Sony | HAP-S1 | Sony HAP-S1 Плейър за High-Resolution аудио с твърд диск Информация за продукта

HDD AUDIO PLAYER
SYSTEM
Справочно ръководство
HAP-S1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като
например полица за книги или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар, не покривайте горната плоскост на
уреда с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието на открити източници
на пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене
и разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като например вази.
Съобщение за клиентите: Следната информация
е приложима само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения
представител, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.
Уредът не е изключен от електрическата мрежа, докато е свързан
към електрически контакт, дори и самият уред да е изключен.
Тъй като захранващият кабел се използва за изключване на уреда
от електрическата мрежа, включете го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно в уреда, незабавно изключете
щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на
прекомерна топлина, като слънце и огън.
Прекалено високото налягане на звука от слушалките може доведе
до увреждане на слуха.
Да се използва само на закрито.
Това оборудване е изпробвано и е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени в директивата за EMC, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно екранирани и заземени кабели
и конектори за свързване на хостващите компютри и/или периферни
устройства.
2BG
С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване съответства
на основните изисквания и другите съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване (приложимо
за държавите от Европейския съюз
и други страни в Европа със системи
за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
показва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да
бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.
Само за
Европа
При продукти, които поради съображения за безопасност,
производителност или цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт
или батерията се обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа със системи
за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката показва,
че предоставената с този продукт батерия не трябва
да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се използва заедно
с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
природните ресурси.
3BG
Авторски права
Gracenote®, логотипът на Gracenote, както и логотипът „Powered by
Gracenote“, са или регистрирани търговски марки, или търговски
марки на Gracenote, Inc. в САЩ и/или други държави.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance® са регистрирани марки
на Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ са марки
на Wi-Fi Alliance.
„ATRAC“ и ATRAC Advanced Lossless са търговски марки на
Sony Corporation.
Технологията за аудиокодиране и патентите за MPEG Layer-3
са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
Този продукт е защитен от определени права на интелектуална
собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или
разпространението на такава технология извън този продукт без
лиценз от Microsoft или от клон, упълномощен от Microsoft.
Другите търговски марки и имена са на съответните им притежатели.
4BG
Лицензно споразумение с крайния потребител на
Gracenote®
Това приложение или устройство съдържа софтуер от Gracenote, Inc.
of Emeryville, California („Gracenote“). Софтуерът от Gracenote
(„Софтуер от Gracenote“) позволява на това приложение да извършва
идентификация на диск и/или файл и да получава информация,
свързана с музика, включително име, изпълнител, запис и заглавие
(„Данни от Gracenote“) от онлайн сървъри или вградени бази от данни
(наричани общо „сървъри на Gracenote“), и да извършва други
функции. Можете да използвате данните от Gracenote само чрез
предвидените за крайния потребител функции на това приложение
или устройство.
Съгласявате се, че ще използвате данните от Gracenote, софтуера на
Gracenote и сървърите на Gracenote само за своя собствена потреба
и с нетърговска цел. Съгласявате се да не назначавате, копирате,
прехвърляте или предавате софтуера на Gracenote или данните
от Gracenote на трети лица. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ
ДАННИТЕ ОТ GRACENOTE, СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ
НА GRACENOTE С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО
В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.
Съгласявате се, че неизключителният ви лиценз да използвате
данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на
Gracenote ще бъде прекратен, ако нарушите тези ограничения.
Ако лицензът ви бъде прекратен, се съгласявате да преустановите
всяко използване на данните от Gracenote, софтуера на Gracenote
и сървърите на Gracenote. Gracenote запазва всички права над
данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на
Gracenote, включително всички права за собственост. При никакви
обстоятелства Gracenote няма да носи отговорност за плащания
до вас за информация, която сте предоставили. Съгласявате се,
че Gracenote, Inc. може да наложи правата си по силата на
настоящото споразумение спрямо вас директно от свое име.
Услугата на Gracenote използва уникален идентификатор за
проследяване на заявки за статистически цели. Целта на зададения
на произволен принцип цифров идентификатор е да позволи на
услугата на Gracenote да брои заявките, без да добива информация
за вас. За повече информация вижте уеб страницата с декларация
за поверителност на Gracenote за услугата на Gracenote.
Получавате лиценз за софтуера на Gracenote и всеки елемент от
данните от Gracenote „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“. Gracenote не дава
гаранции и не изказва твърдения, преки или косвени, относно
точността на данните от Gracenote от сървърите на Gracenote.
Gracenote си запазва правото да изтрие данни от сървърите на
Gracenote или да променя категории данни поради всяка причина,
която Gracenote сметне за задоволителна. Не се дава гаранция,
че софтуерът или сървърите на Gracenote са без грешки или че
функционирането на софтуера или сървърите на Gracenote ще бъде
без прекъсвания. Gracenote няма задължението да ви предоставя
нови, подобрени или допълнителни типове данни или категории,
които Gracenote може да предоставя в бъдеще, и има правото да
прекрати услугите си по всяко време.
GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ
КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО
НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА
РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОСТИГНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ СЪРВЪРИТЕ НА
GRACENOTE ОТ ВАША СТРАНА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE
НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ
СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ
ИЛИ НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.
© Gracenote, Inc. 2009 г.
5BG
Предпазни мерки
Относно безопасността
В случай че в корпуса попадне предмет или течност, изключете
устройството от контакта и го предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да го използвате отново.
Относно източниците на захранване
 Преди
работа с устройството проверете дали работното
напрежение съвпада с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено на табелката на гърба
на устройството.
 Уредът не е изключен от източника на променливотоково
захранване (електрическата мрежа), докато е свързан към
електрическия контакт, дори и самият уред да е изключен.
 Ако няма да използвате устройството дълго време, го изключете
от електрическия контакт. За да изключите захранващия кабел,
хващайте щепсела. Никога не дърпайте кабела.
 Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Относно поставянето
 Поставете
устройството на място с подходяща вентилация,
за да предотвратите повишаване на температурата и да
удължите живота му.
 Не поставяйте устройството близо до източници на висока
температура или на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
 Не слагайте върху корпуса нищо, което може да предизвика
повреда.
 Бъдете внимателни при поставяне на устройството върху
повърхности, които са били специално обработени (с восък, смазка,
лак и т.н.), тъй като това може да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
 Не поставяйте устройството върху уред, който излъчва топлина,
например усилвател.
6BG
Относно работата
Преди да свържете друго оборудване, се уверете, че сте изключили
устройството и сте извадили захранващия кабел от контакта.
Относно почистването
Почиствайте корпуса, панела и уредите за управление с мека кърпа,
навлажнена със слаб препарат за почистване. Не използвайте
никакви видове абразивни подложки, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството,
консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
HDD AUDIO PLAYER SYSTEM има вградена антена за безжична
LAN връзка. Поставете HDD AUDIO PLAYER SYSTEM далеч
високоговорители или други устройства, така че вградената
антена да не се влияе от тях.
Забележки относно вътрешния твърд диск
Твърдият диск ви позволява да съхранявате големи обеми от данни
или данни на дълги записи или да възпроизвеждате лесно данни
от желаната част.
Имайте предвид предупрежденията по-долу.
 Не подлагайте устройството на физическо сътресение или вибрация.
Не поставяйте устройството на нестабилна повърхност.
 Не подлагайте устройството на рязка температурна промяна
(10 °C/час или повече). Това може да причини кондензация на влага.
 Разкачете щепсела за променливотоково захранване от
електрическия контакт, преди да преместите устройството.
 Проверете посоченото по-долу, преди да разкачите щепсела
за променливотоково захранване.
 Изминала е 1 минута от изключването на устройството.
 LCD екранът е изключен.
 Не подменяйте и не добавяйте твърди дискове в устройството.
Това може да причини неизправност.
 Данните ви не могат да бъдат възстановени, ако твърдият диск бъде
повреден поради някаква причина.
 Поради естеството на твърдия диск не препоръчваме да съхранявате
Отказ от отговорност по отношение на
компенсацията на загубени записи
данни в него за продължителен период.
Относно ремонтирането на вътрешния
твърд диск
 Когато се извършва ремонт или диагностични проверки, е възможно
да е нужен достъп до данните, съхранени на твърдия диск, с цел
ремонт или проверка, за да се провери как е възникнал проблемът,
и да се определи възможно решение. Въпреки това заглавия на
файлове или каквато и да било друга информация няма да бъде
дублирана или запазена от Sony.
 Ако се изисква подмяна или инициализация, твърдият диск ще
бъде форматиран по наше усмотрение. Имайте предвид, че всички
съществуващи данни на твърдия диск ще бъдат изтрити (данни,
защитени от закона за авторско право).
 По отношение на съхранението и изхвърлянето на заменен твърд
диск Sony ще приложи стриктен контрол с разумни ограничения
и ще поеме пълна отговорност, за да осигури това, че трети страни,
включително бизнес партньори, на които е поверена работата по
съхраняване и изхвърляне, няма да злоупотребят с данните на
твърдия диск.
Sony не носи отговорност и няма да компенсира каквито и да било
изгубени записи или свързани загуби, включително когато записите
не са направени на устройството или външен носител/устройство за
запис, по причини, включително повреда на устройството или когато
данните на запис за изгубени или повредени като резултат от повреда
или ремонт на устройството или външен носител/устройство за
запис. Sony няма да възстановява, извлича или копира данните при
никакви обстоятелства.
Препоръчваме ви да архивирате по подходящ начин данните,
съхранени на твърдия диск на устройството, като използвате
компютъра си.
Ако вече не пазите първоначалните данни на компютъра си,
препоръчваме да копирате данните от твърдия диск на устройството
на компютъра си и да ги архивирате там.
Архивирайте данните си, както е указано по-горе, преди да изпратите
устройството за ремонт.
За подробности относно копирането на данните от твърдия диск
на устройството на компютъра ви вижте помощното ръководство.
Отказ от отговорност по отношение на
услугите, предлагани от трети страни
Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни,
временно или окончателно прекратявани без предварително
уведомление. Sony не носи никаква отговорност за такива видове
ситуации.
7BG
Спецификации
Секция на усилвателя
Референтна изходна мощност
40 W + 40 W (4 ома, 1 kHz, ОХИ 10%)
Номинална изходна мощност
35 W + 35 W (4 ома, 1 kHz, ОХИ 0,9%)
Импеданс на високоговорителите
4 ома – 16 ома
Съотношение С/Ш
100 dB (20 kHz LPF, мрежа A)
Честотна характеристика
10 Hz – 100 kHz (+0 dB, –3 dB) (4 ома, LINE IN)
Секция на мрежата
Кабелна LAN мрежа
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Безжична LAN мрежа
Съвместими стандарти
IEEE 802.11 b/g/n
Честотна лента/канал
Лента 2,4 GHz: канали 1 – 13
Секция HDD
Капацитет
500 GB*
* Някои части от капацитета се използват за управление на
данните. По тази причина капацитетът, който може да бъде
използван от потребителя, е по-малък от 500 GB.
Поддържан формат за възпроизвеждане
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC, ALAC, ATRAC Advanced
Lossless, ATRAC, MP3, AAC, WMA (2 канала)
Секция на жаковете
Секция на входовете
COAXIAL IN
Входен импеданс: 75 ома
Поддържан формат за възпроизвеждане: двуканален LPCM
8BG
OPTICAL IN
Поддържан формат за възпроизвеждане: двуканален LPCM
LINE IN 1, 2
Чувствителност на входа: 500 mV
Входен импеданс: 100 килоома
Секция на изходите
Изходни жакове
LINE OUT
Изходен импеданс: 2,2 килоома
2 Hz – 80 kHz (–3 dB)
PHONES (жак за слушалки)
Стереожак: 8 ома или повече
EXT порт
USB Тип A, USB с висока скорост за свързване на външен
твърд диск
Обща информация и други
Изисквания за захранването
Променлив ток 230 V 50/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 85 W
По време на режим на готовност (когато [Network Standby]
е с настройка [Off]): 0,3 W
По време на режим на готовност (когато [Network Standby]
е с настройка [On] и се използва кабелна LAN мрежа): 2,6 W
По време на режим на готовност (когато [Network Standby]
е с настройка [On] и се използва безжична LAN мрежа): 2,8 W
Размери (прибл.) (ш/в/д)
265 мм × 88 мм × 304 мм
включително изпъкналите части и контроли за управление
Тегло (прибл.)
5,8 кг
Принадлежности от комплекта
Захранващ кабел (1)
Дистанционно управление (RM-ANU183) (1)
R03 (размер AAA) батерии (2)
LAN кабел (1)
Ръководство за бързо стартиране (1)
Справочно ръководство (това ръководство) (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
©2013 Sony Corporation
4-472-849-23(2) (BG)
Download PDF

advertising