Sony | HT-ST5000 | Sony HT-ST5000 Компактна тонколона със 7.1.2 Dolby Atmos с Wi-Fi/Bluetooth® технология Кратко ръководство за работа и настройка

2
Съдържание на комплекта
Лентова тонколона (1)
Решетка (1)
Свързване с телевизор и други устройства
Събуфер (1)
Обозначен ли е жакът HDMI IN на телевизора ви с „ARC“?
НЕ
ДА
Дистанционно управление (1)
Батерии R03 (размер AAA) (2)
Оптичен цифров кабел (1)
ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ
НА СТЕНА (1)
Инструкции за работа
Ръководство за стартиране
(този документ)
HDMI кабел
(не е включен
в комплекта)
Цифров
оптичен кабел
(в комплекта)
HDMI кабел
(не е включен в
комплекта)
Относно метода за управление на системата
Свържете тази система и телевизора чрез HDMI кабел (не е включен в комплекта), за да
изведете екрана за операции на системата на телевизора. Подгответе HDMI кабела.
Ръководство
за стартиране
Sound Bar : HT-ST5000
HDMI кабел
(не е включен
в комплекта)
1
HDMI кабел
(не е включен
в комплекта)
Избор на позиция за монтаж
Blu-ray Disc плейър,
кабелен или сателитен
приемник и др.
Blu-ray Disc™ плейър,
кабелен или сателитен
приемник и др.
Височина на тавана: 4,3 метра или по-малко
За да получите добър съраунд звук,
задайте височината на тавана на стаята,
където ще инсталирате системата.
За подробности вижте „Персонализиране
на настройките на високоговорителите за
съраунд звук“ в Инструкциите за работа
(отделен документ).
Лентова
тонколона
Субуфер
: Видео сигнали
: Видео сигнали
: Аудио сигнали
: Аудио сигнали
Свържете устройства, например Blu-ray Disc плейър, приемник за кабелна телевизия или сателитен приемник, към някой от жаковете HDMI IN (HDMI1/2/3)
на лентовия високоговорител.
Когато устройства, например Blu-ray Disc плейър, приемник за кабелна телевизия или сателитен приемник, са свързани към телевизора към момента, ги разкачете от
телевизора и ги свържете към лентовия високоговорител за възпроизвеждане на висококачествен съраунд звук от Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus.
Свържете телевизор към жака HDMI OUT на лентовия високоговорител. Ако телевизорът не е съвместим с ARC, го свържете и към жака TV IN (OPT) на
лентовия високоговорител.
За да инсталирате лентовата
тонколона на стена
Вижте „Монтиране на основното
устройство на стена“ в
инструкциите за експлоатация
(отделен документ).
Съвет
•Функцията за пропускане в готовност Ви позволява да извеждате HDMI сигнали към телевизора дори когато системата е в режим на готовност.
Регулирайте настройките по следния начин: Натиснете HOME [Setup] [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through], след това изберете [Auto] или [On].
•Когато телевизорът Ви няма и жак OPTICAL OUT, и жак HDMI IN, вижте „Свързване на телевизор или преносимо аудиоустройство чрез жака ANALOG IN” в инструкциите за експлоатация (отделен документ)
относно метода на свързване.
Забележка
•Проверете дали кабелите са добре поставени.
•За да гледате 4K видеосъдържание, вижте „Свързване на 4K телевизор и 4K устройства“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
Забележка
•Не поставяйте магнитни карти върху или близо до системата.
•Не поставяйте около системата метални предмети, различни от телевизор. Безжичните функции може да станат нестабилни.
Продължава на
задната страница
4-687-836-31(1)
© 2017 Sony Corporation
Отпечатано в Малайзия
3
7
Подготовка на дистанционното управление
Слушане на звука
INPUT +/–
Начално меню
////
4
HOME
Включване на телевизора
 +/–
SW  +/–
Захранване
За да слушате звука на телевизора
За да се насладите на друго входящо устройство освен телевизора
Изберете желаната програма чрез дистанционното управление на
телевизора.
Натиснете HOME.
Екранът превключва на телевизионно предаване и звукът от телевизора се
извежда от системата.
Ако звукът на телевизора не се извежда от системата, натиснете INPUT +/− на
дистанционното управление на системата, докато „TV“ се покаже на предния панел.
Настройте силата на звука.
5
Регулирайте силата на звука, като натиснете  +/− на дистанционното управление
на системата.
Регулирайте силата на звука на събуфера, като натиснете SW  +/− на
дистанционното управление на системата.
За подробности относно регулирането на качеството на звука вижте „Избор на
звуков ефект“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
На телевизионния екран се показва началното меню.
Ако началното меню не се покаже, използвайте дистанционното управление на
телевизора, за да превключите настройката за вход на телевизора към жака
HDMI IN, към който е свързана системата.
Натиснете ///, за да изберете желания вход в началното меню,
след което натиснете .
За подробности вижте „Информация за началното меню“ в инструкциите за
експлоатация (отделен документ).
Включване на системата
Настройката е завършена!
Насладете се!

/
Преден панел
Прегледайте инструкциите за експлоатация (отделен
документ) за това какво можете да правите със системата
и настройките на мрежата.
Индикатор за
захранване
(зелен)

Отстраняване на неизправности
Свържете захранващите кабели (мрежово захранване) на лентовия високоговорител и събуфера.
От системата не се извежда звук от телевизора или на телевизора не се показва изображение.
Натиснете  (захранване) на дистанционното управление на системата.
•Натиснете неколкократно INPUT +/− на дистанционното управление на системата, докато се покаже „TV“ на дисплея на предния панел на системата.
•Уверете се, че входът и изходът на HDMI жаковете на системата са правилни.
•Извадете кабелите, които са свързани между телевизора и системата, след което ги свържете отново плътно. Изключете шнуровете за променливотоково захранване на телевизора и системата от изводите за
променлив ток (мрежово захранване), след което ги свържете отново.
•В зависимост от реда на включване на телевизора и системата системата може да влезе в режим на заглушаване и на дисплея на предния панел може да се покаже „Muting“. В такъв случай включете първо
телевизора и след това системата.
•Когато система и телевизорът са свързани чрез HDMI кабел, активирайте функцията за управление за HDMI на телевизора. За подробности за настройките на телевизора вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с него. За повече информация относно функцията за управление за HDMI вижте инструкциите за експлоатация (отделен документ).
•Проверете настройката на звука на телевизора. Когато телевизорът е конфигуриран да извежда звука от високоговорителите на телевизора, променете настройката да извежда звука от външните високоговорители.
Дисплеят на предния панел светва.
Проверете дали индикаторът за захранване на събуфера свети в зелено.
Ако не, вижте „Събуфер“ в „Отстраняване на неизправности“в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
Включете свързаното устройство.
От устройството, свързано към системата, не се извежда картина или звук.
6
•Натиснете неколкократно INPUT +/− на дистанционното управление на системата, докато входът, свързващ желаното устройство, се покаже на дисплея на предния панел на системата.
•Уверете се, че входът и изходът на HDMI жаковете на системата са правилни.
•Разкачете кабелите, свързани към системата, след което ги свържете отново. Проверете дали кабелите са добре поставени.
Извършване на лесна настройка
Дистанционното управление на телевизора не работи.
•Когато лентовата тонколона препречва сензора за дистанционно управление на телевизора, дистанционното му управление може да не работи. В такъв случай задайте [IR-Repeater] на [On]. Можете да управлявате
телевизора чрез дистанционното му управление. За подробности вижте „Изпращане на дистанционен сигнал към телевизора чрез основното устройство“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
Няма звук или само много тих звук се чува от събуфера.
•Натиснете SW  +/− на дистанционното управление на системата, за да усилите звука на събуфера.
Ако проблемът не е решен, въпреки че сте опитали мерките по-горе, вижте „Отстраняване на неизправности“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
////
HOME
Натиснете HOME на дистанционното управление на системата.
На телевизионния екран се показва екранът „Easy Setup“.
Ако екранът Easy Setup не се покаже, използвайте дистанционното управление на телевизора, за да превключите настройката за вход на телевизора към жака HDMI IN, към
който е свързана системата.
Натиснете ///, за да изберете елемент според инструкциите на телевизионния екран, след което натиснете
, за да изпълните лесната настройка.
След като се покаже [Easy Initial Settings are complete.], изберете [Finish].
Съвет
•Екранните инструкции се показват на езика, избран в тази стъпка.
•За подробности относно мрежовата връзка вижте „Слушане на музика/звук с помощта на функцията за мрежа“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
•За подробности относно вграден Chromecast вижте „Използване на вграден Chromecast“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
Download PDF

advertising