Sony | HT-RT5 | Sony HT-RT5 5.1-канална система за домашно кино с Wi-Fi/Bluetooth® технология Инструкции за експлоатация

Система за домашно кино
Инструкции за експлоатация
HT-RT5
За лентовата тонколона
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте устройството
в затворени пространства, като
например полица за книги или
вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния отвор
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др.
Не излагайте устройството
на въздействието на открити
източници на пламък (например
запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
или разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Уредът не е изключен от
електрическата мрежа, докато
е свързан към електрически контакт,
дори и самият уред да е изключен.
Тъй като захранващият кабел се
използва за изключване на уреда
от електрическата мрежа, включете
го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно
в уреда, незабавно изключете щепсела
от контакта.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като
например слънце и огън.
За употреба само на закрито.
Препоръчителни кабели
Трябва да се използват
правилно екранирани и заземени
кабели и конектори за свързване
на хостващите компютри и/или
периферни устройства.
2BG
Табелката се намира на долната
страна на лентовата тонколона.
За клиентите в Европа
Съобщение за клиентите:
Следната информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от
или от името на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитванията
относно съответствието на продукта,
базирано на законодателството на
Европейския съюз, трябва да бъдат
отправяни към упълномощения
представител, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията,
прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно
обслужване или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства
на основните изисквания и другите
съответни разпоредби на Директива
1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете
следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Този продукт е предназначен за
използване в държавите по-долу.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA,
MK, MD, RS, ME, Косово
Честотната лента 5150 – 5350 MHz
е ограничена само за работа
на закрито.
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в Наредбата за ЕМС, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг
от 3 метра.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите
от Европейския
съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той
не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това той
трябва да бъде предаден в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат
при неподходящо изхвърляне
на този продукт. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се
обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Само за
Европа
Изхвърляне
на използвани
батерии (приложимо
за държавите
от Европейския
съюз и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията или
опаковката показва, че предоставената
с този продукт батерия не трябва да се
изхвърля заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за
живак (Hg) или олово (Pb) са добавени,
ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне
на батерията. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия,
тя трябва да бъде заменяна само
от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте
продукта в края на експлоатационния
му период в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
3BG
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерията се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта.
Относно тези
Инструкции за
експлоатация
• Указанията в тези Инструкции за
експлоатация описват бутоните за
управление на дистанционното
управление. Можете да използвате
и разположените на лентовата
тонколона бутони за управление, ако
са със същите или подобни имена като
тези на дистанционното управление.
• Някои илюстрации са представени
като концептуални чертежи и може
да се различават от действителния
продукт.
• Елементите, показвани на
телевизионния екран, може
да се различават в зависимост
от региона.
• Настройката по подразбиране
е подчертана.
• Текстът в скоби ([--]) се показва на екрана
на телевизора, а текстът, отделен
с двойни кавички („--“), се показва
на дисплея на предния панел.
4BG
Съдържание
Свързване  Ръководство за стартиране (отделен документ)
Относно тези Инструкции
за експлоатация ....................4
Слушане/преглед
Слушане на звук от телевизор,
Blu-ray Disc™ плейър,
кабелен/сателитен
приемник и др. ..................... 7
Възпроизвеждане на музика/
снимки от USB устройство ...8
Слушане на музика
от BLUETOOTH устройство ...8
Възпроизвеждане на
музикални файлове/снимки
от други устройства чрез
мрежовата функция .............8
Настройване на звука
Удоволствието от звукови
ефекти (футболен
режим и др.) ..........................9
Използване на функцията
DSEE (пресъздаване
на аудиокодирани
файлове с естествено
качество на звука) ............... 11
BLUETOOTH функции
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство ...... 12
Слушане на звук чрез
предаване към съвместим
с BLUETOOTH-приемник ..... 14
Мрежови функции
Свързване към кабелна
мрежа ...................................16
Свързване към безжична
мрежа ................................... 17
Възпроизвеждане на
музикални файлове/
снимки на домашната
мрежа ...................................18
Показване на екрана
на мобилното устройство
на телевизора
(Screen mirroring) .................19
Удоволствието от
разнообразни онлайн
услуги (Music Services) ....... 20
Гледане на защитено
с авторски права 4K
съдържание
Свързване на 4K телевизор .... 22
Свързване на 4K устройства ... 24
Настройки и корекции
Използване на дисплея
за настройка ....................... 25
Използване на менюто
с опции ................................ 33
5BG
Други функции
Управление на системата
чрез смартфон или
таблет (SongPal) .................. 35
Използване на
Google Cast™ ...................... 36
Използване на функцията
HDMI за „BRAVIA“ Sync ........37
Удоволствието от
многоканален звук
(Двоен моносигнал) ........... 39
Деактивиране на бутоните
на лентовата тонколона
(заключване за деца) ......... 40
Промяна на яркостта ............... 40
Спестяване на енергия
в режим на готовност ........ 40
Разрешаване на функцията
за ИЧ повторител
(когато не управлявате
телевизора) ..........................41
Допълнителни настройки
за безжичната система
(събуфер/съраунд
високоговорители) ............ 42
За подробности вижте
„Автоматично калибриране
на подходящите настройки
на високоговорителите“
(Auto Calibration) ................. 44
Настройване
на високоговорителите
(Speaker Settings) ................ 45
Монтаж на лентовата
тонколона и съраунд
високоговорителите
на стена ............................... 47
6BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки ..................... 49
Отстраняване на
неизправности ....................52
Указател на компонентите
и контролите за
управление ......................... 60
Типове файлове, които
могат да бъдат
възпроизвеждани ...............65
Поддържани
аудиоформати .................... 66
Спецификации ...........................67
Относно BLUETOOTH
комуникацията .................... 71
Индекс ........................................ 72
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ
С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ....74
Слушане/преглед
Телевизионен екран: [Screen mirroring]
Дисплей на лентовата тонколона: „SCR M“
Устройство, съвместимо с огледален образ
на екрана (стр. 19)
Телевизионен екран: [Home Network]
Дисплей на лентовата тонколона: „H. NET“
Съдържание, съхранено на сървър (стр. 18)
1
• Можете също да натиснете PAIRING
и MIRRORING на дистанционното
управление, за да изберете съответно
[Bluetooth Audio] и [Screen mirroring].
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Телевизионен екран: [Music Services]
Дисплей на лентовата тонколона:
„M. SERV“
Съдържание от музикални услуги,
предлагани в интернет (стр. 20)
Съвет
Натиснете ///, за да
изберете желания вход,
след това натиснете .
Можете да използвате и INPUT
на дистанционното управление.
Телевизионен екран: [TV]
Дисплей на лентовата тонколона: „TV“
Устройство (телевизор и др.), което
е свързано към жака TV (DIGITAL IN (TV)),
или телевизор, съвместим с функцията
Audio Return Channel, който е свързан
към жака HDMI OUT (ARC)
Телевизионен екран: [HDMI1]/[HDMI2]/
[HDMI3]
Дисплей на лентовата тонколона:
„HDMI 1“/„HDMI 2“/„HDMI 3“
Устройство, свързано към HDMI IN 1,
HDMI IN 2 или HDMI IN 3
Телевизионен екран: [Bluetooth Audio]
Дисплей на лентовата тонколона: „BT“
BLUETOOTH устройство, което поддържа
A2DP (стр. 12)
Телевизионен екран: [Analog]
Дисплей на лентовата тонколона:
„ANALOG“
Устройство, което е свързано към жака
ANALOG IN
Телевизионен екран: [USB]
Дисплей на лентовата тонколона: „USB“
USB устройство, свързано към (USB) порта
(стр. 8)
7BG
Слушане/преглед
Слушане на звук от
телевизор, Blu-ray Disc™
плейър, кабелен/
сателитен приемник
и др.
Възпроизвеждане
на музика/снимки
от USB устройство
Слушане на музика
от BLUETOOTH
устройство
Можете да възпроизвеждате
музикални файлове/снимки,
съхранени на свързано USB устройство.
За типове файлове, които могат
да бъдат възпроизвеждани, вижте
„Типове файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани“ (стр. 65).
Вижте „BLUETOOTH функции“ (стр. 12).
1
Свържете USB устройството
към (USB) порта.
Вижте инструкциите за
експлоатация на USB устройството,
преди да направите връзката.
Възпроизвеждане
на музикални файлове/
снимки от други
устройства чрез
мрежовата функция
Вижте „Мрежови функции“ (стр. 16).
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
3
Натиснете ///, за да
изберете [USB], след това
натиснете .
4
Натиснете /, за да изберете
[Music] или
[Photo].
5
Изберете желаното съдържание
чрез /// и
.
Забележка
• Не изваждайте USB устройството, докато
работи. За да предотвратите повреда
на данните или на USB устройството,
изключете системата, преди да свържете
или отстраните USB устройството.
8BG
Настройване на звука
Можете лесно да се наслаждавате
на предварително програмирани
звукови полета, които са пригодени
за различни видове източници на звук.
[Cinema Studio 9.1ch]
Звуковите ефекти ви позволяват да се
наслаждавате на реалистичен съраунд звук,
все едно сте в кино.
Извежданият звук от високоговорителите
е същият като входящия звук.
[Standard]
Звуковите ефекти са оптимизирани за
индивидуален източник.
Съвети
Избор на звуковото поле
Натиснете SOUND FIELD
неколкократно по време
на възпроизвеждане.
[ClearAudio+] (препоръчително)
Настройката на звука се превключва
автоматично според входящия звук.
Изберете този режим, когато искате
да изведете двуканален звук от съраунд
високоговорителите.
Многоканалният звук се извежда
от високоговорителите, както е записан.
[Movie]
Предоставя звук с подходящи за филми
ефекти.
Този режим ви позволява да се
наслаждавате на пресъздадената плътност
и богатото разпространение на звука.
Извежданият звук от високоговорителите
е същият като входящия звук. От съраунд
високоговорителите не се извежда
двуканален звук.
[Music]
Звуковите ефекти са оптимизирани за
музика.
Извежданият звук от високоговорителите
е същият като входящия звук. От съраунд
високоговорителите не се извежда
двуканален звук.
[Game]
Звуковите ефекти са оптимизирани за игри.
Извежданият звук от високоговорителите
е същият като входящия звук. От съраунд
високоговорителите не се извежда
двуканален звук.
• Можете да натиснете и CLEARAUDIO+,
за да изберете [ClearAudio+].
• Не можете да изберете звуковото поле,
когато [Sound Effect] не е с настройка
(стр. 28).
За избиране на звуковото поле
от менюто с опции
1 Натиснете OPTIONS и /,
2
за да изберете [Sound Field],
след това натиснете .
Натиснете /, за да изберете
желаното звуково поле, след
това натиснете .
Използване на функцията
за футболен режим
Създават се звукови ефекти, които
да ви предоставят истинско усещане
за стадион, когато гледате футболни
предавания на живо.
Натиснете неколкократно
FOOTBALL, докато гледате
футболен мач.
• [Narration On]: Създава потапящо
чувство за присъствие на футболния
стадион чрез усилване
на скандиранията.
9BG
Настройване на звука
Удоволствието
от звукови ефекти
(футболен режим и др.)
[Music Arena]
Звуковите ефекти са създадени чрез
уникалната технология Audio DSP на Sony
и ви позволяват да се наслаждавате
на музикални концерти на живо,
изпълнени с голямо вълнение.
• [Narration Off]: Създава по-дълбоко
чувство за присъствие на футболния
стадион чрез намаляване на силата
на звука на текста зад кадър
в допълнение към подсилването
на скандиранията.
• [Off]: Футболният режим се изключва.
Звукът се извежда тихо с минимална
загуба на прецизност и яснота на
диалога.
Забележки
Натиснете неколкократно NIGHT.
• Препоръчваме ви да изберете
футболния режим, когато гледате
програма с футболни мачове.
• Ако чуете неестествен звук
в съдържанието, когато е избрано
[Narration Off], трябва да използвате
[Narration On].
• Футболният режим автоматично
се задава на [Off], когато направите
следното:
– изключите системата;
– натиснете който и да е от бутоните
за звуково поле (стр. 64).
• Тази функция не поддържа монозвук.
Съвети
• Можете също да изберете [Football]
от менюто с опции (стр. 33).
• Ако е наличен 5.1-канален аудиопоток,
препоръчваме ви да го изберете от
телевизора или кабелния/сателитния
приемник.
• Не можете да изберете футболен режим,
когато [Sound Effect] не е с настройка
(стр. 28).
Използване на функцията
за нощен режим
• [On]: Активира функцията за нощен
режим.
• [Off]: Деактивира функцията за нощен
режим.
Съвет
• Можете също да изберете [Night]
от менюто с опции (стр. 33).
Използване на функцията
за глас
Тази функция помага за яснотата
на диалозите.
Натиснете неколкократно VOICE.
• [Type 1]: Стандартен
• [Type 2]: Диалоговият диапазон
се подобрява.
• [Type 3]: Диалоговият диапазон
се подобрява и частите от диапазона,
които трудно се различават от
възрастните хора, се подсилват.
Съвет
• Можете също да изберете [Voice]
от менюто с опции (стр. 33).
10BG
1
2
3
4
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Изберете
[Setup] –
[Audio
Settings] от началното меню.
Изберете [DSEE].
Настройване на звука
Използване на
функцията DSEE
(пресъздаване
на аудиокодирани
файлове с естествено
качество на звука)
Изберете [On].
Тази функция подобрява качеството
на звука на компресирани
аудиофайлове чрез възстановяване
на звука от високочестотния
спектър, премахнат от процеса
на компресиране. Можете да се
наслаждавате на слушането на нещо,
близо до своя оригинален, естествен
и пространствен звук.
Тази функция е налична само когато
опцията [Music] е избрана като
звуково поле.
Забележки
• Само функцията за фино възстановяване
на звука от функцията DSEE ще бъде
приложена за PCM аудиоизточници
с компресия без загуби. Функцията DSEE
не работи за файлове във формат DSD
(DSDIFF, DSF). Файлът се разширява
до максимален еквивалент на 96 kHz/
24 бита.
• Тази функция работи с двуканални
цифрови входни сигнали с параметри
44,1 kHz или 48 kHz.
• Тази функция не работи, когато
е избрана опцията [Analog].
• Тази функция не работи, когато
е избрана опцията [Transmitter]
в [Bluetooth Mode] (стр. 29).
11BG
Съвет
BLUETOOTH функции
Слушане на музика от
BLUETOOTH устройство
Сдвояване на тази система
с BLUETOOTH устройство
• След като BLUETOOTH връзката
бъде установена, ще бъде показана
индикация, която препоръчва кое
приложение да бъде изтеглено
в зависимост от типа на свързаното
устройство.
Като следвате показаните инструкции,
можете да изтеглите приложението
SongPal, което ще ви даде възможност
да работите с тази система.
Вижте „Управление на системата чрез
смартфон или таблет (SongPal)“ (стр. 35)
за подробности относно SongPal.
За да слушате звук от сдвоено
устройство
1 Натиснете HOME.
За да сдвоите системата
с устройството (сдвояване)
1 Натиснете PAIRING.
2
3
Индикаторът (син) на лентовата
тонколона мига бързо по време
на BLUETOOTH сдвояване.
Включете BLUETOOTH функцията
и след това изберете „HT-RT5“,
след като потърсете за него
на BLUETOOTH устройството.
Ако е необходим ключ за достъп,
въведете „0000“.
Уверете се, че индикаторът (син)
на лентовата тонколона свети.
(Това указва, че връзката
е установена.)
За отмяна на операция
за сдвояване
Натиснете HOME или INPUT.
2
3
4
На телевизионния екран
се показва началното меню.
Изберете [Bluetooth Audio].
Лентовата тонколона автоматично
се свързва с последно
установеното BLUETOOTH
устройство.
Уверете се, че индикаторът (син)
на лентовата тонколона свети.
(Това указва, че връзката
е установена.)
Ако връзката не е била установена
на BLUETOOTH устройството,
изберете „HT-RT5“.
Стартирайте
аудиовъзпроизвеждане
с музикален софтуер
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
Забележка
• Ако BLUETOOTH устройството ви
е съвместимо с AVRCP, когато тази
система и BLUETOOTH устройството
са свързани, можете да управлявате
възпроизвеждането, като натиснете
, , , / и /.
12BG
Свързване към BLUETOOTH
устройство чрез функцията
с едно докосване (NFC)
2
3
Допрете BLUETOOTH
устройството до маркировката N
на лентовата тонколона.
Уверете се, че индикаторът (син)
на лентовата тонколона свети.
(Това указва, че връзката е
установена.)
Стартирайте на BLUETOOTH
устройство възпроизвеждане
на аудио източник.
BLUETOOTH функции
Като държите съвместимо с NFC
BLUETOOTH устройство в близост
до маркировката N на лентовата
тонколона, тя и BLUETOOTH
устройството преминават към
завършване на сдвояването
и BLUETOOTH свързването
автоматично.
1
Съвместими устройства
Смартфони, таблети и музикални плейъри
с вградена функция NFC (операционна
система: Android™ 2.3.3 или по-нова,
без Android 3.x)
Забележки
• В зависимост от устройство може да се
наложи предварително да изпълните
едно от посочените по-долу действия.
– Включете функцията NFC.
– Изтеглете приложението „NFC Easy
Connect“ от Google Play™ го
стартирайте. (Приложението може
да не се предлага в някои държави/
региони.) За подробности направете
справка с инструкциите за
експлоатация на устройството.
• Тази функция не работи със съвместими
с BLUETOOTH приемници (например
слушалки). За да слушате звук чрез
съвместим с BLUETOOTH приемник,
вижте „Слушане на звук чрез предаване
към съвместим с BLUETOOTH приемник“
(стр. 14).
13BG
Слушане на звук
чрез предаване
към съвместим
с BLUETOOTH приемник
Можете да слушате звук от източник,
възпроизведен чрез тази система, като
използвате съвместим с BLUETOOTH
приемник (например слушалки).
1
2
3
4
5
6
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Изберете
[Setup] –
[Bluetooth Settings]
от началното меню.
Изберете [Bluetooth Mode].
Изберете [Transmitter].
Включете BLUETOOTH функцията
на BLUETOOTH приемника.
Изберете името на BLUETOOTH
приемника от [Device List]
в [Bluetooth Settings] (стр. 29).
Когато BLUETOOTH връзката бъде
установена, индикаторът (син)
светва.
Ако не можете да намерите името
на BLUETOOTH приемника в [Device
List], изберете [Scan].
Забележка
• Екранът [Device List] се появява
след диалогов прозорец за
потвърждение, когато промените
[Bluetooth Mode] на [Transmitter]
от други режими.
7
Стартирайте възпроизвеждане
на аудиоизточник чрез тази
система.
Звукът се извежда от BLUETOOTH
приемника.
14BG
8
Регулирайте силата на звука.
Предварително настройте силата
на звука на BLUETOOTH приемника.
При свързване към BLUETOOTH
приемник нивото на силата
на звука на системата не може
да бъде контролирано. Бутоните
VOLUME +/– на лентовата
тонколона и  +/– на
дистанционното управление
работят само за BLUETOOTH
приемника.
Забележки
• Можете да регистрирате до
9 BLUETOOTH приемника.
Ако регистрирате 10-и BLUETOOTH
приемник, той ще замени BLUETOOTH
приемника, който се е свързвал
най-отдавна.
• Системата може да покаже до 15 открити
BLUETOOTH приемника в [Device List].
• Не можете да промените звуковия ефект
или настройките в менюто с опции
по време на предаване на звук.
• Някои видове съдържание не могат
да бъдат изведени поради защита
на съдържанието.
• Възпроизвеждането на BLUETOOTH
приемника може да се забави спрямо
това на системата в зависимост
от характеристиките на безжичната
технология BLUETOOTH.
• Не се извежда звук от
високоговорителите на системата
и жака HDMI OUT (ARC), когато
BLUETOOTH приемникът е успешно
свързан към системата.
• Входът [Screen mirroring], входът
[Bluetooth Audio] и функцията за
управление на домашно кино
са забранени, когато системата
е в режим на предавател.
Съвети
BLUETOOTH функции
• Можете да активирате или деактивирате
приемането на AAC или LDAC аудио
от BLUETOOTH устройството (стр. 29).
• Можете да превключите и [Bluetooth
Mode], като използвате RX/TX
на дистанционното управление.
Когато BLUETOOTH устройството
в Стъпка 5 приключи сдвояването
и то е последно свързваното устройство,
можете да го свържете към системата
автоматично, като само натиснете RX/TX
на дистанционното управление. В такъв
случай няма нужда да изпълнявате
Стъпка 6.
За да разкачите BLUETOOTH
приемника
Изпълнете което и да е от действията
по-долу.
– Изключете BLUETOOTH функцията
на BLUETOOTH приемника.
– Задайте [Bluetooth Mode] на [Receiver]
или [Off] (стр. 29).
– Изключете системата или BLUETOOTH
приемника.
– Изберете името на устройството
на свързания BLUETOOTH приемник
от [Device List] в [Bluetooth Settings].
За да изтриете регистриран
BLUETOOTH приемник от списъка
с устройства
1 Следвайте стъпки от 1 до 6
2
3
4
от „Слушане на звук
чрез предаване към съвместим
с BLUETOOTH приемник“.
Изберете името на устройството,
след това натиснете OPTIONS.
Изберете [Remove], след това
натиснете .
Следвайте инструкциите
на екрана, за да изтриете
желаното BLUETOOTH
устройството от списъка
с устройства.
15BG
Конфигуриране на връзка
с кабелна мрежа
Мрежови функции
Свързване към кабелна
мрежа
Може да настроите кабелна мрежова
връзка чрез следната процедура.
1
Свързване на системата към
мрежата чрез LAN кабел
2
В следната илюстрация е показана
примерна конфигурация на мрежата.
Препоръчваме да използвате кабелна
връзка за стабилна функционалност
на мрежата.
3
4
5
Интернет
LAN кабел
(не е
включен в
комплекта)
LAN кабел
(не е
включен в
комплекта)
6
Модем
7
Рутер
Сървър
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Изберете
[Setup] –
[Network Settings]
от началното меню.
Изберете [Internet Settings].
Изберете [Wired Setup].
Екранът за избор на метод
за придобиване на IP адрес
се показва на телевизионния
екран.
Изберете [Auto].
Системата започва свързването
към мрежата.
Показва се екран за потвърждение.
Натиснете /, за да прегледате
информацията, след това
натиснете .
Изберете [Save & Connect].
Системата започва свързването
към мрежата. За подробности
гледайте съобщенията, които
се появяват на телевизионния
екран.
Ако използвате фиксиран IP адрес
Изберете [Custom] в Стъпка 5, след
това следвайте екранните инструкции.
Съвет
Съвет
• Препоръчваме ви да използвате
екраниран директен интерфейсен кабел
(LAN кабел).
• При проверка на състоянието
на мрежовата връзка вижте [Network
Connection Status] (стр. 32).
16BG
Свързване към
безжична мрежа
Настройване на безжична
LAN връзка
Преди да направите настройки
на мрежата
* SSID (Service Set Identifier) е името,
което идентифицира конкретна точка
на достъп.
** Тази информация трябва да е достъпна
от етикета на рутера за безжична
LAN връзка/точката на достъп,
от инструкциите за експлоатация,
от лицето, което настройва безжичната
ви мрежа, или от информацията,
предоставена от доставчика
на интернет услуга.
1
2
3
4
6
7
Изберете [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
Изберете [Start].
Натиснете бутона WPS на точката
на достъп.
Системата започва свързването
към мрежата.
Ако избирате желаното мрежово
име (SSID)
Изберете желаното мрежовото име
(SSID) в Стъпка 5, въведете ключа за
сигурност (или паролата), като
използвате софтуерната клавиатура,
след което изберете [Enter], за да
потвърдите ключа за сигурност.
Системата започва свързването към
мрежата. За подробности гледайте
съобщенията, които се появяват на
телевизионния екран.
Ако използвате фиксиран IP адрес
Изберете [New connection registration]
в Стъпка 5, след това следвайте
екранните инструкции.
Ако използвате (WPS) PIN код
Изберете [New connection registration]
в Стъпка 5, след това изберете [(WPS)
PIN method].
Съвет
• При проверка на състоянието
на мрежовата връзка вижте [Network
Connection Status] (стр. 32).
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Изберете
[Setup] –
[Network Settings]
от началното меню.
Изберете [Internet Settings].
Изберете [Wireless
Setup(built-in)].
17BG
Мрежови функции
Когато рутерът ви за безжична LAN
мрежа (точка на достъп) е съвместим
с Wi-Fi Protected Setup (WPS), можете
лесно да зададете настройките
на мрежата с бутона WPS.
Ако не е, трябва да изберете
или въведете следната информация.
Проверете предварително посочената
по-долу информация.
• Мрежовото име (SSID)* на рутера
за безжична LAN връзка/точката
на достъп
• Ключът за достъп (парола)** за
мрежата
5
Възпроизвеждане
на музикални файлове/
снимки на домашната
мрежа
Можете да възпроизвеждате
видеофайлове/снимки на други
съвместими с домашна мрежа
устройства, като ги свържете
към вашата домашна мрежа.
Тази система може да се използва
като плейър или модул за рендиране.
• Сървър: съхранява и споделя
цифрово мултимедийно съдържание
• Плейър: намира и възпроизвежда
цифрово мултимедийно съдържание
от сървър
• Модул за рендиране: получава
и възпроизвежда цифрово
мултимедийно съдържание
от сървъра и може да се управлява
от друго устройство (контролер)
• Контролер: управлява модула за
рендиране
Подгответе за използване
на функцията за домашна мрежа.
• Свържете системата към мрежа.
• Подгответе друго съвместимо
с домашна мрежа устройство.
За подробности направете справка
с инструкциите за експлоатация
на устройството.
Възпроизвеждане
на файлове, съхранени
на сървър, чрез системата
(плейър)
Сървър
Плейър
(тази система)
1
2
3
4
5
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Изберете [Home Network].
Изберете желаното устройство.
Натиснете /, за да изберете
[Music] или
[Photo],
след това натиснете .
Изберете желаното съдържание
чрез /// и .
Възпроизвеждане
на отдалечени файлове
чрез управление
на системата (модул за
рендиране) с помощта
на контролер за домашна
мрежа.
Можете да управлявате системата
със съвместимо с контролер
за домашна мрежа устройство
(приложение за мобилен телефон
и т.н.) при възпроизвеждане
на файлове, съхранени на сървър.
18BG
Сървър
Модул за
рендиране
(тази
система)
Контролер
Забележка
• Не управлявайте системата
с предоставеното дистанционно
управление и контролер едновременно.
Съвет
• Системата е съвместима с функцията
„Play To“ на Windows Media® Player 12,
който стандартно е включен в Windows 7.
[Screen mirroring] е функция за
показване на изображението от екрана
на мобилно устройство върху екрана
на телевизора чрез технологията
Miracast.
Системата може да бъде свързана
директно към устройство, съвместимо
с функцията за огледален образ
на екрана (например смартфон,
таблет). Можете да се наслаждавате
на това да използвате екрана
на устройството върху големия
телевизионен екран. За използване
на тази функция не е необходим
безжичен рутер (или точка на достъп).
1
2
Натиснете MIRRORING.
Следвайте инструкциите
на екрана.
Активирайте функцията за
огледален образ на екрана
от мобилното си устройство.
За подробности относно
активирането на функцията
прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с мобилното устройство.
За свързване към смартфон
Xperia и др. чрез функцията
за огледален образ с едно
докосване (NFC)
Натиснете MIRRORING, след което
дръжте устройството, например
смартфон Xperia, близо до
маркировката N на лентовата
тонколона.
19BG
Мрежови функции
За подробности за операцията
прегледайте инструкциите за
експлоатация на съвместимото
с контролер за домашна мрежа
устройство.
Показване на екрана
на мобилното
устройство
на телевизора
(Screen mirroring)
За изход от функцията за
огледален образ
Натиснете HOME или INPUT.
Забележки
• Когато използвате функцията за
огледален образ на екрана, качеството
на картината и звука може понякога
да бъде влошено поради смущения
от други мрежи.
• В зависимост от средата на използване
качеството на картината и звука може
да бъде влошено.
• По време на действието на функцията за
огледален образ на екрана е възможно
да не можете да използвате някои
мрежови функции.
• Уверете се, че устройството
ви е съвместимо с Miracast.
Възможността за връзка с всички
устройства, съвместими с Miracast,
не е гарантирана.
Удоволствието
от разнообразни онлайн
услуги (Music Services)
Можете да слушате предлаганите
в интернет музикални услуги с тази
система. За да използвате тази
функция, системата трябва да
е свързана към интернет.
Забележка
• Преди да използвате някои
музикални услуги, може да се наложи
да регистрирате системата си.
За подробности за регистрацията
посетете сайта за поддръжка
на клиенти на доставчика на услуги.
1
Съвет
• Ако забележите, че качеството
на картината и звука често се влошава,
опитайте да настроите [Screen mirroring
RF Setting] (стр. 32).
2
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Изберете [Music Services].
На телевизионния екран се показва
списъкът музикални услуги.
Съвет
• Можете да актуализирате списъка
с доставчици на услугата, като
натиснете OPTIONS, последвано
от [Update List].
3
20BG
Изберете желаната музикална
услуга.
Регистриране на нова
музикална услуга
Можете да се наслаждавате
на съдържание от разнообразни
музикални услуги, предлагани
в интернет.
За да проверите кода за
регистрация
Мрежови функции
Възможно е да се наложи да въведете
кода за регистрация на системата,
когато използвате нова музикална
услуга.
1 Изберете [Music Services]
2
от началното меню.
На телевизионния екран се
показва списъкът с доставчици
на услуги.
Натиснете /, за да изберете
желаната музикална услуга,
след това натиснете .
Информацията за регистрация,
включително кода за регистрация,
се показва на телевизионния
екран.
Забележка
3
Възможно е да видите информацията
за регистрация на телевизионния
екран, когато влизате в музикална
услуга. Времето за показване на тази
информация зависи от музикалната
услуга.
21BG
Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание
Свързване на 4K телевизор
За да гледате защитено с авторски права 4K съдържание и да слушате звук
от лентовата тонколона, свържете нея и телевизора чрез съвместим с HDCP 2.2
HDMI жак.
Можете да гледате защитено с авторски права 4K съдържание само чрез
връзка със съвместим с HDCP 2.2 HDMI жак. За подробности относно това дали
телевизорът е оборудван със съвместим с HDCP 2.2 HDMI жак, вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени с телевизора.
Когато HDMI жакът на телевизора е означен с ARC*
и е съвместим с HDCP 2.2
Съвместим с
HDCP 2.2 HDMI жак
Високоскоростен HDMI кабел (не е включен в комплекта)
* ARC (Audio Return Channel)
Функцията ARC изпраща цифров звук от телевизор към тази система, като използва
само високоскоростен HDMI кабел.
22BG
Когато HDMI жакът на телевизора е означен с ARC
и не е съвместим с HDCP 2.2
Ако означеният с ARC HDMI жак на телевизора ви не е съвместим с HDCP 2.2,
свържете лентовата тонколона към HDMI жак на телевизора си, който е съвместим
с HDCP 2.2, като използвате високоскоростен HDMI кабел. След това свържете
оптичен цифров кабел към жака за оптичен изход на телевизора, за да слушате
цифров звук.
Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Гледане на защитено с авторски права 4K съдържание
Съвместим
с HDCP 2.2 HDMI жак
Оптичен цифров кабел
(включен в комплекта)
23BG
Свързване на 4K устройства
Свържете 4K устройство към жака HDMI IN 1 на лентовата тонколона.
За подробности относно това дали устройството е съвместимо с HDCP 2.2, вижте
инструкциите за експлоатация, предоставени с него.
Blu-ray Disc плейър, кабелен
или сателитен приемник и др.
Съвместим с
HDCP 2.2 HDMI жак
Високоскоростен HDMI кабел (не е включен в комплекта)
24BG
Настройки и корекции
Използване на дисплея за настройка
Можете да задавате разнообразни настройки на параметрите, например
на картината и звука.
Настройките по подразбиране са подчертани.
1
2
3
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва началното меню.
Натиснете , за да изберете
[Setup].
Натиснете /, за да изберете иконата на категорията на настройката,
след това натиснете .
Икона
Обяснение
Настройки и корекции
[Software Update] (page 26)
Актуализира софтуера на системата.
[Screen Settings] (page 26)
Извършва настройките на екрана според типа на телевизора.
[Audio Settings] (page 27)
Извършва настройките на звука според типа на жаковете за връзка.
[Bluetooth Settings] (page 29)
Извършва подробни настройки за BLUETOOTH функцията.
[System Settings] (page 30)
Извършва свързаните със системата настройки.
[Network Settings] (page 31)
Извършва подробни настройки за интернет и домашна мрежа.
[Input Skip Setting] (page 32)
Задава настройката за пропускане на входния сигнал за всеки изход.
[Easy Setup] (page 32)
Изпълнява повторно [Easy Setup] за извършване на основните настройки.
[Easy Network Settings] (page 32)
Изпълнява [Easy Network Settings] за извършване на основните настройки
на мрежата.
[Resetting] (page 33)
Възстановява фабричните настройки на системата.
25BG
[Software Update]
С актуализирането на софтуера до
последната версия ще можете да се
възползвате от най-новите функции.
По време на актуализация на софтуера
на дисплея на предния панел се
показва „UPDT“. След като
актуализацията завърши, системата
се рестартира автоматично.
По време на актуализиране
не включвайте и не изключвайте
системата и не работете с нея
или телевизора. Изчакайте
актуализацията на софтуера
да завърши.
Забележки
• За информация относно функциите
за актуализация посетете следния
уебсайт:
www.sony.eu/support
• За да извършите автоматична софтуерна
актуализация, задайте [Auto Update]
на [On] (стр. 31). В зависимост
от съдържанието на софтуерната
актуализация дори ако [Auto Update]
е с настройка [Off], може да се извърши
актуализация (стр. 31).
 [Update via Internet]
Актуализиране на софтуера на
системата през наличната мрежа.
Уверете се, че мрежата е свързана
към интернет.
 [Update via USB Memory]
Актуализиране на софтуера чрез USB
памет. Уверете се, че за папката за
актуализация на софтуера е зададено
правилно името „UPDATE“.
26BG
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Изберете тази опция, когато
свързвате към широкоекранен
телевизор или такъв с функция
за широкоекранен режим.
[4:3]: Изберете тази опция, когато
свързвате към телевизор с екран 4:3
без функция за широкоекранен режим.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Извежда видеосигнал
според разделителната способност
на телевизора или свързаното
устройство.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Извежда видеосигнал
според избраната настройка
на разделителната способност.
* Ако цветовата система на
възпроизвежданото съдържание
е NTSC, разделителната способност
на видеосигналите може да бъде
преобразувана само до [480i] и [480p].
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Тази функция задава изхода
на сигналите от жака HDMI OUT (ARC)
на системата, когато използвате
функцията за огледален образ.
[Auto]: Извежда 24p видеосигнали
само когато свържете телевизор,
съвместим с 1080/24р, чрез HDMI
жак и [Output Video Resolution]
е с настройка [Auto] или [1080p].
[Off]: Изберете тази опция, когато
телевизорът не е съвместим с
видеосигнали 1080/24p.
 [4K Output]
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto1]: Извежда 2K (1920 × 1080)
видеосигнали по време на
възпроизвеждане на видео и 4K
видеосигнали по време на
възпроизвеждане на снимки
при свързване със съвместимо с 4K
устройство Sony.
Извежда 4K видеосигнали по
време на възпроизвеждане на 24p
видеосъдържание или на снимки
при свързване, различно от
съвместимо с 4K устройство,
произведено от Sony.
Тази настройка не се прилага
за възпроизвеждане на 3D
видеоизображения.
[Auto2]: Автоматично извежда 4K/24p
видеосигнали, когато свържете
устройство, съвместимо с 4K/24p,
и направите съответните настройки
за [Network content 24p Output] в [24p
Output], като извежда и 4K/24p снимки,
когато възпроизвеждате 2D снимки.
[Off]: Изключва функцията.
[Auto]: Обикновено избирайте тази
опция.
[12bit], [10bit]: Извежда 12-битови/
10-битови видеосигнали, когато
свързаният телевизор е съвместим
с Deep Colour.
[Off]: Изберете тази опция, когато
картината е нестабилна или цветовете
изглеждат неестествени.
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Автоматично открива типа
на външното устройство и след това
превключва на съответната цветова
настройка.
[YCbCr (4:2:2)]: Извеждат се YCbCr 4:2:2
видеосигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Извеждат се YCbCr 4:4:4
видеосигнали.
[RGB]: Изберете тази опция, когато
свързвате към устройство с DVI жак,
съвместим с HDCP.
Можете да забраните екранното
показване (OSD) на лентовата
тонколона, когато е избран вход
[HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3].
Тази функция е полезна, когато
се играе игра. Можете напълно да
се наслаждавате на екрана на играта.
[On]: Забранява OSD. Информацията
няма да бъда показана на
телевизионния екран и бутоните
OPTIONS и DISPLAY няма да работят.
[Off]: Показва информация на
телевизионния екран само когато
промените настройки, като избиране
на звуково поле.
 [SBM] (Супер-битово
съпоставяне)
[On]: Изглажда градацията на
видеосигналите от жака HDMI OUT
(ARC).
[Off]: Изберете това, ако
видеосигналите са изкривени
или цветът е неестествен.
[Audio Settings]
 [DSEE]
Тази функция е налична само
когато опцията [Music] е избрана
като звуково поле.
[On]: Подобрява качеството на звука
чрез възстановяване на звука във
високочестотния спектър (стр. 11).
[Off]: Изключено
27BG
Настройки и корекции
Забележка
• Ако устройството, произведено от Sony,
не бъде открито, когато е избрано
[Auto1], настройката ще има същия
ефект както [Auto2].
 [Video Direct]
 [Audio DRC]
 [Sound Effect]
Можете да компресирате динамичния
диапазон на аудиозаписа.
[Auto]: Автоматично компресира звука,
кодиран с Dolby TrueHD.
[On]: Системата възпроизвежда
аудиозаписа с такъв тип динамичен
диапазон, какъвто е бил замислен
от тон-режисьора.
[Off]: Без компресия на динамичния
диапазон.
Можете да включите или изключите
звуковите ефекти на системата
(задаване на SOUND FIELD (стр. 9)).
За двуканален източник можете да
изберете [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6
Cinema] или [DTS Neo:6 Music],
за да симулирате съраунд звук.
[Sound Field On]: Активира съраунд
ефекта на звуковото поле (стр. 9)
и футболния режим (стр. 9).
[Dolby Pro Logic]: Системата
симулира съраунд звук от двуканални
източници и извежда звук от всички
високоговорители (5.1 канала)
(декодиране Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Системата симулира съраунд звук
от двуканални източници и създава
многоканален звук (декодиране
в музикален режим DTS Neo:6 Cinema/
DTS Neo:6 ).
[2ch Stereo]: Тази система извежда
звука от само предния ляв/десен
високоговорител и събуфера.
Многоканалните съраунд формати
се смесват до двуканални.
[Off]: Звуковите ефекти са
деактивирани. Можете да чуете
звука така, както е записан.
 [Attenuation settings - Analog]
Когато слушате от устройство,
свързано към жака ANALOG IN, може
да се получи изкривяване. Можете
да предотвратите това, като намалите
входното ниво на системата.
[On]: Намалява входното ниво.
Изходното ниво ще се намали при тази
настройка.
[Off]: Нормално входно ниво.
 [Audio Output]
Можете да изберете метода за
извеждане на изходния аудиосигнал.
[Speaker]: Извежда многоканален
звук само през високоговорителите
на системата.
[Speaker+HDMI]: Извежда многоканален
звук през високоговорителите
на системата, както и двуканален
линеен PCM през жака HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Извежда звук само през жака
HDMI OUT (ARC). Форматът на звука
зависи от свързаното устройство.
Забележки
• Когато [Control for HDMI] е с настройка
[On], (стр. 30), [Audio Output]
се настройва автоматично към
[Speaker+HDMI] и тази настройка
не може да се променя.
• Аудиосигналите не се извеждат през
жака HDMI OUT (ARC), когато [Audio
Output] е с настройка [Speaker+HDMI]
и [HDMI1 Audio Input Mode] (стр. 30)
е с настройка [TV]. (само при модели
за Европа)
28BG
 [Speaker Settings]
За да получите оптимален съраунд
звук, задайте разстоянието на
високоговорителите от позицията
ви на слушане. За подробности вижте
„Настройване на високоговорителите“
(стр. 45).
 [Auto Calibration]
Можете да калибрирате подходящите
настройки автоматично.
За подробности вижте „Автоматично
калибриране на подходящите
настройки на високоговорителите“
(стр. 44).
[Bluetooth Settings]
 [Bluetooth Mode]
Забележка
• Можете да се свържете към BLUETOOTH
устройството чрез функцията с едно
докосване дори ако сте задали
[Bluetooth Mode] на [Off].
 [Device List]
Показва списък със сдвоени
и открити BLUETOOTH устройства
(SNK устройство), когато [Bluetooth
Mode] е с настройка [Transmitter].
 [Bluetooth Standby]
Може да зададете [Bluetooth Standby],
така че системата да може да бъде
включена от BLUETOOTH устройство
дори когато е в режим на готовност.
Тази функция е налична само когато
зададете [Bluetooth Mode] на [Receiver]
или [Transmitter].
[On]: Системата се включва
автоматично, когато установите
BLUETOOTH връзка от сдвоено
BLUETOOTH устройство.
[Off]: Изключено
Тази функция е налична само когато
зададете [Bluetooth Mode] на [Receiver]
или [Transmitter].
[On]: Разрешаване на кодек AAC.
[Off]: Забраняване на кодек AAC.
Забележка
• Ако кодекът AAC е разрешен
и устройството ви поддържа AAC,
можете да се наслаждавате на
висококачествен звук. Ако не можете
да слушате звук във формат AAC
от устройството, изберете [Off].
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Тази функция е налична само когато
зададете [Bluetooth Mode] на [Receiver]
или [Transmitter].
[On]: Разрешаване на кодек LDAC.
[Off]: Забраняване на кодек LDAC.
Забележка
• Ако кодекът LDAC е разрешен
и устройството ви поддържа LDAC,
можете да се наслаждавате на
по-висококачествен звук. Ако не можете
да слушате звук във формат LDAC
от устройството, изберете [Off].
 [Wireless Playback Quality]
Можете да настроите честота
на предаване на данни на LDAC
възпроизвеждането. Тази функция
е налична само когато зададете
[Bluetooth Mode] на [Transmitter]
или [Bluetooth Codec - LDAC] на [On].
[Auto]: Честотата на предаване
автоматично се променя
в зависимост от средата.
Ако аудиовъзпроизвеждането
не е стабилно в този режим,
използвайте другите три режима.
29BG
Настройки и корекции
Можете да се наслаждавате на
съдържание от BLUETOOTH устройство,
като използвате тази система или
слушате звук от нея чрез BLUETOOTH
приемник, например слушалки.
[Receiver]: Тази система е в режим
на приемник, който й позволява
да приема и извежда аудиосигнал
от BLUETOOTH устройство.
[Transmitter]: Тази система е в режим
на предавател, който й позволява да
изпраща аудиосигнал към BLUETOOTH
устройство.
[Off]: Функцията BLUETOOTH
е изключена и не можете да изберете
входа [Bluetooth Audio].
 [Bluetooth Codec - AAC]
[Sound Quality]: Използва се
най-високата побитова скорост.
Звукът се изпраща с по-високо
качество, въпреки това понякога
аудиовъзпроизвеждането може
да стане нестабилно, когато качеството
на връзката не е достатъчно добро.
[Standard]: Използва се средната
побитова скорост. Тя балансира
качеството на звука и стабилността
на възпроизвеждането.
[Connection]: Стабилността
е приоритет. Качеството на
звука може да бъде приемливо
и състоянието на връзката
най-вероятно ще е стабилно.
Ако връзката не е стабилна,
тази настройка не се препоръчва.
[System Settings]
 [OSD Language]
Можете да изберете желания език за
екранното показване на системата.
 [Wireless Sound Connection]
Можете да извършите допълнителни
настройки за безжичната система.
За подробности вижте „Допълнителни
настройки за безжичната система
(събуфер/съраунд високоговорители)“
(стр. 42).
 [IR-Repeater]
[On]: Дистанционните сигнали за
телевизора се изпращат чрез ИЧ
бластер (стр. 41).
[Off]: Изключва функцията.
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Включва функцията [Control for
HDMI]. Можете да управлявате
едновременно устройства,
които са свързани с HDMI кабел.
[Off]: Изключено
30BG
[Audio Return Channel]
Тази функция е налице, когато
свържете системата към жака HDMI IN
на телевизор, който е съвместим
с функцията Audio Return Channel,
и [Control for HDMI] е с настройка [On].
[Auto]: Системата може да получава
цифровия аудиосигнал на телевизора
автоматично чрез HDMI кабел.
[Off]: Изключено
[Standby Through]
Можете да извеждате HDMI сигнали
към телевизора дори когато системата
е в режим на готовност. Тази функция
е налична само когато зададете
[Control for HDMI] на [On].
[Auto]: Извежда сигнали от жака HDMI
OUT (ARC), когато телевизорът
е включен, докато системата е в режим
на готовност. Тази настройка пести
електроенергия в режим на готовност
в сравнение с настройката [On].
[On]: Винаги извежда сигнали от жака
HDMI OUT (ARC), когато системата
е в режим на готовност. Ако свържете
различен от „BRAVIA“ телевизор,
ви препоръчваме да изберете тази
настройка.
[Off]: Не се извежда сигнал, когато
системата е в режим на готовност.
Тази настройка пести електроенергия
в режим на готовност в сравнение
с настройката [On].
[HDMI1 Audio Input Mode] (само при
модели за Европа)
Можете да изберете аудиовхода за
устройството, което е свързано към
жака HDMI IN 1.
[HDMI1]: Звукът от устройството,
свързано към жака HDMI IN 1,
се въвежда през жака HDMI IN 1.
[TV]: Звукът от устройството, свързано
към жака HDMI IN 1, се въвежда през
жака DIGITAL IN (TV).
 [Quick Start/Network Standby]
Забележка
[On]: Намаляване на времето за
стартиране от режим на готовност.
Можете да работите със системата
скоро след включването й.
[Off]: Изключено
• В зависимост от съдържанието
на софтуерната актуализация дори
ако [Auto Update] е с настройка [Off],
може да се извърши актуализация.
 [Auto Standby]
Можете да смените името на системата
според предпочитанията си, така
че да се разпознава по-лесно при
използване на функцията [Bluetooth
Audio] или [Screen mirroring]. Името
се използва и при други мрежи, като
например домашна мрежа. Следвайте
инструкциите на екрана и използвайте
софтуерната клавиатура, за да
въведете името.
[On]: Включва функцията [Auto
Standby]. Когато не използвате
системата за около 20 минути,
тя автоматично влиза в режим
на готовност.
[Off]: Изключено
 [Auto Display]
 [Software Update Notification]
[On]: Настройва системата да ви
информира за най-новата версия
на софтуера (стр. 26).
[Off]: Изключено
 [Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Актуализацията на софтуера се
изпълнява автоматично между 02:00 ч.
и 05:00 ч. местно време за избраната
настройка за [Time Zone] и се
извършва, докато системата не
се използва. Ако настройката [Quick
Start/Network Standby] е зададена
на [Off], актуализацията на софтуера
се изпълнява, когато изключите
системата.
[Off]: Изключено
[Time Zone]
Изберете региона/града си.
 [System Information]
Можете да визуализирате
информацията за версията на софтуера
и MAC адреса на системата.
 [Software License Information]
Можете да изведете информацията
за лиценза на софтуера.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Предварително свържете системата
към мрежата.
[Wired Setup]: Изберете тази опция,
когато свързвате към рутер за
широколентова връзка чрез LAN кабел.
[Wireless Setup(built-in)]: Изберете това,
когато използвате вградената Wi-Fi
функция за връзка с безжична мрежа.
Съвет
• За повече подробности посетете
следния уебсайт и прегледайте раздела
за често задавани въпроси:
www.sony.eu/support
31BG
Настройки и корекции
[On]: Автоматично показване на
информация на телевизионния екран,
когато се променят аудиосигналите,
режимът на картината и т.н.
[Off]: Показва информация само когато
натиснете DISPLAY.
 [Device Name]
 [Network Connection Status]
 [External Control]
Показване на текущото състояние
на мрежовата връзка.
[On]: Позволява на контролера за
домашна автоматизация да работи
с тази система.
[Off]: Изключено
 [Network Connection Diagnostics]
Можете да изпълните диагностика
на мрежата, за да проверите дали
мрежовата връзка е изпълнена
правилно.
 [Screen mirroring RF Setting]
Ако използвате няколко безжични
системи, като например безжична LAN
връзка, безжичните сигнали може
да са нестабилни. В такъв случай
стабилността на възпроизвеждането
може да се подобри, като зададете
приоритетния радиочестотен канал
за функцията за огледален образ
на екрана.
[Auto]: Обикновено избирайте тази
опция. Системата избира автоматично
най-добрия канал за функцията за
огледален образ на екрана.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Избраният канал
става приоритетен за връзката
на функцията за огледален образ
на екрана.
 [Connection Server Settings]
Задава дали да се покаже свързаният
сървър за домашна мрежа.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Позволява автоматичен достъп
от страна на новооткрит контролер
за домашна мрежа.
[Off]: Изключено
 [Remote Start]
[On]: Позволява ви да включвате
системата чрез мрежово свързано
устройство, когато тя е в режим
на готовност.
[Off]: Системата не може да се включва
чрез мрежово свързано устройство.
[Input Skip Setting]
Настройката за пропускане е удобна
функция, която ви позволява да
пропускате неизползваните входове,
когато избирате функция чрез
натискане на INPUT.
[Do not skip]: Системата не пропуска
избрания вход.
[Skip]: Системата пропуска избрания
вход.
Забележка
• Когато натиснете INPUT, по време
на показването на началния екран,
иконата за вход изглежда затъмнена,
ако е била зададена на [Skip].
[Easy Setup]
Изпълнява [Easy Setup], за да направи
основни първоначални настройки
и основни мрежови настройки
на системата. Следвайте инструкциите
на екрана.
 [Renderer Access Control]
Показва списък със съвместими
с контролер за домашна мрежа
продукти и задава дали да се приемат
команди от контролерите в списъка,
или не.
32BG
[Easy Network Settings]
Изпълнява [Easy Network Settings] за
извършване на основните настройки
на мрежата. Следвайте инструкциите
на екрана.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Можете да нулирате настройките на
системата до фабричните стойности
по подразбиране, като изберете
групата настройки. Всички настройки
в рамките на групата ще се нулират.
 [Initialise Personal Information]
Можете да изтриете личните си данни,
съхранени в системата.
Забележка
При натискането на OPTIONS са налице
различни настройки и функции
за възпроизвеждане. Наличните
елементи се различават в зависимост
от ситуацията.
Общи опции
[A/V SYNC]
Коригира несъответствието във времето
между картина и звук (стр. 34).
[Sound Field]
Променя настройката на звуковото поле
(стр. 9).
[Football]
Избира футболен режим (стр. 9).
[Night]
Избира нощен режим (стр. 10).
[Voice]
Избира режим на глас (стр. 10).
[Repeat Setting]
Задава повторно възпроизвеждане.
[Play/Stop]
Стартира или спира възпроизвеждането.
[Play from start]
Възпроизвежда елемента от началото.
[Change Category]
Превключва между категориите
[Music]
и
[Photo] във входа [USB] или [Home
Network]. Този елемент е налице само
когато за категорията има списък за
показване.
Само за
Music
[Shuffle Setting]
Задаване на разбъркано възпроизвеждане.
[Add Slideshow BGM]
Регистрира файлове с музика в USB паметта
като фонова музика за слайдшоу (BGM).
33BG
Настройки и корекции
• Ако изхвърляте, прехвърляте или
препродавате тази система, моля,
изтрийте цялата лична информация
от съображения за сигурност. Моля,
взимайте съответните мерки, като
излизане от системата, след използване
на мрежова услуга.
Използване на менюто
с опции
Само за
Photo
[Slideshow]
Стартира слайдшоу.
[Slideshow Speed]
Променя скоростта на слайдшоуто.
[Slideshow Effect]
Задава ефекта при възпроизвеждане
на слайдшоу.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Изключва функцията.
• [My Music from USB]: Задава файловете
с музика, регистрирани в [Add Slideshow
BGM].
Регулиране на забавянето
между картината и звука
(A/V SYNC)
Когато звукът и картината
на телевизионния екран
се разминават, можете да
регулирате забавянето между
тях за следните входове.
Методът на настройка се различава
в зависимост от входа.
[Change Display]
Превключва между [Grid View] и [List View].
Когато е избран входът [HDMI1],
[HDMI2] или [HDMI3]
[Rotate Left]
Завърта снимката на 90 градуса обратно
на часовниковата стрелка.
1
[Rotate Right]
Завърта снимката на 90 градуса
по часовниковата стрелка.
[View Image]
Показва избраното изображение.
2
3
Натиснете OPTIONS.
Менюто с опции се показва
на телевизионния екран.
Изберете [A/V SYNC].
Регулирайте забавянето чрез /
и .
Можете да зададете от 0 мсек до
300 мсек на интервали от 25 мсек.
Когато е избран входът [TV]
1
2
3
4
34BG
Натиснете OPTIONS.
„SYNC“ се показва на дисплея
на предния панел.
Натиснете
или .
Регулирайте забавянето чрез /
и .
Можете да зададете от 0 мсек
до 300 мсек на интервали
от 25 мсек.
Натиснете OPTIONS.
Менюто с опции изчезва
от дисплея на предния панел.
Забележки
Други функции
Управление
на системата чрез
смартфон или таблет
(SongPal)
SongPal е специално предназначено
приложение за управление
на съвместими със SongPal
адиоустройства, произведени от Sony,
с помощта на смартфон или таблет.
Потърсете SongPal в Google Play или
App Store и го изтеглете спомощта
на смартффона или таблета си.
Когато използвате
устройство с Android
1
2
3
4
Натиснете  (включено/
в готовност).
Дисплеят на лентовата тонколона
светва.
Потърсете SongPal чрез
устройството с Android
и изтеглете това приложение.
Стартирайте SongPal.
Свържете системата
и устройството с Android
чрез BLUETOOTH връзка (стр. 12)
или мрежова връзка (стр. 16).
Съвет
• Можете да свържете устройството
с Android чрез функцията NFC
(стр. 13).
5
Следвайте инструкциите
в SongPal.
35BG
Други функции
SongPal ви дава възможност да:
– променяте често използвани
настройки, избирате входа на
системата и настройвате силата
на звука;
– се наслаждавате на музикалното
съсдържание на системата,
съхранено на сървър в домашната
ви мрежа или на смартфон;
– се наслаждавате на музиката
визуално чрез дисплея на смартфона;
– лесно да конфигурирате настройките
на Wi-Fi връзка, като използвате
SongPal, ако Wi-Fi рутерът ви няма
функция WPS;
– използвате функцията SongPal Link
(стр. 36).
• Преди да започнете да изпълнявате
операциите по-долу, се уверете,
че сте задали [Bluetooth Mode]
на [Receiver] (стр. 29).
• Тази система е съвместима със SongPal
версия 3.0 или по-нова.
• SongPal използва мрежовата функция
(стр. 16) и BLUETOOTH функцията (стр. 12)
на системата.
• Спецификациите и оформлението
на екрана на SongPal се променят
без уведомление.
Когато използвате
устройство с iPhone/iPod
touch
1
2
3
4
5
натиснете  (включено/
в готовност).
Дисплеят на лентовата тонколона
светва.
Потърсете приложението SongPal
чрез устройството iPhone/iPod
touch и го изтеглете.
Стартирайте SongPal.
Свържете системата и iPhone/
iPod touch чрез BLUETOOTH
връзка (стр. 12) или мрежова
връзка (стр. 16).
Следвайте инструкциите
в SongPal.
Слушане на една и съща
музика на няколко
устройства/Слушане
на различна на музика на
различни местоположения
(SongPal Link)
Можете да се наслаждавате на музика,
съхранена на компютъра или
смартфона ви, или на музикални услуги
в няколко помещения едновременно.
Вижте по-долу за подробности относно
SongPal
http://www.sony.net/nasite
36BG
Използване
на Google Cast™
Google Cast ви позволява
да избирате музикално съдържание
от приложението Google Cast ™ Ready
и да го възпроизвеждате на системата.
Google Cast изисква първоначална
настройка чрез SongPal.
1
2
3
4
Изтеглете SongPal
на устройството.
Стартирайте SongPal, след което
свържете устройството чрез Wi-Fi
към същата мрежа, към която
е свързана системата.
Изпълнете първоначалната
настройка на устройството,
като следвате инструкциите
на SongPal.
Стартирайте приложението
Google Cast Ready
на устройството и след
това изберете системата
за възпроизвеждане
на съдържанието.
Забележка
• Не можете да използвате Google Cast,
докато „Google Cast Updating“
се показва на дисплея на предния
панел на лентовата тонколона.
Изчакайте, докато актуализацията
завърши, и опитайте отново.
Използване
на функцията HDMI
за „BRAVIA“ Sync
Тази функция е достъпна на
телевизори с функция „BRAVIA“ Sync.
Управлението е опростено с функциите
по-долу с помощта на свързване чрез
HDMI кабел на продукти, произведени
от Sony, които са съвместими
с функцията за управление за HDMI.
Можете да разрешите функцията за
управление за HDMI, като зададете
[Control for HDMI] на [On] (стр. 30).
Забележки
Изключване на системата
Когато изключите телевизора,
системата и свързаното устройство
ще се изключат автоматично.
Забележки
• Системата не се изключва автоматично,
докато възпроизвежда музика.
• Функцията за заключване
на изключването на захранването
на системата може да се активира
с устройства, произведени от други
компании, но операциите не са
гарантирани.
Възпроизвеждане с едно
докосване
Забележки
• Тази функция може да не работи
с определени устройства.
• Ако зададете [Standby Through]
на [Auto] или [On] (стр. 30), след което
възпроизведете съдържанието
на свързаното устройство, когато
системата е в режим на готовност,
звукът и изображението могат да бъдат
изведени само от телевизора, докато
системата остава в режим на готовност.
• Функцията за възпроизвеждане с едно
натискане може да се активира
с устройства, произведени от други
компании, но операциите не са
гарантирани.
Управление на звука,
възпроизвеждан от системата
Ако включите системата, докато
гледате телевизия, звукът от
телевизора ще се извежда
автоматично от високоговорителите
на системата.
Силата на звука на системата ще
се регулира, когато регулирате
силата на звука чрез дистанционното
управление на телевизора.
Ако последния път, когато сте гледали
телевизия, звукът от телевизора се
е извеждал от високоговорителите
на системата, тя ще се включи
автоматично, когато отново включите
телевизора.
Можете да се наслаждавате на
тази функция и когато използвате
функцията за двойна картина (Picture
and Picture (P&P)) на телевизора си.
• Ако е избран входът [TV], [HDMI1],
[HDMI2] или [HDMI3], звукът може
да бъде изведен от системата.
Когато възпроизвеждате съдържание
на устройство (Blu-ray Disc плейър,
„PlayStation®4“ и др.), свързано
към системата чрез HDMI кабел,
37BG
Други функции
• За да използвате функцията „BRAVIA“
Sync, не забравяйте да включите
системата и всички свързани към
нея устройства, след като извършите
HDMI връзка.
• В зависимост от настройките на
свързаното устройство функцията
за управление за HDMI може да не
работи правилно. Вижте инструкциите
за експлоатация на устройството.
тя и телевизорът се включват
автоматично и входът на системата
се превключва на съответния
HDMI 1/2/3 вход.
• Ако е избран вход, различен от [TV],
[HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3], звукът
се извежда само от телевизора,
като използва функцията за двойна
картина. Когато изключите функцията
за двойна картина, звукът се извежда
от системата.
• Функцията за управление за HDMI
е патентована функция на Sony.
Тази функция не може да работи
с устройства, различни от тези,
произведени от Sony.
Забележки
Можете да намалите ехото, когато
използвате функцията за социален
преглед, докато гледате телевизионни
програми. Разговорите стават по-ясни.
• Ако текущо избраният вход е [TV],
[HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3], входът
автоматично се променя на [TV].
Звукът на функцията за социален
преглед и телевизионната програма
се извежда от системата.
• Ако текущо избраният вход
е различен от [TV], [HDMI1], [HDMI2]
или [HDMI3], звукът на функцията
за социален преглед
и възпроизвежданото съдържание
се извежда от телевизора.
• В зависимост от телевизора числата,
които указват силата на звука,
се показват на телевизионния екран.
Показаните на телевизионния екран
числа може да се различават от числата
на дисплея на лентовата тонколона.
• Функцията за управление на звука
на системата може да се активира
с устройства, произведени от други
компании, но операциите не са
гарантирани.
Обратен звуков канал (ARC)
Можете да слушате звук от телевизора
през системата с помощта на само
един HDMI кабел. За подробности
за настройката вижте „[Audio Return
Channel]“ (стр. 30)
Забележка
• Функцията за обратен звуков канал
(ARC) може да се активира с устройства,
произведени от други компании,
но операциите не са гарантирани.
Функция за синхронизиране
на управлението за HDMI
Ако активирате функцията за
телевизор Control for HDMI („BRAVIA
link“), системната функция [Control for
HDMI] се активира автоматично.
На дисплея на предния панел
се показва „DONE“, когато приключи
лесната настройка.
Забележки
• Можете да зададете функцията [Control
for HDMI] ръчно, ако горната настройка
не работи. За подробности вижте „[HDMI
Settings]“ (стр. 30).
38BG
Синхронизация за премахване
на ехо
Забележки
• Тази функция работи само когато
телевизорът поддържа функцията
за социален преглед. За подробности
направете справка в инструкциите
за експлоатация на телевизора.
• Уверете се, че сте задали настройката
за аудиоизход на телевизора си така,
че звукът да може да се изведе от тази
система.
• Функцията за синхронизиране за
премахване на ехото е патентована
функция на Sony. Тази функция не може
да работи с устройства, различни
от тези, произведени от Sony.
Управление на домашно кино
Икона за приложение за управление
на аудиоустройство се показва
на телевизионния екран.
Можете да промените настройката
на системата (например промяна
на входа или звуковото поле),
като използвате дистанционното
управление на телевизора си.
Забележки
• Телевизорът ви трябва да е свързан
към интернет, за да използвате
функцията за управление
на домашно кино.
• Функцията за управление на домашно
кино е патентована функция на Sony.
Тази функция не може да работи
с устройства, различни от тези,
произведени от Sony.
Следване на езика
Когато промените езика за екранно
показване на телевизора, езикът
на екранното показване на системата
също се променя след нейното
рестартиране.
Забележки за HDMI
връзките
Удоволствието
от многоканален звук
(Двоен моносигнал)
Можете да слушате многоканален звук,
когато системата приема
многоканален сигнал Dolby Digital.
Забележка
• За да приемате Dolby Digital сигнал,
трябва да свържете телевизор или други
устройства към жака TV (DIGITAL IN)
с оптичен цифров кабел.
Ако жакът HDMI IN на телевизора ви
е съвместим с функцията Audio Return
Channel (стр. 30), можете да получавате
Dolby Digital сигнал чрез HDMI кабел.
Натиснете AUDIO неколкократно,
докато се покаже желаният сигнал
на дисплея на предния панел.
• „MAIN“: възпроизвежда се звукът
на основния език.
• „SUB“: възпроизвежда се звукът
на вторичния език.
• „MN/SB“: ще се изведе смесен
звук както от основния, така
и от вторичния език.
39BG
Други функции
• Използвайте високоскоростен HDMI
кабел (не е включен в комплекта).
Ако използвате стандартен HDMI
кабел, е възможно да не се показва
правилно 1080p, Deep Color, 3D,
или 4K съдържание.
• Използвайте съвместим HDMI кабел.
Използвайте високоскоростен HDMI
кабел (не е включен в комплекта),
произведен от Sony, който носи
логото, указващо типа му.
• Не препоръчваме използването
на кабел за преобразуване HDMI-DVI.
• Аудиосигналите (честота на
семплиране, дължина в битове и т.н.),
предавани от HDMI жак, може да са
потиснати от свързаното устройство.
• Звукът може да прекъсне, когато
честотата на семплиране или броят
канали на изходните аудио сигнали
от устройството за възпроизвеждане
се променят.
• Когато е избран входът [TV],
видеосигналите през един
от жаковете HDMI IN 1/2/3, избрани
последния път, се извеждат през
жака HDMI OUT (ARC).
• Тази система поддържа предаване
на Deep Colour, „x.v.Colour“, 3D и 4K.
• За да се наслаждавате на 3D
съдържание, свържете съвместими
с 3D телевизор и видео устройство
(Blu-ray Disc плейър, „PlayStation®4“
и др.) към системата чрез
високоскоростни HDMI кабели (не
са включени в комплекта), сложете
си 3D очила и след това започнете
да възпроизвеждате съвместим с 3D
съдържание Blu-ray Disc и др.
• За да се наслаждавате на 4K
съдържание, телевизорът
и плейърите, които са свързани
със системата, трябва да са
съвместими със 4K съдържание.
Деактивиране
на бутоните
на лентовата тонколона
(заключване за деца)
Можете да деактивирате бутоните
на лентовата тонколона (с изключение
на ), за да предотвратите
неправилни действия, като например
детска пакост.
Използвайте бутоните на лентовата
тонколона, за да извършите тази
операция.
Натиснете и задръжте INPUT,
последвано от VOLUME –, VOLUME +,
VOLUME –, на лентовата тонколона.
„LOCK“ се показва на дисплея
на предния панел.
Можете да управлявате системата
само чрез дистанционното
управление.
За да отмените, натиснете и задръжте
INPUT, последвано от VOLUME –,
VOLUME +, VOLUME –, на лентовата
тонколона.
„UNLCK“ се показва на дисплея
на предния панел.
40BG
Промяна на яркостта
Можете да промените яркостта
на дисплея на предния панел и синия
LED индикатор.
Натиснете неколкократно DIMMER.
Можете да регулирате яркостта
в 3 нива.*
* Яркостта за настройките „DIM1“ и „DIM2“
е еднаква.
Забележка
• Дисплеят на предния панел се изключва,
когато изберете „DIM2“. Той се включва
автоматично, когато натиснете който
и да е бутон, след което се изключва
отново, ако не използвате системата за
около 10 секунди. Въпреки това в някои
случаи дисплеят на предния панел може
да не се изключи.
Спестяване на енергия
в режим на готовност
Проверете дали сте направили
следните настройки:
– [Bluetooth Standby] е с настройка [Off]
(стр. 29);
– [Standby Through] е с настройка [Off]
(стр. 30);
– [Quick Start/Network Standby]
е с настройка [Off] (стр. 31);
– [Remote Start] е с настройка [Off]
(стр. 32).
Разрешаване
на функцията за ИЧ
повторител
(когато не управлявате
телевизора)
Когато лентовата тонколона препречва
сензора за дистанционно управление
на телевизора, дистанционното му
управление може да не работи. В такъв
случай разрешете функцията за ИЧ
повторител на системата.
Можете да управлявате телевизора
с дистанционното му управление
заедно с предоставения инфрачервен
бластер.
Инфрачервен бластер
2
Забележка
1
Свържете включения
в комплекта инфрачервен
бластер към жака IR BLASTER
на лентовата тонколона.
3
4
5
6
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Изберете
[Setup] –
[System
Settings] от началното меню.
Изберете [IR-Repeater].
Изберете [On].
41BG
Други функции
• Проверете дали дистанционното
управление на телевизора не може
да го управлява, след това задайте
[IR-Repeater] на [On] (стр. 30).
Ако настроите на [On], когато
дистанционното управление може да
управлява телевизора, може да не бъде
постигната правилна операция поради
смущението между директната команда
от него и командата от системата.
Поставете инфрачервения
бластер близо до сензора за
дистанционно управление
на телевизора, като насочите
инфрачервения предавател
към сензора.
Уверете се, че функцията за
инфрачервения бластер работи,
преди да закрепите инфрачервения
бластер за лентовата тонколона
с предоставената
двойнозалепваща лента.
Забележки
• Вижте инструкциите за експлоатация
на телевизора за местоположението
на сензора за дистанционно
управление.
• Свържете инфрачервения бластер,
преди да включите захранващия
кабел на лентовата тонколона.
• Не свързвайте инфрачервения
бластер към жак за слушалки и т.н.
на телевизора.
• Не използвайте инфрачервения бластер
за други цели.
• На някои телевизори тази функция може
да не работи правилно. В такъв случай
поставете лентовата тонколона далеч
от телевизора.
Допълнителни
настройки за
безжичната система
(събуфер/съраунд
високоговорители)
За събуфера
Индикатор „Вкл./в готовност“
SECURE LINK
За съраунд високоговорителите
Индикатор „Вкл./в готовност“
SECURE LINK
1
2
42BG
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Изберете
[Setup] –
[System
Settings] от началното меню.
3
Изберете [Wireless Sound
Connection].
Появява се екранът [Wireless Sound
Connection].
• [Secure Link]
• [RF Band]
Активиране на безжичното
предаване между
определени устройства
[Secure Link]
1
2
3
4
5
6
Изберете [Wireless Sound
Connection] в
[System Settings]
(стр. 42).
Изберете [Secure Link].
Изберете [On].
Натиснете SECURE LINK на задната
част на събуфера и съраунд
високоговорителите, докато
индикаторът стане оранжев.
Преминете към следващата стъпка
след няколко минути.
Изберете [Start].
За връщане към предишния екран
изберете [Cancel].
За лентовата тонколона
Изберете [Off] в стъпка 3 по-горе.
За събуфера или съраунд
високоговорителите
Натиснете и задръжте SECURE LINK
на задната страна на събуфера
или съраунд високоговорителите за
няколко секунди, докато индикаторът
„Вкл./В готовност“ на тях светне
или започне да мига в зелено.
Не забравяйте да натиснете SECURE
LINK с върха на писалка и др.
Избор на честотната лента
[RF Band]
Можете да изберете честотната лента.
1
2
3
Изберете [Wireless Sound
Connection] в
[System Settings]
(стр. 42).
Изберете [RF Band].
Изберете желаната настройка.
• [Auto]: Обикновено избирайте
тази опция. Системата избира
автоматично най-силната честотна
лента за предаване.
• [5.2GHz], [5.8GHz]: Системата
предава звук съгласно избраната
честотна лента.
Съвет
• Препоръчваме ви да зададете [RF Band]
на [Auto].
След като се покаже
съобщението [Secure Link setting
is complete.], натиснете .
Ако се покаже съобщението
[Cannot set Secure Link.], следвайте
указанията на екрана.
43BG
Други функции
Можете да определите безжичната
връзка за свързване на лентовата
тонколона към събуфера и съраунд
високоговорителите, чрез функцията
Secure Link.
Тази функция може да помогне за
предотвратяването на смущения,
ако използвате няколко безжични
продукта или ако съседите ви
използват безжични продукти.
За отмяна на функцията за
защитена връзка
За подробности вижте
„Автоматично
калибриране на
подходящите настройки
на високоговорителите“
(Auto Calibration)
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) ви носи идеалното
звуково усещане чрез автоматично
регулиране на настройката на
високоговорителите за разстояние,
местоположение и акустика.
5
6
Забележки
• Системата извежда силен тестов звуков
сигнал, когато започне [Auto Calibration].
Не можете да намалите звука.
Съобразете се с деца и съседи.
• Преди [Auto Calibration] се уверете, че:
– лентовата тонколона, събуфера
и съраунд високоговорителите
са включени.
1
Натиснете /, за да изберете
[OK], след което натиснете .
За да отмените, изберете [Cancel].
Натиснете .
[Auto Calibration] стартира.
Системата автоматично
регулира настройките
на високоговорителите.
Пазете тишина по време
на измерването.
Забележки
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
2
Натиснете /, за да изберете
[Setup].
3
Натиснете /, за да изберете
[Audio Settings], след което
натиснете .
4
7
Свържете микрофона за
калибриране към жака A.CAL MIC
(ECM-AC3) на задната страна
на лентовата тонколона.
Поставете микрофона за
калибриране на нивото на ушите,
като използвате статив и др.
(не е предоставен). Микрофонът за
калибриране трябва да е насочен
към телевизионния екран. Лицето
на всеки високоговорител трябва
да е насочено към микрофона за
калибриране и не трябва да има
препятствия между
високоговорителя и него.
Натиснете /, за да изберете
[Auto Calibration], след което
натиснете .
Показва се дисплеят
за оформление на
високоговорителите.
44BG
• Преди измерването се
уверете, че захранването на
високоговорителя е включено,
и проверете позицията на
безжичните високоговорители.
• Докато [Auto Calibration] е в ход,
не използвайте системата.
8
Потвърдете резултата от
[Auto Calibration].
Разстоянието и нивото на всеки
високоговорител се показват
на телевизионния екран.
Забележка
• Ако измерването е неуспешно,
следвайте съобщението и повторете
[Auto Calibration].
9
Натиснете /, за да изберете
[OK] или [Cancel], след това
натиснете .
Няма проблем при измерването.
Разкачете микрофона за
калибриране и след това изберете
[OK]. Резултатът се прилага.
Има проблем при измерването.
Следвайте съобщението и след
това изберете [OK], за да опитате
повторно.
Настройване
на високоговорителите
(Speaker Settings)
За да получите оптимален
съраунд звук, задайте разстоянието
на високоговорителите от позицията
ви на слушане.
1
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Натиснете /, за да изберете
[Setup].
3
Натиснете /, за да изберете
[Audio Settings], след това
натиснете .
4
Натиснете /, за да изберете
[Speaker Settings], след което
натиснете .
5
Натиснете ///, за да
изберете елемент, след което
натиснете .
6
Натиснете /, за да регулирате
параметъра.
Проверете настройките по-долу.
 [Distance]
Когато премествате
високоговорителите, задавайте
параметрите за разстоянието
от позицията на слушане
до високоговорителите.
Можете да зададете параметрите
от 0,0 до 7,0 метра.
45BG
Други функции
2
[Front Left/Right]: Задайте разстоянието
на предния високоговорител.
[Center] 3.0 m: Задайте разстоянието
на централния високоговорител.
[Surround Left/Right] 3.0 m: Задайте
разстоянието на съраунд
високоговорителя.
[Subwoofer] 3.0 m: Задайте
разстоянието на събуфера.
 [Level]
Можете да регулирате
нивото на силата на звука
на високоговорителите след
настройката [Auto Calibration]. Можете
да зададете параметрите от –6,0 dB
до +6,0 dB. Задайте [Test Tone] на [On]
за лесно регулиране.
 [Test Tone]
От високоговорителите ще се чуе
тестов тон, за да регулирате [Level].
[Off]: Тестовият тон не се извежда
от високоговорителите.
[On]: Тестовият тон се извежда
последователно от всеки
високоговорител, докато регулирате
нивото. Когато изберете един
от елементите [Speaker Settings],
тестовият тон се извежда от всеки
високоговорител последователно.
Регулирайте нивото на силата на звука,
,както е посочено по-долу.
1 Задайте [Test Tone] на [On].
2 Натиснете /, за да изберете
[Level], след това натиснете
[Front Left/Right]: Задайте нивото
на предния високоговорител.
[Center] 0.0 dB: Задайте нивото
на централния високоговорител.
[Surround Left/Right] 0.0 dB: Задайте
нивото на съраунд високоговорителя.
[Subwoofer] 0.0 dB: Задайте нивото
на събуфера.
Регулирайте нивото на силата на звука
според силата на звука на събуфера
по подразбиране VOL 10 (стр. 65).
3 Натиснете /, за да изберете
 [Relocation]
8
Можете да коригирате позицията
на високоговорителите виртуално,
за да подобрите съраунд ефекта.
[On]: Можете да чуете звука
от виртуално преместените позиции
на високоговорителите, определени
от [Auto Calibration].
[Off]: Можете да чуете звука
от действителните позиции
на високоговорителите.
Забележка
• Тази настройка се отразява само след
извършване на [Auto Calibration].
46BG
4
5
6
7
9
.
желания тип високоговорител,
след което натиснете .
Натиснете /, за да изберете
ляв или десен високоговорител,
след което натиснете /,
за да регулирате нивото.
Натиснете .
Повторете стъпки от 3 до 5.
Натиснете BACK.
Системата се връща към
предишния екран.
Натиснете /, за да изберете
[Test Tone], след това
натиснете .
Натиснете /, за да изберете
[Off], след това натиснете .
Забележки
• Сигналите на тестовия тон не се
извеждат от жака HDMI OUT (ARC).
• Ако не се извежда звук от събуфера,
моля, проверете дали силата на звука
на събуфера не е зададена на VOL 0.
Винт (включен в комплекта)
Монтаж на лентовата
тонколона и съраунд
високоговорителите
на стена
Можете да монтирате лентовата
тонколона и съраунд
високоговорителите на стена.
Скоби за монтиране
на стена
(в комплекта)
Забележки
1
Закрепете предоставените
скоби за монтиране на стена
към отворите за закрепването им
от долната страна на лентовата
тонколона с помощта на
предоставените винтове, така че
повърхността на всяка скоба да
изглежда така, както е показано
на илюстрацията.
Закрепете двете скоби за
монтиране на стена към левия
и десния отвор за закрепване
от долната страна на лентовата
тонколона.
2
Подгответе винтове
(не са включени в комплекта),
които са подходящи за отворите
на гърба на лентовата
тонколона или съраунд
високоговорителите.
4 мм
Повече от 30 мм
Лентова тонколона: 4,6 мм
Съраунд
високоговорители: 5 мм
10 мм
Отвор на гърба на високоговорителите
47BG
Други функции
• Подгответе винтове (не са включени
в комплекта), които са подходящи
за материала и здравината на стената.
Тъй като стената от гипсокартон
е особено крехка, закрепете винтовете
здраво към носеща греда на стената.
Монтирайте високоговорителите
хоризонтално, окачени на винтове
в гредите на равна част от стената.
• Предоставете за подизпълнение
монтажа на търговец на Sony или
лицензиран изпълнител и обърнете
специално внимание на безопасността
по време на монтажа.
• Sony няма да носи отговорност за
инциденти или повреди, причинени
от неправилен монтаж, недостатъчна
здравина на стената, неправилно
монтиране на винтовете, природно
бедствие и др.
3
Затегнете винтовете към стената.
Винтът трябва да се подава, както
е показано на илюстрацията.
За лентовата тонколона
940 мм
4
Поставете лентовата тонколона
или съраунд високоговорителите
на винтовете.
Подравнете отворите на гърба
на високоговорителя с винтовете.
За лентовата тонколона
Закачете лентовата тонколона
върху двата винта.
5 мм до
7 мм
За съраунд високоговорителите
За съраунд високоговорителите
10 мм до
12 мм
48BG
Относно поставянето
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Относно безопасността
• Ако в системата попадне твърд предмет
или се излее течност, изключете я от
електрическата мрежа и я предайте за
проверка на квалифициран персонал,
преди да я използвате отново.
• Не се качвайте върху лентовата
тонколона, събуфера и съраунд
високоговорителите, тъй като може
да паднете и да се нараните или
да причините повреда на системата.
Относно източниците
на захранване
Относно загряването
Въпреки че системата загрява по време
на работа, това не е неизправност. Ако
използвате тази система при високо ниво
на сила на звука, температурата в задната
и долната й част се повишава значително.
За да избегнете изгаряне, не докосвайте
системата.
Относно работата
Преди да свържете други устройства,
се уверете, че сте изключили системата.
Ако забележите нередности
в цветовете на телевизионен
екран наблизо
Нередности в цветовете може да се
наблюдават при определени видове
телевизори.
Ако забележите нередност
в цветовете...
Изключете телевизора и го включете
отново след 15 до 30минути.
49BG
Допълнителна информация
• Преди работа със системата проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на лентовата
тонколона.
• Ако няма да използвате системата дълго
време, я изключете от електрическия
контакт. За да изключите захранващия
кабел, хванете щепсела. Никога не
дърпайте кабела.
• Единият шип на щепсела е по-широк
от другия от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по единединствен начин. Ако не можете да
вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от когото
сте закупили оборудването.
• Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран сервизен
магазин.
• Поставете системата на място
с подходяща вентилация, за
да предотвратите повишаване на
температурата и да удължите живота й.
• Не поставяйте системата близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
• Не слагайте върху задната част
на лентовата тонколона, събуфера
и съраунд високоговорителите нищо,
което може да блокира
вентилационните отвори
и да предизвика повреда.
• Ако системата се използва заедно
с телевизор, видеомагнетофон или
магнетофон, може да се появи шум,
както и да се влоши качеството на
картината. В такъв случай поставете
системата далече от тези уреди.
• Бъдете внимателни при поставяне
на системата върху повърхност, която
е била специално обработена (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може
да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
• Старайте се да избягвате всякакви
възможни повреди, причинени от ъглите
на лентовата тонколона, събуфера
или съраунд високоговорителите.
• Поддържайте разстояние от 3 см
или повече под лентовата тонколона,
когато я монтирате на стена.
Ако отново забележите нередност
в цветовете...
Авторски права
Поставете системата по-далеч
от телевизора.
Тази система включва Dolby* Digital and
the DTS** Digital Surround System.
Относно почистването
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът „двойно
D“са търговски марки на Dolby
Laboratories.
Почиствайте системата с мека суха кърпа.
Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи
прахове или разтворители, като
например спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Отказ от отговорност
по отношение на услугите,
предлагани от трети страни
Услугите, предлагани от трети страни,
могат да бъдат променяни, временно
или окончателно прекратявани без
предварително уведомление. Sony
не носи никаква отговорност за такива
видове ситуации.
Забележки относно
актуализирането
Тази система ви позволява да
актуализирате софтуера автоматично,
когато има връзка с интернет по кабелна
или безжична мрежа.
Можете да добавяте нови функции
и да използвате системата по-удобно
и безопасно, когато я актуализирате.
Ако не желаете да актуализирате
автоматично, можете да деактивирате
функцията, като използвате
приложението SongPal, инсталирано
на смартфона или таблета ви. Въпреки
това системата може да актуализира
автоматично софтуера от съображения
за безопасност дори ако функцията
е деактивирана. Можете също да
актуализирате софтуера от менюто
с настройки, когато функцията е
деактивирана. За подробности вижте
„Използване на дисплея за настройка“
(стр. 25).
Не можете да използвате системата
по време на актуализация на софтуера.
50BG
** За патенти DTS, вижте http://
patents.dts.com. Произведено по
лиценз на DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, самият символ и DTS
и символът заедно са регистрирани
търговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
Логотипите BLUETOOTH®
и маркировката с тази дума
са регистрирани търговски марки,
притежавани от Bluetooth SIG, Inc.
и използването им от Sony Corporation
е по лиценз. Останалите търговски
марки и търговски имена са
собственост на съответните
им притежатели.
Тази система е оборудвана
с технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логотипът
HDMI, са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC в Съединените
щати и в други държави.
Маркировката N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC
Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
Android и Google Play са търговски
марки на Google Inc.
Google Cast е търговска марка
на Google Inc.
Google Cast Ready и значката на Google
Cast Ready са търговски марки
на Google Inc.
„Xperia“ е търговска марка
на Sony Mobile Communications AB.
Apple, логотипът на Apple, iPhone, iPod,
iPod touch и Retina са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и в други държави. App Store е марка
за услуга на Apple Inc.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made
for iPhone“ означават, че електронният
аксесоар е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от разработчика
като отговарящ на стандартите за
производителност на Apple. Apple
не носи отговорност за работата на
това устройство или съвместимостта
му със стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може
да окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
„ClearAudio+“ е търговска марка
на Sony Corporation.
„x.v.Colour“ и логотипът „x.v.Colour“ са
търговски марки на Sony Corporation.
„PlayStation®“ е регистрирана
търговска марка на Sony Computer
Entertainment Inc.
Технологията за аудиокодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
Този продукт е защитен от
определени права на интелектуална
собственост на Microsoft Corporation.
Opera® Devices SDK от Opera Software
ASA. Авторско право 1995-2013 Opera
Software ASA. Всички права запазени.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® и Wi-Fi CERTIFIED Miracast® са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ и Miracast™ са
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
LDAC™ и логотипът на LDAC търговски
марки на Sony Corporation.
LDAC е технология за аудиокодиране,
разработена от Sony, която позволява
прехвърлянето на аудиосъдържание
с висока разделителна способност
(Hi-Res) дори чрез Bluetooth връзка.
За разлика от други съвместими
с Bluetooth технологии за
аудиокодиране, например SBC,
тя работи без влошаващо
преобразуване на Hi-Res
аудиосъдържанието* и позволява
приблизително три пъти повече
данни** спрямо другите технологии
да бъдат прехвърлени чрез безжична
Bluetooth мрежа с безпрецедентно
качество на звука, постигнато
с помощта на ефикасно кодиране
и оптимизирано пакетиране.
* с изключение на съдържание във
формат DSD
** в сравнение с SBC (Subband Coding) при
избрана побитова скорост от 990 kbps
(96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
51BG
Допълнителна информация
Логотипът „BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
Забранява се употребата или
разпространението на такава
технология извън този продукт
без лиценз от Microsoft или от
филиал, упълномощен от Microsoft.
Този продукт съдържа софтуер, който
е обект на лицензите GNU General
Public License („GPL“) или GNU Lesser
General Public License („LGPL“).
Те постановяват, че потребителите
имат право да придобиват, променят
и разпространяват отново изходния
код на посочения софтуер
в съответствие с общите условия
на GPL или LGPL.
За подробности относно GPL, LGPL
и други софтуерни лицензи, моля,
вижте [Software License Information]
в [System Settings] от менюто [Setup]
на продукта.
Изходният код на софтуера, използван
в този продукт, е обект на GPL и LGPL
и е достъпен в интернет. За да го
изтеглите, посетете следния
URL адрес:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Моля, имайте предвид, че Sony
не може да отговаря на никакви
запитвания относно съдържанието
на този изходен код.
„DSEE“ е търговска марка на
Sony Corporation.
Всички други търговски марки
са търговски марки на съответните
им притежатели.
Отстраняване
на неизправности
Ако имате някои от следните
затруднения, докато използвате
системата, използвайте това
ръководство за отстраняване
на неизправности, за да ги разрешите,
преди да го изпратите за ремонт.
Ако проблемът продължи,
се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Когато заявите ремонт, не забравяйте
да донесете лентовата тонколона
и събуфера дори ако изглежда, че само
едното устройство има проблеми.
Захранване
Системата не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел е свързан добре.
 Изключете кабела за
електрозахранване от
електрическия контакт, след което
го включете отново след няколко
минути.
Картина
Няма картина или картината
не се извежда правилно.
 Изберете правилния вход (стр. 7).
 Натиснете и задръжте INPUT,
следвано от VOLUME +, VOLUME –,
VOLUME +, на лентовата тонколона,
за да зададете разделителната
способност на изходния
видеосигнал до най-ниската.
Няма картина при свързване чрез
HDMI кабел.
 Ако свържете устройство, което
поддържа HDCP 2.2, го свържете
към жака HDMI IN 1, а телевизора
към жака HDMI OUT (ARC)
на системата.
52BG
 Системата е свързана към входно
устройство, което не е съвместимо
с HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection). В такъв случай
проверете спецификациите
на свързаното устройство.
Изображението не се показва
на целия телевизионен екран.
 Проверете настройката за [TV Type]
в [Screen Settings] (стр. 26).
 Съотношението на кадъра
на носителя е фиксирано.
3D съдържанието от жака
HDMI IN 1/2/3 не се показва
на телевизионния екран.
 В зависимост от телевизора или
видеоустройството може да не се
покаже 3D съдържание. Проверете
поддържания HDMI видеоформат
(стр. 70).
Има неравномерност на цветовете
на телевизионния екран.
 Ако неравномерността
на цветовете продължи, изключете
телевизора, след което го
включете след 15 до 30 минути.
 Уверете се, че близо до системата
няма магнитни предмети
(магнитна ключалка на
телевизионната поставка,
медицински уред, играчка и др.).
От телевизора не се извежда
изображение, когато системата
е в режим на готовност.
 Когато системата влезе в режим
на готовност, се показва
изображението от последното
избрано HDMI устройство преди
изключването на системата.
Ако се наслаждавате на
съдържание от друго устройство,
възпроизведете съдържанието
на устройството и извършете
операцията One-Touch Play или
включете системата, за да изберете
HDMI устройството, което искате
да използвате.
 Задайте [Standby Through] на [On]
в [HDMI Settings] (стр. 30).
Изображенията от HDMI жака
са изкривени.
 Видеосигналът от устройството,
свързано към жака HDMI, може
да е изкривен. Ако това се случи,
задайте [Video Direct] на [On]
(стр. 27).
Звук
Системата не извежда звук
от телевизора.
 Изберете [TV] от началното меню
(стр. 7).
 Първо включете телевизора
и след това системата.
Насочете настройките
на високоговорителите
на телевизора (BRAVIA) към
аудиосистемата. За настройките
на телевизора вижте инструкциите
му за експлоатация.
 Проверете връзката на HDMI
кабела, цифровия оптичен кабел
или аудиокабела, свързан към
лентовата тонколона и телевизора
(вижте предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Усилете звука на телевизора
или отменете заглушаването.
53BG
Допълнителна информация
4K съдържанието от жака
HDMI IN 1/2/3 не се показва
на телевизионния екран.
 В зависимост от телевизора
или видеоустройството може
да не се покаже 4K съдържание.
Проверете възможностите за
видео и настройките на телевизора
и видеоустройството.
 Използвайте високоскоростен
HDMI кабел (не е включен
в комплекта).
 Когато телевизор, съвместим
с технологията Audio Return
Channel (ARC), е свързан чрез
HDMI кабел, се уверете, че кабелът
е свързан към извода на HDMI
входа (ARC) на телевизора (вижте
предоставеното Ръководство за
стартиране).
 Ако телевизорът не е съвместим
с технологията Audio Return
Channel (ARC), свържете оптичния
цифров кабел в допълнение
към HDMI кабела, за да изведете
звук (вижте предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Задайте [Control for HDMI] в [HDMI
Settings] на [On] и [Audio Return
Channel] на [Auto] (стр. 30).
Звукът се извежда както от системата,
така и от телевизора.
 Изключете звука от системата
или от телевизора.
Звукът на телевизора от тази система
изостава спрямо картината.
 Задайте [A/V SYNC] на [0msec],
ако е с настройка в диапазона
между [25msec] и [300msec]
(стр. 34).
Няма звук или само много тих
звук от устройството, свързано
към системата, се чува от нея.
 Натиснете  + на дистанционното
управление и проверете нивото
на силата на звука (стр. 64).
 Натиснете  или  + на
дистанционното управление,
за да отмените функцията
за заглушаване (стр. 64).
 Уверете се, че източникът
на входен сигнал е правилно
избран. Опитайте с други входящи
източници, като натиснете INPUT
на дистанционното управление
няколко пъти (стр. 7).
 Проверете дали всички кабели
на системата и свързаното
устройство са скачени стабилно.
54BG
Няма звук или се чува само много тих
звук от съраунд високоговорителите.
 Уверете се, че захранващият кабел
на съраунд високоговорителите
е включен правилно (вижте
предоставеното Ръководство
за стартиране).
 Многоканален звук, който
не е бил записан като съраунд
звук, не се извежда от съраунд
високоговорителите.
 Ако искате да изведе двуканален
звук от съраунд
високоговорителите,
натиснете бутона CLEARAUDIO+
на дистанционното управление
и задайте настройката за звуково
поле на [ClearAudio+].
 В зависимост от звукоизточника
звукът от съраунд
високоговорителите може да
е бил записан с лек звуков ефект.
 Проверете дали индикаторът
„включено/ в готовност“
на съраунд високоговорителите
свети в зелено. Ако това
не е така, вижте „Не се чува
звук от събуфера/съраунд
високоговорителите“ в „Безжичен
звук от събуфер/съраунд
високоговорители“ (стр. 57).
 Когато възпроизвеждате
съдържание, съвместимо
с технологията за защита
на авторските права (HDCP),
то не се извежда от съраунд
високоговорителите.
Няма звук или само много тих звук
се чува от събуфера.
 Уверете се, че захранващият
кабел на събуфера е включен
правилно (вижте предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Натиснете SW  + на
дистанционното управление,
за да усилите звука на събуфера
(стр. 64).
 Проверете дали индикаторът
„включено/в готовност“
на събуфера свети в зелено.
Ако това не е така, вижте „Не се
чува звук от събуфера/съраунд
високоговорителите“ в „Безжичен
звук от събуфер/съраунд
високоговорители“ (стр. 57).
 Събуферът служи за пресъздаване
на басов звук. При наличието
на източници на входен сигнал,
които съдържат изключително
малко компоненти на басов
звук (например телевизионно
излъчване), звукът от събуфера
може да е труден за чуване.
 Когато възпроизвеждате
съдържание, съвместимо
с технологията за защита
на авторските права (HDCP),
то не се извежда от събуфера.
USB устройство
USB устройството не е разпознато.
 Опитайте посоченото по-долу.
 Изключете системата.
 Разкачете и скачете отново USB
устройството.
 Включете системата.
BLUETOOTH
BLUETOOTH връзката не може
да се извърши.
 Уверете се, че индикаторът (син)
на лентовата тонколона свети
(стр. 12).
Състояние на системата
Състояние
на индикатора
(син)
По време на сдвояване
с BLUETOOTH устройство
мига бързо
Системата се опитва
да осъществи връзка
с BLUETOOTH устройство
мига
Системата е установила
връзка с BLUETOOTH
устройство
свети
Системата е в режим на
готовност за BLUETOOTH
(когато е изключена)
не свети
 Уверете се, че BLUETOOTH
устройството, към което искате
да се свържете, е включено
и че BLUETOOTH функцията
е разрешена.
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Сдвоете тази система и BLUETOOTH
устройството отново. Може да
е необходимо първо да отмените
сдвояването със системата, като
използвате първо BLUETOOTH
устройството.
55BG
Допълнителна информация
Не може да бъде постигнат съраунд
ефект.
 В зависимост от входния сигнал
и настройката за звуковото поле,
обработката на съраунд звука
може да не работи ефективно.
Съраунд ефектът може да е едва
доловим в зависимост от
програмата или диска.
 За да възпроизвеждате
многоканално аудио, проверете
настройката на цифровия
аудиоизход на устройството,
свързано със системата.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени със свързаното
устройство.
 Уверете се, че USB устройството
е включено добре в
(USB) порта
(стр. 8).
 Проверете дали USB устройството
или някой кабел не са повредени.
 Уверете се, че USB устройството
е включено.
 Ако USB устройството е свързано
чрез USB концентратор, изключете
го и свържете устройството
директно към лентовата
тонколона.
Не може да се извърши свързване.
 Информацията за регистрация
на сдвояването е изтрита.
Извършете отново операцията
за сдвояване (стр. 12).
Не може да се направи сдвояване.
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Уверете се, че системата не
получава смущения от безжично
LAN устройство, други безжични
устройства, работещи на честота
2.4 GHz, или микровълнова фурна.
Ако в близост има устройство,
генериращо електромагнитно
излъчване, преместете го на
разстояние от тази система.
Не можете да използвате
функцията NFC.
 Функцията NFC не работи
със съвместими с BLUETOOTH
приемници (например слушалки).
За да слушате звук чрез съвместим
с BLUETOOTH приемник, вижте
„Слушане на звук чрез предаване
към съвместим с BLUETOOTH
приемник“ (стр. 14).
Не се извежда звук от свързаното
BLUETOOTH устройство.
 Уверете се, че индикаторът (син)
на лентовата тонколона свети
(стр. 12).
 Доближете тази система
и BLUETOOTH устройството.
 Ако дадено устройство генерира
електромагнитно излъчване,
например безжично LAN
устройство, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова
фурна, го преместете.
 Отстранете всякакви препятствия
между тази система и BLUETOOTH
устройството или преместете
системата далече
от препятствието.
56BG
 Сменете разположението
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
 Превключете честотата
на безжичната LAN мрежа
на близкостоящ Wi-Fi рутер или
компютър на диапазона от 5 GHz.
 Увеличете силата на звука
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
Мрежова връзка
Системата не може да се свърже
към мрежата.
 Проверете мрежовата връзка
(стр. 16) и настройките на мрежата
(стр. 31).
Безжична LAN връзка
Не можете да свържете компютъра
си към интернет, след като
е извършена настройката
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
 Настройките за безжична връзка
на рутера може да се променят
автоматично, ако използвате
функцията „WiFi-Protected Setup“,
преди да коригирате настройките
на рутера. В такъв случай
променете по съответния начин
настройките на безжичната връзка
на компютъра.
Желаният безжичен рутер не се
показва в списъка с безжични мрежи.
 Натиснете BACK, за да се върнете
към предишния екран, и опитайте
функцията [Wireless Setup(built-in)]
отново (стр. 17). Ако желаният
безжичен рутер все още не
е разпознат, изберете [New
connection registration] от списъка
с мрежи, след това изберете
[Manual registration], за да въведете
мрежово име (SSID) ръчно.
Безжичен звук (Събуфер/
съраунд високоговорители)
Не се чува звук от събуфера/съраунд
високоговорителите.
 Уверете се, че захранващият кабел
на събуфера/съраунд
високоговорителите е включен
правилно (вижте предоставеното
Ръководство за стартиране).
 Индикаторът „Вкл./в готовност“
на събуфера/съраунд
високоговорителите не свети.
– Уверете се, че захранващият
кабел на събуфера/съраунд
високоговорителите е включен
правилно.
– Натиснете  (вкл./
в готовност) на събуфера/
съраунд високоговорителите,
за да включите захранването.
 Индикаторът „Вкл./в готовност“
на събуфера/съраунд
високоговорителите мига бавно
в зелено или свети в червено.
– Преместете събуфера/съраунд
високоговорителите
на местоположение в близост
до лентовата тонколона така,
че индикаторът на събуфера/
съраунд високоговорителите
„Вкл./в готовност“ да светне
в зелено.
– Следвайте стъпките
в „Допълнителни настройки за
безжичната система (събуфер/
съраунд високоговорители)“
(стр. 42).
– Проверете състоянието
на връзката на безжичната
звукова система (стр. 42).
 Индикаторът „Вкл./в готовност“
на събуфера/съраунд
високоговорителите мига бързо
в зелено.
– Консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
57BG
Допълнителна информация
Системата не може да се свърже
към мрежата или мрежовата връзка
е нестабилна.
 Уверете се, че безжичния LAN
рутер е включен.
 Проверете мрежовата връзка
(стр. 16) и настройките на мрежата
(стр. 31).
 В зависимост от средата,
в която се използва (включително
материала на стената) условията
на приемане на радио вълни
или преградите между системата
и рутера на безжичната LAN
мрежа, възможното разстояние за
комуникация може да се съкрати.
Преместете системата и рутера
на безжичната LAN мрежа
по-близо един до друг.
 Устройства, които използват
честотна лента от 2,4 GHz,
например микровълнови фурни,
BLUETOOTH или цифрови безжични
устройства, могат да нарушат
комуникацията. Отдалечете
системата от такива устройства
или ги изключете.
 Връзката чрез безжична LAN
мрежа може да е нестабилна
в зависимост от средата на
използване, особено когато
се използва BLUETOOTH функцията
на системата. В такъв случай
направете промени в средата
на използване.
 Индикаторът „Вкл./в готовност“
на събуфера/съраунд
високоговорителите мига бързо
в червено.
– Натиснете  (вкл./
в готовност) на събуфера/
съраунд високоговорителите,
за да изключите захранването,
и проверете дали
вентилационният отвор
на събуфера/съраунд
високоговорителите не
е блокиран.
 Събуферът е предназначен за
възпроизвеждане на басов звук.
Когато източникът на входен
сигнал не съдържа басов звук,
както е при повечето телевизионни
програми, басовият звук може
да не се чува.
 Натиснете SW  + на
дистанционното управление,
за да усилите звука на събуфера
(стр. 64).
Звукът прекъсва или има шум.
 Ако наблизо има устройство, което
генерира електромагнитни вълни,
например безжична LAN мрежа
или микровълнова фурна,
поставете системата далеч от него.
 Ако има някакво препятствие
между лентовата тонколона
и събуфера/съраунд
високоговорителите, преместете
го или го отстранете.
 Разположете лентовата тонколона
и събуфера/съраунд
високоговорителите възможно
най-близо.
 Превключете честотата
на безжичната LAN мрежа
на близкостоящ Wi-Fi рутер
или компютър на диапазона
от 2.4 GHz.
 Превключете мрежовата връзка
на телевизора или Blu-ray Disc
плейъра от безжична на кабелна.
58BG
Дистанционно управление
Дистанционното управление на тази
система не работи.
 Насочете дистанционното
управление към сензора за
дистанционно управление
на лентовата тонколона (стр. 60).
 Отстранете всички препятствия
между дистанционното
управление и системата.
 Сменете двете батерии
в дистанционното управление
с нови, ако са слаби.
 Уверете се, че натискате
правилния бутон на
дистанционното управление.
Дистанционното управление
на телевизора не работи.
 Този проблем може да бъде решен
чрез разрешаване на функцията за
ИЧ повторител (стр. 41).
Други
Функцията за управление за HDMI
не работи правилно.
 Проверете HDMI връзката (вижте
предоставеното Ръководство за
стартиране).
 Настройте функцията за
управление за HDMI на телевизора.
Вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени
с телевизора, за това как да
го настроите.
 Уверете се, че всяко свързано
устройството е съвместимо
с „BRAVIA“ Sync.
 Проверете настройките
на управлението за HDMI
на свързаното устройство.
Вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени
със свързаното устройство.
„PRTCT“, „PUSH“ и „POWER“ мигат
последователно на дисплея на
предния панел.
 Натиснете  (вкл./в готовност),
за да изключите системата.
След като индикаторът угасне,
изключете захранващия кабел
и се уверете, че нищо не пречи
на вентилационните отвори
на системата.
Сензорите на телевизора не работят
правилно.
 Лентовата тонколона може да
блокира някои сензори (например
сензора за яркост), приемника
на дистанционното управление
на телевизора ви или „излъчвателя
за 3D очила (инфрачервено
предаване)“ на 3D телевизор,
който поддържа система за 3D
очила или безжична комуникация.
Преместете лентовата тонколона
по-далече от телевизора в обхват,
който позволява на тези части
да работят правилно. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с телевизора, за
местоположението на сензорите
и на приемника на дистанционното
управление.
Бутоните на лентовата тонколона
не работят.
 Отменете настройката за
заключване за деца (стр. 40).
Нулиране
Ако системата все още не работи
правилно, нулирайте я, както
е посочено по-долу.
1
2
3
4
5
6
Натиснете  (вкл./в готовност),
за да включите системата.
Натиснете HOME.
На телевизионния екран се показва
началното меню.
Изберете
[Setup] [Resetting] от началното
меню (стр. 33).
Изберете [Reset to Factory Default
Settings].
Изберете желания елемент
от менюто, който искате
да нулирате.
Изберете [Start].
За да откажете нулирането
Изберете [Cancel] в Стъпка 6.
59BG
Допълнителна информация
 Ако свързвате/изключвате
захранващия кабел, изчакайте
повече от 15 секунди, преди
да работите със системата.
 Ако свържете аудиоизхода на
видеоустройство със системата,
като използвате различен от HDMI
кабел, може да не се изведе звук
заради „BRAVIA“ Sync. В такъв
случай задайте [Control for HDMI]
на [Off] (стр. 30) или свържете
кабела от жака за аудиоизход
на видеоустройството директно
към телевизора.
 Типът и броят на устройствата,
които може да се управляват
от функцията „BRAVIA“ Sync“,
са ограничени в HDMI CEC
стандарта, както е посочено
по-долу.
– Записващи устройства (Blu-ray
Disc рекордери, DVD рекордери
и др.): до 3 устройства
– Възпроизвеждащи устройства
(Blu-ray Disc плейър, DVD
плейър и др.): до 3 устройства
(включително тази система)
– Устройства тип тунер:
до 4 устройства
– Аудиосистема (приемник/
слушалки): до 1 устройство
(включително тази система)
Указател на компонентите и контролите за
управление
Лентова тонколона
Отпред
 Бутон  (включено/
в готовност)
 Бутон INPUT
 Бутон PAIRING
 Бутони VOLUME +/–
 Маркировка N
Когато използвате функцията
NFC, допрете NFC устройството
до маркировката.
60BG
 Индикатор
• Мига бързо (синьо): извършва
се BLUETOOTH сдвояване.
• Мига (синьо): извършва се опит
за свързване с BLUETOOTH
устройство.
• Свети (синьо): BLUETOOTH
връзката е установена.
 Сензор за дистанционно
управление
 Дисплей

(USB) порт
Отзад





Допълнителна информация
 LAN (100) порт
 Жак HDMI OUT (ARC)
Този жак поддържа HDCP 2.2.
 Жакове HDMI IN 1
Този жак поддържа HDCP 2.2.
 Жак HDMI IN 2
 Жак HDMI IN 3
Жак ANALOG IN
Жак A.CAL MIC (ECM-AC3)
Жак DIGITAL IN (TV)
Жак IR BLASTER
Захранващ кабел
61BG
Събуфер




Индикатор „Вкл./в готовност“
Бутон  (вкл./в готовност)
Бутон SECURE LINK
Захранващ кабел
62BG
Съраунд високоговорител
Индикатор „Вкл./в готовност“
Бутон  (вкл./в готовност)
Бутон SECURE LINK
Захранващ кабел
Допълнителна информация




63BG
Дистанционно управление





Бутоните AUDIO,  и  + имат
осезаема точка. Използвайте
ги за отправна точка при работа
с дистанционното управление.
 INPUT (стр. 7)
Изберете устройството, което
искате да използвате.
DISPLAY
Извежда информация
за възпроизвеждането
и сърфирането в интернет
на телевизионния екран.
64BG
 (включено/в готовност)
Включва системата или я поставя
в режим на готовност.
Бутони за звуковото поле
(стр. 9)
Избира звуков ефект.
ClearAudio+, Movie, Music,
Game, Music Arena, Cinema
Studio 9.1ch, Standard
DIMMER (стр. 40)
Регулира яркостта на дисплея
на предния панел и LED
индикатора.
Цветни бутони
Бутони за кратък път за избиране
на елементи от някои менюта.
MIRRORING (стр. 19)
Избира [Screen mirroring].
PAIRING (стр. 12)
Системата влиза в състояние
на сдвояване.
OPTIONS (стр. 33)
Извеждане на менюто с опции
на телевизионния екран или
на дисплея на предния панел.
(Местоположението е различно
в зависимост от избраната
функция.)
BACK
Връщане към предишния екран.
///
Преместване на маркировката
към показван елемент.
(въвеждане)
Влиза в избрания елемент.
HOME (стр. 25)
Влизане или излизане
от началното меню.
Типове файлове,
които могат да бъдат
възпроизвеждани
Музика
Кодек
Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3)
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro3)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis3)
.ogg
Monkey’s Audio3)
.ape
Photo
Формат
Разширение
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png5)
GIF
.gif5)
1)
Системата може да възпроизвежда
файлове „.mka“. Тези файлове не могат
да се възпроизвеждат на сървър за
домашна мрежа.
2) Системата може да не възпроизвежда
този формат на сървър за домашна
мрежа.
3) Системата не възпроизвежда този
формат на сървър за домашна мрежа.
4) Системата не възпроизвежда файлове,
кодирани с DST.
5) Системата не възпроизвежда
анимирани PNG или анимирани GIF
файлове.
65BG
Допълнителна информация
  (заглушаване)
Временно се изключва звукът.
 (сила на звука) +/–
Регулира силата на звука.
SW  (сила на звука
на събуфера) +/
Регулира силата на звука
на басовия звук.
 Бутони за операции за
възпроизвеждане
Вижте „Слушане/преглед“
(стр. 7).
/ (превъртане напред/
назад)
Търси напред или назад.
/ (предишен/следващ)
Избира предишен/следващ
запис или файл.
? (възпроизвеждане)
Стартиране или
повторно стартиране
на възпроизвеждането
(възобновяване на
възпроизвеждането).
 (пауза)
Поставяне на пауза или
повторно стартиране
на възпроизвеждането.
 (стоп)
Спира възпроизвеждането.
AUDIO (стр. 39)
Избира аудиоформата.
RX/TX (приемник/предавател)
Превключва между [Receiver]
и [Transmitter] от [Bluetooth
Mode] (стр. 29).
Забележки
• Някои файлове може да не
се възпроизвеждат в зависимост
от файловия формат, кодирането,
състоянието на записа или състоянието
на сървъра за домашна мрежа.
• Някои файлове, редактирани
на компютър, може да не се
възпроизвеждат.
• При някои файлове е възможно
функцията за бързо превъртане
напред или назад да не е налична.
• Системата не възпроизвежда кодирани
файлове, като например DRM и Lossless.
• Системата може да разпознае следните
файлове или папки в USB устройства:
– до папки на 9-и слой (включително
основната папка);
– до 500 файла/папки на един слой.
• Системата може да разпознае следните
файлове или папки, съхранени в сървъра
за домашна мрежа:
– до папки на 19-ия слой;
– до 999 файла/папки на един слой.
• Някои USB устройства може да
не функционират с тази система.
• Системата може да разпознава Mass
Storage Class (MSC) устройства (като
например флаш памет или твърд диск),
устройства за улавяне на неподвижно
изображение (SICD) и клавиатури със
101 бутона.
Поддържани
аудиоформати
Аудиоформатите, поддържани от тази
система, са посочени по-долу.
Формат
Функция
„HDMI1“
„HDMI2“
„HDMI3“
„TV“
(DIGITAL
IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby Digital Plus

–
Dolby TrueHD

–
DSD

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High
Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
: Поддържан формат.
–: Неподдържан формат.
Забележка
• През жаковете HDMI IN 1/2/3 не
се въвежда звук при аудиоформати,
които имат защита срещу копиране, като
например Super Audio CD или DVD-Audio.
66BG
Секция BLUETOOTH
Спецификации
Лентова тонколона (SA-RT5)
Секция на усилвателя
POWER OUTPUT (номинална)
Преден Л + преден Д: 50W + 50W
(при 4 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)
POWER OUTPUT (референтна)
Преден Л/преден Д блок
на високоговорителите: 90 вата
(на канал при 4 ома, 1 kHz)
Централен блок на
високоговорителя: 90 вата
(при 4 ома, 1 kHz)
Входове
HDMI IN 1*/2/3
DIGITAL IN (TV)
ANALOG IN
Изход
HDMI OUT* (ARC)
Секция HDMI
Конектор
Тип A (19 пина)
Секция USB
(USB) порт:
Тип A (за свързване на USB памет,
четец на карти с памет и цифров
фотоапарат)
Секция LAN
Извод LAN (100)
Извод 100BASE-TX
1)
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество,
използване на безжичен телефон,
чувствителност при приемането,
характеристики на антената,
операционна система, софтуерни
приложения и т.н.
2) Профилите за BLUETOOTH
стандарта указват предназначението
на BLUETOOTH комуникацията
между устройствата.
3) Кодек: формат на компресия
и преобразуване на аудиосигнал
4) Кодек за подобхват
5) Разширено аудиокодиране
6) Само за LDAC.
Секция на безжичната LAN връзка
Съответствие със стандарти
IEEE 802.11 a/b/g/n
Честотна лента
2,4 GHz, 5 GHz
67BG
Допълнителна информация
* Жаковете HDMI IN 1 и HDMI OUT (ARC)
поддържат протокола HDCP 2.2.
HDCP 2.2 е нова подобрена технология
за защита на авторски права, която
се използва за защита на съдържание,
като 4K филми.
Система за комуникация
BLUETOOTH спецификация, версия 3.0
Изход
BLUETOOTH спецификация,
Power Class 1
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост прибл. 30 м1)
Максимален брой устройства за
регистриране
9 устройства
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control
Profile)
Поддържани кодеци3)
SBC4), AAC5), LDAC
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (честота
на семплиране 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz,6), 96 kHz6))
Преден Л/преден Д блок
на високоговорителите
Система от високоговорители
двупосочна система от
високоговорители, акустична
суспензия
Високоговорител
Нискочестотен високоговорител:
60 мм, тип конус
Високочестотен високоговорител:
19 мм, тип мек купол
Централен блок на
високоговорителя
Система от високоговорители
Система от високоговорители с пълен
обхват, тип акустична суспензия
Високоговорител
Нискочестотен високоговорител:
60 мм, тип конус
Обща информация
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 50 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко (За подробности за
настройката вижте стр. 40)
5,6 W (Когато [Bluetooth Standby],
[Remote Start], [Quick Start/Network
Standby] и [Control for HDMI]
са с настройка [On] и [Standby
Through] е с настройка [Auto],
когато не е свързан телевизор.)
Размери (приблизително) (ш/в/д)
1080 мм × 56 мм × 128 мм (без скоби
за монтиране на стена)
1080 мм × 127 мм × 91 мм (със скоби
за монтиране на стена)
Тегло (прибл.)
3,8 кг
68BG
Събуфер (SA-WRT5)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
140 W (на канал при 4 ома, 80 Hz)
Система от високоговорители
Събуферна система, басрефлексна
Високоговорител
160 мм, тип конус
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 20 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко
Размери (приблизително) (ш/в/д)
191 мм × 383 мм × 386 мм
Тегло (прибл.)
8,5 кг
Съраунд високоговорители
SA-SLRT5 (L)/SA-SRRT5 (R)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референтна)
70 W, 4 ома, 1 kHz
Система от високоговорители
Система от високоговорители с пълен
обхват
Акустична суспензия
Високоговорител
65 мм тип конус, високоговорител
с пълен обхват
Изисквания за захранването
220 V – 240 V променлив ток,
50 Hz/60 Hz
Консумация на електроенергия
Включено: 15 W
Режим на готовност: 0,5 W или
по-малко
Размери (ш/в/д) (прибл.)
97 мм × 252 мм × 97 мм, включително
изпъкналите части
Тегло (прибл.)
1,5 кг
Секция на безжичния
предавател/приемник
Система за комуникация
Спецификация за безжичен звук
версия 3.0
Честотна лента
5,2 GHz (5,180 GHz – 5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736 GHz – 5,814 GHz)
Метод на модулация
DSSS
Съвместими модели
iPod/iPhone
Съвместимите модели iPod/iPhone
са следните. Актуализирайте своето
устройство iPod/iPhone с най-новия
софтуер, преди да го използвате със
системата.
Допълнителна информация
Технологията BLUETOOTH работи с:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/
iPhone 3GS
iPod touch (5-о поколение)/iPod touch
(4-то поколение)
69BG
Видео формати, поддържани от системата
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
Формат
2D
3D
Опаковане на
кадри
Формат единдо-друг
(половина)
Над-под
(отгоре и
отдолу)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz1)




4096 × 2160p @ 50 Hz1)




4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz2)




3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz1)




3840 × 2160p @ 50 Hz1)




3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz2)




3840 × 2160p @ 25 Hz2)




3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz2)




1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




1)
2)
YCbCr 4:2:0/поддържа се само 8-битова скорост
Поддържа се само 8-битова скорост
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
70BG
Относно BLUETOOTH
комуникацията
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани със системата, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
71BG
Допълнителна информация
• BLUETOOTH устройствата трябва
да се използват в рамките на около
10 метра (разстояние без препятствия)
едно от друго. Ефективният обхват
на комуникация може да е по-малък
при следните условия:
– когато между устройствата с
BLUETOOTH връзка има човек, метален
предмет, стена или друго препятствие;
– места, на които има безжична LAN
мрежа;
– около микровълнови фурни, докато
се използват;
– места, на които възникват
електромагнитни вълни.
• BLUETOOTH устройствата и безжичната
LAN връзка (IEEE 802.11b/g) използват
една и съща честотна лента (2,4 GHz).
При използване на BLUETOOTH
устройство близо до такова с безжична
LAN връзка може да възникнат
електромагнитни смущения. Това
може да доведе до по-ниски скорости
на прехвърляне на данни, шум или
невъзможност за връзка. Ако това
се случи, пробвайте посочените по-долу
мерки за отстраняване на проблема.
– Използвайте тази система
на разстояние поне 10 метра
от устройството с безжична
LAN мрежа.
– Изключите захранването
на устройството за безжична LAN
мрежа, когато използвате BLUETOOTH
устройството в рамките на 30 метра.
– Поставете тази система и BLUETOOTH
устройството възможно най-близо
едно до друго.
• Излъчването на радиовълни на тази
система може да доведе до смущения
на работата на някои медицински
устройства. Тъй като тези смущения
може да доведат до неизправност,
винаги изключвайте захранването
на системата и BLUETOOTH устройството
на следните места:
– в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими газове;
– близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
• Тази система поддържа функции
за защита, които отговарят
на спецификацията на BLUETOOTH,
за да се гарантира сигурна връзка
при комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази сигурност обаче може
да се окаже недостатъчна в зависимост
от съдържанието на настройките
и други фактори, така че винаги бъдете
внимателни, когато осъществявате
комуникация посредством технологията
BLUETOOTH.
• Sony няма да носи каквато и да
е отговорност за щети или други
загуби, произтичащи от разкриване
на информация по време на
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH.
• Комуникацията чрез BLUETOOTH
не е непременно гарантирана при
всички BLUETOOTH устройства, които
имат същия профил като тази система.
• BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на спецификацията на BLUETOOTH,
определена от Bluetooth SIG, Inc.,
и съответствието им трябва да
е удостоверено. Въпреки това дори
ако дадено устройство отговаря
на спецификацията на BLUETOOTH,
е възможно да има случаи, при които
поради характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH
устройството свързването
да е невъзможно или методите
на управление, извеждането на
екрана или работата да се различават.
• Може да възникне шум или звукът
да прекъсва в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано с тази система,
средата на комуникация или
обкръжаващите условия.
Индекс
Числени стойности
24p Output 26
4K Output 27
A–Z
A/V SYNC 34
Attenuation settings - Analog 28
Audio Output 28
Audio Return Channel (ARC) 30
Audio Settings 27
Auto Display 31
Auto Renderer Access
Permission 32
Auto Standby 31
Auto Update 31
BLUETOOTH 12, 71
Bluetooth Codec – AAC 29
Bluetooth Codec – LDAC 29
Bluetooth Mode 29
Bluetooth Settings 29
Bluetooth Standby 29
„BRAVIA“ Sync 37
Connection Server Settings 32
Control for HDMI 30
D.C.A.C. DX (Digital Cinema Auto
Calibration DX) 44
Device List 29
Device Name 31
DSEE 11, 27
Easy Network Settings 32
External Control 32
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 27
HDMI Deep Color Output 27
HDMI Settings 30
HDMI1 Audio Input Mode 30
Initialise Personal Information 33
72BG
Input Skip Setting 32
Internet Settings 31
IR-Repeater 30, 41
Network Connection
Diagnostics 32
Network Connection Status 32
Network content 24p Output 26
Network Settings 31
NFC 13
OSD Language 30
Output Video Resolution 26
PRTCT 59
Quick Start/Network Standby 31
Remote Start 32
Renderer Access Control 32
Reset to Factory Default
Settings 33
Resetting 33
SBM 27
Screen mirroring RF Setting 32
Screen Settings 26
Secure Link 43
Slideshow 34
Software License Information 31
SongPal 35
Sound field 33
Standby Through 30
Subwoofer 57
System Information 31
System Settings 30
Time Zone 31
TV Type 26
USB 8
Video Direct 27
Voice 10
Wireless Playback Quality 29
Wireless Sound Connection 30
А
П
Автоматично калибриране 44
Актуализация 26
Актуализация на софтуера 26
Преден панел 60
Д
С
Събуфер 42
Дистанционно управление 64
Домашна мрежа 18
Т
З
У
Заден панел 61
Заключване за деца 40
Затъмняване 40, 64
Звуково поле 9
К
Компресия на динамичния
диапазон на звука 28
Тестов тон 46
Управление за HDMI 37
Ф
Футболен режим 9
Ч
Честотна лента RF 43
Допълнителна информация
Л
Лесна настройка 32
М
Меню с опции 33
Многоканален звук 39
Мрежа 16
Музикални услуги 20
Н
Настройки на
високоговорителите 45
Ниво 46
Разстояние 45
Нощен режим 10
Нулиране 59
О
Огледален образ на екрана 19
73BG
ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА
ЛИЦЕНЗНО
СПОРАЗУМЕНИЕ
С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
ВАЖНО:
СОФТУЕРЪТ е лицензиран, а не
се продава. СОФТУЕРЪТ е защитен
от законите за авторските права
и от други закони и договори
за интелектуалната собственост
и международно договори.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА
ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ
С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ („ЛСКП“).
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА,
ВИЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛСКП.
АКО НЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА
НА ЛСКП, НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
СОФТУЕРА.
АВТОРСКО ПРАВО
ЛСКП представлява юридическо
споразумение между вас
и Sony Corporation („SONY“).
ЛСКП управлява вашите права
и задължения по отношение
на софтуера на SONY и/или нейните
лицензодържатели от трети страни
(включително свързаните фирми
на SONY) и техните съответни свързани
фирми (наричани общо „ТРЕТИ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ“) заедно
с всякакви актуализации/надстройки,
предоставени от SONY и разпечатани,
онлайн или друга електронна
документация за такъв софтуер,
както и всякакви файлове с данни,
създадени от работата на такъв
софтуер (наричан общо „СОФТУЕР“).
Въпреки изложеното по-горе, всеки
софтуер от СОФТУЕР, който има
отделно лицензно споразумение
с крайния потребител (включително,
но не само общ публичен лиценз
на GNU и общ публичен лиценз
на Lesser/Library), ще бъде включен
към подобно приложимо отделно
лицензно споразумение с крайния
потребител вместо условията на това
ЛСКП в степента, нужна от подобно
отделно лицензно споразумение
с крайния потребител („ОТДЕЛЕН
СОФТУЕР“).
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
74BG
Всички права на собственост
в и относно СОФТУЕРА (включително,
но не само всякакви изображения,
снимки, анимация, видео, аудио,
музика, текст и „аплети“, включени
с СОФТУЕРА) са собственост на SONY
или на една или повече от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ.
SONY ви предоставя ограничен лиценз
за използване на СОФТУЕРА само във
връзка със свързаните ви устройства
(„УСТРОЙСТВО“) и само за ваша лична
употреба без търговска цел. SONY
и ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ
изрично запазват всички права на
собственост и интерес (включително,
но не само всички права
на интелектуална собственост)
в и относно СОФТУЕРА, които това
ЛСКП не ви предоставят изрично.
ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Не можете да копирате, публикувате,
адаптирате, разпространявате,
да правите опит за извеждане
на изходния код, да подлагате
на обратно конструиране,
декомпилирате или разделяте
на съставните му части който
и да е СОФТУЕР, независимо изцяло
или частично, или да създавате
производни продукти от СОФТУЕРА,
освен ако не са умишлено
подпомогнати от СОФТУЕРА.
Не можете да модифицирате
или подправяте която и да е
функционалност на управление
на цифровите права на СОФТУЕРА.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА
С МАТЕРИАЛИ С АВТОРСКИ
ПРАВА
СОФТУЕРЪТ може да има
възможността да бъде използван
от вас за преглед, съхранение,
обработка и/или използване
на съдържание, създадено от вас
и/или трети страни. Подобно
съдържание може да е защитено
от законите за авторските права, други
закони и договори за интелектуалната
собственост и/или споразумения.
Съгласявате се да използвате СОФТУЕР
само в съответствие с всички закони
и споразумения, които са приложими
към подобно съдържание.
Вие потвърждавате и приемате,
че SONY може да предприеме
съответните мерки, за да защити
авторските права на съдържание,
което е съхранявано, обработвано
или използвано от СОФТУЕРА.
Подобни мерки включват,
но не се ограничават само до,
броенето на честотата на архивиране
и възстановяване чрез определени
функции на СОФТУЕРА, отказването за
приемане на молбата ви за активиране
на възстановяването на данни, както
и прекратяването на това ЛСКП
в случай на незаконно използване
на СОФТУЕРА от ваша страна.
УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЪЩО ТАКА,
ЧЕ СОФТУЕРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ
СЪЗДАДЕН ЗА УПОТРЕБА СЪС
СЪДЪРЖАНИЕ, НАЛИЧНО ЧРЕЗ ЕДНА
ИЛИ ПОВЕЧЕ УСЛУГИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
(„УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ“).
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА И ТОВА
СЪДЪРЖАНИЕ СА ОБЕКТ НА
УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА НА
ТАЗИ УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ.
АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ,
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ЩЕ
ВИ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО. Вие
потвърждавате и приемате,
че определено съдържание и услуги,
налични чрез СОФТУЕРА, могат да
бъдат предоставени от трети страни,
върху които SONY няма контрол.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГА ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ ИЗИСКВА ИНТЕРНЕТ
ВРЪЗКА. УСЛУГАТА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКЪСНАТА ПО ВСЯКО
ВРЕМЕ.
ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
И УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Вие потвърждавате и приемате,
че достъпът до определени функции
на СОФТУЕРА може да изискват
интернет връзка, за което носите лична
отговорност. Освен това носите лична
отговорност за плащането на трети
страни на такси, свързани с интернет
75BG
Допълнителна информация
Не можете да пренебрегвате,
модифицирате, осуетявате или
заобикаляте която и да е от функциите
или защитите на СОФТУЕРА или
механизми, оперативно свързани със
СОФТУЕРА. Не можете да разделяте
отделните компоненти на СОФТУЕРА
за употреба върху повече от едно
УСТРОЙСТВО, освен ако изрично
не сте упълномощени за това от SONY.
Не можете да премахвате, променяте,
покривате или заличавате търговски
марки или надписи на СОФТУЕРА.
Не можете да споделяте,
разпространявате, давате или вземате
под наем, преотстъпвате, възлагате,
прехвърляте или продавате
СОФТУЕРА. Софтуерът, мрежовите
услуги или други продукти, различни
от СОФТУЕРА, от които зависи
производителността на СОФТУЕРА,
могат да бъдат прекъснати или
прекратени по преценка на
доставчиците (доставчиците
на софтуер, доставчиците на услуги
или SONY). SONY и тези доставчици
не гарантират, че СОФТУЕРЪТ,
мрежовите услуги, съдържанието
или други продукти ще продължат
да бъдат налични, или ще работят
без прекъсване или промяна.
връзката ви, включително, но не само
доставчик на интернет услуги или
разноски за време за разговори.
Работата на СОФТУЕРА може
да е ограничена или забранена,
в зависимост от възможностите,
честотния диапазон или техническите
ограничения на интернет връзката ви.
Осигуряването, качеството и защитата
на подобна интернет свързаност са
лична отговорност на третата страна,
предоставяща подобна услуга.
ИЗНОС И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Вие се съгласявате да спазвате
всички приложими ограничения
и разпоредби за износ и повторен
износ на региона или държавата,
в която се намирате, както и да
не прехвърляте или упълномощавате
прехвърлянето на СОФТУЕРА
в забранена държава или по друг
начин в нарушение на подобни
ограничения или разпоредби.
ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК
СОФТУЕРЪТ не е защитен от грешки
и не е проектиран, произведен
или предназначен за употреба
или препродажба като оборудване
за онлайн контрол в опасни среди,
изискващи безотказна работа,
като например работата на ядрени
централи, навигационни или
комуникационни системи за
летателни апарати, контрол
на въздушния трафик, директни
животоподдържащи устройства
или оръжейни системи, при които
неизправност в СОФТУЕРА би могла
да доведе до смърт, нараняване
или тежки физически увреждания или
щети на околната среда („ДЕЙНОСТИ
С ВИСОК РИСК“). SONY, всяка от
ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ
и техните съответни свързани фирми
изрично отхвърлят всякаква пряка
или косвена гаранция, отговорност
или условие на съответствие за
ДЕЙНОСТИТЕ С ВИСОК РИСК.
76BG
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ
ЗА СОФТУЕРА
Вие изрично потвърждавате
и приемате, че използването
на СОФТУЕРА е на ваша собствена
отговорност и вие сте отговорни
за използването на СОФТУЕРА.
СОФТУЕРЪТ е предоставен „ВЪВ ВИДА,
В КОЙТО Е“ без гаранция, отговорност
или каквито и да са условия.
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ (За целите на този
раздел SONY и всяка от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат
наричани общо „SONY“) ОТХВЪРЛЯТ
ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ,
ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ УСЛОВИЯ,
ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ
И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
SONY НЕ ГАРАНТИРА, НЕ СЪЗДАВА
УСЛОВИЯ И НЕ ИЗКАЗВА ТВЪРДЕНИЯ,
ЧЕ (A) ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ
СЕ В СОФТУЕРА, ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА
ИЗИСКВАНИЯТА ВИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ БЪДАТ
АКТУАЛИЗИРАНИ, (B) РАБОТАТА НА
СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ ПРАВИЛНА,
БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ГРЕШКИ ИЛИ
ЧЕ ЕВЕНТУАЛНИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ
КОРИГИРАНИ, (C) СОФТУЕРЪТ НЯМА
ДА ПОВРЕДИ ДРУГ СОФТУЕР, ХАРДУЕР
ИЛИ ДАННИ, (D) СОФТУЕР, МРЕЖОВИ
УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРНЕТ)
ИЛИ ПРОДУКТИ (РАЗЛИЧНИ
ОТ СОФТУЕРА), ОТ КОИТО ЗАВИСИ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СОФТУЕРА,
ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ НАЛИЧНИ,
БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ БЕЗ
МОДИФИКАЦИИ И (E) ОТНОСНО
УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА
ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВАТА
ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ,
НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГИ.
УСТНАТА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЛИ СЪВЕТИ, ДАВАНИ ОТ SONY ИЛИ ОТ
УПЪЛНОМОЩЕН НЕИН ПРЕДСТАВИТЕЛ,
НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ,
ОТГОВОРНОСТ ИЛИ УСЛОВИЕ
И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ УВЕЛИЧАВАТ
ОБХВАТА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ.
АКО СОФТУЕРЪТ Е ДЕФЕКТЕН,
ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ
ПО НУЖНОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ,
РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА. НЯКОИ
ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ
ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ
СЕ ГАРАНЦИИ И ТЕЗИ ИЗКЛЮЧВАНИЯ
НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА
ОТГОВОРНОСТТА
От време на време SONY или ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ може
автоматично да актуализират
или модифицират СОФТУЕРА,
включително, но не само, за целите
на подобрението на функциите за
защита, коригирането на грешки
и подобрението на функции по
същото време, по което вие работите
със сървърите на SONY или ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ. Подобни
актуализации или модификации
може да изтрият или променят
естеството на функциите или други
аспекти на СОФТУЕРА, включително,
но не само, функции, на които
разчитате. Вие потвърждавате
и приемате, че подобни действия
може да възникнат по преценка
на SONY и че SONY може да уговори
продължителната употреба
на СОФТУЕРА при инсталация
от ваша страна и приемане на подобна
актуализация или модификация.
Всякакви актуализации/модификации
ще се считат, че са и ще представляват
част от СОФТУЕРА за целите на
това ЛСКП. Приемайки това ЛСКП,
вие се съгласявате на такава
актуализация/модификация.
ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ,
ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВО,
ДЕЛИМОСТ
ЛСКП и декларацията за поверителност
на SONY, всяко едно от които се
изменят и модифицират от време
на време, заедно съставляват цялото
споразумение между вас и SONY по
отношение на СОФТУЕРА. Неуспехът
на SONY да упражни или приложи
всяко право или клауза от това ЛСКП
не представлява отказване от подобно
право или клауза. Ако някоя част от
това ЛСКП е невалидно, незаконно
или неприложимо, тази клауза ще
бъде приложена в максималния
77BG
Допълнителна информация
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ (За целите на този
раздел SONY и всяка от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат
наричани общо „SONY“) НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СЛУЧАЙНИ
ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ВЪЗ ОСНОВА
НА НАРУШАВАНЕТО НА КОЯТО
И ДА Е ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА
ГАРАНЦИЯ, НА НАРУШАВАНЕТО
НА ДОГОВОР, НА НЕБРЕЖНОСТ,
НА ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ
НА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА
ТЕОРИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СОФТУЕРА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРОИЗТЕКЛИ
ОТ ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА
НА ДАННИ, ЗАГУБА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА СОФТУЕРА ИЛИ КОЙТО И ДА
Е СВЪРЗАН С НЕГО ХАРДУЕР, ВРЕМЕ
НА БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА
ДАЛИ НЯКОЙ ОТ ТЯХ Е БИЛ УВЕДОМЕН
ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЦЯЛАТА ИМ ОБЩА
ОТГОВОРНОСТ ПО СИЛАТА НА КОЯТО
И ДА Е КЛАУЗА НА НАСТОЯЩОТО
ЛСКП ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО
ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНАТА СУМА
ЗА ПРОДУКТА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ
ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ
ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ
КОСВЕНИ ЩЕТИ И ГОРЕПОСОЧЕНОТО
ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ
НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНА
АКТУАЛИЗАЦИЯ
си разрешен размер, за да запази
смисъла на това ЛСКП и другите
части остават в пълна сила и ефект.
ПРИЛОЖИМО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И
ЮРИСДИКЦИЯ
Конвенцията на Обединените нации
относно договорите за международна
продажба на стоки не е приложима
към това ЛСКП. Това ЛСКП ще бъде
уреждано спрямо законите
на Япония, без да се вземат
предвид противоречия на законови
разпоредби. Всеки спор, произтичащ
от настоящото ЛСКП, ще бъде
разглеждан изключително от
окръжния съд на Токио в Япония
и страните с настоящото дават
съгласието си за това.
ВАЛИДНИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТ
МЕРКИ
Независимо всичко, твърдящо
обратното в това ЛСКП, вие
потвърждавате и приемате, че всяко
нарушение или несъответствие с това
ЛСКП ще причини непоправими вреди
на SONY, за което паричните
обезщетения не са приложими,
и се съгласявате с това SONY да получи
всякакво съдебно или валидно по
справедливост обезщетение, което
SONY счете за нужно или уместно
за такива обстоятелства. SONY може
и да предприеме законни и технически
мерки, за да предотврати
нарушаването му и/или да приложи
това ЛСКП, включително, но не само,
незабавно прекратяване на вашата
употреба на СОФТУЕРА, ако SONY
счита по своя преценка, че нарушавате
или възнамерявате да нарушите това
ЛСКП. Тези мерки са в допълнение
към всякакви други мерки, които SONY
може да има право да предприеме по
закон, по валидност на справедливост
или по силата на договор.
78BG
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Без това да засяга другите й права,
SONY може да прекрати това ЛСКП,
ако не спазвате някои от условията му.
В случай на такова прекратяване
трябва да прекратите всякакава
употреба и да унищожите всички
копия на СОФТУЕРА.
ИЗМЕНЕНИЕ
SONY ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ПО СВОЯ
ПРЕЦЕНКА ДА ИЗМЕНЯ УСЛОВИЯТА
НА ТОВА ЛСКП, КАТО ПУБЛИКУВА
ИЗВЕСТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН
УЕБСАЙТ НА SONY, ЧРЕЗ ИМЕЙЛ
ИЗВЕСТИЕ КЪМ ИМЕЙЛ АДРЕС,
ПРЕДОСТАВЕН ОТ ВАС, ЧРЕЗ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ
КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЦЕС, В КОЙТО
ПОЛУЧАВАТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ/
НАДСТРОЙКИ ИЛИ ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ
ДРУГИ ЗАКОННО ПРИЕТИ ФОРМИ
НА ИЗВЕСТИЕ. Ако не сте съгласни
с изменението, трябва незабавно да се
свържете със SONY за инструкции. Ако
продължите да използвате СОФТУЕРА
след датата на влизане в действие
на такова известие, това ще се счита
като съгласие от ваша страна да се
обвържете с изменението.
ТРЕТИ СТРАНИ-БЕНЕФИЦИЕНТИ
Всяка ТРЕТА СТРАНА-ДОСТАВЧИК
е изрично предназначен бенефициент
на трета страна и има правото да
прилага всяка разпоредба от това
ЛСКП по отношение на СОФТУЕРА
на тази страна.
Ако имате въпроси относно това ЛСКП,
можете да се свържете със SONY,
като пишете на SONY на приложимия
адрес за контакт за всеки регион
или държава.
Авторско право
© 2014 Sony Corporation.
Софтуерът на тази система може да бъде актуализиран в бъдеще. За да разберете
подробности за наличните актуализации, посетете URL адреса по-долу.
www.sony.eu/support
©2015 Sony Corporation
4-570-118-22(1) (BG)
Download PDF

advertising