Sony | Ht-Ct660 | Sony HT-CT660 2.1-канална компактна тонколона с Bluetooth® Инструкции за експлоатация

4-452-002-21(5) (BG)
Система
за домашно
кино
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Операции и функции
Функция BLUETOOTH
Функция за съраунд
Разширени настройки
Допълнителна
информация
HT-CT660
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворени пространства, като
например полица за книги или
вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството
на въздействието на открити
източници на пламък (например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
или разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Уредът не е изключен
от електрическата мрежа,
докато е свързан към електрически
контакт, дори и самият уред
да е изключен.
Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда
от електрическата мрежа, включете
го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете
щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като слънце
и огън.
За употреба само на закрито.
2BG
За звуковата колона
(SA-CT660)
Табелката и маркировката за датата
на производство се намират на
задната скосена надолу повърхност.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели
и конектори за свързване на
хостващите компютри и/или
периферни устройства.
Съобщение за
потребителите: Следната
информация е приложима
само за оборудване,
продавано в държави,
прилагащи директивите
на ЕС.
Този продукт е произведен от
или от името на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитванията
относно съответствието на продукта,
базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията,
прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите
съответни разпоредби на
Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите от
Европейския
съюз и други
страни в Европа
със системи
за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той
не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това той
трябва да бъде предаден в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на този
продукт. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне
на използвани
батерии (приложимо
за държавите
от Европейския
съюз и други страни
в Европа със системи
за разделно
събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи
за живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005 % живак или
0,004 % олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния
му цикъл в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
продължение
3BG
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
закупили продукта.
Предпазни мерки
За безопасност
 Ако
в системата попадне твърд
предмет или се излее течност,
изключете я от електрическата
мрежа и я предайте за проверка
на квалифициран персонал, преди
да я използвате отново.
 Не се качвайте върху звуковата
колона или събуфера, тъй като може
да паднете и да се нараните или да
причините повреда на системата.
За източници на захранване
 Преди
работа със системата
проверете дали работното
напрежение съвпада с това на
местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на звуковата
колона.
 Ако няма да използвате системата
дълго време, я изключете от стенния
контакт (електрическата мрежа).
За да изключите кабела за
променливотоково захранване,
хванете щепсела. Никога
не дърпайте кабела.
 Единият шип на щепсела е по-широк
от другия от съображения за
сигурност и се включва в контакта
само по един-единствен начин.
Ако не можете да вкарате докрай
щепсела в контакта, свържете се
с търговеца, от когото сте закупили
оборудването.
 Захранващият кабел трябва да
се подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
При повишена температура
Въпреки че системата загрява
по време на работа, това не
е неизправност. Ако използвате
тази система продължително и често,
температурата в задната и долната
4BG
част на уреда се повишава
значително. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте системата.
При поставяне
 Поставете
системата на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване
на температурата и да удължите
живота й.
 Не поставяйте системата близо до
източници на висока температура
или на място с пряка слънчева
светлина, запрашеност или
механични вибрации.
 Не слагайте върху задната част на
звуковата колона нищо, което може
да блокира вентилационните отвори
и да предизвика повреда.
 Ако системата се използва заедно
с телевизор, видеомагнетофон или
магнетофон, може да се появи шум,
както и да се влоши качеството на
картината. В такъв случай поставете
системата далече от тези уреди.
 Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхности, които
са били специално обработени
(с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като
това може да доведе до поява
на петна или обезцветяване
на повърхността.
 Старайте се да избягвате всякакви
възможни повреди по ъглите на
звуковата колона или събуфера.
При работа
Преди да свържете друго оборудване,
се уверете, че сте изключили
системата и сте извадили
захранващия кабел от контакта.
Ако забележите нередности
в цветовете на телевизионен
екран наблизо
Ако забележите нередност
в цветовете...
Изключете телевизора и го включете
отново след 15 до 30 минути.
Ако отново забележите
нередност в цветовете...
Поставете системата на по-голямо
разстояние от телевизора.
При почистване
Почиствайте системата с мека суха
кърпа. Не използвайте никакви
видове абразивни подложки,
почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Авторски права
Тази система включва Dolby* Digital
и DTS** Digital Surround System
* Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
** Произведено по лиценз според
номера на патенти в САЩ:
5 956 674; 5 974 380; 6 226 616;
6 487 535; 7 212 872; 7 333 929;
7 392 195; 7 272 567 и други
издадени и предстоящи патенти
в САЩ и по света. DTS-HD,
символът, както и DTS-HD
и символът заедно са регистрирани
търговски марки на DTS, Inc.
Продуктът включва софтуер.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
Нередности в цветовете може
да се наблюдават при определени
видове телевизори.
продължение
5BG
Логотипите BLUETOOTH®
и маркировката с тази дума
са регистрирани търговски марки,
притежавани от Bluetooth SIG, Inc.,
и използването им от Sony Corporation
е по лиценз.
Тази система е снабдена
с технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът
HDMI, са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
Логотипът „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
„x.v.Colour“ и логотипът „x.v.Colour“
са търговски марки на Sony
Corporation.
„WALKMAN“ и логотипът „WALKMAN“
са регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
„PlayStation®“ е регистрирана
търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
Знакът „N“ е търговска марка или
регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други
държави.
„Android“ е търговска марка
на Google Inc.
Останалите търговски марки
и търговски имена са собственост
на съответните им притежатели.
6BG
Безжична технология
BLUETOOTH
Поддържана версия на
BLUETOOTH и профили
Профилът се отнася за стандартен
набор от възможности за различни
BLUETOOTH продукти. Вижте
„Спецификации“ (стр. 36)
за версията на BLUETOOTH
и профилите, поддържани
от тази система.
Забележки
 За
да използвате функцията
BLUETOOTH, BLUETOOTH
устройството, което искате да
свържете, трябва да поддържа
същия профил като тази система.
Дори ако BLUETOOTH устройството
поддържа същия профил, функциите
може да се различават поради
спецификациите му.
 Възпроизвеждането на звук на тази
система може да бъде забавено от
BLUETOOTH устройството поради
характеристиките на безжичната
технология BLUETOOTH.
Ефективен обхват
на комуникация
BLUETOOTH устройствата трябва
да се използват в рамките на
около 10 метра (разстояние без
препятствия) едно от друго.
Ефективният обхват на
комуникация може да е по-малък
при следните условия:
 когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка има човек,
метален предмет, стена или
друго препятствие;
 места, на които има безжична
LAN мрежа;
 около микровълнови фурни,
докато се използват;
 места, на които възникват
електромагнитни вълни.
Въздействия на други
устройства
BLUETOOTH устройствата
и безжичната LAN връзка
(IEEE 802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz).
При използване на BLUETOOTH
устройство близо до такова
с безжична LAN връзка може
да възникнат електромагнитни
смущения.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на прехвърляне на данни,
шум или невъзможност за връзка.
Ако това се случи, опитайте
следните начини за отстраняване
на проблема:
 опитайте да свържете тази
система и мобилен телефон
с BLUETOOTH или BLUETOOTH
устройство, когато сте на поне
10 метра разстояние от
оборудването за безжична LAN
мрежа.
 Изключите захранването на
оборудването за безжична LAN
мрежа, когато използвате
BLUETOOTH устройството
в рамките на 10 метра.
Въздействия върху
други устройства
Излъчването на радиовълни на тази
система може да доведе до
смущения на работата на някои
медицински изделия. Тъй като
тези смущения може да доведат
до неизправности, винаги
изключвайте захранването на
тази система, мобилния телефон
с BLUETOOTH и BLUETOOTH
устройството на следните места:
 в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и всякакви други
места, където може да са налице
леснозапалими;
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Забележки
 Тази
система поддържа функции
за защита, които отговарят на
спецификацията на BLUETOOTH като
средство за гарантиране на защитата
при комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази защита обаче може
да не е достатъчна в зависимост от
обстановката и други фактори, така
че винаги бъдете внимателни, когато
извършвате комуникация чрез
технологията BLUETOOTH.
 Sony няма да носи каквато
и да е отговорност за щети или
други загуби, произтичащи
от разкриване на информация
по време на комуникация чрез
технологията BLUETOOTH.
 Комуникацията чрез BLUETOOTH
не е непременно гарантирана при
всички BLUETOOTH устройства,
които имат същия профил като
тази система.
 BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на спецификацията на BLUETOOTH,
определена от Bluetooth SIG, Inc.,
и съответствието им трябва
да е удостоверено. Въпреки това,
дори ако дадено устройство
отговаря на спецификацията
на BLUETOOTH, възможно е да
има случаи, при които поради
характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH
устройството свързването да
е невъзможно или методите
на управление, извеждането
на екрана или работата да
се различават.
 Може да възникне шум или звукът да
прекъсва в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано с тази
система, средата на комуникация
или обкръжаващите условия.
7BG
Съдържание
Предпазни мерки ....................4
Безжична технология
BLUETOOTH .........................6
Първи стъпки
Разопаковане ...........................9
Указател за части и уреди
за управление ................... 11
Свързване на телевизор,
плейър и др. ..................... 15
Разполагане на системата .. 17
Настройване на безжичната
система ............................. 19
Операции и функции
Управление на системата
чрез предоставеното
дистанционно
управление ..................... 20
Използване на функцията
за управление
за HDMI ............................. 20
Използване на функциите
„BRAVIA“ Sync ................... 21
Задаване на настройките
за извеждане на звук
от свързаното
оборудване ......................22
Функция BLUETOOTH
Използване на функцията
BLUETOOTH .......................23
Функция за съраунд
Слушане на съраунд
ефекта ............................... 27
8BG
Разширени настройки
Настройки и корекции
чрез менюто AMP ............28
Свързване на системата
(LINK) .................................. 31
Допълнителна
информация
Отстраняване на
неизправности .................32
Спецификации .......................36
Индекс .....................................39
Първи стъпки
Разопаковане

Звукова колона (SA-CT660) (1)
Цифров оптичен кабел
за телевизор (1)
 Странична стойка (за поставяне
на устройството, насочено
напред) (2)


Поставяне на батериите
в дистанционното
управление
Поставете две батерии R6
(размер AA) (включени
в комплекта), като краищата
 и  върху батериите трябва
да отговарят на диаграмата
в отделението за батерии
на дистанционното управление.
За да използвате дистанционното
управление, насочете го към
сензора за дистанционно
управление
на предната
страна на звуковата колона.
Странична стойка (за поставяне
на устройството, наклонено
нагоре) (2)
Забележки
 Не
Дистанционно управление
(RM-ANP106) (1)
 R6 (размер AA) батерии (2)
 Инструкции за експлоатация (1)

оставяйте дистанционното
управление на твърде горещо
или влажно място.
 Не използвайте едновременно
стара и нова батерия.
 Не позволявайте в корпуса
на дистанционното управление
да попаднат чужди обекти особено
когато сменяте батериите.
продължение
9BG
Първи стъпки

Събуфер (SA-WCT660) (1)
 Не
излагайте сензора на
дистанционното управление
на пряка слънчева светлина
или на светлина от осветително
тяло. Това може да причини
неизправност.
 Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за
продължителен период от време,
извадете батериите, за да избегнете
евентуална повреда поради
протичане или окисляване.
10BG
Указател за части и уреди за управление
За повече информация вижте страниците, указани в скоби.
Звукова колона
Първи стъпки
  (включено/в готовност),
бутон
 PAIRING, бутон (стр. 24)
 INPUT, бутон
Натиснете, за да изберете
източника на входен сигнал
за възпроизвеждане.
 VOL (сила на звука) +/,
бутони
 N знак

(сензор за дистанционно
управление)
 Светодиод за осветяване
Свети в бяло, когато системата
е включена.
Свети в синьо в режим
BLUETOOTH.
 Дисплей на предния панел
 Област за покзване
на съобщения
Показва силата на звука,
избрания източник на входен
сигнал и др.
 NIGHT (стр. 29)
Свети в режим NIGHT.
 HDMI
Свети, когато е избран
HDMI сигнал като източник
на входен сигнал.
 OPT
Свети, когато е избран сигналът
от жака OPTICAL IN.
продължение
11BG
Жакове (на задната страна на звуковата колона)
 Захранващ кабел (стр. 15)
 HDMI IN 1/IN 2 жакове (стр. 15)
 ANALOG IN жак (стр. 16)
Събуфер
  (включено/в готовност)
индикатор
  (включено/в готовност),
бутон
 LINK бутон (стр. 31)
 Захранващ кабел (стр. 15)
12BG
 OPTICAL IN жак (стр. 15, 16)
 HDMI TV OUT (ARC) жак (стр. 15)
 HDMI IN 3 жак (стр. 15)
Дистанционно управление
Забележка
 Насочете
дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление ( )
на предната страна на звуковата
колона.
  (входен сигнал) (стр. 20)
Натиснете, за да изберете
оборудването, което искате
да използвате.
  (включено/в готовност)
 SOUND FIELD +/ (стр. 27)
 SOUND FIELD (стр. 27)
 DISPLAY
При всяко натискане на бутона
дисплеят се включва
или изключва.
Когато системата се управлява,
дисплеят светва за няколко
секунди.
  (заглушаване)
  (сила на звука) +*/
 AMP MENU (стр. 28)
 PAIRING (стр. 24)
 RETURN бутон
Връщане към предишния
екран на показано меню.
  (връщане)/  (избиране)/
 (продължаване) или
(въвеждане)
Натиснете , ,  или , за да
избирате елементи от менюто.
След това натиснете
,
за да потвърдите избора.
 SPEAKER TV  AUDIO
Натиснете, за да превключите
извеждания звук (телевизора
или тази система) от
високоговорителите.
Управление на телевизор
 TV  (сила на звука) +/
Регулира се силата на звука.
 TV PROG (програма) +/
Избор на следващ (+) или
предишен () канал.
 TV INPUT
Избиране на входен сигнал.
* Бутоните  и  + имат осезаеми
точки. Използвайте като отправна
точка по време на управление.
продължение
13BG
Първи стъпки
В този раздел е описано как се
управляват събуферът, звуковата
колона и свързаното оборудване
чрез предоставеното дистанционно
управление. Ако не можете
да управлявате свързаното
оборудване, използвайте
дистанционното управление
на оборудването.
За управление на системата
 TV  (включено/
в готовност)
Включва или изключва
телевизора, който е зададен
да се управлява от
дистанционното управление.
Задаване на производителя
на телевизор, подлежащ
на управление
1
Управление на BLUETOOTH
устройство
 /
За да отидете в началото
на предишния или
следващия запис
 /
За бързо превъртане назад
или напред на записа, когато
е натиснато по време
на възпроизвеждане.
 Управление на
възпроизвеждането
* (възпроизвеждане)/
 (пауза)/ (стоп)
Стартиране/поставяне в пауза/
спиране на възпроизвеждането.
За възобновяване на
нормалното възпроизвеждане
натиснете отново  (пауза).
Забележка
Целта на горепосочените обяснения
е да служат само за примери.
В зависимост от оборудването,
горепосочените операции може да
не са възможни или да се изпълняват
различно от описаното.
14BG
Като задържите натиснат
бутона TV , натиснете
бутона, съответстващ
на производителя.
Производител
Бутон
SONY
 TV  +
Samsung
 TV PROG +
 SOUND FIELD +
 GAME
LG
 SOUND FIELD +
Panasonic
 TV  
Philips
 TV PROG 
 MOVIE
 GAME
2
3
Sharp
 SOUND FIELD 
Toshiba
 STD
Като държите натиснат
TV , натиснете
.
Отпуснете TV .
Свързване на телевизор, плейър и др.
Преди да свържете захранващия кабел към електрически контакт, свържете
всички останали уреди и телевизор към системата. Не се изисква връзка
с кабели между звуковата колона и събуфера, тъй като те могат да
се свържат безжично.
Първи стъпки
Свързване на телевизор
Ако свържете системата към телевизор, съвместим с технологията
Audio Return Channel (ARC), през HDMI жак с означение „ARC“,
не е необходимо да свързвате цифров оптичен кабел.
Ако цифровият оптичен кабел има капак, свалете го, преди
да свържете кабела.
HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
HDMI IN (ARC)
Цифров аудиоизход
(оптичен)
Цифров оптичен кабел
за телевизор (включен в комплекта)
Телевизор
Забележки
 Може
да видите буквите „ARC“ до HDMI жака на телевизора, ако е съвместим
с технологията Audio Return Channel (ARC). Дори ако свържете HDMI кабел към
жака, ако HDMI жакът не е съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC),
не можете да я използвате.
 Технологията Audio Return Channel (ARC) е налице само когато е включена
функцията за управление за HDMI. Ако тя е изключена, използвайте цифров
оптичен кабел.
 Връзките през HDMI жака са с приоритет по подразбиране, когато свързвате
различни устройства към системата през жаковете OPTICAL IN и HDMI IN.
продължение
15BG
Съвет
 Дори
ако системата е изключена (активен е режимът на готовност), сигналът
през HDMI ще се изпраща от свързаното оборудване към телевизора през HDMI
връзката. Можете да се наслаждавате на изображения и звук от оборудването
на телевизора.
Свързване на оборудване с HDMI жак
HDMI OUT
HDMI кабел
(не е включен
в комплекта)
„PlayStation®3“, Blu-ray Disc™ плейър,
DVD плейър, сателитен тунер, тунер
за кабелна телевизия и др.
Свързване на аудиооборудването
Изход за
адуиосигна
л
Аудио кабел (не е включен
в комплекта)
Смартфон, „Walkman“ или
друго аудиооборудване
Забележка
 Когато свързвате преносим музикален плейър и др. през жака за слушалки към
жака ANALOG IN на системата, регулирайте силата на звука на преносимия
музикален плейър, за да отстраните разликата в силата на звука, когато
превключвате между преносимия музикален плейър и други източници
на входен сигнал.
16BG
Разполагане на системата
Илюстрациите по-долу са примери за това, как да инсталирате
звуковата колона.
Инсталиране на звуковата колона


Инсталиране на звуковата колона
на стена (стр. 18)
Забележки
 Вземете
следните предпазни мерки, когато инсталирате звуковата колона
и събуфера.
 Не блокирайте вентилационните отвори на задния панел.
 Не поставяте звуковата колона и събуфера в метален шкаф.
 Не поставяте предмет, като аквариум, между звуковата колона и събуфера.
 Разположете събуфера близо до звуковата колона в една и съща стая.
 Когато звуковата колона е разположена пред телевизор, може да не
е възможно контролирането му с дистанционното управление на телевизора.
В такъв случай поставете звуковата колона далече от телевизора. Ако все още
не можете да контролирате телевизора с дистанционното управление, задайте
„IR REP“ в менюто AMP на „ON“ (стр. 30).
 Уверете се, че дистанционното управление на телевизора не може да
го контролира, след което задайте „IR REP“ на „ON“. Ако е с настройка „ON“,
когато дистанционното управление може да контролира телевизора, може
да не се постига съответната операция поради смущенията между директната
команда от дистанционното управление и командата през звуковата колона.
продължение
17BG
Първи стъпки
Инсталиране на звуковата колона
на поставка (стр. 18)
Инсталиране на
звуковата колона
на поставка
2
Прикрепете странична
стойка (за поставяне на
устройството, наклонено
нагоре) към всяка от страните.
За инсталиране на звуковата
колона, насочена напред
1
Прикрепете странична стойка
(за поставяне на
устройството, насочено
напред) към всяка
от страните.
Инсталиране на
звуковата колона
на стена
Можете да инсталирате звуковата
колона на стена.
Забележки
 Използвайте
За инсталиране на звуковата
колона, наклонена нагоре
1
Махнете централната стойка.
Централна
стойка
18BG
винтове, които
са подходящи за материала
и здравината на стената. Тъй като
стената от гипсокартон е особено
крехка, закрепете винтовете здрави
към носеща греда на стената.
Инсталирайте звуковата колона
на вертикална, равна и подсилена
област от стената.
 Възложете монтажа на търговец
на Sony или на лицензирани
изпълнители и обърнете специални
внимание на безопасността по време
на монтажа.
 Sony не носи отговорност
за инциденти или щети,
причинени от неправилен монтаж,
недостатъчна здравина на стената,
неправилно поставяне на винтовете
или природно бедствие и т.н.
1
Подгответе винтове (не
са включени в комплекта),
които са подходящи за
отворите на гърба на
звуковата колона.
4
Закачете звуковата колона
върху винтовете.
Подравнете отворите на
гърба на звуковата колона
с винтовете, след което окачете
устройството на 2 винта.
4 мм
Първи стъпки
Повече от 25 мм
5 мм
9 мм
Отвор на гърба на звуковата
колона
2
Затегнете винтовете
към стената.
Винтовете трябва да се подават
6 до 7 мм.
680 мм
6 до 7 мм
3
Махнете централната стойка.
Настройване на
безжичната система
Звуковата колона предава звук
от оборудването към събуфера
чрез безжична комуникация.
1
2
3
Свържете захранващия кабел
на звуковата колона към
електрически контакт.
Свържете захранващия
кабел на събуфера към
електрически контакт.
Индикаторът  на събуфера
светва в червено.
Ако не светне, натиснете
бутона  на събуфера
и изчакайте, докато
индикаторът светне в червено.
Натиснете бутона 
на звуковата колона.
Когато се осъществява
безжична комуникация,
индикаторът  на събуфера
свети в зелено. Ако не светне
в зелено, изпълнете
операциите в „Свързване
на системата (LINK)“ (стр. 31).
19BG
Операции и функции
Управление на
системата чрез
предоставеното
дистанционно
управление
1
2
Включете системата.
Натиснете , за да се покаже
източникът на входен сигнал
на дисплея на предния панел
на звуковата колона.
Източник Оборудване, от което
на входе може да се
н сигнал възпроизвежда
3
TV
Телевизор, свързан към
жака HDMI TV OUT (ARC)
или OPTICAL IN.
HDMI 1
Оборудване, свързано
към жака HDMI IN 1.
HDMI 2
Оборудване, свързано
към жака HDMI IN 2.
HDMI 3
Оборудване, свързано
към жака HDMI IN 3.
ANALOG
Оборудване, свързано
към жака ANALOG IN.
BT AU
Свързано BLUETOOTH
устройство
Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/.
Съвет
 Звукът
може да се възпроизвежда
от високоговорителя на телевизора.
В такъв случай намалете до минимум
силата на звука на високоговорителя
на телевизора.
20BG
Използване на
функцията за
управление за HDMI
С активирането на функцията
за управление за HDMI
(CTRL, стр. 29) и свързване на
оборудване, съвместимо с нея
чрез HDMI кабел, управлението
се улеснява с функциите по-долу.
Изключване на системата
Когато изключите телевизора
чрез бутона за захранване
на дистанционното му управление,
системата и свързаното оборудване
се изключват автоматично.
Контрол на звука,
възпроизвеждан от
системата
Ако включите системата, докато
гледате телевизия, звукът от
телевизора се възпроизвежда от
високоговорителите на системата
автоматично. Силата на звука
на системата се настройва при
регулиране на силата на звука
на телевизора.
Ако звукът от телевизора
е бил възпроизвеждан
от високоговорителите
на системата при последното
изключване на телевизора,
системата се включва
автоматично с повторното
включване на телевизора,
а звукът от него се възпроизвежда
автоматично от високоговорителите
на системата.
Audio Return Channel
(ARC)
Ако телевизорът е съвместим
с технологията Audio Return Channel
(ARC), връзката с HDMI кабел също
изпраща цифров аудиосигнал
от телевизора към системата.
Не е необходимо да правите
отделна аудиовръзка, за да
слушате звука от телевизора
от системата (ARC, стр. 29).
Когато възпроизвеждате
съдържание на оборудване,
свързано към системата чрез HDMI
кабел, свързаният телевизор се
включва автоматично и входният
сигнал от системата се превключва
на съответния HDMI вход.
Забележки
 Горепосочените
функции може не
да работят с някои устройства.
 В зависимост от настройките на
свързаното оборудване функцията
за управление за HDMI може да
не работи правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация
на оборудването.
Оригиналните функции на Sony,
посочени по-долу, могат да се
използват и с продукти, които
са съвместими с „BRAVIA“ Sync.
Пестене на енергия
Ако към системата бъде свързан
телевизор, съвместим с „BRAVIA“
Sync, консумацията на енергия се
намалява в режим на готовност, тъй
като се преустановява предаването
на HDMI сигнал, когато телевизорът
е изключен (P. THRU, стр. 29).
Scene Select
Ако към системата бъде включен
телевизор, съвместим със „Scene
Select“, звуковото поле се променя
автоматично, като се оптимизира
съобразно текущо
възпроизвежданата програма
на свързания телевизор.
Забележки за HDMI
връзките
Използвайте високоскоростен
HDMI кабел. Ако използвате
стандартен HDMI кабел,
е възможно да не се показват
правилно 1080p, Deep или 3D/4K
изображения.
 Препоръчваме да използвате
одобрен за HDMI връзка кабел
или HDMI кабел на Sony.
 Не препоръчваме използването
на кабел за преобразуване
HDMI-DVI.

продължение
21BG
Операции и функции
Възпроизвеждане с едно
докосване
Използване
на функциите
„BRAVIA“ Sync
Проверете настройката на
свързаното оборудване, ако
дадено изображение е с ниско
качество или ако звукът не излиза
от оборудването, свързано чрез
HDMI кабела.
 Аудиосигналите (честота на
семплиране, дължина в битове
и т.н.), предавани от HDMI жак,
може да са потиснати от
свързаното оборудване.
 Звукът може да бъде прекъснат,
когато честотата на семплиране
или броят канали на изходните
аудиосигнали от оборудването,
което възпроизвежда, се сменят.
 Когато свързаното оборудване
не е съвместимо с технологията
за защита на авторските права
(HDCP), изображението и/или
звукът от HDMI TV OUT (ARC) жака
може да са изкривени или да
не се извеждат. В такъв случай
проверете спецификацията
на свързаното оборудване.
 Когато е избрано „TV“ за източника
на входен сигнал на системата,
видеосигналите през един от
HDMI IN жаковете, който е бил
избран предния път, се извеждат
от жака HDMI TV OUT (ARC).
 Тази система поддържа
Deep Color, „x.v.Colour“,
3D и 4K предаване.
 За да гледате 3D изображения,
свържете съвместим с 3D
телевизор и видеооборудване
(Blu-ray Disc плейър, „PlayStation®3“
и др.) към системата чрез
високоскоростни HDMI кабели,
сложете 3D очила и след
това пуснете съвместим
с 3D Blu-ray Disc.
 За да гледате 4K изображения,
телевизорът и плейърът, свързани
към системата, трябва да са
съвместими с тях.

22BG
Задаване на
настройките
за извеждане
на звук от свързаното
оборудване
За да изведете многоканален
цифров звук, проверете
настройката за извеждане
на цифров звук на свързаното
оборудване.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със свързаното
оборудване.
5
Функция BLUETOOTH
Използване на
функцията BLUETOOTH
6
Автоматично сдвояване
1
2
3
4
Поставете тази система
и BLUETOOTH устройството
на 1 метър разстояние.
Натиснете , за да
изберете „BT AU“.
Настройте BLUETOOTH
устройството в режим на
сдвояване.
За подробности
за настройването на
BLUETOOTH устройство
в режим на сдвояване вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с него.
Когато желаните устройства
се покажат в списъка
с BLUETOOTH устройства,
проверете дали „HT-CT660“
е включено.
При някои BLUETOOTH
устройства списъкът може да
не се изведе.
Осъществете BLUETOOTH
връзката отново на
BLUETOOTH устройството.
Когато BLUETOOTH връзката
се осъществи правилно,
светодиодът за осветяване
светва в синьо и информацията
за сдвояването се запазва
в системата.
Относно светодиода
за BLUETOOTH
Светодиодът за осветяване светва
или мига в синьо, за да укаже
състоянието на BLUETOOTH
връзката.
Състояние на
системата
Състояние
на светодиода
По време на
сдвояване с
BLUETOOTH
устройство
Мига бързо
в синьо.
Системата се опитва
да осъществи връзка
с BLUETOOTH
устройство.
Мига в синьо.
Системата е
установила връзка
с BLUETOOTH
устройство
Свети в синьо.
Системата е в режим
на готовност за
BLUETOOTH (когато
е изключена)
Мига бавно
в синьо.
Забележки
 За
подробности за управлението на
свързани устройства, прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с устройствата.
 BLUETOOTH устройствата, които
искате да свържете, трябва да
поддържат A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
продължение
23BG
Функция BLUETOOTH
Ако системата не е сдвоена с нито
едно устройства, трябва да го
направите, за да осъществите
връзка. Изберете „BT AU“
с бутона  на дистанционното
управление, за да влезете
в режима на сдвояване.
Изберете „HT-CT660“
от списъка.
Ако се изисква парола, въведете
„0000“.
 Използвайте BLUETOOTH устройство,
като мобилен телефон с BLUETOOTH,
на лесновидимо в същата стая,
където е поставена звуковата колона.
 Ако се използва Wi-Fi оборудване,
BLUETOOTH комуникацията може
да стане нестабилна. В такъв случай
използвайте BLUETOOTH
устройството възможно най-близо
до звуковата колона.
 Звукът може да е с прекъсвания
поради проблем с BLUETOOTH
устройството.
 След като бъде извършена
операцията по сдвояването, тя не се
налага да се прави отново. Трябва
обаче да повторите сдвояването
в описаните по-долу случаи.
 Информацията за сдвояване
е изтрита при ремонтиране
на системата.
 Трябва да се настрои сдвояване на
10 или повече устройства.
Тази система може да настрои
сдвояване на до 9 устройства.
Ако трябва да се настрои
сдвояване след регистрирането
на 9 устройства, информацията
за сдвояване за устройството,
свързано най-отдавна, се изтрива
и се записва новата информация.
 Историята на свързване с тази
система е изтрита на свързаното
устройство.
 Системата е нулирана до
стойностите по подразбиране.
Ръчно сдвояване
Ако възнамерявате да сдвоите
системата с 2 или повече
BLUETOOTH устройства,
е необходимо ръчно сдвояване.
1
Поставете BLUETOOTH
устройството, което искате да
свържете с тази система, на
разстояние до 1 метър от нея.
24BG
2
3
Натиснете PAIRING
на дистанционното
управление.
Можете вместо това
да натиснете PAIRING
на звуковата колона.
Изпълнете стъпки от 3 до 6
в „Ръчно сдвояване“ (стр. 23).
Забележки
 „Парола“
може да се нарича „Код за
достъп“, „ПИН код“, „ПИН номер“
и др. в зависимост от устройството.
 Състоянието на готовност за
сдвояване на системата се отменя
след около 5 минути. Ако
сдвояването не е успешно,
повторете процедурата от стъпка 1.
 Ако искате да сдвоите няколко
BLUETOOTH устройства, изпълнете
процедурата от стъпка 1 до стъпка 3
поотделно за всяко от тях.
 Ако в системата не е съхранена
информация за сдвояване, тя
автоматично влиза в режим на
сдвояване, когато бъде избран
„BT AU“ за входен сигнал. В такъв
случай режимът на сдвояване не
се отменя автоматично.
Свързване с едно
докосване със
смартфон (NFC)
С докосването на системата
до смартфон, тя се сдвоява
и се свързва с него през BLUETOOTH
и се включва автоматично.
NFC
NFC (Near Field Communication)
е технология, позволяваща
безжична комуникация с малък
обхват между различни устройства,
като мобилните телефони
и IC маркировки. Благодарение
на функцията NFC комуникацията
с данни може да се постигне лесно
с докосването на съответния
символ или на специализирано
място на съвместими
с NFC устройства.
Съвместими смартфони
Смартфони с вградена функция
NFC (Операционна система:
Android 2.3.3 или по-нова версия,
включително Android 3.x)
1
Светодиод за осветяване
Извършете връзката, като
следвате инструкциите
на екрана.
Когато светодиодът за
осветяване (синьо) спре да мига
и остане светнал, системата
е свързана с устройството.
За да я изключите, допрете
отново смартфона до нея.
Съвети
 Ако
2
3
4
Включете системата.
Стартирайте приложението
„NFC Easy Connect“
на смартфон.
Уверете се, че е показан екранът
на приложението.
Допрете знака N на звуковата
колона към смартфона.
Продължавайте да докосвате
звуковата колона със
смартфона, докато
смартфонът не извибрира.
не можете да свържете
системата, опитайте следното:
 стартирайте приложението на
смартфона и го движете бавно
над знака N на звуковата колона;
 ако смартфонът е в калъф,
извадете го от него.
 В зависимост от смартфона,
може да се наложи да изтеглите
„NFC Easy Connect“, за да свързвате
системата със смартфона с едно
докосване. В такъв случай
управлението и спецификациите
може да се различават от описаното
тук. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със смартфона.
Забележка
Приложението може да не е налице
в някои държави и/или региони.
продължение
25BG
Функция BLUETOOTH
Изтеглете и инсталирайте
приложението
„NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ е безплатно
приложение за Android, което
можете да изтеглите от
Google Play. Изтеглете
приложението, като потърсите
„NFC Easy Connect“ или
го отворите с помощта на
следния двуизмерен код.
Може да се бъдат наложени
такси за изтеглянето на
приложението.
Използвайте приложение
за четене на двуизмерен код.
Слушане на музика
с BLUETOOTH връзка
Можете да слушате музика
с поддръжка на защита на
съдържанието с SCMS-T.
Преди да започнете
възпроизвеждането на музика,
проверете следното:
 дали функцията BLUETOOTH
на BLUETOOTH устройството
е активирана;
 дали процедурата по сдвояване
е изпълнена на системата
и на BLUETOOTH устройството.
1
2
3
4
Натиснете , за да
изберете „BT AU“.
Стартирайте BLUETOOTH
връзката от BLUETOOTH
устройството.
Светодиодът за осветяване
светва или мига в синьо, когато
бъде осъществена BLUETOOTH
връзка.
Стартирайте
възпроизвеждането на
BLUETOOTH устройството.
За подробности за
управлението вижте
„Управление на BLUETOOTH
устройство“ (стр. 14).
Регулирайте силата на звука.
Задайте силата на звука
на BLUETOOTH устройството
на умерено ниво
и натиснете  +/.
Съвети
 Можете
да регулирате силната на
звука на системата чрез BLUETOOTH
устройство, поддържащо AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile)
VOLUME UP/DOWN. За подробности
26BG
прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с устройството.
 Възможно е да не можете да
регулирате силата на звука
в зависимост от устройството.
Забележки
 Ако
изходното устройство има
функция за усилване на басите или за
еквалайзер, изключете ги. Ако тези
функции са включени, звукът може
да е изкривен.
 В следните случай ще се наложи
да осъществите BLUETOOTH
връзката отново:
 захранването на системата
не е включено;
 захранването на BLUETOOTH
устройството не е включено
или функцията BLUETOOTH
е изключена;
 BLUETOOTH връзката
не е установена.
 Ако се възпроизвежда от повече
от едно от устройствата, сдвоени
със системата, звук се чува само
от едно от тях.
Завършване
на BLUETOOTH връзката
Прекратете BLUETOOTH връзката
чрез едно от действията, посочени
по-долу.
 Прекратете връзката от
BLUETOOTH устройството.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с устройството.
 Изключете BLUETOOTH
устройството.
 Изключете системата.
Налични звукови полета
Функция за съраунд
Слушане на съраунд
ефекта
Тази система може да
възпроизвежда многоканален
съраунд звук. Може да изберете
някое от оптимизираните
предварително програмирани
звукови полета на системата.
Ефект
STD
(Стандарт)
Подхожда за различни
източници.
MOVIE
Възпроизвежда мощен
и реалистичен звук
и ясен диалог.
DRAMA
Възпроизвежда
ясен диалог при
телевизионни драми.
NEWS
Възпроизвежда ясен
говор при новинарски
емисии.
SPORTS
Възпроизвежда ясно
дикторски текст, като
добавя вълнуващ
съраунд звуков ефект,
а звукът е мощен и
реалистичен.
GAME
Възпроизвежда мощен
и реалистичен звук,
подходящ за видео игри.
MUSIC
Подходящо е за
музикални програми или
музикални видеоклипове
на Blu-ray Disc/DVD
дискове.
P.AUDIO
(Portable
audio)
Подходящо е за
музикални програми
или преносим музикален
плейър.
STEREO
Подходящо за музикални
компактдискове.
SOUND
FIELD
Изберете звуково поле,
като натиснете бутоните
SOUND FIELD +/ или бутона
SOUND FIELD за желаното
от Вас звуково поле.
Избраното звуково поле с показва
дисплея на звуковата колона.
Настройката по подразбиране
за функцията за звуково поле
на системата е „P.AUDIO“, когато
е избрано „ANALOG“ или „BT AU“,
и „STD“, когато е избран друг тип
входен сигнал.
Съвет
 Можете
да настроите различно
звуково поле за всеки източник
на входен сигнал.
27BG
Функция за съраунд
SOUND FI
ELD +/
Звуково
поле
Разширени настройки
Настройки и корекции чрез менюто AMP
Използване на менюто AMP
Можете да настроите елементите по-долу с AMP MENU на дистанционното
управление.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Настройките Ви се запазват дори ако изключите захранващия кабел.
1
2
3
Натиснете AMP MENU, за да включите менюто AMP.
Натиснете  (return)/  (избиране)/ (продължаване)
неколкократно, за да изберете елемента, и натиснете
за да изберете настройката.
,
Натиснете AMP MENU, за да изключите менюто AMP.
Списък на менюто
Елементи от менюто
LEVEL
VOICE
Функция
Регулира се нивото на гласа.
 Обхватът на параметрите е от „6“ до „+6“ с нарастване
от 1 стъпка.
SW LVL
Регулира се нивото на събуфера.
 Обхватът на параметрите е от „6“ до „+6“ с нарастване
от 1 стъпка.
DRC
Полезно е за гледане на филми при слаба сила на звука.
(DYNAMIC RANGE DRC важи за Dolby Digital източници.
CONTROL)
 ON: Компресира звук в съответствие с информацията
в съдържанието.
 AUTO: Компрезира звук в Dolby TrueHD автоматично.
 OFF: Звукът не се компресира.
TONE
BASS
TREBLE
Регулира се нивото на басите.
 Обхватът на параметрите е от „6“ до „+6“ с нарастване
от 1 стъпка.
Регулира се нивото на високите честоти.
 Обхватът на параметрите е от „6“ до „+6“ с нарастване
от 1 стъпка.
28BG
Елементи от менюто
AUDIO
SYNC
(AV SYNC)
Функция
Можете да забавите звука чрез тази функция,
когато изображението е по-бавно от звука.
 ON: Коригира се разликата между картината и звука.
 OFF: Без коригиране.
DUAL
(DUAL MONO)
Можете да слушате звук от мултиплексни програми,
когато системата получава Dolby Digital сигнал от
мултиплексна програма.
 M/S: Основният звук се извежда от левия
високоговорител, а второстепенният — от десния
високоговорител.
 MAIN: Възпроизвежда се само основният канал.
 SUB: Възпроизвежда се само второстепенният канал.
NIGHT
С тази функция можете да слушате звукови ефекти и да
чувате диалога ясно дори и при слаба сила на звука.
 ON: Включва функцията „NIGHT“.
 OFF: Изключва функцията.
AAV
Полезно е когато има внезапни промени в силата на
(ADVANCED AUTO звука, като например, когато нивото на звука в реклами
VOLUME)
е по-силно от това на програмата.
 ON: Включва функцията „AAV“.
 OFF: Изключва функцията.
CTRL
(CONTROL FOR
HDMI)
 ON: Включва функцията за управление за HDMI.
 OFF: Изключва функцията. Изберете тази настройка,
P. THRU*
(PASS THROUGH)
 AUTO: Когато телевизорът е включен, а системата
ARC*
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
 ON: Изберете тази настройка, когато свързвате
когато искате да свържете оборудване, което не
е съвместимо с „BRAVIA“ Sync, или което не е снабдено
с HDMI жакове и т.н.
е в режим на готовност, тя непрекъснато извежда
HDMI сигнали от HDMI OUT TV (ARC) жака си. Тази
настройка пести електроенергия в режим на готовност
в сравнение с настройката „ON“.
 ON: Когато системата е в режим на готовност, тя винаги
пропуска HDMI сигнали.
системата към телевизор, който е съвместим
с технологията Audio Return Channel (ARC),
и слушате цифров звук през HDMI кабел.
 OFF: Изберете тази настройка, когато свързвате
системата към телевизор и слушате цифров звук
през цифров оптичен кабел.
* Елементи, показвани само когато „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“
е с настройка „ON“.
продължение
29BG
Разширени настройки
HDMI
Елементи от менюто
Функция
SET BT
Когато системата има информация за сдвояване, тя
е в режим на готовност на BLUETOOTH дори когато
е изключена.
 ON: Режим на готовност на BLUETOOTH е активиран.
Светодиодът за осветяване мига в синьо бавно, когато
системата е изключена.
 OFF: Режим на готовност на BLUETOOTH е деактивиран.
BT.STBY
(BT STANDBY)
Забележки
 Ако системата няма информация за сдвояване,
режимът на готовност на BLUETOOTH не може да
бъде зададен.
 По време на режим на готовност на BLUETOOTH
консумацията на електроенергия в режим на готовност
се увеличава.
SYSTEM
WS
30BG
AAC
Задава дали системата да използва AAC през
BLUETOOTH, или не. Този елемент се показва само когато
системата не е свързана с BLUETOOTH устройство.
 ON: Използва AAC.
 OFF: Не използва AAC.
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Можете да намалите консумацията на електроенергия.
Звуковата колона влиза в режим на готовност
автоматично, когато не я използвате в продължение
на около 30 минути и ако не получава входен сигнал.
 ON: Включва функцията „A. STBY“.
 OFF: Изключва функцията.
IR REP
Ако с дистанционното управление на телевизор не може
да се контролира телевизорът, звуковата колона може
да препрати сигнала от дистанционното управление
към телевизора, за да може да се контролира.
 ON: Функцията за препращане е активирана.
 OFF: Функцията за препращане е деактивирана.
VER
Текущата информация за версията на фърмуера
се показва дисплея на предния панел.
LINK
Използвайте този елемент, когато искате да активирате
безжичното предаване (стр. 31).
RF CHK
Указва дали в системата е активирано безжичното
предаване, или не.
 RF OK: Безжичното предаване е възможно.
 RF NG: Безжичното предаване не е възможно.
Свързване
на системата (LINK)
Можете да свържете звуковата
колона и събуфера отново,
за да позволите безжично
предаване между тях.
1
2
3
5
6
Изберете „WS“ с  
(избиране), след което
натиснете
или
 (продължаване).
Изберете „LINK“, след
което натиснете
или
 (продължаване.
Разширени настройки
4
Натиснете AMP MENU.
Показва се „START“, след
което натиснете
.
Показва се „SEARCH“ и звуковата
колона търси за оборудване,
което да може да се използва
с Link. Продължете към
следващата стъпка с 1 минути.
За да прекратите функцията Link
по време на търсене на
оборудване, натиснете .
Натиснете LINK на гърба
на събуфера с върха
на писалка и др.
Индикаторът  на събуфера
светва в зелено. На дисплея на
предния панел се показва „OK“.
Ако се покаже „FAILED“,
проверете и се уверете,
че събуферът е включен,
и изпълнете процедурата
отново, като започнете
със стъпка 1.
Натиснете AMP MENU.
Менюто AMP се изключва.
31BG
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Ако имате някои от следните
затруднения, докато използвате
системата, използвайте това
ръководство за отстраняване на
неизправности, за да ги разрешите,
преди да го изпратите за ремонт.
Ако проблемът продължи, се
консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
POWER
Системата не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел е свързан здраво.
Системата се изключва
автоматично.
 Функцията „A. STBY“ работи
(стр. 30).
SOUND
Не се възпроизвежда Dolby Digital
или DTS многоканален звук.
 Проверете настройката за звука
на формата Dolby Digital или DTS
на Blu-ray Disc плейър, DVD
плейър и др., свързан към
системата.
Не може да бъде постигнат
съраунд ефект.
 В зависимост от входния сигнал
и настройката за звуковото поле,
обработката на съраунд звука
може да не работи ефективно
(стр. 27). Съраунд ефектът може
да е едва доловим в зависимост
от програмата или диска.
 Ако свържете Blu-ray Disc плейър
или DVD плейър, съвместими с
32BG
функцията за съраунд ефект,
съраунд ефектът на системата
може да не работи. В такъв
случай изключете функцията
за съраунд ефект на свързаното
оборудване. За подробности
прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени
със свързаното оборудване.
Системата не извежда звук
от телевизора.
 Проверете връзката на цифровия
оптичен кабел или аудио
кабелът, свързан към системата
и телевизора (стр. 15).
 Проверете извеждането на звук
от телевизора.
 Ако телевизорът не е съвместим
с технологията Audio Return
Channel (ARC), свържете
цифровия оптичен кабел освен
HDMI кабела (стр. 15), за да
извеждате звук.
Звукът се извежда както от
системата, така и от телевизора.
 Изключете звука от системата
или от телевизора.
Звукът изостава от
телевизионното изображение.
 Задайте „SYNC“ на „OFF“,
ако „SYNC“ е с настройка „ON“
(стр. 29).
От системата не се чува звук или
се чува само много слаб звук
от свързаното оборудване.
 Натиснете  + и проверете
нивото на силата на звука.
 Натиснете  или  +, за
да отмените функцията
за заглушаване.
 Проверете дали източникът
на входен сигнал е правилно
избран.
 Проверете дали всички кабели
на системата и свързаното
оборудване са вкарани докрай.
BLUETOOTH
Няма звук.
 Уверете се, че тази система
не е прекалено далече от
BLUETOOTH устройството
и че не възникват смущения
от Wi-Fi мрежа, друго безжично
устройство с честота 2,4 GHz
или микровълнова фурна.
 Проверете дали BLUETOOTH
връзката между тази система
и BLUETOOTH устройството
е извършена правилно.
 Сдвоете тази система
и BLUETOOTH устройството
отново.
Не може да се извърши
сдвояване.
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
BLUETOOTH връзката не може
да се извърши.
 Уверете се, че BLUETOOTH
устройството, което искате
да свържете, е включено
и че функцията BLUETOOTH
е активирана.
 BLUETOOTH връзката
е прекъснала. Осъществете
BLUETOOTH връзката отново.
BLUETOOTH устройствата
не могат да се контролират
с дистанционното управление
на системата.
 Управлявайте самото BLUETOOTH
устройство.
БЕЗЖИЧЕН ЗВУК
Безжичното предаване не
е активирано или няма звук
от събуфера.
 Проверете състоянието на
индикатора  на събуфера.
 Изключен:
 Проверете дали
захранващият кабел на
събуфера е свързан здраво.
 Включете събуфера, като
натиснете  върху него.
 Мига в червено:
 Натиснете , за да
изключите събуфера,
и проверете дали нещо
не блокира вентилационните
му отвори.
продължение
33BG
Допълнителна информация
Звукът прекъсва или разстоянието
за комуникация е малко.
 Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, като например Wi-Fi
мрежа, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
фурна, преместете тази система
на разстояние от тези източници.
 Отстранете всякакви препятствия
между тази система и BLUETOOTH
устройството или преместете
системата далече от
препятствието.
 Разположете тази система
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо.
 Сменете разположението
на системата.
 Сменете разположението
на BLUETOOTH устройството.
 Променете Wi-Fi честотата на
Wi-Fi рутера, компютъра и т.н.
до лента от 5 GHz.
Звукът не е синхронизиран
с изображението.
 Когато гледате филми, може
да чувате звук, който е с малко
забавяне спрямо картината.
 Мига в зелено бавно или свети
в червено:
 Преместете събуфера така,
че индикаторът  да светне
в зелено.
 Проверете състоянието
на безжичното предаване
(стр. 30).
 Настройте безжичното
предаване (стр. 31).
 Мига бързо в зелено:
 Консултирайте се
с най-близкия търговец
на Sony.
Звукът прекъсва или има шум.
 Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, като например Wi-Fi
мрежа или микровълнова фурна,
преместете тази система на
разстояние от тези източници.
 Отстранете всякакви препятствия
между звуковата колона
и събуфера или преместете
системата далече
от препятствието.
 Разположете звуковата колона
и събуфера възможно най-близо.
 Променете Wi-Fi честотата
на Wi-Fi рутера, компютъра и т.н.
до лента от 5 GHz.
ДРУГИ
Дистанционното управление не
работи.
 Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление
на системата.
 Отстранете всички препятствия
между дистанционното
управление и системата.
 Сменете двете батерии
в дистанционното управление
с нови, ако са слаби.
 Уверете се, че сте избрали
правилния входен сигнал
на дистанционното управление.
34BG
Функцията за управление за HDMI
не работи правилно.
 Проверете HDMI връзката
(стр. 15).
 Настройте функцията
за управление за HDMI
на телевизора.
 Уверете се, че свързаното
оборудване е съвместимо
с „BRAVIA“ Sync.
 Проверете настройките
за управление за HDMI
на свързаното оборудване.
Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
със свързаното оборудване.
 Ако включите/изключите
захранващия кабел, изчакайте
поне 15 секунди, преди
да започнете да работите
със системата.
 Ако свържете аудио изхода на
видеооборудването и системата
с кабел, който не е HDMI, не може
да се възпроизвежда звук поради
„BRAVIA“ Sync. В такъв случай
задайте „CTRL“ на „OFF“ (стр. 29)
или свържете изходния аудиожак
директно към телевизора вместо
към системата.
На дисплея на предния панел
се показва „PROTECT“.
 Натиснете , за да изключите
системата. След като „STBY“
изчезне, изключете захранващия
кабел и след това проверете дали
нещо не блокира
вентилационните отвори
на системата.
RESET
Ако системата все още не работи
правилно, нулирайте системата
по следния начин:
1
2
3
4
Натиснете , за да включите
звуковата колона.
Натиснете , докато
държите натиснати INPUT
и VOL  на звуковата колона.
Когато на дисплея на предния
панел се покаже „RESET“,
отпуснете бутоните.
Изключете захранващия
кабел.
Менюто AMP, звуковото поле
и др. се връщат до настройките
си по подразбиране.
Допълнителна информация
35BG
Спецификации
Формати, поддържани от тази система
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Линеен PCM 2 канала, 48 kHz или по-малко
Линеен PCM максимално 7.1 канала 192 kHz или по-малко*
* Тези формати могат да се възпроизвеждат само при HDMI връзка.
HDMI
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
3D
Файл
2D
Опаковане
на кадри
Формат единдо-друг
(половина)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz




3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz




3840 × 2160p @ 25 Hz




3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




36BG
Над/под
(отгоре
и отдолу)
Звукова колона (SA-CT660)
Секция на усилвателя
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л + Преден Д: 50 W + 50 W
(при 3 ома, 1 kHz, 1 % ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
Преден Л/Преден Д: 100 W
(на канал при 3 ома, 1 kHz)
Входове
HDMI IN 1/2/3
ANALOG IN
OPTICAL IN
Изход
HDMI TV OUT (ARC)
Секция BLUETOOTH
Преден високоговорител
Система от високоговорители
2-посочна система от
високоговорители, акустична
суспензия
Високоговорител
Уфер: 50 мм × 90 мм, коничен
Пищялка: 20 мм, балансиран
възбудител
Номинален импенданс
3 ома
Обща информация
Изисквания за захранването
220 V — 240 V променлив ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено състояние: 34 W
„Control for HDMI“ е изключена
(режима на готовност: 0,3 W
или по-малко
Режим на готовност на
BLUETOOTH: 0,5 W или по-малко
Размери (приблиз.)
1030 мм × 109 мм × 94 мм
(със стойки)
1030 мм × 95 мм × 107 мм
(без стойки)
Тегло (приблиз.)
3,5 кг
Събуфер (SA-WCT660)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
130 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)
Система от високоговорители
Събуфер, басрефлексен
Високоговорител
160 мм, коничен
Номинален импенданс
4 ома
продължение
37BG
Допълнителна информация
Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация
версия 3.0
Изход
BLUETOOTH спецификация клас
на мощност 2
Максимален обхват на комуникация
Зрителна линия приблиз. 10 м1)
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz —
2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддържани кодеци3) SBC4), AAC5)
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz — 20 000 Hz (Честота
на семплиране 44,1 kHz)
1) Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около
микровълнова фурна, статично
електричество, безжичен телефон,
чувствителност на приемане,
операционна система, софтуерно
приложение и др.
2) Стандартните BLUETOOTH профили
указват целта на BLUETOOTH
комуникацията между
устройствата.
3) Кодек: Формат на компресия
и преобразуване на аудиосигнал
4) Сублентов кодек
5) Разширено аудио кодиране
Изисквания за захранването
220 V — 240 V променлив ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено състояние: 30 W
Режим на готовност: 0,5 W
или по-малко
Размери (приблиз.)
271 мм × 404 мм × 271 мм
(ш × в × д)
Тегло (приблиз.)
8,6 кг
Безжичен предавател/
приемник
Система за комуникация
Безжичен звук спецификация
версия 2.0
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz —
2,4835 GHz)
Метод на модулация
Pi/4 DQPSK
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
 Консумация
на електроенергия
в режим на готовност: 0,3 W
или по-малко (звукова колона),
0,5 W или по-малко (събуфер)
 Повече от 85 % от ефективността
на мощността на блока на
усилвателя се постига с пълния
цифров усилвател, S-Master.
38BG
Индекс
Символи
 11
 13
 11, 13
A–Z
Звуково поле 27
И
Инсталиране 17
М
Меню AMP 28
Р
Разполагане на системата 17
С
Свързване
DVD плейър 15
Телевизор 15
Цифров оптичен кабел 15
Допълнителна информация
A. STBY 30
AAC 30
AAV 29
ARC 29
BASS 28
BLUETOOTH 6, 23
BT.STBY 30
CTRL 29
DRC 28
DUAL 29
IR REP 30
LINK 31
NIGHT 29
P. THRU 29
PROTECT 34
Reset 35
RF CHK 30
SW LVL 28
SYNC 29
TREBLE 28
VER 30
VOICE 28
З
Б
Безжична система 19
Д
Дисплей на предния панел 12
Дистанционно управление
подготовка 9
управление 13
39BG
4-452-002-21(5) (BG)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising