Sony | NWZ-E445 | Sony NWZ-E445 Инструкции за експлоатация

Запознайте се с информацията в тези раздели!
Можете директно да преминете към
 Прехвърляне на музика
 Прехвърляне на видео/фото файлове
 Отстраняване на проблеми
Ръководство за експлоатация
NWZ-E443 / E444 / E445
©2009 Sony Corporation
4-154-408-11(1)
I
Упътване за бързо включване
Как да инсталирате софтуера
Как да използвате плейъра
NWZ-E443 / E444 / E445
Приложени опции
Моля, проверете за следните аксесоари в опаковката.
 Слушалки (1)
 USB кабел (1)
 Приспособление за прикачване (1)
Използвайте приспособлението за прикачване, когато свързвате плейъра към
допълнителното гнездо и др.
 Упътване за бързо включване (това ръководство) (1)
 Софтуер (1)
Софтуерът се намира във вградената флаш памет на плейъра и включва следните
опции:
 Content Transfer (Софтуер за прехвърляне на съдържанието)
 Упътване за WALKMAN
Ръководство за експлоатация и др.
За подробности относно начина на инсталация се обърнете към “Как да инсталирате
софтуера”.
Преди да свържете плейъра към
вашия компютър
Уверете се, че операционната система е Windows XP (Service Pack 2 или по-нова) или
Windows Vista (Service Pack 1), а също проверете дали версията на инсталирания
Windows Media Player на вашия компютър е 11.
За подробности относно използването или поддръжката на Windows Media Player
се обърнете към информацията за Windows Media Player на следния интернет адрес:
II Упътване за бързо включване
Три начина за прехвърляне на музика
 От CD и др., като използвате Windows Media Player 11
От iTunes*1 и др., като използвате Content Transfer
*1 Content Transfer поддържа прехвърляне на данни от iTunes 8.1 към плейъра.
Чрез издърпване и пускане, като използвате Windows Explorer
За подробности относно прехвърлянето на музика, видео файлове или снимки се
обърнете към Ръководство за експлоатация. Ръководството за експлоатация може
да бъде прегледано през Ръководство за WALKMAN.
Как да инсталирате софтуера
(включително Ръководство за експлоатация)
1 Свържете плейъра към вашия компютър.
Приложен USB кабел
2 Извършете операциите в следния ред, като използвате компютър.
Изберете [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media].
3 Щракнете два пъти върху [Setup.exe].
Извежда се прозорецът за инсталация.
 Когато стартирате [Setup.exe], файлът [Setup.exe] и папката [Install], които се
съдържат в папката [Storage Media] на плейъра, се копират на вашия компютър.
По този начин информацията се подсигурява и се инсталират Ръководство за
WALKMAN устройството и Content Transfer.
III Упътване за бързо включване
4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
След като стартирате [Setup.exe], на десктопа на вашия компютър се извежда иконкапрепратка към Ръководство за WALKMAN.
 Когато инсталацията на включения софтуер приключи, и ако плейърът е свързан
към вашия компютър, Content Transfer автоматично се стартира.
5 Щракнете два пъти върху
(Ръководство за WALKMAN Guide)
на десктопа, за да стартирате Ръководство за WALKMAN.
За подробности относно прехвърлянето на музика и др. се обърнете към Ръководство
за експлоатация, включено към Ръководство за WALKMAN.
Съвет
 Можете да стартирате Ръководство за WALKMAN и Content Transfer от менюто

[start] (извежда се, като щракнете върху [start]).
Ако изтриете файла [Setup.exe] и папката [Install] в плейъра, като форматирате
вградената флаш памет на плейъра, копирайте данните от папката [Backup] на
компютъра към вашия плейър.
За да инсталирате, първо свържете плейъра към компютъра и след това следвайте
процедурата, описана по-горе, като започнете от стъпка 1.
По подразбиране данните се запазват в устройство [C] на вашия компютър,
както следва. C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E440\Backup
Какво можете да правите с Ръководство за WALKMAN
Ръководство за WALKMAN включва следните опции:
 Ръководство за експлоатация
Ръководството за експлоатация съдържа като PDF файл следното съдържание.
- Подробности за начина на използване на плейъра.
- Как да използвате софтуер за прехвърляне на съдържание към плейъра.
- Отстраняване на проблеми
 Връзка за регистрация на потребителя
 Връзка за помощни страници за потребителя
 Други полезни връзки
Включва връзки с информация и др. на интернет страницата, от където можете да
сваляте информация.
Включените опции се различават в зависимост от държавата/региона на закупуване
на устройството.
Съвет
 След като стартирате [Setup.exe], можете да използвате свободното място в папката
[Storage media] по-ефективно, като форматирате вградената флаш памет на плейъра.
За да форматирате вградената флаш памет на плейъра, вижте “Нулиране
(форматиране) на плейъра” на VII страница.
IV Упътване за бързо включване
Как да използвате плейъра
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/PWR OFF
Бутон с 5 функции
Зареждане на батерията
Батерията на плейъра се презарежда, докато плейърът е свързан към работещ
компютър.
Зареждане
След 2 часа
Зарежда се...
Напълно зареден
Включване и изключване на плейъра
За да включите
Натиснете бутон.
За да изключите
Натиснете и задръжте бутона OPTION/PWR OFF.
Как да използвате основното меню Home
Можете да изведете менюто [Home], като натиснете и задържите бутона BACK/HOME
на плейъра. Менюто [Home] е отправна точка за всяко приложение, като например
търсене на песни, промяна на настройки и др.
От менюто [Home] можете да изберете желаната опция на екрана, като използвате
бутона с 5 функции.
Потвърждава
Основно меню Home
FM радио
Разбъркване
на всички
Снимки
Връща към предходния екран.
Запис на глас
Видеоклипове
Музика
Възпроизвеждане на настоящ файл
Настройки
Плейлист
Информационна област
V Упътване за бързо включване
Части и контролни бутони
Предна част
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции*1
Бутон (възпроизвеждане/
пауза/потвърждение)
/Бутони
/ Бутони
 Дисплей
Бутон VOL +*1 /Ключ HOLD
Задна част
Бутон OPTION/PWR OFF
Натиснете, за да изведете менюто с опции.
Ако натиснете и задържите бутона OPTION/PWR OFF, екранът се изключва
и плейърът преминава в режим на готовност.
Бутон RESET
Използвайте малка карфица или друго.
Отвор за ремък
 Микрофон
Жак WM-PORT
Свържете приложения USB кабел или допълнително периферно устройство.
Жак за слушалки
*1 Бутонът има осезаеми точки. Използвайте осезаемите точки като ориентир.
VI Упътване за бързо включване
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да
отстраните проблема.
1
Открийте наблюдаваните от вас симптоми на проблема в
“Отстраняване на проблеми” в ръководството за експлоатация
(PDF файл) и пробвайте изредените варианти за отстраняване
на проблема.
За подробности относно свързването с компютър вижте таблиците.
2
Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите
батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
3
Нулирайте плейъра, като натиснете бутона RESET с карфица и др.
Ако натиснете бутона RESET, докато плейърът работи,
е възможно записите и настройките, съхранени
в плейъра, да бъдат изтрити при нулирането.
4
5
Бутон RESET
Проверете за информация, касаеща проблема, в помощния файл
на всяка от използваните програми.
Потърсете информация за проблема в някои от интернет
страниците за поддръжка.
За информация относно интернет страниците вижте “Най-нова информация”.
6
Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема,
обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.
Симптом
Плейърът
не зарежда
батерията.
Причина/Начин на отстраняване
 USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра.
 USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на
компютъра.
 Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
 Батерията се зарежда при температура извън работния
й диапазон от 5 до 35 °C.
 Зареждайте батерията само при температури в работния
й диапазон от 5 до 35 °C.
 Компютърът не е включен.
 Включете компютъра.
 Компютърът е преминал в режим Sleep или Hibernation.
 Изведете компютъра от режим Sleep или Hibernation.
Когато свържете
плейъра към
компютъра с
приложения USB
кабел, на дисплея
не се извежда
[Connecting] или
[Connected USB
(MTP)].
 Оставащият заряд в батерията не е достатъчен.
 Заредете батерията, като свържете плейъра към работещ
компютър за поне 5 минути.
 USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
 Изключете USB кабела и отново го включете в порта.
 Използвайте приложения в комплекта USB кабел.
 Използвате USB хъб.
 Свързването на плейъра посредством USB хъб може да
не се осъществи. Свържете плейъра директно към
компютъра, като използвате USB кабел.
VII Упътване за бързо включване
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Когато свържете
плейъра към
компютъра с
приложения USB
кабел, на дисплея
не се извежда
[Connecting] или
[Connected USB
(MTP)].
 На компютъра работи друга програма, различна от
Функциите на
плейъра стават
нестабилни,
когато
устройството е
свързано към
компютър.
 Използвате USB хъб или USB удължител.
 Свързването на плейъра посредством USB хъб или
използваната за прехвърлянето на данни.
 Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и след
това отново го включете. Ако проблемът продължава,
изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и
отново свържете USB кабела.
 На компютъра работи друга програма, различна от
използваната за прехвърлянето на данни.
 Стартирайте Windows Media Player или Windows Explorer.
 Възможно е USB портът на вашия компютър да създава проблем.
 Свържете плейъра към друг USB порт на вашия компютър.
 Възможно е плейърът да е в режим на запис или в режим на
пауза при запис.
 Вашият компютър не разпознава плейъра, когато той е
в режим на запис или в режим на пауза при запис.
удължител може да не се осъществи. Свържете
приложения USB кабел директно към компютъра за
поне 5 минути.
Когато щракнете
 Инсталирайте вградения софтуер след инсталацията на Windows
два пъти върху
Media Player 11. За подробности относно работата с Windows
[Setup.exe], за да
Media Player 11 посетете следния уебсайт:
инсталирате
вградения софтуер,
[Setup.exe] не се
стартира и се
отваря прозорецът
с опции.
Нулиране (форматиране) на плейъра
Можете да форматирате вградената памет на плейъра. Ако форматирате паметта,
всички файлове, включително Ръководство за експлоатация (PDF файл), ще се
изтрият и всички настройки ще се върнат в стойностите си по подразбиране.
Уверете се, че преди форматирането сте проверили данните, запазени в паметта, и
че сте прехвърлили важните данни на твърдия диск на вашия компютър или на
друго устройство.
1 Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME, докато се изведе
менюто [Home].
[Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes]
в тази последователност.
2 Изберете
Натиснете бутона /// , за да изберете опция, и след това натиснете бутона ,
за да потвърдите избора си. Когато форматирането приключи, на екрана се извежда
надписът [Memory formatted.] (Паметта е форматирана.).
Забележка
 Не форматирайте вградената памет, като използвате Windows Explorer.
Ако форматирате вградената памет, извършете форматирането чрез плейъра.
VIII Упътване за бързо включване
Предпазни мерки
Слушалки
Избягвайте да използвате слушалките продължително време и с високо ниво на
силата на звука, защото това може да увреди слуха ви.
При възпроизвеждане с високо ниво на силата на звука е възможно да не чувате
страничните звуци. Избягвайте да използвате слушалките в ситуации, в които
слухът ви трябва да е изострен, като например при шофиране или каране
на велосипед.
Забележка за потребителите: следната информация се отнася за
оборудването, продадено в страните, които попадат под
изискванията на директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени
в отделните сервизни книжки или гаранционни карти.
Бележка на потребителя
Моделът и серийните номера се намират от долната страна на устройството.
Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към тези номера, когато
се обаждате на вашия доставчик на Sony във връзка с този продукт.
Номер на модела _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сериен номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Търговски марки и лицензи
Обърнете се към Ръководство за експлоатация (PDF файл).
Най-нова информация
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните
интернет страници:
За клиенти в САЩ посетете:
http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете:
http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете:
http://www.sony-latin.com/index.crp
За клиенти в други държави/региони посетете:
http://www.sony-asia.com/support
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
2
Забележка
 В зависимост от държавата/региона, в който сте закупили плейъра, е възможно
някои модели да не се предлагат.
Преглед на ръководството за експлоатация
Книжката Ръководство за експлоатация
Означенията в горната дясна част на това ръководство индикират
разделите на ръководството “Съдържание“, “Mеню Home“ или “Индекс“.
Преминете към раздела “Съдържание“
Можете да изберете опцията, която търсите, от съдържанието на това ръководство.
Преминете към раздела “Меню Home“
Можете да изберете опцията, която търсите, от списъка с възможни опции в менюто на плейъра.
Преминете към раздела “Индекс“
FМожете да изберете опцията, която търсите, от списъка от ключови думи, използвани в ръководството.
 Съвет
 Можете да се запознаете със съответната информация като отворите цифрата
на страницата, указана в съдържанието или в индекса.
 Отворете ръководството на съответната страница, указана след индикатора, за да
видите информацията, която се съдържа там (например,  страница . 5)
3
Съдържание
Приложен софтуер........................................16
Съвместим софтуер.....................................16
Подготовка на плейъра
Зареждане на батерията....................17
Избор на език за дисплея...................19
Настройка на датата и часа...............20
Прехвърляне на музика
Избор на начин за прехвърляне
на музика.............................................21
 Прехвърляне на музика, като
използвате Windows Media Player 11....22
Прехвърляне на музика от дискове.............22
Прехвърляне на музика.......................................26
 Прехвърляне на музика, като
използвате софтуера Content Transfer
(Трансфер на съдържанието)............26
Прехвърляне на музика, като
използвате Windows Explorer..........28
Прехвърляне на видео/фото файлове
Избор на начин за прехвърляне
на видео/фото файлове.....................30
 Прехвърляне на видео/фото файлове,
като използвате софтуера Content
Transfer
(Трансфер на съдържанието).........31
Прехвърляне на видео/фото файлове,
като използвате Windows Explorer....33
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на музика [Music]....35
Екран за възпроизвеждане на музика...........36
Екран със списък на музикалните записи..37
Търсене на песен................................38
Възпроизвеждане на плейлист..................39
Възпроизвеждане на всички песни
в случаен ред ........................................40
Изтриване на песни.............................41
Използване на меню Music Option
(Меню с музикални опции).................42
Извеждане на екран с подробна
информация [Detailed Information].................44
Извеждане на екран с обложка
[Cover Art] .........................................................44
Промяна на музикалните настройки...45
Настройка на режима за възпроизвеждане
[Play Mode]...............................................................45
Настройка на качеството на звука
[Equalizer]............................................................46
Слушане с чист стерео звук
[Clear Stereo].........................................................47
Настройки на нивото на звука
[Dynamic Normalizer]............................................48
Оптимизиране на качеството на звука,
който се извежда от приложения
говорител SRS-NWGT014E
[SP Output Optimizer]............................................49
Преглед на видео файлове
Възпроизвеждане на видео
файлове [Videos] ....................................50
Екран за възпроизвеждане
на видео файлове..........................................51
Изтриване на видео файлове..............52
Използване на менюто Video Option
(Меню с видео опции)..........................53
Промяна на видео настройките.........54
Настройка на функцията zoom
[Zoom Settings] .................................................54
Настройка на дисплея на видео екрана
[Display] ............................................................56
Настройка на видео ориентацията
[Video Orientation] ..............................................57
Продължава 
Съдържание
Основни операции и екрани
Части и контролни бутони......................5
Включване и изключване на плейъра....7
Меню Home (Основно меню)....................8
Как да използвате менюто
Home (Основно меню)..........................11
Как да използвате менюто
Option (Меню с опции)............................14
Софтуер..................................................16
4
Преглед на снимки
Използване на таймер
Преглед на снимки [Photos] .....................58
Настройка на таймера.......................84
Екран за възпроизвеждане на снимки....59
Настройка на алармата[Alarm]..................85
Настройка на таймера за автоматично
изключване [Sleep Timer]................................86
Изреждане на изображения................60
Изтриване на снимки..........................61
Използване на менюто Photo Option
(Меню с опции за снимки)..........................62
Промяна на настройките за снимки...63
Настройка на фото ориентацията
[Photo Orientation] ...........................................63
Настройка на дисплея на екрана със снимки
[Display] ..........................................................64
Настройка на режима на възпроизвеждане
за последователното изреждане
на изображения [Slide Show Repeat].................64
Настройка на интервала за изреждане
на изображения [Slide Show Interval] ...............65
Слушане и запис на FM радио
Слушане на FM радио.......................66
FM радио екран..............................................67
Автоматична настройка на станции
[Auto Preset] ........................................................68
Ръчна настройка на станции.......................69
Изтриване на предварително настроени
станции.........................................................69
Запис на FM радио................................70
Възпроизвеждане на записани FM радио
програми.....................................................72
Изтриване на записани FM радио
програми...............................................73
Използване на менюто FM Radio Option
(Меню с опции за FM радио)......................74
Промяна на FM радио настройките......76
Настройка на приема [Scan Sensitivity] .......76
Настройка на моно/стерео звук
[Mono/Auto] .......................................................76
Запис/Слушане на глас
Запис на глас .........................................77
Възпроизвеждане на записани гласови
файлове...................................................79
Изтриване на записани гласови
файлове..................................................80
Използване на менюто Voice Recording
Option (Меню с опции за запис на глас)....81
Промяна на настройките за запис....83
Избор на ниво на качество на записа
[Bit Rate Settings] ..............................................83
Общи настройки
Промяна на общите настройки........87
Извеждане на информацията за плейъра
[Unit Information] .............................................87
Ограничаване силата на звука
[AVLS (Volume Limit)] .....................................88
Изключване на краткия звуков сигнал
[Beep Settings] .................................................88
Задаване на вида на скрийнсейвъра
[Screensaver] ..................................................89
Настройка на яркостта на екрана
[Brightness] ......................................................89
Настройка на текущото време
[Set Date-Time].................................................90
Настройка на формата на датата
[Date Display Format] ........................................91
Настройка на формата на часа
[Time Display Format] .......................................91
Връщане към фабричните настройки
[Reset all Settings] .............................................92
Форматиране на паметта [Format] ................92
Избор на работен език на дисплея
[Language Settings] ...................................93
Полезни факти
Живот на батерията.............................94
Какво означава Формат и Bit Rate?.....95
Какво е аудио формат?...................................95
Какво е видео формат?...................................96
Какво е формат на снимка?...........................96
Съхранение на файлове с данни.........97
Обновяване на софтуера на плейъра....98
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Съобщения за грешки
99
111
Допълнителна информация
Предпазни мерки.................................113
Забележки за лиценза и търговските
марки...................................................122
Технически характеристики..............125
Индекс ...................................................132
5
Основни операции и екрани
Basic Operations and Screens
Части и контролни бутони
Предна част
 Бутон BACK/HOME
Натиснете, за да качите едно ниво
в екрана със списъка или за да се
върнете към предходното меню.
Натиснете и задръжте бутона
BACK/HOME, за да изведете
менюто [Home] ( стр. 8).
 Бутон с 5 функции*1
Стартира възпроизвеждане
и позволява управление на
екранните менюта на плейъра
(  стр. 11, 14)
 Дисплей
Вижте  стр.8
 Бутон VOL +*1
Регулира силата на звука.
 Ключ HOLD
Можете да защитите плейъра от
случайно натискане на бутон,
докато пренасяте устройството,
като смените позицията на ключа
HOLD. Плъзгайки ключа HOLD
по посока на стрелката  , ще
изключите всички операционни
бутони. Ако преместите ключа
HOLD в обратната посока,
функцията HOLD ще се освободи.
 Бутон OPTION/PWR OFF
Натиснете, за да изведете менюто
с опции (  стр. 14, 42, 53, 62, 74, 81).
Ако натиснете и задържите бутона
OPTION/PWR OFF, екранът ще се
изключи и плейърът ще премине
в режим на готовност (  стр. 7).
*1Бутонът има осезаеми точки.
Използвайте осезаемите точки,
за да се ориентирате.
Продължава
6
Основни операции и екрани
Заден панел
 Бутон RESET
Натиснете бутона RESET с малка
карфица и др., за да нулирате
настройките на плейъра
(  стр. 99).
 Отвор за ремък
Използва се за закрепяне
на ремък (продава се отделно).
 Микрофон
Вижте стр. 7.
 Жак WM-PORT
Свържете приложения USB кабел
или допълнителните периферни
устройства. Ако вашият плейър
включва приложен говорител
SRS-NWGT014E, свържете
говорителя към жака WM-PORT.
 Жак за слушалки
Включете щекера на слушалките,
докато щракне на местото си.
Ако слушалките не са свързани
правилно, звукът от слушалките
ще се извежда заглушен.
7
Основни операции и екрани
Включване и изключване на плейъра
Бутон OPTION/PWR OFF
За да включите плейъра
Натиснете който и да е бутон, за да включите плейъра.
 Съвет
 Ако на екрана се изведе съобщението [On hold… Cancel HOLD function to activate
controls.] (Задържане... Отменете функцията HOLD, за да възстановите управлението
на плейъра), плъзнете ключа HOLD от дясната страна на плейъра в посока, обратна
на стрелката  , за да освободите функцията HOLD.
За да изключите плейъра
Натиснете и задръжте бутона OPTION/PWR OFF. Извежда се [POWER OFF],
след това плейърът влиза в режим на готовност и екранът се изключва.
 Съвет
 Задайте датата и часа на плейъра преди да го използвате (  стр. 20, 90).
Ако не извършвате операция за повече от 3 минути, докато устройството е в
режим на пауза, плейърът автоматично преминава в режим на готовност, за да
спести захранване на батерията, и екранът се изключва.
 Ако в продължение на 4 часа не извършите операция с устройството, докато то
е в режим на готовност, плейърът автоматично и напълно ще се изключи.
В това състояние се използва малък заряд на батериите.
Забележка
Не можете да работите с плейъра, когато е свързан към компютър. Изключете
USB кабела преди да работите с плейъра.
 Плейърът консумира много малък заряд от батерията, дори когато е в режим
на готовност. Ето защо плейърът може неочаквано да се изключи напълно
в зависимост от оставащия заряд на батерията.
8
Основни операции и екрани
Съдържание
Меню Home (Основно меню)
Следната таблица показва опциите в менюто [Home]. За подробности
относно списъка с опции за всяко меню вижте  стр. 9.
За подробности относно всяка опция в менюто се обърнете към съответната
страница за справка.
Индекс
Меню
Home
[FM Radio] (FM радио)
[Voice Recording] (Запис на глас)
[Photos] (Снимки)
[Music] (Музика)
[Settings] (Настройки)
[Videos] (Видео файлове)
[Now Playing] (Възпроизвеждане)
[Playlist] (Плейлист)
Област с информация
Опцията позволява слушане в случаен ред на
(Разбъркване на всички) всички песни, запазени на плейъра (  стр. 40).
[FM Radio] (FM радио)
Опцията позволява слушане на FM радио предаване
и също така записване на FM радио програмата,
която се приема в момента (  стр. 66).
[Voice Recording]
(Запис на глас)
Опцията позволява запис на глас, като използвате
вградения микрофон на плейъра (  стр. 77).
[Photos] (Снимки)
Опцията позволява преглед на снимки,
прехвърлени на плейъра (  стр. 58).
[Music] (Музика)
Опцията позволява слушане на песни, прехвърлени
на плейъра. Също така, можете да слушате гласови
файлове, записани на плейъра, като използвате
функцията [Voice Recording] (Запис на глас), и FM
радио програми, записани на плейъра (  стр. 35).
[Videos] (Видео файлове) Опцията позволява преглед на видео файловете,
прехвърлени на плейъра (  стр. 50).
[Settings] (Настройки)
Опцията позволява извършването на настройки на
плейъра и неговите приложения (  стр. 87).
[Playlist] (Плейлист)
Опцията позволява слушане на песни в плейлисти
(  стр. 39)
[Now Playing]
(Възпроизвеждане)
Опцията позволява извеждането на екрана за
възпроизвеждане на съдържанието, което се
възпроизвежда в момента.
Продължава 
9
Основни операции и екрани
[Shufle all] (Разбъркване на всички) ...40
[FM Radio] (FM радио) .................... 66
[Voice Recording] (Запис на глас)......77
[Photos] (Снимки) ..........................58
[Music] (Музика)
[All Songs] (Всички песни) ..............38
[Album] (Албум) ................................38
[Artist] (Изпълнител) ........................38
[Genre] (Жанр) ...................................38
[Release Year] (Година на издаване) ..38
[Folder] (Папка) ..................................38
[Voice Recording] (Запис на глас).38, 79
[FM Recording] (Запис на FM)...38, 72
[Videos] (Видео файлове)........... 50
[Settings] (Настройки)
Music Settings] (Музикални настройки)
[Play Mode] (Възпроизвеждане) ................45
[Equalizer] (Еквалайзер) ......................46
[Clear Stereo] (Ясен стерео звук) .......47
[Dynamic Normalizer] (Динамично
нормализиране) .....................................48
[SP Output Optimizer] (SP изходно
оптимизиране)........................................49
[Video Settings] (Видео настройки)
[Zoom Settings] (Настройки на
увеличението).........................................54
[Video Orientation] (Посока на видео
възпроизвеждането) .............................57
[Display] (Екран) ....................................56
[Photo Settings] (Настройки на снимки)
[Photo Orientation] (Посока на
възпроизвеждане на снимки) ............63
[Display] (Екран) ...................................64
[Slide Show Repeat] (Повтаряне на
изреждане на изображения) ..............64
[Slide Show Interval] (Интервал при
изреждане на изображения) ..............65
[FM Radio Settings] (FM радио настройки)
[Scan Sensitivity] (Чувствителност при
сканиране) ..............................................76
[Mono/Auto] (Моно/Автоматично) ...76
[Recording Settings] (Настройки за записа)
[Bit Rate Settings] (Настройки на
битрейта) ................................................83
[Common Settings] (Общи настройки)
[Unit Information] (Информация за
плейъра) ..................................................87
[AVLS (Volume Limit)] (AVLS
(Ограничаване на силата на звука)) ...88
[Beep Settings] (Настройки на краткия
звуков сигнал) .......................................88
[Screensaver] (Скрийнсейвър) ...........89
[Brightness] (Яркост) .............................89
[Set Date–Time]
(Настройка дата-час) ......................20, 90
[Date Display Format]
(Формат на датата) ................................91
[Time Display Format] (Формат на часа) ..91
[Reset All Settings] (Възстановяване
на фабричните настройки) .................92
[Format] (Форматиране) ......................92
[Language Settings]
(Настройки на езика) .......................19, 93
[Playlists] (Плейлисти) ................... 39
[Now Playing] (Възпроизвеждане)
Продължава
10
Основни операции и екрани
Относно областта за информация
Иконите, показани в таблицата по-долу, се извеждат в областта за
информация. Иконите се различават по състояние на възпроизвеждането,
настройките или екраните.
За подробности относно иконите се обърнете към съответните страници.
Икони
Описание
, , , ,
, ,
,
, и т.н.
Състояние на възпроизвеждането (  стр. 36, 51, 59)
Състояние на записа (  стр. 71, 78)
, 
,
,
,
,
,
Заглавие на песента, име на изпълнителя, заглавие на видео
записа или на снимката, име на файла за записан гласов файл,
или име на файла за записана FM радио програма.
FM радио
,
, и т.н.
, и т.н.
,
Режим на възпроизвеждане (  стр. 45)
Еквалайзер (  стр. 46)
Zoom настройка ([Auto] или [Full] (  стр. 54)
Таймер за самостоятелно изключване (  стр. 86)
Оставащ заряд на батерията (  стр. 17)
11
Основни операции и екрани
Как да използвате менюто Home (Основно меню)
Менюто [Home] е отправна точка за всяко приложение, като например
търсене на песни, промяна на настройки и др. Можете да изведете менюто
[Home], като натиснете и задържите бутона BACK/HOME на плейъра.
Меню
Home
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
От менюто [Home] можете да изберете желаната опция на екрана, като
използвате бутона с 5 функции.
Натиснете бутона  / / / , за да изберете опция, и след това натиснете
бутона  *1, за да потвърдите избора си.
1
* Бутонът има осезаеми точки. Използвайте осезаемите точки като ориентир при работата с бутоните.
 Бутон /// Избира опция
 Бутон  Потвърждава избора на опция
Продължава
12
Основни операции и екрани
В това ръководство, инструкциите за експлоатация от менюто [Home]
са описани както е указано по-долу.
От менюто [Home] изберете [Music]  [Album] 
Пример:
желан албум  желана песен.
Същинските операции за горния пример са описани по-долу.
Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME.
Извежда се менюто [Home].
Бутон BACK/HOME
Натиснете бутона  /  / / , за да изберете
[Music], и след това натиснете бутона  ,
за да потвърдите избора си.
Извежда се менюто за търсене.
 Натиснете бутона  / // , за да изберете
[Album] и след това натиснете бутона  , за да
потвърдите избора си.
Извежда се списъкът с албуми.
Продължава 
13
Основни операции и екрани
Натиснете бутона /// , за да изберете
албум, и след това натиснете бутона  ,
за да потвърдите избора си.
Извежда се списъкът с песни от избрания албум.
 Можете да прегледате списъка, като натиснете
бутона / .
Натиснете бутона /// , за да изберете
песен, и след това натиснете бутона  ,
за да потвърдите избора си.
Извежда се екранът за възпроизвеждане
на музика и възпроизвеждането започва.
За да се върнете към менюто [Home] по време на операция
Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME.
За да се върнете към предходния екран по време на операция
Натиснете бутона BACK/HOME.
14
Основни операции и екрани
Как да използвате менюто Option (Mеню с опции)
Опциите в менюто се различават по функции, което ви позволява
да променяте настройките за всяко приложение.
Mожете да изведете менюто с опции, като натиснете бутона
OPTION/PWR OFF.
Бутон
OPTION/PWR OFF
Бутон с 5 функции
Mожете да изберете желан елемент на екрана oт менюто с опции, като използвате
бутона с 5 функции.
Натиснете бутона /// , за да изберете опция, и след това натиснете
бутона  *1, за да потвърдите избора си.
*1Бутонът има осезаеми точки. Използвайте осезаемите точки като ориентир при работата с бутоните.
 Бутон: /// Избира опция
 Бутон:  Потвърждава избора на опция
са както следва.
 В екрана за възпроизвеждане на музика натиснете бутона OPTION/PWR OFF.
the OPTION/PWR OFF button.
Извежда се менюто с опции.
Бутон OPTION/PWR OFF
Продължава 
15
Основни операции и екрани
Натиснете бутона /// , за да изберете
[Play Mode], и след това натиснете бутона  ,
за да потвърдите избора си.
Натиснете бутона /// , за да изберете
[Shuffle], и след това натиснете бутона  ,
за да потвърдите избора си.
Режимът на възпроизвеждане се променя в
положение [Shuffle].
Опциите в менюто се различават в зависимост от екрана, в който сте
натиснали бутона OPTION/PWR OFF.
За подробности вижте следните страници.
“Използване на менюто Music Option (Меню с музикални опции)”
( стр. 42)
“Използване на менюто Video Option (Меню с видео опции)” (  стр. 53)
“Използване на менюто Photo Option (Меню с опции за снимки)”
(  стр. 62)
“Използване на менюто FM Radio Option (Меню с опции за FM радио)”
( стр. 74)
“Използване на менюто Voice Recording Option (Меню с опции за запис на
глас)” (  стр. 81)
16
Основни операции и екрани
Софтуер
Приложен софтуер
Прехвърляне на съдържание (Content Transfer)
Content Transfer може да прехвърля музика, видео или фото файлове от
компютър на вашия плейър посредством обикновена операция по
изтегляне и пускане с мишката. Можете да използвате Windows Explorer
или iTunes и т.н., за да извършите изтегляне и пускане с мишката в
Content Transfer. Също така, Content Transfer може да преобразува видео
файл с формат, който не се поддържа от плейъра, в такъв, който се
поддържа от плейъра. За подробности относно работата се обърнете
към помощния файл Help на софтуера.
Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA, AAC,
*1
1
* Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени
от Content Transfer. Ако пак ги прехвърлите, като използвате Windows Media Player 11,
те могат отново да се възпроизвеждат
 Съвет
 ATRAC файловете, управлявани от SonicStage, могат да се прехвърлят в плейъра
след конвертирането им в MP3 формат. За да конвертирате файлове, свалете
MP3 Conversion Tool от страницата за поддръжка на клиенти (  стр. 121).
Съвместим софтуер
Windows Media Player 11
Windows Media Player може да прехвърля аудио данни от CD дискове и да
прехвърля данни към плейъра.
Файлове, които можете да прехвърляте: музикални (MP3, WMA), видео
(WMV), фото (JPEG) За подробности относно работата се обърнете към
помощния файл Help на софтуера или посетете следния уебсайт:
 Съвет
 Някои потребители с компютри, в които вече има инсталиран Windows Media
Player 10, може да се сблъскат с ограничения за броя на файловете (AAC, видео
файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане
посредством мишката. Ако инсталирате Windows Media Player 11 от интернет
страницата за сваляне на продукта, ще разрешите този проблем, а след това отново
ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и пускане с мишката. Преди да
инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър не забравяйте да
проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.
ВНИМАНИЕ!
Пакетът, съдържащ софтуера и Ръководство за експлоатация, е запазен
в плейъра.
За подробности вижте Упътване за бързо включване.
17
Подготовка на плейъра
Preparing the Player
Зареждане на батерията
Батерията на плейъра се презарежда, докато устройството е свързано
с работещ компютър.
За да свържете плейъра към вашия компютър, използвайте приложения
USB кабел.
Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже
,
зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 2 часа).
Когато използвате плейъра за първи път или когато го използвате отново
след дълго прекъсване, е необходимо напълно да презаредите батерията му
(докато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже ).
Индикатор за оставащ заряд на батерията
Индикаторът за оставащ заряд на батерията в областта с информация
показва оставащия заряд в батерията.
С намаляването на заряда на батерията запълнените отделения в
индикацията изчезват. Ако на дисплея се изведе съобщение [LOW BATTERY.
Please Charge.] (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете
да използвате плейъра. В този случай презаредете батерията, като свържете
плейъра към вашия компютър. За продължителността на работа
на батерията вижте  стр. 129.
Continued 
18
Подготовка на плейъра
Индекс
Меню
Home
Съдържание
Забележкa
Ако зареждате плейъра след дълго прекъсване, възможно е вашият компютър да
не разпознае устройството или на дисплея да не се изведе индикация. Зареждайте
плейъра около 5 минути и той ще започне да работи правилно.
 Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 Cºи 35 C.º
Ако опитвате да презареждане на батерията извън този температурен обхват,
индикаторът за батерията може да мига и зареждането да не се извърши.
 Батерията може да се презареди от напълно разредено състояние приблизително
500 пъти. Тази цифра е приблизителна и зависи от условията, при които се
използва плейъра.
 Индикаторът за батерията, изведен на дисплея, показва приблизителни стойности.
Например една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от
заряда на батерията.
Когато
плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се извежда

съобщението [Do not disconnect.] (Не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте
връзката, когато на екрана е изписано съобщението: [Do not disconnect.] (Не
прекъсвайте връзката), в противен случай информацията може се повреди.
 Всички контролни функции на бутоните на плейъра са блокирани, докато
устройството е свързано с компютъра.
 Ако не възнамерявате да използвате плейъра за повече от половин година,
заредете батерията поне веднъж през това време, за да поддържате нормалните й
функции.
 Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат
неправилно функциониране на устройството.
 Не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на
видоизменени или лично сглобявани компютри.
 Ако компютърът влезе в режим на пестене на енергия (например "sleep" или
"hibernation"), докато плейърът е свързан посредством USB кабела, батерията на
устройството няма да се зареди. Вместо това плейърът ще продължи да черпи
енергия от батерията и да я разрежда.
Не оставяйте плейъра включен дълго време към лаптоп, който не е свързан към
електрическата мрежа, защото батерията на лаптопа може да се разреди.
 Докато плейърът е свързан към компютър, не включвайте, не рестартирайте и не
изключвайте компютъра. Това би могло да причини неизправност в устройството.
Изключете плейъра от компютъра преди да извършвате тези операции.
 При зареждане на батерията плейърът може да се нагрее. Това не е неизправност.
19
Подготовка на плейъра
Избор на езика на дисплея
Можете да избирате от разнообразие от езици за менютата и съобщенията
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
От менюто [Home], изберете
 настройка за желания език.
[Settings]  [Language Settings]
Език
Съобщенията и менютата се извеждат на
[Deutsch]
Немски език
[English]
Английски език
[Español]
Испански език
[Français]
Френски език
[Italiano]
Италиански език
[Português]
Португалски език
[Русский]
[
Руски език
Корейски език
]
[Settings]
[
]
Опростен китайски език
[
]
Традиционен китайски език
20
Подготовка на плейъра
Настройка на датата и часа
Някои приложения на плейъра не работят правилно, докато датата
и часът не бъдат настроени. Задайте настоящата дата и сверете часа
преди да използвате плейъра.
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
От менюто [Home] изберете
[Set Date-Time].
[Settings]
[Settings]
 [Common Settings] 
Натиснете бутона / , за да изберете година, и след това
натиснете бутона / , за да промените стойността.
Както на стъпка  , регулирайте настройките за месец, дата,
час и минута.
Натиснете бутона  , за да потвърдите избора си.
Извеждане на текущото време екрана
За да изведете на екрана текущото време, натиснете бутона OPTION/PWR
OFF в менюто [Home] или екрана за възпроизвеждане, и изберете
[Clock Display] от менюто с опции.
Съвет
 Можете да изберете формата за изписване на датата измежду [YYYY/MM/DD]
(година/месец/ден), [MM/DD/YYYY] (месец/ден/година) или [DD/MM/YYYY]
(ден/месец/година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни
формата за извеждане на часа: [12-hour] (12 часа) или [24-hour] (24 часа). За повече
подробности вижте “Настройка на формата на датата [Date Display Format]“
(  стр.91) или “Настройка на формата на часа [Time Display Format]“ ( стр. 91).
Забележка
 Ако захранването в батерията е напълно изразходвано - например плейърът не е
бил използван дълго време, възможно е настройките за датата и часа да бъдат
нулирани и вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
 Часовникът може да избързва или да закъснява с до 60 секунди на месец. В този
случай сверете часовника отново.
21
Прехвърляне на музика
Transferring Music
Избор на начин за прехвърляне на музика
Можете да прехвърляте музика от аудио дискове или от Интернет и др.
За да прехвърляте музика на вашия компютър, използвайте подходящия
софтуер.
Можете да прехвърляте музика към плейъра по следните три начина.
Прехвърляне на музика от CD, като използвате Windows
Player 11 (  стр. 22)
Можете да прехвърляте музика от вашите дискове и др. към вашия
компютър, и да ги прехвърляте към плейъра, като използвате
Windows Media Player 11.
Прехвърляне на музика от iTunes и др., като използвате софтуера
Content Transfer ( стр. 26)
Ако вече сте обработили музиката с iTunes и др., вие можете да я
прехвърлите към плейъра, като използвате софтуера Content Transfer.
Прехвърляне на музика, като изтеглите и пуснете с мишката,
използвайки Windows Explorer (  стр. 28)
Можете директно да прехвърляте музика, запазена на вашия
компютър, чрез изтегляне и пускане с мишката, използвайки
Windows Explorer.
 Съвет
За подробности относно начина на прехвърляне на музика се обърнете към
помощния файл Help на всеки софтуер.
За подробности относно поддържаните файлови формати се обърнете към
“Поддържани файлови формати” (  стр. 125).
Плейърът не използва софтуера SonicStage (софтуерът SonicStage, разработен
от Sony, обработва музика на вашия компютър или прехвърля музика на
други видове плейъри). За този плейър, вие можете да прехвърляте музика по
описаните по-горе три начина, без да използвате SonicStage. ATRAC файловете,
които са обработени от SonicStage, могат да бъдат прехвърляни на плейъра
след преобразуването им в MP3 формат. За да преобразувате файлове, свалете
софтуера за преобразуване на МР3 файлове, от интернет страницата за
поддръжка на клиентите (  стр. 121).
Максималният
брой файлове в папка [MUSIC] е 4,000.

22
Прехвърляне на музика
 Прехвърляне на музика, като използвате
Windows Media Player 11
Mожете да прехвърляте музика от вашите дискове и др. към вашия
компютър, и да я прехвърляте към плейъра, като използвате Windows
Media Player 11.
Съвет
 За подробности относно използването или поддръжката на Windows Media
Player се обърнете към информацията за Windows Media Player на следната
интернет страница:
http://support.microsoft.com/
Прехвърляне на музика от дискове
Можете да използвате Windows Media Player 11, за да копирате (прехвърляте)
музика от вашите дискове.
Следвайте инструкциите за сваляне на песни от диск на вашия компютър.
 Поставете аудио CD.
 Стартирайте Windows Media Player 11 и след това щракнете върху
[Rip] в горната част на прозореца.
Когато сте свързани към Интернет, Windows Media Player 11 получава
информация за съответния диск (заглавие на диска, имена на песните
или изпълнителите и др.) и я извежда в прозореца.
Продължава 
23
Прехвърляне на музика
 Щракнете върху [Start Rip].
Windows Media Player 11 започва да прехвърля съдържанието на диска.
Прехвърлените песни се извеждат с индикация [Ripped to library]
(прибавени към библиотеката). Изчакайте, докато всички песни се
прехвърлят.
Съвет
 Прехвърлените песни се запазват в папката [My Music] (Windows XP) или папката
[Music] (Windows Vista) на компютъра. Щракнете върху [Library] в прозореца на
Windows Media Player 11, за да ги откриете.
 Windows Media Player 11 получава информация за съответния диск от база с данни
в Интернет. Въпреки това, възможно е информацията за някои дискове да не
присъства в базата данни. Ако информацията за вашия диск липсва, можете да я
прибавите след като прехвърлите песните. За информация относно начина на
прибавяне и редактиране на информация за определен диск се обърнете към
помощния файл Help на Windows Media Player 11.
Ако не желаете да прехвърляте дадена песен, премахнете отметката, която се
намира вляво от заглавието на песента.
Забележка
Прехвърлените песни са ограничени само за лична употреба. Използването на песните
за други цели изисква разрешението на съответния държател на авторските права.
24
Прехвърляне на музика
Прехвърляне на музика
Можете да използвате Windows Media Player 11, за да прехвърляте музика
от вашия компютър на плейъра.
Забележка
Не изключвайте USB кабела, докато на плейъра е изведено съобщението [Do not
disconnect.] (Не изключвайте връзката.), защото е възможно данните, които се
прехвърлят, да се повредят.
 Ако софтуерът Content Transfer се стартира автоматично след като свържете
плейъра към вашия компютър посредством приложения USB кабел, затворете или
игнорирайте Content Transfer, защото използването му на този етап не е
необходимо. За подробности относно настройката за автоматично включване на
Content Transfer се обърнете към помощния файл Help на Content Transfer.
 Стартирайте Windows Media Player 11 и след това свържете плейъра
към вашия компютър, като използвате приложения USB кабел.
Включете конектора на USB кабела в плейъра с означението
нагоре.
Извежда се прозорецът [Device Setup].
 Щракнете върху [Cancel].
Close the auto play window, if it appears, by clicking [Cancel] or the Close
icon.
 Затворете прозореца за автоматично възпроизвеждане, ако такъв се
изведе, като щракнете върху [Cancel] или върху иконката за затваряне.
Ако щракнете върху [Finish] вместо върху [Cancel], всички данни от
библиотеката на Windows Media Player автоматично се копират на
плейъра. Ако размерът на данните от библиотеката е по-голям
отколкото е свободното място на плейъра, процесът по копиране
няма да се стартира.
 Можете да отворите прозореца [Device Setup] по всяко време. За да го
отворите, щракнете с десния бутон на мишката върху [WALKMAN]
от лявата страна на прозореца на Windows Media Player и след това
щракнете върху [Set Up Sync].
Продължава
25
Прехвърляне на музика
 Щракнете върху [Sync] в прозореца на Windows Media Player 11.
 Изтеглете с мишката и пуснете желаните песни в Sync List
(списъка за синхронизиране) от дясната страна на прозореца.
Песните се прибавят към списъка за синхронизиране.
 Щракнете върху [Start Sync], за да стартирате синхронизирането.
Когато синхронизирането приключи, в списъка за синхронизиране се
извежда съобщение, което потвърждава, че можете безопасно да
изключите плейъра. След приключване на операцията, затворете
Windows Media Player 11 и изключете плейъра от компютъра.
26
Прехвърляне на музика
Прехвърляне на музика, като използвате
софтуера Content Transfer (Трансфер на
съдържанието)
Ако вече сте обработили музиката с iTunes и др., вие можете да я
прехвърлите на плейъра, като използвате софтуера Content Transfer.
Можете да използвате iTunes и др., за да изтеглите с мишката и да пуснете
музика в Content Transfer.
Забележка
Не изключвайте USB кабела, докато на плейъра е изведено съобщение [Do not
disconnect.] (Не прекъсвайте връзката.), защото е възможно данните, които в момента
се прехвърлят, да се повредят.
 Content Transfer не може да се използва за Windows Media Player съдържание.
 Не можете да прехвърляте съдържание със сигнали за защита от авторско право.
Contents Transfer поддържа трансфер на данни от iTunes 8.1 към плейъра. За
подробности относно ограниченията за прехвърляне на песни от iTunes
посетете интернет страницата за поддръжка на клиенти (  стр. 121).
 Свържете плейъра към вашия компютър, като използвате
приложения USB кабел.
Включете конектора на USB кабела във вашия плейър като насочите
означението нагоре.
Content Transfer автоматично се стартира.
 За подробности относно настройката за автоматично включване на
Content Transfer се обърнете към помощния файл Help на Content Transfer.
 Също така, можете да щракнете върху [All Programs] в менюто [Start]
и след това върху [Content Transfer] – [Content Transfer], за да
стартирате софтуера.
 Стартирайте iTunes и др.
Продължава 
27
Прехвърляне на музика
Изберете желаните песни от iTunes и др., изтеглете ги с мишката
и ги пуснете в Content Transfer.
Content Transfer разпознава вида на данните по разширението на
файла и автоматично ги изпраща в подходящата папка на плейъра.
iTunes и др.
Content Transfer
28
Прехвърляне на музика
Прехвърляне на музика, като използвате
Windows Explorer
Можете директно да прехвърляте музика, запазена на вашия компютър,
чрез изтегляне и пускане с мишката, използвайки Windows Explorer.
Йерархията на възпроизвеждане на данните има правила. За да прехвърляте
данни правилно, вижте следните инструкции.
 Съвет
 Някои компютри, в които вече има инсталиран Windows Media Player 10, може да се
сблъскат с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които
могат да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате
Windows Media Player 11 от Интернет страницата за сваляне на Windows Media
Player, ще разрешите този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте
чрез изтегляне и пускане на мишката. Преди да инсталирате Windows Media Player
11 на вашия компютър не забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги
са съвместими с Windows Media Player 11.
Продължава 
29
Прехвърляне на музика
Забележка
 Възможно е йерархията на данните да се различава в зависимост от вашата
операционна система.
 Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано
[Do not disconnect.], защото е възможно данните, които прехвърляте, да се повредят.
Ако изключите плейъра, докато прехвърляте данни, е възможно в плейъра да останат
ненужни файлове. В този случай прехвърлете файловете, които могат да се използват,
обратно на вашия компютър и форматирайте плейъра (  стр. 92).
 Не променяйте имената на папките и не изтривайте папките [MUSIC], [MP_ROOT],
[MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] и [FM].
 Не променяйте имената на папката или файла, разположени директно под папката
[MP_ROOT], [MPE_ROOT] и [Record]. В противен случай те няма да бъдат
изведени на плейъра.
 Възможно е някои файлове да не се възпроизведат на плейъра заради сигнали за
защита на авторското право. Въпреки че можете да прехвърляте повече файлове или
папки към плейъра, устройството няма да може да възпроизвежда или извежда
файлове, папки или нива, които не се вписват в това ограничение.
 Ако софтуерът Content Transfer автоматично се стартира след като свържете плейъра
към вашия компютър посредством приложения USB кабел, затворете или
игнорирайте Content Transfer, защото използването му на този етап не е необходимо.
За подробности относно настройката за автоматично включване на Content Transfer,
вижте помощния файл на Content Transfer.
 Свържете плейъра към вашия компютър, като използвате
приложения USB кабел.
Включете конектора на USB кабела във вашия плейър, като насочите
означението
нагоре.
 Щракнете върху [start] – [My Computer] или [Computer] –
[WALKMAN] – [Storage Media] и след това изберете папката [MUSIC].
Йерархията на данните може да се различава в зависимост от вашата
компютърна среда.
 Изтеглете с мишката и пуснете файловете или папките в папката
[MUSIC], или в една от под-папките й.
Достъпът до файлове и папки над 8мо ниво не е гарантиран.
Музикални файлове или папки във вашия компютър
Папка [MUSIC] във вашия плейър.
30
Прехвърляне на видео/фото файлове
Transferring Videos/Photos
Избор на начин за прехвърляне на видео/
фото файлове
Можете да прехвърляте клипове от записани видео файлове или от
Интернет и др.
Можете да прехвърляте снимки от цифров фотоапарат и др.
За да прехвърляте видео/фото файлове на вашия компютър, използвайте
подходящия софтуер.
Можете да прехвърляте видео/фото файлове към плейъра по следните
три начина.
 Прехвърляне на видео/фото файлове, като използвате софтуера
Content Transfer (  стр. 31)
Можете да прехвърляте видео/фото файлове на плейъра, като използвате
софтуера Content Transfer.
 Прехвърляне на видео/фото файлове, като ги изтеглите и пуснете
с мишката, използвайки Windows Explorer (  стр. 33)
Можете директно да прехвърляте видео/фото файлове, запазени на
вашия компютър, чрез изтегляне и пускане с мишката, използвайки
Windows Explorer.
 Прехвърляне на видео/фото файлове, като използвате Windows
Media Player 11
Можете да прехвърляте видео/фото файлове, обработвани с Windows
Media Player 11, като използвате Windows Media Player 11.
За подробности относно използването или поддръжката на Windows
Media Player се обърнете към информацията за Windows Media Player на
следната интернет страница: http://support.microsoft.com/
Съвет
 За подробности относно начина на прехвърляне на видео/фото файлове се
обърнете към помощния файл Help на всеки софтуер.
 За подробности относно поддържаните файлови формати вижте “Поддържани
файлови формати” (  стр. 125).
 Максималният брой файлове в папки [PICTURE], [PICTURES] или [DCIM] е 4,000.
31
Прехвърляне на видео/фото файлове
 Прехвърляне на видео/фото файлове, като
използвате софтуера Content Transfer
(Трансфер на съдържанието)
Можете да прехвърляте видео/фото файлове на плейъра, като използвате
софтуера Content Transfer. Можете да прехвърляте видео/фото файлове,
като изтеглите с мишката и пуснете желаните видео/фото файлове от
Windows Explorer към Content Transfer.
Забележка
Не изключвайте USB кабела, докато на плейъра е изведена индикация
[Do not disconnect.] (Не прекъсвайте връзката.), защото прехвърляните в момента
данни могат да се повредят.
Не можете да прехвърляте съдържание със сигнали за защита на авторското право.
Свържете плейъра към вашия компютър, като използвате
приложения USB кабел
Включете конектора на USB кабела във вашия плейър, като поставите
означението нагоре.
Content Transfer автоматично се стартира.
 За подробности относно настройката за автоматично включване на
Content Transfer се обърнете към помощния файл Help на Content
Transfer.
 Също така, можете да щракнете върху [All Programs] в менюто [start]
и след това върху [Content Transfer] – [Content Transfer], за да
стартирате софтуера.
Продължава 
32
Прехвърляне на видео/фото файлове
 Изберете желаните видео/фото файлове от Windows Explorer,
изтеглете ги с мишката и ги пуснете в Content Transfer.
Content Transfer разпознава вида на данните по разширението на
файла и автоматично ги изпраща в подходящата папка на плейъра.
Видео/фото файлове или папки
във вашия компютър.
Content Transfer
33
Прехвърляне на видео/фото файлове
 Прехвърляне на видео/фото файлове, като
използвате Windows Explorer
Можете директно да прехвърляте данни чрез изтегляне и пускане с
мишката и използване на Windows Explorer на вашия компютър.
Йерархията на възпроизвеждане на данните има правила. За да
прехвърляте данните правилно, вижте следните инструкции.
Съвет
Някои WMV файлове могат да бъдат възпроизвеждани само когато са
прехвърлени посредством Windows Media Player 11.
 Някои компютри, в които вече има инсталиран Windows Media Player 10, може да
се сблъскат с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които
могат да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане с помощта на мишката. Ако
инсталирате Windows Media Player 11 от Интернет страницата за сваляне на
Windows Media Player, ще разрешите този проблем, а след това отново ще можете
да прехвърляте чрез изтегляне и пускане с помощта на мишката. Преди да
инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да
проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.
Продължава 
34
Прехвърляне на видео/фото файлове
Забележка
 Йерархията на данните може да се различава в зависимост от вашата компютърна среда.
 Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано
[Do not disconnect.] (Не прекъсвайте връзката.), защото прехвърляните данни
може да се повредят. Ако плейърът бъде изключен, докато прехвърляте данни,
възможно е в плейъра да останат ненужни файлове. В този случай прехвърлете
файловете, които могат да се използват, обратно на вашия компютър и
форматирайте плейъра (  стр. 92).
 Не променяйте имената на папките и не изтривайте папките [MUSIC], [MP_ROOT],
[MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] и [FM].
 Не променяйте имената на папките или файловете, разположени директно под
папката [MP_ROOT], [MPE_ROOT] и [Record]. В противен случай те няма да бъдат
изведени на плейъра.
Възможно е някои файлове да не се възпроизведат на плейъра заради сигнали за
защита на авторското право. Въпреки че можете да прехвърляте повече файлове
или папки към плейъра, устройството няма да може да възпроизвежда или извежда
файлове, папки или нива, които не се вписват в това ограничение.
 Ако софтуерът Content Transfer автоматично се стартира след като свържете
плейъра към вашия компютър посредством приложения USB кабел, затворете или
игнорирайте Content Transfer, защото използването му на този етап не е необходимо.
За подробности относно настройката за автоматично включване на Content Transfer
се обърнете към помощния файл Help на Content Transfer.
 Свържете плейъра към вашия компютър, като използвате
приложения USB кабел
Включете конектора на USB кабела във вашия плейър с
означението нагоре.
Щракнете върху [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] –
[Storage Media] и след това изберете папката [VIDEO] или [PICTURE].
Йерархията на данните може да се различава в зависимост от вашата
компютърна среда.
Изтеглете с мишката и пуснете файловете или папките в папката
[VIDEO] или [PICTURE], или в една от под папките й.
 Видео файлове или папки: Изтеглете с мишката и пуснете в папка
[VIDEO] или в една от под папките й.
 Фото файлове или папки: Изтеглете с мишката и пуснете в папка
[PICTURE] или в една от под папките й.
Достъпът до файлове и папки над 8мо ниво не е гарантиран.
Видео или фото файлове или папки
във вашия компютър
Видео: Папка [VIDEO] във вашия плейър.
Фото: Папка [PICTURE] във вашия плейър.
35
Възпроизвеждане на музика
Playing Music
Възпроизвеждане на музика [Music]
За да възпроизвеждате музика, изберете
[Music], за да изведете екрана
[Music]. Можете да възпроизвеждате записани FM радио програми и
файлове със запис на глас от [Music]. За подробности вижте
“Търсене на песен” (  стр. 38).
Бутон BACK/HOME
[Music]
Бутон с 5 функции
Изберете
[Music] от менюто [Home].
Извежда се менюто за търсене.
 Можете да изберете желания начин на търсене, за да изведете екрана
със списъка с музика и да търсите песни. За подробности вижте
“Търсене на песен” ( стр. 38).
Изберете желания метод на търсене 
желана песен.
Извежда се екранът за възпроизвеждане на музика
и възпроизвеждането на песента започва.
 Сменяйте опции, докато се изведе списъкът с
песни.
 За подробности относно начина на работа с екрана
за възпроизвеждане на музика вижте “Екран за възпроизвеждане на
музика” (  стр. 36).
Забележка
Стартирането на плейъра или извеждането на списъка с файлове/папки може да
отнеме известно време, ако в паметта на плейъра са запазени много файлове
или папки.
36
Възпроизвеждане на музика
Екран за възпроизвеждане на музика
Име на песента
Име на изпълнителя
Заглавие на албума
Жанр
Година на излизане на песента
Състояние на възпроизвеждането
Операции на екрана за възпроизвеждане на музика
За да (индикация на екрана)
Извършете следното
Възпроизвеждате ( )/
въведете пауза (  ) *1
Натиснете бутона  .
Превъртате бързо напред ( ) Натиснете и задръжте бутона / .
превъртате бързо назад ( )
Откриете началото на предходната Натиснете бутона /.
(или настоящата) песен ()
/откриете началото на следващата
песен ( )
Натиснете бутона /.
Изведете курсора прегледате
целия дисплей с изведени опции
*1В режим пауза, ако не бъде извършена операция за повече от 3 минути, плейърът
автоматично влиза в режим на готовност.
37
Възпроизвеждане на музика
Екран със списък на музикалните записи
Следните примери се отнасят за екрани със списък с музика.
Индекс
В списъка се извеждат инициалите
,
на името на песента, албума и др.
Екран със списък песни
Екран със списък с албуми
Операции на екрана със списък с музика
За да
Извършете следното
Потвърдите опция
в списъка
Натиснете бутона  .
Преместите курсора
нагоре или надолу
Натиснете бутона /.
 Натиснете и задръжте бутона /, за да преглеждате по-бързо.
Натиснете бутона /.
Преместите курсора
наляво/надясно, когато
се изведе индекс
Изведете предходния Натиснете бутона /.
/следващия екран от
списъка, когато не се
извежда индекс
38
Възпроизвеждане на музика
Търсене на песен
Когато изберете [Music] в менюто [Home], се извежда меню за търсене.
Можете да изберете желан метод на търсене в менюто, за да търсите
списъка с музика за желана от вас песен.
Също така, можете да търсите списъка с музика за желана от вас песен,
като изберете [Playlists] в менюто [Home].
Бутон BACK/HOME
[Music]
Бутон с 5 функции
[Playlists]
 Съвет
Списъците [All songs], [Album] и [Artist] са подредени по азбучен ред.
От менюто [Home], изберете
 желана песен.
[Music]
 желан метод на търсене
Изберете опциите както следва, докато се изведе списъкът с песни.
Продължава 
39
Възпроизвеждане на музика
Метод на търсене
Метод
Описание
[All Songs] *1
1
[Album] *
Изберете песен от списъка с песни.
[Artist]*1, *2, *3
1, 3
[Genre]* *
Изберете албум  песен.
Изберете изпълнител  албум  песен.
Изберете жанр  изпълнител  албум  песен.
[Release Year] *1, *3
Изберете година на излизане на албума  изпълнител  песен.
[Folder]*4, *5
[Voice Recording]* 6
Изберете папка  песен.
Изберете дата на запис на папката  записан файл с глас.
[FM Recording]* 7
Изберете дата на запис на папката  записана FM радио програма.
*2
Файловете със записан глас и FM радио програмите не се извеждат в списъка.
на списъка.
Mожете да видите всички песни на избрания изпълнител, жанр или година на излизане.
В екрана със списък [Artist], [Genre] или [Release Year], изберете [All [XXX]].
*4
Папките, съдържащи записани файлове с глас и FM радио програми, не се извеждат
в списъка [Folder].
*5
Папките се извеждат първо по азбучен ред, след това файловете се извеждат в азбучен ред.
В тези случаи главните и малките букви не са от значение.
6
* Mожете да записвате глас, като използвате вградения микрофон на плейъра ( стр. 77), и да
възпроизвеждате записаните файлове на плейъра. За подробности относно начина на
възпроизвеждане на файлове със запис на глас вижте “Възпроизвеждане на записани гласови
файлове” ( стр. 79).
*7Можете да записвате FM радио програми на плейъра ( стр. 70) и да ги възпроизвеждате на
плейъра. За подробности относно начина на възпроизвеждане на записани FM радио програми
вижте “Възпроизвеждане на записани FM радио програми” ( стр. 72).
*3
Възпроизвеждане на плейлист
Можете да възпроизвеждате списъци с песни (плейлисти).
Плейлисти се създават с помощта на Windows Media Player 11.
За информация относно начина на създаване на плейлист се обърнете
към помощния файл Help на Windows Media Player 11. Обложките на
албумите, които се регистрират в плейлиста, не се възпроизвеждат
на плейъра.
От менюто [Home], изберете
 желана песен.
[Playlist]  желана плейлиста
Индекс
*1
40
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на всички песни в случаен ред
Всички песни, записани на плейъра, се възпроизвеждат на случаен принцип.
[Shuffle All]
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
От менюто [Home] изберете
[Shuffle All].
Всички песни се разбъркват. Извежда се екранът за възпроизвеждане на
музика и възпроизвеждането на песните започва.
 Съвет
Когато стартирате [Shuffle All] възпроизвеждане, режимът на възпроизвеждане се
променя в [Shuffle] или [Shuffle&Repeat] (  стр. 45). Дори ако отмените [Shuffle All],
настройката [Shuffle] или [Shuffle&Repeat] за режима на възпроизвеждане се запазва.
[Shuffle All] възпроизвеждането автоматично се отменя, ако извършите някоя
от следните операции:
 Ако стартирате възпроизвеждането на песен, като я изберете от [Music] и др.
 Ако промените режима на възпроизвеждане
Забележка
Режимът на възпроизвеждане се различава за песните и записаните файлове с глас.
Записаните гласови файлове и FM радио програмите не се възпроизвеждат в случаен
ред, дори ако сте избрали [Shuffle All].
41
Възпроизвеждане на музика
Изтриване на песни
Когато изтривате песни от плейъра, работете със софтуера, който сте
използвали за прехвърляне на песни, или използвайте Windows Explorer.
За подробности относно начина на използване на софтуера вижте помощния
файл Help на софтуера.
Съвет
Можете да изтриете записаните гласови файлове и записаните FM радио
програми на плейъра. За подробности вижте “Изтриване на записани гласови
файлове” (  стр. 80) и “Изтриване на записани FM радио програми” (  стр. 73).
Забележка
Плейърът не може да изтрива песни без да е свързан към компютър.
Индекс
Меню
Home
Съдържание
42
Възпроизвеждане на музика
Използване на меню Music Option
(Меню с музикални опции)
Можете да изведете менюто с музикални опции, като натиснете бутона
OPTION/PWR OFF на списъка с музика или на екрана за възпроизвеждане
на музика. За подробности относно начина на използване на менюто с опции
вижте  стр. 14.
Опциите, изведени в менюто, се различават в зависимост от екрана, от който
сте ги извели. Вижте съответната страница за настройки и начин на работа.
Опции, които се извеждат в екрана със списъка с музика
Опции
Описание/страници за справка
[Now Playing]
Извежда екрана с възпроизвежданото в момента
съдържание.
[Go to Recording Screen]
Извежда екрана с гласови записи ( стр. 77) или
екрана с FM записи (  стр. 70).
[Go to FM Radio screen]
Извежда се екранът с FM радио и последната
възпроизвеждана радиопрограма (  стр. 66).
[Detailed Information]
Извежда подробна информация за песни, като
например време за възпроизвеждане, аудио формат,
битрейт и име на файла (  стр. 44).
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на последната
възпроизвеждана песен.
1
Изтрива записан гласов файл или записана FM радио
програма (  стр. 73, 80).
*1 Тази опция се извежда само когато се изведе списъкът със записани гласови файлове или
записани FM радио програми.
Продължава 
43
Възпроизвеждане на музика
Опции, които се извеждат на екрана за възпроизвеждане на музика
Опции
Описание/страници за справка
Задава режима за възпроизвеждане (  стр. 45).
[Equalizer]
Настройва качеството на звука (  стр. 46).
[SP Output Optimizer]
Оптимизира качеството на звука, който се извежда
от приложения говорител (само за плейъри, които
притежават приложен говорител SRS-NWGT014E)
(  стр. 49).
[Cover Art]
Извежда обложка ( стр. 44).
[Detailed Information]
Извежда подробна информация за песни, като
например време за възпроизвеждане, аудио формат,
битрейт и име на файла (  стр. 44).
[Add to Wishlist/Remove from Прибавя песен към списъка с желани песни за
Wishlist]
закупуване в съответния софтуерен продукт./
Премахва песен от списъка със желани за закупуване.
[Alarm]
Задава аларма (  стр. 85).
[Sleep Timer]
Задава таймер за самостоятелно изключване (стр. 86).
[Clock Display]
Извежда настоящото време (  стр. 20, 90).
Индекс
[Play Mode]
44
Възпроизвеждане на музика
Извеждане на екран с подробна информация [Detailed Information]
 В списъка с музика или екрана за възпроизвеждане на музика,
натиснете бутона OPTION/PWR OFF.
 Изберете [Detailed Information].
Екран с подробна информация
Когато изведете този екран от екрана за възпроизвеждане, на музика, можете да преминете към
предходна или следваща песен, като натиснете бутона / .
Време за възпроизвеждане
Формат на файла
Битрейт
Файлове със сигнали за защита на авторското право
Когато възпроизвеждате песен с вариращ битрейт, се извежда индикация “VBR”.
Име на файла
Извеждане на екрана с обложка [Cover Art]
 В екрана за възпроизвеждане на музика натиснете бутона
OPTION/PWR OFF.
 Изберете [Cover Art].
Екран с обложка
Докато екранът с обложка е изведен,, можете да преминавате към предходна или следваща песен,
като натискате бутона / .
Съвет
 Ако песните не притежават информация за обложка, се извежда изображението
по подразбиране за плейъра.
 Обложката на албума се извежда само ако има вложена информация за нея. Можете
да задавате обложка на албум посредством приложения Windows Media Player 11
или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове и за задаване на обложки.
За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния файл
или производителя на софтуера. Възможно е обложката на албума да не бъде
изведена в зависимост от файловия си формат.
45
Възпроизвеждане на музика
Промяна на музикалните настройки
За да промените музикалните настройки, изберете
[Home], след това изберете [Music Settings].
[Settings] от менюто
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
[Settings]
От менюто [Home] изберете
[Settings]  [Music Settings] 
[Play Mode] – желан режим на възпроизвеждане.
Вид/икона
Описание
[Normal]/Без индикация Песните в списъка за възпроизвеждане се възпроизвеждат
спрямо поредността си. (Настройка по подразбиране)
[Repeat]/
Песните в списъка за възпроизвеждане се възпроизведат
спрямо поредността си и след това се повтарят.
Песните в списъка за възпроизвеждане се възпроизвеждат
в случаен ред.
Песните в списъка за възпроизвеждане се възпроизвеждат
в случаен ред и след това се повтарят.
[Repeat 1 Song]/
Настоящата песен или песента, избрана от списъка с песни,
се възпроизвежда повторно.
Забележка
Плейърът възпроизвежда песни само от списъка, от който е започнало
възпроизвеждането (списък с албуми, списък с изпълнители и др.).

 Записаните файлове с глас и записаните FM радио програми не се включват в
режимите на възпроизвеждане и не се възпроизвеждат в случаен ред или повторно.
Индекс
Настройка на режима за възпроизвеждане [Play Mode]
Плейърът предлага разнообразие от режими за възпроизвеждане,
включително възпроизвеждане в случаен ред и избран режим на повторно
възпроизвеждане.
46
Възпроизвеждане на музика
Настройка на качеството на звука [Equalizer]
Можете да зададете качеството на звука в зависимост от музикалния
жанр и др.
 От менюто [Home], изберете
[Equalizer]
[Settings]
 желан вид на еквалайзера.
 [Music Settings] 
Вид (икона)
Описание
[None]
Настройките на качеството на звука не са активирани.
(Настройка по подразбиране)
[Heavy] (
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за
получаването на по-мощен звук.
)
[Pop] (
)
Подчертава звуците от средния диапазон; настройката е
подходяща за вокали.
[Jazz] (
)
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за
получаването на по-реалистичен звук.
[Unique] (
Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така
че тихите звуци да се чуват по-лесно.
)
[Custom 1] (
)
[Custom 2] (
)
Персонализирани от потребителя настройки на звука, при които
можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон.
За повече подробности вижте  стр. 47.
Забележка
Ако при вашите персонални настройки, записани като [Custom 1] и [Custom 2],
имате чувството, че силата на звука се различава от тази на останалите настройки,
може да се наложи да компенсирате тази разлика чрез ръчно настройване.
 Настройките на [Equalizer] не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео
файлове или FM радио.
за [Equalizer] не се отнася за извеждането на звук от приложения
Настройката
1
говорител * SRS-NWGT014E, когато [SP Output Optimizer] е зададен в положение
[SRS-NWGT014E] (  стр. 49). Когато приложеният говорител е свързан към
плейъра и [SP Output Optimizer] е зададен в положение [SRS-NWGT014E], вие не
можете да изберете [Equalizer].
*1Говорителят SRS-NWGT014E не е приложен към всички плейъри.
Continued 
47
Възпроизвеждане на музика
Персонална настройка на качеството на звука
Можете да настройвате стойностите за CLEAR BASS (бас) и 5-лентовия
еквалайзер и да ги задавате като настройки [Custom 1] или [Custom 2].
От менюто [Home], изберете
[Equalizer]
[Setting]  [Music Setting] 
 [Edit], изведени в [Custom 1] или [Custom 2].
Натиснете бутона / , за да изберете курсор за CLEAR BASS
или настройка за обхвата на честотата и натиснете бутона /,
за да регулирате нивото на настройка и след това натиснете
бутона  , за да потвърдите избора си.
Екранът [Equalizer] се извежда отново.
 CLEAR BASS може да бъде задаван на 4 звукови нива и 5-те различни
честоти могат да бъдат задавани на 7 звукови нива.
 След като регулирате нивото за настройка се уверете, че сте
натиснали бутона , за да потвърдите избора си. Ако натиснете
бутона BACK/HOME преди да потвърдите, настройката се отменя.
Слушане с чист стерео звук [Clear Stereo]
[Clear Stereo] ви позволява индивидуална цифрова обработка на звука от
левия и десния канали.
 От менюто [Home], изберете [Setting]  [Music Setting] 
[Clear Stereo]  желан вид на изчистен стерео сигнал.
Вид
Описание
[On]
Включва функцията [Clear Stereo], когато използвате
приложените слушалки.
нормален звук. (Настройка по подразбиране)
Забележка
 Настройката [Clear Stereo] не се отнася за възпроизвежданите видео файлове
или FM радио.
[Clear Stereo] не се отнася за извеждането на звук от приложения
 Настройката
1
говорител * SRS-NWGT014E, когато [SP Output Optimizer] е зададен в положение
[SRS-NWGT014E] (  стр. 49).
 Когато приложеният говорител е свързан към плейъра и [SP Output Optimizer]
е зададен в положение [SRS-NWGT014E], не можете да изберете [Clear Stereo].
Функцията [Clear Stereo] е проектирана за постигане на максимален ефект с
приложените слушалки. Възможно е ефектът от [Clear Stereo] да не бъде
постигнат, ако използвате други слушалки. Когато използвате други слушалки,
*1
Говорителят SRS-NWGT014E не е приложен към всички плейъри.
48
Възпроизвеждане на музика
Настройки на нивото на звука [Dynamic Normalizer]
Можете да намалите нивото на силата на звука между песните. Чрез
активирането на тази функцията имате възможност, когато слушате
песните от даден албум в режим на възпроизвеждане в случаен ред, да
коригирате нивото на звука между песните, така че разликата между
нивата им на запис да е минимална.
 От менюто [Home], изберете
[Setting]  [Music Setting] 
[Dynamic Normalizer]  желан вид на динамичния нормализатор
на звука.
Вид
Описание
[On]
Намалява разликата в нивата на силата на звука на
различните песни.
на звука. (Настройка по подразбиране)
Забележка
Настройката [Dynamic Normalizer] не се отнася за възпроизвежданите видео
файлове или FM радио.
Normalizer] не се отнася за извеждането на звук от
Настройката за [Dynamic
1
приложения говорител * SRS-NWGT014E, когато [SP Output Optimizer] е зададен
в положение [SRS-NWGT014E] ( стр. 49). Когато приложеният говорител е
свързан към плейъра и [SP Output Optimizer] е зададен в положение
[SRS-NWGT014E], не можете да изберете [Dynamic Normalizer].
*1Говорителят SRS-NWGT014E не е приложен към всички плейъри.
49
Възпроизвеждане на музика
Оптимизиране на качеството на звука, извеждан през приложения
говорител *1 SRS-NWGT014E [SP Output Optimizer]
Плейърът притежава функция за цифров линеен говорител, която
оптимизира качеството на звука, който се извежда от приложения
говорител *1 SRS-NWGT014E. Функцията за цифров линеен говорител
постига прецизна локализация на звука, като подобрява честотата на
амплитуда и характеристиките на фазата.
Когато свържете приложения говорител SRS-NWGT014E към плейъра,
плейърът оптимизира качеството на звука от приложения говорител,
като задава [SP Output Optimizer] в положение [SRS-NWGT014E].
Когато вашият плейър в снабден с говорител SRS-NWGT014E, настройката
по подразбиране на [SP Output Optimizer] е [SRS-NWGT014E] и
функцията за Цифров линеен говорител се активира. Когато вашият
плейър е от вида, в който няма приложен говорител, настройката по
линеен говорител не се включва.Тъй като функцията за Цифров линеен
говорител е оптимизирана за приложения говорител SRS-NWGT014E,
тази функция може да се отрази негативно на качеството на звука,
извеждан от говорители, които са различни от приложения
SRS-NWGT014E говорител. Задайте [SP Output Optimizer] в положение
SRS-NWGT014E говорител.
*1Говорителят SRS-NWGT014E не е приложен към всички плейъри.
От менюто [Home], изберете
[SP Output Optimizer]
[Setting]  [Music Setting] 
 желана настройка.
Вид
Описание
[SRS-NWGT014E]
Включва функцията [SP Output Optimizer], когато звукът се
извежда от SRS-NWGT014E говорителя.
нормален звук от говорителя.
Забележка
 [SP Output Optimizer] не се прилага за звук, който се извежда през слушалки.
 Когато приложеният говорител SRS-NWGT014E е свързан към плейъра и
настройката [SP Output Optimizer] е зададена в положение [SRS-NWGT014E], не
можете да избирате настройки [Equalizer], [Clear Stereo] и [Dynamic Normalizer].
 Възможно е [SP Output Optimizer] да не се изведе за моделите без приложен говорител.
50
Преглед на видео файлове
Watching Videos
Възпроизвеждане на видео файлове [Videos]
За да възпроизвеждате видео файлове, изберете
екрана [Videos].
Бутон BACK/HOME
[Videos], за да изведете
[Videos]
Бутон с 5 функции
Изберете
[Videos] от менюто [Home]  желан
видео файл.
Извежда се екранът за възпроизвеждане на видео
файлове и възпроизвеждането на видеоклипа
започва.
 За подробности относно начина на работа с екрана
за възпроизвеждане на видео файлове вижте
“Екран за възпроизвеждане на видео файлове” (  стр. 51).
 Съвет
 Когато [Display] е зададен в положение [On] (  стр. 56), докато видео файлът се
възпроизвежда, на екрана се извежда подробна информация като наименование
на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.
 М0ожете да възпроизведете видео файла, който е бил възпроизвеждан последно.
Натиснете бутона OPTION/PWR OFF от списъка с видео файловете и изберете
[Most Recent Video] от менюто с опциите.
 Видео файловете се извеждат в реда, в който са били прехвърлени. (Последно
прехвърлените данни се извеждат в най-горната част.)
 Можете да задавате JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове,
като поставите JPEG файловете в съответната папка с видео файлове. Когато изведете
списъка с видео файлове, можете да видите миниатюрните изображения (малки
изображения, които да изведете от менюто) за видео файловете на плейъра. За да
изведете миниатюрни изображения за видео файловете, създайте JPEG файл
(хоризонтално 160 х вертикално 120 точки, разширение: .jpg) и го наименувайте по
същия начин като желания видео файл, след което го запазете в папката с видео
файлове.
 Максималният размер на видео файлове, който можете да възпроизвеждате на
плейъра, е 240 x 320. За подробности относно характеристиките вижте “Технически
характеристики” (  стр. 125).
Забележка
 В списъка с видео файловете можете да запишете до 1,000 видео файла.
51
Преглед на видео файлове
Екран за възпроизвеждане на видео файлове
Име на видеоклипа
Възпроизведено време/Общо време
за възпроизвеждане
Информационна област
Операции на екрана за възпроизвеждане на видео файлове
За да (Индикация на екрана)
Извършете следното
Възпроизвеждате ( )/въведете
1
пауза (  ) *
Натиснете бутона 
Превъртате бързо напред ( )/
превъртате бързо назад ( )
Натиснете и задръжте бутона /
Превъртате бързо напред ( )/
превъртате бързо назад ()
в режим пауза *2
Натиснете и задръжте бутона / по време
на пауза.
Преминете малко напред ( )/
преминете малко назад (
) *3
Натиснете бутона / по време на пауза.
Откриете началото на настоящия
видеоклип
Натиснете бутона 
*1В режим пауза, ако не бъде извършена операция за повече от 3 минути, плейърът автоматично
влиза в режим на готовност.
*2Скоростта на превъртане напред/назад в режим на пауза се различава в зависимост
от дължината на видео файла.
*3Интервалът на превъртане напред/назад в режим на пауза се различава в зависимост
от видеоклипа.
52
Преглед на видео файлове
Изтриване на видео файлове
Когато изтривате видеоклипове от плейъра, работете със софтуера, който
сте използвали за прехвърляне на видеоклипове, или Windows Explorer.
За подробности относно начина на използване на софтуера, вижте
помощния файл Help на софтуера.
Забележка
Плейърът не може да изтрива видеоклипове без да е свързан към компютър.
53
Преглед на видео файлове
Използване на менюто Video Option
(Меню с видео опции)
Можете да изведете менюто с видео опции, като натиснете бутона
OPTION/PWR OFF на списъка с видео файлове или на екрана за
възпроизвеждане на видео файлове. За подробности относно начина на
използване на менюто с опции вижте  стр. 14.
Опциите, изведени в менюто, се различават в зависимост от екрана,
от който сте ги извели. Вижте съответната страница за настройки и начин
на работа.
Опции, които се извеждат в екрана със списъка с видео файлове
Опции
Описание/страници за справка
[Now Playing]
Извежда екрана с възпроизвежданото в момента
съдържание.
[Go to Recording Screen]
Извежда екрана с гласови записи (  стр. 77) или
екрана с FM записи (  стр. 70).
[Go to FM Radio screen]
Извежда се екранът с FM радио и последната
възпроизвеждана радиопрограма (  стр. 66).
[Play from beginning]
Открива началото на видео файла (  стр. 51).
Извежда подробна информация за файлове, като
например размер на файла, резолюция, формат на
видео/аудио компресия и име на файла.
[Detailed Information]
[Most Recent Video]
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на последната
възпроизвеждана песен.
Displays the music playback screen of the song last
played.
Опции, които се извеждат на екрана за видео възпроизвеждане
Опции
Описание/страници за справка
[Play from beginning]
Открива началото на видео файла (  стр. 51).
[Zoom Settings]
Настройва zoom функцията (  стр. 54).
[Video Orientation]
Задава видео ориентацията (  стр. 57).
[Display]
Задава извеждане/скриване на информацията за
видео файла (  стр. 56).
[Detailed Information]
Извежда подробна информация за файлове, като
например размер на файла, резолюция, формат на
видео/аудио компресия и име на файла, и др.
[Brightness]
Регулира осветеността на екрана (  стр. 89).
[Clock Display]
Извежда настоящото време (  стр. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на последната
възпроизвеждана песен.
54
Преглед на видео файлове
Промяна на видео настройките
За да промените видео настройките, изберете
[Home], след това изберете [Video Settings].
[Settings] от менюто
Бутон BACK/HOME
[Settings]
Бутон с 5 функции
Настройка на функция zoom [Zoom Settings]
Тази функция ви дава възможност да приближите или отдалечите
текущо-възпроизвеждания видео файл.
 От менюто [Home], изберете
[Zoom Settings]
[Settings]  [Video Settings] 
 желан вид на zoom настройка.
Вид
Описание
[Auto]
Размерите на видео изображението се променят, запазвайки
съотношението, така че да запълнят размерите на екрана
(Настройка по подразбиране).Изображенията със
съотношение 16:9 се извеждат по цялата широчина на екрана
като в горната и долната част има черни ленти (Letterbox).
Източник 4:3
Източник 16:9
Продължава 
55
Преглед на видео файлове
Вид
Описание
[Full]
Размерите на видео изображението се променят, запазвайки
съотношението, така че да запълнят областта на дисплея.
Изображението се извежда по цялата височина на екрана като
лявата/дясната страни на изображението се отрязват, за да се
запълни екранът.
Източник 4:3
Източник 16:9
Пунктираната линия представлява оригиналния размер
на изображението.
[Off]
Размерите на видео изображението не се променят и то се
възпроизвежда с оригиналната си резолюция. Ако видео
резолюцията е твърде голяма, лявата, дясната, горната и
долната част от изображението ще бъдат изрязани.
Източник 4:3
Източник 16:9
Пунктираната линия представлява оригиналния размер
на изображението.
56
Преглед на видео файлове
Настройка на дисплея на видео екрана [Display]
Можете да изведете или да скриете подробната информация за видео файла,
като например заглавие, икона за възпроизвеждане, възпроизведено време
и др., докато възпроизвеждате.
От менюто [Home], изберете
[Display]
[Settings]
 желан вид на дисплея.
 [Video Settings] 
Вид
Описание
[On]
Извежда заглавието на видео файла, състоянието на
възпроизвеждане или възпроизведеното време и др.
[Off ]
Скрива подробната информация на възпроизвеждания
в момента видеоклип и я възпроизвежда само когато
работите с плейъра. (Настройка по подразбиране)
Забележка
Ако [Video Orientation] е в положение [Horizontal (right)], заглавието на видео
файла не се извежда.
57
Преглед на видео файлове
Настройка на видео ориентацията [Video Orientation]
Можете да зададете видео ориентацията в положение [Vertical] или
[Horizontal (right)]. Операцията на бутона с 5 функции се превключва
в зависимост от настройката за [Video Orientation].
От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Video Settings] 
[Video Orientation]  желана видео ориентация.
Вид
Описание
[Vertical]
Извежда с резолюция от 240 х 180 пиксела.
(Настройка по подразбиране)
Източник 4:3
[Horizontal (right)]
Източник 16:9
Извежда с резолюция от 320 х 240 пиксела.
Източник 4:3
Източник 16:9
 Съвет
Когато [Display] е зададен в положение [On] (  стр. 56), се извежда
подробната информация, като например заглавие на видеоклипа, иконата за
възпроизвеждане, възпроизведено време и др. Информацията изчезва, ако
Забележка
Ако [Video Orientation] е зададен в положение [Horizontal (right)], заглавието
на видео файла не се извежда.
58
Преглед на снимки
Viewing Photos
Преглед на снимки [Photos]
За да преглеждате снимки, изберете
[Photos], за да изведете екрана [Photos].
Бутон BACK/HOME
[Photos]
Бутон с 5 функции
Изберете
[Photos] от менюто [Home] 
желана папка  желана снимка.
Извежда се екранът за възпроизвеждане на снимки.
Натиснете бутона / , за да изведете
предходната или следващата снимка.
За подробности относно начина на работа с
екрана за възпроизвеждане на снимки вижте
“Екран за възпроизвеждане на снимки” ( стр. 59)
Продължава 
59
Преглед на снимки
Съвет
В списъка на папките, съдържащи снимки, само папките, съдържащи снимки, се
извеждат в азбучен ред.
Възпроизвеждането на песните продължава, дори когато търсите снимки в списъка
на папките, съдържащи снимки, или в списъка със снимки, или когато е изведен
екранът за възпроизвеждане на снимки.
 Можете да възпроизвеждате всички снимки от избрана папка без прекъсване
(slide show play) (  стр. 60).
Можете да подреждате снимките, прехвърлените на вашия плейър, по папки.
Изберете плейъра (като [WALKMAN]) с помощта на Windows Explorer, изтеглете
и пуснете с мишката нова папка като поддиректория на папката [PICTURE] или
[PICTURES]. За подробности относно йерархията на данните вижте  стр. 33.
Забележка
Всички файлове с разширение .jpg, включително файловете с миниатюрните
изображения на видеоклиповете, се разпознават като снимки. Всички папки,
съдържащи .jpg файлове, се извеждат в списъка на папките, съдържащи снимки.
 В списъка на папките, съдържащи снимки, могат да бъдат записани имената на не
повече от 8,000 папки, а в списъка със снимки могат да бъдат записани имената на
не повече от 8,000 снимки, независимо от броя на папките, в които те се съдържат.
Ако размерът на снимките е твърде голям или данните за изображението са
повредени, на екрана се извежда индикация
и снимката не може да бъде
възпроизведена.
Ако снимките не са съвместими с DCF 2.0 (или името на папката/файла е прекалено
дълго и т.н.), времето за операции (за извеждане на снимки или за изреждането им)
може да бъде по-дълго.
Екран за възпроизвеждане на снимки
Информационна област
Операции в екрана за възпроизвеждане на снимки
Когато промените ориентацията на дисплея в хоризонтално положение,
ориентацията на бутона /// и функциите също се променят.
За да (Индикация на екрана)
Извършете следното
Възпроизвеждате ( )/въведете пауза Натиснете бутона .
1
(  )* по време на изреждане на
изображения
Изведете следващата/предходната
снимка
Натиснете бутона /.
* Когато възпроизвеждате песни, докато функцията за изреждане на изображения е зададена
1
в режим пауза, екранът се затъмнява, ако не извършвате операция 30 секунди. Когато спрете
функциите за възпроизвеждане на песен и изреждане на изображения, и не извършвате
операция за повече от 3 минути, екранът се изключва и плейърът влиза в режим на готовност.
60
Преглед на снимки
Изреждане на изображения
Можете да извеждате снимки в избрана папка под формата на
последователно изреждане на изображения.
Бутон BACK/HOME
[Photos]
Бутон с 5 функции
От менюто [Home], изберете
[Photos].
Извежда се списъкът с папки, съдържащи снимки.
Натиснете бутона /// , за да изберете папката със снимки,
и натиснете и задръжте бутона .
Изреждането на изображенията от избраната папка започва.
Съвет
Можете да започнете възпроизвеждане на последователното изреждане на
изображения чрез някоя от описаните по-долу операции:
 Натиснете и задръжте бутона  в списъка със снимки.
 Натиснете бутона  на екрана за възпроизвеждане на снимки.
 Натиснете бутона OPTION/PWR OFF на списъка с папки, съдържащи снимки,
или на списъка със снимки, и след това изберете [Begin slide show] от менюто
с опции.
Забележка
Екранът не се изключва автоматично или не се превключва към скрийнсейвър
(  стр. 89), докато изображенията се изреждат.
61
Преглед на снимки
Изтриване на снимки
Когато изтривате снимки от плейъра, работете със софтуера, който сте
използвали за прехвърляне на снимките, или Windows Explorer.
За подробности относно начина на използване на софтуера вижте
помощния файл Help на софтуера.
Забележка
Плейърът не може да изтрива снимки без да е свързан към компютър.
62
Преглед на снимки
Използване на менюто Photo Option
(Меню с опции за снимки)
Mожете да изведете менюто с фото опции, като натиснете бутона
OPTION/PWR OFF на списъка с папки, съдържащи снимки, или на
списъка със снимки, или на екрана за възпроизвеждане на снимки.
За подробности относно начина на използване на менюто с опции
вижте стр. 14.
Опциите, изведени в менюто, се различават в зависимост от екрана,
от който сте ги извели. Вижте съответната страница за настройки и начин
на работа.
Опции, които се извеждат в екрана със списъка с папки, съдържащи
снимки/списъка със снимки
Опции
Описание/страница за справка
[Now Playing]
Извежда екрана с възпроизвежданото в момента
съдържание.
[Go to Recording Screen]
Извежда екрана с гласови записи (  стр. 77) или екрана
с FM записи (  стр. 70).
[Go to FM Radio screen]
Извежда се екранът с FM радио и последната
възпроизвеждана радиопрограма (  стр. 66).
[Begin slide show]
Стартира изреждането на изображения ( стр. 60).
[Detailed Information]
Извежда подробна информация за файлове, като
например размер на файла, резолюция, име на файла и др.
[Most Recent Photo]
Стартира възпроизвеждане на последната
възпроизвеждана снимка.
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на последната
възпроизвеждана песен.
Опции, които се извеждат на екрана за фото възпроизвеждане
Опции
Описание/страници за справка
[Photo Orientation]
Задава фото ориентацията (  стр. 63).
[Display]
Задава извеждане/скриване на информацията за
снимките (  стр. 64).
[Detailed Information]
Извежда подробна информация за файлове, като
например размер на файла, резолюция, име на
файла и др.
Избира режим на възпроизвежда за последователното
изреждане на изображения (  стр. 64).
Избира интервал за изреждането на кадри (стр. 65).
[Slide Show Repeat]
[Slide Show Interval]
[Brightness]
Регулира осветеността на екрана (  стр. 89).
[Clock Display]
Извежда настоящото време (  стр. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на последната
възпроизвеждана песен.
63
Преглед на снимки
Промяна на настройките за снимки
За да промените фото настройките, изберете
[Home], след това изберете [Photo Settings].
[Settings] от менюто
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
[Settings]
Операцията на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от
настройката за [Photo Orientation].
От менюто [Home], изберете
[Photo Orientation]
[Settings]  [Photo Settings] 
 желан вид на ориентацията на снимката.
Вид
Описание
[Vertical]
Извежда с резолюция от 240 х 180 пиксела.
(Настройка по подразбиране)
[Horizontal (right)]
Извежда с резолюция от 320 х 240 пиксела.
Индекс
Настройка на фото ориентацията [Photo Orientation]
Можете да зададете фото ориентацията в положение [Vertical], [Horizontal
64
Преглед на снимки
Настройка на дисплея на екрана със снимки [Display]
Можете да изведете или да скриете подробната информация за фото
файла, като например икона, която показва състоянието на
възпроизвеждане и др., по време на възпроизвеждане на снимки.
От менюто [Home], изберете
[Settings]
[Display]  желан вид на дисплея.
 [Photo Settings] 
Вид
Описание
[On]
Извежда заглавието на фото файла, датата на записа,
състоянието на възпроизвеждане или номера на
снимката и др.
Скрива подробната информация за настоящата
снимка. (Настройка по подразбиране)
[Off]
Забележка
Ако настройката [Photo Orientation] е зададена в положение [Horizontal (right)]

дори ако [Display] е зададен в положение [On].
Настройка на режима на възпроизвеждане за последователното
изреждане на изображения [Slide Show Repeat]
Можете да изведете снимки като неколкократно ги изреждате една след друга.
От менюто [Home], изберете
[Slide Show Repeat]
[Settings]  [Photo Settings] 
желан вид настройка
Вид
Описание
[On]
Неколкократно и в последователност извежда
снимките в папката със снимки.
[Off]
Извежда снимките в папката със снимки в
последователност до последната снимка, след което се
връща към първото изображение и възпроизвеждането
спира. (Настройка по подразбиране)
Забележка
Екранът не се изключва автоматично и не се превключва към скрийнсейвър
(  стр. 89), докато изреждането на кадри се възпроизвежда.
65
Преглед на снимки
Настройка на интервала за изреждане на изображения
[Slide Show Interval]
Можете да зададете времето, за което ще бъде изведена всяка снимка.
От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Photo Settings] 
[Slide Show Interval]  желан вид на интервала.
Вид
Описание
[Short]
Снимките се превключват през кратък интервал
от време.
Снимките се превключват през стандартен интервал
от време. (Настройка по подразбиране)
[Normal]
[Long]
Снимките се превключват през дълъг интервал
от време.
Забележка
Извеждането на снимки с голям размер може да отнеме известно време.
66
Слушане и запис на FM радио
Listening and Recording FM Radio
Слушане на FM радио
За да слушате FM радио, изберете
изведете екрана с [FM Radio].
[FM Radio] от менюто [Home], за да
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/
PWR OFF
[FM Radio]
Бутон с 5 функции
Забележка
Кабелът на слушалките служи като антена, затова го изтеглете колкото е
възможно повече.
От менюто [Home] изберете
[FM Radio].
Извежда се FM радио екранът.
Натиснете бутона / , за да изберете желаната
Честота
честота, или натиснете бутона / , за да
изберете желания номер на станцията.
 За подробности относно начина на работа
с FM радио екрана вижте “FM радио екран”
(  стр. 67).
Номер на станция
Забележка
Не можете да избирате номер на станция, ако няма запазени номера в паметта.
Настройте станции с помощта на [Auto Preset] (  стр. 68) или настройте
станциите ръчно (  стр. 69).
67
Слушане и запис на FM радио
FM радио екран
Честота
Номер на станция
Забележка
Операции на FM радио екрана
За да
Извършете следното
Изберете предходна/следваща честота
Натиснете бутона /.
Изберете предходна/следваща станция*1
Натиснете и задръжте бутона / .
Изберете предходен/следващ номер
на станция*2
Натиснете бутона /.
Зададете пауза/възстановяване на FM прием
Натиснете бутона  .
*1Ако чувствителността е твърде голяма, променете настройката [Scan Sensitivity] (  стр. 76)
в положение [Low].
*2Не можете да изберете номер на станция, ако в паметта няма запазени номера. Настройте
станции с помощта на [Auto Preset] (  стр. 68).
Индекс
В зависимост от държавата/региона, в който сте закупили плейъра, възможно е
екранът да се различава.
68
Слушане и запис на FM радио
Автоматична настройка на станции [Auto Preset]
Можете предварително автоматично да настроите станции (до 30 станции)
от вашия регион, като изберете [Auto Preset]. Когато използвате FM тунер
за първи път, или когато се местите в нов район, препоръчваме ви
предварително да настроите станциите, като използвате [Auto Preset].
В FM радио екрана, натиснете бутона OPTION/PWR OFF.
Извежда се менюто с опции
Изберете [Auto Preset]  [Yes].
Приетите станции ще бъдат запаметени във възходящ ред на честотата.
Когато запаметяването приключи, се извежда съобщение [Auto preset
completed.] и вече можете да приемате първата запаметена станция.
 Изберете [No], за да отмените автоматичната настройка.
Съвет
 Ако заради настройка на висока чувствителност плейърът приема много
нежелани от вас станции, променете настройката [Scan Sensitivity] (  стр. 76)
в положение [Low].
Забележка
 Операцията [Auto Preset] ще изтрие вече запаметените радио станции.
69
Слушане и запис на FM радио
Ръчна настройка на станции
Можете ръчно да настроите радио станциите, които [Auto Preset] не
засича (  стр. 68).
В FM радио екрана, изберете желаната честота.
Натиснете и задръжте бутона  .
Честотата, която сте избрали в стъпка , се запаметява с номер,
който се извежда под честотата.
Съвет
Можете да настроите до 30 станции.
Забележка
Предварително избраните номера се запазват във възходящ ред на честотата.
Изтриване на предварително настроени станции
В FM радио екрана, изберете номера, който желаете да изтриете.
Натиснете бутона OPTION/PWR OFF.
Извежда се меню с опции.
Изберете [Delete from Preset].
Предварително настроената станция се изтрива и се извежда
съобщение.
70
Слушане и запис на FM радио
Запис на FM радио
Можете да записвате FM радио програми на плейъра. FM радио
програмите се записват в MP3 формат.
Преди да започнете записа, свържете слушалките и се уверете, че чувате
FM предаването и че сигналът е добър.
Бутон BACK/HOME
[FM Radio]
Бутон OPTION/
PWR OFF
Бутон с 5 функции
Забележка
Ако настройката [Set Date-Time] не е правилна, възможно е папката да не се
наименува правилно. Задайте правилната дата и сверете часа преди да започнете
записа на FM радио програмите (  стр. 20, 90).
В FM радио екрана, натиснете бутона OPTION/PWR OFF.
Извежда се менюто с опции.
Ако натиснете бутона OPTION/PWR OFF на FM радио екрана, когато
устройството е в режим на пауза, не можете да изберете [Record].
Изберете [Record].
Извежда се екранът за FM запис и плейърът преминава в режим на
готовност за запис.
Натиснете бутона  .
Записът започва. По време на запис можете да слушате FM програмата,
която записвате в момента в слушалките.
За да въведете режим на пауза, натиснете бутона . Натиснете го
отново, за да възстановите записа.
Продължава 
71
Слушане и запис на FM радио
Натиснете бутона BACK/HOME, за да спрете записа.
*1
файл “FM-xxxx-nnn-hhmm в папката [Record]
Записът се запазва като
*2
– [FM] – [yyyy-mm-dd ].
*1
Имената на файловете автоматично се записват по формулата “FM-xxxx-nnn-hhmm”
(FM – честота – сериен номер – час и минута).
Имената на папките автоматично се записват по формулата “yyyy-mm-dd”
(година-месец-ден). Ако в един и същи ден бъдат създадени две или повече папки,
към името на папката веднага след деня “dd” се прибавя последващ номер (от 2 до 999).
*2
Екран за FM запис
Оставащо време за запис
Оставащото време за запис не се променя,
ако е повече от 99 часа.
Записано време
 (в режим на запис)
(в режим на пауза при запис)
Кодек/битрейт
Съвет
Записът в области с лошо приемане може да доведе до смущения в записа.
Записвайте в области с добър сигнал.
Mожете да изберете качество на записа (битрейт) (  стр. 83).
За да записвате в нова папка, натиснете бутона OPTION/PWR OFF на екрана за
FM запис, докато записът е спрян, и след това изберете [Create New Folder]
от менюто с опции. Следващата FM радио програма, която ще записвате, се
запазва в нова папка. Ако номерът на папката след “dd” (деня) достигне “999”,
не можете да създавате повече папки.
Забележка
Ако преименувате файлове от папките [Record] и [FM] на вашия компютър, или
върнете файлове, които са били прехвърлени към вашия компютър, в папките
[Record] и [FM], възможно е да не успеете да възпроизведете файловете на плейъра.
Можете да записвате до 4,000 файла с FM радио програми.
Максималният брой за индикацията “nnn” (сериен номер на името на файла) е 999.
Ако номерът надвиши 999, трябва да създадете нова папка.
Индекс
Име на папката
Име на файла
Меню
Home
Съдържание
72
Слушане и запис на FM радио
Възпроизвеждане на записани
FM радио програми
За да възпроизвеждате записани FM радио програми, изберете [Music], за
да изведете екрана [Music]. Можете да изведете списъка с папки в папката [FM].
Бутон BACK/HOME
[Music]
Индекс
Бутон с 5 функции
От менюто [Home], изберете
[Music]  [FM Recording] 
желана папка  желана записана FM радио програма.
Екранът за възпроизвеждане на музика се извежда и
възпроизвеждането на записаната FM радио програма започва.
 За подробности относно начина на работа с екрана за
възпроизвеждане на музика, вижте “Екран за възпроизвеждане
на музика” (  стр. 36).
Съвет
Също така, можете да възпроизвеждате записани FM радио програми от менюто
с опции, което се извежда на екрана за FM радио или FM запис. На екрана за FM
радио или FM запис натиснете бутона OPTION/PWR OFF и след това изберете
[Play Recorded Data]  желана папка  желана записана FM радио програма.
Екран за възпроизвеждане на музика за записани FM програми
Име на файла
Име на папката
Кодек
Битрейт
73
Слушане и запис на FM радио
Изтриване на записани FM радио програми
Можете да изтриете записаните на плейъра FM радио програми.
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/
PWR OFF
[Music]
Бутон с 5 функции
От менюто [Home], изберете
[Music]  [FM Recording]
желана папка.
Извежда се списъкът с файлове, записани в папката [FM].
Натиснете бутона /// , за да изберете записаната FM радио
програма, която желаете да изтриете, и след това натиснете
бутона OPTION/PWR OFF.
Извежда се менюто с опции.
Изберете [Delete This Song]  [Yes].
Избраната FM радио програма се изтрива.
Изберете [No], за да отмените изтриването.
Забележка
Не можете да изтривате записани FM радио програми, докато възпроизвеждате
песни.
Когато сте възпроизвели песента преди да изтриете записаните FM радио
програми, информацията за възстановяване на последната възпроизведена песен
се изчиства едновременно с изтриването на записаните FM радио програми.
74
Слушане и запис на FM радио
Използване на менюто FM Radio Option
(Меню с опции за FM радио)
Можете да изведете меню с опции на FM радиото, като натиснете бутон
OPTION/PWR OFF, докато е изведен FM радио екранът или екранът за
FM запис. Също така, можете да изведете менюто с опции на FM радиото
от списъка с папки/файлове на записаните FM радио програми или от
екрана за възпроизвеждане на музика на записаните FM радио програми.
За подробности относно начина на работа с менюто с опции
вижте  стр. 14.
Опциите, изведени в менюто, се различават в зависимост от екрана, на
който ги изведете. За настройки и употреба се обърнете към страниците
за справка.
Опции, които се извеждат в FM радио екрана
Опции
Описание/страница за справка
[Record]
Извежда екрана за FM запис (  стр. 70).
Извежда екрана със списъка с папки на папките
[FM] и [Record] (  стр. 72).
[Play Recorded Data]
[Save to Preset ]
Запаметява предварително настроени станции
(  стр. 69).
[Delete from Preset]
Изтрива запаметени предварително настроени
станции ( стр. 69).
[Auto Preset]
Автоматично настройва станции (  стр.68).
[Scan Sensitivity]
Регулира чувствителността на прием на тунера
( стр. 76).
[Mono/Auto]
Променя към моно или стерео (  стр. 76).
[Clock Display]
Извежда настоящото време (  стр. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на музика за
последната песен, която е била възпроизвеждана.
Опции, които се извеждат на екрана за FM запис
Опции
Описание/страница за справка
[Create New Folder]
Прибавя нова папка към папката [FM] в папка [Record].
[Play Recorded Data]
Извежда екрана със списъка с папки на папките
[FM] и [Record] (  стр. 72).
[Bit Rate Settings]
Задава качеството на записа (  стр. 83).
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на музика за
последната песен, която е била възпроизвеждана.
Продължава 
75
Слушане и запис на FM радио
Опции, които се извеждат на екрана със списъка с папки/файлове на
записаните FM радио програми
Описание/страница за справка
[Now Playing]
Извежда екраните за възпроизвеждане или
извеждане на съдържанието, което се възпроизвежда
в момента.
[Go to Recording Screen]
Извежда екрана за запис на глас (  стр. 77) или
екрана за FM запис (  стр. 70).
[Go to FM Radio screen]
Извежда се FM радио екранът за последната приета
радио станция (  стр. 66).
[Detailed Information]* 1
Извежда подробна информация за записаната FM
радио програма, като например възпроизведено
време, аудио формат, битрейт и име на файла
( стр. 44).
Изтрива записани гласови файлове или записани
FM радио програми ( стр. 73, 80).
1
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на музика за
последната песен, която е била възпроизвеждана.
*1Тази опция се извежда само когато бъде изведен екранът със списъка с файлове.
Опции, които се извеждат на екрана за възпроизвеждане на записани FM радио
програми
Опции
Описание/страница за справка
[Play Mode]
Задава режим на възпроизвеждане ( стр. 45).
[Equalizer]
Регулира качеството на звука (  стр. 46).
[SP Output Optimizer]
Оптимизира качеството на звука, който се извежда
от приложения говорител (само за плейъри, които
притежават приложен говорител SRS-NWGT014E)
(  стр. 49).
Извежда обложка (  стр. 44).
[Cover Art]
[Detailed Information]
[Add to Wishlist/Remove from
Wishlist]
[Alarm]
Извежда подробна информация за записаната FM
радио програма, като например възпроизведено
време, аудио формат, битрейт и име на файла
( стр. 44).
Прибавя песен към списъка с желани песни за
закупуване в съответния софтуерен продукт./
Премахва песен от списъка с желани песни за
закупуване.
Задава аларма (  стр. 85).
[Sleep Timer]
Задава таймер за самостоятелно изключване
( стр. 86).
[Clock Display]
Извежда текущото време ( стр. 20, 90).
Индекс
Опции
76
Слушане и запис на FM радио
Съдържание
Промяна на FM радио настройките
За да промените настройките за FM радио, изберете
[Settings]
от менюто [Home], след това изберете [FM Radio Settings].
Индекс
Меню
Home
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
[Settings]
Настройка на приема [Scan Sensitivity]
Когато изберете станции чрез функция [Auto Preset] (  стр. 68) или бутона
/ , FM приемникът може да приеме много нежелани станции в резултат
на високата чувствителност на приема. В този случай настройте приема в
положение [Low]. [High] е настройката, която се задава по подразбиране.
 От менюто [Home], изберете
[Scan Sensitivity]
 [Low].
[Settings]
 [FM Radio Settings] 
За да върнете обратно чувствителността към настройката по
подразбиране, изберете [High].
Настройка на моно/стерео звук [Mono/Auto]
Ако по време на FM прием се появи шум, настройте приемника в позиция
[Mono], за да постигнете моно прием.
Ако настроите [Auto], моно/стерео приемът автоматично се избира в
зависимост от условията за прием. [Auto] е фабричната настройка.
 От менюто [Home], изберете
[Mono/Auto]
 [Mono].
[Settings]
 [FM Radio Settings]
За да се върнете към автоматична настройка, изберете [Auto].
77
Запис/Слушане на глас
Recording/Listening Voice
Запис на глас
Можете да записвате глас, като използвате вградения микрофон на
плейъра, и да възпроизвеждате записаните гласови файлове.
Файловете се записват в МР3 формат.
[Voice Recording]
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
Микрофон
Забележка
Ако настройката [Set Date-Time] не е правилна, възможно е папката да не се
наименува коректно. Задайте правилната дата и сверете часа преди да започнете
записа (  стр. 20, 90).
Не можете да слушате звук от слушалките, докато записвате.
 От менюто [Home], изберете
[Voice Recording].
Екранът за запис на глас се извежда и плейърът преминава в режим
на готовност за запис.
 Натиснете бутона  .
Записът започва.
За да въведете режим на пауза, натиснете бутона  .
Натиснете отново бутона, за да възстановите записа.
Продължава 
78
Запис/Слушане на глас
Натиснете бутона BACK/HOME, за да спрете записа.
*1
 Записът се запазва като файл “VR-nnn-hhmm” в папката [Record]
*2
[Voice] – [yyyy-mm-dd ].
*1
*2
Имената на файловете автоматично се записват по формулата “VR-nnn-hhmm”
(VR – сериен номер – час и минута).
Имената на папките автоматично се записват по формулата “yyyy-mm-dd”
(година-месец-ден). Ако две или повече папки бъдат създадени в един и същи ден, към
името на папката веднага след деня “dd” се прибавя последващ номер (от 2 до 999).
Екран за запис на глас
Име на папката
Име на файла
Оставащо време за запис
Оставащото време за запис не се променя,
ако е повече от 99 часа.
Записано време
 (в режим на запис)
 (в режим на пауза при запис)
Кодек/битрейт
Съвет
Можете да изберете качество на записа (битрейт) (  стр. 83).
За да записвате в нова папка, натиснете бутона OPTION/PWR OFF на екрана
за запис на глас, докато записът е спрян, и след това изберете [Create New Folder]
от менюто с опции. Следващият запис се запазва в нова папка. Ако номерът на
папката след “dd” (деня) достигне 999, не можете да създавате повече папки.
Забележка
Ако преименувате файлове от папките [Record] и [Voice] на вашия компютър или
върнете файлове, които са били прехвърлени към вашия компютър, в папките
[Record] и [FM], възможно е да не успеете да възпроизведете файловете на плейъра.
 Можете да записвате до 4,000 файла с глас.
Максималният брой за индикацията “nnn” (сериен номер на името на файла) е 999.
Ако номерът надвиши 999, трябва да създадете нова папка.
79
Запис/Слушане на глас
Възпроизвеждане на записани гласови файлове
За да възпроизвеждате записани гласови файлове, изберете [Music],
за да изведете екрана [Music]. Mожете да изведете списъка с папки
в папката [Voice].
Бутон BACK/HOME
[Music]
Бутон с 5 функции
[Music]  [Voice Recording] 
желана папка  желан записан гласов файл.
Екранът за възпроизвеждане на музика се извежда и възпроизвеждането
на записания файл с глас започва.
 За подробности относно начина на работа с екрана за възпроизвеждане
на музика вижте “Екран за възпроизвеждане на музика” (  стр. 36).
Съвет
Също така, можете да възпроизвеждате записани гласови файлове от менюто
с опции, което се извежда на екрана за запис на глас. В екрана за запис на глас
натиснете бутона OPTION/PWR OFF, след това изберете [Play Recorded Data] 
желана папка  желан записан гласов файл.
Екран за възпроизвеждане на музика за записани гласови файлове
Име на файла
Име на папката
Кодек
Битрейт
Индекс
 От менюто [Home], изберете
80
Запис/Слушане на глас
Изтриване на записани гласови файлове
Можете да изтриете записаните на плейъра гласови файлове.
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/
PWR OFF
[Music]
Бутон с 5 функции
 От менюто [Home] изберете
[Music]  [Voice Recording] 
желана папка.
Извежда се списъкът с файлове, записани в папката [Voice].
 Натиснете бутона /// , за да изберете записания глас, който
желаете да изтриете, и след това натиснете бутона OPTION/PWR OFF.
Извежда се менюто с опции.
 Изберете [Delete This Song]  [Yes].
Избраният гласов файл се изтрива.
Изберете [No], за да отмените изтриването.
Забележка
 Не можете да изтривате записани гласови файлове, докато възпроизвеждате песни.
 Информацията за възстановяване на последната възпроизведена песен се изчиства,
когато изтриете записания гласов файл.
81
Запис/Слушане на глас
Using the Voice Recording Option Menu
Използване на менюто Voice Recording Option (Меню с опции за запис на
глас).Можете да изведете меню с опции за запис на глас, като натиснете
бутона OPTION/PWR OFF на екрана за запис на глас. Също така, можете
да изведете менюто с опции за запис на глас от списъка с папки/файлове
на записаните гласове или екрана за възпроизвеждане на музика на
записаните гласове. За подробности относно начина на работа с менюто
с опции вижте  стр. 14.
Опциите, изведени в менюто, се различават в зависимост от екрана, на който
ги изведете. Вижте страниците за справка за настройки и употреба.
Опции, които се извеждат в екрана за запис на глас
Опции
Описание/страница за справка
[Create New Folder]
Прибавя нова папка към папката [Voice] в папка [Record].
[Play Recorded Data]
Извежда екрана със списъка с папки на папките
[Voice] и [Record] (  стр. 79).
[Bit Rate Settings]
Задава качеството на записа (  стр. 83).
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на музика за
последната песен, която е била възпроизвеждана.
Опции, които се извеждат на екрана със списъка с папки/файлове
на записаните гласови файлове
Опции
Описание/страница за справка
[Now Playing]
Извежда екраните за възпроизвеждане или извеждане
на съдържанието, което се възпроизвежда в момента.
[Go to Recording Screen]
Извежда екрана за запис на глас (  стр. 77) или
екрана за FM запис (  стр. 70).
[Go to FM Radio screen]
Извежда се FM радио екранът за последната приета
радио станция (  стр. 66).
[Detailed Information]* 1
Извежда подробна информация за записания гласов
файл, като например възпроизведено време, аудио
формат, битрейт и име на файла (  стр. 44).
[Delete This Song]* 1
Изтрива записани гласови файлове или записани
FM радио програми (  стр. 73, 80).
[Go to the song playback
screen]
Извежда екрана за възпроизвеждане на музика за
последната песен, която е била възпроизвеждана.
*1Тази опция се извежда само когато бъде изведен екранът със списъка с файлове.
Продължава 
82
Запис/Слушане на глас
Опции, които се извеждат на екрана за възпроизвеждане на записани
гласови файлове
Опции
Описание/страница за справка
[Play Mode]
Задава режим на възпроизвеждане ( стр. 45).
[Equalizer]
Регулира качеството на звука (  стр. 46).
[SP Output Optimizer]
Оптимизира качеството на звука, който се извежда
от приложения говорител (само за плейъри, които
притежават приложен говорител SRS-NWGT014E)
(  стр. 49).
[Cover Art]
Извежда обложка (  стр. 44).
[Detailed Information]
Извежда подробна информация за записания гласов
файл, като например възпроизведено време, аудио
формат, битрейт и име на файла (  стр. 44).
[Add to Wishlist/Remove from Прибавя песен към списъка с желани песни за
Wishlist]
закупуване в съответния софтуерен продукт./
Премахва песен от списъка с желани песни за
закупуване.
Задава аларма ( стр. 85).
[Alarm]
[Sleep Timer]
Задава таймер за самостоятелно изключване
(  стр. 86).
[Clock Display]
Извежда настоящото време (  стр. 20, 90).
83
Запис/Слушане на глас
Промяна на настройките за запис
За да промените настройките за запис, изберете
[Home], след това изберете [Recording Settings].
[Settings] от менюто
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
[Settings ]
Избор на ниво на качество на записа [Bit Rate Settings]
Можете да изберете ниво за качеството на записа от [MP3 160kbps],
[MP3 128 kbps] или [MP3 96kbps]. Колкото по-голямо е нивото, толкова
повече памет се използва при записа. Настройката по подразбиране е
[MP3 128kbps].
 От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Recording Settings]
[Bit Rate Settings]  [MP3 160 kbps], [MP3 128 kbps] (настройка
по подразбиране) или [MP3 96kbps].
84
Използване на таймер
Using the Timer
Настройка на таймера
Можете да зададете стартиране на възпроизвеждането на песни в определен
от вас час (аларма). Също така, можете да зададете определено време, след
което плейърът автоматично ще премине в режим на готовност (таймер
за автоматично изключване).
Алармата и таймерът за автоматично изключване не могат да бъдат задавани
за един и същи час.
Таймерът може да бъде зададен в екрана за възпроизвеждане на музика.
Бутон BACK/HOME
Бутон OPTION/
PWR OFF
[Music ]
Бутон с 5 функции
Забележка
Ако настройката [Set Date-Time] не е правилна, възможно е папката да не се
наименува правилно. Задайте правилната дата и сверете часа преди да започнете
записа (  стр. 20, 90).
85
Използване на таймера
Настройка на алармата [Alarm]
Можете да зададете таймера за възпроизвеждане на песни в определен
час като аларма.
 От менюто [Home], изберете

желана песен.
[Music]  желан метод на търсене
 Натиснете бутона OPTION/PWR OFF.
Извежда се менюто с опции.
 Изберете [Alarm].
бутона /, за да промените стойността.
 Настройте минутите по същия начин като стъпка  .
 Натиснете бутона , за да потвърдите.
Плейърът автоматично спира възпроизвеждането на песните и
автоматично се изключва.
В зададения час, плейърът автоматично възпроизвежда последно
възпроизведените песни.
За да отмените алармата
След като зададете аларма, натиснете бутон, за да включите плейъра.
Когато се изведе съобщението [Alarm is now set. Cancel?], изберете [Yes].
Ако изберете [No], алармата не се отменя и плейърът автоматично
се изключва.
Забележка
Алармата няма да се включи, ако плейърът е свързан към компютър.
Изключете USB кабела преди да зададете часа.
 Ако информацията за възстановяване на последната възпроизвеждана песен липсва
или ако последната възпроизвеждана песен е изтрита, алармата автоматично
се включва в зададения час.
Индекс
 Натиснете бутона / , за да изберете час, и след това натиснете
86
Използване на таймера
Индекс
Меню
Home
Съдържание
Настройка на таймера за автоматично изключване [Sleep Timer]
Можете да зададете определено време, след което плейърът автоматично
ще премине в режим на готовност (таймер за автоматично изключване).
 На екрана за възпроизвеждане на музика натиснете бутона
OPTION/PWR OFF.
Извежда се менюто с опции.
 Изберете [Sleep Timer]  желано време за изключване на плейъра.
Време
Описание
[30 Min]
Изключва плейъра след 30 минути.
[60 Min]
Изключва плейъра след 60 минути.
[90 Min]
Изключва плейъра след 90 минути.
[120 Min]
Изключва плейъра след 120 минути.
 Съвет
се изведе в
След като настройката за таймера за автоматично изключване
информационната област на екрана за възпроизвеждане на музика.
За да отмените таймера за автоматично изключване
След като зададете таймера за автоматично изключване, натиснете бутона
BACK/HOME, натиснете и задръжте бутона BACK/HOME или натиснете
бутона OPTION/PWR OFF в екрана за възпроизвеждане на музика.
Когато се изведе съобщението [Sleep Timer is now set. Cancel?], изберете
[Yes]. Ако изберете [No], таймерът за автоматично изключване не се
отменя и екранът за възпроизвеждане на музика отново се извежда.
Забележка
Таймерът за автоматично изключване няма да се включи, ако плейърът е свързан
към компютър.
Ако изключите плейъра чрез натискане и задържане на бутона OPTION/PWR OFF
и след това отново включите плейъра след като настроите таймера за автоматично
изключване, таймерът се отменя.
87
Общи настройки
Common Settings
Промяна на общите настройки
За да промените общите настройки на плейъра, изберете
от менюто [Home], след това изберете [Common Settings]
[Settings]
Бутон BACK/HOME
Бутон с 5 функции
[Settings]
От менюто [Home], изберете
[Unit Information].
[Settings]  [Common Settings] 
Опции
Описание
[Model:] (Модел)
Извиква на екрана информация за модела на плейъра.
[Firmware:]
Извиква на екрана информация за операционната система
(Операционна система) на плейъра.
[Total Songs:]
(Общо песни)
Извиква на екрана информация за общия брой на песните,
записани на плейъра.
[Total videos:]
(Общо видео
изображения)
Извиква на екрана информация за общия брой видео
изображения, записани на плейъра.
[Total photos:]
(Общо снимки)
Извиква на екрана информация за общия брой снимки,
записани на плейъра.
[WM-PORT:]
(WM-порт)
Извиква на екрана информация за версията на WM-PORT.
Индекс
Извеждане на информацията за плейъра [Unit Information]
Тази функция ви дава възможност да изведете информация за вашия
плейър, например име на модела, версия на операционната система, и др.
88
Общи настройки
Ограничаване силата на звука [AVLS (Volume Limit)]
Можете да зададете функцията [AVLS (Volume Limit)] (Automatic Volume
Limiter System) (Автоматична система за ограничаване силата на звука),
за да ограничите максималната сила на звука и да се предпазите от
увреждане или смущения на слуха. С помощта на [AVLS (Volume Limit)]
можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука.
 От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Common Settings] 
[AVLS (Volume Limit)]  желана настройка.
Опции
[On]
Описание
Поддържа средно ниво на силата на звука.
Възпроизвежда звука с оригиналната му сила. (Настройка
по подразбиране)
Изключване на краткия звуков сигнал [Beep Settings]
Можете да включите или изключите работния звуков сигнал на плейъра.
 От менюто [Home], изберете
[Beep Settings]
[Settings]  [Common Settings] 
 желана настройка.
Опции
Описание
[On]
Чува се кратък звуков сигнал. (Настройка по подразбиране)
Краткият звуков сигнал е изключен.
89
Общи настройки
Задаване на видa на скрийнсейвърa [Screensaver]
Можете да зададете скрийнсейвър към [Clock] или [Blank], който ще се
извежда в случаите, когато не работите с устройството за повече от
30 секунди, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане или FM
приемане.
 От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Common Settings] 
[Screensaver]  [Type]  желан вид на настройката.
Описание
[Clock]
Когато не извършвате операция за повече от
30 секунди, се извежда скрийнсейвър с часовник.
[Blank]
Когато не извършвате операция за повече от
30 секунди, скрийнсейвърът се изключва.
(Настройка по подразбиране)
Настройка на яркостта на екрана [Brightness]
Можете да зададете яркостта на дисплея на 5 нива.
 От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Common Settings] 
[Brightness]  [Type]  желан вид на настройката.
Вид
Описание
[1] – [5]
Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-светъл е
екранът. Настройката по подразбиране е [3].
Съвет
Зарядът на батерията ще издържи по-дълго време, ако зададете настройката на
яркостта на екрана на по-малка стойност ( стр. 94).
Забележка
Докато плейърът е свързан посредством USB Кабела, яркостта на екрана може
да се регулира на по-ниско ниво независимо от настройката.
Индекс
Вид
90
Общи настройки
Настройка на текущото време [Set Date–Time]
Можете да зададете датата и часа
От менюто [Home], изберете
[Set Date–Time].
[Settings]
 [Common Settings] 
Натиснете бутона / , за да изберете година, и след това
натиснете бутона / , за да промените стойността.
Задайте настройката за месец, дата, час и минута, както
на стъпка .
Натиснете бутона , за да потвърдите настройката.
Съвет
 За да изведете текущото време, натиснете бутона OPTION/PWR OFF в екрана за
възпроизвеждане на музика и изберете [Clock Display] от менюто с опции.
 Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности:
[YYYY/MM/DD] (година/месец/ден), [MM/DD/YYYY] (месец/ден/година) или
[DD/MM/YYYY] (ден/месец/година). Допълнително можете да изберете един от
двата възможни формата за извеждане на часа: [12-hour] (12 часа) или [24-hour]
(24 часа). За повече подробности вижте “Настройка на формата на датата
[Date Display Format]“ (  стр. 91) или “Настройка на формата на часа [Time
Display Format]“ (  стр. 91).
Забележка
 Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана, например ако не сте
използвали плейъра дълго време, е възможно настройките за датата и часа да
бъдат изгубени и вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
 Часовникът може да избързва или да закъснява с до 60 секунди на месец.
В този случай сверете отново часовника.
91
Общи настройки
Настройка на формата на датата [Date Display Format]
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата ( стр. 90)
от следните възможности: [YYYY/MM/DD] (година/месец/ден),
[MM/DD/YYYY] (месец/ден/година) или [DD/MM/YYYY] (ден/месец/
година).
 От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Common Settings] 
[Date Display Format]  желана настройка.
Вид
Описание
[YYYY/MM/DD]
Датата се изписва във формата година/месец/ден.
Датата се изписва във формата месец/ден/година.
[DD/MM/YYYY]
Датата се изписва във формата ден/месец/година.
Настройка на формата на часа [Time Display Format]
Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни
формата за извеждане на текущото време (  стр. 90): [12-hour] (12 часа)
или [24-hour] (24 часа).
 От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Common Settings] 
[Time Display Format]  желана настройка.
Вид
Описание
[12-hour]
Показва текущото време в 12-часов формат.
[24-hour]
Показва текущото време в 24-часов формат.
Индекс
[MM/DD/YYYY]
92
Общи настройки
Връщане към фабричните настройки [Reset All Settings]
Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки
на плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава
данните, като например музика, видеоклипове и снимки.
Забележка
Тази функция е достъпна само в режим на пауза.
 От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Common Settings] 
[Reset All Settings]  [Yes].
Извежда се надписът [Restored factory settings.] (Фабричните настройки
са възстановени.).
За да отмените тази операция, изберете [No] в екрана за потвърждение.
Форматиране на паметта [Format]
Можете да форматирате вградената памет на плейъра
Забележка
Ако форматирате паметта, всички данни (песни, видеоклипове, снимки и др.,
включително фабрично инсталираните данни) ще бъдат изтрити. Уверете се, че
преди форматирането сте проверили данните, запазени в паметта, и че сте
прехвърлили важните данни на твърдия диск на вашия компютър.
Уверете се, че сте нулирали (форматирали) вградената памет на плейъра, като
използвате Windows Explorer. Ако сте форматирали с помощта на Windows Explorer,
форматирайте отново, като използвате плейъра.
Тази
функция е достъпна само в режим на пауза.

 От менюто [Home], изберете
[Settings]  [Common Settings] 
[Format].
Извежда се надписът [All data including songs will be deleted. Proceed?]
(Всички данни, включително песните, ще бъдат изтрити. Желаете ли
да продължите?)
 Изберете [Yes].
Извежда се надписът [All data will be deleted. Proceed?] (Всички данни
ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?)
За да отмените операцията, изберете [No].
 Изберете [Yes].
Когато форматирането приключи, на екрана се извежда надписът
[Memory formatted.] (Паметта е форматирана.).
 За да отмените операцията, изберете [No].
93
Общи настройки
Избор на работен език на дисплея
[Language Settings]
Можете да избирате от разнообразие от езици за менютата и съобщенията.
Бутон BACK/HOME
[Settings]
Бутон с 5 функции
От менюто [Home], изберете
настройка за желания език.
[Settings]
[Language Settings] 
Език
Съобщенията и менютата се извеждат на
[Deutsch]
Немски език
[English]
Английски език
[Español]
Испански език
[Français]
Френски език
[Italiano]
Италиански език
[Português]
Португалски език
[Русский]
[
Руски език
Корейски език
]
[
]
Опростен китайски език
[
]
Традиционен китайски език
94
Полезни факти
Useful Facts
Живот на батерията
Чрез регулиране на настройките или правилното управление на
захранването, можете да пестите захранване от батерията за по-дълга
употреба до следващото зареждане.Следните съвети ще подсигурят по-дълъг
живот на батерията.
Изключвайте плейъра ръчно
Ако натиснете и задържите бутона OPTION/PWR OFF, плейърът преминава
в режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пести зарядът на
батерията. Ако плейърът остане в режим на готовност за период от време,
по-дълъг от 4 часа, плейърът автоматично ще се изключи напълно.
Настройки за по-дълъг живот на батерията
Можете да пестите захранване на батерията, като зададете настройките по
подразбиране в положения, които пестят захранването. За подробности
относно живота на батерията с тези настройки вижте “Живот на батерията
(при непрекъснато възпроизвеждане)” (  стр. 129).
Настройка
Настройки
за екрана
Настройка
по подразбиране
[Brightness]*1 (  стр. 89) [3]
[Type] в [Screensaver]*2 [Blank]
( стр. 89)
[None]
[Equalizer] ( стр. 46)
Настройки
за звуков ефект *3
[Clear Stereo] (  стр. 47) [Off]
[Dynamic Normalizer]
( стр. 48)
Настройка за изход [SP Output Optimizer]*
( стр. 49)
от говорителя
4
Настройка, която пести
заряда на батерията
[3]
[Blank]
[None]
[Off]
[Off]
[Off]
[SRSNWGT014E]* 5
[Off]
*1Когато зададете [Brightness] в положение [5], животът на батерията може да намалее с около 50 %.
*2Когато зададете [Type] в [Screensaver] в положение [Clock], животът на батерията може
да намалее с около 20 %.
*3Когато зададете [Equalizer] в положение [Custom 1], [Clear Stereo] - в положение [On] и
[Dynamic Normalizer] - в положение [On], животът на батерията може да намалее с около 50 %.
*4Възможно е [SP Output Optimizer] да не се изведе при моделите без приложен говорител.
*5Когато с плейъра е приложен говорител SRS-NWGT014E, настройката по подразбиране на
[SP Output Optimizer] е [SRS-NWGT014E]. Когато с вашия плейър не е приложен говорител,
настройката по подразбиране на [SP Output Optimizer] е [Off].
Настройка на формата на данните и битрейт
Времето за възпроизвеждане варира, тъй като зарядът на батерията е в
пряка зависимост от формата и битрейта на песните, видеоклиповете и
снимките, които се възпроизвеждат.
За подробности относно времето за зареждане и времето за употреба
вижте стр. 128, 129.
95
Полезни факти
Какво означава Формат и Bit Rate?
Какво е аудио формат?
Аудио формат е начинът на прехвърляне на аудио данни от Интернет или
от аудио CD на компютър и запазването им като аудио файлове.
Стандартните формати включват “MP3“, “WMA“ и др.
MP3:MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) е стандартна технология за аудио
компресия, създадена от работната група MPEG към ISO (International
Organization for Standartization). MP3 форматът може да компресира
аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.
WMA:WMA (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио
компресия, създадена от Microsoft Corporation. Форматът WMA
пресъздава същото качество на звука като формата MP3, но с
по-малък размер на файла.
AAC:ACC (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио
компресия, създадена от работната група MPEG към ISO (International
Organization for Standartization). Форматът ACC пресъздава същото
качество на звука като формата MP3, но при по-малък размер на файла.
Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия.
Можете да слушате звук със същото качество като CD музика, ако
записвате в този формат.
Какво е защита на авторските права?
Възможно е някои музикални или видео файлове и др., които сте закупили
от интернет страниците за сваляне на музика и др., да притежават
технология за защита, за да бъде ограничено неразрешеното им копиране,
което е в противоречие със законите за защита на авторското право.
Какво е битрейт?
Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка
секунда аудио, изразява се в kbps (килобита в секунда), например 64 kbps.
По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква
повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.
Продължава 
96
Полезни факти
Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?
По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но
изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.
Като резултат, песните, които качвате на плейъра, са по-малко.
По-ниският битрейт ви дава възможност да качите повече песни, но с
по-ниско качество на звука.
Забележка
Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да
подобрите качеството на звука, като изберете висок битрейт при прехвърлянето
на записа от компютъра на плейъра.
Какво е видео формат?
Видео формат е методът, използван при прехвърляне на видео и аудио
информация на компютър и съхраняването й като видео файл.
Стандартните формати включват MPEG- 4, AVC и др.
MPEG-4: MPEG- 4 (съкращение от “Moving Picture Experts Group phase 4“)
е технология за компресия, създадена от работната група MPEG към ISO
(International Organization for Standartization). Този формат за
компресиране се използва за видео и аудио информация.
AVC: AVC (съкращение от Advanced Video Coding) ) е технология за
компресия, създадена от работната група MPEG към ISO (International
Organization for Standartization). Този формат позволява записа на по-ярки
изображения при по-ниски стойности на битрейт. Форматът AVC включва
четири профила и един от тях е “AVC Baseline Profile“. Форматът AVC
е базиран на стандарта MPEG- 4 AVC на ISO (International Organization for
Standartization) и тъй като форматът AVC е стандартизиран като MPEG-4
Part 10 Advanced Video Coding, обикновено е известен като
MPEG-4 AVC/H.264 или H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) е формат за видео компресия,
разработен от Microsoft Corporation. Той се основава на MPEG-4, но
постига по-висока компресия и поддържа контрол на авторски права
посрдством DRM.
Какво е формат на снимка?
Формат на снимка е методът, използван за прехвърляне на изображения
на компютър и записването им като файлове с изображения. JPEG
е пример за често използван формат.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Expert Group) е стандартна технология за
компресия на изображения, създадена от JPEG. Форматът JPEG може да
компресира файлове със снимки от 1/10 до 1/100 от размера на
оригиналните изображения.
Съвет
За подробна информация за поддържаните формати и стойностите на битрейта
вижте  стр. 125.
97
Полезни факти
Съхранение на файлове с данни
Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет
на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows
Explorer или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове.
Ако плейърът е свързан към компютър, вградената флаш памет на плейъра
се извежда в Windows Explorer като [WALKMAN].
Забележка
Докато работите с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да
осъществите достъп до вградената флаш памет на вашия плейър.
Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведено съобщението
[Do not disconnect.] (Не прекъсвайте връзката.), докато прехвърляте данни.
Прехвърляните данни може да се повредят.
 Не използвайте “Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на
вашия плейър. Когато искате да форматирате вградената флаш памет,
форматирайте я директно от плейъра (  стр. 92).
Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките [MUSIC],
[MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] и [FM].
Не променяйте директно имената на папките или файловете в папките
[MP_ROOT], [MPE_ROOT] или [Record]. В противен случай те няма да се
изведат на плейъра.
98
Полезни факти
Обновяване на софтуера на плейъра
Можете да обновите софтуера на плейъра, което ви позволява да добавяте
нови опции към плейъра, като инсталирате най-новия софтуер.
За подробности относно най-новата софтуерна информация и това как да
инсталирате най-новия софтуер вижте интернет страниците за поддръжка
( стр. 121).
Свалете и обновете своя софтуер от Интернет страницата.
Свържете плейъра към компютъра си и след това започнете
обновяване на програмата.
Следвайте инструкциите на екрана, за да обновите софтуера.
Обновяването на софтуера е извършено.
Съвет
 Информацията за версията на софтуера на плейъра може да бъде изведена като
изберете
[Settings]  [Common Settings]  [Unit Information] от менюто [Home]
(  стр. 87).
Забележка за работата на Sony HDD мрежова аудио система
“NAS-SC500PK”
Когато слушате песни, запазени на “WALKMAN” устройство, през
говорителите на “NAS-SC500PK”, следвайте тези инструкции.
 Задайте функцията в положение [WM-PORT] в основното меню Home
на “NAS-SC500PK”.
 Свържете “WALKMAN” устройството към WM-PORT на “NAS-SC500PK”.
Забележка
Ако първо свържете “WALKMAN” устройството и след това зададете функцията
в положение [WM-PORT] в основното меню Home на “NAS-SC500PK”, възможно
е да не успеете да възпроизведете “WALKMAN” устройството на “NAS-SC500PK”.
В този случай изключете “WALKMAN” устройството и отново го включете.
99
Отстраняване на проблеми
Troubleshooting
Отстраняване на проблеми
Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки,
за да отстраните проблема.
1 Открийте наблюдаваните от вас симптоми на проблема
в приложените таблици и пробвайте изредените начини за
отстраняване на проблема.
2 Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона RESET с карфица и др.
Ако натиснете бутона RESET, докато плейърът е в режим
на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра,
може да бъдат изтрити при нулирането.
Бутон RESET
4 Проверете за информация относно проблема в помощния файл
на всяка от използваните програми.
5 Потърсете информация относно проблема в някои от интернет
страниците за поддръжка (  стр. 121).
6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема,
обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.
100
Отстраняване на проблеми
Операции
Няма звук.
 Нивото на звука е зададено в нулево положение.
Увеличете силата на звука ( стр. 5).
 Куплунгът на слушалките не е правилно свързан.
Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (  стр. 6).
 Куплунгът на слушалките е замърсен.
Почистете го със сухо и меко парче плат.
На плейъра няма съхранени песни или видеоклипове.
Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите
прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра.
Данните не могат да се възпроизвеждат.
Батерията е изтощена.
Заредете батерията докрай ( стр. 17).
Ако плейърът не реагира дори след зареждането на батерията, натиснете
бутона RESET, за да нулирате плейъра (  стр. 99).
На плейъра няма съхранени данни.
Следвайте инструкциите, изписани на екрана, за да осъществите прехвърляне
на данни от компютъра.
Опитвате се да възпроизведете файлове, конвертирани във формат, който не се
поддържа от вашия плейър. За подробности вижте "Поддържани файлов формат"
от раздел "Технически характеристики" (  стр. 125).
 Възможно е някои песни или видео файлове да не се възпроизведат в зависимост
от файловия им формат (  стр. 125).
 Възможно е някои снимки да не се възпроизведат в зависимост от размера
на файла или файловия им формат (  стр. 125).
Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл поради
условията на абонамента и др.
Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да бъдат възпроизведени.
Подновете периода, като използвате софтуера, с който прехвърляте данни.
След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer йерархичните
нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (  стр. 28, 33).
Възможно е данните да са повредени.
Възможно е повредените данни във файла да бъдат разпознати като формат,
който не може да се възпроизведе. Изтрийте повредените данни и след това
отново прехвърлете данните, който не са повредени, на компютъра.
Файловете от папките [Record], [Voice] и [FM] се преименуват на вашия компютър.
Ако преименувате файлове от папките [Record], [Voice] и [FM] на вашия
компютър, възможно е да не успеете да ги възпроизвеждате на плейъра.
Продължава 
101
Отстраняване на проблеми
Прехвърлените данни не са изведени в съответния списък.
Достигнат е максималният брой на файловете, които могат да бъдат изведени
в списъка. Максималният брой на файловете е 1,000 за видео изображения
и 8,000 за снимки. Освен това, максималният брой папки е 8,000 папки за
снимки в списъка с папки за снимки.
Изтрийте ненужните данни.
Поставили сте данните на неподходящо място чрез изтегляне и пускане с мишката.
Поставете данните на правилното място чрез изтегляне и пускане с мишката
(  стр. 28, 33).
Наличният
капацитет е недостатъчен.

Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плейъра.
След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer
йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра
(  стр. 28, 33).
Когато изберете [All Songs] или [Album], се извеждат всички песни, но когато
изберете [Folder], някои песни не се извеждат.
Аудио файловете не са поставени в поддиректории на папката [MUSIC].
Поставете ги в папки (под-директории) на папка [MUSIC] чрез изтегляне и
пускане с мишката.
Песните се възпроизвеждат само в определен обхват на възпроизвеждане,
например само песните от даден албум.
Плейърът възпроизвежда песни само в списъка, от който започва
възпроизвеждането (списък с албуми, списък с изпълнители и др.) (  стр. 38).
Не можете да изтриете данни от плейъра
 Не можете да изтривате песни, видеоклипове или снимки от плейъра.
Изтрийте ги с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне
на данни, или с Windows Explorer.
Генерира се шум.
В близост до плейъра се използва устройство, което излъчва радио сигнали,
например мобилен телефон.
Когато използвате устройство, което излъчва радио сигнали, например
мобилен телефон, дръжте устройството на разстояние от плейъра.
Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск или др., са били
повредени.
Изтрийте файловете, след което отново ги прехвърлете. Когато извършвате
прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите
работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете
повреждане на файловете.
Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен.
За подробности вижте "Поддържани файлови формати" от раздел "Технически
характеристики" (  стр. 125).
Възможно е някои песни да не се възпроизведат в зависимост от определени
файлови характеристики.
Продължава 
102
Отстраняване на проблеми
Плейърът не работи.
Ключът HOLD е поставен в позиция HOLD.
 Преместете ключа HOLD в обратна посока ( стр. 5).
 Плейърът се е навлажнил от кондензирала влага.
 Изчакайте няколко часа, докато плейърът изсъхне.
 Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
 Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър
(  стр. 17).
Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете
бутона RESET, за да нулирате настройките на плейъра (  стр. 99).
Не можете да работите с плейъра, докато е изведен надпис [Connecting] или
[Connected USB (MTP)].
Прекратете USB връзката и тогава започнете работа с плейъра.
Възпроизвеждането не може да бъде прекратено.
При този плейър няма разлика между временното и окончателно прекратяване
на възпроизвеждането. Когато натиснете бутона  , на екрана се извежда
индикатор  и възпроизвеждането временно/окончателно се прекратява.
Не можете да намерите данните, прехвърлени на плейъра.
Ако на плейъра са запазени голямо количество данни, възможно е част от тях
да не се изведат.
Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на
Windows Explorer.
Форматирайте вградената флаш памет директно на плейъра (  стр. 92).
Приложеният USB кабел е бил изключен от плейъра, докато прехвърлянето на
данни не е било завършено.
Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след
което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (  стр. 92).
След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer,
йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра
(  стр. 28, 33).
Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен.
За подробности вижте "Поддържани файлови формати" от раздел "Технически
характеристики" (  стр. 125).
Възможно е някои песни или видео файлове и да не се възпроизведат в
зависимост от файловия им формат (  стр. 125).
Възможно е някои снимки и да не се възпроизведат в зависимост от размера
на файла или файловия им формат (  стр. 125).
Силата на звука не е достатъчна.
Включена е функцията [AVLS (Volume Limit)].
Изключете функцията [AVLS (Volume Limit)] ( стр. 88).
Не се чува звук от десния канал на слушалките.
Или, десният канал се чува от двете слушалки.
Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака.
Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака, звукът няма да се
възпроизвежда правилно. Поставете куплунга на слушалките в жака и
натиснете, докато чуете изщракване (  стр. 6).
Продължава 
103
Отстраняване на проблеми
Възпроизвеждането внезапно спира.
Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър
(  стр. 17).
Възпроизвеждате
песен или видеоклип, които не могат да бъдат възпроизведени.

Възпроизведете друга песен или видеоклип.
Не се извеждат миниатюрни изображения
Песните нямат информация за обложка, чийто файлов формат да се поддържа
от плейъра. Миниатюрните изображения се извеждат, само когато песните имат
информация за обложка, чийто файлов формат се поддържа от плейъра.
Отново прехвърлете файловете с помощта на приложения Windows Media
Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни.
Името
на миниатюрното изображение не съвпада с неговия видео файл, или

видео файлът не се намира на правилното място.
Поставете JPEG файл със същото име като на видео файла в поддиректория
на папка [VIDEO].
Обложките не се извеждат
Информацията за обложките не е включена към данните.
Обложката се извежда само ако информацията за нея е включена към
данните. Можете да влагате обложки с помощта на приложения Windows
Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни
и влагане на обложки. За подробности относно работата със софтуера се
обърнете към помощния му файл или към неговия производител.
Някои
обложки не се извеждат в зависимост от файловия им формат.

Плейърът не може да форматира.
Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър
(  стр. 17).
Захранването на плейъра неволно е било изключено и пак включено.
Ако възникне неизправност, плейърът автоматично се изключва и след това
отново се включва.
Плейърът не работи както трябва.
Компютърът е бил стартиран или рестартиран, докато плейърът е бил включен
към него.
Нулирайте плейъра, като натиснете бутона RESET. Разкачвайте плейъра,
когато стартирате или рестартирате компютъра.
104
Отстраняване на проблеми
Дисплей
Вместо заглавието се извежда символът “ “.
Заглавието съдържа символи, които не могат да бъдат възпроизведени
от плейъра.
Използвайте софтуера, с който прехвърляте данни или Windows Explorer,
за да замените чуждите символи в заглавието.
Вместо името на албума, изпълнителя и т.н. се извежда [Unknown].
В данните не е вложена съответната информация като име на албума,
изпълнителя и т.н.
Извеждат се непознати символи.
Избран е неправилният език.
Коригирайте езиковата настройка от [Language Settings] (  стр. 19, 93)
и отново прехвърлете данните на плейъра.
Екранът потъмнява, докато се възпроизвежда снимка.
Не сте опитвали да извършвате операция за повече от 30 секунди (  стр. 89).
Натиснете произволен бутон.
Екранът се изключва.
Не сте извършвали операция повече от 3 минути, докато плейърът е бил
в режим на пауза.
Натиснете произволен бутон.
Не сте извършвали операция повече от 30 секунди, докато функцията
[Screensaver] е била зададена в положение [Blank] ( стр. 89).
Натиснете произволен бутон.
Задайте за [Screensaver] настройка, различна от [Blank].
На екрана се извежда съобщение.
Вижте “Съобщения за грешки” (  стр. 111).
105
Отстраняване на проблеми
Захранване
Животът на батерията е по-къс от обичайното.
Работната температура е под 5 °C.
Това се дължи на характеристиките на батерията и не е неизправност.
Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай.
.
 Оставете батерията да се зарежда, докато не се изведе индикация
Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да
удължите времето на възпроизвеждане, гарантирано от батерията (  стр. 94).
Не сте използвали плейъра за дълъг период от време.
Ефективността на батерията ще се подобри, ако я разредите и заредите
няколко пъти.
Когато
животът на батерията спадне наполовина от обичайния, дори и след

като сте я заредили докрай, трябва да подмените батерията.
 Обърнете се към най-близкия дилър на Sony.
Възпроизвежда се съдържание, защитено със сигнал за авторско право.
Когато се възпроизвежда съдържание, защитено със сигнал за авторско
право, животът на батерията може да се съкрати.
Плейърът не зарежда батерията
USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра.
Разкачете и отново свържете USB кабела.
Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
Батерията се зарежда при температура извън работния й диапазон от 5°С
до 35°C.
Зареждайте батерията само при температури в работния й диапазон от 5°С
до 35°C.
Компютърът не е включен.
Включете компютъра.
Компютърът е преминал в режим Sleep или Hibernation.
Изведете компютъра от режим Sleep или Hibernation.
Плейърът се изключва автоматично.
Плейърът автоматично се самоизключва, за да избегне ненужно изразходване
на батерията.
 Натиснете произволен бутон, за да включите отново плейъра.
Зареждането на батерията протича твърде бързо.
Ако преди да започнете зареждането батерията е била почти напълно заредена,
е необходимо кратко време за достигане на пълното й зареждане.
106
Отстраняване на проблеми
Връзка с компютър
Когато свържете плейъра към компютъра с приложения USB кабел, на
дисплея не се извежда съобщението [Connecting] или [Connected USB (MTP)].
Оставащият заряд в батерията не е достатъчен.
 Заредете батерията, като свържете плейъра към работещ компютър за поне
5 минути.
USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
Изключете USB кабела и отново го включете в порта.
Използвайте приложения в комплекта USB кабел.
Използвате USB хъб.
Възможно е свързването на плейъра посредством USB хъб да не се осъществи.
Свържете плейъра директно към компютъра посредством USB кабел.
На
 компютъра работи друга програма, различна от използваната
за прехвърлянето на данни.
Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го включете.
Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте
компютъра и отново свържете USB кабела.
Възможно е съобщението [Connecting] или [Connected USB (MTP)] да не се
изведе на плейъра в зависимост от софтуерната среда на вашия компютър.
Стартирайте Windows Media Player или Windows Explorer.
USB портът на вашия компютър може да има проблем.
Свържете плейъра към друг USB порт на вашия компютър.
Плейърът може да е в състояние на запис или пауза по време на запис.
Вашият компютър не разпознава плейърът, когато той е в режим на запис
или пауза по време на запис.
Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра.
Възможно е прехвърлянето да е било прекратено заради смущения като статично
електричество и др. По този начин данните се предпазват от повреда.
Изключете плейъра и го включете отново.
Ако прехвърляте файлове чрез изтегляне и пускане с мишката на компютри,
на които няма инсталиран "Windows Media Player 11", възможно е някои
ограничени файлове (AAC, видео файлове и др.) да могат да се прехвърлят чрез
изтегляне и пускане с мишката.
Инсталирайте Windows Media Player 11 от Интернет страницата за сваляне
на Windows Media Player, а после отново прехвърлете файловете чрез
изтегляне и пускане с мишката. Преди да инсталирате приложения Windows
Media Player 11 на компютъра, не забравяйте да проверите дали вашият
софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11. За подробности
относно работата с Windows Media Player или поддръжката за него посетете
следния уебсайт: http://support.microsoft.com/
USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
Изключете USB Кабела и отново го включете.
На вградената флаш-памет на плейъра няма достатъчно свободно място.
Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите
свободното пространство.
Възможно е песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой
възпроизвеждания да не могат да бъдат прехвърляни поради ограниченията,
наложени от собствениците на авторското право. За подробности относно
настройките на всеки аудио файл се обърнете към дистрибутора.
Продължава 
107
Отстраняване на проблеми
На плейъра има повредени файлове.
Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което
форматирайте вградената флаш памет на плейъра (  стр. 92).
Информацията може да е повредена.
Изтрийте файловете, след което отново ги прехвърлете. Когато извършвате
прехвърлянето от вашия компютър, препоръчваме да прекратите работата
на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреда
на данните.
Ограничението за прехвърляне на файлове и папки е било надхвърлено.
Изтрийте ненужните данни.
Опитвате се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или .m4v файлове на компютър,
на който вече е инсталиран Windows Media Player 10.
Инсталирайте Windows Media Player 11 от Интернет страницата за сваляне
на Windows Media Player.
Ако прехвърляте данни, като използвате подходящ софтуер за прехвърляне,
но прехвърлянето не се осъществява, се обърнете към производителя.
На плейъра се прехвърля съвсем малко количество данни.
На вградената флаш-памет няма достатъчно свободно място.
Прехвърлете ненужната информация обратно на компютъра, за да увеличите
свободното място.
На плейъра са запазени данни, които не могат да бъдат възпроизведени от него.
Ако на плейъра са запазени данни, различни от песни, видеоклипове или
снимки, ще можете да прехвърлите по-малко данни. Прехвърлете
информацията, която плейърът не може да възпроизведе, обратно на
компютъра, за да увеличите свободното място.
Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към компютър.
Използвате USB хъб или USB удължител.
Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се
осъществи. Свържете приложения USB кабел директно към компютъра.
Не можете да изтривате или да преименувате папките.
 Не можете да изтривате или да преименувате папките [MUSIC], [MP_ROOT],
[MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] и [FM].
108
Отстраняване на проблеми
FM радио
FM радио излъчването не се чува добре.
 Приеманата честота не е напълно настроена.
 Изберете честотата ръчно, като използвате бутона / (  стр. 67).
Приемът е слаб или качеството на звука е лошо.
 Радиосигналът е слаб.
 Слушайте FM излъчването в близост до прозорец, тъй като сигналът може
да е слаб във вътрешността на сгради или превозни средства.
Кабелът на слушалките е изтеглен напълно.
 Кабелът на слушалките действа като антена. Изтеглете я колкото можете
повече.
FM излъчването е повлияно от външна намеса
В близост до плейъра е използвано устройство, излъчващо радио вълни - като
например мобилен телефон.
 Когато използвате мобилни телефони, моля, не го правете в близост до
плейъра.
Не чувате FM предаването.
 Слушалките не са свързани.
Кабелът на слушалките служи като антена. Когато към жака WM-PORT
е свързано допълнително периферно устройство и слушалките не могат да
бъдат свързани, приемането на FM програми не е възможно.
109
Отстраняване на проблеми
Запис
Независимо че сте изтрили файлове, оставащото време за запис не се променя.
 Заради ограниченията на системата, оставащото време за запис може да не се
0промени, ако сте изтрили само малки файлове.
Не можете да записвате.
 Във вградената флаш памет няма достатъчно свободно място.
Изтрийте ненужните файлове.
Прехвърлете записаните файлове на компютър. Възможно е необходимото
свободно място да се различава в зависимост от битрейта или времето
за запис.
 Максималният брой файлове, които могат да бъдат записани, е достигнат.
Максималният брой файлове е съответно 4,000 файла за запис на FM радио
програми и гласови файлове.
Изтрийте ненужните файлове, докато записаните FM радио програми или
записаните гласови файлове достигнат съответно 4,000 файла или по-малко.
Прехвърлете записаните файлове на компютър.
 Плейърът е свързан към компютър.
Изключете плейъра от компютъра.
 Серийният номер за имена на файловете е достигнал 999.
Създайте нова папка (  стр. 71, 78).
Общото комбинирано време от записано време и оставащо време за запис
не е равно на максималното време за запис.
 Когато записвате много кратки файлове, те се записват като поради
ограниченията налагани от системата между тях автоматично се оставят празни
места. Това е причината за увеличаване на общото записано време, от където се
получава и разликата.
Записаните файлове не могат да бъдат изтрити.
 Файлът или папката, които не могат да бъдат изтрити, са зададени в положение
[Readonly] на вашия компютър.
Изтрийте данните с помощта на Windows Explorer.
 Захранването от батерията е малко или батерията се е изтощила.
Заредете батерията докрай (  стр. 17)
 Записаните файлове не могат да бъдат изтрити в режим на възпроизвеждане
на песни.
Папката не се изтрива, дори ако сте изтрили записаните файлове.
 В папката са включени файлове, различни от записаните.
Отворете папката, като използвате Windows Explorer, и изтрийте всички
файлове, различни от файловете записани от плейъра.
110
Отстраняване на проблеми
Таймер
Алармата не работи.
 Когато настройвате аларма, настройката спира по средата или плейърът се
изключва без да бъде потвърдена настройката за час и минути.
 Алармата не работи, докато плейърът е свързан към компютър.
Изключете USB кабела.
Оставащият капацитет на батерията е малък и недостатъчен.
Заредете батерията, като свържете плейъра към работещ компютър
(  стр. 17).
Други
При работа с плейъра не се чува кратък звуков сигнал.
 Настройката [Beep Settings] е зададена в положение [Off].
Задайте [Beep Settings] в положение [On] (  стр. 88).
Звуковият сигнал не се чува, когато плейърът е свързан към поставката или
друго устройство.
Плейърът загрява.
Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията и веднага след зареждането.
Той може да загрее и при прехвърляне на голям брой записи. Това е нормално и
не е повод за притеснения. Оставете устройството за известно време настрани без
да работите с него, за да му позволите да се охлади.
Датата и часът са били нулирани.
 Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, възможно е
данните за датата и часа да се нулират. Това не е неизправност. Заредете
батерията, докато на екрана се изведе индикаторът
, след което отново
настройте датата и часа (  стр. 20, 90).
111
Отстраняване на проблеми
Съобщения за грешки
Ако на дисплея се изведе съобщение, следвайте инструкциите,
описани по-долу.
[All group numbers have been used.] (Всички групи са запълнени.)
 Общият брой на песните, регистрирани в плейлистите, е достигнал 27,000.
Песните, надхвърлящи ограничението, се записват в [Others].
Ако никъде не можете да намерите желаната песен, потърсете я в списъка
[Others].
Ако не желаете песните, надхвърлящи ограничението, да се записват в списъка
[Others], изтрийте ненужните песни от плейъра с помощта на софтуера, който
използвате за прехвърляне на песните, или Windows Explorer.
Ако общият брой на плейлистите, регистрирани в плейъра, надхвърли 27,000,
плейлистите, надхвърлящи този номер, няма да бъдат изведени. Намалете
броя на плейлистите (изтрийте някои от тях) с помощта на софтуера, който
използвате за прехвърляне на плейлистите.
[Cannot play; file format is not supported.] (Възпроизвеждането невъзможно;
форматът на файла не се поддържа от плейъра.)
 Опитвате се да възпроизведете файл, който не може да бъде възпроизведен
на вашия плейър.
Не можете да възпроизведете песен, чийто формат не се поддържа от вашия
плейър (  стр. 125).
[Cannot play; license is expired.] (Възпроизвеждането невъзможно;
лицензът е изтекъл.)
 Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл.
Обновете лицензионната информация на песните с помощта на софтуера,
който използвате за прехвърляне на данни.
[Cannot save more than 30 Preset station.] (Не можете да запазите повече от
30 радио станции.)
 Вече сте запазили 30 радио станции.
Първо изтрийте ненужните станции (стр. 69), след това запазете станциите,
които желаете, като не надвишавате ограничението от станции, които можете
да запазвате.
[Do not disconnect.] (Не прекъсвайте връзката.)
Плейърът е свързан към компютър или друго външно устройство за
прехвърляне на данни.
 Това не е съобщение за грешка. Не изключвайте USB кабел, докато
прехвърлянето не приключи.
[Firmware update failed.] (Обновяването на операционната система
е неуспешно.)
 Обновяването на операционната система не е било осъществено.
Опитайте отново, следвайки инструкциите, показани на екрана на компютъра.
[LOW BATTERY. Please Charge.] (Зарядът на батерията намалява.
Моля, презаредете.)
 Зарядът на батерията намалява.
Презаредете батерията (  стр. 17).
Продължава 
112
Отстраняване на проблеми
[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
(В паметта няма достатъчно свободно място. Изтрийте файлове,
за да освободите място.)
 Капацитетът на плейъра е почти запълнен.
Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел и
изтрийте ненужните данни от плейъра с помощта на Windows Explorer или
друг софтуер за прехвърляне на данни.
[On hold… Cancel HOLD function to activate controls.] (Задържане... Отменете
функция HOLD, за да възстановите управлението на плейъра.)
 Не можете да работите с плейъра, тъй като ключът HOLD е поставен в позиция
HOLD.
 Преместете ключа HOLD в обратна посока (  стр. 5).
[The device’s memory was not formatted correctly. Please re-format using
Settings menu.] (Паметта на устройството не е правилно форматирана.
Моля, форматирайте я отново от меню Settings.)
 Вградената флаш-памет не е била форматирана правилно.
 Вградената флаш-памет е била форматирана на компютър.
Изберете [Settings] – [Common Settings] – [Format], за да форматирате отново
вградената флаш памет (  стр. 92).
113
Допълнителна информация
Additional Information
Предпазни мерки
Забележка за потребители в страните, които попадат под изискванията на директивите
на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, моля,
обръщайте се към адресите, които са ви дадени в отделните сервизни
книжки и гаранционни карти.
Продължава 
114
Допълнителна информация
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните
от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
общинския градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Приложени аксесоари: Слушалки
Продължава 
115
Допълнителна информация
Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че батериите,
предоставяни с този продукт, не трябва да се третират като домашен
отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този символ да бъде
използван заедно с химически означения. Химическият символ на живака
(Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното изхвърляне на батериите,
могат да бъдат причинени. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни
причини или за да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат
в устройството, то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран
персонал.
За да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлени правилно, когато
животът им изтече, ги предайте на съответното място за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното изваждане на батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или
батериите, с които работи, моля, свържете се с общинската служба във
вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Продължава 
116
Допълнителна информация
Безопасност
 Внимавайте да не дадете на късо терминалите на плейъра с други
метални предмети.
 Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незащитени ръце,
ако има изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да
остане в плейъра, ако установите такова изтичане, се обърнете към
най-близкия сервиз на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви,
не ги разтърквайте с ръце - това може да доведе до сериозно увреждане
на зрението. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите ви,
незабавно се измийте. В противен случай рискувате да получите
изгаряния или наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания
от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
 Не поливайте устройството с вода и не поставяйте предмети в плейъра.
Такива действия могат да предизвикат пожар или късо съединение.
Ако нещо подобно се случи, незабавно изключете плейъра, разкачете
USB кабела от плейъра и се обърнете към най-близкия доставчик или
сервизен център на Sony.
 Не хвърляйте плейъра в огън.
 Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни
действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на
акумулаторната батерия, сервизна проверка или поправка се обърнете
към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.
Продължава 
117
Допълнителна информация
Инсталация
Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на
силен натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на
плейъра.
 Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина,
висока температура, влага или вибрации. Това може да доведе до
промени в цвета, механични деформации или повреда на устройството.
Никога не оставяйте плейъра на въздействието на високи температури,
като например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на
слънце.
 Никога не оставяйте плейъра на особено запрашени места.
 Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
 Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионното
приемане, е необходимо да го изключите устройството и да го
отдалечите от приемника.
 Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани
по-долу, за да избегнете деформация на корпуса или повреда.
Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си джоб.
Ако съхранявате плейъра в чанта с увити около него кабели на слушалките,
се уверете , че устройството не е подложено на силен натиск.
 Не мокрете плейъра. Плейърът не е водоустойчив. Следвайте
предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в съд, пълен с вода.
Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо време, например при
дъжд или снеговалеж.
Не навлажнявайте плейъра.
Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите във влажни дрехи,
плейърът може да се навлажни и това може да доведе до неизправност
или повреда.
Когато изключвате слушалките от плейъра, издърпвайте куплунга на
слушалките, а не кабела. Дърпането на кабела може да доведе до
увреждането му.
Продължава 
118
Допълнителна информация
Забележка за статичното електричество
В условия на крайно сухо време можете да усетите леко изтръпване на
ушите. Това е резултат от полученото от тялото ви статично електричество
и не е повреда в плейъра.
Можете да намалите този ефект, като носите дрехи, изработени от
естествени материали.
Нагряване
Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да
се покачи, ако го използвате за дълъг период от време.
Слушалки
Безопасност на пътя
Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не
трябва да е затруднен.
Предпазване от увреждане на слуха
Избягвайте да използвате слушалките с прекомерно увеличено ниво на
силата на звук. Експертите съветват да избягвате дълго слушане на силен
звук. Ако започнете да чувате в ушите си пищене, намалете силата на звука
или прекратете употребата на плейъра.
Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки.
Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.
Грижа за другите
Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните
звуци и да се съобразявате с хората около вас.
Предупреждение
Ако има мълнии, докато използвате плейъра, незабавно махнете
слушалките от ушите си.
Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична
реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се
консултирайте с лекар.
Продължава 
119
Допълнителна информация
Употреба
Когато използвате ремък за китката (продава се отделно), внимавайте да
не закачите плейъра за обектите, край които преминавате.
Същевременно внимавайте да не разлюлеете плейъра на ремъка, така
че да ударите хората около вас.
 Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на
електроника при излитане и кацане на самолет.
Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна
кондензация, например при бързото преместване на плейъра от среда с
ниска температура към среда с по-висока температура или при
използване в стая, в която току-що е бил включен нагревателен уред.
Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към
различни повърхности (например метални панели и др.), където се
преобразува в течност. Ако в плейъра се образува кондензация, оставете
плейъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате
плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до
повреда .
LCD екран
Внимавайте да не натиснете силно повърхността на LCD екрана.
Това може да предизвика нарушаване на правилното възпроизвеждане
на цветовете или яркостта, или да причини повреда на LCD екрана.
Ако използвате плейъра на студено място, изображенията на екрана
може да се изведат заградени с черни ивици. Това не е неизправност на
плейъра.
Почистване
Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка
за почистване на очила.
 Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко
навлажнен с вода или слаб почистващ разтвор.
 Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители
като алкохол или бензин, защото могат да увредят покритието на корпуса.
 Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през
отвора за свързване.
 Почиствайте периодично куплунга на слушалките.
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към
най-близкия дилър на Sony.
Продължава 
120
Допълнителна информация
Софтуер
Законът за защита на авторското право забранява копирането на
софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само
част, или даването на софтуера под наем, без разрешението на носителя
на авторското право.
 SONY не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати
печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването
на софтуера, приложен към този плейър.
Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван
с друго оборудване освен с това, за което е предназначен.
 Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване
на качеството, спецификациите на софтуера може да се променят без
предупреждение.
 Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се
покрива от условията на гаранцията.
 Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми
зависи от инсталираната на компютъра ви операционна система.
За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е
съвместима с езика, който желаете да изведете.
Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез
приложените програми.
 Символи, създадени от потребителя, и някои специални символи може да не се
изведат.
 Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с
основните операции в Windows.
За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна
система се обърнете към съответните ръководства.
Продължава 
121
Допълнителна информация
Данни с мостри*1
Плейърът има предварително инсталирани файлове с мостри
Ако изтриете данните с мостри, няма да можете да ги възстановите ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.
*1В някои страни/региони не са инсталирани някои видове данни с мостри.
Записаната музика е предназначена единствено за домашно ползване.
Използването й извън това ограничение изисква разрешение от
носителите на авторското право.
Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени
данни в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра
текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
Капацитета на свързания плейър.
Неправилно функциониране на плейъра.
Начина на изписване на информацията на записа - тя написана на език или със
символи, които не се поддържат от този плейър.
Интернет страници за поддръжка
Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните
интернет страници:
За клиенти в САЩ посетете: http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете: http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете: http://www.sony-latin.com/index.crp
За клиенти в други държави посетете: http://www.sony-asia.com/support
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
122
Допълнителна информация
Забележки за лиценза и търговските марки
ATRAC е търговска марка на Sony Corporation.
 “WALKMAN“ и логото “WALKMAN“ са запазени търговски марки на
Sony Corporation.

е търговска марка на Sony Corporation.

други държави.
Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или
запазени търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или
други държави.
 MPEG Layer-3 технология за кодиране и патенти са по лиценз на
IBM и PC/AT са запазени търговски марки на International Business
Machines Corporation.
Apple, Macintosh и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и други държави.
Pentium e търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel
Corporation.
Този софтуер отчасти е основан на разработките на Independent
JPEG Group.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4
ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И
НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН
СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“) И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е
БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА
НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ
СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ
MPEG LA, LLC.
ВИЖТЕ: HTTP://MPEGLA.COM
Продължава 
123
Допълнителна информация
Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната собственост
Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на дигиталните
права на Windows Media, съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”), за да опазят
целостта на своето съдържание (“Secure Content”), така че интелектуалната им
собственост, включително и авторските права в това съдържание, да не бъдат
присвоени. Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда
Secure Content (“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това
устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content
WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или
възпроизвеждане на Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на
WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено съдържание. Списък на
WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато сваляте
от интернет или от компютър лиценз за Secure Content. В съответствие с този лиценз,
собствениците на Secure Content.
Продължава 
Индекс
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ
(“AVC VIDEO“) И/ ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC
ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН
ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖ: HTTP://MPEGLA.COM
 ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА VC-1 ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО VC-1 СТАНДАРТ
(“VC-1 VIDEO“) И/ ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА VC-1 ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА VC-1 ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ
МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ
MPEG LA, L.L.C.
ВИЖ: HTTP://MPEGLA.COM
 Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски
марки или запазени търговски марки на съответните им притежатели.
В това ръководство обозначенията TM и ® не са указани.
124
Допълнителна информация
Информация за expat
©
Защитен с авторски права © 2001г., 2002г., 2003г., 2004г., 2005г., 2006г.
Expat maintainers.
Всеки има право да получи безплатно копие на този софтуер и
свързаните с него файлове с документация (наричани с общото
наименование "Софтуерът "), да се разпорежда със Софтуера без
ограничение, включително без ограничение на правото да използва,
копира, модифицира, обединява, публикува, разпространява,
прелицензира и/или да продава копия на Софтуер, а и да разрешава
на хората, на които предоставя Софтуера, да извършват същото, ако
са спазени следните условия:
Във всички копия или значителни части на Софтуера трябва да се
съдържа гореописаната информация относно авторските права и
този списък с условия.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ, КАКЪВТО Е", БЕЗ
НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО УКАЗАНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, КАСАЕЩИ ТЪРГОВСКАТА
СТОЙНОСТ НА СОФТУЕРА, ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЛИПСАТА НА НАРУШЕНИЯ СПРЯМО
ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕТЕНЦИИ,
ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ ИЛИ
ДРУГИ ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С
ТОЗИ СОФТУЕР, ОТ НЕГОВАТА УПОТРЕБА ИЛИ ДРУГ ВИД
РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕГО.
Програма ©2009 Sony Corporation
Документация ©2009 Sony Corporation
125
Допълнителна информация
Технически характеристики
Поддържани файлови формати
Музика
Аудио формати
(Кодек)
MP3
Медия файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат
Файлово разширение: .mp3
Битрейт: 32 to 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
Честота на дискретизация* 1: 32, 44.1, 48 kHz
WMA
Медия файлов формат: ASF файлов формат
Файлово разширение: .wma
Битрейт: 32 to 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
Честота на дискретизация*1 : 44.1 kHz
* Съвместим с WM-DRM 10
AAC-LC* 2
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Файлово разширение: .mp4, .m4a
Битрейт: 16 to 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)*3
Честота на дискретизация*1: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Linear PCM
Медия файлов формат: Wave-Riff файлов формат
Файлово разширение: .wav
Битрейт: 1,411 kbps
Честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
Видео
Видео формати
(Кодек)
Аудио формати
(Кодек)
Рамкова честота: макс. 30 fps
Резолюция: Макс. QVGA (240 × 320)
AVC
(H.264/AVC)
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Файлово разширение: .mp4, .m4v
Профил: Baseline Profile
Ниво: Макс. 1.3
Битрейт: Max. 768 kbps
MPEG-4
Медия файлов формат: MP4 файлов формат
Файлово разширение: .mp4, .m4v
Профил: Simple Profile
Битрейт: Max. 1,024 kbps
Windows
Media Video
9*4
Медия файлов формат: ASF файлов формат
Файлово разширение: .wmv
Профил: Main Profile, Simple Profile
Битрейт: Max. 768 kbps
* Съвместим с WM-DRM 10
AAC-LC
(за AVC,
MPEG-4)
Брой канали: Макс. 2 канала
Честота на дискретизация*1: 24, 32, 44.1, 48 kHz
Битрейт: Макс. 288 kbps/канал
Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))
WMA
(for Windows Честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
Media Video
9)
Размер на файла
Макс. 2 GB
Брой файлове
Макс. 1,000
Продължава 
126
Допълнителна информация
Фото* 5
Формат на фото файла
(Кодек)
JPEG
Медия файлов формат: Съвместим с Exif 2.21 файлов формат
Разширение: .jpg
Брой пиксели: макс. 4,000 х 4,000 пиксела (16,000,000 пиксела)
Брой файлове
Макс. 8 000
Индекс
Запис
Кодек: МР3
Битрейт: 160 kbps, 128 kbps, 96 kbps
Честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
1
* Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички енкодери.
*2 AAC-LC файлове с авторски права не могат да бъдат възпроизведени.
*3 В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани
стойности на битрейт.
*4 Някои WMV файлове могат да се възпроизвеждат само когато прехвърлите Windows Media
Player 11.
*5 В зависимост от формата някои файлове със снимки не могат да бъдат възпроизведени.
Максимален възможен брой на записани аудио файлове и времетраене (приблизително)
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени
песни имат времетраене 4 минути (без видеоклипове и снимки) и са записани в MP3
формат. За други възпроизводими аудио формати стойностите може да се
различават от тези за MP3 формат.
NWZ-E443
NWZ-E444
Битрейт
Песни
Време
Песни
Време
48 kbps
2,450
163 hr. 20 мин.
5,050
336 hr. 40 мин.
64 kbps
1,850
123 hr. 20 мин.
3,750
250 hr. 00 мин.
128 kbps
925
61 hr. 40 мин.
1,850
123 hr. 20 мин.
256 kbps
460
30 hr. 40 мин.
945
63 hr. 00 мин.
320 kbps
370
24 hr. 40 мин.
755
50 hr. 20 мин.
NWZ-E445
Битрейт
48 kbps
Песни
10,000
Време
666 hr. 40 мин.
64 kbps
7,700
513 hr. 20 мин.
128 kbps
3,850
256 hr. 40 мин.
256 kbps
1,900
126 hr. 40 мин.
320 kbps
1,550
103 hr. 20 мин.
Продължава 
127
Допълнителна информация
Максимално възможно времетраене на записани видео файлове (Приблизително)
Битрейт
Видео формат: 384 kbps
Аудио формат: 128 kbps
Видео формат: 768 kbps
Аудио формат: 128 kbps
NWZ-E443
NWZ-E444
Времетраене
Времетраене
Времетраене
NWZ-E445
14 ч. 30 мин.
30 ч. 10 мин.
61 ч. 40 мин.
8 ч. 20 мин.
17 ч. 10 мин.
35 ч. 10 мин.
Съдържание
Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който са прехвърлени само
видео файлове. Стойностите може да се различават в зависимост от условията, при
които се използва плейърът.
Максимален възможен брой на записани файлове със снимки (Приблизително)
*1
1
Капацитет (Капацитет за потребителя)
NWZ-E443: 4 GB (Приблизително 3.5 GB = 3,758,096,384 байта)
NWZ-E444: 8 GB (Приблизително 7.1 GB = 7,623,566,950 байта)
NWZ-E445: 16 GB (Приблизително 14.7 GB = 15,461,882,266 байта)
*1Свободното място на плейъра може да варира.
Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.
Продължава 
Индекс
Макс. 8,000.
Възможно е максималният възможен брой на записаните файлове със снимки да е
по-малък в зависимост от размера им.
128
Допълнителна информация
Изход (Слушалки)
Честотен обхват
20 до 20,000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)
FM тунер
FM обхват на честотата
87.5 до 108.00 MHz
Честотата се променя с 0.1 MHz
IF (FM)
Не съвпада.
Свързване
Слушалки: Стерео мини-жак
WM-PORT (терминал за множествено свързване): 22 пина
Версия: 1.1
Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)
Работна температура
5°C до 35°C
Захранване
Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).
Време за зареждане
Зареждане през USB кабел
Приблизително 2 часа (пълно зареждане), Приблизително 45 минути
(зареждане на 80 %)
Продължава 
129
Допълнителна информация
Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)
NWZ-E443/E444/E445
Възпроизвеждане в MP3 128 kbps
Съдържание
Музика
Приблизително 30 часа
Видео
Възпроизвеждане в MPEG-4 384 kbps
Приблизително 6 часа
Възпроизвеждане в AVC 384 kbps
Приблизително 4 часа
FM Радио
Приблизително 13 часа
Запис на FM радио програма
(с битрейт: МР3 128 kbps)
Приблизително 5 часа
Меню
Home
При получаване на FM сигнал
Запис на глас
Запис на глас като МР3 128 kbps
Приблизително 8 часа
Настройка
Настройка
по подразбиране
Основна настройка за измерване
на живота на батерията
(Настройка, която пести заряда
на батерията)
Настройки
за екрана
[Brightness]*1 (стр. 89) [3]
[3]
[Type] of [Screensaver]* 2 [Blank]
( стр. 89)
[Blank]
Настройки
за звуков ефект*3
[Equalizer] ( стр. 46)
[None]
[None]
[Clear Stereo] (  стр. 47)
[Dynamic Normalizer]
( стр. 48)
Настройка за изход [SP Output Optimizer]* 4 [SRSот говорителя
( стр. 49)
NWGT014E]*5
*1Когато зададете [Brightness] в положение [5], животът на батерията може да намалее с около 50 %.
*2Когато зададете [Type] в [Screensaver] в положение [Clock], животът на батерията може
да намалее с около 20 %.
*3Когато зададете [Equalizer] в положение [Custom 1], [Clear Stereo] в положение [On] и [Dynamic
Normalizer] в положение [On], животът на батерията може да намалее с около 50 %.
*4[SP Output Optimizer] може да не се изведе в случай на модели без приложен говорител.
*5Когато с плейъра е приложен говорител SRS-NWGT014E, настройката по подразбиране на
[SP Output Optimizer] е [SRS-NWGT014E]. Когато с вашият плейър не е приложен говорител,
Продължава 
Индекс
Реалният живот на батерията може да се различава в зависимост от настройката.
Приблизителното време за работа на батерията в часове е изчислено на база на
обикновеното потребление с Основна настройка за измерване на живота на
батерията (Настройка, която пести заряда на батерията), както е показано в „
таблицата по-долу. Обърнете внимание, че дори плейърът да бъде изключен за
по-дълъг период от време, зарядът на батерията ще се изразходва малко по малко.
Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу в
зависимост от силата на звука, температурата на околната среда и начина на употреба
на плейъра.
130
Допълнителна информация
Дисплей
2 инча, TFT цветен екран с бяла LED подсветка, QVGA (240 x 320 пиксела), 262,144 цвята
Размери (ш/в/д, без издадените части)
44.0 x 86.8 x 9.8 mm
Размери (ш/в/д)
46.6 x 86.8 x 9.8 mm
Тегло
Приблизително 54 g
Приложени аксесоари
Слушалки (1)
USB кабел (1)
Свързващ кабел (1)
Използвайте, когато свързвате плейъра към поставката и др.
 Ръководство за бързо включване (1)
Софтуер (1)
Софтуерът е запазен във вградената флаш памет на плейъра и включва следните
програми. За подробности относно начина на инсталация се обърнете към
“Ръководство за бързо включване”
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Ръководство за експлоатация и др.
Продължава 
131
Допълнителна информация
Системни изисквания
 Компютър
IBM PC/AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от следните
Windows операционни системи*1 :
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нова) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 или по-нов) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows
Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) /
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1).
Поддържа 64-битова операционна система Windows Vista.
Не се поддържа от други операционни системи, освен изброените по-горе.
*1С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат
Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство
е приблизително 380 МВ или повече
 Монитор (Display):
– Разделителна способност: 800 х 600 точки (или повече) (препоръчваме
1,024 х 768 точки или повече)
– Цветове: High Color (8-битов цвят) (препоръчваме 16-бита)
 CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM)
Звукова
карта

USB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
Необходимо е да имате инсталирани Internet Explorer 7.0 и Windows Media Player 11
Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате Electronic
Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за да посетите
интернет страницата
Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят на
системните изисквания по-горе.
Не са съвместими следните конфигурации:
– Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
– Операционни системи, които са надстройки на оригинално инсталираната от
производителя операционна система.
– Компютри с няколко операционни системи
– Многомониторни компютърни системи
– Macintosh
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Индекс
Процесор (CPU): Pentium III 450 MHz или по-бърз (Препоръчителен Pentium III
800 MHz или по-бърз за Windows Vista)
Памет (RAM): 256 МВ или повече (Препоръчително 512 МВ или повече за
Windows Vista)
132
Допълнителна информация
Индекс
Меню
Home
Съдържание
Индекс
Символи
Бутон с 5 функции......................5, 11
(Repeat) ..................................... 45
(Repeat 1 Song) ...................... 45
(Heavy) .................................... 46
(Pop) ........................................ 46
(Jazz) ........................................ 46
(Unique) .................................. 46
(Custom 1) .............................. 46
(Custom 2) .............................. 46
A-Z
AAC ................................................. 95
AAC-LC ........................................ 125
Adobe Reader ................................... 2
[Alarm] ........................................... 85
[Auto Preset] .................................. 68
AVC .........................................96, 125
[AVLS (Volume Limit)] ................ 88
[Beep Settings] ............................... 88
[Bit Rate Settings] .......................... 83
[Brightness] .................................... 89
Content Transfer ............................ 16
[Date Display Format] .................. 91
[Detailed Information] ................. 44
[Display] ................................... 56, 64
[Dynamic Normalizer] ................. 48
[Equalizer] ...................................... 46
Explorer ..............................28, 33, 97
[FM Radio] ................................. 8, 66
[Format] .......................................... 92
[Heavy] ........................................... 46
[Jazz] ................................................ 46
JPEG ........................................96, 126
[Language Settings] ................. 19, 93
[Model:] .......................................... 87
[Mono/Auto] .................................. 76
MP3 .........................................95, 125
MPEG-4 ..................................96, 125
[Music] ........................................ 8, 35
[Now Playing] .................................. 8
[Photo Orientation] ...................... 63
[Photos] ...................................... 8, 58
[Playlists] .................................... 8, 39
[Play Mode] .................................... 45
[Pop] ................................................ 46
[Release Year] ................................. 39
[Repeat] ........................................... 45
[Repeat 1 Song] .............................. 45
[Reset all Settings] ......................... 92
[Scan Sensitivity] ........................... 76
[Screensaver] .................................. 89
[Set Date-Time] .......................20, 90
[Settings] ........................................... 8
FM радио ..........................................76
Видео ..................................................54
Запис ..................................................83
Музика ...............................................45
Общи .................................................87
Снимки ..............................................63
R
[Sleep Timer] ................................. 86
[Slide Show Interval] ..................... 65
[Slide Show Repeat] ...................... 64
[SP
H Output Optimizer] ................. 49
[Time Display Format] ................. 91
[Total photos:] ................................ 87
[Total songs:] .................................. 87
[Total videos:] ................................ 87
[Unique] .......................................... 46
[Unit Information] ........................ 87
I кабел .................................. 6, 24
USB
[Video Orientation] ...................... 57
[Videos] ...................................... 8, 50
[Voice Recording] ...................... 8, 77
Windows Explorer .............28, 33, 97
J
Windows Media Player ................. 16
WM-PORT ....................................... 6
WMA ................................16, 95, 125
WMV ................................16, 96, 125
[Zoom
Settings] ............................. 54
L
Продължава
133
Допълнителна информация
А, Б, В, Г, Д
М, Н, О, П, Р, С
Аудио формат..........................95, 125
Батерия .......................................17, 94
Битрейт ............................................95
Бутон BACK/HOME …...................5
Бутон OPTION/PWR OFF .............5
Бутон RESET ......................................6
Бутон VOL+/– ..................................5
Видео формат ….....................96, 125
Включване и изключване................7
Данни ................................................97
Дата и час .........................................20
Дисплей...........................................5, 8
Меню [Home] ...............................8, 11
Меню Option......14, 42, 53, 62, 74, 81
Меню с опции ...14, 42, 53, 62, 74, 81
Микрофон.....................................6, 77
Миниатюрни изображения ........103
Нулиране (Форматиране) .............92
Нулиране на плейъра .....................99
Обновяване.......................................98
Обхват на възпроизвеждане.........45
Операционна система на плейъра..98
Оставащ заряд на батерията ........10
Отвор за ремъка за китката............6
Отстраняване на проблеми ..........99
Презареждане...................................17
Приложен говорител......................49
Радио..................................................66
Разбъркано възпроизвеждан.40, 45
Сверяване на часа.....................20, 90
Софтуер.............................................16
Съобщения......................................111
H
Е, З, И, К, Л
Екран за възпроизвеждане.....36, 51
Жак за слушалки...............................6
Запис
На FM радио.................................70
На глас............................................77
Зареждане ........................................17
Захранване ................5, 7, 17, 94, 105
Изреждане на изображения.........60
Изтриване
Видео...............................................52
Записани FM радио програми..73
Записани гласови файлове.........80
Песни...............................................41
Снимки...........................................61
Информация ...................................10
Капацитет ......................................127
Качество на звука ..........................46
Ключ HOLD ......................................5
Компютър.......................................131
Линеен PCM.............................95, 125
Т, У, Ф, Я
Таймер................................................84
Търсене на песни ............................38
Формат на снимките...............96, 126
I
J
L
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising