Sony | MDR-RF4000K | Sony MDR-RF4000K Безжични слушалки RF4000K Инструкции за експлоатация

4-170-882-83(1)
Wireless Stereo
Headphone System
Инструкции за работа
Használati útmutató
Добре дошли!
Благодарим Ви за покупката на Безжичната система
стерео слушалки Sony MDR-RF4000K. Преди да
започнете работа с устройството, прочетете
ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки.
Някои от функциите са:
 Безжична система стерео слушалки за музика и
филми
 2,4 GHz предаване на цифрови сигнали с
висококачествен звук
 Впечатляващо възпроизвеждане на звук чрез
висококачествени слушалки от затворен тип с 40 mm
мембрана
 2-посочен предавател за удобна настройка
 Система за лесно зареждане на батерията
 Леки слушалки за комфорт при продължително
слушане
 Автоматична настройка на слушалките в реално
време за най-добро приемане на сигнал
 До 30 метра диапазон на приемане*
 7 часа възпроизвеждане с доставената Ni-MH
зареждаща се батерия
 Лесно свързване с телевизор/DVD/аудио оборудване
с доставения аудио кабел
 Функция за автоматично Включване/Изключване на
слушалките за съхраняване на живота на батерията
 Свободно регулируема лента за глава за прецизно и
удобно носене
 Функция за управление на силата на звука на
слушалките
Вкарване на доставената
зареждаща се никел-метал
хидридна батерия
2
Доставената зареждаща се никел-метал хидридна
батерия не е заредена при първото и използване. Не
пропускайте да я заредите преди употреба.
За да заредите слушалките, поставете ги на предавателя.
1
Поставете стойката на предавателя.
 Уверете се, че доставената зареждаща се никел-метал
хидридна батерия е поставена в отделението за
батерии.
 Не можете да зареждате зареждащи се батерии или
сухи батерии, различни от доставената батерия.
Чрез стойката можете да поставяте предавателя
хоризонтално или вертикално.
За да заредите батерията на слушалките след
използване
Свържете променливотоковия адаптер към леснодостъпен
електрически контакт. Ако забележите изменения в
променливотоковия адаптер, изключете го от
електрическия контакт незабавно.
Натиснете бутона PUSH върху левия корпус, за
да отворите капака на отделението за батерии.
Капакът на отделението за батерии се изважда.
Забележки
Предавателят се изключва автоматично, докато се зарежда
батерията.
Тази система е проектирана за зареждане единствено на
доставената зареждаща се батерия, тип BP-HP550-11, от
съображения за безопасност. Трябва да знаете, че други видове
зареждащи се батерии не могат да бъдат зареждани от тази
система.
Не можете да зареждате зареждащи се батерии или сухи
батерии, различни от доставената батерия.
Не се опитвайте да използвате доставената BP-HP550-11
зареждаща се батерия с други компоненти. Тя е единствено за
използване с тази система.
Зареждайте само при температура на околната среда между
0°C и 40°C. В противен случай, батерията може да не бъде
заредена напълно.
Не докосвайте контактния щифт на предавателя. Ако
контактният щифт се замърси, зареждането може да не бъде
възможно.
Зареждането може да не бъде осъществено, ако контактният
щифт на предавателя и контактната точка на слушалките са
покрити с прах. Забършете ги с пръчица с памук и др.
 Подготовка
Време на зареждане и използване
Бутон PUSH
2
Преди да настроите системата, проверете дали всички
елементи са включени в доставката.
Предавател TMR-RF4000 (1)
Поставете доставената зареждаща се никелметал хидридна батерия в отделението за
батерии, така че да съвпаднат клемите на
батерията  със знаците  в отделението.
Не се опитвайте да зареждате какъвто и да било друг
вид батерии с това устройство.
Безжични стерео слушалки MDR-RF4000 (1)
©2010 Sony Corporation
Бележка
Отделението за батерии има палец на страната , който задържа
зареждащата се батерия на мястото и. Когато поставяте
зареждащата се батерия, вкарайте първо клемата .
3
Printed in China
Променливотоков адаптер (1)
Български
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или от удар от
електрически ток, не излагайте този уред на дъжд
или влага.
За да намалите риска от пожар или от удар от
електрически ток, не излагайте този уред на пръски и
капки и не поставяйте върху него предмети, пълни с
течност, например вази.
Не излагайте батериите (поставени батериен блок или
батерии) на прекомерна топлина, като слънчева
светлина, огън или подобни продължително време.
За предотвратяване на удар от електрически ток, не
отваряйте корпуса. Сервизът трябва да се извършва
само от квалифициран персонал.
Не монтирайте уреда в затворено пространство, като
секция или вграден шкаф.
Тъй като главният щепсел на променливотоковия
адаптер се използва за откачане на променливотоковия
адаптер от мрежата, свържете го към лесно достъпен
електрически контакт. Ако забележите изменения в
него, изключете го от електрическия контакт незабавно.
Пpeкомepното нaлягaнe нa звyкa от cлyшaлкитe можe дa
довeдe до зaгyбa нa cлyxa.
Фабричната табелка се намира на долната, външна част,
когато предавателя е инсталиран хоризонтално.
С настоящето Сони Корпорация декларира, че това
оборудване отговаря на основните изисквания и
другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/EC.
Подробности може да намерите на Интернет
страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Третиране на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този продукт на
правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Затворете капака на отделението за батерии.
 Вкарайте палеца в отвора в горната лява част.
 Затворете капака и натискайте докато щракне.
Изхвърляне на изтощени батерии
(приложимо в Европейския Съюз и
други европейски държави със
системи за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или върху опаковката
показва, че с батерията, доставена с този продукт, не
трябва да се отнасяте като с домакински отпадък.
При някои батерии този символ може да се използва в
комбинация с означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент живак (Hg) или
олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Осигурявайки коректното изхвърляне на тези батерии вие
ще помогнете за предотвратяване на потенциално
негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при неподходящо
изхвърляне. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси.
При апарати, които от гледна точка на безопасност, начин
на действие или запазване на данни изискват батерията да
бъде постоянно свързана (вградена), тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен персонал.
Ако трябва да изхвърлите апарат, в който има такава
батерия, за да сте сигурни, че батерията ще бъде третирана
правилно, предайте апарата в събирателен пункт за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Бележки за предавателя със стойка и
монтажната повърхност
 Стойката не трябва да се поставя върху повърхност,
която е покрита с тъкан, която е грапава, мръсна или
прашна.
 Обелете защитното фолио (прозрачно) на лепящите
листове (в 4-те ъгъла) на стойката. Стойката не може
да бъде монтирана, ако защитното фолио е върху
лепящите листове.
 Когато поставяте предавателя, го притиснете
внимателно и равномерно към стойката.
За всички останали батерии моля прочетете в упътването
как безопасно се изважда батерията от апарата. Предайте
я в събирателния пункт за рециклиране на използвани
батерии.
За повече информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към общината, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Забележка за потребители: следната информация
се отнася само за оборудване, продавано в страни,
където се прилагат директивите на ЕС
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Употребата на RLAN мрежата се съблюдава:
 по отношение на частната употреба, от Законодателно
постановление от 1.8.2003 г., № 259 (“Кодекс на
електронни комуникации”). В частност Чл. 104
посочва кога е изискано първоначалното получаване
на обща оторизация, а Чл. 105 посочва кога е
позволен свободният достъп;
 по отношение на обществената доставка на RLAN
достъп до телеком-мрежи и услуги, от Министерското
постановление от 28.5.2003 г., както е изменено, и Чл.
25 (обща оторизация за мрежи и услуги за електронна
комуникация) от Кодекса за електронни
комуникации.
Използвайте леко навлажнена мека тъкан за
отстраняване на праха. За премахване на пръстови
отпечатъци или смазка може да се използва мека тъкан
с разтвор на неагресивно миещо средство. Лепящата
способност на лепящите листове ще бъде възстановена
за повторно използване.
За да промените мястото на монтаж
Местете бавно стойката с пръсти върху ръба на
стойката. Лепящите листове няма да се отделят с рязко
движение. 3
Завъртете лявата и дясната слушалка, така че да
застанат в една равнина.
Зареждаща се никел-метал хидридна батерия BP-HP55011 (1)
Приблизително време
на използване*1
16 часа*2
7 часа*3
* при 1 kHz, 1 mW+1 mW изход
*2 часа са необходими за пълно зареждане на изтощена батерия
*3 Времето може да бъде различно в зависимост от
температурата или условията на употреба.
Проверка на оставащата
мощност на батерията
Изтеглете саморегулиращата се лента и проверете,
намиращия се на десния корпус, индикатор POWER.
Батерията може все още да се използва, когато
индикаторът свети в зелено.
Заредете зареждащата се батерия или поставете нови
сухи батерии, ако индикаторът POWER свети по-бледо,
мига или ако звукът прекъсва или има шум.
Бележка
Зареждащите се никел-метал хидридни батерии трябва да се
подменят с нови, когато издържат само половината от
очакваното време след правилно зареждане. Зареждащите се
батерии тип BP-HP550-11 не са налични за продажба. Можете да
ги поръчате от магазина, където сте закупили тази система, или
при най-близкия дистрибутор на Sony.
За пълно зареждане на батерията са необходими 16
часа (след завършване на зареждането индикаторът
CHG изгасва). Когато поставяте слушалките на
предавателя, вкарвайте левия и десния корпус
докрай.
Когато контактният щифт на предавателя опре в
контактната точка на слушалките, индикаторът
CHG светва в червено.
Свързващ кабел (стерео мини жак  изводи × 2), 1 m
(1)
Зареждане
1
Вкарайте слушалките в предавателя, така че
контактната точка на слушалките да опре в
контактния щифт на предавателя и се уверете,
че индикаторът CHG свети.
Свържете доставения променливотоков
адаптер към предавателя.
Към жака LINE IN
Свързващ кабел
(доставен)
Десен канал (червен)
Ляв канал (бял)
Към жаковете LINE
OUT или REC OUT
Стерео система,
видеомагнетофон
и др.
* “WALKMAN” и логото “WALKMAN” са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
 Работа
Слушане на програма
Приблизителни часове*1
Алкални батерии Sony
LR03/AM-4 (N)
10 часа*2
Включете свързания към предавателя AV
компонент.
Ако предавателят е свързан към жака на
слушалките, задайте управлението на силата на
звука на аудио източника възможно най-високо, но
не толкова високо, че аудио сигналът да се изкриви.
2 Извадете слушалките от предавателя.
Индикаторът POWER на предавателя светва в
зелено.
3
Поставете слушалките.
Когато поставите слушалките, захранването на
слушалките се включва автоматично.
Светва индикаторът POWER на десния корпус.
Поставяйте десния корпус  на дясното си ухо и
левия корпус  на лявото си ухо. Носете
слушалките вертикално на главата си, така че да се
активира правилно функцията за автоматично
включване на захранването.
На окачалката, маркирана с  има тактилна точка,
за да се разпознава лявата страна.
Тактилна точка
(от лявата страна)
Предавател
Забележки
Използвайте само доставения променливотоков адаптер.
Използването на променливотокови адаптери с различна
полярност на жака или с други характеристики, може да
доведе до повреда на продукта.
4
Жак с унифицирана полярност
Използвайте винаги само доставения променливотоков
адаптер. Дори променливотокови адаптери със същото
напрежение и същата полярност на жака, могат да
повредят този продукт поради пределно допустим ток или
други фактори.
 Не забравяйте да затворите капака на отделението за
батерии. Функцията за зареждане на батерията не се
активира когато капакът не е напълно затворен.
 Проверете дали лявата и дясната слушалки са
вкарани правилно в предавателя.
 Индикаторът няма да светне, ако контактната точка
на слушалките не опре в контактния щифт на
предавателя. В този случай, извадете слушалките и ги
вкарайте отново в предавателя така, че индикаторът
да светне.
Съгласуващ
щекерен адаптер
(доставен)
Към жак на
слушалки (Стерео
жак за аудио
устройства)
Регулирайте силата на звука.
Управление на
силата на звука
Забележки
Когато гледате филми, не усилвайте много звука при тихи
сцени. Можете да повредите слуха си при
възпроизвеждане на шумна сцена.
Може да чуете шум, когато разкачите променливотоковия
адаптер от предавателя, преди да извадите слушалките.
Ако индикаторът CHG не свети
Към жак на
слушалки (Стерео
мини жак)
WALKMAN®*,
телевизор и др.
 Нулирайте системата.
Натиснете с малък щифт или нещо подобно в отвора на
трансмитера, докато усетите щракване.
Индикаторът POWER в горната част започва да мига в
зелено.
Свалете стария наушник, като го издърпате.
2
Наденете новия наушник върху корпуса.
 Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Ако срещнете някакви проблеми при използването на
тази система слушалки, използвайте следващия списък
с проверки. Ако някои от проблемите остава, обърнете
се към най-близкия дистрибутор на Sony.
Няма звук
 Проверете връзката между предавателя и AV компонента.
 Включете свързания към предавателя AV компонент и
стартирайте възпроизвеждане.
 Ако свържете предавателя към AV компонент чрез жака на
слушалките, увеличете силата на звука на свързания AV
компонент.
 Уверете се, че носите слушалките правилно.
 Увеличете силата на звука на слушалките.
 Индикаторът POWER на слушалките изгасва.
Заредете зареждащата се батерия, ако е изтощена, или
подменете алкалните батерии с нови. Ако индикаторът
POWER все още е изключен, след като заредите батериите,
занесете слушалките при дистрибутор на Sony.
Изкривен или прекъсващ звук
(понякога с шум)
 Заредете зареждащата се батерия, ако е изтощена, или
подменете алкалните батерии с нови. Ако индикаторът
POWER все още е изключен, след като заредите батериите,
занесете слушалките при дистрибутор на Sony.
 Проверете дали наблизо няма друг безжичен апарат,
работещ при честота 2,4 GHz или микровълнова печка.
 Променете позицията на предавателя.
 Ако свържете предавателя към AV компонент чрез жака на
слушалките, намалете силата на звука на свързания AV
компонент.
Слаб звук
 Ако свържете предавателя към AV компонент чрез жака на
слушалките, увеличете силата на звука на свързания AV
компонент.
 Увеличете силата на звука на слушалките.
Силен фонов шум
 Проверете дали наблизо няма друг безжичен апарат,
работещ при честота 2,4 GHz или микровълнова печка.
 Ако свържете предавателя към AV компонент чрез жака на
слушалките, увеличете силата на звука на свързания AV
компонент.
 Заредете зареждащата се батерия, ако е изтощена, или
подменете алкалните батерии с нови. Ако индикаторът
POWER все още е изключен след като заредите батериите,
занесете слушалките при дистрибутор на Sony.
Безжичен стерео предавател (TMR-RF4000)
Система на модулация
GFSK
Носеща честота
2,404 GHz - 2,476 GHz
Разстояние на предаване
Максимално прибл. 30 m
Честотна характеристика
10 Hz - 22 000 Hz
Коефициент на нелинейни изкривявания
1% или по-малко (1 kHz)
Аудио входове
Жакове за аудио устройства (ляв/десен)
Стерео мини жак
Изисквания към захранването
Постоянно напрежение 5,2 V (от доставения
променливотоков адаптер)
Размери
Прибл. 246 mm × 75 mm ×120 mm (ш/в/д)
Тегло Прибл. 430 g
Номинална консумирана мощност
1,3 W
Безжични стерео слушалки (MDR-RF4000)
Честотен диапазон при възпроизвеждане
12 Hz - 22 000 Hz
Изисквания към захранването
Зареждаща се никел-метал хидридна батерия
(доставена) или налични за продажба алкални
батерии (размер AAA)
Тегло Прибл. 300 g (включително доставената
зареждаща се никел-метал хидридна батерия)
Доставени аксесоари
Подмяна на наушници
1
Спецификации
Предпазни мерки
За безопасност
За източниците на захранване и поставянето
им
Свържете предавателя към AV компонент.
Свързващ кабел
(доставен)
Уредът не работи нормално.
 Не изпускайте, не удряйте и не подлагайте
слушалките на силни удари от какъвто и да било вид.
Това може да повреди продукта.
 Не разглобявайте и не се опитвайте да отворите
каквито и да било части на системата.
Към жаковете PHONES IN
Променливотоков
адаптер (доставен)
 Слушалките не могат да приемат сигнала от предавателя.
Преместете се в зоната на предаване на радиочестотен
сигнал.
Проверете връзката на предавателя, променливотоковия
адаптер и електрическия контакт.
Проверете дали около предавателя и слушалките няма
друг безжичен апарат, работещ при честота 2,4 GHz или
микровълнова печка.
Променете позицията на предавателя.
Липсва
аудио сигнал в продължение на 10 минути и не се

предават радиочестотни сигнали.
Подайте аудио сигнал към предавателя.
Наушниците могат да се подменят. Ако наушниците се
изцапат или износят, подменете ги, както е описано подолу. Наушниците не са налични за продажба. Можете
да ги поръчате от магазина, където сте закупили тази
система, или при най-близкия дистрибутор на Sony.
Настройка на предавателя
Десен канал
(червен)
Чува се повтарящ се звуков сигнал.
Щом индикаторът POWER започне да мига, изтеглете и
задръжте саморегулиращата се лента, за да включите
слушалките и натиснете с малък щифт или нещо подобно
в отвора на трансмитера, докато усетите щракване.
Индикаторът POWER на предавателя спира да мига и
остава да свети в зелено.
1
 Свързване
Ляв канал
(бял)
 Проверете дали светва индикаторът CHG. Ако не светва,
поставете слушалките правилно на предавателя така, че
индикаторът CHG да светне.
 Поставени са сухи батерии.
Вкарайте доставената зареждаща се никел-метал хидридна
батерия.
 Поставени са зареждащи се батерии, различни от
доставената.
Вкарайте доставената зареждаща се никел-метал хидридна
батерия.
 Контактният щифт на предавателя и контактната точка на
слушалките са покрити с прах.
Забършете ги с пръчица с памук и др.
Саморегулираща
се лента
*1 при 1 kHz, 1 mW+1 mW изход
*2 Времето може да бъде различно в зависимост от
температурата или условията на употреба.
Бележки относно батериите
Не зареждайте сухи батерии.
Не носете сухи батерии заедно с монети или други метални
предмети. При случайно свързване накъсо на положителната и
отрицателната клема, в батерията може да се отдели топлина.
Ако няма да използвате уреда дълго време, махнете батериите,
за да избегнете повреда, причинена от теч на батерията или
корозия.
Батерията не може да се зареди.
Не теглете саморегулиращата се лента, когато не
използвате слушалките, понеже това ще черпи енергия
от батерията.
За захранване на слушалките могат да се използват
също наличните в продажба алкални батерии (размер
AAA). Поставете батериите по описания във “Вкарване
на доставената зареждаща се никел-метал хидридна
батерия” начин.
При поставяне на сухи батерии, функцията за
зареждане на батерии няма да е активна.
Батерия
 Предавателят спира да предава ако не се подава сигнал в
продължение на 10 минути.
Ако свържете предавателя към AV компонент чрез жака
на слушалките, увеличете силата на звука на свързания AV
компонент.
При изваждането им, слушалките се
изключват автоматично
— Функция за автоматично Включване/
Изключване на захранването
За да намалите опасността от увреждане на слуха, първо
намалете силата на звука.
Предавател
Към електрически
контакт
Предаването на радиочестотен сигнал от предавателя
спира автоматично, когато не се подава аудио сигнал в
продължение на 10 минути. Когато предавателят спре
да излъчва, индикаторът на предавателя POWER мига в
зелено в продължение на 30 секунди и след това изгасва.
Радиочестотните сигнали започват да се предават
автоматично при подаване отново на аудио сигнал.
Предаването на радиочестотен сигнал може да спре,
когато в продължение на 10 минути се подава много
слаб звук. Ако се случи това, увеличете силата на звука
на свързания AV компонент и намалете силата на звука
на слушалките. Ако от свързания към жаковете
PHONES IN компонент се подава шумов сигнал,
предаването на радиочестотен сигнал може да не спре.
Звукът се изключва.
Преди слушане
Изберете един от видовете свързване по-долу, в
зависимост от типа на жака:
 За да осъществите връзка към жак на слушалки
Към DC IN
Жак за 5.2 V
Приблизителната зона на предаване на радиочестотен
сигнал е до 30 m от предавателя.
Предавателят открива автоматично оптималната
честота, когато слушалките бъдат извадени от
трансмитера. Звукът може да бъде прекъснат, ако
слушалките са извън зоната на предаване на
радиочестотен сигнал или при влошаване на условията
на приемане. В този случай се преместете по-близо до
предавателя.
Ако в продължение на 10 минути не се
подава аудио сигнал
Използване на слушалките с
алкални батерии (продават
се отделно)
1
Стойка (1)
Зона на предаване на радиочестотен сигнал
Забележки
Поради това, че тази система предава сигнали при 2,4 GHz,
при появяване на смущения звукът може да прекъсне. Това не
е повреда, а е следствие от характеристиките на
радиочестотата.
Шумът, който чувате в слушалките, може да бъде различен в
зависимост от позицията на предавателя и условията в
помещението. Препоръчва се да поставите предавателя на
място, при което се получава най-ясен звук.
Звукът може да прекъсне, ако предавателят се използва с друг
безжичен апарат, работещ на честота 2,4 GHz или има
микровълнова печка.
Живот на батерията
4
Съгласуващ щекерен адаптер (стерео мини жак 
стерео телефонен жак) (1)
Приблизително време
на зареждане
1
Ако залепващата способност на лепящите
листове е недостатъчна
MDR-RF4000K
Предавател
След употреба поставете слушалките на предавателя.
Индикаторът CHG светва и зареждането започва.
Тъй като вграденият таймер разпознава кога
зареждането е приключено, няма нужда да махате
слушалките от предавателя, след като зареждането
завърши.
* Разстоянието на предаване зависи от условията на употреба.
Проверка на компонентите и
аксесоарите
 За да осъществите връзка към жака LINE OUT
или REC OUT
 Ако не възнамерявате да използвате системата
продължително време, извадете променливотоковия
адаптер от електрическия контакт. Когато изваждате
щепсела, хващайте променливотоковия адаптер.
Не дърпайте за кабела.
 Не поставяйте системата на никое от следващите
места.
– Места, изложени на пряка слънчева светлина,
близо до отоплителни уреди или на други места с
повишена температура
– Прашни места
– На нестабилни или наклонени повърхности
– На места, подложени на силни вибрации
– В банята или на други места с висока влажност
За слушалките
Действайте внимателно
Когато силата на звука е много голяма, звукът прониква
извън слушалките. Внимавайте да не увеличавате силата
на звука в такава степен, че да пречи на хората около
вас.
При използване на шумни места е налице тенденция
към увеличаване на силата на звука. От гледна точка на
безопасността обаче, се препоръчва да се поддържа
такава сила на звука, при която могат да се чуват
звуците около вас.
За почистване
Използвайте мека тъкан, леко навлажнена с разтвор на
неагресивно миещо средство. Не използвайте
разтворители като разредител, бензол или алкохол,
понеже същите могат да повредят повърхността.
При счупване на продукта
 При счупване на продукта или когато в уреда влезе
чуждо тяло, незабавно изключете захранването и се
обърнете към най-близкия дистрибутор на Sony.
 Когато носите системата на дистрибутор на Sony, не
забравяйте да вземете и слушалките, и предавателя.
Променливотоков адаптер (5,2 V) (1)
Зареждаща се никел-метал хидридна батерия
BP-HP550-11 (550 mAh) (1)
Свързващ кабел
(стерео мини жак  изводи × 2), 1 m (1)
Съгласуващ щекерен адаптер (стерео мини
жак  стерео телефонен жак) (1)
Стойка (1)
Гаранционна карта (1)
Инструкции за работа (това ръководство) (1)
Конструкцията и спецификациите могат да се променят
без предупреждение.
Magyar
Üdvözöljük!
FIGYELEM!
A tűz és áramütés megelőzése érdekében a készüléket
ne érje eső vagy nedvesség.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében vigyázzon, hogy a készülékre ne cseppenjen,
fröccsenjen folyadék, és ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
Óvja az akkumulátort/elemet (a behelyezett elemet vagy
akkumulátort) a hosszú idejű nagy melegtől, például
napfénytől, tűztől stb.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a
készülékházat. A készülék javítását csak képzett szakember
végezheti.
Ha a működésében rendellenességet tapasztal, azonnal
csatlakoztassa le a hálózati csatlakozóról!
A készüléket ne használja zárt helyen, pl. könyvszekrényben,
beépített szekrényben. Mivel a készüléket a hálózati
csatlakozóval lehet leválasztani a hálózati feszültségről,
könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóra csatlakoztassa.
A fejhallgató által keltett erős hangnyomás halláskárosodást
okozhat.
A típustábla a készülék alján, kívül található, ha az adó
vízszintes helyzetben van.
Alulírott, Sony Corp. nyilatkozom, hogy a készülék megfelel
a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb előírásainak. További információkat a
következő weboldalon találhat: http://www.compliance.sony.de/
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Köszönjük, hogy a Sony MDR-RF4000K vezeték nélküli
sztereo fejhallgató-rendszert vásárolta meg! Kérjük, hogy a
készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a
kézikönyvet és őrizze meg.
Néhány jellemző:
 Vezeték nélküli sztereo fejhallgató-rendszer
zenehallgatáshoz és filmnézéshez.
 2,4 GHz-es digitális, kiváló hangminőségű átvitel.
 Meggyőző hangvisszaadás a 40 mm-es hangszórókat
tartalmazó, kiváló minőségű, zárt típusú fejhallgatóval.
 Kényelmesen beállítható 2-utas jeladó.
 Egyszerű akkumulátortöltő rendszer.
 Hosszú ideig kényelmesen viselhető pehelykönnyű
fejhallgató.
 A mindenkori legjobb vétel automatikus behangolása a
fejhallgatón.
 Akár 30 méteres vételi távolság.*
 7-órás üzemidő a mellékelt Ni-MH akkumulátorral.
 A mellékelt audiokábellel egyszerűen csatlakoztatható
TV-/DVD-/audiorendszerhez.
 Az akkumulátor üzemidejét növelő automatikus be- és
kikapcsolási funkció.
 Precíz és kényelmes illeszkedés a szabadon beállítható
fejpánttal.
 Hangerőszabályozó a fejhallgatón.
A mellékelt hálózati adaptert csatlakoztassa egy könnyen
elérhető hálózati fali aljzatra. Ha a hálózati adapter
működésében rendellenességet észlel, azonnal csatlakoztassa le
a hálózati feszültségről.
2
Az állvány használatával a jeladót vízszintes és
függőleges helyzetben is felállíthatja.
A mellékelt újratölthető nikkel-fémhidrid akkumulátor az
első használatba vételkor nincs feltöltve. A használatba vétel
előtt fel kell tölteni.
Az akkumulátor töltéséhez a fejhallgatót a jeladóra kell
helyezni.
1
Az állvány felerősítése a jeladóra.
A bal fejhallgatón nyomja meg a PUSH gombot és
nyissa fel az akkumulátor-rekesz fedelét.
Az akkumulátor-rekesz fedele felnyílik.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti
ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt elemek megfelelő
begyűjtőhelyén adja le.
A tartozékok és kiegészítők
ellenőrzése
A rendszer összeállítása előtt ellenőrizze az összetevők
meglétét.
TMR-RF4000 jeladó (1)
A mellékelt tölthető nikkel-fémhidrid
akkumulátort helyezze az akkumulátor-rekeszbe
úgy, hogy az akkumulátor  csatlakozója a rekesz
 jelöléséhez illeszkedjen.
Ezzel a készülékkel más akkumulátorokat nem lehet
tölteni.
MDR-RF4000 sztereo fejhallgató (1)
Megjegyzések az állványra helyezett jeladóval
és a tartófelülettel kapcsolatban
 Az állványt ne helyezze terítővel fedett, egyenetlen,
szennyezett vagy poros felületre.
 Az állványon (a négy sarkában) található öntapadós
lapkákról távolítsa el a védőfóliát (átlátszó). Ha a
védőfóliát nem veszi le az öntapadós lapkákról, akkor az
állványt nem lehet rögzíteni.
 A jeladót kívánt helyén elhelyezve enyhén nyomja lefelé,
ezzel rögzítse az állványt.
Ha az öntapadós lapkák ragasztása elenged
Enyhén megnedvesített ruhával távolítsa el a port. Az
ujjlenyomatok vagy zsír eltávolítására enyhe mosogatószeres
oldattal megnedvesített ruhát lehet használni. Az öntapadós
lapkák többször is használhatók.
Megjegyzés
Az akkumulátor-rekesz  oldalán egy fül van, amely a helyén tartja
az akkumulátort. Az akkumulátor behelyezésekor először az
akkumulátor  csatlakozóját illessze a helyére.
3
Zárja vissza az akkumulátor-rekesz fedelét.
 A fület illessze a bal felső nyílásba.
 Kattanásig zárja vissza fedelet.
A jeladó áthelyezése
Az ujjaival a sarkainál megfogva lassan mozdítsa el az
állványt. Gyors mozgatással nem lehet leválasztani az
öntapadós lapkákat. 3
Forgassa el a bal és a jobb hangszórót úgy, hogy
síkban legyenek.
Az RLAN hálózat használatát a következők szabályozzák:
 a magánhasználatot az 1.8.2003. évi, 259. számú
Törvényrendelet szabályozza („Elektronikus
Kommunikáció Szabályzat”). A 104. paragrafus
szabályozza, hogy a használathoz van-e szükség általános
jóváhagyásra; a 105. paragrafus a szabad használatot
biztosító eseteket tartalmazza;
 a nagyközönség ellátása RLAN hozzáféréssel a
telekommunikációs hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz a
módosított 28.5.2003 Elektronikus kommunikáció
szabályzat és a 25-ik cikkely szerint (az elektronikus
kommunikációs hálózatok és szolgáltatások általános
jóváhagyása).
A LINE IN csatlakozóra
Hozzávetőleges
használati idő*1
16 óra*2
7 óra*3
4
A fejhallgatót helyezze a jeladóba úgy, hogy a
csatlakozópontja az adó csatlakozótűjével
érintkezzen és a CHG jelzőfény világítson.
Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 16 óráig tart (a töltés
befejeződésekor a CHG jelzőfény kialszik). A fejhallgató
behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a bal és jobb
fejhallgatót is teljesen behelyezze.
Ha a fejhallgató és a jeladó érintkezői megfelelően
érintkeznek, a CHG töltésjelző pirosan világít.
Csatlakoztató kábel (sztereo mini csatlakozó  RCAcsatlakozó x 2), 1 m (1)
Jobb csatorna (piros)
Bal csatorna (fehér)
A mellékelt hálózati adaptert csatlakoztassa az
adóra.
Húzza fel az önbeállító pántot és a jobb hangszórón
ellenőrizze a POWER jelzőfényt. Ha zölden világít, az
akkumulátor még használható.
Ha a POWER jelzőfényt fénye gyenge, villog, vagy a hang
torz vagy zajos, töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki az
elemeket.
Megjegyzés
Ha a nikkel-fémhidrid akkumulátor használati ideje megfelelő töltés
után az elvárt idő felére csökken, akkor az akkumulátort ki kell
cserélni. A BP-HP550-11 típusú akkumulátor a kereskedelemben nem
kapható. Az akkumulátort a rendszer vásárlási helyén, vagy a
legközelebbi Sony márkakereskedőnél lehet megrendelni.
A fejhallgató használata
alkálielemekkel (külön
megvásárolható)
Műsorhallgatás
A halláskárosodás megelőzése érdekében először halkítsa le
a hangerőt.
1
Kapcsolja be az adóhoz csatlakoztatott audio-/
videokészüléket.
Ha az adó a fejhallgató-csatlakozóra csatlakozik, a
hangforrás hangerejét állítsa a lehető legnagyobbra, de
ne annyira, hogy a hang torz legyen.
2
A fejhallgatót vegye ki a jeladóból.
A fejhallgató tápellátására a kereskedelemben kapható
alkálielemek (AAA méret) is használhatók. Az elemeket
helyezze az akkumulátor-rekeszbe (lásd „A mellékelt
tölthető nikkel-fémhidrid akkumulátor behelyezése”).
Ha elemet használ, az akkumulátortöltés-funkció nem
kapcsolódik be.
Elem
Hozzávetőleges élettartam*1
Sony alkálielemek LR03/AM-4(N)
10 óra*2
1
A fejhallgatóról húzza le a régi fülpárnát.
Az új fülpárnát illessze a hangszóró köré.
 További információk
Hibaelhárítás
Az adót csatlakoztassa egy audio-/
videokészülékre.
Ha a fejhallgató használata közben problémát tapasztal,
használja a következő ellenőrzési listát. Ha a probléma
fennmarad, kérje a legközelebbi Sony forgalmazó segítségét.
Tegye a fejére a fejhallgatót.
Amikor a fejére teszi a fejhallgatót, a tápellátása
automatikusan bekapcsolódik.
A jobb hangszórón található POWER jelzőfény világít.
Az  jelölésű hangszórót tegye a jobb, az  jelölésűt a
bal fülére. A fejhallgatót függőlegesen helyezze a fejére,
hogy az automatikus bekapcsolás megfelelően
működjön.
A bal oldal megkülönböztetése érdekében a fejpánt 
jelölésű részén egy tapintható pont van.
Tapintható pont
(a bal oldalon)
4
Állítsa be a hangerőt.
Nincs hang
 Ellenőrizze az adó és az A/V készülék közötti csatlakozást.
 Kapcsolja be az adóhoz csatlakoztatott audio-/videokészüléket és
indítsa el a lejátszást.
 Ha az adó a fejhallgató-csatlakozóra csatlakozik, növelje a
csatlakoztatott audio-/videokészülék hangerejét.
 Ellenőrizze, hogy a fejhallgató a megfelelő helyzetben van a fején.
 Növelje a fejhallgató hangerejét.
 A fejhallgató POWER jelzőfénye nem világít.
Ha lemerült, töltse fel az akkumulátort, vagy tegyen be új
elemeket. Ha az akkumulátor feltöltése után sem világít a
POWER jelzőfény, vigye a fejhallgatót a Sony-forgalmazóhoz.
A hang torz vagy szakadozik (néha zajos is)
 Ha lemerült, töltse fel az akkumulátort, vagy tegyen be új
elemeket. Ha az akkumulátor feltöltése után sem világít a
POWER jelzőfény, vigye a fejhallgatót a Sony-forgalmazóhoz.
 Ellenőrizze, hogy a közelben nem használnak-e más 2,4 GHz
frekvencián működő vezeték nélküli berendezést vagy
mikrohullámú sütőt.
 Változtassa meg az adó helyzetét.
 Ha az adó a csatlakoztatott A/V készülék fejhallgatócsatlakozójára csatlakozik, csökkentse a csatlakoztatott audio-/
videokészülék hangerejét.
Halk a hang
Hangerőszabályozó
Egységesített polaritású csatlakozó
Mindig a mellékelt hálózati adaptert használja. A terhelőáram
vagy más tényezők miatt még az ugyanilyen feszültségű és
csatlakozó-polaritású hálózati adapter is tönkreteheti a
készüléket.
Univerzális
csatlakozóadapter
(mellékelve)
Fejhallgatócsatlakozóra (sztereo
fejhallgatócsatlakozó)
 Ha az adó a fejhallgató-csatlakozóra csatlakozik, növelje a
csatlakoztatott audio-/videokészülék hangerejét.
 Növelje a fejhallgató hangerejét.
Erős háttérzaj
Fejhallgatócsatlakozóra (sztereo
mini csatlakozó)
WALKMAN®*,
TV stb.
Biztonság
 A fejhallgatót ne érje semmiféle erős rázkódás, ne ejtse le,
ne üsse meg. A készülék megsérülhet.
 A rendszer egyik részét se szerelje szét és ne nyissa fel.
Tápellátás és elhelyezés
Az adó beállítása
Megjegyzések
Filmnézés esetén ügyeljen arra, hogy a csendes jeleneteknél ne
állítson be túl magas hangerőt. A következő hangos jelenetnél
megsérülhet a füle.
Előfordulhat, hogy zajt hall, ha a fejhallgató levétele előtt
lecsatlakoztatja a hálózati tápegységet az adóról.
 Ellenőrizze, hogy a közelben nem használnak-e más 2,4 GHz
frekvencián működő vezeték nélküli berendezést vagy
mikrohullámú sütőt.
 Ha az adó a fejhallgató-csatlakozóra csatlakozik, növelje a
csatlakoztatott audio-/videokészülék hangerejét.
 Ha lemerült, töltse fel az akkumulátort, vagy tegyen be új
elemeket. Ha az akkumulátor feltöltése után sem világít a
POWER jelzőfény, vigye a fejhallgatót a Sony-forgalmazóhoz.
A hang megszűnik
 Ha 10 percig nincs bemeneti hangjel, az adó megszünteti az
adást.
Ha az adó a fejhallgató-csatlakozóra csatlakozik, növelje a
csatlakoztatott audio-/videokészülék hangerejét.
Hálózati adapter (5,2 V) (1)
Újratölthető nikkel-fémhidrid akkumulátor BP-HP550-11 (550 mAh) (1)
Csatlakoztató kábel (sztereo mini csatlakozó  RCA × 2), 1 m (1)
Univerzális csatlakozóadapter (sztereo mini
csatlakozó  sztereo fejhallgató-csatlakozó) (1)
Állvány (1)
Jótállási kártya (1)
Használati útmutató (ez a kézikönyv) (1)
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatók.
A fülpárnák cserélhetők. Ha a fülpárnák szennyezettek vagy
elhasználódtak, a következő ábra szerint cserélje ki őket. A
fülpárnák kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. Cserefülpárnát a rendszer vásárlási helyén, vagy a legközelebbi
Sony márkakereskedőnél lehet rendelni.
2
 Csatlakoztatás
Csatlakoztató
kábel (mellékelve)
Megjegyzések
Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Ha a hálózati
adapter csatlakozójának polaritása ellentétes, akkor a készülék
meghibásodhat.
Amikor a POWER jelzőfény villogni kezd, a fejhallgató
önbeállító pántját felhúzva és ott tartva kapcsolja be a
fejhallgatót, majd egy kis hegyes tárgyat stb. toljon a jobb
hangszórón található furatba, amíg kattanást nem érez.
Az adó POWER jelzőfényének villogása megszűnik és
folyamatos zölden fénnyel világít.
Óvintézkedések
3
Modulációs rendszer GFSK
Vivőfrekvencia
2,404 GHz - 2,476 GHz
Hatótávolság
kb. max. 30 m
Frekvenciaátvitel
10 Hz - 22 000 Hz
Torzítás 1% vagy kisebb (1 kHz)
Audiobemenetek
RCA-csatlakozók (bal/jobb) Sztereo mini csatlakozó
Tápellátás
5,2 V DC (a mellékelt hálózati adapterrel)
Méretek kb. 246 mm × 75 mm ×120 mm (szél./mag./
mélys.)
Tömeg kb. 430 g
Névleges teljesítmény-felvétel 1,3 W
Hangvisszaadási frekvencia-tartomány
12 Hz – 22 000 Hz
Tápellátás
Újratölthető nikkel-fémhidrid akkumulátor
(mellékelve) vagy kereskedelmi forgalomban
kapható (AAA méretű) alkálielemek.
Tömeg kb. 300 g (a mellékelt nikkel-fémhidrid
akkumulátorral együtt)
A fülpárnák cseréje
Megjegyzések az elemekkel kapcsolatban
Ne töltse az elemeket.
Az elemeket ne szállítsa fémpénzekkel vagy más fémtárgyakkal
együtt. Ha a pozitív és negatív pólus véletlenül rövidre záródik, az
elem felmelegedhet.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor a szivárgás és
korrózió által okozott károk megelőzése érdekében vegye ki belőle
az elemeket.
1
Vezeték nélküli sztereo jeladó (TMR-RF4000)
Vezeték nélküli sztereo fejhallgató (MDRRF4000)
Elemek élettartama
Jobb csatorna
(piros)
AC hálózati adapter
(mellékelve)
 Resetelje a rendszert.
Egy kis hegyes tárgyat stb. toljon az adón található furatba,
amíg kattanást nem érez.
A felül található POWER jelzőfény zölden villog.
Az adó POWER jelzőfénye zölden világít.
Adó
 Zárja vissza az akkumulátor-rekesz fedelét. Az
akkumulátor töltése nem kezdődik meg, ha a fedél nincs
teljesen zárva.
 Ellenőrizze, hogy a bal és a jobb hangszóró is teljesen a
jeladóban van-e.
 Ha a fejhallgató és a jeladó érintkezői nem érintkeznek
megfelelően, a töltésjelző nem világít. Ilyen esetben vegye
ki a fejhallgatót, majd helyezze vissza úgy, hogy a jelzőfény
világítson.
 Ellenőrizze, hogy a mellékelt tölthető nikkel-fémhidrid
akkumulátor az akkumulátor-rekeszben van-e.
 Csak a mellékelt akkumulátort lehet tölteni, más
akkumulátort vagy szárazelemet nem.
A készülék nem megfelelően működik.
A műsorhallgatás megkezdése előtt
jeladó
Ha a CHG jelzőfény nem világít
 A fejhallgató nem tudja venni az adó jelét.
Menjen máshova az RF-jel vételi területén belül.
Ellenőrizze az adó, a hálózati adapter és a hálózati csatlakozó
csatlakozását.
Ellenőrizze, hogy az adó és a fejhallgató közelében nem
használnak-e más 2,4 GHz frekvencián működő vezeték nélküli
berendezést vagy mikrohullámú sütőt.
Változtassa meg az adó helyzetét.
 Ha kb. 10 percig nincs bemeneti hangjel, akkor az adó nem
továbbít RF-jelet.
Adjon bemeneti hangjelet a jeladóra.
Műszaki adatok
Mellékelt tartozékok
Önbeállító
pánt
 A készülék használata
Bal csatorna
(fehér)
A fali hálózati
csatlakozóhoz
Ismétlődő hangjelzés hallható.
Ha nem használja a fejhallgatót, ne húzza fel az önbeállító
pántot, mert ekkor fogyasztja az akkumulátort.
* A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logó a Sony Corporation
bejegyzett védjegye.
A PHONES IN csatlakozóra
A DC IN
csatlakozóra
5.2 V csatlakozó
 Ellenőrizze, hogy a CHG jelzőfény világít-e. Ha nem, tegye a
fejhallgatót az adóba helyesen úgy, hogy a CHG jelzőfény
világítson.
 A készülékben elemek vannak.
Tegye be a mellékelt tölthető nikkel-fémhidrid akkumulátort.
 A készülékben nem a mellékelt akkumulátor van.
Tegye be a mellékelt tölthető nikkel-fémhidrid akkumulátort.
 A fejhallgató és a jeladó érintkezői szennyezettek.
Vattapamaccsal stb. törölje meg őket.
A fejhallgató automatikusan kikapcsolódik, ha
leveszi a fejéről.
— Automatikus be-/kikapcsolási funkció
LINE OUT vagy REC
OUT csatlakozóra
Töltés
1
Ha 10 percig nincs bemeneti hangjel, akkor az adó
automatikusan kikapcsolja az RF-jelek továbbítását. Ha az
adó leáll, a POWER jelzőfénye 30 másodpercig zölden
villog, majd kikapcsolódik. Ha a készülék ismét kap
bemeneti jelet, az RF-jelek átvitele automatikusan újraindul.
Ha kb. 10 percig nagyon halk a bemeneti hangjel, akkor az
adó kikapcsolhatja az RF-jelek továbbítását. Ilyen esetben
növelje a csatlakoztatott A/V készülék hangerejét és
csökkentse a fejhallgató hangerejét. Ha a PHONES IN
csatlakozóra csatlakozó készülék kimenetén jelzaj van, akkor
előfordulhat, hogy az RF-jelek továbbítása nem szűnik meg.
Az akkumulátort nem lehet tölteni
Sztereo rendszer,
VCR stb.
A csatlakozó típusától függően válassza az alábbi
csatlakoztatási módok valamelyikét:
 Csatlakoztatás fejhallgató-csatlakozóra
Univerzális csatlakozóadapter (sztereo mini csatlakozó 
sztereo fejhallgató-csatlakozó), (1)
Az RF-jel vételi területe az adó kb. 30 m-es környezete.
A jeladó a fejhallgató eltávolítása után automatikusan
meghatározza az optimális frekvenciát. Ha a fejhallgatót
kiviszi a vételi területről, vagy a vételi körülmények
romlanak, a hang megszakadhat. Ilyen esetben menjen
közelebb az adóhoz.
Ha 10 percig nincs bemeneti hangjel
Csatlakoztató
kábel (mellékelve)
Hozzávetőleges töltési idő
Az RF-jel vételi területe
Megjegyzések
Mivel a rendszer 2,4 GHz frekvencián továbbítja a jeleket,
interferencia esetén a hang megszakadhat. Ez a rádiófrekvenciás
jelek sajátossága és nem jelent hibát.
A fejhallgatóban hallható zaj a jeladó helyzetétől és a helyiség
kialakításától függően változhat. Javasoljuk, hogy a jeladót olyan
helyre tegye, ahol a legtisztább a hang.
A hang megszakadhat, ha a közelben más 2,4 GHz frekvencián
működő vezeték nélküli berendezést vagy mikrohullámú sütőt
használnak.
Adó
*1 1 kHz-en, 1 mW+1 mW kimenettel.
*2 A fent megadott idő a hőmérséklettől és a használat módjától
függően változhat.
Újratölthető nikkel-fémhidrid akkumulátor, BP-HP550-11
(1)
A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak
az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és
az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Megjegyzések
Az adó az akkumulátor töltése közben automatikusan
kikapcsolódik.
Ez a rendszer csak a mellékelt BP-HP550-11 típusú akkumulátor
biztonságos töltésére alkalmas. Megjegyezzük, hogy ezzel a
rendszerrel más akkumulátorokat nem lehet tölteni.
Csak a mellékelt akkumulátort lehet tölteni, más akkumulátort vagy
szárazelemet nem.
A mellékelt BP-HP550-11 típusú akkumulátort más készülékekhez
ne használja. Az akkumulátor csak ebben a rendszerben
használható.
A töltést 0 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten végezze.
Egyébként előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik fel
teljesen.
Ne érintse kézzel az adó érintkezőjét. Ha az érintkező
beszennyeződik, a töltés nem működhet.
Ha a fejhallgató és a jeladó érintkezői szennyezettek, előfordulhat,
hogy a töltés nem fejeződik be. Vattapamaccsal stb. törölje meg
őket.
A maradék kapacitás
ellenőrzése
PUSH gomb
2
Állvány (1)
Használat után a fejhallgatót helyezze a jeladóra. A CHG
jelzőfény világít és a töltés megkezdődik.
Mivel a beépített időzítő felismeri a töltés befejeződését, a
töltés után a fejhallgatót nem kell lecsatlakoztatni az adóról.
1
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
 Csatlakoztatás LINE OUT vagy REC OUT
csatlakozóra
* 1 kHz-en, 1 mW+1 mW kimenettel.
*2 A lemerült akkumulátor teljes feltöltésének ideje.
*3 A fent megadott idő a hőmérséklettől és a használat módjától
függően változhat.
 Előkészületek
AC hálózati adapter (1)
A fejhallgató akkumulátorának töltése
használat után
Töltési és használati idő
* A vételi távolság a használati körülményektől függ.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
A mellékelt tölthető nikkelfémhidrid akkumulátor
behelyezése
 Ha hosszabb ideig nem használja a rendszert, a hálózati
tápegységet csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. A
csatlakozó eltávolításakor fogja meg a hálózati adaptert.
Ne a kábelnél fogva húzza ki.
 A rendszert ne használja a következő helyeken.
– Közvetlen napfénynek kitett helyen, fűtőtest közelében
vagy rendkívül meleg helyen
– Poros helyen
– Nem stabil vagy ferde felületen
– Sok rezgésnek kitett helyen
– Fürdőszobában vagy nagy páratartalmú helyen
A fejhallgató
Használja figyelmesen
Ha a hangerő túl nagy, a hang kiszivárog a fejhallgatóból.
Ügyeljen arra, hogy a túl nagy hangerővel ne zavarja a
környezetében lévőket.
Az ember hajlamos arra, hogy zajos környezetben
megnövelje a hangerőt. Biztonsági okokból azonban
javasoljuk, hogy a hangerőt tartsa olyan szinten, hogy
hallhassa a környezetének hangjait is.
Tisztítás
Enyhe mosogatószerrel kissé megnedvesített ruhát
használjon. Ne használjon oldószert, pl. higítót, benzint vagy
alkoholt, mert ezek tönkretehetik a felületet.
Ha a készülék eltörik
 Ha a készülék eltörik, vagy idegen tárgy kerül a belsejébe,
azonnal kapcsolja ki és kérje a legközelebbi Sonyforgalmazó tanácsát.
 Ha a készüléket a Sony-forgalmazóhoz viszi, vigye az adót
és a fejhallgatót is.
Download PDF

advertising