Sony | MAP-S1 | Sony MAP-S1 CD приемник за High-Resolution аудио с Bluetooth® Инструкции за експлоатация

Мулти аудио
система
Първи стъпки
Слушане на компактдиск
Слушане на радио
Инструкции за експлоатация
Слушане на файл
от USB устройство
Слушане на музика от iPhone/
iPad/iPod
Слушане на музика чрез
свързани компоненти
Слушане на музика чрез
BLUETOOTH връзка
Слушане на музика
посредством безжична мрежа
Допълнителна информация
Информация относно „SongPal“
Отстраняване на
неизправности
Предпазни мерки/
спецификации
MAP-S1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието
на открит пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Тъй като за изключването на устройството
от електрическата мрежа се използва
захранващият щепсел, включете го
в леснодостъпен променливотоков
електрически контакт. Ако забележите
нещо необичайно във функционирането
на устройството, изключете незабавно
захранващия щепсел от променливотоковия
контакт.
Не монтирайте устройството в затворено
пространство, като например библиотека
или вграден шкаф.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като например слънце и огън.
Устройството не е изключено от захранването,
докато е включено в променливотоковия
електрически контакт, дори ако самото то
е изключено.
Това оборудване е тествано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване на
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Прекалено високото налягане на звука от
слушалките може да доведе до увреждане
на слуха.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти заедно
с този продукт ще увеличи опасността за очите.
Това устройство е класифицирано като
ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Тази маркировка
се намира върху задната външна страна.
2BG
Бележка за клиентите: следващата
информация е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано на
законодателството на Европейския съюз,
трябва да бъдат отправяни към
упълномощения представител, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването или гаранцията,
вижте адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване или
гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това
оборудване е съвместимо с основните
изисквания и други приложими разпоредби
на Директива 1999/5/ЕО.
За подробности, моля, посетете следния URL
адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
указва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това продуктът
трябва да бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо третиране
след изхвърлянето му. Рециклирането на
материалите ще спомогне за запазването
на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Само за Европа
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
указва, че предоставената с продукта батерия
не трябва да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци.
При определени батерии той може да се
използва заедно с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат при
неподходящо третиране след изхвърлянето й.
Рециклирането на материалите ще спомогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното третиране
на батерията, предайте продукта в края на
експлоатационния му цикъл в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте батерията
в подходящ пункт за рециклиране
на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията, моля, обърнете се към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Преди работа с тази
система
Неизправностите, възникнали при
нормална употреба на системата,
ще бъдат ремонтирани от Sony
в съответствие с условията,
определени в ограничената
гаранция за системата. Sony обаче
не носи отговорност за последици,
възникнали от невъзможност за
възпроизвеждане поради повредена
или неизправна система.
Музикални дискове, кодирани
с технологии за защита
на авторските права
Този продукт е предназначен
за възпроизвеждане на дискове,
които съответстват на стандарта
за компактдискове (CD). Напоследък
някои звукозаписни компании предлагат
на пазара разнообразни музикални
дискове, кодирани с технология
за защита на авторските права.
Моля, имайте предвид, че някои от тези
дискове не съответстват на стандарта
за компактдискове и е възможно да
не могат да бъдат възпроизвеждани
на този продукт.
Забележка за DualDisc дискове
DualDisc е двустранен диск, в който са
комбинирани DVD запис върху едната
страна и цифров аудиозапис върху
другата. Тъй като обаче страната
с аудиоматериала не съответства
на стандарта за компактдискове (CD),
възпроизвеждането на този продукт
не е гарантирано.
3BG
Съдържание
Преди работа с тази система .............................................................. 3
Първи стъпки
Местоположение и функции на елементите за управление........... 7
Поставяне на батериите .....................................................................10
Настройване на часовника................................................................. 11
Слушане на компактдиск
Възпроизвеждане на CD-DA/MP3 диск.............................................12
За промяна на режима на възпроизвеждане ................................12
Създаване на ваша собствена програма
(възпроизвеждане на програма)...................................................14
Слушане на радио
Настройване на радиостанция ..........................................................15
Предварително задаване на радиостанции ....................................15
Ръчно стартиране на автоматичното сканиране
за DAB станции ........................................................................16
Слушане на файл от USB устройство
Възпроизвеждане на файл от USB устройство................................. 17
Свързване на USB устройство към порта USB на предната
страна на устройството ............................................................ 17
Свързване на USB устройство към порта USB на задната
страна на устройството ............................................................18
Възможни за възпроизвеждане аудио формати ...........................19
Слушане на музика от iPhone/iPad/iPod
Възпроизвеждане от iPhone/iPad/iPod, свързан чрез USB............ 20
Възпроизвеждане от iPhone/iPad/iPod с използване
на безжична връзка (AirPlay)......................................................... 20
4BG
Слушане на музика чрез свързани
компоненти
Възпроизвеждане на музика от свързани компоненти.................. 21
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
Сдвояване на системата с BLUETOOTH устройство
и слушане на музика.......................................................................22
Слушане на музика чрез регистрирано устройство .......................23
Слушане на музика с едно докосване (NFC).................................... 24
Възпроизвеждане с кодек за висококачествен звук
(AAC/aptX) ........................................................................................25
Слушане на музика посредством безжична
мрежа
Подготовка: конфигуриране на мрежа........................................... 26
Свързване към компютър ............................................................ 26
Свързване към кабелна мрежа .................................................... 28
Слушане на музика от Xperia™/Xperia Tablet
(приложение WALKMAN®) ............................................................. 28
Слушане на музика от iPhone, iPad, iPod или iTunes (AirPlay)......... 29
Слушане на музика от Windows 8/Windows 7
(Домашна мрежа)........................................................................... 30
Използване на поточно предаване на музика по интернет
(Музикални услуги).......................................................................... 31
Допълнителна информация
Настройване на функцията за автоматично влизане
в режим на готовност .....................................................................32
Настройване на режима на готовност
на BLUETOOTH/мрежата .................................................................33
Настройване на безжичния сигнал на ON/OFF............................... 34
Настройване на звука........................................................................ 34
Използване на таймерите .................................................................35
Настройване на таймера за заспиване ..........................................35
Настройване на таймера за възпроизвеждане ..............................35
Актуализиране на софтуера ..............................................................37
5BG
Информация относно „SongPal“ ............................... 38
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности...................................................... 39
Съобщения ......................................................................................... 45
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки............................................................................... 46
Съвместими устройства и версии .................................................... 47
iPhone/iPad/iPod или iTunes......................................................... 47
DLNA устройство ......................................................................... 48
USB устройство ............................................................................ 48
Безжична технология BLUETOOTH.................................................... 49
Спецификации.................................................................................... 50
Важна информация за софтуера ...................................................... 54
6BG
Първи стъпки
Местоположение и функции
на елементите за управление
Забележка
Първи стъпки
В това ръководство е обяснено извършването на операциите главно чрез използване
на дистанционното управление, но те могат да бъдат осъществени и чрез бутоните
на устройството със същите или подобни имена.
Устройство (отпред)
 Бутон / (захранване)
За включване или изключване
на захранването.
 Бутон BACK
Използва се за връщане към
предишния екран.
 Индикатор за режим на готовност
Свети в жълтозелено, когато
захранването е включено. Свети
в червено, когато захранването
е изключено. Индикаторът мига
в червено, ако системата открие
неизправност (стр. 39).
Когато системата е в режим
BLUETOOTH/Готовност на мрежата,
индикаторът свети в оранжево.
 Бутон MENU
За показване на менюто.
Натиснете /, за да изберете
елементи от менюто.
 Дисплей
 N-Mark
Доближете до този знак смартфон/
таблет, снабдени с функция NFC, за да
извършите BLUETOOTH регистрация,
свързване или изключване с едно
докосване (стр. 24).
 Бутони / (предишен/
следващ) /TUNING +/–
 За преминаване към началото
на даден запис или файл.
 За настройване на желаната
радиостанция.
Бутон PUSH ENTER
Използва се като бутон ENTER.
 Бутон  (възпроизвеждане/пауза)
За стартиране и поставяне на пауза
на възпроизвеждането.
7BG
 Сензор за дистанционно управление
 Селектор VOL
Използва се за регулиране на силата
на звука.
 Бутон  (изваждане)
Използва се за изваждане
на компактдиска.
 Слот за дискове
Поставете компактдиск със страната
с етикета, ориентирана нагоре.
 Порт  (USB FRONT)
Свържете USB устройство (стр. 17).
 Жак PHONES
За свързване на слушалки.
Дистанционно управление
е включено. На мястото на неразпознаваем знак се показва долна черта „_“.
Ако натиснете този бутон, когато
захранването е изключено, се показва
часовникът.
Ако обаче натиснете този бутон, когато
е включен режимът на готовност
на BLUETOOTH/мрежата, часовникът
не се показва.
 Бутон //ENTER
Натиснете /, за да изберете елемент,
след което натиснете ENTER за
въвеждане.
Използвайте /, за да изберете
папка (албум) на MP3 диска или
USB устройството.
 Бутон VOLUME +/–
Използва се за регулиране на силата
на звука.
 Бутон MUTING
Използвайте за временно изключване
на звука. Натиснете бутона отново,
за да възстановите звука.
 Бутони / (предишен/следващ,
PRESET +/–)
 За преминаване към началото на даден
запис или файл.
 За избор на предварително зададен
номер на настроената радиостанция.
Бутони / (бързо превъртане
назад/напред)/TUNING +/–)
 За бързо превъртане назад или напред
на даден запис или файл.
 За настройване на желаната
радиостанция.
 Бутон  (стоп)
За спиране на възпроизвеждането.
 Бутон  (възпроизвеждане/пауза)
За стартиране и поставяне на пауза
на възпроизвеждането.
 Бутон BACK
За връщане към предходното състояние.
 Бутон MENU
За показване на менюто. Натиснете /,
за да изберете елементи от менюто.
 Бутон / (захранване)
За включване или изключване
на захранването.
 Бутон DISPLAY
За промяна на показваната на дисплея
информация, когато захранването
8BG
 Бутон FUNCTION
Натиснете, за да смените функциите.
Всяко натискане прехвърля към
следващата функция в следната
последователност:
CD  USB FRONT  USB REAR 
BLUETOOTH  DAB  TUNER FM 
TUNER AM  LINE IN  NETWORK
Устройство (отзад)
Първи стъпки
 Антена за безжична LAN мрежа
Ако използвате функцията за
безжична мрежа, настройте антената
както е показано на илюстрацията.
* Допълнителен WM-PORT адаптиращ USB
кабел за аудио с висока разделителна
способност може да бъде поръчан от найблизкия търговец на Sony.
 DAB ANTENNA
Свържете правилно DAB антената.
 AM ANTENNA
Свържете рамковата AM антена.
 FM ANTENNA
Свържете FM антената.
Забележка
 Конектор за LAN
Свържете мрежово оборудване с мрежов кабел (не е включен) (стр. 28).
 Порт  (USB REAR)
Свържете компютър или WALKMAN®,
който е съвместим с аудио с висока
разделителна способност.
Използвайте USB кабела (не е включен
в комплекта) (стр. 18). Ако свързвате
WALKMAN® към устройството,
използвайте допълнителен WM-PORT
адаптиращ USB кабел за аудио
с висока разделителна способност*
(не е включен в комплекта) и USB
кабел (не е включен в комплекта).
Може също да използвате това като
USB-DAC.
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което закрепете антените към стабилна
повърхност (прозорец, стена и др.).
 Дръжте антените далече от устройството,
кабела за електрозахранване и другите
AV компоненти, за да избегнете
прихващането на шум.
 Закрепете с тиксо края на проводниковата
FM антена.
9BG
За да подготвите рамковата
AM антена
1 Сгънете стойката за антената, както
е илюстрирано.
Изглед отстрани
Поставяне на
батериите
Поставете двете включени в комплекта
батерии R03 (размер AAA), като първо
поставите страната  и внимавате
да спазите поляритета, както е показано
по-долу.
Сгънете и двете части
на стойката.
2 Прикрепете издадената част на
рамката към стойката за антена.
Забележка
Натиснете, докато щракне.
 Вход ~ AC IN (220-230 V AC)
Свържете захранващия кабел
(включен в комплекта) към
електрическия контакт.
 Жак LINE IN (външен вход)
Свържете към изходен жак на
допълнителни външни компоненти
чрез кабел за аудио свързване
(не е включен в комплекта).
 Жак LINE OUT (външен изход)
Извежда звука от избраната FUNCTION
(функция). Свържете допълнителни
външни компоненти чрез кабел
за аудио свързване (не е включен
в комплекта).
 Конектори SPEAKERS L/R (ляв/десен)
Свържете всеки високоговорител.
За подробности относно свързването
вижте „Ръководство за бързо
стартиране“.
10BG
 При нормално използване батериите ще
издържат около 6 месеца.
 Не използвайте едновременно стари и нови
батерии, нито такива от различен тип.
 Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг
период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда
поради протичане или окисляване.
Настройване на
часовника
Натиснете /, за да включите
системата.
2
Натиснете MENU.
3
Натиснете /, за да изберете
„Timer Menu“, след което
натиснете ENTER.
Първи стъпки
1
Ако се показва „Play Setting“,
натиснете /, за да изберете „Clock
Setting“, след това натиснете ENTER.
4
Натиснете /, за да настроите
часа, след което натиснете
ENTER.
5
Натиснете /, за да настроите
минутите, след което
натиснете ENTER.
Завършете настройката на
часовника.
Забележка
 Настройките на часовника ще се нулират,
ако изключите кабела за електрозахранване
или бъде прекъснато захранването.
За показване на часовника,
когато системата е изключена
Натиснете неколкократно DISPLAY,
за да се изведе на дисплея часовникът.
Часовникът се показва в продължение
на около 8 секунди.
Ако е включен режимът на готовност на
BLUETOOTH/мрежата, часовникът не се
показва при натискане на DISPLAY.
11BG
За изваждане на компактдиска
Слушане на компактдиск
Възпроизвеждане
на CD-DA/MP3 диск
1
Натиснете FUNCTION, за да
изберете „CD“.
2
Поставете компактдиск в слота
за дискове в предната част
на устройството.
Заредете компактдиск със страната
с етикета (отпечатана страна) нагоре.
 (изваждане)
Натиснете  (изваждане) на
устройството.
Забележка
 С тази система не могат да се използват
8-сантиметрови компактдискове.
 Не зареждайте компактдиск с нестандартна
форма (напр. сърце, квадрат, звезда). Това
може да причини непоправима повреда
на системата.
 Не използвайте компактдиск с лепенка,
стикери или лепило върху него, тъй като
това може да причини неизправност.
 Когато изваждате диск, не докосвайте
повърхността му.
За промяна на режима
на възпроизвеждане
Режимът на възпроизвеждане ви
позволява да възпроизвеждате една
и съща музика многократно или да
я слушате в произволен ред.
Режим на възпроизвеждане
Страна с етикет
(отпечатана страна)
Възпроизвеждането започва
автоматично.
Ако превключвате към функцията
„CD“ от друга функция, когато в слота
вече има поставен компактдиск,
натиснете , след като
обозначението „Reading“ изчезне
от дисплея.
Бутонът на дистанционното
управление или устройството ви
позволява бързо да превъртате
назад/напред, да избирате запис,
файл или папка (за MP3 диск) и др.
12BG
1
Натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
Ако в стъпка 4 изберете „Repeat“,
не е необходимо да спирате
възпроизвеждането.
2
Натиснете MENU.
3
Натиснете /, за да изберете
„CD Menu“, след което
натиснете ENTER.
4
5
Натиснете /, за да изберете
„Playmode“ или „Repeat“, след
което натиснете ENTER.
Натиснете /, за да изберете
режима на възпроизвеждане,
след което натиснете ENTER.
Можете да избирате от следните режими
на възпроизвеждане.
Режим на
възпроизвеждане
Ефект
Normal
Възпроизвежда запис
или файл.
Folder*
Възпроизвежда всички
записи в избраната
папка. „FLDR“ свети на
дисплея.
Shuffle
Възпроизвежда всички
записи или файлове
в произволен ред.
„SHUF“ свети на дисплея.
Folder Shuffle*
Възпроизвежда всички
записи или файлове
в избраната папка
в произволен ред. „FLDR.
SHUF“ свети на дисплея.
Program
Възпроизвежда
програмираните записи
или файлове. „PGM“
свети на дисплея.
За подробности вижте
„Създаване на ваша
собствена програма
(възпроизвеждане на
програма)“ (стр. 14).
* Този режим на възпроизвеждане е приложим
само за MP3 дискове.
Режим на
възпроизвеждане
Ефект
All
(многократно
възпроизвежда
не на всички
записи)
Системата
възпроизвежда
многократно всички
записи от даден диск
или папка. „ “ свети
на дисплея.
One
(многократно
възпроизвежда
не на един
запис)
Системата
възпроизвежда
многократно избрания
запис. „
1“ свети
на дисплея.
Off
Отменя многократното
възпроизвеждане.
Забележки относно възпроизвеждането на
MP3 дискове
 Не запаметявайте ненужни папки
или файлове на диск с MP3 файлове.
 Папките, в които няма MP3 файлове,
Слушане на компактдиск
Playmode
Repeat
не се разпознават от системата.
 Системата може да възпроизвежда
само MP3 файлове с разширение
„.mp3“.
Дори ако името на файла
е с разширение „.mp3“, но той
не е аудио MP3 файл, при
възпроизвеждането може да
се получи силен шум, който
да причини повреда на системата.
 Максималният брой MP3 папки
и файлове, съвместим със системата, е:
 999* папки (включително основната
папка);
 999 файла;
 250 файла в една папка;
 8 нива на папките (в дървовидната
структура на файловете).
* Това включва папките, в които няма MP3
или други файлове. Броят на папките,
които системата може да разпознае,
може да е по-малък от действителния
в зависимост от структурата на папките.
 Не може да се гарантира съвместимост
с всеки софтуер за кодиране/запис на
MP3, CD-R/RW устройства и носители
за запис. Несъвместимите MP3 дискове
може да произведат шум, прекъснат
звук или изобщо да не се
възпроизведат.
13BG
Създаване на ваша
собствена програма
(възпроизвеждане
на програма)
Възпроизвежда програмирания запис
или файл от компактдиск.
1
В стъпка 5 на раздел
„За промяна на режима на
възпроизвеждане“ (стр. 12)
изберете „Program“, след което
натиснете ENTER.
2
Когато използвате MP3 диск,
натиснете /, за да изберете
папката със записите или
файловете, които искате да
програмирате.
Ако искате да възпроизведете всички
записи или файлове от папката,
натиснете ENTER.
3
Натиснете /, за да
изберете желания запис или
файл, след което натиснете
ENTER.
Номер на
избрания
запис или файл
Общо време на
възпроизвеждане на
избрания запис или файл
Повторете стъпките по-горе, за да
програмирате други записи или
файлове.
4
14BG
Натиснете .
Започва възпроизвеждането на
програмата ви от записи или
файлове.
За отмяна на възпроизвеждането на програма
В стъпка 1 изберете „Normal“ за „Program“,
след което натиснете ENTER.
За изтриване на програмиран
запис, файл или папка
Натиснете  при спрян плейър. С всяко
натискане на бутона се изтрива последно
програмираният запис, файл или папка.
Когато бъдат изтрити всички
програмирани записи, файлове
или папки, се показва „No Step“.
Съвет
 Можете да програмирате до 25 записа, файла
или папки. Ако се опитате да програмирате
повече от 25 записа, файла или папки, ще се
покаже „Step Full!“. В такъв случай изтрийте
ненужните записи.
 За да възпроизведете отново същата
програма, натиснете .
Забележка
 Ако след програмирането извадите диска
или изключите захранващия кабел, всички
програмирани записи, файлове или папки
се изтриват.
Слушане на радио
Настройване на
радиостанция
За промяна на интервала
за AM настройка
Настройката по подразбиране на
интервала за AM настройка е 9 kHz
(или 10 kHz за някои области).
Използвайте бутоните на устройството,
за да извършите тази операция.
1 Натиснете неколкократно FUNCTION
на устройството, за да изберете
„TUNER AM“.
1
Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете „DAB“,
„TUNER FM“ или „TUNER AM“.
2 Натиснете /, за да изключите
устройството.
3 Натиснете и задръжте MENU, след това
натиснете / на устройството.
2
Натиснете и задръжте /,
докато индикацията за
честотата на дисплея не
започне да се променя, след
което освободете бутона.
Когато бъде настроена радиостанция
(Автоматично сканиране),
търсенето спира автоматично,
а на дисплея се появява „STEREO“
(при приемане на FM стерео
излъчване).
Когато промените интервала, всички
предварително зададени AM станции
ще бъдат изтрити.
Ръчна настройка
Предварително
задаване на
радиостанции
Натиснете многократно /, за да
настроите желаната станция.
Можете да зададете предварително
желаните радиостанции.
Слушане на радио
На дисплея се показва „Step 9k“ или
„Step 10k“.
Забележка относно DAB/DAB+ станциите
 Когато настроите станция,
предоставяща услуги RDS, се извежда
информация от предаванията, като
например име на услугата или на
станцията.
 Когато настройвате DAB/DAB+ станция,
може да минат няколко секунди, преди
да чуете звук.
 Основната услуга се приема
автоматично след края на вторичната
услуга.
 Този тунер не поддържа услуги
за пренос на данни.
1
Настройте желаната станция,
след което натиснете MENU.
2
Натиснете /, за да изберете
„Tuner Menu“, след което
натиснете ENTER.
За да зададете AM станция като
предварително настроена, изберете
„AM Preset Memory“ и следвайте
стъпка 4.
Съвет
 Ако приемането на FM стерео излъчване
е с шумове, натиснете MENU и изберете
последователно „Tuner Menu“, „FM Mode“
и „Mono“, за да настроите моно приемане.
Това намалява шума.
15BG
3
Ръчно стартиране
на автоматичното
сканиране за
DAB станции
Натиснете /, за да
изберете „FM Preset Memory“
(за FM станции) или „DAB Preset
Memory“ (за DAB станции), след
това натиснете ENTER.
4
Натиснете /, за да изберете
„Ok“, след това натиснете
ENTER.
5
Натиснете /, за да изберете
предварително зададения
номер, след което натиснете
ENTER.
Преди да настроите DAB/DAB+ станции,
трябва да извършите първоначално
сканиране за DAB станции.
Ако сте се преместили в друг
регион, извършете също така
ръчно първоначалното сканиране
за DAB станции, за да актуализирате
информацията за DAB/DAB+ услугите.
1
Натиснете MENU.
2
Натиснете /, за да изберете
„Tuner Menu“, след което
натиснете ENTER.
3
Натиснете /, за да изберете
„Initial Scan“, след това
натиснете ENTER.
4
Натиснете /, за да изберете
„Ok“, след това натиснете
ENTER.
Предварително зададен номер
„Complete!“ се показва на дисплея
и радиостанцията се регистрира
с предварително зададения номер.
Повторете стъпките по-горе, за да
запишете още радиостанции.
6
Натиснете /, за да изключите
захранването, след което
натиснете / отново, за да го
включите.
Съвет
 Можете да настроите предварително
до 20 FM, 20 DAB/DAB+ и 10 AM станции.
 Ако в стъпка 5 изберете вече записан
предварително зададен номер,
предварително зададената радиостанция
се заменя с текущо настроената.
Сканирането започва. Ходът на
сканирането се обозначава чрез
звездички (*******). В зависимост от
DAB/DAB+ услугите, предлагани във
вашия регион, сканирането може да
отнеме няколко минути.
Забележка
За настройване на
предварително зададена
радиостанция
Натиснете /, за да изберете
предварително зададения номер, към
който е записана желаната станция.
16BG
 Ако във вашата държава или регион не се
поддържат DAB/DAB+ предавания,
се извежда „No Service“.
 При тази процедура се изчистват всички вече
съхранени предварително зададени
настройки.
 Преди да изключите проводниковата DAB/FM
антена, се уверете, че системата е изключена,
за да запазите своите DAB/DAB+ настройки.
кабел, включен в комплекта
на USB устройството.
Изчакайте, докато се скрие
обозначението „Reading“ и се
покаже „ROOT“.
Слушане на файл от USB устройство
Възпроизвеждане
на файл от
USB устройство
Забележка
 Ако възпроизвеждате аудио с висока
разделителна способност, използвайте
устройство, което е съвместимо
с високоскоростен USB2.0 кабел.
Свързване на USB
устройство към порта
USB на предната страна
на устройството
1
Натиснете FUNCTION, за да
изберете „USB FRONT“.
2
Свързване на USB устройство
към  (USB FRONT) на предната
страна на устройството.
Натиснете .
Започва възпроизвеждане.
Използвайте бутона на
дистанционното управление
или на устройството.
Може да изберете запис, файл или
папка чрез натискане на ENTER,
докато се показва „ROOT“.
Съвет
 Когато се възпроизвежда от USB
устройството, може да се избере режимът
на възпроизвеждане. Натиснете MENU,
след което изберете „USB Menu“.
Изберете „Playmode“ или „Repeat“.
За подробности вижте „За промяна на
режима на възпроизвеждане“ (стр. 12). Когато
се възпроизвежда файл на USB устройство,
не може да се възпроизвеждат запис или
файл в папката, както и разбъркано или
програмирано възпроизвеждане.
 Зареждането започва автоматично,
когато свържете USB устройството към
порта  (USB FRONT) на устройството. Когато
системата е изключена, USB устройството
не се зарежда.
 Ако USB устройството не може се зареди,
отстранете го и след това го свържете
отново. За подробности относно състоянието
на зареждане на USB устройството вижте
инструкциите за експлоатация към
USB устройството.
Слушане на файл от USB устройство
Чрез тази система можете да
възпроизвеждате аудиофайлове,
съхранявани на USB устройство, като
например WALKMAN® или цифров
мултимедиен плейър, като свържете
USB устройство към нея.
Портът  (USB REAR) на задната страна
на устройството може да бъде свързан
с компютър или WALKMAN®, който
е съвместим с аудио с висока
разделителна способност.
За подробности относно съвместимите
USB устройства вижте „Съвместими
устройства и версии“ (стр. 47).
3
Забележка
 Редът на възпроизвеждане от системата
може да се различава от този на свързания
цифров музикален плейър.
 Не забравяйте да изключите системата,
преди да извадите USB устройството.
Изваждането на USB устройството при
включена система може да повреди
данните в него.
 Когато е необходимо свързване чрез
USB кабел, свържете чрез кабела,
предоставен с USB устройството
за свързване. За подробности относно
свързването вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени с USB
устройството, което искате да свържете.
Когато свързвате USB устройство,
свързвайте го директно или чрез USB
17BG
 В зависимост от типа на свързаното USB
устройство може да измине известно време,
преди да се покаже обозначението „Reading“.
 Не свързвайте USB устройството чрез
USB концентратор.
 Когато е свързано USB устройство,
системата прочита всички файлове
от него. Ако има много папки или
файлове на USB устройството, прочитането
му може да отнеме повече време.
 Когато са свързани няколко USB устройства,
предаването на сигнали от системата
или приключването на четенето от USB
устройството може да отнеме много време.
 Когато устройството е свързано към кабелна
мрежа, функцията за USB може да бъде
временно забранена в зависимост от рутера
или условията на мрежовата връзка. В такъв
случай изчакайте малко, след това свържете
отново устройството към мрежата.
 Не може да се гарантира съвместимост
с всеки софтуер за кодиране/запис.
Ако аудиофайловете в USB устройството
са кодирани първоначално с несъвместим
софтуер, те може да генерират шум или да
се повредят.
 Максималният брой папки и файлове на USB
устройството, съвместим със системата, е:
 998*1 папки (включително основната
папка);
 998 файла в една папка;
 8 нива на папките (в дървовидната
структура на файловете).
* Тук се включват папките, в които няма
аудио файлове за възпроизвеждане,
и празните папки. Броят на папките, които
системата може да разпознае, може да
е по-малък от действителния в зависимост
от структурата на папките.
 Системата не поддържа непременно всички
функции, осигурявани от свързаното
USB устройство.
 Папките, в които няма аудио файлове,
не се разпознават.
Свързване на USB
устройство към порта
USB на задната страна
на устройството
1
Натиснете FUNCTION, за да
изберете „USB REAR“.
2
Свържете компютър или
WALKMAN®, който е съвместим
с аудио с висока разделителна
способност и др., към порта
 (USB REAR) на задната страна
на устройството.
Управлявайте възпроизвеждането
чрез компютъра или WALKMAN®,
който е съвместим с аудио с висока
разделителна способност.
За подробности направете справка
с инструкциите за експлоатация
на компютъра или WALKMAN®.
Забележка
 Ако свързвате WALKMAN® към този порт,
използвайте USB кабел (не е включен
в комплекта) и допълнителен WM-PORT
адаптиращ USB кабел за аудио с висока
разделителна способност*2 (не е включен
в комплекта).
 Ако възпроизвеждате аудио с висока
разделителна способност чрез свързване
на компютър, се препоръчва да използвате
„Hi-Res Audio Player“ (за Windows/Mac OS).
Този плейър може да бъде изтеглен
безплатно.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
 USB устройството не може да се зарежда
от порта  (USB REAR).
*2 Допълнителен WM-PORT адаптиращ USB
кабел за аудио с висока разделителна
способност може да бъде поръчан от найблизкия търговец на Sony.
18BG
Възможни за
възпроизвеждане
аудио формати
Аудио форматите, които можете да
слушате с тази система, са:
*3 Файлове, които са със защита на авторските
права DRM (управление на цифровите
права), или файлове, изтеглени от онлайн
музикален магазин, не могат да бъдат
възпроизвеждани на тази система. Ако се
опитате да възпроизведете такъв файл,
системата изпълнява следващия незащитен
аудиофайл.
Слушане на файл от USB устройство
 MP3: разширение на файла „.mp3“;
 WMA*3: разширение на файла „.wma“;
 AAC*3: разширение на файла „.m4a“,
„.mp4“ или „.3gp“.
 WAV: разширение на файла „.wav“;
 FLAC: разширение на файл „.flac“;
 ALAC: разширение на файла „.m4a“;
 AIFF: разширение на файла „.aiff“, „.aif“
или „.aifc“;
 DSD: разширение на файл „.dsf“;
 DSDIFF: разширение на файл „.dff“.
Имайте предвид, че дори ако името на файла
е с правилно разширение, но истинският
формат е различен, системата може да
генерира шум или да се повреди.
19BG
Съвет
Слушане на музика
от iPhone/iPad/iPod
Възпроизвеждане
от iPhone/iPad/iPod,
свързан чрез USB
Можете да възпроизвеждате от
iPhone/iPad/iPod, като го свържете
към порта  (USB FRONT) на предната
страна на устройството.
За подробности относно съвместимите
iPhone/iPad/iPod вижте „Съвместими
устройства и версии“ (стр. 47).
1
Натиснете FUNCTION, за да
изберете „USB FRONT“.
2
Свържете iPhone/iPad/iPod
към порта  (USB FRONT)
на предната страна на
устройството чрез кабела,
който е включен в комплекта
на iPhone/iPad/iPod.
Преди да свържете iPhone/iPad/iPod,
свържете USB кабела към
устройството. Екранът се променя
от „USB“ на „iPod“.
3
20BG
Натиснете .
Започва възпроизвеждане.
Можете да извършвате бързо
превъртане назад/напред на записа
или да изберете записа чрез
бутоните на дистанционното
управление на устройството.
 Зареждането започва автоматично, когато
свържете iPhone/iPad/iPod към системата.
Когато системата е изключена, iPhone/iPad/
iPod не се зарежда.
 Ако iPhone/iPad/iPod не може се зареди,
отстранете го и след това го свържете
отново. За подробности относно състоянието
на зареждане на iPhone/iPad/iPod вижте
инструкциите за експлоатация на iPhone/
iPad/iPod.
Забележка
 Преди да изключите iPhone/iPad/iPod,
изключете системата. Ако го отстраните
при включена система, данните, съхранени
на iPhone/iPad/iPod, може да се повредят.
 Не пренасяйте системата с включен към нея
iPhone/iPad/iPod. Това може да причини
неизправност.
 За да използвате iPhone/iPad/iPod,
прегледайте неговото ръководство
за потребителя.
 Sony не може да поеме отговорност, ако
данните, записани в iPhone/iPad/iPod, бъдат
загубени или повредени при използване на
iPhone/iPad/iPod с тази система.
Възпроизвеждане
от iPhone/iPad/iPod
с използване
на безжична
връзка (AirPlay)
Можете да възпроизвеждате от iPhone/
iPad/iPod touch или компютър чрез iTunes
с използване на безжична връзка.
За подробности вижте „Слушане на
музика от iPhone, iPad, iPod или iTunes
(AirPlay)“ (стр. 29).
Забележка
Слушане на музика чрез свързани
компоненти
Възпроизвеждане
на музика
от свързани
компоненти
 Системата може да влезе автоматично
в режим на готовност, ако силата на звука
на свързания компонент е твърде слаба.
За подробности вижте „Настройване на
функцията за автоматично влизане в режим
на готовност“ (стр. 32).
Можете да слушате запис от свързани
компоненти чрез външния изход,
свързан към устройството.
Забележка
 Първо натиснете VOLUME –, за да намалите
силата на звука.
Натиснете FUNCTION, за да
изберете „LINE IN“.
2
Включете свързващия аудио
кабел в жака LINE IN (външен
вход) от задната страна на
устройството и в изходния
извод на опционалното
външно оборудване.
3
Стартирайте възпроизвеждане
на свързания компонент.
Слушане на музика чрез свързани компоненти
1
Регулирайте силата на звука на
свързания компонент по време
на възпроизвеждането.
4
Натиснете VOLUME +/– на
дистанционното управление,
за да регулирате силата на
звука.
21BG
Слушане на музика чрез
BLUETOOTH връзка
Сдвояване
на системата
с BLUETOOTH
устройство и
слушане на музика
Можете да слушате музика от своето
BLUETOOTH устройство чрез безжична
връзка.
Преди да използвате BLUETOOTH
функцията, извършете сдвояване, за да
регистрирате BLUETOOTH устройството.
5
Когато „Pairing“ започне да мига на
дисплея, системата преминава
в режим на сдвояване.
6
22BG
1
Натиснете FUNCTION, за да
изберете функцията
„BLUETOOTH“.
2
Натиснете MENU.
3
Натиснете /, за да изберете
„Bluetooth Menu“, след което
натиснете ENTER.
4
Натиснете /, за да изберете
„Pairing“, след което натиснете
ENTER.
Потърсете системата
с BLUETOOTH устройството.
На дисплея на BLUETOOTH
устройството може да се покаже
списък с намерените устройства.
7
Изберете [SONY:MAP-S1]
(тази система).
При подкана за въвеждане на парола
в BLUETOOTH устройството въведете
„0000“.
Ако тази система не се показва на
дисплея на устройството, започнете
отново от стъпка 1.
Когато сдвояването завърши,
на дисплея „Pairing“ се сменя на
свързаната функция BLUETOOTH
и се показва името на устройството.
Забележка
 Поставете BLUETOOTH устройството, което
искате да свържете, на разстояние до един
метър от системата.
 Ако BLUETOOTH устройството е съвместимо
с технологията за сензорен контакт (NFC),
пропуснете следващата процедура. Вижте
„Слушане на музика с едно докосване (NFC)“
(стр. 24).
Натиснете /, за да изберете
„Ok“, след това натиснете
ENTER.
8
Натиснете .
9
Натиснете VOLUME +/–, за да
настроите силата на звука.
Започва възпроизвеждане.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството натиснете отново .
Също така може да се наложи да
стартирате музикален плейър на
BLUETOOTH устройството.
Ако силата на звука не може да се
промени от системата, регулирайте
я от BLUETOOTH устройството.
Операции, като бързо превъртане
назад/напред, избиране на музика
или папка, могат да се извършват
с помощта на дистанционното
управление или бутоните на
устройството.
Съвет
 Докато се установява BLUETOOTH връзка
с едно BLUETOOTH устройство, можете да
извършите операция по сдвояване или да
се опитате да установите BLUETOOTH връзка
с друго BLUETOOTH устройство. Текущо
активната BLUETOOTH връзка се отменя,
когато успешно се установи BLUETOOTH
връзка с друго устройство.
За прекратяване на връзката
с BLUETOOTH устройството
Прекратете BLUETOOTH връзката от
BLUETOOTH устройството. На дисплея
се показва „BLUETOOTH“.
В зависимост от устройството, връзката
може да бъде отменена автоматично,
след като спрете възпроизвеждането.
Забележка
За проверка на адреса
на свързано BLUETOOTH
устройство
За изтриване на информацията
за регистрация на сдвояването
1 Изберете „Delete Link“ след
стъпка 3 в „Сдвояване на системата
с BLUETOOTH устройство и слушане
на музика“ (стр. 22), след което
натиснете ENTER.
2 Натиснете /, за да изберете „Ok“,
след това натиснете ENTER.
На дисплея се показва „Complete!“ и цялата
информация за сдвояването се изтрива.
Забележка
 Ако сте изтрили информацията за
сдвояването, не можете да осъществите
BLUETOOTH връзка, освен ако не извършите
отново сдвояване.
Слушане на музика
чрез регистрирано
устройство
След стъпка 1 на „Сдвояване на системата
с BLUETOOTH устройство и слушане на
музика“ осъществете връзка от
BLUETOOTH устройството със системата,
след което натиснете  на
устройството, за да започне
възпроизвеждането.
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
 Описаните по-горе операции може да не са
налични при някои BLUETOOTH устройства.
Освен това действителните операции може
да се различават в зависимост от свързаното
BLUETOOTH устройство.
 След извършване на операция по сдвояване
не е необходимо тя да се изпълнява
повторно. В случаите по-долу обаче
тя трябва да се изпълни повторно.
 Информацията за сдвояването е изтрита
при ремонтиране на BLUETOOTH
устройството.
 При опит да сдвоите системата с повече
от 9 BLUETOOTH устройства.
Тази система може да се сдвоява с до 9
BLUETOOTH устройства. Ако сдвоите друго
BLUETOOTH устройство, след като е било
извършено сдвояване с 9 устройства,
информацията на първото свързано към
системата устройство се заменя с тази
на новото устройство.
 Информацията за регистрация на
сдвояването на тази система е изтрита
от свързаното устройство.
 Ако инициализирате системата или
изтриете историята на сдвояванията
от нея, цялата информация
за сдвояванията се изтрива.
 Звукът от тази система не може да се изпрати
към BLUETOOTH високоговорител.
 „Ключът за достъп“ може да е наречен
„Passcode“ (код за достъп), „PIN code“
(ПИН код), „PIN number“ (ПИН номер),
„Password“ (парола) и др.
Натиснете DISPLAY, докато на дисплея се
показва името, зададено на свързаното
BLUETOOTH устройство. Адресът на
BLUETOOTH устройството се показва
на дисплея за около 8 секунди.
23BG
Слушане на музика
с едно докосване
(NFC)
NFC е технология за безжична
комуникация в малък обхват между
различни устройства, като мобилни
телефони и IC маркери.
Трябва само да допрете смартфона/
таблета до системата. Системата се
включва автоматично, извършва
се сдвояване и се установява
BLUETOOTH връзка.
Най-напред включете настройките
на NFC.
 Ако смартфонът/таблетът не реагират,
въпреки че са допрени до устройството,
изтеглете на тях приложението
„NFC Easy Connect“ и го стартирайте.
След това ги допрете отново до устройството.
„NFC Easy Connect“ е безплатно приложение,
предназначено за използване изключително
с Android™. Сканирайте следния 2D код.
 Когато допрете смартфон/таблет, съвместим
с NFC, към системата, докато към нея
е свързано друго BLUETOOTH устройство,
връзката с това BLUETOOTH устройство
се прекратява и системата се свързва към
смартфона/таблета.
Забележка
 В някои държави и региони не може да се
изтегли приложение, съвместимо с NFC.
1
Допрете смартфона/таблета
до N-mark на устройството.
Допрете смартфона/таблета до
устройството и задръжте така,
докато смартфонът/таблетът
започне да вибрира.
Вижте ръководството на потребителя на смартфона/таблета за това,
коя част от тях се използва
за сензорен контакт.
2
След като осъществите
връзката, натиснете .
Започва възпроизвеждане.
За да прекратите установената
връзка, допрете смартфона/таблета
до N-Mark на устройството.
Съвет
 Съвместими са смартфоните, които са
снабдени с функция NFC (съвместима
операционна система: Android версия 2.3.3
или по-нова, с изключение на Android 3.x).
Проверете в уебсайта по-долу за информация за съвместими устройства.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
24BG
Възпроизвеждане
с кодек за
висококачествен
звук (AAC/aptX)
Можете да приемате данните във формат
AAC или aptX кодек от BLUETOOTH
устройство. Те осигуряват възпроизвеждане с висококачествен звук.
Фабричните настройки на
„Bluetooth AAC“ и „Bluetooth aptX“ са „ON“.
Натиснете MENU.
2
Натиснете /, за да изберете
„Bluetooth Menu“, след което
натиснете ENTER.
3
Натиснете /, за да изберете
„Bluetooth AAC“ (AAC кодек)
или „Bluetooth aptX“
(aptX кодек), след това
натиснете ENTER.
4
Натиснете /, за да изберете
„On“, след това натиснете
ENTER.
Забележка
Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка
1
 Ако започнете настройка по време на
BLUETOOTH връзка, последната се прекъсва.
 Ако звукът прекъсва по време на приемане
във формат AAC кодек, в стъпка 4 задайте
настройка „Off“, за да отмените настройките.
В такъв случай системата приема във формат
SBC кодек.
25BG
Слушане на музика посредством
безжична мрежа
Подготовка:
конфигуриране
на мрежа
Ако свържете тази система към мрежа,
можете да използвате системата по
различни начини. В зависимост от
мрежовата среда методите за конфигуриране са различни. Най-напред
проверете своята мрежова среда.
Метод за използване
на точката на достъп,
поддържаща WPS
Използвайте бутона за WPS достъп, за да
установите връзка. Вижте „Ръководство
за бързо стартиране“.
Метод за използване
на компютър
Вижте „Свързване към компютър“
(стр. 26).
Метод за използване
на кабелна мрежа
Вижте „Свързване към кабелна мрежа“
(стр. 28).
Съвет
Свързване към
компютър
 За настройване на постоянен IP адрес
използвайте екрана в стъпка 6 от
„Свързване към компютър“ (стр. 26).
Забележка
 Не е възможно едновременно свързване
към безжичната и кабелната мрежа. Когато
се свързвате към безжичната мрежа,
се уверете, че сте изключили мрежовия
(LAN) кабел от системата.
 Когато конфигурирате безжична мрежа,
може да са ви необходими SSID
(име на безжичната мрежа) и ключ за защита
(WEP или WPA ключ). Ключът за защита
(или мрежов ключ) използва шифроване
за ограничаване на устройствата, с които
може да се осъществи комуникация. Той
се използва за осигуряване на по-висока
сигурност за устройства, комуникиращи
чрез рутер за безжична LAN мрежа/точка
на достъп.
Забележка
 Имайте предвид, че Wi-Fi мрежата няма да
е защитена, докато конфигурирането не
приключи. След като то приключи, Wi-Fi
мрежата ще бъде отново защитена, когато
зададете защита на безжичната LAN мрежа.
1
Трябва да разполагате с името
на безжичната мрежа (SSID)
и ключа за защита на рутера
за безжична LAN мрежа/
точката на достъп за справка.
SSID (име на безжичната мрежа)
Метод за използване
на смартфон/таблет
Използвайте приложението „SongPal“,
предназначено изключително за
смартфон/таблет. За подробности вижте
„Ръководство за бързо стартиране“.
26BG
Ключ за сигурност (WEP или WPA)
За SSID и ключа за защита вижте
инструкциите за експлоатация на
рутера за безжична LAN мрежа/
точката на достъп.
2
Натиснете /, за да включите
системата.
3
Свържете устройството към
Mac или PC компютър.
За Windows 8 (Windows UI)
 Включете компютъра.
 Преместете показалеца на
мишката в горния десен
(или долния десен) ъгъл на
стартовия екран, за да се покажат
препратките, и изберете [Settings]
(Настройки).
Ако екранът е сензорен, изведете
препратките като плъзнете пръста
си от десния към левия край
на стартовия екран, след което
изберете [Settings] (Настройки).
 Изберете или докоснете иконата
или
.
 Изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
от списъка с мрежи.
4
За PC компютър
Отворете браузъра и въведете един
от URL адресите по-долу в адресната
лента.
http://192.168.100.1
За Mac компютър
Стартирайте Safari и изберете
[Bonjour] под
([Bookmarks]), след
което изберете [SONY:MAP-S1].
5
Когато се покаже екранът
[Language Setup], изберете
желания език.
6
Изберете [Network Settings]
(Настройки на мрежата)
от менюто.
За Mac OS X
 Включете Mac компютъра.
 Изберете иконата
в горната
част на екрана.
 Изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
от списъка с мрежи.
Network Settings (Настройки на мрежата)
7
Изберете SSID на рутер за
безжична LAN мрежа/точка
на достъп, след което изберете
[Apply] (Прилагане).
Ако е необходимо, въведете ключа
за защита.
Слушане на музика посредством безжична мрежа
За Windows 8/Windows 7
 Включете компютъра.
 Докоснете или щракнете върху
работния плот на стартовия
екран.
 Изберете иконата
или
в долната част на екрана.
 Изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
от списъка с мрежи.
За Windows Vista
 Включете компютъра.
 Щракнете върху иконата
в долната част на екрана.
 Изберете [Connect to a network]
(Свързване към мрежа).
 Изберете
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
от списъка с мрежи.
Осъществете достъп до екрана
[Sony Network Device Setting]
(Конфигуриране на мрежово
устройство Sony).
SSID
Когато се покаже екранът за
потвърждение, натиснете [OK].
27BG
8
Натиснете /, за да изключите
захранването, след което
натиснете / отново, за да го
включите.
9
Свържете Mac или PC
компютъра към рутера за
безжична LAN мрежа/точката
на достъп.
Забележка
 Тази процедура трябва да бъде завършена
в рамките на 10 минути. Ако не можете да
я завършите, нулирайте компютъра (стр. 44).
Свързване към кабелна
мрежа
Обикновено DHCP настройката
е зададена на ON, когато свържете
компютъра към мрежата.
За подробности вижте ръководството
за компютъра.
1
Проверете дали компютърът
и рутерът са включени.
2
Свържете системата към
рутера посредством мрежов
(LAN) кабел (не е включен
в комплекта).
3
4
28BG
Свържете компютъра към
рутера чрез втори мрежов
(LAN) кабел (не е включен
в комплекта) или чрез
безжична LAN връзка.
Включете системата.
светва на дисплея, когато
връзката се осъществи.
Слушане на музика
от Xperia™/Xperia
Tablet (приложение
WALKMAN®)
С помощта на приложението WALKMAN®
може да се възпроизвежда музика,
съхранявана на устройство Xperia
(Xperia/Xperia таблет).
Забележка
 Предварително се уверете, че устройството
Xperia е свързано към мрежата
и актуализирайте операционната му
система Android към последната версия,
преди да го използвате с тази система.
1
Свържете системата към
мрежата.
За подробности вижте „Подготовка:
конфигуриране на мрежа“ (стр. 26).
2
Стартирайте приложението
WALKMAN® на устройството
Xperia.
3
Изберете иконата
в горния
десен ъгъл на устройството
Xperia.
Показва се списък с устройствата,
които могат да се свържат към
системата.
4
Изберете [SONY:MAP-S1]
(тази система).
5
Стартирайте възпроизвеждането на аудио съдържание
от устройството Xperia.
Системата влиза в режим на
функцията „Home Network“
и избраното аудио съдържание
се възпроизвежда. Ако възпроизвеждането не започне, извършете
процедурата отново от стъпка 1.
Съвет
 За подробности вижте инструкциите
за експлоатация на устройството Xperia.
 За подробности относно използването
на операционната система Android вижте
помощната информация за нея.
 На тази система може да се възпроизвежда
музика, съхранявана в някои модели
WALKMAN®, с помощта на функцията
Music Throw. За подробности относно
функцията Music Throw вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени с вашия
WALKMAN®.
Слушане на музика
от iPhone, iPad, iPod
или iTunes (AirPlay)
С помощта на AirPlay може да се
възпроизвежда музика, съхранявана
в iPhone, iPad, iPod touch или в Mac или
компютър с iTunes.
За подробности относно съвместимите
iPhone, iPad, iPod touch или iTunes вижте
„Съвместими устройства и версии“
(стр. 47).
Забележка
 Свържете iPhone/iPad/iPod touch
или компютър с iTunes към мрежата
и актуализирайте iOS или iTunes към
последната версия, преди да използвате
с тази система.
1
Свържете системата към
мрежата.
2
Стартирайте приложението
на iPhone, iPad, iPod touch
или iTunes.
3
Изберете иконата
от
контролния център върху
екрана на iPhone, iPad или iPod
touch или прозореца на iTunes.
Показва се списък с устройствата,
които могат да се свържат към
системата.
4
Слушане на музика посредством безжична мрежа
За подробности вижте „Подготовка:
конфигуриране на мрежа“ (стр. 26).
Изберете [SONY:MAP-S1]
(тази система).
29BG
5
Стартирайте
възпроизвеждането на аудио
съдържание от iPhone, iPad,
iPod touch или iTunes.
Системата влиза в режима на
функцията AirPlay и избраното
аудиосъдържание се
възпроизвежда.
Ако възпроизвеждането не започне,
извършете процедурата отново от
стъпка 1.
Съвет
 Когато зададете прекалено голяма сила на
звука на iPhone, iPad, iPod touch или iTunes,
тази система може да възпроизведе много
силен звук.
 Възможно е силата на звука на iPhone, iPad,
iPod touch или iTunes да не може да се
свърже със силата на звука на тази система.
 Вижте инструкциите за експлоатация на
устройството за подробности относно
работата с iPhone, iPad, iPod touch, iTunes
или AirPlay.
Слушане на музика
от Windows 8/
Windows 7
(Домашна мрежа)
На тази система може да се
възпроизвеждат записи от сървъри
от домашна мрежа, като например
компютърното приложение Media Go,
Windows Media Player и др. За подробности вижте уебсайта по-долу.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
Можете да използвате смартфон/таблет
като панел за управление с помощта на
приложението „SongPal“, предназначено
изключително за смартфони/таблети.
За информация относно устройствата,
съвместими с DLNA, вижте „Съвместими
устройства и версии“ (стр. 47).
Съвет
 За възпроизвеждане на музика от компютър
с Windows Vista или Windows XP е необходим
контролер. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на компютъра.
Забележка
 Системата може да възпроизвежда
аудиосъдържание, съхранявано на сървъра,
в аудиоформати MP3, Linear PCM, WMA, AAC,
WAV, FLAC, ALAC и AIFF. (Системата може
да възпроизвежда AAC файлове само
с разширение „.m4a“, „.mp4“ и „.3gp“.)
При използване на безжична връзка
системата може да не възпроизведе
някои аудиофайлове.
 Тази система не може да възпроизвежда
файлове във формат WMA със защита на
авторските права с DRM. Ако даден WMA
файл не може да се възпроизведе на тази
система, щракнете с десния бутон върху
него в компютъра. Ако има раздел „Лиценз“,
файлът е защитен с DRM.
 Разпознаването на всяко съвместимо
с DLNA устройство, което към момента
се използва, може да отнеме известно време,
когато слушате аудиосъдържание чрез
домашната мрежа.
 Възможно е да не може да се възпроизвежда
определен тип съдържание с продукти
DLNA CERTIFIED.
30BG
Използване на
поточно предаване
на музика
по интернет
(Музикални услуги)
Можете да слушате поточно предаване
на различна музика по интернет, без да
използвате компютър, с помощта на
приложението „SongPal“, инсталирано
на смартфон/таблет, което служи като
панел за управление.
Следната операция може да се различава
в зависимост от смартфона/таблета.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация на смартфона/таблета.
1
Приложението „SongPal“
е предназначено за използване
изключително със смартфон/таблет.
Специалното приложение за този
модел се предлага в Google Play™
и App Store. Инсталирайте го, като
следвате инструкциите, които
се показват на дисплея
на смартфона/таблета.
2
Като следвате инструкциите,
които се показват на дисплея
на смартфона/таблета,
свържете системата към
мрежата.
За подробности вижте „Ръководство
за бързо стартиране“.
Изберете музикална услуга
от списъка с източници
в „SongPal“.
Избраната музикална услуга
стартира.
След това се показва списък
с музиката, която може да бъде
възпроизвеждана.
4
Изберете желаното
съдържание и стартирайте
възпроизвеждането му.
Изберете музиката, която да се
възпроизвежда.
Когато възпроизвеждането започне,
избраната музикална услуга се
показва на дисплея.
Ако възпроизвеждането не започне,
извършете процедурата отново
от стъпка 3.
Съвет
 Трябва да регистрирате системата си, за
да можете да използвате Music Unlimited.
За подробности по регистрирането посетете
следния уебсайт (само за моделите
за Океания):
http://munlimited.com/home
 В зависимост от услугата трябва да въведете
данни за идентификация и парола, когато
влизате в нея. За да изтриете данните си
за идентификация и паролата, нулирайте
устройството (стр. 44).
 Когато зададете прекалено голяма сила
на звука на смартфон/таблет или iOS, това
устройство може да възпроизведе много
силен звук.
 За подробности относно използването
на операционната система Android или iOS
вижте съответната помощна информация
за тях.
 За подробности относно използването на
„SongPal“ докоснете или щракнете върху
иконата „Help“ (Помощ) или „Option“ (Опции)
на самото приложение.
Забележка
 В зависимост от държавата и региона
услугите и периодът на достъп до тях
може да се различават. За някои услуги
е необходима отделна регистрация. Може да
е необходима актуализация на устройството.
Слушане на музика посредством безжична мрежа
Изтеглете „SongPal“
на смартфона/таблета
и го стартирайте.
3
31BG
Забележка
Допълнителна информация
Настройване на
функцията за
автоматично
влизане в режим
на готовност
Системата влиза автоматично в режим
на готовност след около 15 минути,
когато не се изпълняват операции
или не се извежда аудиосигнал
(функция за автоматично влизане
в режим на готовност).
Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност е включена
по подразбиране.
1
Натиснете MENU.
2
Натиснете /, за да изберете
„Standby Mode Menu“, след
което натиснете ENTER.
3
Натиснете /, за да изберете
„Auto Standby“, след което
натиснете ENTER.
4
Натиснете /, за да изберете
„On“ или „Off“, след това
натиснете ENTER.
Съвет
 2 минути преди системата да влезе в режим
на готовност, на дисплея се показва
„Auto Standby“.
32BG
 Функцията за автоматично влизане в режим
на готовност не се отнася за функцията
на тунера (FM/AM/DAB) дори когато
е активирана.
 Системата не може да влезе автоматично
в режим на готовност в следните случаи:
 докато използва функцията FM,
AM или DAB;
 докато се разпознава аудио сигнал;
 при възпроизвеждане на аудио записи
или файлове;
 докато работи таймерът за възпроизвеждане или таймерът за заспиване.
 Системата извършва отново обратно броене
(около 15 минути), преди да влезе в режим
на готовност дори когато е активирана
функцията за автоматично влизане в режим
на готовност в следните случаи:
 когато по време на функцията USB
е свързано USB устройство;
 когато е натиснат бутон на
дистанционното управление или
на устройството.
Настройване
на режима
на готовност
на BLUETOOTH/
мрежата
Съвет
 Когато тази система е настроена на „ON“ и се
свържете към нея от BLUETOOTH или AirPlay
устройство, тя се включва автоматично и
можете да слушате музика чрез използване
на BLUETOOTH или AirPlay връзка.
Забележка
 Системата не може да се включва чрез DLNA
устройство или чрез използване на
свързване Music Services.
Когато режимът на готовност на
BLUETOOTH/мрежата е активиран,
системата влиза в режим на изчакване
на BLUETOOTH или мрежова връзка
дори когато е изключена. Този режим
е деактивиран по подразбиране.
Натиснете MENU.
2
Натиснете /, за да изберете
„Standby Mode Menu“, след
което натиснете ENTER.
3
Натиснете /, за да изберете
„BT/NW Standby“, след което
натиснете ENTER.
4
Натиснете /, за да изберете
„On“ или „Off“, след това
натиснете ENTER.
5
Натиснете /, за да изключите
системата.
Допълнителна информация
1
33BG
Настройване
на безжичния
сигнал на ON/OFF
Когато устройството е включено, можете
да управлявате безжична мрежа или
BLUETOOTH сигнал. Настройката по
подразбиране e ON.
1
Включете устройството.
2
Ако на дисплея мига ,
натиснете и задръжте PUSH
ENTER и MENU на устройството.
3
След като се покаже „RF Off“
(безжичният сигнал
е изключен) или „RF On“
(безжичният сигнал
е включен), освободете бутона.
Съвет
 Когато тази настройка е изключена,
функцията на безжичната мрежа
и BLUETOOTH функцията не са налични.
 Когато тази настройка е изключена,
устройството се включва от смартфона/
таблета с едно докосване (NFC)
от устройството.
 Когато тази настройка е изключена,
режимът на готовност на BLUETOOTH/
мрежата не може да бъде настроен.
 Когато режимът на готовност на BLUETOOTH/
мрежата е включен и устройството
е изключено, режимът на готовност
на BLUETOOTH/мрежата също се изключва.
 Когато тази настройка е изключена,
устройството и BLUETOOTH устройството
не могат да се сдвоят.
 Дори когато тази настройка е изключена все
пак може да се използва кабелна връзка.
34BG
Настройване
на звука
Регулирайте звука според вашите
предпочитания. Изборът на „DSEE HX“
предлага по-добро качество на звука
на компресиран файл, например MP3.
1
Натиснете MENU.
2
Натиснете /, за да изберете
„Sound Menu“, след което
натиснете ENTER.
3
Натиснете /, за да изберете
„BASS“, „TREBLE“ или „DSEE HX“,
след което натиснете ENTER.
BASS: регулира басовия звук.
TREBLE: регулира високите честоти.
DSEE HX: надгражда качеството
на звука да е по-добро от това на
компактдиск или MP3. Допълва
високите честоти на компресиран
файл, например MP3, и надгражда
до по-високо ниво на семплираща
честота и брой битове от оригиналните такива. Задайте на „Auto“.
(Настройката по подразбиране
е „Auto“.)
Използване
на таймерите
Системата предлага таймер за заспиване
и таймер за възпроизвеждане.
Забележка
 Таймерът за заспиване има приоритет пред
таймера за възпроизвеждане.
Настройване на таймера
за заспиване
Системата се изключва автоматично
в зададения час.
Натиснете MENU.
2
Натиснете /, за да изберете
„Sleep Menu“, след което
натиснете ENTER.
3
Натиснете /, за да изберете
определен час, след което
натиснете ENTER.
Забележка
 Уверете се, че сте настроили часовника,
преди да настроите таймера (стр. 11).
Таймер за възпроизвеждане
Можете да слушате CD, USB устройство
или радио всеки ден в предварително
зададен час.
Настройката на таймера за
възпроизвеждане остава в сила, докато
не бъде отменена.
1
Подгответе източника на звук.
2
Натиснете MENU.
3
Натиснете /, за да изберете
„Timer Menu“, след което
натиснете ENTER.
4
Натиснете /, за да изберете
„Play Setting“, след което
натиснете ENTER.
Времето за стартиране мига
на дисплея.
Можете да избирате от „10minutes“
(10 минути) до „90minutes“
(90 минути) през стъпка от 10 минути.
Съвет
 За да проверите оставащото време
на таймера за заспиване, изпълнете
стъпки 1 и 2 по-горе.
 Таймерът за заспиване работи дори
ако часовникът не е настроен.
За отмяна на функцията
на таймера за заспиване
5
Натиснете /, за да изберете
времето, след което натиснете
ENTER.
Допълнителна информация
1
Настройване на таймера
за възпроизвеждане
Следвайте същата процедура, за да
настроите „Minute“ за момента на
започване на работа, след което
„Hour“ и „Minute“ за момента на
спиране на работа.
Изберете „Off“ в стъпка 3 по-горе.
35BG
6
Натиснете /, за да изберете
желания източник на звук, след
което натиснете ENTER.
Показва се екранът за потвърждение
на таймера за възпроизвеждане.
7
Натиснете /, за да изключите
системата.
Съвет
 Когато източникът на звук е CD,
можете да препрограмирате таймера
за възпроизвеждане. Вижте „Създаване на
ваша собствена програма (възпроизвеждане
на програма)“ (стр. 14).
 Когато източникът на звук е радио, уверете
се, че сте настроили радиостанцията
предварително (стр. 15).
 За да промените настройката на таймера,
изпълнете процедурите отначало.
Забележка
 Ако системата вече е включена в предварително зададения час, таймерът за
възпроизвеждане няма да се задейства.
Изключете устройството около 5 минути
преди зададеното време. Не работете със
системата, докато тя не се включи и не се
стартира възпроизвеждането с таймера.
 Когато за източник на звук на таймера за
възпроизвеждане е зададена радиостанция,
която настройвате чрез автоматично
сканиране (AUTO) или ръчна фина настройка
(MANUAL), и смените радиочестотата или
честотната лента след настройването на
таймера, настройката на радиостанцията
за таймера също ще се промени.
 Когато за източник на звук на таймера за
възпроизвеждане е зададена радиостанция,
настроена чрез предварително задаване на
радиостанция, и смените честотата на
радиостанцията или честотната лента след
настройването на таймера, настройката
на радиостанцията за таймера няма да
се промени. Фината настройка на
радиостанцията за таймера е фиксирана
на честотата, която сте настроили.
36BG
За проверка на настройката
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете /, за да изберете
„Timer Menu“, след което натиснете
ENTER.
3 Натиснете /, за да изберете
„Timer Select“, след което натиснете
ENTER.
4 Натиснете /, за да изберете
„Play Setting“, след което натиснете
ENTER.
Настройката на таймера се показва
на дисплея.
За отмяна на функцията
на таймера
След стъпка 3 на раздел „За проверка
на настройката“ (стр. 36) изберете
„Timer Off“, след което натиснете ENTER.
Актуализиране
на софтуера
При разпознаване на нова версия на
софтуера системата се актуализира,
когато е свързана към интернет,
и на дисплея се показва „UPDATE“.
В този случай следвайте процедурите
по-долу, за да актуализирате
с най-новата версия.
Натиснете MENU.
2
Натиснете /, за да изберете
„Network Menu“, след което
натиснете ENTER.
3
Натиснете /, за да изберете
„Update“, след което натиснете
ENTER.
4
Натиснете /, за да изберете
„Ok“, след това натиснете
ENTER.
Започнете изтеглянето на
последната версия на софтуера.
След като завършите изтеглянето,
започва актуализацията.
Не използвайте устройството или
дистанционното управление, докато
индикаторът за готовност свети
в оранжево.
След завършването на актуализацията, на дисплея се показва
„Complete!“. Натиснете /, за да
изключите устройството, след което
натиснете отново, за да го включите.
Допълнителна информация
1
Забележка
 Обикновено актуализирането на системата
може да отнеме около 3 до 10 минути.
Възможно е да отнеме и повече време
в зависимост от мрежовата среда.
 Не работете с устройството, нито
с дистанционното управление по време
на актуализиране. По време на
актуализиране също така не трябва да
изключвате системата, нито кабела
за електрозахранване.
37BG
Начален екран
Информация относно „SongPal“
Показва функциите на избраното устройство,
музикалните услуги и приложенията,
инсталирани на смартфона/iPhone.
Настройки на звука
Можете лесно да персонализирате
звука си.
Музикална услуга
Можете да се наслаждавате на различни
музикални услуги.
Управление на устройствата в домашната
мрежа
Можете да възпроизвеждате музика,
съхранявана в компютъра или
на DLNA сървър, по мрежата.
Управление на поставен в устройството
компактдиск или устройство, свързано
чрез USB
Можете да възпроизвеждате поставен
в устройството компактдиск или
музика от устройство, свързано към
USB конектора.
Какво можете да управлявате с помощта
на „SongPal“ зависи от свързаното
устройство.
Спецификацията и дизайнът на приложението могат да бъдат променяни
без предупреждение.
Избор на устройство
Изберете устройство, съвместимо
със „SongPal“.
Настройки на свързаното устройство
Показани са различни звукови/мрежови
настройки. Това меню може да се извежда
от всеки екран чрез прелистване отдясно.
38BG
Мини плейър
Панел за управление на избраната функция.
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на
неизправности
Ако възникне проблем, докато работите
със системата, следвайте стъпките,
описани по-долу, преди да се свържете
с най-близкия търговец на Sony.
Ако се покажe съобщение за грешка,
не забравяйте да отбележите
съдържанието му за справка.
1
2
Проверете дали проблемът
е посочен в този раздел:
„Отстраняване на
неизправности“.
Проверете следните уебсайтове
за поддръжка на потребители.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
В тези уебсайтове ще намерите найновата информация за поддръжка
и често задавани въпроси.
3
Ако все още не можете да
разрешите проблема след
стъпки 1 и 2, се свържете с найблизкия търговец на Sony.
Незабавно изключете кабела
за електрозахранване и се уверете,
че кабелът на високоговорителя
не е горещ.
 Има ли късо съединение при кабела
на високоговорителя?
След като индикаторът за режим
на готовност спре да мига, свържете
отново захранващия кабел към
контакта и включете системата.
Ако проблемът продължи, свържете
се с най-близкия търговец на Sony.
Общи
Системата не се включва.
 Уверете се, че сте включили правилно
захранващия кабел в електрическия
контакт.
Системата е влязла неочаквано в режим
на готовност.
 Това не е неизправност. Системата влиза
автоматично в режим на готовност след
около 15 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда аудиосигнал.
Вижте „Настройване на функцията за
автоматично влизане в режим
на готовност“ (стр. 32).
Внезапно е отменена настройката на
часовника или работата на таймера
за възпроизвеждане.
 Ако изтече около минута, без да се
извършват операции, настройката
на часовника или тази на таймера за
възпроизвеждане се отменят автоматично.
Повторете операцията от началото.
Няма звук.
 Уверете се, че кабелите на
високоговорителите са свързани правилно.
 Увеличете силата на звука на устройството.
 Уверете се, че слушалките са изключени
Отстраняване на неизправности
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе,
се свържете с най-близкия търговец
на Sony.
Когато давате продукта на ремонт,
занесете цялата система (основното
устройство и дистанционното
управление).
За да се определи секцията, която
има нужда от ремонт, е необходима
цялата система.
Ако индикаторът за режим
на готовност мига
от жака PHONES.
39BG
 Уверете се, че външният компонент
е свързан правилно към жака LINE IN
(външен вход), и задайте функцията
на LINE IN.
 Зададената станция може временно
да е спряла излъчването.
Звукът отляво и отдясно е с неясен
баланс или е разменен.
 Поставете високоговорителите
симетрично.
 Уверете се, че кабелите на
високоговорителите L/R и +/– са свързани
правилно.
Звукът прескача или дискът не се
възпроизвежда.
 Дискът може да е замърсен или надраскан.
Ако дискът е замърсен, избършете го.
 Преместете системата на място без
вибрации (например върху стабилна
стойка).
 Причина за прекъсването на звука може
да е трептене на високоговорителите
в зависимост от нивото на силата на звука.
Отдалечете високоговорителите
от устройството или променете
местоположението им.
Получава се силно бучене или шум.
Възпроизвеждането не започва
от първия запис или файл.
 Отдалечете системата от източниците
 Уверете се, че текущият режим
на шум.
 Свържете системата към друг електрически
контакт.
на възпроизвеждане е правилен.
Ако е „Shuffle“ или „Program“, променете
настройката (стр. 12).
 Препоръчва се използване на разклонител
за променливотоково захранване с филтър
за шум (не е включен в комплекта).
Дистанционното управление не работи.
 Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление и сензора
за него на устройството и поставете
устройството далече от флуоресцентно
осветление.
 Насочете дистанционното управление
към сензора на устройството.
 Приближете дистанционното управление
до системата.
 Сменете батериите.
CD-DA/MP3 диск
„Locked“ се показва на дисплея и дискът
не може да се извади от слота за диск.
 Консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony или с местен упълномощен сервиз
на Sony.
Стартирането на възпроизвеждането
отнема повече време от обичайното.
 Следните дискове могат да увеличат
времето до стартиране на
възпроизвеждането:
 диск, записан със сложна дървовидна
структура;
 диск, записан в мултисесиен формат;
 диск, в който има много папки;
iPod/iPhone/iPad (когато
е свързан към USB порт).
За подробности относно съвместимите
iPhone/iPad/iPod вижте „Съвместими
устройства и версии“ (стр. 47).
Няма звук.
 Уверете се, че устройството iPhone/iPad/
iPod е стабилно свързано към
порта  (USB FRONT).
 Спрете възпроизвеждането и свържете
iPhone/iPad/iPod към системата.
Дискът или файлът не се
възпроизвеждат.
 Дискът не е бил финализиран
(CD-R или CD-RW диск, към който
могат да се добавят данни).
 Уверете се, че iPhone/iPad/iPod е актуализиран с най-новия софтуер. Ако това не
е така, актуализирайте iPhone/iPad/iPod,
преди да го използвате със системата.
 Увеличете силата на звука.
 Устройството iPhone/iPad/iPod може да
не се поддържа от тази система.
40BG
Звукът е изкривен.
 Уверете се, че устройството iPhone/
iPad/iPod е стабилно свързано към
порта  (USB FRONT).
 Увеличете силата на звука.
 Задайте за еквалайзера на iPhone/iPad/
iPod настройка „Off“ или „Flat“.
 Устройството iPhone/iPad/iPod може да
не се поддържа от тази система.
iPhone/iPad/iPod не функционира.
 Изключете всички други приложения
на iOS, изпълнявани в iPhone/iPad/iPod.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени с iPhone/
iPad/iPod.
 Уверете се, че устройството
iPhone/iPad/iPod е стабилно
свързано към порта  (USB FRONT).
 Уверете се, че iPhone/iPad/iPod е актуализиран с най-новия софтуер. Ако това не
е така, актуализирайте iPhone/iPad/iPod,
преди да го използвате със системата.
 Тъй като системата и iPhone/iPad/iPod
работят по различен начин, не можете да
работите с iPhone/iPad/iPod чрез бутоните
на дистанционното управление или на
устройството. В този случай използвайте
бутоните за управление на iPhone/iPad/
iPod.
iPhone/iPad/iPod не може да се зарежда.
 Уверете се, че устройството iPhone/
iPad/iPod е стабилно свързано към
порта  (USB FRONT) чрез кабела, който
е включен в комплекта на iPhone/iPad/iPod.
 Изключете iPhone/iPad/iPod и го
USB устройство
За подробности относно съвместимите
USB устройства вижте „Съвместими
устройства и версии“ (стр. 47).
Свързано е неподдържано USB
устройство.
 Може да възникнат следните проблеми:
 USB устройството не се разпознава;
 имената на файловете или папките
не се показват на системата;
Няма звук.
 USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата и свържете отново
USB устройството.
Има шум, прескачане или изкривен звук.
 Свързано е неподдържано USB устройство.
Свържете поддържано USB устройство.
 Изключете системата, свържете отново
USB устройството и след това я включете.
 Самите музикални данни съдържат шум
или звукът е изкривен. Шумът може
да е възникнал при създаването на
музикалните данни поради състоянието
на компютъра. В този случай изтрийте
файла и изпратете отново музикалните
данни.
 Файловете са кодирани с ниска побитова
скорост. Изпратете към USB устройството
файлове, кодирани с по-висока побитова
скорост.
 Ако възпроизвеждате аудио с висока
разделителна способност, използвайте
устройство, което е съвместимо с високоскоростен USB2.0 кабел.
Показва се „Reading“ за продължително
време или стартирането на възпроизвеждането отнема дълго време.
 Процесът по прочитането може да отнеме
дълго време в следните случаи:
 има много папки или файлове
на USB устройството;
 файловата структура е изключително
сложна;
 няма достатъчно свободно място
в паметта;
 вътрешната памет е фрагментирана.
Името на файл или папка (име на албум)
не се показва правилно.
 Изпратете музикалните данни отново към
USB устройството, тъй като съхранените
в него данни може да са повредени.
 Знаците, които могат да бъдат показвани
Отстраняване на неизправности
включете отново. За подробности относно
състоянието на зареждане на iPhone/iPad/
iPod вижте инструкциите за експлоатация
на iPhone/iPad/iPod.
 възпроизвеждането не е възможно;
 звукът прескача;
 има шум;
 възпроизвежда се изкривен звук.
от тази система, са следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 до 9);
 символи (< > * +, [ ] @ \ _).
Други символи се показват като „_“.
41BG
USB устройството не се разпознава.
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
 Може да е свързано несъвместимо
USB устройство.
 USB устройството не работи правилно.
Вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с USB устройството, за това,
как да отстраните този проблем.
Възпроизвеждането не се стартира.
 Изключете системата и свържете отново
USB устройството. След това включете
системата.
 Може да е свързано несъвместимо
USB устройство.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.
 Задайте режим на възпроизвеждане
„Normal“.
USB устройството не може да се зарежда.
 Уверете се, че USB устройството е стабилно
свързано към порта  (USB REAR).
 Не може да се извършва зареждане, когато
захранването на системата е изключено.
 USB устройството може да не се поддържа
Чуват се едновременно няколко
радиостанции.
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
и регулирайте кабела на високоговорителя, след което настройте отново
антената.
 Вържете в сноп кабелите на антената, като
използвате предлаганите в търговската
мрежа скоби за кабели, и регулирайте
дължините на кабелите.
Не се приема правилно DAB/DAB+
радиостанция.
 Проверете всички връзки на антената,
след което изпълнете процедурата за
автоматично сканиране за DAB станции.
Вижте „Ръчно стартиране на автоматичното
сканиране за DAB станции“ (стр. 16).
 Текущата DAB/DAB+ услуга може да не
е налична. Натиснете /, за да
изберете друга услуга.
 Ако сте се преместили в друг регион, някои
услуги/честоти може да са променени и да
не успеете да настроите обичайното си
предаване. Извършете процедурата по
автоматично сканиране за DAB станции,
за да запишете повторно съдържанието
на предаванията. (Изпълнението на
тази процедура изчиства всички вече
запаметени предварително зададени
настройки.)
от тази система.
 Изключете USB устройството и след това го
свържете отново. За подробности относно
състоянието на зареждане на USB
устройството вижте инструкциите
за експлоатация към USB устройството.
Предаването на DAB/DAB+ станции
е прекъснато.
 Проверете местоположението на
системата или настройте ориентацията
на антената, за да увеличите указаната
стойност за качество на сигнала.
Тунер
Получава се силно бучене или
шум (на дисплея мига „STEREO“)
или не могат да се приемат програми.
 Свържете правилно антената.
 Намерете място и ориентация, които
осигуряват добро приемане на сигнал,
след което настройте отново антената.
 Дръжте антените далече от устройството,
кабела за високоговорители или другите
AV компоненти, за да избегнете
прихващането на шум.
 Изключете близко разположеното
електрическо оборудване.
42BG
Мрежова връзка
Системата не може да се свърже към
мрежата. (Друго оборудване в мрежата
не може да открие или разпознае
системата.)
 Проверете дали на дисплея свети
символът
.
 Получаването на IP адрес от страна на
системата може да отнеме около 1 минута,
когато е включена в комуникационна среда
без рутер.
 Ако IP адресът ви е фиксиран, възможно
е същият IP адрес да се използва от друго
оборудване. Използвайте друг IP адрес.
Системата не може да се свърже към
мрежата посредством безжична
LAN връзка.
 Ако към системата е включен мрежов (LAN)
кабел, тя автоматично се опитва да
установи кабелна LAN връзка. Ако искате
да използвате безжична LAN връзка,
не включвайте мрежов (LAN) кабел
към системата.
 Проверете настройките на рутера за
безжична LAN мрежа/точката на достъп.
Ако режимът SSID стелт на точката на
достъп е с настройка „On“, задайте
настройка „Off“. За подробности относно
настройките на точката на достъп на
безжичния рутер вижте инструкциите
за нейната експлоатация.
Домашна мрежа
Контролерът (управляващото устройство)
не може да намери тази система.
(Контролерът не може да преглежда
съдържанието на тази система.)
 Уверете се, че контролерът е свързан към
домашната мрежа.
 Мултикаст контролът на точката на достъп
е активиран.
Музиката стартира автоматично.
 Системата вероятно се контролира от друг
компонент. За да откажете контрола,
изключете режима на готовност на
BLUETOOTH/мрежата (стр. 33).
Системата не може да се свърже към
мрежата чрез WPS.
Звукът прекъсва.
 Настройте мрежата след търсене
 DLNA сървърът е претоварен. Затворете
на точката на достъп чрез сканиране
за точки на достъп.
 Не можете да се свързвате към мрежа чрез
WPS, когато точката на достъп е настроена
на WEP.
 Актуализирайте фърмуера на рутера за
безжична LAN мрежа/точката на достъп
с най-новата версия.
Музикални услуги
Системата не може да се свърже
с Музикални услуги.
всички изпълняващи се приложения.
 Безжичният сигнал е слаб. Спрете
микровълновата печка.
 Скоростта на комуникация на безжичната
LAN мрежа може да се забави за
съвместими с IEEE802.11n рутери за
безжична LAN мрежа/точки на достъп,
ако за метод на защита е зададен WEP
или/WPA/WPA2-PSK (TKIP). Ако скоростта
се забави, променете метода на защита
на WPA/WPA2-PSK (AES).
Схемата за шифроване (защита)
варира в зависимост от устройството.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на рутера/точката на достъп.
 Уверете се, че рутерът за безжична LAN
мрежа/точката на достъп е включен(а).
символът
. Ако не се показва, настройте
отново безжичната мрежа. За подробности
вижте „Ръководство за бързо стартиране“.
 Когато системата е свързана към безжична
мрежа, поставете рутера за безжична
LAN мрежа/точката на достъп и системата
по-близо едни до други и направете
настройката отново.
 В зависимост от доставчиците се разрешава само една връзка с интернет. В такъв
случай системата не може да се свърже,
ако връзката е заета. Консултирайте се
с оператора или доставчика си на услуги.
 Когато включите мобилния си телефон
(устройство с Android, Xperia или
iPhone/iPod touch), след като е бил
изключен, опитайте да рестартирате
приложението „SongPal“.
Не може да се извърши фина настройка
или възпроизвеждане.
 Проверете дали аудио файлът е неподходящ или не е изтрит от сървъра. Вижте
инструкциите за експлоатация на сървъра.
 Сървърът се опитва да възпроизведе аудио
файл, който е в неподдържан от системата
формат. Проверете информацията за аудио
формати на сървъра.
 Деактивирайте мултикаст контрола на
рутера за безжична LAN мрежа/точката
на достъп. Ако е активиран, извеждането
на аудиосигнал може да отнеме няколко
минути. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на рутера за
безжична LAN мрежа/точката на достъп.
Отстраняване на неизправности
 Проверете дали на дисплея показва
 Достъпът от тази система не се разрешава
от сървъра. Променете настройките на
сървъра така, че да разрешават достъпа
от тази система. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на сървъра.
43BG
AirPlay
За подробности относно съвместимите
iPhone/iPad/iPod вижте „Съвместими
устройства и версии“ (стр. 47).
Системата не може да бъде открита
от iPhone/iPad/iPod Touch.
 Вижте „Мрежова връзка – Системата не
може да се свърже към мрежата“ (стр. 42).
 Уверете се, че iPhone/iPad/iPod touch или
компютърът с iTunes са свързани към
домашната ви мрежа.
 Актуализирайте iOS или iTunes с най-новата
версия, преди да ги използвате със
системата.
Музиката стартира автоматично.
 Системата вероятно се контролира от друг
компонент. За да откажете контрола,
изключете режима на готовност
на BLUETOOTH/мрежата (стр. 33).
Звукът прекъсва по време на
възпроизвеждане.
 Сървърът е претоварен. Затворете всички
изпълняващи се приложения.
Това устройство не може да се
управлява.
 Актуализирайте версията на софтуера
на iPhone/iPad/iPod touch или iTunes
с най-новата версия.
За възстановяване на
фабричните настройки
на системата
Ако системата все още не работи
правилно, възстановете фабричните
й настройки.
Използвайте бутоните на устройството,
за да възстановите фабричните
настройки на системата.
1 Изключете захранващия кабел и се
уверете, че индикаторът за режим на
готовност не свети. След това свържете
отново захранващия кабел и включете
системата.
44BG
2 Натиснете и задръжте PUSH ENTER
и / на устройството, докато
на дисплея се покаже „All Reset“.
Всички конфигурирани от потребителя
настройки, като например предварително
зададените радиостанции, часовникът,
таймерът и мрежата, се изтриват. Също така
се изтриват и идентификаторът за влизане
и паролата ви за поточно предаване
на музика по интернет (Музикални услуги).
Ако проблемът продължи, след като
извършите всичко посочено по-горе,
се свържете с най-близкия търговец на Sony.
Забележка
 Ако изхвърлите устройството или го
предоставите на друго лице, нулирайте
устройството от съображения за сигурност.
No Memory
Съобщения
По време на работа може да се покаже
или да мига едно от следните
съобщения.
Запаметяващият носител не е поставен
в USB устройството или не може да бъде
идентифициран от системата.
No Step
Всички програмирани записи са изтрити.
Cannot Download
Not Supported
Системата не е успяла да изтегли данните
за актуализация по време на актуализацията на софтуера. Влезте в менюто
за настройки и актуализирайте отново
софтуера.
Системата не поддържа свързаното
USB устройство.
Cannot Play
Поставили сте диск, който не може
да бъде възпроизведен на тази система,
като например CD-ROM и DVD диск.
Complete!
Операцията по предварително
настройване на радиостанция
е завършила успешно.
Data Error
Опитали сте да възпроизведете файл,
който не може да бъде възпроизведен.
Error
Работили сте със системата по време
на инициализацията. Изчакайте малко,
докато инициализацията завърши.
Initial
Locked
Слотът за дискове е блокиран и не
можете да извадите диска. Свържете
се с най-близкия търговец на Sony.
No Connect
Системата не може да се свърже към
мрежата.
No Device
Не е свързано USB устройство или
свързаното USB устройство е отстранено.
No Disk
Няма диск в плейъра или сте заредили
диск, който не може да бъде
възпроизведен.
В USB устройството или диска няма
файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани.
Not In Use
Натиснали сте бутон, който не може да
се използва.
Over Current
Отстранете USB устройството от порта
и изключете системата, след което
я включете отново.
Push STOP
Опитали сте да превключите режима на
възпроизвеждане във функцията CD или
USB по време на възпроизвеждане.
Reading
Системата чете информацията от
компактдиска или USB устройството.
Някои бутони не работят по време
на четене.
Step Full!
Опитали сте да програмирате повече
от 25 записа или файла.
Time NG!
Зададена е една и съща стойност
за времената на начало и край
на таймера за възпроизвеждане.
Update Error
Системата не може да актуализира
софтуера. Изключете системата
и я включете отново. Системата
ще опита да актуализира софтуера.
Ако се покаже същото съобщение,
се свържете с най-близкия търговец
на Sony.
Отстраняване на неизправности
Системата инициализира настройките
на мрежата. Някои бутони на системата
не могат да функционират по време
на този процес.
No Track
45BG
Забележки относно CD-DA дисковете
Предпазни мерки/спецификации
Предпазни мерки
Дискове, които тази система МОЖЕ да
възпроизвежда:
 аудио CD-DA дискове;
 CD-R/CD-RW (аудиоданни от CD-DA
записи и MP3 файлове).
Не използвайте CD-R/CD-RW диск
без съхранени данни. Това може да
повреди диска.
Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда:
 CD-ROM;
 CD-R/CD-RW, различни от записаните









46BG
във формат на музикален компактдиск
или формат, отговарящ на ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet;
CD-R/CD-RW дискове, записани
в мултисесиен формат, без да
е затворена сесията;
CD-R/CD-RW с лошо качество на
записа, CD-R/CD-RW с драскотини
или замърсявания или CD-R/CD-RW,
записани на несъвместимо записващо
устройство;
неправилно финализирани CD-R/
CD-RW;
CD-R/CD-RW дискове с файлове, които
са различни от MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3) файлове;
8-сантиметрови дискове;
дискове с нестандартна форма
(например сърце, квадрат, звезда);
дискове, върху които има остатъци
от тиксо, хартия или стикер;
дискове под наем или употребявани
дискове, върху които има печати
с излизащо навън лепило;
дискове, чиито етикети са отпечатани
с лепкаво на пипане мастило.
 Преди възпроизвеждане избърсвайте
диска от центъра към ръба с кърпа
за почистване.
 Не почиствайте дисковете с разтворители, като бензин, разредител,
стандартни препарати за почистване
или антистатичен спрей, предназначен
за винилови грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина.
Относно безопасността
 Извадете напълно захранващия кабел
от електрическия контакт, ако не
възнамерявате да го използвате
за продължителен период от време.
При изваждане на кабела на системата
от контакта винаги го дръжте за
щепсела. Никога не дърпайте самия
кабел.
 В случай че твърд предмет или течност
попадне в системата, изключете я от
контакта и я предайте за проверка
на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
 Захранващият кабел може да се
подменя само в квалифициран сервиз.
Относно разположението
 Не поставяйте системата в наклонено
положение или на места, където
е твърде горещо, студено, прашно,
мръсно, влажно или без подходяща
вентилация или които са изложени
на пряка слънчева или ярка светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне
на системата върху повърхности,
които са били специално обработени
(например с восък, смазка, лак),
тъй като това може да доведе до поява
на петна или обезцветяване на
повърхността.
 Ако системата е внесена директно
от студено на топло място или е поставена в много влажно помещение,
възможно е върху лещите във
вътрешността на плейъра за компактдискове да се кондензира влага, която
да доведе до неизправност. В такъв
случай извадете диска и оставете
системата включена за около
един час, докато влагата се изпари.
Ако системата все още не работи
дори след повече време, свържете
се с най-близкия търговец на Sony.
Относно повишаването на температурата
 Повишаването на температурата на
устройството по време на зареждане
или продължителна работа
е нормално и не представлява
причина за безпокойство.
 Ако сте използвали системата
продължително време при голяма
сила на звука, не докосвайте корпуса,
тъй като той може да е нагорещен.
 Не запушвайте вентилационните
отвори.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мека кърпа,
леко навлажнена със слаб препарат
за почистване. Не използвайте никакви
видове абразивни тъкани, почистващи
прахове или разтворители, като
например разредител, бензин или спирт.
Съвместими
устройства и версии
iPhone/iPad/iPod
или iTunes
Проверете уебсайтовете по-долу
за подробности относно най-новите
поддържани версии на съвместимите
устройства.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
Съвместим
и модели
BLUETOOTH®
USB
iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air*



iPad mini
с Retina
дисплей*



iPad
(4-то
поколение)*



iPad mini*



iPad
(3-то
поколение)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(5-то
поколение)



iPod touch
(4-то
поколение)



iPod touch
(3-то
поколение)*



iPod classic*
Предпазни мерки/спецификации
AirPlay

47BG
Съвместим
и модели
AirPlay
BLUETOOTH®
USB


iPod nano
(7-мо
поколение)*
iPod nano
(6-то
поколение)*

iPod nano
(5-о
поколение)*

iPod nano
(4-то
поколение)*

* „SongPal“ не поддържа iPod touch (3-то
поколение), iPod classic и iPod nano.
„SongPal“ не поддържа iPad от януари 2014 г.
AirPlay работи с iPhone, iPad и iPod touch
с iOS 4.3.3 или по-нова версия, Mac с OS X
Mountain Lion и Mac и компютър с iTunes
10.2.2 или по-нова версия.
Bluetooth технологията работи
с iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (5-то поколение),
iPod touch (4-то поколение).
Функцията USB работи с iPhone, iPad
и iPod touch с iOS 4.3.3 или по-нова
версия, Mac с OS X Mountain Lion и Mac
и компютър с iTunes 10.2.2 или по-нова
версия.
DLNA устройство
Проверете уебсайтовете по-долу
за подробности относно най-новите
поддържани версии на съвместимите
устройства.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
48BG
USB устройство
Проверете уебсайтовете по-долу
за подробности относно най-новите
поддържани версии на съвместимите
устройства.
За потребители в Европа:
http://support.sony-europe.com/
Безжична
технология
BLUETOOTH
BLUETOOTH е безжична технология
с обхват на близко разстояние, която
свързва цифрови устройства, като
персонални компютри и цифрови
фотоапарати. Чрез безжичната
технология BLUETOOTH можете да
работите с устройствата, които са
в обхват около 10 метра.
Безжичната технология BLUETOOTH се
използва обикновено за връзка между
две устройства, но едно устройство
може да бъде свързано към няколко.
Не са ви необходими кабели, за да се
свържете, както е при USB връзката, нито
пък се налага да поставяте устройствата
едно срещу друго, както при безжичната
инфрачервена технология. Можете
да използвате технологията с едно
BLUETOOTH устройство в чантата или
джоба си.
Безжичната технология BLUETOOTH
е глобален стандарт, който се поддържа
от хиляди компании. Те произвеждат
продукти, които отговарят на неговите
изисквания.
Поддържани версия и профили
на BLUETOOTH
Забележка
 За да използвате BLUETOOTH устройство,
свързано към тази система, то трябва да
поддържа същия профил, като нея. Имайте
предвид, че функциите на BLUETOOTH
устройството може да се различават
в зависимост от спецификациите му дори ако
профилът му е същият като на тази система.
Ефективен обхват на комуникация
BLUETOOTH устройствата трябва да
се използват на разстояние едно
от друго приблизително 10 метра
(без препятствия).
Ефективният обхват на комуникация
може да бъде по-малък при следните
условия:
 когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка се намира
човек, метален предмет, стена
или друго препятствие;
 на места с инсталирана безжична
LAN мрежа;
 около микровълнови фурни,
които се използват;
 места, където има други
електромагнитни вълни.
Влияние на други устройства
BLUETOOTH устройствата и безжичните
LAN мрежи (IEEE802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz). Когато
използвате BLUETOOTH устройство близо
до устройство с възможност за работа
в безжична LAN мрежа, може да се
получи електромагнитна интерференция.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на преноса на данни, до шум
или до невъзможност за свързване.
Ако това се случи, пробвайте следните
мерки за отстраняване на проблема:
 Опитайте се да свържете тази
система и BLUETOOTH мобилния
телефон или BLUETOOTH
устройството, когато се намирате
на разстояние поне 10 метра
от оборудването с безжична
LAN мрежа;
 Изключвайте захранването на
безжичното LAN оборудване,
когато BLUETOOTH устройството е на
разстояние по-малко от 10 метра.
Предпазни мерки/спецификации
Профилът представлява стандартен
набор от възможности за различните
BLUETOOTH продукти. Вижте
„Спецификации“ (стр. 50) за подробности
относно поддържаната версия и профили
на BLUETOOTH.
 Поради свойствата на безжичната технология
BLUETOOTH възпроизвеждането при тази
система леко се забавя спрямо
аудиовъзпроизвеждането на предаващото
устройство.
49BG
Влияние върху други устройства
Радиовълните, разпространявани от тази
система, може да попречат на работата
на някои медицински изделия. Тъй като
тези смущения могат да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на системата, BLUETOOTH
мобилния телефон и BLUETOOTH
устройството на следните места:
 в болници, влакове и самолети;
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Забележка
 Тази система поддържа функции за защита,
които отговарят на спецификацията
BLUETOOTH, като средство за гарантиране
на сигурност при комуникация чрез
технологията BLUETOOTH. Тази сигурност
обаче може да се окаже недостатъчна
в зависимост от съдържанието на настройките и други фактори, така че винаги
бъдете внимателни, когато осъществявате
комуникация посредством технологията
BLUETOOTH.
 Sony не може да носи отговорност по
никакъв начин за щети или други загуби,
които са резултат от изтичане на информация
по време на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
 BLUETOOTH комуникацията не е непременно
гарантирана с всички BLUETOOTH устройства,
чиито профил е същият като на тази система.
 BLUETOOTH устройствата, свързани към тази
система, трябва да отговарят на BLUETOOTH
спецификацията, зададена от BLUETOOTH SIG,
Inc., и съответствието им трябва да бъде
сертифицирано. Но дори когато някое
устройство отговаря на BLUETOOTH
спецификацията, може да има случаи, при
които характеристиките или спецификациите
на BLUETOOTH устройството правят
свързването невъзможно или водят до
различни методи за управление, показване
или работа.
 Може да възникне шум или да няма звук
в зависимост от BLUETOOTH устройството,
свързано към тази система, от
комуникационната среда или от околните
условия.
Спецификации
Секция на усилвателя
Изходна мощност (номинална):
50 вата + 50 вата (при 4 ома, 1 kHz)*1
*1 Измерено при следните условия:
изисквания за захранването: 230V AC, 50Hz
Входове/Изходи
Жак LINE IN (външен вход):
чувствителност: 2 V
импенданс: 47 килоома
Жак LINE OUT (външен изход):
изходно напрежение: 2 V
импенданс: 1 килоом
5 Hz – 80 kHz (-3 dB)
Жак PHONES (слушалки):
стерео стандартен жак, 8 ома или повече
USB:
USB порт: Тип А, 5 V DC, 2,1 A
Жак DIGITAL IN:
USB порт: Type B
Секция на CD-DA/MP3 плейъра
Система:
система за компактдискове и цифров
звук
Свойства на лазерните диоди:
времетраене на излъчването: постоянно
изходна мощност на лазера*2: по-малко
от 44,6 μW
*2 Тази стойност е измерена на разстояние
200 мм от повърхността на лещата
на обектива на блока за оптично четене
с бленда 7 мм.
Честотна характеристика:
10 Hz – 20 kHz
Съотношение сигнал-шум:
над 90 dB
Динамичен диапазон:
над 90 dB
50BG
Секция на тунера
Честота
Обозначение
Секция на AM тунера:
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
обхват на настройка:
при модела за Европа:
531 kHz – 1602 kHz (с интервал
за настройка от 9 kHz)
други модели:
530 kHz – 1710 kHz (с интервал
за настройка от 10 kHz)
531 kHz – 1710 kHz (с интервал
за настройка от 9 kHz)
антена:
рамкова AM антена
междинна честота:
400 kHz
Секция на FM тунера:
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
обхват на настройка:
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
антена:
проводникова FM антена
клеми за антена:
проводникова DAB/FM антена
75 ома, небалансирани
Секция на DAB/DAB+ тунера:
FM стерео, DAB/FM суперхетеродинен
тунер
честотен обхват:
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*3
антена:
проводникова DAB/FM антена:
Таблица на DAB/DAB+ честотите (Band-III):
Обозначение
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
Предпазни мерки/спецификации
Честота
51BG
Честота
Обозначение
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
комуникационната среда. Тази система
не гарантира скоростта и качеството на
комуникация на 10BASE-T/100BASE-TX.)
Безжична LAN мрежа:
стандартна версия на BLUETOOTH 3.0
съвместими стандарти:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64 бита,
WEP 128 бита)
честотна лента 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
налични канали – от ch1 до ch13
WEP 64 бита, WEP 128 бита
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Изход:
Съвместими формати:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
PCM 192 kHz/24 бита, DSD 2,8 MHz/1 бит
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC,
ALAC, MP3, AAC, WMA
3
* Честотите в тази система се показват до
втората цифра след десетичната запетая.
Секция BLUETOOTH
Комуникационна система:
Максимален обхват на комуникация:
Пряка видимост прибл. 10 м*4
Честотна лента:
Общи
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация:
FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*5:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддържан метод за защита на съдържание
SCMS-T метод
Поддържан кодек
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Честотен диапазон на предаване
20 Hz – 20 000 Hz (със семплиране
на 44,1 kHz)
*4 Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като препятствия
между устройствата, магнитни полета
около микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
*5 Стандартните профили на BLUETOOTH
указват целта на BLUETOOTH комуникацията
между устройствата.
Секция на мрежата
LAN порт:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Скоростта на комуникация може
да варира в зависимост от
52BG
Изисквания за захранването:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Консумирана мощност:
55 вата
Размери (Ш/В/Д) (включително изпъкналите
части):
прибл. 251 мм × 115 мм × 290 мм
Тегло:
прибл. 5,6 кг
Включени принадлежности:
дистанционно управление (RM-AMU209)
(1), батерии R03 (Размер AAA) (2), кабел
за променливотоково захранване (1),
проводникова DAB/FM антена (2),
рамкова AM антена (1), Ръководство
за бърза настройка (1), Инструкции
за експлоатация (настоящото
ръководство) (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Консумирана мощност в режим на готовност:
0,5 W (всички безжични мрежови портове
са изключени)
Режим на готовност в мрежа: 16 W (всички
безжични мрежови портове са включени)
Търговски марки и др.
 Windows, логото на Windows и Windows
Media са регистрирани търговски марки
или търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
 Този продукт е защитен чрез определени
права на интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на тази
технология извън този продукт без лиценз
от Microsoft или упълномощен неин филиал.
 Apple, логото на Apple, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes,
Mac, iOS и OS X са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави. App Store е марка за услуга на
Apple Inc.
 Обозначенията „Made for iPod“, „Made for
iPhone“ и „Made for iPad“ означават, че
електронният аксесоар е предназначен
съответно за свързване конкретно към iPod,
iPhone или iPad и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство
или съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPod, iPhone или iPad може да
окаже влияние върху ефективността на
безжичната връзка.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance®
са регистрирани марки на Wi-Fi Alliance.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ са марки на Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED™ са
търговски марки, марки за услуги или знаци
за съответствие на Digital Living Network
Alliance.
 „WALKMAN“ и логото на „WALKMAN“
са регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
 Технологията за аудиокодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thomson.
 © 2013 CSR plc и компаниите от групата й.
Марката aptX® и логото aptX са търговски
марки на CSR plc или една от компаниите от
групата й и може да са регистрирани в една
или повече юрисдикции.
 Марката и логотипите с думата BLUETOOTH®
са регистрирани търговски марки,
собственост на BLUETOOTH SIG, Inc.
и всяко използване на такива марки
от Sony Corporation е по лиценз.
 N Mark е търговска марка или регистрирана
търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ
и други държави.
 Android и Google Play са търговски марки
на Google Inc.
 „Xperia“ и „Xperia Tablet“ са търговски марки
на Sony Mobile Communications AB.
 Имената на системи и продукти, посочени
в това ръководство, са основно търговски
марки или регистрирани търговски марки
на производителите.В това ръководство
символите ™ и ® са пропуснати.
 Този продукт включва софтуера Spotify,
попадащ под действието на лицензи на трети
страни, които могат да бъдат намерени тук:
http://www.spotify.com/connect/third-partylicenses
 Spotify и логотипите на Spotify са търговски
марки на Spotify Group.
53BG
Важна информация за софтуера
В този раздел е включена информация
за софтуера, използван от тази система.
ALAC
Лиценз на Apache
Версия 2.0, януари 2004 г.
http://www.apache.org/licenses/
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
1. Дефиниции.
„Лиценз“ означава условията за използване, възпроизвеждане
и разпространение, както са определени в параграфи
от 1 до 9 на този документ.
„Лицензодател“ означава притежателят на авторските права
или организация, упълномощена от притежателя на авторските
права, който предоставя Лиценза.
„Юридическо лице“ означава обединението на действащата
организация и всички други организации, които управляват,
биват управлявани или са под общо управление с тази
организация. За целите на това определение „управление“
означава (i) властта, пряка или непряка, за ръководене или
управление на такава организация, независимо дали по силата
на договор или по друг начин, или (ii) притежание на петдесет
процента (50%) или повече от акциите в обръщение, или (iii)
бенефициарно право на собственост на такава организация.
„Вие“ (или „Ваш“) означава физическо или Юридическо лице,
което използва разрешенията, предоставени от този Лиценз.
„Изходна“ форма означава предпочитаната форма
за извършване на модификации, включително, но не само,
изходен код на софтуер, изходна документация
и конфигурационни файлове.
„Обектна“ форма означава всяка форма, получена в резултат
на механична трансформация или преобразуване на Изходна
форма, включително, но не само, компилиран обектен код,
генерирана документация и преобразувания в други типове
носители.
„Произведение“ означава авторското произведение,
независимо дали в Изходна или Обектна форма, което
се предоставя по силата на Лиценза, както е посочено
в бележка за авторските права, включена в или приложена към
Произведението (в приложението по-долу е даден пример).
„Производни произведения“ означава всяко произведение,
независимо дали в Изходна или Обектна форма, което
е базирано на (или произхожда от) Произведението,
и за което редакциите, анотациите, разработките или другите
модификации представляват, като цяло, оригинално авторско
произведение. За целите на настоящия Лиценз Производните
произведения не включват произведения, които остават
отделно от или просто съдържат връзка (или са свързани
по име) към интерфейсите на Произведението и неговите
Производни произведения.
„Принос“ означава всяко авторско произведение,
включително оригиналната версия на Произведението,
и всякакви модификации или допълнения към това
Произведение или негови Производни произведения, които
целенасочено се предоставят на Лицензодателя за включване
в Произведението от притежателя на авторското право или
от физическо или Юридическо лице, упълномощено да ги
предостави от името на притежателя на авторското право.
За целите на това определение „предоставени“ означава
всяка форма на електронна, устна или писмена комуникация,
изпратена на Лицензодателя или негови представители,
включително, но не само, комуникация въз основа на списъци
за електронна поща, системи за контрол на изходния код
и системи за проследяване на проблеми, които се управляват
от или от името на Лицензодателя с цел обсъждане
и подобряване на Произведението, но с изключение
на комуникация, която ясно е маркирана или обозначена
по друг начин писмено от притежателя на авторското
право като „Не е принос“.
54BG
„Сътрудник“ означава Лицензодател и всяко физическо
или Юридическо лице, от името на което е получен Принос от
Лицензодателя и впоследствие е включено в Произведението.
2. Предоставяне на лиценз за авторски права. Съгласно условията
на този Лиценз всеки Сътрудник Ви предоставя безсрочен,
световен, неизключителен, безплатен, безвъзмезден,
неотменим лиценз за авторско право за възпроизвеждане,
изготвяне на Производни произведения, публично показване,
публично изпълнение, подлицензиране и разпространение на
Произведението и такива Производни произведения в Изходна
или Обектна форма.
3. Предоставяне на патентен лиценз. Съгласно условията на този
Лиценз всеки Сътрудник Ви предоставя безсрочен, световен,
неизключителен, безплатен, безвъзмезден, неотменим
(с изключение на посоченото в този параграф) патентен
лиценз за самостоятелно създаване или създаване от друг,
използване, предлагане за продажба, продажба, импортиране
и предаване по друг начин на Произведението, като такъв
лиценз е приложим само за онези патентни искове, които
могат да бъдат лицензирани от този Сътрудник и които по
необходимост се нарушават единствено от Приноса(ите)
им или чрез комбинация от Приноса(и) им и Произведението,
за което е(са) бил(и) предоставен(и) този/тези Принос(и).
Ако подадете патентна жалба срещу която и да е организация
(включително насрещен иск при съдебен спор), твърдейки,
че Произведението или Приносът, включен в него,
представляват пряко или косвено нарушение на патентно
право, всички патентни лицензи, които са Ви предоставени
по този Лиценз за това Произведение, се прекратяват от
датата на подаване на жалбата.
4. По-нататъшно разпространение. Можете да възпроизвеждате
и разпространявате копия на Произведението или негови
Производни произведения на всякакъв носител, ъс или без
модификации, и в Изходна или Обектна форма, ако спазвате
условията по-долу.
(a) Трябва да дадете на всички други получатели на
Произведението или Производните произведения
копие от този Лиценз; и
(b) Трябва да направите така, че всички променени файлове
да съдържат бележки на видимо място, в които да пише,
че Вие сте променили файловете; и
(c) Трябва да запазите, в Изходната форма на всички
Производни произведения, които разпространявате,
всички бележки за авторски права, патенти, търговски
марки и установяване на авторство от Изходната форма на
Произведението, с изключение на онези бележки, които не
се отнасят до никоя част на Производните произведения; и
(d) Ако Произведението включва текстов файл „NOTICE“ като
част от разпространението му, Производните произведения,
които разпространявате, трябва да съдържат четливо копие
на бележките за установяване на авторство, включени във
файла „NOTICE“, с изключение на онези бележки, които не
се отнасят до никоя част на Производните произведения,
в поне едно от следните места: в текстов файл „NOTICE“,
разпространяван като част от Производните произведения;
в Изходната форма или документацията, ако се предоставят
заедно с Производните произведения; или в екран,
генериран от Производните произведения, ако и където
обичайно се показват такива бележки на трети страни.
Съдържанието на файла „NOTICE“ е само за информативни
цели и не променя Лиценза. Може да добавите собствени
бележки за установяване на авторство в Производните
произведения, които разпространявате, в основния текст
на файла „NOTICE“ от Произведението или като приложение
към него, при условие че такива допълнителни бележки
за установяване на авторство не могат да се тълкуват като
промяна на Лиценза.
Може да добавите собствена декларация за авторски права
към модификациите си и да посочите допълнителни или
различни условия на лиценза за използване, възпроизвеждане
или разпространение на Вашите модификации или за които
и да било Производни произведения като цяло, при условие
че използването, възпроизвеждането или разпространението
на Произведението от Ваша страна иначе съответства
на условията, посочени в настоящия Лиценз.
5. Предоставяне на Приноси. Освен ако изрично не сте
посочили друго, всеки Принос, целенасочено предоставен
от Вас на Лицензодателя за включване в Произведението,
попада под действието на условията на настоящия Лиценз
без допълнителни условия.
Независимо от горепосоченото нищо в него не заменя или
не променя условията на което и да е отделно лицензионно
споразумение, което може да сте подписали с Лицензодателя
относно такива Приноси.
6. Търговски марки. Този Лиценз не предоставя разрешение
за използване на търговски имена, търговски марки, марки
за услуги или наименования на продукти, собственост на
Лицензодателя, с изключение на необходимото за разумна
и обичайна употреба при описание на произхода на
Произведението и възпроизвеждане на съдържанието
на файла „NOTICE“.
7. Отказ от гаранция. Освен ако не се изисква от приложимото
законодателство или не е договорено в писмен вид,
Лицензодателят предоставя Произведението (съответно
всеки Сътрудник предоставя Приносите си) „ВЪВ ВИДА,
В КОЙТО Е“, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ,
изрични или по подразбиране, включително, но не само,
гаранции или условия за ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ,
НЕНАРУШАВАНЕ, ПРОДАВАЕМОСТ или ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вие носите еднолична отговорност
за определяне на правомерността на използване или понататъшно разпространение на Произведението и поемате
всички рискове, свързани с използването на разрешенията
съгласно настоящия Лиценз.
8. Ограничение на отговорността. При никакви обстоятелства
и според никаква правна теория, независимо дали по
нарушение (включително небрежност), договор или
по друг начин, освен ако не се изисква от приложимото
законодателство (като умишлени действия или груба
небрежност) или не е договорено в писмен вид, никой
Сътрудник не носи отговорност пред Вас за щети, включително
каквито и да е преки, косвени, специални, случайни или
причинно-следствени щети от какъвто и е да е характер,
възникнали в резултат от настоящия Лиценз или от
използването на или невъзможността за използване
на Произведението (включително, но не само, щети
поради загуба на репутация, спиране на работата, грешка
или неизправност на компютър или всякаква или всички други
търговски щети или загуби) дори ако съответният Сътрудник
има информация за възможността за такива щети.
9. Приемане на гаранция или допълнителна отговорност. При
по-нататъшно разпространение на Произведението или негови
Производни произведения може да решите да предлагате и да
начислявате такса за приемане на задължения и отговорности
за поддръжка, гаранция, обезщетение или други задължения
и отговорности и/или права, които са съвместими с настоящия
Лиценз. При приемането на такива задължения обаче може
да действате само от свое име и на своя лична отговорност,
а не от името на друг Сътрудник, и само ако се съгласявате да
обезщетите, защитите и оневините всеки Сътрудник за всички
понесени задължения или заявени искания срещу него поради
приетата от Вас гаранция или допълнителна отговорност.
КРАЙ НА УСЛОВИЯТА
ПРИЛОЖЕНИЕ: Как да приложите Лиценза на Apache към
произведението си.
За да приложите Лиценза на Apache към произведението си,
прикрепете следната шаблонна бележка, като замените
написаното в полетата, оградени със скоби „[]“, с Ваша собствена
идентификационна информация. (Не включвайте скобите!) Текстът
трябва да се вложи в синтаксиса на коментари, съответстващ
на файловия формат. Също така Ви препоръчваме да включите
наименование на файла или класа и описание на целта в същата
„отпечатана страница” където е бележката за авторските права
за по-лесно идентифициране в архивите на трети страни.
Copyright [гггг] [име на притежателя на авторското право]
По Лиценз на Apache, версия 2.0 („Лицензът”); не може да
използвате този файл по друг начин освен в съответствие
с Лиценза.
Може да получите копие от Лиценза на адрес
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Освен ако не се изисква от приложимото законодателство или
не е договорено в писмен вид, разпространяваният в съответствие
с Лиценза софтуер е „ВЪВ ВИДА В КОЙТО Е“, БЕЗ КАКВИТО И ДА
Е ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, изрични или по подразбиране.
Вижте Лиценза за конкретните, приложими в съответствие с него,
разрешения и ограничения относно основния език.
mDNSResponder
Лиценз на Apache
Версия 2.0, януари 2004 г.
http://www.apache.org/licenses/
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
1. Дефиниции.
„Лиценз“ означава условията за използване, възпроизвеждане
и разпространение, както са определени в параграфи
от 1 до 9 на този документ.
„Лицензодател“ означава притежателят на авторските права
или организация, упълномощена от притежателя на авторските
права, който предоставя Лиценза.
„Юридическо лице“ означава обединението на действащата
организация и всички други организации, които управляват,
биват управлявани или са под общо управление с тази
организация. За целите на това определение „управление“
означава (i) властта, пряка или непряка, за ръководене или
управление на такава организация, независимо дали по силата
на договор или по друг начин, или (ii) притежание на петдесет
процента (50%) или повече от акциите в обръщение, или (iii)
бенефициарно право на собственост на такава организация.
„Вие“ (или „Ваш“) означава физическо или Юридическо лице,
което използва разрешенията, предоставени от този Лиценз.
„Изходна“ форма означава предпочитаната форма за
извършване на модификации, включително, но не само,
изходен код на софтуер, изходна документация
и конфигурационни файлове.
„Обектна“ форма означава всяка форма, получена в резултат
на механична трансформация или преобразуване на Изходна
форма, включително, но не само, компилиран обектен код,
генерирана документация и преобразувания в други типове
носители.
„Произведение“ означава авторското произведение,
независимо дали в Изходна или Обектна форма, което
се предоставя по силата на Лиценза, както е посочено
в бележка за авторските права, включена в или приложена към
Произведението (в приложението по-долу е даден пример).
„Производни произведения“ означава всяко произведение,
независимо дали в Изходна или Обектна форма, което
е базирано на (или произхожда от) Произведението,
и за което редакциите, анотациите, разработките или другите
модификации представляват, като цяло, оригинално авторско
произведение. За целите на настоящия Лиценз Производните
произведения не включват произведения, които остават
отделно от или просто съдържат връзка (или са свързани
по име) към интерфейсите на Произведението и неговите
Производни произведения.
„Принос“ означава всяко авторско произведение,
включително оригиналната версия на Произведението,
и всякакви модификации или допълнения към това
Произведение или негови Производни произведения, които
целенасочено се предоставят на Лицензодателя за включване
в Произведението от притежателя на авторското право или
от физическо или Юридическо лице, упълномощено да ги
предостави от името на притежателя на авторското право.
За целите на това определение „предоставени“ означава
всяка форма на електронна, устна или писмена комуникация,
изпратена на Лицензодателя или негови представители,
включително, но не само, комуникация въз основа на списъци
за електронна поща, системи за контрол на изходния код
и системи за проследяване на проблеми, които се управляват
от или от името на Лицензодателя с цел обсъждане
и подобряване на Произведението, но с изключение
на комуникация, която ясно е маркирана или обозначена
по друг начин писмено от притежателя на авторското право
като „Не е принос“.
„Сътрудник“ означава Лицензодател и всяко физическо
или Юридическо лице, от името на което е получен Принос от
Лицензодателя и впоследствие е включено в Произведението.
2. Предоставяне на лиценз за авторски права. Съгласно
условията на този Лиценз всеки Сътрудник Ви предоставя
безсрочен, световен, неизключителен, безплатен,
безвъзмезден, неотменим лиценз за авторско право за
възпроизвеждане, изготвяне на Производни произведения,
публично показване, публично изпълнение, подлицензиране
и разпространение на Произведението и такива Производни
произведения в Изходна или Обектна форма.
55BG
3. Предоставяне на патентен лиценз. Съгласно условията
на този Лиценз всеки Сътрудник Ви предоставя безсрочен,
световен, неизключителен, безплатен, безвъзмезден,
неотменим (с изключение на посоченото в този параграф)
патентен лиценз за самостоятелно създаване или създаване
от друг, използване, предлагане за продажба, продажба,
импортиране и предаване по друг начин на Произведението,
като такъв лиценз е приложим само за онези патентни искове,
които могат да бъдат лицензирани от този Сътрудник и които
по необходимост се нарушават единствено от Приноса(ите)
им или чрез комбинация от Приноса(и) им и Произведението,
за което е(са) бил(и) предоставен(и) този/тези Принос(и).
Ако подадете патентна жалба срещу която и да е организация
(включително насрещен иск при съдебен спор), твърдейки,
че Произведението или Приносът, включен в него,
представляват пряко или косвено нарушение на патентно
право, всички патентни лицензи, които са Ви предоставени
по този Лиценз за това Произведение, се прекратяват от
датата на подаване на жалбата.
4. По-нататъшно разпространение. Можете да възпроизвеждате
и разпространявате копия на Произведението или негови
Производни произведения на всякакъв носител, с или без
модификации, и в Изходна или Обектна форма, при условие
че спазите следните условия:
(a) Трябва да дадете на всички други получатели на
Произведението или Производните произведения
копие от този Лиценз; и
(b) Трябва да направите така, че всички променени файлове
да съдържат бележки на видимо място, в които да пише,
че Вие сте променили файловете; и
(c) Трябва да запазите, в Изходната форма на всички
Производни произведения, които разпространявате,
всички бележки за авторски права, патенти, търговски
марки и установяване на авторство от Изходната форма на
Произведението, с изключение на онези бележки, които не
се отнасят до никоя част на Производните произведения; и
(d) Ако Произведението включва текстов файл „NOTICE“ като
част от разпространението му, Производните произведения,
които разпространявате, трябва да съдържат четливо копие
на бележките за установяване на авторство, включени
във файла „NOTICE“, с изключение на онези бележки, които
не се отнасят до никоя част на Производните произведения,
в поне едно от следните места: в текстов файл „NOTICE“,
разпространяван като част от Производните произведения;
в Изходната форма или документацията, ако се предоставят
заедно с Производните произведения; или в екран,
генериран от Производните произведения, ако и където
обичайно се показват такива бележки на трети страни.
Съдържанието на файла „NOTICE“ е само за информативни
цели и не променя Лиценза. Може да добавите собствени
бележки за установяване на авторство в Производните
произведения, които разпространявате, в основния текст
на файла „NOTICE“ от Произведението или като приложение
към него, при условие че такива допълнителни бележки
за установяване на авторство не могат да се тълкуват като
промяна на Лиценза.
Може да добавите собствена декларация за авторски права
към модификациите си и да посочите допълнителни или
различни условия на лиценза за използване, възпроизвеждане
или разпространение на Вашите модификации или за които
и да било Производни произведения като цяло, при условие
че използването, възпроизвеждането или разпространението
на Произведението от Ваша страна иначе съответства на
условията, посочени в настоящия Лиценз.
5. Предоставяне на Приноси. Освен ако изрично не сте посочили
друго, всеки Принос, целенасочено предоставен от Вас на
Лицензодателя за включване в Произведението, попада
под действието на условията на настоящия Лиценз без
допълнителни условия.
Независимо от горепосоченото нищо в него не заменя или
не променя условията на което и да е отделно лицензионно
споразумение, което може да сте подписали с Лицензодателя
относно такива Приноси.
6. Търговски марки. Този Лиценз не предоставя разрешение
за използване на търговски имена, търговски марки, марки
за услуги или наименования на продукти, собственост на
Лицензодателя, с изключение на необходимото за разумна
и обичайна употреба при описание на произхода на
Произведението и възпроизвеждане на съдържанието
на файла „NOTICE“.
56BG
7. Отказ от гаранция. Освен ако не се изисква от приложимото
законодателство или не е договорено в писмен вид,
Лицензодателят предоставя Произведението (съответно всеки
Сътрудник предоставя Приносите си) „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“,
БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, изрични или по
подразбиране, включително, но не само, гаранции или условия
за ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ, ПРОДАВАЕМОСТ
или ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вие носите еднолична
отговорност за определяне на правомерността на използване
или по-нататъшно разпространение на Произведението
и поемате всички рискове, свързани с използването
на разрешенията съгласно настоящия Лиценз.
8. Ограничение на отговорността. При никакви обстоятелства
и според никаква правна теория, независимо дали по
нарушение (включително небрежност), договор или
по друг начин, освен ако не се изисква от приложимото
законодателство (като умишлени действия или груба
небрежност) или не е договорено в писмен вид, никой
Сътрудник не носи отговорност пред Вас за щети,
включително каквито и да е преки, косвени, специални,
случайни или причинно-следствени щети от какъвто
и е да е характер, възникнали в резултат от настоящия Лиценз
или от използването на или невъзможността за използване на
Произведението (включително, но не само, щети поради загуба
на репутация, спиране на работата, грешка или неизправност
на компютър или всякаква или всички други търговски щети
или загуби) дори ако съответният Сътрудник има информация
за възможността за такива щети.
9. Приемане на гаранция или допълнителна отговорност. При
по-нататъшно разпространение на Произведението или негови
Производни произведения може да решите да предлагате и да
начислявате такса за приемане на задължения и отговорности
за поддръжка, гаранция, обезщетение или други задължения
и отговорности и/или права, които са съвместими с настоящия
Лиценз. При приемането на такива задължения обаче може
да действате само от свое име и на своя лична отговорност,
а не от името на друг Сътрудник, и само ако се съгласявате да
обезщетите, защитите и оневините всеки Сътрудник за всички
понесени задължения или заявени искания срещу него поради
приетата от Вас гаранция или допълнителна отговорност.
КРАЙ НА УСЛОВИЯТА
ПРИЛОЖЕНИЕ: Как да приложите Лиценза на Apache към
произведението си.
За да приложите Лиценза на Apache към произведението
си, прикрепете следната шаблонна бележка, като замените
написаното в полетата, оградени със скоби „[]“, с Ваша собствена
идентификационна информация. (Не включвайте скобите!) Текстът
трябва да се вложи в синтаксиса на коментари, съответстващ
на файловия формат. Също така Ви препоръчваме да включите
наименование на файла или класа и описание на целта в същата
„отпечатана страница” където е бележката за авторските права
за по-лесно идентифициране в архивите на трети страни.
Copyright [гггг] [име на притежателя на авторското право]
По Лиценз на Apache, версия 2.0 („Лицензът”); не може да
използвате този файл по друг начин освен в съответствие
с Лиценза.
Може да получите копие от Лиценза на адрес
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Освен ако не се изисква от приложимото законодателство или не
е договорено в писмен вид, разпространяваният в съответствие
с Лиценза софтуер е „ВЪВ ВИДА В КОЙТО Е“, БЕЗ КАКВИТО И ДА
Е ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, изрични или по подразбиране.
Вижте Лиценза за конкретните, приложими в съответствие с него,
разрешения и ограничения относно основния език.
libFLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Josh Coalson
По-нататъшното разпространение и използване в изходна
и бинарна форма, с или без модификации, са разрешени,
при условие че са спазени следните условия:
 горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение на изходния код;
 при по-нататъшно разпространение в бинарна
форма горната бележка за авторските права, този списък
с условия и следващият отказ от отговорност трябва да бъдат
възпроизведени в документацията и/или други материали,
предоставяни при разпространението;
 името на фондация Xiph.org и имената на нейните
сътрудници не може да бъдат използвани за рекламиране
или популяризиране на продукти, производни на този софтуер,
без специално предварително писмено разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО
Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА
ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО
И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ
ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА
НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ
ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ
И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ
ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ
НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА
ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
и Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 експлоатационен
персонал на Expat.
С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко
лице, получило копие от този софтуер и свързани документни
файлове (Софтуерът), да търгува със Софтуера без ограничение,
включително, но не само, с правата за използване, копиране,
модифициране, сливане, публикуване, разпространение,
подлицензиране и/или продажба на копия от Софтуера,
и да разрешава на лицата, на които е предоставен Софтуерът,
да правят това, при условие че се спазват следните условия:
Бележката по-горе за авторските права и тази бележка за
разрешение се включат във всички копия или значителни
части от Софтуера.
==============
СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“, БЕЗ
КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ,
ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
НА АВТОРСКИ ПРАВА НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРИ КАКВИТО
И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ
НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА,
ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ С НЕГО.
Този продукт включва софтуера Spotify, попадащ под действието
на лицензи на трети страни, които могат да бъдат намерени тук:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Copyright (c) 2003-2013, Jouni Malinen <j@w1.fi> и сътрудници
Всички права запазени.
Boost
Тази програма е лицензирана по силата на лиценза BSD
(версията с премахната клауза за реклама).
http://www.boost.org/
WPA Supplicant
Ако предоставяте промени на проекта, вижте файла
„CONTRIBUTIONS“ за повече указания.
Лиценз
------Този софтуер може да се разпространява, използва и модифицира
в съответствие с условията на лиценз BSD:
По-нататъшното разпространение и използване в изходна
и бинарна форма, с или без модификации, са разрешени,
при условие че са спазени условията по-долу.
1. Горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение на изходния код.
2. При по-нататъшно разпространение в бинарна форма
горната бележка за авторските права, този списък
с условия и следващият отказ от отговорност трябва
да бъдат възпроизведени в документацията и/или други
материали, предоставяни при разпространението.
3. Имената на гореизброените притежатели на авторски права
и имената на техните сътрудници не могат да бъдат използвани
за рекламиране или популяризиране на продукти, производни
на този софтуер, без специално предварително писмено
разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО
Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИТЕЖАТЕЛЯТ
НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,
СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ
СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА,
ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ),
КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА
Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР,
ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ
НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Лиценз за софтуер Boost – версия 1.0 – 17 август 2003 г.
С настоящото се предоставя безплатно разрешение на
всяко лице или организация, получили копие от софтуера
и придружаващата документация, покрити от този лиценз
(„Софтуерът“), да използват, възпроизвеждат, показват,
разпространяват, изпълняват и предават Софтуера, както и да
изготвят производни произведения от него, и да разрешават на
трети страни, на които е предоставен Софтуерът, да правят това,
при условие че се спазва следното:
Бележките за авторски права в Софтуера и цялата тази
декларация, включително предоставеният горепосочен лиценз,
това ограничение и следващият отказ от отговорност, трябва да
се включат във всички копия на Софтуера, изцяло или отчасти,
и всички производни произведения на Софтуера, освен ако такива
копия и производни произведения са единствено под формата
на машинно изпълним обектен код, генериран от процесор на
изходен език.
СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“, БЕЗ
КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ,
ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
И НЕНАРУШАВАНЕ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ ДРУГ, КОЙТО
РАЗПРОСТРАНЯВА СОФТУЕРА, НЯМА ДА НОСЯТ НИКАКВА
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА
ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР,
НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА, ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ИЛИ ДРУГИ
ДЕЙСТВИЯ С НЕГО.
Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Лиценз на Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd
С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко
лице, получило копие от този софтуер и свързани документни
файлове („Софтуерът“), да търгува със Софтуера без ограничение,
включително, но не само, с правата за използване, копиране,
модифициране, сливане, публикуване, разпространение,
подлицензиране и/или продажба на копия от Софтуера,
и да разрешава на лицата, на които е предоставен Софтуерът,
да правят това, при условие че се спазват следните условия:
Бележката по-горе за авторските права и тази бележка за
разрешение се включат във всички копия или значителни
части от Софтуера.
57BG
СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“,
БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ,
ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. ПРИ
НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
НА АВТОРСКИ ПРАВА НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРИ
КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ
ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
СОФТУЕРА, ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ С НЕГО.
FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
ПРОИЗВЕДЕНИЕТО (КАКТО Е ДЕФИНИРАНО ПО-ДОЛУ)
СЕ ПРЕДОСТАВЯ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ
ОТВОРЕН ЛИЦЕНЗ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ („ЛИЦЕНЗ“).
ПРОИЗВЕДЕНИЕТО Е ЗАЩИТЕНО С АВТОРСКО ПРАВО И/ИЛИ
СЪГЛАСНО ДРУГО ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЗАБРАНЯВА
СЕ ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, РАЗЛИЧНО ОТ
РАЗРЕШЕНОТО ПО СИЛАТА НА НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗ ИЛИ
ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО.
КАТО УПРАЖНЯВАТЕ КОЕТО ДА И Е ОТ ПРАВАТА ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗ, ВИЕ
ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С УСЛОВИЯТА
НА ЛИЦЕНЗА. АВТОРЪТ ВИ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВАТА, СЪДЪРЖАЩИ
СЕ В ЛИЦЕНЗА, В ЗАМЯНА НА ВАШЕТО ПРИЕМАНЕ НА ТЕЗИ
УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА СЕ
ОБВЪРЖЕТЕ С УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ЛИЦЕНЗ, НЕ МОЖЕТЕ
ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО ПО НИКАКЪВ НАЧИН.
Дефиниции.
„Статии“ означава събирателно всички статии, написани от Автора,
които описват как потребителят може да използва Изходния код
и Изпълнимите файлове за Произведението.
„Автор“ означава физическо или юридическо лице, което предлага
Произведението съгласно условията на този Лиценз.
„Производно произведение“ означава произведение, базирано
на Произведението или на него и други по-рано съществуващи
произведения.
„Изпълними файлове“ се отнася за изпълними, бинарни,
конфигурационни и всички необходими файлове с данни,
включени в Произведението.
„Издател“ означава доставчикът на уебсайта, списанието, CD-ROM,
DVD или друг носител, от или чрез който сте получили
Произведението.
„Изходен код“ се отнася за сбора от файловете на изходния
код и конфигурационните файлове, използвани за създаване
на Изпълнимите файлове.
„Стандартна версия“ се отнася за такова Произведение, ако
то не е било модифицирано или е било модифицирано със
съгласието на Автора, което съгласие се дава изцяло по
усмотрение на Автора.
„Произведение“ се отнася за сбора от файлове, разпространявани
от Издателя, включително Изходния код, Изпълнимите файлове,
бинарните файлове, файловете с данни, документацията,
техническите документи и Статиите.
„Вие“ се отнася за Вас, физическо или юридическо лице, което
иска да използва Произведението и да упражнява правата Ви
съгласно настоящия Лиценз.
Добросъвестно използване/права на добросъвестно използване.
Нищо в настоящия Лиценз няма за цел да намалява, ограничава
или забранява всякакви права, произтичащи от добросъвестно
използване, честна търговска практика, първоначална продажба
или други ограничения на изключителните права на притежателя
на авторските права съгласно Закона за авторското право или
други приложими закони.
Предоставяне на лиценз. Съгласно условията на този Лиценз
Авторът Ви предоставя световен, безвъзмезден, неизключителен,
безсрочен (за срока на приложимото авторско право) лиценз за
упражняване на правата в Произведението, както е посочено
по-долу:
Може да използвате стандартната версия на Изходния код или
Изпълнимите файлове в собствени приложения.
Може да прилагате корекции на грешки, корекции за преносимост
и други модификации, получени от Публичния домейн или от
Автора. Произведение, модифицирано по този начин, продължава
да се счита за стандартна версия и ще бъде предмет на този
Лиценз.
В останалите случаи може да модифицирате Вашето копие
на това Произведение (с изключение на Статиите) по всякакъв
начин, за да създадете Производно произведение, при условие
че включите бележка на видимо място във всеки променен файл,
в която се посочва как, кога и къде сте променили файла.
58BG
Може да разпространявате стандартната версия на Изпълнимите
файлове и Изходния код или Производното произведение заедно
с други (вероятно комерсиални) програми, като част от по-голямо
(вероятно комерсиално) разпространение на софтуер.
Статиите, в които се обсъжда Произведението, публикувани
в каквато и да е форма от Автора, не може да се разпространяват
или публикуват повторно без неговото съгласие. Авторът запазва
авторското си право върху всяка такава Статия. Може да използвате
Изпълнимите файлове и Изходния код съгласно този Лиценз,
но не може да помествате или да публикувате отново, или по друг
начин да разпространявате или да предоставяте на разположение
Статиите без предварителното писмено съгласие на Автора.
Всяка подпрограма или модул, които предоставяте и които имат
връзка с Изходния код или Изпълнимите файлове, не се считат за
част от това Произведение и няма да бъдат предмет на условията
на настоящия Лиценз.
Патентен лиценз. Съгласно условията на този Лиценз всеки
Автор Ви предоставя безсрочен, световен, неизключителен,
безплатен, безвъзмезден, неотменим (с изключение на
посоченото в настоящия параграф) лиценз за самостоятелно
създаване или създаване от друг, използване, импортиране
или предаване по друг начин на Произведението.
Забрани. Лицензът, предоставен в параграф 3 по-горе, изрично
попада под действието на и се ограничава със следните забрани:
Вие се съгласявате да не премахвате оригиналните бележки
за авторски права, патенти, търговски марки и установяване
на авторство и свързаните откази от отговорност, които може
да се показват в Изходния код или Изпълнимите файлове.
Вие се съгласявате по никакъв начин да не рекламирате, нито
да намеквате, че това Произведение е Ваш собствен продукт.
Името на Автора не може да бъде използвано за рекламиране или
популяризиране на продукти, производни на това Произведение,
без предварителното писмено съгласие на Автора.
Вие се съгласявате да не продавате, отдавате на лизинг или
под наем никоя част от Произведението. Това не Ви ограничава
да включите Произведението или част от него в по-голямо
разпространение на софтуер, който от своя страна се предлага
за продажба. Самото произведение обаче не може да се продава,
отдава на лизинг или под наем.
Може да разпространявате Изпълними файлове или Изходен
код само в съответствие с условията на настоящия Лиценз, като
трябва да включите копие от или единен ресурсен идентификатор
за този Лиценз към всеки екземпляр от Изпълнимите файлове
или Изходния код, които разпространявате, и да се уверите, че
всеки, който получава тези Изпълними файлове и Изходен код,
е съгласен, че към тях се прилагат условията на Лиценза. Не може
да предлагате или да налагате никакви условия по отношение
на Произведението, които изменят или ограничават условията
на настоящия Лиценз или упражняването на правата, които се
предоставят на получателя чрез него. Не може да предоставяте
подлицензи за Произведението. Трябва да запазите целостта на
всички бележки, които се отнасят за този Лиценз и за отказа от
гаранции. Не може да разпространявате Изпълнимите файлове
или Изходния код с технологични средства, които управляват
достъпа или използването на Произведението по начин, който
противоречи на условията на настоящия Лиценз.
Вие се съгласявате да не използвате Произведението за
незаконни, неморални или неподходящи цели или на страници,
съдържащи незаконни, неморални или неподходящи материали.
Произведението е предмет на приложимото експортно
законодателство. Вие се съгласявате да спазвате всички
закони и разпоредби, които може да са приложими за
Произведението след получаването му от Вас.
Твърдения, гаранции и отказ от отговорност. ТОВА ПРОИЗВЕДЕНИЕ
СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“, „ТАМ, КЪДЕТО Е“
И „ДОКОЛКОТО Е НАЛИЧНО“, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ
ИЛИ УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ. ВИЕ КАТО
ПОТРЕБИТЕЛ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ ОТ УПОТРЕБАТА
МУ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА,
НАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТНИТЕ ПРАВА, ПРИГОДНОСТ И ДР.
АВТОРЪТ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ,
ИЗРИЧНИ, ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ИЛИ ПРЕДВИДЕНИ ПО ЗАКОН,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ, ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ, ИЛИ ЧЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО (ИЛИ ЧАСТ ОТ
НЕГО) Е ПРАВИЛНО, ПОЛЕЗНО, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ВИРУСИ.
ТРЯБВА ДА ПРЕДАДЕТЕ ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ, КОГАТО
РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО ИЛИ ПРОИЗВОДНИТЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Обезщетение. Вие се съгласявате да обезщетите, защитите
и оневините Автора и Издателя от и срещу всякакви жалби,
искове, загуби, щети, задължения, разходи и разноски
(включително приемливи съдебни и адвокатски такси) вследствие
на или във връзка с използване на Произведението от Вас.
Ограничение на отговорността. ОСВЕН ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО ОТ
ЗАКОНА, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА АВТОРЪТ ИЛИ ИЗДАТЕЛЯТ
НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО И ДА Е ПРАВНА
ТЕОРИЯ, ЗА НИКАКВИ СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ
ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО,
ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО АВТОРЪТ ИЛИ ИЗДАТЕЛЯТ
СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.
Прекратяване.
Този Лиценз и правата, предоставени чрез него, се прекратява
автоматично при нарушение на някое от условията му от
Ваша страна. Лицензите на физическите или юридическите
лица, получили Производни произведения от Вас по силата на
настоящия Лиценз обаче, няма да бъдат прекратени, при условие,
че тези лица продължават да спазват стриктно тези лицензи.
Параграфи 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 остават в сила и след прекратяване
на настоящия Лиценз.
Ако предявите срещу който и да е сътрудник иск за нарушаване на
авторски права, търговска марка, патентни права или други, като
твърдите, че тези нарушения са направени от Произведението,
Лицензът, предоставен Ви от този сътрудник за Произведението,
се прекратява автоматично.
Съгласно горните условия този Лиценз е безсрочен (за срока
на приложимото авторско право в Произведението). Независимо
от горепосоченото Авторът си запазва правото да издава
Произведението при други лицензионни условия или да спре
разпространението му по всяко време, при условие обаче че всеки
такъв избор няма да послужи за отнемане на настоящия Лиценз
(или друг лиценз, който е бил или трябва да бъде предоставен при
условията на настоящия) и този Лиценз ще продължи да действа
с пълна сила, докато не бъде прекратен, както е посочено по-горе.
Издател. Страните по настоящото потвърждават, че Издателят
при никакви обстоятелства няма да носи отговорност за и по
отношение на предмета на този Лиценз. Издателят не предоставя
каквито и да е гаранции във връзка с Произведението и не носи
отговорност пред Вас или друга страна, на базата на никоя правна
теория, за каквито и да е щети, включително, но не само, общи,
специални, случайни или причинно-следствени щети, възникнали
във връзка с настоящия Лиценз. Издателят си запазва правото
да прекрати достъпа Ви до Произведението по всяко време без
предизвестие.
Разни
За настоящия Лиценз важат законите на мястото, където
се намира главният офис на Автора или, в случай че авторът
е физическо лице, законите на мястото на основното
местожителство на Автора.
Ако някоя клауза на настоящия Лиценз е невалидна или
неприложима съгласно действащото законодателство, тя не
влияе на валидността или приложимостта на останалите условия
на Лиценза и без по-нататъшни действия от страна на страните
по него такава клауза ще бъде поправена само дотолкова,
доколкото е необходимо, за да стане валидна и приложима.
За нито едно условие или клауза на този Лиценз няма да се счита,
че е налице отказ, както и за нито едно нарушение, няма да
се счита, че е получено съгласие, освен ако такъв отказ или
съгласие не са в писмен вид и не носят подписа на страната,
която е отговорна за тях.
Настоящият Лиценз съставлява цялата договореност между
страните по отношение на Произведението, за което се
предоставя. Не съществуват договорки, споразумения или
твърдения по отношение на Произведението, които не посочени
в настоящото. Авторът не е обвързан с никакви допълнителни
клаузи, които може да се появят в съобщения, изпратени от Вас.
Настоящият Лиценз не може да се променя без взаимно писмено
споразумение между Вас и Автора.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО
Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА
ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО
И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ
ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА
НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ
ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ
И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ
НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН),
ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА
ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
libogg
По-нататъшното разпространение и използване в изходна
и бинарна форма, с или без модификации, са разрешени,
при условие че са спазени следните условия:
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
По-нататъшното разпространение и използване в изходна
и бинарна форма, с или без модификации, са разрешени,
при условие че са спазени следните условия:
Горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение на изходния код.
При по-нататъшно разпространение в бинарна форма
горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да бъдат
възпроизведени в документацията и/или други материали,
предоставяни при разпространението.
Името на фондация Xiph.org и имената на нейните
сътрудници не може да бъдат използвани за рекламиране
или популяризиране на продукти, производни на този софтуер,
без специално предварително писмено разрешение.
libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
По-нататъшното разпространение и използване в изходна
и бинарна форма, с или без модификации, са разрешени,
при условие че са спазени следните условия:
Горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение на изходния код.
При по-нататъшно разпространение в бинарна форма
горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да бъдат
възпроизведени в документацията и/или други материали,
предоставяни при разпространението.
Името на фондация Xiph.org и имената на нейните сътрудници не
може да бъдат използвани за рекламиране или популяризиране
на продукти, производни на този софтуер, без специално
предварително писмено разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО
Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА
ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА
Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА
НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ
ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ
И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ
НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН),
ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА
ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation смяна
с Copyright (C) 2009-2010 Robin Watts за Pinknoise Productions Ltd
 горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение на изходния код;
 при по-нататъшно разпространение в бинарна форма
горната бележка за авторските права, този списък
с условия и следващият отказ от отговорност трябва да
бъдат възпроизведени в документацията и/или други
материали, предоставяни при разпространението;
 името на фондация Xiph.org и имената на нейните
сътрудници не може да бъдат използвани за рекламиране
или популяризиране на продукти, производни на този софтуер,
без специално предварително писмено разрешение.
59BG
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО
Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА
ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО
И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ
ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА
НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ
ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ
И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ
НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН),
ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА
ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО
Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИТЕЖАТЕЛЯТ
НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,
СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ
СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА,
ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ),
КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА
Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР,
ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ
НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Tremor
zlib
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
http://www.zlib.net/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
zlib.h – интерфейс на библиотеката за компресиране за общи цели
„zlib“ версия 1.2.3, 18 юли 2005 г.
По-нататъшното разпространение и използване в изходна
и бинарна форма, с или без модификации, са разрешени,
при условие че са спазени следните условия:
 горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение на изходния код;
Софтуерът се предоставя „във вида, в който е“, без гаранция,
изрична или по подразбиране. При никакви обстоятелства
авторите няма да носят отговорност за щети, възникнали от
използването на този софтуер.
 при по-нататъшно разпространение в бинарна форма
горната бележка за авторските права, този списък
с условия и следващият отказ от отговорност трябва да
бъдат възпроизведени в документацията и/или други
материали, предоставяни при разпространението;
Всеки получава разрешение за използване на този софтуер
за всякакви цели, включително комерсиални приложения,
да го изменя и свободно да го разпространява по-нататък,
при условие че спазва следните ограничения:
 името на фондация Xiph.org и имената на нейните
сътрудници не може да бъдат използвани за рекламиране
или популяризиране на продукти, производни на този софтуер,
без специално предварително писмено разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СЪТРУДНИЦИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО
Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ
ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
ФОНДАЦИЯТА ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ,
ПРИМЕРНИ ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ
УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ
ПОЛЗИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА
ПРИЧИНЕНИ И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА
ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА
ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ
ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/
mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto и Takuji Nishimura,
Всички права запазени.
По-нататъшното разпространение и използване в изходна
и бинарна форма, с или без модификации, са разрешени,
при условие че са спазени следните условия:
Горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение на изходния код.
При по-нататъшно разпространение в бинарна форма
горната бележка за авторските права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност трябва да бъдат
възпроизведени в документацията и/или други материали,
предоставяни при разпространението.
Имената на сътрудниците не може да бъдат използвани за
рекламиране или популяризиране на продукти, производни
на този софтуер, без специално предварително писмено
разрешение.
60BG
Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly и Mark Adler
Произходът на този софтуер не трябва да се представя невярно;
не трябва да твърдите, че сте написали оригинален софтуер.
Ако използвате този софтуер в продукт, би било добре
да поставите благодарствена бележка в документацията
на продукта, но не е задължително.
Изменените изходни версии трябва ясно да се обозначат като
такива и не трябва невярно да се представят за оригинален
софтуер.
Тази бележка не може да се премахва или изменя от никое
разпространение на изходен код.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
cURL
http://curl.haxx.se
БЕЛЕЖКА ЗА АВТОРСКО ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ
Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
Всички права запазени.
С настоящото се предоставя разрешение за използване, копиране,
модифициране и разпространение на този софтуер за всякакви
цели с или без такса, при условие че горната бележка за
авторски права и тази бележка за разрешение се показват
във всички копия.
СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ БЕЗ
КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ
И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ
ПРАВА НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРИ КАКВИТО И ДА Е
ПРЕТЕНЦИИ, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ДРУГ
НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА,
ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ С НЕГО.
С изключение на съдържащото се в настоящата бележка името на
притежател на авторски права няма да се използва в реклама или
по друг начин за популяризиране на продажбата, използването
или други дейности с този Софтуер без предварителното писмено
разрешение на притежателя на авторските права.
c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 от Massachusetts Institute of Technology.
Разрешението съгласно настоящия Лиценз за използване,
копиране, модифициране и разпространение на този софтуер
и документацията за него за всякаква цел и без такса се
предоставя, при условие че горната бележка за авторски права
се показва във всички копия и че както тя, така и тази бележка за
разрешение са включени в придружаващата документация, и че
името M.I.T. няма да се използва в реклами или популяризиране,
които се отнасят за разпространението на софтуера, без
специално предварително писмено разрешение. M.I.T. не прави
заявления относно пригодността на този софтуер за каквато и да
е цел. Той се предоставя „във вида, в който е“, без гаранция,
изрична или по подразбиране.
61BG
©2014 Sony Corporation
4-533-092-11(1) (BG)
Download PDF

advertising