Sony | HT-CT380 | Sony HT-CT380 2.1-канална компактна тонколона с Bluetooth® технология Инструкции за експлоатация

Лентова тонколона
Инструкции за експлоатация
HT-CT380/CT381/CT780
За лентовата тонколона
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворени пространства, като
например полица за книги или
вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници
на пламък (например запалени
свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
или разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Уредът не е изключен от
електрическата мрежа, докато
е свързан към електрически контакт,
дори и самият уред да е изключен.
Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда
от електрическата мрежа, включете
го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете
щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като
например слънце и огън.
За употреба само на закрито.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели
и конектори за свързване на
хостващите компютри и/или
периферни устройства.
2BG
Табелката се намира на долната
страна.
За потребителите в Европа
Съобщение за потребителите:
Следната информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитванията относно
съответствието на продукта,
базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването или
гаранцията, прегледайте адресите,
посочени в отделните документи за
сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите
съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени
в Наредбата за ЕМС, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг от
3 метра.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други
страни в Европа
със системи
за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това
той трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на този
продукт. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се
обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Само за
Европа
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за
живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния
му период в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
3BG
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Авторски права
и търговски марки
Тази система включва Dolby* Digital
and the DTS** Digital Surround System.
* Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
** За патенти DTS, вижте
http://patents.dts.com.
Произведено по лиценз на DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
символът, както и DTS и символът
заедно са регистрирани търговски
марки на DTS, Inc. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
Логотипите BLUETOOTH®
и маркировката с тази дума са
регистрирани търговски марки,
притежавани от Bluetooth SIG, Inc.,
и използването им от
Sony Corporation е по лиценз.
Тази система е снабдена
с технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и HDMI HighDefinition Multimedia Interface, както
и логотипът на HDMI, са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в Съединените щати и в други
държави.
Знакът „N“ е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC
Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
Android™ и Google Play™ са търговски
марки на Google Inc.
4BG
Apple, логотипът на Apple, iPhone,
iPod и iPod touch са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани
в Съединените щати и други страни.
App Store е марка за услуга на
Apple Inc.
„DSEE“ е търговска марка на
Sony Corporation.
„ClearAudio+“ е търговска марка на
Sony Corporation.
„x.v.Colour“ и логотипът на
„x.v.Colour“ са търговски марки
на Sony Corporation.
Обозначенията „Made for iPod“
и „Made for iPhone“ означават,
че електронният аксесоар е
предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на
стандартите за производителност
на Apple. Apple не носи отговорност
за работата на това устройство или
съвместимостта му със стандартите
за безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид, че
използването на този аксесоар с iPod
или iPhone може да окаже влияние
върху ефективността на безжичната
връзка.
„PlayStation®“ е регистрирана
търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
Останалите търговски марки
и търговски имена са собственост
на съответните им притежатели.
Съвместими модели iPod/
iPhone
Съвместимите модели iPod/iPhone
са следните. Актуализирайте своето
устройство iPod/iPhone с най-новия
софтуер, преди да го използвате със
системата.
Технологията BLUETOOTH работи с:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (5-о поколение)/
iPod touch (4-то поколение)
Логотипът „BRAVIA“ е търговска
марка на Sony Corporation.
5BG
Относно тези
Инструкции за
експлоатация
• Указанията в тези Инструкции
за експлоатация описват бутоните
за управление на дистанционното
управление. Можете също да
използвате бутоните за управление
на основното устройство, ако са със
същите или подобни имена като
тези на дистанционното
управление.
• Някои илюстрации са представени
като концептуални чертежи и може
да се различават от действителния
продукт.
6BG
Съдържание
Свързване  Ръководство за стартиране (отделен документ)
Относно тези Инструкции
за експлоатация ................. 6
Слушане
Слушане на звук от телевизор,
Blu-ray Disc™ плейър,
кабелен/сателитен
приемник и др. .................. 8
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство ..... 8
Корекция на звука
Удоволствие от звукови
ефекти (Спортен
режим и др.) .......................11
BLUETOOTH функции
Управление на системата
чрез смартфон или
таблет (SongPal) ................ 13
Гледане на защитено
с авторски права
4K съдържание
(само за HT-CT780)
Свързване на 4K телевизор
и 4K устройства .............. 15
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка ................... 17
Други функции
Използване на функцията
за управление за HDMI ... 20
Използване на функциите
„BRAVIA“ Sync .................... 21
Използване на функцията
за родителски контрол ....22
Спестяване на енергия
в режим на готовност ......23
Монтиране на лентовата
тонколона на стена ..........23
Хоризонтално инсталиране
на събуфера (само за
HT-CT380/CT381) ................25
Свързване на системата
(връзка към събуфера) .... 26
Допълнителна информация
Предпазни мерки ...................27
Отстраняване на
неизправности ................. 28
Указател за частите
и бутоните за
управление ........................35
Поддържани
аудиоформати ................. 39
Спецификации ........................ 41
Относно BLUETOOTH
комуникацията ................. 43
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ
С КРАЙНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛ ..................... 44
7BG
Слушане
Слушане на звук от
телевизор, Blu-ray
Disc™ плейър, кабелен/
сателитен приемник
и др.
Натиснете неколкократно INPUT.
Когато натиснете INPUT веднъж, на
предни дисплей се показва текущото
устройство, след това при всяко
натискане на INPUT, устройството се
променя циклично, както следва.
[TV] (Телевизор)  [HDMI 1] 
[HDMI 2]  [HDMI 3]  [ANALOG]
(Аналогов)  [BT] (БТ)
[TV]
Цифрово устройство, свързано към жака
DIGITAL IN (Телевизор), или телевизор,
съвместим с функцията Audio Return
Channel, който е свързан към жака
HDMI OUT (ARC)
[HDMI 1] [HDMI 2] [HDMI 3]
Blu-ray Disc плейър и др., който е свързан
към жаковете HDMI IN 1, 2 или 3
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство
Сдвояване на тази система
с BLUETOOTH устройство
Сдвояването е процесът, нужен
за създаване на връзка между
BLUETOOTH устройства, за да бъде
възможна безжичната връзка. Трябва
да сдвоите устройство със системата,
преди да започнете да я използвате.
След като BLUETOOTH бъдат сдвоени,
няма нужда от повторно сдвояване.
1
2
[ANALOG] (Аналогово)
Аналогово устройство, което е свързано
към жака ANALOG IN
[BT] (БТ)
BLUETOOTH устройство, което поддържа
A2DP
Съвет
• Ако BLUETOOTH функциите са
деактивирани, [BT OFF] (БТ изкл.)
се показва вместо [BT] (БТ).
8BG
3
Натиснете PAIRING на
системата.
Индикаторът BLUETOOTH (син)
мига бързо по време на
BLUETOOTH сдвояване.
Включете BLUETOOTH
функцията на BLUETOOTH
устройството, потърсете
устройства и изберете тази
система (HT-CT380, HT-CT381,
or HT-CT780).
Ако се изисква парола,
въведете „0000“.
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети.
Връзката е установена.
Забележка
Съвет
• След установяване на BLUETOOTH
връзка ще се покаже препоръка
за подходящо за изтегляне
приложение в зависимост от
оборудването, което сте свързали.
Като следвате показаните
инструкции, можете да изтеглите
приложението „SongPal“, което ще
ви даде възможност да работите с
тази система. Вижте „Управление
на системата чрез смартфон или
таблет (SongPal)“ (стр. 13).
Свързване към BLUETOOTH
устройство чрез Функции
с едно докосване (NFC)
Като държите съвместимо с NFC
дистанционно устройство в близост
до маркировката N на системата,
тя и устройството ще продължат
сдвояването и установяването на
BLUETOOTH връзка автоматично.
Съвместими дистанционни
устройства
Дистанционни устройства
с вградена функция NFC
(операционна система: Android 2.3.3
или по-нова, с изключение на
Android 3.x)
1
Слушане на музика от
регистрираното
устройство
1
2
3
4
Натиснете многократно INPUT,
докато се покаже [BT] (БТ).
Индикаторът BLUETOOTH (син)
мига бързо по време на опита
за BLUETOOTH сдвояване.
На BLUETOOTH устройството
изберете тази система
(HT-CT380, HT-CT381 или
HT-CT780).
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети.
Изтеглете, инсталирайте
и стартирайте приложението
„NFC Easy Connect“.
Забележка
2
• Приложението може да не е
налице в някои държави/региони.
Задръжте дистанционното
устройство в близост до
маркировката N на системата,
докато то завибрира.
Стартирайте
възпроизвеждането на
BLUETOOTH устройството.
9BG
Слушане
• Можете да сдвоите до
9 BLUETOOTH устройства. Ако
бъде сдвоено 10-о BLUETOOTH
устройство, то ще замени
устройството, което е било
свързано най-отдавна.
3
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети.
Връзката е установена.
Забележки
• Можете да се свържете само едно
устройство към даден момент.
• В зависимост от смартфона ви може да
е нужно да включите NFC функцията
предварително. Вижте инструкциите
за експлоатация на смартфона.
Съвет
• Ако сдвояването и BLUETOOTH
свързването са неуспешни,
направете посоченото по-долу.
– Стартирайте отново „NFC Easy
Connect“ и преместете бавно
дистанционното устройство над
маркировката N.
– Ако използвате калъф за
дистанционното устройство, който се
предлага в търговската мрежа,
свалете го.
10BG
Избор на звуковото поле
Корекция на звука
Можете лесно да се насладите на
предварително програмирани
звукови полета, който са
предназначени за различни видове
звукоизточници.
[CLEARAUDIO+]
Автоматично се избира настройка на
звука, подходяща за източника на звука.
[STANDARD] (Стандартно)
Съответства на всеки източник.
[MOVIE] (Филм)
Звукът се възпроизвежда със съраунд
ефекти и става мощен и реалистичен,
което го прави подходящ за филми.
[SPORTS] (Спорт)
Коментарът е ясен, аплодисментите се
чуват като съраунд-звук и звуците са
реалистични.
[GAME] (Игра)
Звуците са мощни и реалистични,
подходящи за игри.
[MUSIC] (Музика)
Възпроизвеждат се звуци, съответстващи
на музикална програма, музикални
дискове Blu-ray Disc или DVD.
[P.AUDIO] (Преносимо аудио)
Възпроизвеждат се звуци, съответстващи
на портативен музикален плейър,
посредством DSEE*.
* DSEE е съкращение на Digital Sound
Enhancement Engine (Система за
цифрово подобрение на звука),
технология за компенсация във
високия диапазон и добро
възстановяване на звука, разработена
самостоятелно от Sony.
11BG
Корекция на звука
Удоволствие от звукови
ефекти (Спортен режим
и др.)
Натиснете SOUND FIELD
неколкократно, докато на дисплея
на предния панел се покаже
желаното звуково поле.
Задаване на нощен режим
Звукът се възпроизвежда подобрен
със звукови ефекти и яснота на
диалога.
Натиснете NIGHT, за да се покаже
[N. ON] (Нощен режим вкл.).
За да деактивирате нощния режим,
натиснете NIGHT, за да се покаже
[N. OFF] (Нощен режим изкл.).
Задаване на режим на глас
Режимът на глас помага диалогът да
се чува по-ясно.
Натиснете неколкократно VOICE,
за да покаже желаният тип.
[TYPE 1] (Тип 1)
Диапазонът на диалозите се извежда
директно.
[TYPE 2] (Тип 2)
Диапазонът на диалозите е подчертан.
[TYPE 3] (Тип 3)
Диапазонът на диалозите е подчертан,
като са усилени тихите високочестотни
части от него, които по-възрастните
различават трудно.
12BG
4
BLUETOOTH функции
Управление на
системата чрез
смартфон или таблет
(SongPal)
При използване на
устройство с Android
1
2
3
Натиснете / (вкл./в готовност)
на дистанционното управление.
Дисплеят на лентовата тонколона
светва.
6
Съвет
• Ако се покаже дисплеят за NFC
връзка, вижте „Връзка с едно
докосване чрез устройство с
Android с вградена функция NFC
(NFC)“.
Управлявайте системата
от екрана на свързаното
устройство с Android.
Връзка с едно докосване чрез
устройство с Android с вградена
функция NFC (NFC)
1
2
Потърсете „SongPal“ чрез
устройството с Android и
изтеглете това приложение.
Стартирайте „SongPal“
и следвайте инструкциите
на екрана.
Изберете тази система
(HT-CT380, HT-CT381 или
HT-CT780) от списъка с
BLUETOOTH устройства на
устройството с Android.
Когато връзката се установи,
индикаторът BLUETOOTH (син)
светва.
3
Изпълнете стъпки от 1 до 3 в
„При използване на устройство
с Android“.
След като екранът на
BLUETOOTH връзката се покаже
на устройството с Android,
докоснете с устройството
с Android маркировката N на
лентовата тонколона.
Когато връзката се установи,
индикаторът BLUETOOTH (син)
светва.
Управлявайте системата
от екрана на устройството
с Android.
13BG
BLUETOOTH функции
Приложението „SongPal“ ви дава
възможност да управлявате
системата чрез смартфон,
таблет и др.
Можете да намерите „SongPal“
в Google Play или App Store.
Тази функция се активира, когато
зададете [BT PWR] (Захранване за БТ)
на [ON] (Вкл.) (стр. 18). Настройката по
подразбиране е [ON] (Вкл.).
5
След като екранът на
BLUETOOTH връзката се покаже
на устройството с Android,
натиснетеPAIRING.
Индикаторът BLUETOOTH (син)
мига бързо по време на
BLUETOOTH сдвояване.
При използване на iPhone/
iPod touch
1
2
3
4
5
Натиснете / (вкл./в готовност)
на дистанционното управление.
Дисплеят на лентовата тонколона
светва.
Натиснете PAIRING.
Индикаторът BLUETOOTH (син)
мига бързо по време на
BLUETOOTH сдвояване.
Настройте iPhone/iPod touch
в режим на сдвояване
и изберете тази система
(HT-CT380, HT-CT381 или
HT-CT780) от списъка
с BLUETOOTH устройства
на iPhone/iPod touch.
След установяването на връзка
BLUETOOTH индикаторът (син) на
лентовата тонколона светва.
Потърсете „SongPal“ чрез
свързания iPhone/iPod touch
и изтеглете това приложение.
Стартирайте „SongPal“ и след
това управлявайте системата от
екрана на iPhone/iPod touch.
14BG
Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание
(само за HT-CT780)
Свързване на 4K телевизор и 4K устройства
За да гледате защитено с авторски права 4K съдържание, свържете
устройствата със съвместим с HDCP 2.2 жак HDMI на всеки край. Защитено
с авторски права 4K съдържание може да бъде гледано само чрез връзка със
съвместими с HDCP 2.2 жакове HDMI. Вижте инструкциите за експлоатация на
телевизора за това дали жакът HDMI на телевизора в съвместим с HDCP 2.2.
Blu-ray Disc плейър,
кабелен или сателитен
приемник и др.
Съвместим с
HDCP 2.2 жак
HDMI
Съвместим с
HDCP 2.2 жак
HDMI
 HDMI кабел (високоскоростен тип,
не е включен в комплекта)
 HDMI кабел (високоскоростен тип,
не е включен в комплекта)
Съвети
• Жакът HDMI 1 INPUT на лентовата тонколона е съвместим с HDCP 2.2.
• Функцията ARC (Audio Return Channel) подава цифровия звук от телевизора към тази
система или аудио-видео усилвател, като използва само HDMI кабел.
15BG
Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание (само за HT-CT780)
Когато жакът HDMI на телевизора е съвместим с HDCP 2.2
и означен с ARC
Когато жакът HDMI на телевизора е съвместим с HDCP 2.2
и не е означен с ARC
Свържете оптичния цифров кабел към оптичния входен жак на телевизора
и HDMI кабел към съвместим с HDCP 2.2 входен жак HDMI.
Blu-ray Disc плейър,
кабелен или сателитен
приемник и др.
Съвместим
с HDCP 2.2
жак HDMI
Съвместим
с HDCP 2.2
жак HDMI
 Оптичен цифров кабел (включен в комплекта)
 HDMI кабел (високоскоростен тип, не е включен в комплекта)
 HDMI кабел (високоскоростен тип, не е включен в комплекта)
Съвет
• Жакът HDMI 1 INPUT на лентовата тонколона е съвместим с HDCP 2.2.
16BG
Настройки и корекции
Използване на дисплея за настройка
Можете да настроите елементите по-долу от менюто.
Настройките ви се запазват дори ако изключите захранващия кабел.
1
2
3
Натиснете MENU, за да включите менюто на дисплея на предния панел.
Натиснете BACK/  (избор)/ENTER неколкократно, за да изберете
елемента, и след това натиснете ENTER, за да определите настройката.
Натиснете MENU, за да изключите менюто.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Елементи от менюто
Функция
[LEVEL]
(Ниво)
[DRC]
(Управление на
динамичния
диапазон)
Полезно е за гледане на филми при ниско ниво на
силата на звука. DRC се прилага за Dolby Digital
източници.
• [ON] (Вкл.): Компресира звука в съответствие
с информацията в съдържанието.
• [AUTO] (Автоматично): Компресира автоматично звука,
кодиран в Dolby TrueHD.
• [OFF] (Изкл.): Звукът не се компресира.
[TONE]
(Тембър)
[BASS]
(Бас)
Регулира се нивото на басите.
• Обхватът на параметрите е от [–6] до [+6] с нарастване
от 1-стъпка.
[TREBLE]
(Високи)
Регулира се нивото на високите честоти.
• Обхватът на параметрите е от [–6] до [+6] с нарастване
от 1-стъпка.
[SYNC]
(Аудио-видео
синхронизация)
Можете да регулирате звука, когато изображението
и звукът не са синхронизирани.
• [ON] (Вкл.): Включва функцията AV Sync.
• [OFF] (Изкл.): Изключва функцията AV Sync.
[DUAL]
(Двоен
моносигнал)
Можете да слушате многоканален звук, когато
системата получава Dolby Digital многоканален сигнал.
• [M/S] (Основен/вторичен): Основният звук се извежда
от левия високоговорител, а вторичният – от десния
високоговорител.
• [MAIN] (Основен): Извежда се само основният канал.
• [SUB] (Вторичен): Извежда се само вторичният канал.
[AUDIO]
(Аудио)
17BG
Настройки и корекции
Списък на менюто
Елементи от менюто
Функция
[AUDIO]
(Аудио)
• [ON] (Вкл.): Възпроизвежда се звукът на избраното
звуково поле. Препоръчително е да използвате тази
настройка.
• [OFF] (Изкл.): Входящият сигнал се смесва до 2 канала.
[EFFECT]
(Звуков ефект)
Забележка
• Дори ако [EFFECT] (Ефект) е с настройка [OFF] (Изкл.),
[EFFECT] (Ефект) автоматично се задава на [ON] (Вкл.),
когато промените настройката за звуково поле.
[HDMI]
[STREAM]
(Поточно
предаване)
Показва информация за текущото поточно аудио
предаване.
Вижте страница 40 относно поддържаните
аудиоформати.
[CTRL]
(Управление за
HDMI)
• [ON] (Вкл.): Включва функцията за управление за HDMI.
• [OFF] (Изкл.): Изключва функцията. Изберете тази
настройка, когато искате да свържете устройство,
което не е съвместимо с функцията за управление
за HDMI.
[S. THRU]
(В готовностпропускане)
Можете да настроите енергоспестяващия режим
на функцията за готовност-пропускане на HDMI.
• [AUTO] (Автоматично): Извежда сигналите от жака
HDMI OUT на системата в режим на готовност
в съответствие със състоянието на телевизора.
Тази настройка пести електроенергия в режим на
готовност в сравнение с настройката [ON] (Вкл.).
• [ON] (Вкл.): Винаги извежда сигналите от жака
HDMI OUT в режим на готовност. Ако е свързан
телевизор, различен от „BRAVIA“, използвайте
системата с настройка [ON] (Вкл.).
Забележка
• Този елемент се показва само когато [CTRL]
(Управление) е с настройка [ON] (Вкл.).
Задайте този елемент за слушане на цифров звук от
[ARC]
(Канал за връщане телевизор, съвместим с технологията Audio Return
Channel (ARC) и свързан чрез високоскоростен HDMI
на звука)
кабел.
• [ON] (Вкл.): Включва функцията ARC.
• [OFF] (Изкл.): Изключва функцията ARC.
Забележка
• Този елемент се показва само когато [CTRL]
(Управление) е с настройка [ON] (Вкл.).
[BT PWR]
[SET BT]
(Захранване за
(Задайте
BLUETOOTH) BLUETOOTH)
Включва или изключва BLUETOOTH функцията на тази
система.
• [ON] (Вкл.): Включва функцията BLUETOOTH.
• [OFF] (Изкл.): Изключва функцията BLUETOOTH.
Забележка
• Ако зададете настройката на [OFF] (Изкл.), BLUETOOTH
функцията ще бъде деактивирана.
18BG
Елементи от менюто
Функция
[BT.STBY]
[SET BT]
(Готовност на
(Задайте
BLUETOOTH) BLUETOOTH)
Когато системата има информация за сдвояване,
тя е в режим на готовност на BLUETOOTH дори когато
е изключена.
• [ON] (Вкл.): Режимът на готовност на BLUETOOTH
е активиран.
• [OFF] (Изкл.): Режимът на готовност на BLUETOOTH
е деактивиран.
Забележка
• Ако системата няма информация за сдвояване,
режимът на готовност на BLUETOOTH не може да бъде
зададен.
[AAC]
(Разширено
аудио кодиране)
Можете да зададете дали системата да използва AAC
през BLUETOOTH, или не.
• [ON] (Вкл.): Системата AAC през BLUETOOTH.
• [OFF] (Изкл.): Не се използва от системата.
Забележка
[SYSTEM]
(Система)
[WS]
(Безжичен
звук)
[A. STBY]
(Автоматична
готовност)
Можете да намалите консумацията на електроенергия.
Системата влиза автоматично в режим на готовност,
когато в продължение на 20 минути не работите
с нея и тя не получава входен сигнал.
• [ON] (Вкл.): Включва функцията за автоматично
влизане в режим на готовност.
• [OFF] (Изкл.): Изключва функцията.
[VER]
(Версия)
Текущата информация за версията на фърмуера се
показва дисплея на предния панел.
[SYS.RST]
(Нулиране на
системата)
Можете да нулирате менютата и настройките (звукови
полета и др.) на системата до началното състояние,
когато тя не работи правилно (стр. 34).
[UPDATE]*
(Актуализация)
Актуализациите ще бъдат обявени на уебсайта на Sony.
Актуализирайте системата, като следвате инструкциите
на уебсайта.
[LINK]
(Връзка)
Можете отново да свържете безжичната звукова
система (стр. 26).
[RF CHK]
(Проверка)
Можете да проверите дали безжичната звукова система
на системата може да извършва комуникация, или не.
• [OK]: Безжичната звукова система работи.
• [NG] (Не работи): Безжичната звукова система
не работи.
* само за HT-CT780
19BG
Настройки и корекции
• Ако промените настройката, когато системата е
свързана с BLUETOOTH устройство, връзката с това
устройство ще бъде прекъсната.
Други функции
Използване на
функцията за
управление за HDMI
С помощта на функцията за
управление за HDMI и при свързване
на устройство, съвместимо
с тази за HDMI, чрез HDMI кабел
(високоскоростен тип), управлението
се улеснява с функциите по-долу.
Функцията за управлението за HDMI
се активира чрез задаване на [Control
for HDMI] (Управление за HDMI)
на [ON] (Вкл.) (стр. 18). Настройката
по подразбиране е [ON] (Вкл.).
Функцията Управление за HDMI
представлява стандарт за функциите
за взаимен контрол, използван от
HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) за HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Изключване на системата
Когато изключите телевизора,
системата и свързаното устройство
ще се изключат автоматично.
Контрол на звука,
възпроизвеждан от системата
Ако включите системата, докато
гледате телевизия, звукът от
телевизора ще се извежда
автоматично от високоговорителите
на системата.
20BG
Силата на звука на системата ще се
регулира, когато регулирате силата
на звука чрез дистанционното
управление на телевизора.
Ако последния път, когато сте
гледали телевизия, звукът от
телевизора се е извеждал от
високоговорителите на системата,
тя ще се включи автоматично,
когато отново включите телевизора.
Audio Return Channel (ARC)
Ако телевизорът е съвместим
с технологията Audio Return Channel
(ARC), връзката с високоскоростен
HDMI кабел ще ви позволи да
слушате звука на телевизора от
високоговорителите на системата.
Функцията ARC се активира чрез
задаване на [ARC] (Канал за връщане
на звука) на [ON] (Вкл.) (стр. 18).
Настройката по подразбиране
е [ON] (Вкл.).
Възпроизвеждане
с едно-докосване
Когато активирате устройството
(Blu-ray Disc плейър, „PlayStation®4“
и др.), свързано към системата чрез
високоскоростен HDMI кабел,
свързаният телевизор се включва
автоматично и входният сигнал на
системата се превключва на
съответния HDMI вход.
Home Theatre Control
Ако към системата се свърже
телевизор, съвместим с функцията
Home Theatre Control, на свързания
телевизор се показва менюто на
системата. Можете да превключите
вход на системата или звукови полета
чрез дистанционното управление на
телевизора. Можете да зададете
настройките и за силата на звука
на гласовете, силата на звука на
събуфера, високите честоти, басите,
нощен режим, двоен моносигнал
или аудио-видео синхронизация.
За да използвате функцията Home
Theatre Control, телевизорът ви
трябва да има достъп до
широколентова услуга.
Оригиналните функции на Sony,
посочени по-долу, могат да се
използват и с продукти, които са
съвместими с „BRAVIA“ Sync.
Пестене на енергия
Ако към системата бъде свързан
телевизор, съвместим с „BRAVIA“
Sync, консумирана мощност ще се
намали в режим на готовност, тъй
като предаването на HDMI сигнал се
преустановява, когато телевизорът
е изключен, докато функцията
за HDMI готовност-пропускане*
на системата е с настройка
[AUTO] (Автоматично) (стр. 18).
Настройката по подразбиране
е [AUTO] (Автоматично).
Ако е свързан телевизор, различен
от „BRAVIA“, задайте елемента на
[ON] (Вкл.) (стр. 18).
* Функцията за HDMI готовностпропускане се използва за извеждане
на сигнали от жака HDMI OUT на
системата дори ако тя е в режим на
готовност.
Забележки за HDMI връзките
• Използвайте високоскоростен HDMI
кабел. Ако използвате стандартен
HDMI кабел, 1080p, Deep Color,
3D и 4K съдържанието може да не
се показва правилно.
• Използвайте съвместим HDMI
кабел.
Използвайте високоскоростен HDMI
кабел на Sony с логотипа Cable Type.
• Не препоръчваме използването на
кабел за преобразуване HDMI-DVI.
21BG
Други функции
Забележки
• Горепосочените функции може не да
работят с определено устройство.
• В зависимост от настройките на
свързаното устройство функцията за
управление за HDMI може да не работи
правилно. Вижте инструкциите за
експлоатация на устройството.
Използване на
функциите
„BRAVIA“ Sync
• Проверете настройката на
свързаното оборудване, ако
дадено изображение е с ниско
качество или ако звукът не излиза
от оборудването, свързано чрез
HDMI кабела.
• Аудиосигналите (честота на
семплиране, дължина в битове
и т.н.), предавани от HDMI жак,
може да са потиснати от свързаното
оборудване.
• Звукът може да бъде прекъснат,
когато честотата на семплиране
или броят канали на изходните
аудиосигнали от оборудването,
което възпроизвежда, се сменят.
• Ако свързаното оборудване не
е съвместимо с технологията за
защита на авторските права (HDCP),
изображението и/или звукът от
жака HDMI OUT на тази система
може да са изкривени или да не се
извеждат. В такъв случай проверете
спецификациите на свързаното
оборудване.
• Когато е избрано „Телевизор“ за
източника на входен сигнал на
системата, видеосигналите през
един от жаковете HDMI IN 1/2/3,
който е бил избран предния път,
се извеждат от жака HDMI OUT.
• Тази система поддържа Deep Color,
„x.v.Colour“, 3D и 4K предаване.
• За да гледате 3D съдържание,
свържете съвместим с 3D телевизор
и видеооборудване (Blu-ray Disc
плейър, „PlayStation®4“ и др.) към
системата чрез високоскоростни
HDMI кабели, сложете 3D очила и
след това пуснете Blu-ray Disc и др.,
съвместими с 3D.
• За да гледате 4K съдържание,
телевизорът и плейърът, свързани
към системата, трябва да са
съвместими с 4K съдържанието.
22BG
Използване на
функцията за
родителски контрол
Бутоните на лентовата тонколона,
с изключение на бутона / (вкл./в
готовност), ще бъдат деактивирани.
Натиснете INPUT на лентовата
тонколона за около 5 секунди,
когато системата е включена.
На дисплея се показва [LOCKED]
(Заключено).
За да отмените функцията за
родителски контрол, натиснете
отново INPUT за около 5 секунди,
за да се покаже [UNLOCK]
(Отключване).
Спестяване на енергия
в режим на готовност
Проверете дали сте направили
следните настройки:
– [CTRL] (Управление) в [HDMI]
е с настройка [OFF] (Изкл.) (стр. 18);
– [S. THRU] (В готовност-пропускане)
в [HDMI] е на [AUTO] (Автоматично)
(стр. 18).
Монтиране на
лентовата тонколона
на стена
Можете да монтирате лентовата
тонколона на стена.
Забележки
23BG
Други функции
• Подгответе винтове (не са включени
в комплекта), които са подходящи за
материала и здравината на стената.
Тъй като стената от гипсокартон е
особено крехка, закрепете винтовете
здраво към две шпилки в носещата
греда. Монтирайте лентовата
тонколона хоризонтално, като я
закрепите с винтове в шпилките
към плоска част на стената.
• Възложете монтажа на търговец на
Sony или на лицензирани изпълнители
и обърнете специални внимание на
безопасността по време на монтажа.
• Sony няма да носи отговорност за
инциденти или щети, причинени от
неправилен монтаж, недостатъчна
здравина на стената, неправилно
поставяне на винтовете или природно
бедствие и т.н.
1
Закрепете предоставените
скоби за монтиране на стена
към отворите за закрепването
им от долната страна на
лентовата колонка с
високоговорители с помощта
на предоставените винтове,
така че повърхността на всяка
скоба да изглежда така, както
е показано на илюстрацията.
Закрепете двете скоби за
монтиране на стена към левия
и десния отвор за закрепване
от долната страна на лентовата
колонка с високоговорители.
2
Подгответе винтове
(не са включени в комплекта),
които са подходящи за
отворите в скобите.
4 мм
Повече от 30 мм
4,5 мм
10 мм
Отвор на скобата
Илюстриращ пример: HT-CT780
Захранващ кабел
Винт (включен в комплекта)
3
Затегнете винтовете към две
шпилки в стената.
Винтовете трябва да се подават
на 5 до 6 мм.
777,5 мм (HT-CT380/CT381)
876 мм (HT-CT780)
Скоба за монтиране на стена
(включена в комплекта)
5 до 6 мм
24BG
4
Закачете лентовата тонколона
върху винтовете.
Подравнете отворите в скобите
спрямо винтовете, след което
окачете лентовата тонколона на
двата винта.
Хоризонтално
инсталиране на
събуфера (само за
HT-CT380/CT381)
Поставете събуфера на дясната
страна, с логотипа „SONY“ напред.
Други функции
Поставете предоставените
подложки за високоговорителите.
25BG
Свързване на системата
(връзка към събуфера)
Повторно настройване на връзката
с безжичния събуфер.
1
2
3
4
5
6
Натиснете MENU.
Изберете [WS] (Безжичен звук)
чрез   (избор), след това
натиснете ENTER.
Изберете [LINK] (Връзка)
чрез   (избор), след това
натиснете ENTER.
Когато на дисплея се покаже
[START] (Старт), натиснете
ENTER.
Показва се [SEARCH] (Търсене)
и лентовата тонколона започва
да търси за устройство, което
да може да се използва с Link.
Продължете към следващата
стъпка в рамките на 1 минута.
За да прекратите функцията
Link по време на търсене на
устройство, натиснете BACK.
Натиснете LINK на събуфера.
Индикаторът „вкл./в готовност“
на събуфера светва в зелено.
На дисплея на лентовата
тонколона се показва [OK].
Ако се покаже [FAILED]
(Неуспешно), проверете и се
уверете, че събуферът е включен,
и изпълнете процедурата отново,
като започнете със стъпка 1.
Натиснете MENU.
Менюто се изключва.
26BG
Относно загряването
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Относно безопасността
• Ако в системата попадне твърд
предмет или се излее течност,
изключете я от електрическата
мрежа и я предайте за проверка
на квалифициран персонал, преди
да я използвате отново.
• Не се качвайте върху лентовата
тонколона и събуфера, тъй като може
да паднете и да се нараните или да
причините повреда на системата.
Относно източниците на
захранване
Относно поставянето
• Поставете системата на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване на
температурата и да удължите
живота й.
• Не поставяйте системата близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични
вибрации.
• Не слагайте върху задната част
на лентовата тонколона и събуфера
нищо, което може да блокира
вентилационните отвори и да
предизвика повреда.
• Ако системата се използва заедно
с телевизор, видеомагнетофон или
магнетофон, може да се появи шум,
както и да се влоши качеството на
картината. В такъв случай поставете
системата далече от тези уреди.
• Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхност, която е
била специално обработена (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може
да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
• Старайте се да избягвате всякакви
възможни повреди, причинени от
ъглите на лентовата тонколона или
събуфера.
• Поддържайте разстояние от 3 см или
повече под лентовата тонколона,
когато я монтирате на стена.
Относно работата
Преди да свържете друго оборудване,
уверете се, че сте изключили системата
и сте извадили захранващия кабел от
контакта.
27BG
Допълнителна информация
• Преди работа със системата проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на долната страна на
лентовата тонколона.
• Ако няма да използвате системата
дълго време, я изключете от стенния
контакт (електрическата мрежа).
За да изключите захранващия кабел,
хванете щепсела. Никога не дърпайте
кабела.
• Единият шип на щепсела е по-широк от
другия от съображения за сигурност и
се включва в контакта само по единединствен начин. Ако не можете да
вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от когото
сте закупили оборудването.
• Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Въпреки че системата загрява по време
на работа, това не е неизправност.
Ако използвате тази система при високо
ниво на сила на звука, температурата
в задната и долната й част се повишава
значително. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте системата.
Ако забележите нередности
в цветовете на телевизионен
екран наблизо
Нередности в цветовете може да се
наблюдават при определени видове
телевизори.
• Ако забележите нередност
в цветовете...
Изключете телевизора, след което го
включете отново след 15 до 30 минути.
• Ако отново забележите нередност
в цветовете...
Поставете системата на по-голямо
разстояние от телевизора.
Отстраняване на
неизправности
Ако имате някои от следните
затруднения, докато използвате
системата, използвайте това
ръководство за отстраняване на
неизправности, за да ги разрешите,
преди да го изпратите за ремонт.
Ако проблемът продължи, се
консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Относно почистването
Почиствайте системата с мека суха
кърпа. Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи
прахове или разтворители, като
например спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Обща информация
Захранването не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел е свързан добре.
Системата не работи нормално.
 Изключете захранващия кабел
от електрическия контакт, след
което го свържете отново след
няколко минути.
Системата се изключва автоматично.
 Функцията за автоматично
влизане в режим на готовност
работи. Задайте за [A. STBY]
(Авт. готовност) в [SYSTEM]
(Система) настройка [OFF] (Изкл.)
(стр. 19).
28BG
Звук
Звукът се извежда както от
системата, така и от телевизора.
 Изключете звука на телевизора.
Звукът на телевизора от тази
система изостава спрямо картината.
 Ако [SYNC] (Синхронизация)
е с настройка [ON] (Вкл.), задайте
на [OFF] (Изкл.) (стр. 17).
 Когато гледате филми, може да
чувате звук, който е с малко
забавяне спрямо картината.
От лентовата тонколона не се чува
звук или се чува само много слаб
звук от свързаното към нея
устройство.
 Натиснете бутона  (сила на
звука) + на дистанционното
управление и проверете нивото
на силата на звука (стр. 35).
 Натиснете бутона 
(заглушаване) или  (сила на
звука) + на дистанционното
управление, за да отмените
функцията за заглушаване
(стр. 35).
 Уверете се, че източникът на
входен сигнал е правилно
избран. Изпробвайте други
източници на входен сигнал, като
натиснете няколко пъти бутона
INPUT на дистанционното
управление (стр. 8).
 Проверете дали всички кабели
на системата и свързаното
устройство са скачени стабилно.
29BG
Допълнителна информация
Системата не извежда звук от
телевизора.
 Натиснете неколкократно бутона
INPUT на дистанционното
управление, за да се покаже
[TV] (Телевизор) на дисплея
(вижте предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Първо включете телевизора
и след това системата.
Насочете настройките на
високоговорителите на
телевизора (BRAVIA) към
аудиосистемата. За настройките
на телевизора вижте
инструкциите му за експлоатация.
 Проверете връзката на HDMI
кабела, цифровия оптичен кабел
или аудиокабела, който е свързан
със системата, и телевизора
(вижте предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Усилете звука на телевизора или
отменете заглушаването.
 Когато телевизор, съвместим
с технологията Audio Return
Channel (ARC), е свързан чрез
HDMI кабел, се уверете, че
кабелът е свързан към входния
HDMI извод (ARC) на телевизора.
Ако все още не се извежда звук
или има прекъсвания, свържете
предоставения оптичен цифров
кабел и задайте [ARC] (Канал за
връщане на звука) на [OFF] (Изкл.)
в менюто (стр. 18). (Вижте
предоставеното Ръководство
за стартиране относно
свързването.)
 Ако телевизорът не е съвместим
с технологията Audio Return
Channel (ARC), свържете оптичния
цифров кабел. Звукът от
телевизора вече се извежда
чрез HDMI връзката (вижте
предоставеното Ръководство
за стартиране).
 Ако не се извежда звук от жака
за цифров оптичен изход или
телевизорът няма такъв,
свържете кабелния или
сателитния приемник директно
към жака DIGITAL IN (телевизор)
на системата.
Няма звук или се чува само много
тих звук от събуфера.
 Натиснете бутона SW (сила
на звука на събуфера) + на
дистанционното управление,
за да усилите звука на събуфера
(стр. 35).
 Проверете дали индикаторът
„включено/ в готовност“ на
събуфера свети в зелено.
Ако не, вижте „Не се чува звук от
събуфера.“ в „Безжичен звук от
събуфера“ (стр. 31).
 Събуферът служи за
възпроизвеждане на басов звук.
При наличието на източници на
входен сигнал, които съдържат
изключително малко компоненти
на басов звук (например
телевизионно излъчване), звукът
от събуфера може да е труден за
чуване.
 Когато възпроизвеждате
съдържание, съвместимо
с технологията за защита
на авторските права (HDCP),
то не се извежда от събуфера.
Не може да бъде постигнат съраунд
ефект.
 В зависимост от входния сигнал
и настройката за звуковото поле,
обработката на съраунд звука
може да не работи ефективно.
Съраунд ефектът може да е едва
доловим в зависимост от
програмата или диска.
 За да възпроизведете
многоканално аудио, проверете
настройката на цифровия
аудиоизход на устройството,
свързано със системата.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със свързаното
устройство.
30BG
BLUETOOTH устройство
BLUETOOTH връзката не може да се
извърши.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети (стр. 35).
Състояние на
системата
Индикатор
BLUETOOTH
(син)
По време на сдвояване Мига бързо
с BLUETOOTH
устройство
Системата се опитва да Мига
осъществи връзка с
BLUETOOTH устройство
Системата е установила Свети
връзка с BLUETOOTH
устройство
Системата е в режим
на готовност за
BLUETOOTH (когато
е изключена)
Не свети
 Уверете се, че BLUETOOTH
устройството, което искате да
свържете, е включено и че
функцията BLUETOOTH е
активирана.
 Доближете тази система и
BLUETOOTH устройството.
 Сдвоете тази система и
BLUETOOTH устройството отново.
Може да е необходимо първо да
отмените сдвояването със
системата, като използвате първо
BLUETOOTH устройството.
 Ако [BT PWR] (Захранване за БТ)
на системата е с настройка
[OFF] (Изкл.), задайте на [ON]
(Вкл.) (стр. 18).
Не може да се направи сдвояване.
 Преместете тази система
и BLUETOOTH устройството поблизо едно до друго (стр. 8).
 Уверете се, че системата не
получава смущения от безжично
LAN оборудване, други безжични
устройства с честота 2,4 GHz или
микровълнова фурна. Ако в
близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, преместете го на
разстояние от тази система.
Звукът не е синхронизиран
с изображението.
 Когато гледате филми, може да
чувате звук, който е с малко
забавяне спрямо картината.
Не се чува звук от събуфера.
 Проверете дали захранващият
кабел на събуфера е свързан
правилно.
 Индикаторът „Включено/
в готовност“ не свети.
– Проверете дали захранващият
кабел на събуфера е свързан
правилно.
– Натиснете бутона / (вкл./
в готовност) на събуфера,
за да включите захранването.
 Индикаторът „Включено/
в готовност“ мига бавно в зелено
или свети в червено.
– Преместете събуфера
по-близо до лентовата
тонколона, така че
индикаторът „Включено/
в готовност“ да свети в зелено.
– Следвайте стъпките в
„Свързване на системата
(връзка към събуфера)“
(стр. 26).
– Проверете състоянието на
комуникацията на безжичната
звукова система чрез [RF CHK]
(Проверка) в менюто (стр. 19).
 Индикаторът „Включено/
в готовност“ мига бързо в зелено.
– Консултирайте се с
най-близкия търговец на Sony.
 Индикаторът „Включено/
в готовност“ мига в червено.
– Натиснете бутона / (вкл./
в готовност) на събуфера,
за да изключите захранването,
и проверете дали
вентилационните му отвори
не са блокирани.
31BG
Допълнителна информация
Не се извежда звук от свързаното
BLUETOOTH устройство.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети (стр. 35).
 Доближете тази система и
BLUETOOTH устройството.
 Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, като например
безжично LAN оборудване, други
BLUETOOTH устройства или
микровълнова фурна, преместете
устройството на разстояние от
тази система.
 Отстранете всякакви препятствия
между тази система и BLUETOOTH
устройството или преместете
системата далече от
препятствието.
 Сменете разположението
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
 Опитайте да промените честотата
на безжичния сигнал на Wi-Fi
рутера, компютъра и т.н. до
лентата от 5 GHz.
 Увеличете силата на звука
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
Безжичен звук от
събуфера
 Събуферът е предназначен за
възпроизвеждане на басов звук.
Когато източникът на входен
сигнал не съдържа басов звук,
както е при повечето
телевизионни програми,
басовият звук може да не се чува.
 Натиснете бутона SW  (сила
на звука на събуфера) + на
дистанционното управление,
за да усилите звука на събуфера
(стр. 38).
Звукът прекъсва или има шум.
 Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, като например
безжична LAN мрежа или
микровълнова фурна, преместете
системата на разстояние от него.
 Ако има някакво препятствие
между лентовата тонколона
и събуфера, преместете го или
го отстранете.
 Разположете лентовата
тонколона и събуфера възможно
най-близо.
 Превключете честотата на
безжичната LAN мрежа на
близкостоящите Wi-Fi рутер или
компютър до лентата от 5 GHz.
 Превключете телевизора, Blu-ray
Disc плейъра и др. от безжична
LAN мрежа на кабелна LAN
мрежа.
Дистанционно управление
Дистанционното управление не
работи.
 Насочете дистанционното
управление към центъра на
предния панел (сензора за
дистанционно управление) на
системата (стр. 35).
 Отстранете всички препятствия
между дистанционното
управление и системата.
32BG
 Сменете двете батерии
в дистанционното управление
с нови, ако са слаби.
 Уверете се, че натискате
правилния бутон на
дистанционното управление.
Дистанционното управление на
телевизора не работи.
 Монтирайте лентовата тонколона
така, че да не препречва сензора
на дистанционното управление
на телевизора.
Други
Функцията за управление за HDMI не
работи правилно.
 Проверете HDMI връзката (вижте
предоставеното Ръководство за
стартиране).
 Настройте функцията за
управление за HDMI на
телевизора. За настройките
на телевизора вижте
предоставените инструкции
за експлоатацията му.
 Ако включите/изключите
захранващия кабел, изчакайте
поне 15 секунди, преди да
започнете да работите със
системата.
 Уверете се, че свързаното
устройство е съвместимо
с „BRAVIA“ Sync.
 Проверете настройките на
управлението за HDMI на
свързаното устройство.
Прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени
със свързаното устройство.
Дисплеят на предния панел на
лентовата тонколона не свети.
 Натиснете DIMMER, за да
настроите яркостта към ярко или
тъмно, ако е изключена (стр. 38).
Сензорите на телевизора не работят
правилно.
 Лентовата тонколона може
да блокира някои сензори
(например този за яркостта) и
приемника на дистанционното
управление на телевизора или
„излъчвателя за 3D очила
(предаване на инфрачервен
сигнал)“ на 3D телевизор,
който поддържа система
с инфрачервени 3D очила
или безжична комуникация.
Преместете лентовата тонколона
по-далече от телевизора в
обхват, който позволява на тези
части да работят правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с телевизора, за
местоположението на сензорите
и на приемника на
дистанционното управление.
От телевизора не се извежда
изображение, когато лентовата
тонколона е в режим на готовност.
 Уверете се, че [S. THRU]
(в готовност-пропускане)
е с настройка [ON] (Вкл.) (стр. 18).
Ако [PRTECT (Защита)] се появи
на дисплея на предния панел
на лентовата тонколона
 Натиснете бутона / (вкл./
в готовност) на лентовата
тонколона, за да изключите
системата. След като дисплеят
спре да мига, изключете
захранващия кабел и след това
проверете дали нещо не блокира
вентилационните отвори на
лентовата тонколона.
33BG
Допълнителна информация
 Ако свържете аудиоизхода на
видеоустройството и системата
с кабел, който не е HDMI, не може
да се възпроизвежда звук заради
функцията за управление за
HDMI. В такъв случай задайте
[CTRL for HDMI] (Управление за
HDMI) в [HDMI] на [OFF] (Изкл.)
(стр. 18) или свържете кабела
от изходящия аудиожак на
видеоустройството диркетно към
телевизора.
 Типът и броят на устройствата,
които може да се управляват
от функцията „BRAVIA“ Sync,
са ограничени в HDMI CEC
стандарта, както е посочено
по-долу.
– Записващо устройство (Blu-ray
Disc рекордер, DVD рекордер
и др.): до 3
– Възпроизвеждащо устройство
(Blu-ray Disc плейър, DVD
плейър и др.): до 3
– Устройства тип тунер: до 4
– Аудиосистема (приемник/
слушалки): до 1 (включително
тази система)
Нулиране
Ако системата все още не работи
правилно, нулирайте я, както
е посочено по-долу.
1
2
3
4
5
6
Натиснете / (вкл./
в готовност), за да включите
системата.
Натиснете MENU.
Изберете [SYSTEM] (Система)
чрез   (избор), след това
натиснете ENTER.
Изберете [SYS.RST] (Нулиране
на системата) чрез   (избор),
след това натиснете ENTER.
Когато [START] (Старт) се появи
на дисплея на лентовата
тонколона, натиснете ENTER.
На дисплея се показва [RESET]
(Нулиране) и настройките на
менюто, звуковите полета и др. се
връщат в началното си състояние.
Когато [RESET] (Нулиране)
изчезне, изключете
захранващия кабел.
34BG
Указател за частите и бутоните за управление
За повече информация вижте страниците, указани в скоби.
Лентова тонколона
Горен и преден панел
 Маркировка-N (стр. 9)
Когато използвате функцията
NFC, допрете своето съвместимо с
NFC устройство до маркировката.
 Индикатор BLUETOOTH (син)
Състояние на BLUETOOTH
– По време на сдвояване
с BLUETOOTH устройство:
мига бързо
– Направен е опит за BLUETOOTH
връзка: мига
– BLUETOOTH връзката
е установена: свети
– BLUETOOTH в режим на
готовност (когато системата
е изключена): не свети
35BG
Допълнителна информация
 Сензор за дистанционно
управление
 Дисплей на предния панел
 Бутон / (вкл./в готовност)
 Бутон INPUT (стр. 8, 22)
 Бутон PAIRING (стр. 8)
 Бутони VOLUME +/–
Заден панел
 Захранващ кабел
 Извод UPDATE (само за
HT-CT780)
Само за актуализиране
 Жак ANALOG IN
 Жак DIGITAL IN (телевизор)
 Жак HDMI IN 3
36BG
 Жак HDMI IN 1
HT-CT780 има съвместимост
с HDCP 2.2.
 Жак HDMI IN 2
 Жак HDMI OUT (ARC)
HT-CT780 има съвместимост
с HDCP 2.2.
Събуфер
Допълнителна информация
 Индикатор „Включено/
в готовност“
 Бутон / (вкл./в готовност)
 Бутон LINK (стр. 26)
 Захранващ кабел
37BG
Дистанционно управление









• Когато за яркостта на дисплея
е зададена настройка „Изкл.“,
той се изключва, след като
покаже състоянието на
управлението в продължение
на няколко секунди.
Бутони MENU/  (избор)/
ENTER/BACK (стр. 17)
Натиснете  или , за да
изберете елементи от менюто.
След това натиснете ENTER,
за да потвърдите избора.
Натиснете BACK, за да се
върнете на предишния екран.
Бутони  (сила на звука) +*/–
Регулира силата на звука.
Бутони SW  (сила на звука
на събуфера) +/–
Регулира силата на басовия
звук.
Бутон  (заглушаване)
Временно се изключва звукът.
Бутон CLEARAUDIO+
Автоматично избира
подходяща настройка на
звука за източника на звук.
Бутон SOUND FIELD (стр. 11)
Избира режим на звук.
Бутон VOICE (стр. 12)
Бутон PAIRING (стр. 8)
Бутон NIGHT (стр. 12)
* Бутонът  + има осезаема точка.
Използвайте я като водач по време
на работа.
 Бутон INPUT (стр. 8)
 Бутон / (вкл./в готовност)
 Бутон DIMMER
Яркостта на дисплея може
да бъде превключена.
Ярко  Тъмно  Изкл.
38BG
Поддържани
аудиоформати
Входни цифрови аудио
формати, поддържани от
системата
Допълнителна информация
Аудиоформатите, поддържани от
тази система, са посочени по-долу.
• Dolby Digital
• Dolby Digital Plus*
• Dolby TrueHD*
• DTS
• DTS96/24
• DTS-HD Master Audio*
• DTS-HD High Resolution Audio*
• DTS-HD Low Bit Rate*
• Линеен PCM, два канала, 48 kHz или
по-малко
• Линеен PCM, максимум 7.1 канала,
192 kHz или по-малко*
* Тези формати могат да се подават на
входа само чрез HDMI връзка.
39BG
Видео формати, поддържани от системата
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
3D
Файл
2D
Опаковане
на кадри
Формат
един-до-друг
(половина)
Над-под
(отгоре-и отдолу)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz*




4096 × 2160p @ 50 Hz*




4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz**




3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz*




3840 × 2160p @ 50 Hz*




3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz**




3840 × 2160p @ 25 Hz**




3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz**




1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




* YCbCr 4:2:0/поддържа се само 8-битов формат
** Поддържа се само 8-битов формат
40BG
Спецификации
Лентова тонколона
(SA-CT380/CT381, SA-CT780)
Секция на усилвателя
POWER OUTPUT (номинална)
Преден Л + преден Д:
50 W + 50 W (при 4 ома, 1 kHz,
1% ОХИ)
POWER OUTPUT (референтна)
SA-CT380/CT381:
Преден Л/Преден Д: 100 вата
(на канал при 4 ома, 1 kHz)
SA-CT780:
Преден Л/Преден Д: 105 вата
(на канал при 4 ома, 1 kHz)
* HT-CT380/CT381: Жаковете 1, 2 и 3 са
еднакви. Няма значение кой от тях
използвате.
HT-CT780: Жак 1 поддържа протокола
HDCP 2.2. HDCP 2.2 е нова подобрена
технология за защита на авторското
право, която се използва за защита на
съдържание, като 4K филми.
Жаковете 2 и 3 са еднакви. Няма
значение кой от тях използвате.
** HT-CT780: Жакът HDMI OUT поддържа
протокола HDCP 2.2. HDCP 2.2 е нова
подобрена технология за защита на
авторското право, която се използва
за защита на съдържание, като 4K
филми.
Секция HDMI
Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация
версия 3.0
Изход
BLUETOOTH спецификация клас на
мощност 2
Максимален обхват на комуникация
Зрителна линия прибл. 10 м1)
Максимален брой устройства за
регистриране
9 устройства
Честотна лента
2,4 GHz лента
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Разгърнат спектър с честотно
прескачане)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Разширен профил за
аудиоразпространение)
AVRCP 1.3 (Профил за дистанционно
управление на аудио и видео)
Поддържани кодеци3)
SBC4), AAC5)
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на
семплиране 44,1 kHz)
1)
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова
печка, статично електричество,
безжичен телефон, чувствителност
при приемането, характеристики на
антената, операционна система,
софтуер и т.н.
2)
Профилите за BLUETOOTH стандарта
указват предназначението на
BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
3) Кодек: Формат на компресия и
преобразуване на аудиосигнал
4)
Кодек за подобхват
5)
Разширено аудиокодиране
Конектор
Тип A (19 пина)
41BG
Допълнителна информация
Входове
HDMI IN* 1/2/3
ANALOG IN
DIGITAL IN (телевизор)
Изходи
HDMI OUT** (ARC)
Секция BLUETOOTH
Секция на високоговорителите
преден Л/преден Д
Система от високоговорители
SA-CT380/CT381: Система от
високоговорители с пълен обхват,
тип акустична суспензия
SA-CT780: 2-посочна система от
високоговорители, акустична
суспензия
Високоговорител
SA-CT380/CT381: 60 мм, тип конус
SA-CT780:
Нискочестотен високоговорител:
60 мм, тип конус
Високочестотен
високоговорител:
19 мм тип мек купол
Обща информация
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
SA-CT380/CT381:
Включено: 37 W
В готовност: 0,3 W или по-малко
(в режим на пестене на енергия)
вижте стр. 23)
В готовност: 0,5 W или по-малко
(когато [S. THRU] (в готовностпропускане) е с настройка
[ON] (Вкл.): 6 W или по-малко)
SA-CT780:
Включено: 40 W
В готовност: 0,3 W или по-малко
(в режим на пестене на енергия)
вижте стр. 23)
В готовност: 0,5 W или по-малко
(когато [S. THRU] (в готовностпропускане) е с настройка
[ON] (Вкл.): 6 W или по-малко)
Размери (приблизително) (ш/в/д)
SA-CT380/CT381:
900 мм × 51 мм × 117 мм
(без скоби за монтиране на стена)
900 мм × 120 мм × 72 мм
(със скоби за монтиране на стена)
SA-CT780:
1030 мм × 55 мм × 117 мм
(без скоби за монтиране на стена)
1030 мм × 120 мм × 74 мм
(със скоби за монтиране на стена)
Тегло (прибл.)
SA-CT380/CT381: 2,4 кг
SA-CT780: 2,8 кг
42BG
Събуфер (SA-WCT380/
WCT381, SA-WCT780)
POWER OUTPUT (референтна)
SA-WCT380/WCT381:
100 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)
SA-WCT780:
120 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)
Система от високоговорители
Събуферна система, басрефлексна
Високоговорител
SA-WCT380/WCT381: 13 см, тип конус
SA-WCT780: 16 см, тип конус
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
SA-WCT380/WCT381:
Включено: 20 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко
SA-WCT780:
Включено: 30 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко
Размери (приблизително) (ш/в/д)
SA-WCT380/WCT381:
170 мм × 342 мм × 381 мм
(вертикален монтаж)
342 мм × 172 мм × 381 мм
(хоризонтален монтаж)
SA-WCT780:
191 мм × 382 мм × 390 мм
Тегло (прибл.)
SA-WCT380/WCT381: 6,6 кг
SA-WCT780: 7,9 кг
Секция на безжичния
предавател/приемник
Система от високоговорители
Спецификация за безжичен звук
версия 2.0
Честотна лента
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
Pi / 4 DQPSK
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Относно BLUETOOTH
комуникацията
43BG
Допълнителна информация
• BLUETOOTH устройствата трябва
да се използват в рамките на
около 10 метра (разстояние без
препятствия) едно от друго.
Ефективният обхват на
комуникация може да е по-малък
при следните условия:
– когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка има човек,
метален предмет, стена или друго
препятствие;
– места, на които има безжична
LAN мрежа;
– около микровълнови фурни,
докато се използват;
– места, на които възникват
електромагнитни вълни.
• BLUETOOTH устройствата
и безжичната LAN връзка
(IEEE 802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz).
При използване на BLUETOOTH
устройство близо до такова
с безжична LAN връзка може
да възникнат електромагнитни
смущения. Това може да доведе до
по-ниски скорости на прехвърляне
на данни, шум или невъзможност за
връзка. Ако това се случи,
пробвайте посочените по-долу
мерки за отстраняване на
проблема.
– Използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра от
устройството с безжична LAN
мрежа.
– Изключите захранването на
устройството за безжична LAN
мрежа, когато използвате
BLUETOOTH устройството
в рамките на 10 метра.
– Поставете тази система
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно до
друго.
• Излъчването на радиовълни на
тази система може да доведе до
смущения на работата на някои
медицински устройства. Тъй като
тези смущения може да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на системата и
BLUETOOTH устройството на
следните места:
– в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички
места, където може да има
запалими газове;
– близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
• Тази система поддържа функции
за защита, които отговарят на
спецификацията на BLUETOOTH, за
да се гарантира сигурна връзка при
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази защита обаче
може да не е достатъчна в
зависимост от обстановката и други
фактори, така че винаги бъдете
внимателни, когато извършвате
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH.
• Sony няма да носи каквато и да
е отговорност за щети или други
загуби, произтичащи от разкриване
на информация по време на
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH.
• Комуникацията чрез BLUETOOTH
не е непременно гарантирана при
всички BLUETOOTH устройства,
които имат същия профил като тази
система.
• BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на спецификацията на BLUETOOTH,
определена от Bluetooth SIG, Inc.,
и съответствието им трябва да е
удостоверено. Въпреки това дори
ако дадено устройство отговаря на
спецификацията на BLUETOOTH, е
възможно да има случаи, при които
поради характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH
устройството свързването да е
невъзможно или методите на
управление, извеждането на екрана
или работата да се различават.
• Може да възникне шум или звукът
да прекъсва в зависимост от
BLUETOOTH устройството, свързано
с тази система, средата на
комуникация или обкръжаващите
условия.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
ЛИЦЕНЗНО
СПОРАЗУМЕНИЕ С
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
ВАЖНО:
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА
ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ
С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ („ЛСКП“). КАТО
ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ
УСЛОВИЯТА НА ЛСКП. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ
УСЛОВИЯТА НА ЛСКП, НЕ МОЖЕТЕ ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА.
ЛСКП представлява юридическо
споразумение между вас и Sony
Corporation („SONY“). ЛСКП управлява
вашите права и задължения по
отношение на софтуера на SONY и/или
нейните лицензодържатели от трети
страни (включително свързаните фирми
на SONY) и техните съответни свързани
фирми (наричани общо „ТРЕТИ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ“) заедно с всякакви
актуализации/надстройки,
предоставени от SONY и разпечатани,
онлайн или друга електронна
документация за такъв софтуер, както
и всякакви файлове с данни, създадени
от работата на такъв софтуер (наричан
общо „СОФТУЕР“).
Въпреки изложеното по-горе, всеки
софтуер от СОФТУЕР, който има отделно
лицензно споразумение с крайния
потребител (включително, но не само
общ публичен лиценз на GNU и общ
публичен лиценз на Lesser/Library), ще
бъде включен към подобно приложимо
отделно лицензно споразумение с
крайния потребител вместо условията
на това ЛСКП в степента, нужна от
подобно отделно лицензно
споразумение с крайния потребител
(„ОТДЕЛЕН СОФТУЕР“).
44BG
ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА
СОФТУЕРЪТ е лицензиран, а не се
продава. СОФТУЕРЪТ е защитен от
законите за авторските права и от други
закони и договори за интелектуалната
собственост и международно договори.
АВТОРСКО ПРАВО
Всички права на собственост в и относно
СОФТУЕРА (включително, но не само
всякакви изображения, снимки,
анимация, видео, аудио, музика, текст
и „аплети“, включени с СОФТУЕРА) са
собственост на SONY или на една или
повече от ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Не можете да копирате, публикувате,
адаптирате, разпространявате,
да правите опит за извеждане на
изходния код, да подлагате на обратно
конструиране, декомпилирате или
разделяте на съставните му части който
и да е СОФТУЕР, независимо изцяло или
частично, или да създавате производни
продукти от СОФТУЕРА, освен ако не са
умишлено подпомогнати от СОФТУЕРА.
Не можете да модифицирате
или подправяте която и да е
функционалност на управление
на цифровите права на СОФТУЕРА.
Не можете да пренебрегвате,
модифицирате, осуетявате или
заобикаляте която и да е от функциите
или защитите на СОФТУЕРА или
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА
С МАТЕРИАЛИ С АВТОРСКИ
ПРАВА
СОФТУЕРЪТ може да има възможността
да бъде използван от вас за преглед,
съхранение, обработка и/или
използване на съдържание, създадено
от вас и/или трети страни. Подобно
съдържание може да е защитено от
законите за авторските права, други
закони и договори за интелектуалната
собственост и/или споразумения.
Съгласявате се да използвате СОФТУЕР
само в съответствие с всички закони
и споразумения, които са приложими
към подобно съдържание. Вие
потвърждавате и приемате, че SONY
може да предприеме съответните
мерки, за да защити авторските права
на съдържание, което е съхранявано,
обработвано или използвано от
СОФТУЕРА. Подобни мерки включват,
но не се ограничават само до,
броенето на честотата на архивиране
и възстановяване чрез определени
45BG
Допълнителна информация
SONY ви предоставя ограничен лиценз
за използване на СОФТУЕРА само във
връзка със свързаните ви устройства
(„УСТРОЙСТВО“) и само за ваша лична
употреба без търговска цел. SONY и
ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ изрично
запазват всички права на собственост
и интерес (включително, но не само
всички права на интелектуална
собственост) в и относно СОФТУЕРА,
които това ЛСКП не ви предоставят
изрично.
механизми, оперативно свързани със
СОФТУЕРА. Не можете да разделяте
отделните компоненти на СОФТУЕРА
за употреба върху повече от едно
УСТРОЙСТВО, освен ако изрично не
сте упълномощени за това от SONY.
Не можете да премахвате, променяте,
покривате или заличавате търговски
марки или надписи на СОФТУЕРА.
Не можете да споделяте,
разпространявате, давате или вземате
под наем, преотстъпвате, възлагате,
прехвърляте или продавате СОФТУЕРА.
Софтуерът, мрежовите услуги или други
продукти, различни от СОФТУЕРА, от
които зависи производителността на
СОФТУЕРА, могат да бъдат прекъснати
или прекратени по преценка на
доставчиците (доставчиците на софтуер,
доставчиците на услуги или SONY).
SONY и тези доставчици не гарантират,
че СОФТУЕРЪТ, мрежовите услуги,
съдържанието или други продукти ще
продължат да бъдат налични, или ще
работят без прекъсване или промяна.
функции на СОФТУЕРА, отказването за
приемане на молбата ви за активиране
на възстановяването на данни, както и
прекратяването на това ЛСКП в случай
на незаконно използване на СОФТУЕРА
от ваша страна.
УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЪЩО ТАКА, ЧЕ
СОФТУЕРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН
ЗА УПОТРЕБА СЪС СЪДЪРЖАНИЕ,
НАЛИЧНО ЧРЕЗ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ
УСЛУГИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ („УСЛУГА ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ“). ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
УСЛУГАТА И ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ СА
ОБЕКТ НА УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА
НА ТАЗИ УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ.
АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ,
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ЩЕ ВИ
БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО. Вие потвърждавате
и приемате, че определено съдържание
и услуги, налични чрез СОФТУЕРА, могат
да бъдат предоставени от трети страни,
върху които SONY няма контрол.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГА ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ ИЗИСКВА ИНТЕРНЕТ
ВРЪЗКА. УСЛУГАТА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКЪСНАТА ПО ВСЯКО
ВРЕМЕ.
ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
И УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Вие потвърждавате и приемате, че
достъпът до определени функции на
СОФТУЕРА може да изискват интернет
връзка, за което носите лична
отговорност. Освен това носите лична
отговорност за плащането на трети
страни на такси, свързани с интернет
връзката ви, включително, но не само
доставчик на интернет услуги или
разноски за време за разговори.
Работата на СОФТУЕРА може да
е ограничена или забранена,
в зависимост от възможностите,
честотния диапазон или техническите
ограничения на интернет връзката ви.
Осигуряването, качеството и защитата
на подобна интернет свързаност са
лична отговорност на третата страна,
предоставяща подобна услуга.
46BG
ИЗНОС И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Вие се съгласявате да спазвате всички
приложими ограничения и разпоредби
за износ и повторен износ на региона
или държавата, в която се намирате,
както и да не прехвърляте или
упълномощавате прехвърлянето на
СОФТУЕРА в забранена държава или по
друг начин в нарушение на подобни
ограничения или разпоредби.
ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК
СОФТУЕРЪТ не е защитен от грешки
и не е проектиран, произведен или
предназначен за употреба или
препродажба като оборудване за
онлайн контрол в опасни среди,
изискващи безотказна работа, като
например работата на ядрени централи,
навигационни или комуникационни
системи за летателни апарати, контрол
на въздушния трафик, директни
животоподдържащи устройства или
оръжейни системи, при които
неизправност в СОФТУЕРА би могла да
доведе до смърт, нараняване или тежки
физически увреждания или щети на
околната среда („ДЕЙНОСТИ С ВИСОК
РИСК“). SONY, всяка от ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ и техните съответни
свързани фирми изрично отхвърлят
всякаква пряка или косвена гаранция,
отговорност или условие на
съответствие за ДЕЙНОСТИТЕ
С ВИСОК РИСК.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ
ЗА СОФТУЕРА
Вие изрично потвърждавате и
приемате, че използването на
СОФТУЕРА е на ваша собствена
отговорност и вие сте отговорни за
използването на СОФТУЕРА. СОФТУЕРЪТ
е предоставен „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“
без гаранция, отговорност или каквито
и да са условия.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА
ОТГОВОРНОСТТА
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ (За целите на този раздел
SONY и всяка от ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ ще бъдат наричани общо
„SONY“) НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
НИКАКВИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ
ЩЕТИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАРУШАВАНЕТО
НА КОЯТО И ДА Е ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА
ГАРАНЦИЯ, НА НАРУШАВАНЕТО НА
ДОГОВОР, НА НЕБРЕЖНОСТ, НА
ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НА
КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ,
СВЪРЗАНА СЪС СОФТУЕРА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВИ
ЩЕТИ, ПРОИЗТЕКЛИ ОТ ЗАГУБА НА
ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА
ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ
КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН С НЕГО ХАРДУЕР,
ВРЕМЕ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА
ДАЛИ НЯКОЙ ОТ ТЯХ Е БИЛ УВЕДОМЕН
ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЦЯЛАТА ИМ ОБЩА
ОТГОВОРНОСТ ПО СИЛАТА НА КОЯТО И
ДА Е КЛАУЗА НА НАСТОЯЩОТО ЛСКП ЩЕ
БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ДЕЙСТВИТЕЛНО
ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ЗА ПРОДУКТА.
НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ
ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО
НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ И
ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ
ОГРАНИЧАВАНЕ НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯ
ЗА ВАС.
УСТНАТА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЛИ СЪВЕТИ, ДАВАНИ ОТ SONY ИЛИ ОТ
УПЪЛНОМОЩЕН НЕИН ПРЕДСТАВИТЕЛ,
НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ, ОТГОВОРНОСТ
ИЛИ УСЛОВИЕ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН
НЕ УВЕЛИЧАВАТ ОБХВАТА НА ТАЗИ
ГАРАНЦИЯ. АКО СОФТУЕРЪТ Е
ДЕФЕКТЕН, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ
РАЗХОДИ ПО НУЖНОТО СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА.
НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ
ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ
СЕ ГАРАНЦИИ И ТЕЗИ ИЗКЛЮЧВАНИЯ
НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
47BG
Допълнителна информация
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ (За целите на този раздел
SONY и всяка от ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ ще бъдат наричани общо
„SONY“) ОТХВЪРЛЯТ ИЗРИЧНО ВСИЧКИ
ГАРАНЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ
УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ
И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
SONY НЕ ГАРАНТИРА, НЕ СЪЗДАВА
УСЛОВИЯ И НЕ ИЗКАЗВА ТВЪРДЕНИЯ,
ЧЕ (A) ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ
СЕ В СОФТУЕРА, ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА
ИЗИСКВАНИЯТА ВИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ БЪДАТ
АКТУАЛИЗИРАНИ, (B) РАБОТАТА НА
СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ ПРАВИЛНА,
БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ
ЕВЕНТУАЛНИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ
КОРИГИРАНИ, (C) СОФТУЕРЪТ НЯМА ДА
ПОВРЕДИ ДРУГ СОФТУЕР, ХАРДУЕР ИЛИ
ДАННИ, (D) СОФТУЕР, МРЕЖОВИ УСЛУГИ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРНЕТ) ИЛИ
ПРОДУКТИ (РАЗЛИЧНИ ОТ СОФТУЕРА),
ОТ КОИТО ЗАВИСИ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СОФТУЕРА,
ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ НАЛИЧНИ,
БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ БЕЗ
МОДИФИКАЦИИ И (E) ОТНОСНО
УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА ПО
ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВАТА
ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ
ИЛИ ДРУГИ.
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНА
АКТУАЛИЗАЦИЯ
От време на време SONY или ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ може
автоматично да актуализират или
модифицират СОФТУЕРА, включително,
но не само, за целите на подобрението
на функциите за защита, коригирането
на грешки и подобрението на функции
по същото време, по което вие работите
със сървърите на SONY или ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ. Подобни
актуализации или модификации може
да изтрият или променят естеството на
функциите или други аспекти на
СОФТУЕРА, включително, но не само,
функции, на които разчитате. Вие
потвърждавате и приемате, че подобни
действия може да възникнат по
преценка на SONY и че SONY може да
уговори продължителната употреба на
СОФТУЕРА при инсталация от ваша
страна и приемане на подобна
актуализация или модификация.
Всякакви актуализации/модификации
ще се считат, че са и ще представляват
част от СОФТУЕРА за целите на това
ЛСКП. Приемайки това ЛСКП, вие се
съгласявате на такава актуализация/
модификация.
ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ,
ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВО,
ДЕЛИМОСТ
ЛСКП и декларацията за поверителност
на SONY, всяко едно от които се изменят
и модифицират от време на време,
заедно съставляват цялото
споразумение между вас и SONY по
отношение на СОФТУЕРА. Неуспехът на
SONY да упражни или приложи всяко
право или клауза от това ЛСКП не
представлява отказване от подобно
право или клауза. Ако някоя част от това
ЛСКП е невалидно, незаконно или
неприложимо, тази клауза ще бъде
приложена в максималния си разрешен
размер, за да запази смисъла на това
ЛСКП и другите части остават в пълна
сила и ефект.
48BG
ПРИЛОЖИМО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
И ЮРИСДИКЦИЯ
Конвенцията на Обединените нации
относно договорите за международна
продажба на стоки не е приложима
към това ЛСКП. Това ЛСКП ще бъде
уреждано спрямо законите на Япония,
без да се вземат предвид противоречия
на законови разпоредби. Всеки спор,
произтичащ от настоящото ЛСКП, ще
бъде разглеждан изключително от
окръжния съд на Токио в Япония и
страните с настоящото дават съгласието
си за това.
ВАЛИДНИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТ
МЕРКИ
Независимо всичко, твърдящо
обратното в това ЛСКП, вие
потвърждавате и приемате, че всяко
нарушение или несъответствие с това
ЛСКП ще причини непоправими вреди
на SONY, за което паричните
обезщетения не са приложими, и се
съгласявате с това SONY да получи
всякакво съдебно или валидно по
справедливост обезщетение, което
SONY счете за нужно или уместно за
такива обстоятелства. SONY може и да
предприеме законни и технически
мерки, за да предотврати нарушаването
му и/или да приложи това ЛСКП,
включително, но не само, незабавно
прекратяване на вашата употреба на
СОФТУЕРА, ако SONY счита по своя
преценка, че нарушавате или
възнамерявате да нарушите това ЛСКП.
Тези мерки са в допълнение към
всякакви други мерки, които SONY може
да има право да предприеме по закон,
по валидност на справедливост или по
силата на договор.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Без това да засяга другите й права,
SONY може да прекрати това ЛСКП,
ако не спазвате някои от условията му.
В случай на такова прекратяване трябва
да прекратите всякаква употреба и да
унищожите всички копия на СОФТУЕРА.
ИЗМЕНЕНИЕ
Допълнителна информация
SONY ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ПО СВОЯ
ПРЕЦЕНКА ДА ИЗМЕНЯ УСЛОВИЯТА НА
ТОВА ЛСКП, КАТО ПУБЛИКУВА ИЗВЕСТИЕ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАН УЕБСАЙТ НА SONY,
ЧРЕЗ ИМЕЙЛ ИЗВЕСТИЕ КЪМ ИМЕЙЛ
АДРЕС, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ВАС, ЧРЕЗ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ КАТО
ЧАСТ ОТ ПРОЦЕС, В КОЙТО ПОЛУЧАВАТЕ
АКТУАЛИЗАЦИИ/НАДСТРОЙКИ ИЛИ
ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЗАКОННО
ПРИЕТИ ФОРМИ НА ИЗВЕСТИЕ. Ако
не сте съгласни с изменението, трябва
незабавно да се свържете със SONY
за инструкции. Ако продължите да
използвате СОФТУЕРА след датата на
влизане в действие на такова известие,
това ще се счита като съгласие от ваша
страна да се обвържете с изменението.
ТРЕТИ СТРАНИ-БЕНЕФИЦИЕНТИ
Всяка ТРЕТА СТРАНА-ДОСТАВЧИК е
изрично предназначен бенефициент на
трета страна и има правото да прилага
всяка разпоредба от това ЛСКП по
отношение на СОФТУЕРА на тази страна.
Ако имате въпроси относно това ЛСКП,
можете да се свържете със SONY, като
пишете на SONY на приложимия адрес
за контакт за всеки регион или държава.
Авторско право © 2014 Sony Corporation.
49BG
©2015 Sony Corporation
4-565-123-22(1) (BG)
Download PDF

advertising