Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 2.1-канална тонколона с High-Resolution аудио/Wi-Fi® Инструкции за експлоатация

Лентова тонколона
Инструкции за експлоатация
HT-NT5
За клиентите в Европа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворени пространства, като
например полица за книги или
вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор на
устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници на
пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или
токов удар, избягвайте капене или
разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Уредът не е изключен от
електрическата мрежа, докато е
свързан към електрически контакт,
дори и самият уред да е изключен.
Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда
от електрическата мрежа, включете
го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете
щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии на
прекомерна топлина, като например
слънце и огън.
За употреба само на закрито.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели
и конектори за свързване на
хостващите компютри и/или
периферни устройства.
За лентовата тонколона
Табелката се намира на долната
страна на лентовата тонколона.
2BG
Съобщение за клиентите:
Следната информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония.
Запитванията относно съответствието
на продукта, базирано на
законодателството на Европейския
съюз, трябва да бъдат отправяни към
упълномощения представител, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Белгия. За въпроси,
свързани с обслужването или
гаранцията, прегледайте адресите,
посочени в отделните документи за
сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите
съответни разпоредби на Директива
1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е предназначен за
използване в държавите по-долу.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Косово
Честотната лента 5150-5350 MHz е
ограничена само за работа на закрито.
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени в Наредбата
за ЕМС, при използване на свързващ
кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със
системи за
разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това
той трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на
този продукт. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Само за
Европа
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за
живак (Hg) или олово (Pb) са добавени,
ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния
му период в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
3BG
Съдържание
Включени в комплекта
аксесоари ............................... 6
Указател на частите и бутоните
за управление ........................7
Относно началното меню ......... 12
Свързване и подготовка
Основни
връзки и
подготовка
Ръководство
за стартиране
 (отделен
документ)
Връзка за гледане на 4K
съдържание със защитени
авторски права ..................... 15
Монтиране на устройството
на стена ................................. 17
Поставяне на решетката ...........18
Свързване към кабелна
мрежа ....................................19
Свързване към безжична
мрежа .................................... 21
Слушане на звук
Слушане на звук от
телевизора ...........................23
Слушане на свързаното
устройство ............................23
Слушане на музика на USB
устройство ........................... 24
Избиране на звуковия
ефект
Избиране на звуковия ефект,
който е подходящ за
звукоизточниците
(SOUND FIELD) ...................... 26
Удоволствие от чист звук при
ниско ниво на силата на
звука нощем (NIGHT) ...........27
4BG
Диалозите стават
по-ясни (VOICE) .....................27
Регулиране на силата на
звука на събуфера .............. 28
Регулиране на забавянето
между картина и звук ......... 28
Слушане на музика/звук
чрез BLUETOOTH функцията
Слушане на музика от
мобилно устройство ........... 30
Слушане на звук от свързан
телевизор или устройство
чрез слушалки или
високоговорители .............. 33
Удоволствие чрез
мрежовата функция
Слушане на музика от
компютъра ви чрез
домашната мрежа .............. 35
Слушане на музика от
музикални услуги ................ 36
Слушане на музика на
мобилно устройство
чрез SongPal .........................37
Използване Google Cast ........... 38
Слушане на музика чрез
свързване на съвместимо
със SongPal Link
устройство ........................... 38
Показване на екрана на
мобилното устройство на
телевизора (MIRRORING) .... 39
Използване на различни
функции/настройки
Установяване на безжична
връзка със събуфера
(LINK) ..................................... 40
Възпроизвеждане на
компресирани
аудиофайлове
с повишаващо
преобразуване до
звук с качество на почти
висока разделителна
способност ........................... 41
Удоволствие от многоканален
звук на предаване
(AUDIO) .................................. 41
Деактивиране на бутоните
на устройството ...................42
Промяна на яркостта на
дисплея на предния
панел и индикатора
BLUETOOTH (DIMMER) ..........42
Спестяване на енергия
в режим на готовност .........43
Изпращане на дистанционен
сигнал към телевизора
чрез устройството ...............44
Използване на функцията
Control for HDMI ...................44
Използване на функцията
„BRAVIA“ Sync .......................46
Използване на дисплея
за настройка ........................48
Списък на менюто с опции .......56
Поддържани входни
видеоформати .....................70
За BLUETOOTH
комуникацията .....................71
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ
С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ .... 72
Предпазни мерки ...................... 77
Индекс ......................................... 81
Отстраняване на
неизправности
Отстраняване на
неизправности ..................... 57
Нулиране на системата .............65
Допълнителна информация
Спецификации ...........................66
Типове файлове, които
могат да бъдат
възпроизвеждани ...............68
Поддържани входни
аудиоформати .....................69
5BG
Включени в комплекта
аксесоари
• Батерии R03 (размер AAA) (2)
• Лентова тонколона (1)
• Цифров оптичен кабел (1)
• Решетка (1)
• Ръководство за стартиране (1)
• Скоби за монтаж на стена (2),
винтове (2), кукичка за прикрепване
на решетката (2)
• Инструкции за експлоатация (1)
• Събуфер (1)
• Дистанционно управление (1)
6BG
Указател на частите и бутоните за управление
Подробностите са пропуснати в илюстрациите.
Устройство (Лентова тонколона)
Отпред
 Сензор за дистанционно
управление
 Маркировка N (стр. 32)
Когато използвате функцията
NFC, допрете своето съвместимо
с NFC устройство до маркировката.
 Дисплей на предния панел
 Индикатор BLUETOOTH (син)
– Мига бързо в синьо: по време
на състояние на готовност за
сдвояване
– Мига в синьо: направен е опит
за BLUETOOTH връзка
– Свети в синьо: установена
е BLUETOOTH връзка

(USB) порт
 Бутон  (захранване)
Включва системата или
я поставя в режим на готовност.
 Бутон INPUT (стр. 12, 23)
 Бутон PAIRING (стр. 30)
 Бутони VOL +/–
7BG
Отзад
 LAN(100) порт
 Жак TV IN (OPTICAL)
 Жак ANALOG IN
 Жак HDMI IN 3
Съвместимост с HDCP 2.2.
 Жак HDMI IN 2
Съвместимост с HDCP 2.2.
 Жак HDMI IN 1
Съвместимост с HDCP 2.2.
 Жак HDMI OUT (TV (ARC))
Съвместимост с HDCP 2.2.
8BG
Събуфер
 Индикатор за захранване
– Светва в червено: събуферът
е в режим на готовност
– Мига в зелено: по време на опит
за връзка
– Светва в зелено: събуферът
е свързан към системата чрез
функцията за връзка
 Бутон  (захранване)
Включва събуфера или го
поставя в режим на готовност.
 Бутон LINK (стр. 40)
 Вентилационни отвори
От съображения за
безопасност не блокирайте
вентилационните отвори.
9BG
Дистанционно управление
 INPUT +/– (стр. 12, 23)
 (захранване)
Включва системата или
я поставя в режим на готовност.
 DISPLAY
Извеждане върху телевизионния
екран на информация за
възпроизвеждането.
 CLEAR AUDIO+ (стр. 26)
SOUND FIELD (стр. 26)
VOICE (стр. 27)
NIGHT (стр. 27)
 DIMMER (стр. 42)
 Цветни бутони
Бутони за кратък път за
избиране на елементи от някои
менюта.
 MIRRORING (стр. 39)
PAIRING (стр. 30)
 OPTIONS (стр. 28, 56)
BACK (стр. 12)
/// (стр. 12)
(въвеждане) (стр. 12)
HOME (стр. 12)
  (заглушаване)
Временно се изключва звукът.
 (сила на звука) +/–
Регулира силата на звука.
SW  (сила на звука на
събуфера) +/–
Регулира нивото на звука на
събуфера.
10BG
 Бутони за операции за
възпроизвеждане
/ (превъртане напред/
назад)
Търси напред или назад.
/ (предишен/следващ)
Избиране на предишната/
следващата глава, запис или
файл.
 (възпроизвеждане)
Стартиране или повторно
стартиране на
възпроизвеждането
(възобновяване на
възпроизвеждането).
 (пауза)
Поставяне на пауза или
повторно стартиране на
възпроизвеждането.
 (стоп)
Спира възпроизвеждането.
 RX/TX (приемник/
предавател) (стр. 34)
 AUDIO (стр. 41)
11BG
Относно началното меню
Можете да изведете началното меню на телевизионния екран, като свържете
системата и телевизор чрез HDMI кабел (не е предоставен). В началното меню
можете да зададете различни настройки, като изберете
[Setup] или
изберете входа или услугата, чрез които искате да гледате, от списъка с входни
сигнали.
[Setup]
Списък с входни
сигнали
Използване на началното меню
///,
(въвеждане)
HOME
BACK
1
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва началното меню.
Натиснете ///, за да изберете
[Setup] или елемент в списъка
с входни сигнали, след което натиснете .
Избраният вход или екран за настройка се показва на телевизионния
екран.
За връщане към предходния екран, натиснете BACK.
12BG
Списък с входни сигнали
Наименование на
входния сигнал
Обяснение
[TV]
Извежда звука от телевизора. (стр. 23)
[HDMI1]
Извежда звука от устройството, което е свързано чрез жака
HDMI IN 1. (стр. 23)
[HDMI2]
Извежда звука от устройството, което е свързано чрез жака
HDMI IN 2. (стр. 23)
[HDMI3]
Извежда звука от устройството, което е свързано чрез жака
HDMI IN 3. (стр. 23)
[Bluetooth Audio]
Извежда звука от устройството, което е свързано чрез
BLUETOOTH функцията. (стр. 30)
[Analog]
Извежда звука от устройството, което е свързано чрез жака
ANALOG IN.
[USB]
Извежда музика или възпроизвежда файлове на снимки,
съхранени на свързано USB устройство. (стр. 24)
[Screen mirroring]
Показва екрана на мобилното устройство на телевизионния
екран. (стр. 39)
[Home Network]
Извежда музика или възпроизвежда файлове на снимки на
устройството, което е свързано чрез мрежата. (стр. 35)
[Music Services]
Използва музикални услуги по интернет. (стр. 36)
[Setup]
Вижте „Използване на дисплея за настройка“ (стр. 48).
Съвет
Можете да изберете входен сигнали и чрез натискане неколкократно на INPUT +/–.
13BG
Относно описанието на стъпките
В тези инструкции за експлоатация операциите са описани като стъпки, който
се изпълняват в началното меню, показано на телевизионния екран, с помощта
на дистанционно управление, докато системата и телевизорът са свързани чрез
HDMI кабел (не е предоставен).
Оперативните стъпки, които избират елементи на телевизионния екран чрез
/// и , са опростени, както е показано по-долу.
Пример: Изберете
[Setup] от началното меню.
Операцията, която избира елемент чрез натискане на /// и
като „изберете“.
, е изразена
Пример: Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup] от
началното меню.
Когато повтаряте операцията, която избира елемент чрез натискане на
/// и , избраните елементи са свързани чрез „-“.
Съвети
• Можете да използвате и бутоните на устройството, ако са със същите или подобни
имена като тези на дистанционното управление.
• Знаците в скоби [ ] се показват на телевизионния екран. Знаците в кавички „ “ се
показват на дисплея на предния панел.
14BG
Свързване и подготовка
Свързване и подготовка
Връзка за гледане на
4K съдържание със
защитени авторски
права
Свързване на 4K телевизор
и 4K устройство
За да гледате защитено с авторски
права 4K съдържание и да слушате
звук от системата, свържете
телевизора и устройството към
системата чрез съвместим с HDCP2.2
HDMI жак.
Можете да гледате защитено с
авторски права 4K съдържание само
чрез връзка със съвместим с HDCP2.2
HDMI жак.
Съвместим
с HDCP2.2 жак
HDMI
Съвместим
с HDCP2.2 жак
HDMI
Телевизор
Blu-ray Disc™ плейър, кабелен или
сателитен приемник и др.
 HDMI кабел (не е включен в комплекта)
 HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Препоръчва се висококачествен
високоскоростен HDMI кабел с Ethernet.
1
2
Проверете кой входен HDMI жак
на телевизора ви е съвместим
с HDCP2.2.
Вижте инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Свържете съвместимия
с HDCP2.2 входен HDMI жак на
телевизора и HDMI OUT жака на
устройството чрез HDMI кабела
(не е включен в комплекта).
Връзката с телевизора е
установена.
15BG
3
4
Свържете съвместимия
с HDCP2.2 изходен HDMI жак на
4K устройството и жака HDMI IN
на това устройство чрез HDMI
кабела (не е включен
в комплекта).
Вижте инструкциите за
експлоатация на 4K устройството,
за да проверите дали неговият
жак HDMI OUT е съвместим
с HDCP2.2.
Връзката с 4K устройството
е установена.
Възпроизведете защитено
с авторски права 4K съдържание.
Изображението се показва на
телевизора и звукът от него се
извежда от системата.
Съвет
Съвместим
с HDCP2.2 жак
HDMI
Можете да свържете 4K устройство към
всеки от жаковете HDMI IN 1, HDMI IN 2
или HDMI IN 3, защото всички жакове са
съвместими с HDCP2.2.
Когато HDMI жакът на
телевизора не е обозначен
с ARC
Ако съвместимият ви с HDCP2.2 HDMI
IN жак на телевизора ви не
е съвместим с ARC, звукът от
телевизора не се извежда от
системата.
В този случай свържете оптичния
цифров жак на телевизора и жака TV
IN (OPTICAL) на устройството чрез
цифров оптичен кабел (в комплекта).
16BG
Телевизор
Съвместим
с HDCP2.2 жак
HDMI
Blu-ray Disc плейър, кабелен или
сателитен приемник и др.
 HDMI кабел (не е включен в комплекта)
 HDMI кабел (не е включен в комплекта)
Препоръчва се висококачествен
високоскоростен HDMI кабел с Ethernet.
 Цифров оптичен кабел (включен
в комплекта)
1
Можете да монтирате устройството
на стена.
Закрепете предоставените
скоби за монтиране на стена
(в комплекта) към отворите за
закрепването им от долната
страна на устройството
с помощта на предоставените
винтове (в комплекта), така че
повърхността на всяка скоба да
изглежда така, както е показано
на илюстрацията.
Закрепете двете скоби за
монтиране на стена към левия
и десния отвор за закрепване от
долната страна на устройството.
Винт (включен в комплекта)
Забележки
• Подгответе винтове (не са включени
в комплекта), които са подходящи за
материала и здравината на стената.
Тъй като стената от гипсокартон
е особено крехка, закрепете винтовете
здраво към носеща греда на стената.
Монтирайте високоговорителите
хоризонтално, окачени на винтове
в гредите на равна част от стената.
• Предоставете за подизпълнение
монтажа на търговец на Sony или
лицензиран изпълнител и обърнете
специално внимание на безопасността
по време на монтажа.
• Sony няма да носи отговорност за
инциденти или повреди, причинени
от неправилен монтаж, недостатъчна
здравина на стената, неправилно
монтиране на винтовете, природно
бедствие и др.
Скоби за монтиране на стена
(в комплекта)
2
Подгответе винтове (не са
включени в комплекта), които
са подходящи за отворите на
гърба на скобата за монтиране
на стена.
4 мм
Повече от 30 мм
4,2 мм
10 мм
Отвор на скобата за монтиране на стена
17BG
Свързване и подготовка
Монтиране на
устройството на стена
3
Затегнете винтовете към
стената.
Винтът трябва да се подава, както
е показано на илюстрацията.
920 мм
8 мм до
9 мм
Поставяне на
решетката
Можете да защитите
високоговорителите, като поставите
предоставената решетка.
Препоръчваме ви да използвате
устройството, без да поставяте
решетката, ако ще слушате звук
с висока разделителна способност.
Поставете решетката паралелно
на предния панел.
Поставете решетката с дясната
страна нагоре.
4
Окачете отворите на скобата за
монтиране върху винтовете.
Подравнете отворите на скобата
за монтиране с винтовете, след
което окачете устройството върху
двата винта.
Съвети
• Решетката се фиксира чрез магнит.
• Поставете решетката, като оставите
пространство от края на лентовата
тонколона.
прибл. 4 мм
прибл.
2 мм
18BG
Поставете кукичката за прикрепване
на решетката, за да предотвратите
нейното падане.
1
Поставете кукичката за
прикрепване на решетката
в кукичката на решетката,
след което я повдигнете.
Свързване към кабелна
мрежа
Подгответе мрежата чрез свързване
на системата и компютъра към
домашната мрежа чрез LAN кабел.
Свързване на компютър
или рутер чрез LAN кабел
Илюстрацията по-долу е пример за
свързване на системата и компютър
към домашната ви мрежа.
Интернет
2
Поставете решетката на
лентовата тонколона.
Модем
LAN кабел
(не е предоставен)
Рутер
Сървър
Забележка
Сървърът трябва да бъде свързан към
същата мрежа, към която е свързана
системата.
Съвет
Препоръчваме ви да използвате
екраниран директен интерфейсен кабел
(не е предоставен).
19BG
Свързване и подготовка
Поставяне на решетката
при монтаж на стена
Свързване чрез
автоматично придобиване
на мрежова информация
1
2
3
4
5
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете
[Setup] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва екранът за настройка.
Изберете [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Изберете [Auto].
Системата започва да прави
настройките на мрежата и се
показва състоянието на мрежата.
Натиснете /, за да прегледате
информацията, след това
натиснете .
Изберете [Save & Connect].
Системата започва свързването
към мрежата. За подробности
гледайте съобщенията, които
се появяват на телевизионния
екран.
Свързване чрез
използване на фиксиран
IP адрес
1
2
3
4
5
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете
[Setup] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва екранът за настройка.
Изберете [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
20BG
6
Изберете [Manual].
Направете настройката, като
следвате екранните инструкции.
Системата започва да прави
настройките на мрежата и се
показва състоянието на мрежата.
Натиснете /, за да прегледате
информацията, след това
натиснете .
Изберете [Save & Connect].
Системата започва свързването
към мрежата. За подробности
гледайте съобщенията, които се
появяват на телевизионния екран.
Свързване чрез избор на
име на мрежа (SSID)
Забележка
Ако безжичният ви LAN рутер (точка
на достъп) не е съвместим с Wi-Fi
Protected Setup (WPS), проверете
предварително информацията
по-долу.
– Името на мрежата (SSID)*
Сървърът трябва да бъде свързан към
същата мрежа, към която е свързана
системата.
– Ключът за сигурност (парола)**
Подгответе мрежата чрез свързване
на системата и компютъра към
безжичния си LAN рутер.
_____________________________________
_____________________________________
Свързване чрез бутон WPS
Когато рутерът ви за безжична LAN
мрежа (точка на достъп) е съвместим
с Wi-Fi Protected Setup (WPS), можете
лесно да зададете настройките на
мрежата с бутона WPS.
1
2
3
4
5
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете
[Setup] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва екранът за настройка.
Изберете [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
* SSID (Service Set Identifier) е името,
което идентифицира конкретна точка
на достъп.
**Тази информация трябва да е
достъпна от етикета на рутера за
безжична LAN връзка/точката на
достъп, от инструкциите за
експлоатация, от лицето, което
настройва безжичната ви мрежа, или
от информацията, предоставена от
доставчика на интернет услуга.
1
2
3
Изберете [Start].
Натиснете бутона WPS на
точката на достъп.
Системата започва свързването
към мрежата.
4
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете
[Setup] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва екранът за настройка.
Изберете [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup].
На телевизионния екран се
показва списък с имена на мрежи.
Изберете желаното име на
мрежа (SSID).
21BG
Свързване и подготовка
Свързване към
безжична мрежа
5
Въведете ключа за сигурност
(или фраза за достъп), като
използвате софтуерната
клавиатура, след което
изберете [Enter].
Системата започва свързването
към мрежата.
Свързване чрез използване
на фиксиран IP адрес
Изберете [New connection registration]
-[Manual registration] в Стъпка 4 от
„Свързване чрез избор на име на
мрежа (SSID)“, след което следвайте
екранните инструкции.
Свързване чрез използване
на PIN код
Изберете [New connection registration]
в Стъпка 4 от „Свързване чрез избор
на име на мрежа (SSID)“ и изберете
[(WPS) PIN Method].
Свързване чрез SongPal
Приложението SongPal може да
свърже системата към същата
безжична мрежа като тази на
мобилното устройство. За
подробности следвайте
инструкциите на приложението или
вижте URL адреса по-долу.
http://info.songpal.sony.net/help/
22BG
Слушане на звук
1
2
3
4
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
1
2
Изберете [TV] от началното
меню.
Изберете програмата чрез
дистанционното управление
на телевизора.
Избраната телевизионна
програма се показва на
телевизора и звукът от него се
извежда от системата.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука на
събуфера, като натиснете SW
 +/– на дистанционното
управление (стр. 28).
Съвет
Можете да изберете [TV], като натиснете
INPUT +/– на дистанционното
управление.
3
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
В началното меню изберете
входа, към който е включено
желаното устройство.
Изображението от избраното
устройство се показва на
телевизионния екран и звукът
се извежда от системата.
Ако изберете [Analog], началното
меню се показва на
телевизионния екран.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 28).
Съвет
Можете да изберете входа, като
натиснете INPUT +/– на дистанционното
управление.
23BG
Слушане на звук
Слушане на звук от
телевизора
Слушане на свързаното
устройство
Промяна на името на
входа, показвано в
началното меню
Можете да промените името на входа
на [HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3], което
се показва в началното меню.
1
2
3
4
5
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Поставете курсора върху
[HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3]
в началното меню, след което
натиснете OPTION.
Менюто с опции се показва на
телевизионния екран.
Слушане на музика на
USB устройство
Можете да възпроизвеждате
музикални файлове/файлове на
снимки, съхранени на свързано USB
устройство.
За типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани, вижте
„Типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани“ (стр. 68).
1
Свържете USB устройството към
извода (USB).
Изберете [Input Label].
Изберете името на входа.
Можете да изберете името на
входа от посочените по-долу.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Натиснете
приключите.
Съвет
Когато промените името на входа,
показваната икона също се променя
автоматично.
24BG
2
, за да
3
4
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете [USB (Connected)] от
началното меню.
Изберете [Music] - папка със
съхранени песни - песен.
Избраната песен се
възпроизвежда и звукът се
извежда от системата.
5
Слушане на звук
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 28).
Забележка
Не отстранявайте USB устройството по
време на работа. За да предотвратите
повреда на данните или на USB
устройството, изключете системата,
преди да свържете или отстраните USB
устройството.
Съвет
Можете да изпълнявате различни
операции от менюто с опции (стр. 56).
Преглеждане на снимки
на USB устройство
Можете да възпроизвеждате
файлове на снимки, съхранени
на свързано USB устройство.
За типове файлове, които могат
да бъдат възпроизвеждани, вижте
„Типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани“ (стр. 68).
Изберете [Photo] - папка със
съхранени снимки - снимка
в Стъпка 4.
Избраната снимка се показва на
телевизионния екран.
Съвет
Можете да изпълнявате различни
операции от менюто с опции (стр. 56).
25BG
Избиране на звуковия ефект
Избиране на звуковия
ефект, който
е подходящ за
звукоизточниците
(SOUND FIELD)
Можете лесно да се насладите на
предварително програмирани
звукови ефекти, които са пригодени
за различни видове източници на
звук.
SOUND FIELD
Звуково
поле
Обяснение
[ClearAudio+]
Подходящата
настройка на звука
се избира
автоматично за
източника на звук.
[Movie]
Звуковите ефекти
са оптимизирани за
филми. Този режим
пресъздава
наситеността и
богатата динамика
на звука.
[Music]
Звуковите ефекти
са оптимизирани за
музика.
[Sports]
Коментарът е ясен,
скандиранията се
чуват като съраунд
звук и звуците са
реалистични.
[Game
Studio]
Звуковите ефекти
са оптимизирани за
игри.
[Standard]
Звуковите ефекти
са оптимизирани за
индивидуален
източник.
CLEAR AUDIO+
Съвети
1
2
Натиснете SOUND FIELD.
На телевизионния екран се
показва менюто за звукови
ефекти.
Натиснете неколкократно
бутона, за да изберете желания
звуков ефект.
26BG
• Можете да изберете [ClearAudio+],
като натиснете CLEAR AUDIO+ на
дистанционното управление.
• Можете да изберете звуковото поле
от менюто с опции (стр. 56).
Удоволствие от чист
звук при ниско ниво на
силата на звука нощем
(NIGHT)
Диалозите стават
по-ясни (VOICE)
Избиране на звуковия ефект
Звукът се извежда тихо с минимална
загуба на прецизност и яснота на
диалога.
VOICE
NIGHT
1
2
1
2
Натиснете NIGHT.
На телевизионния екран се
показва нощният режим.
Натиснете неколкократно
бутона, за да изберете нощния
режим.
Режим
Обяснение
[On]
Активира функцията
за нощен режим.
[Off]
Дезактивира
функцията за нощен
режим.
Натиснете VOICE.
На телевизионния екран се
показва режимът за гласове.
Натиснете неколкократно
бутона, за да изберете режима
за гласове.
Режим
Обяснение
[Up Off]
Стандартен
[Up 1]
Диалогът започва да
се чува лесно чрез
подсилване на
диапазона му.
[Up 2]
Диалоговият
диапазон се
подсилва и звукът от
диалога може да се
чува по-лесно от
възрастните хора.
Съвет
Съвет
Можете да изберете [Night] от менюто с
опции (стр. 56).
Можете да изберете [Voice] от менюто
с опции (стр. 56).
27BG
Регулиране на силата
на звука на събуфера
Събуферът е предназначен за
възпроизвеждане на басов или
нискочестотен звук.
Регулиране на
забавянето между
картина и звук
Когато звукът и картината на
телевизионния екран се разминават,
можете да регулирате забавянето
между тях.
Методът на настройка се различава
в зависимост от входа.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Натиснете SW (сила на звука на
събуфера)  +/–, за да регулирате
силата на звука на събуфера.
Забележка
Когато източникът на входен сигнал
не съдържа басов звук, както е при
телевизионни програми, басовият звук
от събуфера може се чува трудно.
Когато гледате телевизор
1
2
3
4
28BG
Натиснете OPTIONS.
„SYNC“ се показва на дисплея на
предния панел.
Натиснете  или
Времето за регулиране се
показва на дисплея на предния
панел.
Регулирайте забавянето чрез
/, след което натиснете .
Можете да регулирате от 0 мсек
до 300 мсек в интервали от
25 мсек.
Натиснете OPTIONS.
Менюто с опции изчезва от
дисплея на предния панел.
Когато гледате от друго
устройство
1
Избиране на звуковия ефект
2
3
Натиснете OPTIONS.
Менюто с опции се показва на
телевизионния екран.
Изберете [A/V SYNC].
Регулирайте забавянето чрез
/, след което натиснете .
Можете да регулирате от 0 мсек
до 300 мсек в интервали от
25 мсек.
29BG
Слушане на музика/звук чрез
BLUETOOTH функцията
Слушане на музика от
мобилно устройство
Можете да слушате музика,
съхранена на мобилно устройство,
като смартфон или таблет, чрез
безжична връзка, като свържете
системата и мобилното устройство
с помощта на BLUETOOTH функцията.
Когато свързвате към мобилното
устройство чрез BLUETOOTH
функцията, можете да управлявате,
като само използвате
предоставеното дистанционно
управление, без да включвате
телевизора.
INPUT +/–
PAIRING
Слушане на музика чрез
сдвояване с мобилно
устройство
1
2
3
4
SW  +/–
HOME
 +/–
Бутони за
операции за
възпроизвеждане
RX/TX
30BG
5
Натиснете PAIRING.
Системата влиза в режим на
сдвояване, „BT“ се показва на
дисплея на предния панел,
с индикаторът за BLUETOOTH
мига бързо.
Включете BLUETOOTH
функцията и след това изберете
„HT-NT5“, след като потърсете за
него на устройството.
Ако е необходим ключ за достъп,
въведете „0000“.
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH на устройството
свети в синьо.
Установена е връзка между
системата и мобилното устройство.
Стартирайте възпроизвеждане
на аудио чрез музикално
приложение на свързаното
мобилно устройство.
Звукът се извежда от устройството.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 28).
• Можете да възпроизведете или
поставите на пауза
съдържанието, като използвате
бутоните за управление на
възпроизвеждането на
дистанционното управление.
За да проверите състоянието
на свързване на BLUETOOTH
функцията
Индикатор
BLUETOOTH
по време на
състояние на
готовност за
сдвояване
Мига бързо в синьо
Направен е
опит за връзка
Мига в синьо
Установена
е връзка
Свети в синьо
Няма връзка
Изключено
Съвети
• След като BLUETOOTH връзката бъде
установена, ще бъде показана
индикация, която препоръчва кое
приложение да бъде изтеглено
в зависимост от типа на свързаното
устройство.
Като следвате показаните инструкции,
можете да изтеглите приложението
SongPal, което ще ви даде възможност
да работите с тази система.
Вижте „Слушане на музика на мобилно
устройство чрез SongPal“ (стр. 37) за
подробности относно SongPal.
• Изпълнете сдвояване за второто и
последващите мобилни устройства.
• За да отмените сдвояването, натиснете
HOME.
Слушане на музика от
сдвоено мобилно устройство
1
2
Включете BLUETOOTH
функцията на мобилното
устройство.
Натиснете неколкократно INPUT
+/–, за да покажете „BT“ на
дисплея на предния панел.
Входът автоматично се променя
на [Bluetooth Audio], след което
системата автоматично се
свързва повторно към мобилното
устройство, към което е била
свързана най-скоро.
4
5
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH свети в синьо.
Установена е връзка между
системата и мобилното устройство.
Стартирайте възпроизвеждане
на аудио чрез музикално
приложение на свързаното
мобилно устройство.
Звукът се извежда от устройството.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 28).
• Можете да възпроизведете
или поставите на пауза
съдържанието, като използвате
бутоните за управление на
възпроизвеждането на
дистанционното управление.
За да прекъснете връзката към
мобилното устройство.
Изпълнете което и да е от действията
по-долу.
• Дезактивирайте BLUETOOTH
функцията на мобилното
устройство.
• Натиснете PAIRING на
дистанционното управление.
• Изключете системата или
мобилното устройство.
Забележка
Ако „BT“ не се покаже на дисплея на
предния панел, когато натиснете INPUT
+/– в Стъпка 2 от „Слушане на музика от
сдвоено мобилно устройство“,
натиснете RX/TX на дистанционното
управление веднъж.
Съвет
Когато връзката не е установена,
изберете „HT-NT5“ на мобилното
устройство.
31BG
Слушане на музика/звук чрез BLUETOOTH функцията
Състояние
3
Свързване на мобилно
устройство чрез функцията
с едно докосване (NFC)
Като държите съвместимо с NFC
мобилно устройство, като смартфон
или таблет, близо до маркировката
N на устройството, системата се
включва автоматично, след което
автоматично се изпълняват
сдвояване и BLUETOOTH свързване.
Съвместими устройства
Смартфони, таблети и музикални
плейъри с вградена функция NFC
(операционна система: Android™
2.3.3 или по-нова, без Android 3.x)
1
2
Включете функцията NFC на
мобилното устройство.
Допрете мобилното устройство
до маркировката N на
устройството.
Продължете да допирате, докато
мобилното устройство завибрира
и на него се покаже съобщение.
Следвайте инструкциите на
екрана, за да завършете
сдвояването на устройството
и на мобилното устройство.
Индикатор BLUETOOTH
3
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH свети в синьо.
Установена е връзка между
системата и мобилното устройство.
32BG
4
5
Стартирайте възпроизвеждане
на аудио чрез музикално
приложение на свързаното
мобилно устройство.
Звукът се извежда от системата.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука на
събуфера, като натиснете SW
 +/– на дистанционното
управление (стр. 28).
• Можете да възпроизведете
или поставите на пауза
съдържанието, като използвате
бутоните за управление на
възпроизвеждането на
дистанционното управление.
За да спрете възпроизвеждането
чрез функцията с едно докосване
Допрете отново мобилното устройство
до маркировката N на устройството.
Забележки
• В зависимост от устройство може да се
наложи предварително да изпълните
едно от посочените по-долу действия
на мобилното си устройство.
– Включете функцията NFC.
– Изтеглете приложението „NFC Easy
Connect“ от Google Play™ го
стартирайте. (Приложението може
да не се предлага в някои държави/
региони.) За подробности направете
справка с инструкциите за
експлоатация на устройството.
• Тази функция не работи със съвместими
с BLUETOOTH слушалки или
високоговорители. За да слушате звук
чрез съвместими с BLUETOOTH
слушалки или високоговорители, вижте
„Слушане на звук от свързан телевизор
или устройство чрез слушалки или
високоговорители“ (стр. 33).
• [Bluetooth Mode] автоматично се
променя на [Receiver], когато
установявате BLUETOOTH връзка
чрез функцията с едно докосване.
Дори ако функцията с едно докосване
е отменена, настройката на [Bluetooth
Mode] остава [Receiver]. За
подробности относно [Bluetooth Mode]
вижте [Bluetooth Settings] (стр. 51).
Слушане на звук от
свързан телевизор
или устройство чрез
слушалки или
високоговорители
6
Слушане на звук чрез
сдвояване със слушалки
или високоговорители
1
2
3
4
5
7
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете
[Setup] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва екранът за настройка.
Изберете [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Системата влиза в режим на
BLUETOOTH предаване.
Задайте съвместимите
с BLUETOOTH слушалки или
високоговорител в режим на
сдвояване.
Вижте инструкциите за
експлоатация на слушалките или
високоговорителя за метода на
сдвояване.
Изберете името на слушалките
или високоговорителя от
[Device List] в [Bluetooth Settings].
Когато BLUETOOTH връзката бъде
установена, се показва [Bluetooth
device is connected.]. (Името на
свързаното устройство също се
показва.)
Върнете се в началното меню
и изберете желания вход.
Изображението от избрания вход
се показва на телевизионния
екран, „BT TX“ се показва не
дисплея на предния панел,
след което звукът се извежда от
слушалките или високоговорителя.
От системата не се извежда звук.
За избора на входен сигнал вижте
„Използване на началното меню“
(стр. 12).
Регулирайте силата на звука.
Настройте първо силата на
звука на слушалките или
високоговорителя. Когато
са свързани слушалки или
високоговорител, силата на звука
им може да бъде управлявана
чрез VOL +/– на устройството
и  +/– на дистанционното
управление.
За отмяна на сдвояването
Отменете сдвояването на слушалките
или високоговорителя в Стъпка 4.
За да отстраните регистрирано
устройство от списъка
с устройства
1
Следвайте стъпки от 1 до 5 от
„Слушане на звук чрез сдвояване
със слушалки или
високоговорители“.
2
Изберете името на слушалките или
високоговорителя, след което
натиснете OPTIONS.
3
4
Изберете [Remove].
Следвайте инструкциите на екрана,
за да изтриете желаните слушалки
или високоговорител от списъка
с устройства.
33BG
Слушане на музика/звук чрез BLUETOOTH функцията
Можете да слушате звук от свързания
телевизор или устройство чрез
съвместими с BLUETOOTH слушалки
или високоговорители, като ги
свържете чрез BLUETOOTH функцията.
Ако не можете да намерите
името на слушалките или
високоговорителя в [Device List],
изберете [Scan].
Слушане на звук чрез
сдвоени слушалки или
високоговорители
1
2
3
4
5
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете желания вход.
За избора на входен сигнал вижте
„Използване на началното меню“
(стр. 12).
Включете BLUETOOTH
функцията на слушалките или
високоговорителя.
Натиснете RX/TX на
дистанционното управление.
[Bluetooth Mode] е с настройка
[Transmitter] и „BT TX“ се показва
на дисплея на предния панел.
Системата автоматично се свързва
повторно към слушалките или
високоговорителя, към които
е била свързана най-скоро, след
което звукът се извежда от тях.
От системата не се извежда звук.
Регулирайте силата на звука.
Регулирайте силата на звука на
слушалките или високоговорителя.
Можете да регулирате силата
на звука на слушалките или
високоговорителя и чрез  +/–
на дистанционното управление.
За да изключите слушалките
или високоговорителя
Изпълнете което и да е от действията
по-долу.
– Дезактивирайте BLUETOOTH
функцията на слушалките или
високоговорителя.
– Натиснете RX/TX.
– Изключете системата, слушалките
или високоговорителя.
– Изберете името на устройство
на свързаните слушалки или
високоговорител от [Setup] [Bluetooth Settings] - [Device List].
34BG
Относно свързването
на слушалки или
високоговорител
• Възможно е да не можете да
регулирате нивото силата на звука
в зависимост от съвместимите
с BLUETOOTH слушалки или
високоговорител.
• Функциите [Screen mirroring],
[Bluetooth Audio] и Home Theatre
Control са дезактивирани, когато
[Bluetooth Mode] е с настройка
[Transmitter].
• Когато е избран вход от [Bluetooth
Audio] или [Screen mirroring], не
можете да зададете [Bluetooth
Mode] на [Transmitter]. Не можете
да го превключите и чрез RX/TX на
дистанционното управление.
• Можете да регистрирате до 9
BLUETOOTH устройства. Ако
регистрирате 10-о BLUETOOTH
устройство, то ще замени
BLUETOOTH устройството, който се
е свързвал най-отдавна.
• Системата може да покаже до 15
открити BLUETOOTH устройства
в [Device List].
• Не можете да промените звуковия
ефект или настройките в менюто
с опции по време на предаване на
звук към съвместими с BLUETOOTH
слушалки или високоговорител.
• Някои видове съдържание може да
не бъдат изведени поради защита
на съдържанието.
• Възпроизвеждането на аудио/музика
на BLUETOOTH устройство се забавя
спрямо това на това устройство
поради характеристиките на
безжичната технология BLUETOOTH.
• Можете да активирате или
деактивирате приемането на AAC
или LDAC аудио от BLUETOOTH
устройството (стр. 51).
Удоволствие чрез мрежовата
функция
Слушане на музика на
компютър
Компю
Слушане на музика от
компютъра ви чрез
домашната мрежа
Подготовка на Home
Network
1
2
3
Свържете системата към мрежа.
Вижте „Свързване към кабелна
мрежа“ (стр. 19) и „Свързване към
безжична мрежа“ (стр. 21).
Свържете компютъра към мрежа.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на
компютъра.
Настройте компютъра.
За да използвате компютъра си
в домашната си мрежа, трябва
да настроите компютъра като
сървър. За подробности
прегледайте инструкциите за
експлоатация на компютъра.
Съвет
Вижте
[Setup] - [Network Settings] [Network Connection Status], когато
проверявате състоянието на мрежовата
връзка.
Безжичен LAN рутер
1
2
3
4
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете [Home Network] от
началното меню.
Името на устройство на
домашната ви мрежа се показва
на телевизионния екран.
Изберете желаното
устройство - [Music] - папка
със съхранените песни песен.
Избраната песен се
възпроизвежда и звукът се
извежда от системата.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 28).
Съвети
• Можете да преглеждате снимки,
съхранени на компютъра, като
изберете [Photo] в Стъпка 3.
• Можете да изпълнявате различни
операции от менюто с опции (стр. 56).
35BG
Удоволствие чрез мрежовата функция
Можете да възпроизвеждате
музикални файлове, съхранени на
компютъра ви, чрез домашната си
мрежа.
Музикалните файлове могат да бъдат
възпроизведени с помощта на
управление чрез екранното показване
(OSD) на системата или специално
предназначеното приложение SongPal
на мобилно устройство, например
смартфон или таблет.
Слушане на музика на
компютър чрез
използване на SongPal
Слушане на музика от
музикални услуги
Можете да слушате предлаганите
в интернет музикални услуги с тази
система. За да използвате тази
функция, системата трябва да
е свързана към интернет.
Компютър
1
Безжичен LAN рутер
Смартфон или
таблет
2
3
Можете да възпроизведете музикални
файлове, съхранени на компютъра,
като управлявате специално
предназначеното приложение
SongPal, което е изтеглено на
мобилно устройство, като смартфон
или таблет. За подробности относно
SongPal вижте „Какво можете да
направите с помощта на SongPal“
(стр. 37) или URL адреса по-долу.
http://info.songpal.sony.net/help/
36BG
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете [Music Services] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва списъкът музикални
услуги.
Изберете желаната музикална
услуга.
Ръководството за удоволствие от
музикални услуги се показва на
телевизионния екран.
Следвайте ръководството, за да
се насладите на музикалните
услуги.
Съвет
Можете да актуализирате списъка
с доставчици на услугата, като натиснете
OPTIONS и изберете [Update Services]
в Стъпка 2.
Слушане на музика на
мобилно устройство
чрез SongPal
Какво можете да направите
с помощта на SongPal
За подробности относно SongPal
вижте URL адреса по-долу.
http://info.songpal.sony.net/help/
Изтеглянето на SongPal на вашия
смартфон /iPhone предоставя
посоченото по-долу.
Настройките на звука на
системата
Можете лесно да персонализирате
звука или да използвате
препоръчаната от Sony настройка
за [ClearAudio+].
Музикална услуга
Можете да конфигурирате
първоначалните настройки за
използване на музикални услуги*.
* В зависимост от държавата и региона
музикалните услуги и периодът на
достъп до тях може да се различават.
Може да е необходима актуализация
на устройството.
Когато използвате Google Cast™
в музикална услуга, вижте
„Използване Google Cast“ (стр. 38).
Можете да възпроизвеждате музика,
съхранявана в компютъра или на
сървър в домашна мрежа, по мрежата.
Удоволствие от музика на USB
устройство
Можете да възпроизвеждате музика
от устройство, свързано към (USB)
порта на устройството.
Забележка
Какво можете да управлявате с помощта
на SongPal, зависи от свързаното
устройство. Спецификацията и дизайнът
на приложението могат да бъдат
променяни без предупреждение.
Използване на SongPal
1
2
3
4
Изтеглете безплатното
приложение SongPal на
мобилно устройство.
Свържете системата и
мобилното устройство чрез
BLUETOOTH функцията (стр. 30)
или мрежовата функция
(стр. 19).
Стартирайте SongPal.
Управлявайте, като следвате
екрана на SongPal.
Забележки
• Преди да използвате SongPal, задайте
[Bluetooth Mode] на [Receiver] (стр. 51).
• Използвайте SongPal с най-нова
версия.
Съвети
• Можете да свържете системата и
мобилното устройство чрез функцията
NFC (стр. 32).
• Когато свързвате чрез мрежовата
функция, свързвайте мобилното
устройство към същата мрежа като
тази на система.
37BG
Удоволствие чрез мрежовата функция
SongPal е приложение за управление
на съвместими аудиоустройства Sony
с помощта на вашия смартфон/iPhone.
Потърсете SongPal в Google Play™ или
App Store и го изтеглете на своя
смартфон/iPhone.
Удоволствие от музика
в домашната ви мрежа
Използване Google Cast
Google Cast ви позволява да избирате
музикално съдържание от
приложението с активирана функция
Google Cast и да го възпроизвеждате
на устройството.
Google Cast изисква първоначална
настройка чрез SongPal.
1
2
3
4
5
Изтеглете безплатното
приложение SongPal на
мобилно устройство.
Свържете устройството чрез
Wi-Fi към мрежата, към която
е свързана системата (стр. 21).
Стартирайте SongPal, изберете
системата и докоснете [Settings] [Google Cast] - [Learn how to
Cast].
Проверете операцията и
приложенията с активирана
функция Google Cast и изтеглете
приложението.
Стартирайте приложението с
активирана функция Google
Cast, докоснете бутона cast и
изберете системата.
Слушане на музика
чрез свързване на
съвместимо със SongPal
Link устройство
Слушане на еднаква
музика в различни
помещения (Wireless Multi
Room)
Можете да слушате музиката си,
съхранена на компютри и смартфони,
както и музика от мрежови услуги,
в различни помещения с пълно
качество на звука.
Можете да управлявате чрез
приложението SongPal, инсталирано
на смартфон/iPhone. За да
използвате няколко съвместими
с SongPal устройства, ги свържете
към същата безжична LAN мрежа.
За да настроите SongPal
Направете настройката, като
следвате помощта на SongPal.
Съвет
За подробности относно SongPal вижте
„Какво можете да направите с помощта
на SongPal“ (стр. 37).
6
Изберете и възпроизведете
музика на приложението с
активирана функция Google Cast.
Музиката се възпроизвежда на
системата.
Забележка
Не можете да използвате Google Cast,
докато „google cast updating“ се показва
на дисплея на предния панел на
устройството. Изчакайте, докато
актуализацията завърши, и опитайте
отново.
38BG
Показване на екрана на
мобилното устройство
на телевизора
(MIRRORING)
MIRRORING
Забележки
• Когато използвате Screen mirroring,
качеството на картината и звука може
понякога да се влошава поради
смущения от други мрежи.
• В зависимост от средата на използване
качеството на картината и звука може
да бъде влошено.
• По време на действието на функцията
Screen mirroring е възможно да не
можете да използвате някои мрежови
функции.
• Уверете се, че устройството ви е
съвместимо с Miracast. Възможността
за връзка с всички устройства,
съвместими с Miracast, не е гарантирана.
Отмяна на огледалния
образ на екрана
Натиснете HOME или BACK.
HOME
BACK
1
2
Натиснете MIRRORING.
Следвайте екранните
инструкции на телевизионния
екран.
Активирайте функцията Screen
mirroring от мобилното си
устройство.
Екранът на мобилното устройство
се показва на телевизионния
екран.
39BG
Удоволствие чрез мрежовата функция
[Screen mirroring] е функция за
показване на изображението от
екрана на мобилно устройство
върху екрана на телевизора чрез
технологията Miracast.
Системата може да бъде свързана
директно към устройство,
съвместимо с Screen mirroring
(например смартфон, таблет).
Можете да се насладите на това да
използвате екрана на устройството
върху големия телевизионен екран.
За използване на тази функция не
е необходим безжичен рутер (или
точка на достъп).
Съвети
• Можете да изберете [Screen mirroring]
от началното меню в Стъпка 1.
• Можете да подобрите стабилността на
възпроизвеждането, като настроите
[Screen mirroring RF Setting] (стр. 54).
3
Използване на различни
функции/настройки
Установяване на
безжична връзка със
събуфера (LINK)
Установете отново безжичната
връзка със събуфера за по-добро
свързване.
4
5
6
LINK
Индикатор за
захранване
Изберете [System Settings] [Wireless Subwoofer Connection] [Link].
На телевизионния екран се
показва екрана [Link].
Натиснете LINK на задната част
на събуфера.
Индикаторът за захранване на
събуфера мига в зелено.
Продължете към следващата
стъпка с 1 минути.
Изберете [Start].
Настройването на връзката
започва.
За връщане към предишния
екран изберете [Cancel].
Завършете настройването на
връзката, като следвате
екранното съобщение.
Индикаторът за захранване на
събуфера светва в зелено.
Забележки
• Ако се покаже съобщението [Cannot set
Link.], следвайте указанията на екрана.
• Когато [Bluetooth Mode] е с настройка
[Transmitter] и BLUETOOTH
устройството е свързано към
системата, безжичната връзка със
събуфера не може да бъде установена.
1
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете
[Setup] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва екранът за настройка.
40BG
Възпроизвеждане на
компресирани
аудиофайлове
с повишаващо
преобразуване до звук
с качество на почти
висока разделителна
способност
1
2
3
4
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете
[Setup] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва екранът за настройка.
Изберете [Audio Settings] [DSEE HX].
Можете да слушате многоканален
звук на предаване, когато системата
получава Dolby Digital многоканален
сигнал от предаване.
AUDIO
1
Натиснете AUDIO.
Аудиосигналът се показа на дисплея
на предния панел.
2
Натиснете неколкократно
бутона, за да изберете желания
аудиосигнал.
Аудиосигнал
Обяснение
„MAIN“
възпроизвежда се
звукът на основния
език.
„SUB“
възпроизвежда се
звукът на вторичния
език.
„MN/SB“
ще се изведе смесен
звук както от
основния, така и от
вторичния език.
Изберете [On].
Забележки
Забележки
• Тази функция работи с двуканални
входни сигнали с параметри 44,1 kHz
или 48 kHz.
• Тази функция не работи, когато е
избрана опцията [Analog].
• За да приемате Dolby Digital сигнал,
трябва да свържете телевизор или
други устройства към жака TV IN
(OPTICAL) чрез цифровия оптичен
кабел (в комплекта).
• Ако HDMI IN жакът на телевизора ви
е съвместим с функцията Audio Return
Channel (стр. 45), можете да приемате
Dolby Digital сигнал чрез HDMI кабел.
41BG
Използване на различни функции/настройки
DSEE HX подобрява съществуващи
звукоизточници почти до качество
на звука с висока разделителна
способност и ви кара да усещате
все едно наистина се намирате
в звукозаписното студио или на
концерт.
Тази функция е налична само когато
опцията [Music] е избрана като
звуково поле (стр. 26).
Удоволствие от
многоканален звук на
предаване (AUDIO)
Деактивиране на
бутоните на
устройството
Можете да деактивирате бутоните на
устройството, за да предотвратите
неправилни действия, като например
детска пакост (функция за
заключване за деца).
Промяна на яркостта на
дисплея на предния
панел и индикатора
BLUETOOTH (DIMMER)
Можете да промените яркостта на
дисплея на предния панел и
индикатора BLUETOOTH.
DIMMER
Натиснете VOL –, VOL + и VOL –
последователно, докато натискате
и задържате INPUT на устройството.
„LOCK“ се показва на дисплея на
предния панел и бутоните на
устройството не работят.
Можете да управлявате устройството
само чрез дистанционното
управление.
Отмяна на функцията за
заключване за деца
Натиснете VOL –, VOL + и VOL –
последователно, докато натискате
и задържате INPUT на устройството.
„UNLCK“ се показва на дисплея на
предния панел и функцията за
заключване за деца се отменя.
Забележка
 (захранване) не се заключва от
функцията за заключване за деца.
42BG
1
2
Натиснете DIMMER.
Режимът на показване се показа
на дисплея на предния панел.
Натиснете неколкократно
бутона, за да изберете желания
режим на показване.
Режим
Обяснение
„BRIGHT“
Дисплеят на предния
панел и индикаторът
BLUETOOTH светят
ярко.
„DARK“
Дисплеят на предния
панел и индикаторът
BLUETOOTH светят
слабо.
„OFF“
Дисплеят на предния
панел се изключва.
Забележка
Дисплеят на предния панел се
изключва, когато изберете „OFF“. Той се
включва автоматично, когато натиснете
който и да е бутон, след което се
изключва отново, ако не използвате
системата за около 10 секунди. Въпреки
това в някои случаи дисплеят на
предния панел може да не се изключи.
В този случай яркостта на дисплея на
предния панел е същата като при
„DARK“.
Спестяване на енергия
в режим на готовност
Проверете дали сте направили
следните настройки:
– [Bluetooth Standby] е с настройка
[Off] (стр. 51);
– [Standby Through] е с настройка [Off]
(стр. 52);
– [Quick Start/Network Standby]
е с настройка [Off] (стр. 53);
– [Remote Start] е с настройка [Off]
(стр. 55);
Използване на различни функции/настройки
43BG
Изпращане на
дистанционен сигнал
към телевизора чрез
устройството
Когато устройството препречва
сензора за дистанционно управление
на телевизора, дистанционното му
управление може да не работи.
В такъв случай разрешете функцията
за ИЧ повторител на системата.
Можете да управлявате телевизора
чрез дистанционното му управление,
като изпращате сигнала от задната
част на устройството.
1
2
3
4
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете
[Setup] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва екранът за настройка.
Изберете [System Settings] [IR-Repeater].
На телевизионния екран се
показва екрана [IR-Repeater].
Изберете [On].
Използване на
функцията Control for
HDMI
Свързването на устройство, като
телевизор или рекордер за Blu-ray
дискове, съвместимо с функцията
Control for HDMI*, чрез HDMI кабел ви
позволява лесно да управлявате
устройството чрез дистанционното
управление на телевизора.
Функциите по-долу могат да бъдат
използвани с функцията Control for
HDMI.
• System Power Off
• System Audio Control
• Audio Return Channel
• Функция One-Touch Play
• Remote Easy Control
• Настройки за енергоспестяване за
функцията HDMI Standby Through
Забележка
Тези функции може да работят
с устройства, които не са произведени от
Sony, но операциите не са гарантирани.
* Control for HDMI е стандарт, използван
от CEC (Consumer Electronics Control),
който позволява на HDMI (HighDefinition Multimedia Interface)
устройства да се управляват взаимно.
Забележки
• Проверете дали дистанционното
управление на телевизора не може да
го управлява, след това задайте [IRRepeater] на [On]. Ако настроите на [On],
когато дистанционното управление
може да управлява телевизора, може
да не бъде постигната правилна
операция поради смущението между
директната команда от него и
командата от устройството.
• На някои телевизори тази функция
може да не работи правилно. В такъв
случай поставете устройството далеч
от телевизора.
44BG
Подготовка за използване
на функцията Control for
HDMI
Завъртете [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI]
на системата на [On] (стр. 52).
Настройката по подразбиране е [On].
Активирайте настройките на
функцията Control for HDMI за
телевизора и други устройства,
свързани към системата.
Съвет
Ако активирате функцията Control for
HDMI („BRAVIA“ sync), когато използвате
телевизора, произведен от Sony,
функцията Control for HDMI на системата
също се активира автоматично. Когато
приключите с настройките, „DONE“ се
показва на дисплея на предния панел.
Функция System Power Off
Когато изключите телевизора,
системата и свързаното устройство
ще се изключат автоматично.
Забележка
Свързаното устройство може да не се
изключи в зависимост от състоянието си.
Функция System Audio
Control
Ако включите системата, докато
гледате телевизия, звукът от
телевизора ще се извежда от
високоговорителите на системата.
Силата на звука на системата може
да бъде регулирана с помощта на
дистанционното управление на
телевизора.
Ако предния път, когато сте гледали
телевизия, звукът от телевизора се
е извеждал от високоговорителите
на системата, тя ще се включи
автоматично, когато отново включите
телевизора.
Операциите могат да бъдат
извършвани и с помощта на менюто
на телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Забележки
• Звукът се извежда само от телевизора,
ако е избран вход, различен от [TV],
[HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3], когато
използвате функцията „Twin Picture“
на телевизора. Когато дезактивирате
функцията Twin Picture, звукът се
извежда от системата.
Audio Return Channel
Ако системата е свързана към HDMI IN
жака на телевизора, съвместим
с Audio Return Channel, можете да
слушате звука на телевизора от
високоговорителите на системата, без
да свързвате цифров оптичен кабел.
На системата завъртете [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Audio
Return Channel] на [Auto] (стр. 52).
Настройката по подразбиране е [Auto].
Забележка
Ако телевизорът не е съвместим с Audio
Return Channel, трябва да бъде свързан
цифровият оптичен кабел (в комплекта)
(вижте предоставеното Ръководство за
стартиране).
Функция One-Touch Play
Когато възпроизвеждате съдържание
на устройство (рекордер за Blu-ray
дискове, „PlayStation®4“ и др.),
свързано към системата, системата и
телевизорът се включват автоматично,
входът на системата се превключва на
входа на устройството за
възпроизвеждане, а звукът се извежда
от високоговорителите на системата.
Забележки
• Ако [System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] на системата е
с настройка [On] или [Auto] и звукът
на телевизора е бил извеждан от
високоговорителите на телевизора
предния път, когато сте гледали
телевизия, системата не се включва
и звукът и картината се извеждат от
телевизора дори ако се възпроизвежда
съдържание от устройството (стр. 52).
45BG
Използване на различни функции/настройки
Задайте [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV] на
системата на [On] или [Auto] (стр. 52).
Настройката по подразбиране е [Auto].
• Стойността на силата на звука на
системата се показва на телевизионния
екран в зависимост от телевизора.
Числото, указващо силата на звука,
показано на телевизионния екран,
може да се различава от показването
на предния панел на системата.
• В зависимост от настройките на
телевизора функцията за управление
на звука на системата може да не
е налична. За подробности направете
справка в инструкциите за
експлоатация на телевизора.
• В зависимост от телевизора началната
част на възпроизвежданото
съдържание може да не се
възпроизведе правилно.
Лесно дистанционно
управление
Можете да управлявате системата,
като изберете системата от Sync Menu
на телевизора.
Тази функция може да се използва,
ако телевизорът поддържа Sync
Menu. За подробности направете
справка в инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Забележки
• В менюто за връзки на телевизора
системата се разпознава от него като
„Player“.
• Някои операции може да не са
налични при някои телевизори.
Настройки за
енергоспестяване за
функцията HDMI Standby
Through
Настройката за енергоспестяване
за функцията HDMI Standby Through
(стр. 52) е функция, която ви
позволява да се наслаждавате на звук
и картина на свързано устройство,
без да изключвате системата.
Задайте [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Through] на [Auto]
(стр. 52). Настройката по
подразбиране е [Auto].
Забележка
Ако картината на устройството,
свързано към системата, не се показва
на телевизора, задайте [Standby
Through] на [On]. Ако свързвате
телевизор, който не е произведен от
Sony, ви препоръчваме да изберете тази
настройка.
46BG
Използване на
функцията „BRAVIA“
Sync
В допълнение към функцията Control
for HDMI можете да използвате и
функциите по-долу на устройства,
съвместими с функцията „BRAVIA“
sync.
• Функция Scene Select
• Home Theatre Control
• Функция Echo Canceling
• Language Follow
Забележка
Тези функции са собственост на Sony.
Тази функция не може да работи
с продукти, различни от тези,
произведени от Sony.
Функция Scene Select
Звуковото поле на системата
автоматично се превключва според
настройката на функцията Scene
Select на телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Задайте звуковото поле на
[ClearAudio+] (стр. 26).
Функция Home Theatre
Control
Когато използвате съвместим
с функцията Home Theatre Control
телевизор, настройването на
системата, задаването на
настройките на звуково поле,
превключването на вход и др. могат
да се извършат, без да се превключва
входът на телевизора.
Тази функция може да се използва,
когато телевизорът е свързан към
интернет. За подробности направете
справка в инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Функция Echo Canceling
Ехото може да се намали, когато
използвате функцията за социални
срещи, например Skype, докато
гледате телевизионни програми.
Тази функция може да се използва,
ако телевизорът поддържа функции
за социални срещи. За подробности
направете справка в инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Забележки
Language Follow
Когато сменяте езика на извежданите
на екрана на телевизора съобщения,
този на системата също се сменя.
Забележки за HDMI
връзките
• Използвайте HDMI кабел
(високоскоростен HDMI кабел
с Ethernet или висококачествен
HDMI кабел с Ethernet). Ако
използвате стандартен HDMI кабел,
1080p, 3D и 4K съдържанието може
да не се показва правилно.
• Използвайте съвместим HDMI
кабел.
47BG
Използване на различни функции/настройки
• Ако входът на системата е [HDMI1],
[HDMI2] или [HDMI3], когато използвате
функцията „Social Viewing“, входът
автоматично се променя на [TV]. Звукът
на функцията за социален преглед и
телевизионната програма се извежда
от високоговорителите на системата.
• Звукът се извежда само от
високоговорителя на телевизора, ако
входът на системата е различен от [TV],
[HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3], когато
използвате функцията „Social Viewing “.
• Тази функция не може да се използва,
когато звукът се извежда от
телевизора.
• Използвайте високоскоростен HDMI
кабел с Ethernet с логотип за типа.
• Не препоръчваме използването на
кабел за преобразуване HDMI-DVI.
• Аудиосигналите (честота на
семплиране, дължина в битове
и т.н.), предавани от HDMI жак,
може да са потиснати от свързаното
устройство.
• Звукът може да прекъсне, когато
честотата на семплиране или броят
канали на изходните аудио сигнали
от устройството за
възпроизвеждане се променят.
• Когато е избран входът [TV],
видеосигналите през един от
жаковете HDMI IN 1/2/3, избрани
последния път, се извеждат през
жака HDMI OUT (ARC).
• Тази система поддържа предаване
„TRILUMINOS“ ITU-R BT.2020, HDR
(High Dynamic Range), 3D и 4K
Използване на дисплея за настройка
Можете да задавате разнообразни настройки на параметрите, например
на картината и звука.
Настройките по подразбиране са подчертани.
1
2
3
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва началното меню.
Изберете
[Setup] от началното меню.
На телевизионния екран се показва екранът за настройка.
Изберете елемента за настройка.
Елемент за настройка Обяснение
[Software Update]
Актуализира софтуера на системата. (стр. 49)
[Screen Settings]
Извършва настройките на екрана според типа на телевизора.
(стр. 49)
[Audio Settings]
Извършва настройките на звука според типа на жаковете за
връзка. (стр. 50)
[Bluetooth Settings]
Извършва подробни настройки за BLUETOOTH функцията.
(стр. 51)
[System Settings]
Извършва свързаните със системата настройки. (стр. 52)
[Network Settings]
Извършва подробни настройки за интернет и домашна
мрежа. (стр. 54)
[Input Skip Setting] Задава настройката за пропускане на входния сигнал за
всеки изход. (стр. 55)
48BG
[Easy Setup]
Изпълнете повторно „Easy Setup“, за да направите основните
настройки. (стр. 55)
[Resetting]
Възстановява фабричните настройки на системата. (стр. 55)
[Software Update]
С актуализирането на софтуера до
последната версия ще можете да се
възползвате от най-новите функции.
За информация относно функциите за
актуализация посетете следния
уебсайт: www.sony.eu/support
Забележки
[Update via Internet]
Актуализиране на софтуера на
системата през наличната мрежа.
Следвайте инструкциите на екрана.
Уверете се, че мрежата е свързана
към интернет.
[Update via USB Memory]
Актуализиране на софтуера чрез USB
памет. Уверете се, че за папката за
актуализация на софтуера е зададено
правилно името „UPDATE“.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Изберете тази опция, когато
свързвате към широкоекранен
телевизор или такъв с функция за
широкоекранен режим.
[4:3]: Изберете тази опция, когато
свързвате към телевизор с екран 4:3
без функция за широкоекранен режим.
[Auto]: Извежда видеосигнал според
разделителната способност на
телевизора или свързаното
устройство.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Извежда видеосигнал
според избраната настройка на
разделителната способност.
* Ако цветовата система на
възпроизвежданото съдържание
е NTSC, разделителната способност
на видеосигналите може да бъде
преобразувана само до [480i] и [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Тази функция задава изхода на
сигналите от жака HDMI OUT (ARC)
на системата, когато използвате
функцията Screen mirroring.
[Auto]: Извежда 24p видеосигнали
само когато свържете телевизор,
съвместим с 1080/24р, чрез HDMI
жак и [Output Video Resolution]
е с настройка [Auto] или [1080p].
[Off]: Изберете тази опция, когато
телевизорът не е съвместим с
видеосигнали 1080/24p.
[4K Output]
[Auto1]: Извежда 2K видеосигнали по
време функцията за огледален образ
на екрана и 4K видеосигнали по
време на възпроизвеждане на
снимки при свързване със
съвместимо с 4K устройство Sony.
[Auto2]: Извежда 4K видеосигнали
по време на възпроизвеждане на 24p
видеосъдържание чрез функцията
за огледален образ на екранапри
свързване със съвместимо с 4K/24p
устройство.
[Off]: Изключва функцията.
Забележки
• Ако устройството, произведено от
Sony, не бъде открито, когато е
избрано [Auto1], настройката ще има
същия ефект както [Auto2].
• [Network content 24p Output] в [24p
Output] трябва да се зададе правилно
на [Auto2].
49BG
Използване на различни функции/настройки
• Нужна е интернет среда за изпълнението
на актуализации по интернет.
• По време на актуализация на софтуера
на дисплея на предния панел се показва
„UPDT“. След като актуализацията
завърши, системата се рестартира
автоматично. По време на
актуализиране не включвайте и не
изключвайте системата и не работете
с нея или с телевизора. Изчакайте
актуализацията на софтуера да завърши.
• Задайте [Auto Update] на [On], когато
искате да изпълнявате автоматично
актуализации на софтуера (стр. 53).
Актуализацията на софтуера може да
се изпълни дори когато изберете [Off]
в [Auto Update] в зависимост от
подробностите за актуализациите.
[Output Video Resolution]
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Audio DRC]
[Auto]: Автоматично открива типа на
външното устройство и след това
превключва на съответната цветова
настройка.
[YCbCr (4:2:2)]: Извеждат се YCbCr
4:2:2 видеосигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Извеждат се YCbCr
4:4:4 видеосигнали.
[RGB]: Изберете тази опция, когато
свързвате към устройство с DVI жак,
съвместим с HDCP.
Можете да компресирате динамичния
диапазон на аудиозаписа.
[Auto]: Автоматично компресира
звука, кодиран с Dolby TrueHD.
[On]: Системата възпроизвежда
аудиозаписа с такъв тип динамичен
диапазон, какъвто е бил замислен от
тон-режисьора.
[Off]: Без компресия на динамичния
диапазон.
[Attenuation settings - Analog]
[Video Direct]
Можете да забраните екранното
показване (OSD) на системата, когато
е избран вход [HDMI1], [HDMI2] или
[HDMI3].
Тази функция е полезна, когато се
играе игра. Можете напълно да се
насладите на екрана на играта.
[On]: Забранява OSD. Информацията
няма да бъда показана на
телевизионния екран и бутоните
OPTIONS и DISPLAY няма да работят.
[Off]: Показва информация на
телевизионния екран само когато
промените настройки, като избиране
на звуково поле.
[SBM] (Супер-битово съпоставяне)
[On]: Изглажда градацията на
видеосигналите от жака HDMI OUT
(ARC).
[Off]: Изберете това, ако
видеосигналите са изкривени или
цветът е неестествен.
[Audio Settings]
[DSEE HX]
Тази функция е налична само когато
опцията [Music] е избрана като
звуково поле.
[On]: Подобрява аудиофайла до
аудиофайл с висока разделителна
способност и пресъздава ясния звук
на високия регистър, който често се
губи (стр. 41).
[Off]: Изключено
50BG
Когато слушате от устройство,
свързано към жаковете ANALOG IN,
може да се получи изкривяване.
Можете да предотвратите това,
като намалите входното ниво на
системата.
[On]: Намалява входното ниво.
Изходното ниво ще се намали при
тази настройка.
[Off]: Нормално входно ниво.
[Audio Output]
Можете да изберете метода за
извеждане на изходния аудиосигнал.
[Speaker]: Извежда многоканален
звук само през високоговорителите
на системата.
[Speaker + HDMI]: Извежда
многоканален звук през
високоговорителите на системата,
както и двуканален линеен PCM през
жака HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Извежда звук само през жака
HDMI OUT (ARC). Форматът на звука
зависи от свързаното устройство.
Забележки
• Когато [Control for HDMI] е с настройка
[On], (стр. 52), [Audio Output] се
настройва автоматично към [Speaker +
HDMI] и тази настройка не може да се
променя.
• Аудиосигналите не се извеждат през
жака HDMI OUT (ARC), когато [Audio
Output] е с настройка [Speaker + HDMI] и
[HDMI1 Audio Input Mode] (стр. 53) е с
настройка [TV]. (само при модели за
Европа)
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Забележка
Можете да се свържете към
BLUETOOTH устройството чрез
функцията с едно докосване дори ако
сте задали [Bluetooth Mode] на [Off].
[Device List]
Показва списък със сдвоени и открити
BLUETOOTH устройства (SNK
устройство), когато [Bluetooth Mode]
е с настройка [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Може да зададете [Bluetooth
Standby], така че системата да може
да бъде включена от BLUETOOTH
устройство дори когато е в режим на
готовност. Тази функция е налична
само когато зададете [Bluetooth
Mode] на [Receiver] или [Transmitter].
[On]: Системата се включва
автоматично, когато заявите
[Bluetooth Codec - AAC]
Тази функция е налична само когато
зададете [Bluetooth Mode] на
[Receiver] или [Transmitter].
[On]: Разрешаване на кодек AAC.
[Off]: Забраняване на кодек AAC.
Забележки
• Ако кодекът AAC е разрешен и
устройството ви поддържа AAC,
можете да се наслаждавате на
висококачествен звук.
• Когато свързвате съвместими
с BLUETOOTH слушалки или
високоговорители, тази настройка не
може да се променя.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Тази функция е налична само когато
зададете [Bluetooth Mode] на
[Receiver] или [Transmitter].
[On]: Разрешаване на кодек LDAC.
[Off]: Забраняване на кодек LDAC.
Забележки
• Ако кодекът LDAC е разрешен и
устройството ви поддържа LDAC,
можете да се наслаждавате на повисококачествен звук.
• Когато свързвате съвместими с
BLUETOOTH слушалки или
високоговорители, тази настройка не
може да се променя.
[Wireless Playback Quality]
Можете да настроите честота на
предаване на данни на LDAC
възпроизвеждането. Тази функция
е налична само когато зададете
[Bluetooth Mode] на [Transmitter] или
[Bluetooth Codec - LDAC] на [On].
[Auto]: Честотата на прехвърляне на
данните автоматично се променя
в зависимост от средата. Ако
аудиовъзпроизвеждането не
е стабилно в този режим,
използвайте другите три режима.
51BG
Използване на различни функции/настройки
Можете да се насладите на
съдържание от BLUETOOTH
устройство, като използвате тази
система или слушате звук от нея чрез
съвместими с BLUETOOTH слушалки
или високоговорител.
[Receiver]: Тази система е в режим на
приемник, който й позволява да
приема и извежда аудиосигнал от
BLUETOOTH устройство.
[Transmitter]: Тази система е в режим
на предавател, който й позволява да
изпраща аудиосигнал към
съвместими с BLUETOOTH слушалки
или високоговорител. Ако
превключите входа на системата,
„BT TX“ ще се покаже на дисплея на
предния панел.
[Off]: Функцията BLUETOOTH е
изключена и не можете да изберете
входа [Bluetooth Audio].
BLUETOOTH връзка от сдвоено
BLUETOOTH устройство.
[Off]: Изключено
[Sound Quality]: Използва се найвисоката побитова скорост. Звукът
се изпраща с по-високо качество,
въпреки това понякога
аудиовъзпроизвеждането може да
стане нестабилно, когато качеството
на връзката не е достатъчно добро.
[Standard]: Използва се средната
побитова скорост. Тя балансира
качеството на звука и стабилността на
възпроизвеждането.
[Connection]: Стабилността е
приоритет. Качеството на звука може
да бъде приемливо и състоянието на
връзката най-вероятно ще е
стабилно. Ако връзката не е стабилна,
тази настройка не се препоръчва.
[System Settings]
[OSD Language]
Можете да изберете желания език за
екранното показване на системата.
[Wireless Subwoofer Connection]
Можете да установите повторно
безжичната връзка със събуфера. За
подробности вижте „Установяване на
безжична връзка със събуфера (LINK)“
(стр. 40).
[IR-Repeater]
[On]: Дистанционните сигнали за
телевизора се изпращат от задната
част на лентовата тонколона (стр. 44).
[Off]: Изключва функцията.
За подробности вижте „Установяване
на безжична връзка със събуфера
(LINK)“ (стр. 40).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (стр. 44)
[On]: Функцията Control for HDMI
се активира. Устройства, свързани
чрез HDMI кабел, могат да се
управляват взаимно.
[Off]: Изключено
52BG
• [Standby Linked to TV] (стр. 45)
Тази функция е налична само когато
зададете [Control for HDMI] на [On].
[Auto]: Ако входът на системата е
[TV], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] или
[Screen mirroring], системата се
изключва автоматично, когато
изключите телевизора.
[On]: Системата се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора независимо от входа.
[Off]: Системата не се изключва,
когато изключите телевизора.
• [Audio Return Channel] (стр. 45)
Задайте тази функция, когато
системата е свързана към HDMI IN
жака на телевизора, който е
съвместим с Audio Return Channel.
Функцията е налична само когато
зададете [Control for HDMI] на [On].
[Auto]: Можете да слушате звук от
телевизора от високоговорителите
на системата.
[Off]: Използвайте тази настройка,
когато е свързан цифров оптичен
кабел.
• [Standby Through] (стр. 46)
Тази функция е налична само когато
зададете [Control for HDMI] на [On].
[Auto]: Сигналите се извеждат от
жака HDMI OUT (ARC) на системата,
когато е включен телевизорът или
докато системата не е включена.
Консумацията на системата в режим
на готовност може да бъде
намалена допълнително, когато
зададете на [On].
[On]: Сигналите се извеждат винаги
от жака HDMI OUT (ARC) на
системата, докато системата не
е включена. Ако свързвате
телевизор, който не е произведен
от Sony, ви препоръчваме да
изберете тази настройка.
[Off]: Сигналите не се извеждат от
жака HDMI OUT (ARC) на системата,
докато системата не е включена.
Включете системата, за да се
насладите на съдържание от свързано
към системата устройство на
телевизора. Консумацията на
системата в режим на готовност може
да бъде намалена допълнително,
когато зададете на [On].
• [HDMI Signal Format]
Когато извеждате висококачествен
4K формат* чрез входа HDMI,
направете тази настройка.
[Standard format]: Стандартен
формат за нормална употреба.
[Enhanced format]: Висококачествен
HDMI формат. Задавайте само,
когато използвате съвместими
устройства.
Забележки
• Избирайте [Enhanced format] само
когато свързаното устройство
и телевизорът поддържат
висококачествен 4K* формат.
• В зависимост от телевизора, може да
е нужно да го настроите. Вижте
инструкциите за експлоатация на
телевизора.
• Картината може да не се покаже
правилно, ако промените тази
настройка. В такъв случай променете
тази настройка на [Standard format].
• Когато гледате 4K картина с високо
качество*, използвайте
висококачествен високоскоростен
HDMI кабел, който поддържа
скорости от 4K 60p 18Gbps.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Намаляване на времето за
стартиране от режим на готовност.
Можете да работите със системата
скоро след включването й.
[Off]: Изключено
[Auto Standby]
[On]: Включва функцията [Auto
Standby]. Когато не използвате
системата за около 20 минути,
тя автоматично влиза в режим на
готовност.
[Off]: Изключено
[Auto Display]
[On]: Автоматично показване на
информация на телевизионния
екран, когато се променят
аудиосигналите, режимът на
картината и т.н.
[Off]: Показва информация само
когато натиснете DISPLAY.
[Software Update Notification]
[On]: Настройва системата да ви
информира за най-новата версия на
софтуера (стр. 49).
[Off]: Изключено
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Актуализацията на софтуера
се изпълнява автоматично между
02:00 ч. и 05:00 ч. местно време за
избраната настройка на [Time Zone],
докато системата не се използва. Ако
изберете [Off] в [Quick Start/Network
Standby], актуализацията на софтуера
се изпълнява, когато изключите
системата.
[Off]: Изключено
[Time Zone]
Изберете държавата/региона си.
53BG
Използване на различни функции/настройки
• [HDMI1 Audio Input Mode] (само при
модели за Европа)
Можете да изберете аудиовхода за
устройството, което е свързано към
жака HDMI IN 1.
[HDMI1]: Звукът от устройството,
свързано към жака HDMI IN 1, се
въвежда през жака HDMI IN 1.
[TV]: Звукът от устройството,
свързано към жака HDMI IN 1, се
въвежда през жака TV IN (OPTICAL).
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0 10
бита и др. За подробности вижте
„Поддържани входни
видеоформати“ (стр. 70).
Забележки
[Network Connection Status]
• Актуализацията на софтуера може да
се изпълни дори когато изберете [Off]
в [Auto Update] в зависимост от
подробностите за актуализациите.
• Софтуерната актуализация се
извършва автоматично в рамките на
11 дни от разпространението на нов
софтуер.
Показване на текущото състояние на
мрежовата връзка.
[Device Name]
Можете да смените името на
системата според предпочитанията
си, така че да се разпознава по-лесно
при използване на функцията
[Bluetooth Audio] или [Screen
mirroring]. Името се използва и при
други мрежи, като например
домашна мрежа. Следвайте
инструкциите на екрана и
използвайте софтуерната
клавиатура, за да въведете името.
[System Information]
Можете да визуализирате
информацията за версията на
софтуера и MAC адреса на системата.
[Software License Information]
Можете да изведете информацията
за лиценза на софтуера.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Предварително свържете системата
към мрежата.
[Wired Setup]: Изберете тази опция,
когато свързвате към рутер за
широколентова връзка чрез LAN
кабел.
[Wireless Setup]: Изберете това,
когато използвате вградената Wi-Fi
функция за връзка с безжична мрежа.
Съвет
За повече подробности посетете
следния уебсайт и прегледайте раздела
за често задавани въпроси:
www.sony.eu/support
54BG
[Network Connection Diagnostics]
Можете да изпълните диагностика на
мрежата, за да проверите дали
мрежовата връзка е изпълнена
правилно.
[Screen mirroring RF Setting]
Ако използвате няколко безжични
системи, като например безжична
LAN връзка, безжичните сигнали
може да са нестабилни. В такъв
случай стабилността на
възпроизвеждането може да се
подобри, като зададете
приоритетния радиочестотен канал
за функцията Screen mirroring.
[Auto]: Обикновено избирайте тази
опция. Системата избира
автоматично най-добрия канал за
предаване за функцията Screen
mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Избраният канал
става приоритетен за връзката на
функцията Screen mirroring.
[Connection Server Settings]
Задава дали да се покаже свързаният
сървър за домашна мрежа.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Позволява автоматичен достъп
от страна на новооткрит контролер за
домашна мрежа.
[Off]: Изключено
[Home Network Access Control]
Показва списък със съвместими
с контролер за домашна мрежа
продукти и задава дали да се приемат
команди от контролерите в списъка,
или не.
[External Control]
[On]: Позволява на контролера за
домашна автоматизация да работи
с тази система.
[Off]: Изключено
[Remote Start]
[On]: Позволява ви да включвате
системата чрез мрежово свързано
устройство, когато тя е в режим на
готовност.
[Off]: Системата не може да се
включва чрез мрежово свързано
устройство.
Настройката за пропускане е удобна
функция, която ви позволява да
пропускате неизползваните входове,
когато избирате функция чрез
натискане на INPUT +/–.
[Do not skip]: Системата не пропуска
избрания вход.
[Skip]: Системата пропуска избрания
вход.
[Reset to Factory Default Settings]
Можете да нулирате настройките на
системата до фабричните стойности
по подразбиране, като изберете
групата настройки. Всички настройки
в рамките на групата ще се нулират.
[Initialize Personal Information]
Можете да изтриете личните си
данни, съхранени в системата.
Забележка
Ако изхвърляте, прехвърляте или
препродавате тази система, моля,
изтрийте цялата лична информация
от съображения за сигурност. Моля,
взимайте съответните мерки, като
излизане от системата, след използване
на мрежова услуга.
Забележка
Когато натиснете INPUT +/–, по време на
показването на началния екран, иконата
за вход изглежда затъмнена, ако е била
зададена на [Skip].
Съвет
Можете да изпълните [Input Skip Setting]
от менюто с опции (стр. 56).
[Easy Setup]
Изпълнява [Easy Setup], за да направи
основни първоначални настройки
и основни мрежови настройки на
системата. Следвайте инструкциите
на екрана.
55BG
Използване на различни функции/настройки
[Input Skip Setting]
[Resetting]
Списък на менюто с опции
При натискането на OPTIONS са налице различни настройки и функции за
възпроизвеждане. Наличните елементи се различават в зависимост от
ситуацията.
Елемент
Обяснение
[A/V SYNC]
Коригира несъответствието във времето между картина и звук.
Звуковото извеждане може да бъде забавено (стр. 28).
[Sound Field]
Променя настройката на звуковото поле (стр. 26).
[Night]
Избира нощен режим (стр. 27).
[Voice]
Избира режим на глас (стр. 27).
[Input Skip Setting]
Пропуска неизползваните входове, когато избирате функция чрез
натискане на INPUT +/– (стр. 55).
[Input Label]
Променя името на входа на [HDMI1]. [HDMI2] или [HDMI3], което се
показва в началното меню (стр. 24).
[Repeat Setting]
Задава повторно възпроизвеждане.
[Play/Stop]
Стартира или спира възпроизвеждането.
[Play from start]
Възпроизвежда елемента от началото.
[Shuffle Setting]
Задаване на разбъркано възпроизвеждане.
[Add Slideshow BGM]
Регистрира файлове с музика в USB паметта като фонова музика за
слайдшоу (BGM).
[Slideshow]
Стартира слайдшоу.
[Slideshow Speed]
Променя скоростта на слайдшоуто.
[Slideshow Effect]
Задава ефекта при възпроизвеждане на слайдшоу.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Изключва функцията.
• [My Music from USB]: Задава файловете с музика, регистрирани в
[Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Превключва между [Grid View] и [List View].
[Rotate Left]
Завърта снимката на 90 градуса обратно на часовниковата
стрелка.
[Rotate Right]
Завърта снимката на 90 градуса по часовниковата стрелка.
[View Image]
Показва избраното изображение.
56BG
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на
неизправности
Захранване
Системата не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел е свързан добре.
 Изключете кабела за
електрозахранване от електрическия
контакт, след което го включете
отново след няколко минути.
Системата не се включва дори
когато телевизорът се включи.
 Задайте [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] на [On]
(стр. 52). Телевизорът трябва да
поддържа функцията Control for
HDMI (стр. 44). За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
 Проверете настройките на
високоговорителите на телевизора.
Захранването на системата се
синхронизира с настройките на
високоговорителите на телевизора.
За подробности направете справка
в инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Системата се изключва, когато
изключите телевизора.
 Проверете настройката на [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (стр. 52). Когато
[Standby Linked to TV] е с настройка
[On], системата се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора, независимо от входа.
Системата не се изключва дори
когато телевизорът се изключи.
 Проверете настройката на [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (стр. 52). За да се
изключи автоматично системата
независимо то входа, когато
изключите телевизора, задайте
[Standby Linked to TV] на [On].
Телевизорът трябва да поддържа
функцията Control for HDMI
(стр. 44). За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Картина
Няма картина или картината не
се извежда правилно.
 Изберете правилния вход (стр. 12).
 Докато държите натиснат бутона
INPUT, натиснете VOL +, VOL –,
VOL + на устройството подред, за
да зададете разделителната
способност на изходния
видеосигнал до най-ниската.
 Когато няма картина от свързаното
устройство или картината от него
не се извежда правилно, задайте
[System Settings] - [HDMI Settings] [HDMI Signal Format] на [Standard
format] (стр. 52).
57BG
Отстраняване на неизправности
Ако имате някои от следните
затруднения, докато използвате
системата, използвайте това
ръководство за отстраняване на
неизправности, за да ги разрешите,
преди да го изпратите за ремонт.
Ако проблемът продължи, се
консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Когато заявите ремонт, не забравяйте
да донесете устройството и събуфера,
дори ако изглежда, че само едното
устройство има проблеми.
 Ако последния път звукът се
е извеждал от високоговорителите
на телевизора, системата няма да
се включи дори когато се включи
телевизорът.
Няма картина при свързване чрез
HDMI кабел.
Изображенията от HDMI жака са
изкривени.
 Ако свържете устройство, което
поддържа HDCP 2.2, го свържете
към жака HDMI IN, а телевизора към
жака HDMI OUT на системата.
 Системата е свързана към входно
устройство, което не е съвместимо
с HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection). В такъв случай
проверете спецификациите на
свързаното устройство.
 Разкачете HDMI кабела, след което
го свържете отново. Проверете
дали кабелът е добре поставен.
 Видеосигналът от устройството,
свързано към жака HDMI, може да
е изкривен. Ако това се случи,
задайте [Video Direct] на [On]
(стр. 50).
3D съдържанието от жака HDMI IN
1/2/3 не се показва на
телевизионния екран.
 В зависимост от телевизора или
видеоустройството може да не се
покаже 3D съдържание. Проверете
поддържания HDMI видеоформат
(стр. 70).
4K съдържанието от жака HDMI IN
1/2/3 не се показва на
телевизионния екран.
 В зависимост от телевизора или
видеоустройството може да не се
покаже 4K съдържание. Проверете
възможностите за видео
и настройките на телевизора
и видеоустройството.
 Използвайте HDMI кабел
(високоскоростен HDMI кабел
с Ethernet или висококачествен
HDMI кабел с Ethernet).
Изображението не се показва на
целия телевизионен екран.
 Проверете настройката за [TV Type]
в [Screen Settings] (стр. 49).
 Съотношението на кадъра на
носителя е фиксирано.
58BG
Картина и звук не се извеждат от
телевизора, когато системата не
е включена.
 На системата задайте [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] на [On], след което
задайте [Standby Through] на [Auto]
или [On] (стр. 52).
 Включете системата и след това
превключете входа на този за
устройството за възпроизвеждане.
 Ако свързвате към устройство,
което не е произведено от Sony,
което поддържа функцията Control
for HDMI, задайте [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through]
на [On] (стр. 52).
Звук
Системата не извежда звук от
телевизора.
 Проверете типа и връзката на HDMI
кабела, цифровия оптичен кабел
или аналоговия аудиокабел,
свързан към системата и
телевизора (вижте предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Когато системата е свързана към
телевизор, съвместим с Audio
Return Channel, се уверете, че
системата е свързана към
съвместим с ARC входен HDMI
извод на телевизора (вижте
предоставеното Ръководство за
стартиране). Ако все още не се
извежда звук или звукът прекъсва,
свържете цифров оптичен кабел (в
комплекта) и задайте на системата
[System Settings] - [HDMI Settings] [Audio Return Channel] на [Off]
(стр. 52).
Картина и звук не се извеждат от
телевизора, когато системата не
е включена.
 На системата задайте [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Control
for HDMI] на [On], след което
задайте [Standby Through] на [Auto]
или [On] (стр. 52).
 Включете системата и след това
превключете входа на този за
устройството за възпроизвеждане.
 Ако свързвате към устройство,
което не е произведено от Sony,
което поддържа функцията Control
for HDMI, задайте [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through]
на [On] (стр. 52).
Звукът се извежда както от
системата, така и от телевизора.
 Заглушете звука на системата или
на телевизора.
Звукът на телевизора от тази
система изостава спрямо
картината.
 Задайте [A/V SYNC] на 0 мсек,
ако е зададено в диапазона между
25 мсек и 300 мсек (стр. 28).
Няма звук или само много тих
звук от устройството, свързано
към системата, се чува от нея.
 Натиснете  + на дистанционното
управление и проверете нивото на
силата на звука (стр. 10).
 Натиснете  или  + на
дистанционното управление, за да
отмените функцията за
заглушаване (стр. 10).
 Уверете се, че източникът на
входен сигнал е правилно избран.
Опитайте с други входящи
източници, като натиснете INPUT
+/– на дистанционното управление
няколко пъти (стр. 12).
 Проверете дали всички кабели на
системата и свързаното устройство
са скачени стабилно.
59BG
Отстраняване на неизправности
 Ако телевизорът ви не е съвместим
с Audio Return Channel, свържете
цифровият оптичен кабел
(в комплекта) (вижте
предоставеното Ръководство за
стартиране). Ако телевизорът не
е съвместим с Audio Return Channel,
звукът от него няма да бъде
изведен от системата дори ако тя
е свързана към HDMI IN жака на
телевизора.
 Ако звукът не се извежда от
системата дори когато системата
и телевизорът са свързани чрез
цифров оптичен кабел, или ако
телевизорът няма оптичен жак
за извеждане на цифров звук,
свържете аналогов кабел (не
е предоставен) и на системата
задайте [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Audio Return Channel]
на [Off] (стр. 52).
 Превключете входа на системата
на [TV] (стр. 12).
 Усилете звука на системата или
отменете заглушаването.
 Ако не се извежда звук от свързан
към телевизора кабелен TV (CATV)
или сателитен приемник, свържете
устройството към входен HDMI IN
жак на системата и превключете
входа на системата на входа на
свързаното устройство (HDMI IN 1/
2/3) (вижте предоставеното
ръководство за стартиране).
 В зависимост от реда, в който сте
свързали телевизора и системата,
системата може да бъде заглушена
и на предния панел на дисплея на
системата да се показва „MUTING“.
Ако се случи това, включете първо
телевизора, след това системата.
 Насочете настройките на
високоговорителите на телевизора
(BRAVIA) към аудиосистемата.
Вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени
с телевизора ви, за това как да го
настроите.
 Когато възпроизвеждате
съдържание, съвместимо
с технологията за защита на
авторските права (HDCP), то може
да не се изведе от системата.
 Задайте [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] на
[Standard format] (стр. 52).
Няма звук или само много тих
звук се чува от събуфера.
 Натиснете SW  + на
дистанционното управление, за да
усилите звука на събуфера (стр. 28).
 Проверете дали индикаторът за
захранване на събуфера свети
в зелено. Ако не, вижте „Не се чува
звук от събуфера.“ (стр. 63).
 Събуферът служи за пресъздаване
на басов звук. При наличието на
източници на входен сигнал, които
съдържат изключително малко
компоненти на басов звук
(например телевизионно
излъчване), звукът от събуфера
може да е труден за чуване.
Не може да бъде постигнат
съраунд ефект.
 В зависимост от входящия сигнал
и настройката за звуково поле
обработването на съраунд звук
може да не работи ефективно.
Съраунд ефектът може да е едва
доловим в зависимост от
програмата или диска.
 За да възпроизвеждате
многоканално аудио, проверете
настройката на цифровия
аудиоизход на устройството,
свързано със системата. За
подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със свързаното
устройство.
60BG
Свързване на USB
устройство
USB устройството не е разпознато.
 Опитайте следното:
 Изключете системата.
 Разкачете и скачете отново USB
устройството.
 Включете системата.
 Уверете се, че USB устройството
е включено добре в
(USB) порта
(стр. 24).
 Проверете дали USB устройството
или някой кабел не са повредени.
 Уверете се, че USB устройството
е включено.
 Ако USB устройството е свързано
чрез USB концентратор, го
разкачете и го свържете директно
към системата.
Свързване на мобилно
устройство
BLUETOOTH връзката не може да
се извърши.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH на устройството свети
(стр. 31).
 Уверете се, че BLUETOOTH
устройството, към което искате
да се свържете, е включено и че
BLUETOOTH функцията е
разрешена.
 Доближете тази система и
BLUETOOTH устройството.
 Сдвоете тази система и BLUETOOTH
устройството отново. Може да
е необходимо първо да отмените
сдвояването със системата, като
използвате първо BLUETOOTH
устройството.
 Възможно е информацията за
сдвояване да е изтрита. Извършете
отново операцията за сдвояване
(стр. 30).
Не може да се направи сдвояване.
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Уверете се, че системата не
получава смущения от безжично
LAN устройство, други безжични
устройства, работещи на честота
2,4 GHz, или микровълнова фурна.
Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, преместете го на
разстояние от тази система.
Не можете да използвате
функцията NFC.
BLUETOOTH връзката не може да
се извърши.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH на устройството свети
(стр. 7).
 Уверете се, че BLUETOOTH
устройството, към което искате да
се свържете, е включено и че
BLUETOOTH функцията е разрешена.
 Доближете тази система и
BLUETOOTH устройството.
 Сдвоете тази система и BLUETOOTH
устройството отново. Може да е
необходимо първо да отмените
сдвояването със системата, като
използвате първо BLUETOOTH
устройството.
 Възможно е информацията за
сдвояване да е изтрита. Извършете
отново операцията за сдвояване
(стр. 30).
Не се извежда звук от свързаното
BLUETOOTH устройство.
Не може да се направи сдвояване.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH на устройството свети
(стр. 31).
 Доближете тази система и
BLUETOOTH устройството.
 Ако дадено устройство генерира
електромагнитно излъчване,
например безжично LAN
устройство, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
фурна, го преместете.
 Отстранете всякакви препятствия
между тази система и BLUETOOTH
устройството или преместете
системата далече от препятствието.
 Сменете разположението на
свързаното BLUETOOTH устройство.
 Превключете честотата на
безжичната LAN мрежа на
близкостоящ Wi-Fi рутер или
компютър на диапазона от 5 GHz.
 Увеличете силата на звука на
свързаното BLUETOOTH устройство.
Не можете да използвате
функцията NFC.
 Доближете тази система и
BLUETOOTH устройството.
 Уверете се, че системата не
получава смущения от безжично
LAN устройство, други безжични
устройства, работещи на честота
2,4 GHz, или микровълнова фурна.
Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, преместете го на
разстояние от тази система.
 Функцията NFC не работи със
съвместими с BLUETOOTH
слушалки или високоговорител.
За да слушате звук чрез
съвместими с BLUETOOTH
слушалки или високоговорител,
вижте „Слушане на звук от свързан
телевизор или устройство чрез
слушалки или високоговорители“
(стр. 33).
61BG
Отстраняване на неизправности
 Функцията NFC не работи със
съвместими с BLUETOOTH
слушалки или високоговорител. За
да слушате звук чрез съвместими
с BLUETOOTH слушалки или
високоговорител, вижте „Слушане
на звук от свързан телевизор или
устройство чрез слушалки или
високоговорители“ (стр. 33).
Свързване на слушалки
или високоговорител
Не се извежда звук от свързаното
BLUETOOTH устройство.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH на устройството свети
(стр. 31).
 Доближете тази система и
BLUETOOTH устройството.
 Ако дадено устройство генерира
електромагнитно излъчване,
например безжично LAN
устройство, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
фурна, го преместете.
 Отстранете всякакви препятствия
между тази система и BLUETOOTH
устройството или преместете
системата далече от
препятствието.
 Сменете разположението на
свързаното BLUETOOTH устройство.
 Превключете честотата на
безжичната LAN мрежа на
близкостоящ Wi-Fi рутер или
компютър на диапазона от 5 GHz.
 Увеличете силата на звука на
свързаното BLUETOOTH устройство.
 Задайте [Wireless Playback Quality]
на [Connection] (стр. 51).
Безжична LAN връзка
Системата не може да се свърже
към мрежата.
 Проверете мрежовата връзка
(стр. 19) и настройките на мрежата
(стр. 54).
Безжична LAN връзка
Не можете да свържете
компютъра си към интернет, след
като е извършена настройката
[Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].
 Настройките за безжична връзка на
рутера може да се променят
автоматично, ако използвате
функцията „WiFi-Protected Setup“,
преди да коригирате настройките
на рутера. В такъв случай
променете по съответния начин
настройките на безжичната връзка
на компютъра.
62BG
Системата не може да се свърже
към мрежата или мрежовата
връзка е нестабилна.
 Уверете се, че безжичния LAN
рутер е включен.
 Проверете мрежовата връзка
(стр. 21) и настройките на мрежата
(стр. 54).
 В зависимост от средата, в която се
използва (включително материала
на стената) условията на приемане
на радио вълни или преградите
между системата и рутера на
безжичната LAN мрежа,
възможното разстояние за
комуникация може да се съкрати.
Преместете системата и рутера на
безжичната LAN мрежа по-близо
един до друг.
 Устройства, които използват
честотна лента от 2,4 GHz,
например микровълнови фурни,
BLUETOOTH или цифрови безжични
устройства, могат да нарушат
комуникацията. Отдалечете
устройството от такива устройства
или ги изключете.
 Връзката чрез безжична LAN
мрежа може да е нестабилна в
зависимост от средата на
използване, особено когато се
използва BLUETOOTH функцията на
системата. В такъв случай
направете промени в средата на
използване.
Желаният безжичен рутер не се
показва в списъка с безжични
мрежи.
 Натиснете BACK, за да се върнете
към предишния екран, и опитайте
функцията [Wireless Setup] отново
(стр. 21). Ако желаният безжичен
рутер все още не е разпознат,
изберете [New connection
registration] от списъка с мрежи,
след това изберете [Manual
registration], за да въведете
мрежово име (SSID) ръчно.
Събуфер
Не се чува звук от събуфера.
 Ако наблизо има устройство, което
генерира електромагнитни вълни,
например безжична LAN мрежа
или микровълнова фурна,
поставете системата далеч от него.
 Ако има някакво препятствие
между устройството и събуфера,
преместете го или го отстранете.
 Разположете устройството и
събуфера възможно най-близо.
 Превключете честотата на
безжичната LAN мрежа на
близкостоящ Wi-Fi рутер или
компютър на диапазона от 5 GHz.
 Превключете мрежовата връзка на
телевизора или Blu-ray Disc
плейъра от безжична на кабелна.
Дистанционно управление
Дистанционното управление на
тази система не работи.
 Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление на
устройството (стр. 7).
 Отстранете всички препятствия
между дистанционното
управление и системата.
 Сменете двете батерии в
дистанционното управление
с нови, ако са слаби.
 Уверете се, че натискате
правилния бутон на
дистанционното управление.
Дистанционното управление на
телевизора не работи.
 Този проблем може да бъде решен
чрез разрешаване на функцията за
ИЧ повторител (стр. 52).
63BG
Отстраняване на неизправности
 Ако индикаторът за захранване
на събуфера не светне, опитайте
посоченото по-долу.
– Уверете се, че захранващият
кабел на събуфера е включен
правилно.
– Натиснете  (захранване) на
събуфера, за да включите
захранването.
 Ако индикаторът за захранване на
събуфера мига бавно в зелено или
свети в червено, опитайте
посоченото по-долу.
– Преместете събуфера по-близо
до устройството, така че
индикаторът за захранване на
събуфера да свети в зелено.
– Следвайте стъпките
в „Установяване на безжична
връзка със събуфера (LINK)“
(стр. 40).
 Ако индикаторът за захранване
на събуфера мига в червено,
натиснете  (захранване) на
събуфера, за да изключите
захранването, и проверете дали
вентилационните му отвори не са
блокирани.
 Събуферът е предназначен за
възпроизвеждане на басов звук.
Когато източникът на входен
сигнал не съдържа басов звук,
както е при повечето телевизионни
програми, басовият звук може да
не се чува.
 Натиснете SW  + на
дистанционното управление, за да
усилите звука на събуфера (стр. 28).
 Задайте нощния режим на [Off]. За
подробности вижте „Удоволствие
от чист звук при ниско ниво на
силата на звука нощем (NIGHT)“
(стр. 27).
Звукът прекъсва или има шум.
Други
Функцията Control for HDMI не
работи правилно.
 Проверете HDMI връзката с
системата (вижте предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Активирайте функцията Control for
HDMI на телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
 Изчакайте за кратко и опитайте
отново. Ако изключите системата,
ще измине известно време, преди
да можете да изпълните операции.
Изчакайте 15 или повече секунди
и опитайте отново.
 Уверете се, че свързаното към
системата устройство поддържа
функцията „Control for HDMI“.
 Активирайте функцията „Control for
HDMI“ на устройствата, свързани
към системата. За подробности
направете справка с инструкциите
за експлоатация на устройството.
 Типът и броят на устройствата,
които може да се управляват от
функцията Control for HDMI, са
ограничени в HDMI CEC стандарта,
както следва:
– Записващи устройства (Blu-ray
Disc рекордери, DVD рекордери и
др.): до 3 устройства
– Възпроизвеждащи устройства
(Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
и др.): до 3 устройства
– Устройства тип тунер:
до 4 устройства
– Аудиосистема (приемник/
слушалки): до 1 устройство
(използвано от системата)
„PRTCT“, „PUSH“ и „POWER“ мигат
последователно на дисплея на
предния панел.
 Натиснете  (захранване), за да
изключите системата. След като
индикаторът угасне, изключете
захранващия кабел и се уверете, че
нищо не пречи на вентилационните
отвори на системата.
64BG
„BT TX“ се показва на дисплея на
предния панел.
 Натиснете RX/TX на дистанционното
управление, за да превключите
[Bluetooth Mode] на [Receiver].
Показва се „BT TX“, ако [Bluetooth
Mode] е с настройка [Transmitter]
(стр. 51). Когато натиснете RX/TX
на дистанционното управление,
[Bluetooth Mode] се превключва
на [Receiver] и избраният вход се
показва на дисплея на предния
панел.
Сензорите на телевизора не
работят правилно.
 Устройството може да блокира
някои сензори (например сензора
за яркост), приемника на
дистанционното управление на
телевизора ви или „излъчвателя
за 3D очила (инфрачервено
предаване)“ на 3D телевизор, който
поддържа система за 3D очила или
безжична комуникация.
Преместете устройството
по-далече от телевизора в обхват,
който позволява на тези части
да работят правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с телевизора, за
местоположението на сензорите
и на приемника на дистанционното
управление.
Безжичните функции (безжична
LAN мрежа, BLUETOOTH или
събуфер) са нестабилни.
 Не поставяйте около системата
метални предмети, различни от
телевизор.
Нулиране на системата
Ако системата все още не работи
правилно, нулирайте я, както е
посочено по-долу.
1
2
3
5
Изберете
[Setup] от
началното меню.
На телевизионния екран се
показва екранът за настройка.
Изберете [Resetting] - [Reset to
Factory Default Settings].
Изберете желания елемент от
менюто, който искате да
нулирате.
Отстраняване на неизправности
4
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се
показва началното меню.
Изберете [Start].
За да откажете нулирането
Изберете [Cancel] в Стъпка 5.
Забележка
При нулирането връзката със събуфера
може да бъде загубена. В такъв случай
изпълнете „„Установяване на безжична
връзка със събуфера (LINK)“ (стр. 40)“.
65BG
Допълнителна информация
Спецификации
Лентова тонколона
(SA-NT5)
Секция на усилвателя
POWER OUTPUT (номинална)
Преден Л + преден Д:
50 W + 50 W (при 8 ома, 1 kHz,
1% ОХИ)
POWER OUTPUT (референтна)
Преден Л/Преден Д блокове на
високоговорителите: 75 W (на канал
при 8 ома, 1 kHz)
Преден високочестотен Л/преден
високочестотен Д блокове на
високоговорителите: 35 W (на канал
при 4 ома, 10 kHz)
Горен високочестотен Л/горен
високочестотен Д блокове на
високоговорителите: 25 W (на канал
при 4 ома, 20 kHz)
Входове
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Изходи
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Жаковете HDMI IN 1/2/3 и HDMI OUT
(TV (ARC)) поддържат протокола HDCP
2.2. HDCP 2.2 е нова подобрена
технология за защита на авторски
права, която се използва за защита на
съдържание, като 4K филми.
Секция HDMI
Конектор
Тип A (19 пина)
Секция USB
(USB) порт:
Тип A (за свързване на USB памет,
четец на карти с памет и цифров
фотоапарат)
Секция LAN
Извод LAN(100)
Извод 100BASE-TX
66BG
Секция на безжичната LAN връзка
Система за комуникация
IEEE 802.11 a/b/g/n
Честотна лента
2,4 GHz, 5 GHz
Секция BLUETOOTH
Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация,
версия 4.1
Изход
BLUETOOTH спецификация, Power
Class 1
Максимален обхват на комуникация
Зрителна линия прибл. 30 м1)
Максимален брой устройства за
регистриране 9 устройства
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддържани кодеци3)
SBC4), AAC5), LDAC
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 40 000 Hz (LDAC със
семплираща честота 96 kHz при
предаване с 990 kbps)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на
семплиране 44,1 kHz)
1) Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около
микровълнова печка, статично
електричество, използване на
безжичен телефон, чувствителност
при приемането, характеристики на
антената, операционна система,
софтуерни приложения и т.н.
2) Профилите на BLUETOOTH стандарта
указват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
3) Кодек: формат на компресия и
преобразуване на аудиосигнал
4) Абревиатура за кодек за подобхват
5) Абревиатура за разширено
аудиокодиране
Секция на блока на
високоговорителите преден
Л/преден Д
Система от високоговорители
3-посочна система от
високоговорители, акустична
суспензия
Високоговорител
Нискочестотен високоговорител:
60 мм, тип конус
Високочестотен високоговорител:
14 мм, с мека мембрана, × 2
Обща информация
Събуфер (SA-WNT5)
POWER OUTPUT (референтна)
130 W (при 4 ома, 100 Hz)
Система от високоговорители
Събуферна система от
високоговорители, басрефлексна,
16 см, тип конус
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 25 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко
Размери (прибл.) (ш/в/д)
190 мм × 382 мм × 386 мм
(без издадената част)
Тегло (прибл.)
8,1 кг
Секция на безжичния
предавател/приемник
Система от високоговорители
Спецификация за безжичен звук
версия 2.0
Честотна лента
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
Pi/4 DQPSK
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
* Без издадената част
Тегло (прибл.)
3,2 кг (без решетка)
Съвместими модели iPod/iPhone
Съвместимите модели iPod/iPhone са
следните. Актуализирайте своето
устройство iPod/iPhone с най-новия
софтуер, преди да го използвате със
системата.
Технологията BLUETOOTH работи с:
67BG
Допълнителна информация
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 50 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко (За подробности за
настройката вижте стр. 43)
[Quick Start/Network Standby]
е с настройка [Off] (настройка
по подразбиране): 3 W
[Quick Start/Network Standby]
е с настройка [On] (всички кабелни
мрежови портове са свързани,
всички безжични мрежови портове
са активирани): 7 W
Размери* (прибл.) (ш/в/д)
1080 мм × 58 мм × 127 мм
(без решетката, без скобите за
монтаж на стена)
1080 мм × 64 мм × 127 мм
(с решетката, без скобите за монтаж
на стена)
1080 мм × 135 мм × 80 мм
(без решетката, със скобите за
монтаж на стена)
1080 мм × 135 мм × 80 мм
(с решетката, със скобите за монтаж
на стена)
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6-о поколение)/iPod touch
(5-о поколение).
Типове файлове,
които могат да бъдат
възпроизвеждани
Музика
Кодек
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Снимка
Формат
Разширение
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Системата може да възпроизвежда
файлове „.mka“. Тези файлове не
могат да се възпроизвеждат на
сървър за домашна мрежа.
Системата може да не
възпроизвежда този формат на
сървър за домашна мрежа.
Системата не възпроизвежда този
формат на сървър за домашна мрежа.
Системата не възпроизвежда
файлове, кодирани с DST.
Системата не възпроизвежда
анимирани PNG или анимирани
GIF файлове.
Системата не възпроизвежда
16-битови BMP файлове.
Системата не възпроизвежда
кодирани без загуби файлове.
68BG
Забележки
• Някои файлове може да не се
възпроизвеждат в зависимост от
файловия формат, кодирането,
състоянието на записа или
състоянието на сървъра за домашна
мрежа.
• Някои файлове, редактирани на
компютър, може да не се
възпроизвеждат.
• При някои файлове е възможно
функцията за бързо превъртане
напред или назад да не е налична.
• Системата не възпроизвежда
кодирани файлове, като например
DRM.
• Системата може да разпознае
следните файлове или папки в USB
устройства:
– до папки на 9-и слой (включително
основната папка);
– до 500 файла/папки на един слой.
• Системата може да разпознае
следните файлове или папки,
съхранени в сървъра за домашна
мрежа:
– до папки на 19-ия слой;
– до 999 файла/папки на един слой.
• Някои USB устройства може да не
функционират с тази система.
• Системата може да разпознава Mass
Storage Class (MSC) устройства (като
например флаш памет или твърд диск),
устройства за улавяне на неподвижно
изображение (SICD) и клавиатури със
101 бутона.
Поддържани входни аудиоформати
Аудиоформатите, поддържани от тази система, са посочени по-долу.
Формат
Функция
„HDMI1“
„HDMI2“
„HDMI3“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–

–

–
: Поддържан формат.
–: Неподдържан формат.
Забележка
Жаковете HDMI IN 1/2/3 не поддържат аудиоформати, които имат защита срещу
копиране, като например Super Audio CD или DVD-Audio.
69BG
Допълнителна информация
DTS-HD LBR
DSD
Поддържани входни видеоформати
Видеоформатите, поддържани от тази система, са посочени по-долу.
HDMI кабел
Формат
4096/3840 ×
2160p 4K
Кадрова
честота
50/59,94/
60 Hz
Формат на HDMI
сигнал
Цветно
Висококачествен
пространство високоскоростен Високоскоростен
HDMI кабел
Подобрено Нормално
HDMI кабел
с Ethernet
с Ethernet
RGB
YCbCr444/422
YCbCr420
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
23,98/24/25/
1920 × 1080p 30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
RGB
YCbCr444/422
23,98/24/
1280 × 720p 29,97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
: Препоръчано/ : Поддържа се/–: Не се поддържа
• Всички HDMI IN и HDMI OUT жакове поддържат преминаване на честотен диапазон
до 18 Gbps, HDCP 2.2, ITU-R BT.2020 широки цветови пространства и съдържание HDR
(High Dynamic Range).
• HDCP 2.2 е нова подобрена технология за защита на авторски права, която се
използва за защита на съдържание, като 4K филми.
• ITU-R BT.2020 е нов стандарт за по-широк цвят, който се определя за телевизионни
системи с ултра-висока разделителна способност.
• HDR е навлизащ видеоформат, който може да показва по-широк диапазон от нива
на яркост.
70BG
За BLUETOOTH
комуникацията
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
71BG
Допълнителна информация
• BLUETOOTH устройствата трябва да се
използват в рамките на около 10 метра
(разстояние без препятствия) едно от
друго. Ефективният обхват на
комуникация може да е по-малък при
следните условия:
– когато между устройствата с
BLUETOOTH връзка има човек, метален
предмет, стена или друго препятствие;
– места, на които има безжична LAN
мрежа;
– около микровълнови фурни, докато
се използват;
– места, на които възникват
електромагнитни вълни.
• BLUETOOTH устройствата и безжичната
LAN връзка (IEEE 802.11 b/g/n) използват
една и съща честотна лента (2,4 GHz).
При използване на BLUETOOTH
устройство близо до такова с безжична
LAN връзка може да възникнат
електромагнитни смущения. Това може
да доведе до по-ниски скорости на
прехвърляне на данни, шум или
невъзможност за връзка. Ако това се
случи, пробвайте посочените по-долу
мерки за отстраняване на проблема.
– Използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра от
устройството с безжична LAN мрежа.
– Изключите захранването на
устройството за безжична LAN мрежа,
когато използвате BLUETOOTH
устройството в рамките на 10 метра.
– Поставете тази система и BLUETOOTH
устройството възможно най-близо
едно до друго.
• Излъчването на радиовълни на тази
система може да доведе до смущения
на работата на някои медицински
устройства. Тъй като тези смущения
може да доведат до неизправност,
винаги изключвайте захранването на
системата и BLUETOOTH устройството
на следните места:
– в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими
газове;
– близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
• Тази система поддържа функции
за защита, които отговарят на
спецификацията на BLUETOOTH,
за да се гарантира сигурна връзка
при комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази сигурност обаче може
да се окаже недостатъчна в зависимост
от съдържанието на настройките
и други фактори, така че винаги бъдете
внимателни, когато осъществявате
комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
• Sony няма да носи каквато и да
е отговорност за щети или други
загуби, произтичащи от разкриване на
информация по време на комуникация
чрез технологията BLUETOOTH.
• Комуникацията чрез BLUETOOTH не
е непременно гарантирана при всички
BLUETOOTH устройства, които имат
същия профил като тази система.
• BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на спецификацията на BLUETOOTH,
определена от Bluetooth SIG, Inc.,
и съответствието им трябва да е
удостоверено. Въпреки това дори
ако дадено устройство отговаря на
спецификацията на BLUETOOTH,
е възможно да има случаи, при които
поради характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH
устройството свързването да
е невъзможно или методите на
управление, извеждането на екрана
или работата да се различават.
• Може да възникне шум или звукът да
прекъсва в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано с тази система,
средата на комуникация или
обкръжаващите условия.
ЛИЦЕНЗНО
СПОРАЗУМЕНИЕ С
КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
ВАЖНО:
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА
ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ
С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ („ЛСКП“).
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ВИЕ
ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛСКП. АКО
НЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛСКП, НЕ
МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА.
ЛСКП представлява юридическо
споразумение между вас и Sony
Corporation („SONY“). ЛСКП управлява
вашите права и задължения по
отношение на софтуера на SONY
и/или нейните лицензодържатели
от трети страни (включително
свързаните фирми на SONY) и техните
съответни свързани фирми (наричани
общо „ТРЕТИ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ“)
заедно с всякакви актуализации/
надстройки, предоставени от SONY
и разпечатани, онлайн или друга
електронна документация за такъв
софтуер, както и всякакви файлове с
данни, създадени от работата на такъв
софтуер (наричан общо „СОФТУЕР“).
Въпреки изложеното по-горе, всеки
софтуер от СОФТУЕР, който има
отделно лицензно споразумение
с крайния потребител (включително,
но не само общ публичен лиценз на
GNU и общ публичен лиценз на Lesser/
Library), ще бъде включен към подобно
приложимо отделно лицензно
споразумение с крайния потребител
вместо условията на това ЛСКП в
степента, нужна от подобно отделно
лицензно споразумение с крайния
потребител („ОТДЕЛЕН СОФТУЕР“).
ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА
СОФТУЕРЪТ е лицензиран, а не се
продава. СОФТУЕРЪТ е защитен от
законите за авторските права и от
други закони и договори за
интелектуалната собственост
и международно договори.
72BG
АВТОРСКО ПРАВО
Всички права на собственост в
и относно СОФТУЕРА (включително,
но не само всякакви изображения,
снимки, анимация, видео, аудио,
музика, текст и „аплети“, включени
с СОФТУЕРА) са собственост на SONY
или на една или повече от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
SONY ви предоставя ограничен лиценз
за използване на СОФТУЕРА само във
връзка със свързаните ви устройства
(„УСТРОЙСТВО“) и само за ваша лична
употреба без търговска цел. SONY
и ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ
изрично запазват всички права на
собственост и интерес (включително,
но не само всички права на
интелектуална собственост)
в и относно СОФТУЕРА, които това
ЛСКП не ви предоставят изрично.
ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Не можете да копирате, публикувате,
адаптирате, разпространявате,
да правите опит за извеждане
на изходния код, да подлагате
на обратно конструиране,
декомпилирате или разделяте на
съставните му части който и да
е СОФТУЕР, независимо изцяло
или частично, или да създавате
производни продукти от СОФТУЕРА,
освен ако не са умишлено
подпомогнати от СОФТУЕРА.
Не можете да модифицирате или
подправяте която и да е
функционалност на управление
на цифровите права на СОФТУЕРА.
Не можете да пренебрегвате,
модифицирате, осуетявате или
заобикаляте която и да е от функциите
или защитите на СОФТУЕРА или
механизми, оперативно свързани със
СОФТУЕРА. Не можете да разделяте
отделните компоненти на СОФТУЕРА
за употреба върху повече от едно
УСТРОЙСТВО, освен ако изрично не
сте упълномощени за това от SONY. Не
можете да премахвате, променяте,
покривате или заличавате търговски
марки или надписи на СОФТУЕРА.
Не можете да споделяте,
разпространявате, давате или вземате
под наем, преотстъпвате, възлагате,
прехвърляте или продавате
СОФТУЕРА. Софтуерът, мрежовите
услуги или други продукти, различни
от СОФТУЕРА, от които зависи
производителността на СОФТУЕРА,
могат да бъдат прекъснати или
прекратени по преценка на
доставчиците (доставчиците на
софтуер, доставчиците на услуги
или SONY). SONY и тези доставчици
не гарантират, че СОФТУЕРЪТ,
мрежовите услуги, съдържанието или
други продукти ще продължат да
бъдат налични, или ще работят без
прекъсване или промяна.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА
С МАТЕРИАЛИ С АВТОРСКИ
ПРАВА
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЪЩО ТАКА,
ЧЕ СОФТУЕРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ
СЪЗДАДЕН ЗА УПОТРЕБА СЪС
СЪДЪРЖАНИЕ, НАЛИЧНО ЧРЕЗ
ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ УСЛУГИ ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ („УСЛУГА ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ“). ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
УСЛУГАТА И ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ СА
ОБЕКТ НА УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА
НА ТАЗИ УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ.
АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ,
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ЩЕ
ВИ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО. Вие
потвърждавате и приемате, че
определено съдържание и услуги,
налични чрез СОФТУЕРА, могат да
бъдат предоставени от трети страни,
върху които SONY няма контрол.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГА ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ ИЗИСКВА ИНТЕРНЕТ
ВРЪЗКА. УСЛУГАТА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКЪСНАТА ПО
ВСЯКО ВРЕМЕ.
ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ И
УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Вие потвърждавате и приемате,
че достъпът до определени функции
на СОФТУЕРА може да изискват
интернет връзка, за което носите
лична отговорност. Освен това
носите лична отговорност за
плащането на трети страни на такси,
свързани с интернет връзката ви,
включително, но не само доставчик
на интернет услуги или разноски за
време за разговори. Работата на
СОФТУЕРА може да е ограничена или
забранена, в зависимост от
възможностите, честотния диапазон
или техническите ограничения на
интернет връзката ви.
Осигуряването, качеството
и защитата на подобна интернет
свързаност са лична отговорност
на третата страна, предоставяща
подобна услуга.
73BG
Допълнителна информация
СОФТУЕРЪТ може да има
възможността да бъде използван от
вас за преглед, съхранение, обработка
и/или използване на съдържание,
създадено от вас и/или трети страни.
Подобно съдържание може да е
защитено от законите за авторските
права, други закони и договори за
интелектуалната собственост и/или
споразумения. Съгласявате се да
използвате СОФТУЕР само
в съответствие с всички закони
и споразумения, които са приложими
към подобно съдържание. Вие
потвърждавате и приемате, че SONY
може да предприеме съответните
мерки, за да защити авторските права
на съдържание, което е съхранявано,
обработвано или използвано от
СОФТУЕРА. Подобни мерки включват,
но не се ограничават само до,
броенето на честотата на архивиране
и възстановяване чрез определени
функции на СОФТУЕРА, отказването за
приемане на молбата ви за активиране
на възстановяването на данни, както и
прекратяването на това ЛСКП в случай
на незаконно използване на СОФТУЕРА
от ваша страна.
УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
ИЗНОС И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Вие се съгласявате да спазвате
всички приложими ограничения
и разпоредби за износ и повторен
износ на региона или държавата,
в която се намирате, както и да не
прехвърляте или упълномощавате
прехвърлянето на СОФТУЕРА в
забранена държава или по друг
начин в нарушение на подобни
ограничения или разпоредби.
ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК
СОФТУЕРЪТ не е защитен от грешки
и не е проектиран, произведен или
предназначен за употреба или
препродажба като оборудване за
онлайн контрол в опасни среди,
изискващи безотказна работа,
като например работата на ядрени
централи, навигационни или
комуникационни системи за
летателни апарати, контрол на
въздушния трафик, директни
животоподдържащи устройства или
оръжейни системи, при които
неизправност в СОФТУЕРА би могла
да доведе до смърт, нараняване или
тежки физически увреждания или
щети на околната среда („ДЕЙНОСТИ
С ВИСОК РИСК“). SONY, всяка от
ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ и
техните съответни свързани фирми
изрично отхвърлят всякаква пряка
или косвена гаранция, отговорност
или условие на съответствие за
ДЕЙНОСТИТЕ С ВИСОК РИСК.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ
ЗА СОФТУЕРА
Вие изрично потвърждавате
и приемате, че използването на
СОФТУЕРА е на ваша собствена
отговорност и вие сте отговорни за
използването на СОФТУЕРА.
СОФТУЕРЪТ е предоставен „ВЪВ
ВИДА, В КОЙТО Е“ без гаранция,
отговорност или каквито и да са
условия.
74BG
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ (За целите на този
раздел SONY и всяка от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат
наричани общо „SONY“) ОТХВЪРЛЯТ
ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ,
ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ УСЛОВИЯ,
ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ
И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
SONY НЕ ГАРАНТИРА, НЕ СЪЗДАВА
УСЛОВИЯ И НЕ ИЗКАЗВА ТВЪРДЕНИЯ,
ЧЕ (A) ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В
СОФТУЕРА, ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА
ИЗИСКВАНИЯТА ВИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ БЪДАТ
АКТУАЛИЗИРАНИ, (B) РАБОТАТА НА
СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ ПРАВИЛНА, БЕЗ
НАЛИЧИЕ НА ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ
ЕВЕНТУАЛНИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ
КОРИГИРАНИ, (C) СОФТУЕРЪТ НЯМА
ДА ПОВРЕДИ ДРУГ СОФТУЕР, ХАРДУЕР
ИЛИ ДАННИ, (D) СОФТУЕР, МРЕЖОВИ
УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРНЕТ)
ИЛИ ПРОДУКТИ (РАЗЛИЧНИ ОТ
СОФТУЕРА), ОТ КОИТО ЗАВИСИ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА
СОФТУЕРА, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА
БЪДАТ НАЛИЧНИ, БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ
ИЛИ БЕЗ МОДИФИКАЦИИ И (E)
ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ИЛИ
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА
СОФТУЕРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
НЕГОВАТА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ,
НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГИ.
УСТНАТА ИЛИ ПИСМЕНА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТИ, ДАВАНИ
ОТ SONY ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН
НЕИН ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЕ СЪЗДАВАТ
ГАРАНЦИЯ, ОТГОВОРНОСТ ИЛИ
УСЛОВИЕ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ
УВЕЛИЧАВАТ ОБХВАТА НА ТАЗИ
ГАРАНЦИЯ. АКО СОФТУЕРЪТ Е
ДЕФЕКТЕН, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ
РАЗХОДИ ПО НУЖНОТО СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ
ПОПРАВКА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ
ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ
И ТЕЗИ ИЗКЛЮЧВАНИЯ НЯМА ДА СЕ
ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА
ОТГОВОРНОСТТА
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНА
АКТУАЛИЗАЦИЯ
От време на време SONY или ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ може
автоматично да актуализират
или модифицират СОФТУЕРА,
включително, но не само, за целите
на подобрението на функциите за
ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ,
ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВО,
ДЕЛИМОСТ
ЛСКП и декларацията за
поверителност на SONY, всяко едно
от които се изменят и модифицират
от време на време, заедно
съставляват цялото споразумение
между вас и SONY по отношение на
СОФТУЕРА. Неуспехът на SONY да
упражни или приложи всяко право
или клауза от това ЛСКП не
представлява отказване от подобно
право или клауза. Ако някоя част от
това ЛСКП е невалидно, незаконно
или неприложимо, тази клауза ще
бъде приложена в максималния си
разрешен размер, за да запази
смисъла на това ЛСКП и другите части
остават в пълна сила и ефект.
75BG
Допълнителна информация
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ (За целите на този
раздел SONY и всяка от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат
наричани общо „SONY“) НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ
СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ВЪЗ
ОСНОВА НА НАРУШАВАНЕТО НА
КОЯТО И ДА Е ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА
ГАРАНЦИЯ, НА НАРУШАВАНЕТО НА
ДОГОВОР, НА НЕБРЕЖНОСТ, НА
ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НА
КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА
ТЕОРИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СОФТУЕРА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРОИЗТЕКЛИ ОТ
ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА
ДАННИ, ЗАГУБА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА СОФТУЕРА ИЛИ КОЙТО И ДА Е
СВЪРЗАН С НЕГО ХАРДУЕР, ВРЕМЕ
НА БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА
ДАЛИ НЯКОЙ ОТ ТЯХ Е БИЛ УВЕДОМЕН
ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЦЯЛАТА ИМ
ОБЩА ОТГОВОРНОСТ ПО СИЛАТА
НА КОЯТО И ДА Е КЛАУЗА НА
НАСТОЯЩОТО ЛСКП ЩЕ БЪДЕ
ОГРАНИЧЕНА ДО ДЕЙСТВИТЕЛНО
ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ЗА ПРОДУКТА.
НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ
ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ
ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ
ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ И
ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ
ОГРАНИЧАВАНЕ НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯ
ЗА ВАС.
защита, коригирането на грешки
и подобрението на функции по
същото време, по което вие работите
със сървърите на SONY или ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ. Подобни
актуализации или модификации
може да изтрият или променят
естеството на функциите или други
аспекти на СОФТУЕРА, включително,
но не само, функции, на които
разчитате. Вие потвърждавате
и приемате, че подобни действия
може да възникнат по преценка на
SONY и че SONY може да уговори
продължителната употреба на
СОФТУЕРА при инсталация от ваша
страна и приемане на подобна
актуализация или модификация.
Всякакви актуализации/
модификации ще се считат, че са и ще
представляват част от СОФТУЕРА за
целите на това ЛСКП. Приемайки това
ЛСКП, вие се съгласявате на такава
актуализация/модификация.
ПРИЛОЖИМО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
И ЮРИСДИКЦИЯ
Конвенцията на Обединените
нации относно договорите за
международна продажба на стоки не
е приложима към това ЛСКП. Това
ЛСКП ще бъде уреждано спрямо
законите на Япония, без да се вземат
предвид противоречия на законови
разпоредби. Всеки спор, произтичащ
от настоящото ЛСКП, ще бъде
разглеждан изключително от
окръжния съд на Токио в Япония
и страните с настоящото дават
съгласието си за това.
ВАЛИДНИ ПО
СПРАВЕДЛИВОСТ МЕРКИ
Независимо всичко, твърдящо
обратното в това ЛСКП, вие
потвърждавате и приемате, че всяко
нарушение или несъответствие с това
ЛСКП ще причини непоправими
вреди на SONY, за което паричните
обезщетения не са приложими, и се
съгласявате с това SONY да получи
всякакво съдебно или валидно по
справедливост обезщетение, което
SONY счете за нужно или уместно за
такива обстоятелства. SONY може
и да предприеме законни и
технически мерки, за да предотврати
нарушаването му и/или да приложи
това ЛСКП, включително, но не само,
незабавно прекратяване на вашата
употреба на СОФТУЕРА, ако SONY
счита по своя преценка, че
нарушавате или възнамерявате да
нарушите това ЛСКП. Тези мерки са
в допълнение към всякакви други
мерки, които SONY може да има
право да предприеме по закон, по
валидност на справедливост или по
силата на договор.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Без това да засяга другите й права,
SONY може да прекрати това ЛСКП,
ако не спазвате някои от условията
му. В случай на такова прекратяване
трябва да прекратите всякакава
употреба и да унищожите всички
копия на СОФТУЕРА.
ИЗМЕНЕНИЕ
SONY ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ПО СВОЯ
ПРЕЦЕНКА ДА ИЗМЕНЯ УСЛОВИЯТА
НА ТОВА ЛСКП, КАТО ПУБЛИКУВА
ИЗВЕСТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН
УЕБСАЙТ НА SONY, ЧРЕЗ ИМЕЙЛ
ИЗВЕСТИЕ КЪМ ИМЕЙЛ АДРЕС,
ПРЕДОСТАВЕН ОТ ВАС, ЧРЕЗ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ
КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЦЕС, В КОЙТО
ПОЛУЧАВАТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ/
НАДСТРОЙКИ ИЛИ ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ
ДРУГИ ЗАКОННО ПРИЕТИ ФОРМИ НА
ИЗВЕСТИЕ. Ако не сте съгласни
с изменението, трябва незабавно да
се свържете със SONY за инструкции.
Ако продължите да използвате
СОФТУЕРА след датата на влизане
в действие на такова известие, това
ще се счита като съгласие от ваша
страна да се обвържете
с изменението.
ТРЕТИ СТРАНИБЕНЕФИЦИЕНТИ
Всяка ТРЕТА СТРАНА-ДОСТАВЧИК
е изрично предназначен
бенефициент на трета страна и има
правото да прилага всяка разпоредба
от това ЛСКП по отношение на
СОФТУЕРА на тази страна.
Ако имате въпроси относно това
ЛСКП, можете да се свържете със
SONY, като пишете на SONY на
приложимия адрес за контакт за
всеки регион или държава.
Авторско право © 2014 Sony
Corporation.
76BG
Предпазни мерки
Относно безопасността
• Ако в системата попадне твърд
предмет или се излее течност,
изключете я от електрическата мрежа
и я предайте за проверка на
квалифициран персонал, преди да
я използвате отново.
• Не се качвайте върху устройството или
събуфера, защото може да паднете
и да се нараните или системата да се
повреди от това.
Относно източниците на
захранване
Относно загряването
Въпреки че системата загрява по време
на работа, това не е неизправност. Ако
използвате тази система при високо
ниво на сила на звука, температурата в
задната и долната й част се повишава
значително. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте системата.
• Не поставяйте системата близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични
вибрации.
• Не слагайте върху задната част на
устройството и събуфера нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
• Не поставяйте около системата
метални предмети, различни от
телевизор. Безжичните функции може
да са нестабилни.
• Ако системата се използва заедно
с телевизор, видеомагнетофон или
магнетофон, може да се появи шум,
както и да се влоши качеството на
картината. В такъв случай поставете
системата далече от тези уреди.
• Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхност, която
е била специално обработена (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може
да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
• Старайте се да избягвате всякакви
възможни повреди, причинени от
ъглите на устройството или събуфера.
• Поддържайте разстояние от 3 см или
повече под устройството, когато
я монтирате на стена.
• Високоговорителите на тази система
не са магнитно защитен тип. Не
поставяйте магнитни карти върху или
близо до системата.
Относно използването на
събуфера
Не слагайте ръката си в отвора на
събуфера, когато го повдигате.
Възможно е драйверът на
високоговорителя да се повреди. При
повдигане на събуфера, го дръжте го за
долната част.
Относно работата
Преди да свържете други устройства, се
уверете, че сте изключили системата.
77BG
Допълнителна информация
• Преди работа със системата проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на долната страна на
устройството.
• Ако няма да използвате системата
дълго време, я изключете от
електрическия контакт. За да
изключите захранващия кабел,
хванете щепсела. Никога не дърпайте
кабела.
• Единият шип на щепсела е по-широк от
другия от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по единединствен начин. Ако не можете да
вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от когото сте
закупили оборудването.
• Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Относно поставянето
Ако забележите нередности
в цветовете на телевизионен
екран наблизо
Нередности в цветовете може да се
наблюдават при определени видове
телевизори.
Ако забележите нередност
в цветовете...
Изключете телевизора и го включете
отново след 15 до 30 минути.
Ако отново забележите
нередност в цветовете...
Поставете системата по-далеч от
телевизора.
Относно почистването
Почиствайте системата с мека суха
кърпа. Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи
прахове или разтворители, като
например спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Отказ от отговорност по
отношение на услугите,
предлагани от трети страни
Услугите, предлагани от трети страни,
могат да бъдат проеняни, временно
спирани или прекратявани без
предварително уведомление. Sony не
носи никаква отговорност за такива
ситуации.
Забележки относно
актуализирането
Тази система ви позволява да
актуализирате софтуера автоматично,
когато има връзка с интернет по кабелна
или безжична мрежа.
Можете да добавяте нови функции и да
използвате системата по-удобно и
безопасно, когато я актуализирате.
78BG
Ако не желаете да актуализирате
автоматично, можете да деактивирате
функцията, като използвате
приложението SongPal, инсталирано на
смартфона или таблета ви. Въпреки това
системата може да актуализира
автоматично софтуера от съображения
за безопасност дори ако функцията
е деактивирана. Можете също да
актуализирате софтуера от менюто
с настройки, когато функцията е
деактивирана. За подробности вижте
„Използване на дисплея за настройка“
(стр. 48).
Не можете да използвате системата по
време на актуализация на софтуера.
Авторски права и
търговски марки
Тази система включва Dolby* Digital
и DTS** Digital Surround System.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories.
Dolby и символът „двойно D“са
търговски марки на Dolby Laboratories.
**За патенти на DTS, вижте
http://patents.dts.com. Произведено
по лиценз на DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, самият символ и DTS
и символът заедно са регистрирани
търговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
Логотиповете BLUETOOTH®
и маркировката с тази дума са
регистрирани търговски марки,
притежавани от Bluetooth SIG, Inc.
и използването им от Sony Corporation
е по лиценз. Останалите търговски
марки и търговски имена са собственост
на съответните им притежатели.
Тази система е оборудвана с
технологията High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът
HDMI, са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените щати и
в други държави.
Маркировката N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC
Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc.
Google Cast и значката Google Cast са
търговски марки на Google Inc.
„Xperia“ е търговска марка на Sony
Mobile Communications AB.
Apple, логотипът на Apple, iPhone, iPod,
iPod touch и Retina са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в
други държави. App Store е марка за
услуга на Apple Inc.
Логотипът „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
„ClearAudio+“ е търговска марка на
Sony Corporation.
„PlayStation®“ е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment
Inc.
Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
Opera® Devices SDK от Opera Software
ASA. Авторско право 1995-2015 Opera
Software ASA. Всички права запазени.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® и Wi-Fi CERTIFIED Miracast® са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ и Miracast™ са
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
LDAC™ и логотипът LDAC са
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
LDAC е технология за аудиокодиране,
разработена от Sony, която позволява
прехвърлянето на аудиосъдържание
с висока разделителна способност
(Hi-Res) дори чрез Bluetooth връзка.
За разлика от други съвместими
с Bluetooth технологии за
аудиокодиране, например SBC, тя
работи без влошаващо преобразуване
на Hi-Res аудиосъдържанието* и
позволява приблизително три пъти
повече данни** спрямо другите
технологии да бъдат прехвърлени чрез
безжична Bluetooth мрежа с
безпрецедентно качество на звука,
постигнато с помощта на ефикасно
кодиране и оптимизирано пакетиране.
* с изключение на съдържание във
формат DSD
**в сравнение с SBC (Subband Coding)
при избрана побитова скорост от
990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
79BG
Допълнителна информация
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made
for iPhone“ означават, че електронният
аксесоар е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от разработчика
като отговарящ на стандартите за
производителност на Apple. Apple не
носи отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта му
със стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да
окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на
такава технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или от филиал,
упълномощен от Microsoft.
Този продукт съдържа софтуер, който
е обект на лицензите GNU General Public
License („GPL“) или GNU Lesser General
Public License („LGPL“). Те постановяват,
че потребителите имат право да
придобиват, променят и
разпространяват отново изходния код
на посочения софтуер в съответствие
с общите условия на GPL или LGPL.
За подробности относно GPL, LGPL
и други софтуерни лицензи, моля, вижте
[Software License Information] в [System
Settings] от менюто [Setup] на продукта.
Изходният код на софтуера, използван
в този продукт, е обект на GPL и LGPL
и е достъпен в Интернет. За да го
изтеглите, посетете следния
URL адрес:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Моля, имайте предвид, че Sony не може
да отговаря на никакви запитвания
относно съдържанието на този изходен
код.
„DSEE HX“ е търговска марка на Sony
Corporation.
DLNA™, логотипът на DLNA и DLNA
CERTIFIED™ са търговски марки,
търговски марки за услуги или знаци
за съответствие на Digital Living Network
Alliance.
„TRILUMINOS“ и логотипът на
„TRILUMINOS“ са регистрирана
търговска марка на Sony Corporation.
Този продукт включва софтуерът
„Spotify“, който е обект на лицензи на
трети страни, които лицензи могат да
бъдат намерени тук*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
80BG
Spotify и логотиповете на Spotify са
търговски марки на Spotify Group.*
* В зависимост от държавата и региона
тази функция може да не е налична.
Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните им
притежатели.
Индекс
Числени стойности
24p Output 49
A–Z
Attenuation settings - Analog 50
Audio DRC 50
Audio Output 50
Audio Return Channel 52
Audio Settings 50
Auto Display 53
Auto Home Network Access
Permission 54
Auto Standby 53
Auto Update 53
Auto Update Settings 53
Bluetooth Codec – AAC 51
Bluetooth Codec – LDAC 51
Bluetooth Mode 51
Bluetooth Standby 51
Connection Server Settings 54
Control for HDMI 52
Device List 51
Device Name 54
DSEE HX 50
Easy Setup 55
External Control 55
Google Cast 38
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 50
HDMI Settings 52
HDMI Signal Format 53
HDMI1 Audio Input Mode 53
Home Network Access Control 54
Initialize Personal Information 55
Input Skip Setting 55
Internet Settings 54
IR-Repeater 52
Network Connection Diagnostics 54
Network Connection Status 54
Network Settings 54
NFC 32
OSD Language 52
Output Video Resolution 49
PRTCT 64
Remote Start 55
Reset to Factory Default Settings 55
SBM 50
Screen mirroring RF Setting 54
Screen Settings 49
Software License Information 54
Software Update Notification 53
Standby Through 52
System Information 54
System Settings 52
Time Zone 53
TV Type 49
Video Direct 50
Wireless Subwoofer Connection 52
А
Актуализация на софтуера 49
Актуализиране 49
Б
Бързо стартиране/Мрежа
в готовност 53
Д
Дистанционно управление 10
З
Звуково поле 56
И
Извеждане на 4K 49
Извеждане на мрежово
съдържание 24p 49
К
Качество при безжично
възпроизвеждане 51
М
Многоканален звук на
предаване 41
Мрежа 19, 39
81BG
Н
Настройки на Bluetooth 51
Нулиране 55
С
Слайдшоу 56
82BG
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще. За да разберете
подробности за наличните актуализации, посетете URL адреса по-долу.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-136-72(1) (BG)
Download PDF

advertising