Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1-канална компактна тонколона с Wi-Fi/Bluetooth® технология Кратко ръководство за работа и настройка

Лентова тонколона
Ръководство за стартиране
HT-ST9
Съдържание
Настройка
1 Съдържание на комплекта
2Монтиране
3 Свързване на телевизор
4 Свързване на други устройства
5 Включване на системата
6 Извършване на „Лесна настройка“
7 Слушане на звука
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моля вижте предоставените Инструкции за
експлоатация за подробности относно мрежовата
връзка, функцията NFC и други функции.
Sound Bar
Инструкции за експлоатация
3
Настройка
1 Съдържание на комплекта Лентова тонколона (1)
Решетка (1)
Събуфер (1)
Дистанционно
управление (1)
Батерии R03
(размер AAA) (2)
Sound Bar
Цифров оптичен кабел
за телевизор (1)
Стойки* (2) и винтове* (2)
*Вижте Инструкциите за експлоатация
за това как се използват тези елементи.
Подготовка на дистанционното управление
4
Ръководство за стартиране
(този документ) (1)
Инструкции за
експлоатация (1)
2 Монтиране За да инсталирате лентовата
тонколона на стена
Вижте предоставените Инструкции
за експлоатация.
За да поставите решетката
Вижте предоставените Инструкции
за експлоатация.
Забележка Монтирайте лентовата тонколона по начин, който
предотвратява докосването на модула с високоговорители
на предната й част.
5
Настройка
3 Свързване на телевизор Маркиран ли е входният HDMI извод на телевизора ви с „ARC“?
Когато телевизорът ви не е маркиран
с „ARC“
Цифров оптичен кабел*1
HDMI кабел
(високоскоростен тип)*2
*1Включен в комплекта.
*2Не е включен в комплекта.
6
НЕ
ДА
Когато телевизорът ви е маркиран с „ARC“
HDMI кабел
(високоскоростен тип)*2
*2Не е включен в комплекта.
Съвет За да се насладите на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия с HDCP 2.2 HDMI жак.
За подробности вижте „Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание“ в предоставените Инструкции
за експлоатация.
7
Настройка/конфигурация
4 Свързване на други устройства Свързване на Blu-ray Disc™ плейър, кабелен или сателитен приемник и др.
Blu-ray Disc плейър,
кабелен или сателитен
приемник и др.
HDMI кабел
(високоскоростен тип)*2
*2Не е включен в комплекта.
Когато друго устройство е свързано към телевизора, изключете устройството от него и го свържете към
лентовата тонколона.
Съвет За да се насладите на защитено с авторски права 4K съдържание, свържете съвместимия с HDCP 2.2 HDMI жак.
За подробности вижте „Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание“ в предоставените Инструкции
за експлоатация.
8
5 Включване на системата Индикатор
включено/
в готовност
1 Свържете захранващите кабели.
2 Натиснете бутона  (включено/в готовност) на лентовата тонколона.
Дисплеят светва.
3 Проверете дали индикаторът „Включено/в готовност“ на събуфера свети в зелено.
Ако не, безжичното предаване не е активирано.
Вижте „Не се чува звук от събуфера.“ от „Отстраняване на неизправности“ в предоставените
Инструкции за експлоатация.
4 Включете свързаното устройство.
9
Настройка
6 Извършване на „Лесна настройка“ ,
HOME
1 Включете телевизора.
2 Превключете настройката за вход на телевизора на входния HDMI жак, към който е включен
HDMI кабела, когато свързвате системата към телевизора.
3 Натиснете HOME на дистанционното управление на тази система.
4Натиснете /, за да изберете [OK], след това натиснете , за да извършите „Лесна настройка“.
5Натиснете ///, за да изберете елемент, след това натиснете , както е представено
на телевизионния екран.
6 След като на телевизионния екран се покаже [Easy Initial Settings are complete.], изберете [Finish].
Лентовата тонколона е готова за употреба.
Съвет Екранните инструкции се показват на езика, избран в тази стъпка.
10
7 Слушане на звука INPUT
,
HOME
 +−
Слушане на звука на телевизор
1 Натиснете HOME.
2Натиснете ///, за да изберете [TV], след това натиснете
Можете да използвате и бутона INPUT.
3 Натиснете бутона  +/−, за да регулирате силата на звука.
.
За да се насладите на друго входящо устройство освен телевизора
Натиснете ///, за да изберете желания вход.
Можете да изберете следните входове.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]
Съвет Екранните инструкции се показват на езика, избран в „6 Извършване на „Лесна настройка““.
Настройката е завършена! Насладете се!
11
© 2015 Sony Corporation
4-558-496-21(1) (BG)
Download PDF

advertising