Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2.1-канална компактна тонколона с Bluetooth® технология Инструкции за експлоатация

Лентова тонколона
Инструкции за експлоатация
HT-CT180
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворени пространства, като
например полица за книги или
вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството
на въздействието на открити
източници на пламък (например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или
токов удар, избягвайте капене
или разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Съобщение за потребителите:
Следната информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитванията относно
съответствието на продукта,
базирано на законодателството
на Европейския съюз, трябва
да бъдат отправяни към
упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси, свързани с обслужването
или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване
или гаранция.
Уредът не е изключен от
електрическата мрежа, докато
е свързан към електрически контакт,
дори и самият уред да е изключен.
Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда от
електрическата мрежа, включете го
към леснодостъпен контакт. Ако
забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете
щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като
например слънце и огън.
За употреба само на закрито.
За лентовата тонколона
Табелката се намира от долната
страна.
2BG
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите
съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите
от Европейския
съюз и други
страни в Европа
със системи
за разделно
събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той
не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това той
трябва да бъде предаден в подходящ
пункт за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат
при неподходящо изхвърляне
на този продукт. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Само за
Европа
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи
за живак (Hg) или олово (Pb)
са добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния
му период в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
3BG
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Авторски права
и търговски марки
Тази система е оборудвана Dolby*
Digital Surround System.
* Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Dolby и символът „двойно
D“са търговски марки на
Dolby Laboratories.
Логотипите BLUETOOTH®
и маркировката с тази дума
са регистрирани търговски
марки, притежавани от Bluetooth SIG,
Inc., и използването им от
Sony Corporation е по лиценз.
Знакът N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други
държави.
Android™ е търговска марка
на Google Inc.
„ClearAudio+“ е търговска марка
на Sony Corporation.
Останалите търговски марки
и търговски имена са собственост
на съответните им притежатели.
4BG
Относно тези
Инструкции за
експлоатация
• Указанията в тези Инструкции
за експлоатация описват бутоните
за управление на дистанционното
управление. Можете също да
използвате бутоните за управление
на основното устройство, ако са със
същите или подобни имена като
тези на дистанционното
управление.
• Някои илюстрации са представени
като концептуални чертежи и може
да се различават от действителния
продукт.
Съдържание
Свързване  Ръководство за стартиране (отделен документ)
Относно тези Инструкции
за експлоатация ................. 4
Слушане
Слушане на звук от телевизор,
кабелен/сателитен
приемник и др. .................. 6
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство ..... 6
Корекция на звука
Удоволствие от звукови
ефекти ..................................7
BLUETOOTH функции
Слушане на музика
от BLUETOOTH
устройство .......................... 8
Включване и изключване
на BLUETOOTH
функцията ..........................10
Настройване на режима
на готовност на
BLUETOOTH ........................10
Други функции
Активиране на функцията
Secure Link .........................10
Функция за автоматичен
режим на готовност .........10
Монтиране на лентовата
тонколона на стена ...........11
Допълнителна информация
Предпазни мерки ................... 12
Отстраняване на
неизправности .................. 13
Указател за частите
и бутоните за
управление ........................ 17
Поддържани
аудиоформати ................. 20
Спецификации ....................... 20
Относно BLUETOOTH
комуникацията ..................22
5BG
Слушане
Слушане на звук от
телевизор, кабелен/
сателитен приемник
и др.
Натиснете бутона за вход на жака,
към който сте свързали
устройството, от което искате
да слушате.
Индикторът на избраното
устройство светва.
Бутон OPTICAL
Телевизор, който е свързан към жака
OPTICAL
Бутон ANALOG
Аналогово устройство, което е свързано
към жака ANALOG
Бутон
(BLUETOOTH)
BLUETOOTH устройство, което
поддържа A2DP
Съвет
• Ако натиснете INPUT на лентовата
тонколона, устройството се променя
циклично, както следва:
OPTICAL  ANALOG  BLUETOOTH
6BG
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство
Вижте „BLUETOOTH функции“ (стр. 8).
Задаване на режим на глас
Корекция на звука
Удоволствие от звукови
ефекти
Избор на звукови ефекти
Натиснете SURROUND
неколкократно по време
на възпроизвеждане.
Съраунд ефектите се променят
циклично, както следва:
CLEARAUDIO+  SURROUND
включен  SURROUND изключен
CLEARAUDIO+
Автоматично се избира настройка на
звука, подходяща за източника на звука.
Индикаторът CLEARAUDIO+ светва.
Натиснете VOICE.
Индикаторът ANALOG премигва
два пъти.
За да деактивирате режима на глас,
натиснете отново VOICE. Индикаторът
OPTICAL премигва два пъти.
Избор на звук от
многоканален звук
(двоен моносигнал)
Можете да слушате многоканален
звук, когато системата получава
Dolby Digital многоканален сигнал.
Натиснете неколкократно AUDIO.
Каналът се променя циклично,
както следва:
Основен  Вторичен 
Основен/вторичен
SURROUND включен
Звукът се възпроизвежда със съраунд
ефекти. Индикаторът SURROUND светва.
Основен
Извежда се само основният канал.
Индикаторът OPTICAL премигва два пъти.
SURROUND изключен
Входящият сигнал се смесва до 2 канала.
Индикаторите CLEARAUDIO+ и SURROUND
угасват.
Вторичен
Извежда се само вторичният канал.
Индикаторът ANALOG премигва два пъти.
Задаване на нощен режим
Основен/вторичен
Основният звук се извежда от левия
високоговорител, а вторичният – от
десния високоговорител. Индикаторите
OPTICAL и ANALOG премигват два пъти.
Звукът се възпроизвежда подобрен
със звукови ефекти и яснота
на диалога.
Натиснете NIGHT.
Индикаторът ANALOG премигва
два пъти.
За да деактивирате нощния режим,
натиснете отново NIGHT.
Индикаторът OPTICAL премигва
два пъти.
7BG
Слушане/Корекция на звука
За да зададете звукови ефекти,
натиснете един от бутоните за
звукови ефекти на дистанционното
управление.
Режимът на глас помага диалогът
да се чува по-ясно.
Настройване на Dolby DRC
(Управление на
динамичния диапазон)
Полезно е за гледане на филми
при ниско ниво на силата на звука.
DRC се прилага за Dolby Digital
източници.
BLUETOOTH функции
Слушане на музика
от BLUETOOTH
устройство
Задръжте натиснат бутона AUDIO за
5 секунди, след това бутона VOICE
за 5 секунди, за да включите
или изключите Dolby DRC.
Включено
Компресира звука в съответствие
с информацията в съдържанието.
Индикаторът ANALOG премигва два пъти.
Изключено
Звукът не се компресира. Индикаторът
OPTICAL премигва два пъти.
Сдвояване на тази система
с BLUETOOTH устройство
Сдвояването е процесът, нужен
за създаване на връзка между
BLUETOOTH устройства, за да бъде
възможна безжичната връзка. Трябва
да сдвоите устройство със системата,
преди да започнете да я използвате.
След като BLUETOOTH устройствата
бъдат сдвоени, няма нужда от
повторно сдвояване.
1
2
3
8BG
Натиснете PAIRING на
лентовата тонколона.
Индикаторът BLUETOOTH (син)
мига бързо по време на
BLUETOOTH сдвояване.
Включете BLUETOOTH
функцията на BLUETOOTH
устройството, потърсете
устройства и изберете
„HT-CT180“.
Ако се изисква парола,
въведете „0000“.
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети.
Връзката е установена.
1
Забележка
• Можете да сдвоите до
8 BLUETOOTH устройства. Ако
бъде сдвоено 9-о BLUETOOTH
устройство, то ще замени
устройството, което е било
свързано най-отдавна.
Слушане на музика
от регистрираното
устройство
3
4
Натиснете
Забележки
• Приложението може да не
е налице в някои държави/
региони.
• В зависимост от BLUETOOTH
устройството тази операция
може да не е нужна.
(BLUETOOTH).
На BLUETOOTH устройството
изберете „HT-CT180“.
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети.
BLUETOOTH функции
1
2
Изтеглете, инсталирайте
и стартирайте приложението
„NFC Easy Connect“.
2
Допрете до маркировката N
на лентовата тонколона
BLUETOOTH устройството.
Стартирайте
възпроизвеждането на
BLUETOOTH устройството.
Свързване към BLUETOOTH
устройство чрез
функциите с едно
докосване (NFC)
Като държите съвместимо с NFC
BLUETOOTH устройството в близост
до маркировката N на системата,
тя и BLUETOOTH устройството
ще продължат сдвояването
и установяването на BLUETOOTH
връзка автоматично.
3
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети.
Връзката е установена.
Забележки
• Можете да се свържете само едно
устройство към даден момент.
• В зависимост от устройството ви може
да е нужно да включите NFC функцията
предварително. Вижте инструкциите
за експлоатация на устройството си.
Съвет
Съвместими устройства
Смартфони, таблети и музикални
плейъри с вградена функция NFC
(операционна система: Android 2.3.3
или по-нова, с изключение
на Android 3.x)
• Ако сдвояването и BLUETOOTH
свързването са неуспешни, направете
посоченото по-долу.
– Стартирайте отново „NFC Easy
Connect“ и преместете бавно
BLUETOOTH устройството над
маркировката N.
– Ако използвате калъф за BLUETOOTH
устройството, който се предлага
в търговската мрежа, свалете го.
9BG
Включване
и изключване
на BLUETOOTH
функцията
Задръжте натиснат бутона
SURROUND за 5 секунди, след това
бутона CLEARAUDIO+ за 5 секунди.
Включено: индикаторът ANALOG
премигва два пъти.
Изключено: индикаторът OPTICAL
премигва два пъти.
Забележка
• Ако зададете настройката на
„Off“ (Изкл.), BLUETOOTH функцията
ще бъде деактивирана.
Други функции
Активиране на
функцията Secure Link
Можете да определите безжичната
връзка за свързване на лентовата
тонколона и събуфера, чрез
функцията Secure Link. Тази
функция може да помогне за
предотвратяването на смущения,
ако използвате няколко безжични
продукта или ако съседите ви
използват безжични продукти.
1
2
Настройване на
режима на готовност
на BLUETOOTH
Когато системата има информация за
сдвояване, тя е в режим на готовност
на BLUETOOTH дори когато
е изключена.
Задръжте в натиснато положение
STANDBY за 5 секунди.
Включено: индикаторът ANALOG
премигва два пъти.
Изключено: индикаторът OPTICAL
премигва два пъти.
Забележка
• По време на режим на готовност
на BLUETOOTH, консумацията на
електроенергия в режим на готовност
се увеличава.
10BG
Натиснете LINK на задната
част на събуфера.
Ще чуете звуков сигнал
от събуфера.
Задръжте в натиснато
положение PAIRING на
лентовата тонколона за
5 секунди и след това VOL –
за 5 секунди.
Индикаторите OPTICAL и ANALOG
премигват последователно.
Когато лентовата тонколона
бъде свързана към събуфера,
индикаторите спират да мигат.
Ако връзката е неуспешна,
индикаторите светват за
5 секунди. Опитайте отново
горната операция.
Функция за
автоматичен режим
на готовност
Системата влиза автоматично
в режим на готовност, когато
в продължение на 20 минути не
работите с нея и тя не получава
входен сигнал.
Монтиране на
лентовата тонколона
на стена
2
Затегнете винтовете към
два профила в стената.
Винтовете трябва да се подават
на 8 до 9 мм.
560 мм
Можете да монтирате лентовата
тонколона на стена.
Забележки
1
8 до 9 мм
3
Закачете лентовата тонколона
върху винтовете.
Подравнете отворите на
гърба на лентовата тонколона
с винтовете, след което окачете
устройството на двата винта.
Подгответе винтове (не са
включени в комплекта), които
са подходящи за отворите на
гърба на лентовата тонколона.
4 мм
Повече от 30 мм
4,6 мм
9 мм
Отвор на гърба на лентовата тонколона
11BG
Други функции
• Подгответе винтове (не са включени
в комплекта), които са подходящи за
материала и здравината на стената.
Тъй като стената от гипсокартон
е особено крехка, закрепете винтовете
здраво към два профила в носещата
греда. Монтирайте лентовата
тонколона хоризонтално, като
я закрепите с винтове в профилите
към плоска част на стената.
• Възложете монтажа на търговец на
Sony или на лицензирани изпълнители
и обърнете специално внимание на
безопасността по време на монтажа.
• Sony няма да носи отговорност за
инциденти или щети, причинени от
неправилен монтаж, недостатъчна
здравина на стената, неправилно
поставяне на винтовете или
природно бедствие и т.н.
Относно поставянето
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Относно безопасността
• Ако в системата попадне твърд
предмет или се излее течност,
изключете я от електрическата мрежа
и я предайте за проверка на
квалифициран персонал, преди
да я използвате отново.
• Не се качвайте върху лентовата
тонколона и събуфера, тъй като може
да паднете и да се нараните или да
причините повреда на системата.
Относно източниците
на захранване
• Преди работа със системата проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на долната страна на
лентовата тонколона.
• Ако няма да използвате системата
дълго време, я изключете от стенния
контакт (електрическата мрежа).
За да изключите захранващия кабел,
хванете щепсела. Никога не дърпайте
кабела.
• Единият шип на щепсела е по-широк от
другия от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по
един-единствен начин. Ако не можете
да вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от когото
сте закупили оборудването.
• Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Относно загряването
Въпреки че системата загрява по време
на работа, това не е неизправност.
Ако използвате тази система при високо
ниво на сила на звука, температурата
в задната и долната й част се повишава
значително. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте системата.
12BG
• Поставете системата на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване
на температурата и да удължите
живота й.
• Не поставяйте системата близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични
вибрации.
• Не слагайте върху задната част
на лентовата тонколона и събуфера
нищо, което може да блокира
вентилационните отвори и да
предизвика повреда.
• Ако системата се използва заедно
с телевизор, видеомагнетофон или
магнетофон, може да се появи шум,
както и да се влоши качеството на
картината. В такъв случай поставете
системата далече от тези уреди.
• Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхност, която е
била специално обработена (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може
да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
• Старайте се да избягвате всякакви
възможни повреди, причинени от
ъглите на лентовата тонколона или
събуфера.
Относно работата
Преди да свържете друго оборудване,
уверете се, че сте изключили системата
и сте извадили захранващия кабел
от контакта.
Ако забележите нередности
в цветовете на телевизионен
екран наблизо
Нередности в цветовете може да се
наблюдават при определени видове
телевизори.
• Ако забележите нередност
в цветовете...
Изключете телевизора, след което го
включете отново след 15 до 30 минути.
• Ако отново забележите нередност
в цветовете...
Поставете системата на по-голямо
разстояние от телевизора.
Относно почистването
Почиствайте системата с мека суха
кърпа. Не използвайте никакви видове
абразивни гъби, почистващи прахове
или разтворители, като например спирт
или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Ако имате някои от следните
затруднения, докато използвате
системата, използвайте това
ръководство за отстраняване на
неизправности, за да ги разрешите,
преди да го изпратите за ремонт.
Ако проблемът продължи, се
консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Когато заявите ремонт, не забравяйте
да донесете лентовата тонколона
и събуфера, дори ако изглежда,
че само едното устройство има
проблеми.
Обща информация
Захранването не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел е свързан добре.
Системата не работи нормално.
 Изключете захранващия кабел от
електрическия контакт, след
което го свържете отново след
няколко минути.
Системата не извежда звук
от телевизора.
 Натиснете бутона за вход на жака,
към който сте свързали
телевизора (стр. 6).
 Проверете извеждането на звук
от телевизора. За настройките на
телевизора вижте инструкциите
му за експлоатация.
 Усилете звука на телевизора
или отменете заглушаването.
 Ако не се извежда звук от жака
за цифров оптичен изход или
телевизорът няма такъв,
свържете кабелния или
сателитния приемник директно
към жака OPTICAL на системата.
Звукът се извежда както от
системата, така и от телевизора.
 Изключете звука на телевизора.
Звукът на телевизора от тази
система изостава спрямо картината.
 Когато гледате филми, може да
чувате звук, който е с малко
забавяне спрямо картината.
От лентовата тонколона не се чува
звук или се чува само много слаб
звук от свързаното към нея
устройство.
 Натиснете бутона  (Сила на
звука) + на дистанционното
управление и проверете нивото
на силата на звука (стр. 17).
 Натиснете бутона 
(заглушаване) или  (сила на
звука) + на дистанционното
управление, за да отмените
функцията за заглушаване
(стр. 17).
 Уверете се, че източникът на
входен сигнал е правилно
избран. Изпробвайте други
източници на входен сигнал,
като натискате бутон на
дистанционното управление
за различен вход (стр. 6).
13BG
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Звук
 Проверете дали всички кабели на
системата и свързаното
устройство са скачени стабилно.
Няма звук или се чува само много
тих звук от събуфера.
 Натиснете бутона SW  (сила
на звука на събуфера) + на
дистанционното управление,
за да усилите звука на събуфера
(стр. 17).
 Проверете дали индикаторът
„включено/в готовност“ на
събуфера свети в зелено. Ако
не, вижте “Не се чува звук от
събуфера.” в „Безжичен звук
от събуфера“ (стр. 15).
 Събуферът служи за
възпроизвеждане на басов звук.
При наличието на източници на
входен сигнал, които съдържат
изключително малко компоненти
на басов звук (например
телевизионно излъчване),
звукът от събуфера може
да е труден за чуване.
 Когато възпроизвеждате
съдържание, съвместимо
с технологията за защита на
авторските права (HDCP), то
не се извежда от събуфера.
Не може да бъде постигнат съраунд
ефект.
 В зависимост от входния сигнал
и настройката за звуковото поле,
обработката на съраунд звука
може да не работи ефективно.
Съраунд ефектът може да е едва
доловим в зависимост от
програмата или диска.
 За да възпроизведете
многоканално аудио, проверете
настройката на цифровия
аудиоизход на устройството,
свързано със системата.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със свързаното
устройство.
14BG
BLUETOOTH устройство
BLUETOOTH връзката не може да
се извърши.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети (стр. 17).
Състояние на системата Индикатор
BLUETOOTH
(син)
По време на сдвояване
Мига бързо
с BLUETOOTH устройство
Системата се опитва
Мига
да осъществи връзка
с BLUETOOTH устройство
Системата е установила Свети
връзка с BLUETOOTH
устройство
Системата е в режим на Не свети
готовност за BLUETOOTH
(когато е изключена)
 Уверете се, че BLUETOOTH
устройството, което искате
да свържете, е включено
и че функцията BLUETOOTH
е активирана.
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Сдвоете тази система
и BLUETOOTH устройството
отново. Може да е необходимо
първо да отмените сдвояването
със системата, като използвате
първо BLUETOOTH устройството.
 Ако BLUETOOTH функцията
е изключена, я включете (стр. 10).
Не може да се направи сдвояване.
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Уверете се, че системата не
получава смущения от безжично
LAN оборудване, други безжични
устройства с честота 2,4 GHz
или микровълнова фурна.
Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, преместете го на
разстояние от тази система.
Звукът не е синхронизиран
с изображението.
 Когато гледате филми, може да
чувате звук, който е с малко
забавяне спрямо картината.
Безжичен звук
от събуфера
Не се чува звук от събуфера.
 Проверете дали захранващият
кабел на събуфера е свързан
правилно. (Вижте
предоставеното Ръководство
за стартиране.)
 Индикаторът „Включено/
в готовност“ не свети.
– Проверете дали захранващият
кабел на събуфера е свързан
правилно.
– Натиснете бутона / (вкл./
в готовност) на събуфера, за
да включите захранването.
 Индикаторът „Включено/
в готовност“ мига бавно в зелено
или свети в червено.
– Преместете събуфера
по-близо до лентовата
тонколона, така че
индикаторът „Включено/
в готовност“ да свети в зелено.
– Следвайте стъпките
в „Активиране на функцията
Secure Link“ (стр. 10).
 Индикаторът „Включено/
в готовност“ мига бързо в зелено.
– Консултирайте се с найблизкия търговец на Sony.
 Индикаторът „Включено/
в готовност“ мига в червено.
– Натиснете бутона / (вкл./
в готовност) на събуфера, за
да изключите захранването,
и проверете дали
вентилационните му
отвори не са блокирани.
 Събуферът е предназначен за
възпроизвеждане на басов звук.
Когато източникът на входен
сигнал не съдържа басов звук,
както е при повечето
телевизионни програми,
басовият звук може да не се чува.
 Натиснете бутона SW  (сила
на звука на събуфера) + на
дистанционното управление,
за да усилите звука на събуфера
(стр. 19).
15BG
Допълнителна информация
Не се извежда звук от свързаното
BLUETOOTH устройство.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH (син) свети (стр. 17).
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, като например
безжично LAN оборудване,
други BLUETOOTH устройства
или микровълнова фурна,
преместете устройството на
разстояние от тази система.
 Отстранете всякакви препятствия
между тази система и BLUETOOTH
устройството или преместете
системата далече от
препятствието.
 Сменете разположението
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
 Опитайте да промените честотата
на безжичния сигнал на Wi-Fi
рутера, компютъра и т.н. до
лентата от 5 GHz.
 Увеличете силата на звука
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
Звукът прекъсва или има шум.
 Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, като например
безжична LAN мрежа или
микровълнова фурна, преместете
системата на разстояние от него.
 Ако има някакво препятствие
между лентовата тонколона
и събуфера, преместете го
или го отстранете.
 Разположете лентовата
тонколона и събуфера възможно
най-близо.
 Превключете честотата на
безжичната LAN мрежа на
близкостоящите Wi-Fi рутер или
компютър до лентата от 5 GHz.
Дистанционно управление
Дистанционното управление
не работи.
 Насочете дистанционното
управление към центъра на
предния панел (сензора за
дистанционно управление)
на системата (стр. 17).
 Отстранете всички препятствия
между дистанционното
управление и системата.
 Сменете двете батерии в
дистанционното управление
с нови, ако са слаби.
 Уверете се, че натискате
правилния бутон на
дистанционното управление
(стр. 19).
Други
Сензорите на телевизора не работят
правилно.
 Лентовата тонколона може
да блокира някои сензори
(например този за яркостта)
и приемника на дистанционното
управление на телевизора или
„излъчвателя за 3D очила
(предаване на инфрачервен
сигнал)“ на 3D телевизор,
който поддържа система
с инфрачервени 3D очила
или безжична комуникация.
Преместете лентовата
тонколона по-далече от
телевизора в обхват, който
позволява на тези части да
работят правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с телевизора,
за местоположението на
сензорите и на приемника на
дистанционното управление.
Нулиране
Ако системата все още не работи
правилно, нулирайте я, както следва:
1
2
16BG
Докато държите в натиснато
положение бутона / (вкл./
в готовност) на системата,
задръжте натиснати бутоните
INPUT и VOL – едновременно
за 5 секунди.
Всичките 5 индикатора на
лентовата тонколона премигват
3 пъти и настройките се връщат
в първоначалното си състояние.
Изключете захранващия кабел.
Указател за частите и бутоните за управление
За повече информация вижте страниците, указани в скоби.
Лентова тонколона
Горен, преден и странични панели
Състояние на BLUETOOTH
– По време на сдвояване
с BLUETOOTH устройство:
мига бързо
– Направен е опит за BLUETOOTH
връзка: мига
– BLUETOOTH връзката
е установена: свети
– BLUETOOTH в режим на
готовност (когато системата
е изключена): не свети
Съвет
• Когато BLUETOOTH функцията
е деактивирана (стр. 10),
индикаторът BLUETOOTH
светва в кехлибарено.
 Индикатор SURROUND (стр. 7)
 Индикатор CLEARAUDIO+
(стр. 7)
 Маркировка N (стр. 9)
Когато използвате функцията
NFC, допрете своето съвместимо
с NFC устройство до
маркировката.
 Сензор за дистанционно
управление
 Бутон / (вкл./в готовност)
Включва системата или я поставя
в режим на готовност.
 Бутон INPUT (стр. 6)
 Бутон PAIRING (стр. 8, 10)
 Бутони VOL (сила на звука) +/–
17BG
Допълнителна информация
 Индикатор OPTICAL (стр. 6)
 Индикатор ANALOG (стр. 6)
 Индикатор BLUETOOTH (син)
Заден панел
 Жак ANALOG
 Жак OPTICAL
 Захранващ кабел
Събуфер
 Индикатор „включено/
в готовност“
 Бутон / (вкл./в готовност)
18BG
 Бутон LINK (стр. 10)
 Захранващ кабел
Дистанционно управление
* Бутоните AUDIO и  + имат осезаема
точка. Използвайте я като водач
по време на работа.
Управление на свързан
телевизор
Можете да управлявате телевизор
Sony, свързан към системата, чрез
посочените по-долу бутони.
 Бутон /
(вкл./в готовност)
Включва или изключва
телевизора.
 Бутон TV INPUT
Избира входния сигнал.
 Бутон  (заглушаване)
Временно се изключва звукът.








Бутон / (вкл./в готовност)
Бутон / (вкл./в готовност)
Бутон TV INPUT
Бутон  (заглушаване)
Бутон
(BLUETOOTH) (стр. 6)
Бутон STANDBY (стр. 10)
Бутон ANALOG (стр. 6)
Бутон OPTICAL (стр. 6)
19BG
Допълнителна информация
 Бутони  (сила на звука) +*/–
Регулират силата на звука.
 Бутони SW  (сила на звука
на събуфера) +/–
Регулират силата на
басовия звук.
 Бутон  (заглушаване)
Временно се изключва звукът.
 Бутон CLEARAUDIO+
Автоматично избира
подходяща настройка на
звука за източника на звук.
 Бутон SURROUND (стр. 7)
 Бутон VOICE (стр. 7)
 Бутон AUDIO* (стр. 7)
 Бутон NIGHT (стр. 7)
Поддържани
аудиоформати
Аудиоформатите, поддържани от
тази система, са следните:
• Dolby Digital;
• Линеен PCM, два канала, 48 kHz
или по-малко.
Спецификации
Лентова тонколона
(SA-CT180)
Секция на усилвателя
POWER OUTPUT (номинална)
Преден Л + преден Д:
13 W + 13 W (при 4 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)
POWER OUTPUT (референтна)
Преден Л/преден Д
високоговорител:
25 W (на канал при 4 ома, 1 kHz)
Входове
OPTICAL
ANALOG
Секция BLUETOOTH
Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация
версия 4.0
Изход
BLUETOOTH спецификация клас
на мощност 2
Максимален обхват на комуникация
Зрителна линия прибл. 10 м1)
Максимален брой устройства за
регистриране
8 устройства
Честотна лента
2,4 GHz лента
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Разгърнат спектър с честотно
прескачане)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP (Разширен профил за
аудиоразпространение)
Поддържани кодеци3)
SBC4)
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота
на семплиране 44,1 kHz)
1)
20BG
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова
печка, статично електричество,
безжичен телефон, чувствителност
при приемането, характеристики на
антената, операционна система,
софтуер и т.н.
2)
Профилите за BLUETOOTH стандарта
указват предназначението на
BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
3) Кодек: формат на компресия
и преобразуване на аудиосигнал
4)
Кодек за подобхват
Високоговорители
Секция на високоговорителите
преден Л/преден Д
Обща информация
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 17 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко
Режим на готовност на BLUETOOTH:
3 W или по-малко
Размери (приблизително) (ш/в/д)
901 мм × 52 мм × 84 мм
Тегло (прибл.)
2 кг
POWER OUTPUT (референтна)
50 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)
Система от високоговорители
Събуферна система, басрефлексна
Високоговорител
130 мм, тип конус
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 13 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко
Размери (приблизително) (ш/в/д)
170 мм × 342 мм × 325 мм
Тегло (прибл.)
5,5 кг
Безжичен предавател/
приемник
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,404 GHz – 2,476 GHz)
Метод на модулация
GFSK
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
21BG
Допълнителна информация
Система от високоговорители
Двупосочна система на
високоговорителите, акустична
суспензия
Високоговорител
Високочестотен високоговорител:
14 мм – 25 мм, тип балансиран купол
Нискочестотен високоговорител:
40 мм × 120 мм, тип конус
Събуфер (SA-WCT180)
Относно BLUETOOTH
комуникацията
• BLUETOOTH устройствата трябва
да се използват в рамките на
около 10 метра (разстояние без
препятствия) едно от друго.
Ефективният обхват на
комуникация може да е по-малък
при следните условия:
– когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка има човек,
метален предмет, стена или
друго препятствие;
– места, на които има безжична
LAN мрежа;
– около микровълнови фурни,
докато се използват;
– места, на които възникват
електромагнитни вълни.
• BLUETOOTH устройствата
и безжичната LAN връзка
(IEEE 802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz).
При използване на BLUETOOTH
устройство близо до такова
с безжична LAN връзка може
да възникнат електромагнитни
смущения. Това може да доведе до
по-ниски скорости на прехвърляне
на данни, шум или невъзможност
за връзка. Ако това се случи,
пробвайте посочените по-долу
мерки за отстраняване на
проблема.
– Използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра
от устройството с безжична
LAN мрежа.
– Изключите захранването
на устройството за безжична
LAN мрежа, когато използвате
BLUETOOTH устройството
в рамките на 10 метра.
22BG
– Поставете тази система
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно
до друго.
• Излъчването на радиовълни на тази
система може да доведе до
смущения на работата на някои
медицински устройства. Тъй като
тези смущения може да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на системата
и BLUETOOTH устройството
на следните места:
– в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички
места, където може да има
запалими газове;
– близо до автоматични врати
или противопожарни аларми.
• Тази система поддържа функции
за защита, които отговарят на
спецификацията на BLUETOOTH,
за да се гарантира сигурна
връзка при комуникация чрез
технологията BLUETOOTH. Тази
защита обаче може да не
е достатъчна в зависимост
от обстановката и други фактори,
така че винаги бъдете внимателни,
когато извършвате комуникация
чрез технологията BLUETOOTH.
• Sony няма да носи каквато и да
е отговорност за щети или други
загуби, произтичащи от разкриване
на информация по време на
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH.
• Комуникацията чрез BLUETOOTH
не е непременно гарантирана при
всички BLUETOOTH устройства,
които имат същия профил като
тази система.
Допълнителна информация
• BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на спецификацията на BLUETOOTH,
определена от Bluetooth SIG, Inc.,
и съответствието им трябва да е
удостоверено. Въпреки това дори
ако дадено устройство отговаря
на спецификацията на BLUETOOTH,
е възможно да има случаи, при
които поради характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH
устройството свързването да
е невъзможно или методите на
управление, извеждането на екрана
или работата да се различават.
• Може да възникне шум или
звукът да прекъсва в зависимост
от BLUETOOTH устройството,
свързано с тази система,
средата на комуникация или
обкръжаващите условия.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
23BG
©2015 Sony Corporation
4-559-026-21(2) (BG)
Download PDF

advertising