Sony | RHT-G500 | Sony RHT-G500 Инструкции за експлоатация

Стойка за система
домашно кино
Инструкции за експлоатация
Модел RHT-G500
1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
Не инсталирайте устройството в затворено
пространство като библиотека или вграден
шкаф.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте
запалени свещи върху него.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте предмети, пълни с течности (например вази), върху устройството.
Батерии или батериите, поставени в устройството, не трябва да бъдат излагани на
прекомерно високи температури, като директна
слънчева светлина, огън или други подобни.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни уреди (за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни със система за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ на устройството
или опаковката му показва, че
продуктът не се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва
да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Ако изхвърлите този продукт на правилното
място, вие ще предотвратите потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени
в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се
с общинската служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или магазина, от който
сте закупили продукта.
Изхвърляне на използваните
батерии
(за страните от Европейския съюз и други европейски страни със система
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ на батерията или опаковката й
показва, че батерията, приложена към този про-
2
дукт, не се третира като домашен отпадък. Ако
изхвърлите тези батерии на правилното място,
вие ще предотвратите потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да бъдат причинени в противен
случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. С оглед
на безопасността, правилната работа или запазване на данните, е необходимо да се поддържа
непрекъсната връзка с вградената батерия, така
че тя трябва да бъде сменяна само от квалифициран персонал. За да осигурите правилното
третиране на батерията, предайте я, когато се
изтощи, на съответното място за рециклиране
на електрически и електронни уреди. За всички
други батерии, моля, вижте раздела относно
безопасното отстраняване на батерията от
продукта. Предайте батерията в съответния
пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт или батерия, моля, свържете се с
общинската служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или магазина, от който
сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизираният представител на EMC и безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към адресите,
указани в съответните документи, приложени към
продукта.
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ........................................... 4
ВНИМАНИЕ ......................................................... 5
Предпазни мерки................................................ 6
Основни характеристики ................................ 7
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми .......................... 33
Спецификации .................................................. 35
Речник ............................................................... 37
Индекс ............................................................... 39
Подготовка за работа
Приложени аксесоари........................................ 8
Инсталиране на стойката ............................. 9
Свързване на компоненти с HDMI жакове .. 10
Свързване на компоненти без HDMI жакове12
Настройка на звука, изведен от свързания
компонент ........................................................ 13
Свързване на DIGITAL MEDIA PORT адаптор14
Опции при възпроизвеждане
Описание на частите и бутоните.............. 15
Гледане на телевизия...................................... 18
Използване на други компоненти ................. 19
Функция съраунд
Слушане на звук със съраунд ефект............ 20
Функции на “BRAVIA” Sync
Какво е “BRAVIA” Sync? ................................... 21
Подготовка за “BRAVIA” Sync ........................ 21
Възпроизвеждане на Blu-ray Disc/DVD ......... 24
(One-Touch Play)
Слушане на звука от телевизора през високоговорителите на стойката.......................... 24
(System Audio Control)
Изключване на стойката, телевизора и свързаните компоненти ........................................ 26
(System Power Off)
Допълнителни настройки
Настройка на нивото на
високоговорителите ...................................... 27
Настройки и регулации с помощта на менюто
на усилвателя .................................................. 28
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се облягайте и не увисвайте на телевизора, докато е поставен на стойката.
Телевизорът може да падне от стойката и да
причини сериозно нараняване или смърт.
Не премествайте стойката заедно с
инсталирания на нея телевизор или друго
оборудване.
Отстранете телевизора или другото
оборудване, когато местите
стойката. Ако не го
направите, стойката
може да загуби баланс и
да се преобърне, като
причини сериозни
наранявания.
Не позволявайте захранващият или
свързващият кабел да бъдат притиснати между телевизора и стойката.
Захранващият или свързващият кабел може да се
повредят и да причинят пожар или токов удар.
Когато премествате стойката,
внимавайте да не притиснете
захранващия или свързващия
кабел под стойката.
Не позволявайте на децата да се качват
на стойката или да пълзят между рафтовете.
Ако децата се катерят на
стойката или минават
през рафтовете,
е възможно да бъдат
причинени сериозни
наранявания или смърт,
ако стъклото се счупи
или стойката падне върху тях.
4
Когато местите стойката, не я дръжте
за основата.
Когато местите стойката,
хванете я отдолу за
най-горната полица.
Ако я държите за
основата, както
е показано на
илюстрацията,
е възможно
напречните дъски да
се откачат и стойката да падне.
ВНИМАНИЕ
Не поставяйте топли предмети на
стойката, като например горещ тиган
или чайник.
Стойката може да се повреди.
Не стъпвайте върху стойката.
Може да паднете или да счупите стъклото и да
се нараните.
Забележки относно инсталацията
Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си между телевизора и стойката.
За да предотвратите разкривяване на стойката, спазвайте следните насоки:
- Поставете стойката на твърда и равна
повърхност.
- Ако поставите стойката на мека повърхност, като например килим, сложете дъска под
стойката.
- Не поставяйте стойката на място, изложено
на пряка слънчева светлина или близо до отоплително тяло.
- Не поставяйте стойката на горещо или влажно място или на открито.
За преместването на стойката са необходими
двама или повече човека. Местете стойката
само след като сте свалили телевизора от нея.
Ако не го направите, телевизорът може да падне
и да причини сериозни наранявания. Не дръжте
стойката за решетката, тъй като тя може
да се откачи и да ви нарани. Внимавайте да не
притиснете пръстите си, когато премествате
стойката.
Тази стойка е само за определен вид
телевизори.
Проверете дали стойката е спомената като продукт, който се поддържа от вашия телевизор в
неговите инструкции за експлоатация.
Забележка относно товароносимостта.
Не поставяйте на стойката оборудване, което
надхвърля определеното максимално тегло, указано на илюстрацията по-долу. В противен случай
оборудването може да падне или да се счупи.
5
Предпазни мерки
Почистване
Безопасност
Не поставяйте предмети, като например вази
или керамика върху стойката.
Не правете промени по стойката.
Ако предмет или течност падне върху стойката, изключете от мрежовото захранване и
проверете стойката при квалифициран персонал,
преди да работите отново с нея.
Почиствайте стойката, панела и бутоните
с мека кърпа, леко навлажнена с мек почистващ
разтвор. Не използвайте каквито и да е груби
гъбички, почистваща пудра или разтворител
като алкохол или бензин.
Ако имате какъвто и да е въпрос или проблем
относно вашата стойка, моля, консултирайте се
с най-близкия доставчик на Sony.
Източници на захранване
Преди работа със стойката, проверете дали
работното напрежение съответства на вашето
мрежово захранване. Работното напрежение е
указано на табелката отзад на стойката.
Стойката е свързана с електрическата мрежа,
докато захранващият й кабел е включен към
контакта, дори и самата тя да е изключена.
Ако няма да използвате стойката за дълго
време, изключете я от контакта. За да го направите, издърпайте щепсела; никога не дърпайте
кабела.
С оглед безопасността единият от конекторите на щепсела е по-широк от другия, така че
може да бъде поставен само по един начин в контакта. Ако не успеете да напъхате щепсела докрай в контакта, обадете се на вашия доставчик.
Захранващият кабел трябва да бъде подменян
само от квалифициран персонал.
Инсталирайте стойката така, че захранващият кабел да може бързо да бъде изваден от
контакта в случай на неизправност.
Инсталиране
Поставете стойката на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване
на вътрешната температура и да удължите
живота й.
Внимавайте, когато поставяте стойката на
специално третирани повърхности (с восък,
безир, лак и др.), защото може да остане петно
или да се промени цвета на повърхността.
Подът може да бъде повреден, ако пясък, отпадъци и др. попаднат под краката на стойката.
Работа със стойката
Преди да свържете други компоненти, уверете
се, че сте изключили стойката и сте извадили
кабела от контакта.
6
Авторски права
Тази стойка поддържа Dolby* Digital, Pro Logic
Surround и DTS** Digital Surround System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведена по лиценз на американски патент
№: .5,451,942;5,956,674; 5,974,380; 5,978,762 и други
лицензирани и чакащи лиценз американски и световни патенти. DTS и DTS Digital Surround са
запазени търговски марки, а логото и символът
DTS са търговски марки на DTS, Inc. – 1996-2007
DTS, Inc. Всички права са запазени.
Тази стойка поддържа технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMI--).
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
Основни характеристики
Лесна връзка посредством HDMI
Всички кабели са заплетени.
Подредени връзки (стр. 10).
Лесна работа само с устройството за дистанционно управление на телевизора
(“BRAVIA” Sync)
Отделни устройства за управление на всеки компонент.
Работа с всички компоненти само с едно
устройство за дистанционно управление
(стр. 21).
Лесна настройка на съраунд звука
Необходими са ми много кабели и високоговорители.
Лесна настройка с помощта на S-Force PRO Front
Surround.
Относно S-Force PRO Front
Surround
Препоръчителна среда за съраунд
звук
Продължителната работа на Sony върху съраунд технологиите (и голямото количество
научни данни, натрупани в резултат на тази
работа), доведе до разработката на изцяло
нов метод за обработване на данните и създаване на модерен DSP (процесор за цифрова
обработка на сигнали) с оглед ефективното
справяне с тази задача, който метод наричаме
S-Force PRO Front Surround. В сравнение с
предишните технологии за преден съраунд
звук, S-Force PRO Front Surround възпроизвежда
много по-убедително чувството за разстояние и пространство, в резултат на което
получавате усещане за истински съраунд звук,
без да са необходими задни високоговорители.
Можете да се наслаждавате на съраунд звук на
местата, където звукът се разпространява,
както е показано на илюстрацията.
7
Подготовка за работа
Приложени аксесоари
Моля, проверете дали в комплекта са приложени
следните аксесоари:
Поставяне на батериите в устройството за дистанционно управление
Можете да управлявате стойката с помощта на
приложеното дистанционно. Поставете в него
две батерии размер АА (R6), като съобразите +
и – краищата на батериите с маркировките в
отделението.
Оптичен кабел (5 м.) (1)
Устройство за дистанционно управление
(RM-ANU041) (1)
Батерии размер АА (R6) (2)
Поддържащ ремък и два винта (малък/
голям) (1)
Полица (1)
Щифтове за поставяне на полицата (4)
Инструкции за експлоатация (1)
Забележки
Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на извънредно горещо или влажно
място.
Не използвайте едновременно нови и стари
батерии.
Не изпускайте чужди предмети в отделението
на устройството за дистанционно управление,
когато сменяте батериите.
Не излагайте сензора на устройството за
дистанционно управление на директна слънчева
светлина или осветително тяло. В противен
случай може да възникне неизправност.
Ако няма да използвате устройството за
дистанционно управление за дълго време, отстранете батериите, за да избегнете евентуална
повреда от протичане и корозия на батериите.
8
Инсталиране на стойката
4 Докато крепите телевизора, затегнете поддържащия ремък, за да го обезопасите.
Инсталиране на полицата
Обезопасяване на телевизора от преобръщане
Като предпазна мярка, обезопасете телевизора.
Извършете следните стъпки като предпазна
мярка, ако имате Sony LCD телевизор.
1 Сложете щифтовете за поставяне на полицата (приложени) в отворите на стойката.
2 Поставете полицата върху щифтовете така,
че да застане хоризонтално. За това са необходими поне двама души.
Инсталиране на стойката
Инсталирайте стойката, след като свържете
всички компоненти към нея.
Оставете разстояние не по-малко от 10 см.
между стената и задната част на устройството
и поне 30 см. между стената и лявата част на
стойката. Това е необходимо, за да се разсейва
горещината и да се предотврати падане на
телевизора.
Поне 10 см.
Поне от 30 см.
(голям) (large)
Забележка
Внимавайте да не притиснете пръстите си,
когато поставяте стойката.
(small)
(малък)
1 Поставете телевизора в центъра на
стойката.
2 Закрепете поддържащия ремък (приложен)
към стойката с помощта на малкия винт
(приложен).
Поставете винта с резбата нагоре в долния
отвор и го затегн ете, както е показано на
илюстрацията.
3 Регулирайте поддържащия ремък на
стойката, след това го закрепете здраво с
помощта на големия винт (приложен), като
използвате отверка или монета.
9
Свързване на компоненти с HDMI жакове
Препоръчваме ви да свържете компонентите към
стойката, като използвате HDMI кабел.
С помощта на HDMI може лесно да се наслаждавате на звук и картина с високо качество.
през стойката.
За подробности относно функцията Control
for HDMI вижте раздела ”Функции на “BRAVIA”
Sync” (стр. 21).
Въпреки това обаче е необходимо да свържете
аудио изхода на телевизора към аудио входа на
стойката, като използвате оптичен или аудио
кабел, за да може да слушате звука от телевизора
Включете захранващия кабел, след като сте свързали всички компоненти към стойката.
Телевизор, прожекционен апарат и др.
Аудио/видео сигнал
Аудио сигнал
или
C
B
OPT
R
OPT
A
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
A
A
A
Аудио/видео сигнал
Blu-ray Disc плейър (рекордер),
“PlayStation 3”
A HDMI кабел (не е приложен)
B Оптичен кабел (приложен)
C Аудио кабел (не е приложен)
10
Аудио/видео
сигнал
DVD плейър (рекордер)
Аудио/видео
сигнал
Сателитен тунер
Забележки
Вижте стр. 12 относно свързване на компонент без HDMI жак.
HDMI жакът има приоритет, когато свързвате компонента едновременно към INPUT OPT,
INPUT COAX и HDMI жаковете на стойката.
INPUT OPT жакът има приоритет, когато
свържете аудио изхода на телевизора към INPUT
OPT и INPUT ANALOG жаковете на стойката.
Забележки относно HDMI връзките
Можете да гледате картина с високо качество,
като използвате HDMI кабел с логото HDMI.
Препоръчваме ви да използвате HDMI кабел Sony.
Проверете връзките на свързания компонент,
ако картината е с лошо качество или звукът не
се извежда от компонента, свързан посредством
HDMI кабела.
Аудио сигнали (семплираща честота, дължина на
битовете и др.), предавани от HDMI жака, може
да бъдат потиснати от свързания компонент.
Звукът може да бъде прекъснат, когато се
превключи семплиращата честота или броя на
каналите на аудио изходните сигнали, извеждани
от възпроизвеждащия компонент.
Когато свързаният компонент е несъвместим
с технологията за защита на авторското право
(HDCP), картината и/или звукът, извеждани през
HDMI TV OUT жака, може да бъдат със смущения
или изобщо да не се изведат.
В този случай проверете спецификацията на
свързания компонент.
Не ви препоръчваме да използвате HDMI-DVI
конвертиращ кабел.
Без значение кой вход е избран за стойката,
видео сигналите от HDMI входния жак (BD,
DVD или SAT), които последно са били избрани,
се извеждат от HDMI TV OUT жака.
11
Свързване на компоненти без HDMI жакове
Когато свързвате DVD плейър (рекордер), сателитен тунер, “PlayStation 2” и др., които нямат
HDMI жакове, свържете ги към стойката, като
използвате INPUT OPT или INPUT COAX жака.
Ако компонентът, свързан към INPUT SAT жаковете, няма OPTICAL OUT жак, свържете го към
стойката, като използвате INPUT COAX жака. В
този случай не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете аудио кабелите съответно на
жаковете на вашите компоненти.
Свържете захранващия кабел най-накрая.
* “PlayStation 2” е търговска марка на Sony
Computer Entertainment Inc.
Телевизор, прожекционен апарат и др.
Аудио/видео
сигнал
Аудио сигнал
или
C
B
видео сигнал
OPT
R
OPT
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
A
A
Аудио сигнал
видео сигнал
DVD плейър (рекордер), “PlayStation
2” и др.
A
B
C
D
12
Оптичен кабел (не е приложен)
Оптичен кабел (приложен)
Аудио кабел (не е приложен)
Коаксиален цифров кабел (не е приложен)
A
Аудио сигнал
Сателитен тунер
видео сигнал
Забележка
INPUT OPT жака има приоритет, когато свързвате и двата аудио изхода на телевизора към
INPUT OPT и INPUT ANALOG жака на стойката.
Ако свържете някой от компонентите с HDMI
жака, а функцията Control for HDMI е включена
Задайте “CTRL: HDMI” на положение “OFF” в
менюто AMP на стойката поотделно за всеки
компонент, който е свързан чрез INPUT OPT или
INPUT COAX жака (с изключение на телевизора).
За подробности вижте ”Изключване на функцията Control for HDMI за компонент, свързан без
HDMI жакове” (стр. 23).
Настройка на звука, извеждан от
свързания компонент
В зависимост от аудио изходните настройки
на свързания компонент е възможно звукът да
се извежда само в двуканален формат. В този
случай настройте свързания компонент така,
че да извежда звука в многоканален формат
(PCM, DTS, Dolby Digital). За подробности
относно аудио изходните настройки вижте
инструкциите за експлоатация на свързания
компонент.
13
Свързване на DIGITAL MEDIA PORT адаптор
Можете да слушате звук от свързания компонент през високоговорителите на стойката,
като свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптор.
Свържете захранващия кабел най-накрая.
OPT
R
OPT
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: Поток на сигнала
DIGITAL MEDIA PORT адаптор
Забележки
Докато стойката е включена не свързвайте и не
разкачвайте DIGITAL MEDIA PORT адаптора.
Когато свържете DIGITAL MEDIA PORT
адаптора, уверете се, че конекторът е поставен
със стрелката по посока на маркировката на
DMPORT жака. За да разкачите DIGITAL MEDIA
PORT адаптора, натиснете и задръжте --, след
това издърпайте конектора.
A
14
Опции при възпроизвеждане
Описание на частите и бутоните
За повече информация вижте страниците в
скоби.
Преден панел
INPUT SELECTOR
INPUT SELECTOR
-
VOLUME
-
VOLUME
+
+
1 ?/1 (включена/в режим готовност)
Натиснете, за да включите или изключите
стойката.
2 INPUT SELECTOR
Натиснете, за да изберете входния източник,
който желаете да възпроизведете.
3 VOLUME +/Натиснете, за да регулирате силата на звука.
4
(сензор за дистанционното)
Насочете устройството за дистанционно управление към сензора.
15
Преден дисплей на панела
Относно индикациите на предния дисплей на панела
POWER/ACTIVE STANDBY
1 Индикатор POWER/ACTIVE STANDBY
Свети по следния начин:
Зелено: Стойката е включена.
Жълто: Функцията Control for HDMI работи,
докато стойката е изключена.
Не свети: Стойката е изключена, а функцията
Control for HDMI не работи.
2 Свети в зависимост от аудио входните сигнали.
3
SLEEP (32)
Премигва, когато е активирана функцията Таймер за автоматично изключване.
4 HDMI (10, 34)
Светва, когато се използва HDMI оборудване.
5
COAX/OPT
Свети в зависимост от кабела, който използвате.
16
Устройство за дистанционно
управление
Тук е обяснена работата на бутоните при свързване между стойката и компонент чрез DMPORT
връзка.
Забележка
Насочете дистанционното към безжичния сензор
– на стойката.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
11 O RETURN
Натиснете, за да се върнете към предходното
меню.
12 Бутони C, X, x, c или
Натиснете C, X, x или c , за да изберете
настройките. След това натиснете
, за да
въведете избраната настройка.
13 INPUT SELECTOR +/Натиснете, за да изберете входен източник,
като например тунер или друг свързан компонент.
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
14 DISPLAY
Натиснете, за да превключите информацията в
дисплея на горния панел
15 LEVEL MODE
натиснете, за да регулирате нивото на централния високоговорител и събуфер. Тази настройка
се прилага към всички звукови полета.
TUNING+
Бутони за работа със свързания посредством DMPORT връзка компонент
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Следните обяснения са само пример. В зависимост от компонента, следните операции може
да не са възможни или може да са различни от
описаните.
3 DMPORT MENU
Натиснете, за да изведете менюто.
4 .>
Натиснете, за да пропуснете глави.
* Бутоните N и VOLUME + имат чувствителна на допир точка. Използвайте я като гид по
време на работа с дистанционното управление.
Бутони за работа със стойката
5 m/M
Натиснете, за да превъртите бързо напред.
6 N(възпроизвеждане)/ X (пауза)/ x (стоп)
Бутони за режима на възпроизвеждане.
1 ?/1 (включена/в режим готовност)
Натиснете, за да включите или изключите
стойката.
10 ALBUM +/Натиснете, за да изберете албум.
2 AMP MENU
Натиснете, за да изведете менюто на стойката
на дисплея (стр. 28).
11 O RETURN
Натиснете, за да се върнете към предходното
меню.
7 SOUND FIELD +/-
Натиснете, за да изберете звуковото поле (стр.
20).
12 Бутони -- C, X, x, c или
Натиснете, за да изберете опция от менюто и
въведете избраната опция.
8 VOLUME +/Натиснете, за да регулирате силата на звука.
9 MUTING
Натиснете, за да изключите звука.
17
Гледане на телевизия
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
?/1
SAT
TV
DMPORT
1 Включете телевизора и изберете програма.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.
AMP MENU
2 Натиснете ?/1 на стойката.
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
TUNING+
MUTING
VOLUME
VOLUME
+/–
18
SOUND FIELD
3 Натиснете бутон TV на устройството за
дистанционно управление.
4 Регулирайте силата на звука, като натискате бутона VOLUME +/-.
Съвет
Звукът може да се изведе от високоговорителя
на телевизора. В този случай намалете звука на
телевизора до минимум.
Използване на други компоненти
BD, DVD,
SAT,
DMPORT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
?/1
SAT
Използване на Blu-ray Disc, DVD или
“PlayStation 3”
1 Включете телевизора.
AMP MENU
2 Включете Blu-ray Disc/DVD плейъра (рекордера) или “PlayStation 3” и стойката.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на компонента.
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
3 Натиснете BD или DVD на устройството
за дистанционно управление.
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
SOUND
FIELD +/–
4 Сменете TV входа.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.
5 Възпроизведете диска.
Съвет
Използване на сателитен тунер
1 Включете телевизора.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.
2 Включете сателитния тунер и натиснете
бутон ?/1 на стойката.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на сателитния тунер.
3 Натиснете SAT на устройството за дистанционно управление.
Дори когато възпроизвеждате Dolby True
HD, Dolby Digital Plus или DTS HD със свързан
компонент, съвместим с тези звукови формати,
стойката ги възприема като Dolby Digital или
DTS. Когато възпроизвеждате тези формати за
високо качество на звука, настройте, ако е възможно, свързания компонент така, че да извежда
звука в многоканален PCM формат.
Използване на свързания чрез DMPORT
връзка компонент
1 Натиснете бутон DMPORT на устройството за дистанционно управление.
2 Започнете възпроизвеждане на свързания
компонент.
Забележка
4 Сменете TV входа.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.
Когато слушате MP3 или друг формат компресирани музикални файлове чрез портативен аудио
източник, можете да увеличите звука. Натиснете SOUND FIELD +/- неколкократнодокато на
предния дисплей на панела се появи “P.AUDIO”.
5 Регулирайте силата на звука, като натискате бутона VOLUME +/-.
Съвет
Звукът може да се изведе от високоговорителя
на телевизора. В този случай намалете звука на
телевизора до минимум.
19
Достъпни звукови полета
Функция съраунд
Звуково поле
Слушане на звук със съраунд
ефект
STANDARD
MOVIE
Ефект
Можете да слушате нормален звук.
Пресъздава мощен и реалистичен звук.
Избор на звуково поле
Тази стойка може да създава многоканален съраунд
звук. Можете да избирате едно от оптимизираните предварително програмирани звукови
полета на стойката.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
MUSIC
Това звуково поле е найдобро за слушане на музика,
тъй като можете да се
насладите максимално на
съраунд озвучаването.
SPORTS
Извежда чист и реалистичен звук със съраунд ефекти,
като възгласи и др.
GAME
Най-подходящ за видео игри.
SAT
AMP MENU
P.AUDIO
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
TUNING+
Можете да се насадите на
максимално реалистичне
звук, когато слушате МР3
или други компресирани музикални файлове чрез пораттивно аудио устройство.
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
* “P.AUDIO” се появява, когато “DMPORT” е избран като вхошящ източник за възпроизвеждане
Съвети
Бутон SOUND FIELD +/1 Натиснете бутона SOUND FIELD +/-.
Текущото звуково поле се появява в дисплея на
горния панел.
Всеки път, когато натиснете бутона SOUND
FIELD +/-, дисплеят се променя циклично, както
следва: STANDARD – MOVIE – NEWS – SPORTS
………………..
Натиснете неколкократно SOUND FIELD +/-,
докато се появи желаното от вас звуково поле.
20
Звуковите полета, запаметени за всеки вход, се
запазват, дори когато изключите захранващия
кабел.
Многоканалният звук се обработва от съраунд
функцията във всяко звуково поле. Многоканалният звук в режими “MOVIE” или “SPORTS” също
се обработва от съраунд функцията.
Функции на “BRAVIA” Sync
Подготовка за “BRAVIA” Sync
Какво представлява “BRAVIA” Sync?
Като свържете компоненти Sony, които са
съвместими с “BRAVIA” Sync посредством HDMI
кабел (не е приложен), работата с тях се улеснява,
както е описано по-долу:
One-Touch Play: Когато възпроизвеждате компонент като Blu-ray Disc/DVD плейър (рекордер),
стойката и телевизорът се включват автоматично и се превключват на подходящия HDMI
вход.
System Audio Control: Докато гледате телевизия, можете да изберете дали звукът да бъде
изведен от високоговорителя на телевизора или
от високоговорителите на стойката.
System Power Off: Когато изключите телевизора, стойката и свързаните компоненти също се
изключват едновременно.
“BRAVIA” Sync е съвместима с телевизор Sony,
Blu-ray Disc/DVD плейър, AV усилвател и др.,
както и с функцията Control for HDMI.
CONTROL FOR HDMI е общ стандарт на функция за контрол, използван от СЕС (Контрол върху електрониката за потребителите) за HDMI
(Мултимедиен интерфейс с висока резолюция).
Функцията Control for HDMI няма да работи в следните случаи:
Когато свържете стойката към компонент,
който не поддържа функцията Control for HDMI.
Когато свържете стойката и компонентите с
различна от HDMI връзка.
Препоръчваме ви да свържете стойката с продукти, които имат функция “BRAVIA” Sync.
За да използвате “BRAVIA” Sync, включете функцията Control for HDMI на стойката и свързания
компонент.
Когато свържете телевизор Sony с функция
Control for HDMI, функцията на стойката и на
свързания компонент може да бъде настроена едновременно с настройката на функцията Control
for HDMI на телевизора.
BD, DVD,
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
?/1
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Забележка
В зависимост от свързания компонент е
възможно функцията Control for HDMI да не
работи. Вижте инструкциите за експлоатация
на компонента.
1 Уверете се, че стойката е свързана към
телевизора и другите компоненти (които
трябва да бъдат съвместими с функцията
Control for HDMI) посредством HDMI кабели (не
са приложени).
2 Включете стойката, телевизора и свързаните компоненти.
21
3 Изберете входа на свързания към стойката
компонент, който желаете да гледате (BD,
DVD, SAT) и превключете HDMI входа на телевизора така, че да се изведе изображението
от свързания компонент.
4 Включете функцията Control for HDMI на
телевизора.
Функцията Control for HDMI на стойката и
свързания компонент също се включват едновременно.
По време на настройката в дисплея на горния
панел се появява надпис “SCANNING”. След като
приключите с настройката, в дисплея на горния
панел се появява надпис “COMPLETE”. Изчакайте, докато настройката бъде завършена.
Ако след извършване на описаните по-горе
стъпки не се появи надпис “SCANNING” или
“COMPLETE”
Включете функцията Control for HDMI поотделно на стойката и на свързания компонент.
1 Натиснете бутона AMP MENU.
X, x , докато се
появи индикация “SET HDMI”, след това натиснете
или c .
2 Натиснете неколкократно
3 Натиснете неколкократно X, x , докато
се появи индикация “CTRL: HDMI”, след това
или c .
натиснете
4 Натиснете
X, x , за да изберете “ON”.
5 Натиснете бутона AMP MENU.
Менюто АМР се изключва. Функцията Control
for HDMI е включена.
6 Включете функцията Control for HDMI на
свързания компонент.
За подробности относно настройката на свързания компонент вижте неговите инструкции за
експлоатация.
7 Изберете входа на свързания към стойката
компонент, за който желаете да използвате
функцията Control for HDMI (BD, DVD, SAT) и
повторете стъпка 6.
22
Ако добавите или свържете отново компонента
Повторете стъпките от разделите ”Подготовка на “BRAVIA” Sync” и ”Ако след извършване
на описаните по-горе стъпки не се появи надпис
“SCANNING” или “COMPLETE”.
Забележки
По време на настройката на функцията Control
for HDMI на стойката, функцията System Audio
Control не работи.
Ако функцията Control for HDMI на свързания
компонент не може да бъде настроена едновременно с настройката на “CONTROL FOR HDMI”
на телевизора, настройте функцията, като
използвате менюто на свързания компонент.
За подробности относно настройката на
телевизора и на свързаните компоненти вижте
техните инструкции за експлоатация.
Съвет
Настройката по подразбиране на функцията
Control for HDMI на стойката е “OFF” (изключена).
Изключване на функцията Control for
HDMI за компонент без HDMI жакове
За да слушате звука от компонент без HDMI
жакове, когато функцията Control for HDMI е
включена, изключете я само за този компонент.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
Съвет
Когато свържете видео изхода на DIGITAL
MEDIA PORT адаптора към видео входа на телевизора, задайте “DMPORT. CTRL” в положение
“OFF”.
Когато свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптора без видео изходен жак, задайте “DMPORT.
CTRL” в положение “ON”.
SAT
AMP MENU
Бутон
AMP MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1 Натиснете бутона AMP MENU.
X, x , докато се
появи индикация “SET HDMI”, след това натиснете
или c .
2 Натиснете неколкократно
X, x , за да изберете компонента, за който желаете да изключите
функцията Control for HDMI (DVD CTRL, SAT
CTRL или DMPORT. CTRL), след това натиснете
или c .
3 Натиснете
4 Натиснете
X, x , за да изберете “OFF”.
5 Натиснете бутона AMP MENU.
Менюто АМР се изключва.
Забележка
Освен ако функцията Control for HDMI на
компонента без HDMI жакове не е изключена,
звукът от този компонент няма да се изведе
през стойката.
23
Използване на Blu-ray Disc/DVD
(One-Touch Play)
Възпроизвеждане на свързан компонент
Стойката и телевизорът се включват автоматично и се превключват към подходящия HDMI
вход.
Забележка
В зависимост от телевизора, е възможно съдържанието на диска да не бъде изведено.
Слушане на звука от телевизора през
високоговорителите на стойката
(System Audio Control)
Можете да слушате звука от телевизора през високоговорителите на стойката чрез изпълнението на проста операция. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на телевизора.
Съвет
Може да гледате Blu-ray Disc/DVD плейър (рекордер), свързан към стойката, дори и ако я изключите. По това време индикаторът на стойката
POWER/ACTIVE STANDBY свети в жълто.
Бутон --/--
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
Бутон
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Натиснете бутона ?/1 , за да включите
стойката.
Звукът се извежда през високоговорителя на
стойката. Когато изключите стойката, звукът
ще се изведе през високоговорителя на телевизора.
Забележки
Когато включите телевизора преди стойката
да е включена, звукът от телевизора няма да се
изведе за момент.
Когато свържете телевизор, който няма
функция System Audio Control, то тази функция
няма да работи.
Съвет
Можете да регулирате силата на звука и да
изключите звука на стойката, като използвате
устройството за дистанционно управление на
телевизора.
24
Използване на функцията Volume Limit
Когато функцията System Audio Control е
активирана и методът за извеждане на звука се
сменя автоматично от високоговорителя на
телевизора към високоговорителя на стойката,
е възможно да се чуе силен звук в зависимост от
нивото на силата на звука на стойката. Можете
да предотвратите това като ограничите максималното ниво на силата на звука.
1 Натиснете бутона AMP MENU.
2 Натиснете неколкократно X, x , докато се появи индикация “SET HDMI”, след
това натиснете
или c .
Използване на бутони INPUT SELECTOR
на устройството за дистанционно
управление
Бутоните INPUT SELECTOR (TV, BD, DVD, SAT)
функционират когато функция Control for HDMI
е включена.
BD, DVD, SAT: Аудио входящия източник на системата е превключен към звука от компонента.
Видео входа на телевизора също се превключва автоматично къмизображението от компонента.
TV: Аудио входът на системата се превключва
към звука на телевизора чрез натискане на бутона. Видео входът на телевизора не се превключва
автоматично. Изберете телевизионният канал,
който желаете да гледате чрез устройството за
дистанционно управление на телевизора.
3 Натиснете неколкократно X, x , докато се появи индикация “VOL LIMIT”, след
това натиснете
или c .
4 Натиснете X, x , за да изберете желаната от вас максимална сила на звука.
Максималната сила на звука се променя, както
следва:
MAX y 49 y 48.....2 y 1 y MIN
5 Натиснете бутона AMP MENU.
Менюто АМР се изключва.
Забележки
Тази функция е достъпна само когато функцията Control for HDMI е включена.
Тази функция не е достъпна, когато методът за
извеждане на звука се променя от високоговорителя на стойката към този на телевизора.
Съвети
Препоръчваме ви да настроите максималната
сила на звука на малко по-ниско ниво от това,
което обикновено слушате.
Без значение на максималната сила на звука,
която сте задали, може да работите с бутона
VOLUME +/- на стойката и на устройството за
дистанционно управление.
Ако не желаете да ограничите максималната
сила на звука, изберете “MAX”.
25
Изключване на стойката, телевизора и
свързаните компоненти
(System Power Off)
Когато изключите телевизора, като използвате
бутона POWER на устройството за дистанционно управление на телевизора, стойката
и свързаните компоненти също се изключват
автоматично.
Забележка
В зависимост от тяхното състояние е възможно свързаните компоненти да не се изключат. За
подробности вижте инструкциите за експлоатация на свързаните компоненти.
26
Допълнителни настройки
Настройка на нивото на високоговорителите
Можете да регулирате нивото на централния
високоговорител и събуфера. Тези настройки се
прилагат към всички звукови полета.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
LEVEL
MODE
SAT
AMP MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1 Започнете възпроизвеждане на източник кодиран с мултиканални съраунд
ефекти (DVD и т.н.)
2 Натиснете LEVEL MODE.
3 Натиснете X, x , за да изберете “CNT
LEVEL (ниво на централния високоговорител)” или “SW LEVEL (ниво на събуфера)”.
4 Натиснете
или c .
5 Докато наблюдавате звука, натиснете
X, x , за да изберете настройката, която
желаете.
Настройки по подразбиране: 0 (dB)
Можете да регулирате от -6 (dB) до +6 (dB) с 1
(dB) интервали.
6 Натиснете LEVEL MODE.
27
Настройки и регулации с помощта на
менюто на усилвателя
2 Натиснете неколкократно C, X, x, c, за
да изберете опцията и настройката.
3 Натиснете бутона AMP MENU, за да
изключите менюто АМР.
Следващите страници описват подробности за
всяка една настройка.
Използване на менюто АМР
Можете да настройвате следните опции от
AMP MENU на устройството за дистанционно
управление.
Настройките по подразбиране са подчертани.
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL: HDMI
ON
OFF
DVD CTRL**
ON
OFF
SAT CTRL**
ON
OFF
DMPORT. CTRL**
ON
OFF
VOL LIMIT**
MAX, 49,
48 ….. 2, 1,
MIN
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
A/V
SYNC
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M, 20M, ….. 80M, 90M
* Вижте раздела ” Функции на “BRAVIA” Sync”
(стр. 21).
** Тази настройка се появява само когато “CTRL:
HDMI” е зададена в положение “ON”.
1 Натиснете бутона AMP MENU, за да
включите менюто АМР.
28
Слушане на звук от програми, излъчващи
едновременно няколко звукови канала
(DUAL MONO)
4 Натиснете бутона AMP MENU.
Менюто АМР се изключва.
Можете да слушате звук от програми, излъчващи
едновременно няколко звукови канала, когато
стойката приема АС-3 сигнал.
Забележка
За да приемете АС-3 сигнал, е необходимо да свържете цифров сателитен тунер към стойката
посредством оптичен или коаксиален кабел, като
зададете цифровия изходен режим на цифровия
сателитен тунер в положение АС-3.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1 Натиснете бутона AMP MENU.
2 Натиснете неколкократно X, x , докато се появи индикация “DUAL MONO”, след
или c .
това натиснете
3 Натиснете X, x , за да изберете звука,
който желаете.
MAIN: Възпроизвежда само основния канал.
SUB: Възпроизвежда само допълнителния канал.
MAIN+SUB: Основният звук се извежда от
левия високоговорител, а допълнителният звук
се извежда от десния високоговорител.
29
Регулиране на разминаването между
звука и картината (A/V SYNC)
Слушане на Dolby Digital звук с намалена
сила (AUDIO DRC)
С помощта на тази функция можете да забавите
звука, когато картината се разминава с него.
Стеснява динамичния поток на звукозаписа. Този
режим е полезен, когато гледате филми с намалена
сила на звука.
AUDIO DRC режимът е приложим само за Dolby
Digital източници.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
DMPORT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
ALBAM- ALBAM+
TUNING+
TUNING+
MUTING
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
SOUND FIELD
1 Натиснете бутона AMP MENU.
1 Натиснете бутона AMP MENU.
2 Натиснете неколкократно X, x , докато
се появи индикация “A/V SYNC”, след това
натиснете
или c .
2 Натиснете неколкократно X, x , докато се появи индикация “AUDIO DRC”, след
това натиснете
или c .
3 Натиснете X, x , за да изберете настройката.
3 Натиснете X, x , за да изберете настройката.
OFF: Разминаването не се регулира.
ON: Регулира разминаването между картината
и звука.
4 Натиснете бутона AMP MENU.
OFF: Динамичният обхват не се компресира.
STD: Възпроизвежда звукозаписа с такъв динамичен обхват, какъвто е предвидил тонрежисьорът.
MAX: Компресира напълно динамичния обхват.
Менюто АМР се изключва.
4 Натиснете бутона AMP MENU.
Менюто АМР се изключва.
30
Промяна на яркостта на предния панел
на дисплея
Промяна на настройката за дисплея
(DISPLAY)
Яркостта на предния дисплей на панела може да
се настрои в една от общо 2 позиции.
Можете да променяте настройката за дисплея.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
C, X, x, c,
ALBAM- ALBAM+
DMPORT
MENU
RETURN
TUNING+
ALBAM- ALBAM+
MUTING
TUNING+
VOLUME
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1 Натиснете бутона AMP MENU.
1 Натиснете бутона AMP MENU.
2 Натиснете неколкократно X, x , докато се появи индикация “DIMMER”, след
това натиснете или c .
3 Натиснете X, x , за да изберете настройката за дисплея на горния панел.
OFF: Ярко осветяване.
ON: Слабо осветяване.
4 Натиснете бутона AMP MENU.
AMP MENU се изключва.
2 Натиснете неколкократно X, x , докато се появи индикация “DISPLAY”, след
това натиснете
или c .
3 Натиснете X, x , за да изберете настройката за дисплея на горния панел.
ON: Дисплеят се извежда непрекъснато.
OFF: Дисплеят се появява за няколко секунди,
когато работите със стойката.
Забележка
Дисплеят се извежда непрекъснато, когато
функцията за изключване на звука или защитната функция работят, дори и ако сте задали
“DISPLAY” в положение “OFF”.
4 Натиснете бутона AMP MENU.
Менюто АМР се изключва.
31
Използване на таймера за автоматично
изключване
Можете да настроите стойката да се изключи
след определено време, когато заспивате на
музика. Може да задавате време през 10 минутни
интервали.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBAM- ALBAM+
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1 Натиснете бутона AMP MENU.
2 Натиснете неколкократно X, x , докато се появи индикация “SLEEP”, след това
натиснете
или c .
3 Натиснете X, x , за да изберете желано
от вас време, след което стойката да се
изключи.
Дисплеят с минутите (оставащото време до изключване на стойката) се променя, както следва:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
Забележка
Тази функция се отнася само за стойката, не и за
свързания телевизор или другите компоненти.
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако срещнете някои от описаните по-долу трудности, докато използвате стойката, направете
справка с това ръководство за отстраняване
на проблеми, преди да се наложи ремонт. Ако
проблемът продължава, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony. Когато пренасяте
устройството за поправка, уверете се, че носите пълната окомплектовка.
Общи
От високоговорителите не се чува звук
или се чува само много слаб звук.
Натиснете бутона VOLUME + и проверете
нивото на силата на звука.
Натиснете MUTING или VOLUME +, за да
отмените функцията за изключване на звука.
Натиснете бутона SOUND FIELD +/- и проверете избраното звуково поле.
В зависимост от източника, звуковият ефект
от високоговорителите може да бъде по-незабележим.
Захранването не се включва.
Проверете дали захранващият кабел е здраво
свързан.
Ако в дисплея на горния панел се появят
редуващи се надписи “PROTECTOR” и
“PUSH POWER”.
Натиснете бутона ?/1 -, за да изключите
стойката и проверете за следното, след като
индикацията “STANDBY” изчезне.
Дали нещо не е блокирало вентилационните
отвори на стойката?
След като проверите това и отстраните проблемите, включете стойката. Ако причината за
проблема не може да бъде открита, дори и след
като проверите вентилационните отвори, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Многоканалният Dolby Digital или DTS
звук не се възпроизвежда.
Проверете дали формат Dolby Digital или DTS
е избран за възпроизвежданият Blu-ray Disc, DVD
и др..
Проверете дали аудио настройките на
компонента свързан към устройството като
например Blu-ray Disc рекордер (плейър), DVD
плейър и др.
Не може да бъде постигнат съраунд
ефект.
В зависимост от настройките на звуковото
поле и/или входен сигнал , обработката на съраунда може да не работи. За да проверите входния
сигнал, натиснете INPUT SELECTOR на устройството и изберете входен източник отново.
Когато входният източник е е променен, типа
на входния сигнал се появява ма предния панел.
Ако се появи “2.0ch” или “1.0ch”, източникът на
звука е стерео или моно и не съдържа съраунд звук.
Ако се появи “5.1ch”, източникът на звука има
съраунд, въпреки, че не се чува много съраунд звук
в зависимост от програмата или диска.
Звукът се разминава с картината на
телевизора.
Задайте “A/V SYNC” в положение “OFF”, когато “A/V SYNC” е зададена в положение “ON”.
Свързани компоненти
Не се чува звук или се чува само много
слаб звук, без значение кой компонент е
избран.
Проверете дали стойката и компонентите са
правилно и здраво свързани.
Проверете дали стойката и избраният компонент са включени.
От избрания компонент не се извежда
звук.
Проверете дали компонентът е правилно
свързан към аудио входните жакове за този
компонент.
Проверете дали кабелите са пъхнати докрай в
жаковете на компонента и стойката.
Ако продължите възпроизвеждането на диска,
когато звукът е увеличен максимално, може да
няма звук. В такъв случай, намалете звука, изключете и включете отново устройството.
Проверете дали компонентът е правилно
избран.
Звукът е накъсан или съдържа шум.
Вижте раздела за формати, поддържани от
стойката на страница 36.
На телевизионния екран не се появява картина.
Проверете дали телевизорът е правилно избран.
Настройте телевизора към подходящия входен
режим.
33
На телевизионния екран не се появява
картина.
Проверете дали телевизорът е правилно
избран.
Настройте телевизора към подходящия входен
режим.
Звукът се извежда едновременно от
стойката и от телевизора.
Ако функцията Control for HDMI е изключена
или избраният компонент е несъвместим с тази
функция, изключете звука на стойката или на
телевизора.
Control for HDMI
Функцията Control for HDMI не работи.
Проверете HDMI връзката (стр. 10).
Уверете се, че “CTRL: HDMI” е зададена в
положение “ON” в менюто AMP.
Уверете се, че свързаният компонен т е съвместим с функцията Control for HDMI.
Проверете настройките за функцията Control
for HDMI на свързания компонент. Вижте
инструкциите за експлоатация на свързания
компонент.
Ако промените HDMI връзката, включете/
изключете захранващия кабел или ако има проблем
със захранването, повторете процедурите от
раздела ” Функции на “BRAVIA” Sync” (стр. 21).
Устройството може да не работи правилно
ако изберете компонент несъвместим с функция
Control for HDMI.
Уверете се, че “DVD CTRL”, “SAT CTRL” или
“DMPORT CTRL” са зададени в положение “ON”
в менюто AMP. Ако входът на системата е
избран за компонент, чиито настройки “DVD
CTRL”, “SAT CTRL” или “DMPORT CTRL” са в
позиция “OFF”, функции като One-Touch Play,
System Audio Control, Volume Limit function няма
да работи дори и настройките Control fro HDMI
на друго устройство да са включени.
Функцията System Power Off не работи.
Променете настройката на телевизора така,
че всички свързани компоненти да се изключат
автоматично, когато изключите телевизора. За
подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
На телевизора не се появява картина.
Проверете дали HDMI IN и HDMI OUT не са
свързани обратно.
На телевизионния екран стои съобщение,
че методът за извеждане на сигнала е
променен от високоговорителя на стойката към този на телевизора.
Функцията Control for HDMI на избрания
компонент е изключена. За подробности вижте
раздела ”Настройка на функция Control for HDMI
за компоненти без HDMI жакове” (стр. 23).
Други
Устройството за дистанционно управление не работи
Насочете устройството за дистанционно
управление към сензора – на стойката.
Отстранете всички предмети, които се
намират между устройството за дистанционно
управление и стойката.
Сменете двете батерии на устройството за
дистанционно управление с нови, ако старите са
изтощени.
Уверете се, че сте натиснали правилния бутон
на устройството за дистанционно управление.
От стойката и високоговорителя на
телевизора не се извежда звук.
Проверете силата на звука на стойката и
телевизора.
Изберете правилно входа на стойката.
34
Силата на звука намалява, когато методът за извеждане на сигнала се смени
от високоговорителя на телевизора към
този на стойката.
Функцията Volume Limit (ограничаване силата
на звука) не работи. За подробности вижте ”Използване на функцията Volume Limit” (стр. 25).
Ако устройството продължава да не работи правилно след като сте изпълнили
описаните по-горе процедури, рестартирайте стойката, както следва:
Спецификации
За тази операция използвайте бутоните на
стойката.
1 Натиснете бутона ?/1 , за да изключи-
те захранването.
2 Натиснете ?/1 , докато натискате
бутоните INPUT SELECTOR и VOLUME -.
Появява се индикация “COLD RESET” и стойката се рестартира. Менюто АМР, звуковото
поле и др. се връщат към настройките по
подразбиране.
Размери: мм. (прибл.) А
B
C
Тегло: кг.
1,010
400
550
43
35
Формати, поддържани от стойката
Цифровите входни формати, които се поддържат от тази стойка са следните.
Формат
Поддържат се/Не се поддържат
Dolby Digital
B
DTS
B
Linear PCM (2ch)*
B
Linear PCM
(5.1ch, 7.1ch)*
(Only on HDMI)
B
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Linear PCM формат приема семплиращи честоти не по-големи от 48 kHz.
Усилвател
Примерна изходна мощност
Съраунд режим
Преден високоговорител:
50 W/ch, 8 ома, 1 kHz, THD
10%
Централен високоговори
тел*: 50 W/ch, 8 ома, 1 kHz,
THD 10%
Събуфер: 100 W, 4 ома,
100 Hz, THD 10%
* В зависимост от настройките за звуковото поле и
източника, е възможно да не бъде изведен никакъв звук.
Входове (аналогови)
Телевизор:
Импеданс: 30 килоома
Входове (цифрови)
Телевизор, DVD: Оптичен
SAT:
Коаксиален, оптичен
36
HDMI
Конектор:
HDMI 19-пинов стандартен конектор
Видео входове/изходи: BD, DVD, SAT:
640x480p@60Hz
720x480p@59.94/60Hz
1440x480p@59.94/60Hz
1280x720p@59.94/60Hz
1920x1080i@59.94/60Hz
1920x1080p@59.94/60Hz
720x576p@50Hz
1440x576p@50Hz
1280x720p@50Hz
1920x1080i@50Hz
1920x1080p@50Hz
Аудио входове:
BD,DVD,SAT:Linear
PCD 7.1 ch/Dolbi Digital
DTS
Високоговорители
Преден/централен високоговорител
Система на високоговорителя: Bass reflex, магнетично защитена
Високоговорител: 40 х 70 мм, конусовиден тип
Субуфер
Система на високоговорителя: бас рефлекс
Високоговорител: 160 мм, конусовиден тип
Общи
Изисквания към захранването: Европейски модел:
230 V, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
В режим On (включена): 70
W
В режим Active Standby
(функцията Control for
HDMI е включена): 1.5 W
до 5 W
В режим Standby (готовност) (функцията
Control for HDMI е изключе
на): по-малко от 0.3 W
Размери (прибл.)
За модел RHT-G900: 1.010 x
550 x 400 мм (ш/в/д)
Тегло (прибл.)
43 кг.
Приложени аксесоари
Оптичен кабел (1.5 м) (1)
Устройство за дистанционно управление (RMANU041) (1)
Батерии размер АА (R6) (2)
Поддържащ ремък и два винта (малък/голям) (1)
Полица (1)
Щифтове за поставяне на полицата (4)
Инструкции за експлоатация (1)
Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна без предупреждение.
-- Консумацията на електроенергия в режим
готовност е 0.3 W.
При изработката на платките
не са използвани огнезабавители,
които съдържат халоген.
Постигната е повече от 85%
ефикасност на консумацията на
електроенергия на усилвателя
с използване на изцяло цифров
усилвател, S-Master.
Допълнителна информация
Речник
Dolby Digital
Този цифров формат за домашно кино е по-модерен от Dolby Surround Pro Logic.
В този формат съраунд високоговорителите
извеждат стерео звук с разширен честотен
обхват, а каналът на субуфера за дълбоките баси е
отделен. Този формат е известен още като ”5.1”
със субуферен канал, означен като 0.1 канал (той
функционира само когато е необходим ефект
на дълбок бас). Всичките шест канала в този
формат са записани отделно с цел най-добро
разделяне на каналите. Освен това, тъй като
всички сигнали се обработват цифрово, се получава възможно най-малко изкривяване на сигнала.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II създава пет широколентови
изходни канала от двуканални източници. Това се
получава чрез използването на високо технологична матрица на звуковия декодер, която извлича
пространствените свойства на първоначалния
запис, без да добавя нови звуци или тонално
украсяване.
DTS
Цифрова технология за компресиране на звук,
разработена от Digital Theater Systems, Inc. Тази
технология е в съответствие с 5.1-каналният
съраунд. Този формат компресира задния стерео
канал, като добавя и отделен субуферен канал.
DTS осигурява същите 5.1 канала на висококачествен цифров звук. Доброто отделяне на
каналите е реализирано благодарение на това, че
данните за всеки от тях са записани поотделно
и са обработени цифрово.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока резолюция) е интерфейс, който поддържа видео и аудио
сигнали в единична цифрова връзка и ви позволява
да се насладите на цифрова картина и звук с
високо качество. HDMI интерфейсът поддържа
HDCP (Защита на високо широколентов цифров
сигнал), представляващ технология за защита от
копиране чрез кодиране на цифрови видео сигнали.
37
PCM (Pulse Code Modulation)
Метод за конвертиране на аналогови аудио
сигнали в цифрово аудио за по-лесно възприемане
на цифровия звук.
S-Force PRO Front Surround
Продължителната работа на Sony върху съраунд
технологиите (и голямото количество научни
данни, натрупани в резултат на тази работа),
доведе до разработката на изцяло нов метод за
обработване на данните и създаване на модерен
DSP (процесор за цифрова обработка на сигнали) с
оглед ефективното справяне с тази задача, който
метод наричаме S-Force PRO Front Surround. В
сравнение с предишните технологии за преден
съраунд звук, S-Force PRO Front Surround възпроизвежда много по-убедително чувството за разстояние и пространство, в резултат на което
получавате усещане за истински съраунд звук, без
да са необходими задни високоговорители.
S-Master
S-Master е технология за изцяло цифров усилвател,
разработена от Sony, която ефективно намалява
накъсването и трептенето на звука, в резултат
на което се получава превъзходна яснота на
диалога и правдоподобно възпроизвеждане на
оригиналния звук. Компактните размери на усилвателя водят до повишаване на енергийната му
ефективност и намаляват отделената топлина.
x.v.Colour
x.v.Colour е термин, повече познат като xvYCC
стандарт, предлаган от Sony и търговска марка
на Sony. xvYCC е международен стандарт за
пространственото разпределение на цветовете
във видео сигналите.
Този стандарт може да изрази по-широка цветова гама в сравнение с използвания в момента
стандарт за предаване на видео сигнали.
38
Индекс
A-Z
A/V SYNC ................................. 30
AUDIO DRC ............................. 30
DIMMER ................................... 31
DISPLAY ..................................... 31
DUAL MONO........................... 29
HDMI
Свързване .................................. 10
S-Force PRO Front Surround...... 7
А-Я
Звуково поле ............................. 20
Инсталиране .............................. 9
Меню АМР ................................ 28
Настройки.................................. 9
Ниво на високоговорителите27
Свързване на Blu-ray Disc плейър
(рекордер) .................................. 10
Свързване на DIGITAL MEDIA
PORT ........................................... 14
Свързване на DVD плейър
(рекордер) ............................10, 12
Свързване на “PlayStation 3” . 10
Свързване на сателитен тунер
10, 12
Таймер за автоматично изключване.............................................. 32
Устройство за дистанционно
управление ......................................
преди употреба ......................... 8
работа........................................ 17
39
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното
изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising