Sony | HT-CT370 | Sony HT-CT370 2.1-канална компактна тонколона с Bluetooth® Инструкции за експлоатация

Звукова колона
Инструкции за експлоатация
HT-CT370/CT770
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството в затворени пространства,
като например полица за книги или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на въздействието на открити
източници на пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене
или разливане на течности върху устройството и не поставяйте
върху него предмети, пълни с течности, като например вази.
Устройството не е изключено от електрическата мрежа,
докато е свързано към електрически контакт, дори и самото
то да е изключено.
Тъй като захранващият щепсел се използва за изключване
на устройството от електрическата мрежа, включете го към
леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо необичайно
в устройството, незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като например слънце и огън.
За употреба само на закрито.
За лентовата колонка с високоговорители
Табелката се намира от долната страна.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно екранирани и заземени
кабели и конектори за свързване на хостващите компютри
и/или периферни устройства.
2BG
Това оборудване е изпробвано и е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени в директивата за EMC, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
Съобщение за потребителите: следната
информация е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи директивите
на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation,
1­7­1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта, базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването
или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване съответства
на основните изисквания и другите съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Звук, перфектен за картината
Звукова колона с безжичен събуфер – Вдъхнете живот
на филмите и музиката, на които се наслаждавате.
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
показва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това продуктът
трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящото
му изхвърляне. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната
администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте го закупили.
Само за
Европа
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност,
производителност или цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното
изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията
в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт или батерията се обърнете към местната администрация,
към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката показва,
че предоставената с продукта батерия не трябва да се
изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може да се използва заедно
с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе
биха могли да възникнат при неподходящото им изхвърляне.
3BG
Съдържание
Полезни функции
Монтиране на лентовата колонка с високоговорители
на стена ............................................................................5
Използване на функцията за управление за HDMI .......... 7
Използване на функциите „BRAVIA“ Sync ..........................8
Управление на системата посредством смартфон
или таблет (SongPal) .......................................................9
Регулиране на настройките ...............................................11
Свързване на системата (LINK) ......................................... 13
Разни
Предпазни мерки ............................................................... 14
Безжична технология BLUETOOTH ................................... 16
Отстраняване на неизправности ...................................... 18
Части и уреди за управление ........................................... 22
Спецификации ....................................................................28
Вижте предоставеното Ръководство за стартиране
за настройката и основните операции.
4BG
1
Полезни функции
Можете да монтирате лентовата колонка с високоговорители
на стена.
Забележки
Захранващ кабел
Винт (включен в комплекта)
 Подгответе
винтове (не са включени в комплекта), които са
подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като
стената от гипсокартон е особено крехка, закрепете винтовете
здраво към две шпилки в носещата греда. Монтирайте лентовата
колонка с високоговорители хоризонтално, като я закрепите
с винтове в шпилките към достатъчно дълга равна повърхност
на стената.
 Възложете монтажа на търговец на Sony или на лицензирани
изпълнители и обърнете специално внимание на безопасността
по време на монтажа.
 Sony не носи отговорност за инциденти или щети, причинени
от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на стената,
неправилно поставяне на винтовете, природно бедствие и др.
Скоба за монтиране на стена
(включена в комплекта)
продължава
5BG
Полезни функции
Монтиране на лентовата колонка
с високоговорители на стена
Закрепете предоставените скоби за монтиране на стена
към отворите за закрепването им от долната страна на
лентовата колонка с високоговорители с помощта на
предоставените винтове, така че повърхността на всяка
скоба да изглежда така, както е показано на
илюстрацията.
Закрепете двете скоби за монтиране на стена към левия
и десния отвор за закрепване от долната страна на
лентовата колонка с високоговорители.
2
Подгответе винтове (не са включени в комплекта),
които са подходящи за отворите на гърба на скобите
за монтиране на стена.
4 мм
4
Окачете върху винтовете скобите за монтиране на стена,
закрепени към лентовата колонка с високоговорители.
Подравнете отворите в скобите за монтиране на стена
спрямо винтовете, след което окачете лентовата колонка
с високоговорители на двата винта.
Повече от 25 мм
4,4 мм
9,8 мм
Отвор на скобата за монтиране на стена
3
Затегнете винтовете към две шпилки в стената.
Винтовете трябва да се подават 6 до 7 мм.
HT-CT370: 652 мм
HT-CT770: 605 мм
6 до 7 мм
6BG
Съвет
Лентовата колонка с високоговорители открива автоматично дали
е монтирана на стена или е поставена хоризонтално и оптимизира
звука съобразно ориентацията си.
Използване на функцията за управление
за HDMI
Ако телевизорът е съвместим с технологията Audio Return
Channel (ARC), връзката с високоскоростен HDMI кабел също
позволява изпращане на цифрови аудиосигнали от телевизора
към системата. Не е необходимо да правите отделна
аудиовръзка, за да слушате звука от телевизора през системата.
Функцията ARC се активира чрез задаване на настройка „ON“
за „ARC (Audio return channel)“ (стр. 12). Настройката по
подразбиране е „ON“.
Възпроизвеждане с едно докосване
Изключване на системата
Когато изключите телевизора, системата и свързаното
оборудване ще се изключат автоматично.
Контрол на звука, възпроизвеждан от
системата
Ако включите системата, докато гледате телевизия, звукът от
телевизора ще се извежда автоматично от високоговорителите
на системата. Силата на звука на системата ще се регулира,
когато регулирате силата на звука чрез дистанционното
управление на телевизора.
Ако последният път, когато сте гледали телевизия, звукът от
телевизора се е извеждал от високоговорителите на системата,
тя ще се включи автоматично, когато отново включите
телевизора.
Когато задействате оборудването (Blu-ray Disc™ плейър,
„PlayStation®4“ и др.), свързано към системата чрез
високоскоростен HDMI кабел, свързаният телевизор
се включва автоматично и входният сигнал от системата
се превключва на съответния HDMI вход.
Забележки
 Горепосочените
функции може не да работят с някои устройства.
 В зависимост от настройките на свързаното оборудване функцията
за управление за HDMI може да не работи правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация на оборудването.
7BG
Полезни функции
С помощта на функцията за управление за HDMI и при
свързване на оборудване, съвместимо с тази функция,
чрез високоскоростен HDMI кабел управлението се улеснява
с функциите по-долу.
Функцията за управление за HDMI се активира чрез задаване
на настройка „ON“ за „CTRL (Управление за HDMI)“ (стр. 12).
Настройката по подразбиране е „ON“.
Audio Return Channel (ARC)
Използване на функциите „BRAVIA“ Sync
Оригиналните функции на Sony, посочени по-долу, могат да се
използват и с продукти, които са съвместими с „BRAVIA“ Sync.
Пестене на енергия
Ако към системата бъде свързан телевизор, съвместим
с „BRAVIA“ Sync, консумираната мощност ще се намали
в режим на готовност, тъй като предаването на HDMI сигнал
се преустановява, когато телевизорът е изключен, докато
функцията за преминаване* на системата е настроена на
„AUTO“ (стр. 12).
Настройката по подразбиране е „AUTO“.
Ако е свързан телевизор, различен от „BRAVIA“, задайте
настройка „ON“ (стр. 12).
* Функцията за преминаване на HDMI сигнали се използва за
извеждане на сигналите от HDMI OUT жака на системата дори
ако тя е в режим на готовност.
Забележки за HDMI връзките
Използвайте високоскоростен HDMI кабел. Ако използвате
стандартен HDMI кабел, 1080p, Deep Color, 3D и 4K
изображенията може да не се показват правилно.
 Използвайте одобрен за HDMI връзка кабел.
Използвайте високоскоростен HDMI кабел на Sony с логотипа
Cable Type.
 Не препоръчваме използването на кабел за преобразуване
HDMI-DVI.
 Проверете настройката на свързаното оборудване, ако дадено
изображение е с ниско качество или ако звукът не излиза от
оборудването, свързано чрез HDMI кабела.
 Аудиосигналите (честота на семплиране, дължина в битове
и др.), предавани от HDMI жак, може да са потиснати от
свързаното оборудване.

8BG
Звукът може да бъде прекъснат, когато честотата на
семплиране или броят канали на изходните аудиосигнали
от оборудването, което възпроизвежда, се сменят.
 Ако свързаното оборудване не е съвместимо с технологията
за защита на авторските права (HDCP), изображението и/или
звукът от HDMI OUT жака на тази система може да са изкривени
или да не се извеждат. В такъв случай проверете
спецификациите на свързаното оборудване.
 Когато е избрано „TV“ за източника на входен сигнал на
системата, видеосигналите през един от HDMI IN 1/2/3
жаковете, който е бил избран предния път, се извеждат
от HDMI OUT жака.
 Тази система поддържа Deep Color, „x.v.Colour“, 3D и 4K
предаване.
 За да гледате 3D изображения, свържете съвместим с 3D
телевизор и видеооборудване (Blu-ray Disc плейър,
„PlayStation®4“ и др.) към системата чрез високоскоростни
HDMI кабели, сложете 3D очила и след това пуснете Blu-ray
Disc и др., съвместими с 3D.
 За да гледате 4K изображения, телевизорът и плейърите,
свързани към системата, трябва да са съвместими с 4K
изображенията.

Управление на системата посредством
смартфон или таблет (SongPal)
1
2
3
4

5
6
Натиснете бутона  (включено/в готовност) на
дистанционното управление.
Дисплеят на лентовата колонка с високоговорители светва.
Потърсете „SongPal“ чрез устройството с Android
и изтеглете това приложение.
Стартирайте „SongPal“ и следвайте инструкциите
на екрана.
След като екранът на BLUETOOTH връзката се покаже
на устройството с Android, натиснете бутона PAIRING
на дистанционното управление.
Лампата (синя) мига бързо по време на сдвояването
на BLUETOOTH устройствата.
Изберете „SONY:HT-CT370“ или „SONY:HT-CT770“ от
списъка с BLUETOOTH устройства на устройството
с Android.
След установяването на връзка лампата (синя) на лентовата
колонка с високоговорители светва.
Управлявайте системата от екрана на свързаното
устройство с Android.
PAIRING
продължава
9BG
Полезни функции
Приложението „SongPal“ ви дава възможност да управлявате
системата посредством смартфон, таблет и др.
Можете да намерите „SongPal“ в Google Play™ или App Store.
Тази функция се активира, когато зададете настройка „ON“
за „BT PWR (BLUETOOTH захранване)“ (стр. 12). Настройката
по подразбиране е „ON“.
При използване на устройство с Android™
Свързване с едно докосване чрез устройство с Android
с вградена функция NFC (NFC)
1
2
Изпълнете стъпки от 1 до 3 в „При използване на
устройство с Android“.
След като екранът на BLUETOOTH връзката се покаже на
устройството с Android, допрете устройството с Android
до знака N на лентовата колонка с високоговорители.
След установяването на връзка лампата (синя) на лентовата
колонка с високоговорители светва.
При използване на iPhone/iPod touch
1
2
3
4
Лампа (синя)
3
Управлявайте системата от екрана на устройството
с Android.
10BG
5
Натиснете бутона  (включено/в готовност) на
дистанционното управление.
Дисплеят на лентовата колонка с високоговорители светва.
Натиснете бутона PAIRING на дистанционното
управление.
Лампата (синя) на лентовата колонка с високоговорители
мига бързо по време на сдвояването на BLUETOOTH
устройствата.
Настройте iPhone/iPod touch в режим на сдвояване
и изберете „SONY:HT-CT370“ или „SONY:HT-CT770“ от
списъка с BLUETOOTH устройства на iPhone/iPod touch.
След установяването на връзка лампата (синя) на лентовата
колонка с високоговорители светва.
Потърсете „SongPal“ чрез свързания iPhone/iPod touch
и изтеглете това приложение.
Стартирайте „SongPal“ и след това управлявайте
системата от екрана на iPhone/iPod touch.
Регулиране на настройките
Можете да настроите елементите по-долу с бутона AMP MENU на дистанционното управление.
Настройките ви се запазват дори ако изключите захранващия кабел.
Меню
LEVEL
Функция
DRC
(Динамичен контрол
на обхвата)
AMP MENU
TONE
BASS
TREBLE
AUDIO
SYNC
(AV sync)
DUAL
(Двоен моносигнал)
AAV
(Advanced auto volume)
EFFECT
(Звуков ефект)
По подразбиране
Можете да слушате Dolby Digital звук при ниска сила на звука.
(ON/AUTO/OFF)
ON: Компресира звука в съответствие с информацията за
компресиране в съдържанието.
AUTO: Компресира автоматично звука, кодиран в Dolby TrueHD.
OFF: Звукът не се компресира.
Подчертава се звукът с ниска сила. Настройката може да бъде
променяна от –6 до +6 на стъпки от 1.
Подчертава се звукът с висока сила. Настройката може да бъде
променяна от –6 до +6 на стъпки от 1.
Можете да регулирате звука, когато изображението и звукът не са
синхронизирани. (ON/OFF)
Можете да слушате звук от мултиплексни програми с Dolby Digital
аудио. (M/S (основен канал и подканали)/MAIN (основен канал)/
SUB (подканал))
Намалява несъответствията в силата на звука между различни
програми или между програми и реклами. (ON/OFF)
ON: Възпроизвежда се звукът на избраното звуково поле.
Препоръчително е да използвате тази настройка.
OFF: Източникът на входен сигнал е смесен от 2 канала.
Забележка: Когато за „EFFECT (Звуков ефект)“ е зададена настройка
„OFF“, за „EFFECT (Звуков ефект)“ автоматично се задава
настройка „ON“, когато смените настройката SOUND FIELD.
AUTO
0
0
OFF
MAIN
OFF
ON
продължава
11BG
Полезни функции
 (връщане)/
  (избиране)/
 (продължаване)/
(въвеждане)
1 Натиснете бутона AMP MENU на дистанционното управление, за да се покаже прозорецът
на менюто на усилвателя върху дисплея на лентовата колонка с високоговорители.
2 Изберете желаната настройка, като използвате бутона  (връщане)/  (избиране)/
 (продължаване), и натиснете бутона
(въвеждане).
3 Натиснете бутона AMP MENU, за да излезете от прозореца на менюто на усилвателя.
Меню
HDMI
Функция
CTRL
(Управление за HDMI)
P. THRU
(Преминаване)
 (връщане)/
  (избиране)/
 (продължаване)/
(въвеждане)
ARC
(Audio return channel)
AMP MENU
SET BT
BT PWR
(BLUETOOTH
захранване)
BT.STBY
(BLUETOOTH готовност)
AAC
(Разширено
аудиокодиране)
SYSTEM
WS
12BG
A. STBY
(Автоматичен режим на
готовност)
VER
(Версия)
SYS.RST
(Студено нулиране на
системата)
LINK
RF CHK
За включване или изключване на функцията за управление за
HDMI. (ON/OFF)
За подробности вижте „Използване на функцията за управление за
HDMI“ (стр. 7).
За настройване на режима за пестене на енергия на функцията за
преминаване на HDMI сигнали. (AUTO/ON)
AUTO: Извежда сигналите от HDMI OUT жака на системата в режим
на готовност в съответствие със състоянието на телевизора.
Тази настройка пести електроенергия в режим на готовност
в сравнение с настройката „ON“.
ON: Винаги извежда сигналите от HDMI OUT жака в режим
на готовност. Ако е свързан телевизор, различен от „BRAVIA“,
използвайте системата с настройка „ON“.
Забележка: Този елемент се показва само когато „CTRL
(Управление за HDMI)“ е с настройка „ON“.
За да слушате цифров звук от телевизор, съвместим
с технологията Audio Return Channel (ARC) и свързан чрез
високоскоростен HDMI кабел. (ON/OFF)
Забележка: Този елемент се показва само когато „CTRL
(Управление за HDMI)“ е с настройка „ON“.
За включване или изключване на BLUETOOTH функцията на
системата. (ON/OFF)
Забележка: Ако смените настройката на „OFF“, BLUETOOTH и NFC
функциите ще се деактивират.
Когато системата има информация за сдвояване, тя е в режим на
готовност на BLUETOOTH дори когато е изключена. (ON/OFF)
За задаване дали системата да използва AAC през BLUETOOTH или
не. (ON/OFF)
Забележка: Ако промените настройката, когато системата
е свързана с BLUETOOTH устройство, връзката с това
устройство ще бъде прекъсната.
За включване или изключване на функцията AUTO POWER OFF.
(ON/OFF) Системата се изключва автоматично, когато не се
извърши операция за определен период от време (около
20 минути) и системата не получава входен сигнал.
За показване на текущата версия на фърмуера.
За нулиране на менютата и настройките (звукови полета и др.) на
системата до началното състояние, когато тя не работи правилно.
За подробности вижте „Отстраняване на неизправности“ (стр. 21).
За свързване на безжичната звукова система отново (стр. 13).
За проверка дали безжичната звукова система на системата може
да извършва комуникация или не. (OK/NG)
По подразбиране
ON
AUTO
ON
ON
ON
ON
ON
–
–
–
–
Повторно настройване на връзката с безжичния събуфер.
Свързване на системата (LINK)
1
3
4
 (връщане)/
  (избиране)/
 (продължаване)/
(въвеждане)
AMP MENU
5
Лампа „Включено/в готовност“
HT-CT370
Лампа „Включено/в готовност“
HT-CT770
6
Изберете „WS“ с бутона   (избиране), след което
натиснете бутона
(въвеждане) или  (продължаване).
Изберете „LINK“ с бутона   (избиране), след което
натиснете бутона
(въвеждане) или  (продължаване).
Когато на дисплея на лентовата колонка
с високоговорители се покаже „START“,
натиснете бутона
(въвеждане).
Показва се „SEARCH“ и лентовата колонка
с високоговорители търси за оборудване, което да може
да се използва с Link. Продължете към следващата стъпка
в рамките на 1 минута.
За да прекратите функцията Link по време на търсене
на оборудване, натиснете бутона  (връщане).
Натиснете бутона LINK на събуфера с върха на писалка
и др.
Лампата „Включено/в готовност“ на събуфера светва
в зелено. На дисплея на лентовата колонка
с високоговорители се показва „OK“.
Ако се покаже „FAILED“, проверете и се уверете,
че събуферът е включен, и изпълнете процедурата
отново, като започнете със стъпка 1.
Натиснете бутона AMP MENU.
Менюто на усилвателя се изключва.
Бутон LINK
Бутон LINK
13BG
Полезни функции
2
Натиснете бутона AMP MENU на дистанционното
управление.
При поставяне
Разни
Предпазни мерки
За безопасност
 Ако
в системата попадне твърд предмет или се излее течност,
изключете я от електрическата мрежа и я предайте за проверка
на квалифициран персонал, преди да я използвате отново.
 Не се качвайте върху лентовата колонка с високоговорители
и събуфера, тъй като може да паднете и да се нараните или
да причините повреда на системата.
За източници на захранване
 Преди
работа със системата проверете дали работното
напрежение съвпада с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено на табелката от долната
страна на лентовата колонка с високоговорители.
 Ако няма да използвате системата дълго време, я изключете
от стенния контакт (електрическата мрежа). За да изключите
захранващия кабел, хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела.
 Единият шип на щепсела е по-широк от другия от съображения
за сигурност и се включва в контакта само по един-единствен
начин. Ако не можете да вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от когото сте закупили оборудването.
 Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран
сервиз.
При повишена температура
Въпреки че системата загрява по време на работа, това не
е неизправност. Ако продължително време използвате тази
система с голяма сила на звука, температурата в задната
и долната й част се повишава значително. Не докосвайте
системата, за да не се изгорите.
14BG
 Поставете
системата на място с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване на температурата и да удължите
живота й.
 Не поставяйте системата близо до източници на висока
температура или на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
 Не слагайте върху задната част на лентовата колонка
с високоговорители и събуфера нищо, което може да
блокира вентилационните отвори и да предизвика повреда.
 Ако системата се използва заедно с телевизор, видеомагнетофон
или магнетофон, може да се появи шум, както и да се влоши
качеството на картината. В такъв случай поставете системата
далече от тези уреди.
 Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхност,
която е била специално обработена (с восък, смазка, лак и др.),
тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване
на повърхността.
 Старайте се да избягвате всякакви възможни повреди, причинени
от ъглите на лентовата колонка с високоговорители или събуфера.
При работа
Преди да свържете друго оборудване, уверете се, че сте изключили
системата и сте извадили захранващия кабел от контакта.
Ако забележите нередност в цветовете на телевизионен
екран наблизо
Нередности в цветовете може да се наблюдават при определени
видове телевизори.
Ако забележите нередност в цветовете...
Изключете телевизора и го включете отново след 15 до 30 минути.
Ако отново забележите нередност в цветовете...
Поставете системата на по-голямо разстояние от телевизора.
При почистване
Почиствайте системата с мека суха кърпа. Не използвайте никакви
видове абразивни подложки, почистващи прахове или
разтворители, като например спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани със системата,
консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
Тази система включва Dolby* Digital и DTS** Digital Surround System.
* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby и символът „двойно D“са търговски марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз според номера на патенти в САЩ:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други издадени и предстоящи патенти
в САЩ и по света. DTS-HD, символът и DTS-HD и символът заедно
са регистрирани търговски марки на DTS, Inc.
Продуктът включва софтуер. © DTS, Inc. Всички права запазени.
Логотипите BLUETOOTH® и маркировката с тази дума са
регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc.,
и използването им от Sony Corporation е по лиценз.
Android и Google Play са търговски марки на Google Inc.
„ClearAudio+“ е търговска марка на Sony Corporation.
Apple, логотипът на Apple, iPhone, iPod и iPod touch са търговски
марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store
е марка за услуга на Apple Inc.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означават,
че електронният аксесоар е предназначен за свързване конкретно
към iPod или съответно iPhone и че е одобрен от разработчика като
отговарящ на стандартите за производителност на Apple. Apple не
носи отговорност за работата на това устройство или съвместимостта
му със стандартите за безопасност и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod или iPhone
може да окаже влияние върху ефективността на безжичната връзка.
Тази система е снабдена с технологията High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както
и логотипът на HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други държави.
Модели „Made for iPod/iPhone“
Логотипът на „BRAVIA“ е търговска марка на Sony Corporation.
Технологията BLUETOOTH работи с:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5-то поколение)/iPod touch (4-то поколение)
„DSEE“ е търговска марка на Sony Corporation.
„x.v.Colour“ и логотипът на „x.v.Colour“ са търговски марки
на Sony Corporation.
„PlayStation®“ е регистрирана търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
Разни
Авторски права
„N Mark“ е търговска марка или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
Съвместимите модели iPod/iPhone са следните. Актуализирайте
своето устройство iPod/iPhone с най-новия софтуер, преди да го
използвате със системата.
Останалите търговски марки и търговски имена са собственост
на съответните им притежатели.
15BG
Профилът се отнася за стандартен набор от функции за
различните възможности на BLUETOOTH продукти. Вижте
„Спецификации“ (стр. 28) за версията на BLUETOOTH
и профилите, поддържани от тази система.
Това може да доведе до по-ниски скорости на прехвърляне
на данни, шум или невъзможност за връзка. Ако това се случи,
опитайте следните начини за отстраняване на проблема:
 Свържете тази система и мобилен телефон с BLUETOOTH
или BLUETOOTH устройство, когато сте на поне 10 метра
разстояние от оборудването за безжична LAN мрежа.
 Изключите захранването на оборудването за безжична LAN
мрежа, когато използвате BLUETOOTH устройството в рамките
на 10 метра.
Забележки
Въздействия върху други устройства
 За да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството,
Излъчването на радиовълни от тази система може да доведе до
смущения на работата на някои медицински изделия. Тъй като
тези смущения може да доведат до неизправности, винаги
изключвайте захранването на тази система, мобилния телефон
с BLUETOOTH и BLUETOOTH устройството на следните места:
 в болници, влакове или самолети, бензиностанции и всякакви
други места, където може да са налице леснозапалими газове;
 близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
Безжична технология BLUETOOTH
Поддържана версия на BLUETOOTH и профили
което искате да свържете, трябва да поддържа същия профил като
тази система. Дори ако BLUETOOTH устройството поддържа същия
профил, функциите може да се различават поради
спецификациите му.
 Аудиовъзпроизвеждането на тази система може да бъде със
закъснение спрямо това на BLUETOOTH устройството поради
характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH.
Ефективен обхват на комуникация
Забележки
BLUETOOTH устройствата трябва да се използват в рамките
на около 10 метра (разстояние без препятствия) едно от друго.
Ефективният обхват на комуникация може да е по-малък при
следните условия:
 когато между устройствата с BLUETOOTH връзка има човек,
метален предмет, стена или друго препятствие;
 места, на които има безжична LAN мрежа;
 около микровълнови фурни, докато се използват;
 места, на които възникват други електромагнитни вълни.
 Тази
Въздействия на други устройства
BLUETOOTH устройствата и безжичното LAN (IEEE 802.11b/g)
оборудване използват една и съща честотна лента (2,4 GHz).
При използване на BLUETOOTH устройство близо до устройство
с безжична LAN връзка може да възникнат електромагнитни
смущения.
16BG
система поддържа функции за защита, които отговарят на
спецификацията на BLUETOOTH като средство за гарантиране
на защитата при комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
В зависимост от настройките и от други фактори обаче е възможно
тази защита да е недостатъчна. Затова бъдете винаги внимателни
при комуникация чрез технология BLUETOOTH.
 Sony няма да носи каквато и да е отговорност за щети или други
загуби, произтичащи от разкриване на информация по време на
комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
 Комуникацията чрез BLUETOOTH не е непременно гарантирана при
всички BLUETOOTH устройства, които имат същия профил като тази
система.
 BLUETOOTH
Разни
устройствата, свързани с тази система, трябва да
отговарят на спецификацията на BLUETOOTH, определена от
Bluetooth SIG, Inc., и съответствието им трябва да е удостоверено.
Въпреки това дори ако дадено устройство отговаря на
спецификацията на BLUETOOTH, възможно е да има случаи,
при които поради характеристиките или спецификациите на
BLUETOOTH устройството свързването да е невъзможно или
методите на управление, извеждането на екрана или работата
да се различават.
 Може да възникне шум или звукът да прекъсва в зависимост
от BLUETOOTH устройството, свързано с тази система, средата
на комуникация или обкръжаващите условия.
17BG
Отстраняване на неизправности
Ако имате някое от следните затруднения, докато използвате
системата, прегледайте това ръководство за отстраняване
на неизправности, за да го разрешите, преди да я дадете
за ремонт. Ако проблемът продължи, консултирайте се
с най­близкия търговец на Sony.
Когато искате да се направи ремонт, не забравяйте да донесете
лентовата колонка с високоговорители и събуфера дори ако
изглежда, че само едното устройство има проблеми.
ЗАХРАНВАНЕ
Системата няма захранване.
 Проверете дали захранващият кабел е свързан здраво.
Системата се изключва автоматично.
 Функцията „A. STBY“ работи. Задайте настройка „OFF“
за „A. STBY (Автоматичен режим на готовност)“ (стр. 12).
ЗВУК
Системата не извежда звук от телевизора.
 Натиснете неколкократно бутона  на дистанционното
управление, за да се покаже „TV“ на екрана (вижте „Слушане
на аудио от телевизора“ в предоставеното Ръководство за
стартиране).
 Проверете връзката на HDMI кабела, цифровия оптичен
кабел или аудиокабела, който е свързан със системата,
и телевизора (вижте „Връзка“ в предоставеното Ръководство
за стартиране).
 Проверете извеждането на звук от телевизора. За настройките
на телевизора вижте инструкциите му за експлоатация.
 Увеличете силата на звука на телевизора или отменете
заглушаването.
18BG
 Когато телевизор, съвместим с технологията Audio Return
Channel (ARC), е свързан с HDMI кабел, се уверете, че кабелът
е свързан към извода на HDMI входа (ARC) на телевизора
(вижте „Връзка“ в предоставеното Ръководство за
стартиране).
 Ако телевизорът не е съвместим с технологията Audio
Return Channel (ARC), свържете цифровия оптичен кабел
в допълнение към HDMI кабела, за да извеждате звук (вижте
„Връзка“ в предоставеното Ръководство за стартиране).
Звукът се извежда както от системата, така и от телевизора.
 Изключете звука от системата или от телевизора.
Звукът на телевизора от тази система изостава спрямо
картината.
 Задайте настройка „OFF“ за „SYNC (AV sync)“, ако настройката
е била „ON“ (стр. 11).
От лентовата колонка с високоговорители не се чува звук
или се чува само много слаб звук от свързаното към нея
оборудване.
 Натиснете бутона  + на дистанционното управление
и проверете силата на звука (вижте „Части и уреди за
управление“ (стр. 22)).
 Натиснете бутона  или  + на дистанционното управление,
за да отмените функцията за заглушаване (вижте „Части
и уреди за управление“ (стр. 26)).
 Уверете се, че източникът на входен сигнал е правилно
избран. Изпробвайте други източници на входен сигнал,
като натиснете няколко пъти бутона  на дистанционното
управление (вижте „Слушане на звук“ в предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Проверете дали всички кабели на системата и свързаното
оборудване са пъхнати стабилно.
Няма звук или се чуват само много слаби звуци от събуфера.
 Натиснете бутона SW  + на дистанционното управление,
за да увеличите силата на звука на събуфера (вижте „Части
и уреди за управление“ (стр. 26)).
 Проверете дали лампата „Включено/в готовност“
на събуфера свети в зелено. Ако това не е така, вижте
„Не се чува звук от събуфера“ в „БЕЗЖИЧЕН ЗВУК“ (стр. 20).
 Събуферът служи за възпроизвеждане на басов звук. При
наличието на източници на входен сигнал, които съдържат
изключително малко компоненти на басов звук (например
телевизионно излъчване), звукът от събуфера може да
е труден за чуване.
 Когато възпроизвеждате съдържание, съвместимо
с технологията за защита на авторските права (HDCP),
то не се извежда от събуфера.
BLUETOOTH
BLUETOOTH връзката не може да се извърши.
 Уверете се, че лампата (синя) на лентовата колонка
с високоговорители свети (вижте „Слушане на звук от
BLUETOOTH устройства“ в предоставеното Ръководство
за стартиране).
Състояние на системата
Състояние на лампата (синя)
По време на сдвояване
с BLUETOOTH устройство
Мига бързо
Системата се опитва да осъществи Мига
връзка с BLUETOOTH устройство
Системата е установила връзка
с BLUETOOTH устройство
Свети
Системата е в режим на готовност Не свети
за BLUETOOTH (когато е изключена)
Не може да се направи сдвояване.
 Приближете BLUETOOTH устройството до тази система (вижте
„Слушане на звук от BLUETOOTH устройства“ в предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Уверете се, че системата не получава смущения от безжично
LAN оборудване, други безжични устройства с честота 2,4 GHz
или микровълнова фурна. Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно излъчване, преместете го
на разстояние от тази система.
Не се извежда звук от свързаното BLUETOOTH устройство.
 Уверете се, че лампата (синя) на лентовата колонка
с високоговорители свети (вижте „Слушане на звук от
BLUETOOTH устройства“ в предоставеното Ръководство
за стартиране).
 Приближете BLUETOOTH устройството до тази система.
 Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно
излъчване, като например безжично LAN оборудване, други
BLUETOOTH устройства или микровълнова фурна, преместете
устройството на разстояние от тази система.
 Отстранете всякакви препятствия между тази система
и BLUETOOTH устройството или преместете системата
далече от препятствието.
 Сменете разположението на свързаното BLUETOOTH
устройство.
 Опитайте да промените честотата на безжичния сигнал
на Wi­Fi рутера, компютъра и т.н. на лентата от 5 GHz.
 Увеличете силата на звука на свързаното BLUETOOTH
устройство.
Звукът не е синхронизиран с изображението.
 Когато гледате филми, може да чувате звук, който е с малко
забавяне спрямо картината.
 Уверете се, че BLUETOOTH устройството, което искате
да свържете, е включено и че функцията BLUETOOTH
е активирана.
продължава
19BG
Разни
Не може да бъде постигнат съраунд ефект.
 В зависимост от входния сигнал и настройката за звуковото
поле, обработката на съраунд звука може да не работи
ефективно. Съраунд ефектът може да е едва доловим
в зависимост от програмата или диска.
 За да възпроизведете многоканално аудио, проверете
настройката на цифровия аудиоизход на устройството,
свързано със системата. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация, предоставени със
свързаното оборудване.
 Приближете BLUETOOTH устройството до тази система.
 Сдвоете тази система и BLUETOOTH устройството отново.
Може да е необходимо първо да отмените сдвояването
със системата, като използвате BLUETOOTH устройството.
БЕЗЖИЧЕН ЗВУК
Не се чува звук от събуфера.
 Проверете дали захранващият кабел на събуфера е свързан
правилно. (Вижте „Включване на системата“ в предоставеното
Ръководство за стартиране.)
 Лампата „Включено/в готовност“ не свети.
 Проверете дали захранващият кабел на събуфера
е свързан правилно.
 Натиснете бутона  (включено/в готовност) на
събуфера, за да включите захранването.
 Лампата „Включено/в готовност“ мига бавно в зелено или
свети в червено.
 Преместете събуфера по-близо до лентовата колонка
с високоговорители, така че лампата „Включено/
в готовност“ да свети в зелено.
 Следвайте стъпките в „Свързване на системата (LINK)“
(стр. 13).
 Проверете състоянието на комуникацията на безжичната
звукова система чрез „RF CHK“ в менюто на усилвателя
(стр. 12).
 Лампата „Включено/в готовност“ мига бързо в зелено.
 Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
 Лампата „Включено/в готовност“ мига в червено.
 Натиснете бутона  (включено/в готовност) на
събуфера, за да изключите захранването, и проверете
дали вентилационните му отвори не са блокирани.
 Събуферът е предназначен за възпроизвеждане на басов
звук. Когато източникът на входен сигнал не съдържа
басов звук, както е при повечето телевизионни програми,
басовият звук може да не се чува.
 Натиснете бутона SW  + на дистанционното управление,
за да увеличите силата на звука на събуфера (вижте „Части
и уреди за управление“ (стр. 26)).
Звукът прекъсва или има шум.
 Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно
излъчване, като например безжична LAN мрежа или
електронна фурна, преместете системата на разстояние
от него.
20BG
 Ако има някакво препятствие между лентовата колонка
с високоговорители и събуфера, преместете го или го
отстранете.
 Разположете лентовата колонка с високоговорители
и събуфера възможно най-близо.
 Превключете честотата на безжичната LAN мрежа на
близкостоящите Wi-Fi рутер или компютър на лентата
от 5 GHz.
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Дистанционното управление на системата не работи.
 Насочете дистанционното управление към сензора
за дистанционно управление на лентовата колонка
с високоговорители (вижте „Части и уреди за управление“
(стр. 26)).
 Отстранете всички препятствия между дистанционното
управление и системата.
 Сменете двете батерии в дистанционното управление с нови,
ако са слаби.
 Уверете се, че натискате правилния бутон на дистанционното
управление.
ДРУГИ
Функцията за управление за HDMI не работи правилно.
 Проверете HDMI връзката (вижте „Връзка“ в предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Настройте функцията за управление за HDMI на телевизора.
За настройките на телевизора вижте предоставените
инструкции за експлоатацията му.
 Уверете се, че свързаното оборудване е съвместимо
с „BRAVIA“ Sync.
 Проверете настройките на управлението за HDMI на
свързаното оборудване. Прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени със свързаното оборудване.
 Ако включите/изключите захранващия кабел, изчакайте поне
15 секунди, преди да започнете да работите със системата.
 Ако свържете аудиоизхода на видео оборудването
и системата с кабел, който не е HDMI, не може да се
възпроизвежда звук поради „BRAVIA“ Sync. В такъв случай
задайте настройка „OFF“ за „CTRL (Управление за HDMI)“
(стр. 12) или свържете кабела от жака на аудиоизхода
на видео оборудването директно към телевизора.
Сензорите на телевизора не работят правилно.
 Лентовата колонка с високоговорители може да блокира
някои сензори (например този за яркостта) и приемника на
дистанционното управление на телевизора или „излъчвателя
за 3D очила (предаване на инфрачервен сигнал)“ на 3D
телевизор, който поддържа система с инфрачервени 3D
очила. Преместете лентовата колонка с високоговорители
по­далече от телевизора в обхват, който позволява на тези
части да работят правилно. Вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с телевизора, относно
местоположението на сензорите и на приемника на
дистанционното управление.
Ако системата все още не работи правилно, нулирайте я по
следния начин:
1
2
3
4
5
6
Натиснете бутона  (включено/в готовност) на
дистанционното управление, за да включите лентовата
колонка с високоговорители.
Натиснете бутона AMP MENU на дистанционното
управление.
Натиснете неколкократно бутона   (избиране),
докато на екрана се покаже „SYSTEM“, след което
натиснете бутона
(въвеждане).
Натиснете неколкократно бутона   (избиране),
докато на екрана се покаже „SYS.RST“, след което
натиснете бутона
(въвеждане) (стр. 12).
Натиснете бутона
(въвеждане), след като на екрана
се покаже „START“.
На екрана се показва „RESET“ и настройките на менюто,
звуковите полета и др. се връщат в началното си състояние.
Изключете захранващия кабел.
21BG
Разни
На дисплея на лентовата колонка с високоговорители
се показва „PRTECT (защита)“.
 Натиснете бутона (включено/в готовност) , за да
изключите системата. След като индикаторът изчезне,
изключете захранващия кабел и след това проверете дали
нещо не блокира вентилационните отвори на системата.
НУЛИРАНЕ
Части и уреди за управление
HT-CT370
Лентова колонка с високоговорители
Отпред/отгоре





Бутон  (включено/в готовност)
Бутон INPUT
Бутон PAIRING
Бутони VOL (сила на звука) +/–
Знак N
Когато използвате функцията NFC, докоснете знака с NFC
устройството.
 Сензор за дистанционно управление
 Лампа
 Бяла: когато дисплеят на лентовата колонка
с високоговорители е изключен
 Синя: BLUETOOTH режим (стр. 19)
 Дисплей
Отзад/отдолу





22BG
Захранващ кабел
ANALOG IN жак
DIGITAL IN (OPT (TV)) жак
HDMI IN 1/2/3 жакове
HDMI OUT (TV (ARC)) жак
Събуфер




Лампа „Включено/в готовност“
Бутон LINK
Бутон  (включено/в готовност)
Захранващ кабел
Разни
продължава
23BG
HT-CT770
Лентова колонка с високоговорители
Отпред/отгоре





Бутон  (включено/в готовност)
Бутон INPUT
Бутон PAIRING
Бутони VOL (сила на звука) +/–
Знак N
Когато използвате функцията NFC, докоснете знака с NFC
устройството.
 Сензор за дистанционно управление
 Лампа
 Бяла: когато дисплеят на лентовата колонка
с високоговорители е изключен
 Синя: BLUETOOTH режим (стр. 19)
 Дисплей
Отзад/отдолу





24BG
Захранващ кабел
ANALOG IN жак
DIGITAL IN (OPT (TV)) жак
HDMI IN 1/2/3 жакове
HDMI OUT (TV (ARC)) жак
Събуфер




Лампа „Включено/в готовност“
Захранващ кабел
Бутон  (включено/в готовност)
Бутон LINK
Разни
продължава
25BG
Дистанционно управление
Предоставеното дистанционно управление може да управлява
системата и свързаните устройства. Възможно е то да не може
да управлява някои устройства. В такъв случай използвайте
дистанционното управление на устройството.
Забележка
Използвате дистанционното управление, като го насочите към
сензора за дистанционно управление на лентовата колонка
с високоговорители.
Управление на системата
 Бутон  (вход)
 Бутон / (включено/в готовност)
 Бутон DISPLAY
За да превключите яркостта (Ярък/Тъмен/Изключено)
на дисплея на лентовата колонка с високоговорители.
 Когато за яркостта на дисплея е зададена настройка
„Изключено“, той се изключва, след като покаже
състоянието на управлението в продължение на
няколко секунди.
 Когато дисплеят се превключи от „Изключено“ на „Ярък“,
на него се показва информация за аудиопотока.
 Бутони SW  (сила на звука на събуфера) +/–
 Бутони SOUND FIELD*1
 Бутон NIGHT (Нощен режим)*1
 Бутон  (заглушаване)
 Бутони  (сила на звука) +*2/–
 Бутон AMP MENU
 Бутон PAIRING
 Бутон RETURN
 Бутони  (връщане)/  (избиране)/ (продължаване)/
(въвеждане)
Натиснете бутона , ,  или , за да изберете настройка,
след което натиснете бутона , за да я регистрирате.
 Бутон VOICE*1
Управление на телевизора
 Бутони TV PROG (програма) +/–
За смяна на канала.
 Бутон TV  (вход)
За превключване на входния сигнал на телевизора.
 Бутон TV / (включено/в готовност)
За включване и изключване на телевизор, който може да
се управлява от дистанционното управление на системата.
26BG
Управление на BLUETOOTH устройството
Задаване на производителя на телевизора
1
Забележка
Производител
Бутон
SONY
 TV PROG +
Samsung
 DISPLAY
LG
 SW  +
Panasonic
 TV PROG 
Philips
 CLEARAUDIO+
 MOVIE
Това са примери за базово управление. Възможно е да има
устройства, които да не могат да бъдат управлявани или да
работят по различен начин.
*1 Вижте „Слушане на звукови ефекти“ в предоставеното
Ръководство за стартиране.
*2 Бутоните  (възпроизвеждане) и  (сила на звука) + имат
осезаема точка. Използвайте я като отправна точка по време
на управление.
Натиснете бутона, съответстващ на производителя,
докато държите натиснат бутона  (включено/
в готовност) за телевизора на дистанционното
управление на системата.
Разни
 Бутони /
За пропускане на запис.
 Бутони /
За бързо превъртане назад или напред на записа,
когато е натиснато по време на възпроизвеждане.
 Бутони за управление на възпроизвеждането
*2 (възпроизвеждане)/ (поставяне на пауза)/
 (спиране)
За стартиране, поставяне на пауза или спиране на
възпроизвеждането. За повторно стартиране на
възпроизвеждането по време на пауза натиснете
отново бутона .
 GAME
2
3
Sharp
 SW  –
Toshiba
 STANDARD
Продължавайте да държите натиснат бутона 
(включено/в готовност) на телевизора и натиснете
бутона
(въвеждане).
Отпуснете бутона  (включено/в готовност) за
телевизора на дистанционното управление на системата,
който сте натиснали.
27BG
Спецификации
Лентова колонка с високоговорители
(SA-CT370, SA-CT770)
Секция на усилвателя
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л + Преден Д: 50 W + 50 W
(при 4 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
SA-CT370:
Преден Л/Преден Д: 100 вата (на канал при 4 ома, 1 kHz)
SA-CT770:
Преден Л/Преден Д: 105 вата (на канал при 4 ома, 1 kHz)
Входове
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Тези 3 жака са идентични. Няма значение кой от тях използвате.
Изход
HDMI OUT (TV (ARC))
Секция BLUETOOTH
Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация версия 3.0
Изход
BLUETOOTH спецификация клас на мощност 2
Максимален обхват на комуникация
Зрителна линия приблиз. 10 м1)
Максимален брой устройства за регистриране
9 устройства
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
28BG
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Поддържани кодеци3)
SBC4), AAC5)
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на семплиране 44,1 kHz)
1) Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори,
като препятствия между устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество, безжичен
телефон, чувствителност на приемане, операционна система,
софтуерно приложение и др.
2) Стандартните BLUETOOTH профили указват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
3) Кодек: Формат на компресия и преобразуване на аудиосигнал
4) Сублентов кодек
5) Разширено аудио кодиране
Секция на високоговорителите: Преден Л/Преден Д
Система от високоговорители
SA-CT370: Система от високоговорители с пълен обхват,
акустична суспензия
SA-CT770: 2-посочна система от високоговорители,
акустична суспензия
Високоговорител
SA-CT370: 60 мм, коничен
SA-CT770: 60 мм, коничен уфер
20 мм, балансиран възбудител-пищялка
Номинален импеданс
4 ома
Обща информация
Събуфер (SA-WCT370, SA-WCT770)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
SA-WCT370: 100 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)
SA-WCT770: 120 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)
Система от високоговорители
Събуферна система, басрефлексна
Високоговорител
SA-WCT370: 100 мм × 150 мм, коничен
SA-WCT770: 160 мм, коничен
Номинален импеданс
4 ома
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток, 50 Hz/60 Hz
Консумирана мощност
Включено състояние: 30 W
Режим на готовност: 0,5 W или по-малко
Размери (приблизително) (ш/в/д)
SA-WCT370: 135 мм × 361,5 мм × 394 мм (вертикално)
361,5 мм × 135 мм × 394 мм (хоризонтално)
SA-WCT770: 271 мм × 404 мм × 271 мм
Тегло (приблиз.)
SA-WCT370: 7,0 кг
SA-WCT770: 8,8 кг
Разни
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток, 50 Hz/60 Hz
Консумирана мощност
Включено състояние: 34 W
Режим на готовност (функцията за управление за HDMI
е включена): 0,5 W или по-малко
Режим на готовност (функцията за управление за HDMI
е изключена): 0,3 W или по-малко
Режим на готовност на BLUETOOTH: 0,5 W или по-малко
Размери (приблизително) (ш/в/д)
SA-CT370:
900 мм × 50 мм × 113 мм
(без скоби за монтиране на стена)
900 мм × 113 мм × 72 мм
(със скоби за монтиране на стена)
SA-CT770:
1030 мм × 50 мм × 113 мм
(без скоби за монтиране на стена)
1030 мм × 113 мм × 72 мм
(със скоби за монтиране на стена)
Тегло (приблиз.)
SA-CT370: 2,4 кг
SA-CT770: 2,6 кг
Секция на безжичния предавател/приемник
Система от високоговорители
Безжичен звук спецификация версия 2.0
Честотна лента
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
Pi/4 DQPSK
Входни цифрови аудио формати, поддържани
от системата
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Линеен PCM 2 канала, 48 kHz или по-малко
Линеен PCM максимално 7.1 канала 192 kHz
или по-малко*
* Тези формати могат да се възпроизвеждат само при HDMI връзка.
продължава
29BG
Видео формати, поддържани от системата
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
3D
Файл
Формат
2D Опаковане един-дона кадри
друг
(половина)
Над/под
(отгоре
и отдолу)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1 







4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2 



3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1 







3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz*2 







3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2 



1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




4096 × 2160p @ 50 Hz*1
3840 × 2160p @ 50 Hz*1
3840 × 2160p @ 25 Hz*2
*1
*2
YCbCr 4:2:0/поддържа се само 8-битов формат
Поддържа се само 8-битов формат
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
30BG
©2014 Sony Corporation
4-488-970-21(3) (BG)
Download PDF