Sony | DR-BT100CX | Sony DR-BT100CX Инструкции за експлоатация

4-130-037-11(1)
Безжични стерео
слушалки
Ръководство за експлоатация
DR-BT100CX
©2009 SonyCorporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов
удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не
отваряйте корпуса. За сервиз се
обръщайте само към
квалифициран персонал.
Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като полица
за книги или вграден шкаф.
Не излагайте батериите (комплекта
батерии или батериите, поставени в
устройството) за дълго време на
прекалени горещини, като например
директна слънчева светлина, огън
или други подобни.
Слушането на звук с висока сила
може да причини загуба на слуха в
резултат на налягането, което
оказват звуковите вълни.
Марката и логото Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и
всяко тяхно използване от Sony Corporation е по лиценз.
Microsoft, Windows и Windows Vista
са запазени търговски марки или
търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
Macintosh и Mac OS са запазени
търговски марки на Apple Inc. в
САЩ и други страни.
Технологията за кодиране на звук
MPEG Layer-3 и нейните патенти са
по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
Другите търговски марки и наименования принадлежат на техните
съответни собственици.
2
Забележка за потребителите:
следната информация е приложима само за оборудване, продавано в страни, прилагащи
Европейските Директиви
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За
въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към адресите, указани в
съответните сервизни книжки и гаранционни карти.
С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и други
приложими клаузи на Директива
1999/5/EC.
За повече подробности посетете
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Използването на това радио оборудване не е разрешено в географска
област в радиус от 20 km от центъра
на Ню-Алесунд, Свалбард в
Норвегия.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни уреди (за
страните от Европейския съюз и други
европейски страни
със система за разделно събиране на
отпадъците)
Изхвърляне на
използваните
батерии (за страните
от Европейския
съюз и други европейски страни със
система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Ако изхвърлите
този продукт на правилното място,
вие ще предотвратите потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
могат да бъдат причинени в противен
случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с
общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци
или магазина, от който сте закупили
продукта.
Този символ на батерията или опаковката й показва, че батерията, приложена към този продукт, не трябва
да се третира като домашен отпадък.
Ако изхвърлите тези батерии на правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които могат да бъдат причинени в
противен случай. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. С оглед
на безопасността, правилната работа
или запазване на данните, е необходимо да се поддържа непрекъсната
връзка с вградената батерия, така че
тя трябва да бъде сменяна само от
квалифициран персонал. За да осигурите правилното третиране на батерията, предайте я, когато се изтощи,
на съответното място за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
За всички други батерии, моля, вижте
раздела относно безопасното отстраняване на батерията от продукта.
Предайте батерията в съответния
пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, от който сте закупили продукта.
3
4
Съдържание
Какво представлява безжичната
Bluetooth технология? ............6
Добре дошли!..................................7
3 стъпки за функцията
Bluetooth .......................................8
Местоположение и функция
на частите ................................9
Зареждане на устройството ........10
Съчетаване....................................12
Какво представлява
съчетаването?............................12
Процедури по съчетаване ......12
Носене на слушалките .................14
Индикации за функцията
Bluetooth ................................15
Слушане на музика ......................16
Управление на аудио
устройството – AVRCP ...........17
Обаждане ......................................19
Управление на мобилния Bluetooth телефон – HFP, HSP .....................21
Обаждане, докато
възпроизвеждате музика.....22
Предпазни мерки .........................23
Отстраняване на проблеми ........25
Често срещани проблеми.......25
Когато зареждате......................26
Когато слушате музика ...........26
Когато се обаждате ..................27
Рестартиране на устройството...27
Спецификации.............................28
Общи ...........................................28
Слушалки ...................................29
Изисквания относно системата за
зареждане на батерията с
помощта на USB .......................29
5
Какво представлява безжичната
Bluetooth технология?
Bluetooth® представлява безжична
технология с малък обхват, позволяваща безжично прехвърляне на
данни между цифрови устройства
като компютър или цифрова камера.
Безжичната Bluetooth технология
действа в обхват от около 10 метра.
Най-често се свързват две устройства, но някои от тях могат да бъдат
свързвани с множество устройства
едновременно.
Не е необходимо да използвате кабел
за връзката, нито пък е необходимо
устройствата да са едно срещу друго,
както е при технологията на инфрачервените лъчи. Можете например
да използвате Bluetooth устройство,
поставено в чанта или в джоб.
Технологията Bluetooth е международен стандарт, поддържан от хиляди
компании по целия свят и използван
от най-различни компании в световен мащаб.
Система за комуникация и
съвместими Bluetooth профили
на слушалките
Профил се нарича стандартизацията
на функцията за всяка спецификация на Bluetooth устройството. Тези
слушалки поддържат следната версия и профили на Bluetooth:
Система за комуникация: Bluetooth Спецификация версия 2.1 + EDR*1
6
Съвместими Bluetooth профили:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Предаване или приемане на аудио
сигнал с високо качество.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Управление на аудио и видео обо-
рудване; въвеждане на пауза, спиране и
започване на възпроизвеждане, регулиране силата на звука и др.
– HSP (Headset Profile)*2: Разговори по телефона/Работа с телефона.
– HFP (Hands-free Profile)*2: Разговори по
телефона/Работа с телефона без използване на ръце.
*1
Увеличена скорост за пренос на данни
*2
Когато използвате мобилен Bluetooth
телефон, поддържащ и
HFP (Hands-free Profile), и
HSP (Headset Profile), задайте го в
режим HFP.
Забележки
• За да можете да използвате функцията
Bluetooth, Bluetooth устройството, което
ще свързвате, трябва да има същия профил като слушалките. Имайте предвид,
че дори и да съществува същият профил, устройствата може да имат различни функции в зависимост от
спецификациите им.
• Поради характеристиките на безжичната
Bluetooth технология, звукът от слушалките се възпроизвежда с леко закъснение от звука на Bluetooth устройството,
когато разговаряте по телефона или слушате музика.
Добре дошли!
Благодарим ви, че закупихте тези безжични стерео слушалки на Sony. Това
устройство използва безжична Bluetooth технология.
• Можете да слушате музика безжично от Bluetooth стерео музикални
плейъри и мобилни телефони.*1
• Закрепеният към слушалките микрофон позволява да водите разговори от
вашия мобилен Bluetooth телефон, без да използвате ръцете си.*2
• Можете да управлявате дистанционно основните функции на музикален
плейър (възпроизвеждане, стоп и др.) посредством Bluetooth връзка.*3
• Bluetooth версия 2.1 + EDR*4 осигурява звук с високо качество, с по-малко
смущения, по-ниска консумация на енергия и лесна връзка.
• Устройството притежава функция за USB зареждане.
• Устройството има функции за потискане на шума и премахване на ехото с
цел постигане на възможно най-добро качество на звука при разговори.
За подробности относно безжичната Bluetooth технология вижте стр. 6.
Разговори по телефона
Слушане на музика
Необходимо е свързаното Bluetooth устройство да поддържа A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Необходимо е свързаното Bluetooth устройство да поддържа HFP (Hands-free Profile)
или HSP (Headset Profile).
*3 Необходимо е свързаното Bluetooth устройство да поддържа AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
*4 Увеличена скорост за пренос на данни
*1
*2
7
3 стъпки за функцията Bluetooth
Съчетаване
Първо трябва да регистрирате ("съчетаете") Bluetooth устройството
(мобилен телефон и др.) и слушалките. След като ги съчетаете веднъж,
не е необходимо да повтаряте процедурата отново.
Мобилен Bluetooth
телефон и др.
Безжични стерео
слушалки
c Страници 12-13
Съчетаване
Обаждане
Слушане на музика
Bluetooth връзка
Bluetooth връзка
Задействайте Bluetooth устройството, за да осъществите Bluetooth връзка.
Когато устройството е включено,
то автоматично започва да осъществява Bluetooth връзка с разпознатия мобилен телефон.
Връзка
A2DP
AVRCP
c Страница 16
Връзка
HFP
HSP
c Страница 19-20
Слушане на музика
Можете да слушате музика, възпроизведена на Bluetooth устройството.
От слушалките можете да задавате
функциите възпроизвеждане, стоп
или пауза.
Музика
8
c Страница 17-18
Разговори по телефона
Можете да се обаждате и да получавате обаждане посредством
това устройство.
Глас
c Страница 21-22
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
Местоположение и функция на частите
 Слушалки
 Бутон RESET
 USB () жак
 Бутон PAIRING (съчетаване)
 Плъзгач на кабела
 Индикатор (син) (червен)
 Микрофон
 Бутон POWER
 Мултифункционален бутон
Управлява различни функции за
обаждане.
 Щипка за закачване
Указва състоянието на
връзката с устройството (син)
или състоянието на
захранването му (червен).
 Превключвател
Управлява различни функции, когато слушате музика.
Регулира силата на звука в слушалките, когато говорите по
телефона.
9
Зареждане на устройството
Това устройство е снабдено с акумулаторна литиево-йонна батерия, която
трябва да бъде заредена, преди да използвате устройството за първи път.
1 Отворете капачето на USB () жака.
2 Свържете приложения USB ()
кабел към устройството, след което
свържете другия му край към
компютър.
Когато правите връзката,
пъхнете конектора с маркировката  надолу.
• Относно изискванията за системата на
компютъра, чрез който можете да заредите батерията с помощта на USB кабел,
вижте раздела "Спецификации" (стр. 29).
Съвети
• Ако свържете USB кабела към компютър, докато устройството е включено,
то автоматично ще се изключи.
• За да заредите устройството посредством захранване от контакта, използвайте АС адаптера с USB зареждане
AC-U50A (продава се отделно*). За подробности вижте ръководствата за работа, приложени към АС адаптера с USB
зареждане.
• Докато зареждате устройството, то не
може да бъде включено.
*
Зареждането започва, когато
устройството и компютърът
бъдат свързани.
Уверете се, че индикаторът (червен) свети. Зареждането приключва след около 2.5 часа*, като
индикаторът (червен) изгасва автоматично.
*
Времето, необходимо за зареждане
на напълно изразходвана батерия.
Забележки
10
• Ако не сте използвали дълго време слушалките, индикаторът (червен) може да
не светне, когато свържете USB кабела,
за да заредите устройството. В този случай, не разкачвайте USB кабела от
устройството и изчакайте, докато индикаторът (червен) светне.
• Когато затваряте капачето на USB ()
жака, след като заредите устройството,
натиснете капачето докрай, докато застане плътно на място.
Описаният по-горе допълнителен аксесоар не е достъпен в някои райони.
Внимание
Ако това устройство засече проблем по
време на зареждане, индикаторът (червен) може да изгасне, въпреки че зареждането не е приключило.
Проверете за следните причини:
– Температурата на околната среда е
извън границата от 0°C – 40°C.
– Възникнал е проблем с батерията.
В този случай я заредете отново, като
внимавате околната температура да е в
посочените по-горе граници. Ако проблемът продължи да се проявява, консултирайте се с най-близкия доставчик на
Sony.
Забележки
• Ако батерията не е използвана дълго време, тя
може да се разреди бързо, но след няколко
презареждания животът й ще се удължи.
• Ако животът на вградената акумулаторна батерия намалее наполовина на нормалната му
продължителност, трябва да смените батерията. Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony относно подмяната на
акумулаторната батерия.
• Избягвайте да излагате устройството на прекалено ниски или високи температури, на
пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах
или механични удари. Никога не го оставяйте в кола, паркирана на слънце.
• Използвайте само приложения USB кабел. Не
използвайте друг USB кабел.
• Ако компютърът влезе в режим на хибернация, докато го свързвате към устройството, е
възможно зареждането да не се извърши правилно. Проверете настройката на компютъра, преди да заредите устройството.
Индикаторът (червен) ще изгасне автоматично, дори и компютърът да влезе в режим
на хибернация. В този случай заредете отново устройството.
• Използвайте само приложения USB кабел и го
свържете директно към компютър. Зареждането няма да бъде извършено правилно посредством индиректна връзка, като например
чрез USB хъб.
Часове за потребление*
Състояние
Часове за потребление
(приблизително)
Време за връзка
(включително време
завъзпроизвеждане
на музика) (до)
Време в режим
готовност (до)
8 часа
120 часа
* Посоченото време може да се различава в
зависимост от температурата на околната среда или условията на употреба.
Проверка на оставащия
заряд в батерията
Ако натиснете бутона POWER, докато
устройството е включено, индикаторът
(червен) започва да мига. Можете да
проверите оставащия заряд в батерията по броя на примигванията на
индикатора (червен).
Индикатор (червен) Състояние
3 пъти
2 пъти
1 път
Батерията е пълна
Батерията е до средата
Батерията е празна
(има нужда от
зареждане)
Забележка
Не можете да проверите състоянието на
батерията веднага след включване на
устройството или докато го съчетавате.
Когато батерията е почти празна
Индикациите за функцията Bluetooth, които
се обозначават с индикатора (син), се променят в индикатора (червен).
Когато батерията се изтощи напълно,
прозвучава звуков сигнал и устройството
автоматично ще се изключи.
11
Съчетаване
Какво представлява съчетаването?
Bluetooth устройствата трябва да
бъдат "съчетани" едно с друго предварително.
Щом съчетаването бъде осъществено, не е нужно да извършвате
операцията повторно, освен в следните случаи:
• Когато информацията за съчетаването бъде изтрита от паметта на
устройството след ремонт и т.н.
• Когато се опитате да съчетаете слушалките с 9 или повече устройства. Слушалките могат да бъдат
съчетани с максимум 8 устройства;
ако съчетаете ново устройство
след като вече сте съчетали 8 такива, устройството с най-старото
време за връзка ще бъде заменено
с новото.
• Когато разпознаването на слушалките от устройството, което предстои да бъде свързано, е изтрито.
• Когато устройството бъде рестартирано (стр. 27). В този случай цялата информация за съчетаването
се изтрива.
Процедури за съчетаване
1 Поставете Bluetooth устройството, което ще свързвате, на
разстояние не повече от 1
метър от слушалките.
2 Натиснете и задръжте бутона
PAIRING за 2 или повече секунди, за да влезе в режим готовност за съчетаване, докато
устройството е изключено.
Индикаторът (син) и индикаторът
(червен) примигват последователно и устройството влиза в
режим на съчетаване.
Забележка
Ако съчетаването не се осъществи до 5
минути, режимът на съчетаване ще
бъде отменен и слушалките ще се изключат. В този случай започнете отново от стъпка 1.
12
3 Извършете процедура по съчетаване на Bluetooth устройството, за да разпознае
слушалките.
Списъкът с разпознатите устройства се появява на дисплея на
Bluetooth устройството. Слушалките ще се изведат като “DRBT100CX.”
Ако не се изведе индикацията
“DR-BT100CX”, повторете процедурата от стъпка 1.
Забележки
• За подробности вижте ръководството
за експлоатация, приложено към Bluetooth устройството.
• Когато съчетавате слушалките с Bluetooth устройство, което не може да изведе списък с разпознатите
устройства или няма дисплей, можете
да съчетаете устройството, като зададете слушалките и Bluetooth устройството в режим съчетаване. Ако обаче
на Bluetooth устройството е зададен
код, различен от "0000", съчетаването
няма да може да бъде извършено.
Забележка
В зависимост от Bluetooth устройството
може да не се изисква парола. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към Bluetooth
устройството.
6 Стартирайте Bluetooth връзката от
Bluetooth устройството.
Тези слушалки запаметяват
устройството като последно
свързано устройство. Някои
Bluetooth устройства може да се
свържат със слушалките автоматично, когато съчетаването
приключи.
Съвети
• За да съчетаете слушалките и с други
Bluetooth устройства, повторете стъпки
от 1 до 5 за всяко устройство.
• Как да изтриете цялата информация за
съчетаването, вижте в раздела "Рестартиране на устройството" (стр. 27).
4 Изберете “DR-BT100CX" на дисплея на Bluetooth устройството.
5 Ако на дисплея на Bluetooth
устройството се появи екранът
за въвеждане на код*, въведете “0000”.
Съчетаването е приключило, когато индикаторът (син) започне
да мига бавно.
На дисплея на някои Bluetooth
устройства се появява съобщение
“Pairing complete” (Съчетаването е
приключено).
*
Кодът може да се нарича и “Ключ”,
“PIN код”, “PIN номер” или “Парола”.
13
Носене на слушалките
Как да използвате щипката за
закачване
1 Закачете устройството на джоб или на
друго място върху вашите дрехи, след
това сложете слушалките.
Сложете наушника, отбелязан с
, в лявото си ухо, а наушника,
отбелязан с  - в дясното си
ухо.
Съвет
Преместете плъзгача на кабела, за
да смените позицията за отпускане на кабела и да предотвратите разделяне на слушалките,
когато не ги използвате.
14
Как да поставите правилно
наушниците
Ако наушниците не прилягат добре
на ушите ви, може да не чувате ниските честоти (басите). За да се насладите на по-добро качество на звука,
сменете наушниците с друг размер
или ги нагласете така, че да ви бъдат
по-удобни и да прилепнат плътно на
ушите ви. Ако наушниците не са ви
по мярка, опитайте с друг размер.
Можете да разберете размера на наушниците по цвета от вътрешната
им страна. Когато сменяте наушниците, поставете ги здраво върху слушалките, за да не позволите
наушника да се отдели от слушалката и да остане в ухото ви.
Индикации за функцията Bluetooth
 : Индикатор (син)
 : Индикатор (червен)
Телефон
Музика
Свързани
устройства
Свързване
Съчетаване
Състояние
Начин на мигане
Търсене


...
...


...
Готовност за свързване
Осъществяване на
връзка


HFP/HSP или A2DP
(готовност за приемане
на аудио сигнал)


...
HFP/HSP и A2DP (готовност за приемане на
аудио сигнал)


...


...
Слушане
Слушане по време на
режим готовност за телефонно обаждане


...
Входящо обаждане




...
Разговор
Разговор при
възпроизвеждане на
музика


...
...
...
15
РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО
Слушане на музика
Превключвател
Бутон POWER
Това устройство поддържа SCMS-T
защита на съдържанието. Можете да
слушате музика и т.н. от устройство,
като например мобилен телефон или
портативен телевизор, който поддържа SCMS-T защита на съдържанието.
Преди да започнете работа с устройството, проверете следното.
– Дали Bluetooth устройството е
включено.
– Дали съчетаването на слушалките
и Bluetooth устройството е приключило.
– Дали Bluetooth устройството поддържа функция за предаване на
музика (профил: A2DP*).
1 Натиснете и задръжте бутона POWER за
около 2 секунди, докато слушалките са
изключени.
Индикаторът (син) примигва два
пъти и слушалките се включват.
Забележка
16
След като слушалките бъдат включени,
те автоматично се опитват да направят
връзка с последното свързано Bluetooth
устройство посредством HFP или HSP.
Когато не използвате слушалките за
разговор, не подготвяйте последното
свързано Bluetooth устройство в готовност за HFP или HSP връзка. Как да настроите слушалките за приемане на
разговор по време на възпроизвеждане
на музика вижте стр. 22.
2 Осъществете Bluetooth връзка (A2DP)
от Bluetooth устройство към
слушалките.
За работа с Bluetooth устройството вижте ръководството за
експлоатация, приложено към
него.
3 Започнете възпроизвеждане на
Bluetooth устройството.
Съвет
Bluetooth връзката A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) може да
бъде задействана и с превключвателя от слушалките към Bluetooth
устройството, с изключение на случаите, когато провеждате телефонен
разговор, използвайки слушалките.
Забележки
• Когато възпроизвеждате музика, като
свързвате слушалките към Bluetooth
устройство посредством HSP
(Headset Profile), качеството на звука
няма да е високо. За по-добър звук, променете Bluetooth връзката на A2DP, като
използвате Bluetooth устройството.
• Ако слушалките бъдат изключени по
време на A2DP Bluetooth връзка, повторете процедурата от стъпка 1, за да
осъществите отново A2DP Bluetooth
връзка.
* За подробности относно профилите,
вижте стр. 6.
За да регулирате звука
Натиснете превключвателя нагоре
или надолу, за да регулирате силата
на звука, докато слушате музика.
Съвети
Забележка
Управлението на свързаното Bluetooth
устройство от слушалките се различава в
зависимост от спецификациите му.
Състояние: В режим стоп или пауза
Натискане за Натискане и
• В зависимост от свързаното устройство,
кратко
задържане
може да се наложи да регулирате силата
на звука не само от слушалките, но и от
свързаното устройство.



• Силата на звука за обаждане и слушане
на музика може да се настрои поотделно.


Дори и да промените силата на звука до- ./>
като говорите, силата на звука при
възпроизвеждане на музика не се про Стартира възпроизвеждането*1
меня.
За да спрете използването
1 Прекратете Bluetooth връзката от
Bluetooth устройството.
2 Натиснете и задръжте бутона POWER
за около 2 секунди.
Индикаторът (син) светва и слушалките се изключват.
 Стоп
 Преминава към
следващ/предишен
 Бързо превърта напред/назад*2
Състояние: В режим възпроизвеждане
Натискане за Натискане и
кратко
задържане



./>


Съвет
Когато приключите възпроизвеждането на
музика, Bluetooth връзката може да се прекрати автоматично в зависимост от
Bluetooth устройството.
Управление на аудио
устройството – AVRCP
Ако Bluetooth аудио устройството,
свързано със слушалките, поддържа
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), можете да управлявате
операциите чрез бутоните на слушалките.
За работа с Bluetooth устройството
вижте ръководството за експлоатация, приложено към него.
 Пауза
 Стоп
 Преминава към
следващ/предишен
 Бързо превърта напред/назад*2
*1
*1
В зависимост от Bluetooth устройството, може да се наложи да натиснете бутона два пъти.
*2
Има вероятност да не успеете да
задействате някои Bluetooth устройства.
Забележка
Не можете да регулирате силата на звука
на Bluetooth устройството с превключвателя на слушалките.
Продължава
17
Съвет
В зависимост от Bluetooth устройството,
можете да извършвате бързо превъртане
напред-назад и като изпълните следните
операции със слушалките.
1 Натиснете и задръжте бутона POWER за
около 2 секунди, за да изключите слушалките.
2 Натиснете и задръжте бутона POWER и
превключвателя () за около 7 секунди. Индикаторът (син) примигва
веднъж. Настройката може да бъде
отменена, като повторите горните
операции. В този случай индикаторът
(син) примигва два пъти.
Забележка
Не можете да регулирате силата на звука
на Bluetooth устройството с превключвателя на слушалките.
18
Обаждане
Превключвател
Когато слушалките не се свържат
автоматично към мобилен Bluetooth
телефон
Можете да осъществите връзка, като
използвате мобилния Bluetooth телефон или слушалките, за да се свържат
с последното свързано Bluetooth
устройство.
Бутон
POWER
Мултифункционален
бутон
Преди да започнете работа със слушалките, проверете следното.
– Дали Bluetooth функцията на мобилния телефон е активирана.
– Дали съчетаването на слушалките
и мобилния Bluetooth телефон е
приключило.
1 Натиснете и задръжте бутона POWER за
около 2 секунди, докато слушалките са
изключени.
Индикаторът (син) примигва два
пъти, слушалките се включват и
автоматично се свързват с последния използван мобилен Bluetooth
телефон.
Съвет
Слушалките ще прекратят опитите за
свързване с мобилния Bluetooth телефон
след 1 минута. В такъв случай, натиснете мултифункционалния бутон, за да
се опитате да се свържете отново.
 За да осъществите връзка, като
използвате мобилния Bluetooth
телефон
1 Осъществете Bluetooth връзка (HFP или
HSP*) от мобилния Bluetooth телефон
към слушалките.
За работа с мобилния Bluetooth
телефон вижте ръководството
за експлоатация, приложено към
него.
Списъкът с разпознатите
устройства се появява на дисплея
на мобилния Bluetooth телефон.
Слушалките се извеждат като
“DR-BT100CX”.
Когато използвате мобилен Bluetooth телефон, снабден както с
HFP (Hands-free Profile) така и с
HSP (Headset Profile), задайте
профила на HFP.
Забележка
Когато свързвате слушалките към
мобилен Bluetooth телефон, различен
от последния свързан телефон, направете връзката, като следвате
описаната по-горе процедура.
*
За подробности относно профилите, вижте стр. 6.
Продължава
19
 За да осъществите връзка с
последното свързано Bluetooth
устройство, като използвате
слушалките
1 Натиснете мултифункционалния бутон.
Индикаторът (син) започва да
мига и слушалките осъществяват
връзката след около 5 секунди.
Забележка
Когато слушате музика със слушалките,
няма да можете да направите Bluetooth
връзка, използвайки мултифункционалния
бутон.
Забележка
Ако сте натиснали бутона за провеждане
на разговор на мобилния Bluetooth телефон, някои модели телефони може да
дават приоритет на използването на слушалки. В този случай, задайте разговор
със слушалките, като натиснете и задържите мултифункционалния бутон за
около 2 секунди или като използвате мобилния Bluetooth телефон. За подробности вижте ръководството за
експлоатация, приложено към вашия мобилен Bluetooth телефон.
За да регулирате силата на звука
За да проведете разговор
Натиснете превключвателя нагоре или
надолу, за да настроите силата на звука.
1 Когато се обаждате, използвайте бутоните на мобилния телефон.
Съвети
• Не можете да настройвате силата на
Ако не чувате звук в слушалките,
звука, ако няма осъществена връзка.
натиснете и задръжте мултифунк- • Силата на звука за обаждане и слушане на
ционалния бутон за около 2 сек.
музика може да се настрои поотделно.
Дори и да промените силата на звука, доСъвет
Можете да се обадите по следния начин, в зависимост от мобилния Bluetooth телефон. За
работа с телефона вижте ръководството за
експлоатация, приложено към него.
- Когато не осъществявате връзка, можете да се
обадите посредством функцията "Гласово
набиране", като натиснете мултифункционалния бутон.
- Можете да изберете последния набран
номер, като натиснете мултифункционалния бутон за около 2 сек.
За да прекратите разговор
Можете да прекратите разговор, като
натиснете мултифункционалния
бутон на слушалките.
За да спрете използването
1 Прекратете Bluetooth връзката от мобилния Bluetooth телефон.
2 Натиснете и задръжте бутона POWER за
около 2 секунди, за да изключите заКогато телефонът ви звъни, ще чуете
хранването.
звъненето през слушалките.
Индикаторът (син) светва и слушалките се изключват.
1 Натиснете мултифункционалния бутон
на слушалките.
Тонът на звънене се различава по следните начини в зависимост от мобилния
ви телефон.
- тон, зададен на слушалките
- тон, зададен на мобилния телефон
- тон, зададен на мобилния телефон
само за Bluetooth връзка.
За да приемете обаждане
20
като възпроизвеждате музика, силата на
звука при разговор не се променя.
HSP (Headset Profile)
Управление на мобилния
Bluetooth телефон – HFP, HSP
Състояние
Мултифункционален бутон
Готовност
Натискане за Натискане и
кратко
задържане
Набиране
Работата с бутоните на слушалките
се различава в зависимост от мобилния ви телефон.
В мобилния Bluetooth телефон се използват HFP (Hands-free Profile) или
HSP (Headset Profile). За информация
относно поддържаните Bluetooth
профили или за работа с мобилния
Bluetooth телефон, вижте ръководството за експлоатация, приложено
към него.
HFP (Hands-free Profile)
Състояние
Мултифункционален бутон
Натискане за Натискане и
кратко
задържане
Готовност
Стартира
гласово
набиране
Повторно избира последния
набран номер
Активирано
гласово
набиране
Отменя
гласовото
набиране
-
Изходящо
обаждане
Край на
изходящото
обаждане
Сменя
активното
устройство
Входящо
обаждане
Отговаря на
обаждането
Отказва
обаждането
По време на
обаждане
Прекратява
обаждането
Сменя
активното
устройство
*1
*1
Изходящо
обаждане
Край на
изходящото
обаждане*1
Край на изходящото обаждане
или смяна на активното устройство на
слушалки*2
Входящо
обаждане
Отговаря на
обаждането
-
По време на
обаждане
Прекратява
обаждането*3
Сменя
активното
устройство на
слушалки
*1
Някои функции може да не се поддържат
в зависимост от мобилния Bluetooth телефон. Вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашия мобилен
телефон.
*2 Може да се различава в зависимост от
мобилния Bluetooth телефон.
*3 Някои функции може да не се поддържат, когато се обаждате по мобилния
Bluetooth телефон.
21
Обаждане, докато възпроизвеждате музика
За да проведете разговор, докато възпроизвеждате музика, е необходимо да
направите Bluetooth връзка с помощта на HFP или HSP, както и A2DP.
Например, за да се обадите по мобилния Bluetooth телефон, докато слушате
музика на Bluetooth съвместим музикален плейър, е необходимо слушалките да бъдат свързани към мобилния телефон с помощта на HFP или HSP.
Направете Bluetooth връзка между слушалките и устройството, което ще използвате, като следвате описаната по-долу процедура.
1 Направете Bluetooth връзка между слушалките и мобилния телефон, който ще използвате с помощта на HFP или HSP, като следвате процедурата, описана в раздела
"Обаждане" (стр. 19).
2 Използвайте Bluetooth устройството (музикален плейър или мобилен телефон), с
което възпроизвеждате музика, за да направите Bluetooth връзка със слушалките
с помощта на A2DP.
За да се обадите, докато
възпроизвеждате музика
За да приемете обаждане, докато
възпроизвеждате музика
1 Натиснете мултифункционалния бутон,
докато възпроизвеждате музика
(стр. 21) или използвайте вашия мобилен Bluetooth телефон, за да проведете
обаждането.
Ако не чувате звук през слушалките, натиснете и задръжте мулти
функционалния бутон за около
2 секунди.
Когато някой ви позвъни, музиката,
която слушате през слушалките, автоматично ще се смени с тона за позвъняване.
1 Натиснете мултифункционалния бутон
и говорете.
След като приключите разговора,
натиснете отново мултифункционалния бутон. Слушалките се превключват към възпроизвеждане на
музика.
Ако не се чуе позвъняване, когато ви се
обаждат
1 Спрете възпроизвеждането на музика.
2 Докато ви звънят, натиснете мултифункционалния бутон и говорете.
22
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Предпазни мерки
жично LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
• Безжичната Bluetooth технология действа
- Поставете слушалките и Bluetooth
в обхват до 10 метра. Максималният обустройството колкото се може похват на комуникация може да е различен
близо едно до друго.
в зависимост от това дали има препят• Микровълните, излъчващи се от Bluetooth
ствия (човек, метал, стена и др.) или
устройство, могат да попречат на функелектромагнитна среда.
ционирането на електронни медицински
• Антената е вградена в слушалките, където устройства. Изключете слушалките и
е илюстрирано с пунктираната линия.
другите Bluetooth устройства на следните
Чувствителността на Bluetooth връзката
места, за да не предизвикате инцидент.
ще се подобри, ако завъртите вградената
- на място, където има запалим газ, в
антена по посока на свързаното Bluetooth
болница, влак, самолет или бензиноустройство. Разстоянието за осъществястанция.
ване на връзка се скъсява, ако има пред- в близост до автоматични врати или
мети между антената на свързаното
противопожарна аларма.
устройство и слушалките.
• Слушалките поддържат възможности за
сигурност, които отговарят на Bluetooth
Местоположение на
стандарта и осигуряват защитена от провградената антена
никване връзка при използване на безжичната Bluetooth технология, но в
зависимост от зададените настройки, нивото на сигурност може да се окаже недостатъчно. Бъдете внимателни, когато
комуникирате посредством безжичната
Bluetooth технология.
• Не поемаме отговорност за евентуално
• Следните условия може да повлияят на
изтичане на информация по време на
чувствителността на Bluetooth връзката.
Bluetooth връзка.
- Между слушалките и Bluetooth устрой- • Не можем да гарантираме връзка с всички
ството има препятствие - например
Bluetooth устройства.
човек, метал или стена.
- Необходимо е устройство с Bluetooth
- Устройство, използващо честота 2.4
функция, което да отговаря на BluetoGHz (например безжично LAN устройoth стандарта, посочен от Bluetooth SIG
ство, безжичен телефон или микроInc. и то да бъде разпознато от слушалвълнова фурна), се употребява в
ките.
близост до слушалките.
- Дори ако свързаното устройство отго•Тъй като Bluetooth устройствата и безжичваря на гореспоменатия Bluetooth станните LAN (IEEE802.11b/g) използват една
дарт, някои устройства може да не
и съща честота, може да се получат микосъществят връзка или да не работят
ровълнови смущения, които да доведат
правилно в зависимост от функциите
до влошаване скоростта на връзката,
или спецификациите на устройството.
шум или невалидна връзка, ако изпол- Докато говорите по телефона, без да иззвате слушалките в близост до безжично
ползвате ръцете си, може да се появи
LAN устройство. В такъв случай изшум в зависимост от устройството или
вършете следното:
средата, при която се осъществява
- Използвайте слушалките на най-малко
връзката.
10 метра разстояние от безжичното
• В зависимост от устройството, което ще
LAN устройство.
свързвате, осъществяването на връзка
- Ако използвате слушалките на поможе да отнеме известно време.
малко от 10 метра разстояние от безПродължава
Относно Bluetooth връзката
23
Забележка относно статичното
електричество
Други
• Не поставяйте слушалките на място,
изложено на голяма влажност, прах,
Ако използвате слушалките на места,
сажди или пара, не ги оставяйте на
където въздухът е много сух, може да попряка слънчева светлина или в кола,
чувствате леко щипене в ушите си. Това е
чакаща да се смени светофара. Това
в резултат от статичното електричество,
може да причини неизправност.
акумулирано във вашето тяло и не е не• Използването на Bluetooth устройизправност на слушалките. Този ефект
може да бъде сведен до минимум, като но- ството може да не функционира за
мобилните телефони в зависимост
сите дрехи от естествени материали.
от състоянието на радио вълните и
мястото, където се използват уредите.
• Ако изпитате неразположение след
като сте използвали Bluetooth
устройство, веднага прекратете използването му. Ако проблемът продължи, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
• Слушането с тези слушалки при прекомерно увеличен звук може да
увреди слуха ви. За по-голяма безопасност на движението, не използвайте слушалките, докато
шофирате или карате мотор или велосипед.
• Не поставяйте тежки предмети
върху слушалките и не оказвайте
натиск върху тях, тъй като това
може да ги деформира.
• Не излагайте слушалките на силни
удари.
• Почиствайте слушалките с мека суха
кърпа.
• Ако имате въпроси или възникнат
проблеми относно слушалките,
които не са обяснени в това ръководство, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony.
24
В търговската мрежа са достъпни като допълнителни наушници EP-EX10A (продават се отделно*).
Наушниците EP-EX10A се предлагат в четири размера: SS, S, M и L.
*
Този допълнителен аксесоар не се продава в някои райони.
Отстраняване на проблеми
Ако се натъкнете на проблеми при употребата на тези слушалки, използвайте следния списък и прочетете информацията за поддръжка на продукта в нашия уебсайт.
Ако проблемът продължи да се проявява, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
смущения от безжично LAN
Често срещани проблеми
устройство, друго 2.4 GHz безжично
Слушалките не са включени.
устройство или микровълнова фурна.
, Заредете батерията на слушалките.
Разстоянието за комуникация е късо.
, Слушалките не могат да бъдат
(Звукът прескача.)
включени, докато се зареждат.
, Ако наблизо има устройство,
Разкачете USB кабела от устройството,
излъчващо електромагнитни вълни,
след това включете захранването.
като безжично LAN устройство, друго
2.4 GHz безжично устройство или
Не може да бъде извършено съчетаване
микровълнова фурна, отдалечете се от
, Поставете слушалките и Bluetooth
тези източници.
устройството на по-близко разстояние.
Не може да бъде осъществена Bluetooth , Насочете антената на слушалките (стр.
23) към Bluetooth устройството.
връзка
Уверете се, че няма предмети, които да
, Проверете дали слушалките са
блокират връзката.
включени.
Слушалките не работят правилно.
, Проверете дали Bluetooth
, Рестартирайте слушалките.
устройството, което свързвате, е
Информацията за съчетаването няма
включено и дали е активирана
да бъде изтрита при тази операция.
Bluetooth функцията му.
Пъхнете малка игла или друг тънък
, Връзката с дадено Bluetooth
остър предмет в дупката и натиснете,
устройство може да не се запамети в
докато усетите щракване.
слушалките. Осъществете Bluetooth
връзка от Bluetooth устройството към
слушалките непосредствено след като
съчетаването им приключи.
, Слушалките или Bluetooth
устройството, което свързвате, са в
режим "sleep" "приспани".
, Bluetooth връзката е прекратена.
Осъществете я отново (когато
слушате музика: вижте стр. 16, когато
се обаждате: вижте стр. 19).
Изкривен звук
Продължава
, Уверете се, че слушалките не приемат
25
Когато зареждате
Слушалките не могат да бъдат заредени.
Звукът е тих
, Увеличете звука на слушалките.
, Ако е необходимо, увеличете звука на
свързаното устройство.
, Проверете дали слушалките и
компютърът са здраво свързани един с Звукът е с ниско качество
друг посредством USB кабела.
, Превключете Bluetooth връзката на
, Проверете дали компютърът е включен.
профил A2DP (Advanced Audio
, Проверете дали компютърът не е в
Distribution Profile), ако е зададен
режим готовност, сън или хибернация.
профил HSP (Headset Profile).
Зареждането отнема твърде дълго време. По време на възпроизвеждане звукът
, Проверете дали слушалките и
често прескача
компютърът са директно свързани, а не , Приемането от слушалките може да
се използва USB хъб.
стане нестабилно, ако има
несъответствие между настройката на
Слушалките не могат да бъдат разпознати
скоростта за пренос на данни за
от компютъра.
музиката, предавана от Bluetooth
, USB кабелът не е свързан правилно към
устройството и средата, в която се
USB порта на компютъра. Свържете
използват слушалките.*1
USB кабела отново.
Прекратете A2DP Bluetooth връзката от
, Проверете дали слушалките и
Bluetooth устройството. Докато
компютърът са директно свързани, а не
слушалките са включени, натиснете и
се използва USB хъб.
задръжте бутона  за около 7
, Възникнал е проблем с USB порта на
секунди, за да понижите стойностите на
компютъра. Използвайте друг USB порт
настройката за скоростта на приемания
на компютъра, ако има такъв.
сигнал.*2
, В останалите случаи опитайте да
*1 Скоростта за пренос на данни е цифрова
извършите отново процедурата по
стойност, която обозначава скоростта за
осъществяване на USB връзка.
излъчване на данните за една секунда.
Колкото е по-висока скоростта за пренос
Когато слушате музика
на данни, толкова по-добро ще бъде каНяма звук
чеството на звука. Слушалките могат да
приемат музика при висока скорост за
, Проверете дали слушалките и Bluetooth
пренос на данните, но в зависимост от
устройството са включени.
средата, в която се използват, е
, Слушалките и Bluetooth устройството не
възможно звукът да прескача.
са осъществили Bluetooth връзка с
*2 Когато бъде завършена настройката отпрофил A2DP. Извършете A2DP
носно скоростта за пренос на данни, инBluetooth връзка (стр. 16).
дикаторът (син) примигва веднъж. В
, Проверете дали музиката се
зависимост от средата, при която се извъзпроизвежда от Bluetooth
ползват слушалките, е възможно звукът
устройството.
да продължи да прескача, дори и при из, Проверете дали звукът на слушалките
вършване на гореописаните операции.
не е намален докрай.
За да се върнете към първоначалната на, Ако е необходимо, увеличете звука на
стройка, натиснете и задръжте отново
свързаното устройство.
бутона  за около 7 секунди. Инди, Съчетайте отново слушалките и
каторът (син) примигва два пъти.
Bluetooth устройството (стр. 12).
26
Когато се обаждате
Не чувате гласа на приемащия
обаждането.
, Проверете дали слушалките и
мобилният Bluetooth телефон са
включени.
, Проверете връзката между слушалките
и мобилния Bluetooth телефон.
Извършете отново Bluetooth връзка
(HFP или HSP) (стр. 19).
, Проверете дали изходният сигнал на
мобилния Bluetooth телефон е зададен
към слушалките.
, Проверете дали звукът на слушалките
не е намален докрай.
, Ако е необходимо, увеличете звука на
свързания мобилен Bluetooth телефон.
, Ако слушате музика през слушалките,
спрете възпроизвеждането, натиснете
мултифункционалния бутон и
проведете разговора.
Рестартиране на
слушалките
Можете да върнете слушалките към
фабричните им настройки (например
нивото на звука) и да изтриете цялата
информация за съчетаването.
1 Ако слушалките са включени, натиснете
и задръжте бутона POWER за около 2
секунди, за да ги изключите.
2 Натиснете и задръжте едновременно бутона POWER и мултифункционалния
бутон за около 7 секунди.
Индикаторът (син) примигва четири пъти и слушалките се връщат
към фабричните си настройки.
Цялата информация за съчетаването се изтрива.
Гласът на човека, който ви звъни,
се чува много тихо
, Увеличете звука на слушалките.
, Ако е необходимо, увеличете звука на
свързания мобилен Bluetooth телефон.
27
Спецификации
Препоръчвани аксесоари
Резервни наушници: EP-EX10A (не са
Комуникационна система
приложени)*5
Bluetooth Спецификация версия 2.1 + АС адаптер с USB зареждане: ACEDR (Увеличена скорост за пренос на U50A (не е приложен)*5
*1
Действителното разстояние може да се
данни)
различава в зависимост от фактори като
Изходен сигнал
препятствия между устройствата, магBluetooth Спецификация Енергиен
нитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество, чувствиклас 2
телност на приемане, работа на антената,
Максимален обхват на връзка
операционната система, софтуера и др.
При пряка видимост - приблизително Стандартните Bluetooth профили указват
10 m*1
целта на Bluetooth връзката между
устройствата.
Честотен обхват
*3
Кодек: Компресия на аудио сигнала и
Честота 2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835
формат на конвертиране.
*4
GHz)
Подобхватен кодек
*5
Тези допълнителни аксесоари може да не
Метод на модулация
са достъпни в някои райони.
FHSS
*2
Съвместими Bluetooth профили
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Поддържани кодеци*3
SBC*4, MP3
Поддържан метод за защита на
съдържанието
SCMS-T
Обхват при предаване на данни (A2DP)
20 - 20000 Hz (Семплираща честота
44.1 kHz)
Приложени аксесоари
USB () кабел (1)
Наушници (Sx2, Mx2, Lx2)
Ръководство за експлоатация (този
наръчник) (1)
Общи
*2
28
Слушалки
Източник на захранване
DC 3.7 V: Вградена литиево-йонна
акумулаторна батерия
Размери (ш/в/д) (без издадените части и
бутоните)
Прибл. 19.5 х 74.0 х 17.5 mm
Кабел (от устройството до наушниците)
Приблизително 0.6 m
Тегло
Приблизително 26 g, (заедно със слушалките: 4g)
Измерена консумация на енергия
1.3 W
Приемник
Тип
Затворен, динамичен
Мембрани
9 mm, куполен тип (CCAW адаптирани)
Честотен отговор
6 – 23000 Hz
Изисквания относно системата за
зареждане на батерията с помощта
на USB
Персонален компютър с предварително инсталирана някоя от следните
операционни системи и USB порт:
Операционни системи
(когато използвате компютър
Windows)
Microsoft Windows Vista® Home Basic /
Home Premium / Business / Ultimate /
Windows® XP Home Edition / Professional / Media Center Edition (Service
Pack2 или по-нова версия) / Media
Center Edition 2004 & 2005 (Service
Pack2 или по-нова версия)
(когато използвате компютър
Macintosh)
Mac OS X (версия 10.3 или по-нова
версия)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Микрофон
Тип
Електретно кондензаторен
Характеристика на посоката
Многопосочен
Ефективен честотен обхват
100 – 4000 Hz
Работна температура
от 0°С до 45°С
29
30
31
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното
изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Download PDF

advertising