Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1-канална компактна тонколона с Wi-Fi/Bluetooth® технология Инструкции за експлоатация

Лентова тонколона
Ръководство за стартиране
HT-ST9
Съдържание
Настройка
1 Съдържание на комплекта
2Монтиране
3 Свързване на телевизор
4 Свързване на други устройства
5 Включване на системата
6 Извършване на „Лесна настройка“
7 Слушане на звук
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моля вижте предоставените Инструкции за
експлоатация за подробности относно мрежовата
връзка, функцията NFC и други функции.
Sound Bar
Инструкции за експлоатация
3
Настройка
1 Съдържание на комплекта Лентова тонколона (1)
Решетка (1)
Събуфер (1)
Дистанционно
управление (1)
Батерии R03
(размер AAA) (2)
Sound Bar
Цифров оптичен кабел
за телевизор (1)
Стойки* (2) и винтове* (2)
*Вижте Инструкциите за експлоатация за това
как се използват тези елементи.
Подготовка на дистанционното управление
4
Ръководство за стартиране
(тази книжка) (1)
Инструкции за
експлоатация (1)
Настройка
2 Монтиране За да инсталирате лентовата
тонколона на стена
Вижте предоставените Инструкции
за експлоатация.
За да поставите решетката
Вижте предоставените Инструкции
за експлоатация.
Забележка
Монтирайте лентовата тонколона по начин, който предотвратява докосването на модула
с високоговорители на предната й част.
5
Настройка
3 Свързване на телевизор Обозначен ли е входният HDMI извод на телевизора
ви с „ARC“?
Когато телевизорът ви не е обозначен
с „ARC“
Оптичен цифров кабел*1
HDMI кабел
(високоскоростен тип) *2
*1Включен в комплекта.
*2Не е включен в комплекта.
6
НЕ
ДА
Съвет
•• Когато друго устройство е свързано към телевизора, изключете устройството от него и го
свържете към лентовата тонколона (стр. 8).
•• За да се насладите на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия
с HDCP 2.2 HDMI жак. За подробности вижте „Гледане на защитено с авторски права
4K съдържание“ в предоставените Инструкции за експлоатация.
Когато телевизорът ви е обозначен с „ARC“
HDMI кабел
(високоскоростен тип) *2
*2Не е включен в комплекта.
7
Настройка
4 Свързване на други устройства Свързване на Blu-ray Disc™ плейър, кабелен или сателитен приемник и др.
Blu-ray Disc плейър,
кабелен или сателитен
приемник и др.
HDMI кабел
(високоскоростен тип) *2
*2Не е включен в комплекта.
Когато друго устройство е свързано към телевизора, изключете устройството от него и го свържете към лентовата тонколона.
Съвет
8
За да се насладите на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия с HDCP 2.2 HDMI жак. За подробности вижте
„Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание“ в предоставените Инструкции за експлоатация.
Настройка
5 Включване на системата Индикатор
Вкл./в готовност
1 Свържете захранващите кабели на лентовата тонколона и събуфера.
2 Включете телевизора.
3 Натиснете бутона  (включено/в готовност) на лентовата тонколона.
Дисплеят светва.
4 Проверете дали индикаторът „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено.
Ако не, безжичното предаване не е активирано.
Вижте „Не се чува звук от събуфера“ в „Отстраняване на неизправности“ в предоставените инструкции за експлоатация.
5 Включете свързаното устройство.
9
Настройка
6 Извършване на „Лесна настройка“ ,
HOME
1 Натиснете HOME на дистанционното управление на тази система.
Показва се екрана [Easy Setup].
Ако екранът [Easy Setup] не се покаже
Като използвате дистанционното управление на телевизора, превключете настройката за вход на телевизора на тази за входния HDMI жак, към който
е свързана системата.
2Натиснете ///, за да изберете елемент, след което натиснете , за да извършите Лесна настройка.
3 След като се покаже [Easy Initial Settings are complete.], изберете [Finish].
Показва се началното меню.
Съвет
10
•• Екранните инструкции се показват на езика, избран в тази стъпка.
•• Можете също да изберете [Easy Setup] от [Setup] от началното меню.
Настройка
7 Слушане на звук INPUT
,
HOME
 +−
Слушане на аудио от телевизора
1 Изберете желаната програма чрез дистанционното управление
на телевизора.
Екранът превключва на телевизионно предаване и звукът
от телевизора се извежда от системата.
Регулирайте силата на звука, като натиснете  +/−
на дистанционното управление на системата.
Ако звукът от телевизора не се извежда от системата
За да се насладите на друго входящо устройство
освен телевизора
1 Натиснете HOME на дистанционното управление на системата.
Показва се началното меню.
2Натиснете ///, за да изберете желания вход.
Можете да изберете входовете по-долу.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]
Натиснете неколкократно INPUT на дистанционното управление
на системата, докато се покаже [TV] на дисплея на предния панел
на лентовата тонколона.
11
© 2015 Sony Corporation
4-558-496-22(2) (BG)
Download PDF

advertising