Sony | NWZ-E436F | Sony NWZ-E436F Инструкции за експлоатация

Ръководство за експлоатация
NWZ-E435F / E436F / E438F
2
Преглед на ръководството за експлоатация
Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация
Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте
към менютата „Съдържание“, „Основно (Home) меню“ или „Индекс“.
прехвърляте се към менюто „Съдържание“
Можете да изберете това, което търсите, от съдържанието на това ръководство
прехвърляте се към „Основно (Home) меню“
Можете да изберете това, което търсите, от списъка с възможни опции в менюто на
плейъра
прехвърляте се към менюто „Индекс“
Можете да изберете това, което търсите, от списъка от ключови думи, използвани в
ръководството.
Съвети
Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (Home) меню или индекса.
Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например -- страница 4) на всяка страница.
За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на
програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната рамка, напишете ключовата дума в текстовия прозорец
за търсене и натиснете „Search“.
След като вече сте се прехвърлили на нова страница, можете да се върнете на предишната или да преминете
на следващата страница чрез натискане на бутоните
или
, разположени в долния край на екрана на „Adobe
Reader“.
Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“.
3
Как да сменим формата на страницата
Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват да изберете начина, по който да
бъдат показвани страниците.
Единична страница
Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез
преместване на плъзгача преминавате на предишната или на следващата страница.
Непрекъснат преглед по двойки
Две страници се показват едновременно като
двойка страници от непрекъсната поредица от
двойки страници. Чрез преместване на плъзгача
преминавате плавно на предишната или следващата двойка страници.
Непрекъснат преглед
Страниците се показват като непрекъсната
поредица от страници. Чрез преместване на
плъзгача преминавате плавно на предишната или на
следващата страница.
Двойки страници
Две страници се показват едновременно една до
друга. Чрез преместване на плъзгача преминавате на
предишната или следващата двойка страници.
Съдържание
Списък Home Menu ..........................................................................6
Приложени аксесоари .......................................................................8
Относно приложения софтуер .................................................9
Съставни части и бутони за управление ................................11
Преден панел .................................................................................11
Заден панел.....................................................................................13
Бутони за управление и екрани на плейъра ..............................14
Използване на бутона с 5 функции и екрана .........................15
Извеждане на екран “Текущо възпроизвеждане” ..................21
Използване на бутона „OPTION“ ...............................................22
Стартиране
Подготовка на устройството .................................................23
Зареждане на устройството ......................................................23
Включване и изключване на плейъра...........................................25
Получаване на данни .......................................................................26
Трансфер на данни ...........................................................................27
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песни (музикална библиотека).................................30
Търсене на песни по заглавие на песента ...................................30
Търсене на песни по албум .............................................................31
Търсене на песни по изпълнител..................................................32
Търсене на песни по жанр ..............................................................33
Търсене на песни по година на издаване .....................................34
Търсене на песни по папка .............................................................35
Възпроизвеждане на плейлист .....................................................36
Възпроизвеждане на песни в случайна последователност ...37
Изтриване на песни от Музикалната библиотека ...............38
Показване на менюто „Музикални опции“ ..............................39
Възпроизвеждане на видео
Възпроизвеждане на видео ............................................................46
Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане на
видео ..................................................................................................48
Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео ...........50
Настройване на функция увеличение .........................................51
Изтриване на видеозаписи от Видео библиотеката ...........53
Показване на менюто „Видео опции “ ......................................54
Възпроизвеждане на неподвижни изображения
Възпроизвеждане на неподвижно изображение .......................55
Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на
неподвижни изображения ............................................................57
Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни
изображения ......................................................................................59
Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения (Slide
Show).......................................................................................................
..............................................................................................................60
Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от
неподвижни изображения .............................................................61
Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия
от неподвижни изображения ......................................................62
Изтриване на неподвижни изображения от Библиотеката
за неподвижни изображения .........................................................63
Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“ .....
..............................................................................................................64
Слушане на FM радио
Слушане на FM радио .....................................................................65
1. Включване на FM радио ............................................................65
2. Предварителна автоматична настройка на станции
(Auto Preset) .......................................................................................66
3. Избор на станции.......................................................................67
Предварителна ръчна настройка на станции ........................68
Изтриване на предварително зададени станции ..................69
Настройка на приемането (Scan Sensitivity)............................ 70
Смяна на моно/стерео (Mono/Auto) .........................................71
Извеждане на меню с опции за FM тунер ................................72
Настройки
Настройване на режима на възпроизвеждане (Play Mode) ...41
Настройване на качеството на звука (Equalizer) ..................43
Промяна на настройките за качество на звука .....................43
Персонализиране на настройките за качеството на звука
(Custom) .............................................................................................45
5
Общи настройки (Common Settings)
Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit)) ..
................................................................................................73
Изключване на краткия звуков сигнал ........................74
Задаване на скрийнсейвър ..............................................75
Настройване яркостта на екрана (Brightness) .........76
Настройване на текущото време (Set Date–Time)..77
Настройване формата на датата ..............................79
Настройване формата на часа ......................................80
Показване информация за плейъра (Unit Information) ..
................................................................................................81
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All
Settings) .................................................................................82
Форматиране на паметта (Format) ............................83
Избор на работен език на дисплея................................85
Полезни факти
Увеличаване живота на батерията ............................87
Какво означава Формат и Bit Rate?..............................88
Какво е аудио формат? ....................................................88
Какво е видео формат? ...................................................89
Какво е формат неподвижно изображение? ..............89
Съхраняване на данни.......................................................90
Обновяване операционната система на плейъра .....91
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ..........................................92
Съобщения за грешки .................................................... 104
Допълнителна информация
Предпазни мерки ............................................................ 106
Авторски права ............................................................. 115
Спецификации ................................................................. 118
Индекс ............................................................................... 124
Забележка
-- В зависимост от държавата / региона, в който сте закупили вашия плейър, някои модели може да не се предлагат.
6
Основно (Home) меню
Можете да извикате основното (Home) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона „BACK / HOME“ на плейъра. Основното (Home) меню е начална точка на всяко действие, като например възпроизвеждане на песни, видео и неподвижни изображения;
търсене на песни, Bluetooth свързване и промяна на настройките.
-- Intelligent Shuffle (възпроизвеждане на песни в случайна последователност)
Shuffle All (всички песни) ............. 37
FM радио ....................................... 65
Дисплей на часовника*1 .............. 78
- Music Library
All Songs (всички песни).................................30
Album (албум) ...................................................31
Artist (изпълнител) ..........................................32
Genre (жанр) ......................................................33
Release Year (година на издаване) ..................34
Folder (папка) .............................................................35
Photo Library ................................. 55
Video Library (видео библиотека)46
7
Settings (настройки)
Playlists (плейлисти) .................... 36
Music Settings (музикални настройки)
Play Mode (режим на възпроизвеждане) .....41
Equalizer (еквалайзер) ......................................43
„Now Playing“ ................................ 21
Video Settings (видео настройки)
Zoom Settings (настройки на увеличението)
..............................................................................51
Video Orientation(посока на видео възпроизвеждането) .......................................................48
Display (екран) ..................................................50
Photo Settings (настройки на неподвижно
изображение)
Photo Orientation ..................................................
(посока на възпроизвеждането на неподвижно изображение) ...............................................57
Display (екран) ..................................................59
Slide Show Repeat (възпроизвеждане на серия
от неподвижни изображения) .....................61
Slide Show Interval (интервал при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображени .........................................................................62
FM Radio Settings (FM радио настройки Scan
Sensitivity (Чувствителност при сканиране)
70
Mono/Auto (Моно/Стерео).........................71
Common Settings (общи настройки)
Unit Information (информация за плейъра).81
AVLS (Volume Limit) (ограничаване силата на
звука) ...................................................................73
Beep Settings (настройки на краткия звуков
сигнал).................................................................74
Screensaver (скрийнсейвър) .............................75
Brightness (яркост) ..........................................76
Set Date–Time (настройка дата - час) .........77
Date Display Format (формат на датата) .79
Time Display Format(формат на часа) .........80
Reset All Settings (възстановяване на фабричните настройки) ............................................82
Format (форматиране) ...................................83
Language Settings (настройки на езика ........85
8
Приложени аксесоари
Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:
Слушалки (1 брой)
USB кабел*1 (1 брой)
Свързващ кабел (1 брой)
Използвайте при свързването на плейъра към поставката (не е включена в комплекта)
CD-ROM*1*2 (1 брой)
програма SonicStage
MP3 Conversion Tool (програма за конвертиране в MP3)
Media Manager за WALKMAN
ръководство за експлоатация (в PDF формат)
Ръководство „Quick Start Guide“ (1 брой)
*1 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.
*2 В зависимост от държавата/региона, в който сте закупили плейъра, комплектът със
софтуера може да бъде различен.
*3 Media Manager за WALKMAN не е в комплект с пакетите, които се продават на
територията на САЩ. Моля свалете ги от следната страница:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Относно серийния номер
Серийният номер на вашия плейър ви е необходим, за да осъществите регистрацията си като клиент. Номерът е
записан на задния панел на вашия плейър.
9
Относно приложения софтуер
Windows Media Player 11
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA), Неподвижни изображения (JPEG)
Windows Media Player може да импортира аудио данни от CD-та и да прехвърля данни към плейъра. Когато използвате WMA аудио файлове, защитени със сигнал за авторско право, използвайте този софтуер.
Файлове, които можете да прехвърляте: музикални (MP3, WMA), видео (WMV), фото (JPEG)
За подробности относно работата с Windows Media Player се обърнете към помощния файл на софтуера или посетете следния уебсайт:
http://www.support.microsoft.com/
Съвет
- Някои компютри, в които вече има инсталиран Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение за броя
на файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката.
Ако инсталирате Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, ще разрешите този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и пускане на мишката. Преди да инсталирате Windows Media Player 11
на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows Media
Player 11.
Media Manager за WALKMAN
Media Manager за WALKMAN може да прехвърля музика, неподвижни изображения или видеозаписи от компютъра на
плейъра и да импортира аудио данни от CD-та.
За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN се обърнете към помощния файл на софтуера.
Можете да прехвърляте аудио файлове (AAC) или видеозаписи и като ги изтегляте и пускате с мишката в програмата Windows Explorer, както и в Media Manager за WALKMAN.
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*2, WAV), Фото изображения (JPEG), Видео
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3)
*1 Ако сте поръчали пакет в САЩ моля свалете Media Manager за WALKMAN от следната уеб-страница:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2 DRM файловете не са съвместими.
*3 Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media Manager за
WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизвеждат
Забележка
Видео файлове със защита на авторски права като DVD филми или записани цифрови телевизионни програми не се
поддържат
10
Относно приложения софтуер
Прехвърляне на съдържание (Content Transfer)
Content Transfer може да прехвърля музика, видео или фото файлове от компютър на вашия ‘WALKMAN’ с обикновена drag-and-drop операция. Можете да изпозлвате Windows Explorer или iTunes--, за да извършите drag-and-drop за
Content Transfer. За подробности относно работата се обърнете към помощния файл на софтуера.
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*1, WAV), Фото изображения (JPEG), Видео
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2)
*1 DRM файловете не са съвместими.
*2 Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media Manager за
WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизвеждат
Забележка
ATRAC файловете могат да се прехвърлят в плейъра след конвертирането им в MP3 формат. За да конвертирате файлове, свалете
MP3 Conversion Tool от страницата на клиента (-- стр. 114).
11
Съставни части и бутони за управление
Преден панел
1
Бутон „BACK / HOME“ *1
Натиснете, за да се изкачите на по-горно ниво
в менюто или за да се върнете към предходното меню.
Натиснете и задръжте бутона „BACK /
HOME“, докато се появи основното (HOME)
меню.
(-- страница 14)
2
Куплунг слушалки
За свързване на слушалките. Вкарайте жака на
слушалките в куплунга, докато се чуе изщракване. Ако слушалките са свързани неправилно,
звукът от тях може да не се възпроизвежда
правилно.
3
Куплунг WM-PORT
Използвайте този куплунг, за да свържете
приложения USB кабел или допълнителни
периферни устройства, като например аксесоари за WM-PORT.
4
Бутон с 5 функции*2
Стартира възпроизвеждането и предоставя
възможност за навигация в екранното меню
на плейъра (-- страница 15).
5
Дисплей
Дисплеят може да се различава, в зависимост
от функциите (-- страница 14).
6
Бутон VOL +*2/–
Регулира силата на звука.
12
7
Ключ „HOLD“
Когато пренасяте вашия плейър, можете
да го защитите от нежелани операции чрез
използването на ключа „HOLD“. Чрез плъзгане
на ключа „HOLD“ по посока на стрелката
, всички функционални бутони прекратяват
действието си. Когато преместите ключа
„HOLD“ в обратната посока, действието на
функционалните бутони се възстановява.
8
Бутон OPTION / PWR OFF*1
Извежда на екрана меню опции (страници 22,
39, 54, 64, 72).
Ако натиснете и задържите бутона „OPTION
/ PWR OFF“, екранът се изключва и плейърът
минава в режим на готовност (standby). Ако,
докато плейърът е в режим на готовност,
натиснете произволен бутон, се появява
екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“) и плейърът е готов за употреба.
Ако оставите вашия плейър в режим на
готовност за повече от един ден, той сам
автоматично ще се изключи напълно. Ако натиснете произволен бутон, докато плейърът
е напълно изключен, първо се появява началният екран, след което се появява екранът „Now
Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“).
Забележка
Плейърът консумира енергия от батерията
дори когато е в режим на готовност, поради
което той може да се изключи напълно след
по-кратък период в зависимост от оставащата в батерията енергия.
*1 Функциите на плейъра, маркирани с --,
се активират, ако натиснете и задържите
съответния бутон.
*2 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работа с бутоните.
13
Заден
9
панел
Бутон
„RESET“
Когато натиснете с карфица или друг подобен
предмет бутона RESET, всички индивидуални
настройки на плейъра се изтриват и се заменят с фабрично заложените (-- страница 92).
14
Бутони за управление и екрани на плейъра
За да сменяте екранните менюта, възпроизвеждате песни, видео и неподвижни изображения, FM радио или за да
променяте настройките на плейъра, използвайте бутона с 5 функции и бутона „BACK / HOME“.
Основното (HOME) меню се появява на екрана, когато натиснете и задържите бутона „BACK / HOME“. На долната диаграма е посочено как се превключват екранните менюта, когато натискате различни функционални бутони.
В посочения пример е показано как се променят екранните менюта, когато изберете „Music Librаry“ (Музикална
библиотека) - „Album“ (Албум) от основното (HOME) меню.
Home menu
Изберете (Music Librаry) и натиснете
бутона
.
Music Library
Натиснете
бутона „BACK
/ HOME“.
Изберете „Album“ и натиснете бутона
Натиснете и задръжте бутона „BACK
/ HOME“.
Album list
(списък на албумите)
Натиснете
бутона „BACK
/ HOME“.
Изберете желания от
вас албум и натиснете
бутона
Натиснете и задръжте бутона „BACK
/ HOME“.
Song list
списък на песните)
Натиснете бутона
„BACK / HOME“.
Натиснете бутона
„BACK / HOME“.
Натиснете и задръжте бутона „BACK
/ HOME“.
Натиснете и задръжте бутона „BACK
/ HOME“.
Изберете желаната
от вас песен и нати.
снете бутона
Възпроизвеждането
започва.
Now Playing Screen (екран
„Текущо възпроизвеждане“)
15
Използване на бутона с 5 функции
Бутонът с 5 функции изпълнява различни функционални команди в
зависимост от това кое екранно меню е активно: меню-списък;
меню с миниатюрни изображения или меню „Now Playing“.
*1 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при
работа с бутоните.
(възпроизБутон
веждане / пауза / потвърждение)*1
Бутони
Бутони
Как да използваме бутона с 5 функции в менюто–списък
Index (индекс)
List (списък)
Information area (област за информация)
Извежда се информация за песните, иконките и др. (-страница 18).
Бутони
Описание
Потвърждава избраната от менюто или списъка функция.
Натиснете и задръжте, за да стартирате възпроизвеждането на всички
песни към избраната функция.
Придвижва курсора нагоре или надолу.
Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
Сменя екранните менюта или когато е активирано индекс менюто, мести
курсора наляво или надясно, за да се покаже списъка с функции.
Извежда предишния или следващия екран от списъка, когато индекс менюто не е активно.
Video
List (списък)
Бутони
Описание
Потвърждава функцията от списъка.
Придвижва курсора нагоре или надолу.
Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или
надолу.
Извежда предишния или следващия екран от списъка.
16
Photo (неподвижно изображение)
List
Бутони
Описание
Потвърждава елемента от списъка.
Натиснете и задръжте, за да възпроизведете последователност от изображения в
избраната функция.
Придвижва курсора нагоре или надолу.
Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или
надолу.
Извежда предишния или следващия екран от списъка.
17
Как да използваме бутона с 5 функции в менюто „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“)
Music (Музика)
заглавие на песента
име на изпълнител
заглавие на албума
жанр
година на излизане
състояние на възпроизвеждането
Бутони
Описание
Стартира възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на
екрана се появява символът
. Ако натиснете бутона
отново, на екрана се
появява символът
и възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Тези функции за
пауза и възобновяване на възпроизвеждането са активни само в меню „Now Playing“
Натиснете бутона
, за да се появи курсорът, след което можете да преминавате
през показаните в менюто функции.
Започва отначало възпроизвеждането на възпроизвежданата в момента, предходната
или следващата песен в зависимост от това дали бутонът е бил натиснат еднократно или многократно. Натиснете и задръжте, за да превъртите възпроизвежданата в
момента песен бързо напред или назад.
* Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било
зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и
плейърът се превключва в режим на готовност.
18
Видео
Състояние на възпроизвеждане
Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутоните
бъде променена.
Бутони
Описание
Стартира възпроизвеждането на видео изображение. Когато възпроизвеждането
започне, на екрана се появява символът
. Ако натиснете бутона
отново, на
екрана се появява символът
и възпроизвеждането се поставя на пауза.*1 Можете да
възпроизвеждате видео изображение само от менюто „Now Playing“ на видео изображението.
Натиснете бутона
, за да намерите началото на предишното, следващото или
възпроизвежданото в момента видео изображение.*2
Натиснете бутона
, за да превъртите възпроизвежданото в момента видео
изображение бързо напред или назад.
* Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било
зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и
плейърът се превключва в режим на готовност.
също ще
19
Неподвижно изображение
Състояние на възпроизвеждане
Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутоните
бъде променена.
Бутони
Описание
На екрана се появява символът
и възпроизвеждането на серия от последователни
неподвижни изображения започва. Ако натиснете отново бутона
, възпроизвеждането
временно се прекратява*1 и на екрана се появява символът -.
Възпроизвежда следващото или предишното неподвижно изображение.
*1 Когато едновременно възпроизвеждате песни и серия от последователни неподвижни
изображения и временно прекратите възпроизвеждането на серията от последователни
неподвижни изображения, екранът се изключва автоматично, ако за период от време, по-дълъг
от настроения в “Screensaver Timing” (-- страница 75) не последват други операции. Когато
възпроизвеждането на песни и съпровождащото го последователно възпроизвеждане на неподвижни изображения бъдат зададени на пауза и не последва операция за повече от 3 минути,
екранът се изключва и плейърът влиза в режим на готовност.
FM
Бутони
Описание
Възпроизвежда или прави пауза*1 при FM раио излъчването. Настройва станции при натискане и задържане при определената честота.
Избира честоти. Избирете следващата възможна за прием честота чрез натискане и задържане.
Избира предварителна настройка
*1 Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, FM екранното меню се изключва и плейърът
се превключва в режим на готовност.
също ще
Относно областта за информация
Иконите, показани в таблицата по-долу, се появяват в областта за информация. Иконите се различават по състояние на възпроизвеждането, настройките или екраните.
За подробности относно иконите вижте страниците в скоби за всяка от тях.
Икони
,
описание
Иконите за състояние на възпроизвеждането
- Възпроизвеждане, пауза, бързо превъртане напред/назад, придвижване в началото на
следващата, текущата или предходната песен
- Леко или бързо придвижване напред/назад (страница 47)
,
,
,
,
,
,
,
Иконите за заглавие на песента, име на изпълнителя, заглавие на видео записа или на
неподвижното изображение
Иконка на FM тунера
Иконите за режима на възпроизвеждане
- Режимът на възпроизвеждане е зададен в положение “Repeat” или “Shuffle” (страница
42). “Slide Show Repeat” е зададено в положение “On” (страница 61)
Иконите за обхвата на възпроизвеждането
,
Иконите за настройка на звуковите ефекти (страница 44)
Иконите за видео настройките
- “Zoom Settings” е зададен в положение “Auto” или “Full” (-страница 51)
,
Иконата за оставащия заряд на батерията (страница 23)
21
Показване на екран “Текущо възпроизвеждане“
Можете бързо да изведете екрана “Текущо възпроизвеждане“ (Now Playing) от различни екрани
бутон „BACK / HOME“
“Текущо възпроизвеждане“
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
изберете
, за да потвърдите избора си.
(Now Playing), след което натиснете бутона
На екрана се появява подробна информация за песента, която се възпроизвежда в момента.
Съвети
- Можете да изведете екрана „Now Playing“, като натиснете бутона OPTION / PWR OFF, за да изберете функцията “Now Playing”.
Когато възпроизвеждате видео или неподвижни изображения, можете да изберете “Go to the song playback screen”
(Премини към екрана за възпроизвеждане на песента) от менюто с опции, за да изведете екрана за възпроизвеждане
на песен.
22
Използване на бутона OPTION (опции)
Тази функция ви дава възможност да променяте различните настройки чрез натискане на бутона „OPTION /
PWR OFF“. Бутонът „OPTION / PWR OFF“ е особено полезен, тъй като от него можете директно да извикате
екранното меню с настройки, без да е необходимо да избирате функции от менюто -- (Settings) (настройки) на
основното (HOME) меню.
Бутон OPTION / PWR OFF
Бутон с 5 функции
1 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.
На екрана се появява менюто с опции.
2 Чрез бутона
изберете функцията, която желаете и след това натиснете бутона
, за да потвърдите.
На екрана се появява екранното меню на избраната функция или се изпълнява избраната команда.
Функциите, които са включени в менюто с възможните опции, се различават в зависимост от екранното меню,
при което сте натиснали бутона „OPTION / PWR OFF“. За повече подробности вижте следните страници.
Показване на менюто „Музикални опции“ (-- страница 39)
Показване на менюто „опции видео“ (-- страница 54)
Показване на менюто „опции неподвижни изображения“ (-- страница 64)
Показване на менюто „FM тунер опции“ (-- страница 72)
23
Getting Started
Подготовка на плейъра
Зареждане на плейъра
Батерията на плейъра се презарежда, докато той е свързан с работещ компютър.
За да свържете плейъра към вашия компютър, използвайте приложения USB кабел.
Когато поставяте конектора на USB кабела в устройството, направете
о с маркировка
нагоре.
Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:
,
зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 4 часа).
Когато използвате плейъра за пръв път или когато го използвате отново
след дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно
(докато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:
)
Презареждане на плейъра
Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу. Вижте -- страница 122 относно трайността на заряда в батерията.
Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако на дисплея се появи съобщение:
„LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плейъра. В такъв случай презаредете батерията, като свържете плейъра към вашия компютър.
24
Getting Started
Забележки
Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса.
Батерията може да се презареди от напълно разредено състояние приблизително 500 пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използван плейъра.
Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности. Например, една чертичка
в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията.
Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението „Do not disconnect.“ / (не
прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ /
(не прекъсвайте връзката), в противен случай информацията може да бъде повредена.
Всички контролни функции на бутоните на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютъра.
Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат неправилно функциониране на
плейъра.
Не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на видоизменени или лично асемблирани
компютри.
Ако компютърът влезе в режим пестене на енергия (например “sleep” или “hibernation”), докато плейърът е свързан посредством USB кабела, батерията на плейъра няма да се зареди. Вместо това плейърът продължава да черпи
енергия от батерията и я разрежда.
Не оставяйте плейъра включен дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото
плейърът може да разреди батерията на лаптопа.
Когато плейърът е свързан към компютър не включвайте, рестартирайте и не изключвайте компютъра. това
би могло да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра преди да извършите тези
операции.
Ако не възнамерявате да използвате да използвате плейъра за повече от половин година, зареждайте го поне
веднъж на всеки 6 месеца, за да поддържате батерията.
25
Getting Started
Включване и изключване на плейъра
Бутон OPTION/PWR OFF
За да включите плейъра
Натиснете който и да е бутон.
За да изключите плейъра
Ако натиснете и задържите бутона „OPTION / PWR OFF“ (--стр. 12), плейърът преминава в режим на готовност
и екранът му се изключва, за да се пести заряда на батерията. Ако натиснете който и да е бутон в режим готовност, както и екран “Now Playing” и т.н., плейърът е готов за работа.
Освен това, ако плейърът остане в режим на готовност за период от около 4 часа, плейърът се изключва напълно
автоматично. Ако натиснете който и да е бутон, когато плейърът е изключен, първо се появява стартов екран,
а след него и екран “Now Playing”.
26
Getting Started
Получаване на данни
За да се насладите на музика, снимки и филмчета посредством плейъра, трябва да подготвите данните на вашия
компютър. За да въведете данни на компютъра си, използвайте подходящия софтуер.
За подробности относно поддържаните формати на файла, вижте “Поддържани файл формати” (--стр. 118).
27
Getting Started
Трансфер на данни
Можете да прехвърляте директно данни, като изтегляте и пускате с мишката файлове, използвайки Windows
Explorer на вашия компютър.
Йерархията на данните за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите данните правилно, прочетете следните инструкции.
За подробности относно приложения софтуер, който може да прехвърля данни, вижте -- страница 9.
Съвети
Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение в
броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които можете да прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката.
Ако инсталирате Windows Media Player 11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software”
(инсталиране на Ръководството за операции” от “Quick Start Guide” (Кратък наръчник с основните операции) от
приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с
изтегляне и пускане. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.
Йерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна система.
Някои WMV файлове могат да се възпроизвеждат само чрез трансфер от Windows Media Player 11.
Забележки
Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано “Do not disconnect”, защото прехвърляните
данни може да се повредят.
Когато плейърът е свързан към компютър, не включвайте, рестартирайте и неизключвайте компютъра. Това
може да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра преди да извършите гореспоменатите операции.
Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”,
“PICTURES” и “PICTURE”.
1 Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел.
Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката
нагоре.
2 Изберете плейър от Windows Explorer, a след това извършете drag and drop с файловете.
Плейърът се показва като [WALKMAN] в Windows Explorer.
28
Getting Started
За песните
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папката “MUSIC”.
Ако обаче директориите ви надминат 8 нива, нито файловете, нито папките ще бъдат разпознати.
(В плейъра)
Папките се извеждат първо по ред на имената на папките, след което файловете се извеждат по ред на имената
на файловете. В този случай не се прави разлика между малки и главни букви.
За видео файловете
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка “VIDEO”. На първо ниво папка “VIDEO” ще разпознава или файл, или папка. Файловете от второ ниво също ще бъдат разпознати. Папките след първо ниво и
файловете след второ ниво обаче няма да бъдат разпознати.
(В плейъра)
Видео файловете се извеждат по реда, по който са били прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката. (Прехвърлените последно данни са най-отгоре.)
Съвет
Можете да задавате JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове,
като поставите JPEG файловете в съответните видео папки. Когато изведете списъка
с видео файловете, ще видите миниатюрните изображения (малки снимки, които се
извеждат в менюто) за видео файловете, запазени на плейъра.
За да изведете миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл (хоризонтално
160 x вертикално 120 точки, разширение: .thm/.jpg) и му дайте същото име като желания
видео файл, а после го запазете в папката на видео файла. Ако има два файла с еднакво име
като например (abc.thm и аbc.jpg), файлът с разширение .thm се извежда като
миниатюрно изображение.
29
Getting Started
За неподвижните изображения
(В Windows Explorer)
Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка “PICTURE”.
Няма лимит за дълбочина на папката, въпреки че достъпността на файлове и папки под осмо ниво не е гарантирана.
(В плейъра)
Папките, които съдържат снимки, се извеждат по азбучен ред.
Забележка
Всички файлове с разширение .jpg включително миниатюрни изображения и
видео файлове се разпознават като снимки. Всички папки които съдържат
.jpg файлове се извеждат.
30
Playing Music
Търсене на песни (музикална библиотека)
Тази функция ви дава възможност да търсите песен по име на песента, албум, изпълнител, жанр и други.
Music Library
(музикална библиотека)
бутон „BACK / HOME
бутон с 5 функции
Забележка
Когато на плейърът има запазени много папки/файлове, може да отнеме по-дълго време за плейъра да отвори файл/
папка.
Търсене на песни по заглавие на песента
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутона
потвърдите избора си.
изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона --, за да
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутона
потвърдите избора си.
изберете „All Songs“, след което натиснете бутона
, за да
На екрана се появява списък на песните.
4 Чрез бутона
изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която
песните са подредени в списъка.
31
Playing Music
Търсене на песни по албум
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато
се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутона
изберете -- (Music Library), след ко, за да потвърдите избора си.
ето натиснете бутона
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутона
тиснете бутона
- изберете „Album“, след което на, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите.
4 Чрез бутона
изберете желания от вас албум,
след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
5 Чрез бутона
изберете желаната от вас песен,
, за да потвърдите изслед което натиснете бутона
бора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която
песните са подредени в списъка.
32
Playing Music
Търсене на песни по албум
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато
се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутона
изберете -- (Music Library), след ко, за да потвърдите избора си.
ето натиснете бутона
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутона
тиснете бутона
- изберете „Album“, след което на, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите.
4 Чрез бутона
изберете желания от вас албум,
след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
5 Чрез бутона
изберете желаната от вас песен,
, за да потвърдите изслед което натиснете бутона
бора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която
песните са подредени в списъка.
33
Playing Music
Търсене на песни по изпълнител
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато
се появи основното (HOME) меню.
изберете -- (Music Library), след ко2 Чрез бутона
ето натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутона
снете бутона
изберете „Artist“, след което нати, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите.
4 Чрез бутона
изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона , за да потвърдите
избора си.
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.
5 Чрез бутона
изберете желания от вас албум,
след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
6 Чрез бутона
изберете желаната от вас песен,
, за да потвърдите изслед което натиснете бутона
бора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която
песните са подредени в списъка.
Съвети
--Можете да възпроизведете всички песни от даден изпълнител или албум в списъка, като го изберете, а след това
натиснете и задържите бутона -- в стъпки от -- до --.
34
Playing Music
Търсене на песни по година на издаване
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното
(HOME) меню.
2 Чрез бутона
изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутона
изберете „Release Year“, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с годините на издаване.
4 Чрез бутона
изберете желаната от вас година, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване.
5 Чрез бутона
снете бутона
изберете желания от вас изпълнител, след което нати, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната година на издаване.
6 Чрез бутона
изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която
песните са подредени в списъка.
Съвети
--Можете да възпроизведете всички песни от дадена година на издаване или от даден изпълнител в списъка, като
изберете съответния елемент от списъка, а след това натиснете и задържите бутона
в стъпка 5.
35
Playing Music
Търсене на песни по папка
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното
(HOME) меню.
2 Чрез бутона
изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
3 Чрез бутона
изберете “Folder“, след което натиснете бутона
за да потвърдите избора си.
,
На екрана се появява списък с папките или песента.
4 Чрез бутона
натиснете бутона
изберете желаната от вас папка или песен, след което
, за да потвърдите избора си.
Когато изберете папка в стъпка --, се появява желаната песен или списъкът (списъците) на папките. Когато изберете песен в стъпка --, се появява екранът за възпроизвеждане и песента започва да се възпроизвежда. Повторете
стъпка --, ако е необходимо, докато се появи желаната от вас песен. Започва възпроизвеждането на избраната
песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.
36
Playing Music
Възпроизвеждане на плейлист
Можете да възпроизвеждате списък с песни (плейлист). Освен това можете да създавате плейлисти с помощта на
приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Някои плейлисти
обаче може да не бъдат разпознати от плейъра, в зависимост от използвания за създаването им софтуер. За подробности относно работата с програмите се обърнете към помощните им файлове или към техния производител.
бутон „BACK / HOME“
Плейлист
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
изберете
2 Чрез бутоните
твърдите избора си.
На екрана се появява списък с плейлистите.
(Playlists), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
изберете плейлист, след което натиснете бутона
те избора си.
На екрана се появява списък на песните за възпроизвеждане.
, за да по-
, за да потвърди-
4 Чрез бутоните
изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона
,
за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която са
песните са подредени в списъка.
37
Playing Music
Възпроизвеждане на песни в случайна последователност
Плейърът възпроизвежда в случайна последователност.
Плейлист
бутон „BACK / HOME
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
изберете
(Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона
, за
2 Чрез бутоните
да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.
Съвети
Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Shuffle All“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или
„Shuffle&Repeat“ (-- страница 42). Дори да отмените “ Shuffle All”, настройката “Shuffle” или Shuffle&Repeat” за
режима на възпроизвеждане се запазва.
Възпроизвеждането чрез „Shuffle All “ се отменя автоматично от всяка една от
следните операции:
Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора й от “Music Library” и др.
Промяна режима на възпроизвеждане.
38
Playing Music
Изтриване на песни от Музикалната библиотека
Когато изтривате песни от “Music Library”, използвайте софтуера, с който сте прехвърлили песента или
Windows Explorer.
За подробности относно работата със софтуера вижте помощния му файл.
39
Playing Music
Показване на менюто „Музикални опции“
Тази функция ви дава възможност да извикате на екрана менюто „Music Option“ (Музикални опции) като натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранно меню–списък (включително екранно меню с миниатюрни изображения) като например списък на песните или менюто „Now Playing“. От менюто с опции „Music“ имате достъп до
различни музикални настройки.
Опциите в менюто са различни в зависимост от това от кой екран сте извикали менюто.
Опции, които се съдържат в меню–списъка
Опция
Описание / страница за справка
“Now Playing”
Извежда екранното меню “Now Playing”.
„Detailed Information“
Извежда на екрана подробна информация за песента, например
времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла.
40
Playing Music
Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“
Опция
Описание / страница за справка
„Play Mode“
Настройва режима на възпроизвеждане (-- страница 41).
„Equalizer“
Персонализира качеството на звука (-- страница 43).
„Cover Art“*1
Извежда на екрана обложката на албума.
„Detailed Information“ *2
Извежда на екрана подробна информация за песента, например
времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла.
Прибавяне към Wishlist/Изваждане от
Wishlist
Прибавя песни към списъка с желани песни/ Изважда песни от
списъка с желани песни.
Извежда на екрана текущото време (-- страница 78).
„Clock Display“
*1 Екран „Cover Art“
Докато е изведен екранът с обложката, можете да преминавате към следваща или предходна
песен, като натиснете бутона
-.
Ако песните нямат вложена информация за обложката на албума, ще се изведе стандартното изображение на плейъра.
Обложката на албума се появява само ако има вложена информация за нея. Можете да задавате обложка на албум посредством приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове и за задаване на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния файл или производителя на софтуера. Обложката на албума може
и да не бъде изведена, в зависимост от файловия си формат.
*1 Екран „Detailed Information“
- Когато изведете този екран от менюто „Now Playing“, можете да преминавате към
следваща или предходна песен, като натиснете бутона
.
- Времетраене
- Файлов формат
- Битрейт
- Файлове, защитени със сигнал за авторско право
- Докато възпроизвеждате песни с вариращ битрейт, на екрана се извежда “VBR”. Изведено
то времетраене и лентата, показваща докъде е стигнало възпроизвеждането, са приблизи
телни стойности.
-Име на файла
41
Setting the Music
Настройване на режима на възпроизвеждане (Play Mode)
Вашият плейър разполага с разнообразни режими на възпроизвеждане, включително режим на произволно възпроизвеждане и многократно възпроизвеждане на избрана песен.
бутон „BACK / HOME“
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
(Settings), след което натиснете бутона
, за да
3 Чрез бутоните
изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
, за да
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
4 Чрез бутоните
изберете „Play Mode“, след което натиснете бутона
дите избора си.
На екрана се появява списък с режимите на възпроизвеждане.
, за да потвър-
5 Чрез бутоните
изберете желания режим на възпроизвеждане (-- страница 38), след което
натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
На екрана отново се появява менюто „Music Settings“.
Съвети
Можете да изберете режима на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона
OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете желания режим на възпроизвеждане от менюто
„Play Mode“.
42
Setting the Music
Списък на режимите на възпроизвеждане
Плейърът възпроизвежда песни само от списъци (списък с албуми, списък с изпълнители и т.н.).
Режим на възпроизвеждане
/ икона
„Normal“ (нормален) /
без икона(
Описание
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на тяхното
подреждане в списъка.
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на тяхното подреждане в списъка, след което започва циклично възпроизвеждане.
„Repeat“ (повторение)
„Shuffle“
(в случайна последователност) / SHUF
„Shuffle&Repeat“
Repeat 1 Song (повторение на една песен)
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат в случайна последователност.
Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат в случайна последователност, след което започва циклично възпроизвеждане на песните.
Текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, се възпроизвежда многократно.
Забележка
Когато изберете режим „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или
„Shuffle&Repeat“.
43
Setting the Music
Настройване на качеството на звука (Equalizer)
Тази функция ви дава възможност да настройвате качеството на звука в зависимост от музикалния жанр или друг
критерий.
бутон „BACK / HOME“
Настройки
бутон с 5 функции
Промяна на качеството на звука
Тази функция ви дава възможност за персонална настройка на качеството на звука на вашия плейър.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME)
меню.
2 Чрез бутоните
да потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
да потвърдите избора си.
изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона
, за
, за
На екрана се появява менюто „Music Settings“.
4 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона
, за да
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
5 Чрез бутоните
натиснете бутона
изберете желаната от вас настройка на еквалайзера, след което
, за да потвърдите избора си.
Избраната от вас настройка се прилага и на екрана се появява отново менюто с опции на „Music Settings“.
За по-подробна информация за всяка от опциите на еквалайзера вижте – страница 44
44
Setting the Music
Възстановяване на нормалното качеството на звука
Изберете „None“ в стъпка --, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Съвет
Можете да настроите качеството на звука и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION /
PWR OFF“ и изберете „Equalizer“ от менюто с опции.
Забележки
Ако при вашите персонални настройки, записани като „Custom 1“ и „Custom 2“ имате чувството, че силата на
звука се различава от тази на останалите настройки, може да се наложи да компенсирате тази разлика чрез ръчно
настройване.
Настройките на „Equalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
Списък на настройките на еквалайзера
Настройките на звука се появяват на екрана като буквите в скобите.
Настройка / икона
Описание
None / без настройка
Настройките на качеството на звука не са активирани.
(настройка по подразбиране)
Heavy /
хеви
Pop /
поп
Jazz /
джаз
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-мощен
звук.
Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за вокали.
Unique /
уникален
Custom 1 /
персонална 1
Custom 2 /
персонална 2
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-реалистичен звук.
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се
чуват по-лесно.
Персонализирани от потребителя настройки на звука, при които можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж -- страница 45 за
повече подробности.
45
Setting the Music
Персонализиране на настройките за качеството на звукаа
Можете да пренастроите стойностите на 5 диапазонни еквалайзера и да ги запишете като „Custom 1“ или
„Custom 2“.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME)
меню.
2 Чрез бутоните
да потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
да потвърдите избора си.
изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона
, за
, за
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
4 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
- изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона
, за да
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
5 Чрез бутоните
изберете от екранното меню бутона „Edit“, показан под персонализираните настройки „Custom 1“ или „Custom 2“, чиито стойности желаете да промените,
след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.
6 Чрез бутоните
изберете„CLEAR BASS“ или честотния диапазон, чиито настройки желаете да промените, след което чрез бутоните
изберете желаното от вас ниво.
Регулаторът на нивото на звука „CLEAR BASS“ може да бъде поставен на всяко едно от 4-те възможни нива, а
5-те честотните диапазона имат по 7 възможни позиции.
7 Чрез бутона
потвърдете избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
След като регулирате нивото на настройката, не забравяйте да натиснете бутона
, за да потвърдите избора си. Ако натиснете бутона BACK / HOME, преди да сте потвърдили, настройката ще бъде отменена.
Забележка
- Настройките „Custom 1“ и „Custom 2“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения и
слушанена FM радио.
46
Playing Videos
Възпроизвеждане на видео
Имате възможност да възпроизвеждате чрез плейъра си видео файловете, които се съдържат във “Video Library”.
бутон „BACK / HOME
Видео библиотека
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME)
меню.
2 Чрез бутоните
изберете
за да потвърдите избора си.
(Video Library), след което натиснете бутона
,
Появява се списъкът на видео файловете.
3 Чрез бутоните
което натиснете бутона
изберете видео файла, който желаете да възпроизведете, след
, за да потвърдите избора си.
Възпроизвеждането започва.
Съвети
- Когато „Display“ е настроен на „On“ (-- страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“
- Можете да възпроизведете видео файла, който е бил възпроизвеждан последно. Натиснете бутона OPTION /
PWR OFF от списъка с видео файловете и изберете “Most Recent Video” от менюто с опциите.
Можете да задавате миниатюрни изображения на видео файловете, когато ги прехвърлите на плейъра (-- страница
28).
Забележка
- В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла.
47
Playing Videos
Относно операциите за възпроизвеждане на видео
Към (икона)
Бутон с 5 функции
Намиране началото на следващия видео
файл
Натиснете бутона BACK/HOME, за да се върнете към видео списъка и след това да изберете следващия видое файл (--стр. 15).
Намиране началото на текущия видео файл
Натиснете бутона
.
Ускорено превъртане напред, докато възпроизвеждането е в режим пауза (--)*2
Натиснете бутона , докато възпроизвеждането на видео файла е
в режим пауза.
Натиснете бутона , докато възпроизвеждането на видео файла е
в режим пауза.
Натиснете и задръжте бутона , докато възпроизвеждането на
видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане назад, докато възпроизвеждането е в режим пауза (--)*2
Натиснете и задръжте бутона
видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане напред (
Натиснете и задръжте бутон , докато възпроизвеждате видое
файл. Осободете бутон , за да продължите нормално възпроизвеждане.
Плавно превъртане напред (
Плавно превъртане назад (
Ускорено превъртане назад (
)*1
)*1
)
)
, докато възпроизвеждането на
Натиснете и задръжте бутон , докато възпроизвеждате видое
файл. Осободете бутон , за да продължите нормално възпроизвеждане.За да прекратите действието на операцията, натиснете
бутоная
*1 Интервалът, използван при преместването напред или назад варира в зависимост от видео файла.
*2 Ускореното превъртане напред/назад варира в зависимост от дължината на видео файла.
48
Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане на видео
Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на видео една от
следните възможности „Vertical “ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ /
хоризонтална (лява).
бутон „BACK / HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
, за да
3 Чрез бутоните
изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
, за да
4 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
изберете “Video Orientation”, след което натиснете бутона
, за да
49
5 Чрез бутоните
изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона
, за
да потвърдите избора си.
„Vertical “ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 х 180 пиксела (настройка по подразбиране).
„Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 х
240 пиксела.
Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от зададената настройка във “Video Orientation”
(-- страница 18).
Вертикална
Източник 4:3
Източник 16:9
Хоризонтална
Източник 4:3
Източник 16:9
Съвети
Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“.
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете “Video Orientation” от менюто с опции.
Когато „Display“ е настроен на „On“ (-- страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“
Забележка
Ако настройката на функцията “Video Orientation” е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна), наименованието
на видео файла не се изписва на екрана.
50
Playing Videos
Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео
Докато видео файлът се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация,
като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времетраенето и т.н.
бутон „BACK / HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
4 Чрез бутоните
те избора си.
изберете „Display“, след което натиснете бутона
, за да
, за да
, за да потвърди-
5 Чрез бутоните
изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона
,
за да потвърдите избора си.
„On “ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.
„Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация на възпроизвеждания в момента видео файл и я
показва само когато задействате плейъра (настройка по подразбиране).
Съвет
Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“.
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.
Забележка
Ако настройката на функцията “Video Orientation” е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна), наименованието
на видео файла не се изписва на екрана.
51
Playing Videos
Настройване на функция увеличение
Тази функция ви дава възможност да направите увеличение в текущото видео.
бутон „BACK / HOME
Настройки
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
-, за да
3 Чрез бутоните
изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
, за да
4 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
, за да
изберете „Zoom Settings“, след което натиснете бутона
52
5 Чрез бутоните
изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона
,
за да потвърдите избора си.
„Auto“ / автоматично: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на
пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че дългата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а
в свободните части от екрана над и под изображението се появяват черни ленти (настройка по подразбиране).
„Full“ / пълно: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено),
то се възпроизвежда така, че късата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а лявата и
дясната част на изображението се изрязват.
„Off“ / изключено: Размерите на видео изображението не са увеличени / намалени и то се възпроизвежда с
оригиналната резолюция. Ако видео резолюцията е твърде голяма, лявата, дясната, горната и долната част от
изображението ще бъдат изрязани.
“Автоматично увеличение”
Източник 4:3
“Пълно увеличение”
Източник 4:3
Източник 16:9
Източник 16:9
Пунктираната линия представлява оригиналния размер на изображението.
“Изключено увеличение”
Източник 4:3
Източник 16:9
Съвет
Можете да промените настройките за увеличение на видео изображението от екранното меню „Now Playing“.
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Zoom Settings“ от менюто с опции.
53
Изтриване на видео файлове от Видео библиотеката
Когато изтривате видое файлове от “Video Library”, използвайте Media Managerза WALKMAN или Windows
Explorer.
За повече подробности относно употребата на Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл (Help).
54
Показване на менюто „Видео опции “
Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно
екранно меню-списък (включително меню с миниатюрни изображения), като списъка на видео изображенията или
екранното меню „Now Playing“ на текущото видео изображение. От менюто с видео опции вие имате достъп до
разнообразни видео настройки.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано менюто.
Опции, които се извеждат в меню–списък
Опции
Описание / страница за справка
“Now Playing”
Извежда екрана “Now Playing”
„Play from beginning“
Намира началото на видео изображението (-- страница 47).
„Detailed Information“
Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, резолюция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н.
„Most Recent Video“
Стартира възпроизвеждането на последното възпроизведено
видео изображение.
„Go to the song playback screen“
Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.
Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“
Опции
Описание / страница за справка
„Play from beginning“
Намира началото на видео изображението (-- страница 47).
„Zoom Settings“
Настройва функцията за увеличение (-- страница 51).
„Video Orientation“
Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на видео
изображение (-- страница 48).
„Display“
Извежда на екрана информация за видео изображението (страница
50).
„Detailed Information“
Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, резолюция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н.
„Brightness“
Настройва яркостта на екрана (-- страница 76).
“Clock Display”
Извежда часа (-- страница 78).
„Go to the song playback screen“
Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.
55
Възпроизвеждане на неподвижно изображение
Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на неподвижни изображения: възпроизвеждане само на
едно неподвижно изображение на екрана (single display) и възпроизвеждане на серия неподвижни изображения без
прекъсване (slide show play) (-- страница 60).
Библиотека с неподвижни изображения
- бутон „BACK / HOME“
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
изберете
(Photo Library), след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се списъкът с папки на неподвижните изображения.
3 Чрез бутоните
изберете папка, след което натиснете бутона
избора си.
Появява се списък с неподвижни изображения.
, за да
, за да потвърдите
4 Чрез бутоните
изберете неподвижното изображение, което желаете да възпроизведете,
след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Избраното неподвижно изображение се възпроизвежда.
Чрез бутоните
можете да преминете към предходното или следващото неподвижно изображение.
56
Съвети
Възпроизвеждането на песните продължава дори когато търсите неподвижни изображения в списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, в списъка на неподвижните изображения или е активирано екранното
меню „Now Playing“ на избраното неподвижно изображение.
Можете да възпроизвеждате всички неподвижни изображения от избрана папка без прекъсване (slide show play)
(страница 60).
Можете да подреждате прехвърлените на вашия плейър неподвижни изображения в папки. Изберете плейъра
(като [WALKMAN]) с помощта на Windows Explorer, изтеглете и пуснете с мишката нова папка като поддиректория на папката “PICTURES” или “PICTURE”. За подробности относно йерархията на данните вижте страница
29.
Забележки
В списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, могат да бъдат записани имената на не повече от
1000 папки, а в списъка на неподвижните изображения могат да бъдат записани имената на не повече от 10 000
неподвижни изображения.
Ако размерът на неподвижното изображение е твърде голям или данните за изображението са повредени, на
и неподвижното изображение не може да бъде възпроизведено.
екрана се появява символът
57
Playing Photos
Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения
Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения една от следните възможности „Vertical “ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или
„Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява).
бутон „BACK / HOME“
Библиотека с неподвижни изображения
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
(Settings), след което натиснете бутона
, за да
3 Чрез бутоните
изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
, за да
4 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
изберете „Photo Orientation“, след което натиснете бутона
, за да
58
Playing Photos
5 Чрез бутоните
изберете желаната настройка, след което натиснете бутона
, за да
потвърдите избора си.
„Vertical “ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 х 180 пиксела (настройка по подразбиране).
„Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 х
240 пиксела.
Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройката на функцията „Photo Orientation“
(-- страница 19).
“Вертикална”
“Хоризонтална”
Съвет
Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижното изображение от екранното
меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo Orientation“ от менюто с опции.
59
Playing Photos
Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения
Докато неподвижното изображение се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация като икона, показваща статута на възпроизвеждане и други.
бутон „BACK / HOME“
Библиотека с неподвижни изображения
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
твърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
, за да по-
3 Чрез бутоните
изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
4 Чрез бутоните
те избора си.
изберете „Display“, след което натиснете бутона
, за да
, за да потвърди-
5 Чрез бутоните
изберете желаната настройка, след което натиснете бутона
, за
да потвърдите избора си.
„On “ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на неподвижни изображения,
датата на създаване, статуса на възпроизвеждане, номер на неподвижното изображение и т.н.
„Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация за възпроизвежданото в момента неподвижно
изображения (настройка по подразбиране).
Съвет
Можете да настроите екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения от екранното меню „Now
Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.
Забележка
Ако настройката на функцията „Photo Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal
(left)“ / хоризонтална (лява) (-- страница 57), наименованието на възпроизвежданото в момента неподвижно изображение не се изписва на екрана, дори настройката на „Display“ да е „On“ / включена.
60
Playing Photos
Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения
Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване серия от неподвижни изображения, записани в
дадена папка на вашия плейър.
Библиотека с неподвижни изображения
бутон „BACK / HOME“
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
изберете
(Photo Library), след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се списък с папките, в които има неподвижни изображения.
, за да
3 Чрез бутоните
изберете папка с неподвижни изображения, които желаете да възпроизведете като непрекъсната серия, след което натиснете и задръжте бутона
.
Започва възпроизвеждате без прекъсване на всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.
Съвет
Можете да стартирате непрекъснатото възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения чрез една от
следните операции:
- Натиснете и задръжте бутона
, докато се намирате в меню-списък на неподвижни изображения.
- Натиснете бутона
в екранното меню „Now Playing“ на неподвижно изображение.
- Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато се намирате в меню-списък на папките с неподвижни изображения или в меню-списък на неподвижни изображения, след което изберете „Begin slide show“ от менюто с опции.
Забележка
Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плейър не се
изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана (-- страница 75).
61
Playing Photos
Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения
Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате неподвижни изображения без прекъсване.
бутон „BACK / HOME“
Библиотека с неподвижни изображения
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
4 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете „Slide show Repeat“, след което натиснете бутона
, за да
, за да
, за да
5 Чрез бутоните
изберете желаната настройка, след което натиснете бутона
, за
да потвърдите избора си.
„On “ / включена: Циклично възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.
„Off“ / изключена: Възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка
от първото до последното, след което възпроизвеждането спира (настройка по подразбиране).
Съвети
Можете да промените настройките на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения от
екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Repeat“ от
менюто с опции.
Забележка
Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плейър не се
изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана (-- страница 75).
62
Playing Photos
Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения
Можете да зададете интервала от време преди показване на следващото неподвижно изображение.
бутон „BACK / HOME“
Библиотека с неподвижни изображения
бутон с 5 функции
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
твърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
4 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
, за да по-
, за да
изберете „Slide Show Interval“, след което натиснете бутона
, за да
5 Чрез бутоните
изберете желаната настройка, след което натиснете бутона
, за
да потвърдите избора си.
Неподвижните изображения се сменят през избрания интервал „Short” (кратък), “Normal” (нормален) (настройка
по подразбиране) или “Long” (дълъг).
Съвет
Можете да промените интервала от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR
OFF“ и изберете „Slide Show Interval“ от менюто с опции.
Забележка
Показването на дадено изображение може да отнеме известно време, ако размерът му е голям.
63
Playing Photos
Изтриване на неподвижни изображения от Библиотеката за неподвижни изображения
Когато изтривате неподвижни изображения от “Photo Library”, използвайте Media Manager за
WALKMAN или Windows Explorer.
За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл на програмата.
Забележка
Media Manager за WALKMAN не може да изтрива неподвижни изображения, ако сте променили наименованията
им с помощта на Windows Explorer.
64
Playing Photos
Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“
Можете да извикате на екрана менюто „Опции неподвижни изображения“ чрез натискане на бутона „OPTION /
PWR OFF“ при активно екранно меню-списък (включително меню с миниатюрни изображения), като списъка на
папките с неподвижни изображения или екранното меню „Now Playing“ на текущото неподвижно изображение.
От менюто „Опции неподвижни изображения“ вие имате достъп до разнообразни настройки на неподвижните
изображения.
Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано.
Опции, които се съдържат в меню–списък
Опция
Описание / страница за справка
„Now Playing“
Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
Стартира възпроизвеждането на непрекъсната серия неподвижни
изображения (-- страница 60.
„Begin slide show“
Detailed Information
Извежда информация за файла - размер на файла, резолюция, наименование на файла и т.н.
„Most Recent Photo“
Стартира възпроизвеждането на неподвижното изображение, възпроизведено последно.
„Go to the song playback screen“
Появява се екранното меню „Now Playing“ на песента, възпроизведена
последна.
Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“
Опция
Описание / страница за справка
„Photo Orientation“
Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни
изображения (-- страница 57)
„Display“
Настройка за показване / скриване на информация за неподвижното
изображение (-- страница 59)
“Detailed Information”
Извежда информация за файла - размер на файла, резолюция, наименование на файла и т.н.
„Slide Show Repeat“
„Brightness“
Избира режима на възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни
изображения (-- страница 61).
Избира периода при възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (-- страница 62).
Настройва яркостта на екрана (-- страница 76).
“Clock Display”
Извежда часа (-- страница 78).
„Go to the song playback screen“
Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.
„Slide Show Interval“
65
Listening to FM Radio
Слушане на FM радио
Можете да слушате FM радио. Кабелът на слушалките служи като антена, така че свържете слушалките и издърпайте възможно най-много.
FM радио
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR OFF
5-знаков бутон
Превключване на FM радио
1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докатос е появи меню Home.
2 Натиснете бутон
да потвърдите.
Появява се екран FM радио.
, за да изберете
(FM радио), след това натиснете бутон
Честота
Предварително настроен номер
В зависимост от страната/региона, в
който сте закупили плейъра, екранът,
който се появява е различен.
, за
66
Listening to FM Radio
2
Предварителна автоматична настройка на станции (Auto Preset)
Можете да настроите предварително автоматично станции (до 30 станции) от вашия регион като изберете
“Auto Preset”. Когато използвате FM тунерза първи път, или когато се местите в нов район, препоръчваме Ви да
настроите предварително станциите като използвате “Auto Preset”.
1 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF по време на FM прием.
Появява се менюто с опции.
2 Натиснете бутон
, за да потвърдите.
3 Натиснете бутон
, за да изберете “Auto Preset” и след това натиснете бутон
, за да изберете “Yes” и бутон
, за да потвърдите избора си.
Приетите станции ще бъдат запаметени във възходящ ред на честотата.
“ Auto preset completed.” се появява, когато запаметяването приключи, след това вече можете да приемате предварително избраните станции.
Забележка
Извършването на “Auto Preset” ще изтрие вече запаметени станции.
За да спрете автоматичната настройка
Изберете “No” в стъпка 3 и натиснете бутон
, за да потвърдите.
За да блокирате прием на нежелани станции
Променете настройките за прием (стр. 70) на “Low”.
67
Listening to FM Radio
3 Избор на станции
За да
Направете следното
Изберете предишна честота
Натиснете бутон
.
Изберете следваща честота
Натиснете бутон
.
Изберете предишна станция*1
Натиснете и задръжте бутон
.
Изберете следваща станция*1
Натиснете и задръжте бутон
.
Изберете предишен предварително настроен
номер*2
Изберете следващ предварително настроен
номер*2
Натиснете бутон
.
Натиснете бутон
.
*1 Чрез натискане на бутон / по време на FM прием, намирате предишна (или следваща) излъчена станция.
Ако е възможно да бъде приета, излъчената станция се приема. Ако възпрепятстването е твърде силно (има
смущения), променете настройките за прием на “Low” (--стр. 70).
*2 Тези настройки се отменят ако не въведете предварително настроени станции. Настройте станциите като
използвате “Auto Preset” (-- стр. 66)
Съвет
Кабелът на слушалките служи като антена, така че свържете слушалките и издърпайте възможно най-много.
За да изключите нивото на звука на FM тунера за кратко
Когато натиснете бутон
извежда звуък от FM тунера.
, от FM тунера не се извежда звук. Когато натиснете бутон
, отново се
68
Listening to FM Radio
Ръчна настройка на излъчвани станции
Можете да настроите излъчвани станции, които “Auto Preset” да не засича (--стр. 66).
FM радио
Бутон OPTION/PWR OFF
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутон
, за да изберете желаната честота по време на FM прием.
2 Натиснете и задръжте бутон
.
Честотата, която сте избрали в стъпка 1 е предварително настроена и приписана на номер, който се появявва
под честотата.
Полезни съвети
Можете да настроите до 30 станции.
Ръчната FM настройка може да стои на FM радио екрана. Натиснете бутон OPTION/PWR OFF и изберете
“Save to Preset” от менюто с опции.
Забележки
Предварително избраните номера се запазват във възходящ ред на честотата.
Ако станцията, която желаете да запаметите е вече запаметена, на екрана ще се появи “Preset already exists” и
няма да можете да запазите за втори път.
69
Listening to FM Radio
Изтриване на излъчени станции
1 Изберете желания номер на честотата чрез бутон
.
2 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
Появява се меню с опции.
3 Натиснете бутон
, за да изберете “Delete from Preset” и след това натиснете бутон
, за да потвърдите избора си.
Когато предварително настроената станция е изтрита, се появява съобщение.
70
Listening to FM Radio
Настройка на прием (Scan Sensitivity)
Когато изберете станции чрез функция “Auto Preset” (--стр. 66) или бутон
, FM рисивърът може да приеме
много нежелани станции, тъй като чувствителността на прием е висока. В този случай. В този случай настройте приема на “Low”. “High” е настройката, която се задава по подразбиране.
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home.
2 Натиснете бутон
за да потвърдите избора си.
, за да изберете
(Настройки) и след това натиснете бутон
,
3 Натиснете бутон
, за да изберете “FM Radio Settings” и след това натиснете бутон
, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с опциите за “FM Radio Settings”.
4 Натиснете бутон
за да потвърдите избора си.
, за да изберете “Scan Sensitivity” и след това натиснете бутон
5 Натиснете бутон
твърдите избора си.
, за да изберете “Low” и след това натиснете бутон
За да настроите чувствителността на приема обратно към фабричните настройки
Изберете “High” в стъпка 5 и натиснете бутон
, за да потвърдите избора си.
, за да по-
,
71
Listening to FM Radio
Промяна на Monaural/Stereo (Mono/Auto)
Ако по време на FM прием се появи шум или друго съобщение, настройте рисивъра в позиция “Mono” за моно
прием. Ако настроите “Auto”, моно/стерео прием се избира автоматично, в зависимост от условията за прием.
“Auto” е фабрична настройка.
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home.
2 Натиснете бутон
за да потвърдите избора си.
, за да изберете
(Настройки) и след това натиснете бутон
3 Натиснете бутон
, за да изберете “FM Radio Settings” и след това натиснете бутон
, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с опциите за “FM Radio Settings”.
4 Натиснете бутон
потвърдите избора си.
, за да изберете “Mono/Auto” и след това натиснете бутон
5 Натиснете бутон
потвърдите избора си.
, за да изберете “Mono” и след това натиснете бутон
За да се върнете към автоматична настройка
Изберете “Auto” в стъпка 5 и натиснете бутон
, за да потвърдите избора си.
, за да
, за да
,
72
Listening to FM Radio
Извеждане на меню с опции на FM тунера
Можете да изведете меню с опции на FM тунера като натиснете бутон OPTION/PWR OFF, докато е изведен FM
радио екранът. От меню с опции на FM тунера са възможни настройки на различни настройки на FM тунера.
Опции
Описание/страница за справка
Save to Preset
Запаметява предварително настроени станции (--стр. 68).
Delete from Preset
Изтрива запаметени предварително настроени станции (--стр.
69)
Auto Preset
Автоматично настройва станции (--стр.66).
Scan Sensitivity
Регулира чувствителността на прием на тунера (--стр. 70)
Mono/Auto
Променя или моно или стерео (--стр. 71)
Clock Display
Извежда точно време.
Go to the song playback screen
Появява се “Now Playing” екран за последната възпроизведена
песен.
73
Common Settings
Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))
Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазите от увреждане или
смущения на слуха. С помощта на „AVLS“ (Automatic Volume Limiter System) (автоматична система за ограничаване
силата на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука.
Настройката по подразбиране на тази функция е „Off“ / изключена.
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
, за да
, за да
изберете „AVLS (Volume Limit)“, след което натиснете бутона
5 Чрез бутоните
изберете „On“ / включена, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Силата на звука ще бъде ограничена до настроеното от вас ниво.
, за да
, за да
За да изключите тази настройка
Изберете „Off“ / изключена в стъпка 5, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
74
Common Settings
Изключване на краткия звуков сигнал
Тази функция ви дава възможност да изключите краткия звуков сигнал на вашия плейър.
Настройката по подразбиране на тази функция е „On“ / включена.
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
, за да
3 Чрез бутоните
изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните
твърдите избора си.
изберете „Beep Settings“, след което натиснете бутона
5 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете „Off“ / изключена, след което натиснете бутона
За да включите тази настройка
Изберете „On“ / включена в стъпка 5, след което натиснете бутона
, за да
за да по-
, за да
, за да потвърдите избора си.
75
Common Settings
Задаване на скрийнсейвър
Можете да зададете скрийнсейвъра в положение “Clock” или “Blank” за случаите, когато 30 секунди не са изпълнени
никакви операции по време на възпроизвеждане на песен или FM прием.
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните
твърдите избора си.
изберете “Screensaver”, след което натиснете бутона
5 Чрез бутоните
изберете “Type”, след което натиснете бутона
избора си.
Появява се списъкът с вида на скрийнсейвърите.
, за да
, за да
, за да по-
, за да потвърдите
6 Чрез бутоните
изберете желания вид, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
След като потвърдите, екранът от стъпка 5 се появява отново.
“Clock”: Ако известно време не извършвате никакви операции, на екрана се появява часовник-скрийнсейвър (настройка по подразбиране).
“Blank”: Ако известно време не извършвате никакви операции, екранът се изключва.
“None”: Екранът не превключва на скрийнсейвър.
76
Common Settings
Настройване яркостта на екрана (Brightness)
Тази функция ви дава възможност да изберете яркостта на екрана от пет възможни нива.
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
, за да
3 Чрез бутоните
изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните
изберете „Brightness“, след което натиснете бутона
дите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на яркостта.
, за да
, за да потвър-
5 Чрез бутоните
изберете желаното от вас ниво на яркостта, след което натиснете
бутона
, за да потвърдите избора си.
“3” е настройката по подразбиране.
След като настроите нивото на яркостта, не забравяйте да натиснете бутона
, за да потвърдите избора
си. Ако натиснете бутона „BACK / HOME“, преди да потвърдите, настройката ще бъде отменена.
Съвети
Можете да промените настройките на яркостта на екрана, докато възпроизвеждате видео или неподвижно
изображение. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Brightness “ от менюто с опции.
Ако настроите яркостта на екрана на по-ниско ниво, зарядът на батерията ще издържи по-дълго (страница 87).
77
Common Settings
Настройване на текущото време (Set Date–Time)
Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плейър ръчно.
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните
изберете „Set Date–Time “ , след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на текущите дата и час.
5 Чрез бутоните
изберете година, натиснете бутона
след което натиснете бутона, за да потвърдите избора си.
, за да потвърдите избора си.
, за да
, за да
, за да увеличите/ намалите числото,
6 По същия начин като в стъпка 5 нагласете стойностите за месеца, деня, часа и минутата.
7 Натиснете бутон
, за да
78
Common Settings
За да изведете на екрана текущото време
Изберете –(Clock Display) в Home меню.
Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ в екранното меню „Now Playing“ и изберете „Clock Display“ от
менюто с опции.
Съвет
Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година /
месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).
За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ (-- страница 79) или „Настройване формата на
часа“ (-- страница 80).
Забележки
Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго време не е бил използван),
настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
Часовникът може да избърза или да закъснее с до 60 секунди на месец. В този случай го настройте отново.
79
Common Settings
Настройване формата на датата
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата (-- страница 77) от следните възможности: „YYYY/
MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година).
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
твърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
, за да по-
3 Чрез бутоните
изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните
изберете „Date Display Format“ , след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на формата на дата.
, за да
, за да
5 Чрез бутоните
изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности:
„YYYY/MM/DD“: датата се изписва във формата година / месец / ден.
„MM/DD/YYYY“: датата се изписва във формата месец / ден / година.
„DD/MM/YYYY“: датата се изписва във формата ден / месец / година.
80
Common Settings
Настройване формата на часа
Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата за извеждане на текущото време
(-- страница 77): „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
, за да
3 Чрез бутоните
изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните
изберете „Time Display Format“ , след което натиснете бутона
да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на формата.
, за да
за
5 Чрез бутоните
изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
„12-hour“: Показва текущото време в 12-часов формат.
„24-hour“: Показва текущото време в 24-часов формат.
81
Common Settings
Показване информация за плейъра (Unit Information)
Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плейър, например име на модела,
версия на операционна система, и т.н. .
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
, за да
3 Чрез бутоните
изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
, за да
4 Чрез бутоните
изберете „Unit Information“ , след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се списък с наличните информационни опции.
, за да
Налични информационни опции
Опции
Описание
„Model“ / модел:
„Firmware“ / операционна
система:
„Total Songs“ / общо песни:
Извиква на екрана информация за модела на плейъра.
„Total videos“ / общо видео
изображения:
„Total photos“ / общо неподвижни изображения:
Извиква на екрана информация за операционната система на плейъра.
Извиква на екрана информация за общия брой на песните, записани на плейъра.
Извиква на екрана информация за общия брой видео изображения, записани на
плейъра.
Извиква на екрана информация за общия брой неподвижни изображения,
записани на плейъра.
„WM-PORT“ / WM-порт:
Извиква на екрана информация за версията на WM-PORT.
82
Common Settings
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)
Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на плейъра. Възстановяването на
фабричните настройки не унищожава данните, прехвърлени на вашия плейър.
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
Забележки
Тази функция е достъпна само в режим пауза.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ в режим пауза, докато на екрана се появи основното
(HOME) меню.
2 Чрез бутоните
твърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
4 Чрез бутоните
изберете „Reset all Settings“ , след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се екранът за потвърждение на връщането към фабричните настройки.
, за да по-
, за да
, за да
5 Чрез бутоните
изберете „Yes“ , след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора
си.
Появява се надписа „Restored factory settings“/ фабричните настройки възстановени.
За да отмените тази операция
Изберете „No“ / отмяна в стъпка 5 , след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си. Можете
да отмените операцията и като натиснете бутона „BACK / HOME“ в стъпка 5. Процедурата по възстановяване
на фабричните настройки е отменена и на екрана се появява менюто с опции за общи настройки.
83
Common Settings
Форматиране на паметта (Format)
Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плейър, например име на модела,
версия на операционна система, и т.н. .
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
Забележки
Тази функция е достъпна само в режим пауза.
Тази функция не е достъпна, когато Bluetooth функцията е включена.
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ в режим пауза, докато на екрана се появи основното
(HOME) меню.
2 Чрез бутоните
твърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона
потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
, за да по-
, за да
4 Чрез бутоните
изберете „Format“ , след което натиснете бутона
, за да потвърдите
избора си.
Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички данни, включително песните ще
бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
изберете „Yes“ , след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора
5 Чрез бутоните
си.
Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
6 Чрез бутоните
изберете „Yes“ , след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора
си.
Докато форматирате вградената флаш памет на плейъра, на екрана се появява анимация.
Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа „Memory formatted“/ паметта форматирана.
84
Common Settings
За да отмените тази операция
Изберете „No“ / не в стъпка 5 или 6, след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
Забележка
-- Не използвайте „Windows Explorer“ или друг софтуер за форматиране на вградената флаш памет на плейъра.
-- Вместо
(Clock Display) на екрана се появява индикация
ако плейърът има достъп до съответни онлайн услуги (възможни само в САЩ). За да възстановите (Clock Display), форматирайте паметта на плейъра (стр. 83).
85
Common Settings
Избор на работен език
Тази функция ви дава възможност да изберете един от въведените във вашия плейър езици за работен. На този
език ще бъдат изписвани съобщенията и менютата на вашия плейър.
Бутон BACK/HOME
Настройки
5-знаков бутон
1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.
2 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете
(Settings), след което натиснете бутона
3 Чрез бутоните
потвърдите избора си.
изберете „Language Settings“, след което натиснете бутона
, за да
, за да
4 Чрез бутоните
изберете желания от вас работен език ( страница 86), след което натиснете бутона
, за да потвърдите избора си.
86
Common Settings
Настройки на работния език
Настройка
Описание
Deutsch
English
Съобщенията и менютата ще се изписват на немски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на английски език. (настройка по
подразбиране)
Espanol
Съобщенията и менютата ще се изписват на испански език.
Francais
Съобщенията и менютата ще се изписват на френски език.
Italiano
Съобщенията и менютата ще се изписват на италиански език.
Portugues
Съобщенията и менютата ще се изписват на португалски език.
Русский
Съобщенията и менютата ще се изписват на руски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на корейски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на опростен китайски език.
Съобщенията и менютата ще се изписват на традиционен китайски език.
87
Useful Facts
88
Useful Facts
Какво означава Формат и „Bit Rate“?
Какво е аудио формат?
Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни
от Интернет или от аудио CD на компютър и ги запазвате като аудио файлове.
Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др.
“MP3“: „MP3“ (“MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната
група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standartization).
“MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.
“WMA“: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft
Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък
размер на файла.
“ACC“: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standartization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество
на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.
Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия. Можете да слушате звук със същото
качество като CD музика, ако записвате в този формат.
Какво е битрейт?
Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио
сигнала.
Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?
По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава
възможност да качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.
Забележка
Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука
му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на записа от компютъра на плейъра.
89
Useful Facts
Какво е видео формат?
Видео формат е методът, използван при импортиране на видео и аудио информация на компютър и съхраняването й като видео файл.
Стандартните формати включват „MPEG- 4“, „AVC“ и др.
“MPEG- 4“: „MPEG- 4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“) е технология за компресия, създадена
от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standartization). Този формат за компресиране
се използва за видео и аудио информация.
“AVC“: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) ) е технология за компресия, създадена от работната група
„MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standartization). Този формат позволява записа на по-ярки изображения при по-ниски стойности на битрейт. Форматът „AVC“ включва четири профила и един от тях е „AVC
Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандарта „MPEG- 4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е
стандартизиран като „MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено е известен като „H.264/MPEG-4 AVC“
или“H.264/AVC“.
WMV: WMV (Windows Media Video) e format за видео компресия разработен от Microsoft Corporation. Той се основава на MPEG-4, но постига по-висока компресия и поддържа контрол на авторски права посрдством DRM.
Какво е формат на неподвижно изображение?
Формат на неподвижно изображение е методът, използван за импортиране на неподвижни изображения на компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и др.
“JPEG“: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint
Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“ може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до
1/100 от размера на стандартните файлове с неподвижни изображения.
Подробна информация за форматите и стойностите на битрейта, поддържани от този
плейър
Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с този плейър, можете да намерите на -- страница 118.
90
Useful Facts
Съхранение на файлове с данни
Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е
свързан към компютър, вградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer като [WALKMAN].
Забележки
Докато работите с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да осъществите достъп до вградената флаш памет на вашия плейър.
Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведен надписа “Do not disconnect” (Не изключвайте)
при прехвърляне на данни между компютъра и плейъра. Прехвърляните данни може да се повредят.
Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на вашия плейър. Когато искате да
форматирате вградената флаш памет, форматирайте я директно от плейъра ( -- страница 83).
Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”.
91
Useful Facts
Осъвременяване на софтуера на плейъра
Можете да осъвремените софтуера на плейъра, което Ви позволява да добавяте нови опции към плейъра като
инсталирате най-новия софтуер. За подробности относно най-новата софтуерна информация и това как да
инсталирате най-новия софтуер, вижте следните уеб страници.
За клиенти в САЩ: http://www.sony.com/walkmansipport
За клиенти в Канада: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа://www.support.sony-europe.com /DNA
За клиенти в Южна Америка://www.sony-latin.com/index.crp
За клиенти в други страни/региони://www.sony-asiz.com/support
За клиенти, които са поръчали презокенски модели://www.sonyco.jp/overseas/support/
1 Свалете от уебстраницата и осъвременете своя софтуер.
2 Свържете плейъра към компютъра си и след това започнете осъвременяване на програмата.
3 Следвайте инструкциите на екрана,з а да осъвремените софтуера.
Осъвременяване на софтуера е извършено.
92
Troubleshooting
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.
1 Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте
изредените начини за отстраняване на проблема.
2 Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET“ с карфица и др.
Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане,
записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтрити при нулирането.
4 Проверете за информация относно проблема в помощния файл на всяка от използваните
програми.
5 Потърсете информация относно проблема в някои от интернет страниците за поддръжка:
За клиенти в САЩ посетете:
http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете:
http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете:
http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете:
http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти, закупили устройството в чужбина посетете: http://www.sony.co.jp/overseas/support
6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.
93
Troubleshooting
Операции
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Няма звук.
Нивото на звука е на нула.
Увеличете силата на звука (-- страница 11).
Куплунгът на слушалките не е правилно поставен.
Поставете правилно куплунга на слушалките в жака
(-- страница 11).
Куплунгът на слушалките е замърсен.
Почистете го със сухо и меко парче плат.
На плейъра няма съхранени аудио и видео данни.
Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да
осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра.
Не се възпроизвеждат песни, видео и неподвижни изображения.
Батерията е изтощена.
Заредете батерията докрай (-- страница 23).
Ако плейърът не реагира дори след зареждането на
батерията, натиснете бутона RESET, за да нулирате плейъра (-страница 92).
На плейъра няма съхранени аудио и видео данни.
Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да
осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра.
Опитвате се да възпроизведете видео изображения, конвертирани във формат, който не се поддържа от вашия плейър. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (-- страница 118).
Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (-- страница 118).
Някои неподвижни изображения може и да не се
възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им
формат (-- страница 118).
Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл
поради условията на абонамента и др.
Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат
да бъдат възпроизведени. Подновете периода, като използвате
софтуера, с който прехвърляте данни.
94
Troubleshooting
Операции (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Данните, прехвърлени на плейъра, не са
показани в съответния списък.
Достигнат е максималният брой на файловете, които могат да
бъдат изведени в списъка. Максималният брой на файловете е 8000
за видео и неподвижни изображения. Освен това максималният
брой папки е 1000 папки за неподвижни изображения в списъка с
папки за неподвижни изображения.
Изтрийте ненужните данни.
Наличният капацитет е недостатъчен.
Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плейъра.
След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer
йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на
плейъра (-- страница 27).
Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат”
от раздел “Спецификации” (-- страница 118).
Когато изберете “All Songs” или “Album”, се Аудио файловете не са поставени в поддиректории на папката
извеждат всички песни, но когато изберете “MUSIC”.
“Folder”, някои песни не се появяват.
Поставете ги в папки (поддиректории) на папка
“MUSIC” чрез изтегляне и пускане с мишката.
Песните се възпроизвеждат само в опреде- Плейърът възпроизвежда песни само от списъците, от които
лен обхват на възпроизвеждане, например започва възпроизвеждането (списък с албуми, списък с изпълнители
само песните от даден албум.
и т.н.)
Не можете да изтриете данни от плейъра
Не можете да изтривате песни и неподвижни изображения от
плейъра.
Изтрийте ги с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на данни или с „Windows Explorer“.
95
Troubleshooting
Операции (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Генерира се шум.
В близост до плейъра се използва устройство, което излъчва радио
сигнали, например мобилен телефон.
Когато използвате устройство, което излъчва радио
сигнали, например мобилен телефон, дръжте го далеч от плейъра.
Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск
или др., са били повредени.
Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете
отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър,
е препоръчително да прекратите работата на всички останали
програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат”
от раздел “Спецификации” (-- страница 118).
Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на
приложената програма “MP3 Conversion Tool”.
Някои песни може да не се възпроизведат, в зависимост от определени файлови спецификации.
Бутоните не работят.
Ключът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“.
Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (-- страница 12).
Плейърът се е навлажнил от кондензирала влага.
Изчакайте няколко часа, докато плейърът изсъхне.
Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
Презаредете батерията, като свържете плейъра към
включен компютър (-- страница 23).
Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на
плейъра (-- страница 92).
Не можете да работите с плейъра, докато е изведен надпис
“Connecting”.
Прекратете USB връзката и тогава започнете работа с плейъра.
Възпроизвеждането не може да бъде прекратено.
При този плейър няма разлика между временното и окончателно
прекратяване на възпроизвеждането. Когато натиснете бутона --,
на екрана се появява индикатор -- и възпроизвеждането се прекратява временно / окончателно.
96
Troubleshooting
Операции (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Плейърът не работи.
Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен
Презаредете батерията, като свържете плейъра към
включен компютър (-- страница 23).
Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на
плейъра (-- страница 92).
Не можете да намерите данните, прехвър- Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта
лени на плейъра.
на “Windows Explorer“.
Когато искате да форматирате вградената флаш
памет на вашия плейър, форматирайте я директно от плейъра (
-- страница 83).
Приложеният USB кабел е бил изключен от плейъра, докато прехвърлянето на данни не е било завършено.
Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на
компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на
плейъра (-- страница 83).
След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer
йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на
плейъра (-- страница 27).
Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат”
от раздел “Спецификации” (-- страница 118).
Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (-- страница 118).
Някои неподвижни изображения може и да не се
възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им
формат (-- страница 118).
Силата на звука не се увеличава.
Включена е функцията „AVLS (Volume Limit)”.
Изключете функцията „AVLS (Volume Limit)” (-- страница 73).
Не се чува звук от десния канал на слушалките или десният канал се чува от двете
слушалки.
Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака.
Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в
жака, звукът няма да се възпроизвежда правилно. Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато чуете изщракване
(-- страница 11).
Възпроизвеждането внезапно се прекратява
Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
Презаредете батерията, като свържете плейъра към
включен компютър (-- страница 23).
Била е възпроизвеждана песен или видео изображение, които не
могат да бъдат възпроизведени.
Възпроизведете друга песен или видео изображение.
97
Troubleshooting
Операции (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Не се извеждат миниатюрни изображения
Песните нямат информация за обложка, чийто файлов формат да
се поддържа от плейъра. Миниатюрните изображения се извеждат
само когато песните имат информация за обложка, чийто файлов
формат се поддържа от плейъра.
Прехвърлете файловете отново с помощта на приложения “Windows Media Player” или друг софтуер с възможност за
прехвърляне на данни.
Името на миниатюрното изображение не съвпада с неговия видео
файл, или видео файлът не се намира на правилното място.
Поставете JPEG файл със същото име като на видео
файла в поддиректория на папка “VIDEO”.
Ако неподвижните изображения нямат миниатюрни изображения,
съвместими с файловия формат Exif, миниатюрните изображения
не могат да бъдат изведени.
Прехвърлете отново неподвижните изображения с
помощта на приложения “Media
Manager” за WALKMAN.
Обложките не се извеждат
Информацията за обложките не е включена към данните.
Обложката се появява само ако информацията за нея
е включена към данните. Можете да влагате обложки с помощта на
приложения “Windows Media Player 11” или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни и влагане на обложки. За подробности
относно работата със софтуера се обърнете към помощния му
файл или към производителя му.
-- Някои обложки не се извеждат, в зависимост от файловия им
формат.
Плейърът не може да форматира.
Захранването на плейъра неволно е било
изключено и пак включено.
Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
Презаредете батерията, като свържете плейъра към
включен компютър (-- страница 23).
Ако възникне неизправност, плейърът автоматично се изключва и
след това отново се включва.
Плейърът не работи както трябва.
Компютърът е бил стартиран или рестартиран, докато плейърът е бил включен към него.
Нулирайте плейъра, като натиснете бутона му
“RESET”. Разкачвайте плейъра, когато стартирате или рестартирате компютъра.
98
Troubleshooting
Екран
Симптом
В Home меню вместо
появява индикация
.
Причина / Начин на отстраняване
(Clock Display) се
Иконката е променена тъй като плейърът има достъп до онлайн
услуга (възможна само в САЩ).
За да възстановите
(Clock Display) форматирайте плейъра (--стр. 83).
Вместо наименованието се появява симво- Наименованието съдържа символ, който не може да бъде възпроизлът „--“.
веден от плейъра.
Използвайте софтуера, с който прехвърляте данни
или “Windows Explorer”, за да замените чуждите символи в наименованието.
Вместо името на албума, изпълнителя и
т.н. се извежда “Unknown”.
В данните не е вложена съответната информация, като името на
албума, изпълнителя и т.н.
Извеждат се непознати символи.
Избран е неправилният език.
Коригирайте настройката “Language Settings” (-- страница 85) и отново прехвърлете данните на плейъра.
Екранът потъмнява, докато се възпроизвежда неподвижно изображение.
За период от време 30 секунди (-- страница 75), не са били използвани командни бутони.
Натиснете произволен бутон.
Екранът се изключва.
За период от време по-дълъг от 3 минути, не са били използвани
командни бутони, докато плейърът е бил в режим пауза.
Натиснете произволен бутон.
За определен период от време, настроен в “Screensaver Timing”,
не са били използвани командни бутони и функцията „Screensaver“ е
била настроена на “Blank” (-- стр. 75)
Натиснете произволен бутон.
Задайте за „Screensaver“ настройка, различна от
“Blank”.
На екрана се появява съобщение.
Вижте глава „Съобщения за грешки“ (-- страница 104).
99
Troubleshooting
Захранване
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Животът на батерията е по-къс от
обичайното.
Работната температура е под 5 °C.
Това се дължи на характеристиките на батерията и
не е неизправност.
Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай.
Оставете я да се зарежда, докато не се появи индикация
.
Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да удължите времето на възпроизвеждане, гарантирано
от батерията (-- страница 87).
Не сте използвали плейъра за дълъг период от време.
- Ефективността на батерията ще се подобри, ако я
разредите и заредите няколко пъти.
Когато животът на батерията спадне наполовина от обичайния, дори и след като сте я заредили докрай, трябва да подмените
батерията.
Обърнете се към най-близкия дилър на Sony.
Възпроизвежда се съдържание, защитено със сигнал за авторско
право.
Когато се възпроизвежда съдържание, защитено със
сигнал за авторско право, животът на батерията може да се съкрати.
Плейърът не зарежда батерията
USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра.
Разкачете и отново свържете USB кабела.
Използвайте само приложения в комплекта USB
кабел.
- Батерията се зарежда при температура извън работния й диапазон от 5 до 35 °C.
Зареждайте батерията само при температури в
работния й диапазон от 5 до 35 °C.
Компютърът не е включен.
Включете компютъра.
Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или „Hibernation“.
Изведете компютъра от режим „Sleep“ или
„Hibernation“.
Плейърът се изключва автоматично.
Плейърът се самоизключва автоматично, за да избегне ненужно
изразходване на батерията.
Натиснете произволен бутон, за да включите отново плейъра.
Зареждането на батерията протича
твърде бързо.
Ако преди да започнете зареждането, батерията е била почти
напълно заредена, необходимото за пълното й зареждане време е
много кратко.
100
Troubleshooting
Връзка с компютър
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
“MP3 Conversion Tool” или “Media Manager”
Операционната среда на компютъра ви се е променила, вероятно
за WALKMAN не се стартират.
заради обновление на операционната система “Windows”.
Когато свържете плейъра към компютъра
с приложения USB кабел, на дисплея не се
появява “Connecting”.
USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
Изключете го и го включете отново в порта.
Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
Използвате USB хъб.
Свързването на плейъра посредством USB хъб може да
не се осъществи.
Свържете USB кабела директно към компютъра.
На компютъра работи друга програма, различна от използваната
за прехвърлянето на данни.
Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и
отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB
кабела, рестартирайте компютъра и свържете USB кабела отново.
“Connecting” може да не се появи на плейъра, в зависимост от
софтуерната среда на вашия компютър.
Стартирайте “Windows Media Player” или “Windows
Explorer”.
Плейърът не се разпознава от компютъра,
когато го свържете към него.
USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
Изключете го и го включете отново.
Използвате USB хъб.
Свързването на плейъра посредством USB хъб може да
не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра.
USB портът на компютъра може да е повреден. Свържете плейъра към друг USB порт.
101
Troubleshooting
Връзка с компютър (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да бъдат прехвърлени
от компютъра на плейъра.
Прехвърлянето може да е било прекратено заради смущения като
статично електричество и др. Това се прави с цел да се предпазят
данните от повреда.
- Изключете плейъра и го включете отново.
Ако прехвърляте файлове чрез изтегляне и пускане с мишката на
компютри, на които няма инсталиран “Windows Media Player 11”,
може да има някои ограничени файлове (AAC,
видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката.
Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM, а после отново прехвърлете файловете чрез
изтегляне и пускане с мишката. Преди да инсталирате приложения
“Windows Media Player 11” на компютъра, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с “Windows Media
Player 11”. За подробности относно работата с “Windows Media
Player” и поддръжка за него, посетете следния уебсайт:
http://support.microsoft.com/
USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
Изключете го и го включете отново.
На вградената флаш-памет на плейъра няма достатъчно свободно
място.
Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.
Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой
възпроизвеждания не могат да бъдат прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право. За подробности относно настройките на всеки аудио файл се обърнете
към дистрибутора.
На плейъра има повредени файлове.
Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на
компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на
плейъра (-- страница 83).
102
Troubleshooting
Връзка с компютър (продължение)
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да бъдат прехвърлени
от компютъра на плейъра (продължение).
Информацията може да е повредена.
Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете
отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър,
е препоръчително да прекратите работата на всички останали
програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
Ограничението за прехвърляне на файлове и папки е било надхвърлено.
Изтрийте ненужните данни.
Опитвате се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или .m4v файлове на
компютър, на който вече е инсталиран “Windows Media Player 10”.
Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM.
Ако прехвърляте данни с подходящ софтуер за прехвърляне, но
то не се осъществява, обърнете се към производителя.
На плейъра се прехвърля съвсем малко количество данни.
Функциите на плейъра стават нестабилни,
когато е свързан към компютър.
На вградената флаш-памет няма достатъчно свободно място.
Прехвърлете ненужната информация обратно на
компютъра, за да увеличите свободното място.
На плейъра са запазени данни, които не могат да бъдат възпроизведени от него.
Ако на плейъра са запазени данни, различни от песни,
видео файлове или неподвижни изображения, ще можете да прехвърлите по-малко данни. Прехвърлете информацията, която плейърът
не може да възпроизведе, обратно на компютъра, за да увеличите
свободното място.
Използвате USB хъб или USB удължител.
Свързването на плейъра посредством USB хъб или
удължител може да не се осъществи. Свържете приложения USB
кабел директно към компютъра.
Не можете да изтривате или да преименувате папките “MUSIC”,
Не можете да изтривате или да преимену“MP_ROOT”.
вате папките.
103
Troubleshooting
FM тунер
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
Не можете да чуете добре радио излъчването
Приеманата честота не е напълно настроена.
Изберете честотата ръчно, за да повишите приема чрез
бутон
(стр. 68)
Приемът е слаб или качеството на звука
е лошо
Радиосигналът е слаб.
Слушайте FM излючване в близост до прозорец, тъй
като сигналът може да е слаб във вътрешността на сгради или
превозни средства.
Кабелът на слушалките е изтеглен напълно.
Кабелът на слушалките действа като антена. Изтеглете я, колкото можете повече.
FM излъчването е повлияно от външна
намеса
В близост до плейъра е използвано устройство, излъчващо радио
вълни като например мобилен телефон.
Когато използвате мобилни телефони, мля не го
правете в близост до плейъра.
Други
Симптом
Причина / Начин на отстраняване
При работа с плейъра не се чува кратък
звуков сигнал.
Настройката “Beep Settings” е зададена в положение „Off“.
Задайте я в положение „On“ (-- страница 74).
Звуковият сигнал не се чува, когато плейърът е свързан към
поставката (не е включена в комплекта) или друго устройство.
Звуковият сигнал не се чува, когато Bluetooth функцията е включена.
Плейърът загрява.
Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията и веднага
след зареждането. Той може да загрее и при прехвърляне на голям
брой записи. Това поведение е нормално и не е повод за притеснения.
Оставете го за известно време настрани без да работите с него, за
да му позволите да изстине.
Датата и часът са били нулирани.
- Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, данните за датата и часа може да се нулират. Това не е
неизправност. Заредете батерията, докато на екрана се появи
индикаторът
, след което настройте отново датата и часа
(-- страница 77).
104
Troubleshooting
Съобщения за грешки
Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани по-долу.
Съобщение
Значение
Действие
All group numbers have been used.
(Всички групи са запълнени.)
Общият брой на файловете в
списъците (с изключение на списъка
на песните) е надхвърлил ограничението (8 192 файла).
Общият брой на файловете,
регистрирани в плейлистите, е
достигнал 65 535.
Песните, надхвърлящи ограничението, се записват в „Others“.
Ако никъде не можете да намерите
желаната песен, потърсете я в
„Others“.
Ако не желаете песните, надхвърлящи ограничението, да се записват
в “Others“ е необходимо да изтриете
ненужните песни от плейъра с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на песните или
“Windows Explorer”.
Ако общият брой на плейлистите, регистрирани в плейъра, надхвърли 65 535, плейлистите, надхвърлящи
този номер, няма да бъдат изведени.
Намалете броя на плейлистите
(изтрийте някои от тях) с помощта
на софтуера, който използвате за
прехвърляне на плейлистите.
Cannot play; file format is not
supported. (Възпроизвеждането
невъзможно; форматът на файла не
се поддържа от плейъра)
Опитвате се да възпроизведете
файл, който не може да бъде възпроизведен на вашия плейър.
Не можете да възпроизведете песен,
чийто формат не се поддържа от
вашия плейър (-- страница 118).
Cannot play; the license is expired.
(Възпроизвеждането невъзможно;
лицензът е изтекъл.)
Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл.
Обновете лицензионната информация
на песните с помощта на софтуера,
който използвате за прехвърляне на
данни.
105
Troubleshooting
Съобщение
Значение
Действие
Do not disconnect (Не изключвайте)
Плейърът е свързан към компютър
или друго външно устройство за
трансфер на данни.
Това не е съобщение за грешка. Не
изключвайте USB кабела докато не
приключи трансфера.
Обновяването на операционната
система не е било осъществено.
Опитайте отново, следвайки
инструкциите, показани на екрана на
компютъра.
LOW BATTERY. Please Charge. (Зарядът на батерията намалява. Моля,
презаредете.)
Зарядът на батерията намалява.
Презаредете батерията (-- страница
23).
Not enough free space in memory.
Delete files to ensure free space. (В паметта няма достатъчно свободно
място. Изтрийте файлове, за да
освободите място.)
Капацитетът на плейъра е почти
запълнен.
Свържете плейъра към компютъра
посредством приложения USB кабел
и изтрийте ненужните данни от
плейъра ” с помощта на “Windows
Explorer” или друг софтуер за прехвърляне на данни.
On hold… Cancel HOLD function
to activate controls. (Задържане...
Отменете функция HOLD, за да
възстановите управлението на
плейъра)
Не можете да работите с плейъра,
тъй като ключът „HOLD“ е
поставен в позиция “HOLD“
Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (-- страница 12).
Preset already exists (Съществуват
предварителни настройки)
Опитвате се да зададете честота,
която вече е зададена.
Задайте друга честота.
The device’s memory was not
formatted correctly. Please re-format
using Settings menu. (Паметта на
устройството не е правилно форматирана. Моля, форматирайте я
отново от меню “Settings”.)
Вградената флаш-памет не е била
форматирана правилно.
Вградената флаш-памет е била
форматирана на компютър.
Изберете Select “Settings”- “Common
Settings”- “Format”, за да форматирате
отново вградената флаш памет (-страница 83).
Firmware update failed. (Обновяването на операционната система е
неуспешно.)
106
Additional Information
Допълнителна информация
Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася само за версията на модела,
произвеждана за разпространение в САЩ. Устройства от други версии може да не отговарят на техническите
изисквания на Федералната комисия по съобщенията.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за дигитален прибор Клас B в съответствие с
параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията.
Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани радиосмущения в битовата
техника. Този прибор генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталиран и използван съгласно настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникациите. Въпреки
това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в отделни приемници. Ако този прибор причинява
нежелани смущения в радио или телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване
на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите смущения, предприемайки една или
повече от следните мерки:
- да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
- да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
- да включи прибора в контактна розетка от верига, различна от тази в която е включен приемника.
- да се консултира с продавача или да се обърне за помощ към опитен радио или телевизионен специалист.
Предупреждаваме ви, че всякакви промени и модификации, които не са изрично споменати в това упътване, може
да ви лишат от правото да използвате този прибор!
Ако имате въпроси относно този продукт:
Посетете: www.sony.com/walkmansupport
За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866-456-SONY (7669)
Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913
Декларация за съответствие
Фирма производител: SONY
Модел N: NWZ-A826/A828/A829
Отговорна компания: Sony Electronics Inc.
Адрес:16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA
Телефон: 858 942 2230
Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията
трябва да отговаря на следните две условия:
1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и 2) този прибор трябва да приема всички
засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.
107
Additional Information
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз
и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че този продукт не се третира като
домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие
ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на
отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.
Приложени аксесоари: Слушалки
Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че продуктът не трябва да се
третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да
бъдат причинени при неправилното им изхвърляне. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството,
то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите
ще бъдат изхвърлени правилно, предайте продукта след като не го употребявате повече на пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното изваждане на батериите
от продукта. Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт или батериите, с които работи, моля, свържете се с местната служба
по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.
108
Additional Information
109
Additional Information
Безопасност
Внимавайте да не дадете на късо терминалите на плейъра с други метални предмети.
Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незащитени ръце, ако има изтичане на електролит. Тъй
като част от електролита може да остане в плейъра, ако установите такова изтичане, обърнете се към найблизкия сервиз на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не ги разтърквайте с ръце - това може да
доведе до сериозно увреждане на зрението. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите ви, измийте се незабавно. В противен
случай рискувате да получите изгаряния или наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия могат да предизвикат пожар или
късо съединение.
Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, разкачете USB кабела от плейъра и се обърнете към найблизкия доставчик или сервизен център на Sony.
Не хвърляйте плейъра в огън.
Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов
удар. За подмяна на акумулаторната батерия, сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.
110
Additional Information
Инсталация
Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен натиск. Това може да доведе до
неизправност или повреда на плейъра.
Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина, висока температура, влага или вибрации.
Това може да доведе до промени в цвета, механични деформации или повреда на плейъра.
Никога не оставяйте плейъра под действието на високи температури, като например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
Никога не оставяйте плейъра на особено запрашени места.
Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете деформация на корпуса или повреда.
- Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си джоб.
- Ако съхранявате плейъра с увит около него кабел за слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той не е
подложен на силен натиск.
- Слушалките могат да се разпаднат след по-дълга употреба.
Никога не допускайте плейъра да попадне във вода. Плейърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки,
описани по-долу, за да избегнете повреда.
- Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в съд, пълен с вода.
- Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо време, например при дъжд или снеговалеж.
- Не навлажнявайте плейъра.
Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите във влажни дрехи, плейърът може да се навлажни и това да
доведе до неизправност или повреда.
Когато изключвате слушалките от плейъра, хванете куплунга на слушалките, а не кабела. Издърпването на
куплунга на слушалките чрез кабела може да доведе до увреждане на самия кабел.
111
Additional Information
Нагряване
-
Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се покачи, ако го използвате за дълъг
период от време.
Слушалки
Безопасност на пътя
Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да е затруднен.
Предпазване от увреждане на слуха
Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експертите по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете да чувате в ушите си пищене, намалете звука или прекратете
употребата на плейъра.
Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че
силният звук да не увреди слуха ви.
Грижа за другите
Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се съобразявате с хората около вас.
Предупреждение
Ако има мълнии, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от ушите си.
Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с лекар.
Употреба
Когато използвате лента за окачване (продава се отделно), внимавайте да не закачите плейъра за обектите,
край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разлюлеете плейъра на лентата за окачване, така че да
ударите околните хора.
Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на
самолет.
Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая,
в която току-що е бил включен нагревателен уред.
Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни повърхности (например метални
панели и др.), където се преобразува в течност.
Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате
плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.
112
Additional Information
LCD екран
Внимавайте да не натиснете силно повърхността на LCD екрана. Това може да предизвика нарушаване на правилното възпроизвеждане на цветовете или яркостта, или да причини повреда на LCD екрана.
Ако използвате плейъра на студено място, изображенията на екрана може да се появяват заградени с черни
ивици. Това не е неизправност на плейъра.
Почистване
Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за почистване на очила.
Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ
разтвор.
Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като алкохол или бензин, защото могат
да увредят покритието на корпуса.
Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отвора за свързване.
Почиствайте периодично куплунга на слушалките.
За да почистите външния слой на слушалките, отстранете го и го изперете на ръка с препарат с меко действие. Изсушете внимателно преди да използвате.
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия дилър на Sony.
113
Additional Information
Важна забележка
Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него,
било то цяло или само част, или даването на софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското
право.
Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети
лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
В случай че възникне проблем със софтуера в резултат на дефект, Sony ще го подмени. За всички други случаи
Sony не носи отговорност.
Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е
предназначен.
Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива от условията на гаранцията.
Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми зависи от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика,
който желаете да изведете.
- Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
- Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се изведат.
Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции в Windows.
За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните
ръководства.
114
Additional Information
Пробни данни*1
Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и неподвижни изображения.
След като изтриете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.
*1 В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.
Записаната музика е само за домашно ползване. Използването й извън това ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни в резултат на проблеми с
плейъра или компютъра.
В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра текст може да не бъде изведен
правилно. Това се дължи на:
- Капацитета на свързания плейър.
- Плейърът не функционира нормално.
- Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се поддържат от този плейър.
Уеб сайт за поддръжка
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните уеб сайтове:
За клиенти в САЩ посетете:
http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете:
http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете:
http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други държави посетете:
http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете: http://www.sony.co.jp/overseas/support
115
Additional Information
Допълнителна информация
Лицензи и авторски права
ATRAC е търговска марка на Sony Corporation.
„WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony Corporation.
-- -- и -- са търговски марки на Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или запазени търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други държави.
MPEG Layer-3 технология за кодиране и патенти са по лиценз на Frauenhofer IIS и Thomson.
IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines Corporation.
Macintosh е търговска марка на Apple Inc.
QuickTime и логото QuickTime са търговски марки или запазени търговски марки на Apple Inc., съответно
използвани по лиценз.
Pentium e търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
Този софтуер отчасти е основан на разработките на Independent JPEG Group.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО
ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“) И/ ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН
ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ
ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ: HTTP://MPEGLA.COM
116
Additional Information
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И
НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ (“AVC VIDEO“) И/ ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН
ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA,
L.L.C.
ВИЖ: HTTP://MPEGLA.COM
МАРКАТА И ЛОГОТО BLUETOOTH СА СОБСТВЕНОСТ НА BLUETOOTH SIG, INC. И ВСЯКА УПОТРЕБА НА ТЕЗИ ЗНАЦИ ОТ SONY CORPORATION Е ПО ЛИЦЕНЗ. ДРУГИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ
ИМЕНА СА СОБСТВЕНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛИ.
US и чуждестранните патенти са по лиценз на Dolby Laboratories.
Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки или запазени търговски
марки на съответните им притежатели. В това ръководство обозначенията TM и R не са указани.
Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната собственост на Microsoft
Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от
Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена.
117
Additional Information
Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на дигиталните права на Windows
Media, съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”), за да опазят целостта на своето съдържание (“Secure
Content”), така че интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание
да не бъдат присвоени.
Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content (“WM-DRM софтуер”).
Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure
Content (“Secure Content Owners”) може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера
да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на Secure Content. Отнемането на
лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено съдържание.to play unprotected
content. Списък на WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато сваляте
лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може, в съответствие с този лиценз, да
качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.
Програма -- 2008 Sony Corporation
Документация -- 2008 Sony Corporation
118
Additional Information
Спецификации
Поддържани формати на файловете
Музика
Аудио формат
(кодеци)
МР3
Медия файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат
Файлово разширение: .mp3
Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
Честота на дискретизация*1: 32, 44.1, 48 kHz
WMA
Медия файлов формат: ASF файлов формат
Файлово разширение: .wma
битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
честота на дискретизация*1: 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz (стерео)
8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1 (моно)
* съвместим с WM-DRM 10
AAC-LC*2
Linear PCM
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Файлово разширение: .mp4, .m4a
битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))*3
честота на дискретизация*1: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
(стерео/моно)
Медия файлов формат: Wave-Riff файлов формат
Файлово разширение: .wav
битрейт: 1,411 kbps
честота на дискретизация*1: 44.1 kHz (стерео/моно)
Видео
Рамкова честота: макс. 30 fps
Резолюция: макс. QVGA (320 х 240)
Видео формати
(кодеци)
AVC (H.264/AVC)
Медия файлов формат:
Разширение: .mp4, .m4v
MP4 файлов формат
Профил: Baseline Profile
Ниво: макс. 1.3
Битрейт: макс. 768 kbps
MPEG-4
Медия файлов формат:
Разширение: .mp4, .m4v
MP4 файлов формат
Профил: Simple Profile
Битрейт: макс. 1 024 kbps
Windows Media Video Медия файлов формат:
Разширение: .wmv
9*4
ASF файлов формат
Битрейт: макс. 768 kbps
Audio формати
(кодеци)
AAC-LC (за AVC,
MPEG-4)
WMA (за Windows
Media Video 9)
Размер на файла
макс. 2GB
Брой файлове
макс. 1 000
брой канали: макс. 2 канала
честота на дискретизация*1: 24, 32, 44.1, 48 kHz
битрейт: макс. 288 kbps на 1 канал
Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
Честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
* съвместим с WM-DRM 10
119
Additional Information
Фото*5
5
Формат на фотофайла (кодеци)
Брой файлове
JPEG
Медия файлов формат: съвместим сExif 2.21 файлов формат
Разширение: .jpg
Профил: Baseline Profile
Брой пиксели: макс. 4,000 х 4,000 пиксела (16,000,000 пиксела)
макс. 8 000
*1 Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички енкодери.
*2 AAC-LC файлове с авторски права не могат да бъдат възпроизведени.
*3 В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани стойности на
битрейт.
*4 Някои WMV файловемогат да се възпроизвеждат само коато прехвърлите Windows Media Player 11.
*5 В зависимост от формата някои файлове с неподвижни изображения не могат да бъдат възпроизведени.
12
120
Additional Information
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4
минути (без видео и файлове с неподвижни изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизводими аудио
формати стойностите може да се различават от тези за MP3 формат.
NWZ-E435F
NWZ-E436F
Bit rate
Songs
Time
Songs
Time
48 kbps
1,150
76 hr. 40 min.
2,450
163 hr. 20 min.
64 kbps
885
59 hr. 00 min.
1,850
123 hr. 20 min.
128 kbps
440
29 hr. 20 min.
925
61 hr. 40 min.
256 kbps
220
14 hr. 40 min.
460
30 hr. 40 min.
320 kbps
175
11 hr. 40 min.
370
24 hr. 40 min.
NWZ-E438F
Bit rate
Songs
Time
48 kbps
5,050
336 hr. 40 min.
64 kbps
3,750
250 hr. 00 min.
128 kbps
1,850
123 hr. 20 min.
256 kbps
945
63 hr. 00 min.
320 kbps
755
50 hr. 20 min.
Максимално възможно времетраене на записани видео файлове (приблизително)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който са прехвърлени само видео файлове. Стойностите
може да се различават в зависимост от условията, при които се използва плейърът.
Bit rate
Video Format: 384 kbps
Audio Format: 128 kbps
Video Format: 768 kbps
Audio Format: 128 kbps
NWZ-E435F
NWZ-E436F
NWZ-E438F
Time
Time
Time
7 hr. 10 min.
15 hr. 00 min.
30 hr. 40 min.
4 hr. 00 min.
8 hr. 30 min.
17 hr. 30 min.
Максимален възможен брой на записани файлове с неподвижни изображения (приблизително)
Макс. 8 000.
Максималният възможен брой на записаните файлове с неподвижни изображения може да е по-малък в зависимост от
размера им.
121
Additional Information
Капацитет (капацитет за потребителя)*1
NWZ-E435F: 2 GB (приблизително 1.69 GB = 1,811,415,040 байта)
NWZ-E436F: 4 GB (приблизително 3.49 GB = 3,744,464,896 байта)
NWZ-E438F: 8 GB (приблизително 7.05 GB = 7,572,815,872 байта)
*1 Свободното място на плейъра може да варира.
Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.
Изход (слушалки)
Честотен обхват
20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)
FM тунер
FM обхват на честотата
87,5 до 108,00 MHz
Честотата се променя с 0,1 MHz
IF (FM)
Не съвпада.
Антена
Антена на слушалките
Свързване
Слушалки: Стерео мини-жак
WM-PORT (терминал за множествено свързване): 22 пина
Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)
Работна температура
5 °C до 35 °C
Захранване
Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).
Време за зареждане
Зареждане през USB кабел
Приблизително 4 часа (пълно зареждане)
Приблизително 2 часа (зареждане на 80 %)
122
Additional Information
Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)
Можете да очаквате по-дълъг живот на батерията, ако зададете следните настройки.
Времената, дадени по-долу, са приблизителни и са пресметнати за случая, когато функцията “Equalizer” (-- страница
43) е изключена, а “Screensaver” (-- страница 75) е зададен в положение “Blank.”
Освен това, за видео файлове, измерените времена са за случаите, в които яркостта на екрана (-- страница 76) е
зададена на стойност “3”.
Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу в зависимост от температурата на
околната среда и начина на употреба на плейъра.
NWZ-Е435FE436F/E438F
Музика
Възпроизвеждане в MP3 128 kbps
Приблизително 45 часа
Възпроизвеждане в WMA 128 kbps
Приблизително 45 часа
Възпроизвеждане в AAC-LC 128 kbps
Приблизително 40 часа
Възпроизвеждане в Linear PCM 1411 kbps
Приблизително 40 часа
Видео
Възпроизвеждане в MPEG-4 384 kbps
Приблизително 8 часа
Възпроизвеждане в AVC 384 kbps
Приблизително 6.5 часа
Възпроизвеждане в WMV 384 kbps
FM радио
Приблизително 7.5 часа
При получаване на FM сигнал
Приблизително 21 часа
Екран
2.0 инча, TFT цветен екран с бяла LED подсветка, QVGA (240 x 320 пиксела), 262 144 цвята.
Размери (ш / в / д, без издадените части)
44 x 83.9 x 8.5 mm
Размери (ш / в / д)
44.2 x 83.9 x 8.5 mm
Тегло
Приблизително 50 g
123
Additional Information
Системни изисквания
Компютър
IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от следните Windows операционни системи*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional (Service Pack 2 или нагоре) / Windows Vista
Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate.
Не се поддържа от 64-битови операционни системи.
Не се поддържа от други операционни системи, освен изброените по-горе.
*1 С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от Microsoft.
Процесор (CPU): Pentium 4 1.0 GHz или по-бърз.
Памет (RAM): 512 МВ или повече.
Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително 380 МВ или повече.
Монитор (Display):
- Разделителна способност: 800 х 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 х 768 точки или повече).
- Цветове: High Color (8-битов цвят) (препоръчваме 16-битов).
CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM). За създаване на оригинални CD е
необходимо устройство CD-R/RW.
Звукова карта.
USB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
Необходимо е да имате инсталирани Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 или 7.0,
Windows Media Player 10 или 11 (Препоръчваме Windows Media Player 11. Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10 може да се сблъскат с ограничение за файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат
да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката.).
Необходимо е да имате инсталиран Adobe Flash Player 8 или по-висока версия.
Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате Electronic Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за да посетите уебсайта.
Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят на системните изисквания по-горе.
Не са съвместими следните конфигурации:
- Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
- Операционни системи, които са надстройки на оригинално инсталираната от производителя операционна система.
- Компютри с няколко операционни системи
- Многомониторни компютърни системи
- Macintosh
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
124
Additional Information
Индекс
Символи
5 функции бутон........................................................ 11
(Repeat) . .................................................................... 42
(Shuffle) .................................................................... 42
(Shuffle&Repeat) .................. ................... ........42
(Repeat 1 song)...................... .............................. ....42
(Heavy)................................. ........................... .........44
(Pop) ................................. ............................. ...........44
(Jazz) …….............. ...................................... ..............44
(Unique) ..................... ............................. ................44
(Custom 1) .................... ........................... ..............44
(Custom 2) ........... ......................... .........................44
А, Б, В, Г, Д
Автоматична настройка.............................................. ..66
Аксесоари ............................. ..................................... ............8
Аудио формат............ .................................... .....................88
Батерия .................. ........................................ ......23, 87, 122
Битрейт ............. ........................................................88, 118
Видео формат …… ..................................... ……...................89
Година на издаване ....................................... ......................34
Данни ........................... ...................................... ..................90
Дата-час .................. ................................................77, 79, 80
Е, З, И, К
Език .......................... ........................................ .....................85
Екран ……............... .........................................................50, 59
Захранване ............... ................................................12, 87, 99
Избран обхват ...... .................................. ..........................42
Интервал ................. ................................... ........................62
Информация ............. ..................................... .....................81
Капацитет .................... ............................... ....................121
Качество на звука ............... .................................. ............43
Компютър............................. .................................. ..........123
A-Z
М, Н, О, П, Р, С
AAC .............................................................................. .........88
AAC-LC ............................. ......................................... ........118
Adobe Reader .............. .......................................... .................3
AVC ............................. ..................................................89, 118
AVLS (Volume Limit) ....... ..................................... ..............73
BACK/HOME бутон …........................................ .............11
Equalizer .......................... ........................................ .............43
Explorer .......................... .......................................... .............90
FM тунер................... ......................................... .................65
Heavy ........................ ........................................ ....................44
HOLD ключ .............. ..................................... .....................12
Home меню .............. ........................................ .....................6
Jazz ........................... .......................................... ...................44
JPEG ...................... ........................................................89, 119
Linear PCM ............ ......................................................88, 118
Media Manager за WALKMAN ….................................... ....9
MP3 ................................ ...............................................88, 118
MPEG-4 ...................... ..................................................89, 118
Mono/Auto…………… ......................................... ……………….71
Music Library ........... ........................................................6, 30
Normal ....................... ......................................... ..................42
Now Playing .................... ........................................ ...............7
Now Playing екран ............ ......................................... .........21
OPTION/PWR OFF бутон ........................................12, 22
Photo Library ..................... ..............................................6, 55
Pop ................................... ............................................ ..........44
Repeat.................................. .......................................... .........42
RESET (на плейъра) ........ .......................................... .........92
RESET бутон ................. ..................................... ...............13
Scan Sensitivity…………… ................................................. …..70
Shuffle All .......................... ...............................................6, 37
Shuffle play ......................... ......................................... .........37
Slide show ....................... ...................................... ................60
Slide Show Interval ...... ................................................. .......62
Slide Show Repeat ...... .................................................. .......61
Unique........................ ........................................ ....................44
USB кабел.................. ....................................... ......................8
Video Library .......... .........................................................6, 46
VOL+/– бутон ........ .................................... .......................11
Windows Explorer ...... .............................................. ...........90
Windows Media Player ......................................... .................9
WM-PORT ......................................................................11, 81
WMA ............................. ...............................................88, 118
WMV…………………………… ............................................89, 118
Меню с опции ......................... ..................22, 39, 54, 64, 72
Модел ...................................... ....................... ......................81
Настройка на дата и час .......... .................. ....................77
Настройки ...................................... ................... ..................7
Настройки на часа............................................. ................77
Настройки на звуков сигнал............. .................. ............74
Нулиране (Форматиране) ...................... ................... ......83
Нулиране на всички настройки .......... ................... ........82
Обхват на възпроизвеждане .............. .................. ..........42
Общ брой видео файлове .......................................... ......81
Общ брой неподвижни изображения ... ................ .......81
Общ брой песни ...................................... ..................... .....81
Оставащ заряд на батерията .............................. .........23
Отстраняване на проблеми ........... .................. .............92
Персонализиране...........................................................44, 45
Плейлисти ...................................... ................................7, 36
Презареждане................................. ........................... ...........23
Радио .............................................. ............................... ........65
Режим на възпроизвеждане ......... ..............................41, 42
Ръчно изключване на плейъра ……… .......................... …...87
Сериен номер ...................................... ..................... ............8
Скрийнсейвър ........................................................... ..........75
Слушалки ......................................... ..............................8, 111
Съобщения за грешки...................... ......................... .......104
Т, У, Ф, Я
Търсене на песни .......................... ...................... ................30
по албум .............................. .................................. ...............31
по изпълнител ..................................................... ...............32
по папка...................................... ................................ ..........35
по жанр........................................................................ ..........33
по плейлист ............................................................. ...........36
по година на издаване ............ ................................. ..........34
по име на песента....................... ............................... ........30
Увеличение ...................................... ...................... ..............51
Формат за извеждане на дата ............................. ..........79
Формат на плейлиста на час................................. .........80
Формат за извеждане
на неподвижни изображения ............. .................... .........89
Фирмен софтуер................................. ................... ............91
Фото ориентиране......................... ................. ................57
Яркост ................................................. ........................ ........76
Ъпгрейд................................................................................. .91
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не се третира като
домашен отпадък. Вместо това, трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място,
вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да бъдат причинени при неправилното му изхвърляне. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия
град, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising