Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2.1-канална компактна тонколона с Bluetooth® технология Инструкции за експлоатация

Лентова тонколона
Инструкции за експлоатация
HT-MT300/MT301
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворени пространства, като
например полица за книги или
вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници
на пламък (например запалени
свещи).
За да намалите риска от пожар или
токов удар, избягвайте капене или
разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Уредът не е изключен от
електрическата мрежа, докато
е свързан към електрически контакт,
дори и самият уред да е изключен.
Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда
от електрическата мрежа, включете
го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете
щепсела на захранващия кабел
от електрическия контакт.
Тъй като за изключването на
адаптера за променлив ток от
електрическата мрежа се използва
основният му щепсел, включете го
в леснодостъпен електрически
контакт. Ако забележете нещо
необичайно във функционирането
му, изключете го незабавно от
променливотоковия контакт.
2BG
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като
например слънце и огън.
За употреба само на закрито.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели
и конектори за свързване на
хостващите компютри и/или
периферни устройства.
За лентовата тонколона
Табелката се намира на долната
страна на лентовата тонколона.
За адаптера за променлив ток
Етикетите за номер на модел
и сериен номер на адаптера за
променлив ток се намират на долната
му страна.
За клиентите в Европа
Съобщение за клиентите:
Следната информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония.
Запитванията относно
съответствието на продукта,
базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията,
прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите
съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
които иначе биха могли да възникнат
при неподходящо изхвърляне на
този продукт. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи за
разделно събиране на
отпадъците)
Само за
Европа
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени
в Наредбата за ЕМС, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг
от 3 метра.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това
той трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве,
Този символ върху батерията
или опаковката показва,
че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за
живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси.
3BG
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия,
тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния
му период в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
4BG
Съдържание
Основна
настройка
Ръководство за
стартиране
 (отделен
документ)
Относно тези инструкции за
експлоатация ......................... 5
Съдържание на комплекта .........6
Указател на частите и бутоните
за управление ........................ 7
Слушане на звук
Слушане на телевизор и други
устройства ............................ 14
Слушане на музика на USB
устройство ............................ 15
Избиране на звуковия
ефект
Избиране на звуковия ефект,
който е подходящ за
звукоизточниците ................17
Удоволствие от чист звук
при ниско ниво на силата
на звука нощем (NIGHT) ...... 18
Диалозите стават по-ясни
(VOICE) ................................... 18
Улесняване на чуването на тих
звук чрез компресиране
на динамичния обхват ........ 19
Регулиране на силата на звука
на събуфера ......................... 19
Слушане на музика/звук
чрез BLUETOOTH функцията
Слушане на музика от
мобилно устройство ...........20
Слушане на музика на мобилно
устройство чрез SongPal .... 23
Включване на системата чрез
използване на BLUETOOTH
устройство ............................24
Използване на различните
функции
Активиране на безжично предаване между определени
единици (SECURE LINK) ........ 25
Удоволствие от многоканален
звук на предаване
(AUDIO) ..................................26
Пестене на консумирана
мощност ............................... 27
Оптимизиране на звука
на събуфера при
инсталиране под диван ......28
Настройване на функцията
за затихване за жаковете
ANALOG IN и TV IN
(OPTICAL) ...............................28
Отстраняване на
неизправности
Отстраняване на
неизправности .....................29
Нулиране на системата ............. 33
Допълнителна информация
Спецификации ...........................34
Типове файлове, които
могат да бъдат
възпроизвеждани ...............36
Поддържани входни
аудиоформати .....................36
Относно BLUETOOTH
комуникацията .................... 37
Предпазни мерки ......................38
Относно тези
инструкции за
експлоатация
• Указанията в тези инструкции за
експлоатация описват бутоните за
управление на дистанционното
управление.
• Някои илюстрации са представени
като концептуални чертежи и може
да се различават от действителния
продукт.
• Настройките по подразбиране са
подчертани в описанието на всяка
функция.
5BG
Съдържание на
комплекта
• Адаптер за променлив ток (1)
• Лентова тонколона (1)
• Захранващ кабел (1)
• Събуфер (1)
• Подложка за тонколона за
събуфера (4)
• Ръководство за стартиране
• Дистанционно управление (1)
• Инструкции за експлоатация
• Батерии R03 (размер AAA) (2)
• Цифров оптичен кабел (1)
6BG
Указател на частите и бутоните за управление
Подробностите са пропуснати в илюстрациите.
Лентова тонколона (основно устройство)
Отпред
 Сензор за дистанционно
управление
Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление,
за да управлявате системата.
 Маркировка N- (стр. 21)
Когато използвате функцията
NFC, допрете своето съвместимо
с NFC устройство до
маркировката.
 Бутон
(стр. 14)
 Бутон  (захранване)
Включва системата или
я поставя в режим на
готовност.
 Индикатори
За подробности вижте
„Относно индикаторите на
основното устройство“ (стр. 8).
(избор на вход)
 Бутон BLUETOOTH PAIRING
(стр. 20)
 Бутони +/– (сила на звука)
7BG
Относно индикаторите на основното устройство
Светенето или мигането на индикаторите на основното устройство указват
входа или състоянието на входното устройство.
Индикатори
Състояние
• Свети: Избран е телевизионен вход.
• Премигва веднъж: при промяна на силата на звука/силата на звука
на събуфера.
• Свети в синьо: BLUETOOTH връзката е установена (избран е BLUETOOTH
вход).
• Премигва веднъж: при промяна на силата на звука/силата на звука
на събуфера.
• Мига бързо в синьо: по време на състояние на готовност за сдвояване.
• Мига в синьо: направен е опит за BLUETOOTH връзка.
• Свети: Избран е USB вход.
• Премигва веднъж: при промяна на силата на звука/силата на звука
на събуфера.
• Мига бързо: по време на четене на данни от свързаното USB устройство.
• Премигва двукратно няколко пъти: когато свързвате неподдържано
устройство.
• Свети: Избран е аналогов вход.
• Премигва веднъж: при промяна на силата на звука/силата на звука
на събуфера.
• Свети: Избран е звуков ефект. (стр. 17)
Индикаторите мигат, когато включвате/изключвате настройката на функцията
или използвате дистанционното управление.
Индикатори
Състояние
• Премигва два пъти: Една от функциите по-долу е включена.
– Dolby DRC (стр. 19)
– BLUETOOTH в готовност (стр. 24)
– Автоматично влизане в готовност (стр. 27)
– Режим на диван (стр. 28)
– Затихване (стр. 28)
• Примигва два пъти: Една от функциите по-долу е изключена.
– Dolby DRC (стр. 19)
– BLUETOOTH в готовност (стр. 24)
– Автоматично влизане в готовност (стр. 27)
– Режим на диван (стр. 28)
– Затихване (стр. 28)
• Премигва два пъти: Аудиоканалът е зададен на основен (стр. 26) или една
от функциите по-долу е включена.
– Нощен режим (стр. 18)
– Режим на глас (стр. 18)
• Свети в продължение на 2 секунди и се изключва: Звуковият ефект
е зададен на CLEAR AUDIO+.
• Мига последователно: Събуферът се опитва да се свърже към системата
чрез функцията Secure Link (стр. 25).
8BG
Индикатори
Състояние
• Примигва два пъти: Аудиоканалът е зададен на вторичен (стр. 26) или
една от функциите по-долу е изключена.
– Нощен режим (стр. 18)
– Режим на глас (стр. 18)
• Примигва два пъти: Аудиоканалът е с настройка „Main/Sub“ (стр. 26).
• Премигва три пъти: Силата на звука/силата на звука на събуфера
е с настройка максимално/минимално.
• Премигва неколкократно: Звукът е заглушен.
• Премигва за 10 секунди и системата се изключва:
Активирана е функцията за защита (стр. 32).
• Мига бавно: Системата влиза в режим на готовност
от функцията за автоматично влизане в режим на
готовност.
9BG
Отзад

(USB) порт (стр. 15)
 Жак ANALOG IN
 Жак TV IN (OPTICAL)
 Жак DC IN
10BG
Събуфер
 Бутон  (захранване)
Включва събуфера или го
поставя в режим на готовност.
 Индикатор за захранване
– Светва в червено: Събуферът
е в режим на готовност
– Светва в зелено: Събуферът
е свързан към системата
– Светва в оранжево: Събуферът
е свързан към системата чрез
функцията Secure Link
– Мига в зелено: Събуферът се
опитва да се свърже към
системата
– Мига в оранжево: Събуферът
се опитва да се свърже към
системата чрез функцията
Secure Link
– Мига в червено: Функцията
за защита на събуфера
е активирана (стр. 30).
 Бутон SECURE LINK (стр. 25)
 Вентилационни отвори
От съображения за
безопасност не блокирайте
вентилационните отвори.
11BG
Дистанционно управление
Някои бутони функционират по
различен начин според това колко
дълго е бил натиснат бутонът.
Иконите по-долу указват колко дълго
да натискате бутона.
• : Натиснете бутона.
•
: Натиснете и задръжте бутона
за пет секунди.
 TV (стр. 14)
Избира телевизора, свързан
към жака TV IN (OPTICAL),
за извеждане на звука.
 BLUETOOTH (стр. 21)
Активира BLUETOOTH
функцията на системата.
 USB (стр. 15)
Избира USB устройството,
свързано към (USB) порта,
за извеждане на звука.
 ANALOG
: Избира телевизора, свързан
към жака ANALOG IN, за
извеждане на звука. (стр. 14)
: Включва/изключва
функцията за автоматично
затихване на звука. (стр. 28)
  (сила на звука) +*/–
Регулира силата на звука.
 SW  (сила на звука на
събуфера) +/– (стр. 19)
Регулира нивото на звука
на събуфера.
 / (предишен/
следващ) (стр. 15, 20)
Отидете в началото на
предишния или следващия
файл.
 –
+ (избор) (стр. 15)
Превключва между
предишната и следващата
папка за възпроизвеждане
при възпроизвеждане от USB.
 CLEAR AUDIO+
: Избира CLEAR AUDIO+
за звуков ефект. (стр. 17)
: Активира режима на
защитена връзка. (стр. 25)
12BG
  (захранване)
Включва системата или
я поставя в режим на
готовност.
 AUDIO*
: Избира аудиоканала за
многоканално Dolby Digital
предаване. (стр. 26)
: Включва/изключва
функцията Dolby DRC. (стр. 19)
 VOICE
: Включва/изключва
режима за глас. (стр. 18)
: Включва/изключва
режима на диван. (стр. 28)
 NIGHT
: Включва/изключва нощния
режим. (стр. 18)
: Включва/изключва
режима на готовност на
BLUETOOTH. (стр. 24)
  (заглушаване)
Временно се изключва звукът.
  (възпроизвеждане/
пауза)* (стр. 15, 20)
Поставя на пауза или
възобновява
възпроизвеждането.
 MOVIE/MUSIC
: Избира MOVIE или MUSIC
за звуков ефект. (стр. 17)
: Включва/изключва
функцията за автоматично
влизане в режим на готовност.
(стр. 27)
* Бутоните AUDIO,  и  + имат
осезаема точка. Използвайте я като
водач по време на работа.
13BG
TV
Телевизор, който е свързан към жака
TV IN (OPTICAL)
Слушане на звук
ANALOG
Телевизор, който е свързан към жака
ANALOG IN
Слушане на телевизор
и други устройства
BLUETOOTH
BLUETOOTH устройство, което
поддържа A2DP
За подробности вижте „Слушане на
музика/звук чрез BLUETOOTH
функцията“ (стр. 20).
TV
USB
USB устройство, което е свързано
към порта (USB)
За подробности вижте „Слушане на
музика на USB устройство“ (стр. 15).
BLUETOOTH
USB
ANALOG
 +/–
SW  +/–
2
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 19).
Съвет
1
Натиснете TV, ANALOG,
BLUETOOTH или USB, за да
изберете входа, където
е включено желаното
устройство.
Индикаторът на избрания вход
на основното устройство светва.
14BG
Ако натиснете
на основното
устройство, то се променя циклично,
както следва:
TV  BLUETOOTH  USB  ANALOG
Слушане на музика
на USB устройство
4
5
USB
 +/–
Натиснете USB.
Натиснете 
(възпроизвеждане/пауза).
Натиснете –
+, за да
превключите между предишна
и следваща папка за
възпроизвеждане.
Можете да отидете до началото
на предишния или следващия
файл с помощта на / на
дистанционното управление.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 19).
Забележка
SW  +/–

/
—
1
+
Не отстранявайте USB устройството по
време на работа. За да предотвратите
повреда на данните или на USB
устройството, изключете системата,
преди да свържете или отстраните
USB устройството.
Свържете USB устройството
към извода (USB).
15BG
Слушане на звук
Можете да възпроизвеждате
музикални файлове, съхранени
на свързано USB устройство.
За типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани, вижте
„Типове файлове, които могат да
бъдат възпроизвеждани“ (стр. 36).
2
3
Редът на възпроизвеждане
за музика
Ако има папка на USB устройството,
музикалните файлове се
възпроизвеждат по реда на
музикалните файлове в първия
йерархия.
Редът на възпроизвеждане на
музикални файлове се различава
в зависимост от файловата система
на USB устройството.
Първа
йерархия
Втора
йерархия
: Папка
: Музикален файл
Файлова
система
Редът на
възпроизвеждане на
папката и музикалния
файл
FAT32
Ред на папка или име
на файл
NTFS
Ред на дата и час на
запис (от стари към нови)
Съвет
Можете да изберете метода за
възпроизвеждане като използвате
SongPal (стр. 23).
16BG
Избиране на звуковия ефект
Можете лесно да се насладите
на предварително програмирани
звукови ефекти, които са пригодени
за различни видове източници
на звук.
CLEAR AUDIO+
Можете да слушате звук от
препоръчаното от Sony звуково поле.
Звуковото поле се оптимизира
автоматично в зависимост от
съдържанието и функцията за
възпроизвеждане.
Индикаторите MOVIE и MUSIC светват
за около 2 секунди и се изключват.
Избиране на звуковия ефект
Избиране на звуковия
ефект, който
е подходящ за
звукоизточниците
Натиснете CLEAR AUDIO+ или
MOVIE/MUSIC, за да изберете
звуковите ефекти.
При избор на MOVIEили MUSIC
натиснете MOVIE/MUSIC
неколкократно.
MOVIE
Звукът се възпроизвежда със съраунд
ефекти и става мощен и реалистичен,
което го прави подходящ за филми.
Индикаторът MOVIE светва.
MUSIC
Звуковите ефекти са оптимизирани
за слушане на музика.
Индикаторът MUSIC светва.
CLEAR AUDIO+
MOVIE/MUSIC
17BG
Удоволствие от чист
звук при ниско ниво на
силата на звука нощем
(NIGHT)
Диалозите стават
по-ясни (VOICE)
Можете да направите диалозите
по-ясни, като включите режима
на глас.
Можете да компресирате звука
в съответствие с информацията,
която се съдържа в съдържанието,
като включите нощния режим.
Звукът се извежда тихо с минимална
загуба на прецизност и яснота на
диалога.
VOICE
NIGHT
Натиснете VOICE, за да включите
или изключите функцията.
Включен режим на глас
Индикаторите MOVIE и MUSIC премигват
два пъти.
Натиснете NIGHT, за да включите
или изключите функцията.
Включен нощен режим
Индикаторите MOVIE и MUSIC премигват
два пъти.
Изключен нощен режим
Индикаторът MOVIE премигва два пъти.
Забележка
Когато изключвате системата, нощният
режим се изключва автоматично.
18BG
Изключен режим на глас
Индикаторът MOVIE премигва два пъти.
Улесняване на чуването
на тих звук чрез
компресиране на
динамичния обхват
Регулиране на силата
на звука на събуфера
Събуферът е предназначен за
възпроизвеждане на басов или
нискочестотен звук.
Избиране на звуковия ефект
Тази функция е активна само
когато се възпроизвежда сигнал
Dolby Digital на устройството,
свързано към жака TV IN (OPTICAL).
Когато включите Dolby DRC
(управление на динамичния
диапазон), динамичният диапазон
на аудиосигнала (диапазонът между
максимално и минимално силата на
звука) се компресира и чуването на
тих звук става по-лесно.
SW  +/–
Натиснете SW (сила на звука на
събуфера)  +/–, за да регулирате
силата на звука на събуфера.
AUDIO
Забележка
Когато източникът на входен сигнал
не съдържа басов звук, както е при
телевизионни програми, басовият звук
от събуфера може се чува трудно.
Задръжте в натиснато положение
AUDIO за 5 секунди, за да настроите
функцията да се включва или
изключва.
Включено Dolby DRC
Индикаторите USB и ANALOG премигват
два пъти.
Изключено Dolby DRC
Индикаторът USB премигва два пъти.
19BG
2
Слушане на музика/звук чрез
BLUETOOTH функцията
Слушане на музика от
мобилно устройство
Можете да слушате музика,
съхранена на мобилно устройство,
като смартфон или таблет, чрез
безжична връзка, като свържете
системата и мобилното устройство
с помощта на BLUETOOTH функцията.
Когато свързвате към мобилното
устройство чрез BLUETOOTH
функцията, можете да управлявате,
като само използвате
предоставеното дистанционно
управление, без да включвате
телевизора.
Слушане на музика чрез
сдвояване с мобилно
устройство
1
Натиснете BLUETOOTH PAIRING
на основното устройство.
Системата влиза в режим на
сдвояване и индикаторът
BLUETOOTH мига бързо.
3
4
5
Включете BLUETOOTH
функцията и след това изберете
„HT-MT300/301“, след като
потърсете за него на
устройството.
Ако е необходим ключ за достъп,
въведете „0000“.
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH на основното
устройство свети в синьо.
Установена е връзка между
системата и мобилното
устройство.
Стартирайте възпроизвеждане
на аудио чрез музикално
приложение на свързаното
мобилно устройство.
Звукът се извежда от основното
устройство.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 19).
•  и / на
дистанционното управление
могат да се използват за
BLUETOOTH функцията.
Забележки
BLUETOOTH
PAIRING
BLUETOOTH
Индикатор
BLUETOOTH
20BG
• Можете да сдвоите до 10 BLUETOOTH
устройства. Ако бъде сдвоено 11-о
BLUETOOTH устройство, то ще замени
устройството, което е било свързано
най-отдавна.
• Изпълнете сдвояване за второто
и последващите мобилни устройства.
Съвет
Можете да проверите състоянието на
връзката на BLUETOOTH функцията, като
проверите състоянието на индикатора
BLUETOOTH (стр. 8).
Слушане на музика
от сдвоено мобилно
устройство
 +/–
SW  +/–
1
2
3
4
Включете BLUETOOTH
функцията на мобилното
устройство.
Натиснете BLUETOOTH.
Системата автоматично се
свързва с BLUETOOTH
устройството, с което се
е свързвала най-скоро.
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH свети в синьо.
Установена е връзка между
системата и мобилното
устройство.
Стартирайте възпроизвеждане
на аудио чрез музикално
приложение на свързаното
мобилно устройство.
Звукът се извежда от основното
устройство.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 19).
Свързване на мобилно
устройство чрез
функцията с едно
докосване (NFC)
Като държите съвместимо с NFC
мобилно устройство, като смартфон
или таблет, близо до маркировката N
на основното устройство, системата
се включва автоматично, след което
автоматично се изпълняват
сдвояване и BLUETOOTH свързване.
Съвместими устройства
Смартфони, таблети и музикални
плейъри с вградена функция NFC
(операционна система: Android™ 2.3.3
или по-нова, без Android 3.x)
1
2
Включете функцията NFC на
мобилното устройство.
Допрете мобилното устройство
до маркировката N на
основното устройство.
Продължете да допирате, докато
мобилното устройство завибрира
и на него се покаже съобщение.
Следвайте инструкциите на
екрана, за да завършете
сдвояването на основното
и мобилното устройства.
21BG
Слушане на музика/звук чрез BLUETOOTH функцията
BLUETOOTH
5
За да спрете
възпроизвеждането чрез
функцията с едно докосване
Допрете отново мобилното
устройство до маркировката N
на основното устройство.
BLUETOOTH връзката ще бъде
прекъсната.
Забележки
Индикатор
BLUETOOTH
3
4
5
Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH свети в синьо.
Установена е връзка между
системата и мобилното
устройство.
Стартирайте възпроизвеждане
на аудио чрез музикално
приложение на свързаното
мобилно устройство.
Звукът се извежда от системата.
Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/– на
дистанционното управление.
• Регулирайте силата на звука
на събуфера, като натиснете
SW  +/– на дистанционното
управление (стр. 19).
22BG
• В зависимост от устройство може да се
наложи предварително да изпълните
едно от посочените по-долу действия
на мобилното си устройство.
– Включете функцията NFC.
– Инсталирайте приложението
„NFC Easy Connect“ от Google Play™
и го стартирайте. (Приложението
може да не се предлага в някои
държави/региони.) За подробности
направете справка с инструкциите
за експлоатация на устройството.
• Ако мобилното ви устройство ви
е от типа, който влиза в режим на
готовност в отговор на магнитна сила,
е възможно да не може да се свърже
чрез NFC. Когато функцията One-touch
не работи, го свържете с помощта на
BLUETOOTH функцията (стр. 20).
Слушане на музика на
мобилно устройство
чрез SongPal
SongPal е приложение за управление
на съвместими аудиоустройства Sony
с помощта на мобилно устройство,
като смартфон или таблет.
За подробности относно SongPal
вижте URL адреса по-долу.
http://info.songpal.sony.net/help/
Инсталирането на SongPal на
мобилното ви устройство осигурява
посоченото по-долу.
1
2
3
4
Инсталирайте безплатното
приложение SongPal на
мобилно устройство.
Потърсете SongPal в Google Play
или App Store и го инсталирайте
на мобилното си устройство.
Свържете системата
и мобилното устройство чрез
BLUETOOTH функцията (стр. 20)
или NFC функцията (стр. 21).
Стартирайте SongPal.
Управлявайте, като следвате
екрана на SongPal.
Забележка
Използвайте SongPal с най-нова версия.
Настройки на звука на
системата
Можете лесно да персонализирате
звука или да използвате
препоръчаната от Sony настройка
за CLEAR AUDIO+.
Удоволствие от музика на
USB устройство
Можете да възпроизвеждате музика
от устройство, свързано към (USB)
порта на основното устройство.
Можете да извършите и промените
настройките за разбъркано
и повтарящо възпроизвеждане
само от SongPal.
Забележка
Какво можете да управлявате с помощта
на SongPal, зависи от свързаното
устройство. Спецификацията и дизайнът
на приложението могат да бъдат
променяни без предупреждение.
23BG
Слушане на музика/звук чрез BLUETOOTH функцията
Какво можете да
направите с помощта
на SongPal
Използване на SongPal
Включване на
системата чрез
използване на
BLUETOOTH устройство
Когато системата разполага
с информацията за сдвояването,
можете да я включите и да слушате
музика от BLUETOOTH устройство
дори когато системата е в режим на
готовност, като включите режима
на готовност на BLUETOOTH.
NIGHT
24BG
Задръжте в натиснато положение
NIGHT за 5 секунди, за да настроите
функцията да се включва или
изключва.
Включен режим на готовност на
BLUETOOTH
Индикаторите USB и ANALOG премигват
два пъти.
Изключен режим на готовност на
BLUETOOTH
Индикаторът USB премигва два пъти.
Забележка
Докато режимът на готовност на
BLUETOOTH е включен, консумацията
на енергия по време на готовност се
увеличава.
Използване на различните
функции
Активиране на
безжично предаване
между определени
единици (SECURE LINK)
SECURE LINK
1
2
Натиснете SECURE LINK на
задната част на събуфера.
Индикаторът за захранване на
събуфера мига в оранжево.
Задръжте в натиснато
положение CLEAR AUDIO+
за 5 секунди.
Индикаторите USB и ANALOG
мигат два пъти, след което
индикаторите MOVIE и MUSIC
мигат последователно.
Когато свържете основното
устройство към събуфера,
индикаторите спират да мигат.
Ако връзката е неуспешна,
индикаторите MOVIE и MUSIC
светват за 5 секунди. Опитайте
отново горната операция.
25BG
Използване на различните функции
Можете да определите безжичната
връзка за свързване на системата
и събуфера, чрез функцията
Secure Link. Тази функция може да
помогне за предотвратяването на
смущения, ако използвате няколко
безжични продукта или ако съседите
ви използват безжични продукти.
CLEAR AUDIO+
Удоволствие от
многоканален звук на
предаване (AUDIO)
Можете да слушате многоканален
звук на предаване, когато системата
получава Dolby Digital многоканален
сигнал от предаване.
AUDIO
Натиснете неколкократно AUDIO.
Каналът се променя циклично,
както следва.
Основен  Вторичен  Основен/
вторичен
Основен
Извежда се само основният канал.
Индикаторите MOVIE и MUSIC премигват
два пъти.
Вторичен
Извежда се само вторичният канал.
Индикаторът MOVIE премигва два пъти.
Основен/вторичен
Основният звук се извежда от левия
високоговорител, а вторичният – от
десния.
Индикаторът MUSIC премигва два пъти.
Забележка
За да приемате Dolby Digital сигнал,
трябва да свържете телевизор или
други устройства към жака TV IN
(OPTICAL) чрез цифровия оптичен кабел
(в комплекта).
26BG
Пестене на
консумирана мощност
За да използвате системата, докато
спестявате консумирана мощност,
променете настройките по-долу.
Спестяване на енергия
в режим на готовност
За да спестите консумирана мощност
по време на режим на готовност,
изключете режима на готовност
на BLUETOOTH (стр. 24).
Настройката е включена по
подразбиране.
Изключете системата, като
отчетете състоянието на
използване
Използване на различните функции
Когато включите функцията за
автоматично влизане в готовност,
системата влиза в режим на
готовност автоматично, когато не
я използвате за около 20 минути
и тя не получава входящ сигнал.
MOVIE/MUSIC
Задръжте в натиснато положение
MOVIE/MUSIC за 5 секунди, за да
настроите функцията да се включва
или изключва.
Включено автоматично влизане
в режим на готовност
Индикаторите USB и ANALOG премигват
два пъти.
Изключено автоматично влизане
в режим на готовност
Индикаторът USB премигва два пъти.
27BG
Оптимизиране на звука
на събуфера при
инсталиране под диван
Можете да оптимизиране звука на
събуфера, инсталиран под диван,
като включите режима на диван.
Настройване на
функцията за затихване
за жаковете ANALOG IN
и TV IN (OPTICAL)
Когато слушате от устройство,
свързано към жаковете ANALOG IN
и TV IN (OPTICAL), може да се
получи изкривяване. Можете да
предотвратите това, като намалите
входното ниво на системата.
VOICE
ANALOG
Задръжте в натиснато положение
VOICE за 5 секунди, за да настроите
функцията да се включва или
изключва.
Включен режим на диван
Индикаторите USB и ANALOG премигват
два пъти.
Изключен режим на диван
Индикаторът USB премигва два пъти.
Задръжте в натиснато положение
ANALOG за 5 секунди, за да
настроите функцията да се включва
или изключва.
Включено затихване
Индикаторите USB и ANALOG премигват
два пъти.
Изключено затихване
Индикаторът USB премигва два пъти.
28BG
Звук
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на
неизправности
Захранване
Системата не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел е свързан добре.
 Изключете кабела за
електрозахранване от
електрическия контакт, след което
го включете отново след няколко
минути.
Системата се изключва
автоматично.
 Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност работи.
Изключете функцията за
автоматично влизане в режим
на готовност (стр. 27).
 Ако не се възпроизведе звук от
цифровия оптичен изходен жак,
опитайте посоченото по-долу.
– Свържете приемника за кабелна
телевизия или сателитния
приемник към жака TV IN
(OPTICAL) на системата.
– Свържете системата и телевизор
чрез аналогов аудиокабел
(не е включен в комплекта)
и превключете входа на
системата на „ANALOG“.
 Натиснете бутона за вход на жака,
към който сте свързали телевизора
(стр. 14).
 Усилете звука на телевизора или
отменете заглушаването.
 Проверете извеждането на звук
от телевизора. За настройките на
телевизора вижте инструкциите
му за експлоатация.
 Системата поддържа
аудиоформатите Dolby Digital
и PCM (стр. 36). Когато
възпроизвеждате неподдържан
формат, задайте настройката за
цифров аудиоизход на телевизора
(BRAVIA) на „PCM“. За подробности
вижте инструкциите за
експлоатация на телевизора си.
Звукът се извежда както от
системата, така и от телевизора.
 Заглушете звука на системата или
на телевизора.
29BG
Отстраняване на неизправности
Ако имате някои от следните
затруднения, докато използвате
системата, използвайте това
ръководство за отстраняване на
неизправности, за да ги разрешите,
преди да го изпратите за ремонт.
Ако проблемът продължи, се
консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Когато заявите ремонт, не забравяйте
да донесете и основното устройство,
и събуфера, дори ако изглежда,
че само едното устройство има
проблеми.
Системата не извежда звук от
телевизора.
От системата не се чува звук или
се чува само много слаб звук от
устройството, свързано към
системата.
 Натиснете  + и проверете нивото
на силата на звука (стр. 12).
 Натиснете  или  +, за да
отмените функцията за
заглушаване (стр. 12).
 Уверете се, че източникът на
входен сигнал е правилно избран.
Изпробвайте други източници на
входен сигнал, като натискате
бутон на дистанционното
управление за различен вход
(стр. 14).
 Проверете дали всички кабели
на системата и свързаното
устройство са скачени стабилно.
 Ако свързаното устройство
поддържа функция за покачващо
семплиране, трябва да
я изключите.
Събуфер
Няма звук или се чува само много
тих-звук от събуфера.
 Натиснете SW +, за да увеличите



Не може да бъде постигнат
съраунд ефект.
 В зависимост от входящия сигнал
и настройката за звуково поле
обработването на съраунд звук
може да не работи ефективно.
Съраунд ефектът може да е едва
доловим в зависимост от
програмата или диска.
 За да възпроизведете
многоканално аудио, проверете
настройката на цифровия
аудиоизход на устройството,
свързано със системата.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със свързаното
устройство.
30BG


силата на звука на събуфера
(стр. 19).
Проверете дали индикаторът за
захранване на събуфера свети
в зелено.
Ако индикаторът за захранване
на събуфера не светне, опитайте
посоченото по-долу.
– Проверете дали захранващият
кабел на събуфера е свързан
правилно.
– Натиснете  (захранване) на
събуфера, за да включите
захранването.
Ако индикаторът за захранване
на събуфера мига бавно в зелено
или свети в червено, опитайте
посоченото по-долу.
– Преместете събуфера по-близо
до основното устройство, така
че индикаторът за захранване
да светне в зелено.
– Следвайте стъпките
в „Активиране на безжично
предаване между определени
единици (SECURE LINK)“ (стр. 25).
Ако индикаторът за захранване
на събуфера мига в червено,
активирана e функцията за защита
на събуфера. Натиснете 
(захранване) на събуфера,
за да изключите захранването,
и проверете дали
вентилационните отвори на
събуфера са блокирани или не.
Събуферът служи за
възпроизвеждане на басов звук.
При наличието на източници на
входен сигнал, които съдържат
изключително малко компоненти
на басов звук (например
телевизионно излъчване), звукът
от събуфера може да е труден
за чуване.
 Събуферът е предназначен за
възпроизвеждане на басов звук.
Когато източникът на входен
сигнал не съдържа басов звук,
както е при повечето телевизионни
програми, басовият звук може
да не се чува.
 Изключете нощния режим.
За подробности вижте
„Удоволствие от чист звук при
ниско ниво на силата на звука
нощем (NIGHT)“ (стр. 18).
 Проверете дали USB устройството
или някой кабел не са повредени.
 Уверете се, че USB устройството
е включено.
 Ако USB устройството е свързано
чрез USB концентратор, го
разкачете и го свържете директно
към системата.
 Свържете USB устройството към
жака ANALOG IN на системата, като
използвате аналогов аудиокабел
(не е включен в комплекта).
Звукът прекъсва или има шум.
Свързване на USB
устройство
USB устройството
не е разпознато.
 Опитайте посоченото по-долу.
 Изключете системата.
 Разкачете и скачете отново
USB устройството.
 Включете системата.
 Уверете се, че USB устройството
е включено добре в
(USB) порта
(стр. 15).
Свързване на мобилно
устройство
BLUETOOTH връзката не може
да се извърши.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH на основното
устройството свети (стр. 7).
 Уверете се, че BLUETOOTH
устройството, което искате да
свържете, е включено и че
функцията BLUETOOTH
е активирана.
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Сдвоете тази система и BLUETOOTH
устройството отново. Може да
е необходимо първо да отмените
сдвояването със системата, като
използвате BLUETOOTH
устройството.
Не може да се извърши
сдвояване.
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Уверете се, че системата не
получава смущения от безжично
LAN устройство, други безжични
устройства, работещи на честота
2,4 GHz, или микровълнова фурна.
Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, преместете го на
разстояние от тази система.
31BG
Отстраняване на неизправности
 Ако наблизо има устройство, което
генерира електромагнитни вълни,
например безжична LAN мрежа
или микровълнова фурна,
поставете системата далеч от него.
 Ако има някакво препятствие
между основното устройство
и събуфера, преместете го или
го отстранете.
 Разположете основното
устройство и събуфера възможно
най-близо.
 Превключете честотата на
безжичната LAN мрежа на
близкостоящите безжичен Wi-Fi
рутер или компютър до лентата
от 5 GHz.
 Превключете телевизора, Blu-ray
Disc плейъра и др. от безжична LAN
мрежа на кабелна LAN мрежа.
 Може да не е възможно да се
извърши сдвояване, ако около
системата има други BLUETOOTH
устройства. В такъв случай
изключете останалите BLUETOOTH
устройства.
Звукът на свързаното мобилно
BLUETOOTH устройство не се
извежда от системата.
 Уверете се, че индикаторът
BLUETOOTH на основното
устройството свети (стр. 7).
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Ако дадено устройство генерира
електромагнитно излъчване,
например безжично LAN
устройство, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
фурна, го преместете.
 Отстранете всякакви препятствия
между тази система и BLUETOOTH
устройството или преместете
системата далече от
препятствието.
 Сменете разположението на
свързаното BLUETOOTH устройство.
 Превключете честотата на
безжичната LAN мрежа на
близкостоящ безжичен Wi-Fi рутер
или компютър на диапазона от
5 GHz.
 Увеличете силата на звука на
свързаното BLUETOOTH устройство.
Звукът не е синхронизиран
с изображението.
 Когато гледате филми, може да
чувате звук, който е с малко
забавяне спрямо картината.
32BG
Дистанционно управление
Дистанционното управление
на тази система не работи.
 Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление на
основното устройство (стр. 7).
 Отстранете всички препятствия
между дистанционното
управление и системата.
 Сменете двете батерии
в дистанционното управление
с нови, ако са слаби.
 Уверете се, че натискате
правилния бутон на
дистанционното управление
(стр. 12).
Дистанционното управление
на телевизора не работи.
 Монтирайте основното устройство
така, че да не препречва сензора
на дистанционното управление
на телевизора.
Други
Всички индикатори на основното
устройство мигат 10 секунди
и системата се изключва.
 Активирана е функцията за защита.
Изключете захранващия кабел
и проверете елементите по-долу.
– Уверете се, че вентилационните
отвори на основното устройство
не са покрити и включете
системата след известно време.
– Когато системата използва
USB връзката, извадете USB
устройството и включете
системата. Ако системата работи
правилно, токът на свързаното
USB устройство е надвишил
максималния ток на системата
от 500 mA или самото USB
устройство има проблем.
Сензорите на телевизора не
работят правилно.
Системата не работи нормално.
 Системата може да е в режим
на демонстрация. За отмяна
на режима на демонстрация
нулирайте системата. Натиснете
и задръжте  (захранване) и – на
главното устройство за повече от
5 секунди (стр. 33).
Нулиране на системата
Ако системата все още не работи
правилно, нулирайте я, както
е посочено по-долу.
1
2
3
4
Натиснете и задръжте  и „–“ на
главното устройство за повече
от 5 секунди.
Всички индикатори на основното
устройство премигват 3 пъти
и настройките се връщат на
първоначалното си състояние.
Изключете захранващия кабел.
Свържете захранващия кабел,
след което натиснете , за да
включите системата.
Свържете системата към
събуфера (стр. 25).
Съвет
Настройките по подразбиране са
подчертани в описанието на всяка
функция.
33BG
Отстраняване на неизправности
 Основното устройство може да
блокира някои сензори (например
сензора за яркост), приемника на
дистанционното управление на
телевизора ви или „излъчвателя
за 3D очила (инфрачервено
предаване)“ на 3D телевизор, който
поддържа система за 3D очила
или безжична комуникация.
Преместете основното устройство
по-далече от телевизора в обхват,
който позволява на тези части
да работят правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с телевизора, за
местоположението на сензорите
и на приемника на дистанционното
управление.
1)
Допълнителна информация
Спецификации
Лентова тонколона
(SA-MT300, SA-MT301)
Секция на усилвателя
POWER OUTPUT (номинална)
Преден Л + преден Д: 20 W + 20 W
(при 4 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)
POWER OUTPUT (референтна)
Преден Л/Преден Д блокове на
високоговорителите: 25 W (на канал
при 4 ома, 1 kHz)
Входове
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Секция USB
(USB) порт:
Тип А (за свързване с USB памет)
Секция BLUETOOTH
Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация,
версия 4.2
Изход
BLUETOOTH спецификация,
Power Class 1
Максимален обхват на комуникация
Зрителна линия прибл. 25 м1)
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддържани кодеци3)
SBC4)
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (честота на
семплиране 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
34BG
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около
микровълнова печка, статично
електричество, използване на
безжичен телефон, чувствителност
при приемането, характеристики
на антената, операционна система,
софтуерни приложения и т.н.
2)
Профилите на BLUETOOTH стандарта
указват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
3) Кодек: формат на компресия
и преобразуване на аудиосигнал
4) Абревиатура за кодек за подобхват
Секция на блока на
високоговорителите преден Л/
преден Д
Система от високоговорители
Система от високоговорители
с пълен обхват, тип акустична
суспензия
Високоговорител
40 мм × 100 мм, тип конус
Общи
Изисквания за захранването
Постоянен ток 19,5 V (при
използване на предоставения
адаптер за променлив ток, свързан
към захранване с променлив ток
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz)
Консумация на електроенергия
Включено: 25 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко
когато режимът на готовност
на BLUETOOTH е включен: 1,8 W или
по-малко*
когато режимът на готовност
на BLUETOOTH е изключен:
0,5 W или по-малко
* Системата автоматично ще влезе
в енергоспестяващ режим, когато
няма хронология на BLUETOOTH
сдвояването, дори ако режимът
на готовност на BLUETOOTH
е включен.
Размери* (прибл.) (ш/в/д)
500 мм × 54 мм × 103 мм
* Без издадената част
Тегло (прибл.)
1,4 кг
Съвместими модели iPod/iPhone
Съвместимите модели iPod/iPhone
са следните. Актуализирайте своето
устройство iPod/iPhone с най-новия
софтуер, преди да го използвате със
системата.
Технологията BLUETOOTH работи с:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6-о поколение)/iPod touch
(5-о поколение).
Събуфер (SA-WMT300,
SA-WMT301)
Секция на безжичния
предавател/приемник
Честотна лента
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Разгърнат спектър с честотно
прескачане)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
35BG
Допълнителна информация
POWER OUTPUT (референтна)
50 W (при 4 ома, 100 Hz)
Система от високоговорители
Събуферна система от
високоговорители, басрефлексна
Високоговорител
120 мм, тип конус
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 25 W
Режим на готовност: 0,5 W или помалко
Размери* (прибл.) (ш/в/д)
95 мм × 383 мм × 365 мм
* Без издадената част
Тегло (прибл.)
4,9 кг
Типове файлове,
които могат да бъдат
възпроизвеждани
Кодек
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Забележки
• Някои файлове може да не се
възпроизвеждат в зависимост от
файловия формат, кодирането или
състоянието на записа.
• Някои файлове, редактирани на
компютър, може да не се
възпроизвеждат.
• Системата не възпроизвежда
кодирани файлове, като например
DRM и Lossless.
• Системата може да разпознае
следните файлове или папки в USB
устройства:
– пътеки към папки с дължина до
128 знака;
– до 200 папки (включително
основната папка);
– до 200 аудиофайла/папки във всяка
папка.
• Някои USB устройства може да не
функционират със системата.
• Системата може да разпознава
устройства с клас за съхранение
на данни с голям обем (MSC).
36BG
Поддържани входни
аудиоформати
Аудиоформатите, поддържани от
тази система, са посочени по-долу.
• Dolby Digital
• Линеен двуканален PCM
Относно BLUETOOTH
комуникацията
37BG
Допълнителна информация
• BLUETOOTH устройствата трябва
да се използват в рамките на
около 10 метра (разстояние без
препятствия) едно от друго.
Ефективният обхват на
комуникация може да е по-малък
при следните условия:
– когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка има човек,
метален предмет, стена или
друго препятствие;
– места, на които има безжична
LAN мрежа;
– около микровълнови фурни,
докато се използват;
– места, на които възникват
електромагнитни вълни.
• BLUETOOTH устройствата
и безжичната LAN връзка
(IEEE 802.11b/g/n) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz).
При използване на BLUETOOTH
устройство близо до такова
с безжична LAN връзка може да
възникнат електромагнитни
смущения. Това може да доведе до
по-ниски скорости на прехвърляне
на данни, шум или невъзможност
за връзка. Ако това се случи,
пробвайте посочените по-долу
мерки за отстраняване на
проблема.
– Използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра от
устройството с безжична LAN
мрежа.
– Изключите захранването на
устройството за безжична LAN
мрежа, когато използвате
BLUETOOTH устройството
в рамките на 10 метра.
– Поставете тази система
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно
до друго.
• Излъчването на радиовълни на
тази система може да доведе до
смущения на работата на някои
медицински устройства. Тъй като
тези смущения може да доведат до
неизправност, винаги изключвайте
захранването на системата
и BLUETOOTH устройството на
следните места:
– в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички
места, където може да има
запалими газове;
– близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
• Тази система поддържа функции
за защита, които отговарят на
спецификацията на BLUETOOTH,
за да се гарантира сигурна връзка
при комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази защита обаче
може да не е достатъчна
в зависимост от обстановката
и други фактори, така че винаги
бъдете внимателни, когато
извършвате комуникация чрез
технологията BLUETOOTH.
• Sony няма да носи каквато и да
е отговорност за щети или други
загуби, произтичащи от разкриване
на информация по време на
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH.
• Комуникацията чрез BLUETOOTH
не е непременно гарантирана при
всички BLUETOOTH устройства,
които имат същия профил като
тази система.
• BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на спецификацията на BLUETOOTH,
определена от Bluetooth SIG, Inc.,
и съответствието им трябва да
е удостоверено. Въпреки това дори
ако дадено устройство отговаря
на спецификацията на BLUETOOTH,
е възможно да има случаи, при
които поради характеристиките
или спецификациите на BLUETOOTH
устройството свързването да
е невъзможно или методите на
управление, извеждането на екрана
или работата да се различават.
• Може да възникне шум или звукът
да прекъсва в зависимост от
BLUETOOTH устройството, свързано
с тази система, средата на
комуникация или обкръжаващите
условия.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Предпазни мерки
Относно безопасността
• Ако в системата попадне твърд
предмет или се излее течност,
изключете я от електрическата
мрежа и я предайте за проверка
на квалифициран персонал, преди
да я използвате отново.
• Не се качвайте върху основното
устройство или събуфера, защото
може да паднете и да се нараните
или системата да се повреди от това.
Относно източниците на
захранване
• Преди работа със системата проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на долната страна на
основното устройство.
• Ако няма да използвате системата
дълго време, я изключете от
електрическия контакт. За да
изключите захранващия кабел,
хванете щепсела. Никога не дърпайте
кабела.
• Единият шип на щепсела е по-широк от
другия от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по единединствен начин. Ако не можете да
вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от когото
сте закупили оборудването.
• Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Относно загряването
Въпреки че системата загрява по време
на работа, това не е неизправност.
Ако използвате тази система при високо
ниво на сила на звука, температурата
в задната и долната й част се повишава
значително. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте системата.
38BG
Относно поставянето
Ако забележите нередности
в цветовете на телевизионен
екран наблизо
Нередности в цветовете може да се
наблюдават при определени видове
телевизори.
• Ако се наблюдава неравномерност
на цветовете…
Изключете телевизора, след което го
включете отново след 15 до 30 минути.
• Ако отново се наблюдава
неравномерност на цветовете…
Поставете системата на по-голямо
разстояние от телевизора.
Относно почистването
Почиствайте системата с мека суха
кърпа. Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи
прахове или разтворители, като
например спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Относно работата
Преди да свържете друго оборудване,
уверете се, че сте изключили системата
и сте извадили захранващия кабел от
контакта.
39BG
Допълнителна информация
• Поставете системата на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване на
температурата и да удължите
живота й.
• Не поставяйте системата близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични
вибрации.
• Не поставяйте нищо върху основното
устройство.
• Ако системата се използва заедно
с телевизор, видеомагнетофон или
магнетофон, може да се появи шум,
както и да се влоши качеството на
картината. В такъв случай поставете
системата далече от тези уреди.
• Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхност, която
е била специално обработена (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може
да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
• Внимавайте да избягвате евентуални
наранявания, причинени от ъглите на
основното устройството или събуфера.
• При монтиране на събуфера под диван
може да се почувствате зле поради
вибрации на събуфера. В такъв случай
регулирайте силата на звука на
събуфера или го инсталирайте на
място, различно от това под дивана.
Авторски права
и търговски марки
Тази система е оборудвана
с Dolby* Digital.
* Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и символът
„двойно D“са търговски марки
на Dolby Laboratories.
Словната марка BLUETOOTH®
и логотиповете са регистрирани
търговски марки, притежавани от
Bluetooth SIG, Inc. и използването
им от Sony Corporation е по лиценз.
Останалите търговски марки
и търговски имена са собственост
на съответните им притежатели.
Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка на
NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc.
Apple, логотипът на Apple, iPhone, iPod,
iPod touch и Retina са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и в други държави. App Store е марка
за услуга на Apple Inc.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made
for iPhone“ означават, че електронният
аксесоар е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от разработчика
като отговарящ на стандартите за
производителност на Apple. Apple не
носи отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта му
със стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да
окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
40BG
Логотипът „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
„ClearAudio+“ е търговска марка на
Sony Corporation.
Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на
такава технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или от филиал,
упълномощен от Microsoft.
Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните им
притежатели.
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
4-688-010-21(1) (BG)
Download PDF

advertising