Sony | MDR-RF840RK | Sony MDR-RF840RK Инструкции за експлоатация

NПодготовка за експлоатация
5Поставетеслушалкитенапредавателятака,
чеиндикаторътPOWER/CHGдасветнев
червено.
Моля, поставете слушалките на приемника, така че
триъгълните стрелки да съвпаднат. Ако слушалките
не са правилно поставени, те няма да се заредят.
Зареждането отнема около 16 часа, след което
индикаторът POWER/CHG се изключва.
Разопаковане
Проверете дали следните елементи на
системата са налични:
• Слушалки (1)
Слушалки
L
Безжична стерео
система слушалки
R
• Предавател (1)
Предавател
• Променливотоков адаптер (1)
Относноначинаназарежданенасистемата
• Свързващ кабел (1) (фоно щекер y стерео
мини щекер), 1 m
Системата се зарежда по безконтактен начин, при
който не са нужни терминали, на принципа на
електромагнитната индукция.
Забележки
• Не оставяйте метални предмети (монети, кламери и
др.) близо до точката за зареждане на предавателя.
Предавателят и металът могат да се нагорещят и да
причинят нараняване.
Точка за зареждане
• -- Универсален адаптер за включване (1)
(стерео мини жак y стерео фоно щекер)
• Акумулаторни никел-метал хидрид батерии
BP-HP550-11 (1)
(Когато използвате Sony алкална батерия LR03 / AM-4 (N))
Модел
MDR-RF840RK
MDR-RF860RK
Приблизително часове*1
28 часа*2
22 часа*2
При изход 1kHz, 1mW + 1mW
Възможно е времето, описано по-горе, да се различава
в зависимост от температурата и условията на работа.
*1
Забележкизабатериите
• Не зареждайте обикновени батерии.
• Не пренасяйте обикновени батерии заедно с монети
или други метални обекти. Това може да произведе
топлина, ако положителните или отрицателни полюси
на батерията попаднат в контакт с металните обекти.
• Ако няма да използвате устройството за дълъг период
от време, извадете батериите, за да предотвратите
повреда вследствие на протичане или корозия на
батериите.
Издърпайте ремъка и проверете индикатора POWER,
който се намира в горната част на десния накрайник
на слушалките. Ако индикаторът свети в червено, това
означава, че вие все още можете да работите с батериите.
Ако светлината от индикатора POWER отслабне, започне
да мига или ако звукът съдържа смущения или шумове,
заредете акумулаторните батерии или поставете нови
обикновени батерии.
Забележка
Акумулаторните никел-метал хидрид батерии
трябва да бъдат сменени с нови, ако след пълното им
зареждане издържат наполовина на очакваното време.
Акумулаторните батерии BP-HP550-11 не се продават
в търговската мрежа, но вие можете да ги поръчате в
магазина, от който сте закупили продукта или при найблизкия доставчик на Sony.
• Не оставяйте предмети, податливи на магнетизъм
(кредитни карти, дискети с магнитно кодиране и др.),
близо до системата. Излагането на електромагнитното
поле на предавателя може да ги направи неизползваеми.
1Свържетепредавателякъмаудио/видео
оборудване.
В зависимост от вида на жака изберете една от
връзките по-долу:
A За да свържете жака слушалки
R
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Добредошли!
Заданамалитерискаотпожарилитоков
удар,неизлагайтеустройствотонадъжд
иливлага.
Благодарим ви за покупката на тази Sony MDR-RF840RK
/ RF860RK безжична стерео система слушалки. Преди да
започнете работа с устройството, моля, прочетете изцяло
това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Можете да намерите част от функциите на системата,
описани по-долу:
• Портативният предавател ви позволява лесно да
зареждате батериите на слушалките по метода
на безконтактното зареждане, при който не са
нужни терминали, посредством използването на
електромагнитна индукция.
Просто поставете слушалките на предавателя и
батериите на слушалката се зареждат.
• Автоматична функция ON / OFF (включване/
изключване) на слушалките за запазване на заряда на
батериите.
• Система за намаляване на смущенията, която позволява
възпроизвеждането на чист звук с минимални
смущения при предаването. (само за MDR-RF860RK)
• Безжичната система ви позволява да слушате програми,
без да се притеснявате от ограничението на кабела
• Възпроизвеждане на звук с висока точност
• Лесна връзка с телевизор и HiFi аудио система.
• До 100 метра обхват на приемане
• Функция за контрол на нивото на силата на звука на
слушалките
• Удобни кръгли накрайници на слушалките с чупеща се
глава
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети, пълни с
течност – например вази.
За да предотвратите токов удар, не отваряйте
устройството.
Обръщайте се единствено към квалифициран сервиз.
Свържете променливотоковия адаптер към
леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо
ненормално в променливотоковия адаптер, незабавно го
изключете от мрежата.
Не поставяйте устройството в тясно пространство, като
например полица за книги или вградено шкафче.
Не излагайте батерията на прекомерна топлина, като
например на въздействието пряка слънчева светлина, под
влиянието на огън или подобни.
С това Sony Corp. заявява, че това оборудване е
съгласувано с изискванията и други приложими клаузи от
Директива 1999 / 5 / EC.
За подробности, моля, посетете следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
отпадъци)
Изхвърляненастари
електрическииелектронни
уреди
(Приложимозастранитеот
Европейскиясъюзидруги
европейскистрани,използващи
системазаразделносъбиранена
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележкиотносно
приемането
Системата използва много силни високочестотни сигнали
в 800 MHz скала, така че в зависимост от околната
среда приемането може да се влоши. Следните примери
показват състояния, които могат да намалят обхвата на
приемане или да причинят смущения.
• В сграда, чиито стени имат метална конструкция.
• На места с много метални шкафове и др.
• На места с много електроуреди, които произвеждат
силни магнитни полета.
• Ако предавателят е поставен върху метален инструмент.
• На места с изложение към автомобилен път.
• Възможно е да се появи шум или смущения на сигнала
от радио предаватели, които се намират в камиони и др.
• Възможно е да има шум или смущения на сигнала от
безжични комуникационни системи, поставени край
автомобилните пътища.
L
2Заредетеприложенитеакумулаторни
батериивотделениетозабатериите,такаче
терминалитенабатериите3дасъвпадатс
обозначенията3вотделението.
Не използвайте акумулаторни батерии, различни от
приложените.
3Затворетекапачетонаотделениетоза
батериите.
1 Вкарайте издатината в дупката в горния ляв край.
2 Затворете капачето, докато щракне.
L
1
Магнитно поле
1 2 3
CHANNEL
Уверете се, че дясната и лявата част на слушалките
са правилно поставени върху предавателя. Махнете
слушалките и отново ги поставете върху предавателя,
така че индикаторът POWER/CHG да светне в червено.
Задапрезаредитебатериитенаслушалките
следупотреба
След употреба поставете слушалките върху предавателя.
Тъй като вграденият таймер разпознава кога е
приключило зареждането, не е нужно след зареждане да
премахвате слушалките от предавателя.
Забележки
• Предавателят автоматично спира да изпраща RF
сигнали, когато започне зареждане на батериите.
• По причини на безопасност, системата е проектирана
да зарежда единствено батерии от приложения
вид BP-HP550-11. Обърнете внимание, че друг вид
акумулаторни батерии не могат да се зареждат с тази
система.
• Ако поставите обикновени батерии в системата, те няма
да могат да се зареждат.
Не се опитвайте да използвате приложените
акумулаторни батерии BP-HP550-11 за други
компоненти. Те са предназначени за употреба само с
тази система.
• Зареждайте при температура на околната среда в
границите от 00С до 400С.
ijŔŌŅŏŌŋŌŖʼnŏőŒņŔʼnŐʼn
ŋńŋńŔʼnŊňńőʼn
1 час
16 часа
адаптеркъмпредавателя.
1 2 3
CHANNEL
DC IN 12V
Към жака
DC IN 12V
R
A
L INPUT
B
Предавател
Към мрежата
от 220 V
Променливотоков адаптер
(приложен в комплекта)
*2
R
Предавател
Към жака
DC IN 12 V
Към мрежата
от 220 V
Контролер
VOLUME
Променливотоков адаптер
(приложен в комплекта)
Забележки
• Използвайте единствено приложения променливотоков
адаптер. Не използвайте други видове
променливотокови адаптери
Поляритет на щекера
• Ако предавателят е поставен близо до телевизора,
възможно е да се получат смущения. В този случай
поставете предавателя по-далеч от телевизора.
• Ако свързаното оборудване притежава функцията
AVLS (Система за автоматично ограничаване на силата
на звука), уверете се, че сте изключили функцията,
когато използвате предавателя. В противен случай ще
се наложи да увеличите нивото на силата на звука на
слушалките и това може да причини смущения.
NРабота със системата
Слушаненапрограма
Предидазапочнете
Бутон
TUNING
VOLUME
1Свалетестариянакрайник,катого
TUNING
издърпатеотпрорезитенанакрайникана
слушалките.
ИзпращаненаRFсигналиотпредавателя
Предавателят автоматично започва да изпраща RF
сигнали, когато разпознае аудио сигнал от свързаното
оборудване.
Ако не открие аудио сигнал до 4 минути, предавателят
спира изпращането на RF сигнали и индикаторът
POWER / CHG се изключва.
Когато предавателят отново приеме аудио сигнал, той
започва да изпраща RF сигнали и индикаторът POWER /
CHG отново светва в зелено.
Ако аудио сигналът е много слаб, предавателят не
изпраща RF сигнали. Ако предавателят е свързан към
жака за слушалки, уверете се, че нивото на силата на
звука на свързаното оборудване е зададено на позиция 5 6 или в по-висока стойност.
Възможно е да не чуете началото на звука от слушалките,
докато предавателят не започне да изпраща RF сигнали
след разпознаването на аудио сигнал.
2Поставетеновиянакрайник.
Окачете единия край на накрайника на прореза и го
завъртете, за да обиколите прореза с накрайника,
както е показано на илюстрацията по-долу.
Когато накрайникът е правилно поставен в прореза,
регулирайте го във вертикална позиция.
Не издърпвайте регулатора, ако няма да използвате
слушалките, защото това ще изразходва захранването.
Ремък
1Включетеаудио/видеооборудването,
DC IN 12V
R
A
L INPUT
NДопълнителна
информация
свързанокъмпредавателя.
Ако предавателят е свързан към жака за слушалки,
задайте нивото на силата на звука на аудио източника
в колкото е възможно по-висока стойност, но не
толкова, че аудио сигналите да се изкривят.
Предпазнимерки
Десен канал
(червен)
• Ако чуете свистене, преместете се по-близо до
предавателя.
• Когато изключите променливотоковия адаптер
от предавателя, възможно е преди да изключите
слушалките да чуете шум.
Процеснанамаляваненасмущенията(само
заMDR-RF860RK)
Ляв канал
(бял)
Предавател
2Свалетеслушалкитеотпредавателя.
Свързващ кабел
(приложен в
комплекта)
Индикаторът за захранване на предавателя POWER /
CHG светва в зелено.
Слушалки
Предавател
3Изберетерадиочестотаспомощтанаключа
заизборCHANNEL.
Универсален
адаптер за
включване
(приложен
в комплекта)
Към жака за
слушалки
(стерео мини жак)
WALKMAN
телевизор,
видеорекордер
и др.
Към жака за
слушалки
(стерео фоно
жак)
B За да свържете жакове LINE OUT или REC OUT
Предавател
Към жак
INPUT В
1 2 3
CHANNEL
4Сложетеслушалките.
Когато поставите слушалките, захранването им
автоматично се включва.
Индикаторът POWER в горната част на дясното
гнездо светва в червено.
Поставете десния накрайник на слушалките R на
дясното си ухо и левия накрайник L - на лявото.
Носете слушалките във вертикална позиция на
главата си, така че функцията за автоматично
включване/изключване да се активира правилно.
DC IN 12V
R
A
L INPUT
B
MDR-RF840RK MDR-RF860RK
60 минути 40 минути
18 часа
14 часа
5Задайтеканаласпрямотозинапредавателя,
Свързващ кабел
(приложен
в комплекта)
Десен канал
(червен)
катоизползватеселектора(илибутона)на
дяснотогнездонаслушалките.
Ляв канал
(бял)
Към жакове
LINE OUT или
REC OUT
Стерео система,
видеорекордер
и др.
* „WALKMAN” и логото „WALKMAN” са
запазена търговски марки на
Sony Corporation.
A MDR-RF840RK
Изберете канала спрямо този на предавателя, с
помощта на TUNING селектора на дясното гнездо на
слушалките.
Когато настройката приключи, увеличете нивото
на силата на звука до средно положение, като
използвате контролера VOLUME на дясното гнездо.
R
Контролер
VOLUME
TUNING
селектор
1 2 3
VOLUME
Забележкизаслушалките
Предавателят компресира аудио сигнала и го преобразува
в RF сигнал. Слушалките преобразуват приетия RF
сигнал в аудио сигнал и го декомпресират.
Този процес намалява смущенията, които се получават по
време на предаването
Предавателно устройство
входен сигнал
Слушалки
изходен сигнал
RF предаване
2
1
компресиране
34
ниво на шума (ниско)
декомпресиране
5
Ефективенобхватна
предавателя
Оптималното разстояние за използване на системата без
звукът да съдържа смущения е приблизително 100 метра.
Въпреки това, разстоянието може да е различно в
зависимост от околната среда. Ако системата започне
да предава смущения в гореописания обхват, намалете
разстоянието между предавателя и слушалките или
изберете друг канал.
• Когато използвате слушалките в ефективния обхват на
предавателя, можете да поставите предавателя в която и
да е посока от местоположението ви на слушане.
• Дори в областта на обхвата на приемане на сигнала
съществуват няколко места (мъртви точки), в които
RF сигналите не могат да бъдат приемани. Тази
характеристика е нормална за RF сигналите и не е
индикация за неизправност. Можете да промените
мъртвите точки, като изместите леко посоката на
предавателя.
Заданамалитерискаотуврежданенаслуха
Избягвайте да използвате слушалките с висока сила на
звука. Експертите съветват да не излагате слуха си на
продължително слушане с висока сила на звука. Ако
усетите звънене в ушите си, намалете нивото на силата
на звука или спрете възпроизвеждането.
Грижазадругите
Поддържайте силата на звука в средно ниво. Това ще ви
позволява да чувате външни звуци и да се съобразявате с
хората около вас.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани със
системата, които това ръководство не покрива, моля,
консултирайте се най-близкия сервиз на Sony.
Уверете се, че, когато носите системата на поправка
в сервиза на Sony, сте взели с вас слушалките и
предавателя.
1 Предавателят компресира динамичния обхват на аудио
сигналите, след което преобразува RF сигналите.
2 Възможно е при предаване на дълги разстояния и др.
да се получат смущения.
3 Слушалките преобразуват RF сигналите в аудио
сигнали.
4 Възможно е при преобразуването да се получат
смущения.
5 Декомпресията на динамичния обхват от аудио
сигнали намалява нивото на смущенията и подобрява
съотношението S/N (сигнал към шум).
Забележки
1 2 3
CHANNEL
• Ако не планирате да използвате предавателя за дълъг
период от време, изключете променливотоковия
адаптер от мрежата от 220 V, като придържате щекера.
Не дърпайте кабела.
• Не оставяйте безжичната стерео система слушалки на
място, изложено на директна слънчева светлина, на
въздействието на топлинни източници или влага.
Забележки
B
Отстраняваненапроблеми
Несечувазвук/Звукътеприглушен
, Проверете връзката на аудио / видео оборудването
или променливотоковия адаптер.
, Уверете се, че аудио / видео оборудването е
включено.
, Увеличете нивото на силата на звука на свързаното
аудио / видео оборудване, ако предавателят е
свързан към жака за слушалки.
, Променете радио честотата, като използвате ключа
за избор на канал на предавателя CHANNEL;
след това настройте слушалките, като използвате
селектора TUNING (или бутона TUNING) на
десния накрайник.
, Функцията за заглушаване на звука е включена.
, Използвайте слушалките близо до предавателя.
, Светлината на индикатора POWER на слушалките
се замъглява, изключва, мига или звукът съдържа
смущения.
, Заредете приложените акумулаторни батерии,
ако зарядът им е слаб или сменете алкалните
батерии с нови. Ако индикаторът POWER все
още е изключен след като сте заредили батерията,
занесете слушалките в сервиз на Sony.
Смущения
Слушалкитеавтоматичносеизключват,
когатогисвалите
-Функциязаавтоматичновключване/
изключваненазахранването
За да намалите риска от увреждане на слуха, първо
намалете нивото на силата на звука.
ijŔŌŅŏŌŋŌŖʼnŏőŒņŔʼnŐʼnőńŔńŅŒŖń
при изход 1kHz, 1mW + 1mW
часове, нужни за пълно зареждане на изразходвани
батерии
*3
Възможно е времето, описано по-горе, да се различава
в зависимост от температурата и условията на работа.
Използване на слушалките с обикновени батерии
(продават се отделно)
За да захранвате слушалките, можете да използвате също
и обикновени батерии (размер ААА), които се продават
в търговската мрежа. Поставете батериите по начина,
описан в стъпки от 1 до 3 в “Зареждане на приложените
акумулаторни батерии”.
Когато поставите обикновени батерии, функцията за
зареждане на батериите няма да се включи.
*1
4Свържетеприложенияпроменливотоков
B
Предавател
• Не поставяйте радиопредавател близо до системата,
защото е възможно радиопредавателят да предизвика
смущения. В този случай променете ъгъла на радиото
или го преместете по-далеч от системата, за да не се
получават смущения.
Време за зареждане и употреба
2
L INPUT
Слушалки
КогатоиндикаторътPOWER/CHGна
предавателянесветивчервено
Бутон
PUSH
A
Акумулаторна
батерия
Приложените акумулаторни никел-метал хидрид батерии
не са заредени при първоначалната им употреба. Уверете
се, че преди употреба сте заредили батериите.
За да заредите слушалките, поставете ги на предавателя.
НатиснетебутонаPUSHотляватастрана,за
даотворитеотделениетозабатериите.
Капачето на отделението за батериите се отваря.
R
Към жакове
INPUT A
Зарежданенаприложените
акумулаторнибатерии
1
DC IN 12V
Накрайниците на слушалките могат да бъдат подменяни.
Ако накрайникът се замърси или износи, сменете го,
както е показано на илюстрацията по-долу.
Накрайниците на слушалките не се продават в
търговската мрежа. Можете да ги поръчате в магазина, от
който сте закупили продукта, или при най-близкия дилър
на Sony.
Предавател
Слушалки
©2008
адаптеркъмпредавателя.
1 2 3
CHANNEL
Подмянананакрайниците
наслушалките
B MDR-RF860RK
Леко натиснете бутона TUNING, за да постигнете
автоматична настройка на слушалките. Ако не
получите ясен аудио сигнал, отново натиснете
бутона.
Когато настройката приключи, увеличете нивото
на силата на звука до средно положение, като
използвате контролера VOLUME на дясното гнездо.
*2
Настройканапредавателя
L
MDR-RF840RK
MDR-RF860RK
2Свържетеприложенияпроменливотоков
Проверканаоставащиязаряднабатериите
Индикатор
POWER/CHG
Ръководство за експлоатация
Живот на батериите
честотен обхвата
3-095-629- 12(1)
, Ако предавателят е свързан към жака за
слушалките, намалете нивото на силата на звука на
свързаното аудио / видео оборудване.
, Променете радио честотата, като използвате ключа
за избор на канал на предавателя CHANNEL, след
това задайте същата радио честота с помощта на
селектора TUNUNG (или бутона TUNUNG) на
десния накрайник.
, Светлината на индикатора POWER на слушалките
се замъглява, изключва, мига или звукът съдържа
смущения.
, Заредете приложените акумулаторни батерии,
ако зарядът им е слаб или сменете алкалните
батерии с нови. Ако индикаторът POWER все
още е изключен след като сте заредили батерията,
занесете слушалките в сервиз на Sony.
Чувасесиленшумназаденфон
, Приближете се към предавателя. Ако се отдалечите
от предавателя, по-вероятно е шумът да се усили.
, Ако предавателят е свързан към жака за
слушалките, намалете нивото на силата на звука на
свързаното аудио / видео оборудване.
, Променете радио честотата, като използвате ключа
за избор на канал на предавателя CHANNEL, след
това задайте същата радио честота с помощта на
селектора TUNUNG (или бутона TUNUNG) на
десния накрайник.
, Светлината на индикатора POWER на слушалките
се замъглява, изключва, мига или звукът съдържа
смущения.
, Заредете приложените акумулаторни батерии,
ако зарядът им е слаб или сменете алкалните
батерии с нови. Ако индикаторът POWER все
още е изключен след като сте заредили батерията,
занесете слушалките в сервиз на Sony.
Спецификации
Общи
Честота на носителя
Канал
Модулация
Честотен обхват
863.5 MHz, 864.02 MHz, 864.52 MHz
Ch1, Ch2, Ch3
FM стерео
MDR-RF840R: 20 - 20,000 Hz
MDR-RF860R: 10 - 22,000 Hz
ПредавателTMR-RF840R,RF860R
Източник на
захранване
DC 12V: приложен
променливотоков адаптер
Аудио вход
Фоно жакове, стерео мини жак
Размери
Прибл. 216 х 105 х 96 mm (ш / в / д)
Тегло
Прибл. 220 г.
Измерена консумация на енергия
3W
СлушалкиMDR-RF840R,RF860R
Източник на захранване
Приложени акумулаторни
никел-метал хидрид батерии
BP-HP550-11 или обикновени
батерии (размер ААА), които се
продават в търговската мрежа.
Тегло
Прибл. 300 g , вкл. батериите
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Download PDF

advertising