
Въртящ превключвател SPEED/POWER
(стр. 16, 19)
Завъртете копчето, за да включите/
изключите грамофона си, или изберете
скоростта на въртене, подходяща за
възпроизвеждането на плочата.
Капак срещу прах (стр. 8, 13)
Панти на капака срещу прах
(стр. 8, 13)
Противотежест (стр. 8, 11)
Завъртете противотежестта, за да регули­
рате баланса на рамото и натиска на
иглата, след като сглобите грамофона си.
6
Копче против пързаляне
(стр. 10, 12)
Завъртете това копче, за да регулирате
силата против пързаляне, след като
сглобите грамофона си.
Заключване на рамото
(стр. 11, 16, 17)
Заключете рамото, за да го защитите
срещу физически вибрации, когато нямате
намерение да възпроизвеждате плоча.
Лост за повдигане на рамото
(стр. 16)
Използвайте този лост, за да повдигнете
или спуснете рамото. Рамото се спуска
бавно.
Стойка за рамото (стр. 11, 17)
Поставете рамото тук, когато не
възпроизвеждате плоча.
Рамо (стр. 10, 16, 17)
Корпус на касетата (стр. 21)
Игла (стр. 21)
Глава (стр. 16)
Забележка
Иглата е високопрецизен компонент.
Използвайте внимателно, за да избегнете
повреда.
Отзад
Превключвател PHONO/LINE
(стр. 14)
Използвайте този превключвател, за да
изберете типа аудиоизход, подходящ за
свързаното ви аудиоустройство, например
стереосистема или усилвател.
 USB порт (Тип B) (стр. 18)
Използвайте този порт, за да свържете
компютър за запис.
 DC IN (стр. 15)
Аудиоизход (стр. 14)
 Извод за заземяване (стр. 14)
7
• Панти на капака срещу прах (2)
Първи стъпки
Разопаковане
Уверете се, че разполагате с всички
предоставени аксесоари, изброени
по-долу. Ако откриете, че нещо липсва,
се свържете с търговеца си или
уебсайта за поддръжка за клиенти.
(Вижте стр. 27.)
• Адаптер за променлив ток (1)
• Платер (със задвижващ ремък) (1)
• Кабели PHONO с проводници
за заземяване (1)
• Гумена подложка (1)
• USB кабел (1)
• Противотежест (1)
• Капак срещу прах (1)
• Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство)
• Гаранционна карта
• Карта за регистрация на собственика
(за клиенти в USA)
Забележка
Запазете опаковъчните материали, в случай
че трябва да транспортирате грамофона си
за поправка.
• Адаптер за 45 оборота/мин (1)
Поставете адаптера на шпиндела за
възпроизвеждане на 17-сантиметрови
плочи.
8
Сглобяване
на грамофона
Забележка
Не свързвайте грамофона към електрически
контакт чрез адаптера за променлив ток,
докато не приключите сглобяването.
• Поставете устройството на равна
повърхност.
• Избягвайте поставянето на устрой­
ството в близост до електрически
уреди (например телевизор, сешоар
или флуоресцентна лампа), които могат
да причинят бръмчене или шум.
• Поставете устройството на място,
където няма да е обект на вибрация,
например от високоговорители,
затръшване на врати и др.
• Пазете устройството далеч от директна
слънчева светлина, екстремни темпе­
ратури и прекомерна запрашеност
и влага.
• Пазете устройството далеч от
електронни устройства, които може
да излъчват радиовълни или
електромагнитен шум.
1 Поставете платера върху
шпиндела.
Поддържайте платера равен, докато
го поставяте върху шпиндела.
Първи стъпки
Предпазни мерки
при поставянето
Поставяне на платера
Платер
Шпиндел
Ролка на
мотора
Забележка
Дръжте платера стабилно, за да не го
изпуснете, защото може да причини
нараняване или да повреди грамофона ви.
2Завъртете платера в позиция,
където можете да видите ролката
на мотора през правоъгълния
отвор с краищата от червена
лента, залепена на платера.
Червена
лента
Ролка на
мотора
9
3Отлепете лепящата лента,
издърпайте и задръжте червената
лента, след което поставете
задвижващия ремък около
ролката на мотора.
Регулиране на баланса
на рамото
Регулирайте баланса на рамото, за да го
поддържате хоризонтално балансирано
(баланс на нула), за да се указва пра­
вилен натиск на иглата върху плочата.
1 Отстранете защитното покритие
на иглата.
Защитно
покритие
на иглата
Забележка
Забележка
•Не извивайте задвижващия ремък.
•Отстранете, когато закачите задвижващия
ремък около ролката на мотора.
4Поставете гумената подложка
върху платера.
Забележка
Уверете се, че грапавата страна на гумената
подложка сочи нагоре. Задната страна на
подложката е указана с печат на SONY.
10
Отстранете защитното покритие от иглата
внимателно, за да не я повредите.
2Уверете се, че калибрирания
номер „0“ на копчето срещу
пързаляне е подравнен
с референтната линия.
Копче против
пързаляне
3Прикрепете противотежестта
на задната част на рамото.
Леко натиснете навътре противо­
тежестта и завъртете в посоката
на стрелката, докато лицето на
калибрирания пръстен се приближи
до бялата линия на рамото.
5Завъртете противотежестта
по часовниковата стрелка или
обратно на нея, докато рамото
се балансира хоризонтално.
Противотежест
Бяла линия
Забележка
Съвет
Можете да завъртите противотежестта по
часовниковата стрелка, за да я преместите
навън, или обратно на часовниковата
стрелка (в посоката на черната стрелка
по-горе), за да я преместите навътре.
Внимавайте върхът на иглата да не се
допира до гумената подложка или платера,
докато регулирате баланса на рамото.
Първи стъпки
Може да намерите за по-лесно да
регулирате баланса на рамото, като
завъртате противотежестта по малко
наведнъж, и я пускате от ръцете си,
за да проверите дали е балансирана.
6Поставете рамото обратно върху
стойката.
4Отключете заключването
на рамото и го повдигнете
от стойката.
Заключване за рамото
11
Регулиране на натиска
на иглата и силата срещу
пързаляне
След като балансирате хоризонтално
рамото, регулирайте натиска на иглата
и силата срещу пързаляне.
1 Завъртете само калибрирания
пръстен на противотежестта, за да
преместите калибрирания номер
„0“ на пръстена до подравняване
с бялата линия на рамото.
Съвет
За всяка касета се препоръчва подходяща
стойност на натиск на иглата. За да
защитите иглата и плочата от повреда,
регулирайте натиска на иглата до
препоръчаното ниво. На грамофона
си настройте натиска на иглата на „3“.
3Завъртете копчето против
пързаляне, за да преместите
калибрирания номер „3“ до
подравняване с референтната
линия.
Калибриран
пръстен
Забележка
Не завъртайте противотежестта заедно
с калибрирания пръстен.
2Завъртете противотежестта
обратно на часовниковата
стрелка, за да преместите
калибрирания номер „3“ на
калибрирания пръстен до
подравняване с бялата линия
на рамото.
12
Съвет
•Регулирането против пързаляне се
изисква, за да се приложи правилната
сила против пързаляне, която се
противопоставя на насочената навътре
сила, която се създава от въртящия се
платер, докато се възпроизвежда плоча.
•Трябва да настроите силата против
пързаляне на същата стойност като тази
на натиска на иглата в Стъпка 2.
Поставяне на капака
против прах
1 Поставете предоставените панти
за капака против прах, в гнездата
за тях на капака против прах.
Когато носите този продукт, дръжте
здраво долната част на продукта, както
е показано по-долу. Неправилното
придържане може да доведе до
изпускане на продукта, което да доведе
до неизправности и наранявания.
Първи стъпки
Гнезда за пантите
Забележки относно
пренасянето на този
продукт
Панти на капака срещу прах
2Подравнете поставените панти
с гнездата за тях в задната част
на грамофона си и натиснете
навътре капака против прах.
Съвет
За да отстраните капака против прах от
грамофона, го отворете напълно, хванете
и двете страни близо до долната страна на
капака и след това внимателно издърпайте
нагоре.
13
Слушане на плоча
Свързване на
аудиоустройство
Забележка
2Свържете предоставените кабели
PHONO към жака AUX или жака
за аналогов вход на аудиоустрой­
ството.
Включете белия щепсел на кабела
в белия жак (L) и червения щепсел
в червения жак (R).
• Изключете аудиоустройството, например
стереосистема или усилвател, преди
свързването.
• Направете всички връзки, преди да свържете
адаптера за променлив ток към електрически
контакт.
1 Уверете се, че превключвателят
PHONO/LINE на задната страна
на грамофона е зададен на LINE.
Забележка
Съвет
Ако искате да използвате за връзка
входните жакове PHONO на аудиоустрой­
ството си, поставете превключвателя
PHONO/LINE на PHONO. Това обаче
значително ще понижи нивото на
аудиоизвеждането.
14
Включете плътно щепселите в жаковете.
Хлабавата връзка ще причини шумове
при възпроизвеждането.
Съвет
Възможно е аудиоустройството ви да има
извод за заземяване близо до входния
жак PHONO. Свързването на изводите за
заземяване на грамофона и аудиоустрой­
ството със заземяващ проводник може да
намали шумовете при възпроизвеждането.
3Свържете адаптера за
променлив ток.
Възпроизвеждане
на плоча
Забележка
1 Поставете плоча върху платера.
Плоча
Слушане на плоча
Забележка
За да избегнете смущения от шум,
поставете корпуса на адаптера за
променлив ток далеч от грамофона
възможно най-далеч.
Преди да възпроизведете плоча, намалете
звука на свързаното аудиоустройство
(усилвател, високоговорители и др.),
за да избегнете потенциален пукащ шум.
Пукащият шум, който се създава, когато
иглата влезе в контакт с плочата, може да
увреди аудиоустройството. Изчакайте иглата
да бъде напълно поставена върху плочата,
и след това усилете звука.
Забележка
Поставяйте само по една плоча върху
платера към даден момент.
За да възпроизведете
17-сантиметрова плоча
Поставете предоставения адаптер
за 45 оборота/мин върху шпиндела.
15
2Завъртете въртящия превклю­
чвател SPEED/POWER, за да
изберете скоростта на въртене,
подходяща за възпроизвеждането
на плочата.
4Преместете рамото на позиция
над желаната писта.
Рамо
Платерът започва да се върти.
Забележка
За да преместите рамото, внимателно
хванете главата.
Въртящ превклю­
чвател SPEED/POWER
5Дръпнете лоста за повдигане
на рамото към предната страна
на грамофона.
Рамото бавно се спуска и възпроиз­
веждането започва.
Съвет
Скоростта на въртете обикновено
е отпечатана на централния етикет
на плочата или на джоба за нея.
3Отключете заключването
на рамото и натиснете лоста
за повдигане на рамото към
задната страна на грамофона.
Рамото бавно се повдига.
Лост за
повдигане
на рамото
Заключване за рамото
16
Лост за
повдигане
на рамото
За да спрете възпроизвеждането,
преди да е приключило, натиснете
лоста за повдигане на рамото към
задната част на грамофона. Рамото
бавно се повдига и възпроизвеж­
дането спира.
Забележка
• Когато затваряте капака против прах,
го правете бавно, за да избегнете
физическа сила, която може да накара
иглата да прескочи.
• По време на възпроизвеждането пазете
ръцете си далеч от рамото и въртящата
се плоча.
• По време на възпроизвеждането не
спирайте въртенето на платера с ръка.
Съвет
Когато възпроизвеждането
приключи
Слушане на плоча
Използването на лоста за повдигане
на рамото предотвратява надраскване
на плочата и осигурява гладко възпроиз­
веждане.
1 Натиснете лоста за повдигане
на рамото към задната част на
грамофона.
2Преместете рамото обратно върху
стойката за него.
3Натиснете лоста за повдигане на
рамото към предната страна на
грамофона и подсигурете рамото
чрез заключването на рамото.
4Завъртете въртящия
превключвател SPEED/POWER,
за да изберете „STANDBY“.
Платерът спира да се върти
и грамофонът се изключва.
17
Записване от плоча
Записване
на аудиописти
на компютър
Можете да свържете грамофона
и компютъра си чрез предоставения
USB кабел и да използвате приложението
Hi-Res Audio Recorder, за да запишете
аудиописти от плоча на компютър.
Приложението Hi-Res Audio Recorder
е приложение за запис, предназначено
изключително за този грамофон.
Забележка
•За да изтеглите приложението Hi-Res Audio
Recorder, имате нужда от компютър
с интернет връзка.
•Приложението Hi-Res Audio Recorder
е приложение само за запис. То няма
възможност за възпроизвеждане.
•Изходните USB сигнали могат да бъдат
използвани само за запис, а не за
възпроизвеждане.
Mac
Операционни системи:
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Разделителна способност на екрана:
1024 x 768 или по-висока
Всяка операционна система, различна от
изброените, не се поддържа.
Забележка
Не се гарантира, че приложението ще работи
успешно:
–– на всеки компютър с една от изброените
операционни системи;
–– на домашно сглобен компютър;
–– на компютър с надстроена от потребител
операционна система;
–– на компютър с няколко операционни
системи;
–– при функции за енергоспестяване на
компютъра: временно изключване на
системата или заспиване (готовност).
1 Свързване на компютър към
грамофона ви.
Съвет
За да прехвърлите аудиоизточници с висока
разделителна способност, записани на
компютър, на друго аудиоустройство, ви
е нужно аудиоустройство, което поддържа
аудиовъзпроизвеждане с висока разделителна
способност.
Системни изисквания
Windows
Операционни системи:
Windows 7 (32/64 бита)
Windows 8 (32/64 бита)
Windows 8.1 (32/64 бита)
Windows 10 (32/64 бита)
(Изисква се най-новия пакет с услуги.)
Процесор: Intel Core2 Processor 1.6 GHz
или по-бърз
Памет: 1 GB или повече
Разделителна способност на екрана:
1024 x 768 или по-висока
18
Към USB порта
USB кабел
(в комплекта)
Към USB порта
Компютър
(не е включена
в комплекта)
2Завъртете въртящия
превключвател SPEED/POWER,
за да изберете „ON“ и да включите
грамофона.
4Използвайте приложението
Hi-Res Audio Recorder, за да
записвате аудиописти на
компютър.
За подробни инструкции относно
използването на приложението
Hi-Res Audio Recorder и прехвърлянето
на аудиописти към аудиоустройство
с висока разделителна способност
вижте помощта за the Hi-Res Audio
Recorder на адрес
http://rd1.sony.net/help/ha/hrar/.
3Изтеглете и инсталирайте
приложението Hi-Res Audio
Recorder на компютъра.
За подробни инструкции, посетете
уебсайта, предназначен за вашия
регион.
Отидете на адрес
http://www.sony.eu/support,
превключете на уебсайта за
държавата си и след това
потърсете „Hi-Res Audio Recorder“.
Записване от плоча
Забележка
•Използвайте само предоставения USB кабел,
когато свързвате компютър към грамофона
си. Не използвайте за връзка USB концен­
тратор или USB кабел за удължаване.
•Поставяйте щепсела на USB кабела направо
и напълно в USB порта. Не го натискайте под
ъгъл в порта, защото това може да причини
неизправности.
•Когато нямате намерение да записвате
аудиописти на компютър, се препоръчва
да разкачите USB кабела от грамофона си.
При свързан към грамофона компютър
чрез USB порта възпроизвеждането чрез
свързаното аудиоустройство може да
причини шумове.
•Когато към грамофона е свързан компютър
чрез USB кабела с цел запис, независимо от
позицията на превключвателя PHONO/LINE
на задната страна на грамофона възпроиз­
веждането на плоча изпраща аудиоданни,
оптимизирани от еквалайзера на грамофона,
към USB порта на компютъра.
19
Поддръжка
2Поставете защитното покритие
на иглата.
Почистване на иглата
Иглата е високопрецизен компонент.
Използвайте внимателно, за да избегнете
повреда.
Използвайте достъпен в търговската
мрежа продукт за почистване на игла.
Замяна на иглата
Иглата може да се износи, повреди или
замърси до невъзможност за почистване
в зависимост от използването. В такъв
случай заменете иглата.
За да получите резервна игла,
се свържете с търговеца си или
уебсайта за поддръжка за клиенти.
(Вижте стр. 27.)
Забележка
Поставете защитното покритие на иглата,
преди да я замените, за да не нараните
пръстите си или да повредите иглата.
За да отстраните иглата
1 Изключете грамофона си
и свързаното аудиоустройство
и разкачете адаптера за про­
менлив ток от електрическия
контакт.
20
3Хванете тялото на касетата ()
с една ръка, хванете иглата
с другата и след това дръпнете
иглата в посоката на стрелката,
за да я отстраните от тялото на
касетата.

За да прикрепите иглата
1 Поставете защитното покритие
на резервната игла.
2Хванете тялото на касетата ()
с една ръка и след това поставете
извода на резервната игла
в гнездото на тялото на касетата.
3Натиснете иглата в посоката
на стрелката, докато щракне
на мястото си.
Задвижващият ремък с времето ще
се износи и може дори да се скъса.
В такъв случай го заменете с нов.
За да получите резервен задвижващ
ремък, се свържете с търговеца си или
уебсайта за поддръжка за клиенти.
(Вижте стр. 27.)
1 Изключете грамофона си
и свързаното аудиоустройство
и разкачете адаптера за промен­
лив ток от електрическия контакт.
2Отстранете гумената подложка.
Поддръжка

Замяна на
задвижващия ремък
3Откачете задвижващия ремък
от ролката на мотора.
4Поставете палеца си и друг пръст
в кръглите отвори на платера, за
да го хванете и отстраните.
21
5Обърнете платера и отстранете
задвижващия ремък.
6Увийте нов задвижващ ремък
около платера, като го пред­
пазвате от усукване.
Следвайте стъпките в „Сглобяване
на грамофона“, за да завършите
сглобяването. (Вижте стр. 9.)
Забележка
Резервните задвижващи ремъци нямат
поставена червената указваща лента.
Почистване на капака
против прах и корпуса
на грамофона
Използвайте суха, мека кърпа, за
да почистите капака против прах
и корпуса на грамофона.
Когато е трудно да почистите
замърсяването, използвайте кърпа,
навлажнена с лек разтвор на препарат
за почистване. Не използвайте никакъв
разтвор на химикал, например алкохол,
бензин или разредител за боя, който
уврежда покритието.
22
Допълнителна
информация
Предпазни мерки
Относно безопасността
Относно повторното опаковане
Запазете кашона и материалите за
опаковане. След това намерете идеален
съдържател за транспортиране на
устройството. Ако имате въпрос или
проблем, свързани с устройство ви, които
не са разгледани в това ръководство, моля,
консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony.
Забележки относно записването
Записаната музика трябва да бъде
използвана само за лична употреба.
Използването на музиката за други цели
изисква разрешение от притежателите
на авторските права.
Търговски марки
• IBM и PC/AT са регистрирани търговски
марки на International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Media са
или търговски марки, или регистрирани
търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
• Mac, MAC OS и OS X са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави.
Отстраняване
на неизправности
Ако разберете, че грамофонът ви не работи
както трябва, първо прегледайте следните
предложения, преди да заявите ремонт.
Ако не ви помогнат да решите проблема,
се свържете с търговеца си или уебсайта
за поддръжка за клиенти. (Вижте стр. 27.)
Възпроизвеждане на плоча
Не се чуват звуци от компютъра
или аудиоустройство, свързано
чрез USB порта.
CC За да слушате плоча, трябва да свържете
аудиоустройство чрез предоставените
кабели PHONO. (Вижте стр. 8.)
CC Използвайте USB порта, за да свържете
компютър за запис на аудиописти чрез
приложението Hi-Res Audio Recorder,
предназначено изключително за този
грамофон. Не можете да използвате
USB порта за връзка с аудиоустройство.
Допълнителна информация
• Преди да използвате устройството си,
проверете дали работното му напрежение
съвпада с това на местното електро­
захранване.
• В случай че в корпуса попадне предмет
или течност, изключете устройството от
контакта и го предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да
го използвате отново.
• Изключете устройството от контакта,
ако не възнамерявате да го използвате
за продължителен период от време.
За да го направите, дърпайте щепсела.
Никога не дърпайте самия кабел.
• ASIO е търговска марка на
Steinberg Media Technologies GmbH.
• DSD е регистрирана търговска марка
на Sony Corporation.
• Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки
са търговски марки и регистрирани
търговски марки на съответните им
притежатели. В това ръководство
символите ™ и ® не са посочени.
Рамото прескача, пързаля се или остава
на същата писта.
CC Противотежестта не е правилно
регулирана. Когато регулирате натиска
на иглата, завъртете противотежестта,
а не калибрирания пръстен.
(Вижте стр. 12.)
CC Платерът не е поставен равно. Поставете
грамофона на равна повърхност.
CC Плочата е мръсна или надраскана.
Почистете повърхността с предлаган
в търговската мрежа продукт за
почистване или заменете плочата.
23
Изпитвате проблеми със звука.
CC Ако замърсената игла причинява
чести шумове, я почистете с предлаган
в търговската мрежа продукт за почи­
стване на игли. Ако иглата е износена,
я заменете. (Вижте стр. 20.)
CC Задвижващият ремък може да
е износен. Заменете задвижващия
ремък. (Вижте стр. 21.)
CC Ако замърсената плоча причинява
чести шумове, почистете повърхността
с предлаган в търговската мрежа продукт
за почистване на плочи.
CC Уверете се, че натискът на иглата и силата
против пързаляне са правилно регулирани.
(Вижте стр. 12.)
CC Иглата е износена. Заменете я с нова.
(Вижте стр. 20.)
Чувате буботене или виещи
нискочестотни шумове*.
CC Грамофонът ви е поставен твърде близо
до високоговорителите. Преместете
грамофона далеч от високоговорителите.
* Този феномен, наречен „акустичен резонанс“,
възниква когато вибрациите, преминаващи
през въздуха или твърди предмети (например
рафтове, шкаф или под), от високоговорителите
биват уловени от иглата, усилени и пресъз­
дадени от високоговорителите.
Чувате шумове.
CC Уверете се, че превключвателят
PHONO/LINE на задната страна
на грамофона е зададен на LINE.
Ако превключвателят PHONO/LINE
е поставен на позиция PHONO, когато
грамофонът е свързан към който и да
е друг входен жак, различен от входните
жакове PHONO на аудиоустрой­ството,
можете да чуете шумове при възпроиз­
веждането. Когато превключ­вателят
PHONO/LINE е поставен на LINE,
не свързвайте грамофона към входните
жакове PHONO на аудиоустройството.
CC Уверете се, че компютърът Не е свързан
с грамофона ви чрез USB кабел. При
свързан към грамофона компютър
чрез USB порта възпроизвеждането
чрез свързаното аудиоустройство
може да причини шумове.
24
Височината на звука е твърде висока
или ниска.
CC Избрана е неправилна скорост на въртене.
Проверете скоростта на въртене на
централния етикет на плочата и изберете
правилната. Завъртете въртящия
превключвател SPEED/POWER, за
да изберете „33“ за плочи с 33 1/3
оборота/мин или „45“ за плочи
с 45 оборота/мин.
CC Задвижващият ремък може да е усукан
или износен. Изправете задвижващия
ремък. (Вижте стр. 21.)
Височината на звука се колебае.
CC Уверете се, че натискът на иглата и силата
против пързаляне са правилно регулирани.
(Вижте стр. 12.)
CC Иглата е износена. Заменете я с нова.
(Вижте стр. 20.)
Задвижващият ремък е износен
или скъсан.
CC Заменете задвижващия ремък.
(Вижте стр. 21.)
За да получите резервен задвижващ
ремък, се свържете с търговеца си или
уебсайта за поддръжка за клиенти.
(Вижте стр. 27.)
платерът не се върти.
CC Уверете се, че адаптерът за променлив
ток е здраво свързан към електрически
контакт и жака DC IN на грамофона ви.
CC Уверете се, че задвижващият ремък
е напълно закачен около ролката на
мотора. (Вижте стр. 10.)
Звукът при възпроизвеждане е твърде
тих или е изкривен.
CC Уверете се, че позицията на превключ­
вателя PHONO/LINE на грамофона ви
съответства на типа на входните жакове на
аудиоустройството, използвано за връзка
с грамофона. (Вижте стр. 14.)
Инсталиране на софтуера
Не можете да инсталирайте прило­
жението Hi-Res Audio Recorder
на компютър.
CC Посетете уебсайта ни за поддръжка за
подробни инструкции относно изтеглянето
и инсталирането на приложението.
Отидете на адрес
http://www.sony.eu/support, превключете
на уебсайта за държавата си и след това
потърсете „Hi-Res Audio Recorder“.
CC Уверете се, че компютърът има интернет
връзка.
Гаранционна карта
и ремонтни услуги
Грамофонът ви се доставя с гаранционна
карта, която доставчикът ви предоставя по
време на покупката.
Прочетете правилата и условията на
гаранцията, попълнете нужната инфор­
мация и съхранете гаранционната карта
на сигурно място.
Sony дава гаранция за грамофона за период
от една година от датата на закупуване.
Ремонтни услуги
Ако разберете, че грамофонът ви не работи
както трябва, първо прегледайте предло­
женията, изброени в „Отстраняване на
неизправности“, за да разберете дали
проблемът ви води до ремонт.
Ако предложенията не ви помогнат да
решите проблема, се свържете с търговеца
си или уебсайта за поддръжка за клиенти.
(Вижте стр. 27.)
Ремонтни услуги извън гаранционния
период:
Ако се очаква грамофонът да възвърне
функционалността си чрез ремонт, нужните
ремонтни услуги ще бъдат предоставени
по ваша заявка и ще бъдат обект на
заплащане.
Период на задържане на резервни части:
Sony задържа функциониращи части за
ремонт (части, нужни за поддръжката на
функциите на грамофона) за поне осем
години след прекъсването на производство
на продукта според инструкциите на
Министерството на икономиката,
търговията и индустрията на Япония и ще
предоставя ремонтни услуги по време на
този период на задържане. В зависимост от
частите, които имат нужда от ремонт, обаче
ремонтните услуги може да се предоставят
и след този период на задържане. За повече
информация се свържете с уебсайта за
поддръжка за клиенти. (Вижте стр. 27.)
Преди да се свържете с търговеца си или
уебсайта за поддръжка за клиенти
(Вижте стр. 27.), препоръчваме да
разполагате със следната информация
под ръка:
• Номер на модел: PS-HX500
• Сериен номер на задната страна на
грамофона ви:
• Описание на дефекта(ите): Моля,
опишете възможно най-добре.
• Дата на покупката:
• Име на търговеца ви:
Допълнителна информация
Гаранционна карта
Ремонтни услуги в рамките на гаранцио­
нния период:
Ремонтните услуги ще бъдат предоставени
според правилата и условията на гаран­
цията. За подробности вижте гаранционната
си карта.
Ако иглата или задвижващия ремък
са повредени или износени поради
неправилна употреба, ремонтните услуги
ще бъдат предоставени за ваша сметка.
25
Спецификации
Мотор и платер
Система за задвижване
Ремъчно задвижване
Мотор
Мотор на постоянен ток
Платер
296 мм в диам. (алуминиева отливка)
Скорости
33 1/3 и 45 оборота/мин, 2 скорости
Осцилации и колебания
По-малко от 0,25% (WRMS)
Съотношение С/Ш
Повече от 50 dB (DIN-B) с предоставената касета
Рамо
Тип
Динамично, балансирано, с права форма и управление
за меко заглушаване
Ефективна дължина на рамото
221 мм
USB свързване
Изходен порт
USB тип B
USB 2.0
Касета
Тип
MM
Натиск на иглата
3г
Изходно ниво
2.5 mV
Обща информация
Електрозахранване
Постоянен ток 5 V, 2.0 A (Адаптер за променлив ток)
Консумация на електроенергия 3 W
Размери
430 x 104 x 366 мм (ширина/височина/дълбочина)
Тегло
Прибл. 5.4 кг
Адаптер за променлив ток
HK-AR-050A200-US за САЩ и Канада
Вход
Променлив ток 100–240 V 0.35 A 50/60 Hz
Изход
Постоянен ток 5 V 2.0 A
HK-AR-050A200-EU за европейските държави
Вход
Променлив ток 100–240 V 0.35 A 50/60 Hz
Изход
Постоянен ток 5 V 2.0 A
HK-AR-050A200-GB за Обединеното кралство
Вход
Променлив ток 100–240 V 0.35 A 50/60 Hz
Изход
Постоянен ток 5 V 2.0 A
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
26
Уебсайтове за
поддръжка за клиенти
За информация относно закупуването
на резервни части, аксесоари и други
услуги за поддръжка, посетете уебсайта
за поддръжка за клиенти, предназначен
за вашия регион на местоживеене.
http://www.sony.eu/support
Индекс
Допълнителна информация
Адаптер за 45 оборота/мин.................8, 15
Адаптер за променлив ток...................8, 15
аудиоизход............................................. 7, 14
въртящ превключвател
SPEED/POWER...............................6, 16, 17, 19
глава........................................................ 7, 16
гумена подложка...............................6, 8, 10
заключване за рамото................. 6, 11, 16, 17
извод за заземяване............................. 7, 14
инсталиране..................................... 4, 19, 25
кабели PHONO........................................... 14
Кабели PHONO............................................8
калибриран пръстен..................................12
копче против пързаляне..................6, 10, 12
корпус на касетата.................................7, 20
лост за повдигане на рамото..........6, 16, 17
натиск на иглата.........................................12
панти на капака срещу прах............. 6, 8, 13
платер.............................................6, 8, 9, 24
превключвател PHONO/LINE................ 7, 14
Приложение
Hi-Res Audio Recorder.................4, 18, 19, 25
противотежест.....................................6, 8, 11
рамо.................................... 7, 10, 11, 16, 17, 23
регулиране........................................... 10, 12
ремонтни услуги....................................... 25
ролка на мотора................................9, 10, 21
скорост на въртене................................... 16
търговски марки....................................... 23
уебсайтове за поддръжка за клиенти.... 27
шпиндел................................................... 6, 9
шум......................................................... 9, 24
DC IN........................................................ 7, 15
USB кабел................................................8, 18
USB порт.............................................7, 18, 23
27
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising