Sony | HT-ZF9 | Sony HT-ZF9 3.1-канална компактна тонколона с Dolby Atmos®/DTS:X™ и WI-FI/Bluetooth® технология | HT-ZF9 Кратко ръководство за работа и настройка

1
Съдържание на комплекта
Лентова тонколона (1)
Събуфер (1)
Дистанционно управление (1)
Решетка (1)
Оптичен цифров кабел (1)
Батерии R03 (размер AAA) (2)
ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ
НА СТЕНА (1)
Скоба за монтаж на стена (2),
винт (2)
Инструкции за работа
Свързване с телевизор и други устройства
Има ли HDMI IN жакове с етикет "ARC" на Вашия телевизор?
ДА
НЕ
Ръководство за стартиране
(този документ)
Ръководство за стартиране
BG
Компактна тонколона: HT-ZF9
Blu-ray Disc плейър,
кабелен или
сателитен
приемник и др.
Blu-ray Disc™
плейър, кабелен
или сателитен
приемник и др.
Направете справка с инструкциите за
работа (отделен документ) за следните
методи за свързване на телевизора.
Позиция за монтаж
: Видеосигнал
: Видеосигнал
: Аудио сигнал
: Аудио сигнал
Свързване на телевизор от Sony с BLUETOOTH
функция безжично
Свързване на 4K телевизор и 4K устройства
Събуфер
Лентова
тонколона
Използвайте високоскоростен HDMI кабел с Ethernet (не е приложен), за да свържете HDMI IN жака на Вашия телевизор и HDMI
OUT (TV (ARC)) жака на лентовия високоговорител.

Забележка
Свързване на телевизор с аналогов аудио кабел
HDMI OUT
TV (ARC)
Ръководство за стартиране (този документ) разяснява как да
свържете лентовия високоговорител и телевизора чрез HDMI кабел.
•Проверете дали кабелът е добре поставен.
•Когато телевизорът не разполага с HDMI IN жак с етикет "ARC", Вие също трябва да свържете телевизора и лентовия високоговорител чрез
оптичния цифров кабел (приложен), според инструкциите в стъпка . Няма да има изходен звук от телевизора, ако телевизорът и лентовия
високоговорител са свързани само чрез HDMI кабел.
•Не използвайте кабел, който е достатъчно широк, за да докосва корпуса на лентовия високоговорител. В случай, че използвате подобен кабел,
зоната на конектора ще се претовари и може да прекъсне картината или да доведе до неизправност.
•За да гледате 4K видео съдържание, вижте „Свързване на 4K телевизор и 4K устройства“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
Използвайте HDMI кабел (не е включен в комплекта) за свързване на HDMI OUT жак на устройството и жака HDMI IN 1 или HDMI IN
2 на лентовия високоговорител.

Забележка
Забележка
•Не поставяйте магнитни карти върху или близо до системата.
•Не покривайте горната част на лентовия високоговорител с предмети като рамка на телевизора и т.н.
Безжичните функции може да станат нестабилни.
•Не поставяйте метални предмети около системата. Безжичните функции може да станат нестабилни.
За да инсталирате лентовата тонколона на стена
Вижте "Монтиране на лентовия високоговорител или на задния високоговорител на стена"
в Инструкциите за работа (отделен документ).
HDMI IN
1/2

•Проверете дали кабелът е добре поставен.
•За да гледате 4K видео съдържание, вижте „Свързване на 4K телевизор и 4K устройства“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
Съвет
•Когато устройства, например Blu-ray Disc плейър, приемник за кабелна телевизия или сателитен приемник, са свързани в момента към
телевизора, разкачете устройството от телевизора и го свържете към лентовия високоговорител за възпроизвеждане на висококачествен
съраунд звук.
Когато няма HDMI IN жак с етикет "ARC" на Вашия телевизор, използвайте оптичния цифров кабел (приложен), за да свържете
оптичен изходен жак на Вашия телевизор и жака TV IN (OPT) на лентовия високоговорител.
Забележка
TV IN
(OPT)
•Проверете формата на конекторите на оптичния цифров кабел и жаковете на телевизора и лентовия високоговорител. Поставете конекторите в
жаковете в правилните посоки. Ако поставите със сила конекторите в грешните посоки, конекторите и жаковете може да се повредят.
Продължава на
задната страница
4-727-534-31(1)
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
2
Забележка
Подготовка на дистанционното управление
•В зависимост от реда, в който сте свързали телевизора и системата, системата може да бъде заглушена и на предния панел на дисплея на лентовия високоговорител да се
показва "MUTING". Ако се случи това, включете първо телевизора, след това системата.
6
3
Насладете се на завладяващо усещане за обемен звук
VERTICAL S.
Включване на телевизора
 +/–
SW  +/–
включено
Натиснете VERTICAL S. на дистанционното управление на системата.
Насладете се на филми, музика и много повече със звук, който изпълва цялата стая, обгръщайки Ви от всички посоки.
Настройте силата на звука.
Регулирайте силата на звука на лентовия високоговорител, като натиснете  +/− на дистанционното управление на системата.
Регулирайте силата на звука на събуфера, като натиснете SW  +/− на дистанционното управление на системата.
4
Забележка
Включване на системата
•Съраунд ефектът се различава в зависимост от източника на звук.

/
Индикатор за
захранване (зелен)
Как да извеждате екрана за работа на системата на телевизора

Извършете Easy Setup за извеждане на системното меню на телевизора.
Натиснете HOME на дистанционното управление на системата.
На телевизионния екран се показва екранът „Easy Setup“.
Ако екранът Easy Setup не се покаже, използвайте дистанционното управление на телевизора, за да превключите входа TV към жака HDMI IN, към който е свързана системата.
Изберете езика, който желаете за екранния дисплей на системата.
Направете настройки, като следвате екранните инструкции.
Свържете шнура на променливотоковото захранване (проводник към електрическата мрежа) на лентовия високоговорител и събуфера към
променливотоковия контакт (проводник към електрическата мрежа).
Дистанционното управление на системата не работи, докато "HELLO" на дисплея на предния панел на лентовия високоговорител не изчезне.
Натиснете  (захранване) на дистанционното управление на системата.
"TV" се показва на дисплея на предния панел на лентовия високоговорител.
Отстраняване на неизправности
Проверете дали индикаторът за захранване на събуфера свети в зелено.
Ако индикаторът за захранване на събуфера светне в зелено, връзката с лентовия високоговорител е завършена.
Ако не, вижте „Събуфер“ в „Отстраняване на неизправности“в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
5
От системата не се извежда звук от телевизора или на телевизора не се показва изображение.
•Натиснете TV на дистанционното управление на системата, за да изберете входа TV. "TV" се показва на дисплея на предния панел на лентовия високоговорител.
•Уверете се, че входът и изходът на HDMI жаковете на системата са правилни.
•Извадете кабелите, които са свързани между телевизора и системата, след което ги свържете отново плътно. Изключете шнуровете за променливотоково захранване на телевизора и системата от изводите за
променлив ток (мрежово захранване), след което ги свържете отново.
•Когато система и телевизорът са свързани чрез HDMI кабел, активирайте функцията Control за HDMI на телевизора. За подробности за настройките на телевизора вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с него. За повече информация относно функцията Control за HDMI направете справка с инструкциите за работа (отделен документ).
•Проверете настройката на звука на телевизора. Когато телевизорът е конфигуриран да извежда звука от високоговорителите на телевизора, променете настройката да извежда звука от външните
високоговорители.
Слушане на звук
От устройството, свързано към системата, не се извежда картина или звук.
HDMI1
TV
HDMI2
Превключвател
за TV вход
•Натиснете един от бутоните за вход (TV, HDMI1, HDMI2, BLUETOOTH или ANALOG) на дистанционното управление на системата, за да изберете желания вход. Типът вход, който отговаря на избрания вход, се показва
в дисплея на предния панел на лентовия високоговорител.
•Уверете се, че входът и изходът на HDMI жаковете на системата са правилни.
•Разкачете кабелите, свързани към системата, след което ги свържете отново. Проверете дали кабелите са добре поставени.
Дистанционното управление на телевизора не работи.
•Когато лентовата тонколона препречва сензора за дистанционно управление на телевизора, дистанционното му управление може да не работи. В такъв случай задайте [IR-Repeater] на [On]. Можете да
управлявате телевизора с дистанционното управление на телевизора. За подробности вижте "Когато дистанционното управление на телевизора не работи" в инструкциите за работа (отделен документ).
Няма звук или само много тих звук се чува от събуфера.
•Натиснете SW  + на дистанционното управление на системата, за да усилите силата на звука на събуфера.
•Проверете дали индикаторът за захранване на събуфера свети в зелено. Ако индикаторът за захранване не светва, направете справка със "Събуфер" в "Отстраняване на неизправности" в инструкциите за работа
(отделен документ).
Ако проблемът не е решен, въпреки че сте опитали мерките по-горе, вижте „Отстраняване на неизправности“ в инструкциите за експлоатация (отделен документ).
За да слушате звука на телевизора
Изберете желания вход чрез дистанционното управление на телевизора.
Екранът превключва на телевизионно предаване и звукът от телевизора се
извежда от системата.
Ако на предния панел на лентовия високоговорител не се показва "TV", натиснете
TV на дистанционното управление на системата, за да изберете входа TV. "TV" се
показва на дисплея на предния панел на лентовия високоговорител.
За да слушате звука от устройство, което е свързано към HDMI IN
жака на лентовия високоговорител
Включете свързаното устройство. След това използвайте дистанционното
управление на телевизора, за да превключите настройката за вход на
телевизора към жака HDMI IN, към който е свързана системата.
Натиснете HDMI1 или HDMI2 на дистанционното управление на системата
в зависимост от HDMI жака, към който е свързано устройството.
"HDMI1" или "HDMI2" се показват на дисплея на предния панел на лентовия
високоговорител и звукът от свързаното устройство се извежда от системата.
Download PDF

advertising