Sony | NW-E394 | Sony NW-E394 Цифров музикален плейър Walkman® Инструкции за експлоатация

4-579-796-11(1) (BG)
Ръководство с инструкции
BG
Въпреки че преглеждането е безплатно, може да ви бъдат
наложени такси за комуникация според договора с доставчика ви.
В зависимост от държавата/региона, където сте закупили своя
Walkman, някои модели може да не са налични.
Забележки за използването на Walkman
Забележка за батерията
• За да предотвратите износването на батерията, зареждайте я поне веднъж
на шест месеца или на една година.
Относно управлението на силата на звука
(само за държави/области, които прилагат
Европейските директиви)
NW-E393/E394/E395
©2016 Sony Corporation
Български
Относно ръководствата
1. Ръководство с инструкции (това ръководство)
2.
(Ръководство за стартиране)
Ръководството за стартиране описва посоченото по-долу.
• Основни инструкции за работа с вашия WALKMAN®
• Как да достигнете до „Помощно ръководство“, което съдържа
всички инструкции за работа, обяснения от уебсайтове за
поддръжка на клиента и др.
• Как да намерите полезни уебсайтове за компютърни
приложения в интернет
Алармен сигнал и предупреждение [Check the volume level]
са предназначени да защитят ушите ви, когато за първи път
увеличите силата на звука до ниво, което може да ги увреди.
Можете да отмените алармения сигнал и предупреждението,
като натиснете който и да е бутон.
Забележка
• Можете да усилите звука след отмяна на алармения сигнал
и предупреждението.
• След първоначалното предупреждение аларменият сигнал
и предупреждението ще се повтарят на всеки 20 сборни часа, през
които звукът е усилен над ниво, вредно за ушите ви. Когато се случи това,
силата на звука автоматично се намалява.
• Ако силата на звука е зададена на ниво, което е вредно за ушите ви,
и изключите своя Walkman, силата на звука автоматично ще бъде
намалена до ниво, безопасно за тях.
(продължава на задната страница)
(продължава от предната страница)
Относно слушалките за поставяне в ушите
Симптом и решение
Слушалковите тапи запечатват ушите ви. По тази причина имайте
предвид, че има риск от увреждане на ушите или тъпанчетата ви,
ако върху слушалките се приложи силно налягане или бъдат рязко
издърпани от ушите ви. След употреба вадете слушалковите тапи
внимателно от ушите си.
Вашият Walkman не може да зареди батерията или не бива
разпознат на компютъра ви.
• USB кабелът (в комплекта) не е свързан правилно към USB
конектор на компютъра ви. Разкачете USB кабела, след което
го свържете отново.
• Когато използвате своя Walkman за първи път или ако не сте го
използвали за дълго време, разпознаването му от компютъра
може да отнеме няколко минути. Проверете дали компютърът
разпознава устройството Walkman, след като сте ги свързали
за около 10 минути.
• Ако горепосочените методи не помогнат за решаването на
проблема, изключете напълно компютъра си и разкачете
устройството Walkman. След това разкачете захранващия
кабел, батерията и всичко, което е свързано към компютъра
и го оставете да се разреди за пет минути. След разреждането
включете отново компютъра и свържете отново устройството
Walkman.
Съответствие и информация
Относно слушалките
• Избягвайте да слушате музика на устройството толкова силно,
че продължителното слушане да може да повреди слуха ви.
• При високо ниво на звука околните звуци може да спрат да се
чуват. Избягвайте слушането на устройството в ситуации, при
които слухът не трябва да бъде възпрепятстван, например при
шофиране или каране на велосипед.
• Тъй като слушалките са с отворен дизайн, звукът преминава
през тях. Не забравяйте да не притеснявате околните.
Съобщение за потребителите: Следната
информация е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи директивите
на ЕС.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Относно съвместимостта с продуктите на ЕС: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Информация за закони и търговски марки
За информация относно закони, наредби и права на търговски
марки вижте „Важна информация“ в предоставения софтуер.
За да я прочетете, инсталирайте предоставения софтуер на
компютъра си.
За да я инсталирате, отворете [WALKMAN] в системното хранилище
на вашия Walkman след свързване към компютъра ви.
Потребител на Windows: [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)]
Потребител на Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
След инсталирането на софтуера щракнете двукратно върху
прекия път или иконата с псевдоним, генерирана на работния
ви плот.
За да предотвратите възможно увреждане на слуха,
не слушайте силен звук за дълго време.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Download PDF

advertising