Sony | HT-SF200 | Sony HT-SF200 Една 2.1-канална компактна тонколона с Bluetooth® технология | HT-SF200 Инструкции за експлоатация

Компактна
тонколона
HT-SF200/SF201
Инструкции за работа
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
хостващите компютри и/или
периферни устройства.
Не инсталирайте устройството в
затворени пространства, като например
полица за книги или вграден шкаф.
За лентовата тонколона
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор на
устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници на
пламък (например запалени свещи).
За адаптера за променлив ток
За да намалите риска от пожар или
токов удар, избягвайте капене и
разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Адаптерът за променлив ток не е
изключен от захранването, докато е
свързан с извод за променлив ток, дори
ако основното устройство е изключено.
Тъй като за изключването на адаптера
за променлив ток от електрическата
мрежа се използва основният му
щепсел, включете го в леснодостъпен
електрически контакт. Ако забележете
нещо необичайно във
функционирането му, изключете го
незабавно от електрическия контакт.
ВНИМАНИЕ
Съществува риск от експлозия, ако
батерията бъде заменена с
неправилен тип.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии на
прекомерна топлина, като например
слънце и огън.
Да се използва само на закрито.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели и
конектори за свързване на
2BG
Табелката се намира на долната
страна на лентовата тонколона.
Етикетите за номер на модел и
сериен номер на адаптера за
променлив ток се намират на долната
му страна.
За клиентите в Европа:
Съобщение за клиентите:
Информацията по-долу е
приложима само за
оборудване, продавано в
държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.
Запитванията до вносителя за ЕС или
относно съответствието на продукта в
Европа трябва да бъдат отправяни към
упълномощените представители на
производителя, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия.
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС е наличен на
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това оборудване е тествано и е
установено, че отговаря на
ограниченията, изложени в Наредбата
за ЕМС, при използване на свързващ
кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Изхвърляне на
използвани
батерии и
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от Европейския
съюз и други държави със
системи за разделно събиране
на отпадъците)
изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани
батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането
на този продукт или батерия се
обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
Този символ върху продукта,
батерията или опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва
да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химичен
символ. Химичният символ за
олово (Pb) се добавя, ако батерията
съдържа повече от 0,004% олово.
Като осигурявате правилното
изхвърляне на тези продукти и
батерии, помагате за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка с
вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да
гарантирате правилното третиране
на батерията и на електрическото и
електронно оборудване, предайте
тези продукти в края на
експлоатационния им живот в
подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно
оборудване. За всички други батерии
прегледайте раздела за безопасното
3BG
Използване на различните
функции
Съдържание
Относно тези „Инструкции за
експлоатация“ ....................... 4
Съдържание на комплекта ........ 5
Какво можете да правите със
системата ............................... 6
Указател на частите и бутоните
за управление ........................7
Ръководство за
стартиране
Използване на функцията
Control for HDMI ................... 29
Използване на функцията
„BRAVIA“ Sync ...................... 30
Забележки за HDMI връзките ... 31
Пестене на консумирана
мощност ................................ 31
Отстраняване на
неизправности
документ)
Отстраняване на
неизправности .....................32
Нулиране на системата .............37
Свързване на телевизор
Допълнителна информация
Свързване на
телевизор с
HDMI кабел
 (отделен
Свързване на телевизор от Sony с
BLUETOOTH функцията
безжично .............................. 13
Монтиране на лентовата
тонколона на стена .............. 16
Когато дистанционното
управление на телевизора
не работи .............................. 18
Слушане на звук
Слушане на телевизор и други
устройства ............................ 19
Слушане на музика на USB
устройство ........................... 20
Избиране на звуковия ефект
Регулиране на звука ..................22
Слушане на музика/звук
чрез функцията BLUETOOTH®
Слушане на музика от мобилно
устройство ............................25
Включване на системата чрез
управление на BLUETOOTH
устройство ........................... 28
Изключване на BLUETOOTH
функцията ............................ 28
4BG
Спецификации ........................... 38
Типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани
(USB вход) ............................. 39
Поддържани входни аудио
формати (TV вход) ............... 39
Относно BLUETOOTH
комуникацията .................... 40
Предпазни мерки .......................41
Относно тези
„Инструкции за
експлоатация“
• Указанията в тези инструкции за
експлоатация описват бутоните за
управление на дистанционното
управление.
• Някои илюстрации са представени
като концептуални чертежи и може да
се различават от действителния
продукт.
• Настройките по подразбиране са
подчертани в описанието на всяка
функция.
Съдържание на
комплекта
• Лентова тонколона (1)
• Меки подложки за конзола за стена (2)
• ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА (1)
• Дистанционно управление (1)
• Ръководство за стартиране
• Батерии R03 (размер AAA) (2)
• Инструкции за работа
• Оптичен цифров кабел (1)
• Адаптер за променлив ток (1)
• Захранващ кабел (1)
5BG
Какво можете да правите със системата
„Слушане на телевизор и други
устройства“ (страница 19)
Blu-ray Disc™ плейър,
кабелен приемник,
сателитен приемник и др.
Свързване на телевизора
(вижте "Ръководство за
стартиране" (отделен документ))
„Свързване на
телевизор от Sony с
BLUETOOTH
функцията
безжично“
(страница 13)
„Използване на функцията
Control for HDMI“ (страница 29)
„Използване на функцията
„BRAVIA“ Sync“ (страница 30)
„Слушане на музика
на USB устройство“
(страница 20)
„Слушане на музика от
мобилно устройство“
(страница 25)
6BG
Указател на частите и бутоните за управление
Подробностите са пропуснати в илюстрациите.
Лентова тонколона
Front
 Сензор за дистанционно
управление
Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление,
за да управлявате системата.
 Бутони +/– (сила на звука)
 Индикатори
За подробности вижте „Относно
индикаторите на лентовия
високоговорител“ (страница 8).
  бутон (за включване на
захранването)
Включва системата или я поставя
в режим на готовност.

бутон (за избор на вход)
(стр. 19)
 BLUETOOTH бутон (стр. 25)
7BG
Относно индикаторите на лентовия високоговорител
Осветяването или мигането на индикатора(ите) на лентовия високоговорител
указват входа или състоянието на входното устройство.
Индикатори
Състояние
• Свети: Входът за TV е избран.
• Свети в синьо: BLUETOOTH връзката е установена (избран е BLUETOOTH вход).
• Мига бързо в синьо (около два пъти в секунда): по време на състояние на
готовност за сдвояване.
• Мига бавно в синьо (около веднъж в секунда): направен е опит за BLUETOOTH
връзка.
• Свети: Входът за USB е избран.
• Примигва два пъти: Режимът на възпроизвеждане е променен.
• Първо премигва три пъти, след което премигва неколкократно бавно:
когато свързвате неподдържано устройство.
• Премигва неколкократно: по време на четене на данни от свързаното
USB устройство.
• Светлина: Системата е свързана към телевизора с BLUETOOTH
функцията (избран е входът за TV).
Индикаторите мигат, когато включвате/изключвате настройката на функцията
или използвате дистанционното управление.
Индикатори
Състояние
• Примигва два пъти: Една от функциите по-долу е включена.
– Нощен режим (страница 22)
– Режим на глас (страница 22)
• Премигва веднъж: Аудиоканалът е зададен на основен (страница 23),
звуковият режим е избран (страница 22) или една от следните функции е
изключена.
– Нощен режим (страница 22)
– Режим на глас (страница 22)
• Примигва два пъти: Една от функциите по-долу е включена.
– Dolby DRC (страница 23)
– Control for HDMI (страница 29)
– BLUETOOTH в готовност (страница 28)
– BLUETOOTH функция (страница 28)
– Автоматично влизане в готовност (страница 31)
– ИЧ ретранслатор (страница 18)
– Автоматична сила на звука (страница 23)
– Режим на монтаж на стена (страница 16)
• Премигва веднъж: Аудиоканалът е зададен на вторичен (страница 23) или
една от функциите по-долу е изключена.
– Dolby DRC (страница 23)
– Control for HDMI (страница 29)
– BLUETOOTH в готовност (страница 28)
– BLUETOOTH функция (страница 28)
– Автоматично влизане в готовност (страница 31)
– ИЧ ретранслатор (страница 18)
– Автоматична сила на звука (страница 23)
– Режим на монтаж на стена (страница 16)
8BG
Индикатори
Състояние
• Мига двукратно: Функцията, която се свързва с телевизора с
BLUETOOTH функция е включена (страница 13).
• Единично премигване: Функцията, която се свързва с
телевизора с BLUETOOTH функция е изключена (страница 13).
• Единично премигване: Аудиоканалът е с настройка „Main/Sub”
(страница 23).
• Премигва бързо (около два пъти в секунда): Активирана е
функцията за защита (страница 36).
• Премигва бавно (около веднъж в секунда): Системата влиза в
режим на готовност чрез функцията за автоматично влизане в
режим на готовност (страница 31).
Индикаторите премигват, докато се регулира силата на звука.
Индикатори
Състояние
• Премигва веднъж: Нивото на силата на звука е ниско (1 – 20)./
Нивото на басите е зададено на -1 (леко) (страница 23).
• Единично премигване: Нивото на силата на звука е средно
(21 – 40)./Нивото на басите е зададено на 0 (нормално)
(страница 23).
• Единично премигване: Нивото на силата на звука е високо
(41 – 49)./Нивото на басите е зададено на +1 (силно) (страница 23).
• Премигва неколкократно: Звукът е заглушен.
• Мига двукратно: Нивото на силата на звука е зададено на
максимално/минимално.
Съвет
Можете да изключите индикаторите, като задържите AUTO SOUND за 5 секунди.
Дори ако индикаторите са изключени чрез AUTO SOUND, ако работите със системата,
индикаторите във връзка с работата светват или премигват.
9BG
Отзад
 DC IN терминал
 Жак HDMI OUT (TV (ARC))
Свързване на телевизор, който
разполага с HDMI входен жак,
с HDMI кабел.
Системата е съвместима с
Възвратен звуков канал (ARC).
ARC е функцията, която
изпраща звук от телевизора
към аудио-видео устройство,
като например системата от
HDMI жака на телевизора.
 Жак TV IN (OPTICAL)

10BG
(USB) порт (страница 20)
 ИЧ ретранслатор
(страница 18)
Предава дистанционния сигнал
на дистанционното управление
на телевизора към телевизора.
 Събуфер
Дистанционно управление
Някои бутони функционират по
различен начин според това колко
дълго е бил натиснат бутонът.
Иконите по-долу указват колко дълго
да натискате бутона.
• : Натиснете бутона.
•
: Натиснете и задръжте бутона
за 5 секунди.
 INPUT (страница 19)
Избира източника на
възпроизвеждане. Когато
натиснете INPUT веднъж,
индикаторът на текущия вход
премигва.
Натиснете отново INPUT, за да
изберете желаното устройство.
При всяко натискане на INPUT
входът се променя циклично по
следния начин.
TV вход BLUETOOTH вход 
USB вход
 AUTO SOUND
: Избира AUTO SOUND за
звуковия ефект. (страница 22)
: Включва/изключва
индикаторите на лентовия
високоговорител. (страница 8)
 CINEMA
: Избира CINEMA за звуковия
ефект. (страница 22)
: Включва/изключва функцията
за автоматично влизане в режим на
готовност. (страница 31)
 VOICE
: Включва/изключва режима за
глас. (страница 22)
: Включва/изключва
функцията Control for HDMI.
(страница 29)
  (сила на звука) +*/–
Регулират силата на звука.
 BASS
: Регулира нивото на басите.
(страница 23)
: Включва/изключва режим
за монтаж на стена. (страница 16)
 PLAY MODE (страница 20)
Избира режима на
възпроизвеждане за
възпроизвеждане от USB.
11BG
 / (страница 20)
Изберете съдържанието на
телевизионния екран за
възпроизвеждане от USB.
 / (предишен/
следващ) (стр. 20, 25)
Натиснете за кратко бутона,
за да отидете в началото на
предишния или следващия файл.
Натиснете и задръжте за търсене
назад или напред (превъртане
назад/бързо превъртане напред).
  (мощност)
Включва системата или я поставя
в режим на готовност.
 STANDARD
: Избира STANDARD за звуковия
ефект. (страница 22)
: Включва/изключва
функцията на ИЧ ретранслатор.
(страница 18)
 MUSIC (страница 22)
: Избира MUSIC за звуковия
ефект. (страница 22)
: Включва/изключва
функцията, която регулира
автоматично силата на звука.
(страница 23)
 NIGHT
: Включва/изключва нощния
режим. (страница 22)
: Включва/изключва
BLUETOOTH режима на готовност.
(страница 28)
  (заглушаване)
Изключва временно звука или
включва звука.
 AUDIO*
: Избира аудиоканала за
многоканално Dolby Digital;
излъчване. (страница 23)
: Включва/изключва
функцията Dolby DRC.
(страница 23)
12BG
 ENTER (страница 20)
Възпроизвежда съдържанието,
което е избрано от /, за
възпроизвеждане от USB.
  (възпроизвеждане/
пауза)* (стр. 20, 25)
Възобновява възпроизвеждането
или го поставя на пауза.
* Бутоните AUDIO,  + и  имат
осезаема точка. Използвайте я като
отправна точка по време на работа.
Относно смяната на батерии за
дистанционното управление
Когато системата не реагира при
управление с дистанционното
управление, сменете двете батерии
с нови.
За смяна използвайте R03 (размер
AAA) манганови батерии.
Свързване на телевизор
Свързване на
телевизор с HDMI кабел
Вижте Ръководство за стартиране
(отделен документ).
Свързване на телевизор
от Sony с BLUETOOTH
функцията безжично
Когато използвате телевизор от Sony*
с BLUETOOTH функцията, можете да
слушате звук от телевизор или
устройство, които са свързани към
телевизор чрез свързване на
системата и телевизора безжично.
* Телевизорът трябва да бъде
съвместим с A2DP (Разширен профил
на аудио разпределение).
За да използвате всички функции на
системата, свържете системата и
телевизора с HDMI кабел (не е в
комплекта). За подробности относно
връзки и операции за слушане на звук от
телевизора чрез свързване на HDMI
кабел, направете справка с
ръководството за стартиране
(отделен документ).
Безжично свързване на
системата и телевизора
За да свържете безжично системата и
телевизора, трябва да извършите
сдвояване на системата и телевизора
с помощта на BLUETOOTH функцията.
Сдвояването е процес, който е нужен
за взаимното регистриране на
информацията на BLUETOOTH
устройствата, за да бъдат
предварително свързани безжично.
INPUT
Blu-ray Disc
плейър, кабелен
приемник и
сателитен
приемник и др.
Бутон
BLUETOOTH
Забележка
Ако свързвате системата и телевизора с
помощта на BLUETOOTH функцията, Вие
не можете да покажете работния екран
на системата, като например екрана за
възпроизвеждане от USB, и да
използвате функцията на системата,
различна от функцията за слушане на
звук на телевизора или устройството,
които са свързани към телевизора.
13BG
1
Натиснете и задръжте
едновременно бутона BLUETOOTH
на лентовия високоговорител и
INPUT на дистанционното
управление за 5 секунди.
Индикаторите TV и BLUETOOTH
премигват два пъти, системата
влиза в режим на сдвояване, след
което BLUETOOTH индикаторът
започва да мига бързо.
се извежда автоматично от
системата, когато включите
системата.
Бележки
2
3
4
От телевизора потърсете
системата, като извършите
операцията по сдвояване.
Списъкът с търсените BLUETOOTH
устройства се извежда на
телевизионния екран.
Относно метода за сдвояване на
BLUETOOTH устройството към
телевизора направете справка
с инструкциите за работа на
телевизора.
Сдвоете системата и
телевизора, като изберете
"HT-SF200/201" от списъка на
телевизионния екран.
Уверете се, че BLUETOOTH
индикаторите и индикаторите
на телевизора на лентовия
високоговорител светят.
Установена е връзка между
системата и телевизора и звукът
на телевизора се извежда от
системата.
След приключване на
сдвояването звукът от телевизора
14BG
• Ако звукът на телевизора не се
извежда от системата, натиснете
неколкократно INPUT, за да изберете
входа TV и проверете състоянието на
индикаторите на лентовия
високоговорител.
– Индикаторите за BLUETOOTH и TV
светват: Системата и телевизорът са
свързани, а звукът на телевизора се
извежда от системата.
– BLUETOOTH индикаторът започва да
мига бързо: Извършете сдвояване на
телевизора.
– Индикаторът за TV светва: Извършете
отново стъпките отначало.
• Когато свържете системата и
телевизора с HDMI кабел (не е в
комплекта), BLUETOOTH връзката се
отменя. За да свържете отново
системата и телевизора с BLUETOOTH
функцията, извадете HDMI кабела, след
което извършете операцията по
свързване отначало.
• За да свържете другия телевизор след
сдвояването на първия, изключете
сдвоения телевизор, след което
сдвоете новия, като следвате стъпките
на свързване на мобилно устройство
(страница 25).
Слушане на звука от
телевизора или от
устройство, което е
свързано към телевизора
Можете да включите/изключите
телевизора, да регулирате силата на
звука и да заглушите звука с помощта
на дистанционното управление на
телевизора при безжично свързване
на телевизора към системата.
1
2
3
Относно управление с
дистанционното управление,
предоставено със системата
Можете да използвате следните
бутони.
Можете да регулирате нивото на
басите и качеството на звука в
допълнение към включване/
изключване на системата и да
регулирате силата на звука, която
може да се управлява от
дистанционното управление на
телевизора.
Включете телевизора с
дистанционното управление на
телевизора.
Системата се включва чрез
съединяването със захранването
на телевизора и звукът на
телевизора се извежда от
системата.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
Изберете програмата или входа
на устройството с помощта на
дистанционното управление на
телевизора.
Звукът на картината, която се
показва на телевизионния екран,
се извежда от системата.
Регулирайте силата на звука на
системата с помощта на
дистанционното управление на
телевизора.
Когато натиснете бутона за
изключване на звука на
дистанционното управление на
телевизора, звукът временно се
изключва.
Съвет
Когато телевизорът е изключен,
системата също се изключва поради
съединяването със захранването на
телевизора.
NIGHT
VOICE
 +/–

BASS
Забележка
Ако изберете USB изход на
дистанционното управление,
предоставено със системата, звукът
на телевизора не се извежда от
системата. За извеждане на звука на
телевизора, натиснете INPUT на
дистанционното управление, за да
изберете вход TV.
15BG
Монтиране на
лентовата тонколона
на стена
1
Пригответе два винта (не са
включени в комплекта),
подходящи за отворите на
конзолата за стена в задната част
на лентовия високоговорител.
Можете да инсталирате лентовата
тонколона на стена.
4 mm
Повече от 30 mm
5 мм
10 мм
Отвор на гърба на лентовата тонколона
Бележки
• Подгответе винтове (не са включени в
комплекта), които са подходящи за
материала и здравината на стената.
Тъй като стената от гипсокартон е
особено крехка, закрепете винтовете
здраво към носеща греда на стената.
Монтирайте високоговорителите
хоризонтално, окачени на винтове в
гредите на равна част от стената.
• Предоставете за подизпълнение
монтажа на търговец на Sony или
лицензиран изпълнител и обърнете
специално внимание на безопасността
по време на монтажа.
• Sony няма да носи отговорност за
инциденти или повреди, причинени от
неправилен монтаж, недостатъчна
здравина на стената, неправилно
монтиране на винтовете, природно
бедствие и др.
2
Поставете ШАБЛОНА ЗА
МОНТИРАНЕ НА СТЕНА
(в комплекта) на стена.
Център на телевизора
Тиксо и др.
1
2
16BG
ШАБЛОН ЗА
МОНТИРАНЕ
НА СТЕНА
Подравнете ЦЕНТРАЛНАТА
ЛИНИЯ НА ТЕЛЕВИЗОРА ()
на ШАБЛОНА ЗА КОНЗОЛА ЗА
СТЕНА с централната линия на
телевизора Ви.
Подравнете ДОЛНАТА ЛИНИЯ
НА ТЕЛЕВИЗОРА () на
ШАБЛОНА ЗА КОНЗОЛАТА ЗА
СТЕНА с долната част на
телевизора си, след което
поставете ШАБЛОНА ЗА
КОНЗОЛАТА ЗА СТЕНА на стена,
като използвате налично в
търговската мрежа тиксо и др.
3
6
Затегнете винтовете в
маркировките () на ЛИНИЯТА
НА ВИНТА () на ШАБЛОНА ЗА
КОНЗОЛАТА ЗА СТЕНА, както е в
илюстрацията по-долу.
200 мм
Закачете лентовата тонколона
на винтовете.
Подравнете отворите на задната
част на лентовия
високоговорител с винтовете,
след което окачете лентовия
високоговорител на двата винта.
200 мм
Винтове
Маркировки ()
7
5 мм до
6 мм
4
5
Натиснете и задръжте BASS за
5 секунди, за да включите
режима за монтаж на стена.
индикаторът USB премигва два
пъти.
Можете да оптимизирате звука
на системата, която е монтирана
на стена.
Бележки
Отстранете ШАБЛОНА ЗА
МОНТИРАНЕ НА СТЕНА.
Закрепете меките подложки
(в комплекта) под отворите
от задната част на лентовия
високоговорител.
• Когато поставяте ШАБЛОНА ЗА
КОНЗОЛАТА ЗА СТЕНА, го подравнете
напълно.
• За да изключите режима за монтаж на
стена, натиснете и задръжте BASS за
5 секунди. USB индикаторът премигва
веднъж.
Мека
подложка
17BG
Когато дистанционното
управление на
телевизора не работи
Когато лентовата тонколона
препречва сензора за дистанционно
управление на телевизора,
дистанционното му управление може
да не работи. В такъв случай
разрешете функцията за ИЧ
повторител на системата.
Можете да управлявате телевизора
чрез дистанционното му управление,
като изпращате дистанционния
сигнал от задната част на лентовия
високоговорител.
Натиснете и задръжте STANDARD за
5 секунди, за да включите или
изключите функцията.
Включен ИЧ ретранслатор
индикаторът USB премигва два пъти.
Изключен ИЧ ретранслатор
Индикаторът USB премигва веднъж.
Бележки
• Уверете се, че дистанционното
управление на телевизора не може да
управлява телевизора, след което
включете функцията за ИЧ
ретранслатор. Ако настроите на
включено, когато дистанционното
управление може да управлява
телевизора, може да не бъде
постигнато правилно управление
поради смущението между директната
команда от него и командата от
лентовия високоговорител.
• На някои телевизори тази функция
може да не работи правилно. В такъв
случай поставете лентовата тонколона
далеч от телевизора.
18BG
Слушане на звук
Слушане на телевизор и
други устройства
TV вход
• Телевизор, свързан към жака TV IN
(OPTICAL)
• Телевизор, съвместим с функцията
Възвратен звуков канал (ARC), който
е свързан към жака HDMI OUT (TV
(ARC))
Когато свържете телевизора както
към жака HDMI OUT (TV (ARC)), така и
към жака TV IN (OPTICAL), жакът за
аудио вход е избран в зависимост от
това кой аудиосигнал се подава
първо.
INPUT
 +/–
BLUETOOTH вход
BLUETOOTH устройство, което
поддържа A2DP
За подробности вижте „Слушане на
музика/звук чрез функцията
BLUETOOTH®“ (страница 25).
BASS
1
Натиснете INPUT
неколкократно.
Когато натиснете INPUT веднъж,
индикаторът на текущия вход
премигва.
Натиснете отново INPUT, за да
изберете желаното устройство.
Индикаторът на избраното
устройство светва.
При всяко натискане на INPUT
входът се променя циклично по
следния начин.
TV вход  BLUETOOTH вход 
USB вход
USB вход
USB устройство, което е свързано към
(USB) порт
За подробности вижте „Слушане на
музика на USB устройство“
(страница 20).
2
Настройте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте нивото на басите,
като натиснете BASS на
дистанционното управление
(страница 23).
Съвет
Можете също да изберете входа, като
натиснете
на лентовия
високоговорител.
19BG
Слушане на музика на
USB устройство
1
Свържете USB устройството към
(USB) порта.
Можете да възпроизвеждате
музикални файлове, съхранени на
свързано USB устройство.
За типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани, вижте
„Типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани (USB вход)“
(страница 39).
Бележки
• За да видите списъка с USB
съдържанието на телевизионния
екран, уверете се, че сте свързали
системата към телевизора с помощта
на HDMI кабел.
• Променете входа на телевизора към
входа, към който е свързана лентовия
високоговорител.
INPUT
 +/–
BASS
PLAY MODE
/
ENTER

/
20BG
2
3
4
Натиснете неколкократно
INPUT, за да изберете "USB".
USB индикаторът светва и
списъкът с USB съдържание се
показва на телевизионния екран.
Натиснете /, за да изберете
желаното съдържание, след
това натиснете ENTER.
Избраното съдържание започва
да се възпроизвежда.
Натиснете неколкократно PLAY
MODE, за да изберете желания
режим на възпроизвеждане.
• Забележка: Възпроизвежда
всички записи.
•[
] (Еднократно повторение):
Повтаря една писта.
•[
] (Повторение на папка):
Повтаря всички писти в дадена
папка.
• [ ] (Произволно): Повтаря
всички писти в дадена папка в
произволен ред.
• [ ] (Повторение на всички):
Повтаря всички писти.
USB индикаторът премигва два
пъти при всяко натискане на PLAY
MODE.
5
Настройте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте нивото на басите,
като натиснете BASS на
дистанционното управление
(страница 23).
Други операции
За да
Направете това
Поставите на пауза
или възобновите
възпроизвеждането
Натиснете
.
Избор на предишна
или следваща писта
Натиснете
/.
Търсене назад или
напред (превъртане
назад/напред)
Натиснете и
задръжте
/.
Бележки
• Не изваждайте USB устройството по
време на работа. За да предотвратите
повреда на данните или на USB
устройството, изключете системата,
преди да свържете или отстраните
USB устройството.
• USB индикаторът премигва първо три
пъти, след това започва да мига бавно
и неколкократно, ако свържете
неподдържано USB устройство.
Информация за USB
устройството на
телевизионния екран
 Състояние на възпроизвеждане
 Скорост на превъртане назад/напред
 Състояние на повтарящо
възпроизвеждане
 Маркер на избрания файл/общ
брой файлове в папката
На телевизионния екран се показват
следните съобщения.
• [File Unsupported] (Неподдържан
файл)
Показва се за 1 секунда в долната
лява страна при пропускане на
неподдържан файл.
• [Device Not Support] (Устройството
не се поддържа)
– USB устройството не се
поддръжка.
– Поставеното устройство не е USB
устройство, е лошо USB
устройство или е USB устройство,
на което няма файлове.
• [No USB] (Няма USB)
Не е поставено USB устройство.
• [Waiting] (Изчакване)
Системата търси USB устройство.
• [This device is empty] (Устройството е
празно)
В USB устройството няма файлове,
които могат да бъдат
възпроизвеждани.
Бележки
• В зависимост от източника на
възпроизвеждане част от
информацията може да не се покаже.
• В зависимост от режима на
възпроизвеждане показаната
информация може да се различава.
 Време за възпроизвеждане
 Общо време за възпроизвеждане
 Побитова скорост
21BG
Избиране на звуковия ефект
Регулиране на звука
Насладете се на звуковия
ефект, който е подходящ
за източници на звук
(звуков режим)
Можете лесно да се насладите на
предварително програмирани
звукови ефекти, които са пригодени за
различни видове източници на звук.
MUSIC
Звуковите ефекти са оптимизирани за
слушане на музика.
STANDARD
Звуковите ефекти са оптимизирани за
всеки индивидуален източник.
Удоволствие от чист звук
при ниско ниво на силата
на звука нощем (NIGHT)
Звукът се извежда с ниска сила и
минимална загуба на прецизност и
яснота на диалога.
Натиснете NIGHT, за да включите
или изключите функцията.
Включен нощен режим
индикаторът TV премигва два пъти.
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
Изключен нощен режим
Индикаторът TV премигва веднъж.
Забележка
Когато изключвате системата, нощният
режим се изключва автоматично.
Направете диалозите поясни (VOICE)
Натиснете AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC или STANDARD, за да
изберете звуковия режим.
Когато избирате звуковия режим,
индикаторът TV премигва веднъж.
AUTO SOUND
Можете да се насладите на звука от
препоръчан от Sony звуков режим.
Звуковият режим се оптимизира
автоматично в зависимост от
съдържанието и функцията за
възпроизвеждане.
CINEMA
Звукът се възпроизвежда със съраунд
ефекти и става мощен и реалистичен,
което го прави подходящ за филми.
22BG
Можете да направите диалозите поясни, като включите режима на глас.
Натиснете VOICE, за да включите
или изключите функцията.
Включен режим на глас
индикаторът TV премигва два пъти.
Изключен режим на глас
Индикаторът TV премигва веднъж.
Улесняване на чуването
на тих звук чрез
компресиране на
динамичния обхват
Тази функция е активна само когато
се възпроизвежда сигналът Dolby
Digital; на устройството, което е
свързано към жака TV IN (OPTICAL)/
HDMI OUT (TV (ARC)). Когато включите
Dolby DRC (управление на
динамичния диапазон), динамичният
диапазон на аудиосигнала
(диапазонът между максимално и
минимално силата на звука) се
компресира и чуването на тих звук
става по-лесно.
Натиснете и задръжте AUDIO за
5 секунди, за да включите или
изключите функцията.
Включено Dolby DRC
индикаторът USB премигва два пъти.
Dolby DRC изключено
Индикаторът USB премигва веднъж.
Удоволствие от
многоканален звук на
излъчване (AUDIO)
Можете да слушате многоканален
звук на излъчване, когато системата
получава Dolby Digital; многоканален
сигнал на излъчване.
Натиснете AUDIO неколкократно.
Каналът се променя циклично, както
следва.
Основен  Вторичен  Основен/
вторичен
Основен
Извежда се само основният канал.
Индикаторът TV премигва веднъж.
Вторичен
Извежда се само вторичният канал.
Индикаторът USB премигва веднъж.
Основен/вторичен
Основният звук се извежда от левия
високоговорител, а вторичният – от десния.
Индикаторите TV и USB премигват веднъж.
Забележка
За да приемате Dolby Digital сигнал,
трябва да свържете телевизор или
други устройства към жака TV IN
(OPTICAL) с оптичния цифров кабел (в
комплекта) или жака HDMI OUT (TV (ARC))
с HDMI кабел (не е в комплекта).
Автоматично регулиране
на силата на звука за
свързаното устройство
Можете да регулирате силата на
звука автоматично според входния
сигнал или съдържанието от
свързаното устройство, като
включите функцията за автоматична
сила на звука.
Натиснете и задръжте MUSIC за
5 секунди, за да включите или
изключите функцията.
Включена функция за автоматична сила
на звука
индикаторът USB премигва два пъти.
Изключена функция за автоматична
сила на звука
Индикаторът USB премигва веднъж.
Регулиране на нивото на
басите
Натиснете BASS неколкократно.
Нивото на басите се променя
циклично по следния начин.
0  +1  0  -1  0...
23BG
0 (нормално)
Индикаторите TV и BLUETOOTH премигват
веднъж.
+1 (силно)
Всички индикатори премигват веднъж.
-1 (леко)
Индикаторът TV премигва веднъж.
Забележка
Когато източникът на входен сигнал не
съдържа басов звук, както е при
телевизионни програми, басовият звук
от събуфера може се чува трудно.
24BG
Слушане на музика/звук чрез
функцията BLUETOOTH®
2
Слушане на музика от
мобилно устройство
Можете да слушате музика, съхранена
на мобилно устройство, като
смартфон или таблет, чрез безжична
връзка, като свържете системата и
мобилното устройство с помощта на
BLUETOOTH функцията.
Когато свързвате към мобилното
устройство чрез BLUETOOTH
функцията, можете да управлявате,
като само използвате предоставеното
дистанционно управление, без да
включвате телевизора.
Слушане на музика чрез
сдвояване с мобилно
устройство
1
Натиснете и задръжте бутона
BLUETOOTH на лентовия
високоговорител за 5 секунди.
Системата влиза в режим на
сдвояване и индикаторът
BLUETOOTH мига бързо.
Бутон
BLUETOOTH
Индикатор
BLUETOOTH
Ако сдвояването не се извърши за
5 минути след като системата влезе
в режим на сдвояване, режимът на
3
4
5
6
сдвояване е отменен. В този случай
извършете сдвояване от началото.
От мобилното устройство
потърсете системата, като
извършите сдвояването.
Списъкът с BLUETOOTH устройства,
които сте потърсили, се извежда на
екрана на мобилното устройство.
Направете справка с инструкциите
за работа на мобилното устройство
за метода на управление, за да
сдвоите BLUETOOTH устройство с
мобилното устройство.
Сдвоете системата и мобилното
устройство, като изберете "HTSF200/201" от списъка на екрана
на мобилното устройство.
Ако е необходим ключ за достъп,
въведете „0000“.
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH на лентовия
високоговорител свети в синьо.
Установена е връзка между
системата и мобилното устройство.
Стартирайте възпроизвеждане
на аудио чрез музикално
приложение на свързаното
мобилно устройство.
Звукът се извежда от лентовия
високоговорител.
Настройте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте нивото на басите,
като натиснете BASS на
дистанционното управление
(страница 23).
•  и / на
дистанционното управление
могат да се използват за
BLUETOOTH функцията.
(Налични са също функции за
превъртане назад и бързо
превъртане напред.)
25BG
Бележки
• Можете да сдвоите до 10 BLUETOOTH
устройства. Ако бъде сдвоено 11-то
BLUETOOTH устройство, то ще замени
устройството, което е било свързано
най-отдавна. При сдвояване на
телевизор от Sony с функцията
BLUETOOTH той се смята за BLUETOOTH
устройство.
• Изпълнете сдвояване за второто и
последващите мобилни устройства.
Слушане на музика от
сдвоено мобилно устройство
INPUT
Съвети
• Можете да проверите състоянието на
връзката на BLUETOOTH функцията,
като проверите състоянието на
индикатора BLUETOOTH (страница 8).
• Когато BLUETOOTH вход е избран,
системата влиза в режима на
сдвояване, като натиснете за кратко
бутона BLUETOOTH на лентовия
високоговорител.
• Когато BLUETOOTH вход не е избран,
системата автоматично се свързва
повторно към BLUETOOTH
устройството, към което е била
свързана последно, чрез натискане на
бутона BLUETOOTH на лентовия
високоговорител.
 +/–
BASS

/
1
2
3
26BG
Включете BLUETOOTH функцията
на мобилното устройство.
Натиснете неколкократно
INPUT, за да изберете
BLUETOOTH вход, или натиснете
бутона BLUETOOTH на лентовия
високоговорител за кратко.
Индикаторът BLUETOOTH започва
да мига и системата автоматично
се свързва отново с BLUETOOTH
устройството, с което е била
свързана последно.
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH свети в синьо.
Установена е връзка между
системата и мобилното
устройство.
4
5
Стартирайте възпроизвеждане
на аудио чрез музикално
приложение на свързаното
мобилно устройство.
Звукът се извежда от лентовия
високоговорител.
Настройте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте нивото на басите,
като натиснете BASS на
дистанционното управление
(страница 23).
•  и / на
дистанционното управление
могат да се използват за
BLUETOOTH функцията.
(Налични са също функции за
превъртане назад и бързо
превъртане напред.)
27BG
Включване на
системата чрез
управление на
BLUETOOTH устройство
Когато системата разполага с
информацията за сдвояването,
можете да я включите и да слушате
музика от BLUETOOTH устройство
дори когато системата е в режим на
готовност, като включите режима на
готовност на BLUETOOTH.
Натиснете и задръжте NIGHT за
5 секунди, за да включите или
изключите функцията.
Включен режим на готовност на
BLUETOOTH
индикаторът USB премигва два пъти.
Изключен режим на готовност на
BLUETOOTH
Индикаторът USB премигва веднъж.
Забележка
Докато режимът на готовност на
BLUETOOTH е включен, консумацията на
енергия по време на готовност се
увеличава.
28BG
Изключване на
BLUETOOTH функцията
Можете да изключите функцията за
BLUETOOTH.
Натиснете и задръжте ,
и–
на лентовия високоговорител за
10 секунди, за да включите или
изключите функцията.
Включена функция за BLUETOOTH
индикаторът USB премигва два пъти.
Изключена функция за BLUETOOTH
Индикаторът USB премигва веднъж.
Забележка
Когато функцията BLUETOOTH е
изключена, BLUETOOTH входът се
пропуска, като се избира вход чрез
натискане на INPUT.
Използване на различните
функции
Използване на
функцията Control for
HDMI
Свързването на устройство като
телевизор или Blu-ray Disc плейър,
съвместимо с функцията Control for
HDMI*, с помощта на HDMI кабел (не е в
комплекта) Ви позволява лесно
управление на устройството, като
използвате дистанционно управление за
телевизор или Blu-ray Disc плейър.
Функциите по-долу могат да бъдат
използвани с функцията Control for HDMI.
• Функция „System Power Off“
• Функция „System Audio Control“
• Audio Return Channel
• Функция „One-Touch Play“
Забележка
Тези функции може да работят с
устройства, които не са произведени от
Sony, но операциите не са гарантирани.
* Control for HDMI е стандарт, използван
от CEC (Управление на потребителска
електроника), който позволява на
HDMI (Мултимедиен интерфейс за
висока разделителна способност)
устройства да се управляват взаимно.
Подготовка за използване
на функцията Control for
HDMI
Натиснете и задръжте VOICE за
5 секунди, за да включите или
изключите функцията.
Включена функция Control for HDMI
индикаторът USB премигва два пъти.
Изключена функция Control for HDMI
Индикаторът USB премигва веднъж.
Активирайте настройките на
функцията Control for HDMI за
телевизора и други устройства,
свързани към телевизора.
Съвет
Ако активирате функцията Control for
HDMI (синхронизиране на "BRAVIA") ,
когато използвате телевизор,
произведен от Sony, функцията Control
for HDMI на системата също се активира
автоматично.
Функция System Power Off
Когато изключите телевизора,
системата ще се изключи автоматично.
Функция System Audio
Control
Ако включите системата, докато гледате
телевизия, звукът от телевизора ще се
извежда от високоговорителите на
системата. Силата на звука на системата
може да бъде регулирана с помощта на
дистанционното управление на
телевизора.
Ако предния път, когато сте гледали
телевизия, звукът от телевизора се е
извеждал от високоговорителите на
системата, тя ще се включи
автоматично, когато отново включите
телевизора.
Операциите могат да бъдат
извършвани и с помощта на менюто на
телевизора. За подробности направете
справка в инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Бележки
• Стойността на силата на звука на
системата се показва на
телевизионния екран в зависимост
от телевизора.
29BG
• В зависимост от настройките на
телевизора функцията System Audio
Control може да не е налична. За
подробности направете справка в
инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Audio Return Channel
Ако системата е свързана към жака
HDMI IN на телевизора, съвместим с
Възвратен звуков канал (ARC), можете
да слушате звука на телевизора от
високоговорителите на системата, без
да свързвате цифров оптичен кабел.
Забележка
Ако телевизорът не е съвместим с
Възвратен звуков канал, цифровият
оптичен кабел (в комплекта) трябва да
бъде свързан (вижте предоставеното
ръководство за стартиране).
Функция One-Touch Play
Когато възпроизвеждате съдържание
на устройство (Blu-ray Disc плейър,
"PlayStation®4" и др.), свързано с
телевизора, системата и телевизорът
се включват автоматично, входът на
системата е превключен на "TV" вход,
а звукът се извежда от
високоговорителите на системата.
Бележки
• Ако звукът на телевизора е бил
извеждан от високоговорителите на
телевизора предния път, когато сте
гледали телевизия, системата не се
включва и звукът и картината се
извеждат от телевизора дори ако се
възпроизвежда съдържание от
устройството.
• В зависимост от телевизора началната
част на възпроизвежданото
съдържание може да не се
възпроизведе правилно.
30BG
Използване на
функцията „BRAVIA“ Sync
В допълнение към функцията Control for
HDMI можете да използвате и следните
функции на устройства, съвместими с
функцията за синхронизиране на
"BRAVIA".
• Функция за звуков режим/избор на
сцена
• Управление на система за домашно
кино
Забележка
Тези функции са собственост на Sony. Тази
функция не може да работи с продукти,
различни от тези, произведени от Sony.
Функция за звуков режим/
избор на сцена
Звуковият режим на системата
автоматично се превключва според
настройката на функцията за избор
на сцена или звуков режим на
телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Задайте звуковия режим на "AUTO
SOUND" (страница 22).
Функция Home Theatre
Control
Когато използвате съвместим с
функцията Home Theatre Control
телевизор, настройването на системата,
задаването на настройките на звуков
режим, превключването на вход и др.
могат да се извършат, без да се
превключва входът на TV.
Тази функция може да се използва,
когато телевизорът е свързан към
интернет. За подробности направете
справка в инструкциите за
експлоатация на телевизора.
Забележки за HDMI
връзките
Пестене на
консумирана мощност
• Използвайте одобрен за HDMI
кабел.
• Препоръчваме използването на
високоскоростен HDMI кабел на
Sony с Ethernet с логотипа Cable
Type.
• Не препоръчваме използването на
HDMI-DVI кабел за преобразуване.
• Аудио сигналите (честота на
семплиране, дължина в битове и
т.н.), предавани от HDMI жак, може
да са потиснати от свързаното
устройство.
За да използвате системата, докато
спестявате консумирана мощност,
променете настройките по-долу.
Изключете системата, като
отчетете състоянието на
използване
Когато включите функцията за
автоматично влизане в готовност,
системата влиза в режим на
готовност автоматично, когато не я
използвате за около 20 минути и тя не
получава входящ сигнал.
Натиснете и задръжте CINEMA за
5 секунди, за да включите или
изключите функцията.
Включено автоматично влизане в
режим на готовност
индикаторът USB премигва два пъти.
Изключено автоматично влизане в
режим на готовност
Индикаторът USB премигва веднъж.
Спестяване на енергия в
режим на готовност
За да спестите консумирана мощност
в режим на готовност, изключете
BLUETOOTH режим на готовност
(страница 28) и функцията Control for
HDMI (страница 29).
Тяхната настройка по подразбиране
е да са включени.
31BG
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на
неизправности
Ако срещнете някое от следните
затруднения, докато използвате
системата, използвайте
ръководството за отстраняване на
неизправности, преди да заявите
ремонт. Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Захранване
Системата не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел (проводник към
електрическата мрежа) и
адаптерът за променлив ток са
свързани безопасно.
 Изключете кабела за
електрозахранване от
електрическия контакт, след което
го включете отново след няколко
минути.
Системата се изключва
автоматично.
 Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност работи.
Изключете функцията за
автоматично влизане в режим на
готовност (страница 31).
Системата не се включва дори
когато телевизорът се включи.
 Включване на функцията Control for
HDMI (страница 29). Телевизорът
трябва да поддържа функцията
Control for HDMI. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
32BG
 Проверете настройките на
високоговорителите на
телевизора. Захранването на
системата се синхронизира с
настройките на
високоговорителите на
телевизора. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
 Ако последния път звукът се е
извеждал от високоговорителите
на телевизора, системата няма да
се включи дори когато се включи
телевизорът.
Системата се изключва, когато
изключите телевизора.
 Проверете настройката на
функцията Control for HDMI
(страница 29). Когато функцията
Control for HDMI е включена и
входът на системата е вход TV,
системата се изключва
автоматично, когато изключите
телевизора.
Системата не се изключва дори
когато телевизорът се изключи.
 Проверете настройката на
функцията Control for HDMI
(страница 29). Когато изключите
телевизора, системата се изключва
автоматично само ако входът на
системата е вход TV. Телевизорът
трябва да поддържа функцията
Control for HDMI. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Картина
Няма картина или картината не
се извежда правилно.
 Изберете правилния вход
(страница 19).
 Когато няма картина, докато е избран
телевизионен вход, изберете
желания телевизионен канал с
помощта на дистанционното
управление на телевизора.
 Разкачете HDMI кабела, след което
го свържете отново. Проверете
дали кабелът е добре поставен.
Sound
Системата не извежда звук от
телевизора.
 Проверете типа и връзката на HDMI
кабела или цифровия оптичен
кабел, свързан към системата и
телевизора (вижте предоставеното
ръководство за стартиране).
 Извадете кабелите, които са
свързани между телевизора и
системата, след което ги свържете
отново плътно. Изключете
шнуровете за променливотоково
захранване на телевизора и
системата от изводите за
променлив ток (мрежово
захранване), след което ги
свържете отново.
 Когато системата и телевизорът са
свързани с HDMI кабел, проверете
посоченото по-долу.
– HDMI жакът на свързания
телевизор е обозначен с „ARC”.
– Функцията Control for HDMI на
телевизора е включена.
– На системата функцията Control
for HDMI е включена
(страница 29).
 Ако телевизорът Ви не е съвместим
с Възвратен звуков канал, свържете
цифровият оптичен кабел (в
комплекта) (вижте предоставеното
Ръководство за стартиране). Ако
телевизорът не е съвместим с
Възвратен звуков канал, звукът от
него няма да бъде изведен от
системата дори ако тя е свързана
към HDMI IN жака на телевизора.
 Ако звукът от устройството, което е
свързано към оптичния входен жак
на телевизора не се извежда,
опитайте следното.
– Свържете приемника за кабелна
телевизия или сателитния
приемник към жака TV IN
(OPTICAL) на системата.
 Натиснете неколкократно INPUT, за
да изберете входа TV(страница 19).
 Усилете звука на телевизора или
отменете заглушаването.
 В зависимост от реда, в който
свързвате системата и телевизора
системата може да бъде
заглушена. Ако се случи това,
включете първо телевизора, след
това системата.
 Задайте настройката на
високоговорителите на телевизора
(BRAVIA) на аудио система. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с телевизора Ви, за
това как да го настроите.
 Проверете извеждането на звука
на телевизора. Вижте
инструкциите за експлоатация на
телевизора за настройките му.
 Системата поддържа
аудиоформатите Dolby Digital и
PCM (страница 39). При
възпроизвеждане на неподдържан
формат задайте настройката за
изход на цифрово аудио на
телевизора (BRAVIA) на "PCM". За
подробности направете справка в
инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Звукът се извежда и от системата,
и от телевизора.
 Заглушете звука на системата или
на телевизора.
От системата не се чува звук или
се чува само много слаб звук от
33BG
устройството, свързано към
системата.
 Натиснете  + и проверете нивото
на силата на звука (страница 11).
 Натиснете  или  +, за да
отмените функцията за
заглушаване (страница 11).
 Уверете се, че източникът на
входен сигнал е правилно избран.
Опитайте с други входящи
източници, като натиснете INPUT
неколкократно (страница 19).
 Проверете дали всички кабели на
системата и свързаното устройство
са добре поставени.
 Ако свързаното устройство
поддържа функция за покачващо
семплиране, трябва да я
изключите.
Не може да бъде постигнат
съраунд ефект.
 В зависимост от входния сигнал и
настройката за звуков режим
обработката на съраунд звук може
да не работи ефективно. Съраунд
ефектът може да е едва доловим в
зависимост от програмата или
диска.
 За да възпроизвеждате
многоканално аудио, проверете
настройката на цифровия
аудиоизход на устройството,
свързано със системата. За
подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със свързаното
устройство.
Събуфер
Няма звук или само много тих
звук се чува от събуфера.
 Натиснете неколкократно BASS за
регулиране на нивото на басите
(страница 23).
 Ако източниците на входен сигнал
съдържат изключително малко
34BG
компоненти на басов звук
(например телевизионно
излъчване), звукът от събуфера
може да е труден за чуване. Пуснете
вградената демонстрационна
музика, като следвате стъпките подолу, и проверете дали звукът се
извежда от събуфера.
 Натиснете и задръжте
на
лентовия високоговорител за
5 секунди.
Вградената демонстрационна
музика се възпроизвежда.
 Натиснете
отново.
Вградената демонстрационна
музика се отменя и системата
се връща към предишното
състояние.
 Изключете нощния режим. За
подробности вижте „Удоволствие
от чист звук при ниско ниво на
силата на звука нощем (NIGHT)“
(страница 22).
 Събуферът се намира на долната
страна на лентовия
високоговорител. Уверете се, че
няма препятствия пред събуфера.
Свързване на USB устройство
USB устройството не е
разпознато.
 Опитайте посоченото по-долу.
 Изключете системата.
 Разкачете и свържете отново
USB устройството.
 Включете системата.
 Уверете се, че USB устройството е
включено добре в (USB) порта
(страница 20).
 Проверете дали USB устройството
или някой кабел не са повредени.
 Уверете се, че USB устройството е
включено.
 Ако USB устройството е свързано
чрез USB концентратор, изключете
го и свържете USB устройството
директно към системата.
Свързване на мобилно
устройство
BLUETOOTH връзката не може да
бъде установена.
 Уверете се, че BLUETOOTH
индикаторът на лентовия
високоговорител свети
(страница 7).
 Уверете се, че BLUETOOTH
устройството, което искате да
свържете, е включено и че
BLUETOOTH функцията е
разрешена.
 Поставете BLUETOOTH
устройството близо до системата.
 Сдвоете отново тази система и
BLUETOOTH устройството. Може да
е необходимо първо да отмените
сдвояването със системата, като
използвате първо BLUETOOTH
устройството.
 Ако BLUETOOTH функцията е
изключена, включете я
(страница 28).
Не може да се извърши
сдвояване.
 Поставете BLUETOOTH
устройството близо до системата.
 Уверете се, че системата не
получава смущения от безжично
LAN устройство, други безжични
устройства, работещи на честота
2,4 GHz, или микровълнова фурна.
Ако наблизо има устройство, което
генерира електромагнитно
излъчване, го преместете по-далеч
от системата.
 Може да не е възможно да се
извърши сдвояване, ако около
системата има други BLUETOOTH
устройства. В такъв случай
изключете останалите BLUETOOTH
устройства.
Звукът на свързаното мобилно
BLUETOOTH устройство не се
извежда от системата.
 Уверете се, че BLUETOOTH
индикаторът на лентовия
високоговорител свети
(страница 7).
 Поставете BLUETOOTH
устройството близо до системата.
 Ако дадено устройство генерира
електромагнитно излъчване,
например устройство за безжична
LAN мрежа, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
фурна, го преместете далеч от тази
система.
 Преместете USB 3.0 устройството и
кабела му далеч от тази система.
 Отстранете всякакви препятствия
между тази система и BLUETOOTH
устройството или преместете
системата далече от препятствието.
 Ако системата е монтирана под
телевизора, преместете системата
далеч от телевизора.
 Сменете разположението на
свързаното BLUETOOTH устройство.
 Превключете честотата на
безжичната LAN мрежа на
близкостоящ безжичен LAN рутер
или компютър на диапазона от 5 GHz.
 Усилете звука на свързаното
BLUETOOTH устройство.
Звукът не е в синхрон с
изображението.
 Когато гледате филми, може да
чувате звука с леко забавяне след
изображението.
Дистанционно управление
Дистанционното управление на
тази система не работи.
 Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление на
лентовата тонколона (страница 7).
35BG
 Отстранете всички препятствия
между дистанционното
управление и системата.
 Подменете и двете батерии на
дистанционното управление с
нови, ако са слаби.
 Уверете се, че натискате
правилния бутон на
дистанционното управление
(страница 11).
Дистанционното управление на
телевизора не работи.
 Монтирайте лентовата тонколона
така, че да не препречва сензора на
дистанционното управление на
телевизора.
 Този проблем може да бъде решен
чрез разрешаване на функцията за
ИЧ повторител (страница 18).
Други
Функцията Control for HDMI не
работи както трябва.
 Проверете HDMI връзката с
системата (вижте предоставеното
ръководство за стартиране).
 Активирайте функцията за
управление за HDMI на телевизора.
За подробности направете справка
в инструкциите за експлоатация на
телевизора.
 Изчакайте за кратко и опитайте
отново. Ако изключите системата,
ще измине известно време, преди
да можете да изпълните операции.
Изчакайте 15 или повече секунди и
опитайте отново.
 Уверете се, че свързаното към
системата устройство поддържа
функцията „Control for HDMI“.
 Активирайте функцията Control for
HDMI на устройствата, свързани
към системата. За подробности
направете справка с инструкциите
за експлоатация на устройството.
36BG
 Типът и броят на устройствата,
които може да се управляват от
функцията Control for HDMI, са
ограничени от стандарта HDMI CEC,
както следва:
– Записващи устройства (Blu-ray
Disc рекордер, DVD рекордер и
т.н.): до 3 устройства
– Устройства за възпроизвеждане
(Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
и др.): до 3 устройства
– Устройства с тунер: до
4 устройства
– Аудио система (приемник/
слушалки): до 1 устройство
(използвано от тази система)
Всички индикатори на лентовия
високоговорител мигат 10
секунди и системата се изключва.
 Активирана е функцията за защита.
Изключете захранващия кабел и
проверете елементите по-долу.
– Уверете се, че вентилационните
отвори на лентовия
високоговорител не са покрити и
включете системата след
известно време.
– Когато системата използва USB
връзката, извадете USB
устройството и включете
системата. Ако системата работи
правилно, токът на свързаното
USB устройство е надвишил
максималния ток на системата от
500 mA или самото USB
устройство има проблем.
Сензорите на телевизора не
работят нормално.
 Лентовата тонколона може да
блокира някои сензори (например
сензора за яркост), приемника на
дистанционното управление на
телевизора ви или „излъчвателя за
3D очила (инфрачервено
предаване)“ на 3D телевизор, който
поддържа система за 3D очила или
безжична комуникация.
Преместете лентовия
високоговорител далеч от
телевизора в обхват, който
позволява на тези части да работят
правилно. За местоположенията на
сензорите и приемника на
дистанционното управление вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с телевизора.
Нулиране на системата
Ако системата все още не работи
правилно, нулирайте я, както е
посочено по-долу.
1
Системата не работи правилно.
 Системата може да е в
демонстрационен режим.
За отмяна на режима на
демонстрация нулирайте
системата. Натиснете и задръжте –
(сила на звука) и  (мощност) на
лентовия високоговорител за
повече от 5 секунди (страница 37).
Когато промените входа TV от
вход USB чрез натискане на
INPUT, се извежда съобщението.
2
3
Натиснете и задръжте – (сила на
звука) и  (мощност) на
лентовия високоговорител за
повече от 5 секунди.
Всички индикатори на лентовия
високоговорител премигват 3
пъти и настройките се връщат в
първоначалното си състояние.
Изключете захранващия кабел.
Свържете захранващия кабел,
след което натиснете , за да
включите системата.
Съвет
Настройките по подразбиране са
подчертани в описанието на всяка
функция.
* Този екран е пример за английски език.
 Изберете телевизионната
програма с помощта на
дистанционното управление на
телевизора.
37BG
1)
Допълнителна информация
Спецификации
Секция за усилвателя
POWER OUTPUT (номинална)
Преден Л + преден Д: 20 W + 20 W (при
4 ома, 1 kHz, 1% THD)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (еталонна)
Високоговорителите Преден Л/
Преден Д: 25 W (за канал на 4 ома,
1 kHz)
Субуфер: 30 W (при 4 ома, 100 Hz)
Входове
TV IN (OPTICAL)
USB
Изходи
HDMI OUT (TV (ARC))
Секция USB
(USB) порт:
Тип А (за свързване с USB памет)
BLUETOOTH раздел
Комуникационна система
BLUETOOTH спецификация, версия 4.2
Изходен сигнал
BLUETOOTH спецификация клас на
мощност 1
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост прибл. 25 м1)
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Максимална изходна мощност
≤ 6 dBm
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP (Разширен профил за
аудиоразпространение)
AVRCP (Профил за дистанционно
управление на аудио и видео)
Поддържан кодек3)
SBC4)
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (честота на
семплиране 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
38BG
Действителният обхват ще варира в
зависимост от фактори, например
препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова
печка, статично електричество,
използване на безжичен телефон,
чувствителност при приемането,
характеристики на антената,
операционна система, софтуерни
приложения и т.н.
2)
BLUETOOTH Профилите на BLUETOOTH
стандарта указват целта на
комуникацията между устройствата.
3)
Кодек: компресия на аудио сигнала и
формат на преобразуването
4)
Абревиатура за кодек за подобхват
Секция на високоговорителите
Система високоговорители
2-лентова система високоговорители
с 3 възбудителя, басрефлексни
Speaker
Високоговорителите Преден Л/
Преден Д: 46 mm, тип конус
Субуфер: 70 mm, тип конус
Общи сведения
Изисквания за захранването
Постоянен ток 19,5 V (при използване
на предоставения адаптер за
променлив ток, свързан към
захранване с променлив ток 100 V240 V, 50 Hz/60 Hz)
Консумирана мощност
On: 25 W
Режим на готовност: 0,5 W или помалко (режим на енергоспестяване)
(Когато функцията Control for HDMI и
режимът на готовност на BLUETOOTH
са изключени)
Режим на готовност: 2 W или помалко*
(Когато функцията Control for HDMI и
режимът на готовност на BLUETOOTH
са включени)
* Системата автоматично ще влезе в
енергоспестяващ режим, когато
няма HDMI връзка и няма
хронология на BLUETOOTH
сдвояване.
Размери* (прибл.) (ш/в/д)
580 mm × 64 mm × 95 mm
*Без издадената част
Тегло (приблиз.)
2,3 kg
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предизвестие.
Поддържани входни
аудио формати (TV вход)
Системата поддържа аудио
форматите по-долу.
• Dolby Digital;
• Линеен двуканален PCM
Типове файлове, които
могат да бъдат
възпроизвеждани
(USB вход)
Кодек
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
Стандартен WMA9
.wma
LPCM
.wav
Бележки
• Някои файлове може да не се
възпроизвеждат в зависимост от
файловия формат, кодирането или
състоянието на записа.
• Някои файлове, редактирани на
компютър, може да не се
възпроизвеждат.
• Системата не възпроизвежда кодирани
файлове, като DRM или Lossless.
• Системата може да разпознае следните
файлове или папки в USB устройства:
– пътеки на папки с дължина до 128
знака за FAT16/32 или 124 знака за
NTFS
– до 200 папки (включително празна и
основна папка)
– до 200 аудиофайла/папки във всяка
папка.
• Някои USB устройства може да не
функционират с тази система.
• Системата може да разпознава
устройства с клас за съхранение на
данни с голям обем (MSC).
39BG
Относно BLUETOOTH
комуникацията
• BLUETOOTH устройствата трябва да
се използват на разстояние едно от
друго приблизително 10 метра
(33 фута) (без препятствия).
Ефективният обхват на
комуникация може да бъде помалък при следните условия:
– когато между устройствата с
BLUETOOTH връзка има човек,
метален предмет, стена или друго
препятствие;
– На места с инсталирана безжична
LAN мрежа.
– около микровълнови печки, които
се използват;
– на места, където има други
електромагнитни вълни.
• BLUETOOTH устройствата и
безжична LAN мрежа (IEEE 802.11 b/
g/n) използват една и съща
честотна лента (2,4 GHz). Когато
използвате BLUETOOTH устройство
близо до устройство с възможност
за работа в безжична LAN мрежа,
може да се получи електромагнитна
интерференция. Това може да
доведе до по-ниски скорости на
преноса на данни, до шум или до
невъзможност за свързване. Ако
това се случи, пробвайте следните
мерки за отстраняване на
проблема:
– Използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра (33 фута)
от безжичното LAN устройство.
– Изключвайте захранването на
безжичното LAN устройство, когато
BLUETOOTH устройството е на
разстояние под 10 метра (33 фута).
– поставете тази система и
BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно до
друго.
40BG
• Радиовълните, разпространявани
от тази система, може да попречат
на работата на някои медицински
изделия. Тъй като тези смущения
може да доведат до неизправност,
винаги изключвайте захранването
на системата и BLUETOOTH
устройството на следните места:
– В болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички
места, където може да има
запалими газове
– Близо до автоматични врати или
противопожарни аларми
• Тази система поддържа функции за
сигурност, които отговарят на
спецификацията BLUETOOTH, за да
гарантира сигурна връзка при
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази сигурност обаче
може да се окаже недостатъчна в
зависимост от съдържанието на
настройките и други фактори, така
че винаги бъдете внимателни,
когато осъществявате комуникация
посредством технологията
BLUETOOTH.
• Sony не може да носи отговорност
по никакъв начин за щети или други
загуби, които са резултат от
изтичане на информация по време
на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
• Комуникацията чрез BLUETOOTH не
е непременно гарантирана при
всички BLUETOOTH устройства,
които имат същия профил като тази
система.
• BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на BLUETOOTH спецификацията,
зададена от Bluetooth SIG, Inc. и
съответствието им трябва да бъде
сертифицирано. Но дори когато
дадено устройство отговаря на
BLUETOOTH спецификацията, може
да има случаи, при които
характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH
устройството правят свързването
невъзможно или водят до различни
методи на управление, показване
или работа.
• Може да се получи шум или да няма
звук в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към тази
система, от комуникационната
среда или от околните условия.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Предпазни мерки
Относно безопасността
• В случай че в системата попадне
предмет или течност, я изключете от
контакта и я предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да
я използвате отново.
• Не се качвайте на лентовия
високоговорител, защото може да
паднете и да се нараните или
системата да се повреди от това.
Относно източниците на
захранване
• Преди работа със системата проверете
дали работното напрежение съвпада с
това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на долната част на
лентовата тонколона.
• Ако няма да използвате системата
дълго време, я изключете от
електрическия контакт. За да
изключете кабела за
променливотоково захранване
(проводника към електрическата
мрежа), хванете щепсела. Никога не
дърпайте кабела.
• Едната клема на щепсела е по-широка
от другата от съображения за
сигурност и се включва в контакта само
по един-единствен начин. Ако не
можете да вкарате докрай щепсела в
контакта, свържете се с търговеца, от
който сте закупили оборудването.
• Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Относно загряването
Въпреки че системата загрява по време
на работа, това не е неизправност.
Ако използвате тази система
продължително с голяма сила на звука,
температурата на системата в задната и
долната част на корпуса се повишава
значително. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте системата.
За разполагането
• Поставете системата на място с
подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване на
температурата и да удължите нейния
живот.
• Не поставяйте системата близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични
вибрации.
• Не поставяйте нищо върху лентовата
тонколона.
• Ако системата се използва заедно с
телевизор, видеокасетофон или
магнетофон, може да се появи шум,
както и да се влоши качеството на
картината. В такъв случай поставете
системата далеч от телевизора,
видеомагнетофона или касетофона.
• Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхност, която е
била специално обработена (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може
да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
• Вземете мерки за избягване на
всякакви възможни наранявания от
ъглите на лентовия високоговорител.
• Когато монтирате лентовия
високоговорител, внимавайте да не
повредите събуфера в долната част на
лентовия високоговорител.
41BG
Относно използването
Преди да свържете друго оборудване,
се уверете, че сте изключили системата.
Ако забележите нередности в
цветовете на телевизионен
екран наблизо
Нередности в цветовете може да се
наблюдават при определени видове
телевизори.
• Ако се наблюдава неравномерност на
цветовете...
Изключете телевизора, след което го
включете отново след 15 до 30 минути.
• Ако отново се наблюдава
неравномерност на цветовете...
Поставете системата на по-голямо
разстояние от телевизора.
Относно почистването
Почиствайте системата с мека суха кърпа.
Не използвайте никакви абразивни тъкани
или гъби, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата Ви, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Авторски права и
търговски марки
Тази система е оборудвана с Dolby*
Digital.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и символът „двойно
D“са търговски марки на Dolby
Laboratories.
Словната марка и логотипите
BLUETOOTH® са регистрирани търговски
марки, притежавани от Bluetooth SIG,
Inc. и всяко използване на подобни
марки от Sony Corporation е по лиценз.
Другите търговски марки и имена са
собственост на съответните им
притежатели.
42BG
Тази система е оборудвана с
технологията Мултимедиен интерфейс
за висока разделителна способност
(HDMI™).
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът
HDMI, са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing Administrator, Inc. в
Съединените щати и в други държави.
Логотипът „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
„ClearAudio+“ е търговска марка на Sony
Corporation.
„PlayStation” е регистрирана търговска
марка или търговска марка на Sony
Interactive Entertainment Inc.
Технологията за аудио кодиране и
патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на
тази технология извън този продукт без
лиценз от Microsoft или упълномощен
неин филиал.
Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните им
притежатели.
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-727-414-21(1)
Download PDF

advertising