Sony | DR-BT101 | Sony DR-BT101 Инструкции за експлоатация

4-130-181-11(1)
Безжични стерео
слушалки
Ръководство за експлоатация
DR-BT101
©2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да избегнете токов удар, не
отваряйте корпуса. За сервиз се
обръщайте само към квалифициран
персонал.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като полица за книги или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите (комплекта батерии
или батериите, поставени в устройството)
за дълго време на прекалени горещини,
като например директна слънчева светлина,
огън или други подобни.
Слушането на звук с висока сила може да
причини загуба на слуха в резултат на
налягането, което оказват звуковите вълни.
Марката и логото Bluetooth са собственост
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко тяхно
използване от Sony Corporation е по лиценз.
Microsoft, Windows и Windows Vista са
запазени търговски марки или търговски
марки на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други страни.
Macintosh и Mac OS са запазени търговски
марки на Apple Inc. в САЩ и други страни.
Технологията за кодиране на звук MPEG
Layer-3 и нейните патенти са по лиценз на
Fraunhofer IIS и Thomson.
Другите търговски марки и наименования
принадлежат на техните съответни
собственици.
2
Забележка за потребителите: следната
информация е приложима само за
оборудване, продавано в страни,
прилагащи Европейските Директиви
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
Япония. Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За въпроси,
касаещи сервиза и гаранцията на
устройството, се обръщайте към адресите,
указани в съответните сервизни книжки и
гаранционни карти.
С настоящото Sony Corporation декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и други приложими клаузи на
Директива 1999/5/EC.
За повече подробности посетете следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Използването на това радио оборудване не
е разрешено в географска област в радиус
от 20 km от центъра на Ню-Алесунд,
Свалбард в Норвегия.
Изхвърляне на стари
електрически и
електронни уреди
(Приложимо за
страните от Европейския съюз и други
европейски страни със
система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът не
трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни
уреди. Ако изхвърлите този продукт на
правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
могат да бъдат причинени в противен
случай. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската служба във
вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне на
използваните батерии
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни със система за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на батерията или опаковката й
показва, че батерията, приложена към този
продукт, не трябва се третира като
домашен отпадък.
Ако изхвърлите тези батерии на
правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
могат да бъдат причинени в противен
случай. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните
ресурси. С оглед на безопасността,
правилната работа или запазване на
данните, е необходимо да се поддържа
непрекъсната връзка с вградената батерия,
така че тя трябва да бъде сменяна само от
квалифициран персонал. За да осигурите
правилното третиране на батерията,
предайте я, когато се изтощи, на
съответното място за рециклиране на
електрически и електронни уреди.
За всички други батерии, моля, вижте
раздела относно безопасното отстраняване
на батерията от продукта. Предайте
батерията в съответния пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия, моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или магазина, от
който сте закупили продукта.
3
4
Съдържание
Какво представлява
безжичната Bluetooth
технология?..................... 6
Добре дошли! ..................... 7
3 стъпки за
функцията Bluetooth ............. 8
Местоположение и
функция на частите ....... 9
Зареждане на
устройството................. 10
Съчетаване........................ 12
Какво представлява
съчетаването? .......................12
Процедури по съчетаване ......12
Отстраняване на
проблеми....................... 25
Често срещани проблеми .......25
Когато зареждате ......................26
Когато слушате музика ...........26
Когато се обаждате...................27
Рестартиране на
устройството................. 27
Спецификации ................. 28
Общи ...........................................28
Слушалки ...................................29
Изисквания относно системата
за зареждане на батерията
с помощта на USB ................29
Носене на слушалките..... 14
Индикации за функцията
Bluetooth ........................ 15
Слушане на музика .......... 16
Управление на аудио
устройството – AVRCP ......17
Обаждане .......................... 19
Управление на мобилния
Bluetooth телефон –
HFP, HSP ................................21
Обаждане, докато
възпроизвеждате
музика ........................... 22
Предпазни мерки ............ 23
5
Какво представлява безжичната
Bluetooth технология?
Bluetooth® представлява безжична
технология с малък обхват,
позволяваща безжично
прехвърляне на данни между
цифрови устройства като компютър
или цифрова камера. Безжичната
Bluetooth технология действа в
обхват от около 10 метра.
Най-често се свързват две
устройства, но някои от тях могат да
бъдат свързвани с множество
устройства едновременно.
Не е необходимо да използвате
кабел за връзката, нито пък е
необходимо устройствата да са едно
срещу друго, както е при
технологията на инфрачервените
лъчи. Можете например да
използвате Bluetooth устройство,
поставено в чанта или в джоб.
Технологията Bluetooth е
международен стандарт, поддържан
от хиляди компании по целия свят и
използван от най-различни
компании в световен мащаб.
Система за комуникация и
съвместими Bluetooth
профили на слушалките
Профил се нарича
стандартизацията на функцията за
всяка спецификация на Bluetooth
устройството. Тези слушалки
поддържат следната версия и
профили на Bluetooth:
Система за комуникация: Bluetooth
Спецификация версия 2.1 + EDR*1
6
Съвместими Bluetooth профили:
- A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Предаване или приемане на
аудио сигнал с високо качество.
- AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Управление на аудио и видео
оборудване; въвеждане на пауза,
спиране и започване на
възпроизвеждане, регулиране силата
на звука и др.
– HSP (Headset Profile)*2: Разговори по
телефона/Работа с телефона.
– HFP (Hands-free Profile)*2: Разговори по
телефона/Работа с телефона без
използване на ръце.
*1
Увеличена скорост за пренос на данни
*2
Когато използвате мобилен Bluetooth
телефон, поддържащ и HFP (Hands-
free Profile), и HSP (Headset Profile),
задайте го в режим HFP.
Забележки
 За да можете да използвате функцията
Bluetooth, Bluetooth устройството, което
ще свързвате, трябва да има същия
профил като слушалките. Имайте
предвид, че дори и да съществува
същият профил, устройствата може да
имат различни функции в зависимост
от спецификациите им.
 Поради характеристиките на
безжичната Bluetooth технология,
звукът от слушалките се възпроизвежда
с леко закъснение от звука на Bluetooth
устройството, когато разговаряте по
телефона или слушате музика.
Добре дошли!
Благодарим ви, че закупихте тези безжични стерео слушалки на Sony. Това
устройство използва безжична Bluetooth технология.
 Можете да слушате музика безжично от Bluetooth стерео музикални
плейъри и мобилни телефони.*1
 Закрепеният към слушалките микрофон позволява да водите разговори
от вашия мобилен Bluetooth телефон, без да използвате ръцете си.*2
 Можете да управлявате дистанционно основните функции на музикален
плейър (възпроизвеждане, стоп и др.) посредством Bluetooth връзка.*3
 Bluetooth версия 2.1 + EDR*4 осигурява звук с високо качество, с по-малко
смущения, по-ниска консумация на енергия и лесна връзка.
 Устройството притежава функция за USB зареждане.
 Устройството има функции за потискане на шума и премахване на ехото с
цел постигане на възможно най-добро качество на звука при разговори.
За подробности относно безжичната Bluetooth технология вижте стр. 6.
Разговор по телефона
Слушане на музика
*1
Необходимо е свързаното Bluetooth устройство да поддържа A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Необходимо е свързаното Bluetooth устройство да поддържа HFP (Hands-free Profile)
или HSP (Headset Profile).
*3
Необходимо е свързаното Bluetooth устройство да поддържа AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile).
*4
Увеличена скорост за пренос на данни
*2
7
3 стъпки за функцията Bluetoot
Съчетаване
Първо трябва да регистрирате (“съчетаете”) Bluetooth устройството
(мобилен телефон и др.) и слушалките. След като ги съчетаете веднъж, не
е необходимо да повтаряте процедурата отново.
Мобилен
Bluetooth
телефон и др.
Безжични стерео
слушалки
Съчетаване

 Страници 12–13

Обаждане
Слушане на музика
Bluetooth връзка
Bluetooth връзка
Задействайте Bluetooth
устройството, за да
осъществите Bluetooth връзка.
Когато устройството е
включено, то автоматично
започва да осъществява
Bluetooth връзка с разпознатия
мобилен телефон.
Връзка
Връзка
A2DP
AVRCP  Страница16

Слушане на музика
Можете да слушате музика,
възпроизведена на Bluetooth
устройството.
От слушалките можете да
задавате функциите
възпроизвеждане, стоп или пауза.
8
Музика
 Страница 17-18
HFP
HSP
Страница 19-20

Разговори по телефона
Можете да се обаждате и да
получавате обаждане
посредством това устройство.
Глас
Страница 21-22
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
Местоположение и функция на частите
 Държач на слушалките
 Лява () Слушалка
 Бутон PAIRING (съчетаване)
 Бутони VOL
(сила на звука) +*/ Индикатор (син)
Указва състоянието на връзката
с устройството.
 Индикатор (червен)
Указва състоянието на
захранването на устройството.

Мултифункционален
бутон
Управлява различни функции
за обаждане.
 Дясна () слушалка
 бутон POWER
 Микрофон
 USB() жак
 бутон RESET
* Този бутон има осезаема точка.
 Превключвател
Управлява различни функции,
когато слушате музика.
9
Зареждане на устройството
Това устройство е снабдено с акумулаторна литиево-йонна батерия, която
трябва да бъде заредена, преди да използвате устройството за първи път.
1 Отворете капачето на USB ()
жака.
2 Свържете приложения USB ()
кабел към устройството, след
което свържете другия му
край към компютър.
Когато правите връзката,
пъхнете конектора с
маркировката  по начина,
показан на илюстрацията.
Зареждането започва, когато
устройството и компютърът
бъдат свързани.
Уверете се, че индикаторът
(червен) свети. Зареждането
приключва след около 4 часа*,
като индикаторът (червен)
изгасва автоматично.
* Времето, необходимо за зареждане
на напълно изразходвана батерия.
10
Забележки
 Ако не сте използвали дълго време
слушалките, индикаторът (червен)
може да не светне, когато свържете USB
кабела, за да заредите устройството. В
този случай, не разкачвайте USB кабела
от устройството и изчакайте, докато
индикаторът (червен) светне.
 Когато затваряте капачето на USB ()
жака, след като заредите устройството,
натиснете капачето докрай, докато
застане плътно на място.
 Относно изискванията за системата на
компютъра, чрез който можете да
заредите батерията с помощта на USB
кабел, вижте раздела “Спецификации”
(стр. 29).
Съвети
 Ако свържете USB кабела към
компютър, докато устройството е
включено, то автоматично ще се
изключи.
 За да заредите устройството
посредством захранване от контакта,
използвайте АС адаптера с USB
зареждане AC-U50A (продава се
отделно*). За подробности вижте
ръководствата за работа, приложени
към АС адаптера с USB зареждане.
 Докато зареждате устройството, то не
може да бъде включено.
* Описаният по-горе допълнителен
аксесоар не е достъпен в някои райони.
Внимание
Ако това устройство засече проблем
по време на зареждане, индикаторът
(червен) може да изгасне, въпреки
че зареждането не е приключило.
Проверете за следните причини:
– Температурата на околната среда е
извън границата от 0°C – 40°C.
– Възникнал е проблем с батерията.
В този случай я заредете отново,
като внимавате околната
температура да е в посочените
по-горе граници. Ако проблемът
продължи да се проявява,
консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
Забележки
 Ако батерията не е използвана дълго
време, тя може да се разреди бързо, но
след няколко презареждания животът й
ще се удължи.
 Ако животът на вградената акумулаторна
батерия намалее наполовина на
нормалната му продължителност, трябва
да смените батерията. Консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony относно
подмяната на акумулаторната батерия.
 Избягвайте да излагате устройството на
прекалено ниски или високи
температури, на пряка слънчева светлина,
влага, пясък, прах или механични удари.
Никога не го оставяйте в кола, паркирана
на слънце.
 Използвайте само приложения USB кабел.
Не използвайте друг USB кабел.
 Ако компютърът влезе в режим на
хибернация, докато го свързвате към
устройството, е възможно зареждането да
не се извърши правилно. Проверете
настройката на компютъра, преди да
заредите устройството. Индикаторът
(червен) ще изгасне автоматично, дори и
компютърът да влезе в режим на
хибернация. В този случай заредете
отново устройството.
 Използвайте само приложения USB кабел
и го свържете директно към компютър.
Зареждането няма да бъде извършено
правилно посредством индиректна
връзка, като например чрез USB хъб.
Часове за потребление*
Състояние
Часове за
потребление
(приблизително)
Време за връзка
13 часа
(включително време за
възпроизвеждане на
музика) (до)
Време в режим
готовност (до)
200 часа
* Посоченото време може да се различава в
зависимост от температурата на околната
среда или условията на употреба.
Проверка на оставащия заряд
в батерията
Ако натиснете бутона POWER,
докато устройството е включено,
индикаторът (червен) започва да
мига. Можете да проверите
оставащия заряд в батерията по
броя на примигванията на
индикатора (червен).
Индикатор
(червен)
Състояние
3 пъти
Батерията е пълна
2 пъти
Батерията е до средата
1 пъти
Батерията е празна
(има нужда от
зареждане)
Забележка
Не можете да проверите състоянието на
батерията веднага след включване на
устройството или докато го съчетавате.
Когато батерията е почти празна
Индикаторът (червен) автоматично
започва бавно да примигва.
Когато батерията се изтощи
напълно, прозвучава звуков сигнал
и устройството автоматично ще се
изключи.
11
Съчетаване
Какво представлява
съчетаването?
Bluetooth устройствата трябва да
бъдат “съчетани” едно с друго
предварително.
Щом съчетаването бъде
осъществено, не е нужно да
извършвате операцията повторно,
освен в следните случаи:
 Когато информацията за
съчетаването бъде изтрита от
паметта на устройството след
ремонт и т.н.
 Когато се опитате да съчетаете
слушалките с 9 или повече
устройства. Слушалките могат да
бъдат съчетани с максимум 8
устройства; ако съчетаете ново
устройство след като вече сте
съчетали 8 такива, устройството с
най-старото време за връзка ще
бъде заменено с новото.
 Когато разпознаването на
слушалките от устройството,
което предстои да бъде свързано,
е изтрито.
 Когато устройството бъде
рестартирано (стр. 27). В този
случай цялата информация за
съчетаването се изтрива.
Процедури за
съчетаване
1
Поставете Bluetooth
устройството, което ще
свързвате, на разстояние не
повече от 1 метър от
слушалките.
2
Натиснете и задръжте бутона
PAIRING за 2 или повече
секунди, за да влезе в режим
готовност за съчетаване,
докато устройството е
изключено.
Индикаторът (син) и
индикаторът (червен) примигват
заедно и устройството влиза в
режим на съчетаване
Забележка
Ако съчетаването не се осъществи до
5 минути, режимът на съчетаване ще
бъде отменен и слушалките ще се
изключат. В този случай започнете
отново от стъпка 1.
12
3
* Кодът може да се нарича и “Ключ”,
“PIN код”, “PIN номер” или “Парола”.
Извършете процедура по
съчетаване на Bluetooth
устройството, за да разпознае
слушалките.
Списъкът с разпознатите
устройства се появява на
дисплея на Bluetooth
устройството. Слушалките ще се
изведат като “DR-BT101.” Ако не
се изведе индикацията
“DR-BT101”, повторете
процедурата от стъпка 1.
Забележки
 За подробности вижте
ръководството за експлоатация,
приложено към Bluetooth
устройството.
 Когато съчетавате слушалките с
Bluetooth устройство, което не може
да изведе списък с разпознатите
устройства или няма дисплей,
можете да съчетаете устройството,
като зададете слушалките и Bluetooth
устройството в режим съчетаване.
Ако обаче на Bluetooth устройството
е зададен код, различен от “0000”,
съчетаването няма да може да бъде
извършено.
4
Изберете “DR-BT101” на
дисплея на Bluetooth
устройството.
5
Ако на дисплея на Bluetooth
устройството се появи
екранът за въвеждане на
код*, въведете “0000”.
Съчетаването е приключило,
когато индикаторът (син)
започне да мига бавно.
На дисплея на някои Bluetooth
устройства се появява
съобщение “Pairing complete”
(Съчетаването е приключено).
Забележка
В зависимост от Bluetooth
устройството може да не се изисква
парола. За подробности вижте
ръководството за експлоатация,
приложено към Bluetooth
устройството.
6
Стартирайте Bluetooth
връзката от Bluetooth
устройството.
Тези слушалки запаметяват
устройството като последно свързано
устройство. Някои Bluetooth
устройства може да се свържат със
слушалките автоматично, когато
съчетаването приключи.
Съвети
 За да съчетаете слушалките и с други
Bluetooth устройства, повторете стъпки
от 1 до 5 за всяко устройство.
 Как да изтриете цялата информация за
съчетаването, вижте в раздела “Рестартиране на устройството” (стр. 27).
13
Носене на слушалките
1
Разширете слушалките, за да
нагласите дължината им.
2 Поставете слушалката с
индикацията  на лявото си
ухо, а слушалката с
индикацията  на дясното си
ухо, след това прехвърлете
държача на слушалките
върху главата си.
14
Индикации за функцията Bluetooth
 : Индикатор (син)
 : Индикатор (червен)
Музика Свързани устройства
Свързване Съчетаване
Състояние
Търсене

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—…
—…

——
——
——
——
——
…

——
——
——
——
——
…

——
——
——
——
——
…
HFP/HSP или A2DP
(готовност за приемане
на аудио сигнал)

—————————
—————…
HFP/HSP и A2DP
(готовност за приемане
на аудио сигнал)

—
—
Слушане

Готовност за свързване
 —
Осъществяване на
връзка
 —
———————
———…
 —
————————
————…
———————
———…
 —
Слушане по време на
режим готовност за
телефонно обаждане
Телефон
Начин на мигане
Входящо обаждане

 —

…
 —
Разговор

————————
————…
———————
———…
 —
Разговор при
възпроизвеждане на
музика

 —
15
РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО
Слушане на музика
Забележка
След като слушалките бъдат
включени, те автоматично се опитват
да направят връзка с последното
свързано Bluetooth устройство
посредством HFP или HSP.
Когато не използвате слушалките за
разговор, не подготвяйте последното
свързано Bluetooth устройство в
готовност за HFP или HSP връзка. Как
да настроите слушалките за приемане
на разговор по време на възпроизвеждане на музика вижте стр. 22.
Бутон VOL +
Бутон VOL Бутон POWER
Превключвател
Това устройство поддържа SCMS-T
защита на съдържанието. Можете
да слушате музика и т.н. от
устройство, като например мобилен
телефон или портативен телевизор,
който поддържа SCMS-T защита на
съдържанието.
Преди да започнете работа с
устройството, проверете следното.
– Дали Bluetooth устройството е
включено.
– Дали съчетаването на слушалките
и Bluetooth устройството е
приключило.
– Дали Bluetooth устройството
поддържа функция за предаване
на музика (профил: A2DP*).
1
16
Натиснете и задръжте бутона
POWER за около 2 секунди,
докато слушалките са
изключени.
Индикаторът (син) и индикаторът
(червен) примигват заедно два
пъти и слушалките се включват.
2
Осъществете Bluetooth връзка
(A2DP) от Bluetooth
устройство към слушалките.
За работа с Bluetooth устройството
вижте ръководството за експлоатация, приложено към него.
3
Започнете възпроизвеждане
на Bluetooth устройството.
Съвет
Bluetooth връзката A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) може да бъде задействана
и с превключвателя от слушалките към
Bluetooth устройството, с изключение на
случаите, когато провеждате телефонен
разговор, използвайки слушалките.
Забележки
 Когато възпроизвеждате музика, като
свързвате слушалките към Bluetooth
устройство посредством HSP (Headset
Profile), качеството на звука няма да е
високо. За по-добър звук, променете
Bluetooth връзката на A2DP , като
използвате Bluetooth устройството.
 Ако слушалките бъдат изключени по
време на A2DP Bluetooth връзка, повторете
процедурата от стъпка 1, за да осъществите
отново A2DP Bluetooth връзка.
* За подробности относно профилите
вижте стр. 6.
За да регулирате силата
на звука
Натиснете бутона VOL +/-, за да
регулирате силата на звука, докато
слушате музика.
Съвети
 В зависимост от свързаното
устройство, може да се наложи да
регулирате силата на звука не само от
слушалките, но и от свързаното
устройство.
 Силата на звука за обаждане и слушане
на музика може да се настрои
поотделно. Дори и да промените силата
на звука докато говорите силата на
звука при възпроизвеждане на музика
не се променя.
Управление на аудио
устройството – AVRCP
Ако Bluetooth аудио устройството,
свързано със слушалките, поддържа
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), можете да управлявате операциите чрез бутоните на слушалките.
За работа с Bluetooth устройството
вижте ръководството за експлоатация, приложено към него.
Забележка
Управлението на свързаното Bluetooth
устройство от слушалките се различава в
зависимост от спецификациите му.
Състояние: В режим стоп или пауза
За да спрете използването
1
2
Прекратете Bluetooth
връзката от Bluetooth
устройството.
Натиснете и задръжте бутона
POWER за около 2 секунди.
Индикаторът (син) и индикаторът (червен) светват заедно и
слушалките се изключват.
Съвет
Когато приключите възпроизвеждането
на музика, Bluetooth връзката може да се
прекрати автоматично в зависимост от
Bluetooth устройството.
Натискане
за кратко
Натискане и
задържане



/






Стартира възпроизвеждането*1
Стоп
Преминава към следващ/предишен
Бързо превърта напред/назад*2
Състояние: В режим възпроизвеждане
Натискане
за кратко
Натискане и
задържане



/






Пауза*1
Стоп
Преминава към следващ/предишен
Бързо превърта напред/назад*2
*1 В зависимост от Bluetooth устройството, може
да се наложи да натиснете бутона два пъти.
*2 Има вероятност да не успеете да
задействате някои Bluetooth устройства.
Забележка
Не можете да регулирате силата на звука
на Bluetooth устройството с бутоните за
звука на слушалките.
Продължава
17
Съвет
В зависимост от Bluetooth устройството,
можете да извършвате бързо превъртане
напред-назад и като изпълните следните
операции със слушалките.
1
Натиснете и задръжте бутона
POWER за около 2 секунди, за
да изключите слушалките.
2
Натиснете и задръжте бутона
POWER и превключвателя
()за около 7 секунди.
Индикаторът (син) примигва
веднъж. Настройката може да
бъде отменена, като
повторите горните операции.
В този случай индикаторът
(син) примигва два пъти.
Забележка
Не можете да регулирате силата на звука
на Bluetooth устройството с бутоните за
звука на слушалките.
18
Обаждане
Бутон VOL +
Бутон VOL Бутон POWER
Мултифункционален
бутон
Преди да започнете работа със
слушалките, проверете следното.
– Дали Bluetooth функцията на
мобилния телефон е активирана.
– Дали съчетаването на слушалките
и мобилния Bluetooth телефон е
приключило.
1
Натиснете и задръжте бутона
POWER за около 2 секунди,
докато слушалките са
изключени.
Индикаторът (син) и
индикаторът (червен) примигват
заедно два пъти, слушалките се
включват и автоматично се
свързват с последния използван
мобилен Bluetooth телефон.
Съвет
Слушалките ще прекратят опитите за
свързване с мобилния Bluetooth
телефон след 1 минута. В такъв
случай, натиснете мултифункционалния бутон, за да се опитате да се
свържете отново.
Когато слушалките не се
свържат автоматично към
мобилен Bluetooth телефон
Можете да осъществите връзка,
като използвате мобилния Bluetooth
телефон или слушалките, за да се
свържат с последното свързано
Bluetooth устройство.
 За да осъществите връзка,
като използвате мобилния
Bluetooth телефон
1
Осъществете Bluetooth връзка
(HFP или HSP*) от мобилния
Bluetooth телефон към
слушалките.
За работа с мобилния Bluetooth
телефон вижте ръководството за
експлоатация, приложено към
него.
Списъкът с разпознатите
устройства се появява на
дисплея на мобилния Bluetooth
телефон. Слушалките се
извеждат като “DR-BT101”.
Когато използвате мобилен
Bluetooth телефон, снабден както
с HFP (Hands-free Profile) така и
с HSP (Headset Profile), задайте
профила на HFP.
Забележка
Когато свързвате слушалките към
мобилен Bluetooth телефон, различен
от последния свързан телефон,
направете връзката, като следвате
описаната по-горе процедура.
* За подробности относно профилите,
вижте стр. 6.
Продължава
19
 За да осъществите връзка с
последното свързано
Bluetooth устройство, като
използвате слушалките
1
Натиснете мултифункционалния бутон.
Индикаторът (син) и индикаторът (червен) започват да мигат и
слушалките осъществяват
връзката след около 5 секунди.
Забележка
Когато слушате музика със слушалките,
няма да можете да направите Bluetooth
връзка, използвайки мултифункционалния
бутон.
За да проведете разговор
1
Когато се обаждате,
използвайте бутоните на
мобилния телефон.
Ако не чувате звук в слушалките,
натиснете и задръжте мултифункционалния бутон за около 2 секунди.
Съвет
Можете да се обадите по следния начин, в
зависимост от мобилния Bluetooth телефон.
За работа с телефона вижте ръководството
за експлоатация, приложено към него.
– Когато не осъществявате връзка,
можете да се обадите посредством
функцията “Гласово набиране”, като
натиснете мултифункционалния бутон.
– Можете да изберете последния набран
номер, като натиснете мултифункционалния бутон за около 2 секунди.
мобилния ви телефон.
– тон, зададен на слушалките
– тон, зададен на мобилния
телефон
– тон, зададен на мобилния
телефон само за Bluetooth връзка
Забележка
Ако сте натиснали бутона за провеждане на
разговор на мобилния Bluetooth телефон,
някои модели телефони може да дават приоритет на използването на слушалки. В този
случай, задайте разговор със слушалките,
като натиснете и задържите мултифункционалния бутон за около 2 секунди или като
използвате мобилния Bluetooth телефон. За
подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашия мобилен
Bluetooth телефон.
За да регулирате силата на
звука
Натиснете бутона VOL +/-.
Съвети
 Не можете да настройвате силата на
звука, ако няма осъществена връзка.
 Сила та на звука за обаждане и слушане
на музика може да се настрои поотделно.
Дори и да промените силата на звука,
докато възпроизвеждате музика, силата
на звука при разговор не се променя.
За да прекратите разговор
Можете да прекратите разговор,
като натиснете мултифункционалния бутон на слушалките.
За да спрете използването
1
Прекратете Bluetooth връзката
от мобилния Bluetooth телефон.
2
Натиснете и задръжте бутона
POWER за около 2 секунди, за
да изключите захранването.
За да приемете обаждане
Когато телефонът ви звъни, ще
чуете звъненето през слушалките.
1
20
Натиснете мултифункционалния бутон на слушалките.
Тонът на звънене се различава по
следните начини в зависимост от
Индикаторът (син) и индикаторът (червен) светват заедно и
слушалките се изключват.
Управление на
мобилния Bluetooth
телефон – HFP, HSP
Работата с бутоните на слушалките
се различава в зависимост от
мобилния ви телефон.
В мобилния Bluetooth телефон се
използват HFP (Hands-free Profile)
или HSP (Headset Profile).
За информация от- носно
поддържаните Bluetooth профили или
за работа с мобилния Bluetooth
телефон, вижте ръководството за
експлоатация, приложено към него.
HFP (Hands-free Profile)
Състояние Мултифункционален
бутон
Натискане
за кратко
Натискане и
задържане
Готовност
Стартира
гласово
набиране*1
Повторно
избира
последния
набран
номер
Активирано
гласово
набиране
Отменя
гласовото
набиранеl*1
—
Изходящо
обаждане
Край на
изходящото
обаждане
Сменя
активното
устройство
Входящо
обаждане
Отговаря на
обаждането
Отказва
обаждането
По време на
обаждане
Прекратява
обаждането
Сменя
активното
устройство
HSP (Headset Profile)
Състояние Мултифункционален
бутон
Готовност
Натискане
за кратко
Натискане и
задържане
—
Набиране
Изходящо
обаждане
Край на
Край на
изходящото изходящото
обаждане*1
обаждане
или смяна
на
активното
устройство
на
слушалки*2
Входящо
обаждане
Отговаря
на
обаждането
—
По време на
обаждане
Прекратява
обаждането*3
Сменя
активното
устройство
на
слушалки
*1 Някои функции може да не се
поддържат в зависимост от
мобилния Bluetooth телефон. Вижте
ръководството за експлоатация,
приложено към вашия мобилен
телефон.
*2 Може да се различава в
зависимост от мобилния Bluetooth
телефон.
*3 Някои функции може да не се
поддържат, когато се обаждате по
мобилния Bluetooth телефон.
21
Обаждане, докато възпроизвеждате
музика
За да проведете разговор, докато възпроизвеждате музика, е необходимо да
направите Bluetooth връзка с помощта на HFP или HSP, както и A2DP.
Например, за да се обадите по мобилния Bluetooth телефон, докато слушате
музика на Bluetooth съвместим музикален плейър, е необходимо слушалките
да бъдат свързани към мобилния телефон с помощта на HFP или HSP.
Направете Bluetooth връзка между слушалките и
устройството, което ще използвате, като следвате описаната
по-долу процедура.
1
Направете Bluetooth връзка между слушалките и мобилния
телефон, който ще използвате с помощта на HFP или HSP, като
следвате процедурата, описана в раздела “Обаждане” (стр. 19).
2
Използвайте Bluetooth устройството (музикален плейър или
мобилен телефон), с което възпроизвеждате музика, за да
направите Bluetooth връзка със слушалките с помощта на A2DP.
За да се обадите, докато
възпроизвеждате музика
За да приемете обаждане, докато възпроизвеждате музика
1
Когато някой ви позвъни, музиката, която слушате през слушалките, автоматично
ще се смени с тона за позвъняване.
Натиснете
мултифункционалния бутон,
докато възпроизвеждате
музика (стр. 21) или
използвайте вашия мобилен
Bluetooth телефон, за да
проведете обаждането.
Ако не чувате звук през
слушалките, натиснете и
задръжте мултифункционалния
бутон за около 2 секунди.
22
1
Натиснете мултифункционалния бутон и говорете.
След като приключите разговора,
натиснете отново мултифункционалния бутон. Слушалките се
превключват към възпроизвеждане на музика.
Ако не се чуе позвъняване,
когато ви се обаждат
1
Спрете възпроизвеждането
на музика.
2
Докато ви звънят, натиснете
мултифункционалния бутон и
говорете.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Предпазни мерки
Относно Bluetooth връзката
 Безжичната Bluetooth технология
действа в обхват до 10 метра.
Максималният обхват на комуникация
може да е различен в зависимост от
това дали има препятствия (човек,
метал, стена и др.) или електромагнитна
среда.
 Антената е вградена в слушалките, където
е илюстрирано с пунктираната линия.
Чувствителността на Bluetooth връзката
ще се подобри, ако завъртите вградената
антена по посока на свързаното Bluetooth
устройство.
Разстоянието за осъществяване на връзка
се скъсява, ако има предмети между
антената на свързаното устройство и
слушалките.
Местоположение
на вградената
антена
 Следните условия може да повлияят на
чувствителността на Bluetooth връзката.
– Между слушалките и Bluetooth
устройството има препятствие например човек, метал или стена.
– Устройство, използващо честота 2.4
GHz (например безжично LAN
устройство, безжичен телефон или
микровълнова фурна), се употребява
в близост до слушалките.
Тъй
като Bluetooth устройствата и

безжичните LAN (IEEE802.11b/g)
използват една и съща честота, може да
се получат микровълнови смущения,
които да доведат до влошаване
скоростта на връзката, шум или
невалидна връзка, ако използвате
слушалките в близост до безжично LAN
устройство. В такъв случай извършете
следното:
– Използвайте слушалките на
най-малко 10 метра разстояние от
безжичното LAN устройство.
– Ако използвате слушалките на
по-малко от 10 метра разстояние от
безжично LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
– Поставете слушалките и Bluetooth
устройството колкото се може
по-близо едно до друго.
 Микровълните, излъчващи се от Bluetooth
устройство, могат да попречат на
функционирането на електронни
медицински устройства. Изключете
слушалките и другите Bluetooth
устройства на следните места, за да не
предизвикате инцидент.
– на място, където има запалим газ, в
болница, влак, самолет или
бензиностанция.
– в близост до автоматични врати или
противопожарна аларма.
 Слушалките поддържат възможности за
сигурност, които отговарят на Bluetooth
стандарта и осигуряват защитена от
проникване връзка при използване на
безжичната Bluetooth технология, но в
зависимост от зададените настройки,
нивото на сигурност може да се окаже
недостатъчно. Бъдете внимателни, когато
комуникирате посредством безжичната
Bluetooth технология.
 Не поемаме отговорност за евентуално
изтичане на информация по време на
Bluetooth връзка.
 Не можем да гарантираме връзка с
всички Bluetooth устройства.
– Необходимо е устройство с Bluetooth
функция, което да отговаря на
Bluetooth стандарта, посочен от
Bluetooth SIG Inc. и то да бъде
разпознато от слушалките.
Продължава
23
– Дори ако свързаното устройство
отговаря на гореспоменатия Bluetooth
стандарт, някои устройства може да не
осъществят връзка или да не работят
правилно в зависимост от функциите
или спецификациите на устройството.
– Докато говорите по телефона, без да
използвате ръцете си, може да се появи
шум в зависимост от устройството или
средата, при която се осъществява
връзката.
 В зависимост от устройството, което ще
свързвате, осъществяването на връзка
може да отнеме известно време.
24
Други
 Не поставяйте слушалките на място,
изложено на голяма влажност, прах,
сажди или пара, не ги оставяйте на
пряка слънчева светлина или в кола,
чакаща да се смени светофара. Това
може да причини неизправност.
 Използването на Bluetooth устройството
може да не функционира за мобилните
телефони в зависимост от състоянието
на радио вълните и мястото, където се
използват уредите.
 Ако изпитате неразположение след като
сте използвали Bluetooth устройство,
веднага прекратете използването му.
Ако проблемът продължи, консултирайте се с най-близкия доставчик на
Sony.
 Слушането с тези слушалки при
прекомерно увеличен звук може да
увреди слуха ви. За по-голяма
безопасност на движението, не използвайте слушалките, докато шофирате или карате мотор или велосипед.
Не
поставяйте тежки предмети върху

слушалките и не оказвайте натиск
върху тях, тъй като това може да ги
деформира.
 Не излагайте слушалките на силни удари.
 Почиствайте слушалките с мека суха
кърпа.
 Дунапренът на слушалките може да се
повреди в резултат на дългото им
съхранение или употреба.
 Ако имате въпроси или възникнат
проблеми относно слушалките, които
не са обяснени в това ръководство,
консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony
Отстраняване на проблеми
Ако се натъкнете на проблеми при употребата на тези слушалки, използвайте следния списък и прочетете информацията за поддръжка на продукта в нашия уебсайт.
Ако проблемът продължи да се проявява, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
Често срещани
проблеми
Слушалките не са включени.
 Заредете батерията на слушалките.
 Слушалките не могат да бъдат
включени, докато се зареждат.
Разкачете USB кабела от
устройството, след това включете
захранването.
Не може да бъде извършено
съчетаване
 Поставете слушалките и Bluetooth
устройството на по-близко
разстояние.
Не може да бъде
осъществена Bluetooth
връзка
 Проверете дали слушалките са
включени.
 Проверете дали Bluetooth
устройството, което свързвате, е
включено и дали е активирана
Bluetooth функцията му.
 Връзката с дадено Bluetooth
устройство може да не се запамети в
слушалките. Осъществете Bluetooth
връзка от Bluetooth устройството към
слушалките непосредствено след като
съчетаването им приключи.
Слушалките
или Bluetooth

устройството, което свързвате, са в
режим sleep.
 Bluetooth връзката е прекратена.
Осъществете я отново (когато
слушате музика: вижте стр. 16, когато
се обаждате: вижте стр. 19).
Изкривен звук
 Уверете се, че слушалките не приемат
смущения от безжично LAN
устройство, друго 2.4 GHz безжично
устройство или микровълнова фурна.
Разстоянието за
комуникация е късо.
(Звукът прескача.)
 Ако наблизо има устройство,
излъчващо електромагнитни вълни,
като безжично LAN устройство,
друго 2.4 GHz безжично устройство
или микровълнова фурна, отдалечете
се от тези източници.
 Насочете антената на слушалките
(стр. 23) към Bluetooth устройството.
Уверете се, че няма предмети, които
да блокират връзката.
Слушалките не работят
правилно.
 Рестартирайте слушалките.
Информацията за съчетаването няма
да бъде изтрита при тази операция.
пъхнете малка игла или друг тънък
остър предмет в дупката и натиснете,
докато усетите щракване.
Продължава
25
Когато зареждате
Слушалките не могат да
бъдат заредени.
 Проверете дали слушалките и
компютърът са здраво свързани един
с друг посредством USB кабела.
 Проверете дали компютърът е включен.
 Проверете дали компютърът не е в
режим готовност, сън или хибернация.
Зареждането отнема твърде
дълго време.
 Проверете дали слушалките и
компютърът са директно свързани, а
не се използва USB хъб.
Слушалките не могат да бъдат
разпознати от компютъра.
 USB кабелът не е свързан правилно
към USB порта на компютъра.
Свържете USB кабела отново.
Проверете
дали слушалките и

компютърът са директно свързани, а
не се използва USB хъб.
 Възникнал е проблем с USB порта на
компютъра. Използвайте друг USB
порт на компютъра, ако има такъв.
 В останалите случаи опитайте да
извършите отново процедурата по
осъществяване на USB връзка.
Когато слушате музика
Няма звук
26
 Проверете дали слушалките и
Bluetooth устройството са включени.
 Слушалките и Bluetooth устройството
не са осъществили Bluetooth връзка с
профил A2DP. Извършете A2DP
Bluetooth връзка (стр. 16).
 Проверете дали музиката се възпроивежда от Bluetooth устройството.
 Проверете дали звукът на слушалките не
е намален докрай.
 Ако е необходимо, увеличете звука на
свързаното устройство.
 Съчетайте отново слушалките и
Bluetooth устройството (стр. 12)
Звукът е тих
 Увеличете звука на слушалките.
 Ако е необходимо, увеличете звука на
свързаното устройство.
Звукът е с ниско качество
 Превключете Bluetooth връзката на
профил A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile), ако е зададен
профил HSP (Headset Profile).
По време на възпроизвеждане звукът често прескача
 Приемането от слушалките може да
стане нестабилно, ако има несъответствие между настройката на скоростта
за пренос на данни за музиката,
предавана от Bluetooth устройството и
средата, в която се използват
слушалките. *1
Прекратете A2DP Bluetooth връзката от
Bluetooth устройството. Докато
слушалките са включени, натиснете и
задръжте бутона  за около 7 секунди, за да понижите стойностите на
настройката за скоростта на приемания
сигнал. *2
1
* Скоростта за пренос на данни е цифрова
стойност, която обозначава скоростта за
излъчване на данните за една секунда.
Колкото е по-висока скоростта за пренос
на данни, толкова по-добро ще бъде
качеството на звука. Слушалките могат
да приемат музика при висока скорост за
пренос на данните, но в зависимост от
средата, в която се използват, е възможно
звукът да прескача.
2
* Когато бъде завършена настройката
относно скоростта за пренос на данни,
индикаторът (син) примигва веднъж. В
зависимост от средата, при която се
използват слушалките, е възможно
звукът да продължи да прескача, дори
и при извършване на гореописаните
операции. За да се върнете към
първоначалната настройка, натиснете
и задръжте отново бутона  за
около 7 секунди. Индикаторът (син)
примигва два пъти.
Когато се обаждате
Не чувате гласа на
приемащия обаждането.
 Проверете дали слушалките и
мобилният Bluetooth телефон са
включени.
 Проверете връзката между
слушалките и мобилния Bluetooth
телефон. Извършете отново Bluetooth
връзка (HFP или HSP) (стр. 19).
 Проверете дали изходният сигнал на
мобилния Bluetooth телефон е зададен
към слушалките.
 Проверете дали звукът на слушалките
не е намален докрай.
 Ако е необходимо, увеличете звука на
свързания мобилен Bluetooth телефон.
 Ако слушате музика през слушалките,
спрете възпроизвеждането, натиснете
мултифункционалния бутон и
проведете разговора.
Гласът на човека, който ви
звъни, се чува много тихо
 Увеличете звука на слушалките.
 Ако е необходимо, увеличете звука на
свързания мобилен Bluetooth телефон.
Рестартиране на
слушалките
Можете да върнете слушалките към
фабричните им настройки
(например нивото на звука) и да
изтриете цялата информация за
съчетаването.
1
Ако слушалките са включени,
натиснете и задръжте бутона
POWER за около 2 секунди, за
да ги изключите.
2
Натиснете и задръжте
едновременно бутона POWER
и мултифункционалния бутон
за около 7 секунди
Индикаторът (син) и
индикаторът (червен) примигват
заедно четири пъти и
слушалките се връщат към
фабричните си настройки.
Цялата информация за
съчетаването се изтрива.
27
Спецификации
Общи
Комуникационна система
Bluetooth Спецификация версия 2.1 + EDR
(Увеличена скорост за пренос на данни)
Изходен сигнал
Bluetooth Спецификация Енергиен клас 2
Максимален обхват на връзка
При пряка видимост - приблизително 10 m*1
Честотен обхват
Честота 2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Поддържани кодеци*3
SBC*4, MP3
Поддържан метод за защита на
съдържанието
SCMS-T
Обхват при предаване на данни
(A2DP)
20 - 20000 Hz (Семплираща честота 44.1
kHz)
Приложени аксесоари
USB () кабел (1)
Ръководство за експлоатация (този
наръчник) (1)
Препоръчван аксесоар
АС адаптер с USB зареждане: AC-U50A (не
е приложен)*5
28
*1 Действителното разстояние може да се
различава в зависимост от фактори
като препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, работа на
антената, операционната система,
софтуера и др.
*2 Стандартните Bluetooth профили
указват целта на Bluetooth връзката
между устройствата.
3
* Кодек: Компресия на аудио сигнала и
формат на конвертиране.
*4 Подобхватен кодек
*5 Този допълнителен аксесоар може да не
е достъпен в някои райони.
Слушалки
Източник на захранване
DC 3.7 V: Вградена литиево-йонна
акумулаторна батерия
Тегло
Приблизително 125 g
Измерена консумация на енергия
1.3 W
Приемник
Тип
Отворен, динамичен
Мембрани
30 mm, куполен тип
Честотен отговор
14 – 24000 Hz
Микрофон
Тип
Електретно кондензаторен
Характеристика на посоката
Многопосочен
Ефективен честотен обхват
100 – 4000 Hz
Изисквания относно
системата за зареждане
на батерията с помоща
на USB
Персонален компютър с предварително
инсталирана някоя от следните
операционни системи и USB порт:
Операционни системи
(когато използвате компютър Windows)
Microsoft Windows Vista® Home Basic /
Home Premium / Business / Ultimate /
Windows® XP Home Edition / Professional /
Media Center Edition (Service Pack2 или
по-нова версия) / Media Center Edition
2004 & 2005 (Service Pack2 или по-нова
версия)
(когато използвате компютър Macintosh)
Mac OS X (версия 10.3 или по-нова
версия)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Работна температура
от 0°С до 45°С
29
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се
с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF