Sony | NWZ-E474 | Sony NWZ-E474 NWZ-E474 8GB Walkman® Video MP3 player Кратко ръководство за работа и настройка

Упътване за бързо
включване
Как да инсталирате софтуера
Как да използвате вашия “WALKMAN”
NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575
©2012 Sony Corporation
Информация за тези ръководства
В допълнение към ръководството Упътване
за бързо включване, към този модел е
приложено и Помощно ръководство (HTML
формат), което можете да прегледате от
ръководството Упътване за WALKMAN.
За подробности се обърнете към
инструкциите “Как да инсталирате софтуера
(с включено Помощно ръководство)”
2
Приложени артикули
Моля, проверете наличието на следните артикули в
опаковката.
 “WALKMAN” (1)
 Слушалки (1)
 Тапи (Размер S, L) (1)
 Говорител (RDP-NWT18) (1) (само за NWZE473К/E474K)
 USB кабел (1)
 Упътване за бързо включване (това ръководство)
(1)
 Софтуер (1)
Софтуерът се намира във вградената флаш памет
на вашия “WALKMAN” и включва следното:
 Media Go
 Упътване за WALKMAN
 Помощно ръководство и др.
За подробности относно начина на инсталация
се обърнете към “Как да инсталирате софтуера (с
включено Помощно ръководство)”.
3
Windows операционна
система
Уверете се, че операционната система е Windows
XP (Service Pack 3 или по-нова), Windows Vista*1
(Service Pack 2 или по-нова) или Windows 7*1
(Service Pack 1 или по-нова).
*1 [Compatibility mode] за Windows XP не се
поддържа.
Прехвърляне на музика
От CD и др., като използвате Media Go
Media Go поддържа прехвърляне на данни от iTunes
10 към вашия ‘WALKMAN”.
4
Чрез издърпване и пускане, като
използвате Windows Explorer
За подробности относно прехвърлянето на
музика, видео файлове, снимки или подкаст се
обърнете към Помощно ръководство. To може да
бъде прегледано през ръководството Упътване за
WALKMAN.
5
Как да инсталирате
софтуера (с включено Помощно
ръководство)
1
Свържете вашето “WALKMAN”
устройство към вашия
компютър.
2
Извършете операциите в
следния ред, като използвате
компютър.
USB кабел (приложен)
Изберете [start] – [Computer] или [My
Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media].
6
3
Щракнете два пъти върху
[Setup.exe].
Извежда се прозорецът за инсталация.
 Когато стартирате [Setup.exe], файлът
[Setup.exe], който се съдържа в папката
[Storage Media] на вашия “WALKMAN”,
се копира на вашия компютър. По този
начин информацията се подсигурява и се
инсталират Ръководство за WALKMAN
устройството и софтуерът Media Go.
 Ако [Setup.exe] не се стартира, копирайте
файла [Setup.exe] на вашия десктоп, след
това щракнете два пъти върху него.
4
Следвайте инструкциите,
изведени на екрана.
След като инсталацията приключи, на
десктопа на вашия компютър се
извежда иконка-препратка към
Ръководство за WALKMAN.
7
5
Щракнете два пъти върху
(Упътване за WALKMAN) на
десктопа, за да го стартирате.
За подробности относно прехвърлянето
на музика и др. се обърнете към
Помощно ръководство, включено към
Упътване за WALKMAN.
 Съвет
 Можете да стартирате Упътване за WALKMAN и Media
Go от менюто [start] (извежда се, като щракнете върху
[start]).
 Можте да инсталирате приложения софтуер на друг
компютър по следния начин, дори ако изтриете файла
[Setup.exe], като форматирате вградената флаш памет на
плейъра. Копирайте файла [Setup.exe] и папката [Install]
от папката [Backup] на компютъра към вашия плейър.
След това свържете плейъра към друг компютър, на
който сте инсталирали софтуера, и следвайте
процедурата, описана по-горе, като започнете от стъпка
2. Папката [Backup] можете да откриете в C:\Program
Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup
8
*1 В зависимост от операционната система на вашия
компютър е възможно да се изведе папката [Program
Files(x86)].
Какво можете да правите с
ръководството Упътване за
WALKMAN?
Ръководство Упътване за WALKMAN включва
следните опции:
 Помощно ръководство
Можете да се запознаете със следното
съдържание във вашето интернет приложение.
 Подробности за начина на използване на
плейъра.
 Как да използвате софтуер за прехвърляне на
съдържание към плейъра.
 Отстраняване на проблеми
 Връзка за регистрация на потребителя
 Връзка за помощни страници за потребителя
9
 Други полезни връзки
Включва връзки с информация и др. на
интернет страницата, откъдето можете да
сваляте информация.
Включените опции се различават в зависимост от
държавата/региона на закупуване на
устройството.
 Съвет
 След като стартирате [Setup.exe], можете поефективно да използвате свободното място в
папката [Storage Media], като форматирате
вградената флаш памет на плейъра. За да
форматирате вградената флаш памет на плейъра,
вижте “Нулиране (форматиране) на вашия
“WALKMAN”.
10
Как да използвате вашия
“WALKMAN”
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR OFF
Бутон с 5 функции
11
Зареждане на батерията
Батерията на вашия “WALKMAN” се презарежда,
докато плейърът е свързан към работещ
компютър.
Зареждане
Зарежда се...
След
3 часа
Напълно зареден
Включване и изключване на вашия
“WALKMAN”
За да
включите
За да
изключите
12
Натиснете бутон.
Натиснете и задръжте бутона
OPTION/PWR OFF.
Как да използвате основното меню Home
Можете да изведете менюто Home, като натиснете
и задържите бутона BACK/HOME на плейъра.
Менюто Home е отправна точка за всяко
приложение, като например търсене на песни,
промяна на настройки и др.
От менюто Home можете да изберете желаната
опция на екрана, като използвате бутона с 5
функции.
Потвърждава.
Връща към предходния екран.
13
Основно меню Home
NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K
Канали SensMe™
FM радио
Запис на глас
Музика
Видеоклипове
Снимки
Игри
Плейлист
Настройки
14
Подкаст
Неограничена
музика*1
Преминаване
към екран с
възпроизвеждане
на песни
NWZ-E573/E574/E575
Канали SensMe™
FM радио
Запис на глас
Музика
Видеоклипове
Снимки
Игри
Намаляване на
смущенията
Настройки
Подкаст
Неограничена
музика*1
Преминаване
към екран с
възпроизвеждане
на песни
*1: Тази икона може да не се появи в зависимост от
държавата/региона на покупка на вашия Walkman.
15
Части и контролни бутони
16
Операции със силата на звука
(само за държави/региони,
прилагащи директивите на
Европейския съюз)
Звукът от алармата и предупреждението [Check
the volume level] са предназначени да предпазят
вашия слух, когато за първи път увеличите
настройката за сила на звука над определено
ниво*1. Можете да отмените алармата и
предупреждението, като натиснете бутон.
Забележка
 Можете да увеличите силата на звука над
определено ниво*1 след като отмените алармата и
предупреждението.
 След първоначалното предупреждение, алармата и
предупреждението се появяват на всеки 20 часа, в
които силата на звука е била над определено ниво*1:
когато това се случи, силата на звука автоматично
се връща в първоначална настройка.
17
 Ако силата на звука бъде зададена над определено
ниво*1 и изключите плейъра, тя автоматично се
задава в съответното положение.
*1 Определено ниво = [16]
 Бутон BACK/HOME
 Бутон с 5 функции*1
Бутон  (възпроизвеждане/пауза/
потвърждение)
Бутони /
Бутони /
 Жак за слушалки
 Жак WM-PORT
Свържете USB кабела (приложен) или периферни
устройства (не са приложени).
18
 Дисплей
 Бутон VOL +*1/ Бутон OPTION/PWR OFF
Натиснете, за да изведете менюто с опции.
Ако натиснете и задържите бутона, екранът се
изключва и плейърът преминава в режим
готовност.
 Ключ HOLD
 Отвор за ремък
 Микрофон
Използвайте го, за да записвате глас.
 Бутон RESET
Използвайте малка карфица или друго.
*1 Бутонът има точка, чувствителна на допир.
Използвайте точката като ориентир.
19
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва,
пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.
1
Открийте наблюдаваните от вас
симптоми на проблема в
“Отстраняване на проблеми” в
упътването Помощно ръководство
(HTML формат) и пробвайте описаните
варианти за отстраняване на проблема.
За подробности относно свързването с
компютър вижте таблиците от дясната страна.
2
Свържете плейъра към вашия
компютър, за да заредите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като
заредите батерията.
3
20
Нулирайте плейъра, като натиснете
бутона RESET с карфица и др.
Преди да нулирате вашето
“WALKMAN” устройство
се уверете, че не
възпроизвеждате песни,
видеоклипове и др. След
това можете безпроблемно
да нулирате вашия “WALKMAN”.
Бутон RESET
4
Проверете за информация, касаеща
проблема, в помощния файл Help
на всяка от използваните програми.
5
Потърсете информация за
проблема в някои от интернет
страниците за поддръжка.
За информация относно интернет страниците
вижте “Най-нова информация”.
6
Ако изброените по-горе стъпки не
успеят да разрешат проблема, се
обърнете към най-близкия
упълномощен сервиз на Sony.
21
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Вашият
 USB кабелът не е правилно поставен
“WALKMAN”
в USB порта на компютъра.
не зарежда
 Разкачете и отново свържете USB
батерията.
кабела.
 Използвайте само приложения в
комплекта USB кабел.
 Батерията е зареждана при
температура извън работния й
диапазон от 5°C до 35 °C.
 Не можете да зареждате батерията,
.
когато се появи иконата
Зареждайте батерията само при
температури в работния й
диапазон от 5°C до 35°C.
 Компютърът не е включен.
 Включете компютъра.
 Компютърът е преминал в спящ
режим или хибернация.
 Изведете компютъра от спящ
режим или хибернация.
 Използвате USB хъб.
22
Symptom
Cause/Remedy
 Свързването на плейъра
посредством USB хъб може да не
се осъществи. Свържете плейъра
директно към компютъра, като
използвате USB кабел (приложен).
 Операционната система,
инсталирана на компютъра, не се
поддържа от плейъра.
 За да зареждате плейъра, трябва
да го свържете към компютър с
операционна система, която се
поддържа от него.
 Не сте използвали плейъра повече
от една година.
 В зависимост от условията, при
които използвате плейъра, е
възможно производителността на
батерията да се влоши.
Консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
23
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Когато
 USB кабелът не е свързан
правилно с USB порта на
свържете
плейъра към
компютъра.
компютъра с
 Изключете USB кабела и отново
USB кабел
го включете в порта.
(приложен),
 Използвайте приложения в
на дисплея не
комплекта USB кабел.
се извежда
 Използвате USB хъб.
[Connected
 Свързването на плейъра
USB. The
посредством USB хъб може да
player cannot
не се осъществи. Свържете
be operated.]
плейъра директно към
или
компютъра, като използвате
[Connected
USB кабел (приложен в
USB (MTP).
комплекта).
The player
 Възможно е USB конекторът на
cannot be
вашия компютър да има проблем.
operated.].
 Свържете плейъра към друг
(Компютърът
USB конектор на вашия
не
компютър.
разпознава
вашето
“WALKMAN”
устройство.)
24
Симптом
Когато
свържете
плейъра към
компютъра с
USB кабел
(приложен),
на дисплея не
се извежда
[Connected
USB. The
player cannot
be operated.]
или
[Connected
USB (MTP).
The player
cannot be
operated.].
(Компютърът
не
разпознава
вашето
“WALKMAN”
устройство.)
Причина/Начин на отстраняване
 Когато използвате плейъра за
първи път или когато зарядът в
батерията е нисък, е възможно
извеждането на съобщение след
извършване на връзка с компютър
да отнеме около 30 секунди. Това
не е неизправност.
 Възможно е софтуерът да се
стартира и това може да отнеме
известно време. Изчакайте за
кратко.
 Инсталацията на софтуера е
пропаднала.
 Преинсталирайте софтуера,
като използвате
инсталационния файл. Това
няма да се отрази на
прехвърлените данни.
 На компютъра работи друга
програма, различна от
използваната за прехвърлянето на
данни.
25
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
 Изключете USB кабела,
изчакайте няколко минути и
след това отново го включете.
Ако проблемът продължава,
изключете USB кабела,
рестартирайте компютъра и
отново свържете USB кабела.
26
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Функциите
 Използвате USB хъб или USB
на
удължител.
“WALKMAN”
 Свързването на плейъра
устройството
посредством USB хъб или
стават
удължител може да не се
нестабилни,
осъществи. Свържете вашето
когато
“WALKMAN” устройство
плейърът е
директно към компютъра, като
свързан към
използвате USB кабел
компютър.
(приложен).
Когато
 Инсталирайте вградения софтуер
след инсталацията на Windows
щракнете два
Media Player 11 или по-нова
пъти върху
версия. За подробности относно
[Setup.exe], за
работата с Windows Media Player
да
посетете следния уебсайт:
инсталирате
http://support.microsoft.com/
вградения
софтуер,
[Setup.exe] не
се стартира и
се отваря
прозорецът с
опции.
27
Нулиране (форматиране) на
вашия “WALKMAN”
Можете да форматирате вградената памет на
плейъра. Ако форматирате паметта, всички
файлове, включително упътването Помощно
ръководство (HTML формат), ще се изтрият и
всички настройки ще се върнат в стойностите си
по подразбиране. Уверете се, че преди
форматирането сте проверили данните, запазени в
паметта, и че сте прехвърлили важните данни на
твърдия диск на вашия компютър или на друго
устройство.
1
Натиснете и задръжте бутона
BACK/HOME, докато се изведе
менюто Home.
2
Изберете
[Settings] – [Common
Settings] – [Reset/Format] – [Format] –
[Yes] – [Yes] в тази последователност.
28
Натиснете бутона ///, за да изберете
опция, и след това натиснете бутона , за да
потвърдите избора си.
Когато форматирането приключи, на екрана се
извежда надписът [Memory formatted.]
(Паметта е форматирана.).
Забележка
 Не форматирайте вградената памет, като
използвате Windows Explorer. Ако
форматирате вградената памет, извършете
форматирането чрез плейъра.
Предпазни мерки
Слушалки
 Избягвайте да използвате слушалките
продължително време и с високо ниво на силата
на звука, защото това може да увреди слуха ви.
 При възпроизвеждане с високо ниво на силата на
звука е възможно да не чувате страничните
звуци. Избягвайте да използвате слушалките в
29
ситуации, при които слухът ви трябва да е
изострен като например при шофиране или
когато карате велосипед.
 Тъй като слушалките са с open-air дизайн, звукът
се чува и от странични хора. Моля, съобразявайте
се с хората, намиращи се в близост до вас.
Търговски марки и лицензи
Обърнете се към Помощно ръководство (HTML формат).
Продължителното слушане на
преносимия аудио плейър с висока сила
на звука може да увреди слуха ви.
Бележка на потребителя
Моделът и серийните номера се намират от задната
страна на устройството. Запишете ги на мястото
по-долу. Обръщайте се към тези номера винаги,
когато се обаждате на вашия доставчик на Sony във
връзка с този продукт.
Номер на модела
________________________
Сериен номер
________________________
30
Най-нова информация
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този
плейър, или ако желаете да получите информация
за съвместими с продукта артикули, посетете
следните интернет страници:
За клиенти в САЩ посетете:
http://www.sony.com/walkmansupport
За клиенти в Канада посетете:
http://esupport.sony.com/ca/
За клиенти в Европа посетете:
http://support.sony-europe.com/DNA
За клиенти в Латинска Америка посетете:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За клиенти в други държави/региони посетете:
http://www.sony-asia.com/support
За клиенти, закупили устройството в чужбина,
посетете:
http://www.sony.co.jp/overseas/support
31
Download PDF