Sony | HT-CT260H | Sony HT-CT260H Инструкции за експлоатация

4-463-522-21(3) (BG)
Система за
домашно кино
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Операции и функции
Функция BLUETOOTH
Функция за съраунд
Разширени настройки
Допълнителна
информация
HT-CT260H
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворени пространства, като
например полица за книги
или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници
на пламък (например запалени
свещи).
За да намалите риска от пожар или
токов удар, избягвайте капене или
разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Съобщение за
потребителите: Следната
информация е приложима
само за оборудване,
продавано в държави,
прилагащи директивите
на ЕС.
Този продукт е произведен от или
от името на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитванията
относно съответствието на продукта,
базирано на законодателството
на Европейския съюз, трябва
да бъдат отправяни към
упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси, свързани с обслужването
или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване
или гаранция.
Уредът не е изключен от
електрическата мрежа, докато
е свързан към електрически контакт,
дори и самият уред да е изключен.
Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда
от електрическата мрежа, включете
го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете
щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като слънце
и огън.
За употреба само на закрито.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели
и конектори за свързване на
хостващите компютри и/или
периферни устройства.
2BG
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства
на основните изисквания
и другите съответни разпоредби
на Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това оборудване е изпробвано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг
от 3 метра.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите
от Европейския
съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това
той трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите
правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на този
продукт. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне
на използвани
батерии
(приложимо
за държавите
от Европейския
съюз и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Само за
Европа
Този символ върху батерията
или опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи
за живак (Hg) или олово (Pb)
са добавени, ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо
изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния
му цикъл в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
продължение
3BG
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
закупили продукта.
Предпазни мерки
За безопасност
 Ако
в системата попадне твърд
предмет или се излее течност,
изключете я от електрическата
мрежа и я предайте за проверка
на квалифициран персонал, преди
да я използвате отново.
 Не се качвайте върху звуковата
колона или събуфера, тъй като
може да паднете и да се нараните
или да причините повреда
на системата.
За източници на захранване
 Преди
работа със системата
проверете дали работното
напрежение съвпада с това
на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на звуковата
колона.
 Ако няма да използвате системата
дълго време, я изключете от стенния
контакт (електрическата мрежа).
За да изключите кабела за
променливотоково захранване,
хванете щепсела. Никога
не дърпайте кабела.
4BG
 Единият шип на щепсела е по-широк
от другия от съображения за
сигурност и се включва в контакта
само по един-единствен начин.
Ако не можете да вкарате докрай
щепсела в контакта, свържете се
с търговеца, от когото сте закупили
оборудването.
 Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
При повишена температура
Въпреки че системата загрява
по време на работа, това не
е неизправност. Ако използвате
тази система продължително
и често, температурата в задната
и долната част на уреда се
повишава значително.
За да избегнете изгаряне,
не докосвайте системата.
При поставяне
 Поставете
системата на място
с подходяща вентилация, за
да предотвратите повишаване
на температурата и да удължите
живота й.
 Не поставяйте системата близо до
източници на висока температура
или на място с пряка слънчева
светлина, запрашеност или
механични вибрации.
 Не слагайте върху задната част
на звуковата колона нищо,
което може да блокира
вентилационните отвори
и да предизвика повреда.
 Ако системата се използва заедно
с телевизор, видеомагнетофон или
магнетофон, може да се появи шум,
както и да се влоши качеството на
картината. В такъв случай поставете
системата далече от тези уреди.
 Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхности, които
са били специално обработени
(с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като
това може да доведе до поява на
петна или обезцветяване на
повърхността.
 Старайте се да избягвате всякакви
възможни повреди по ъглите на
звуковата колона или събуфера.
При работа
Преди да свържете друго оборудване,
се уверете, че сте изключили
системата и сте извадили
захранващия кабел от контакта.
Ако забележите нередности
в цветовете на телевизионен
екран наблизо
Нередности в цветовете може да
се наблюдават при определени
видове телевизори.
Ако забележите нередност
в цветовете...
Изключете телевизора и го включете
отново след 15 до 30 минути.
Ако отново забележите
нередност в цветовете...
Поставете системата на по-голямо
разстояние от телевизора.
При почистване
Почиствайте системата с мека суха
кърпа. Не използвайте никакви
видове абразивни подложки,
почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Авторски права
Тази система включва Dolby* Digital
и DTS** Digital Surround System
* Произведено по лиценз
на Dolby Laboratories.
Dolby и символът „двойно D“
са търговски марки на
Dolby Laboratories.
** Произведено по лиценз според
номера на патенти в САЩ:
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
и други издадени и предстоящи
патенти в САЩ и по света. DTS,
символът, както и DTS и символът
заедно са регистрирани търговски
марки, като DTS Digital Surround
и логотипите на DTS са търговски
марки на DTS, Inc.
Продуктът включва софтуер.
© DTS, Inc.
Всички права запазени.
Логотипите BLUETOOTH®
и маркировката с тази дума са
регистрирани търговски марки,
притежавани от Bluetooth SIG, Inc.,
и използването им от Sony Corporation
е по лиценз.
Тази система е снабдена
с технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът
HDMI, са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
„x.v.Colour“ и логотипът „x.v.Colour“ са
търговски марки на Sony Corporation.
„WALKMAN“ и логотипът „WALKMAN“
са регистрирани търговски марки на
Sony Corporation.
продължение
5BG
„PlayStation®“ е регистрирана
търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
Останалите търговски марки и
търговски имена са собственост на
съответните им притежатели.
Безжична технология
BLUETOOTH
Поддържана версия на
BLUETOOTH и профили
Профилът се отнася за стандартен
набор от възможности за различни
BLUETOOTH продукти. Вижте
„Спецификации“ (стр. 34) за
версията на BLUETOOTH
и профилите, поддържани
от тази система.
Забележки
 За
да използвате функцията
BLUETOOTH, BLUETOOTH
устройството, което искате да
свържете, трябва да поддържа
същия профил като тази система.
Дори ако BLUETOOTH устройството
поддържа същия профил, функциите
може да се различават поради
спецификациите му.
 Възпроизвеждането на звук на тази
система може да бъде забавено от
BLUETOOTH устройството поради
характеристиките на безжичната
технология BLUETOOTH.
6BG
Ефективен обхват
на комуникация
BLUETOOTH устройствата трябва
да се използват в рамките на около
10 метра (разстояние без
препятствия) едно от друго.
Ефективният обхват на
комуникация може да е по-малък
при следните условия:
 когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка има човек,
метален предмет, стена или
друго препятствие;
 места, на които има безжична
LAN мрежа;
 около микровълнови фурни,
докато се използват;
 места, на които възникват
електромагнитни вълни.
Въздействия на други
устройства
BLUETOOTH устройствата
и безжичната LAN връзка
(IEEE 802.11b/g) използват една
и съща честотна лента (2,4 GHz).
При използване на BLUETOOTH
устройство близо до такова
с безжична LAN връзка може да
възникнат електромагнитни
смущения.
Това може да доведе до по-ниски
скорости на прехвърляне на данни,
шум или невъзможност за връзка.
Ако това се случи, опитайте
следните начини за отстраняване
на проблема:
 опитайте да свържете тази
система и мобилен телефон
с BLUETOOTH или BLUETOOTH
устройство, когато сте на поне
10 метра разстояние от
оборудването за безжична
LAN мрежа.
 Изключете захранването на
оборудването за безжична LAN
мрежа, когато използвате
BLUETOOTH устройството
в рамките на 10 метра.
Въздействия върху други
устройства
Излъчването на радиовълни на тази
система може да доведе до
смущения на работата на някои
медицински изделия. Тъй като
тези смущения може да доведат
до неизправности, винаги
изключвайте захранването на
тази система, мобилния телефон
с BLUETOOTH и BLUETOOTH
устройството на следните места:
 в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и всякакви други
места, където може да са налице
леснозапалими;
 близо до автоматични врати
или противопожарни аларми.
Забележки
 Тази
система поддържа функции
за защита, които отговарят на
спецификацията на BLUETOOTH като
средство за гарантиране на защитата
при комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази защита обаче може
да не е достатъчна в зависимост от
обстановката и други фактори, така
че винаги бъдете внимателни, когато
извършвате комуникация чрез
технологията BLUETOOTH.
 Sony няма да носи каквато и да
е отговорност за щети или други
загуби, произтичащи от разкриване
на информация по време на
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH.
 Комуникацията чрез BLUETOOTH
не е непременно гарантирана при
всички BLUETOOTH устройства,
които имат същия профил като
тази система.
 BLUETOOTH
устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на спецификацията на BLUETOOTH,
определена от Bluetooth SIG, Inc.,
и съответствието им трябва да
е удостоверено. Въпреки това, дори
ако дадено устройство отговаря
на спецификацията на BLUETOOTH,
възможно е да има случаи, при които
поради характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH
устройството свързването да
е невъзможно или методите
на управление, извеждането
на екрана или работата да
се различават.
 Може да възникне шум или звукът да
прекъсва в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано с тази
система, средата на комуникация
или обкръжаващите условия.
7BG
Съдържание
Предпазни мерки ....................4
Безжична технология
BLUETOOTH .........................6
Първи стъпки
Разопаковане ...........................9
Указател за части и уреди
за управление ................... 11
Свързване на телевизор,
плейър и др. ..................... 15
Разполагане на
системата .......................... 17
Настройване на
безжичната система ....... 19
Операции и функции
Управление на системата
чрез предоставеното
дистанционно
управление ..................... 20
Използване на функцията
за управление
за HDMI ............................. 20
Задаване на настройките
за извеждане на звук
от свързаното
оборудване ......................22
Функция BLUETOOTH
Използване на функцията
BLUETOOTH .......................23
Функция за съраунд
Слушане на съраунд
ефекта ...............................26
8BG
Разширени настройки
Настройки и корекции
чрез менюто AMP ............27
Свързване на системата
(LINK) ................................. 30
Допълнителна
информация
Отстраняване на
неизправности ................. 31
Спецификации .......................34
Индекс .....................................37
Първи стъпки
Разопаковане

Звукова колона (SA-CT260H) (1)
Цифров оптичен кабел
за телевизор (1)
 Дистанционно управление
(RM-ANP110) (1)
 R6 (размер AA) батерия (1)
 Инструкции за експлоатация (1)
 Гаранция (1)

Поставяне на батерията
в дистанционното
управление
Поставете батерия R6 (размер AA)
(включена в комплекта), като
краищата  и  върху батерията
трябва да отговарят на диаграмата
в отделението за батерия
на дистанционното управление.
За да използвате дистанционното
управление, насочете го към
сензора за дистанционно
управление
на предната
страна на звуковата колона.
Забележки
 Не
оставяйте дистанционното
управление на твърде горещо
или влажно място.
 Не позволявайте в корпуса
на дистанционното управление
да попаднат чужди обекти особено
когато сменяте батерията.
 Не излагайте сензора на
дистанционното управление
на пряка слънчева светлина или
на светлина от осветително тяло.
Това може да причини неизправност.
продължение
9BG
Първи стъпки

Събуфер (SA-WCT260H) (1)
 Ако
възнамерявате да не използвате
дистанционното управление
за продължителен период от време,
извадете батерията, за да избегнете
евентуална повреда поради
протичане или окисляване.
 Когато изваждате батерията,
производителят на телевизора,
който сте задали (стр. 14), се нулира.
10BG
Указател за части и уреди за управление
За повече информация вижте страниците, указани в скоби.
Звукова колона
Първи стъпки
  (включено/в готовност)

(сензор за дистанционно
управление)

(BLUETOOTH) клавиш/
индикатор
 INPUT клавиш
Натиснете, за да изберете
източника на входен сигнал
за възпроизвеждане.
 VOL (сила на звука) +/
клавиши
 Дисплей на предния панел
11BG
Жакове (на задната страна на звуковата колона)
 ANALOG IN жак (стр. 16)
 OPTICAL IN жак (стр. 15)
 HDMI TV OUT (ARC) жак (стр. 15)
Събуфер
  (включено/в готовност)
индикатор
  (включено/в готовност),
бутон
 LINK бутон (стр. 30)
 Захранващ кабел
12BG
 HDMI IN жак (стр. 15)
 Захранващ кабел
Дистанционно
управление
Забележка
 Насочете
дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление ( )
на предната страна на звуковата
колона.
За управление на системата
  (включено/в готовност)
  (входен сигнал) +/
(стр. 20)
Натиснете, за да изберете
оборудването, което искате
да използвате.
 SOUND FIELD (стр. 26)
 DISPLAY
При всяко натискане на бутона
дисплеят се включва
или изключва.
Когато системата се управлява,
дисплеят светва за няколко
секунди.
  (заглушаване)
  (сила на звука) +*/
 AMP MENU (стр. 27)
 PAIRING (стр. 24)
 RETURN
Връщане към предишния
екран на показано меню.
  (връщане)/  (избиране)/
 (продължаване) или
(въвеждане)
Натиснете , ,  или , за да
избирате елементи от менюто.
След това натиснете
, за
да потвърдите избора.
 NIGHT (стр. 26)
Управление на телевизор
 TV  (включено/
в готовност)
Включва или изключва
телевизора, който
е зададен да се
управлява от дистанционното
управление.
 TV  (сила на звука) +/
Регулира се силата на звука.
продължение
13BG
Първи стъпки
В този раздел е описано как се
управляват събуферът, звуковата
колона и свързаното оборудване
чрез предоставеното дистанционно
управление. Ако не можете
да управлявате свързаното
оборудване, използвайте
дистанционното управление
на оборудването.
* Бутоните  и  + имат осезаеми
точки. Използвайте като отправна
точка по време на управление.
 Телевизор PROG
(програма) +/
Избор на следваща (+)
или предишна () програма.
  (заглушаване)
  (входен сигнал)
Избиране на входен сигнал.
Задаване на
производителя на
телевизор, подлежащ
на управление
1
Управление на BLUETOOTH
устройство
 /
За да отидете в началото на
предишния или следващия
запис.
 /
За бързо превъртане назад
или напред на записа, когато
е натиснато по време
на възпроизвеждане.
 Управление на
възпроизвеждането
* (възпроизвеждане)/
 (пауза)/ (стоп)
Стартиране/поставяне в пауза/
спиране на възпроизвеждането.
За възобновяване на
нормалното възпроизвеждане
натиснете отново  (пауза).
Забележка
 Целта
на горепосочените обяснения
е да служат само за примери.
В зависимост от оборудването,
горепосочените операции може
да не са възможни или да се
изпълняват различно от описаното.
14BG
Като задържите натиснат
бутона TV , натиснете
бутона, съответстващ
на производителя.
Производител
2
3
Бутон
SONY
 TV  +
Samsung
 TV PROG +
LG
 +
Panasonic
 TV  
VIZIO
 TV PROG 
Sharp
 
Toshiba
 STD
Като държите натиснат
TV , натиснете
.
Отпуснете TV .
Забележка
 Когато
изваждате батерията,
производителят на телевизора,
който сте задали, се нулира.
Изпълнете стъпки от 1 до 3 отново,
за да зададете производителя.
Свързване на телевизор, плейър и др.
Преди да свържете захранващия кабел към електрически контакт, свържете
всички останали уреди и телевизор към системата. Не се изисква връзка
с кабели между звуковата колона и събуфера, тъй като те могат да се
свържат безжично.
Първи стъпки
Свързване на телевизор
Ако свържете системата към телевизор, съвместим с технологията Audio
Return Channel (ARC), през HDMI жак с означение „ARC“, не е необходимо
да свързвате цифров оптичен кабел.
Ако цифровият оптичен кабел има капак, свалете го, преди да свържете
кабела.
HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
HDMI IN (ARC)
Цифров аудиоизход
(оптичен)
Цифров оптичен кабел
за телевизор (включен в комплекта)
Телевизор
Забележки
 Може
да видите буквите „ARC“ до HDMI жака на телевизора, ако е съвместим
с технологията Audio Return Channel (ARC). Дори ако свържете HDMI кабел към
жака, ако HDMI жакът не е съвместим с технологията Audio Return Channel (ARC),
не можете да я използвате.
 Технологията Audio Return Channel (ARC) е налице само когато е включена
функцията за управление за HDMI. Ако тя е изключена, използвайте цифров
оптичен кабел.
 Свържете кабелите, като внимавате формата на конектора и жака да
си съответстват.
продължение
15BG
 Задайте „TV AUDIO“ в менюто AMP съобразно начина, по който звуковата колона
е свързана с телевизора (стр. 28).
 При свързване чрез жака HDMI изберете „TV(HDMI)“.
 При свързване чрез жака OPTICAL IN изберете „OPTICAL“.
 При свързване чрез жака ANALOG IN изберете „ANALOG“.
Съвет
 Дори
ако системата е изключена (активен е режимът на готовност), сигналът
през HDMI ще се изпраща от свързаното оборудване към телевизора през HDMI
връзката. Можете да се наслаждавате на изображения и звук от оборудването
на телевизора.
Свързване на оборудване с HDMI жак
HDMI OUT
HDMI кабел
(не е включен
в комплекта)
„PlayStation®3“, Blu-ray Disc™ плейър,
DVD плейър, сателитен тунер, тунер
за кабелна телевизия и др.
Свързване на аудиооборудването
Изход за
адуиосигна
л
Аудио кабел (не е включен
в комплекта)
Смартфон, „Walkman“ или
друго аудиооборудване
Забележка
 Когато
свързвате преносим музикален плейър и др. през жака за слушалки към
жака ANALOG IN на системата, регулирайте силата на звука на преносимия
музикален плейър, за да отстраните разликата в силата на звука, когато
превключвате между преносимия музикален плейър и други източници
на входен сигнал.
16BG
Разполагане на системата
Илюстрациите по-долу са примери за това, как да инсталирате звуковата
колона.
Инсталиране на звуковата колона


Инсталиране на звуковата колона
на стена (стр. 18)
Забележки
 Вземете
следните предпазни мерки, когато инсталирате звуковата колона
и събуфера.
 Не блокирайте вентилационните отвори на задния панел.
 Не поставяте звуковата колона и събуфера в метален шкаф.
 Не поставяте предмет, като аквариум, между звуковата колона и събуфера.
 Разположете събуфера близо до звуковата колона в една и съща стая.
 Когато звуковата колона е разположена пред телевизор, може да не
е възможно контролирането му с дистанционното управление на телевизора.
В такъв случай поставете звуковата колона далече от телевизора. Ако все още
не можете да контролирате телевизора с дистанционното управление,
задайте „IR REP“ в менюто AMP на „ON“ (стр. 29).
 Уверете се, че дистанционното управление на телевизора не може да го
контролира, след което задайте „IR REP“ на „ON“. Ако е с настройка „ON“, когато
дистанционното управление може да контролира телевизора, може да не
се постига съответната операция поради смущенията между директната
команда от дистанционното управление и командата през звуковата колона.
продължение
17BG
Първи стъпки
Инсталиране на звуковата колона
на поставка
Махване на стойките
1
Когато звуковата колона трябва да
се постави наклонена нагоре или на
стена, свалете 2-те стойки в долната
й част, както е показано по-долу.
Стойка
Подгответе винтове
(не са включени в комплекта),
които са подходящи за
отворите на гърба на
звуковата колона.
4 мм
Повече от 30 мм
5 мм
10 мм
Отвор на гърба на звуковата
колона
Инсталиране на
звуковата колона
на стена
2
Затегнете винтовете
към стената.
Винтовете трябва да се подават
11 до 12 мм.
592 мм
Можете да инсталирате звуковата
колона на стена.
Забележки
 Използвайте
винтове, които
са подходящи за материала
и здравината на стената. Тъй като
стената от гипсокартон е особено
крехка, закрепете винтовете здраво
към носеща греда на стената.
Инсталирайте звуковата колона
на вертикална, равна и подсилена
област от стената.
 Възложете монтажа на търговец
на Sony или на лицензирани
изпълнители и обърнете специални
внимание на безопасността по време
на монтажа.
 Sony не носи отговорност за
инциденти или щети, причинени от
неправилен монтаж, недостатъчна
здравина на стената, неправилно
поставяне на винтовете или
природно бедствие и т.н.
18BG
11 до 12 мм
3
Закачете звуковата колона
върху винтовете.
Подравнете отворите
на гърба на звуковата колона
с винтовете, след което окачете
устройството на 2 винта.
Настройване
на безжичната система
Звуковата колона предава звук
от оборудването към събуфера
чрез безжична комуникация.
1
3
Първи стъпки
2
Свържете захранващия кабел
на събуфера към
електрически контакт.
Индикаторът  на събуфера
светва в червено.
Ако не светне, натиснете
бутона  на събуфера
и изчакайте, докато
индикаторът светне в червено.
Свържете захранващия кабел
на звуковата колона към
електрически контакт.
Натиснете бутона 
на звуковата колона.
Когато се осъществява
безжична комуникация,
индикаторът  на събуфера
свети в зелено. Ако не светне
в зелено, изпълнете
операциите в „Свързване на
системата (LINK)“ (стр. 30).
19BG
Операции и функции
Управление на
системата чрез
предоставеното
дистанционно
управление
1
2
3
Включете системата.
Натиснете , за да се покаже
източникът на входен сигнал
на дисплея на предния панел
на звуковата колона.
Източник
на входен
сигнал
Оборудване, от
което може да се
възпроизвежда
HDMI
Оборудване,
свързано към жака
HDMI IN.
TV(HDMI)
Телевизор, свързан
към HDMI TV OUT
(ARC)
OPTICAL
Телевизор или друго
оборудване,
свързани към
жака OPTICAL IN.
ANALOG
Телевизор или друго
оборудване,
свързани към
жака ANALOG IN.
BT AU
Свързано
BLUETOOTH
устройство
Регулирайте силата на звука,
като натиснете  +/.
Съвет
 Звукът
може да се възпроизвежда
от високоговорителя на телевизора.
В такъв случай намалете до минимум
силата на звука на високоговорителя
на телевизора.
20BG
Използване на
функцията за
управление за HDMI
С активирането на функцията за
управление за HDMI (CTRL, стр. 28)
и свързване на оборудване,
съвместимо с нея чрез HDMI кабел,
управлението се улеснява
с функциите по-долу.
Изключване на системата
Когато изключите телевизора
чрез бутона за захранване
на дистанционното му управление,
системата и свързаното оборудване
се изключват автоматично.
Контрол на звука,
възпроизвеждан от
системата
Ако включите системата, докато
гледате телевизия, звукът от
телевизора се възпроизвежда от
високоговорителите на системата
автоматично. Силата на звука
на системата се настройва при
регулиране на силата на звука
на телевизора.
Ако звукът от телевизора
е бил възпроизвеждан от
високоговорителите на системата
при последното изключване
на телевизора, системата
се включва автоматично
с повторното включване на
телевизора, а звукът от него се
възпроизвежда автоматично
от високоговорителите
на системата.
Audio Return Channel
(ARC)
Ако телевизорът е съвместим
с технологията Audio Return Channel
(ARC), връзката с HDMI кабел също
изпраща цифров аудиосигнал
от телевизора към системата.
Не е необходимо да правите
отделна аудиовръзка, за да слушате
звука от телевизора от системата.
Когато възпроизвеждате
съдържание на оборудване,
свързано към системата чрез
HDMI кабел, свързаният телевизор
се включва автоматично и входният
сигнал от системата се превключва
на съответния HDMI вход.
Съвет
 Можете
например да настроите
телевизора си да използва
функцията за контрол за HDMI
по следния начин:
 Включете настройката
за HDMI връзка.
 Изберете „AV amplifier“
за високоговорител с приоритет
и т.н.
Забележки
 Горепосочените
функции може не
да работят с някои устройства.
 В зависимост от настройките на
свързаното оборудване функцията
за управление за HDMI може да
не работи правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация
на оборудването.
Използвайте високоскоростен
HDMI кабел. Ако използвате
стандартен HDMI кабел,
е възможно да не се показват
правилно 1080p, Deep или
3D изображения.
 Препоръчваме да използвате
одобрен за HDMI връзка кабел
или HDMI кабел на Sony.
 Не препоръчваме използването
на кабел за преобразуване
HDMI-DVI.
 Проверете настройката на
свързаното оборудване, ако
дадено изображение е с ниско
качество или ако звукът не излиза
от оборудването, свързано
чрез HDMI кабела.
 Аудиосигналите (честота на
семплиране, дължина в битове
и т.н.), предавани от HDMI жак,
може да са потиснати от
свързаното оборудване.
 Звукът може да бъде прекъснат,
когато честотата на семплиране
или броят канали на изходните
аудиосигнали от оборудването,
което възпроизвежда, се сменят.
 Когато свързаното оборудване
не е съвместимо с технологията
за защита на авторските права
(HDCP), изображението и/или
звукът от HDMI TV OUT (ARC) жака
може да са изкривени или да не
се извеждат. В такъв случай
проверете спецификацията
на свързаното оборудване.
 Тази система поддържа
Deep Color, „x.v.Colour“,
3D предаване.

продължение
21BG
Операции и функции
Възпроизвеждане с едно
докосване
Забележки за HDMI
връзките

За да гледате 3D изображения,
свържете съвместим с 3D
телевизор и видеооборудване
(Blu-ray Disc плейър, „PlayStation®3“
и др.) към системата чрез
високоскоростни HDMI кабели,
сложете 3D очила и след това
пуснете съвместим с 3D
Blu-ray Disc.
Задаване на
настройките за
извеждане на звук
от свързаното
оборудване
За да изведете многоканален
цифров звук, проверете
настройката за извеждане
на цифров звук на свързаното
оборудване.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със свързаното
оборудване.
22BG
5
Функция BLUETOOTH
Използване на
функцията BLUETOOTH
6
Автоматично сдвояване
1
2
3
4
Поставете тази система
и BLUETOOTH устройството
на 1 метър разстояние.
Осъществете BLUETOOTH
връзката отново на
BLUETOOTH устройството.
Когато BLUETOOTH връзката
се осъществи правилно,
индикаторът
(BLUETOOTH)
светва в синьо и информацията
за сдвояването се запазва
в системата.
Относно светодиода
за BLUETOOTH
Индикаторът (BLUETOOTH) светва
или мига в синьо, за да укаже
състоянието на BLUETOOTH
връзката.
Състояние на
системата
Състояние на
индикатора
Натиснете  +/, за да
изберете „BT AU“.
По време на сдвояване Мига бързо
с BLUETOOTH
в синьо.
устройство
Настройте BLUETOOTH
устройството в режим на
сдвояване.
За подробности за
настройването на BLUETOOTH
устройство в режим
на сдвояване вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с него.
Системата се опитва да Мига в синьо.
осъществи връзка
с BLUETOOTH
устройство.
Когато желаните устройства
се покажат в списъка
с BLUETOOTH устройства,
проверете дали
„SONY HT-CT260H“
е включено.
При някои BLUETOOTH
устройства списъкът може да не
се изведе.
Системата
е установила връзка
с BLUETOOTH
устройство
Свети в синьо.
Системата е в режим
на готовност за
BLUETOOTH (когато
е изключена)
Мига бавно
в синьо.
Забележки
 За
подробности за управлението на
свързани устройства, прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с устройствата.
 BLUETOOTH устройствата, които
искате да свържете, трябва да
поддържат A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
продължение
23BG
Функция BLUETOOTH
Ако системата не е сдвоена с нито
едно устройства, трябва да го
направите, за да осъществите
връзка. Изберете „BT AU“
с бутоните  +/ на
дистанционното управление,
за да влезете в режима
на сдвояване.
Изберете „SONY HT-CT260H“
от списъка.
Ако се изисква парола, въведете
„0000“.
 Използвайте BLUETOOTH устройство,
като мобилен телефон с BLUETOOTH,
на лесновидимо в същата стая,
където е поставена звуковата колона.
 Ако се използва Wi-Fi оборудване,
BLUETOOTH комуникацията може
да стане нестабилна. В такъв случай
използвайте BLUETOOTH
устройството възможно най-близо
до звуковата колона.
 Звукът може да е с прекъсвания
поради проблем с BLUETOOTH
устройството.
 След като бъде извършена
операцията по сдвояването, тя не се
налага да се прави отново. Трябва
обаче да повторите сдвояването
в описаните по-долу случаи.
 Информацията за сдвояване
е изтрита при ремонтиране
на системата.
 Трябва да се настрои сдвояване
на 9 или повече устройства.
Тази система може да настрои
сдвояване на до 8 устройства.
Ако трябва да се настрои
сдвояване след регистрирането
на 8 устройства, информацията
за сдвояване за устройството,
свързано най-отдавна, се изтрива
и се записва новата информация.
 Историята на свързване с тази
система е изтрита на свързаното
устройство.
 Системата е нулирана до
стойностите по подразбиране.
24BG
Ръчно сдвояване
Ако възнамерявате да сдвоите
системата с 2 или повече
BLUETOOTH устройства,
е необходимо ръчно сдвояване.
1
2
3
Поставете BLUETOOTH
устройството, което искате да
свържете с тази система, на
разстояние до 1 метър от нея.
Натиснете PAIRING
на дистанционното
управление или задръжте
клавиша
(BLUETOOTH)
на звуковата колона за
повече от 2 секунди.
Изпълнете стъпки от 3 до 6
в „Ръчно сдвояване“ (стр. 23).
Забележки
 „Парола“
може да се нарича
„Код за достъп“, „ПИН код“,
„ПИН номер“ и др. в зависимост
от устройството.
 Състоянието на готовност за
сдвояване на системата се отменя
след около 1 минута. Ако
сдвояването не е успешно,
повторете процедурата от стъпка 1.
 Ако искате да сдвоите няколко
BLUETOOTH устройства, изпълнете
процедурата от стъпка 1 до стъпка 3
поотделно за всяко от тях.
 Ако в системата не е съхранена
информация за сдвояване, тя
автоматично влиза в режим
на сдвояване, когато бъде избран
„BT AU“ за входен сигнал. В такъв
случай режимът на сдвояване не
се отменя автоматично.
Слушане на музика
с BLUETOOTH връзка
1
2
3
4
Натиснете  +/, за да
изберете „BT AU“.
Стартирайте BLUETOOTH
връзката от BLUETOOTH
устройството.
Индикаторът
(BLUETOOTH)
светва или мига в синьо, когато
бъде осъществена BLUETOOTH
връзка.
Стартирайте
възпроизвеждането на
BLUETOOTH устройството.
За подробности за
управлението вижте
„Управление на BLUETOOTH
устройство“ (стр. 14).
Регулирайте силата на звука.
Задайте силата на звука на
BLUETOOTH устройството
на умерено ниво
и натиснете  +/.
Съвети
 Можете
да регулирате силата на
звука на системата чрез BLUETOOTH
устройство, поддържащо командата
за сила на звука на AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile). Можете
да настроите как да работи тази
Забележки
 Ако
изходното устройство има
функция за усилване на басите или за
еквалайзер, изключете ги. Ако тези
функции са включени, звукът може
да е изкривен.
 В следните случай ще се наложи да
осъществите BLUETOOTH връзката
отново.
 Захранването на системата не
е включено.
 Захранването на BLUETOOTH
устройството не е включено
или функцията BLUETOOTH
е изключена.
 BLUETOOTH връзката не
е установена.
 Ако се възпроизвежда от повече
от едно от устройствата, сдвоени
със системата, звук се чува само
от едно от тях.
Завършване на
BLUETOOTH връзката
Прекратете BLUETOOTH връзката
чрез едно от действията, посочени
по-долу.
 Прекратете връзката от
BLUETOOTH устройството.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с устройството.
 Изключете BLUETOOTH
устройството.
 Изключете системата.
25BG
Функция BLUETOOTH
Можете да слушате музика
с поддръжка на защита на
съдържанието с SCMS-T.
Преди да започнете
възпроизвеждането на музика,
проверете следното:
 дали функцията BLUETOOTH
на BLUETOOTH устройството
е активирана;
 дали процедурата по сдвояване
е изпълнена на системата и на
BLUETOOTH устройството.
система, когато силата на звука
се регулира чрез BLUETOOTH
устройство, с помощта на „BT.VOL“
в менюто AMP. За подробности
прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени
с устройството.
 Възможно е да не можете да
регулирате силата на звука
в зависимост от устройството.
Налични звукови полета
Функция за съраунд
Слушане на съраунд
ефекта
Тази система може да
възпроизвежда многоканален
съраунд звук. Може да изберете
някое от оптимизираните
предварително програмирани
звукови полета на системата.
Звуково
поле
Ефект
STANDARD
(STD)
Подхожда за различни
източници.
MOVIE
Възпроизвежда мощен
и реалистичен звук
и ясен диалог.
GAME
Възпроизвежда мощен
и реалистичен звук,
подходящ за видео игри.
MUSIC
Подходящо е за
музикални програми или
музикални видеоклипове
на Blu-ray Disc/DVD
дискове.
P.AUDIO
(Portable
audio)
Подходящо е за
музикални програми
или преносим музикален
плейър.
STEREO
Подходящо за музикални
компактдискове.
Съвет
SOUND
FIELD
NIGHT
 Можете
да настроите различно
звуково поле за всеки източник
на входен сигнал.
Използване на режима
NIGHT
Изберете звуково поле, като
натиснете бутона SOUND FIELD
за желаното от вас звуково поле.
Избраното звуково поле с показва
дисплея на звуковата колона.
Настройката по подразбиране
на функцията за звуковото поле
на системата е „STANDARD“.
26BG
С тази функция можете да слушате
звукови ефекти и да чувате диалога
ясно дори и при слаба сила на
звука.
Натиснете NIGHT.
Функцията NIGHT се активира или
деактивира циклично. На дисплея
на предния панел се показва
„N. ON“, когато е активирана
функцията NIGHT, и „N. OFF“,
когато тя е деактивирана.
Разширени настройки
Настройки и корекции чрез менюто AMP
Използване на менюто AMP
Можете да настроите елементите по-долу с AMP MENU на дистанционното
управление.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Настройките Ви се запазват дори ако изключите захранващия кабел.
1
2
Натиснете  (return)/  (избиране)/ (продължаване)
неколкократно, за да изберете елемента, и натиснете
за да изберете настройката.
,
Натиснете AMP MENU, за да изключите менюто AMP.
Списък на менюто
Елементи от менюто
Функция
LEVEL
Регулира се нивото на събуфера.
 Обхватът на параметрите е от „6“ до „+6“ с нарастване
от 1 стъпка.
SW LVL
DRC
Полезно е за гледане на филми при слаба сила на звука.
(DYNAMIC RANGE DRC важи за Dolby Digital източници.
CONTROL)
 ON: Компресира звук в съответствие с информацията
в съдържанието.
 OFF: Звукът не се компресира.
TONE
BASS
Регулира се нивото на басите.
 Обхватът на параметрите е от „6“ до „+6“ с нарастване
от 1 стъпка.
TREBLE
Регулира се нивото на високите честоти.
 Обхватът на параметрите е от „6“ до „+6“ с нарастване
от 1 стъпка.
продължение
27BG
Разширени настройки
3
Натиснете AMP MENU, за да включите менюто AMP.
Елементи от менюто
AUDIO
SYNC
(AV SYNC)
Функция
Можете да забавите звука чрез тази функция, когато
изображението е по-бавно от звука.
 ON: Коригира се разликата между картината и звука.
 OFF: Без коригиране.
HDMI
EFFECT
(SOUND EFFECT)
Можете да включвате/изключвате звуковите ефекти
на системата (настройка на звуковото поле).
 ON: Активира звуковите ефекти на звуковото поле.
 OFF: Звуковите ефекти са деактивирани. Можете
да чуете звука така, както е записан.
DUAL
(DUAL MONO)
Можете да слушате звук от мултиплексни програми,
когато системата получава Dolby Digital сигнал от
мултиплексна програма.
 MAIN/SUB: Основният звук се извежда от левия
високоговорител, а второстепенният – от десния
високоговорител.
 MAIN: Възпроизвежда се само основният канал.
 SUB: Възпроизвежда се само второстепенният канал.
TV AUDIO
Избира се звук от телевизора, който да се извежда.
 TV(HDMI): Изберете тази настройка, когато системата
е свързана към жак Телевизор (ARC) на телевизора
с HDMI кабел.
 OPTICAL: Изберете тази настройка, когато системата
е свързана към телевизора с цифровия оптичен кабел.
 ANALOG: Изберете тази настройка, когато системата
е свързана към телевизора с аудио кабел.
C.HDMI
(CONTROL FOR
HDMI)
 ON: Включва функцията за управление за HDMI.
 OFF: Изключва функцията. Изберете тази настройка,
P. THRU
(PASS THROUGH)
 ON: Когато системата е в режим на готовност, тя винаги
когато искате да свържете оборудване, което не
е съвместимо с функцията за контрол за HDMI.
пропуска HDMI сигнали.
 OFF: Когато звуковата колона е изключена, системата
не предава HDMI сигнали към телевизор.
28BG
Елементи от менюто
Функция
SET BT
Когато системата има информация за сдвояване, тя
е в режим на готовност на BLUETOOTH дори когато
е изключена.
 ON: Режим на готовност на BLUETOOTH е активиран.
Светодиодът за осветяване мига в синьо бавно, когато
системата е изключена.
 OFF: Режим на готовност на BLUETOOTH е деактивиран.
BT.STBY
(BT STANDBY)
Забележки
 Ако системата няма информация за сдвояване,
режимът на готовност на BLUETOOTH не може да бъде
зададен.
 По време на режим на готовност на BLUETOOTH,
консумацията на електроенергия в режим на готовност
се увеличава.
BT.VOL
(BT VOLUME
CONTROL)
Забележка
 При „DIRECT“ системата може да извежда звук с висока
сила в зависимост от BLUETOOTH устройството.
SYSTEM
WS
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Можете да намалите консумацията на електроенергия.
Звуковата колона влиза в режим на готовност
автоматично, когато не я използвате в продължение на
около 20 минути и ако не получава входен сигнал.
 ON: Включва функцията „A. STBY“.
 OFF: Изключва функцията.
IR REP
Ако с дистанционното управление на телевизор не може
да се контролира телевизорът, звуковата колона може
да препрати сигнала от дистанционното управление към
телевизора, за да може да се контролира.
 ON: Функцията за препращане е активирана.
 OFF: Функцията за препращане е деактивирана.
VERSION
Текущата информация за версията на фърмуера се
показва дисплея на предния панел.
LINK
Използвайте този елемент, когато искате да активирате
безжичното предаване (стр. 30).
29BG
Разширени настройки
Можете да настроите как да работи тази система, когато
силата на звука се регулира чрез BLUETOOTH устройство.
 ON: Позволява ви да регулирате силата на звука на
системата чрез BLUETOOTH устройство. Диапазонът на
увеличаване или намаляване на силата на звука с една
операция е ограничен до 5 стъпки от нивото на силата
на звука на тази система.
 OFF: Силата на звука не може да се регулира
с BLUETOOTH.
 DIRECT: Силата на звука на системата се настройва така,
както е регулирана чрез BLUETOOTH устройство.
5
Свързване на
системата (LINK)
Можете да свържете звуковата
колона и събуфера отново, за да
позволите безжично предаване
между тях.
AMP
MENU
6
1
2
3
4
Натиснете LINK на гърба
на събуфера с върха на
писалка и др.
Събуферът не спира да издава
сигнал за определен период
от време. Изпълнете стъпки
от 2 до 5, преди събуферът
да спре да издава сигнал.
Натиснете AMP MENU.
Изберете „WS“ с  
(избиране), след което
натиснете
.
Изберете „LINK“, след което
натиснете
.
30BG
Показва се „START“, след
което натиснете
.
Показва се „SEARCH“ и звуковата
колона търси за оборудване,
което да може да се използва
с Link. Продължете към
следващата стъпка с 1 минути.
За да прекратите функцията Link
по време на търсене на
оборудване, натиснете .
Когато събуферът е свързан
със звуковата колона,
индикаторът  върху него
светва в зелено и той издава
сигнал еднократно. На дисплея
на предния панел се
показва „OK“.
Ако се покаже „FAILED“ или
събуферът не спре да издава
сигнал, изпълнете отново
процедурата от стъпка 1.
Натиснете AMP MENU.
Менюто AMP се изключва.
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Ако имате някои от следните
затруднения, докато използвате
системата, използвайте това
ръководство за отстраняване на
неизправности, за да ги разрешите,
преди да го изпратите за ремонт.
Ако проблемът продължи, се
консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
ЗАХРАНВАНЕ
Системата не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел е свързан здраво.
ЗВУК
Не се възпроизвежда Dolby Digital
или DTS многоканален звук.
 Проверете настройката за звука
на формата Dolby Digital или DTS
на Blu-ray Disc плейър, DVD
плейър и др., свързан към
системата.
Не може да бъде постигнат
съраунд ефект.
 В зависимост от входния сигнал
и настройката за звуковото поле,
обработката на съраунд звука
може да не работи ефективно.
Съраунд ефектът може да е едва
доловим в зависимост от
програмата или диска.
Системата не извежда звук
от телевизора.
 Проверете връзката на цифровия
оптичен кабел или аудио
кабелът, свързан към системата
и телевизора (стр. 15).
 Проверете извеждането на звук
от телевизора.
 Ако телевизорът не е съвместим
с технологията Audio Return
Channel (ARC), свържете
цифровия оптичен кабел освен
HDMI кабела (стр. 15), за да
извеждате звук.
 Проверете дали „TV AUDIO“
в менюто AMP е зададено
правилно (стр. 28).
Звукът се извежда както от
системата, така и от телевизора.
 Изключете звука от системата
или от телевизора.
Звукът изостава от
телевизионното изображение.
 Задайте „SYNC“ на „OFF“, ако
„SYNC“ е с настройка „ON“
(стр. 28).
От системата не се чува звук или
се чува само много слаб звук
от свързаното оборудване.
 Натиснете  + и проверете
нивото на силата на звука.
 Натиснете  или  +, за да
отмените функцията за
заглушаване.
продължение
31BG
Допълнителна информация
Системата се изключва
автоматично.
 Функцията „A. STBY“ работи
(стр. 29).
 Ако свържете Blu-ray Disc плейър
или DVD плейър, съвместими
с функцията за съраунд ефект,
съраунд ефектът на системата
може да не работи. В такъв
случай изключете функцията за
съраунд ефект на свързаното
оборудване. За подробности
прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени
със свързаното оборудване.
 Проверете дали източникът
на входен сигнал е правилно
избран.
 Проверете дали всички кабели
на системата и свързаното
оборудване са вкарани докрай.
BLUETOOTH
Няма звук.
 Уверете се, че тази система
не е прекалено далече от
BLUETOOTH устройството
и че не възникват смущения
от Wi-Fi мрежа, друго безжично
устройство с честота 2,4 GHz
или микровълнова фурна.
 Проверете дали BLUETOOTH
връзката между тази система
и BLUETOOTH устройството
е извършена правилно.
 Сдвоете тази система
и BLUETOOTH устройството
отново.
Звукът прекъсва или разстоянието
за комуникация е малко.
 Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, като например Wi-Fi
мрежа, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
фурна, преместете тази система
на разстояние от тези източници.
 Отстранете всякакви препятствия
между тази система и BLUETOOTH
устройството или преместете
системата далече от
препятствието.
 Разположете тази система
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо.
 Сменете разположението
на системата.
 Сменете разположението на
BLUETOOTH устройството.
 Променете Wi-Fi честотата на
Wi-Fi рутера, компютъра и т.н.
до лента от 5 GHz.
32BG
Не може да се извърши
сдвояване.
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
Звукът не е синхронизиран
с изображението.
 Когато гледате филми, може
да чувате звук, който е с малко
забавяне спрямо картината.
BLUETOOTH връзката не може
да се извърши.
 Уверете се, че BLUETOOTH
устройството, което искате
да свържете, е включено
и че функцията BLUETOOTH
е активирана.
 BLUETOOTH връзката
е прекъснала. Осъществете
BLUETOOTH връзката отново.
BLUETOOTH устройствата
не могат да се контролират
с дистанционното управление
на системата.
 Управлявайте самото BLUETOOTH
устройство.
БЕЗЖИЧЕН ЗВУК
Безжичното предаване не
е активирано или няма звук
от събуфера.
 Проверете състоянието на
индикатора  на събуфера.
 Изключен:
 Проверете дали
захранващият кабел на
събуфера е свързан здраво.
 Включете събуфера, като
натиснете  върху него.
 Мига в червено:
 Натиснете , за да
изключите събуфера,
и проверете дали нещо
не блокира вентилационните
му отвори.
 Мига в зелено бавно или свети
в червено:
 Преместете събуфера така,
че индикаторът  да светне
в зелено.
 Свържете системата (стр. 30).
 Мига бързо в зелено:
 Консултирайте се с найблизкия търговец на Sony.
ДРУГИ
Дистанционното управление
не работи.
 Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление
на системата.
 Отстранете всички препятствия
между дистанционното
управление и системата.
 Сменете батерията в
дистанционното управление
с нова, ако е слаба.
 Уверете се, че сте избрали
правилния входен сигнал на
дистанционното управление.
На дисплея на предния панел
се показва „PROTECT“.
 Натиснете , за да изключите
системата. След като „STBY“
изчезне, изключете захранващия
кабел и след това проверете
дали нещо не блокира
вентилационните отвори
на системата.
НУЛИРАНЕ
Ако системата все още не работи
правилно, нулирайте системата
по следния начин:
1
2
Натиснете , за да включите
звуковата колона.
Натиснете , докато
държите натиснати INPUT
и VOL  на звуковата колона.
Показва се „RESET“ и системата
се връща в начално състояние.
Менюто AMP, звуковото поле
и др. се връщат до настройките
си по подразбиране.
33BG
Допълнителна информация
Звукът прекъсва или има шум.
 Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, като например Wi-Fi
мрежа или микровълнова фурна,
преместете тази система на
разстояние от тези източници.
 Отстранете всякакви препятствия
между звуковата колона
и събуфера или преместете
системата далече от
препятствието.
 Разположете звуковата колона
и събуфера възможно най-близо.
 Променете Wi-Fi честотата на
Wi-Fi рутера, компютъра и т.н.
до лента от 5 GHz.
Функцията за управление за HDMI
не работи правилно.
 Проверете HDMI връзката
(стр. 15).
 Настройте функцията
за управление за HDMI
на телевизора.
 Проверете настройките
за управление за HDMI
на свързаното оборудване.
Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
със свързаното оборудване.
 Ако включите/изключите
захранващия кабел, изчакайте
поне 15 секунди, преди
да започнете да работите
със системата.
Спецификации
Формати, поддържани от тази система
Dolby Digital
DTS
Линеен PCM 2 канала, 48 kHz или по-малко
HDMI
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
3D
Файл
2D
Опаковане
на кадри
Формат единдо-друг
(половина)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz



1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




34BG
Над/под
(отгоре
и отдолу)

Звукова колона (SA-CT260H)
Секция на усилвателя
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална)
Преден Л + Преден Д: 50 W + 50 W
(при 4 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
Преден Л/Преден Д: 85 W
(на канал при 4 ома, 1 kHz)
Входове
HDMI IN
ANALOG IN
OPTICAL IN
Изход
HDMI TV OUT (ARC)
Секция BLUETOOTH
Преден високоговорител
Система от високоговорители
Система от високоговорители
с пълен обхват,
Басрефлексен
Високоговорител
Уфер: 55 мм × 80 мм
коничен
Номинален импеданс
4 ома
Обща информация
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено състояние: 32 W
„Control for HDMI“ е изключена
(режима на готовност: 0,5 W
или по-малко
BLUETOOTH режим на готовност:
0,5 W или по-малко
Размери (приблиз.)
940 мм × 102 мм × 95 мм
(със стойки)
940 мм × 90 мм × 100 мм
(без стойки)
Тегло (приблиз.)
2,2 кг
Събуфер (SA-WCT260H)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
130 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)
Система от високоговорители
Събуфер, басрефлексен
Високоговорител
130 мм, коничен
Номинален импеданс
4 ома
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50/60 Hz
продължение
35BG
Допълнителна информация
Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация
версия 3.0
Изход
BLUETOOTH спецификация клас
на мощност 2
Максимален обхват на комуникация
Зрителна линия приблиз. 10 м1)
Честотна лента
2,4 GHz лента
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.4 (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддържани кодеци3)
SBC4)
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Честота
на семплиране 44,1 kHz)
1) Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около
микровълнова фурна, статично
електричество, безжичен телефон,
чувствителност на приемане,
операционна система, софтуерно
приложение и др.
2) Стандартните BLUETOOTH профили
указват целта на BLUETOOTH
комуникацията между
устройствата.
3) Кодек: Формат на компресия
и преобразуване на аудиосигнал
4) Сублентов кодек
Консумация на електроенергия
Включено състояние: 30 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко
Размери (приблиз.)
271 мм × 390 мм × 271 мм
(ш × в × д)
Тегло (приблиз.)
6,3 кг
Безжичен предавател/
приемник
Честотна лента
2,4 GHz лента
(2,404 GHz – 2,476 GHz)
Метод на модулация
GFSK
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
 Консумация
на електроенергия
в режим на готовност: 0,5 W или
по-малко (звукова колона), 0,5 W
или по-малко (събуфер)
36BG
Индекс
Символи
 20
 13
 13
A–Z
Инсталиране 17
М
Меню AMP 27
Р
Разполагане на системата 17
С
Свързване
DVD плейър 16
Телевизор 15
Цифров оптичен кабел 15
Допълнителна информация
A. STBY 29
BASS 27
BLUETOOTH 6, 23
BT.STBY 29
BT.VOL 29
C.HDMI 28
DRC 27
DUAL 28
EFFECT 28
IR REP 29
LINK 30
NIGHT 26
P. THRU 28
PROTECT 33
Reset 33
SW LVL 27
SYNC 28
TREBLE 27
TV AUDIO 28
VERSION 29
VOL 11
И
Б
Безжична система 19
Д
Дистанционно управление
подготовка 9
управление 13
З
Звуково поле 26
37BG
4-463-522-21(3) (BG)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising