Sony | HT-DDWG700 | Sony HT-DDWG700 Инструкции за експлоатация

3-284-098-41(1)
Система за
домашно кино
Ръководство за експлоатация
HT-DDWG700
©2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов
удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте
запалени свещи върху него.
За да предотвратите пожар или токов удар,
не поставяйте предмети, пълни с течности
(например вази), върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворено
пространство като библиотека или вграден шкаф.
Инсталирайте системата така, че захранващият
кабел да може бързо да бъде изваден от контакта
в случай на неизправност.
Батериите или устройство с поставени
батерии не трябва да бъдат излагани на високи
температури като директна слънчева светлина,
огън и други подобни.
Изхвърляне на стари
електрически и
електронни уреди
(за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни със
система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на устройството или опаковката
му показва, че продуктът не се третира като
домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Ако
изхвърлите този продукт на правилното място,
вие ще предотвратите потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да бъдат причинени в противен
случай. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на някои естествени
ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, в който сте закупили продукта.
2 BG
Изхвърляне на използвани
батерии (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че продуктът не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Изхвърлянето на батериите на правилното
място ще предотврати потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да бъдат причинени при
неправилното им изхвърляне. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
природните ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност,
експлоатационни причини или за да бъдат
запазени данните, батериите трябва да останат в
устройството, то те следва да бъдат подменяни
само от квалифициран персонал.
За да се уверите, че батериите ще бъдат
изхвърлени правилно, предайте продукта след
като не го употребявате повече на пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
изваждане на батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да
бъдат рециклирани.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батериите,
с които работи, моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или магазина, от който сте закупили
продукта.
Забележка за потребителите
в страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизираният представител
за EMC и безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза
и гаранцията на устройството се обръщайте към
адресите, указани в съответните документи,
приложени към продукта.
Относно ръководството
• Инструкциите в това ръководство се отнасят за
модела HT-DDWG700. В това ръководство за
онагледяване са използвани модели с областен
код CEL, освен ако не е посочено друго. Всяка
разлика в операциите е ясно указана в текста,
например: “Само за модели с областен код
CEL”.
Този приемник е снабден с технология HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM). HDMI,
логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
HT-DDWG700 се състои от:
• Приемник
STR-KG700
• Система от високоговорители
– Пред ни високоговорители
– Централен високоговорител
– Съраунд високоговорители
– Субуфер
SS-MSP700
SS-CNP700
SS-SRP700
SS-WP700
• Инструкциите в ръководството описват бутоните за управление на приложеното дистанционно. Можете да използвате и бутоните
на приемника, ако имат същите или подобни
наименования като тези на устройството за
дистанционно управление.
Относно областните кодове
Областният код на приемника, който сте
закупили, е указан в долната дясна част на
задния панел (вижте илюстрацията по-долу).
CENTER
R
FRONT
L
Областен код
Всяка разлика в операциите в съответствие с
областния код е ясно указана в текста,
например: “Само за модели с областен код AA."
Този приемник е снабден с Dolby* Digital и
Pro Logic Surround, както и със система DTS**
Digital Surround.
* Произведени по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
**Произведено по лиценз въз основа на U.S.
патенти номер: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 & и други американски
и международни патенти, регистрирани и
очакващи регистрация. DTS и DTS Digital
Surround са регистрирани търговски марки, а
логата и символите DTS са търговски марки на
DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. Всички права запазени.
3BG
Съдържание
Подготовка за експлоатация
Описание и местонахождение на частите............ 5
1: Монтиране на високоговорителите ................ 12
2: Свързване на високоговорителите.................. 14
3: Свързване на аудио/видео компонентите....... 15
4: Свързване на антените..................................... 22
5: Подготовка на приемника и дистанционното 23
6: Автоматично калибриране на подходящите
настройки
(AUTO CALIBRATION) ................................... 24
7: Регулиране нивата и баланса на високоговорителите (TEST TONE – тест сигнал) ..... 28
Възпроизвеждане
Избор на компонент ............................................. 29
Слушане/Гледане на компонент ......................... 30
Операции с усилвателя
Обхождане на менютата ...................................... 32
Регулиране нивото на звука (меню LEVEL) ...... 35
Регулиране на тона (меню TONE) ...................... 36
Настройки на съраунд звука (меню SUR) .......... 36
Настройки на тунера (меню TUNER) ................ 37
Настройки на звука (меню AUDIO) ................... 37
Настройки на системата (меню SYSTEM) ........ 38
Автоматично калибриране на подходящите
настройки (меню A. CAL) .............................. 40
Слушане на съраунд звук
Слушане на Dolby Digital и DTS съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT) ............................ 41
Избор на предварително програмирано
звуково поле ..................................................... 42
Използване само на предните високоговорители
и субуфера (2CH STEREO – двуканално
стерео) .............................................................. 44
Връщане на звуковите полета към началните
настройки ......................................................... 44
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио .................................. 45
Запаметяване на радио станции .......................... 46
Използване на системата за радио
данни (RDS) .......................................................... 49
Други операции
Превключване между цифров и аналогов звук
(INPUT MODE – входен режим).................... 50
Използване на DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT – порт за цифрови носители)...... 51
Наименуване на входовете .................................. 53
Промяна на дисплея ............................................. 54
Използване на таймера за автоматично
изключване....................................................... 54
Използване на устройството
за дистанционно управление
Промяна на функцията на бутоните ................... 55
Допълнителна информация
Речник ................................................................... 56
Предпазни мерки .................................................. 57
Отстраняване на проблеми.................................. 59
Спецификации ...................................................... 62
Индекс .................................................Задна корица
4BG
Подготовка за експлоатация
Подготовка за експлоатация
Описание и местонахождение на частите
Приемник
Преден панел
1
2 3
4
5
7
6
MASTER VOLUME
?/1
DISPLAY
DIMMER
SLEEP
INPUT MODE
2CH
INPUT SELECTOR
VIDEO IN/
PORTABLE AUDIO IN/
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
PHONES
qs qa
q;
9
Име
Функция
Име
A ?/1
(включен/
режим готовност)
Натиснете, за да включите или
изключите приемника
(стр. 23, 30, 31, 44).
H INPUT
SELECTOR
(селектор на вход)
B DIMMER
Натиснете, за да регулирате
осветеността на дисплея.
C SLEEP
Натиснете, за да активирате
функция Таймер за автоматично
изключване и времето, след което
приемникът ще се изключи
автоматично (стр. 54).
D Дисплей
E DISPLAY
Тук се появява текущото състояние
на избрания компонент или
списък с елементи за избор (стр. 6).
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена на дисплея
(стр. 54).
F INPUTMODE Натиснете, за да изберете входния
(входен режим) режим, когато едни и същи
компоненти са свързани и към
цифровите, и към аналоговите
жакове (стр. 50).
G MASTER
VOLUME
Завъртете, за да регулирате
силата на звука на всички
високоговорители едновременно
(стр. 28, 29, 30, 31).
8
Функция
Завъртете, за да изберете
входния източник за
възпроизвеждане (стр. 29).
I Дистанционен Приема сигнали от
сензор
устройството за
дистанционно управление.
J 2CH
Натиснете, за да изберете
звуково поле (стр. 41, 42, 44).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
K VIDEOIN/
PORTABLE
AUDIOIN/
AUTOCAL
MICжак
L ЖакPHONES
– Свързва към преносим
аудио уред,например MP3 player
и др. (стр. 16).
– Свързва към приложения
оптимизиращмикрофон за
функцията. Автоматично
калибриране (стр. 25).
Свързва към слушалки
(стр. 59).
продължава
5BG
Относно индикаторите на дисплея
1
SW
2
3
LFE
;D
L
C
R
SL
S
SR
qd
5
6
7
8
; PL
HDMI
OPT
COAX
DTS
MEMORY
D.RANGE
RDS ST
MONO
qs
qa
4
; PLII
q;
9
Име
Функция
Име
Функция
A SW
Светва, когато се изведе аудио
сигнал от жака SUB WOOFER.
F DTS
B LFE
Светва, когато
възпроизвежданият
диск съдържа канал LFE
(Low Frequency Effect –
нискочестотен ефект) и сигналът
от LFE каналът се възпроизвежда.
Светва, когато приемникът
декодира DTS сигнали.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск в
DTS формат, уверете се, че сте
осъществили цифровите връзки и
че INPUT MODE е зададен в
положение “AUTO” (стр. 50).
C;D
Светва, когато приемникът
декодира Dolby Digital сигнали.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск във
формат Dolby Digital, уверете се, че
сте осъществили цифровите
връзки и че INPUT MODE е зададен в
положение “AUTO” (стр. 50).
G MEMORY
Светва, когато се активира
функция на паметта - например
Preset Memory (стр. 46) и др.
D ; PL/
; PLII
E OPT
6BG
Светва, когато ; PLII
приемникът
прилага Pro Logic обработка върху
двуканални сигнали, за да изведе
сигналите на централния
и съраунд каналите.
"; PLII” светва, когато се
активира декодерът за Pro Logic II
Филми/Музика.
Светва, когато INPUT MODE е
зададен в положение “AUTO” и
сигналът от източника е цифров
сигнал, вкаран през жака OPTICAL.
H Индикатори Светват, когато използвате
натунера
приемника, за да настроите радио
станции (стр. 45) и др.
I Индикатори
зазапаметените
станции
Светват, когато използвате
приемника, за да настроите радио
станции. За подробности относно
запаметяването на радио
станции вижте стр. 46.
J D.RANGE
Светва, когато се активира
компресия на динамичния обхват
(стр. 33).
K COAX
Светва, когато изберете DVD/BD
входен сигнал. Ако обаче не
вкарате цифров сигнал през жака
COAXIAL, на дисплея се
появява индикация “UNLOCK”.
L HDMI
Светва, когато приемникът
разпознае компонент, свързан през
жака HDMI IN (стр. 18).
Име
Функция
Подготовка за експлоатация
M Индикатори
Буквите (L, C, R и др.)
заканалана
указват каналите, които се
възпроизвеждане възпроизвеждат.
Квадратчетата
около буквите се
различават, за да
покажат как приемникът
смесва звука от източника.
L
Преден ляв
R
Преден десен
C
Централен (моно)
SL
Ляв съраунд
SR
Десен съраунд
S
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени
чрез Pro Logic обработка)
Пример:
Формат на записа (Преден/
Съраунд): 3/2.1
Звуково поле: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
R
SR
продължава
7BG
Заден панел
1
2
DIGITAL
1
ANTENNA
SAT IN
OPTICAL
AM
DVD/BD IN
OUT
HDMI
SAT
IN
COAXIAL
DVD/BD
IN
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
SUB
WOOFER
IN
IN
IN
SA-CD/CD
TV
SAT
SURROUND
R
L
CENTER
FRONT
R
L
L
R
5
SPEAKERS
4
3
A Секция DIGITAL INPUT/OUTPUT (цифров вход/изход)
Жак OPTICAL IN
Жак COAXIAL IN
Жакове
HDMI IN/OUT*
Свързва към
DVD плейър и др.
Жакът COAXIAL
осигурява подобро качество на
звука (стр. 20).
Свързват към DVD
плейър, Blu-ray
диск плейър и др.
Изображението
и звукът се
извеждат към
телевизора (стр.
18).
B Секция ANTENNA
8BG
Жак
FM ANTENNA
Свързва към
кабелната
FM антена,
приложена към
този приемник
(стр. 22).
Терминали
AM ANTENNA
Свързват към
AM кръговата
антена, приложена
към приемника
(стр. 22).
C Секция SPEAKERS (високоговорители)
Свързва към
високоговорителите
и субуфера (стр. 14).
D Секция AUDIO INPUT (аудио вход)
Бял (L)
Жакове
AUDIO IN
Свързва към CD
player и др. (стр. 16).
Червен (R)
E DMPORT
Жак
DMPORT
Свързва към DIGITAL
MEDIA PORT адаптер
(стр. 52).
* Можете да гледате избрания входен образ, когато
свържете жака HDMI OUT към телевизор (стр. 18).
Име
Можете да използвате приложеното
устройство за дистанционно управление RMAAU025, за да работите с приемника и за да
контролирате аудио/видео компонентите на
Sony, които сте задали на дистанционното да
управлява (стр. 55).
wa
TV INPUT
SLEEP
DMPORT
TV ?/1
AV ?/1
VIDEO
DVD/BD
SAT
?/1
1
w;
4
7
ql
qk
qj
>10
-/-CLEAR
DISPLAY
2
SYSTEM STANDBY
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
1
A.F.D.
MOVIE
2
3
6
5
8
9
0/10
MEMORY
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
MUSIC
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
MUTING
3
4
5
6
7
8
9
q;
TV VOL
MASTER VOL
AV (/1
Натиснете, за да
(включен/
включите или изключите
готовност) аудио/видео компонентите
на Sony, които сте задали
на дистанционното да
управлява (стр. 55).
Ако натиснете едновременно (/1 (B), ще изключи
те приемника и другите
компоненти (SYSTEM
STANDBY – режим готовност).
Забележка
Функцията на ключа AV (/1
се променя автоматично
всеки път, когато натиснете входните бутони (C).
B "/1
Натиснете, за да
(включен/
включите или изключите
готовност) приемника.
За да изключите всички
компоненти, натиснете
едновременно (/1 и AV (/1
(A) (SYSTEM STANDBY –
режим готовност).
C Входни
бутони
qh
qa
qg
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
qf
TUNING +
H
M
qs
qd
FM MODE
TV
X
Функция
A TV (/1
Натиснете едновременно
(включен/
TV (/1 и TV (N), за да
готовност) включите или изключите
телевизора.
x
D 2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
Натиснете един от
бутоните, за да изберете
компонента, който искате
да използвате.
Когато натиснете
някой от входните бутони,
приемникът се включва.
Бутоните са фабрично
настроени да контролират
компоненти на Sony.
Можете да смените
функцията на бутоните,
като следвате
стъпките в “Промяна на
функцията на бутоните”
на стр. 55.
Натиснете, за да изберете
звуково поле
E DVD/BD
MENU
Натиснете, за да изведете
менюто на DVD или Bluray диска на телевизионния
екран. След това използвайте
V, v, B, b и 3 (P), за да
извършите операции в
менюто.
F AUTOCAL
Натиснете, за да активирате
функцията Автоматично
калибриране.
продължава
9BG
Подготовка за експлоатация
Устройство за дистанционно
управление
Име
Функция
G D.TUNING
Натиснете, за да
въведете режим на
директна настройка.
D.SKIP
Натиснете, за да
прескочите диск, когато
използвате мултидиск
чейнджър.
H AMPMENU Натиснете, за да изведете
менюто на приемника.
След това използвайте
V, v, B, b и (P), за
да извършите операции
в менюто.
I ENTER
MEMORY
J MUTING
K TVVOL
+a)/–
MASTER
VOL+a)/–
Натиснете, за да въведете
стойността, след като
изберете канал, диск или
запис с помощта
на бутоните с цифри на
телевизора, видеорекордера
или сателитния тунер.
Натиснете, за да
запаметите станция.
Натиснете, за да изключите
временно звука.
Натиснете отново MUTING,
за да го включите пак.
Натиснете едновременно
MUTING и TV (N), за да
активирате функцията на
телевизора за изключване
на звука.
Натиснете едновременно
TV VOL +/– and TV (N), за
да регулирате нивото на
звука на телевизора.
Натиснете, за да
регулирате нивото на звука
на всички високоговорители
едновременно.
L MENU/HOME Натиснете, за да изведете
менюто на видеорекордера,
DVD плейъра, сателитния
тунер или Blu-ray диск
плейъра на телевизионния
екран.
Натиснете едновременно
MENU/HOME и TV (N), за да
изведете менюто на
телевизора. След това
използвайте V, v, B, b
и 3 (P), за да
извършите операции в
менюто.
M ./>b)
10BG
Натиснете, за да
прескочите запис на CD
плейъра, DVD плейъра или
Blu-ray диск плейъра.
Име
Функция
REPLAY < / Натиснете, за да
ADVANCE , възпроизведете повторно
предишната сцена или да
превъртите бързо напред
текущата сцена на
видеорекордера, DVD
плейъра или Blu-ray диск
плейъра.
z
z
m/Mb)
Натиснете, за да
– търсите записи напред/
назад на DVD плейъра.
– превъртите бързо напред/
назад на видеорекордера, CD
плейъра или Blu-ray диск
плейъра.
Ha)b)
Натиснете, за да започнете
възпроизвеждане на
видеорекордера, CD плейъра,
DVD плейъра или Blu-ray
диск плейъра.
Xb)
Натиснете, за да спрете
на пауза възпроизвеждането
или записа на
видеорекордера, CD плейъра,
DVD плейъра или Blu-ray
диск плейъра. (Освен това
започва запис на
компоненти, поставени в
режим готовност за запис.)
xb)
Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането на
видеорекордера, CD плейъра,
DVD плейъра или Blu-ray диск
плейъра.
TVCH+/–
Натиснете едновременно
TV CH +/– и TV (N), за да
изберете запаметени
телевизионни канали.
PRESET+/– Натиснете, за да изберете
– запаметени радио
станции.
– запаметени канали
на видеорекордера или
сателитния тунер.
TUNING+/– Натиснете, за да потърсите
радио станция.
FMMODE
N TV
Натиснете, за да изберете
FM моно или стерео прием.
Натиснете едновременно
TV и бутоните с оранжева
маркировка, за да
активирате операциите
на телевизора.
Функция
Име
Функция
O RETURN/
EXIT 
Натиснете, за да
– се върнете към
предходното меню.
– излезете от менюто,
докато менюто или
екранното напътствие
на видеорекордера, DVD
плейъра, сателитния
тунер или Blu-ray диск
плейъра са изведени на
телевизионния екран.
Натиснете едновременно
RETURN/EXIT  и TV (N),
за да се върнете към
предходното меню или за да
излезете от менюто
на телевизора, докато то е
изведено на телевизионния
екран.
S -/--
Натиснете, за да
изберете режим на
въвеждане на канала на
видеорекордера –
с една или две цифри.
Натиснете едновременно
-/-- и TV (N), за да изберете
режим на въвеждане на
канала на телевизора – с
една или две цифри.
P
V/v/B/b
Q DISPLAY
R TOOLS/
OPTIONS
След като натиснете
DVD/BD MENU (E), AMP
MENU (H) или
MENU/HOME (L),
натиснете V, v,
B или b, за да
изберете настройката.
След това
натиснете , за да
въведете избора си, ако
преди това сте натиснали
DVD/BD MENU или MENU/
HOME. Натиснете и за
да въведете избора на
приемника, видеорекордера,
сателитния тунер, CD
плейъра, DVD плейъра или
Blu-ray диск плейъра.
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена
на телевизионния екран на
видеорекордера, сателитния
тунер, CD плейъра, DVD
плейъра или Blu-ray диск
плейъра.
Натиснете едновременно
DISPLAY и TV (N), за да
изведете информацията на
телевизора на
телевизионния екран.
Натиснете, за да изведете
и изберете опциите на DVD
плейъра или на Blu-ray
диск плейъра.
Натиснете едновременно
TOOLS/OPTIONS и TV (N),
за да изведете опциите,
приложими за телевизора
Sony.
>10
Натиснете, за да изберете
номер на запис на CD
плейъра над 10.
CLEAR
Натиснете, за да изчистите
грешка, когато натиснете
погрешен бутон с цифра.
T Бутонис Натиснете, за да
цифри
– запаметите/включите
(номер5a)) запаметени станции.
– изберете номер на записа
на CD плейъра, DVD плейъра
или Blu-ray диск плейъра.
Натиснете 0/10, за да
изберете запис номер 10.
– изберете номер на канала
на видеорекордера или
сателитния тунер.
Натиснете едновременно
бутоните с цифри и TV (N),
за да изберете
телевизионните канали.
U TVINPUT
Натиснете едновременно TV
INPUT и TV (N), за да
изберете входния сигнал
(TV вход или видео вход).
SLEEP
Натиснете, за да
активирате функцията
Таймер за автоматично
изключване и времето, след
което приемникът ще се
изключи автоматично.
a) Бутонът с цифра 5, MASTER VOL +, TV VOL+
и H имат точки, осезаеми при допир.
Използвайте тези точки за ориентация,
когато работите с приемника.
b) С този бутон можете да извършвате
операции и с DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
За подробности относно функцията
на бутона вижте ръководството за
експлоатация, приложено към DIGITAL MEDIA
PORT адаптера.
Забележки
• Някои функции, обяснени в тази секция, може
да не работят, в зависимост от модела.
• Горното обяснение служи само като пример.
Следователно, в зависимост от компонента,
има вероятност горната операция да не е
възможна или да действа по-различно от
описаното.
11BG
Подготовка за експлоатация
Име
1: Монтиране на високоговорителите
За да се насладите напълно на многоканален
съраунд звук като в киното, трябва да имате пет
високоговорителя (два предни, един централен
и два съраунд високоговорителя) и един субуфер
(5.1 канала).
Пример за конфигурация
на 5.1 канална система
високоговорители
Монтиране на
високоговорителите
на плоска повърхност
Преди да монтирате високоговорителите
и субуфера, не забравяйте да прикрепите
приложените крачета, за да предотвратите
вибрация или движение на високоговорителите,
както е показано на илюстрацията по-долу.
Монтиране на високоговорителите
на стойка
A Преден високоговорител (ляв)
B Преден високоговорител (десен)
C Централен високоговорител
D Съраунд високоговорител (ляв)
E Съраунд високоговорител (десен)
F Субуфер
Съвет
Тъй като субуферът не излъчва сигнали със
специална насоченост на звука, може да го
поставите където желаете.
12 BG
За по-голяма гъвкавост при разполагането на
високоговорителите използвайте продаващата
се отделно стойка за високоговорители WSFV11 или WS-FV10D (продава се само в някои
страни). Не забравяйте да махнете винта от
високоговорителя и да го използвате, когато
прикрепите високоговорителя към стойката.
За подробности прочетете ръководството за
експлоатация, приложено към стойката за
високоговорители.
3 Окачете високоговорителите
на винтовете
Можете да монтирате предните и съраунд
високоговорителите си на стената.
Кукичка на гърба на високоговорителя
4.6 mm
1 Пригответе винтове (не са
10 mm
включени в комплекта),
подходящи за кукичката на гърба
на всеки високоговорител, както е
показано в илюстрациите по-долу.
4 mm
повече от 25 mm
4.6 mm
10 mm
Кукичка на гърба на високоговорителя
2 Завийте винтовете в стената.
Те трябва да се подават
от 5 до 7 mm.
Забележки
• Използвайте винтове, подходящи за материала
и якостта на стената. Тъй като стена с гипсова
шпакловка е особено крехка, завийте здраво
винтовете за дървено трупче и го набийте в
стената. Монтирайте високоговорителите на
вертикална и плоска стена, в която има подсилени елементи.
• Консултирайте се с продавача в железарията
или с монтажник за материала, от който е
изградена стената или за винтовете, които да
използвате.
• Sony не носи отговорност за злополуки или
щети, причинени от неправилен монтаж,
недостатъчна якост на стената или неправилно
завиване на винтовете, природни бедствия и др.
от 5 до 7 mm.
13 BG
Подготовка за експлоатация
Монтиране на високоговорителите
на стената
2: Свързване на високоговорителите
Преди да свържете кабелите, не забравяйте да
изключите захранващия кабел от мрежата.
F
C
B
A
A
OUT
SUB
WOOFER
SURROUND
R
L
CENTER
FRONT
R
L
SPEAKERS
A
E
A
D
A
A
A Кабел на високоговорителя (приложен)*
A Преден високоговорител (ляв)
B Преден високоговорител (десен)
C Централен високоговорител
D Съраунд високоговорител (ляв)
D Съраунд високоговорител (десен)
F Субуфер
14 BG
* Използвайте дългите кабели, за да свържете
съраунд високоговорителите, а късите кабели а да свържете предните и централния
високоговорители.
За да свържете правилно
високоговорителите
Буква на етикета
на високоговорителя
L
R
SL
SR
Вид високоговорител
Преден ляв
Преден десен
Ляв съраунд
Десен съраунд
* Централният високоговорител и субуферът
нямат букви на етикета. За подробности относно
вида на високоговорителя вижте стр. 3.
Съвет
Използвайте приложените високоговорители, за
да оптимизирате работата на системата.
3: Свързване на аудио/видео
компонентите
Как да свържете компонентите си
Този раздел описва как да свържете вашите
компоненти към този приемник. Преди да
започнете, прочетете “Компоненти, които
ще свързвате” по-долу, за да видите на кои
страници са описани връзките на аудио/видео
компонентите.
След като свържете всичките си компоненти,
преминете към стъпка 4: Свързване на антените
(стр. 22).
Компоненти, които ще свързвате
За да свържете
Вижте
Аудио компоненти
• Super Audio CD плейър/
CD плейър
• Преносима аудио уредба
като MP3 плейър и др.
стр. 16
Компоненти с жак HDMI
стр. 18
Видео компоненти
• DVD плейър/DVD рекордер/
Blu-ray диск плейър
• Сателитен тунер/Set-top box
• Телевизор
стр. 20
15BG
Подготовка за експлоатация
Проверете вида на високоговорителя, като
погледнете етикета* на задния панел или дъното
на високоговорителите.
Преди да свържете кабелите, не забравяйте да
изключите захранващия кабел от мрежата.
Свързване на аудио компоненти
Следната илюстрация показва как да свързвате
аудио компоненти като MP3 плейър, Super Audio
CD плейър или CD плейър.
Super Audio CD
плейър/CD плейър
A
DIGITAL
ANTENNA
SAT IN
OPTICAL
AM
DVD/BD IN
OUT
HDMI
SAT
IN
COAXIAL
DVD/BD
IN
SUB
WOOFER
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
SA-CD /CD
TV
SURROUND
R
L
CENTER
R
FRONT
L
IN
L
R
SAT
SPEAKERS
(На предния панел)
VIDEO IN/PORTABLE AUDIO
IN/AUTO CAL MIC
B
Преносима
аудио уредба
A Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B Фоно кабел със стерео жак за слушалки (не е приложен в комплекта)
16BG
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Когато слушате компонент, свързан към жака
VIDEO IN/PORTABLE AUDIO IN/AUTO
CAL MIC, звукът може да е изкривен или да
прекъсва.
Това не е неизправност и зависи от свързания
компонент.
• Ако звукът от компонента, свързан към жака
VIDEO IN/PORTABLE AUDIO IN/AUTO CAL
MIC е много тих, може да увеличите звука.
Преди да изберете друг компонент обаче,
не забравяйте да намалите звука, за да не
повредите високоговорителите си.
Съвет
Препоръчваме ви да използвате звуковото поле
“PORTABLE”, ако източникът на сигнала е MP3
файл или друг компресиран източник.
17BG
Преди да свържете кабелите, не забравяйте да
изключите захранващия кабел от мрежата.
Свързване на компоненти
с HDMI жакове
HDMI е съкратено от High-Definition Multimedia
Interface. Това е интерфейс, който предава видео
и аудио сигнали в цифров формат.
Сателитен тунер
Аудио
сигнали
Телевизор и др.
Аудио/видео
сигнали
C
DIGITAL
Аудио/видео
сигнали
A
ANTENNA
Аудио
сигнали
A
SAT IN
OPTICAL
DVD плейър/DVD рекордер/
Blu-ray диск плейър
AM
DVD/BD IN
Аудио/видео
сигнали
B
A
OUT
HDMI
SAT
IN
COAXIAL
DVD/BD
IN
SUB
WOOFER
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
SA-CD /CD
TV
SURROUND
R
L
IN
L
R
SAT
A HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
ПрепоръчвамевидаизползватеHDMI
кабелнаSony.
B Коаксиален цифров кабел (приложен)
C Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
18BG
SPEAKERS
CENTER
R
FRONT
L
Ако свържете DVD плейър
или Blu-ray диск плейър
• Когато свързвате оптични цифрови кабели,
вкарайте куплунзите навътре, докато щракнат.
• Не прегъвайте и не връзвайте оптичните
цифрови кабели.
• Всички цифрови аудио жакове са съвместими с
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, и 96 kHz семплиращи
честоти.
• Можете и да преименувате входа DVD/BD,
за да се извежда на дисплея на приемника. За
подробности вижте “Наименуване на входовете” (стр. 53).
Забележки относно HDMI връзките
• Звукът се извежда от високоговорителя на
телевизора само когато възпроизвеждащият
компонент и този приемник, както и този приемник и телевизорът, са свързани посредством
HDMI жак.
За да изведете звука през приложените високоговорители и да се възползвате от многоканалния съраунд звук, не забравяйте да
– свържете цифровите аудио жакове на възпроизвеждащия компонент към приемника.
– намалите докрай звука на телевизора или да
активирате функцията за изключване на звука
на телевизора.
• Възможно е този приемник да не може да предава видео или аудио сигнали към определен
вид компоненти.
• Мулти/стерео областните аудио сигнали на
Super Audio CD диск не се извеждат.
• Не забравяйте да включите приемника, когато
видео и аудио сигналите на възпроизвеждащия
компонент се извеждат към телевизора през
приемника.
Ако не включите захранването, няма да се предават нито видео, нито аудио сигнали.
• Проверете настройките на свързания компонент, ако картината е лоша или звукът не се
извежда от компонент, свързан посредством
HDMI кабел.
• Видео сигнали, подавани към HDMI IN жака,
могат да бъдат изведени само през жака HDMI
OUT.
• За подробности прочетете ръководството за експлоатация на всеки от свързаните компоненти.
19BG
Подготовка за експлоатация
• Не забравяйте да промените фабричната
настройка на входния бутон DVD/BD на устройството за дистанционно управление, за да
можете с този бутон да управлявате вашия DVD
плейър или Blu-ray диск плейър. За подробности вижте “Промяна на функцията на бутоните”
(стр. 55).
Забележки за цифровата
аудио връзка
Свързване на видео компонентите
Преди да свържете кабелите, не забравяйте да
изключите захранващия кабел от мрежата.
Илюстрацията по-долу показва как да свържете
видео компоненти като DVD плейър, Blu-ray
диск плейър, сателитен тунер и др.
Сателитен тунер/
Set-top box
A
DIGITAL
B
ANTENNA
SAT IN
OPTICAL
AM
DVD/BD IN
OUT
HDMI
SAT
IN
COAXIAL
DVD/BD
IN
SUB
WOOFER
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
SA-CD /CD
TV
SURROUND
R
L
IN
L
R
C
DVD плейър/
DVD рекордер/
Blu-ray диск плейър
S AT
SPEAKERS
B
Телевизор
A Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
B Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
C Коаксиален цифров кабел (приложен)
20BG
CENTER
R
FRONT
L
Ако свържете DVD плейър или
Blu-ray диск плейър
• Можете и да преименувате входа DVD/BD,
за да се извежда на дисплея на приемника. За
подробности вижте “Наименуване на входовете” (стр. 53).
• Всички цифрови аудио жакове са съвместими с
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, и 96 kHz семплиращи
честоти.
• За да изведете звука на телевизора от високоговорителите, свързани към приемника, не
забравяйте да:
– свържете изходните аудио жакове на телевизора към жаковете TV AUDIO IN на приемника.
– намалите звука на телевизора докрай или да
активирате функцията за изключване звука на
телевизора.
Забележки
• За да въведете многоканален цифров аудио
сигнал от DVD плейър, DVD рекордер или
Blu-ray диск плейър, задайте настройките за
цифровия аудио изход на DVD плейъра, DVD
рекордера или Blu-ray диск плейъра. Прочетете
ръководството за експлоатация, приложено към
DVD плейъра, DVD рекордера или Blu-ray диск
плейъра
• За да изведете звук само от предните високоговорители и субуфера, когато изберете DVD/BD
вход, не забравяйте да:
– свържете вашия DVD плейър, DVD рекордер
или Blu-ray диск плейър към жака DIGITAL
COAXIAL DVD/BD IN на приемника.
– натиснете 2CH.
• Когато свързвате оптични цифрови кабели,
вкарайте куплунзите, докато щракнат.
• Не прегъвайте и не връзвайте оптичните цифрови кабели.
• Не забравяйте да свържете видео изхода на
DVD плейъра/DVD рекордера/Blu-ray диск
плейъра и сателитния тунер/set-top box към
телевизора, за да се изведе картината на телевизионния екран. Прочетете ръководството за
експлоатация на всеки от свързаните компоненти за подробности.
• Не можете да записвате на DVD рекордера
през този приемник. За подробности прочетете
ръководството за експлоатация, приложено към
DVD рекордера.
21 BG
Подготовка за експлоатация
• Не забравяйте да промените фабричната
настройка на входния бутон DVD/BD на устройството за дистанционно управление, за да
можете с този бутон да управлявате вашия DVD
плейър или Blu-ray диск плейър. За подробности вижте “Промяна на функцията на бутоните”
(стр. 55).
Съвети
4: Свързване на антените
Свържете приложената кръгова AM антена и
кабелната FM антена.
Преди да свържете антените, не забравяйте да
изключите захранващия кабел от мрежата.
Кабелна FM антена (приложена)
Кръгова AM антена (приложена)
DIGITAL
ANTENNA
SAT IN
OPTICAL
AM
DVD/BD IN
OUT
HDMI
SAT
IN
COAXIAL
DVD/BD
IN
SUB
WOOFER
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
SA-CD /CD
TV
SURROUND
R
L
IN
L
R
SAT
* Формата на конектора може да е различна, в
зависимост от областния код на този приемник.
Забележки
• За да предотвратите поява на смущения,
дръжте кръговата AM антена далече от
приемника и другите компоненти.
• Не забравяйте да разтегнете изцяло
кабелната FM антена.
• След като свържете кабелната FM антена,
дръжте я в колкото се може по-хоризонтално
положение.
22BG
SPEAKERS
CENTER
R
FRONT
L
Свързване на захранващия кабел
към мрежата
Извършване на първоначални
операции по настройката
Преди да използвате приемника за първи път,
трябва да го подготвите, като извършите следната
процедура. Тази процедура може да се използва и
за да върнете настройките, които сте направили,
към фабричните им стойности.
Не забравяйте да използвате бутоните на
приемника за тази операция.
Свържете захранващия кабел към стенен контакт.
Захранващ кабел
1,2
MASTER VOLUME
?/1
DISPLAY
DIMMER
SLEEP
INPUT MODE
2CH
INPUT SELECTOR
VIDEO IN/
PORTABLE AUDIO IN/
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
PHONES
1 Натиснете "/1, за да изключите
приемника.
2 Задръжте натиснат "/1 в
продължение на 5 секунди.
Към стенен контакт
След като на дисплея за малко се появи
индикация “CLEARING”, се извежда
“CLEARED”.
Всички настройки, които сте променили или
регулирали, се връщат към първоначалните
си настройки.
23BG
Подготовка за експлоатация
5: Подготовка
на приемника и
дистанционното
Поставяне на батерии
в устройството за дистанционно
управление
Заредете две батерии R6 (размер-AA) в
устройството за дистанционно управление RMAAU025.
Внимавайте да спазите правилния поляритет,
когато поставяте батериите.
Забележки
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на много горещо или влажно място.
• Не използвайте нова батерия със стари.
• Не смесвайте манганови батерии с други
видове батерии.
• Не излагайте дистанционния сензор на
пряка слънчева светлина или на светлината
от осветителни тела. Това може да причини
неизправност.
• Ако не смятате да използвате дистанционното
за продължителен период от време, извадете
батериите, за да избегнете евентуална
повреда, причинена от протичане и корозия на
батериите.
• Когато подменяте батериите, бутоните на
дистанционното може да се върнат към
фабричните си настройки. Ако това се случи,
задайте отново функциите на бутоните (стр.
55).
Съвет
При нормални условия батериите би трябвало
да издържат около 3 месеца. Когато вече не
можете да управлявате приемника с устройството
за дистанционно управление, сменете всички
батерии с нови.
24BG
6: Автоматично
калибриране
на подходящите
настройки
(AUTO CALIBRATION)
Функцията DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration – автоматично калибриране за
цифрово кино) ви позволява да извършите
автоматично калибриране - например:
• Проверка на връзката между всеки
високоговорител и приемника.
• Регулиране нивото на звука на
високоговорителите.
• Измерване на разстоянието между всеки
високоговорител и мястото, от което слушате.
Можете да настроите и ръчно нивата на звука за
високоговорителите и баланса. За подробности
вижте “Регулиране нивата и баланса на
високоговорителите (TEST TONE – тест сигнал)”
(стр. 28).
Преди да извършите Автоматично
калибриране
Преди да извършите Автоматично калибриране,
монтирайте и свържете високоговорителите (стр.
12, 14).
• Жакът VIDEO IN/PORTABLE AUDIO IN/AUTO
CAL MIC се използва само за приложения
микрофон за оптимизация. Не свързвайте други
микрофони към този жак. Ако го направите,
може да повредите приемника и микрофона.
• По време на калибриране звукът, който се
извежда от високоговорителите, е много силен.
Не можете да регулирате нивото на звука.
Внимавайте да няма деца наоколо и да не
безпокоите съседите.
• Извършете Автоматично калибриране в тиха
обстановка, за да избегнете влиянието на шума
и да получите по-точно измерване.
• Ако има препятствия между микрофона
за оптимизация и високоговорителите,
калибрирането няма да бъде извършено
правилно. Отстранете препятствията от
мястото на измерването, за да избегнете
грешки.
MASTER VOLUME
?/1
DISPLAY
DIMMER
SLEEP
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
VIDEO IN/
PORTABLE AUDIO IN/
AUTO CAL MIC
Микрофон за оптимизация
Извършване на
Автоматично калибриране
TV INPUT
SLEEP
DMPORT
TV ?/1
AV ?/1
VIDEO
DVD/BD
SAT
?/1
Ключ */1
SYSTEM STANDBY
TV
SA-CD/CD TUNER
PHONES
MOVIE
2CH
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
7
>10
-/-CLEAR
DISPLAY
8
9
0/10
MEMORY
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
Входни
бутони
MUSIC
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
2
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
1
MUTING
(изключване
на звука)
MASTER
VOL +/–
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
<
<
.
>
1 Свържете приложения
микрофон за оптимизация
към жака VIDEO IN/PORTABLE
AUDIO IN/AUTO CAL MIC.
2 Настройте микрофона за
оптимизация.
1 Натиснете AMP MENU.
2 Натиснете AUTO CAL.
Измерването започва след 5 секунди и дисплеят се променя както следва:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Докато се отброява времето, застанете извън
областта на измерване, за да избегнете
грешка при измерването.
Поставете микрофона за оптимизация
на мястото, от което слушате. Може да
използвате столче или статив (не е приложен в комплекта), за да бъде микрофонът
за оптимизация на едно ниво с ушите ви.
продължава
25BG
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Функцията Автоматично калибриране не
действа, когато са свързани слушалки.
• Ако функцията за изключване на звука е
активирана, когато извършвате Автоматично
калибриране, тя ще се изключи автоматично.
3 Измерването започва.
Процесът на измерване ще отнеме няколко
минути.
Таблицата по-долу показва дисплея при
започване на измерването.
Измерване за
Дисплей
Ниво на шума в
заобикалящата среда
NOISE.CHK
Връзка на
високоговорителите
Сменят се
индикациите
MEASURE
и SP DET.*
Ниво на звука на
високоговорителите
Сменят се
индикациите
MEASURE и GAIN*
Разстояние от
високоговорителите
Сменят се
индикациите
MEASURE и
DISTANCE*
*Съответният индикатор на високоговорителя
светва на дисплея по време на измерването.
4 Измерването приключва.
На дисплея се появява индикация
“COMPLETE” и настройките се запазват.
След като свършите
Изключете микрофона за оптимизация
от жака VIDEO IN/PORTABLE AUDIO IN/AUTO
CAL MIC.
Забележки
• Автоматичното калибриране не може да засече
субуфера, затова всички настройки на субуфера
остават непроменени.
• Ако промените разположението на високоговорителите, се препоръчва отново да извършите
Автоматично калибриране, за да можете да се
насладите на съраунд звука.
26BG
Съвети
• Когато започне Автоматичното калибриране:
– Застанете на известно разстояние от високоговорителите и мястото, от което слушате, за
да не се прекрати измерването. Това може да
стане, защото по време на измерването от високоговорителите се извеждат тест сигнали.
– Не вдигайте шум, за да бъде измерването
по-точно.
• По време на измерването Автоматичното калибриране се прекратява, ако извършите следното.
– Натиснете "/1 или MUTING.
– Натиснете входните бутони или завъртете
INPUT SELECTOR (входния селектор)
на приемника.
– Промените нивото на звука.
– Свържете слушалки.
– Натиснете отново AUTO CAL.
Кодове за грешка и предупреждения
Когато се появи код за грешка
Когато по време на Автоматичното калибриране
бъде засечена грешка, на дисплея циклично ще
се появява код за грешка след всеки процес в
измерването както следва:
Код за грешка t празен дисплей t (код за
грешка t празен дисплей)a) t PUSH t празен
дисплей t ENTER
a) Появява се, когато има повече от един код за
грешка.
За да поправите грешката
1 Запишете си кода за грешка.
2 Натиснете .
3 Натиснете "/1, за да изключите приемника.
4 Поправете грешката.
За подробности вижте “Кодове за грешка и
поправка на грешките” по-долу.
5 Включете приемника и отново извършете
Автоматично калибриране (стр. 25).
Кодове за грешка и поправка
на грешките
ERROR 11
ERROR 12
ERROR 20
ERROR 21
Причина и поправка
Околната среда е твърде шумна.
Погрижете се наоколо да е тихо
по време на Автоматичното
калибриране.
Високоговорителите са
разположени твърде близо до
микрофона за оптимизация.
Поставете ги по-далеч от
микрофона за оптимизация.
Микрофонът не открива
високоговорителите.
Уверете се, че микрофонът
за оптимизация е свързан
правилно и отново извършете
Автоматично калибриране.
Предните високоговорители не
са открити или е открит само
един от тях. Проверете връзките
на предните високоговорители.
Открит е само един съраунд
високоговорител. Проверете
връзките на съраунд
високоговорителите.
Предупредителен Обяснение
код
и решение
WARN. 40
WARN. 50
WARN. 51
WARN. 60
WARN. 62
WARN. 63
Когато се появи
предупредителен код
По време на Автоматичното калибриране
предупредителният код дава информация за
резултата от измерването. Той ще се появява
циклично на дисплея както следва:
Предупредителен код t празен дисплей t
(предупредителен код – празен дисплей)b) t
PUSH t празен дисплей t ENTER
b) Появява се, когато има повече от един
WARN. 64
WARN. 70
предупредителен код.
Може да не обръщате внимание на
предупредителния код, защото функцията
Автоматично калибриране автоматично ще
нагласи настройките. Можете и да промените
настройките ръчно.
За да промените настройките ръчно
1 Запишете предупредителния код.
2 Натиснете .
3 Натиснете "/1 за да изключите приемника.
4 Следвайте стъпките в решението, предоставено
в “Предупредителни кодове и решения” по-долу.
5 Включете приемника и отново извършете
Автоматично калибриране (стр. 25).
WARN. 73
WARN. 74
Околната среда е шумна.
Погрижете се наоколо да
е тихо по време на Автоматичното калибриране.
Централният високоговорител не е свързан. Свържете
централния високоговорител.
Съраунд високоговорителите не са свързани.
Свържете съраунд
високоговорителите.
Балансът на предните
високоговорители е извън
обхват. Променете
положението на предните
високоговорители.c)
Нивото на централния
високоговорител е извън
обхват. Променете положението на централния си
високоговорител.d)
Нивото на левия
съраунд високоговорител
е извън обхват.
Променете положението
на левия съраунд
високоговорител.d)
Нивото на десния
съраунд високоговорител
е извън обхват.
Променете положението
на десния съраунд
високоговорител.d)
Разстоянието до предните
високоговорители е извън
обхват. Променете положението на предните
високоговорители.c)
Разстоянието до левия
съраунд високоговорител е
извън обхват. Променете
положението на левия
съраунд високоговорител.d)
Разстоянието до десния
съраунд високоговорител
е извън обхват. Променете
положението на десния
съраунд високоговорител.d)
За подробности вижте “Разстояние до предните
високоговорители” (стр. 38).
d) За подробности вижте “Съвет” на стр. 39.
c)
27BG
Подготовка за експлоатация
Код за грешка
ERROR 10
Предупредителни кодове и решения
7: Регулиране
нивата и баланса на
високоговорителите
(TEST TONE – тест сигнал)
Можете да регулирате нивата на
високоговорителите и баланса, докато слушате
тест сигнала от мястото за слушане.
Съвет
Приемникът извежда тест сигнал с честота,
центрирана на 800 Hz.
Входни бутони
TV INPUT
SLEEP
DMPORT
TV ?/1
AV ?/1
VIDEO
DVD/BD
SAT
?/1
SYSTEM STANDBY
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
-/-CLEAR
0/10
MEMORY
ENTER
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
Входни
бутони
да изберете “T. TONE”.
4 Натиснете
или b, за да
въведете параметъра.
5 Натиснете неколкократно V/v, за
да изберете “T. TONE Y”.
Тест сигналът се извежда последователно от
всеки високоговорител както следва:
Преден ляв t Централен t Преден десен
t Десен съраунд t Ляв съраунд t Субуфер
6 Регулирайте нивата на
високоговорителите и баланса
посредством меню LEVEL,
така че нивото на тест сигнала
да звучи еднакво от всеки
високоговорител.
За подробности вижте “Регулиране на нивото
(меню LEVEL)” (стр. 35).
MUSIC
Съвети
DVD/BD
MENU
• За да регулирате нивата на всички високоговорители едновременно, натиснете MASTER VOL
+/–. Можете и да използвате бутона MASTER
VOLUME на приемника.
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
1
MUTING
• Регулираните стойности се извеждат на дисплея
по време на регулирането.
За да изключите тест сигнала
TV VOL
MASTER VOL
2-5
3 Натиснете неколкократно V/v, за
MASTER
VOL +/–
Повторете стъпки от 1 до 5 по-горе, за да
изберете “T. TONE N”. Може и да натиснете
някой от входните бутони.
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH +
TV CH –
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
<
<
.
>
1 Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”.
2 Натиснете
в менюто.
28BG
или b, за да влезете
Когато от високоговорителите
не се извежда тест сигнал
• Възможно е кабелите на високоговорителите да
не са здраво свързани.
• Възможно е кабелите на високоговорителите да
са дали на късо.
Избранвход
[Дисплей]
Възпроизвеждане
TV INPUT
SLEEP
DMPORT
TV ?/1
AV ?/1
VIDEO
DVD/BD
SAT
?/1
SYSTEM STANDBY
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
-/-CLEAR
0/10
MEMORY
ENTER
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
1
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
SAT
[SAT]
TV
[TV]
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
MUSIC
MUTING
VIDEO
[VIDEO/
PORTABLE
AUDIO]*
DVD/BD
[DVD/BD]
3
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
<
<
.
>
1 Натиснете бутона за вход,
за да изберете компонент.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
(входен селектор) на приемника.
Избраният вход се появява на дисплея.
TUNER
[FM или
AM обхват]
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORT
адаптер, свързан към жака
DMPORT
*Надписът “VIDEO/PORTABLE AUDIO”
преминава през дисплея, след което се появява
индикация “VIDEO”.
2 Включете компонента и
започнете възпроизвеждане.
3 Натиснете MASTER VOL +/–, за да
регулирате силата на звука.
Можете да използвате и бутона MASTER
VOLUME на приемника.
За да активирате функцията
изключване на звука
Натиснете MUTING.
Функцията за изключване на звука ще бъде
отменена, когато извършите следното.
• Натиснете отново MUTING.
• Увеличите силата на звука.
• Изключите приемника.
За да не повредите
високоговорителите си
Преди да изключите приемника, не забравяйте да
намалите нивото на звука.
29BG
Възпроизвеждане
Избор на компонент
Компоненти,от
коитоможетеда
възпроизвеждате
MP3 плейър и др., свързани
към жака VIDEO
IN/PORTABLE AUDIO
IN/AUTO CAL MIC
DVD плейър и др.,
свързани към жака DVD/
BD
Сателитен тунер, set-top
box и др., свързани към
жака SAT
Телевизор и др., свързани
към жака TV
Super Audio CD плейър, CD
плейър и др., свързани към
жака SA-CD/CD
Вграден радио тунер
Слушане/Гледане на компонент
Слушане на Super Audio CD/CD
TV ?/1
TV INPUT
SLEEP DMPORT AV ?/1
VIDEO
?/1
SYSTEM STANDBY
DVD/BD
SAT
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
>10
-/-CLEAR
0/10
MUSIC
DVD/BD
MENU
DISPLAY
DIMMER
SLEEP
INPUT SELECTOR
VIDEO IN/
PORTABLE AUDIO IN/
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
5
MUTING
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
INPUT MODE
2CH
D.TUNING
9
TOOLS/
OPTIONS
TV VOL
MASTER VOL
5
3
PHONES
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Забележки
• Описанието на операцията
важи за Super Audio CD плейър на Sony.
• Прочетете ръководството за
експлоатация, приложено към
Super Audio CD плейъра или
CD плейъра.
Съвети
• Можете да изберете звуково
поле, което да съответства на
дадената музика. Вижте стр.
42 за подробности.
Препоръчани звукови полета:
Класическа музика: HALL
Джаз: JAZZ
Концерт на живо: CONCERT
• Можете да слушате звук,
записан в двуканален формат,
от всички високоговорители
(многоканален звук). Вижте
стр. 41 за подробности.
30BG
MASTER VOLUME
?/1
AUTO CAL
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
DISPLAY
m
2
3
1 Включете Super Audio CD плейъра или
CD плейъра, след което поставете диск в
шейната за диска.
2 Включете приемника.
3 Натиснете SA-CD/CD.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR (входен селектор)
на приемника, за да изберете “SA-CD/CD”.
4 Започнете възпроизвеждане на диска.
5 Нагласете силата на звука на подходящо
ниво.
6 След като свършите със слушането на Super
Audio CD/CD, извадете диска и изключете
приемника и Super Audio CD плейъра или CD
player.
Гледане на DVD/Blu-ray диск
DMPORT
TV ?/1
AV ?/1
VIDEO
DVD/BD
SAT
?/1
SYSTEM STANDBY
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
MOVIE
7
8
9
>10
-/-CLEAR
0/10
MEMORY
ENTER
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
MUSIC
DVD/BD
MENU
DISPLAY
DIMMER
SLEEP
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
D.TUNING
VIDEO IN/
PORTABLE AUDIO IN/
AUTO CAL MIC
D.SKIP
AMP MENU
6
MUTING
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
<
<
.
>
m
MASTER VOLUME
?/1
AUTO CAL
TV VOL
MASTER VOL
TUNING –
2
3
6
3
PHONES
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Забележки
• Прочетете ръководството за
експлоатация, приложено към
телевизора и DVD плейъра
или Blu-ray диск плейъра.
• Ако не можете да слушате
многоканален звук, проверете
следното.
– Уверете се, че приемникът е
свързан към DVD плейъра
или Blu-ray диск плейъра
посредством цифрова
връзка.
– Уверете се, че цифровият
аудио изход на DVD плейъра или Blu-ray диск плейъра
е зададен правилно.
1 Включете телевизора и DVD плейъра или Bluray диск плейъра.
2 Включете приемника.
3 Натиснете DVD/BD.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR (входен селектор)
на приемника, за да изберете “DVD/BD”.
Не забравяйте да промените фабричните настройки на
входния бутон DVD/BD на устройството за дистанционно
управление, за да можете с този бутон да управлявате вашия
DVD плейър или Blu-ray диск плейър. За подробности вижте
“Промяна на функцията на бутоните” (стр. 55).
4 Превключете входния сигнал на телевизора,
Съвети
за да се изведе на екрана картината от DVD
или Blu-ray диска.
• Изберете аудио формата на
диска, който ще възпроизвеждате, ако е необходимо.
Ако картината не се появи на телевизионния екран, уверете се,
че видео изходът на DVD плейъра или Blu-ray диск плейъра е
свързан към телевизора.
• Можете да изберете звуковото
поле, което съответства на
филма или музиката. Вижте
стр. 42 за подробности.
Препоръчани звукови полета:
Филми: C.ST.EX
Музика: CONCERT
5 Започнете възпроизвеждане на диска.
6 Нагласете силата на звука на подходящо
ниво.
7 След като свършите да гледате DVD или
Blu-ray диска, извадете го и изключете
приемника, телевизора и DVD плейъра или
Blu-ray диск плейъра.
31 BG
Възпроизвеждане
TV INPUT
SLEEP
За да се върнете
към предишния дисплей.
Операции с усилвателя
Обхождане
на менютата
Натиснете B.
Като използвате менютата на усилвателя,
можете да регулирате различни параметри, за да
настроите приемника според предпочитанията си.
Забележка
7
8
9
>10
-/-CLEAR
0/10
MEMORY
ENTER
DISPLAY
За да излезете от менюто
Натиснете AMP MENU.
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
TOOLS/
OPTIONS
1
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
2-6
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
<
<
.
>
1 Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”.
2 Натиснете неколкократно V/v, за
да изберете желаното меню.
3 Натиснете
в менюто.
или b, за да влезете
4 Натиснете неколкократно V/v, за
да изберете параметъра, който
желаете да регулирате.
5 Натиснете
или b, за да
въведете параметъра.
6 Натиснете неколкократно V/v, за
да изберете желаната настройка.
Настройката се задава автоматично.
32BG
Някои параметри и настройки може да са
затъмнени на дисплея. Това означава, че или
са недостъпни или са фиксирани и не могат да
бъдат променяни.
Преглед на менютата
Следните опции са достъпни във всяко меню. За
подробности относно обхождането на менютата
вижте стр. 32.
Параметри[Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
LEVEL
[1-LEVEL]
(стр. 35)
Тест сигнал* [T. TONE]
T. TONE N, T. TONE Y
T. TONE N
Баланс на предните
високоговорители* [FRT
BAL]
BAL. L +1 до BAL. L +8, BALANCE,
BAL. R +1 до BAL. R +8
BALANCE
Ниво на централния
високоговорител [CNT
LVL]
CNT –10 dB до CNT +10 dB
(стъпка 1 dB)
CNT 0 dB
Ниво на левия съраунд
високоговорител [SL LVL]
SUR L –10 dB до SUR L +10 dB
(стъпка 1 dB)
SUR L 0 dB
Ниво на десния съраунд
високоговорител [SR LVL]
SUR R –10 dB до SUR R +10 dB
(стъпка 1 dB)
SUR R 0 dB
Ниво на субуфера
[SW LVL]
SW –10 dB до SW +10 dB
(стъпка 1 dB)
SW 0 dB
Компресор на динамичния
обхват* [D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Ниво на басите на предните
високоговорители
[BASS LVL]
BASS –6 dB до BASS +6 dB
(стъпка 1 dB)
BASS 0 dB
Ниво на високите
честоти на предните
високоговорители
[TRE LVL]
TRE –6 dB to TRE +6 dB
(стъпка 1 dB)
TRE -4 dB
SUR
[3-SUR]
(стр. 36)
Избор на звуково поле*
[S.F. SELCT]
За подробности вижте “Слушане
на съраунд звук” (стр. 41).
A.F.D. AUTO
Ниво на ефектите*
[EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
TUNER
[4-TUNER]
(стр. 37)
Режим за приемане на FM
станции* [FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Наименуване на
запаметени станции*
[NAME IN]
За подробности вижте “Наименуване
на запаметени станции” (стр. 48).
TONE
[2-TONE]
(стр.36)
Операции с усилвателя
Меню
[Дисплей]
продължава
33BG
Меню
[Дисплей]
AUDIO
[5-AUDIO]
(стр. 37)
Параметри[Дисплей]
Настройки
Digital audio input decoding DEC. PCM, DEC. AUTO
priority* [DEC. PRI.]
Избор на език на цифровото DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
излъчване* [DUAL]
DUAL M+S
Синхронизира изходния
A.V.SYNC. N, A.V.SYNC. Y
аудио и видео сигнал*
[A.V. SYNC.]
Наименуване на входовете* За подробности вижте ”Наименуване
[NAME IN]
на входовете” (стр. 53).
SYSTEM
Разстояние до предните
DIST. 1.0 m до DIST. 7.0 m
[6-SYSTEM] високоговорители*
(стъпка 0.1 m)
(стр. 38)
[FRT DIST.]
Разстояние до централния
DIST. 1.0 m до DIST. 7.0 m
високоговорител*
(стъпка 0.1 m)
[CNT DIST.]
Разстояние до левия
DIST. 1.0 m до DIST. 7.0 m
съраунд високоговорител*
(стъпка 0.1 m)
[SL DIST.]
Разстояние до десния
DIST. 1.0 m до DIST. 7.0 m
съраунд високоговорител*
(стъпка 0.1 m)
[SR DIST.]
Положение на съраунд
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
високоговорителите*
SIDE/LO
[SUR POS.]
Яркост на дисплея*
0% dim, 40% dim, 70% dim
[DIMMER]
A. CAL
Автоматично калибриране* A.CAL NO, A.CAL YES
[7-A. CAL]
[AUTO CA L]
(стр. 40)
* За подробности вижте страниците в скоби.
34BG
Първоначална
настройка
DEC. AUTO
DUAL M
A.V.SYNC. N
DIST. 3.0 m
DIST. 3.0 m
DIST. 3.0 m
DIST. 3.0 m
SIDE/LO
0% dim
A.CAL NO
Регулиране нивото
на звука
(меню LEVEL)
Параметри в меню LEVEL
x T. TONE (Тест сигнал)
Позволява ви да регулирате нивата и баланса
на високоговорителите, докато слушате тест
сигнал от мястото си за слушане. За подробности
вижте “7: Регулиране нивата и баланса на
високоговорителите (TEST TONE – тест сигнал)”
(стр. 28).
x FRT BAL (Баланс на предните
високоговорители)
Позволява ви да регулирате баланса между
предния ляв и десен високоговорители.
x CNT LVL (Ниво на централния
високоговорител)
Позволява ви да компресирате динамичния
обхват на звуковата пътечка. Това може да се
окаже полезно, когато искате да гледате филми
с намален звук късно през нощта. Компресията
на динамичния обхват е възможна само при
източници с Dolby Digital звук.
• COMP. OFF
Динамичният обхват не се компресира.
• COMP. STD
Динамичният обхват се компресира според
стойностите, зададени от записващия тон-инженер.
• COMP. MAX
Динамичният обхват се компресира рязко.
Съвет
Компресорът на динамичния обхват ви позволява
да компресирате динамичния обхват на звуковата
пътечка според информацията за динамичния
обхват, включена в Dolby Digital сигнала.
“COMP. STD” е стандартната настройка, но
тя извършва само лека компресия. Затова ви
препоръчваме да използвате настройката “COMP.
MAX”. Тя компресира значително динамичния
обхват и ви позволява да гледате филми с
намален звук късно през нощта. За разлика от
аналоговите ограничители на звука, нивата са
предварително зададени и осигуряват много
естествена компресия.
x SL LVL (Ниво на левия съраунд
високоговорител)
x SR LVL (Ниво на десния съраунд
високоговорител)
x SW LVL (Ниво на субуфера)
35BG
Операции с усилвателя
Можете да използвате менюто LEVEL, за
да настроите баланса и нивото на всеки
високоговорител. Тези настройки се прилагат
към всички звукови полета. Изберете “1-LEVEL”
в менютата на усилвателя. За подробности
относно регулирането на параметрите вижте
“Обхождане на менютата” (стр. 32) и “Преглед на
менютата” (стр. 33).
x D. RANGE (Компресор
на динамичния обхват)
Регулиране на тона
(Меню TONE)
Можете да използвате менюто TONE, за
да регулирате тоналното качество (нивото
на ниските/високите честоти) на предните
високоговорители.
Изберете “2-TONE” в менютата на усилвателя.
За подробности относно регулирането на
параметрите вижте “Обхождане на менютата”
(стр. 32) и “Преглед на менютата” (стр. 33).
Параметри на меню TONE
x BASS LVL (Ниво на ниските
честоти на предните
високоговорители)
x TRE LVL (Ниво на високите
честоти на предните
високоговорители)
Настройки
на съраунд звука
(Меню SUR)
Можете да използвате менюто SUR, за да
изберете звуковото поле, което ще ви донесе найголямо удоволствие от слушането.
Изберете “3-SUR” в менютата на усилвателя.
За подробности относно регулирането на
параметрите вижте “Обхождане на менютата”
(стр. 32) и “Преглед на менютата” (стр. 33).
Параметри на меню SUR
x S.F. SELCT
(Избор на звуково поле)
Позволява ви да изберете желаното звуково поле.
За подробности вижте “Слушане на съраунд
звук” (стр. 41).
Забележка
Приемникът ви позволява да приложите
последното избрано звуково поле към даден
вход, когато го изберете (Sound Field Link).
Например, ако изберете “HALL” за входа SA-CD/
CD, превключите на друг вход, а после отново се
върнете към SA-CD/CD, звуковото поле “HALL”
автоматично ще бъде приложено отново.
x EFFECT (Ниво на ефекта)
Позволява ви да регулирате “присъствието” на
съраунд ефекта за звуковите полета, избрани с
бутоните MOVIE или MUSIC и за звуковото поле
“HP THEA”.
• EFCT. MIN
Съраунд ефектът е минимален.
• EFCT. STD
Съраунд ефектът е стандартен.
• EFCT. MAX
Съраунд ефектът е максимален.
36BG
Настройки за тунера Настройки на звука
(Меню AUDIO)
Можете да използвате менюто TUNER, за да
зададете режим на приемане на FM станции и да
наименувате запаметени станции.
Изберете “4-TUNER” в менютата на усилвателя.
За подробности относно регулирането на
параметрите вижте “Обхождане на менютата”
(стр. 32) и “Преглед на менютата” (стр. 33).
Можете да използвате меню AUDIO, за да
зададете настройки за звука според своите
предпочитания.
Изберете “5-AUDIO” в менютата на усилвателя.
За подробности относно регулирането на
параметрите вижте “Обхождане на менютата”
(стр. 32) и “Преглед на менютата” (стр. 33).
Параметри на меню TUNER
Параметри на меню AUDIO
x FM MODE (режим на приемане на
FM станции)
x DEC. PRI. (Приоритет на
декодиране на цифровия входен
аудио сигнал)
• FM AUTO
Приемникът ще декодира сигнала като стерео
сигнал, когато радио станцията предава в
стерео.
• FM MONO
Приемникът ще декодира сигнала като моно
сигнал, независимо от предаването.
x NAME IN (Наименуване на
запаметени станции)
Позволява ви да зададете имена на запаметените
станции. За подробности вижте ” Наименуване
на запаметени станции” (стр. 48).
Позволява ви да посочите входен режим за
входящия цифров сигнал към жаковете DIGITAL
IN.
• DEC. PCM
Дава се приоритет на PCM сигналите (за да се
избегне прекъсване на звука при стартиране на
възпроизвеждането).
Когато обаче се въвеждат други сигнали, може
да не се чува звук, в зависимост от формата. В
този случай задайте “DEC. AUTO”.
• DEC. AUTO
Автоматично превключва входния режим между DTS, Dolby Digital или PCM.
Забележка
Когато зададете “DEC. AUTO” и звукът от
цифровите аудио жакове (за CD и др.) прекъсне
при стартиране на възпроизвеждането, задайте
“DEC. PCM”.
продължава
37BG
Операции с усилвателя
(Меню TUNER)
x DUAL (Избор на език за
цифровото предаване)
Позволява ви да изберете езика, който искате да
слушате по време на цифрово предаване. Тази
функция е достъпна само за източници с Dolby
Digital звук.
• DUAL M/S (Основен/Допълнителен)
Звукът на основния език ще се извежда през
предния ляв високоговорител, а звукът на допълнителния език ще се извежда през предния
десен високоговорител едновременно.
• DUAL M (Основен)
Ще се изведе звукът на основния език.
• DUAL S (Допълнителен)
Ще се изведе звукът на допълнителния език.
• DUAL M+S (Основен + Допълнителен)
Ще се изведе смесен звук на основния и допълнителния език.
x A.V. SYNC. (Синхронизирано
извеждане на звук и картина)
• A.V.SYNC. N (Не) (Забавяне: 0 ms)
Извеждането на звука не се забавя.
• A.V.SYNC. Y (Да) (Забавяне: 60 ms)
Извеждането на звука се забавя, за да се сведе
до минимум времевата разлика между извеждането на звука и картината.
Настройки
на системата
(Меню SYSTEM)
Можете да използвате менюто SYSTEM, за да
задавате разстоянието на високоговорителите,
свързани към тази система.
Изберете “6-SYSTEM” в менютата на
усилвателя. За подробности относно
регулирането на параметрите вижте “Обхождане
на менютата” (стр. 32) и “Преглед на менютата”
(стр. 33).
Параметри на меню SYSTEM
x FRT DIST. (Разстояние до
предните високоговорители)
Позволява ви да зададете разстоянието
от позицията за слушане до предния
високоговорител (A). Ако двата предни
високоговорителя не са поставени на еднакво
разстояние от позицията за слушане, задайте
разстоянието до по-близкия високоговорител.
A
Забележки
• Този параметър е полезен, когато използвате
голям LCD или плазмен монитор или проектор.
100˚-120˚
30˚
30˚
A
100˚-120˚
• Този параметър е валиден само когато използвате звуково поле, избрано с бутона 2CH или
A.F.D.
• Този параметър не е валиден, когато се въвеждат сигнали със семплираща честота, по-голяма
от 48 kHz.
x NAME IN
(Наименуване на входовете)
Позволява ви да задавате имена на входовете. За
подробности вижте “Наименуване на входовете”
(стр. 53).
x CNT DIST. (Разстояние до
централния високоговорител)
Позволява ви да зададете разстоянието
от позицията за слушане до централния
високоговорител.
x SL DIST. (Разстояние до левия
съраунд високоговорител)
x SR DIST. (Разстояние до десния
съраунд високоговорител)
Позволява ви да зададете разстоянието
от позицията за слушане до съраунд
високоговорителите.
38BG
Съвет
x SUR POS.
(Разположение на съраунд
високоговорителите)
Позволява ви да укажете местоположението на
вашите съраунд високоговорители за правилно
прилагане на съраунд ефектите в режимите
CINEMA STUDIO EX (стр. 43).
Операции с усилвателя
Разстоянието между централния високоговорител
и позиция за слушане B не бива да е по-близко
с повече от 1.5 метра от това между позицията
за слушане и предния високоговорител A.
Поставете високоговорителите така, че разликата в
разстоянието до B на диаграмата по-долу да не е поблизка с повече от 1.5 метра от разстоянието до A.
Пример: Нагласете разстоянието B на 4.5 метра
или повече, когато разстоянието A е 6 метра.
Също така разстоянието между съраунд
високоговорителите и позицията за слушане C
не бива да бъде по-близка с повече от 4.5 метра
от разстоянието между позицията за слушане
и предните високоговорители A. Поставете
високоговорителите така, че разликата в разстоянието
до C на диаграмата по-долу да не е по-близка с
повече от 4.5 метра от разстоянието до A.
Пример: Нагласете разстоянието до C на 1.5 метра
или повече, когато разстоянието до A е 6 метра.
Това е важно, защото неправилното
разположение на високоговорителите няма да
ви позволи да се насладите напълно на съраунд
озвучаването. Имайте предвид, че поставянето
на високоговорителите по-близо от изискванията
ще причини забавяне в извеждането на звука
от дадения високоговорител. С други думи,
високоговорителят ще се чува сякаш се намира
по-далеч. Регулирането на тези параметри,
докато слушате звука, в повечето случаи ще ви
осигури много по-добър съраунд звук. Опитайте!
• BEHD/HI
Изберете тази настройка, ако местоположението на вашите съраунд високоговорители
отговаря на секции B и D.
• BEHD/LO
Изберете тази настройка, ако местоположението на вашите съраунд високоговорители
отговаря на секции B и C.
•SIDE/HI
Изберете тази настройка, ако местоположението на вашите съраунд високоговорители
отговаря на секции A и D.
• SIDE/LO
Изберете тази настройка, ако местоположението на вашите съраунд високоговорители
отговаря на секции A и C.
продължава
39BG
Съвет
Местоположението на съраунд
високоговорителите е замислено специално за
прилагане на режимите CINEMA STUDIO EX.
За другите звукови полета местоположението на
високоговорителите не е от такова значение.
Тези звукови полета са проектирани с мисълта,
че съраунд високоговорителите ще бъдат
разположени зад позицията за слушане, но
качеството на звука си остава непроменено
дори когато съраунд високоговорителите са
разположени под доста широк ъгъл. Ако обаче
високоговорителите са насочени към слушателя
отляво и отдясно, съвсем близо до позицията за
слушане, съраунд ефектите стават неясни, освен
ако не ги зададете в положение “SIDE/LO” или
“SIDE/HI”.
Независимо от това, всяка среда за слушане
има редица променливи фактори (например
отраженията от стените) и можете да постигнете
по-добри резултати с използването на “BEHD/
HI”, ако високоговорителите ви са разположени
високо над позицията за слушане, дори да са
съвсем наблизо отляво и отдясно.
Следователно, макар че може да се получи тъкмо
обратната настройка на горното обяснение, ви
препоръчваме да възпроизвеждате материали,
кодирани с многоканален съраунд звук и да
изберете настройката, която ви дава добро
усещане за простор и най-добре успява да
образува еднородно пространство между съраунд
звука от съраунд високоговорителите и звука на
предните високоговорители. Ако не сте сигурни
кое звучи по-добре, изберете “BEHD/LO” или
“BEHD/HI”, а после използвайте параметъра за
разстояние до високоговорителите и настройките
за нивото на високоговорителите, за да
постигнете правилния баланс.
x DIMMER (Яркост на дисплея)
Позволява ви да нагласите яркостта на 3 стъпки.
40BG
Автоматично
калибриране
на подходящите
настройки
(Меню A. CAL)
За подробности вижте “6: Автоматично
калибриране на подходящите настройки (AUTO
CALIBRATION)” (стр. 24).
Слушане на съраунд звук
Слушане на Dolby
Digital и DTS съраунд
звук
(AUTO FORMAT DIRECT)
VIDEO
DVD/BD
SAT
Слушане на съраунд звук
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) ви
позволява да слушате звук с по-голяма точност
на възпроизвеждане и да избирате режим на
декодиране, за да слушате двуканален стерео
звук като многоканален звук.
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
MUSIC
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
Натиснете неколкократно A.F.D., за да
изберете желаното от вас звуково поле.
За подробности вижте “Видове A.F.D. режим”
(стр. 41).
Видове A.F.D. режим
A.F.D.режим
[Дисплей]
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
Многоканалензвук
следдекодиране
(Автоматично
разпознаване)
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 канален звук
PRO LOGIC II MOVIE 5 канален звук
[PLII MV]
PRO LOGIC II MUSIC 5 канален звук
[PLII MS]
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Ефект
Извежда звука както е бил записан/кодиран, без да
добавя съраунд ефекти. Този режим обаче генерира
нискочестотен сигнал (LFE) за извеждане към
субуфера, когато няма LFE сигнали.
Извършва Dolby Pro Logic декодиране. Източникът,
записан в двуканален формат, се декодира в 4.1
канала.
Извършва декодиране в Dolby Pro Logic II Movie
режим. Тази настройка е идеална за филми,
кодирани в Dolby Surround. Освен това режимът
може да възпроизведе звука в 5.1 канала при гледане
на филми с дублаж или стари филми.
Извършва декодиране в Dolby Pro Logic II Music
режим. Тази настройка е идеална за нормални стерео
източници като CD дискове.
Извежда сигнали с двуканален ляв/десен звук от
всички високоговорители.
41 BG
Избор на
предварително
програмирано звуково
поле
Можете да се възползвате от съраунд звука
просто като изберете едно от предварително
програмираните звукови полета на приемника.
Те внасят вълнуващия и мощен звук на
кинотеатрите и концертните зали във вашия дом.
VIDEO
DVD/BD
SAT
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
MUSIC
MUSIC
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
MOVIE
Натиснете неколкократно MOVIE, за
да изберете звуково поле за филми или
натиснете неколкократно MUSIC, за да
изберете звуково поле за музика.
За подробности вижте “Видове достъпни звукови
полета" (стр. 43).
42BG
Видове достъпни звукови полета
Звуково
полеза
Филми
Звуковополе
[Дисплей]
CINEMA STUDIO EX A
 [C.ST.EX A]
Ефект
Забележки
• Ефектите от виртуалните високоговорители
може да причинят увеличен шум във възпроизвеждания сигнал.
• Когато слушате със звукови полета, използващи
виртуални високоговорители, няма да можете
да чувате звук, идващ директно от съраунд
високоговорителите.
За да изключите съраунд ефекта
за филми/музика
Натиснете 2CH, за да изберете “2CH ST.” или
натиснете неколкократно A.F.D., за да изберете
“A.F.D. AUTO”.
• Тази функция не действа за сигнали със семплираща честота, по-голяма от 48 kHz.
Съвети
• Можете да разпознаете кодиращия формат на
DVD програмата и др., като погледнете логото
на опаковката.
• Звукови полета с означение  използват
технологията DCS. Вижте “Речник” (стр. 56).
43BG
Слушане на съраунд звук
Възпроизвежда звуковите характеристики на
производственото филмово студио на Sony Pictures
Entertainment “Cary Grant Theater”. Това е стандартен
режим, подходящ за гледане на всякакъв вид филми.
CINEMA STUDIO EX B
Възпроизвежда звуковите характеристики на
 [C.ST.EX B]
производственото филмово студио на Sony Pictures
Entertainment “Kim Novak Theater”. Този режим е
подходящ за гледане на научнофантастични и екшън
филми с много звукови ефекти.
CINEMA STUDIO EX C
Възпроизвежда звуковите характеристики на
 [C.ST.EX C]
звукозаписното студио на Sony Pictures Entertainment. Този
режим е подходящ за гледане на мюзикли или класически
филми, в чийто саундтрак присъства оркестрова музика.
Музика
PORTABLE AUDIO
Възпроизвежда чист, подсилен звуков образ от вашето
ENHANCER [PORTABLE] преносимо аудио устройство. Този режим е подходящ за
MP3 файлове и друга компресирана музика.
HALL [концертна зала]
Възпроизвежда акустиката на зала за концерти с
класическа музика.
JAZZ CLUB [джаз клуб]
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
L. CONCERT
Възпроизвежда акустиката на концерт на живо в зала с 300
[концерт на живо]
места.
Слушалки* HEADPHONE 2CH
Този режим се избира автоматично, ако използвате
[HP 2CH]
слушалки, когато е избран режим 2CH STEREO (стр. 44)/
A.F.D. режим (стр. 41). Стандартните двуканални стерео
източници напълно прескачат обработката на звуковото
поле, а многоканалните съраунд формати се свеждат до
два канала.
HEADPHONE THEATER
Този режим се избира автоматично, ако използвате
 [HP THEA]
слушалки когато е избрано звуково поле за филми/музика.
Той ви позволява да се почувствате като на кино, докато
слушате през слушалки.
* Можете да изберете това звуково поле само ако слушалките са свързани към приемника.
Използване само
на предните
високоговорители
и субуфера
(2CH STEREO –
двуканално стерео)
В този режим приемникът извежда звука от
предните ляв/десен високоговорители и от
субуфера.
Когато се въведат многоканални съраунд
формати, сигналите се свеждат до двуканални,
като ниските честоти се извеждат през субуфера.
Когато се въвеждат стандартни двуканални
стерео източници, се активира веригата за
пренасочване на ниските честоти на приемника.
Ниските честоти от предния канал ще се
извеждат през субуфера.
2CH
2CH
VIDEO
DVD/BD
VIDEO
DVD/BD
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
1
4
2
5
3
6
4
5
6
Натиснете 2CH.
44BG
SAT
TV
SAT
TV
SA-CD/CD TUNER
DVD/BD
MUSIC
MENU
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
AUTO CAL
Връщане на
звуковите полета
към началните
настройки
За тази операция използвайте бутоните на
приемника.
1,2
1,2
MASTER VOLUME
?/1
DISPLAY
DIMMER
SLEEP
INPUT MODE
2CH
INPUT SELECTOR
?/1
VIDEO IN/
PORTABLE AUDIO IN/
AUTO CAL MIC
A.F.D.
DIMMER
MOVIE
SLEEP
MUSIC
DISPLAY
MASTER VOLUME
INPUT MODE
2CH
INPUT SELECTOR
VIDEO IN/
PORTABLE AUDIO IN/
AUTOPHONES
CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
PHONES
2
2
1 Натиснете "/1, за да изключите
приемника.
2 Задръжте натиснат 2CH и
натиснете "/1.
На дисплея се появява индикация “S.F. CLR.”
и всички звукови полета се връщат към първоначалните си настройки.
1 Натиснете неколкократно TUNER,
Операции с тунера
Слушане на FM/AM
радио
Можете да слушате FM и AM радио предавания
през вградения тунер. Преди да го задействате,
уверете се, че сте свързали FM и AM антената
към приемника (стр. 22).
Съвет
Скалата за директно настройване може да се
различава, в зависимост от областния код, както
е показано в таблицата по-долу. За подробности
относно областните кодове вижте стр. 3.
Областенкод
CEL, CEK
FM
50 kHz
AM
9 kHz
VIDEO
DVD/BD
SAT
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
-/-CLEAR
0/10
MEMORY
ENTER
DISPLAY
MOVIE
TOOLS/
OPTIONS
2 Натиснете TUNING + или TUNING –.
Натиснете TUNING +, за да сканирате от ниски към високи позиции; натиснете TUNING
–, за да сканирате от високи към ниски
позиции.
Приемникът спира да сканира, когато настрои
станция.
В случай на лош FM стерео прием
Ако FM стерео приемът е лош и на дисплея мига
“ST”, изберете моно звук, за да не бъде толкова
изкривен.
Натиснете неколкократно FM MODE, докато
индикаторът “MONO” светне на дисплея.
За да се върнете към стерео режим, натиснете
неколкократно FM MODE, докато индикаторът
“MONO” на дисплея изгасне.
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
(входен селектор) на приемника.
1
MUSIC
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
MENU/HOME
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
<
<
.
>
2
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
FM MODE
(FM режим)
45BG
Операции с тунера
Автоматична настройка
за да изберете FM или AM обхват.
Директна настройка
Можете директно да въведете честотата на
дадена станция, като използвате бутоните с
цифри.
VIDEO
VIDEO
DVD/BD
DVD/BD
SAT
SAT
TV
TV
SA-CD/CD TUNER
SA-CD/CD TUNER
2CH
2CH
3
A.F.D.
A.F.D.
MOVIE
MOVIE
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0/10
0/10
MEMORY
MEMORY
ENTER
ENTER
>10
>10
-/--/-CLEAR
CLEAR
MUSIC
MUSIC
1
DVD/BD
DVD/BD
MENU
MENU
Запаметяване
на радио станции
Можете да настроите и запаметите до 30 FM
станции и 30 AM станции. Така ще можете лесно
да включите станциите, които слушате най-често.
Запаметяване на радио станции
Запаметяване на радио станции
VIDEO
VIDEO
AUTO CAL
AUTO CAL
D.TUNING
D.TUNING
D.SKIP
D.SKIP
AMP
MENU
AMP MENU
2
4
1 Натиснете неколкократно TUNER,
за да изберете FM или AM обхват.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
(входен селектор) на приемника.
2 Натиснете D.TUNING.
3 Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете честотата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
Съвет
Ако сте настроили AM станция, нагласете AM
кръговата антена за най-добро приемане.
4 Натиснете ENTER.
Ако не можете да настроите станция
Уверете се, че сте въвели правилната честота.
Ако не сте, повторете стъпки от 2 до 4. Ако
пак не можете да намерите станцията, значи
честотата не се използва във вашата област.
DVD/BD
DVD/BD
SAT
SAT
TV
TV
SA-CD/CD TUNER
SA-CD/CD TUNER
4
2CH
2CH
A.F.D.
A.F.D.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0/10
0/10
MEMORY
MEMORY
ENTER
ENTER
>10
>10
-/--/-CLEAR
CLEAR
DISPLAY
DISPLAY
MOVIE
MOVIE
MUSIC
MUSIC
1
DVD/BD
DVD/BD
MENU
MENU
AUTO CAL
AUTO CAL
D.TUNING
D.TUNING
D.SKIP
D.SKIP
AMP
MENU
AMP MENU
TOOLS/
TOOLS/
OPTIONS
OPTIONS
MUTING
MUTING
3,5
TV VOL
TV VOL
MASTER
VOL
MASTER VOL
O
O
RETURN/EXIT
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH ––
PRESET
PRESET –
.
.
T U N IN G –
T U N IN G –
m
m
MENU/HOME
MENU/HOME
REPLAY ADVANCE
REPLAY ADVANCE
<
<
<
<
H
H
TV CH +
TV CH ++
PRESET
PRESET +
>
>
T U N IN G +
T U N IN G +
M
M
PRESET
PRESET
+/–
+/–
1 Натиснете неколкократно TUNER,
за да изберете FM или AM обхват.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
(входен селектор) на приемника.
2 Настройте станцията, която
желаете да запаметите
посредством Автоматична
настройка (стр. 45) или Директна
настройка (стр. 46).
Включете FM режим на прием, ако е необходимо (стр. 45).
3 Натиснете MEMORY.
“MEMORY” светва за няколко секунди.
Извършете стъпки 4 и 5, преди “MEMORY”
да изгасне.
46BG
4 Натиснете бутоните с цифри, за
да изберете номер на запаметена
станция.
Избиране на запаметени станции
VIDEO
Можете да натиснете неколкократно и
PRESET + или PRESET – , за да изберете
номер на запаметена станция.
Ако “MEMORY” изгасне преди да изберете
номера на станцията, започнете отново от
стъпка 3.
5 Натиснете ENTER.
DVD/BD
SAT
TV
1
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
-/-CLEAR
0/10
MEMORY
ENTER
Бутони
с цифри
Станцията е запаметена на избрания номер.
Ако “MEMORY” изгасне преди да натиснете
ENTER, започнете отново от стъпка 3.
TOOLS/
OPTIONS
DISPLAY
6 Повторете стъпки от 1 до 5, за да
MOVIE
MUSIC
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
ENTER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
запаметите и други станции.
O
T U N IN G –
2
T U N IN G +
m
H
M
1 Натиснете неколкократно TUNER,
за да изберете FM или AM обхват.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
(входен селектор) на приемника.
2 Натиснете неколкократно PRESET
+ или PRESET –, за да изберете
запаметената станция, която
искате да слушате.
Всеки път, когато натиснете бутона, можете
да изберете запаметена станция както следва:
01
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Можете и да натиснете бутоните с цифри,
за да изберете желаната от вас запаметена
станция. След това натиснете ENTER, за да
въведете избора си.
47BG
Операции с тунера
MENU/HOME
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
<
<
.
>
Наименуване на запаметени станции
VIDEO
DVD/BD
SAT
2CH
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
-/-CLEAR
0/10
MEMORY
ENTER
MOVIE
MUSIC
1
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
D.SKIP
AMP MENU
3
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
4-7
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
1 Натиснете неколкократно TUNER,
за да изберете FM или AM обхват.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
(входен селектор) на приемника.
2 Настройте запаметената станция,
за която искате да създадете
указателно име (стр. 47).
3 Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”.
4 Натиснете неколкократно V/v-,
за да изберете “4-TUNER”.
5 Натиснете
в менюто.
или b, за да влезете
6 Натиснете неколкократно V/v, за
да изберете “NAME IN”.
7 Натиснете
или b, за да
въведете параметъра.
Курсорът започва да мига и вече можете да
изберете символ. Следвайте процедурата,
48BG
1 Използвайте V/v/B/b, за да създадете указателно име.
Натиснете V/v, за да изберете символ, а после
натиснете B/b, за да преместите курсора на
следващата позиция.
Ако допуснете грешка
D.TUNING
TOOLS/
OPTIONS
DISPLAY
За да създадете указателно име
TV
SA-CD/CD TUNER
описана в “За да създадете указателно име”
по-долу.
Натискайте B/b, докато символът, който искате
да промените, започне да мига, а после натиснете
V/v, за да изберете правилния символ.
Съвети
• Можете да изберете вида на символа както е
показано по-долу, натискайки V/v.
Азбука (горен регистър) t Цифри t Символи
• За да въведете интервал, натиснете b без да
избирате символ.
2 Натиснете , за да въведете името.
Въведеното име се записва.
Забележка
Когато наименувате RDS станция и я изберете,
ще се появи името от Program Service (програмни
услуги) вместо онова, което сте въвели. (Не
можете да промените името от Program Service.
То ще се запише върху името, въведено от вас.)
Използване
на системата за
радио данни (RDS)
Този приемник ви позволява да използвате RDS
(Radio Data System – система за радио данни),
която позволява на радио станциите да изпращат
допълнителна информация заедно с обикновения
програмен сигнал. Можете да извеждате RDS
информацията на дисплея.
Забележки
• RDS е достъпна само за FM станции.
\
Прием на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM
обхвата с помощта на Direct Tuning
(стр. 46), Automatic Tuning (стр. 45) или
Preset Tuning (стр. 47).
Когато настроите станция, предлагаща RDS
услуги, светва индикация "RDS" и служебното
програмно име на станцията се появява на
дисплея.
Забележка
RDS може да не функционира надеждно, ако
станцията, която сте настроили, не излъчва
правилно RDS сигнала или ако той е слаб.
Докато приемате RDS станция,
натиснете неколкократно DISPLAY
на приемника.
Всеки път, щом натиснете бутона, RDS
информацията на дисплея се променя циклично
както следва:
Име от Програмни услуги t Frequency t
индикация за Програмен видa) t Индикация за
радио текстb) t Индикация за текущо време
(в 24-часов формат) t Текущо приложено
звуково поле
a)
Вид програма, която се излъчва.
b)
Текстови съобщения, изпращани от RDS
станцията.
Забележки
• Ако се излъчва спешно съобщение от властите, на дисплея започва да мига индикация
“ALARM”.
• Когато съобщението се състои от 9 или повече
символа, съобщението преминава през дисплея.
• Ако дадена станция не предлага определена
RDS услуга, на дисплея се извежда индикация
“NO XXXX” (например “NO TEXT”).
Описание на видовете програми
Индикация
завидна
програмата
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Описание
Новинарска програма
Тематични програми въз
основа на местните новини
Програми, предлагащи
информация за широк
спектър от теми,
включително потребителска
информация и медицински
съвети
Спортни програми
Образователни програми
като “Как да…” и полезни
съвети
Радио пиеси и сериали
Програми за национална и
регионална култура, езикови
и социални проблеми
Програми за наука и
технологии
продължава
49BG
Операции с тунера
• Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат услуги от един и същи вид.
Ако не сте запознати със системата RDS, обърнете се към вашите местни радио станции за
подробности относно предлаганите RDS услуги
във вашия район.
Извеждане на RDS информация
Индикация
завидна
програмата
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
NONE
50BG
Описание
Други видове програми
като интервюта с известни
личности, игри и комедии
Поп музикални предавания
Рок музикални предавания
Лесно за слушане
Инструментална, вокална и
хорова музика
Изпълнение на оркестри,
камерна музика, опера и др.
Музика, която не се вписва в
никоя от горните категории,
като ритъм & блус и реге
Информация за времето
Информация за борсовия
пазар, търговията и др.
Програми за деца
Програми за хората и нещата,
които им влияят
Програми с религиозно
съдържание
Програми, при които
публиката изразява своето
мнение по телефона или в
публична дискусия
Програми за пътувания. Не се
използва за съобщения, които
се откриват чрез TP/TA.
Програми за дейности за
отдих, като градинарство,
риболов, готвене и др.
Джаз програми
Кънтри музика
Популярна музика от страната
или региона
Стари хитове
Фолклорни музикални
предавания
Разследвания
Всяка програма, която не се
вписва в горните категории
Други операции
Превключване
между цифров
и аналогов звук
(INPUT MODE – входен режим)
Можете да изберете настройката за режим на
аудио входа, когато свържете компоненти и към
цифровите, и към аналоговите входни аудио
жакове на приемника.
1 Завъртете INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа.
Можете да използвате и входните бутони на
устройството за дистанционно управление.
2 Натиснете неколкократно
INPUT MODE на приемника, за да
изберете входния аудио режим.
Избраният входен аудио режим се появява на
дисплея.
Входни аудио режими
x AUTO
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали,
когато има и цифрова, и аналогова връзка.
Ако няма цифрови аудио сигнали, се избират
аналогови.
x ANALOG
Указва входа на аналоговите аудио сигнали към
жаковете AUDIO IN (L/R).
Забележка
Някои входни аудио режими може да не бъдат
зададени, в зависимост от входа.
Използване на DIGITAL
MEDIA PORT
(DMPORT – порт за цифрови
носители)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) ви позволява
да се насладите на звука от мрежова система като
преносим аудио източник или компютър.
Когато свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптер
(не е приложен в комплекта), можете да слушате
звука от свързания компонент на приемника.
За подробности вижте ръководството за
експлоатация, приложено към DIGITAL MEDIA
PORT адаптера.
Забележки
• Не свързвайте друг адаптер освен DIGITAL
MEDIA PORT адаптер.
• Преди да свържете кабелите, не забравяйте да
изключите захранващия кабел от мрежата.
• Не свързвайте и не разкачайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера при включен приемник.
Други операции
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера е възможно да не се осъществи извеждане
на картина.
• Наличието на DIGITAL MEDIA PORT адаптерите в търговската мрежа зависи от съответната
област.
51BG
Свързване на DIGITAL MEDIA
PORT адаптера
Можете да слушате звука от компонента, свързан
посредством DIGITAL
MEDIA PORT адаптера към жака DMPORT на
приемника.
DIGITAL
Също така можете да гледате изображението на
телевизионния екран, като свържете видео изхода
на DIGITAL MEDIA PORT адаптера към видео
входа на телевизора.
ANTENNA
SAT IN
OPTICAL
AM
DVD/BD IN
OUT
HDMI
SAT
IN
COAXIAL
DVD/BD
IN
DMPORT
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
SA-CD /CD
TV
IN
L
R
SAT
Телевизор
A
* Типът конектор се различава в зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера.
A Видео кабел (не е приложен в комплекта)
За да разкачите DIGITAL MEDIA PORT
адаптера от жака DMPORT
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
2
1
Натиснете и задръжте двете страни на конектора,
след което го издърпайте.
52BG
Забележки
• Когато свързвате DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, уверете се, че конекторът е вкаран,
като означената стрелка върху него сочи срещу
стрелката на DMPORT жака.
• Погрижете се да свържете здраво DMPORT
връзките, вкарайте конектора докрай.
• Тъй като конекторът на DIGITAL MEDIA PORT
адаптерът е крехък, трябва да боравите внимателно с него, когато поставяте или премествате
приемника.
Слушане/гледане на свързан
компонент посредством
DMPORT връзка
1 Натиснете DMPORT.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
(входен селектор) на приемника, за да изберете “DMPORT”.
2 Започнете възпроизвеждане на
свързания компонент.
Звукът се възпроизвежда на приемника, а
картината се появява на телевизора.
За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
Забележка
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA
PORT адаптера можете да управлявате свързания компонент посредством устройството
за дистанционно управление. За подробности
относно операциите с бутоните на дистанционното вижте стр. 9.
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера има вероятност да не се изведе картина на
екрана.
Съвет
Когато слушате MP3 файлове или друга
компресирана музика посредством преносим
аудио източник, можете да усилите звука.
Натиснете неколкократно MUSIC, за да изберете
“PORTABLE” (стр. 42).
Можете да въведете име за входовете, състоящо
се от максимум 8 символа и да го изведете на
дисплея на приемника. Това е удобно, защото
можете да сложите етикети на жаковете с
имената на свързаните компоненти.
1 Натиснете входния бутон, за да
изберете входа, за който искате
да създадете име.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”.
3 Натиснете неколкократно V/v, за
да изберете “5-AUDIO”.
4 Натиснете
в менюто.
или b, за да влезете
Други операции
• Уверете се, че сте осъществили видео връзката
от DIGITAL MEDIA PORT адаптера към телевизора (стр. 52).
Наименуване
на входовете
5 Натиснете V/v, за да изберете
“NAME IN”.
6 Натиснете
или b, за да
въведете параметъра.
Курсорът започва да мига и можете да изберете символ. Следвайте процедурата, описана в
“За да създадете указателно име” (стр. 48).
53BG
Промяна на дисплея
Натиснете неколкократно DISPLAY.
Използване на
таймера за
автоматично
изключване
Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят се
променя циклично както следва.
Можете да накарате приемника да се изключи
автоматично след определено време.
Всички входове с изключение
на FM и AM обхватите
Натиснете неколкократно SLEEP
при включено захранване.
Можете да проверите звуковото поле и др., като
промените информацията на дисплея. За тази
операция използвайте бутоните на приемника.
Указателно име на входаa) t Избран вход t
Текущо приложено звуково поле
FM и AM обхват
Име от Програмни услугиb) или име на
запаметена станцияa) t Честота t Индикация
за програмния видb) t Индикация за радио
текстb) t Индикация за текущо време (в 24часов формат) t Sound field currently applied
a)
Указателното име се появява само когато дадете
име на входа или запаметената станция (стр.
48, 53).
Указателното име не се появява, когато са
въведени само празни интервали или е същото
като името на входа.
b)
Само при приемане на RDS станция (стр. 49).
Забележка
Символите или маркировките може да не се
изведат за някои езици.
54BG
Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят се
променя циклично както следва:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t OFF
Когато активирате таймера за автоматично
изключване, дисплеят потъмнява.
Забележка
Ако натиснете някой бутон на дистанционното
или приемника, след като дисплеят потъмнее,
дисплеят светва отново. След известно време
отново потъмнява, ако не натискате повече
бутони.
Съвет
За да проверите времето, което остава до
изключването на приемника, натиснете SLEEP.
Оставащото време се извежда на дисплея.
Ако отново натиснете SLEEP, таймерът за
автоматично изключване ще бъде отменен.
Използване на устройството
за дистанционно управление
Промяна
на функцията
на бутоните
Можете да промените фабричните настройки
на входните бутони, за да съответстват на
компонентите на вашата система. Например,
ако свържете DVD плейър към SAT жаковете на
приемника, можете да настроите SAT бутона на
това дистанционно да управлява DVD плейъра.
1 Натиснете и задръжте входния
бутон, чието предназначение
желаете да смените.
Пример: Натиснете и задръжте бутона SAT.
2 Като се консултирате с таблицата
по-долу, натиснете съответния
бутон за желаната от вас
категория.
Пример: Натиснете 3.
Сега вече можете да използвате SAT бутона,
за да управлявате DVD плейъра.
Категории и
съответстващите им бутони
Категории
VCR (команден режим VTR 3)a)
VCR (команден режим VTR 2)a)
DVD плейър/DVD рекордер
(команден режим DVD1)b)
DVD рекордер (команден режим
DVD3)b)
CD плейър
Евро цифров сателитен приемник
DVR (Цифров CATV терминал)
DSS (Цифров сателитен приемник)
Blu-ray диск плейър (команден
режим BD1)c)
Blu-ray диск рекордер (команден
режим BD3)c)
Телевизор
Без присвоена функция
Натиснете
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0/10
-/-ENTER/
MEMORY
Видеорекордерите на Sony се командват с
настройка VTR 2 или VTR 3, отговаряща
съответно на 8 mm и VHS.
b)
DVD рекордерите на Sony се командват с
настройка DVD1 или DVD3. За подробности
вижте инструкциите, приложени към DVD
рекордерите.
c)
За подробности относно настройка BD1 или
BD3 вижте ръководството за експлоатация,
приложено към Blu-ray диск плейъра или Bluray диск рекордера.
a)
Натиснете едновременно "/1, DMPORT и
MASTER VOL –.
Устройството за дистанционно управление се
връща към фабричните си настройки.
55BG
Използване на устройството за дистанционно управление
За да изчистите присвоените
функции на всички бутони
на дистанционното
Допълнителна информация
Речник
x Cinema Studio EX
Режим на съраунд звук, който може да се
определи като сбор от технологиите на Digital
Cinema Sound, който ви дава звука на студио за
дублаж, използвайки три технологии: "Virtual
Multi Dimensions", "Screen Depth Matching" и
"Cinema Studio Reverberation".
"Virtual Multi Dimensions" - технологията за
създаване на виртуални високоговорители,
създава виртуална многоканална съраунд среда с
до 7.1 високоговорителя и въвежда изживяването
от съраунд озвучаването на кинотеатрите с наймодерно оборудване във вашия дом.
"Screen Depth Matching" възпроизвежда
намаляването на високите честоти, пълнотата
и дълбочината на звука, създавани обикновено
в кинотеатрите чрез звукови излъчвания
иззад екрана. Те се прибавят към предните и
централния канали.
"Cinema Studio Reverberation" възпроизвежда
звуковите характеристики на най-модерните
студия за дублаж и звукозаписни студия,
включително и студиото за дублаж на Sony
Pictures Entertainment. Съществуват три режима
- A/B/C - достъпни в зависимост от вида на
студиото.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Уникална технология за възпроизвеждане на
звук за домашно кино, разработена от Sony в
сътрудничество със Sony Pictures Entertainment,
за да можете да се наслаждавате на вълнуващия и
мощен звук на кинотеатрите в домашни условия.
С този "Digital Cinema Sound", разработен чрез
интегрирането на DSP (Процесор за цифрови
сигнали) и измерени данни, в домашни условия
можете да се насладите на идеалното звуково
поле така, както го е замислил филмовият
режисьор.
56BG
x Dolby Digital
Технология за цифрово кодиране и декодиране на
аудио сигнали, разработена от Dolby Laboratories,
Inc. Състои се от преден (ляв/десен), централен,
съраунд (ляв/десен) и субуферни канали. Това е
аудио стандартът за DVD видео, известен още
като 5.1 канален съраунд. Тъй като съраунд
информацията се записва и възпроизвежда в
стерео формат, се получава по реалистичен
звук с по-пълно присъствие, отколкото с Dolby
Surround.
x Dolby Pro Logic II
Тази технология конвертира аудио сигнал,
записан като двуканално стерео в 5.1 канала при
възпроизвеждане. Има режим MOVIE за филми
и MUSIC за стерео източници като музика. Стари
филми, кодирани в традиционен стерео формат
могат да бъдат подобрени с 5.1 канален съраунд
звук.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Технология за аудио обработка, разработена
от Dolby Laboratories, Inc. Информацията от
централния и моно съраунд сигнали се свежда до
два стерео канала. Когато се възпроизведе, аудио
сигналът се декодира и се извежда като 4 канален
съраунд звук. Това е най-често срещаният метод
за аудио обработка на DVD видео.
x DTS Digital Surround
Технология за кодиране/декодиране на цифров
аудио сигнал за кинотеатрите, разработена от
Digital Theater Systems, Inc. Компресира аудио
сигнала по-малко, отколкото Dolby Digital,
давайки по-висококачествено възпроизвеждане
на звука.
x HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Мултимедиен
интерфейс с висока
разделителна способност)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
е интерфейс, който поддържа видео и аудио
сигнали в единична цифрова връзка и ви
позволява да се насладите на висококачествена
цифрова картина и звук. Спецификацията HDMI
поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection – защита на цифровото съдържание по
високоскоростна лентова връзка) – технология за
защита авторските права, снабдена с кодираща
технология за цифрови видео сигнали.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Предпазни мерки
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне в
кутията, изключете от мрежовото захранване
и проверете приемника при квалифициран
персонал, преди да го включите отново.
Източници на захранване
• Преди да започнете работа, проверете дали
работното напрежение на устройството
съответства на вашето мрежовото захранване.
Работното напрежение е указано на гърба на
приемника.
Метод за конвертиране на аналогови аудио
сигнали в цифрово аудио за по-лесно
възприемане на цифровия звук.
• Устройството не е изключено от източника на
променлив ток (мрежата), докато е свързано
с контакта на стената, независимо че самото
устройство може да е изключено.
x Sampling frequency
(Семплираща честота)
• Ако няма да използвате приемника за по-дълго
време, изключете го от контакта. За да го направите, издърпайте щепсела; никога не дърпайте
кабела.
За да се конвертира аналоговият аудио сигнал
в цифров, аналоговите данни трябва да се
изразят количествено. Този процес се нарича
семплиране, а броят пъти в секунда, за който
аналоговите данни се изразяват количествено,
се нарича семплираща честота. Един стандартен
музикален CD диск запазва данни, изразени
количествено 44 100 пъти в секунда, което се
изразява в семплираща честота 44.1 kHz. Найпросто казано, по-високата семплираща честота
означава по-добро качество на звука.
• Кабелът на променливотоковия адаптер трябва
да бъде подменян само в квалифициран сервиз.
Покачване на температурата
Въпреки че устройството загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако използвате
устройството продължително време с висока
сила на звука, температурата в корпуса на върха,
отстрани и на дъното се покачва значително. За
да не се изгорите, не докосвайте корпуса.
Допълнителна информация
продължава
57BG
Поставяне
• Поставете приемника на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура и да удължите живота
на приемника.
• Не поставяйте устройството близо до топлинни източници или на места, изложени на
пряка слънчева светлина, прах или механични
вибрации.
• Не поставяйте нищо върху устройството, което
би могло да запуши вентилационните отвори и
да причини неизправност.
• Не поставяйте приемника близо до оборудване
като телевизор, видео дек или касетъчен дек.
(Ако използвате приемника в комбинация с
телевизор, видео дек или касетъчен дек и го
поставите твърде близо до това оборудване,
може да възникне шум и качеството на картината да се влоши. Това е особено вероятно,
когато използвате вътрешна антена, затова ви
препоръчваме да използвате външна антена.)
• Бъдете внимателни, когато поставяте приемника или високоговорителите на повърхности,
обработени с препарати (восък, масло, лак и
др.), тъй като може върху повърхността да се
появят петна или тя да се обезцвети.
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, изключете
приемника и извадете щепсела от контакта на
стената.
Ако забележите смущения в
цветовете на близкия телевизор
Предните високоговорители, централният
високоговорител и субуферът са магнитно
екранирани, за да позволят поставянето им в
близост до телевизор. Въпреки това е възможно
на екрана на някои видове телевизори да се
наблюдават смущения в цветовете. Тъй като
съраунд високоговорителите не са магнитно
екранирани, препоръчваме ви да ги поставите
малко по-далеч от телевизора (стр. 12).
Ако смущенията в цветовете
продължат...
Изключете телевизора и го включете отново след
15 до 30 минути.
58BG
Ако отново забележите
смущения в цветовете...
Поставете високоговорителите по-далече от
телевизора.
Ако се чува виене
Променете разположението на
високоговорителите или намалете звука на
приемника.
Почистване
Чистете кутията, панела и контролните бутони
с парче мек плат, леко навлажнено с мек
почистващ разтвор. Не използвайте никакви
абразивни гъбички, грапави прахове или
разтворители като алкохол и бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно
вашия приемник, обърнете се към най-близкия
доставчик на Sony.
Отстраняване
на проблеми
Ако срещате някой от следните проблеми,
докато работите с приемника, използвайте това
ръководство за отстраняване на проблеми, за да
си помогнете.
Аудио
Няма звук, независимо кой компонент
е избран или се чува много слаб звук.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани правилно и надеждно.
• Проверете дали приемникът и всички компоненти са включени.
• Проверете дали MASTER VOLUME не е
зададен в положение “VOL MIN”.
• Проверете да не са свързани слушалки.
• Натиснете MUTING, за да отмените функцията изключване на звука.
• Проверете дали сте избрали правилния компонент с входните бутони (стр. 29).
• Защитното устройство на приемника се е
активирало. Изключете приемника, отстранете късото съединение и отново включете
захранването.
От определен компонент не излиза звук.
• Проверете дали компонентът е правилно
свързан към входните аудио жакове за този
компонент.
• Проверете дали сте избрали правилния компонент с входните бутони.
• Свържете слушалки към жака PHONES, за
да проверите дали звукът се извежда през
слушалките. Ако само един канал се извежда
през слушалките, компонентът вероятно не
е свързан правилно. Проверете дали всички
кабели са здраво свързани с жаковете на
приемника и компонента. Ако и двата канала
се извеждат през слушалките, предният
високоговорител вероятно не е свързан
правилно с приемника. Проверете свързването на предния високоговорител, който не
извежда сигнала.
• Уверете се, че сте свързали и двата жака L
и R на аналогов компонент, а не само левия
или десния жак. Използвайте аудио кабел (не
е приложен в комплекта)
Не се чува звук от цифрови източници
(от входния жак OPTICAL).
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен в
положение “ANALOG”.
Не се чува звук от високоговорителите
на приемника, когато свържете
приемника и възпроизвеждащия
компонент посредством HDMI връзка.
• Уверете се, че сте свързали цифровите аудио
жакове на възпроизвеждащия компонент
към приемника (стр. 18). След това намалете
звука на телевизора докрай или активирайте
функцията на телевизора за изключване на
звука.
Левите и десните сигнали са
небалансирани или се извеждат
наобратно.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
• Регулирайте параметрите на баланса в менюто LEVEL.
продължава
59BG
Допълнителна информация
• Проверете дали кабелът/ кабелите за тази
връзка е/ са здраво свързани с жаковете на
приемника и компонента.
Няма звук от единия от предните
високоговорители.
Чува се силен шум или жужене.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани здраво.
• Проверете дали свързващите кабели са далече от трансформатор или мотор и на поне
3 метра от телевизор или флуоресцентна
лампа.
• Преместете аудио компонентите далече от
телевизора.
• Куплунзите и жаковете са замърсени. Избършете ги с парче плат, леко навлажнено с
алкохол.
Чува се силно жужене, прекъсващ звук
или изкривен звук от компонента,
свързан към жака VIDEO IN/PORTABLE
AUDIO IN/AUTO CAL MIC.
• Проверете дали компонентите са свързани
здраво.
• Това не е неизправност и зависи от свързания
компонент.
Dolby Digital или многоканалният DTS
звук не се възпроизвежда.
• Проверете дали възпроизвежданото DVD
и т.н. е записано в Dolby Digital или DTS
формат.
• Когато свържете DVD плейър и др. към
цифровите входни жакове на приемника,
проверете аудио настройката (настройките
за изходните аудио жакове) на свързания
компонент.
Не се чува звук от компонента, свързан
към DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
• Увеличете звука на приемника.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерът и/или
компонентът не са свързани правилно.
Изключете приемника, а после свържете
отново DIGITAL MEDIA PORT адаптера и/
или компонента.
• Проверете дали DIGITAL MEDIA PORT
адаптерът и/или компонентът поддържат
този приемник.
Няма звук или се чува съвсем
тих звук от централния/съраунд
високоговорителите.
• Изберете режима CINEMA STUDIO EX (стр.
43).
• Регулирайте нивото на високоговорителите
(стр. 28).
Няма звук от субуфера.
• Проверете дали субуферът е свързан правилно и надеждно.
Не се постига съраунд ефект.
• Уверете се, че функцията звуково поле е
включена (натиснете MOVIE или MUSIC).
• Звуковите полета не действат за сигнали със
семплираща честота, по-голяма от 48 kHz.
Видео
На телевизионния екран няма картина
или се появява неясна картина.
• Уверете се, че сте свързали видео изхода на
вашия видео компонент към телевизора.
• Отдалечете аудио компонентите от телевизора.
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT
адаптера има вероятност да не се изведе
картина.
Подаденият към HDMI жака източник
на изображение не се извежда на
телевизионния екран.
• Проверете HDMI връзката.
• В зависимост от възпроизвеждащия компонент може да се наложи да настроите компонента. Вижте ръководството за експлоатация,
приложено към всеки от компонентите.
60BG
Тунер
RDS информацията, която желаете, не
се появява.
FM приемането е слабо.
• Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не
е приложен в комплекта), за да свържете
приемника към външна FM антена, както е
показано по-долу. Ако свържете приемника
с външна антена, трябва да заземите срещу
мълнии. За да предотвратите газова експлозия, не свързвайте заземяващия кабел към
газова тръба.
Външна FM
Outdoor
FMантена
antenna
• Свържете се с радиостанцията и проверете
дали те предлагат въпросната услуга. Ако я
предлагат, значи въпросната услуга е временно недостъпна.
Устройство за дистанционно
управление
Устройството за дистанционно
управление не работи.
Receiver
Приемник
ANTENNA
• Насочете устройството към дистанционния
датчик на приемника.
AM
Заземяващ
кабел
Ground wire
(не
приложен
(notеsupplied)
в комплекта)
Към
земята
To ground
Радиостанциите не могат да бъдат
приемани.
• Проверете дали антените са добре свързани.
Регулирайте положението им и свържете
външна антена, ако е необходимо.
• Силата на сигнала от радиостанциите е
твърде слаб (когато приемате с автоматична
настройка). Използвайте директна настройка.
• Няма запаметени станции или са били
изтрити (когато приемате чрез сканиране за
запаметени станции). Настройте станциите и
ги запаметете (стр. 46).
• Натиснете неколкократно DISPLAY на
приемника, така че честотата да се появи на
дисплея.
• Сменете всички батерии с нови, ако са
изтощени.
• Уверете се, че сте избрали верния вход с
устройството за дистанционно управление.
Съобщения за грешки
Ако има неизправност, дисплеят показва
съобщение. Можете да проверите състоянието на
системата по съобщението. Вижте таблицата подолу, за да разрешите проблема. Ако проблемът
продължава, свържете се с най-близкия сервиз
на Sony.
Ако се появи съобщение за грешка, докато
извършвате Автоматично калибриране, вижте
“Кодове за грешка и предупреждения” (стр. 26),
за да разрешите проблема.
PROTECT
Към високоговорителите се подава неравномерен
ток. Приемникът ще се изключи автоматично
след няколко секунди. Проверете свързването
на високоговорителите и включете отново
захранването.
RDS не работи.
• Уверете се, че сте приели FM RDS станция.
• Изберете FM станция с по-силен сигнал.
продължава
61BG
Допълнителна информация
• Уверете се, че сте задали интервала на приемане правилно (когато приемате AM станции
с директна настройка).
• Отстранете всички препятствия между
устройството за дистанционно управление и
приемника.
Ако не успеете да решите проблема
с помощта на напътствията по-горе
Нулирането на паметта на приемника може да
разреши проблема (стр. 23). Имайте предвид
обаче, че всички запаметени настройки ще бъдат
върнати към фабричните си стойности и ще се
наложи да зададете наново всички настройки на
приемника.
Ако проблемът не изчезне
Обърнете се към най-близкия доставчик на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизните техници
сменят някои части по време на ремонта, те може
да задържат повредените части.
Раздели, в които се описва нулирането
на паметта на приемника
Заданулирате
Всички запаметени настройки
Избрани от вас звукови полета
Вижте
стр. 23
стр. 44
Спецификации
Изходна мощност1)
Стерео режим (измерена) (6 ома 1 kHz, THD 1%)
85 W + 85 W
Съраунд режим2) (ориентировъчно)
(6 ома 1 kHz, THD 10%)
RMS изход
FRONT (предни):
133 W на канал
CENTER
(централен): 133 W
SURROUND
(съраунд):
133 W на канал
Съраунд режим2) (ориентировъчно)
(6 ома 100 Hz, THD 10%)
SUB WOOFER
(субуфер): 135 W
Измерено при следните условия:
1)
Областенкод
CEL, CEK
Изискваниякъмзахранването
230 V AC, 50 Hz
Отправна изходна мощност за предните, централния, съраунд високоговорителите и субуфера. В зависимост от настройките за звуковото
поле и източника може и да не се изведе звук.
2)
Входове
Аналогов
Чувствителност: 800 mV/
50 килоома
Цифров (Коаксиален) Импеданс: 75 ома
Тон
Нива на усилване
±6 dB, на стъпка 1 dB
Честотен диапазон на възпроизвеждане:
28 – 20,000 Hz
FM тунер
Обхват на настройка
Антена
Антенни терминали
Междинна честота
62BG
87.5 - 108.0 MHz
FM кабелна антена
75 ома, небалансирани
10.7 MHz
AM тунер
Обхват на настройка
При 9-kHz скала на настройка:
531 – 1,602 kHz
Антена
Кръгова антена
Междинна честота
450 kHz
Общи
Изисквания към захранването
Областенкод
CEL, CEK
Изискваниякъмзахранването
230 V AC, 50/60 Hz
Изходна мощност (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0.7 A MAX
Консумация на електроенергия
Областенкод
CEL, CEK
Консумацияна
електроенергия
220 W
Консумация на електроенергия
(в режим готовност)
0.3 W
Размери (ширина/височина/дължина) (Прибл.)
430 x 145 x 306 mm
включително издадените
части и бутони
Тегло (Прибл.)
7.7 kg
Високоговорители
Приложени високоговорители
• Предни високоговорители (2)
• Централен високоговорител (1)
• Съраунд високоговорители (2)
• Субуфер (1)
Приложени аксесоари
Ръководство за експлоатация (това ръководство)
Наръчник за бърза настройка (1)
FM кабелна антена (1)
AM кръгова антена (1)
Коаксиален цифров кабел (1)
Кабели на високоговорителите
• Дълги (2)
• Къси (3)
Крачета
• За високоговорителите (20)
• За субуфера (4)
Устройство за дистанционно управление
(RM-AAU025) (1)
Батерии R6 (размер-AA) (2)
Микрофон за оптимизация (ECM-AC2
или ECM-AC2a) (1)
За подробности относно областния код на
компоненти, които използвате, вижте стр. 3.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
63BG
Допълнителна информация
• Предни високоговорители (SS-MSP700)
• Централен високоговорител (SS-CNP700)
• Съраунд високоговорители (SS-SRP700)
Предни/централен високоговорители
Пълен обхват,
магнитно екранирани
Съраунд високоговорители
Пълен обхват
Кутия на високоговорителя
70 mm, конусовидна
Тип на кутията
Затворен обем
Измерен импеданс
6 ома
Размери (ширина/височина/дължина) (Прибл.)
Предни/съраунд високоговорители
92 x 99 x 102 mm
Централен високоговорител
152 x 99 x 102 mm
Тегло (Прибл.)
Предни високоговорители
0.57 kg
Централен високоговорител
0.69 kg
Съраунд високоговорители
0.45 kg
• Субуфер (SS-WP700)
Високоговорителна система
Магнитно екраниран
Кутия на високоговорителя
200 mm, конусовидна
Тип на кутията
Бас рефлекс
Измерен импеданс
6 ohms
Размери (ширина/височина/дължина) (Прибл.)
270 x 330 x 305 mm
включително предния
панел
Тегло (Прибл.)
4.7 kg
Индекс
INPUT MODE
(входен режим) 50
Цифри
2CH STEREO 44
5.1 канала 12
RDS 49
A-Z
AUTO CALIBRATION 24
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 41
Blu-ray диск плейър
свързване 20
възпроизвеждане 31
CD player
свързване 16
възпроизвеждане 30
Digital Cinema Sound (DCS) 56
DIGITAL MEDIA PORT
свързване 52
вход 29
Dolby Digital 56
DTS 56
DVD плейър
свързване 20
възпроизвеждане 31
HDMI
свързване 18
Super Audio CD плейър
свързване 16
възпроизвеждане 30
TEST TONE (тест сигнал) 28
А-Я
SUR 36
SYSTEM 38
TONE 36
TUNER 37
Наименуване 48, 53
Настройване на радио станции
автоматично 45
директно 46
на запаметени станции 47
Високоговорители
свързване 14
монтиране 12
Преносимо аудио устройство
свързване 16
Първоначална настройка 23
Звукови полета
нулиране 44
избиране 42
Сателитен тунер/Set-top box
свързване 20
Съобщения за грешки 61
Избор
на компонент 29
на звуково поле 42
Таймер за автоматично
изключване 54
Телевизор
свързване 20
Тунер
свързване 22
Изключване на звука 29
Меню
A. CAL 40
AUDIO 37
LEVEL 35
Устройство за дистанционно
управление 9
IJŖœʼnśńŖńőŒņĻʼnŜŎńŖńŔʼnœŗŅŏŌŎń
).
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
64BG
Download PDF

advertising